Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen"

Transkript

1 Türkiye'de 7, G. Kore'de 2 bin patent Aflatoksini önleyen fırın Kanser yapan aflatoksini önleyen sistem ilgi bekliyor. MÜSAN, biber üreticilerinin geleneksel yöntem alışkanlığından rahatsız. Yavuz Biçkes, "İşleyecek biber yok" diyor. Yazılımda 'farklılaşma' şart Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen patent sayısı Güney Kore'de 2 bin 189, ABD'de 587 adet. Türkiye'de ise sadece Türk bilişim sektörünün 2007'de yüzde 25 büyüyerek 4.4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bilişim Sanayicileri Derneği Başkanı, Yazılımda farklılaşmak lazım diyor. Tüccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN YIL: 51 SAYI: 2439 stanbul tcaret odas yay n Seçimlere ra men kriz yok Yapt ülke analizleriyle tan nan ngiliz Economist Intelligence Unit (EUI), son Türkiye raporunda bu y l yap lacak iki seçimi 'buluta' benzetti. Ancak "kriz yok" vurgusu yapt. SEÇM YILINDA BEKLENTLER CAIB/Unicredit'in Araflt rma Direktörü Simon Quijano- Evans da, "Türkiye 2007 y l nda yüzde 5.5 büyür. Ancak beklentimiz mevcut iyi hislerin devam na ba l " yorumunu yapt. Baflkan Yalç ntafl, TO Meclisi nde konufltu 2007 de daha çok rekabet gücüne ve d fl pazara ihtiyac m z var 2007 TARH DÖNÜM NOKTASI SEÇM y l 2007'de hükümetin hedefi CAIB/Unicredit Araflt rma Direktörü Si- büyümede yüzde 5, enflasyonda yüzde 4. mon Quijano- Evans da gazetemize yapt 2007 beklentilerini aç klayan stanbul Tica- aç klamada, 2007'de Türkiye için kriz senar- ret Odas da enflasyonun y l yüzde yosu öngörmediklerini söyledi. Quijano'ya aras nda kapataca n öngörüyor. Peki göre dünyadaki para bollu u azalmayacak. yabanc fon yöneticileri ne düflünüyor? Eco- Quijano, "2007 Türkiye tarihinde bir dönüm nomist Intelligence Unit (EUI), cumhurbafl- noktas olacak. Uzlaflma atmosferi Türki- kanl ve genel seçimleri "buluta" benzetti. ye'yi sadece bölgesinde de il, global olarak Ancak politikan n ekonomiye san ld ka- güvence alt na alacak. Türkiye 2007'de yüz- dar etki yapmayaca n belirtti. de 5.5 büyür" dedi. CAR AÇI IN FNANSMANI MOBIUS DA KRZ BEKLEMYOR ECONOMIST Intelligence Unit, "Türki- GELfiEN piyasalar n ünlü fon yöneti- ye'nin gelecek rotas n belirleyecek sürpriz- cisi Mark Mobius da bir süre önce yapt lere gebe iki seçim, ekonominin gergin an - aç klamada Türk ekonomisinde yeni bir na denk geliyor" dedi. EIU Türkiye rapo- kriz beklemedi ini söylemiflti. Cari aç k runda, "Cari aç k 2006 y l nda 30 milyar do- konusunda ABD'nin dev aç n örnek ve- lar geçti. Bir seçim y l nda cari aç n fi- ren Mobius, "Onlar ne kadar zamand r cari nansman kritik konu. Yabanc yat r mc la- aç kla yafl yorlar? Demek ki, her fley güven r n ifltah Avrupa Birli i'ne (AB) ba l olarak meselesi. nsanlar güven duydu u sürece de iflebilir" denildi. sorun yaflamazs n z" demiflti. Yabanc fon yöneticilerinin 2007 y l beklentileri sayfa 8 de STANBUL Ticaret Odas (TO) Meclisi Ocak ay ola an toplant s n Meclis Baflkan Muharrem Keçeli baflkanl nda yapt. Baflkan Keçeli, y l n ilk Meclis toplant s nda 2007 nin ülkemize, milletimize ve 125 inci y l n kutlayacak olan TO ya mutluluk, sa l k, huzur Cari aç k 26.2 milyar dolara geriler 2004 Büyüme (%) 8.9 TÜFE (%) 8.6 Cari aç k (milyar $) 15.6 thalat (milyar $) 90.9 getirmesi temennisinde bulundu. Toplant da ilk konuflmay TO Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl yapt Y ÖZEL SEKTÖR SIRTLAYACAK YEN y l n genel ekonomik beklentileri üzeri- Kaynak: EIU ne görüfl belirten Baflkan Yalç ntafl, "Bu y l iç piya- Expo Build 2007 Türk firmalar bekliyor STANBUL Ticaret Odas 'n n (TO), üyelerinin yeni pazarlar bulmas ve san n çok canlanaca ve çok ileri gidece i bir y l Nemrut 'Courchevel' olabilir Nemrut Kayak Merkezi'nin kar kalitesi Fransa'daki ünlü Courchevel'i aratm yor. olmayacak" dedi. Yalç ntafl, bu nedenle Türk ekonomisinin, d fl pazarlara daha çok aç lmas ve özel sektörün daha rekabetçi olmas gerekti ini kaydetti. Baflkan Yalç ntafl, Türkiye nin 2007 için hedefledi i yüzde 8 lik büyüme h z n n yakalanma- ihracat imkanlar n n art r lmas için ECLS ve Yönetim Kurulu üyeleriyle ge- s n n ilk ad m n n özel sektör üzerindeki enerji ve çen hafta Van ve Bitlis'e giden TO Baflkan istihdam maliyetlerinin düflürülmesinin oldu u- Murat Yalç ntafl, bölgenin k fl, kültür ve ta- nu belirtti. Murat Yalç ntafl, "2007 de istihdam ve rih turizmindeki potansiyeline dikkat çekti. Baflkan enerji üzerindeki vergi yükünün düflürülmesi Yalç ntafl, "Van parlayacaksa kentte gelifltirilmesi gere- do ru olacakt r. Böylece yerli üreticinin rekabet ken sektörlerin bafl nda turizm geliyor" dedi. TO he- AYRINTILI BLG TO'DA gücü, Türkiye ye giren yabanc sermaye oran da yeti Tatvan'da da bir y lda infla edilen Nemrut Kayak NfiAAT firmalar fuarda, Çin'in yan s ra artacakt r dedi. Merkezi'nin aç l fl na kat ld. M yürüttü ü çal flmalar devam ediyor. TO, Çin'in fiangay flehrinde 4-7 Nisan 2007 Nisan tarihleri aras nda düzenlenecek Expo Build 2007 (Çin nflaat ve Dekorasyon Fuar ) Fuar 'na milli kat l m organize ediyor. Avrupa'dan Asya'ya kadar çok say da ülkeden VAN GÖLÜ MANZARALI PST gelen giriflimcilerle ticari temaslarda bulunma ANADOLU ya büyük önem verdiklerini belir- flans yakalayacak. Ayr nt l bilgi için: TO Fuar- ten Baflkan Yalç ntafl, Do u Anadolu Turizm Odakl lar ve D fl liflkiler fiubesi. Tel: Kalk nmas Projesi'ni bölgedeki valilikler ve odalarla yönettiklerini kaydetti. Van Gölü manzaral Nemrut Kayak Merkezi, kar kalitesi aç s ndan Fransa'daki YAZARLAR DAN ünlü kayak merkezi Courchevel'i aratm yor. 2011'deki K fl Olimpiyatlar Do u Anadolu'da yap l rsa böl zor bir y l olaca a benziyor Yeni y la hayli yo un bir gündemle bafll yoruz. Nisan da ABD Kongresi'nden Prof. K. Alkin ç kabilecek olas soyk r m kararlar ile birlikte, umar z Türkiye-ABD iliflkileri daha da gerilmez. 2 de Do u nas l kalk n r? Türkiye nin Cumhuriyet tarihindeki en önemli sosyal sorunu nedir desem, san r m ço unuz etnik kökenli ayr mc l k sorunu dersiniz de il mi? 3 te Ertu Yaflar Haberi 6. sayfada geyi dünya tan yacak. Haberi 3. sayfada TO daki Tekstil fiuras tehditleri tart flacak, çözüm arayacak... Türk tekstilinin büyük zirvesi TEKSTL sektöründeki geliflmeler, sorunlar ve beklentiler, stanbul Ticaret Odas nda (TO) düzen- Paydafllar ndan TO'ya 'pekiyi' notu fl Program n n rehberi 2023 Türkiye vizyonu lenecek Tekstil fiuras nda masaya yat r lacak. TO, haz rlad araflt rmalar, sektörel toplant lar ve zümre toplant lar yla, Türk tekstil sektörüne yönelik çal flmalar n çeflitlendirerek sürdürmeye devam ediyor. STANBUL Ticaret Odas 'n n (TO) 125'inci y l nda kendine yeni hedefler belirleme çal flmalar kapsam nda, 3 bin 65 kifliyle yüz yüze anket yöntemiyle gerçeklefltirilen saha araflt rmas n n sonuçlar belli oldu. "TO Paydafl Alg Haritas " ad verilen çal flma ile "kurumsal itibar", "kurumsal imaj" ve "performans" unsurlar aç s ndan paydafllar n n TO'yu kurum olarak nas l alg lad n ortaya ç karmak hedeflendi. ANKET sonuçlar nda, paydafllar n kurumsal itibar aç s ndan, TO'yu özellikle 'sosyal sorumluluk' ve 'nitelikli iflgücüne sahip olma' alanlar nda baflar l bulmas dikkati çekti. Paydafllar TO'yu, 'etik davran fllar sergileyen' bir kurum olarak niteledi. TO Baflkan Murat Yalç ntafl, elde edilen sonuçlar n kurumun 125 inci y l hedeflerinin belirlenmesi s ras nda dikkate al naca n söyledi. Haberi 3. sayfada TO 2007 ifl program n, Oda'n n 125'inci kurulufl y l olmas n n yan s ra, Cumhuriyetin 100'üncü y l n n kutlanaca 2023 y l Türkiye'si hedeflerine göre planlad. Oda Meclisi nin onaylad TO 2007 fl Program 'nda 'Odam z Vizyonu'na rehberlik edecek en önemli hedef, TO 2023 Türkiye Vizyonu olarak belirtildi. Programda ekonomimizde kabuk de iflimi yafland kaydediliyor. PROGRAMDA KOB'lerin rekabet s k nt s yaflad ve pazar kaybetmekte oldu una dikkat çekilerek flöyle deniliyor: " 125 y ll k tarihiyle Cumhuriyetimiz ile özdeflleflen Odam z n birinci görevi Türkiye'ye hizmettir. Bu hizmet de ülkemizin ekonomik sorunlar n n çözümünde aktif olarak yer almak, yeni öneriler ile ortaya ç kma fleklinde olmal." Haberi 12. sayfada TÜM KESMLER BULUfiACAK TO, uluslararas alandaki rekabet gücü azalmaya bafllayan ve bu nedenle büyük bir yap sal de iflime ihtiyaç duyan Türk tekstil sektörümün tüm kesimlerini biraraya getirecek bir Tekstil fiuras düzenliyor. Bu amaçla Ocak tarihlerinde sektöre yönelik önemli bir giriflime imza at lm fl olacak. fiura da Türk tekstil sektörünün yönelebilece i ürünler ve markalaflma gibi konulardaki öneriler tart fl lacak. Haberi 10. sayfada TO ÇA RI MERKEZ

2 SAYFA 2 K GÜNCEL ad m ad m anadolu rm z bibere patent alan MÜSAN, biber üreticilerinin geleneksel yöntemlerle üretimden vazgeçmemesinden rahats z. Genel Koordinatör Yavuz Biçkes, "Bunun sonucunda da biz iflleyecek biber bulam yoruz. flledi imiz biberler de piyasadaki di er biberlere göre daha pahal oldu u için satmakta zorlan yoruz" diyor. Aflatoksini önleyen f r n sistemi ilgi bekliyor SOYHAN ALPASLAN Tescilli Marafl biberi üretiyor ÜSAN G da, 30 y ll k geçmifle sahip M Makine Üretim Sanayi ve Mühendislik Sanayi'nin (MÜSAN) bir kardefl flirketi olarak 1996 y l nda kuruldu. dövme, döküm ifllemeli makine seri imalat sistemlerini ve yan sanayi ürünlerini üreten ISO 9001 belgeli MÜSAN' n bir g da flirketi kurma ve Türkiye'nin ilk aflatoksinden ar nd r lm fl k rm z biberini üretme öyküsü ise flöyle: KANSEROJEN MADDE SKANDALI: 1994 y l nda Türkiye'den Almanya'ya ihraç edilen ac k rm z biberlerde aflatoksin (kanserojen madde) tespit edildi ve böylece bir skandal yafland. Avrupa ve Türk bas n nda büyük sansasyon yaratan bu olay sonras nda bütün biberler toplat l p yak ld. Yakma bedeli de ihracatç firmalardan talep edildi. Almanya'ya aflatoksinli biber ihraç eden Türk flirketine 194 bin mark ceza verildi. Türkiye'nin 200 milyon dolarl k biber ihracat da an nda d ndan da G da Kodeksi ç kard. ÇÖZÜM YOLU ARAYIfiI: TÜBTAK, Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi ve Biberciler Derne i ürünü aflatoksin belas ndan kurtaracak bir yol aramaya bafllad lar. Biberciler Derne i'nin o dönemki Baflkan Erkan fierbetçi, K.Marafll mühendis hemflerisi Azmi Biçkes'in kap s n çald. Aflatoksinsiz k rm z biber üretecek bir makine yap p yapamayaca n sordu. Biçkes'in mazisinde Marafl dondurmas n tafl n rken erimekten koruyan kuru buzu üreten makine, sis havanlar, va- Antakya yat r m alamamaktan flikayetçi TSO Baflkan gelir tahsilat nda ilk 10'a giren Antakya'n n yat r mlardan hak etti i pay alamad n söylüyor. ANTAKYA'NIN Ortado u'ya aç lan Cilvegözü ve Vakumlu yol süpürme arac, teknoloji a rl kl durdu. Tar m Bakanl önce bir kararname, ar- Harita: brahim KARAKAfi MÜSAN Koordinatörü Yavuz Biçkes, 2006 da sat fllar n yüzde 40 art rd klar n söyledi. kumlu yol süpürme arac gibi bine yak n makine nacakt. Tesislerinde iflleyecek biber bulamayan dizayn vard. Biçkes, aflatoksinsiz biber üretecek MÜSAN Genel Koordinatörü Yavuz Biçkes, "Kapasitemizin sadece yüzde 2'sini kullanabiliyor- makine için "yapar m" dedi. MKRODALGA KURUTMA FIRINI: Mucit duk. Oysa bu tesis, tüm Kahramanmarafl ve Ur- mühendis Azmi Biçkes, biberci hemflerilerinin fa'da üretilen biberin tamam n iflleyebilecek ka- derdini çözmek için 8 ay AR-GE çal flmas yapt. pasitedeydi. Bölgede, y lda 100 bin ton biber üre- Ard ndan Türkiye'nin ilk ve tek mikrodalga ku- tilmesine ra men tesisimize bu biberlerden sade- rutma sistemini üretti. Amaç biberin yerlerde sü- ce 200 tonu ifllenmek için geliyordu. Biber üretici- rünüp mantar ve toz-toprak kapmas n önlemek, leri bu fabrikaya ifllerlik kazand rabilse, hem üre- kurutma süresini de s cak havayla yap lana göre tilen biberlerin büyük bölümü Avrupa normlar n- azaltmakt. Bu sistem ayn zamanda üzüm, incir, da ifllenip yurtd fl na ihraç edilebilir" diyor. f nd k, çay gibi ürünler içinde kullan labiliyordu. GELENEKSEL YÖNTEM SÜRÜYOR: Tesis- Böylece MÜSAN G da, baflta aflatoksinsiz ac k r- lerde üretilen pul biberlerin dünya standartlar n- m z biber olmak üzere, kurutulmufl meyve sebze da ve Türk G da Kodeksi'ne uygun oldu una dik- üretebilen çok varyasyonlu kurutma ve üretim te- kat çeken Biçkes, flöyle konufluyor: "Ancak biber sisleri olarak faaliyet gösterdi. üreticileri geleneksel yöntemlerle üretimden vaz- KURULUfiLAR BRLKTE OLDU: Devletin geçmiyor. Bunun sonucunda da biz iflleyecek bi- de büyük önem verdi i bu geliflmeler üzerine TÜ- ber bulam yoruz. flledi imiz biberler de piyasa- BTAK, KOSGEB, ODTÜ ve Biberciler Derne i daki di er biberlere göre daha pahal oldu u için deste iyle K.Marafl'ta MÜSAN G da'n n kurulma- satmakta zorlan yoruz. Grosmarketler bile hijye- s na karar verildi. Kahramanmarafl'ta kurulan k r- nik ortamlarda ve aflatoksinsiz üretilen bu pul bi- m z biber iflleme tesisi, üreticilerin al flkanl klar n- berlerin yerine, geleneksel yöntemle üretilen ucuz dan vazgeçmemesi yüzünden bir süre iflleyecek ürünleri raflar na koymay tercih ediyor. Ne var ürün bulamad. Türkiye'de ilk olan hijyenik or- ki, bu biberlerin tamam, kodekste belirlenen afla- tamda mikrodalga teknolojisiyle pul biber üreten toksin, nem ve tuz oranlar n n üzerinde de erlere fabrikas aflatoksinsiz üretimle, hem iç pazara sahip. Biz de nem ve tuz oranlar n art r rsak fiyat- sa l kl ürünler verecekti. lar m z di er pul biberlerin seviyesine getirebili- HAYALLER GERÇEKLEfiMED: Hem de dünya pul biber piyasas Meksika'n n elinden al - riz. Ancak, bunlar G da Kodeksi'ne uygun olma- MÜSAN, Türk G da Kodeksi'ne uygun ürünleriyle, tek ve örnek kalite pul, toz ve isot biber için çeflitli patent haklar n da ald. Biçkes, flunlar söyledi: "MÜSAN biberi her fleyden önce sa l kl, yüksek protein ve vitamin ihtiva ediyor. Aroma ve kokusu ile gerçek biber. Üretim tesisimiz ödüller kazand, kazanmaya devam ediyor. Bu kalitede ve teknolojide üretim yapan baflka bir üretim tesisi yok. K.Marafl Sanayi ve Ticaret Odas, ac k rm z biberdeki bafl bozuklu a son verip kontrol alt na almak amac yla Marafl biberini tescil ettirdi. Bu logoyu kullanmak için flu ana kadar tek kalite biber üreten tek tesis olan sadece MÜSAN G da lay k görüldü. UYGUN BELGEL UCUZ ÜRÜN: K rm z biber konusunda çok ciddi geliflmeler var. Bu sene foto raf çektirip broflür haz rlatmak için f r n yapt ran üreticiler oldu. Çok güzel foto raflar çektirdiler. Kataloglar haz rland. Ciddi TV'ler, haber programlar sezonda çekimler yapt lar. Olumsuz görüntüleri maalesef yay nlamad lar, yay nlayamad lar. Yay nlayan da oldu, ama tüketici olsun, endüstriyel üretici olsun olumsuz bir fley duyup görmek istemiyor. Herkes uygun bir belgesi olan ucuz ürün peflinde. O zaman da baharatç bir rapor al p her yere o raporla sat fl yapma peflinde oluyor. Geçen gün büyük bir zincir marketin denetleme firmas anlat rken 'Her sene farkl bir tesise götürülmekten, biz de ne yapaca m z flafl r yoruz' diye dert yan yordu. H A K S I Z R E K A B E T D A V A S I : Bu çok ünlü zincir market ve markal dedi iniz ürünlerden en ünlülerinden üç tanesi için açt m z haks z rekabet davas n geçen y llar içinde kazand k. Bundan sonra bir baflka davada Türkiye'nin en çok marketi olan zincirlerinden birine marketin markas ile üretim yapan firman n MÜSAN G da'y haks z rekabete u ratt na geçen ay içinde mahkemece karar verildi. Son zamanlarda aflatoksinli k rm z biberleri temizlemek düflüncesiyle çeflitli temizleme sistemleri kullan l yor." Yaylada s n r kap lar ile Arabistan yar madas ve Afrika'n n en uç noktas na ulaflmak mümkün. Antakya, bu konumundan dolay uluslararas nakliye sektöründe geliflmifl ve il baz nda ikinci s ray al yor. 2006'da uluslararas TIR sistemine Antakya merkezli kay tl firma say s 139 ve çekici say s ise 5 bin 415 adet. Uluslararas nakliye ifli ile ifltigal etmekte olan firmalar n 2005 y l itibari ile sa lad klar gelir miktar 4 milyar 260 milyon YTL tutar nda. Antakya'da 3 adet Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 6 adet küçük sanayi sitesi bulunuyor. AMK TE PAMUK: skenderun'da sdemir'in bulunmas dolay s yla a rl kl olarak metal sanayi kolunda üretim yap l yor. Antakya'da ise tar ma dayal sanayi ile birlikte geleneksel olarak dericilik, ayakkab c l k ve mobilyac l k yap l yor. Yafl seb-, bu day üretimi Antakya'da odaklanm fl üretim alanlar aras nda. l, Türkiye pamuk üretiminin yüzde 11'ini, zeytin üretiminin yüzde 7.5'ini, turunçgil üretiminin ise yüzde 16's n sa l yor. HAVAALANI BU YIL AÇILIYOR: Antakya Ticaret ve Sanayi Odas (TSO) Baflkan Hikmet Çinçin, Maliye Bakanl verilerine göre Antakya'n n 2005 itibariyle Türkiye genelinde Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilat nda 904 milyon 579 bin YTL ve Konsolide Bütçe Gelirleri tahsilat nda 968 milyon 641 bin YTL ile 9'uncu s rada yer ald n söyledi. Çinçin, Antakyal tüccar n vergi beyannamelerine sad k kalarak, vergi borcunu düzenli flekilde ödedi ini de belirtti. Çinçin, ilin kamu yat r mlar nda 2004 itibariyle Türkiye genelinde 34'üncü s rada yer ald n, bu rakam n 2005 y l nda 45'inci s raya kadar geriledi ini kaydetti. Gelir tahsilat nda Türkiye genelinde ilk 10'a giren Antakya'n n yat r mlardan hak etti i pay alamad na dikkat çeken Çinçin, "Antakyal giriflimci öz kaynaklar yla ihracat, nakliye ve tar mda bir yere geldi. Kamu yat r mlar ndan faydalanamayan ve teflvikli iller kapsam na girmeyen Antakya'da istihdam yaratmak gerekiyor. lin sorunlar bir an evvel çözülmeli ve kaynaklar acilen aktar lmal " dedi. Öte yandan, inanç turizminin önem kazand Antakya da 2007 sonunda aç lacak olan havaalan yla birlikte turist say s nda art fl olmas bekleniyor. yaca için bu yönteme baflvurmuyoruz." PLATFOR M Bafll klar ve geliflmeler, 2007 nin zor olaca n gösteriyor Prof. Dr. KEREM ALKN Avrupa n n petrol krizi (flimdilik) afl ld Türkiye ile ran aras ndaki do algaz hatt ndan gelen gaz n kesilmesiyle ortaya ç kan sorunun bir benzeri de AB ile Rusya aras nda yafland. Belarus ve Rusya aras nda ortaya ç kan anlaflmazl k krize dönüflürken, nihayet çözüldü. Polonya, Almanya, Ukrayna, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti'ne yeniden petrol pompalanmaya baflland. Rusya'dan boru hatt ile tafl mac l üstlenen flirketin genel müdürü petrol sevk yat na baflland n aç klad. Rusya, geçen ay Belarus'a satt gaz n fiyat na yüzde 100'den fazla zam yapm fl; Belarus da, topraklar ndan geçen Rus petrolüne ton bafl na 45 dolar vergi koydu unu aç klam flt. Ancak Rusya ödemeyi reddederek, Belarus'a petrol sevk yat n pazartesi günü kesmiflti. Rusya ve ran' n tutumlar, Türkiye ve AB ülkelerini düflündürüyor. Alternatif enerji güzergahlar gündeme gelecek gibi gözüküyor. Yeni y la hayli yo un bir gündemle lamda Kuzey Irak sorunu, ran-suriye iki- bafll yoruz. Ocak ay n n gündemini k saca paylaflal m. ABD Kongresi'nin yeni üyeleri Hikmet Çinçin ze-meyve, pamuk, zeytinya- Euro'da zay flama belirtileri mevduat na ilgiyi iflaret ediyor. Bununla lisi ve bizzat ikili iliflkilerde çözülemeyen Bu arada, Euro-dolar paritesi de 1,28- birlikte, Türkiye-AB ve Türkiye-ABD pürüzler yer al rken, Türkiye-AB iliflkileri- 1,32 dolar aral ndaki hareketini sürdürü- iliflkilerinde fazlaca pürüz olmayaca resmen görevlerine bafllad ve tarihinde ilk nin Almanya'n n dönem baflkanl nda na- yor. Biz bayram n 3. günündeyken, Al- beklentisine ve y l n ilk 5 ay nda, yani 9 kez Temsilciler Meclisi Baflkanl 'n n tok- s l seyredece i de kar fl k. Yunanistan bir manya'n n aç klanan iflsizlik rakamlar May s'taki y l n üçüncü toplant s na ka- ma bir kad n n elinde. Nancy Pelosi tok- yandan silahlanmas n sürdürürken, 22 beklentilerin çok ötesinde düflük geldi. Bu dar FED'in en az bir birim faiz indirece i- ma elinde tutarken, Demokratlar n haki- Ocak'taki D fliflleri Bakanlar Konseyi'nden nedenle, Alman ekonomi çevreleri, Alman ne; ayr ca, Cumhurbaflkanl seçiminin miyetine geçmifl bir Kongre'den Ermeni KKTC'ye yönelik izolasyonlar n kald r l- ekonomisinin 2007 y l na iyi bir perfor- de siyasi uzlafl ile sonuçlanaca na ina- Soyk r m iddialar na yönelik neler ç kar mas na yönelik kararlar n ç kmas ihtimali mansla girdi i beklentisini vurgulamakta- n yorsan z, yani bu riski sat n al yorsa- diye, insan endiflelenmiyor de il. Üstelik, piyasa aktörlerini heyecanland r yor. AB lar. Ancak, AB statistik Kurumu Euros- n z, hisse senedi ile bono-tahvil en favori Pelosi bu konuda Türkiye'nin tezlerine Dönem Baflkan Almanya'n n Baflbakan tat' n aç klad enflasyon verisi yüzde yat r m arac olabilir. Sözün özü, riski se- hayli uzak bir isim. Baflbakan Erdo an' n Merkel ise, yeni y la önemli bir Washing- 1,9'a iflaret etti inden ve Ekonomik flbirli- ven hisse senedine dikkat edebilir. Lübnan gezisi esnas nda, ABD'nin Kuzey ton ziyareti ile bafllad. Merkel, Baflkan i ve Kalk nma Örgütü (OECD) de Euro Senaryo dura ana (m ) dönüyor Irak'a yönelik terörü önleyici çabalar n n Bush'a AB Dönem Baflkan olarak 'Atlanti- Bölgesi için 2007'de yeterince kuvvetli bir 2007 y l na dönük yurtiçi senaryolarla yetersizli i ve Türkiye'nin sabr n n bit- kötesi' ortakl k da teklif etmifl durumda. büyüme sinyali almad na iflaret etti in- ilgili bafll klar her gün zaten manflette. Kü- mekte oldu u yönündeki mesajlar na Be- Baflkan Bush da acaba, bu esnada Türki- den, Avrupa Merkez Bankas 'n n yüzde resel senaryolara yönelik süreç de ise bir yaz Saray' n gereken hassasiyeti gösterme- ye'nin AB üyeli i için bast rd m, 22 3,5'e kadar yükseltti i faizleri artt r p artt r- belirsizlik gözleniyor. Malum, 2007 y l için si beklenirken, nisan ay nda ABD Kongre- Ocak'taki AB Konseyi'nden KKTC'ye izo- mayaca hayli belirsiz. Atlantik'in di er küresel senaryolar içerisinde en fazla sat n si'nden ç kabilecek olas soyk r m kararlar lasyonlar n kald r lmas yönünde karar taraf nda ise, ABD ekonomisinin 2006 y l - al nan, en fazla kabul gören beklenti, ABD ile birlikte, umar z Türkiye-ABD iliflkileri için telkinde bulundu mu, anlayaca z. n n son haftas nda ve 2007'nin ilk haftas n- ekonomisine yönelik 'yumuflak inifl' (soft daha da gerilmez. Türkiye'nin Kuzey Irak hassasiyetini den- da aç klanan verileri, hala belirli bir ekono- landing) beklentisiydi. 'Soft landing' yö- Atlantik ittifak ve parite gelemek ad na, ABD Merkel'e Türkiye ko- mik canl l a iflaret ediyor. nündeki beklentilerde bir k r lma gözleni- Sözün özü, Türkiye'nin siyasi günde- nusunda daha yap c olunmas mesaj ver- fiu ana kadar tan mlad m z ekono- yor. Parite, 1.30 dolar n alt nda, minin bir cephesinde, ABD merkezli ola- mifl olabilir. Yani, d fl politikada geliflmeler mi-politik ortam, bir miktar dövizde ol- dolar band nda bir süre gidip gelecekmifl rak, genel anlamda Irak'taki kaos, özel an- hayli h zl. may, bir miktar da k sa vadeli banka gibi gözüküyor. IMF Baflkan Rato dan ters köfle Küresel ekonomiyle ilgili analiz ve beklentileri yak ndan takip edilen IMF'in dünya ekonomisine yönelik beklentileri ise yavafllamaya iflaret etmiyor. Baflkan Rato, 2007 için dünya ekonomisinde yüzde 4.9'luk hayli kuvvetli bir büyüme beklentisine iflaret ederken, ABD ekonomisine yönelik 'yumuflak inifl' beklentisinin teyit olmas için henüz al nan sinyallerin yeterli olmad n da hat rlat yor. Rato, Uzakdo u ekonomileri için bu y l da hayli kuvvetli bir büyümenin beklendi ini vurguluyor. Dolay s ile, 'küresel s nma' nedeniyle Kuzey Yar küre'deki hava koflullar ve petrol stoklar, ham petrolün varil fiyat n 55 dolar seviyesine geriletmifl olsa da, Rato'nun aç klamalar, bu fiyat 50 dolar ve alt na çekecek bir 'soft landing'e iflaret etmiyor. Bu nedenle, 2006 y l sonunda flekillenen küresel beklentilerin aksine, IMF Baflkan Rato, enflasyonist bask n n yeniden h z kazanabilece ine ve yine beklentilerin aksine, FED'in faiz indirmek bir yana, 2007'de faiz art fllar na devam edebilece i ihtimaline vurgu yap yor.

3 SAYFA 3 Paydafllar TO'ya 'pekiyi' notu verdi M STANBUL Ticaret Odas 'n n (TO) 125'inci eclis üyeleriyle Van ve Bitlis'e giden TO Baflkan Murat Yalç ntafl, bölgenin k fl, kültür ve tarih turizmindeki potansiyeline dikkat çekti. Yalç ntafl, "Van parlayacaksa gelifltirilmesi gereken sektörlerin bafl nda turizm geliyor" dedi. Heyet Nemrut Kayak Merkezi'nin aç l fl na kat ld. y l nda kendine yeni hedefler belirleme çal flmalar kapsam nda, 3 bin 65 kifliyle yüz yüze anket yöntemiyle gerçeklefltirilen saha araflt rmas n n sonuçlar belli oldu. "TO Paydafl Alg Haritas " ad verilen çal flma ile "kurumsal itibar", "kurumsal imaj" ve "performans" unsurlar aç s ndan paydafllar n n TO'yu kurum olarak nas l alg lad n ortaya ç karmak hedeflendi. SOSYAL SORUMLULUK: Anket sonuçlar nda, paydafllar n kurumsal itibar aç s ndan, TO'yu özellikle 'sosyal sorumluluk' ve 'nitelikli iflgücüne sahip olma' alanlar nda baflar l bulmas dikkati çekti. Dernekler, ö renciler, tüketiciler, tedarikçiler TO'nun kurumsal sorumluluk bilincine pekiyi verdi. Paydafllar TO'yu, 'etik davran fllar sergileyen' bir kurum olarak niteledi. TO'nun performans na iliflkin verilen notlar ise TO'nun 'uzmanl k konular na son derece hakim bir kurum' oldu unu ortaya koydu. TO'NUN PAYDAfiLARI: Araflt rmada TO Baflkan Murat Yalç ntafl' n 1.5 y ll k görev süresinde kurumla özdefl alg land ortaya ç kt. Ankete medya mensuplar, kamu çal flanlar, dernekler, tüketiciler, üyeler, tedarikçiler, akademisyenler, üniversite ö rencileri, TO Meclis Üyeleri ve TO çal flanlar kat ld. Anket sonuçlar n de erlendiren TO Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl, araflt rmada elde edilen sonuçlar n kurumun 125. y l hedeflerinin belirlenmesi s ras nda dikkate al naca n söyledi. BR REHBER OLACAK: Karnelerinin olumlu ç kmas ndan dolay memnun oldu unu ifade eden Baflkan Yalç ntafl, "Öncelikle ankete kat larak bize not veren tüm paydafllar m za çok teflekkür ediyorum. Onlar n samimi yan tlar yla oluflan bu karne, bizi daha iyi çal flmalara götürecek bir rehber olacak. Tabii karnemizde tüm notlar pekiyi de il, aralar nda iyiler ve ortalar da var. Pekiyi ald m z konularda çal flmalar m z aksatmadan sürdürürken, düflük notlar m z da yükseltmeye çal flaca z" dedi. OSB Baflkanlar TO'da bulufltu Van ileri gidecekse önce turizm gelifltirilmeli STANBUL Ticaret Odas (TO) Baflkan Murat Yalç ntafl, ''E er Van ileriye gidecekse, parlayacaksa mutlaka kentte gelifltirilmesi gereken sektörlerin bafl nda turizm geliyor. Van, turizmde yeni ufuklar kazanacakt r'' dedi. Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluflan TO heyeti, 'Anadolu Aç l m ' çal flmalar kapsam nda geçen hafta sonu Van ve Bitlis'e bir ziyaret gerçeklefltirdi. Baflkan Yalç ntafl ve TO Meclis Üyeleri ilk olarak Van Valili i'nde Vali Niyazi Tan l r' makam nda ziyaret etti. fiADAMLARINA ÇA RI: Vali Tan l r, Yalç ntafl ve ifladamlar n kentte görmekten memnun olduklar n belirterek, Van'da ikinci Organize Sanayi Bölgesi kurma çal flmalar n n oldu unu anlatt. Tan l r, ifladamlar n n kente yat r m yapmalar gerekti ini de dile getirdi. Yalç ntafl, ifladamlar yla birlikte kente geldiklerini, Van'daki incelemelerinin ard ndan Bitlis ve Tatvan'a geçeceklerini ifade ederek, TO olarak Anadolu'ya ve Do u Anadolu Bölgesi'nin kalk nmas na önem verdiklerini söyledi. Daha sonra Vali Tan l r, Baflkan Yalç ntafl'a, Van Kalesi'nin ifllendi i porseleni hediye etti. Baflkan Yalç ntafl da Vali Tan l r'a, oday sembolize eden porselen verdi. 2007'NN LK ZYARET: Van Ticaret ve Sanayi Odas 'nda (VATSO) düzenlenen toplant ya da kat lan Baflkan Yalç ntafl, yapt konuflmada, TO ve VATSO aras nda y llara dayanan bir dostluk oldu unu, bugün bu dostlu u da- Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluflan TO heyeti, 'Anadolu Aç l m ' çal flmalar kapsam nda geçen hafta sonu Van ve Bitlis'e bir ziyaret gerçeklefltirdi K fl Olimpiyat Tatvan daki Nemrut Kayak Merkezi hizmete aç ld. ha da perçinleyeceklerini kaydetti. Van'a verdikleri önemden dolay TO olarak Anadolu'ya bü y l n n ilk ziyaretini kente yük önem verdiklerini, Anadolu yapt klar n ifade etti. 26'NCI SIRADA: TO Baflkan Yalç ntafl, flöyle konufltu: "Anadolu'nun hiçbir yerine bakman za gerek kalmadan, onun 4 bin y ll k tarihini Van'da görebilirsiniz. Ancak bugün Van istenilen, arzu edilen, olmas gerekti i yerde de il. Geçmiflte birtak m hatalar yap ld. Belki flu anda da yap l yor. Ancak, bizim art k önümüze bakmam z gerekiyor. Nas l Türkiye'nin önü aç ksa Van' n da önü aç kt r.'' Türkiye'nin geliflmifllik s ralamas na bak ld nda, 81 il aras nda Van' n 26'nc s rada bulundu unu, Van' n Gayri Safi Yurtiçi Has las 'na bak ld nda da son 12 y lda yüzde 50 artt n n görülece ini anlatan Baflkan Yalç ntafl, ancak bu rakamlar n yeterli olmad n, bunun daha ileriye götürülmesi gerekti ini vurgulad. ile stanbul aras ndaki ba lar n geliflmesini önemsediklerini dile getiren Baflkan Yalç ntafl, bu nedenle zaman zaman Anadolu'daki odalar ziyaret ettiklerini hat rlatt. Amaçlar n n, stanbul ve Anadolu'daki ifladamlar n bir araya getirerek daha yak n iflbirli ini sa lamak oldu unu anlatan Murat Yalç ntafl, bu kapsamda Yalç ntafl: Van, Do u nun incisi STANBUL Ticaret Odas (TO), stanbul'daki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) baflkanlar n, "Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun Tasar s Tasla "n tart flmak üzere bir araya getirdi. OSB Baflkanlar, TO Yönetim Kurulu TO Baflkan Murat Yalç ntafl, Van' n ekonomisine bak ld nda tar m ve hayvanc l n bulundu unu, ancak kentin fark n n, sanayi hammaddesi ve tarla bitkilerinden kaynakland n söyledi. Baflkan Yalç ntafl, ''E er Van ileriye gidecekse, parlayacaksa mutlaka kentte gelifltirilmesi gereken sektörlerin bafl nda turizm geliyor. Van turizmde yeni ufuklar kazanacakt r. Kent, önemli uygarl klara ev sahipli i yapm flt r. Kentte, Van kedisi, Van Gölü... Yemeyi içmeyi sevenler için Van kahvalt s var. Bunlar Van' n turistik özelliklerinden baz lar. Çünkü Van Do u'nun incisi'' fleklinde konufltu. Üyesi Abdullah Ç nar baflkanl nda gerçek- TO olarak Do u Anadolu Bölgesi'nde uygulad klar Do u Anadolu'nun Turizm Odakl Kalk nmas Projesi'nin bulundu unu, oda olarak projenin sekreterli ini yürüttüklerini dile getiren Baflkan Yalç ntafl, bölgedeki bütün valilik ve odalarla birlikte projeyi yönettiklerini kaydetti. Bir kanun tasla haz rlayarak hükümete sunduklar n, tasla n ana amac n n do uda turizmi canland rmak oldu unu söyleyen Baflkan Yalç ntafl, her il için de turizmin alt sektörlerini belirlediklerini anlatt. Bu kapsamda Van için k fl, kültür ve tarih turizmi alt bafll klar n belirlediklerini söyleyen Baflkan Murat Yalç ntafl, ancak k fl turizminin patlamas için f rsatlara ihtiyaçlar n n bulundu unu, bunlardan baz lar n n da k fl olimpiyatlar n n do uda yap lmas oldu unu dile getirdi. Bu çerçevede üniversiteleraras k fl olimpiyatlar n n do uda yap lmas n planlad klar n, 2011'de yap lacak üniversiteleraras k fl olimpiyatlar n Erzurum merkezli do uda yapmay hedeflediklerini kaydeden Yalç ntafl, bunun karar n n Ocak ay nda belli olaca n belirtti. lefltirilen toplant da, kanun tasar s tasla ile görüfllerini dile getirerek, TO'nun giriflimlerini desteklediklerini ifade etti. Demir h rdavat sektörü sorunlar için anket çal flmas Nemrut Kayak Merkezi aç ld Merkez, kifli bafl milli gelirin düflük oldu u Bitlis için çok önemli bir gelir kayna olacak. Hizmet verecek tesisler bölge halk için istihdam olanaklar yaratacak. TO heyeti geçen hafta lediyesi, Nemrut Kayak Merke- sonu Van'dan Tatvan'a zi'nin aç l fl töreni öncesi bir ye- geçerek Nemrut Ka- mekli toplant düzenledi. Bura- davat sektörünün sorunlar n saptamak üzere bir yak Merkezi'nin aç l fl na kat ld. da TO Baflkan Murat Yalç ntafl, anket yap yor. Sektörün genel profilinin yan s ra Aç l fl töreninde çiflleri Bakan Bitlis Milletvekilleri, Bitlis Valisi sorunlar n tespit etmeye dönük olan bu anketin Abdülkadir Aksu da bulundu. Mevlüt Atbafl, Bitlis Genç fl sonuçlar sektör mensuplar na ve kamuoyuna da TO Baflkan Murat Yalç ntafl, Adamlar Derne i (BGAD) duyurulacak. Öte yandan sonuçlar; sektörle ilgili Bitlis için önemli bir gelir kayna- üyeleri bir araya geldi. kesimlerin genifl kat l m yla düzenlenecek olan olan ve turizme canl l k kat- Tatvan Belediye Baflkan M. zümre toplant s nda da ele al narak, çeflitli çal flma- mas beklenen Nemrut Kayak Emin Peker, yapt konuflmada lar bafllat lacak. Söz konusu anket çal flmas na ce- Merkezi'nin yap m n n önemine Nemrut Kayak Merkezi hakk n- vap vermek isteyen sektör mensuplar, formlar dikkat çekti. da bilgi verirken, aç l fl için ge- STANBUL Ticaret Odas (TO), demir ve h r- TO statistik fiubesi'nden temin edebilirler. Form- Yalç ntafl, Merkezin Bitlis'e len misafirlere teflekkür etti. Pe- lara; TO Web ve Meslek Komiteleri sayfas ndan ve Bitlisliler'e yap lan en güzel ker daha sonra kat l m ndan do- ulafl labilir. (Ünal Kalc, Tel: ?92/93/94, yat r m oldu unu ve bunun k y- lay TO Baflkan Murat Yalç n- Faks: , ) metinin bilinmesi gerekti ini tafl'a Nemrut Krater Gölü'nü söyledi. Öte yandan Tatvan Be- an msatan bir resmi hediye etti. GÜNDEM GUNDEM ERTU YAfiAR Do u nas l kalk n r? Türkiye nin Cumhuriyet tarihindeki en önemli sosyal sorunu nedir desem, san r m ço unuz Etnik kökenli ayr mc l k sorunu dersiniz de il mi? Evet, ne yaz k ki öyle! Nerede ise Cumhuriyetin ilk kuruldu u günden bu yana Do u ve Güneydo u sorunu Türkiye nin her zaman gündeminde olmufltur. Kimileri bu sorunu hep ekonomik kalk nm fll a ba larlar. Yani e er Türkiye nin do usu da bat s kadar zengin (müreffeh refah içinde kalk nm fl) olsa, bu sorun olmazd tezini savunurlar. Biz pek o görüflte de iliz. Evet, ekonomik kalk nm fll k da ciddi bir nedendir. Ama ülkemizin do usunda herkese ifl ve afl versek de bizce bu ifl yine de çözülmezdi! E er ekonomik kalk nm fll k etnik ve dini ayr mc l k iste ini engelliyor olsayd, önce spanya n n BASK bölgesinde, sonra da Kuzey rlanda da engellerdi... Ama yine de varsayal m ki ekonomik kalk nma, her türlü ayr mc l k iste ini azalt c etki yarat yor. Peki gerçekten de Türkiye nin do usu h zla kalk nabilir mi? Bizce y llard r uygulanan yönetim anlay fl ile kesinkes kalk namaz! flte somut örne i ortada: San r z 49 az geliflmifl ile sa lanan yat r m deste i yasas ç kt ndan bu yana iki y l geçmifltir de il mi? Birkaç (gerçekten de bir elin parmaklar ndan az) ilden baflka ki bu iller de Düzce gibi, Uflak gibi,... hep bat ya yak n bölgelerdeki illerdir bu yasadan yararlanarak ciddi anlamda yat r m çeken ilimiz oldu mu? Do unun kalk nmas için dile getirilen bir baflka giriflim de, o illerde k fl spor merkezleri kurmakt r. Yani kayak sporunun yap laca pistler yap lacak; otel ve di er konaklama tesisleri hizmete sunulacak. En son geçen hafta Tatvan ve Van da iki kayak merkezi daha aç ld. Çok iyi ve çok yerinde iki ad m. Ama o kadar küçük ad mlar ki! Türkiye nin do rusunda kayak merkezlerinin profesyonel anlamda (yani iç ve d fl turistleri çekecek biçimde) kurulmaya bafllamas san r m en fazla on y l öncesine gider. O zamanlar Do uyu sviçre Alpleri gibi yapaca z sözlerini o kadar s k duymufltum ki, bir kayak tutkunu olarak bu yerleri görmek istemifltim. Erzurum Paladöken ve Kayseri Erciyes tesislerini de gördüm. Bu arada flans m oldu, Avrupa n n, Courchevel, Saint Moritz, Meribel, St Anton gibi... bilinen baz kayak merkezlerini de gördüm. Sözü doland rmadan söyleyeyim: Biz (hem do umuzla, hem de bat m zla) Avrupa kayak tesislerinin en az elli y l gerisindeyiz! Ve iflin daha da kötüsü, varolan iflletmecilik mant m zla bu fark her y l daha da aç l yor... Asl nda ilk bak flta, Türkiye nin do usu gerçekten k fl sporlar için iyi bir potansiyel sunmaktad rlar. Örne in kayak pistlerine, havaalan ndan en fazla yar m saatlik bir otomobil yolculu u ile varabilirsiniz. Ama iflte sadece bu kadar! Çünkü bizim do u illerinin k fl ve so u u çok çok serttir (o kadar do uda olmamas na karfl n Bolu Kartalkaya n n havas bile çok serttir). B rak n d flar da kal p en az dört befl saat kayak yapmay, ne kadar iyi donan ml olursan z olun o kuru so u a bir saat bile dayanamazs n z! Üstelik bu merkezlere sadece uçak ile ulaflabilirsiniz. Uçak ba lant s (o da varsa ve hava koflullar nedeni ile yap labilirse) günde en fazla bir tanedir. K fl n kayak yap lmas için tasarlanan bölgede yaz n yapacak bir fley yoktur. Hal bu ki Avrupa da yaz n da bu tesislerde da yürüyüflü, da bisikleti yap l r; ve hatta golf oynan r. Üstelik Avrupa insan bizim insan m z gibi yürüyüfle ve bisiklete ilgisiz de de ildir. Zaten çok uzun tatil olanaklar da oldu u için (örne in bir Frans z çal flan n y lda befl ya da alt hafta tatili vard r), bu tatillerden baz lar n yaz n bile da da geçirirler. TO Baflkan Murat Yalç ntafl, çiflleri Bakan Abdülkadir Aksu, bölgenin milletvekilleri ve di er yetkililerle görüfltü. Bu sat rlar okuduktan sonra, Türkiye nin do usunun kayak merkezleri kurularak kalk nmas konusunda olumsuz düflündü ümüzü sanmay n sak n! Tam tersine... Ama her at lan ad m n ne kadar etki yapaca n bilirsek, kan m zca çok daha h zl yol alabiliriz.

4 fi FIRSATLARI SAYFA 4 TCARET REHBER HALELER RESM GAZETE TIBB MALZEME 45 kalem t bbi malzeme sat n al nacakt r. T.C. Sa l k Bakanl stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi Bafltabipli i. hale tarihi saat 10.00'da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.tic.) Tüp içerisinde t bbi amaçl gaz sat n al nacakt r. T.C. Sa l k Bakanl stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi Bafltabipli i. hale tarihi saat 10.00'da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos. No ç.tic.) Kit karfl l Sedimantasyon cihaz sat n al nacakt r. T.C. Sa l k Bakanl stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim Araflt rma Hastanesi Bafltabipli i. hale tarihi saat 10.00'da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.tic.) TEMZLK Temizlik hizmeti yapt r lacak - Beyflehir Belediye Baflkanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile çöp toplama,süpürme, tafl ma ve bina temizlik iflleri ihale edilecek. hale, Beyflehir Belediye Baflkanl Sat nalma Müdürlü- ü'nde 31 Ocak 2007 tarihinde saat 10.30'da belediyede yap lacak. Firmalar flartnameyi bedeli mukabili belediyeden temin edebilecekler Temizlik hizmeti al nacak - Ni de Üniversitesi taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile malzeme dahil genel temizlik ifli ihale edilecek. hale, Ni de Üniversitesi Rektörlü ünde 31 Ocak 2007 tarihinde saat 10.00'da yap lacak.kat l mc lar, teknik flartnameyi ücreti karfl l rektörlükten sat n alabilecekler. Temizlik hizmeti al nacak - Osmaniye Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar Hastanesi taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile 10 ayl k temizlik hizmeti ifli ihale edilecek. Osmaniye Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar Hastanesinde 1 fiubat 2007 tarihinde saat 'de yap lacak.halenin flartnamesi bedeli karfl l hastaneden temin edilebilir. Çamafl r y kama hizmeti al nacak - Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye flletmesi Sat - nalma Müdürlü ü taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile çamafl r y kama hizmeti ifli ihale edilecek. hale, Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye flletmesinde 20 fiubat 2007 tarihinde saat 10.00'da yap lacak. Kat l mc lar, teknik flartnameyi bedeli mukabili ayn yerden sat n alabilecekler. Çevre temizlik ve çöp toplama hizmeti al - nacak - Kaman Belediye Baflkanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile araçl çevre temizlik ve çöp toplama ifli ihale edilecek. hale, Kaman Belediyesinde 23 fiubat 2007 tarihinde saat 9.00'da yap lacak. halenin teknik flartnamesi, bedeli karfl l belediyeden sat n al nabilir. YEMEK Yemek hizmeti al nacak - Kastamonu Üniversitesi Sa l k Kültür Spor Dairesi Baflkanl - taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile ö le yeme- i al m da t m ve sonras hizmetleri ifli ihale edilecek. hale, Kastamonu E itim Fakültesi Dekanl nda 31 Ocak 2007 tarihinde saat 15.00'de yap lacak. Firmalar, teknik flartnameyi bedeli mukabili dekanl ktan temin edebilecekler. ÖZELLEfiTRME Sümer Holding A.fi.'ye Ait fltiraklerden Tümafl, Buma, Beslen A.fi. lerin belli oranlarda hisseleri özellefltirilecektir. T.C. Baflbakanl k Özellefltirme daresi Baflkanl. hale tarihi fiartnameler an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No.1909 ç.tic.) Petkim Petrokimya Holding A.fi.'ye ait Yar mca tafl nmazlar n n sat fl yöntemi ile özellefltirilmesi ifli yap lacakt r. T.C. Baflbakanl k Özellefltirme daresi Baflkanl. En son teklif verme tarihi fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No.1375 ç.tic.) Proje hizmeti al nacak - stanbul Büyükflehir Belediyesi Kentsel Dönüflüm Müdürlü ü taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile Bayrampafla ilçesinin depreme karfl güvenli k l nmas kapsam nda yeniden yap land r lmas rehabilitasyon ve güçlendirme projelerini yönlendiren kentsel dönüflüm projeleri ifli ihale edilecek. hale, stanbul Büyükflehir Belediyesinde 19 fiubat 2007 tarihinde saat 10.30'da yap lacak. flin teknik flartnamesi, bedeli karfl l belediyeden sat n al nabilecek. Personel Hizmeti Al nacak - Kafl Devlet Hastanesi taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile 7 kifli ile 2007 y l 11 ayl k malzemeli temizlik hizmet al m ifli ihale edilecek. hale, Kafl Devlet Hastanesinde 24 Ocak 2007 tarihinde saat 10.00'da hastanede yap lacak. Kat l mc lar, teknik flartnameyi bedeli mukabili hastaneden temin edebilecekler. ONARIM 20 Adet binan n ahflap kap onar mlar ile 1 adet zemini çöken binan n genel onar m ifli ihale edilecektir. 1 inci Hava Kuvvetleri Komutanl Eskiflehir. hale tarihi saat 14.30'da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.tic.) Petkime ait ifl makineleri ve vinçlerin 425 gün süre ile çal flt r lmas ifli ihale edilecektir. Petkim Petrokimya Holding A.fi. ç Al m Müdürlü ü. hale tarihi saat 12.00'de. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No. 70 ç.tic.) ARAÇ KRALAMA Araç kiralanacak - Sivas Belediye Baflkanl Su ve Kanalizasyon daresi Müdürlü ü taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile hizmet arac kiralama ifli ihale edilecek. hale, müdürlükte 31 Ocak 2007 tarihinde saat 14.00'de yap lacak. halenin teknik flartnamesi, bedeli karfl l müdürlükten temin edilebilecek. Araç kiralanacak - TCDD flletmesi 1.Bölge Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile toplam 30 adet araç kiralanacak. hale, 30 Ocak 2007 tarihinde saat 15.00'de 1. Bölge Müdürlü ü'nde yap lacak. Firmalar teknik flartnameyi bedel ödeyerek müdürlükten temin edebilecekler. GÜVENLK Koruma ve güvenlik hizmeti al nacak - Baflbakanl k Özellefltirme daresi Baflkanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile hizmet binas bina içi ve bina çevresi koruma ve güvenlik hizmetleri ile yönlendirme ve destek hizmetleri ihale edilecek. hale, Özellefltirme daresi Baflkanl 'nda 30 ocak 2007 tarihinde saat 10.30'da yap lacak. Firmalar flartnameyi bedeli mukabili ayn yerden temin edebilecekler. ÇEfiTL Rehberlik hizmeti al nacak - Finike Kaymakaml Devlet Hastanesi Bafltabipli i taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile halkla iliflkiler, rehberlik ve hosteslik hizmetleri ifli ihale edilecek. hale, Finike Devlet Hastanesi Bafltabipli i'nde 24 Ocak 2007 tarihinde saat 14.00'de yap lacak. Kurs hizmeti al nacak - :Ba c lar Belediye Baflkanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile tiyatro kursu ifli ihale edilecek. hale, Ba c lar Belediye Baflkanl 'nda 24 ocak 2007 tarihinde saat 14.00'de yap lacak.kat l mc lar teknik flartnameyi bedeli mukabili belediyeden temin edebilecekler. Adres ve bina numaralar çakt r lacak - Bursa-Yeniflehir Belediye Baflkanl taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile adres ve bina numaralar n n çak lmas ifli ihale edilecek. hale, belediyede 29 Ocak 2007 tarihinde saat 14.00'de yap lacak. Kat l mc lar, teknik flartnameyi bedel ödeyerek belediyeden sat n alabilecekler. Güncelleme hizmeti al nacak - stanbul Büyükflehir Belediyesi Ulafl m Planlama Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile metropoliten alan imar plan kararlar do rultusunda yat r mlar n güncellemesi ( 1.Etap) ifli ihale edilecek. hale, stanbul Büyükflehir Belediyesinde 19 fiubat 2007 tarihinde saat 11.00'de yap lacak. Kat l mc lar, flartnameyi ücreti karfl l - belediyeden temin edebilecekler. 7 Ocak 2007 Tar msal Faaliyette Kullan lan Mazot ve Kimyevi Gübre çin Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yap lmas na Dair Karar. Gümrük Müsteflarl Taflra Teflkilat nda Do ubeyaz t Gümrük Müdürlü ünün Kurulmas ve Ankara Gar Gümrük Müdürlü ü ile Edirne Canl Hayvan ve Hayvansal Ürünler htisas Gümrük Müdürlü ünün Kald r lmas Hakk nda Karar. Petrol Piyasas nda Yap lacak Denetimler ile Ön Araflt rma ve Soruflturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na liflkin Yönetmelik. Elektrik Piyasas nda Da t m Sistemi Yat r mlar n n Düzenlenmesi ve Planlardaki Gerçekleflmelerin Denetlenmesi Hakk nda Yönetmelik. Etkin Piyasa Gücüne Sahip flletmecilerin Belirlenmesine liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik. 8 Ocak 2007 Marka Tescil Baflvurular na ait Mal ve Hizmetlerin S n fland r lmas na liflkin Tebli. 9 Ocak 2007 Karapara Aklama ile lgili stihbari Finansal Bilgi De ifliminde flbirli ine Dair Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Yetkili Makamlar Aras ndaki Mutabakat Muht ras 'n n Onaylanmas Hakk nda Karar. T bbi Cihaz Yönetmeli i. Vücuda Yerlefltirilebilir Aktif T bbi Cihazlar Yönetmeli i. Elektrik Piyasas Lisans Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na liflkin Yönetmelik. 10 Ocak 2007 Türkiye Cumhuriyeti ile srail Devleti Aras ndaki Serbest Ticaret Alan Anlaflmas 'na Ek Protokol A Çerçevesinde mzalanan "Tar m Ürünlerinde Tercihli Rejimin yilefltirilmesi Hakk nda 006 Say l Ortak Komite Karar "n n Onaylanmas Hakk nda Karar. thalatta Kota ve Tarife Kontenjan daresine liflkin Say l Tebli 'de De ifliklik Yap lmas Hakk nda Tebli. Arac l k Faaliyetinde Belge ve Kay t Düzeni Hakk nda Tebli de De ifliklik Yap lmas na Dair Tebli (Seri: V, No: 88) Haz rlayan: BULMACA Nalan M. ALAKENT HRACATÇILARA TALEPLER TALEP: Otomotiv yan sanayi, oto yedek parça, oto lasti i Adres: Ashdan International Co., Ltd., 1000/15, PB Tower, 6th FL, Sukhumwit 71 Road North Klongton, Wattana Bangkok Thailand Tel: Dos. No: TALEP: Çelik TALEP: F nd k Adres: F rst Quality Food Ltd., Craigmore Hill Close Harrow HA 1 3 PQ Middlesex England Tel: Faks: TALEP: Çay, kahve Adres: Garden Tea Co Ltd., 29 Springfield Street Preston Lancashire PR1 7ES England Tel: TALEP: Pirinç, baharat Adres: Goodness Foods., Deventry Northamshire NN11 4PB England Tel: Faks: TALEP: Jüt, has r Adres: Just Baskets., Unit 1 & 2 Parkgate Court The Gateway Industrial Estate Parkgate S62 6JL Reteerham England Tel: Faks: Adres: Socomenin., Lot No4, Avenue Hedi Karay, TALEP: Pirinç, baharat TALEP: Jüt çanta, çuval centre Urbain Nord, 1082 Tunis Tel: (00216) Adres: Gem Produce Ltd., Flat 4 70 Duke Street Adres: Ramyya Ltd., 26 Berkeley Road Kingsbury 212 / Faks: (00216) London W1M 5DS England Tel: London NW9 7DG England Tel: lgili: Mohamed Hbaieb - Dos. Faks: Faks: No: TALEP: Baharat, makarna, konserve ve yiyecek, TALEP: Jüt ürünleri TALEP: Yemeklik ya lar Adres: Kofi's Enterprise., Ghana Export Promotion Council Box 146 Accra 233 Ghana Tel: TALEP: Meflrubat, sirke Adres: Global Consult., B.P. 635, 2078 La Marsa Saf-saf Tunisie Tel: Faks: meyve, sebze Adres: Giro Food Ltd., Welcome House Glover Street Digbeth Birmingham B9 4EP England Tel: Faks: TALEP: Baharat ve bitkisel otlar Adres: Global Food Ingredients Europe., Thame Road Haddenham HP17 8LB Buckinghamshire England Tel: Faks: Adres: Storsack UK Limited., 30 Eller Drive Westwihch Kingslnn PE33 ONN Norfolk England Tel: Faks: TALEP: Örme giyim, tak m elbise. Adres: Bucuresti Piata Unirii nr. 1, Magazinul Unirea, etaj 3, aripa Calarasi, sect.3 Tel: Faks: Dos. No: THALATÇILARA TEKLFLER TEKLF: Karton kutu, ka t, sunta Adres: Embag SPA., Zone Industrielle, Route De M'sila BP 60 B.Bouarreridj Tel: / Faks: / TEKLF: Alüminyum Adres: Equibat Mischler., 28, Avenue Des Martyrs De La Revolution Oran Alger Tel: Adres: Tapidor Sarl., Chemin Vicinal No 1 Hassiane Ezzoual Oran Alger Tel: Faks: TEKLF: Ofis ifl makineleri, elektronik eflyalar, küçük ev aletleri konusunda iflbirli i Adres: Projects Incubation Co. W.L.L., Al-Nakqi Building- Ali Al-Salem Street Al-Mubarakiya- Dos.No: TEKLF: HypoCol isimli do al ürünün da- t m n yapacak firma ar yor Adres: Wearnes Biotech & Medicals Singapore Dos.No: TEKLF: T bbi cihaz ve malzeme Adres: Afrique Medical Compacnie Papa Bira / Faks: P.O.Box 43 Safat Kuwait Tel: ne Mbao 10 Bis BLD D al D op Place TEKLF: CD, DVD, bilgisayar parças Adres: Groupe Bariex Industrie., BP 145 Zone Industrielle Oued Smar Alger Tel: Faks: TEKLF: Zirai materyaller Adres: Magi Roubi Epe Eurl., 04, Avenue Du Ter Novembre BP 52 Rouiba Alger Tel: / Faks: TEKLF: Dokuma kumafl Faks: lgili: Hind Al-Mazidi - Dos.No: TEKLF: UPS, çevirici, renkli televizyon, cep telefonu,uzaktan kumanda ve klimalar için tel ba lant elemanlar n n ürütimini yapan firma Türkiye'de sat fl ve pazarlamas n yapacak firmalar ar yor Adres: ITP Infrotech PVT LTD., 40,59 & 60 Type 'A' Hartron Complex, Electronic City, Sector-18 Gurgaon Hayrana India Tel: Faks: harque Assurance Momar Marem AFRI- Dos.No: TEKLF: Elbise, ayakkab, aksesuar (0-16 aras ) çocuk aksesuarlar, bebek gereçleri Adres: Fatqu Diack Sakar Senegal - Dos.No: TEKLF: G da maddeleri Adres: Sano Holding Societe Anonyme Dakar Senegal Tel: Faks: lgili:sanog Issa - Dos.No: TEKLF: So uk hava depolar, buzdolab TALEP: Batarya pil, alüminyum. Adres: DIRE DAWA, ETHIOPIA(Etopya) Tel: Faks: TALEP: Porselen mutfak ürünleri. Adres: 14 Adel Khairy Street MISIR Post Code:21111, P.O.BOX:1687 Tel: Faks: TALEP: nflaat demiri. Adres: Sana'a Rep of Yemen P.O.Box:13041 Tel: Faks: TALEP: Türk flirketleriyle ifl ortakl yapmak istiyor. Adres: Arab Company For Computer Manufacturing (ACM) Mr.Mohammed Elhusseiny, Export Manager Tel: Faks: TALEP: Odun kömürü. Adres: L neon W nes Ltd - Yunanistan. Tel: Faks: Adres: Ste Basse Co. 42 Avenue Faidherbe B.P Dakar Ponty Senegal Tel: Faks: Mobil: lgili: Muhammed Basse - Dos.No: TEKLF: Telefon santrali & priz Adres: Saliolu Ladiane - Dos.No: TEKLF: Ahflap Elektrik Direkleri Adres: Cosolec & http//www.coselec.sn lgili: Ibrahim Ndiaye - Dos.No: TEKLF: Hal Adres: Constroction - Equ ppement marbrerie Et Mobilier Corn che Ouest X Rue 66 Bp 5454 Dakar Senegal Tel: Faks: Dos.No: TEKLF: Tekstil, tavuk, et, ev-ofis mobilyas Adres: Manfaring Trading Gambia Banjur Tel: , Faks: Mobil: lgili: Karamo Jadama - Dos.No: SOLDAN SA A: 1- Bir buluflun veya o buluflu uygulama alan nda kullanma hakk n n bir kimseye ait oldu unu gösteren belge... Tuhafiye eflyas satan gezginci esnaf Eski reklamlar nda...bir bilmecem var çocuklar... slogan n kullanan g da grubu... Dünyaca ünlü talyan giyim firmas Kural olarak benimsenmifl, kanuna uygun durum... Tatl çörek... Hollanda...n n plaka iflareti Bir borsa arac kurumu... Trabzon...un bir ilçesi... Matematikte sabit bir say Bir evde aileyi sürdürecek olan tek çocuk... Amerikyum...un simgesi Yunan Ulusal Televizyonu...nun k saltmas... Eski bir a rl k ölçüsü birimi... Bir s v ya markas Net...teki sessiz harfler... Bir emir... Yunan alfabesinin 14. harfi... Vilayet Aksaray...da bir giyim ma azas... Tar ma elveriflli toprak parças Mecazi anlamda, çok konuflma huyu... Freud'a göre kiflinin ilkel benli i... Haiti için internet ülke kodu üst seviye alan ad sviçre...nin baflkenti... Bir un markas Bir bilgisayar terimi ten beri faaliyette bulunan çikolata üreticisi... Mercek Merkezi Kayseri...de bulunan mobilya üreticisi... Dayan kl, metanetli. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Konserve g da ve dondurulmufl meyve-sebze alan nda önde gelen bir g da flirketi... Suikast sonucu kaybetti imiz pekçi soyadl gazetecimiz Mercan ada... Görevdeki Baflbakan n isimlerinin k saltmas... Bosch taraf ndan gelifltirilmifl, otomobillerde kullan lan bir sürüfl yard mc sistemi G rtla n ön taraf nda bulunan ve salg s n kana veren bir bez... Naçar sözcü ündeki sessiz harfler Bir Alman otomotiv firmas n simgeleyen harfler... Milletvekillerine, görevleri sebebiyle verilen, yolluk d fl nda kalan para Niyobyum...un simgesi... PVC pencere ve kap sistemleri üzerine çal flan bir kurulufl Argoda, bir lira... Baz eflyadan ve ifllerden al nan vergi veya harç Bir soru sözü... Türk Silahl Kuvvetleri...nin en büyük birli ini simgeleyen harfler... Öbür yan zolasyon alan nda tan nan bir marka Hayvansal g da... Demir...in simgesi... Kendisine ulaflt r lan kimseden, gönderene iletmek için imza al nan Dönüfl... anlam ndaki otomotiv k saltmas... Genifllik Ünlü bir sinema ve moda sanatç m z Ma ara... Ham madde ifllenerek yap lan her türlü mal... Bafll ca içece imiz. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

5 Bayilik Franchising AKDENZ TOYS Ülke orijini: Türkiye Kurulufl y l : 2004 Faaliyet alan : Hobi oyuncak Bafllang ç sabit yat r m tutar : 6 bin YTL ürün bedeli Franchise girifl bedeli: Yok Reklam katk pay : Yok Firman n verdi i destekler: Personel e itimifuar tan t mlar -medya reklamlar Bayilik flartlar : Ma aza yer ve konumlar Adres: Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 99 Ziverbey- Kad köy/stanbul. Tel: Yetkili kifli: Ömer Akdeniz COFFEE NEWS Ülke orijini: Kanada Kurulufl y l : 1986 Faaliyet alan : Reklam Bafllang ç sabit yat r m tutar : 5-9 bin YTL Sürekli franchise ödemesi: Üç aydan sonra ayl k 260 dolar Franchise girifl bedeli: Yok. Reklam katk pay : Sürekli franchise ödemesine dahil. Firman n verdi i destekler: E itim, el kitapç -, ulusal reklam sat fllar, sürekli dan flmanl k. Bayilik flartlar : Ön flart yok. Yat r mc lar evlerinden ya da ofislerinden çal flabilir. Adres: Cofee News Türkiye, Büyükdere Caddesi 159/9 Zincirlikuyu. Tel: Faks: Yetkili kifli: Volkan Kasap PIZZA HOUSE Ülke orijini: Türkiye Kurulufl y l : 1999 Faaliyet alan : G da Bafllang ç sabit yat r m tutar : bin dolar Sürekli franchise ödemesi: Cirodan yüzde 4 Franchise girifl bedeli: 22 bin 500 dolar Reklam katk pay : Cirodan yüzde 1 Firman n verdi i destekler: Ürün, restoran yönetimi, personel e itimi, sat fl, pazarlama konular nda e itim. Dekorasyon ve reklam konular nda da dan flmanl k. Pizza House'un Ar-Ge çal flmalar yla gelifltirdi i bütün detaylar n bulundu u ResCom yaz l m. Adres: Pizza House, Y ld z Posta Caddesi 10/ 61 Gayrettepe - stanbul. Tel: Faks: Yetkili kifli: Cem Koflmaz MERKEZ BANKASI Sat fl ABD Dolar Euro ng. Sterlin SERBEST PYASA Sat fl ABD Dolar Euro ng. Sterlin ALTIN FYATLARI Kapal çarfl Sat fl ayar ayar Cumhuriyet YATIRIM FONLARI NDEKS Fon Türü Bileflik Fon A Tipi B Tipi ÜNYA Fikri Mülkiyet D Teflkilat (WIPO) taraf ndan haz rlanan 2006 y l patent raporuna göre, Güney Kore'de her 1 milyon dolarl k Ar-Ge harcamas ndan 4.60 adet patent elde edilirken, bu rakam Türkiye'de 0.14 adet olarak gerçeklefliyor. Uluslararas Patent Birli i (UPB) Konsey Baflkan Kemal Yamankaradeniz, WIPO'nun raporunu de erlendirirken, WI- PO'nun yay nlad Patent Raporu 2006'da elde edilen bilgilerin, özellikle teknolojik yenilik yap p rekabet etmekten baflka çaresi kalmam fl olan Türk sanayicisi için büyük önem tafl d n belirtti. Tüm dünyadaki patent baflvurular na bak ld nda, 1985 y l nda toplam 884 bin 400 adet patent baflvurusu yap l rken, bu rakam n 2004 y l nda 1 milyon 599 bin adete ulaflt n ifade eden Yamankaradeniz, 1985 ile 1995 y llar aras nda dünyada en çok patent baflvurusu yap lan ülkelerin; Japonya, ABD, Avrupa Birli i, Güney Kore ve Çin oldu unu kaydetti. Yamankaradeniz, 2004 y l nda en çok baflvuruyu Japonya, ABD, Güney Kore, Çin, ve Almanya'n n yapt n, ilk befl patent ofisinin (Japonya, ABD, Güney Kore, Çin, Avrupa Patent ve Almanya) baflvuru say s n n dünyada yap lan toplam patent baflvurusunun yüzde 75'ini teflkil etti ini kaydetti. Bir ülkenin kendi içinde yapm fl oldu u patent baflvurusunun, o ülkenin teknolojik yenilik üretip rekabet edebilme yetene ini gösterdi ini dile getiren Yamankaradeniz, bir ülkeye d flar - dan yap lan patent baflvurular n n da o ülkedeki istikrar ve küresel sermayenin duydu u güveni gösterdi ini anlatt. NE KADAR PATENT O KA- DAR GÜÇ: Dolay s yla hem bir ülkedeki toplam patent baflvurusunun hem de o ülkenin üretti i patent baflvuru say s n n çok önemli oldu unun alt n çizen Yamankaradeniz, patent baflvurusu çok olan ülkelerin teknolojik bak m ndan güçlü ve zengin ülkeler, patent baflvurusu olmayan ülkelerin ise zay f ve fakir oldu una dikkat çekti. Yamankaradeniz, "Türkiye'nin durumu ise maalesef içler ac s d r. Türkiye dünyada üretim bak m ndan 17'nci s raya girerken, patent s ralamas nda maalesef ilk 20'ye bile girememektedir'' dedi. Bir ülkedeki patent baflvuru say s n n yüksek oluflunun, özellikle teknolojik inovasyon yetene inin bir ölçüsü oldu unu anlatan Yamankaradeniz, ''Bir ülkede patent baflvurusunun çok olmas, yabanc patentler a rl kta olsa dahi iyidir. Çünkü o ülkede SAYFA 5 GRfiM T ürkiye, patent baflvurular nda s n fta kald. 1 milyon kifli bafl na y lda üretilen patent say s G. Kore'de 2 bin 189, ABD'de 587 adede ulafl rken, bu say n n Türkiye'de sadece 7. Uluslararas Patent Birli i Konsey Baflkan Kemal Yamankaradeniz, ''Acilen 'Patent Seferberli i' bafllat lmal d r'' dedi. Patentte s n fta kald k 1 milyon kifli 7 patent üretiyor T Patent seferberli i yap lmal KEMALYamankaradeniz, Türkiye'de 1995'ten sonra baflta patent, marka ve tasar m kanunlar olmak üzere fikri mülkiyet alan nda bir çok konuda devrim niteli inde çal flmalar yap ld n, ancak bunun yeterli olmad n söyledi. "Bizler koflmaya çal fl rken baz lar bizden daha iyi kofluyor" diyen Yamankaradeniz, bu durumda tüm kesimlerin baflta sanayici, sivil toplum örgütleri ve kamunun harekete geçmesi gerekti ini vurgulad. Firmalarda acilen fikri mülkiyet yönetimine geçmesi gerekti ini, iflçili e dayal rekabetten fikriyata dayal rekabete geçilmesinin do ru olaca n anlatan Yamankaradeniz, ''Türkiye'de acilen 'Patent Seferberli i' bafllat lmal d r. Patent odakl Ar-Ge büyük önem tafl maktad r'' dedi. Yamankaradeniz, Türk Patent Enstitüsünün geliflmifl patent ofisleri gibi verilerini halka açmas n n takdire flayan oldu unu, fikrî mülkiyeti daha genifl kesimlere anlatmak zorunda oldu- unu sözlerine ekledi. Ücretsiz seri ilanlar KAROT (beton delme), rayl kesim, filiz ekme, kimyasal dübel ihtiyaçlar n z karfl lan r. Demak Yap Teknik- Tel: Faks: TEKSTL ve g da sektöründe faaliyet gösteren üretici firmalara, oluklu mukava ve plastik ambalaj (.P.P, P.E naylon flhring rulo, reklam çantas, h fl r iplik torbas ) konular nda toptan sat fl m z mevcuttur. rtibat Tel; Troyka AMB Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited fiirketi. En baflar l ülkeler Çin ve G.Kore DÜNYADAK 15 patent ofisinin 1995 y l ndan 2004 y l na kadar yerli patent üretmedeki durumlar na bak ld nda Çin'in yüzde 557 oran nda art fl ile ilk s rada yer ald n, Çin'i yüzde 365 ile Hindistan ve yüzde 76 ile Güney Kore'nin izledi ini belirten Yamankaradeniz, Türkiye'nin 1995 ile 2004 y llar aras ndaki patent baflvuru art fl oran n n yüksek olmas na karfl n, toplam baflvuru adedinin 5 binlerin alt nda oldu u için dikkate al nmad n söyledi. Raporda en çok dikkat çeken durumun Güney Kore ve Çin'in elde etti i baflar - lar oldu unu anlatan Yamankaradeniz, flöyle konufltu: "Güney Kore, 1950'li y llarda Türkiye'den çok çok gerilerde iken 50 y lda sanayi, refah ve teknoloji üretme bak m ndan bizden çok ileri bir seviyeye gelmifltir. Çin ise t pk bir zamanlar Mo ollar n yapt askeri istilalar gibi günümüzün sanayi ve ekonomi istilac s olarak bilinmekte." üretim veya ticaretin yap labilirli ini gösterir'' dedi. NÜFUS BAfiINA PATENT ÜRETM: Yamankaradeniz, nüfus bafl na patent üretimine bak ld nda ise 1 milyon insan n y lda 2 bin 884 adet patent üretme yetene i oldu unu, bu rakam n Güney Kore'de 2 bin 189 adet, ABD'de 587 adet olarak gerçekleflti ini belirterek, Türkiye'de ise 1 milyon kiflinin y lda 7 patent üretti ini söyledi. Araflt rma ve gelifltirme faaliyetleri sonucunda patent elde etme konusunda ise Güney Kore'nin baflar s na iflaret eden Yamankaradeniz, bu ülkede her 1 milyon dolarl k Ar-Ge harcamas ndan 4.60 adet patent üretimi yap ld n kaydetti. Yamankaradeniz, Türkiye'de bu oran n ise 0.14 adet olarak gerçekleflti ini belirterek, flöyle devam etti: "Burada en çok dikkat çeken durum, Güney Kore'nin baflar s d r. Güney Kore, en verimli Ar-Ge uygulayan ülkedir denebilir. Tüm dünyan n gözden kaç rd bir durum ise (Ar-Ge'ye yüksek miktarda para ay rmak) demek, firmalar rekabetçi hale getirir anlam na gelmiyor. Firmalar n elindeki kaynaklar az veya çok olsun, ne olursa olsun verimli Ar-Ge yani patent stratejilerine dayal Ar- Ge yapmas gerekir. Güney Kore kökenli flirketler bu aç dan örnek al nacak flirketlerdir." Alman itfaiyecilere Türk giysisi EKNK tekstilde büyüme karar alan Sun Tekstil, Almanya'daki itfaiye teflkilat için "geç tutuflan, koku yapmayan" kumafl üretirken, Türk Silahl Kuvvetleri için de özel kumafl üretecek. Sun Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Jimmy Key Yönetim Kurulu Baflkan Günseli Ünlütürk, grup olarak 2006 y l nda yüzde 32 büyüme sa layarak 112 milyon dolar ciroya ulaflt klar - n belirtti. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün zor bir y l geçirmesine ra men grup bünyesindeki firmalar n 5 y l önce yap lan yat r mla ifl modellerini de ifltirdi ini ve büyük montanl kategorilerden çekildi ini ifade eden Ünlütürk, Sun Tekstil'in halen Diesel, Guess, DKNY, Marks & Spencer gibi sektörün birinci ligindeki markalara üretim yapt n belirtti. KAYAK GYSS ÇN KUMAfi: Grubun 2006'y 60 milyon dolar ihracatla kapataca n belirten Ünlütürk, gelecek dönemde Jimmy Key ile markalaflma, Ekoten bünyesinde oluflturduklar AR-GE birimiyle de teknik tekstiller alan nda büyümeyi hedeflediklerini dile getirdi. Ekoten'in teknik tekstiller alan nda iki y ld r küçük siparifllere cevap verdi ini, bu alanda ilk kez ticari bir hedef koyduklar n dile getiren Ünlütürk, AR-GE bütçesini de art rarak tekstil sektörünün gelece ine yat r m yapt klar n kaydetti. Dan flmanl k firmalar n n katk s yla grup bünyesindeki Ar-Ge merkezinde sürdürülen çal flmalarla kumafllar, üzerinde çeflitli ifllemler yaparak de iflik kullan m amaçlar na yönelik hale getirdiklerini ifade eden Ünlütürk, Almanya'daki itfaiye teflkilat - n n kullanaca giysiler için geç tutuflan ve koku üretmeyen, Adidas için ter emici özellikli kumafl, Frans z Decathlon firmas için bakteri üremesini engelleyici kumafl, kayak giysileri için UV filtreli kumafl ürettiklerini belirtti. lan talepleriniz için: Faks: / E- Posta: veya / Telefon: / / ENDÜSTRYEL hurda polipropilen çuval, iplik ve kumafl al n r- SPI Geri Dönüflüm Sanayi- Tel: hat. PORTFÖYÜMDEK yurtd fl müflterilerime, kredi ve teflviklerden de yararlanarak ihracat için, tekstil, mobilya, hal imalatç lar ve toptanc lar yla ortak çal flmak isterim. Tel: FASON bay/bayan iç çamafl r dikim hizmetleri için emrinizdeyiz. Nesa nflaat ve D fl Ticaret Ltd.fiti. Tel: VERG REHBER Dr.VEYS SEV Yeni stopaj oranlar BAKANLAR Kurulu'nun 2006/11449 say l karar ile Gelir Vergisi Yasas 'n n 94'üncü maddesinde yer alan baz tevkifat nisbetleri tarihinden geçerli olmak üzere de ifltirilmifl bulunmaktad r. ( gün ve say l Resmi Gazete) Söz konusu de ifliklikler afla daki flekilde olmufltur. Yapt klar serbest meslek iflleri dolay s yla bu iflleri icra edenlere yap lan ödemelerden 18'inci madde kapsam na girenler hariç olmak üzere di erlerinden yüzde 20, Birden fazla takvim y l na sirayet eden inflaat ve onarma iflleri nedeniyle yap lan istihkak ödemelerinden yüzde 3, Dar yükümlü olanlara telif ve patent haklar n n sat fl dolay s yla yap lan ödemelerden yüzde 20, Gelir Vergisi Yasas 'n n 70'inci maddesinde say lmak suretiyle belirtilmifl olup gayrimenkul sermaye irad olarak kabul edilen mal ve haklar n kiralanmas karfl l yap lan ödemelerden yüzde 20, Vak flar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanmas karfl l nda yap lan kira ödemelerinden yüzde 20, Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanmas karfl l nda bunlara yap lan kira ödemelerinden yüzde 20, Esnaf muafl ndan yararlananlara mal ve hizmet al mlar karfl l nda yap lan ödemelerden hurda mal al mlar için yüzde 2, oran nda gelir vergisi kesintisi yap lacakt r. Daha önce tarihine kadar sürdürülen uygulama uyar nca yukar da belirtildi i üzere 2006/11449 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yüzde 20 oran nda belirlenen gelir vergisi tevkifat yüzde 22 olarak uygulanm flt r. Dolay s yla söz konusu konularda tevkifat oran tarihinden itibaren iki puan indirilmifltir. Ancak bilindi i üzere Gelir Vergisi Yasas 'n n 103'üncü maddesinde yer alan tarife gere i olarak YTL'ye kadar matrahlar için uygulanmas öngörülen vergi oran yüzde 15, YTL ile YTL aras ndaki matrahlar için ise yüzde 20'dir. Bu nedenle yap lan yeni belirleme uyar nca yüzde 20'lik tevkifat oran gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir dilimine uygulanmas öngörülen oran olmaktad r. nflaat ve onarma ifllerinde tevkifat oran Genel ilke olarak söz konusu gelirlere gelir vergisi tarifesinin birinci dili mine uygulanmas öngörülen oran n dikkate al nmas gerekmektedir. Di er yandan y llara sari inflaat ve onarma ifllerinde daha önce yüzde 5 olarak uygulanan tevkifat oran, tarihinden itibaren yüzde 3'e indirilmifltir. Y llara sari inflaat ve onarma ifli yapanlara istihkak ödemeleri s ras nda yap lan tevkifat oran n n yüzde 5'den yüzde 3'e düflürülmesi olumlu bir uygulama olarak kabul edilmektedir. Çünkü bu tevkifat istihkak üzerinden yap ld ndan, günümüz ekonomik koflullar dikkate al nd nda bu tür y llara sari inflaat ve onarma ifllerinde kazanç pay n n düflük olmas ve iflin özelli i nedeniyle yap lan tevkifat oran n n önemli bir unsur oldu unu kabullenmek gerekecektir. Örne- in yüzde 20'lik kârl l kta yüklenilen bir ifl için istihkak üzerinden yap lacak yüzde 3 oran ndaki tevkifat gerçekte yüzde 15 tevkifat niteli inde olmaktad r. Gayrimenkul kiralamalar üzerinden yap lmas öngörülen yüzde 20 oran ndaki tevkifat ise kira ödemeleri üzerinden hesaplanaca için net kira geliri üzerinden yüzde 20'den daha yüksek bir vergilendirmeyi ifade etmektedir. Ülkemizde gelir vergisi daha çok tevkifat yoluyla ödenmekte veyahutda tahsil edilmektedir. Bu tür uygulamada tahakkuk ve ödeme dikkate al nd nda, net kazanç veyahutda gelir üzerindeki vergi yükü farkl olmaktad r. Teknik olarak tahsilat kolayl sa layan tevkifat esas, ço u kez resmi dairelerle ifl iliflkileri hariç, taraflar aras nda belli bir uygulama çerçevesinde kayba u rat labilmektedir. Ancak tarihi itibariyle baz tevkifat oranlar nda yap lan indirimler olumlu bir yaklafl md r.

6 SAYFA 6 TO DAN HUKUK KÖfiES Konkordato Konkordato, elinde olmayan nedenlerle iflleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulmufl olan dürüst borçlular korumak için kabul edilmifl bir müessesedir. Ekonomik kriz, piyasa flartlar n n elveriflli olmamas, ifllerin bozulmas, tahminlerde yan lm fl olmas gibi nedenlerle bir borçlunun mali durumu bozulmufl olabilir. E er borçlu bütün borçlar n tam olarak ödemek zorunda b rak l rsa, borçlunun elindeki mevcudu (mallar ) bütün borçlar n ödemeye yetmeyecektir. Bu durumdaki bir borçlu (e er iflasa tabi yani tacir ise) iflas n efli inde bulunmaktad r. Borçlu iflasa tabi de il ise, çabuk davran p borçlunun mallar n daha önce haczettiren alacakl lar, alacaklar na tam olarak kavuflacaklar, biraz daha geç davrananlar ise elleri bofl olarak döneceklerdir. Bu durumda olan dürüst bir borçlu, alacakl - lar n ço unlu u ile bir anlaflma yapar. Bu anlaflmaya göre, alacakl lar alacaklar n n belli orandaki bir yüzdesinden (örnek olarak yüzde 20'sinden) vazgeçerler. Borçlu, elindeki mevcudu ile borçlar n kabul edilen yüzde (örnekte yüzde 80) oran nda öder, geriye kalan borçlar ndan (yine örnekteki flekilde borçlar n n yüzde 20'sinden) kurtulur. flte borçlunun, alacakl lar n en az 2/3 (üçte iki) ço unlu u ile yapt ve onu kabul etmeyen di er alacakl lar da ba layan bu anlaflmaya konkordato denir. Buna göre konkordato daha aç k olarak flöyle tarif edilebilir; Konkordato, dürüst bir borçlunun, imtiyazs z alacakl lar n en az 2/3 ço unlu u ile yapt ve ticaret mahkemesi tasdiki ile sonuç do- uran öyle bir cebri (zorlay c ) anlaflmad r ki, bununla imtiyazs z alacakl lar borçluya karfl alacaklar n n belli bir yüzdesinden feragat ederler ve borçlu, borçlar n n konkordato ile kabul edilen k sm n (yüzdesini) ödemekle, borçlar n n tamam ndan kurtulur. Yukar daki tarif, "yüzde konkordatosu" ya da "tenzilat konkordatosu" içindir. Kanunun sadece bu çeflit konkordatoyu göz önünde bulundurarak hükümler koydu u anlafl lmakta ise de, her konkordatoda alacakl lar n mutlaka alacaklar n n belli bir yüzdesinden feragat etmeleri gerekmez. Bazen borçlu, o anda mallar n satarak vadesi gelmifl borçlar n n tamam n ödeyecek durumda olmayabilir. Fakat, borçluya bir vade tan n rsa, borçlu bu vadenin sonunda borçlar n tam olarak ödeyebilecek duruma girer. flte bu durumda, borçlu imtiyazs z alacakl lar n ço unlu u aras nda yap - lan bir konkordato ile borçluya vade tan n r veya borçlar takside ba lanabilir ki, buna "vade konkordatosu" denir. Bazen de alacakl lar, hem alacaklar n n belirli bir yüzdesinden feragat ederler, hem de ödenecek alacak kesimi vadeye ba lan r. Bu halde konkordato, hem tenzilat hem de vade konkordatosudur. Av. MEHMET SÜREYYA SA LAM TO HUKUK BRM stanbul Ticaret Odas ad na sahibi Yönetim Kurulu Baflkan : MURAT YALÇINTAfi Genel Yay n Yönetmeni smail fien Genel Yay n Koordinatörü ve Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Dr. Cengiz ERSUN Haber-Araflt rma Tamer ÇERÇ Yay n Dan flman fiefik MEMfi Bafl Editör Sermet FER Editörler: Soyhan ALPASLAN, Emine NCE MENDEKL Cazibe ULUTAfi, Dilek ÜLKER, Dilflah KEFLO LU Foto raf-abone: Arhan ANGIN Yaz flma: Nuran ÇAPKIN Baflkan Murat Yalç ntafl, stanbul Ticaret Odas (TO) Meclisi nde konufltu: 2007 de daha çok rekabet gücü ve d fl pazara ihtiyaç var STANBUL Ticaret Odas (TO) Meclisi Ocak ay ola- an toplant s n Meclis Baflkan Muharrem Keçeli baflkanl nda yapt. Baflkan Keçeli, y - l n ilk Meclis toplant s nda 2007 nin; ülkemize, milletimize, 125. y l n kutlayacak olan TO ya mutluluk, sa l k ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Toplant da ilk konuflmay TO Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl yapt. Baflkan Yalç ntafl da "2007 nin ilk Meclis toplant s nda; yeni y l n, ülkemize, hepimize, insanl a, bar fl, hay r, istikrar, kalk nma getirmesini diliyorum. Bol, bereketli, s hhat ve afiyetli kazançlar temenni ediyorum" dedi. 125 YILLIK SORUMLULUK: TO nun, 14 Ocak 2007 tarihinde 125 inci kuruluflunu kutlayacak olmas ile ilgili aç klamada bulunan Baflkan Yalç ntafl, 125 y ll k bir tarihin ciddi bir sorumlulu u da beraberinde getirdi ini vurgulad. Bu büyük ve hakl gururu, TO Meclisi ile paylaflmaktan onur duydu unun da alt n çizen Baflkan Yalç ntafl, " TO olarak, tüm Türkiye ye yol gösteriyoruz. Anadolu daki yüzlerce oda, bizi a abey olarak görüyor. 125 y ll k tecrübemiz Türkiye ekonomisine yol göstermifl ve göstermeye de devam edecektir. Nice 125 y llarda, Odam z, bu görevini sürdürmeye devam edecektir" diye konufltu. Baflkan Yalç ntafl, "125 inci y l kutlamalar n, 14 Ocak Pazar günü Taksim Metrosu ndaki; Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk ün hiç yay nlanmam fl resimlerinin yer alaca foto raf sergisiyle bafllataca z. Kutlamalara üyelerimiz, personelimiz, bakanlar m z kat lacak. Faaliyetlerimiz y l bo- H z r Balkanc : "Gayrimenkul pahal olmaz. Merkezi yerdir, Liman Han n al nmas benim için de erini tamamlayacakt r. Fizibilitesi yap ls n, ne fayda sa l yor ona bak ls n. Ne katk sa layaca n görmeden bu paray vermek zayi olur. Onun için bütün fizibilite çal flmalar rapor haline getirilerek meclise sunulsun." Ulvi Özcan: "De erlendirme flirketinden görüfl al nmal. Genel olarak, al nmas n n do rultusundaki beklentiler ortaya konulmal. " Nurettin Taflp nar: "Aceleyle gitmeyelim. mar durumuna bak ls n, incelensin. Bize ne rant getirecek bunlar araflt r larak, fiyat belirlensin. Ancak bu günkü flekliyle geçmesine karfl - y m." Ertu rul Erdo an: "Aran zda 220 metrekare bir yere 700 milyon dolar verecek kaç kifli var? Gerçek de erine yak n bir rakama al n rsa yetki verelim. Üç kat fiyata ekspertiz de eri olan bir yeri alma yoluna gidilmesin. Bizim yönetimimize güvenimiz tam." Fuat Fettaho lu: "Bir mühendise mimari durumu haz rlat larak taslak olarak çizilsin. Bize kâr nedir? Onlar tespit edilmeli." TO Meclisi nin ocak ay ola an toplant s Meclis Baflkan Muharrem Keçeli nin baflkanl nda gerçeklefltirildi. yunca sürecek" dedi. m z, tan tamad m z ortada. Çünkü; "2007 y l nda, istihdam ve enerji DAHA Y HZMET ÇN: bu noktada ald m z puanlar iyi ve orta üzerindeki vergi yükünün düflürülmesi TO nun 125 inci y l nda kendine yeni hedefler belirleme çal flmalar kapsam nda yapt rd, "TO Paydafl Alg Haritas " ile ilgili bilgi vererek, araflt rman n sonuçlar n aç klayan Baflkan Yalç ntafl, "TO nun kurum olarak nas l alg land n ortaya ç kartt k" dedi. TO çal flanlar, meclis üyeleri, komite üyeleri, dernekler, sivil toplum kurulufllar, medya mensuplar, ö renciler, akademisyenler gibi genifl tabanl bir kitle üzerinde 3 bin 65 kifliyle yüzyüze yap lan anket sonuçlar na göre; kurumsal itibar, sosyal sorumluluk ve uzmanl kta TO nun pekiyi ald söyleyen Baflkan Yalç ntafl, flu vurguyu yapt : "Ama kendimizi anlatamad - aras " 2007 Y ÖZEL SEKTÖR SIRTLA- YACAK: 2007 y l n n genel ekonomik beklentileri üzerine de görüfl belirten Baflkan Yalç ntafl, "Bu y l iç piyasan n çok canlanaca ve çok ileri gidece i bir y l olmayacak" dedi ve bu nedenle Türk ekonomisinin,d fl pazarlara daha çok aç lmas ve özel sektörün daha rekabetçi olmas gerekti ini kaydetti. Türkiye nin 2007 y l içinde hedefledi i yüzde 8 lik büyüme h z n n yakalanmas n n ilk ad m n n özel sektör üzerindeki enerji ve istihdam maliyetlerinin düflürülmesinin oldu unu söyleyen Baflkan Yalç ntafl sözlerini flöyle sürdürdü: do ru olacakt r. Böylece yerli üretici- nin rekabet gücü, Türkiye ye giren yabanc sermaye oran da artacakt r. Merkez Bankas n n aç klad enflasyon oran, hükümetin aç klad bütçe oranlar na; hükümetin de 2007 nin seçim y l olmayaca aç klamas kapsam nda bakt m zda, iç talep artamayacakt r. Geçen y llarda konut, otomobil, beyaz eflyaya olan yüksek talep sonucu, büyük k sm kredili gerçeklefltirilen al mlar n geri ödemeleri bafllam flt r, 2007 de. Bu da, yeni y lda iç piyasada oldukça düflük bir taleple karfl lafl laca- m z göstermektedir. 100 milyar dolarl k ihracat hedefini özel sektör ve hükümet iflbirli i ile sa layabiliriz" Meclis üyeleri Nuh 1 i de erlendirdi Yüksel Çengel: "Bu tür projelerin f rsatç lar çoktur. 11 y l boyunca ben bitifli imdeki dükkan alabilmek için sahibini ikna etmeye çal flt m. Her zaman sona kalan fazla fiyat ister. Ancak baflkan, fiyat belirlemeden önerileriyle bize gelsin. Biz 100 milyon dolara da yetki veririz. " Hasan Demir: "Sat c lar f rsat de erlendirirler. Ancak biz buray sat n alman n bize sa layaca faydalar üzerine yo unlafl rsak, yar n niye sat n almad k diye hay flanmay z. Bu projenin olmas bana göre hay r getirecektir." Ahmet Kibritçi: "213 metrekareye 7 milyon dolar bir fiyat çok fazla. 4 milyon dolara 4 yüz kusur bir yer ald k, geçene sene. Piyasa durgun, düflüfl var. Pazarl kla bu fiyat afla ya düflürebiliriz. Biz almad m z takdirde kime satacak?" lhan Soylu: "Daha düzgün bir flekilde meclisin önüne konulabilirdi. Buras nas l katk sa layacak? Bizim burayla ilgili vizyonumuz nedir? Ben k sa bir bilgiyle 7 milyon dolar yetki al nmas n yad rgad m. Daha detayl bir sunumla bilgilendirilelim" lhan Erem: "Önerinin getirilifl tarz bana göre düzgün de il. Bu madde gündemin içinde olmal yd. Sonradan olmamal yd. Baflkan konuflmas nda Biz birinci han al rken buran n sahipleriyle görüfltük, bize satmad lar dedi. Ancak satmayan sahipleri daha sonra baflkalar na satm fllar. Bunlar belli ki f rsatç lard r. Bunlar odan n alaca bilgisini alarak sahipleri uyard. Böylece bunlar da; fiyat 7 milyon dolara ç kard. 200 metrekare bir yere 7 milyon dolar verilir mi? Ben 40 metrekare yere 300 bin dolar verdim. Çünkü imar alabilmek için oraya ihtiyac m vard. Buras da belki 7 milyon dolara bile sat lmayacak. (Yönetim Kurulu na dönerek) Bu bina kimindi, kimlere satt lar? Bu kifliler aras nda kimler bulunuyor? Yak nl k dereceleriniz, dostluklar n z nedir? Sahipleriyle iliflkiniz var m? Bunu durum ortaya ç ks n diye soruyorum." Erhan Erken: "Say n Murat Yalç ntafl n olmad gibi, yönetimden hiç kimsenin de bu bina sahipleriyle iliflkisi yoktur." brahim Dumankaya: "Para çok yüksek, yetki verelim, pazarl k edilsin. Baflkan geri çekti ama ben rica ediyorum, tekrar görüflülsün." Naz m Hikmet: Hikmet, baflkanl n yürüttü ü Bütçe Komisyonu nun geçmifl dönemdeki meclis toplant s nda, Komisyon a ve Yalç ntafl: Nuh 1 Han d flar da b rakarak projeyi sürdürüyoruz Nuh 1 Han n al m yla ilgili gündem maddesi isteyen Baflkan Yalç ntafl, Meclis ten yetki istedi i konuflmas n n sonunda, önerisini de geri çekerek flu aç klamay yapt : "Bu konu iki y ld r gündemimizde. Zaman zaman da meclise getirdi imiz bir konu. Sizlere de gönderildi. Ben konuya vak f oldu umuzu zannediyordum. Biz buray almaya karar verdik demedim. Sadece Size buras 7 milyon eder mi? Evet mi? Hay r m? diyorsunuz dedim. Karar verdik, oray istiyoruz diye gelmedik. Ayr ca bina sahiplerini ne tan - r m ne de hayat m boyunca gördüm. Liman Han ve Nuh 1 Han için fizibilite, ekspertiz çal flmalar yap ld. Belediye ve An tlar Yüksek Kurulu ile temaslar m z sürüyordu. Biz buray d flar da b rakacak bir proje üzerinde zaten çal fl yoruz. Çekme yaparsak metrekare kayb yaflayaca- z. Biz size De er mi? De mez mi? diye soruyoruz. Bu yap lm fl olan teklifi size getirmeye mecburum. Yar n bana Niye buray d flar - da b rakt k? diye sorulmas n, diye size getirdik. Sizi bilgilendirdim. Buras olmadan devam edelim diyorsan z öyle devam edelim. Buradan bir çok kez gösterdik, size gönderdik. Zaten biliyorsunuz. Liman Han ald m z için Nuh 1 Han almad m z için buray d flar da b - rakacak projeyi sürdürüyoruz. Teklif geldi. Önümüzdeki meclise de zaman yetmeyece i için bugün getirdik. Önerimi geri çekiyorum" kendisine sorulan sorulara cevap verdi. Hac Demir: "TO personelinin emeklilik ve tazminat durumlar ile bilgi rica ediyorum. Nuh 1 Han n al m n tart flal m, yeterince bilgi sahibi olal m" Osman Deveci: "Daha önce ben Liman Han ile birlikte ve Nuh 1 Han n da al nmas n istemifltim. O zaman al nsayd, daha ucuza al n rd." Ertan Kurflun: Umumi Ma azalar Türk Afi (UMAT) nin kuruluflu ve çal flmalar ile ilgili bilgi verdi. Mesut Elveren: UMAT n genel yap s hakk nda bilgi verdi. smail Bozkufl: UMAT ve gümrük kap lar n n modernizasyonu kapsam nda bir sunum gerçeklefltirdi. Ahmet Özer: "TO, y l n ilk seyahatini Van ve Bitlis e düzenledi. Gezi oldukça verimli geçti." Mehmet Naci Aköz, brahim Artt rd ve Nermi Bekiro lu, Esnaf Hastanesi Koruma ve Yard m Derne i ile ilgili gündemdeki konularla ilgili görüfllerini dile getirdi. Hüseyin Akarçeflme: Kurye flirketleri ile olan s k nt lar n dile getirdi. STANBUL TCARET TE YAYINLANAN YAZILARIN VE MAKALELERN SORUMLULU U YAZARLARINA ATTR. TO NUN GÖRÜfiLERN ÇERMEZ. YAZI VE HABERLER, KAYNAK BELRTLEREK KISMEN YA DA TAMAMEN KULLANILABLR. ABONE VE REKLAM TARFES Y ll k abone bedeli yurtiçi ve KKTC için YTL, di er ülkeler için ise posta ücreti dahil YTL dir. Abone bedeli, ticaret sicil numaras (tacirler için), ad ve adres belirtilerek T. fl Bankas stanbul Yenicamii fiubesi No lu hesaba yat r labilir. Bütün sayfalarda yay nlanacak siyah beyaz reklam tarifesi 7.50 YTL. sütun/santimdir. Sekizinci sayfada yay nlanacak Renkli reklamlar n sütun/santimi 15.00YTL. dir. Yay n türü: Yerel süreli yay n. STANBUL TCARET ODASI Refladiye Cad Eminönü stanbul P.K st. Oda Tel: (pbx) Fax: (Bas n-yay n fib.) Internet: TO Bilgi Sistemi: GRAFK-DZG-BASKI: DÜNYAYAYINCILIK A.fi. Globus Dünya Bas nevi Yüzüncü Y l Mahallesi Ba c lar-stanbul Tel: (0212) ULUSLARARASI MAL YARDIM PROGRAMLARI Geçti imiz hafta Türkiye Bulgaristan s n r ötesi iflbirli i program ile ilgili bilgileri sizlerle paylaflm flt k. Bu hafta ise Avrupa Komisyonu taraf ndan ça r s yap lan Demokrasi ve nsan Haklar için Avrupa Giriflimi Hibe Program ile ilgili bilgileri paylaflaca z. Programa afla daki konularla ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kurulufllar ndan (dernek, vak f) gelecek proje teklifleri de erlendirilecek. Kampanya 2: nsan haklar kültürünün gelifltirilmesi, genel amaçlar flunlard r: Baflta savunmas z gruplar (kad nlar, çocuklar, engelliler, yerlerinden edilmifller) olmak Demokrasi ve insan haklar için Avrupa giriflimi hibe program O UZ DEMR üzere vatandafllar n haklar n n takibi ve savunulmas amac yla sivil toplum kurulufllar n n güçlendirilmesi ve ilgili uluslararas araçlar n kullan lmas na devam edilmesi; flkence ve kötü muamelenin azalt lmas, iflkenceye karfl uluslararas mekanizmalar n etkili bir flekilde uygulanmas n n ve cezas zl a karfl mücadelenin desteklenmesi; Baflta e itim alan nda, yerel ve kamu idarelerinde ve medyada insan haklar na sayg n n gelifltirilmesi olmak üzere insan haklar ve demokratikleflme konular nda e itim, ö retim, izleme ve fark ndal k yaratma çal flmalar n n artt r lmas. Kampanya 4: Eflitlik, hoflgörü ve bar fl ortam n n gelifltirilmesi, genel amaçlar flunlard r: Ayr mc l kla mücadele edilmesi dahil olmak üzere rk, etnik köken, dil ve dini ne olursa olsun az nl klara mensup kifli ve topluluklar n eflit haklara sahip olmas ve eflit muamele görmelerinin sa lanmas ; Kültürler aras anlay fl n güçlendirilmesi ve bir diyalog ve anlaflmazl klar n çözümü kültürünün gelifltirilmesi sürecinde sivil toplumun yer almas n n sa lanmas dahil olmak üzere kültürel haklar, kültürel çeflitlilik ve az nl klara sayg n n desteklenmesi. Proje tekliflerinin 12 Mart 2007 saat ya kadar Ankara da bulunan Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu na teslim edilmesi gerekmektedir. Bu teklif ça r s kapsam nda ay r lan toplam bütçe Euro iken, proje bafl na baflvuru sahiplerin alabilece i en yüksek hibe tutar Euro olarak belirlenmifltir. Program ile ilgili detayl bilgi almak isteyenler internet sitesinden ya da adresinden bilgi alabilirler.

7 SAYFA 7 TEKNOLOJ Çevre yönetim sistemleri TO da tart fl lacak STANBUL Ticaret Odas (TO) ve Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) "KOB'ler ve ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemleri" konulu bir seminer düzenleyecek. 25 Ocak 2007 Perflembe günü saatleri aras nda TO Meclis Salonu'nda düzenlenecek seminere konuflmac olarak MPM Uzman Doç.Dr. Yücel Ça lar kat lacak. Kat l m n ücretsiz oldu u seminerle ilgili ayr nt l bilgi KOB-Araflt rma ve Gelifltirme fiubesi'nin numaral telefonundan al nabilir. ATM ler bankalara 2.5 milyar dolar kazand rd OTOMATK Para Çekme Makinesi (ATM) kullan m n n, Türk bankac l k sektörüne son 5 y lda sadece para çekme konusunda 2,5 milyar dolar tasarruf sa lad bildirildi. ATM ve yazar kasa üreticisi NCR'nin Türkiye Genel Müdürü Yalç n Orhon, yapt aç klamada, 2005 sonu itibariyle Türkiye'de 15 bin ATM bulundu unu, 1 milyon nüfusa düflen ATM say s n n Türkiye'de iken, Avrupa'da 600 oldu unu bildirdi. Orhon, Türk insan nda teknolojiye yatk nl k oldu unu, sadece banka kart ndan nakit çekme iflleminin 2002'de 307 milyon adet, 2003'de yüzde 11,4'lük art flla 342 milyon adet, 2004'de yüzde 21,3'lük art flla 415 milyon adet, 2005'te 487 milyon adet ve 2006'n n ilk 9 ay nda 434 milyon adet seviyesinde bulundu unu kaydetti. ATM'DEN PARA ÇEKME MALYET: 2006 sonunda bu rakam n tahmini olarak 578 milyon adet olaca n belirten Orhon, sadece banka kart ndan yap lan ifllem say s bu kadarken, bunun d fl nda ATM'lerle, hisse senedi al m-sat m, yat r m hesab na para aktarma ve bakiye sorgulama gibi bir çok ifllem yap labildi ini anlatt. Para çekme maliyetinin bir banka flubesinden ortama 1,5 dolar, ATM'de ise 35 cent oldu unu belirten Orhon, ''Para çekme ifllemi flubeler yerine ATM'den yap ld - için bankalara 2002'de 353 milyon dolar, 2003'de 393 milyon dolar, 2004'de 477 milyon dolar, 2005'de 560 milyon dolar ve 2006'da 665 milyon dolar tasarruf sa land. Yani ATM teknolojisinin, sadece para çekme konusunda son 5 y ll k dönemde Türk bankac l k sektörüne sa lad tasarruf miktar en az 2.5 milyar dolard r'' diye konufltu. Sanayi at klar At k Borsas nda de erlendirilecek STANBUL Ticaret Odas 'n n da üye bulundu u At k Borsas sistemi di er odalarla birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i, (TOBB)'un koordinasyonunda sürdürülüyor. Birlik, At k Borsas Sistemi'yle odalar n at n al m ve sat m na, fiyat na, nakliyesine kar flmad, sadece arz edenle talep edeni web sitesi ile ve e-posta ile bilgilenme düzeyinde bir araya getiriyor. At n sat fl, teslimat ve kabulünün arz eden iflletme ile talepte bulunan iflletmeler aras nda kararlaflt r l yor. PROGRAM NTERNET'TE: Öte yandan, Birli in At k Borsas 'n kolaylaflt rmak ve sistemi etkin hale getirmek amac yla, sisteme dahil 35 oda ile Çevre ve Orman Bakanl yetkililerinin görüflleri al narak haz rlanan program 13 Kas m 2006 tarihinden itibaren nternet adresinden oda ve borsalar n kullan m na aç ld. flleyiflle ilgili herhangi bir aksakl kta TOBB'un Kalite ve Çevre Müdürlü ü ile irtibat kurulmas ve bilgi al nmas mümkün. Sistemin iflletmelere tan t m amac yla TOBB taraf ndan çal flmalara devam ediliyor. T ürk biliflim sektörü, 2006 sonu itibariyle 3.5 milyar dolarl k büyüklü e ulaflt. Sektörün 2007'de yüzde 25 büyüyerek 4.4 milyar dolara ulaflmas bekleniyor. Türkiye Biliflim Sanayicileri Derne i (TÜBDER) Baflkan brahim Durak, Türkiye'nin yaz l mda 'farkl laflmas ' gerekti ini söyledi. Yaz l mda Türkiye nin tek flans farkl laflmak EMNE NCE MENDEKL iliflim, ça a damgas n B vuran, bilim ve teknolojinin bütünleflti i bir alan. Hal böyle olunca Türkiye için de biliflimin öncelikli sektörler aras nda olmas gerekiyor. Baflta ticaret olmak üzere birçok alanda söz sahibi olabilmenin yolu biliflimden geçiyor. Biliflim sektörü tüm dünyada büyümeye devam ediyor ve bugün nternet kullan c lar n n say s 1 milyar n üstünde. nsanlar n yüzde 84'ü düzenli bir flekilde nternet kullan - yor. Türkiye'de de 15 milyonun üzerinde nternet kullan c s var ve 300 bin civar nda da web sitesi mevcut. EYLEM PLANI: Biliflim sektörünün 2007 y l için önüne koydu u hedeflerini Türkiye Biliflim Derne i Baflkan brahim Durak ile konufltuk. Durak 2006 y l sonu itibariyle 3 milyar dolar aflan bir bilgi teknolojileri sektörüne sahip oldu umuzu belirterek flöyle konufltu: "2006 y l, Türkiye'nin 'Bilgi Toplumu Stratejisi'nin ve 2010 y l na kadar olan Eylem Plan 'n n ilan edildi i bir y l oldu. Türkiye için oldukça iddial hedefler koyan 'strateji' Türkiye için biliflimde öncelikli ve rekabet edilebilir üstünlükler gösteren alanlar belirleyen bir içerik tafl makta. Biliflim sektörünün kamu taraf ndan ilan edilen bu stratejinin içinde ve strateji ile birlikte ne yapaca na dair, aç k ve net fikirlere sahip olmas gerekmekte." GELENEKSEL PAZARLAR: Sektörde 'geleneksel' pazar yap lar ve ifl yapma biçimlerinin dönüflüme u rad n pazarda yeni ifl modelleri ve karl l k alanlar oluflurken, özellikle biliflimin geleneksel ürünlerine ba l kârl l klarda düflmenin dikkat çekici oldu una de inen Durak flöyle devam etti: "Kârl l k ve katma de eri en yüksek alanlar olarak, Yaz - l m, servis ve hizmet sunumlar nda yetkinleflme, "farkl l k" yaratacak ve müflteri dostu pazarlama ve sat fl öne ç kmakta. Türkiye'nin uluslar aras markalar için sadece bir ürün ve hizmet sat fl pazar olmaktan ç kmas, biliflimde kendi üretim ve pazarlama stratejisini gelifltirmifl bir ülke olmas 2007 y l n n önemli konular ndan bir olarak kalmaya devam edecek. Türkiye'nin bilgi toplumu haline gelmesi için bir 'stratejiye' sahip olmak yetmez. Biliflim sektörünü de stratejik bir sektör haline getirmek gerekir. Merkezinde Türkiye'nin yaz l mda 'farkl laflmas ', geliflmesi ve yaz l m ürün ve hizmetlerinde uluslar aras pazara aç lmas temel hedefi olan, bir öncelikler, teflvikler ve destekler sistemi kurmak gerekmektedir." STANBUL BLfiM ÜSSÜ OLMALI : Türkiye Biliflim Derne i Baflkan brahim Durak, stanbul'da hala Teknopark bölgesi olarak ilan edilmifl, ancak faal olmayan 3 üniversite bölgesi at l olarak durdu una dikkat çekti. Durak, Bu alanlar üniversiteler, biliflim meslek örgütleri ve TO iflbirli iyle h zl biçimde biliflim endüstrisinin hizmetine sunulabilir. TÜBDER'in bu konuda Y ld z Teknik Üniversitesiyle gelifltirmeye çal flt model, üniversitenin kendisi için daha kazançl olan, sektör için daha verimli olana tercih etmesi sonucu maalesef uygulanamad dedi. nternet e karfl bahse girmeyin NTERNET arama fenomeni Google, kendini teknoloji flirketi olarak tan mlasa da asl nda o dünyan n en büyük medya flirketi. Larry Page ve Sergey Brin'in 9 y l önce garajda kurduklar sitenin piyasa de eri geçen hafta 149 milyar dolar buldu. Google' n CEO'su yani 1 numaral profesyonel yöneticisi Eric Schmidt, 2007'de Dünya raporu için geçti imiz günlerde bir makale yazd. Forbes dergisine göre Schmidt, 4.8 milyar dolar ile dünyan n 129'uncu zengini. flte Schmidt'in nternet'in bugününe ve gelece ine iliflkin verdi i çok özel tiyolar ve yorumlardan çarp c bafll klar: BEN fiafiirtan fiey: 1990'lardaki nternet balonu yat r mc lar ç ld rtt ama yeni bir dönemin de kap lar n açt. Etkisini daha yeni anlamaya bafll yoruz. Üretim ve da- t m kurallar benzeri görülmemifl bir flekilde yeniden belirlendi. nternet yaflamlar m z organize etmenin tamamen farkl bir yolu oldu. Rakip telekom standartlar n yenilgiye u ratt. Beni flafl rtan fley; birçok flirket hala nternet'e karfl iddiaya giriyor. Halbuki yapt klar dünün çözümleriyle bugünün sorunlar n çözmek- En stratejik sektör TÜRKYE Biliflim Sanayicileri Derne i Baflkan brahim Durak, son y llarda bilgi güvenli i ve savunma sanayi yaz l m sanayinin bir ülke için en stratejik sektör olarak gösterildi ini söyledi. Durak, birçok ülkenin özellikle kamuda bilgi güvenli ini sa lamak için kendi iflletim istemi ve platformlar n n kullan m n zorunlu hale getirdi inin alt n çizerek, flunlar söyledi: "Bir uça a, bir hücum bota sahip olmak yetmiyor. Onun komutas nda kullan lan yaz l ma da sahip olmak, hatta bu yaz l m üretmek gerekiyor. Tüm sektörlerde innovasyon ve verimlilik art k yaz l mdan geçiyor. Yani yaz l m n kendi bafl na ekonomide üretti i de ere de il, di er sektörlere sa lad katma de ere de bakmak laz m. Yerli yaz l m sektörümüze sahip ç k n ve yat r m yap n. Bunu sadece bu günü düflünerek de- il, yar n çocuklar n z n da gelece ini düflünerek yap n. Yerli yaz l m sanayi güçlü olmayan bir ülkenin bilgi ça n yakalamas mümkün de il." ten farkl de il. YIKIM DEVAM EDECEK: Geçen y llar müflterileri ya da içeri i kontrol eden ifl modellerinin ifle yaramad n ö retti. nternetin aksine iddiaya girmek ak ls zl k. Bu ayn zamanda insan n yarat c l - na da ayk r. Yeni teknolojiler tabii ki kurulu flirketler için bir rekabet kayna. Skype (internet telefonu) global telekom endüstrisi ekonomisi için y k c oldu. Bu y - k m da sadece artarak devam edecek. 2007'de aç k nternet standartlar n n hakimiyetine tan k olaca z. CEPTEN NTERNET YILI: Mobil telefon üzerinden mobil telefon ba lant s artacak. Bugünün masa üstü yaz l mlar n yerini nternet tabanl servisler alacak. Kullan c doküman formatlar n, arama araçlar - n ve düzenleme (edit) yetene ini seçip ihtiyaçlar n karfl layabilecek. Bu de iflimi yönetmek bilgisayar bilimlerinde çok büyük bir teknolojik nöbet de iflimi. 20 y ld r dijital altyap - ya bir istemci sunucu (client server) mimarisi hakim oldu. Pahal PC'ler 3.5 milyon kifli h zl ba lan yor TÜRK biliflim sektörü 2006 itibariyle 3 milyar dolar n üzerinde bir büyüklü ü yakalad. BT sektörünün 2007 de yüzde 25 büyüyerek 4.4 milyar dolar bulmas hedefleniyor sonunda nternet kullan c s n n 17 milyon kifliyi bulmas, geniflbant kullan c n n 3.5 milyon aboneye eriflmesi bekleniyor. 9 uncu Kalk nma Plan nda DPT taraf ndan haz rlanan 2007 y l program n hedeflerine göre, geniflbant nternet alan nda rekabet oluflturacak olan yerel a n paylafl ma aç lmas 2007 y l içinde gerçekleflecek. Ayn y l içinde kullan c l n operatör de ifltirmeden ayn numaray kullanmalar na imkan veren numara tafl nabilirli i de sa lanm fl olacak. Geniflbant nternet erifliminde h zl bir büyüme yaflanm fl olmas na ra men, ulafl lan yüzde 2.9'luk oran n AB ortalamas n n epey alt nda kalmaya devam etti inin alt çizilen programda, Elektronik Haberleflme Kanunu nun da 2007 y l nda ç kar laca belirtildi. Google' n ünlü CEO'su Eric Schmidt'e göre ticaretin kurallar n yeniden yazan nternet'in etkisi yeni anlafl lmaya bafllad. Schmidt, " nternetin aksine iddiaya girmek ak ls zl k. 2007'de aç k nternet standartlar n n hakimiyetine tan k olaca z" dedi. flte iflin ustas ndan baflar s rlar : karmafl k yaz l m programlar n çal flt rd. GÜÇ KULLANICIDA ARTIK: Bulut ifllem mükemmel de il. nternet tabanl servisler her zaman güvenilir de ildir. Bazen bunlar offline kullanmaktan baflka da çare yoktur. Ama yönümüz belli. Basitlik, karmafl kl a karfl zaferini ilan etti. Ulafl labilirlik tekelcili i dövüyor. Güç giderek daha fazla kullan c n n eline geçiyor. Bu trendlerin üç önemli sonucu var. lki yeni uygulamalar n ço unlu u varolan yaz l m ve protokoller kullan larak yarat labiliyor. TELEVZYON ÖRNE : Üçüncüsü, içeri in yarat lmas, tüketimi ve iletiflimi katlanarak art yor. Kaliforniya Üniversitesi araflt rmac lar, 2002 y l nda dünyada 5 exabyte (1 exabyte 1 milyar gigabyte- IBM'e göre 15 y l içinde PC sabit disklerinin kapasitesi bu s n ra ulaflacak) büyüklü ünde veri yarat ld n tahmin ediyor. Bu 1999'a göre iki kat art fl anlam na geliyor. Daha basit bir dille anlat rsak 5 exabyte veriyi TV'de izlemek için ekran önünde 40 bin 700 y l oturmak gerekiyor. Schmidt ten tüyolar Mobil telefon üzerinden kablosuz nternet ba lant s artacak. Bugünün masa üstü yaz l mlar n yerini nternet tabanl servisler alacak. Kullan c doküman formatlar n, arama araçlar n ve düzenleme (edit) yetene ini seçip ihtiyaçlar n karfl layabilecek. LAMP ya da AJAX nternet sayfalar nda etkileflimli uygulamalar yaratan teknik) gibi sofistike taray c lar (browser) ve teknolojiler yeni dünyada çok kritik. Basitlik, karmafl kl a karfl zaferini ilan etti. Ulafl labilirlik tekelcili i dövüyor. Güç giderek daha fazla kullan c n n eline geçiyor. nternet'in en h zl büyüyen bölümleri do rudan insanla ilgili olanlar. Blog fenomenine ve sosyal a sitelerine bir bak n. Biz nternet taraf nda bahse var z. Çünkü online hayal gücünde bir bo a piyasas var. PERSPEKTF Dr. CAN GÜRLESEL 2007 ye bafllarken ekonomik öngörüler 2007 y l n n genelinde dünya ekonomisine geliflmifl ülkelerin Merkez Bankalar 'n n izleyece- i para ve faiz politikalar yön verecektir. Ocak ay ndan itibaren Merkez Bankalar n n faiz toplant lar ve faiz kararlar yak ndan izlenecektir. a. ABD Merkez Bankas FED 30/31 Ocak tarihlerindeki toplant s nda büyüme ve enflasyon verilerine ba l olarak faizleri de ifltirmeyerek ve 5.25'de b rakacakt r. FED'den y l içinde beklenen faiz indirimi için henüz erkendir. b. Avrupa Merkez Bankas enflasyonu halen önemli bir tehdit olarak görmektedir. Bununla beraber Aral k ay nda faiz art fl na giden AMB Ocak ay nda faizleri de ifltirmeden b rakacakt r. c. Japon Merkez Bankas 'n n Ocak ay toplant s nda 0.25 puan art rmas beklenmektedir. Art fl mali piyasalar yak ndan etkileyecektir. Cumhurbaflkanl seçimi belirleyici olacak a. Ocak ay Cumhurbaflkanl seçimleri öncesi bir erken genel seçim yap lmas için gerekli karar n al nmas nda son tarihtir. TBMM'nin erken seçim karar alma olas l çok s n rl d r. b. Ocak ta bir erken seçim karar al nmamas halinde mevcut Meclis'in Cumhurbaflkan n seçece i kesinleflmifl olacakt r. Bu kesinleflme siyasi tansiyonun artmas na yol açarken, mali portföylerin yeniden oluflturulmas na ve mali araçlar n yeniden fiyatlanmas na yol açacakt r. Faiz ve döviz kurlar s n rl ölçüde yukar yönlü olacakt r. c. Ekonomik ve mali göstergeler üzerinde temel etkiyi AKP'nin Cumhurbaflkanl seçimleri için izleyece i politika ve uzlaflma aray fllar yapacakt r. AKP'nin sadece kendi aday için ve kendi içinde bir uzlaflma aray fl içinde bulunmas halinde yaflanacak siyasi gerginli in yan s ra bu yaklafl mdan göstergeler olumsuz etkilenecektir. Ekonomide May s ay sonras yaflanan yavafllama sona eriyor. Ekonominin reel kesimindeki faaliyetler de ise may s-haziran dalgalanmas sonras y l n ikinci yar s nda yaflanan yavafllaman n sonuna gelinmektedir. a.kas m ve aral k aylar nda iç talepteki yavafllama durmufltur. Tüketici güveni ve beklentilerinde yeniden s n rl bir iyileflme bafllam flt r. Tüketici kredilerinde ilk kez Aral k ay nda s n rl bir geniflleme bafllam flt r. D fl talep göreceli olarak canl d r ve sanayi kapasite kullan m oran Kas m ay nda yüzde 83.2'ye ç km flt r. b. Yat r m e ilimindeki bozulma da sona ermifltir. Kas m ay nda yat r m mal ithalat yeniden genifllemifltir. Gelecek 12 aya iliflkin yat r m beklentileri yeniden iyileflmektedir. c. Yeni y l n ilk ay na tüketim ve yat r m e ilimindeki yavafllaman n durdu u bir ortamda girilirken, 2006 n n ikinci yar s na göre s n rl ölçüde daha hareketli, ancak 2006 n n ilk yar s na göre daha yavafl bir reel sektör faaliyeti görülecektir. MB nin para politikas ekonomideki riskleri yönetirken, ekonomik ve mali göstergeleri de flekillendirmeyi sürdürecektir. Merkez Bankas ; a. Enflasyonun mevcut düzeyini orta vadeli hedeflerin üzerinde görmektedir. Enflasyondaki iyileflme yavafl geliflmektedir. b. Faiz d fl harcamalardaki art fl e ilimi, enflasyon bekleyifllerinin hedefin üzerinde olmas ve hizmet fiyatlar ndaki belirsizlikleri riskler olarak görmektedir. c. MB, Ocak ay içinde de temkinli duruflunu sürdürecektir. 16 Ocak tarihli toplant s nda faizleri de ifltirmeyerek yüzde 17.50'de b rakacakt r. d. MB faizleri yükseltmekten ve parasal s k - laflt rmadan kaç nmayacakt r. Mali göstergeler çin Ocak öngörüleri a. Euro/dolar paritesi aral nda, b. Dolar kuru 1.45 denge kuru çevresinde c. Euro kuru pariteye ba l olarak denge kuru aral nda oynakl k gösterecektir. d. Faiz oranlar yüzde aras nda dalgalanacakt r. e. Siyasi riskler karfl s nda denge kurlar ve seviyelerinin üzerinde daha genifl bir aral kta oynakl klar yaflanabilecektir.

8 DIfi TCARET VE GÜMRÜK MEHMET M. YILMAZER Balta Liman 'ndan Brüksel'e Osmanl dönemi Serbest Ticaret Anlaflmalar Balta Liman Ticaret Antlaflmas (2) Avrupa'da sanayileflmenin bafllad y llarda, Osmanl mparatorlu u'nda sanayinin, genellikle küçük ölçekli üretim birimlerinden olufltu u, yak n pazar için üretimde bulundu u ve hemen tümüyle tüketim mallar üreten bir nitelik tafl d - bilinmektedir. K rsal kesimde, tar m üretimi için gerekli araç ve gereçlerin yap m, el tezgah biçimi dokuma, de irmencilik gibi alanlarda görülen s nai üretim, kent ve kasabalarda öncelikle dokumac l k ve giyim, g da, madeni ev eflyas ve yap gereçleri gibi alanlarda yo unlaflm flt r. lk makineli fabrikalar Tanzimat'ta Bu y llarda modern anlamda s nai iflletmeler ve üretim tarz ile yine ilk makineli fabrikalar Tanzimat döneminde ortaya ç km flt r. Osmanl sanayini belirleyen etken piyasa talebi de il, devletin devlet için açt fabrikalardan ibaretti. Fabrikalar Osmanl toplumunun ihtiyaçlar ndan daha çok, ordunun ihtiyaçlar için kurulmufltu tarihli Balta Liman Ticaret Anlaflmas 'ndan önce de Kapitülasyonlar ve savafllar sonucu yap lan ticaret anlaflmalar ile ithalat ve ihracat üzerindeki geleneksel olarak Baltaliman uygulanan vergi anlaflmalar yla, d fla oranlar düflürülmüfltür. Buna ra - karfl koruma önlemi al nmadan men ülkede ' Yed-i iç ticaretteki Vahit' yürürlükte ve iç ticaretin yan kay tlar kald r ld. s ra belli baz Yabanc rekabete mallar n ihracat nda yasak ve k s nt - haz rl ks z yerli üretim yok oldu. lar vard. ngiliz tüccarlar bütün yasaklar n ve korumac baflkaca önlemlerin kald - r lmas n istiyordu. Savafl sonras Osmanl 'n n borçlar artt 16'nc yüzy ldan itibaren Osmanl 'n n sürekli toprak kayb, Avrupa'n n yay lmac emellerini de pekifltirmifltir. Di er yandan Rusya'n n Osmanl 'dan sa lad ticari üstünlükler ve mparatorluk'taki Rum Ortodoks hamili i ve Osmanl 'n n içifllerine kar flma hakk, hem Avrupal di er güçleri, hem de Osmanl mparatorlu- u'nu rahats z etmifltir. K r m Savafl sonras Osmanl borçlar n n h zla artmas da bu y llarda olumsuz bir etken olarak karfl m za ç km flt r. Bu iliflkiler asl nda Balta Liman Ticaret Anlaflmas 'n n temellerini oluflturmufltur. Bütün bu olumsuz siyasi ve ekonomik koflullar içerisinde Osmanl Devleti, ngilizlerle, geçerlilik süresi s n rs z olan, anlaflma hükümlerinden tüm Avrupa devletlerinin yararland ticaret anlaflmas n imzalamak zorunda kalm flt r. ngiliz tüccarlara yasaklar kald r ld Antlaflma ile ngiliz tüccarlar için tüm yasaklama ve s n rlamalar, Osmanl tebaas na tan nan tekeller, iç ticaretteki vergiler kald r l yor ve anlaflma mparatorlu un her taraf nda geçerli oluyordu. Anlaflma ile; Kapitülasyonlar devam etmifl, Osmanl Tebaas na tan nan tekel haklar kald r lm flt r. ngiliz tüccarlar, ortaklar ve çal flt rd adamlar, Osmanl mparatorlu u'nun her yerinde her çeflit mal al p satabilmifller, yaln z ngiliz mallar n de il, istedi i her ülkenin mallar n ayn koflullarla Osmanl mparatorlu unun her noktas na götürüp ticaretini yapma hakk n elde etmifllerdir. ngilizlerle yap lan bu anlaflma hükümlerinden çok geçmeden bütün ülkeler yeni anlaflmalarla yararlanma hakk n elde etmifllerdir anlaflmas hükümlerine göre Osmanl devleti aç s ndan ithalat ucuzlat l rken ihracat engellenmifltir. Balta Liman anlaflmalar yla, d fla karfl herhangi bir koruma önlemi al nmadan iç ticaretteki tüm kay tlar ortadan kald r lm fl ve Osmanl mparatorlu u, Avrupa'n n aç k pazar haline getirilmifltir. Yabanc rekabete haz r olmayan yerli üretim tümüyle yok olmufltur C AIB/Bank RTA ve Do u Avrupa n n en yayg n O bankac l k gruplar ndan CAIB/Bank Austria n n geliflmekte olan piyasalar konusundaki uzman analisti Simon Quijano-Evans, lira için kriz senaryosu beklemediklerini söyledi. Ekonomideki son geliflmeleri stanbul Ticaret Gazetesi ne de erlendiren Quijano, global geliflmeler d fl nda per fleyi politik geliflmelerin belirleyece ini düflündü ünü söyledi. flte röportaj: Türkiye nin ekonomik foto raf n nas l görüyorsunuz? 2006 da Merkez Bankas n n anahtar faizleri 425bp ye yükseltmesine karfl n ekonomik büyüme beklenenden yukar da gerçekleflti. Kas m ay nda sanayi üretiminde son rakamlar aç kland. Bunlara bak nca 2006 y l GSMH art fl n n, öngörülen yüzde 5.8 in üzerinde olmas n bekliyoruz. Burada bir de ifliklik yok. Bunu da dikkat almak laz m. Biz 2007 de ise yüzde 5.5 büyüme tahmin ediyoruz n n 3 üncü çeyre inde büyüme o kadar da kötü de- ildi. Öte yandan üreticiler tü- Austria Direktörü Simon Quijano, 2007 nin Türkiye tarihinde dönüm noktalar ndan biri olaca n söyledi. Uzlaflma atmosferinin Türkiye yi güvence alt na alaca n belirten Quijano, Türkiye 2007 de yüzde 5.5 büyür. Beklentimiz iyi hislerin devam na ba l dedi. ketim harcamalar n n düflece- i beklentisi içindeler. Bu Türkiye Merkez Bankas için flu anlama geliyor: Enflasyon beklentisi düfltükçe, reel faizlerin yükselme- SAYFA 8 GÜNCEL Seçimlere ra men kriz yok Global bolluk 2007 de de bitmez Baz ekonomistler 2007 de geliflen ülkelere giden s cak paran n kurumaya bafllayaca n iddia ediyor. Siz ne dersiniz? Geçen 5 y lda her y l birçok gözlemci geiflen ülkelere para ak fl n n azalaca ya da duraca n hep söyledi. EM bonolar n n getirisi son 3 y l n ikinci çeyre inde yükselse de her y l sonunda inifl rekorlar k rd. Bence bu 2007 de de devam edecek. Temel neden geliflen ülkelerde ekonominin temel de erleri son y llarda çok geliflti. Hükümetler Merkez Bankas n n enflasyonu düflürme görevine destek veriyor. Türkiye bunun bir örne i tabii ki. Ayr ca Rusya ve Brezilya gibi ülkeler yüksek emtia fiyatlar n n avantaj yla döviz rezevlerini güçlendirdi ve d fl borçlar n azaltt. Brezilya, Rusya ve Endonezya IMF ye tüm borçlar n ödedi. TO nun 2007 öngörüleri Enflasyon: Y l yüzde 5 ile yüzde 7.5 aras nda kapatacak. Büyüme: ç talebin y l n ikinci yar s nda bir miktar toparlanmas ve ifl dünyas n n ihracat performans n milyar dolar seviyesine tafl - mas halinde yüzde 4.5 ile 5 yakalanabilir. flsizlik: ç talep üzerinde bask sürecekse istihdam art - fl zor görünüyor. flsizlik oran yüzde 9-10 aras nda dalgalanmas n sürdürecek. Kredi faizi: Seçimlerin baflar l geçmesine ba l olarak, y ll k kredi faiz oranlar sonbahar sonunda yüzde e geriler. Borçlanma faizi: Hazine nin borçlanma faizi yüzde aral na gerileyebilir. hracat: Ayl k bazda 8 milyar dolara oturursa 2007 sonu hedefi olan 95 milyar dolar yakalanabilir. Cari aç k: ABD Merkez Bankas (FED) y l n iki yar s nda birer birim faiz indirimi yaparsa küresel sermayenin Türkiye ilgisi sürer. Böylece cari aç n finansman nda sorun ç kmaz. Simon Quijano, lira için kriz senaryosu beklemediklerini söyledi. EIU gözüyle risk faktörleri EKONOM POLTKASI: Politik çekiflmenin ekonomi politikalar üzerindeki etkisi politikan n kendi içindeki etkisinden daha az olabilir. Özellefltirme faaliyetleri 2006 daki durgunlu un ard ndan bölgesel elektrik da t m ihaleleri ve Halkbank n blok sat fl yla 2007 de geliflebilir. Hükümet büyüme ad mlar n sürdürmek için mali politikas n da gevfletebilir. Milli gelirin yüzde 50 sini geçen net kamu borçlar IMF nin tepkisini çekebilir. Merkez Bankas da yüzde 4 enflasyon hedefini tutturmak için çaba içinde olacak. DIfi DENGELER: Cari aç k 2006 da 30 milyar dolar geçti. Bu da Gayrisafi Yurtiçi Has - la n n yüzde 8 ine karfl l k geliyor. Yükselen petrol fiyatlar ve hala güçlü olan lira buna neden oldu. Bir seçim y l nda cari aç - n finansman kritik konu y l nda özel bankalar ve flirketlerde yabanc yat r mlar sermaye ak fl n h zland rd. Ancak yat r mc lar n ifltah Avrupa Birli i ne ba l olarak de iflebilir. Lira herhangi bir zaman de er kaybedebilir. Bu da enflasyonu yükseltir. Uçak sert mi, yumuflak m inecek? Global piyasalardaki geliflmeler Türk ekonomisinin performans n nas l de ifltirecek? Bizim baz senaryomuz, ABD nin yumuflak inifl senaryolar yla ba lant l. Ayr ca global likidite deste ini içeriyor. Beklentimize gore; Avrupa Merkez Bankas faizleri yüzde 4 yükseltecek. Emtia fiyatlar istikrara kavuflacak. Japon Merkez Bankas faizleri yüzde 1 art racak. FED faizleri yüzde 4.75 e indirecek. Bunlar Türkiye gibi yüksek getirili ülkeler için iyi haber. Ancak politik riskleri de hesaba katmak laz m. Irak ve ran daki durum da çok önemli. Aksi halde iki önemli risk ortaya ç kar: 1- Uçak ABD de sert bir inifl yapar + ABD büyümesi kritikleflir. 2- G3 enflasyonu yükselir bu da Türkiye gibi ülkeler için bir risk oluflturur. sine izin verilecek. Merrill: Hükümet çat flmadan uzak ABD L Merrill Lynch e göre Türkiye son 4 y lda politik bak mdan beklenmeyecek flekilde sakin günler geçirdi. Ünlü yat r m bankas - n n haz rlad raporda, Üç bulut var ama f rt na beklenmiyor denildi. Raporda, buluta benzetilen riskler Cumhurbaflkanl seçimi, genel seçimler ve Türkiye nin AB üyelik müzakere sürecini canl tutup tutamayaca olarak gösterildi. Türk aktiflerindeki risk priminin bu üç geliflmeden kaynakland anlat lan raporda, flu görüfllere yer verildi: BORÇLANMA: Siyasi savafl ç kaca kayg lar n yersiz buluyoruz. Hükümet, diyaloga aç k ve çat flmalardan uzak duruyor. Cumhurbaflkanl seçiminin ekonomik dengeleri sarsmas na izin vermez. Merkez Bankas n n önümüzdeki 10 ay boyunca mevcut koflullarda faizleri sabit tutaca öngörülüyor. Büyümedeki yavafllama geçici. Sürdürülebilir borçlanman n art k sorun de il. Seçimler ekonominin görünümünü nas l etkiler? Seçimler her zaman piyasadaki insanlar n akl nda en önemli politik faktörlerdir. Ayr ca Kuzey Irak taki durum da öyle. Asl nda 2007 Türkiye tarihinde büyük bir dönüm noktas olacak. Türkiye toplumun tüm taraflar n n genel olarak uzlaflt bir yaklafl ma ihtiyaç duyuyor. Ülkeyi güçlendirme yolunda uzlaflma atmosferi flart. Sonra yavafl yavafl AB ülkeleri Türkiye nin bar fl içinde bir global kalk nmay sa lamak için ne kadar önemli oldu u farkedecek.. Aç kças politik geliflmeler Türkiye deki seçmenler ve flirket duygular üzerinde de önemli olacak. Bu da y l boyunca harcama modellerini ve sonuçta milli geliri do rudan etkileyecek. Bizim büyüme bekletilerimiz bu iyi hislerin devam edece ine dayan yor. Irak ve K br s sorununu nas l görüyorsunuz? AB nin 8 önemli müzakere bafll n durdurma karar, Türkiye için darbe. Ancak Türkiye ye limanlar n açmas için bir son tarih verilmemesi bir güvence. K br s konusunda 12 ay içinde bir çözüm bulunma ihtimalini de göz ard etmiyorum. Bu finansal piyasalar için sürpriz olur. Kuzey Irak taki durum daha kar fl k. Mobius kriz beklemiyor GELfiEN piyasalar n manevi babas olarak bilinen ünlü fon yöneticisi Mark Mobius, Türk ekonomisinde yeni bir kriz beklemedi ini söyledi. Cari aç k konusunda ABD nin büyük aç n örnek veren Mobius, Onlar ne kadar zamand r cari aç kla yafl yorlar? Demek ki, her fley güven meselesi. nsanlar güven duydu u sürece sorun yaflamazs n z dedi. Mobius, YTL nin afl r de erlendi i tart flmalar na ise 2001 deki gibi büyük bir devalüasyon düflünmüyoruz sözüyle kat ld. RSK YATIRIMCILARI ÇEKYOR: Geliflen piyasa yat r mc lar geliflen ülkelerin satt dolar bonolar n n getirilerinden art k tatmin olmuyor. Yat r mc lar daha riskli olan Brezilya Reali, Türk Liras ve Endonezya Rupiah cinsinden borçlara dönüfl yap yor. Dünyan n en büyük bono fon yönetim flirketi olan Pacific Investment Management Co (Pimco), elinde tuttu u geliflen ülke borçlar n geçen bir y lda üç kat art rarak 13 milyar dolara ç kard. ABD merkezli ünlü yat r m fonlar ndan OppenheimerFunds, yerel para cinsinden geliflen ülke varl klar na büyük a rl k verdi. GÖRÜfi YAfiAR TAfiDEMR Asgari ücret deyip geçmeyin! Yeni y lda uygulanacak asgari ücret geçti imiz günlerde yeniden belirendi. Bu sefer 2006 y - l ndan farkl olarak 2007 y l n n ilk yar s için ayr ikinci yar s için ayr asgari ücret tespiti yap lm flt r. fl Kanunu gere ince belirlenen asgari ücret devresinde geçerli olmak üzere; 16 yafl n doldurmufl iflçiler için günlük ayl k YTL 16 yafl n doldurmam fl iflçiler için günlük ayl k YTL olarak tespit edilmifltir. Yeni y l n ilk yar s için tespit edilen ve uygulamada olan YTL tutar ndaki asgari ücretin iflverene maliyeti belirlenen rakamla kalm yor ücretleri etkileme özelli i ile iflletmelerin maliyetlerini ve dengelerini zincirleme etkiliyor. Ayr ca asgari ücretin, üzerinden yap lan yasal kesintiler iflletmelerin maliyetlerine yans yor. Bu durumda iflletmeler maliyet analizlerini asgari ücretin iflletmeye olan toplam maliyetini göz önüne alarak yapmak zorunda kal yorlar. Afla daki hesaplamadan da görülece i üzere YTL tutar ndaki asgari ücretin iflletmeye maliyeti YTL düzeyinde oluyor ASGAR ÜCRET 562,50 SSK PRM % 19.5 (flv. Pay ) 109,688 fiveren fiszlk SG. FONU % 2 11,25 fiverene TOPLAM MALYET 683,438 dari para cezalar da de ifliyor Belirlenen yeni asgari ücret düzeyi, iflverenlerin ilgili mevzuatlar gere ince karfl laflabilecekleri idari para cezalar n n miktarlar n da de ifltiriyor. flletmelerin bu konuda da duyarl olmalar gerekiyor. De iflen asgari ücret düzeyine ba l olarak iflverenlerin Sosyal Sigortalar Kanunu gere ince 2007 y l içerisinde karfl laflabilece i muhtemel idari para ceza miktarlar flöyledir. En geç sigortal çal flt r lmaya bafllad tarihte verilmesi gereken iflyeri bildirgesi yasal süresinde iflverence Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmedi inde; Bilanço esas na göre defter tutmak zorunda olan iflverenler üç ayl k asgari ücret tutar nda (3x562,50= 1.687,5 YTL), Di er defterleri tutmak zorunda olanlar iflverenler iki ayl k asgari ücret tutar nda (2x562,50= YTL), Defter tutmak ile yükümlü olmayan iflverenler bir ayl k asgari ücret tutar nda (562,5 YTL), idari para cezas ödemek zorunda kalacaklard r. flveren çal flt rd kimselerin sigortal ifle girifl bildirgesini yasal süresinde Kuruma vermedi inde ayl k asgari ücret tutar nda (562,5 YTL) idari para cezas ödemek zorundad r. Sigortal lar n çal flma gün say lar n ve prime esas kazanç toplamlar n gösteren ayl k prim ve hizmet belgesi yasal süresinde iflverence Kuruma verilmedi inde; Asgari ücretin üç kat n (3x562,50= 1.687,5 YTL) geçmemek kayd yla belgenin; As l nitelikte olmas halinde belgede kay tl sigortal say s bafl na ayl k asgari ücretin 1/5'i (112,5 YTL) kadar, Ek belge niteli inde olmas durumunda sigortal say s na bak lmaks z n ayl k asgari ücretin 1/8'i (70,31 YTL) kadar, Hiç belge vermeyenlere ise sigortal say s üzerinde durulmaks z n her ay için ayl k asgari ücretin üç kat tutar nda (3x562,5=1.687,5 YTL) iflverenlere idari para cezas uygulanacakt r. Yap lan tebligata ra men defter ve belgelerini 15 gün içinde mücbir sebep olmaks z n yerine getirmeyen iflveren; Bilanço esas na göre defter tutmakla yükümlü ise ayl k asgari ücretin 12 kat tutar nda (12x562,5= 6.750, YTL) Di er defterleri tutmakla yükümlü ise ayl k asgari ücretin alt kat tutar nda (6x562,5= YTL), Defter tutmakla yükümlü de il ise ayl k asgari ücretin üç kat tutar nda (3x562,5=1.687,5 YTL) idari para cezas ödeyecektir. Ayr ca ayl k prim ve hizmet belgesinin Kurum taraf ndan tasdik edilmifl nüshas iflyerinde sigortal lar n görebilece i bir yerde as l r. flveren bu yükümlülü ü yerine getirmese ayl k asgari ücretin iki kat tutar nda (2x562,5=1.125 YTL) idari para cezas ödeyecektir. flverenler sigortal lara vermeleri gereken vizite ka d n yaz l ihtara ra men üç gün içinde vermediklerinde ayl k asgari ücret tutar nda (562,5YTL) idari para cezas ile karfl laflacaklard r.

9 Halep Giyim Fuar fiubat ay nda gerçeklefltirilecek HALEP Sanayi Odas Baflkanl 'ndan gelen bilgiye göre, El-Yaman Fuarc l k flirketiyle iflbirli i halindeki Halep Yamanland Fuar Merkezi'nde 1-5 fiubat 2007 tarihleri aras nda Uluslararas Giyim Fuar düzenlenecek. Türkiye'nin Halep Baflkonsoloslu u, fuara Türkiye'deki giyim sektörüyle ilgili firmalar n kat lmalar n n yararl olaca n bildirdi. Fuar hakk nda daha detayl bilgi için: Halep Sanayi Odas Baflkan M. Sabaga fiarabati. Tel: Faks: Selanik Uluslararas Fuar 10 fiubat'ta kap lar n aç yor YUNANSTAN Selanik Küçük ve Orta Ölçekli flletmeler Odas 'ndan al nan bilgiye göre, fiubat 2007 tarihleri aras nda International Fair of Thessaloniki'de Selanik Uluslararas Fuar düzenlenecek. FUAR süresince, Yunan giyim ve aksesuarlar n n sunulaca 'Moda Salonica' ad yla ilginç bir moda flovu da gerçeklefltirilecek. Kahire'de bilgi teknolojileri gösterisi 26 Mart 2007 tarihinde M s r' n baflkenti Kahire'deki Nil Hilton Oteli'nde SME Road 2007 ad nda 'dan flmanl k, bilgi teknolojileri, iletiflim, tüketici teknolojileri' konular ile ilgili bir organizasyon gerçeklefltirilecek. Daha detayl bilgi için: Shabana Mahadiwala. Adres: Conference Executive IDC Middle East Dubai nternet City P.O. Box: B.A.E. Tel: Faks: Moskova da 10 uncu Uluslararas Bulufllar Forumu düzenlenecek RUSYA Federasyonu Ticaret Mümessilli inden gelen bilgide Mart 2007 tarihleri aras nda Moskova n n Sokolniki Sergi Merkezi nde 10. International Exhibition of Inventions, Industrial Samples and Innovative Projects (10. Uluslar aras Bulufllar, Endüstriyel Modeller ve Yarat c Projects Sergisi) adl forum düzenlenecek. BLG teknolojileri, endüstriyel modeller ve yarat c l k konusunda büyük önem tafl yan söz konusu foruma kat l m için: Düzenleyen Firma: Archimedes Tel: (495) Faks: (495) e- mail: BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SA A: 1- Patent... Çerçi Eti... Benetton Norm... Kek... Nl Global... Of... Pi Dikme... Am ERT... Okka... Ona Nt... Öp... Ksi... l Ender... Tarla Çene... d... Ht Bern... Söke DS... Elit... Lens pek... Metin. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Penguen... Abdi Atol... RTE... ESP Tiroit... Nçr MB... Ödenek Nb... Adopen Teklik... Resim Ne... KKK... Öte Çekomastik Et... Fe... adeli Rtn... En Çolpan lhan n... malat... Su. ÇECEK ve Yan sanayi firmalar n n genifl kat l m ile gerçeklefltirilen 2 nci Avrasya çecek ve Sanayileri Fuar, Ocak 2007 tarihleri aras nda Türk içecek sektörünü çok daha büyük sektörel kat l m ve alanda, stanbul Fuar Merkezi nde tekrar buluflturuyor. Maden Suyu Üreticileri Derne i (MASUDER), Meflrubatç lar Derne i (MEDER), Meyve Suyu Endüstirisi Derne i (MEYED), Do al Kaynak ve Maden Suyu Üreticileri Derne i (SUDER), geçen y l oldu u gibi bu y l da 2 nci Avrasya çecek ve Sanayileri Fuar için bulufltu. Fuar içecek sektörünün bu dört kuruluflunun deste i ile düzenleniyor. 2 nci Avrasya çecek ve Sanayileri Fuar nda yer alacak ürün gruplar ise flunlar: Meyve sular ve nektarlar, gazl içecek ve meflrubat, maden suyu minareli su, kar fl k meyve sular, su, çay, bitki çaylar, kahve, süt, ayran, enerji içecekleri, organik içecekler, her türlü alkollü ve alkolsüz içecekler, ambalajlar ve yan sanayileri, catering ekipmanlar, makine ve üretim sistemleri, ulaflt rma ve nakliye, hizmet, reklam, tan t m ve promosyon hizmetleri. Fuar n hedef pazarlar aras nda ise; Türkiye, Balkanlar, Do u Avrupa, Rusya, Kafkaslar, Kuzey Afrika, Do u Akdeniz ülkelerinin yan s ra içecek ve endüstrisine iliflkin ulusal ve uluslararas firmalar, toptanc lar, distribütörler, tedarikçiler, yöneticiler, da t c lar, ilgili flah slar, büyük market, otel, restoran, cafe ve barlar n sat n alma birimleri, yurtiçi içecek tüketicileri bulunuyor. 2 nci Avrasya çecek ve Sanayileri Fuar, Türk içecek sektörü ve endüstrisini ulusal ve uluslararas al c larla buluflturacak. hracat ba lant lar n n yan s ra yurtd fl n- SAYFA 9 FUAR DÜNYASI A vrasya çecek ve Sanayileri Fuar, Türk içecek sektörünü, uluslararas içecek al m heyetleri ile bulufltururken, yurtiçinde de tüketiciye yönelik imaj ve tan t m çal flmalar için bir platform oluflturma yolunda ilerliyor. Fuar n Türk içecek sanayileri sektörüne yurtd fl nda yeni pazarlar açmas bekleniyor. Avrasya içecek ve sanayileri fuar sektörü buluflturacak A DLfiAH KEFLO LU NATOLIVE 1 inci Avrasya Zeytin, Zeytinya ve Prosesleri Fuar & Kongresi Ocak 2007 tarihleri aras nda stanbul Fuar Merkezi nde düzenleniyor. Türkiye hracatç lar Meclisi (TM) ve Zeytindostu Derne i nin deste iyle Ezgi-A Fuarc l k taraf ndan düzenlenen Anatolive, Türkiye de varolan zeytin-zeytinya sektörü ve endüstrisini ulusal ve uluslararas al c larla buluflturacak. Ayr ca ihracat ba lant lar n n yan s ra yurtd fl nda iflbirli i, bayilik, ortakl k, yabanc sermayeli yat r mlar yapmak için zemin haz rlayacak. 1 inci Avrasya FUARLAR REHBER Anfafl Hotel Equipment Akdeniz Turistik flletmeler Donan m, Tekstil, Dekorasyon ve Servis Ekipmanlar Antalya Fuar Merkezi Düzenleyen Firma: Anfafl Antalya Fuarc l k flletme ve Yat r m A.fi. Tel: Gapshoes, 5. Ayakkab, Saraciye ve Yan Sanayi Ayakkab, Saraciye ve Yan Sanayi M 1 Gaziantep Sanayi Odas Fuar Merkezi Düzenleyen Firma: Akort Tan t m Organizasyon ve Fuarc l k Ltd. fiti. Tel: çecek Avrasya çecek ve Sanayileri Fuar Avrasya çecek ve Sanayileri Fuar geçen y l da ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmiflti. da iflbirli i, bayilik ortakl k yabanc sermayeli yat r mlar gerçeklefltirecek. Türk içecek sektöründe bir sinerji oluflturacak. hracat potansiyelini aç a ç karacak bunu uluslar aras arenaya tafl yacak. Yurt içinde içecek sektörünü tek çat alt nda toplayacak ve sektörün gücünü yans tmay amaçlayacak. 2 nci Avrasya çecek ve Sanayileri Fuar, Türk içecek sektörünü, uluslararas içecek al m heyetleri ile bulufltururken, yurtiçinde de tüketiciye yönelik imaj ve tan t m çal flmalar için bir platform oluflturma yolunda ilerliyor. Zeytin, Zeytinya ve Prosesleri Fuar & Kongresi nde yer alac k ürün gruplar flunlar: Zeytin, Zeytinya, Zeytin ve Zeytinya endüstrisi ham stanbul Fuar Merkezi Atatürk Havaliman Karfl s Yeflilköy Düzenleyen Firma: Ezgi A Fuarc l k A.fi. Tel: Anatolive 1. Avrasya Zeytin, Zeytinya Prosesleri stanbul Fuar Merkezi Atatürk Havaliman Karfl s Yeflilköy 1984 y l ndan günümüze kadar fuarc l k alan nda sektöre hizmet veren Ezgi-A Fuarc l k yönetiminde gerçekleflecek olan 2 nci Avrasya çecek ve Sanayileri Fuar, Türkiye için sektörlerin farkl pazarlara aç lmalar na da katk sa layacak. Üç gün boyunca Türk içecek sektörüne ve bu alandaki sektör profesyonellerine ev sahipli i yapacak olan 2 nci Avrasya çecek ve Sanayileri Fuar, ihracat potansiyelini art rmak isteyen firmalar için de bir zemin olacak. Zeytin, Zeytinya ve Prosesleri Fuar 25 Ocak ta start al yor APSHOES Ayakkab, Saraciye ve Yan Sanayi Fuar n n 5 incisi, Ocak 2007 tarihleri aras nda M1 Gaziantep Sanayi Odas Fuar Merkezi nde düzenlenecek. Fuar Gaziantep Sanayi Odas iflbirli i ile Gaziantep Kundurac lar Odas, TASEV, TASD, AYSAD gibi kurumlar destekliyor. Geçen y l 140 a yak n firman n kat l m gösterdi- i ve on binlerce ziyaretçi taraf ndan izlenen fuara, 2006 da baflta Gaziantep, Adana, Antakya, Antalya, stanbul, zmir, Kayseri, Konya, fianl urfa, Samsun olmak üzere pek çok ilden kat l m sa land. Fuara, 2007 y l için de oldukça yo un bir kat l mc ilgisi söz konusu olaca belirtildi. Ayakka- maddeleri, kozmetik ürünler, catering ekipmanlar, makine ve üretim sistemleri, ambalaj ve paketleme materyalleri, ulaflt rma ve nakliye, hizmet ve promosyon birimleri. Fuar n hedef pazarlar ise flunlar: Yurtiçi pazarlar, balkanlar, Do u Avrupa, Rusya, Kafkaslar, Kuzey Afrika, Do u Akdeniz ülkeleri pazarlar, ABD, Kanada, Japonya, zeytin, zeytinya ve endüstrisine iliflkin ulusal ve uluslararas firmalar, toptanc lar, distribütörler, tedarikçiler, yöneticiler, da t c lar, ilgili profesyoneller, market, hotel, restoran, cafe ve barlar n sat - nalma birimleri, zeytin ve zeytinya tüketicileri. Gaziantep te Ayakkab ve Saraciye Fuar G b ve terlik üretiminde Türkiye de lokomotif bir l haline gelen Gaziantep te düzenlenen fuar her y l oldu- u gibi bu y l da yurt d fl ndan çok say da sektör temsilcisinin ziyaret etmesi bekleniyor. Düzenleyen Firma: Ezgi A Fuarc l k A.fi. Tel: Travel Turkey 2007 Turizm Platformu stanbul Fuar Merkezi Atatürk Havaliman Karfl s Yeflilköy Düzenleyen Firma: Hannover Messe Int. stanbul Ltd. fiti. Tel: EKONOM VE POLTKA Prof. Dr. ERDO AN ALKN Y l nas l bitti? 2007 y l na girdik. Hayat tam 31 Aral k gece yar s birden durup bir saniye sonra yeniden bafllamad. Ama adet oldu u üzere y llar de erlendirmek için böyle yapay bir bafllang ç an n kabulleniyoruz. Bir y l içinde ekonomiyi olumsuz etkileyebilecek birçok irili ufakl sorunla, d fl dünyadan gelen çalkant larla, yan bafl m zdaki savafl n yaratt dertlerle bo ufluldu durdu. Ama do rusu ekonomi, daha do rusu piyasalar, bu tür sars nt lara karfl giderek muafiyet kazand ndan y l sonuna fazla moral bozucu bir hava ile ulafl lmad. Resmi rakamlara göre y l sonuna do ru üretimde ve dolay s yla büyüme h z nda bir yavafllama var. Ama yine de yine de bütün y l için büyüme h z, hedef olan rakama, yani yüzde 5'e ulaflacakm fl gibi görünüyor. Yat r m ve tüketim harcamalar da y l n üçüncü çeyre inde yavafllam fl durumda. Ayr ca teflvik için baflvurulardaki nominal de il ama reel azalma da yat r m hevesinin fazla aratmad n gösteriyor. Reel sektörü, yani ekonominin üretim cephesindeki geliflmeleri böyle o yorumland ktan sonra s ra, devletin ne toplay p ne harcad - na, yani bütçe dengesine geliyor. Y l içinde özellefltirmeden ve özel yabanc sermayeden beklenenler az çok gerçekleflti. Ayr ca s k say labilecek bir maliye politikas da uygulanabildi. Henüz y l sonu rakamlar belli de il, ancak bütçe aç nda ve faiz d fl 2007'nin iki fazlada program kritik seçime, AB hedeflerinin fazlas yla tutturul- ile gerginli e ra men çok du u san l yor. gergin geçmeme Tabii KT'lerin ve belediyelerin durumu epey sonra Çünkü piyasalar ihtimali var. anlafl laca ndan en olumsuz devletin topyekün gerçek mali flimdiden sat n ihtimalleri durumu ancak ald lar. y l ortas na do ru belli olacak. Gelelim ekonominin parasal cephesine, Merkez Bankas hakl -haks z bütün elefltirileri gö üsleyerek s k para politikas n srarla devam ettirdi. Bu s k para politikas, s k maliye politikas ile birlikte enflasyonun yeniden h zlanmas n engelledi. Böylece y l sonunda hem üretici, hem de tüketici fiyatlar ndaki art fl, hedeflerin üstüne ç kt ama tek hanelide kalmay baflard. D fl ekonomik iliflkilerde Türk Liras 'n n afl r de erlenmesi en büyük tart flma konusu oldu. hracatç lar hakl olarak bu durumdan flikayetçiler. Buna ra men büyük bir çabayla ihracata üst üste rekorlar k rd rd lar. Düflük kurlar do al olarak ithalata ivme verdi inden d fl ticaret aç önceki y la göre büyüdü. Ancak bu aç n bir k sm n turizm gelirleri, iflçi dövizleri ve sermaye giriflleri kapatt ndan, ekonominin toplam döviz dengesi, yani cari ifllemler aç önceki y l n rakam - n n çok üstünde ç kmakla birlikte henüz önemli bir sorun yaratmad. Ama tedirginlik devam ediyor. flte size rakams z bir y l sonu yaz s. Tabii flimdi akla hemen gelen soru, bu y l n nas l geçece i. Asl nda ekonomide de il bir y ll k bir ayl k tahmin yapmak bile anlams z ama, yine rakama filan iltifat edilemezse 2007 y l n n, iki kritik seçime, etraf m zda olup bitenlere ve AB ile iliflkilerde devam eden gerginli e ra men çok gergin geçmeme ihtimali var. Çünkü anlafl lan, moda olan deyimle, piyasalar en olumsuz ihtimalleri flimdiden sat n ald lar y l na ait tahminleri de ayr bir yaz da tart flaca z.

10 SAYFA 10 GÜNCEL TO DAN ERDAL COfiKUN TO MECLS ÜYES Otomotiv sektöründeki sorunlar ve çözüm önerileri Otomotiv grubunun bir temsilcisi olarak süregelen baz sorunlar m z ve yap lmas gerekenleri sizlerle paylaflmak istiyorum. Toplam ihracat n 1/5'ini gerçeklefltiren ve vergi gelirleri aç s ndan da birinci s rada yer alan bu sektör, ayr ve özel bir statüde de erlendirilmeli ve devlet-sektör iliflkisi dinamik bir yap da tutulmal d r. Bu yap ayr bir bakanl k veya temsilcilikle günün flartlar na göre uluslar aras haks z rekabete karfl korunmal - d r.bu yap dünya otomotiv üretim üssü olmay hedefleyen ana sanayiye de güç verecektir Her ne kadar sektör 15 milyar dolar ihracat gerçeklefltiriyorsa da büyük bölüm ana sanayi taraf ndan yap lmaktad r. Küçük bir bölümü geliflmesini tamamlayamam fl yan sanayiye aittir. Yedek parça ihracat n n artt r lmas için; fuar kat l mlar n ve ziyaretlerini organize edip bu fuarlara sektör üyelerinin kat l mlar ve ziyaretleri sübvansiyonlu olarak sa lanmal d r. Teknolojik geliflmeler KOB'lere aktar lmal Sektörümüz ithalata dayal katma de eri düflük montaj sanayi durumundad r. Bu nedenle d fl ticaret aç da olumsuz etkilenmekte ve yeterince istihdam sa lanmamaktad r. Sektörü bu yap s ndan kurtarmak için KOSGEB, TUBTAK, TEKMER gibi kurumlarda otomotiv sektörü için ayr masalar veya bölümler oluflturulup teknolojik geliflmeler KOB'lere aktar lmal. Makineleflme ve modernizasyon sa lanmal d r. Sektörde kurumsallaflma ve marka bilinci oluflturulabilmesi için gerekli e itim çal flmalar yap l p bu konuda destekleyici teflvik ve uygulamalar yap lmal d r. Ana sanayiye yerli parça kullanma oran yüzde civar nda. Bu oran n tamam n n yerli yan sanayi ile yap lmas hedef al nmal. Ana sanayi bu konuda teknolojik deste i yan sanayiye aktarmal d r. Araçlar m z Avrupa'n n 7 yafl gerisinde fiu anda Avrupa'n n 7 yafl gerisinde bulunan ortalama araç yafl m zla AB uyum müktesebat gere ince ikinci el araç ithalat n n mümkünse yap lmamas mümkün de il ise gençlefltirilmemize uygun olarak kademeli ve Türkiye'deki mevcut modeller baz al narak serbest b rak lmas gerekmektedir,zira ülke araç hurdal na dönecektir. Ülkemizde uygulanan hurda indirimi her ne kadar yeni araç al m n destekleyen ve sektör için karl bir yap olarak gözükse de uygulama da hurdaya ayr lan araçlar n parçalar sektörde ç kma parça ismiyle pazar bulmufl, bu da teknik olarak araçlar n kalitesini olumsuz etkiledi i gibi yedek parça üreticilerini de zora sokmufltur. Otomotiv sektörü yüksek teknolojinin kullan ld bir sektördür, bu sektörü ucuz ve kalitesiz ithal mallardan korumak gerekir, aksi takdirde çok pahal bir araç mesela kalitesiz bir fren aksam yüzünden kaza yapmakta çok de- erli ülke kaynaklar israf olmaktad r. Bu nedenle yedek parça ile ilgili özel ihtisas gümrükleri kurulmal ve haks z rekabet kald r lmal d r. Otomotiv devlerine yetiflmifl insan gücü Dünya otomotiv devlerinin Do u Avrupa ve Uzakdo u ülkelerine yat r m yapmak yerine ülkemize gelmeleri için arad klar kriterlerin tespit edilerek, istedikleri altyap teknolojik birikim ve yetiflmifl insan gücü temin edilmeli. Yeni uygulamaya girecek blok muafiyetinin uygulanmas s ras nda ç kacak ihtilaflara uzun süren mahkemelerle de il de sektör ve ticareti çok daha iyi tan yan kurumlarla çözüm bulunup sistem h zl kurulup iflletilmeli aksi halde muafiyetinin fayda yerine zarar getirece- i aç kt r. KDV oranlar n n yüksek olmas sektörümüzde kay t d fl l n artt rarak haks z rekabete yol açmaktad r.bu oran tekstil sektöründeki gibi afla ya çekilmelidir. Dört ülke ile daha serbest ticaret masas na oturuluyor Dört ülke Gürcistan, Karada, S rbistan ve Kosova Özerk Yönetimi... STA lar Türk ifladamlar n n yurtd fl ndaki yat r mlar aç s ndan önemli. Ifi Ticaret Müsteflarl D (DTM), Türk ifladamlar na yeni pazarlar bulabilmek veya mevcut pazarlar n geniflletebilmek amac yla, bu y l n ilk yar s nda 4 ülke ile Serbest Ticaret Anlaflmas (STA) görüflmelerini bafllatacak. Yeni y lda, Türk ifladamlar için büyük önem tafl yan Gürcistan ile STA görüflmelerine hemen bafllanmas öngörülüyor. Avrupa Birli i ile STA's bulunmayan Gürcistan ile STA konusunda ilk ad m Türkiye atm fl olacak. Geçen Aral k'ta Türkiye'yi ziyaret eden Gürcistan Cumhurbaflkan Mihail Saakaflvili'nin özel iste i üzerine, görüflmelerin bu ay n 3'üncü haftas nda bafllat lmas planland. Bu y l n ilk yar - s nda ayr ca, AB'nin ortak ticaret politikas na paralel olarak Karada, S rbistan ve Kosova Özerk Yönetimi ile de STA müzakerelerine bafllanacak. MISIR VE ARNAVUTLUK ONAY- DA: STA, Türk ifladamlar n n söz konusu ülkelerde yapt yat r mlar ve ticareti aç - s ndan önem tafl yor. Karfl l kl tan nan tavizler çerçevesinde, mallar gümrük vergisiz ihraç veya ithal ediliyor. Bu da ticareti kolaylaflt r yor. Di er taraftan, Devlet Bakan Kürflad Tüzmen taraf ndan Aral k'ta Tiran'da imzalanan Arnavutluk ile Serbest Ticaret Anlafl- TO daki Tekstil fiuras tehditleri tart flacak, çözüm arayacak... Tekstilin büyük zirvesi bafll yor TO stanbul'da kurulmas planlanan 'Kitapkent' için çal flmalar n sürdürüyor. Üyelerinden gelen, tüm bas m, ka t ve yay n kurulufllar ile bu alandaki kültürel faaliyetlerin tek çat alt nda buluflturulmas talebini de- erlendiren TO, bu amaçla baz faaliyetlerde bulundu. Bunlardan biri de Aral k 2006 da G.Kore Seul'deki Paju Kitapkent'e yap lan Halen srail, Makedonya, H rvatistan, Bosna ve Hersek, Fas, Filistin, Tunus ile STA yürürlükte. mas 'n n May s ay na kadar, Türkiye seçim atmosferine girmeden onay aflamas n n tamamlanmas öngörülüyor. M s r ile imzalanan STA'n n onay aflamas n n tamamlanmak üzere oldu u, bu y l n ilk yar s nda yürürlü e girebilece i kaydediliyor. AB ile iliflkiler üye ülkelerle Gümrük Birli i anlaflmas çerçevesinde yürütülürken, Türkiye ortak ticaret politikas çerçevesinde, AB'nin STA imzalad ülkeler ile de ayr ayr STA imzal yor. YÜRÜRLÜKTEK ANLAfiMALAR: Halen srail, Makedonya, H rvatistan, Bosna ve Hersek, Fas, Filistin, Tunus ile STA yürürlükte bulunuyor. Suriye ile imzalanan STA, 1 Ocak 2007'de yürürlü e EKSTL sektöründeki geliflmeler, sorunlar ve T beklentiler, stanbul Ticaret Odas nda (TO) düzenlenecek olan Tekstil fiuras nda masaya yat r lacak. TO, haz rlad araflt rmalar, yapt sektörel toplant lar ve zümre toplant lar yla, Türk tekstil sektörüne yönelik çal flmalar n çeflitlendirerek sürdürmeye devam ediyor. TO, uluslararas alandaki rekabet gücü azalmaya bafllayan ve bu nedenle büyük bir yap sal de iflime ihtiyaç duyan Türk tekstil sektörümün tüm kesimlerini biraraya getirecek bir Tekstil fiuras düzenliyor. Bu amaçla 23 ve 24 Ocak 2007 tarihlerinde sektöre yönelik önemli bir giriflime imza at lm fl olacak. fiura da Türk tekstil sektörünün yönelebilece i, katma de- eri yüksek tekstil ürünleri ve markalaflma gibi konulardaki öneriler tart fl lacak. UZAKDO U TEHDD: fiura, Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun, TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, TO Baflkan Murat Yalç ntafl, stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birlikleri Baflkan Süleyman Orakç o lu, ve Türkiye Tekstil Sanayi flverenleri Sendikas Baflkan Halit Narin in protokoler konuflmalar yla bafllayacak. 23 Ocak Sal ve 24 Ocak Çarflamba günleri TO Meclis Salonu nda gerçeklefltirilecek olan Tekstil fiuras n n sunuflunu TO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Ç nar yapacak. Ç nar, ayn zamanda TO nun 25 inci grubu, Mensucat Meslek Komitesi nin Baflkan. fiura n n ö leden sonraki oturumu; "Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Dünü Bugünü, Yar n ve Ticarette Uzakdo u Tehdidi" bafll nda yap lacak. Oturuma Kültür ve Turizm eski Bakan ve Beyaz Nokta Geliflim Vakf Baflkan T naz Titiz baflkanl k edecek. Oturumun di er konuflmac lar Kitapkent için çal flmalar sürüyor bir inceleme gezisi oldu. Geziye kat lan grup, TO'daki toplant da biraraya gelerek görüfl al flveriflinde bulundu. TO Meclis Baflkan Yard mc s Mehmet Develio lu, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Erken, Kitap Matbaa Karton Kutu Meslek Komitesi Üyesi Mustafa Erdem, bakanl k ve belediye yetkililerinden oluflan grubun toplant lar sürecek. girdi. Romanya ve Bulgaristan ile yürürlükte bulunan STA da bu ülkelerin 1 Ocak 2007'de AB'ye üye olmas nedeniyle sona erdi ve bu ülkelerle iliflkiler gümrük birli- i çerçevesinde yürütülüyor. Halen Ürdün, Lübnan, Körfez flbirli i Konseyi ülkeleri (Birleflik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman, Katar, Kuveyt) ve Faroe Adalar ile STA müzakere süreci devam ediyor. Ayr ca Cezayir, Güney Afrika Cumhuriyeti, Meksika, fiili, MERCOSUR (Brezilya, Arjantin, Paraguay, Uruguay ve Venezüella) ile 36 Afrika ülkesiyle de STA müzakerelerinin bafllat lmas planlan yor. ise flöyle: MÜSAD Tekstil, Deri Sektör Kurulu Baflkan Bahattin Kürüm, Anadolu Aslanlar fladamlar Derne i Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Dan flman, Sanko Holding Baflkan Abdülkadir Konuko lu, Ki l Giyim Tic. A.fi. Kurucusu ve Sahibi Abdullah Ki- l, stanbul Ticaret Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasar m Bölümü Baflkan Prof. nci Tezcan, Tekstil Sektörü Yönetici Dan flman Günsan Çetin, Ayd nl Haz r Giyim in sahibi Mustafa Kavurmac, Moda Tasar mc s Faruk Saraç. GELfiMfi ÜLKELERDEK DE fim: 24 Ocak ta 3 üncü oturmla devam edecek fiura n n konu bafll, "Geliflmifl Ülkelerin Tekstil Sektörü Geliflim ve De iflim Süreçlerinin De erlendirilmesi" olacak. Finans Kulüp Baflkan Tevfik Alt nok un baflkanl k edece i oturumdaki konuflmac - lar ise flöyle: Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Ifl k Tarakç o lu, Türkiye Triko Sanayicileri Derne i Baflkan Reha Erekli, stanbul Nak fl Sanayicileri Derne i Baflkan Murat Özf rat, Ulusoy Holding A.fi. Baflkan Y lmaz Ulusoy, Ak n Tekstil A.fi. Baflkan Ali Haydar Ak n, Moda Tasar mc s Arzu Kaprol. EKOLOJK TEKSTL: Ö leden sonraki 4 üncü oturumun bafll "Tekstilde Yeni Vizyon" olacak. stanbul Ticaret Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Numan Kurtulmufl oturuma baflkanl k edecek. TÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasar m Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Bülent Özipek, Invista Company Temel letiflim Araflt rmalar ndan Gabriela Ehrlich, TGSD Baflkan Aynur Bektafl, CMT Tekstil Baflkan Abdullah Taflç birer sunum yapacak. Kapan fl konuflmas n TO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Ç nar gerçeklefltirecek. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin UFUK Koleji ö rencileri stanbul Ticaret Odas n ziyaret etti. Ö rencileri kabul ederek bir konuflma yapan TO Baflkan Murat Yalç ntafl, ö rencilere hayallerinin peflinden gitmelerini ö ütledi. Baflar l insan n ancak sevdi i ve yetene i oldu u mesle i yaparak mutlu olaca n n alt n çizen Yalç ntafl, flöyle konufltu: "Baflar s zl k sizi umutsuzlu a itmesin. Önemli olan baflarmay denemek ve vazgeçmemektir. Hayallerinizin peflinden gitti inizde mutlaka baflar - y yakalayacaks n z. Önemli olan bunun için çok çal flmak ve umutsuzlu a kap lmamak. Herkesin yetenekleri ve baflar l oldu u alanlar farkl d r. Siz de yetene inizin oldu u ve sevdi iniz bir mesle i seçin." TO DAN FATH ORUÇ TO MECLS ÜYES Otomotiv sanayii Ocak-Kas m 2006 dönemi sonuçlar PAZAR 2006 y l Ocak-Kas m döneminde toplam sat fllar 586 bin adet oldu ve toplam pazar 2005 y l Ocak-Kas m dönemine göre yüzde 10 oran nda azald y l Ocak-Kas m döneminde otomobil sat fllar, 2005 y l ayn döneme göre yüzde 12 oran nda azalarak 327 bin adet oldu y l Ocak-Kas m dönemine göre, 2006 y l Ocak-Kas m dönemi toplam otomobil sat fllar ve ithal otomobil sat fllar yüzde 12, yerli otomobil sat fllar ise yüzde 13 oran nda azald. thalat n pazar pay Ocak-Kas m döneminde yüzde 69 gibi çok yüksek bir oranda gerçekleflti y l Ocak-Kas m döneminde, 2005 y l ayn dönemine göre toplam hafif ticari araç sat fllar yüzde 8, yerli hafif ticari araç sat fllar yüzde 12, ithal hafif ticari araç sat fllar yüzde 4 oran nda azalm flt r. thalat n pazar dönemi 2006 y l Ocak-Kas m döneminde artarak yüzde 48 olmufltur. ÜRETM 2006 y l Ocak-Kas m döneminde toplam 903 bin adet tafl t arac üretildi y l Ocak-Kas m dönemi üretimi, 2005 y l Ocak-Kas m dönemine göre yüzde 13 oran nda artm flt r. Bu dönemde, üretimin yüzde 70'ini oluflturan 629 bin tafl t arac ihracat yap ld y l Ocak-Kas m dönemi otomobil üretimi, 2005 y l Ocak-Kas m dönemine göre yüzde 20 artarak 500 bin adet olarak gerçekleflti y l Ocak-Kas m döneminde traktör üretimi, iç pazardaki talebin canlanmas ile yüzde 8 artarak 35 bin adet olmufltur. HRACAT Uluda hracatç Birlikleri'nin aç klad 2006 y l Ocak-Kas m dönemi verilerine göre otomotiv sektöründe toplam ihracat, dolar olarak gerçekleflti y l Ocak-Kas m dönemi, 2005 y l ayn dönemi ile k yasland nda, ana sanayi ihracat yüzde 23 oran nda artarak dolar düzeyine yükseldi y l Ocak-Kas m döneminde dolar olan toplam yan sanayi ihracat n n ise 2006 y l ayn döneminde yüzde 25 oran nda artarak dolar oldu u görülüyor Ocak-Kas m döneminde otomobil ihracat 2005 y l ayn dönemine göre yüzde 33 oran nda artarak adet oldu y l Ocak-Kas m döneminde ticari araç ihracat , traktör ihracat ise adet oldu y l Ocak- Kas m döneminde tafl t arac ihracat 2005 y l ayn dönemine göre yüzde 25 artarak adet düzeyinde gerçekleflti y l Ocak-Kas m döneminde toplam hafif araç ihracat 619 bin adet Türkiye hracatç lar Meclisi (TM) verilerine göre, 2006 y l Ocak-Kas m dönemine ait sektörel bazda yap lan ihracat incelendi inde, toplam ihracat n geçen y la göre, yüzde 16.6 oran nda artarak 77 milyar dolara yükseldi- i görülüyor. Tafl t Araçlar ve Yan Sanayi ihracat yüzde 22.6 oran nda artarak 13.8 milyar dolar düzeyinde gerçekleflmifl ve 2006 y l Ocak-Kas m döneminde sektör s ralamas nda, birinci s rada yer alm flt. (Kaynak: TM, Kas m 2006)

11 SAYFA 11 Der giler MakinaTek (Bileflim Yay nc l k ve Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri A.fi. Tel: Web: H fi TE BRKM Kitap +P yay nc l n uzman kadrosu ile haz rlad "h+p Ak flkan Gücü ve Hareket Teknolojileri Dergisi", hidrolik, pnömatik ve otomasyon sektörüne bilimsel aç dan fl k tutuyor. Okuyucular, ngilizce bölümlerin de yer ald dergide, sektörle ilgili yenilikleri ve geliflmeleri ilk a zdan ö reniyor. Kitap Ad : nnovasyon: Para Kazand ran Yenilikçilik Yazar Ad : Arman K r m Yay nevi: Sistem Yay nc l k 2000 y l ndan bu yana dünya çok Havac l k, uzay, tafl t ve gemi yap m endüstrilerinde kullan lan Sürtünen Eleman ile Birlefltirme Bilyal dövme ve uygulamalar Ak ll kompozit malzemeler Geliflmenin anahtar inovasyon ki toz metal parçan n difüzyon kanya yla birlefltirilmesinde kaynak bölgesinin irdelenmesi Güç ölçümü deney düzene i tasar m ve imalat Hidrolik pnömatik sektörüne bilimsel bak fl Emlak Pazar (TURYAP E itim Yay n ve Reklamc l k Tic. A.fi. Tel: Web: DLEK ÜLKER gün art k para kazand ramaz hale geliyor. Ama ayn zamanda yepyeni ve muhteflem karl l k imkanlar da ortaya ç k yor. Bu farkl dünyay mevcut güzlüklerimizle, mevcut ba- para kazanma konular na çok farkl bir gözlükle ÜKSEK kalitedeki teknolojik bakmam z gerekiyor. Farkl laflma konusunu Türki- ürünlerin daha genifl kitlelere ye'nin gündemine sokan ve ülkemizde tüm zaman- yay larak kullan m n art rma- lar n en çok satan ifl kitab "Mor ne in Ak ll s "n n y ve akademik kurulufllarla yazar Prof. Arman K r m, size yeni kârl l k alanlar - sanayi sektörü aras nda köprü kurmay n n kap s n aralaman za yard mc olacak özlü bir ki- hedefleyen "h+p Ak flkan Gücü ve Hare- tap sunuyor. Y Kaynak: ideefixe.com ket Teknolojileri Dergisi", zengin teknik içeri i ile göz dolduruyor. Türkiye'de sektörel yay nc l n henüz emekleme aflama- Ticari emlak piyasas s nda oldu unu, ancak önümüzdeki gün- GYODER konferans lerin sektör aç s ndan umut vaat etti ini Makriköy'den Bak rköy'e söyleyen H+P Yay nc l k' n mtiyaz Sahibi Nerede ticaret, orada ikamet ve Yaz flleri Müdürü Aflk n T rpan, hid- Çal flanlar n ev sahibi yapan rolik, pnömatik ve otomasyon sektörüne patron yön verdiklerini dile getiriyor. Köfle yaz lar yla Mortgage fliyor, dünün karl l k alanlar bu- H zla oluflmakta olan yeni ifl dünyas nda iflimize ve Maketler cezp ediyor Emlak yat r m n n psikolojisi yapma modelleri son h zla de i- k fl aç lar m zla alg lamam z artak mümkün de il. Tafl tlarda kullan lan yük kontrollü frenleme sisteminin frenleme performans farkl bir yöne do ru gidiyor. fl Te l e ek onomi TELEVZYONDAK EKONOM PROGRAMLARI stanbul Ticaret: Dergilerinizin sektörfl Dünyas : 21 Ocak deki yeri nedir? Di er dergilerden sizi ay ran özellikler neler? Aflk n T rpan: h+p yay nc l k taraf n- Geri Say m: Hafta içi her gün: dan ç kar lan 'h+p Ak flkan Gücü ve Hare- Forbes Tel: (0212) ket Teknolojileri Dergisi hidrolik, pnöma- h+p Yay nc l k' n mtiyaz Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Aflk n T rpan, sektörün nabz n tutuyor. Piyasa Ekran : Hafta içi her gün: 09.30, Finans Cafe: Hafta içi her gün: tik, otomasyon sektörüne yönelik olarak En zengin 100 Türk yay nlanan bilimsel a rl kl bir dergi. mesindeki müdür ve üst düzey yöneticiler, Ulusalc karma Sektördeki yerimizi belirleyen prensipleri- projeci, ithalatç, distribütör, sat c ve bayi- Üçüncü kimlik miz var. Öncelikle e itime önem vererek, ler. K saca bu sektörde çal flan ya da halen Dibini ayd nlatan mum yüksek kalitedeki teknolojik ürünlerin da- e itimini alan herkes hedef kitlemizi olufl- Parametre: Hafta içi her gün: Analitik gençler ha genifl kitlelere yay larak kullan m n turuyor. Finans Bülteni: Hafta içi her gün: Rötar üstüne rötar Son Bask : Hafta içi her gün: fl Yeme i: Hafta içi her gün: art rmaya, dolay s yla bize bu konuda stanbul Ticaret: Okuyucu dergileriniz- Ulusal zarar destek veren akademik kurulufllarla sana- de neler bulabilir, dergilerinizi nas l çekici Paran n zi: Hafta içi her gün: Babam ve ustam yinin köprüsünü kurmaya çal fl yoruz. hale getiriyorsunuz? Seans Analiz: Her Pazartesi, Sal, Çarflamba, Do al hazine avc s ade-i itibar Cebinizdeki düflman Büyüklerin dans zaman k v lc mlar uçufltu unda Plastikten zengin olun Modern hep kazand r r Platin(0212) Liderler için en iyi flirketler 2007'de ekonomik beklentiler Uzmanlardan yat r m önerileri Enerji devlerini tehdit eden unsurlar Aral k ay n n gözde ürün ve hizmetleri fl dünyas nda son transferler Topluma katk da bulunan flirketlerin en yeni projeleri fl dünyas na okuma önerileri 2007 y l nda KOB'leri neler bekliyor? Perflembe: Temel hedefimiz, genel olarak sektör- Aflk n T rpan: Özellikle bask m z n ka- de üretici, sat c, kullan c firmalar ile e i- litesine özen gösteriyoruz. Bilgisayarl ma- tim kurumlar n yurt içinde ve yurt d fl n- kinelerde CTP yöntemi ile birinci s n f kufle da buluflturarak iletiflimlerini sa lamak. ka da bas l yor. Okuyucular m z sektörel Duayen: 17 Ocak Çarflamba: Bunun için dergimizde ngilizce bölüme geliflmeleri röportajlar m z sayesinde ilk Stratejik Finans: 18 Ocak Perflembe: de yer veriyoruz ve sektörümüzle ilgili a zlardan ö renme ayr cal na sahip olu- 20 Ocak Cumartesi yurtd fl fuarlara kat l yoruz. Sektörel bir yorlar. yay n olarak en önemli özelli imiz, teknik EN KEYFL ANIMIZ BASKIDAN içeri imizin zengin ve doyurucu olmas. GELEN DERGY NCELEMEK Okuyucular m z sektörümüz ile ilgili yenilikleri ve geliflmeleri ilk a zdan ve en Ekonomi Gündemi: Hafta içi her gün: stanbul Ticaret: Sektörel yay nc l n n zor ve keyifli taraflar neler? Yolsuzluk ve Yoksulluk: 23 Ocak Pazartesi: bilgi ile hafl r neflir olma flans na sahip ol- önce duyman n heyecan n duyuyor. Par- Aflk n T rpan: Magazinel yönden çok, lak kufle, birinci kalite ka da CTP sistemi teknik yan n n a r basmas ilgi efli inin Tüm güçlükler afl ld ktan sonra bas m- ile dijital bask m z, kulland m z font ve nispeten düflük olmas na yol aç yor. nsan- dan gelen son say m z incelemek de en ke- grafikler ile okuyucular s kmadan, gözle- lar n sadece uzmanl k alanlar na hitap edil- yifli an m z oluflturuyor. ri yormadan okumaya teflvik ediyoruz. di i için her zaman güncel ve doyurucu stanbul Ticaret: Türkiye'de sektörel AKIfiKAN GÜCÜ LE LGLENEN teknik bilgi oluflturulmas oldukça zor. yay nc l k hak etti i yeri bulabildi mi? Ekonomi Kufla : SANAYCLER DE OKUYOR Ekonomik kriz dönemlerinde ise ilk k s nt - Dünya ile karfl laflt r rsan z Türkiye'deki Hafta içi hergün: 09.10, 13.30, durum nedir? Eko Diyalog: 23 Ocak Sal : mak çok mutluluk verici. stanbul Ticaret: Hedef kitleniz ve ya u rayan gider kalemi reklam ve pazar- okuyucu profiliniz hakk nda bilgi verir lama bütçeleri oluyor. Bu da bizim zaman Aflk n T rpan: Türkiye'de sektörel ya- misiniz? zaman ekonomik darbo azlara düflmemize y nc l k daha emekleme aflamas nda. Ama Aflk n T rpan: Hedef kitlemiz; ak flkan yol aç yor. Öte yandan iflimizin en keyifli gelecek için umutluyuz. Sektörel yay nc l k gücü ile ilgili ö retim görevlisi, ö renci, taraf ; bütün sektör mensuplar yla dergi- büyüyor ve daha çok geliflecek. Sektörel makine imalatç s, kullan c, üretici, sanayi- miz arac l yla yak n iletiflim içinde ol- yay nc l k önümüzdeki günlerde iyi bir dü- ci, teknik personel, teknik yönetim kade- mak. Sektörün nabz n tutarak, devaml zeye ulaflacak diyebiliriz. Yaflayan Ekonomi: 20 Ocak Cumartesi, flte Hayat: 21 Ocak Pazar: Barkot: 20 Ocak Cumartesi lkin Gündefl le Ekonomi: Hafta içi her gün: Ekonomi Politik: Hafta içi her gün: NOSTALJ Borsa Kapan fl: Hafta içi her gün: y l önce 100 y l önce fl ve Yaflam: 20 Ocak Aral k Cumartesi: Paran n Yönü: 21 Ocak Pazar: Kavrako lu'yla Ekonomi: 17 Ocak Çarflamba: AHMET ALMAZ Der Saadet Ticaret Odas Gazetesi 28 Kanunuevvel 1322 (Rumi) 10 Ocak Ocak 1960 Pamuk Piyasas raporun netayicini (sonuçlar n ) neflr (ya- New York'ta intiflar eden bir derginin be- mdi (flimdi) pamuk mahsulünün mev- y n) eylemifltir ki bundan bir veche (k s m) kinci demir çelik sanayi merkezimizin ku- lirtti ine göre, bu stoklar 1959 senesi sonunda sim idrakince vuku bulan (gerçekleflen) ati (afla da) baz malumat iktibas edilmifl- rulmas için hükümetimizce giriflilen faaliyetle- 2,391 ölçe e düflmüfltür. (Takriben 64 milyon te'hirat n (gecikmenin) ne gibi netayic (so- re fas las z bir flekilde devam edilmektedir. Bu ton) Bu rakam, A.B. devletleri Kanada, Arjantin nuçlar) tevellüt (ortaya ç karmak) edece- maksatla önümüzde ki hafta içinde, kurulufla ve Avustralya'ya aittir. Yeni Demir ve Çelik Fabrikalar müflahede edilmifltir. silleri ile kredi mevzuunda müzakerelere bafl- Leipzig Fuar 'n n Hareketli Olaca Umuluyor lan lacakt r. Do u Almanya'n n salahiyetler makamlar, ifltirak edecek Amerikan firmalar n n mümes- Dünya Hububat stihsalinde Son Durum 28 fiubat ile 4 Mart tarihleri aras nda aç lacak Dünyan n birçok memleketlerinde ve bu olan Leipzig Fuar 'n takriben befl bin yabanc inden sarf- nazar (geri durmak) bu sene mahsulün mecmu (toplam) miktar 12 milyon balyadan fazla olaca zan ve tahmin olunmaktad r. spanya'da pekçilik EkoStar: Her Cumartesi Çerçeveden Yans malar: 15 Ocak Pazartesi: tir. Amerika Maliyesi fl Dünyam z: 16 Ocak Sal : Amerika hükümetinin 1906 senesi hazi- Ekonomi Kulisi: 17 Ocak Çarflamba: ran n nihayetinde (sonunda) hitam (son) Ankara Gündemi: 18 Ocak Perflembe bulan sene-i maliye (mali senesi) zarf ndaki Bafl Bafla: 19 Ocak Cuma (içindeki) umum varidat (bilançosu) ,62 dolard r. Bu miktar 1905 sene-i maliyesi varidat - ktisatç : 19 Ocak Cuma: al c n n ve sat c n n ziyaret edece ini tahmin spanyada ipekçili in tevsii (yay lmas ) n n mukayese olundukta 1906 senesinin va- EkoGün: Hafta içi her gün: 09.25, 10.40, 11.15, 12.15, arada bilhassa Avrupa'da hububat rekoltesinin etmektedir. Organizatörler, bu fuar Do u ile için müesses (kurulan) flirket ahiyran (son ridat ndan ,67 dolar ve 16 milyon 14.15, 15.15, memnuniyet verici olmas na ra men, 1959 y l Bat aras nda ki ticarette bafll ca pazar haline olarak) kendi teflebbüsat (giriflimleri) ve ,46 dolar tezay t (artt ) etti i anla- Dünya Ekonomisi: Hafta içi her gün: getirmek istemektedirler. muamelat (al fl-veriflleri) hakk nda senelik fl l yor. fl Günü: 22 Ocak Pazartesi: 24 Ocak Çarflamba zarf nda bu day stoklar nda hafif bir azalma

12 GÜNDEM stanbul Ticaret Odas, 2007 Y l fl Program n Cumhuriyet in 100'üncü y l n n kutlanaca 2023 y l Türkiye'si hedeflerine göre planlad. Programda rekabet s k nt s yaflayan ve pazar kaybeden KOB lere çözümler üretmek öncelikli meseleler aras nda say ld. TO programda stanbul için de uluslararas ticaret, turizm, kültür, finans, fuar ve kongre baflkenti olmak hedefini koydu. TO'nun 2007 gündemi: Ülkeye hizmette yeni aç l mlar TCAR ET VE HAYAT SAYFA 12 MÜRSEL SÖNMEZ Portre Mutlulu un resmi sanki, yüzü. Saçlar seyrelmifl, aln ndan geriye do ru bir aç kl k da oluflmufl ve ayn zamanda aklarla bezeli. Spo- STANBUL Ticaret Odas (TO), 2007 Y l fl Program n Oda'n n 125'inci kurulufl y l na ulafl lm fl olmas n n yan s ra, Cumhuriyet in 100'üncü y l n n kutlanaca 2023 y l Türkiye'si hedeflerine göre planlad. fl Program nda, Türkiye'nin dünyaya entegre olma sürecinde ekonomimizde de ciddi bir kabuk de iflimi yafland kaydedildi. KOB LERN SIKINTILARI: Programda bu de iflim çerçevesinde bir çok sektörün ortadan kalkmakta oldu u, KOB'lerin rekabet s k nt s yaflad ve pazar kaybetmekte oldu u vurguland ve flöyle denildi: "Üyelerimizi oluflturan bu iflletmelerin problemleri ile ilgilenebilmek ve çözümler üretmek de öncelikli meselelerimiz aras nda olacakt r." Ekonominin geliflmesi ve büyümesi sürecinde, kesimler aras nda adaletli bir dengenin sa lanabilmesinin, önemli bir makro ekonomik hedef olmaya devam etmesi gerekti inin alt çizilen ifl program nda, "Odam z, bu hedefe yönelik olarak gerekli tedbirlerin al nmas konusunda da üzerine düflen görevleri yerine getiren, uyar lar yapan ve çö- ru, yürüyüflü sever ve beslenmesine dikkat eder. Bu yüzden olsa gerek göbek yapmam fl. Nice sonbaharlar yaflam fl, nice k fllar n uyuflturucu ve keçelefltirici so u undan ç km fl, nice baharlarda coflkularla süslenmifl, nice yazlarda aylakl a düflmeden sereserpe umutlara aç lm fl. Geçen zaman n çekti i çizgilerden süzülen teri ile y kanm fl yüzü, onurla bezenmifl. Daha genifl bir eve tafl nm fl, k z n n okuluna ve tuttu u tak m n stadyumuna yak nm fl. Ayn marka arabas n n yeni kasa olan ndan edinmifl. Memnunmufl. Sevmek temeline dayal bir dost grubu ile görüflüp oturur kalkarlarm fl. Kardefllerini hito Genel Sekreteri Dr. Cengiz Ersun maye etti ini, babas n ve üvey annesini hacca züm önerileri üreten kurum olmay sürdürecektir" denildi. özellikle söylemiyor. Yapt iyilikleri söyleme- TÜRKYE'YE HZMET: 2007 Y l bildi i kadar uzak durmufl. Yükselen arkadafl- fl Program 'n n girifl bölümünde daha sonra, Oda'n n vizyonu ile ilgili flu sap- gönderip dualar n ald n da ben biliyorum, o mek öteden beri adeti zaten. Siyasetten de ola- stanbul Ticaret Odas (TO) Yönetim Kurulu nda haz rlanarak Oda Meclisi nde kabul edilen 2007 Program çal flmalar n, Genel Sekreter Dr. Cengiz Ersun un yönetti i uzman bir ekip yürütüyor. tamalar yap ld : Birinci görevimiz Türkiye'ye hiz- met. Bu hizmet de Türkiye'nin kalk nmas n sa layacak stratejileri ve faaliyetleri ortaya ç karmak olmal. "Türkiye'nin Ebrusu" olarak tabir edilen stanbul ve dolay s yla TO'nun e-to dönüflümü gerçeklefltirilecek TEMELDE üye odakl yönetim anlay fl vizyonuna sahip olan stanbul Ticaret Odas, bu çerçevede geliflmifl iletiflim ve teknoloji imkanlar n da kullanarak çal flmalar n flekillendiriyor. Bu do rultuda biliflim ça n n bir gere i olan e-to dönüflümünü gerçeklefltirerek, üyelerinin Oda'ya gelerek belge temini ve ifl yapma oran n n asgari düzeylere indirilmesi ekseninde çal flmalar gerçeklefltirilecek. Bunun yan nda Oda'y ilgilendiren önemli kararlarda kat l mc l a önem verilmekte. Bu ba lamda 2006 y l içinde Oda'n n vizyon ve misyonunun belirlenmesinde Meclis üyelerine dan flma gere i duyulmufl olup, muhtelif konularda oluflturulan 10 komitenin çal flmalar ndan ç kan somut sonuçlar özetle flöyle: Türkiye-AB müzakere süreci yap lanmas nda Odam z ve di er sivil toplum kurulufllar n n aktif rol alabilmesi için giriflimlerde bulunulmas, stanbul'un sanayi ve ticaret envanterinin ç kar lmas için çal fl lmas, mesleki e itimle ilgili ülkemizin ihtiyaçlar do rultusunda yeni bir aç l m gerçeklefltirilmesi, Üyelerimizin AB'ye uyum süreçlerinde bilimsel yöntemlerle yard mc olacak KOBGEM'in kurulmas, kay td fl ekonomi ile mücadele edilmesi, Teknopark benzeri projelerin gerçeklefltirilmesi. vizyonu ülkemizinki kadar büyük ve iddial olmal d r. Odam z n stanbul Vizyonu'nu bir cümleyle flöyle özetleyebiliriz: "stanbul'u uluslararas ticaret, turizm, kültür, finans, fuar ve kongre baflkenti yapmak " EN Y KURUM ÖRNE Türkiye'nin her alanda öncüsü olan ve bir dünya kenti niteli i tafl yan stanbul'a, ancak dünya standartlar nda çal flan kurumlarla hizmet verilebi- lece inden hareketle, TO bu kurumlar n en iyi örne ini oluflturmay kendisi için görev kabul ediyor. Haftaya: TO, hangi konular mercek alt na alacak? lar ile iliflkisi sürüyormufl ama onlar sahip bulunduklar s fatlarla ne an yor, ne de makamlar na u ruyormufl. Spor giysilerle görüfltükleri toplant larda kartvizit geçmiyormufl. Makam sahibi olup burnu kalkan arkadafllar ndan kimilerinin ise ileride düflecekleri durumlar düflünüp yaz klan yormufl. Çünkü makamlar gelip geçer, al n teri ve eme in fl hiçbir zaman sönmezmifl. Öyle diyor. Ana hatlar yla 2007 Y l fl Program Okudu u bir kitaptan al nt yap yor kimi zaman, kimi zaman da coflup bir flairden al nt yaparak, ya hüzün ya da nostalji rüzgâr estiri- Öncelikli konular Kay td fl ekonomi ile mücadele Mesleki e itimin gelifltirilmesi Üyelere etkin hizmet (e-to) stanbul'un sorunlar KOB'lerin rekabet gücünün gelifltirilmesi AB-Türkiye iliflkileri Büyük projeler (Teknokent, At k Bertaraf Tesisi, KOBGEM, Kitapkent v.b. Yat r m ortam n n iyilefltirilmesi 125'inci y l faaliyetleri Etüt ve araflt rmalar En az 60 etüt ve araflt rma yap lmas Fuarlar ve inceleme gezileri 7 uluslararas fuara kat l m 10 uluslararas fuara bilgi stand yla kat l m 2 ülkede Türk ihraç ürünleri sergisi Yurtiçinde 5 fuara kat l m 11 fuara inceleme gezisi 20 yurtd fl inceleme gezisi 4 di er etkinlik (roadshow, iflbirli i günleri) Yurtiçinde 4 inceleme gezisi organizasyonu Seminer, panel, zümre toplant lar Seminer ve konferanslar Panel ve flura organizasyonlar Bilgilendirme toplant lar Kamu otoriteleriyle toplant lar Zümre toplant lar htisas komitesi toplant lar Yabanc ticari heyetlerle görüflmeler Türk Yan Sanayi Borsas iflbirli i günleri organizasyonu Yay n çal flmalar Araflt rma kitaplar Tan t m broflürleri Rehber yay nlar Çeflitli prestij yay nlar Sektörel etüt raporlar Yat r m projeleri ve inflaatlar e-to projesi Teknokent projesi Tehlikeli at k bertaraf tesisi KOBGEM projesi Hünkar Kasr restorasyonu Kad nlarçeflmesi lkö retim Okulu inflaat Tarihi medresenin restorasyonu Fiyat indeksinin güncellefltirilmesi 125 inci y l etkinlikleri yor. Abone oldu u edebiyat dergilerinin içeri inden söz ederek, bu alanda ne kadar bilgi sahibi oldu unu göstermekten de haz al yor. Poz yapmak için de il, biliyorum; sanat edebiyat u rafl n n önemine vurgu yapmak için yap yor bunu, de er verdi ini göstermek için. Borges in niçin yaz yorsunuz sorusuna verdi i yan t söyler yeri geldikçe. fiudur: Kendim için, dostlar m için ve hayat n ak fl n yumuflatmak için yaz yorum. Bunca y ld r çok istisnalar olmadan ifline hiç geç kalmam fl. Herkesten önce gelir, masas na oturur ve di er çal flanlar gözlerini ovufltururken onlar n ö leye kadar yapacaklar kadar ifli bitirip, önce olman n keyfini ç kar yormufl. Görüflü soruldu unda konuflur, sorulmad n- Otomotiv ihracat 2006'da AB'ye akt da verilen ifli yapar ve tam bir görev adam gibi davran rm fl. Konufltu unda çekinmeksizin savundu u görüfllerini söyler, on kere ölçer, bir kere keser ve karar üzerinde istikrar ile yürümekten asla vazgeçmezmifl. fiimdiki zamanlar n bütün sorunlar n n te- Otomotivde 5 ülkeye yap lan ihracat 2003 rakam n sollad. TOMOTV ihracat n n büyük ticari partnerleri konumun- yüzde 74.8'i, Romanya ve daki AB ülkelerine gerçeklefltirildi. Bulgaristan ile birlikte AB üyesi 27 ülkeye yap lan ihracat, üye say s 1 Ocak itibariyle 27'ye toplam otomotiv ihracat n n yüzde ulaflan Avrupa Birli i'ne yap ld. 74.8'ini karfl larken, di er 143 ülke- Uluda hracatç Birlikleri verile- ye yap lan ihracat, 3 milyar 753 mil- rinden derlenen bilgiye göre, oto- yon 577 bin dolar ile s n rl kald. O motiv sektörü, 2006'da geliflmifl bat 5 ÜLKE BAfiI ÇEKYOR: AB ülkeleri baflta olmak üzere, 5 k tada ülkeleri aras nda, talya, Almanya, 170 ülke ve özerk bölgeyle 12 ser- Fransa, ngiltere ve spanya'ya yap - best bölgeye ihracat yapt. lan ihracat, 7 milyar 956 milyon 96 melinde yetkin insan eksikli i yat yor. Liyakat, ehliyet ve mensubiyet sahibi insanlar ifl adam (özellikle ayr yazd m) olduklar nda bulunduklar aile, toplum ve ülke için birer erdem an t olacaklar. Yukar da anlatmaya çabalad m insan portresi kurgusal bir portre de il, ve bu yüzden anlatt m. Ça n ermiflleri ve soylular elbette geçmifl zamanlardaki gibi olmayacaklar. Farkl biçimlerde ve ayn erdemlilik düzleminde bir l k çizgisi, ezelden ebede ak p gidecek. Sonsuz uzayda ve o uzay n tâc gibi duran dünyam zda insan bafl tac elbette. Ve insan yukar ya tafl yan da bilgi destekli ahlak. bin dolar ile toplam otomotiv ihra- Kütahyal Sunullah Gaybi der ki: Taç 14 milyar 875 milyon 822 bin dolar- cat n n yar s ndan fazlas n olufltur- marifet tac d r / Sanma gayr taç ola / Taklid ile tok l k otomotiv ihracat n n, 11 milyar du. Bu rakam, Türkiye'nin 2003 y l olan / Hakikatte aç ola Taç de ersiz bafl de erli 122 milyon 245 bin dolarl k k sm, toplam otomotiv ihracat n aç k ara k lmaz, k lar gibi görünür ama k lmaz. O Türkiye'nin geleneksel olarak en geride b rakt. zaman de erle dolu bafllar yükseldi inde ülke 14.8 MLYAR DOLAR: Toplam de taçlanm fl olur. Gündelik karmaflalar, Cayman Adalar na bile satt k spekülasyonlar, at p tutmalar laf ü güzaf. Aslolan sahici düzlemde hareketle yol almak. Dostum teoriler ölüdür, yaflayan hayat n OTOMOTV sektörü 2006'da Cayman Adalar, Bermuda, Cebeli Tar k, Kosova, Frans z Güney Topraklar, Karada, Laos, Da stan Cumhuriyeti, Barbados ve Namibya'ya ilk kez ihracat yapt. Bu ülke ve özerk bölgelerden 132 milyon 541 bin dolar ile toplam otomotiv ihracat n n yüzde 0.9'u elde edildi. yemyeflil a ac d r. Ülke albümünde bak las yüzlerle dolu portrelerin ço almas ve albümde ço unlu un böyle olmas dile iyle ç kt bu portre yaz s.

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında AZERBAYCAN D ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında GSYİH da yüzde 21 lik bir artışla ekonomide rekor büyümeye imza attı. 2010 yılında Azerbaycan

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES SV ÇRE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 E.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : sviçre Konfederasyonu Yönetim ekli : Federal Cumhuriyet Co rafi Konumu : Almanya

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

: Ukraynaca. Yönetim ekli

: Ukraynaca. Yönetim ekli STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES UKRAYNA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 M.K. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli : Ukrayna : Ba kanl k Tipi Cumhuriyet Co rafi Konumu : Kuzeybat

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

ASYA DA TÜRK YEMEKLERİ ŞÖLENİ

ASYA DA TÜRK YEMEKLERİ ŞÖLENİ ASYA DA TÜRK YEMEKLERİ ŞÖLENİ NÜFUS: 68.981.000 (2016-IMF tahmin) GSYİH: 412.295 (2016-IMF tahmin) İhracat: 227,5 milyar $ (2014) İhracat Ürünleri: Tayland ın mal ihracatının yaklaşık olarak %80 ini sanayi

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

4. DİĞER SORULAR 1. SORU: Bağımsız Değerlendirici alım ilanında Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Y.U. I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu :

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Ekonomik Gündem Bugün tüm piyasaların odağında ABD Tarım-Dışı İstihdam rakamı olacaktır. Fed üyelerinin konuşması ve Dolar daki düşüşün teknik dip noktaları denemesi sonrası bu haftayı Dolar da güçlenme

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun,, Tebliğ ve Genelge Resmi Gazete Tarih Sayı 4721 Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 24607 4748 İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet 09.04.2002

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı