Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen"

Transkript

1 Türkiye'de 7, G. Kore'de 2 bin patent Aflatoksini önleyen fırın Kanser yapan aflatoksini önleyen sistem ilgi bekliyor. MÜSAN, biber üreticilerinin geleneksel yöntem alışkanlığından rahatsız. Yavuz Biçkes, "İşleyecek biber yok" diyor. Yazılımda 'farklılaşma' şart Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen patent sayısı Güney Kore'de 2 bin 189, ABD'de 587 adet. Türkiye'de ise sadece Türk bilişim sektörünün 2007'de yüzde 25 büyüyerek 4.4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bilişim Sanayicileri Derneği Başkanı, Yazılımda farklılaşmak lazım diyor. Tüccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN YIL: 51 SAYI: 2439 stanbul tcaret odas yay n Seçimlere ra men kriz yok Yapt ülke analizleriyle tan nan ngiliz Economist Intelligence Unit (EUI), son Türkiye raporunda bu y l yap lacak iki seçimi 'buluta' benzetti. Ancak "kriz yok" vurgusu yapt. SEÇM YILINDA BEKLENTLER CAIB/Unicredit'in Araflt rma Direktörü Simon Quijano- Evans da, "Türkiye 2007 y l nda yüzde 5.5 büyür. Ancak beklentimiz mevcut iyi hislerin devam na ba l " yorumunu yapt. Baflkan Yalç ntafl, TO Meclisi nde konufltu 2007 de daha çok rekabet gücüne ve d fl pazara ihtiyac m z var 2007 TARH DÖNÜM NOKTASI SEÇM y l 2007'de hükümetin hedefi CAIB/Unicredit Araflt rma Direktörü Si- büyümede yüzde 5, enflasyonda yüzde 4. mon Quijano- Evans da gazetemize yapt 2007 beklentilerini aç klayan stanbul Tica- aç klamada, 2007'de Türkiye için kriz senar- ret Odas da enflasyonun y l yüzde yosu öngörmediklerini söyledi. Quijano'ya aras nda kapataca n öngörüyor. Peki göre dünyadaki para bollu u azalmayacak. yabanc fon yöneticileri ne düflünüyor? Eco- Quijano, "2007 Türkiye tarihinde bir dönüm nomist Intelligence Unit (EUI), cumhurbafl- noktas olacak. Uzlaflma atmosferi Türki- kanl ve genel seçimleri "buluta" benzetti. ye'yi sadece bölgesinde de il, global olarak Ancak politikan n ekonomiye san ld ka- güvence alt na alacak. Türkiye 2007'de yüz- dar etki yapmayaca n belirtti. de 5.5 büyür" dedi. CAR AÇI IN FNANSMANI MOBIUS DA KRZ BEKLEMYOR ECONOMIST Intelligence Unit, "Türki- GELfiEN piyasalar n ünlü fon yöneti- ye'nin gelecek rotas n belirleyecek sürpriz- cisi Mark Mobius da bir süre önce yapt lere gebe iki seçim, ekonominin gergin an - aç klamada Türk ekonomisinde yeni bir na denk geliyor" dedi. EIU Türkiye rapo- kriz beklemedi ini söylemiflti. Cari aç k runda, "Cari aç k 2006 y l nda 30 milyar do- konusunda ABD'nin dev aç n örnek ve- lar geçti. Bir seçim y l nda cari aç n fi- ren Mobius, "Onlar ne kadar zamand r cari nansman kritik konu. Yabanc yat r mc la- aç kla yafl yorlar? Demek ki, her fley güven r n ifltah Avrupa Birli i'ne (AB) ba l olarak meselesi. nsanlar güven duydu u sürece de iflebilir" denildi. sorun yaflamazs n z" demiflti. Yabanc fon yöneticilerinin 2007 y l beklentileri sayfa 8 de STANBUL Ticaret Odas (TO) Meclisi Ocak ay ola an toplant s n Meclis Baflkan Muharrem Keçeli baflkanl nda yapt. Baflkan Keçeli, y l n ilk Meclis toplant s nda 2007 nin ülkemize, milletimize ve 125 inci y l n kutlayacak olan TO ya mutluluk, sa l k, huzur Cari aç k 26.2 milyar dolara geriler 2004 Büyüme (%) 8.9 TÜFE (%) 8.6 Cari aç k (milyar $) 15.6 thalat (milyar $) 90.9 getirmesi temennisinde bulundu. Toplant da ilk konuflmay TO Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl yapt Y ÖZEL SEKTÖR SIRTLAYACAK YEN y l n genel ekonomik beklentileri üzeri- Kaynak: EIU ne görüfl belirten Baflkan Yalç ntafl, "Bu y l iç piya- Expo Build 2007 Türk firmalar bekliyor STANBUL Ticaret Odas 'n n (TO), üyelerinin yeni pazarlar bulmas ve san n çok canlanaca ve çok ileri gidece i bir y l Nemrut 'Courchevel' olabilir Nemrut Kayak Merkezi'nin kar kalitesi Fransa'daki ünlü Courchevel'i aratm yor. olmayacak" dedi. Yalç ntafl, bu nedenle Türk ekonomisinin, d fl pazarlara daha çok aç lmas ve özel sektörün daha rekabetçi olmas gerekti ini kaydetti. Baflkan Yalç ntafl, Türkiye nin 2007 için hedefledi i yüzde 8 lik büyüme h z n n yakalanma- ihracat imkanlar n n art r lmas için ECLS ve Yönetim Kurulu üyeleriyle ge- s n n ilk ad m n n özel sektör üzerindeki enerji ve çen hafta Van ve Bitlis'e giden TO Baflkan istihdam maliyetlerinin düflürülmesinin oldu u- Murat Yalç ntafl, bölgenin k fl, kültür ve ta- nu belirtti. Murat Yalç ntafl, "2007 de istihdam ve rih turizmindeki potansiyeline dikkat çekti. Baflkan enerji üzerindeki vergi yükünün düflürülmesi Yalç ntafl, "Van parlayacaksa kentte gelifltirilmesi gere- do ru olacakt r. Böylece yerli üreticinin rekabet ken sektörlerin bafl nda turizm geliyor" dedi. TO he- AYRINTILI BLG TO'DA gücü, Türkiye ye giren yabanc sermaye oran da yeti Tatvan'da da bir y lda infla edilen Nemrut Kayak NfiAAT firmalar fuarda, Çin'in yan s ra artacakt r dedi. Merkezi'nin aç l fl na kat ld. M yürüttü ü çal flmalar devam ediyor. TO, Çin'in fiangay flehrinde 4-7 Nisan 2007 Nisan tarihleri aras nda düzenlenecek Expo Build 2007 (Çin nflaat ve Dekorasyon Fuar ) Fuar 'na milli kat l m organize ediyor. Avrupa'dan Asya'ya kadar çok say da ülkeden VAN GÖLÜ MANZARALI PST gelen giriflimcilerle ticari temaslarda bulunma ANADOLU ya büyük önem verdiklerini belir- flans yakalayacak. Ayr nt l bilgi için: TO Fuar- ten Baflkan Yalç ntafl, Do u Anadolu Turizm Odakl lar ve D fl liflkiler fiubesi. Tel: Kalk nmas Projesi'ni bölgedeki valilikler ve odalarla yönettiklerini kaydetti. Van Gölü manzaral Nemrut Kayak Merkezi, kar kalitesi aç s ndan Fransa'daki YAZARLAR DAN ünlü kayak merkezi Courchevel'i aratm yor. 2011'deki K fl Olimpiyatlar Do u Anadolu'da yap l rsa böl zor bir y l olaca a benziyor Yeni y la hayli yo un bir gündemle bafll yoruz. Nisan da ABD Kongresi'nden Prof. K. Alkin ç kabilecek olas soyk r m kararlar ile birlikte, umar z Türkiye-ABD iliflkileri daha da gerilmez. 2 de Do u nas l kalk n r? Türkiye nin Cumhuriyet tarihindeki en önemli sosyal sorunu nedir desem, san r m ço unuz etnik kökenli ayr mc l k sorunu dersiniz de il mi? 3 te Ertu Yaflar Haberi 6. sayfada geyi dünya tan yacak. Haberi 3. sayfada TO daki Tekstil fiuras tehditleri tart flacak, çözüm arayacak... Türk tekstilinin büyük zirvesi TEKSTL sektöründeki geliflmeler, sorunlar ve beklentiler, stanbul Ticaret Odas nda (TO) düzen- Paydafllar ndan TO'ya 'pekiyi' notu fl Program n n rehberi 2023 Türkiye vizyonu lenecek Tekstil fiuras nda masaya yat r lacak. TO, haz rlad araflt rmalar, sektörel toplant lar ve zümre toplant lar yla, Türk tekstil sektörüne yönelik çal flmalar n çeflitlendirerek sürdürmeye devam ediyor. STANBUL Ticaret Odas 'n n (TO) 125'inci y l nda kendine yeni hedefler belirleme çal flmalar kapsam nda, 3 bin 65 kifliyle yüz yüze anket yöntemiyle gerçeklefltirilen saha araflt rmas n n sonuçlar belli oldu. "TO Paydafl Alg Haritas " ad verilen çal flma ile "kurumsal itibar", "kurumsal imaj" ve "performans" unsurlar aç s ndan paydafllar n n TO'yu kurum olarak nas l alg lad n ortaya ç karmak hedeflendi. ANKET sonuçlar nda, paydafllar n kurumsal itibar aç s ndan, TO'yu özellikle 'sosyal sorumluluk' ve 'nitelikli iflgücüne sahip olma' alanlar nda baflar l bulmas dikkati çekti. Paydafllar TO'yu, 'etik davran fllar sergileyen' bir kurum olarak niteledi. TO Baflkan Murat Yalç ntafl, elde edilen sonuçlar n kurumun 125 inci y l hedeflerinin belirlenmesi s ras nda dikkate al naca n söyledi. Haberi 3. sayfada TO 2007 ifl program n, Oda'n n 125'inci kurulufl y l olmas n n yan s ra, Cumhuriyetin 100'üncü y l n n kutlanaca 2023 y l Türkiye'si hedeflerine göre planlad. Oda Meclisi nin onaylad TO 2007 fl Program 'nda 'Odam z Vizyonu'na rehberlik edecek en önemli hedef, TO 2023 Türkiye Vizyonu olarak belirtildi. Programda ekonomimizde kabuk de iflimi yafland kaydediliyor. PROGRAMDA KOB'lerin rekabet s k nt s yaflad ve pazar kaybetmekte oldu una dikkat çekilerek flöyle deniliyor: " 125 y ll k tarihiyle Cumhuriyetimiz ile özdeflleflen Odam z n birinci görevi Türkiye'ye hizmettir. Bu hizmet de ülkemizin ekonomik sorunlar n n çözümünde aktif olarak yer almak, yeni öneriler ile ortaya ç kma fleklinde olmal." Haberi 12. sayfada TÜM KESMLER BULUfiACAK TO, uluslararas alandaki rekabet gücü azalmaya bafllayan ve bu nedenle büyük bir yap sal de iflime ihtiyaç duyan Türk tekstil sektörümün tüm kesimlerini biraraya getirecek bir Tekstil fiuras düzenliyor. Bu amaçla Ocak tarihlerinde sektöre yönelik önemli bir giriflime imza at lm fl olacak. fiura da Türk tekstil sektörünün yönelebilece i ürünler ve markalaflma gibi konulardaki öneriler tart fl lacak. Haberi 10. sayfada TO ÇA RI MERKEZ

2 SAYFA 2 K GÜNCEL ad m ad m anadolu rm z bibere patent alan MÜSAN, biber üreticilerinin geleneksel yöntemlerle üretimden vazgeçmemesinden rahats z. Genel Koordinatör Yavuz Biçkes, "Bunun sonucunda da biz iflleyecek biber bulam yoruz. flledi imiz biberler de piyasadaki di er biberlere göre daha pahal oldu u için satmakta zorlan yoruz" diyor. Aflatoksini önleyen f r n sistemi ilgi bekliyor SOYHAN ALPASLAN Tescilli Marafl biberi üretiyor ÜSAN G da, 30 y ll k geçmifle sahip M Makine Üretim Sanayi ve Mühendislik Sanayi'nin (MÜSAN) bir kardefl flirketi olarak 1996 y l nda kuruldu. dövme, döküm ifllemeli makine seri imalat sistemlerini ve yan sanayi ürünlerini üreten ISO 9001 belgeli MÜSAN' n bir g da flirketi kurma ve Türkiye'nin ilk aflatoksinden ar nd r lm fl k rm z biberini üretme öyküsü ise flöyle: KANSEROJEN MADDE SKANDALI: 1994 y l nda Türkiye'den Almanya'ya ihraç edilen ac k rm z biberlerde aflatoksin (kanserojen madde) tespit edildi ve böylece bir skandal yafland. Avrupa ve Türk bas n nda büyük sansasyon yaratan bu olay sonras nda bütün biberler toplat l p yak ld. Yakma bedeli de ihracatç firmalardan talep edildi. Almanya'ya aflatoksinli biber ihraç eden Türk flirketine 194 bin mark ceza verildi. Türkiye'nin 200 milyon dolarl k biber ihracat da an nda d ndan da G da Kodeksi ç kard. ÇÖZÜM YOLU ARAYIfiI: TÜBTAK, Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi ve Biberciler Derne i ürünü aflatoksin belas ndan kurtaracak bir yol aramaya bafllad lar. Biberciler Derne i'nin o dönemki Baflkan Erkan fierbetçi, K.Marafll mühendis hemflerisi Azmi Biçkes'in kap s n çald. Aflatoksinsiz k rm z biber üretecek bir makine yap p yapamayaca n sordu. Biçkes'in mazisinde Marafl dondurmas n tafl n rken erimekten koruyan kuru buzu üreten makine, sis havanlar, va- Antakya yat r m alamamaktan flikayetçi TSO Baflkan gelir tahsilat nda ilk 10'a giren Antakya'n n yat r mlardan hak etti i pay alamad n söylüyor. ANTAKYA'NIN Ortado u'ya aç lan Cilvegözü ve Vakumlu yol süpürme arac, teknoloji a rl kl durdu. Tar m Bakanl önce bir kararname, ar- Harita: brahim KARAKAfi MÜSAN Koordinatörü Yavuz Biçkes, 2006 da sat fllar n yüzde 40 art rd klar n söyledi. kumlu yol süpürme arac gibi bine yak n makine nacakt. Tesislerinde iflleyecek biber bulamayan dizayn vard. Biçkes, aflatoksinsiz biber üretecek MÜSAN Genel Koordinatörü Yavuz Biçkes, "Kapasitemizin sadece yüzde 2'sini kullanabiliyor- makine için "yapar m" dedi. MKRODALGA KURUTMA FIRINI: Mucit duk. Oysa bu tesis, tüm Kahramanmarafl ve Ur- mühendis Azmi Biçkes, biberci hemflerilerinin fa'da üretilen biberin tamam n iflleyebilecek ka- derdini çözmek için 8 ay AR-GE çal flmas yapt. pasitedeydi. Bölgede, y lda 100 bin ton biber üre- Ard ndan Türkiye'nin ilk ve tek mikrodalga ku- tilmesine ra men tesisimize bu biberlerden sade- rutma sistemini üretti. Amaç biberin yerlerde sü- ce 200 tonu ifllenmek için geliyordu. Biber üretici- rünüp mantar ve toz-toprak kapmas n önlemek, leri bu fabrikaya ifllerlik kazand rabilse, hem üre- kurutma süresini de s cak havayla yap lana göre tilen biberlerin büyük bölümü Avrupa normlar n- azaltmakt. Bu sistem ayn zamanda üzüm, incir, da ifllenip yurtd fl na ihraç edilebilir" diyor. f nd k, çay gibi ürünler içinde kullan labiliyordu. GELENEKSEL YÖNTEM SÜRÜYOR: Tesis- Böylece MÜSAN G da, baflta aflatoksinsiz ac k r- lerde üretilen pul biberlerin dünya standartlar n- m z biber olmak üzere, kurutulmufl meyve sebze da ve Türk G da Kodeksi'ne uygun oldu una dik- üretebilen çok varyasyonlu kurutma ve üretim te- kat çeken Biçkes, flöyle konufluyor: "Ancak biber sisleri olarak faaliyet gösterdi. üreticileri geleneksel yöntemlerle üretimden vaz- KURULUfiLAR BRLKTE OLDU: Devletin geçmiyor. Bunun sonucunda da biz iflleyecek bi- de büyük önem verdi i bu geliflmeler üzerine TÜ- ber bulam yoruz. flledi imiz biberler de piyasa- BTAK, KOSGEB, ODTÜ ve Biberciler Derne i daki di er biberlere göre daha pahal oldu u için deste iyle K.Marafl'ta MÜSAN G da'n n kurulma- satmakta zorlan yoruz. Grosmarketler bile hijye- s na karar verildi. Kahramanmarafl'ta kurulan k r- nik ortamlarda ve aflatoksinsiz üretilen bu pul bi- m z biber iflleme tesisi, üreticilerin al flkanl klar n- berlerin yerine, geleneksel yöntemle üretilen ucuz dan vazgeçmemesi yüzünden bir süre iflleyecek ürünleri raflar na koymay tercih ediyor. Ne var ürün bulamad. Türkiye'de ilk olan hijyenik or- ki, bu biberlerin tamam, kodekste belirlenen afla- tamda mikrodalga teknolojisiyle pul biber üreten toksin, nem ve tuz oranlar n n üzerinde de erlere fabrikas aflatoksinsiz üretimle, hem iç pazara sahip. Biz de nem ve tuz oranlar n art r rsak fiyat- sa l kl ürünler verecekti. lar m z di er pul biberlerin seviyesine getirebili- HAYALLER GERÇEKLEfiMED: Hem de dünya pul biber piyasas Meksika'n n elinden al - riz. Ancak, bunlar G da Kodeksi'ne uygun olma- MÜSAN, Türk G da Kodeksi'ne uygun ürünleriyle, tek ve örnek kalite pul, toz ve isot biber için çeflitli patent haklar n da ald. Biçkes, flunlar söyledi: "MÜSAN biberi her fleyden önce sa l kl, yüksek protein ve vitamin ihtiva ediyor. Aroma ve kokusu ile gerçek biber. Üretim tesisimiz ödüller kazand, kazanmaya devam ediyor. Bu kalitede ve teknolojide üretim yapan baflka bir üretim tesisi yok. K.Marafl Sanayi ve Ticaret Odas, ac k rm z biberdeki bafl bozuklu a son verip kontrol alt na almak amac yla Marafl biberini tescil ettirdi. Bu logoyu kullanmak için flu ana kadar tek kalite biber üreten tek tesis olan sadece MÜSAN G da lay k görüldü. UYGUN BELGEL UCUZ ÜRÜN: K rm z biber konusunda çok ciddi geliflmeler var. Bu sene foto raf çektirip broflür haz rlatmak için f r n yapt ran üreticiler oldu. Çok güzel foto raflar çektirdiler. Kataloglar haz rland. Ciddi TV'ler, haber programlar sezonda çekimler yapt lar. Olumsuz görüntüleri maalesef yay nlamad lar, yay nlayamad lar. Yay nlayan da oldu, ama tüketici olsun, endüstriyel üretici olsun olumsuz bir fley duyup görmek istemiyor. Herkes uygun bir belgesi olan ucuz ürün peflinde. O zaman da baharatç bir rapor al p her yere o raporla sat fl yapma peflinde oluyor. Geçen gün büyük bir zincir marketin denetleme firmas anlat rken 'Her sene farkl bir tesise götürülmekten, biz de ne yapaca m z flafl r yoruz' diye dert yan yordu. H A K S I Z R E K A B E T D A V A S I : Bu çok ünlü zincir market ve markal dedi iniz ürünlerden en ünlülerinden üç tanesi için açt m z haks z rekabet davas n geçen y llar içinde kazand k. Bundan sonra bir baflka davada Türkiye'nin en çok marketi olan zincirlerinden birine marketin markas ile üretim yapan firman n MÜSAN G da'y haks z rekabete u ratt na geçen ay içinde mahkemece karar verildi. Son zamanlarda aflatoksinli k rm z biberleri temizlemek düflüncesiyle çeflitli temizleme sistemleri kullan l yor." Yaylada s n r kap lar ile Arabistan yar madas ve Afrika'n n en uç noktas na ulaflmak mümkün. Antakya, bu konumundan dolay uluslararas nakliye sektöründe geliflmifl ve il baz nda ikinci s ray al yor. 2006'da uluslararas TIR sistemine Antakya merkezli kay tl firma say s 139 ve çekici say s ise 5 bin 415 adet. Uluslararas nakliye ifli ile ifltigal etmekte olan firmalar n 2005 y l itibari ile sa lad klar gelir miktar 4 milyar 260 milyon YTL tutar nda. Antakya'da 3 adet Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 6 adet küçük sanayi sitesi bulunuyor. AMK TE PAMUK: skenderun'da sdemir'in bulunmas dolay s yla a rl kl olarak metal sanayi kolunda üretim yap l yor. Antakya'da ise tar ma dayal sanayi ile birlikte geleneksel olarak dericilik, ayakkab c l k ve mobilyac l k yap l yor. Yafl seb-, bu day üretimi Antakya'da odaklanm fl üretim alanlar aras nda. l, Türkiye pamuk üretiminin yüzde 11'ini, zeytin üretiminin yüzde 7.5'ini, turunçgil üretiminin ise yüzde 16's n sa l yor. HAVAALANI BU YIL AÇILIYOR: Antakya Ticaret ve Sanayi Odas (TSO) Baflkan Hikmet Çinçin, Maliye Bakanl verilerine göre Antakya'n n 2005 itibariyle Türkiye genelinde Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilat nda 904 milyon 579 bin YTL ve Konsolide Bütçe Gelirleri tahsilat nda 968 milyon 641 bin YTL ile 9'uncu s rada yer ald n söyledi. Çinçin, Antakyal tüccar n vergi beyannamelerine sad k kalarak, vergi borcunu düzenli flekilde ödedi ini de belirtti. Çinçin, ilin kamu yat r mlar nda 2004 itibariyle Türkiye genelinde 34'üncü s rada yer ald n, bu rakam n 2005 y l nda 45'inci s raya kadar geriledi ini kaydetti. Gelir tahsilat nda Türkiye genelinde ilk 10'a giren Antakya'n n yat r mlardan hak etti i pay alamad na dikkat çeken Çinçin, "Antakyal giriflimci öz kaynaklar yla ihracat, nakliye ve tar mda bir yere geldi. Kamu yat r mlar ndan faydalanamayan ve teflvikli iller kapsam na girmeyen Antakya'da istihdam yaratmak gerekiyor. lin sorunlar bir an evvel çözülmeli ve kaynaklar acilen aktar lmal " dedi. Öte yandan, inanç turizminin önem kazand Antakya da 2007 sonunda aç lacak olan havaalan yla birlikte turist say s nda art fl olmas bekleniyor. yaca için bu yönteme baflvurmuyoruz." PLATFOR M Bafll klar ve geliflmeler, 2007 nin zor olaca n gösteriyor Prof. Dr. KEREM ALKN Avrupa n n petrol krizi (flimdilik) afl ld Türkiye ile ran aras ndaki do algaz hatt ndan gelen gaz n kesilmesiyle ortaya ç kan sorunun bir benzeri de AB ile Rusya aras nda yafland. Belarus ve Rusya aras nda ortaya ç kan anlaflmazl k krize dönüflürken, nihayet çözüldü. Polonya, Almanya, Ukrayna, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti'ne yeniden petrol pompalanmaya baflland. Rusya'dan boru hatt ile tafl mac l üstlenen flirketin genel müdürü petrol sevk yat na baflland n aç klad. Rusya, geçen ay Belarus'a satt gaz n fiyat na yüzde 100'den fazla zam yapm fl; Belarus da, topraklar ndan geçen Rus petrolüne ton bafl na 45 dolar vergi koydu unu aç klam flt. Ancak Rusya ödemeyi reddederek, Belarus'a petrol sevk yat n pazartesi günü kesmiflti. Rusya ve ran' n tutumlar, Türkiye ve AB ülkelerini düflündürüyor. Alternatif enerji güzergahlar gündeme gelecek gibi gözüküyor. Yeni y la hayli yo un bir gündemle lamda Kuzey Irak sorunu, ran-suriye iki- bafll yoruz. Ocak ay n n gündemini k saca paylaflal m. ABD Kongresi'nin yeni üyeleri Hikmet Çinçin ze-meyve, pamuk, zeytinya- Euro'da zay flama belirtileri mevduat na ilgiyi iflaret ediyor. Bununla lisi ve bizzat ikili iliflkilerde çözülemeyen Bu arada, Euro-dolar paritesi de 1,28- birlikte, Türkiye-AB ve Türkiye-ABD pürüzler yer al rken, Türkiye-AB iliflkileri- 1,32 dolar aral ndaki hareketini sürdürü- iliflkilerinde fazlaca pürüz olmayaca resmen görevlerine bafllad ve tarihinde ilk nin Almanya'n n dönem baflkanl nda na- yor. Biz bayram n 3. günündeyken, Al- beklentisine ve y l n ilk 5 ay nda, yani 9 kez Temsilciler Meclisi Baflkanl 'n n tok- s l seyredece i de kar fl k. Yunanistan bir manya'n n aç klanan iflsizlik rakamlar May s'taki y l n üçüncü toplant s na ka- ma bir kad n n elinde. Nancy Pelosi tok- yandan silahlanmas n sürdürürken, 22 beklentilerin çok ötesinde düflük geldi. Bu dar FED'in en az bir birim faiz indirece i- ma elinde tutarken, Demokratlar n haki- Ocak'taki D fliflleri Bakanlar Konseyi'nden nedenle, Alman ekonomi çevreleri, Alman ne; ayr ca, Cumhurbaflkanl seçiminin miyetine geçmifl bir Kongre'den Ermeni KKTC'ye yönelik izolasyonlar n kald r l- ekonomisinin 2007 y l na iyi bir perfor- de siyasi uzlafl ile sonuçlanaca na ina- Soyk r m iddialar na yönelik neler ç kar mas na yönelik kararlar n ç kmas ihtimali mansla girdi i beklentisini vurgulamakta- n yorsan z, yani bu riski sat n al yorsa- diye, insan endiflelenmiyor de il. Üstelik, piyasa aktörlerini heyecanland r yor. AB lar. Ancak, AB statistik Kurumu Euros- n z, hisse senedi ile bono-tahvil en favori Pelosi bu konuda Türkiye'nin tezlerine Dönem Baflkan Almanya'n n Baflbakan tat' n aç klad enflasyon verisi yüzde yat r m arac olabilir. Sözün özü, riski se- hayli uzak bir isim. Baflbakan Erdo an' n Merkel ise, yeni y la önemli bir Washing- 1,9'a iflaret etti inden ve Ekonomik flbirli- ven hisse senedine dikkat edebilir. Lübnan gezisi esnas nda, ABD'nin Kuzey ton ziyareti ile bafllad. Merkel, Baflkan i ve Kalk nma Örgütü (OECD) de Euro Senaryo dura ana (m ) dönüyor Irak'a yönelik terörü önleyici çabalar n n Bush'a AB Dönem Baflkan olarak 'Atlanti- Bölgesi için 2007'de yeterince kuvvetli bir 2007 y l na dönük yurtiçi senaryolarla yetersizli i ve Türkiye'nin sabr n n bit- kötesi' ortakl k da teklif etmifl durumda. büyüme sinyali almad na iflaret etti in- ilgili bafll klar her gün zaten manflette. Kü- mekte oldu u yönündeki mesajlar na Be- Baflkan Bush da acaba, bu esnada Türki- den, Avrupa Merkez Bankas 'n n yüzde resel senaryolara yönelik süreç de ise bir yaz Saray' n gereken hassasiyeti gösterme- ye'nin AB üyeli i için bast rd m, 22 3,5'e kadar yükseltti i faizleri artt r p artt r- belirsizlik gözleniyor. Malum, 2007 y l için si beklenirken, nisan ay nda ABD Kongre- Ocak'taki AB Konseyi'nden KKTC'ye izo- mayaca hayli belirsiz. Atlantik'in di er küresel senaryolar içerisinde en fazla sat n si'nden ç kabilecek olas soyk r m kararlar lasyonlar n kald r lmas yönünde karar taraf nda ise, ABD ekonomisinin 2006 y l - al nan, en fazla kabul gören beklenti, ABD ile birlikte, umar z Türkiye-ABD iliflkileri için telkinde bulundu mu, anlayaca z. n n son haftas nda ve 2007'nin ilk haftas n- ekonomisine yönelik 'yumuflak inifl' (soft daha da gerilmez. Türkiye'nin Kuzey Irak hassasiyetini den- da aç klanan verileri, hala belirli bir ekono- landing) beklentisiydi. 'Soft landing' yö- Atlantik ittifak ve parite gelemek ad na, ABD Merkel'e Türkiye ko- mik canl l a iflaret ediyor. nündeki beklentilerde bir k r lma gözleni- Sözün özü, Türkiye'nin siyasi günde- nusunda daha yap c olunmas mesaj ver- fiu ana kadar tan mlad m z ekono- yor. Parite, 1.30 dolar n alt nda, minin bir cephesinde, ABD merkezli ola- mifl olabilir. Yani, d fl politikada geliflmeler mi-politik ortam, bir miktar dövizde ol- dolar band nda bir süre gidip gelecekmifl rak, genel anlamda Irak'taki kaos, özel an- hayli h zl. may, bir miktar da k sa vadeli banka gibi gözüküyor. IMF Baflkan Rato dan ters köfle Küresel ekonomiyle ilgili analiz ve beklentileri yak ndan takip edilen IMF'in dünya ekonomisine yönelik beklentileri ise yavafllamaya iflaret etmiyor. Baflkan Rato, 2007 için dünya ekonomisinde yüzde 4.9'luk hayli kuvvetli bir büyüme beklentisine iflaret ederken, ABD ekonomisine yönelik 'yumuflak inifl' beklentisinin teyit olmas için henüz al nan sinyallerin yeterli olmad n da hat rlat yor. Rato, Uzakdo u ekonomileri için bu y l da hayli kuvvetli bir büyümenin beklendi ini vurguluyor. Dolay s ile, 'küresel s nma' nedeniyle Kuzey Yar küre'deki hava koflullar ve petrol stoklar, ham petrolün varil fiyat n 55 dolar seviyesine geriletmifl olsa da, Rato'nun aç klamalar, bu fiyat 50 dolar ve alt na çekecek bir 'soft landing'e iflaret etmiyor. Bu nedenle, 2006 y l sonunda flekillenen küresel beklentilerin aksine, IMF Baflkan Rato, enflasyonist bask n n yeniden h z kazanabilece ine ve yine beklentilerin aksine, FED'in faiz indirmek bir yana, 2007'de faiz art fllar na devam edebilece i ihtimaline vurgu yap yor.

3 SAYFA 3 Paydafllar TO'ya 'pekiyi' notu verdi M STANBUL Ticaret Odas 'n n (TO) 125'inci eclis üyeleriyle Van ve Bitlis'e giden TO Baflkan Murat Yalç ntafl, bölgenin k fl, kültür ve tarih turizmindeki potansiyeline dikkat çekti. Yalç ntafl, "Van parlayacaksa gelifltirilmesi gereken sektörlerin bafl nda turizm geliyor" dedi. Heyet Nemrut Kayak Merkezi'nin aç l fl na kat ld. y l nda kendine yeni hedefler belirleme çal flmalar kapsam nda, 3 bin 65 kifliyle yüz yüze anket yöntemiyle gerçeklefltirilen saha araflt rmas n n sonuçlar belli oldu. "TO Paydafl Alg Haritas " ad verilen çal flma ile "kurumsal itibar", "kurumsal imaj" ve "performans" unsurlar aç s ndan paydafllar n n TO'yu kurum olarak nas l alg lad n ortaya ç karmak hedeflendi. SOSYAL SORUMLULUK: Anket sonuçlar nda, paydafllar n kurumsal itibar aç s ndan, TO'yu özellikle 'sosyal sorumluluk' ve 'nitelikli iflgücüne sahip olma' alanlar nda baflar l bulmas dikkati çekti. Dernekler, ö renciler, tüketiciler, tedarikçiler TO'nun kurumsal sorumluluk bilincine pekiyi verdi. Paydafllar TO'yu, 'etik davran fllar sergileyen' bir kurum olarak niteledi. TO'nun performans na iliflkin verilen notlar ise TO'nun 'uzmanl k konular na son derece hakim bir kurum' oldu unu ortaya koydu. TO'NUN PAYDAfiLARI: Araflt rmada TO Baflkan Murat Yalç ntafl' n 1.5 y ll k görev süresinde kurumla özdefl alg land ortaya ç kt. Ankete medya mensuplar, kamu çal flanlar, dernekler, tüketiciler, üyeler, tedarikçiler, akademisyenler, üniversite ö rencileri, TO Meclis Üyeleri ve TO çal flanlar kat ld. Anket sonuçlar n de erlendiren TO Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl, araflt rmada elde edilen sonuçlar n kurumun 125. y l hedeflerinin belirlenmesi s ras nda dikkate al naca n söyledi. BR REHBER OLACAK: Karnelerinin olumlu ç kmas ndan dolay memnun oldu unu ifade eden Baflkan Yalç ntafl, "Öncelikle ankete kat larak bize not veren tüm paydafllar m za çok teflekkür ediyorum. Onlar n samimi yan tlar yla oluflan bu karne, bizi daha iyi çal flmalara götürecek bir rehber olacak. Tabii karnemizde tüm notlar pekiyi de il, aralar nda iyiler ve ortalar da var. Pekiyi ald m z konularda çal flmalar m z aksatmadan sürdürürken, düflük notlar m z da yükseltmeye çal flaca z" dedi. OSB Baflkanlar TO'da bulufltu Van ileri gidecekse önce turizm gelifltirilmeli STANBUL Ticaret Odas (TO) Baflkan Murat Yalç ntafl, ''E er Van ileriye gidecekse, parlayacaksa mutlaka kentte gelifltirilmesi gereken sektörlerin bafl nda turizm geliyor. Van, turizmde yeni ufuklar kazanacakt r'' dedi. Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluflan TO heyeti, 'Anadolu Aç l m ' çal flmalar kapsam nda geçen hafta sonu Van ve Bitlis'e bir ziyaret gerçeklefltirdi. Baflkan Yalç ntafl ve TO Meclis Üyeleri ilk olarak Van Valili i'nde Vali Niyazi Tan l r' makam nda ziyaret etti. fiADAMLARINA ÇA RI: Vali Tan l r, Yalç ntafl ve ifladamlar n kentte görmekten memnun olduklar n belirterek, Van'da ikinci Organize Sanayi Bölgesi kurma çal flmalar n n oldu unu anlatt. Tan l r, ifladamlar n n kente yat r m yapmalar gerekti ini de dile getirdi. Yalç ntafl, ifladamlar yla birlikte kente geldiklerini, Van'daki incelemelerinin ard ndan Bitlis ve Tatvan'a geçeceklerini ifade ederek, TO olarak Anadolu'ya ve Do u Anadolu Bölgesi'nin kalk nmas na önem verdiklerini söyledi. Daha sonra Vali Tan l r, Baflkan Yalç ntafl'a, Van Kalesi'nin ifllendi i porseleni hediye etti. Baflkan Yalç ntafl da Vali Tan l r'a, oday sembolize eden porselen verdi. 2007'NN LK ZYARET: Van Ticaret ve Sanayi Odas 'nda (VATSO) düzenlenen toplant ya da kat lan Baflkan Yalç ntafl, yapt konuflmada, TO ve VATSO aras nda y llara dayanan bir dostluk oldu unu, bugün bu dostlu u da- Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluflan TO heyeti, 'Anadolu Aç l m ' çal flmalar kapsam nda geçen hafta sonu Van ve Bitlis'e bir ziyaret gerçeklefltirdi K fl Olimpiyat Tatvan daki Nemrut Kayak Merkezi hizmete aç ld. ha da perçinleyeceklerini kaydetti. Van'a verdikleri önemden dolay TO olarak Anadolu'ya bü y l n n ilk ziyaretini kente yük önem verdiklerini, Anadolu yapt klar n ifade etti. 26'NCI SIRADA: TO Baflkan Yalç ntafl, flöyle konufltu: "Anadolu'nun hiçbir yerine bakman za gerek kalmadan, onun 4 bin y ll k tarihini Van'da görebilirsiniz. Ancak bugün Van istenilen, arzu edilen, olmas gerekti i yerde de il. Geçmiflte birtak m hatalar yap ld. Belki flu anda da yap l yor. Ancak, bizim art k önümüze bakmam z gerekiyor. Nas l Türkiye'nin önü aç ksa Van' n da önü aç kt r.'' Türkiye'nin geliflmifllik s ralamas na bak ld nda, 81 il aras nda Van' n 26'nc s rada bulundu unu, Van' n Gayri Safi Yurtiçi Has las 'na bak ld nda da son 12 y lda yüzde 50 artt n n görülece ini anlatan Baflkan Yalç ntafl, ancak bu rakamlar n yeterli olmad n, bunun daha ileriye götürülmesi gerekti ini vurgulad. ile stanbul aras ndaki ba lar n geliflmesini önemsediklerini dile getiren Baflkan Yalç ntafl, bu nedenle zaman zaman Anadolu'daki odalar ziyaret ettiklerini hat rlatt. Amaçlar n n, stanbul ve Anadolu'daki ifladamlar n bir araya getirerek daha yak n iflbirli ini sa lamak oldu unu anlatan Murat Yalç ntafl, bu kapsamda Yalç ntafl: Van, Do u nun incisi STANBUL Ticaret Odas (TO), stanbul'daki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) baflkanlar n, "Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun Tasar s Tasla "n tart flmak üzere bir araya getirdi. OSB Baflkanlar, TO Yönetim Kurulu TO Baflkan Murat Yalç ntafl, Van' n ekonomisine bak ld nda tar m ve hayvanc l n bulundu unu, ancak kentin fark n n, sanayi hammaddesi ve tarla bitkilerinden kaynakland n söyledi. Baflkan Yalç ntafl, ''E er Van ileriye gidecekse, parlayacaksa mutlaka kentte gelifltirilmesi gereken sektörlerin bafl nda turizm geliyor. Van turizmde yeni ufuklar kazanacakt r. Kent, önemli uygarl klara ev sahipli i yapm flt r. Kentte, Van kedisi, Van Gölü... Yemeyi içmeyi sevenler için Van kahvalt s var. Bunlar Van' n turistik özelliklerinden baz lar. Çünkü Van Do u'nun incisi'' fleklinde konufltu. Üyesi Abdullah Ç nar baflkanl nda gerçek- TO olarak Do u Anadolu Bölgesi'nde uygulad klar Do u Anadolu'nun Turizm Odakl Kalk nmas Projesi'nin bulundu unu, oda olarak projenin sekreterli ini yürüttüklerini dile getiren Baflkan Yalç ntafl, bölgedeki bütün valilik ve odalarla birlikte projeyi yönettiklerini kaydetti. Bir kanun tasla haz rlayarak hükümete sunduklar n, tasla n ana amac n n do uda turizmi canland rmak oldu unu söyleyen Baflkan Yalç ntafl, her il için de turizmin alt sektörlerini belirlediklerini anlatt. Bu kapsamda Van için k fl, kültür ve tarih turizmi alt bafll klar n belirlediklerini söyleyen Baflkan Murat Yalç ntafl, ancak k fl turizminin patlamas için f rsatlara ihtiyaçlar n n bulundu unu, bunlardan baz lar n n da k fl olimpiyatlar n n do uda yap lmas oldu unu dile getirdi. Bu çerçevede üniversiteleraras k fl olimpiyatlar n n do uda yap lmas n planlad klar n, 2011'de yap lacak üniversiteleraras k fl olimpiyatlar n Erzurum merkezli do uda yapmay hedeflediklerini kaydeden Yalç ntafl, bunun karar n n Ocak ay nda belli olaca n belirtti. lefltirilen toplant da, kanun tasar s tasla ile görüfllerini dile getirerek, TO'nun giriflimlerini desteklediklerini ifade etti. Demir h rdavat sektörü sorunlar için anket çal flmas Nemrut Kayak Merkezi aç ld Merkez, kifli bafl milli gelirin düflük oldu u Bitlis için çok önemli bir gelir kayna olacak. Hizmet verecek tesisler bölge halk için istihdam olanaklar yaratacak. TO heyeti geçen hafta lediyesi, Nemrut Kayak Merke- sonu Van'dan Tatvan'a zi'nin aç l fl töreni öncesi bir ye- geçerek Nemrut Ka- mekli toplant düzenledi. Bura- davat sektörünün sorunlar n saptamak üzere bir yak Merkezi'nin aç l fl na kat ld. da TO Baflkan Murat Yalç ntafl, anket yap yor. Sektörün genel profilinin yan s ra Aç l fl töreninde çiflleri Bakan Bitlis Milletvekilleri, Bitlis Valisi sorunlar n tespit etmeye dönük olan bu anketin Abdülkadir Aksu da bulundu. Mevlüt Atbafl, Bitlis Genç fl sonuçlar sektör mensuplar na ve kamuoyuna da TO Baflkan Murat Yalç ntafl, Adamlar Derne i (BGAD) duyurulacak. Öte yandan sonuçlar; sektörle ilgili Bitlis için önemli bir gelir kayna- üyeleri bir araya geldi. kesimlerin genifl kat l m yla düzenlenecek olan olan ve turizme canl l k kat- Tatvan Belediye Baflkan M. zümre toplant s nda da ele al narak, çeflitli çal flma- mas beklenen Nemrut Kayak Emin Peker, yapt konuflmada lar bafllat lacak. Söz konusu anket çal flmas na ce- Merkezi'nin yap m n n önemine Nemrut Kayak Merkezi hakk n- vap vermek isteyen sektör mensuplar, formlar dikkat çekti. da bilgi verirken, aç l fl için ge- STANBUL Ticaret Odas (TO), demir ve h r- TO statistik fiubesi'nden temin edebilirler. Form- Yalç ntafl, Merkezin Bitlis'e len misafirlere teflekkür etti. Pe- lara; TO Web ve Meslek Komiteleri sayfas ndan ve Bitlisliler'e yap lan en güzel ker daha sonra kat l m ndan do- ulafl labilir. (Ünal Kalc, Tel: ?92/93/94, yat r m oldu unu ve bunun k y- lay TO Baflkan Murat Yalç n- Faks: , ) metinin bilinmesi gerekti ini tafl'a Nemrut Krater Gölü'nü söyledi. Öte yandan Tatvan Be- an msatan bir resmi hediye etti. GÜNDEM GUNDEM ERTU YAfiAR Do u nas l kalk n r? Türkiye nin Cumhuriyet tarihindeki en önemli sosyal sorunu nedir desem, san r m ço unuz Etnik kökenli ayr mc l k sorunu dersiniz de il mi? Evet, ne yaz k ki öyle! Nerede ise Cumhuriyetin ilk kuruldu u günden bu yana Do u ve Güneydo u sorunu Türkiye nin her zaman gündeminde olmufltur. Kimileri bu sorunu hep ekonomik kalk nm fll a ba larlar. Yani e er Türkiye nin do usu da bat s kadar zengin (müreffeh refah içinde kalk nm fl) olsa, bu sorun olmazd tezini savunurlar. Biz pek o görüflte de iliz. Evet, ekonomik kalk nm fll k da ciddi bir nedendir. Ama ülkemizin do usunda herkese ifl ve afl versek de bizce bu ifl yine de çözülmezdi! E er ekonomik kalk nm fll k etnik ve dini ayr mc l k iste ini engelliyor olsayd, önce spanya n n BASK bölgesinde, sonra da Kuzey rlanda da engellerdi... Ama yine de varsayal m ki ekonomik kalk nma, her türlü ayr mc l k iste ini azalt c etki yarat yor. Peki gerçekten de Türkiye nin do usu h zla kalk nabilir mi? Bizce y llard r uygulanan yönetim anlay fl ile kesinkes kalk namaz! flte somut örne i ortada: San r z 49 az geliflmifl ile sa lanan yat r m deste i yasas ç kt ndan bu yana iki y l geçmifltir de il mi? Birkaç (gerçekten de bir elin parmaklar ndan az) ilden baflka ki bu iller de Düzce gibi, Uflak gibi,... hep bat ya yak n bölgelerdeki illerdir bu yasadan yararlanarak ciddi anlamda yat r m çeken ilimiz oldu mu? Do unun kalk nmas için dile getirilen bir baflka giriflim de, o illerde k fl spor merkezleri kurmakt r. Yani kayak sporunun yap laca pistler yap lacak; otel ve di er konaklama tesisleri hizmete sunulacak. En son geçen hafta Tatvan ve Van da iki kayak merkezi daha aç ld. Çok iyi ve çok yerinde iki ad m. Ama o kadar küçük ad mlar ki! Türkiye nin do rusunda kayak merkezlerinin profesyonel anlamda (yani iç ve d fl turistleri çekecek biçimde) kurulmaya bafllamas san r m en fazla on y l öncesine gider. O zamanlar Do uyu sviçre Alpleri gibi yapaca z sözlerini o kadar s k duymufltum ki, bir kayak tutkunu olarak bu yerleri görmek istemifltim. Erzurum Paladöken ve Kayseri Erciyes tesislerini de gördüm. Bu arada flans m oldu, Avrupa n n, Courchevel, Saint Moritz, Meribel, St Anton gibi... bilinen baz kayak merkezlerini de gördüm. Sözü doland rmadan söyleyeyim: Biz (hem do umuzla, hem de bat m zla) Avrupa kayak tesislerinin en az elli y l gerisindeyiz! Ve iflin daha da kötüsü, varolan iflletmecilik mant m zla bu fark her y l daha da aç l yor... Asl nda ilk bak flta, Türkiye nin do usu gerçekten k fl sporlar için iyi bir potansiyel sunmaktad rlar. Örne in kayak pistlerine, havaalan ndan en fazla yar m saatlik bir otomobil yolculu u ile varabilirsiniz. Ama iflte sadece bu kadar! Çünkü bizim do u illerinin k fl ve so u u çok çok serttir (o kadar do uda olmamas na karfl n Bolu Kartalkaya n n havas bile çok serttir). B rak n d flar da kal p en az dört befl saat kayak yapmay, ne kadar iyi donan ml olursan z olun o kuru so u a bir saat bile dayanamazs n z! Üstelik bu merkezlere sadece uçak ile ulaflabilirsiniz. Uçak ba lant s (o da varsa ve hava koflullar nedeni ile yap labilirse) günde en fazla bir tanedir. K fl n kayak yap lmas için tasarlanan bölgede yaz n yapacak bir fley yoktur. Hal bu ki Avrupa da yaz n da bu tesislerde da yürüyüflü, da bisikleti yap l r; ve hatta golf oynan r. Üstelik Avrupa insan bizim insan m z gibi yürüyüfle ve bisiklete ilgisiz de de ildir. Zaten çok uzun tatil olanaklar da oldu u için (örne in bir Frans z çal flan n y lda befl ya da alt hafta tatili vard r), bu tatillerden baz lar n yaz n bile da da geçirirler. TO Baflkan Murat Yalç ntafl, çiflleri Bakan Abdülkadir Aksu, bölgenin milletvekilleri ve di er yetkililerle görüfltü. Bu sat rlar okuduktan sonra, Türkiye nin do usunun kayak merkezleri kurularak kalk nmas konusunda olumsuz düflündü ümüzü sanmay n sak n! Tam tersine... Ama her at lan ad m n ne kadar etki yapaca n bilirsek, kan m zca çok daha h zl yol alabiliriz.

4 fi FIRSATLARI SAYFA 4 TCARET REHBER HALELER RESM GAZETE TIBB MALZEME 45 kalem t bbi malzeme sat n al nacakt r. T.C. Sa l k Bakanl stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi Bafltabipli i. hale tarihi saat 10.00'da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.tic.) Tüp içerisinde t bbi amaçl gaz sat n al nacakt r. T.C. Sa l k Bakanl stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi Bafltabipli i. hale tarihi saat 10.00'da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos. No ç.tic.) Kit karfl l Sedimantasyon cihaz sat n al nacakt r. T.C. Sa l k Bakanl stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim Araflt rma Hastanesi Bafltabipli i. hale tarihi saat 10.00'da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.tic.) TEMZLK Temizlik hizmeti yapt r lacak - Beyflehir Belediye Baflkanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile çöp toplama,süpürme, tafl ma ve bina temizlik iflleri ihale edilecek. hale, Beyflehir Belediye Baflkanl Sat nalma Müdürlü- ü'nde 31 Ocak 2007 tarihinde saat 10.30'da belediyede yap lacak. Firmalar flartnameyi bedeli mukabili belediyeden temin edebilecekler Temizlik hizmeti al nacak - Ni de Üniversitesi taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile malzeme dahil genel temizlik ifli ihale edilecek. hale, Ni de Üniversitesi Rektörlü ünde 31 Ocak 2007 tarihinde saat 10.00'da yap lacak.kat l mc lar, teknik flartnameyi ücreti karfl l rektörlükten sat n alabilecekler. Temizlik hizmeti al nacak - Osmaniye Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar Hastanesi taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile 10 ayl k temizlik hizmeti ifli ihale edilecek. Osmaniye Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar Hastanesinde 1 fiubat 2007 tarihinde saat 'de yap lacak.halenin flartnamesi bedeli karfl l hastaneden temin edilebilir. Çamafl r y kama hizmeti al nacak - Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye flletmesi Sat - nalma Müdürlü ü taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile çamafl r y kama hizmeti ifli ihale edilecek. hale, Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye flletmesinde 20 fiubat 2007 tarihinde saat 10.00'da yap lacak. Kat l mc lar, teknik flartnameyi bedeli mukabili ayn yerden sat n alabilecekler. Çevre temizlik ve çöp toplama hizmeti al - nacak - Kaman Belediye Baflkanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile araçl çevre temizlik ve çöp toplama ifli ihale edilecek. hale, Kaman Belediyesinde 23 fiubat 2007 tarihinde saat 9.00'da yap lacak. halenin teknik flartnamesi, bedeli karfl l belediyeden sat n al nabilir. YEMEK Yemek hizmeti al nacak - Kastamonu Üniversitesi Sa l k Kültür Spor Dairesi Baflkanl - taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile ö le yeme- i al m da t m ve sonras hizmetleri ifli ihale edilecek. hale, Kastamonu E itim Fakültesi Dekanl nda 31 Ocak 2007 tarihinde saat 15.00'de yap lacak. Firmalar, teknik flartnameyi bedeli mukabili dekanl ktan temin edebilecekler. ÖZELLEfiTRME Sümer Holding A.fi.'ye Ait fltiraklerden Tümafl, Buma, Beslen A.fi. lerin belli oranlarda hisseleri özellefltirilecektir. T.C. Baflbakanl k Özellefltirme daresi Baflkanl. hale tarihi fiartnameler an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No.1909 ç.tic.) Petkim Petrokimya Holding A.fi.'ye ait Yar mca tafl nmazlar n n sat fl yöntemi ile özellefltirilmesi ifli yap lacakt r. T.C. Baflbakanl k Özellefltirme daresi Baflkanl. En son teklif verme tarihi fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No.1375 ç.tic.) Proje hizmeti al nacak - stanbul Büyükflehir Belediyesi Kentsel Dönüflüm Müdürlü ü taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile Bayrampafla ilçesinin depreme karfl güvenli k l nmas kapsam nda yeniden yap land r lmas rehabilitasyon ve güçlendirme projelerini yönlendiren kentsel dönüflüm projeleri ifli ihale edilecek. hale, stanbul Büyükflehir Belediyesinde 19 fiubat 2007 tarihinde saat 10.30'da yap lacak. flin teknik flartnamesi, bedeli karfl l belediyeden sat n al nabilecek. Personel Hizmeti Al nacak - Kafl Devlet Hastanesi taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile 7 kifli ile 2007 y l 11 ayl k malzemeli temizlik hizmet al m ifli ihale edilecek. hale, Kafl Devlet Hastanesinde 24 Ocak 2007 tarihinde saat 10.00'da hastanede yap lacak. Kat l mc lar, teknik flartnameyi bedeli mukabili hastaneden temin edebilecekler. ONARIM 20 Adet binan n ahflap kap onar mlar ile 1 adet zemini çöken binan n genel onar m ifli ihale edilecektir. 1 inci Hava Kuvvetleri Komutanl Eskiflehir. hale tarihi saat 14.30'da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.tic.) Petkime ait ifl makineleri ve vinçlerin 425 gün süre ile çal flt r lmas ifli ihale edilecektir. Petkim Petrokimya Holding A.fi. ç Al m Müdürlü ü. hale tarihi saat 12.00'de. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No. 70 ç.tic.) ARAÇ KRALAMA Araç kiralanacak - Sivas Belediye Baflkanl Su ve Kanalizasyon daresi Müdürlü ü taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile hizmet arac kiralama ifli ihale edilecek. hale, müdürlükte 31 Ocak 2007 tarihinde saat 14.00'de yap lacak. halenin teknik flartnamesi, bedeli karfl l müdürlükten temin edilebilecek. Araç kiralanacak - TCDD flletmesi 1.Bölge Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile toplam 30 adet araç kiralanacak. hale, 30 Ocak 2007 tarihinde saat 15.00'de 1. Bölge Müdürlü ü'nde yap lacak. Firmalar teknik flartnameyi bedel ödeyerek müdürlükten temin edebilecekler. GÜVENLK Koruma ve güvenlik hizmeti al nacak - Baflbakanl k Özellefltirme daresi Baflkanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile hizmet binas bina içi ve bina çevresi koruma ve güvenlik hizmetleri ile yönlendirme ve destek hizmetleri ihale edilecek. hale, Özellefltirme daresi Baflkanl 'nda 30 ocak 2007 tarihinde saat 10.30'da yap lacak. Firmalar flartnameyi bedeli mukabili ayn yerden temin edebilecekler. ÇEfiTL Rehberlik hizmeti al nacak - Finike Kaymakaml Devlet Hastanesi Bafltabipli i taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile halkla iliflkiler, rehberlik ve hosteslik hizmetleri ifli ihale edilecek. hale, Finike Devlet Hastanesi Bafltabipli i'nde 24 Ocak 2007 tarihinde saat 14.00'de yap lacak. Kurs hizmeti al nacak - :Ba c lar Belediye Baflkanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile tiyatro kursu ifli ihale edilecek. hale, Ba c lar Belediye Baflkanl 'nda 24 ocak 2007 tarihinde saat 14.00'de yap lacak.kat l mc lar teknik flartnameyi bedeli mukabili belediyeden temin edebilecekler. Adres ve bina numaralar çakt r lacak - Bursa-Yeniflehir Belediye Baflkanl taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile adres ve bina numaralar n n çak lmas ifli ihale edilecek. hale, belediyede 29 Ocak 2007 tarihinde saat 14.00'de yap lacak. Kat l mc lar, teknik flartnameyi bedel ödeyerek belediyeden sat n alabilecekler. Güncelleme hizmeti al nacak - stanbul Büyükflehir Belediyesi Ulafl m Planlama Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile metropoliten alan imar plan kararlar do rultusunda yat r mlar n güncellemesi ( 1.Etap) ifli ihale edilecek. hale, stanbul Büyükflehir Belediyesinde 19 fiubat 2007 tarihinde saat 11.00'de yap lacak. Kat l mc lar, flartnameyi ücreti karfl l - belediyeden temin edebilecekler. 7 Ocak 2007 Tar msal Faaliyette Kullan lan Mazot ve Kimyevi Gübre çin Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yap lmas na Dair Karar. Gümrük Müsteflarl Taflra Teflkilat nda Do ubeyaz t Gümrük Müdürlü ünün Kurulmas ve Ankara Gar Gümrük Müdürlü ü ile Edirne Canl Hayvan ve Hayvansal Ürünler htisas Gümrük Müdürlü ünün Kald r lmas Hakk nda Karar. Petrol Piyasas nda Yap lacak Denetimler ile Ön Araflt rma ve Soruflturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na liflkin Yönetmelik. Elektrik Piyasas nda Da t m Sistemi Yat r mlar n n Düzenlenmesi ve Planlardaki Gerçekleflmelerin Denetlenmesi Hakk nda Yönetmelik. Etkin Piyasa Gücüne Sahip flletmecilerin Belirlenmesine liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik. 8 Ocak 2007 Marka Tescil Baflvurular na ait Mal ve Hizmetlerin S n fland r lmas na liflkin Tebli. 9 Ocak 2007 Karapara Aklama ile lgili stihbari Finansal Bilgi De ifliminde flbirli ine Dair Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Yetkili Makamlar Aras ndaki Mutabakat Muht ras 'n n Onaylanmas Hakk nda Karar. T bbi Cihaz Yönetmeli i. Vücuda Yerlefltirilebilir Aktif T bbi Cihazlar Yönetmeli i. Elektrik Piyasas Lisans Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na liflkin Yönetmelik. 10 Ocak 2007 Türkiye Cumhuriyeti ile srail Devleti Aras ndaki Serbest Ticaret Alan Anlaflmas 'na Ek Protokol A Çerçevesinde mzalanan "Tar m Ürünlerinde Tercihli Rejimin yilefltirilmesi Hakk nda 006 Say l Ortak Komite Karar "n n Onaylanmas Hakk nda Karar. thalatta Kota ve Tarife Kontenjan daresine liflkin Say l Tebli 'de De ifliklik Yap lmas Hakk nda Tebli. Arac l k Faaliyetinde Belge ve Kay t Düzeni Hakk nda Tebli de De ifliklik Yap lmas na Dair Tebli (Seri: V, No: 88) Haz rlayan: BULMACA Nalan M. ALAKENT HRACATÇILARA TALEPLER TALEP: Otomotiv yan sanayi, oto yedek parça, oto lasti i Adres: Ashdan International Co., Ltd., 1000/15, PB Tower, 6th FL, Sukhumwit 71 Road North Klongton, Wattana Bangkok Thailand Tel: Dos. No: TALEP: Çelik TALEP: F nd k Adres: F rst Quality Food Ltd., Craigmore Hill Close Harrow HA 1 3 PQ Middlesex England Tel: Faks: TALEP: Çay, kahve Adres: Garden Tea Co Ltd., 29 Springfield Street Preston Lancashire PR1 7ES England Tel: TALEP: Pirinç, baharat Adres: Goodness Foods., Deventry Northamshire NN11 4PB England Tel: Faks: TALEP: Jüt, has r Adres: Just Baskets., Unit 1 & 2 Parkgate Court The Gateway Industrial Estate Parkgate S62 6JL Reteerham England Tel: Faks: Adres: Socomenin., Lot No4, Avenue Hedi Karay, TALEP: Pirinç, baharat TALEP: Jüt çanta, çuval centre Urbain Nord, 1082 Tunis Tel: (00216) Adres: Gem Produce Ltd., Flat 4 70 Duke Street Adres: Ramyya Ltd., 26 Berkeley Road Kingsbury 212 / Faks: (00216) London W1M 5DS England Tel: London NW9 7DG England Tel: lgili: Mohamed Hbaieb - Dos. Faks: Faks: No: TALEP: Baharat, makarna, konserve ve yiyecek, TALEP: Jüt ürünleri TALEP: Yemeklik ya lar Adres: Kofi's Enterprise., Ghana Export Promotion Council Box 146 Accra 233 Ghana Tel: TALEP: Meflrubat, sirke Adres: Global Consult., B.P. 635, 2078 La Marsa Saf-saf Tunisie Tel: Faks: meyve, sebze Adres: Giro Food Ltd., Welcome House Glover Street Digbeth Birmingham B9 4EP England Tel: Faks: TALEP: Baharat ve bitkisel otlar Adres: Global Food Ingredients Europe., Thame Road Haddenham HP17 8LB Buckinghamshire England Tel: Faks: Adres: Storsack UK Limited., 30 Eller Drive Westwihch Kingslnn PE33 ONN Norfolk England Tel: Faks: TALEP: Örme giyim, tak m elbise. Adres: Bucuresti Piata Unirii nr. 1, Magazinul Unirea, etaj 3, aripa Calarasi, sect.3 Tel: Faks: Dos. No: THALATÇILARA TEKLFLER TEKLF: Karton kutu, ka t, sunta Adres: Embag SPA., Zone Industrielle, Route De M'sila BP 60 B.Bouarreridj Tel: / Faks: / TEKLF: Alüminyum Adres: Equibat Mischler., 28, Avenue Des Martyrs De La Revolution Oran Alger Tel: Adres: Tapidor Sarl., Chemin Vicinal No 1 Hassiane Ezzoual Oran Alger Tel: Faks: TEKLF: Ofis ifl makineleri, elektronik eflyalar, küçük ev aletleri konusunda iflbirli i Adres: Projects Incubation Co. W.L.L., Al-Nakqi Building- Ali Al-Salem Street Al-Mubarakiya- Dos.No: TEKLF: HypoCol isimli do al ürünün da- t m n yapacak firma ar yor Adres: Wearnes Biotech & Medicals Singapore Dos.No: TEKLF: T bbi cihaz ve malzeme Adres: Afrique Medical Compacnie Papa Bira / Faks: P.O.Box 43 Safat Kuwait Tel: ne Mbao 10 Bis BLD D al D op Place TEKLF: CD, DVD, bilgisayar parças Adres: Groupe Bariex Industrie., BP 145 Zone Industrielle Oued Smar Alger Tel: Faks: TEKLF: Zirai materyaller Adres: Magi Roubi Epe Eurl., 04, Avenue Du Ter Novembre BP 52 Rouiba Alger Tel: / Faks: TEKLF: Dokuma kumafl Faks: lgili: Hind Al-Mazidi - Dos.No: TEKLF: UPS, çevirici, renkli televizyon, cep telefonu,uzaktan kumanda ve klimalar için tel ba lant elemanlar n n ürütimini yapan firma Türkiye'de sat fl ve pazarlamas n yapacak firmalar ar yor Adres: ITP Infrotech PVT LTD., 40,59 & 60 Type 'A' Hartron Complex, Electronic City, Sector-18 Gurgaon Hayrana India Tel: Faks: harque Assurance Momar Marem AFRI- Dos.No: TEKLF: Elbise, ayakkab, aksesuar (0-16 aras ) çocuk aksesuarlar, bebek gereçleri Adres: Fatqu Diack Sakar Senegal - Dos.No: TEKLF: G da maddeleri Adres: Sano Holding Societe Anonyme Dakar Senegal Tel: Faks: lgili:sanog Issa - Dos.No: TEKLF: So uk hava depolar, buzdolab TALEP: Batarya pil, alüminyum. Adres: DIRE DAWA, ETHIOPIA(Etopya) Tel: Faks: TALEP: Porselen mutfak ürünleri. Adres: 14 Adel Khairy Street MISIR Post Code:21111, P.O.BOX:1687 Tel: Faks: TALEP: nflaat demiri. Adres: Sana'a Rep of Yemen P.O.Box:13041 Tel: Faks: TALEP: Türk flirketleriyle ifl ortakl yapmak istiyor. Adres: Arab Company For Computer Manufacturing (ACM) Mr.Mohammed Elhusseiny, Export Manager Tel: Faks: TALEP: Odun kömürü. Adres: L neon W nes Ltd - Yunanistan. Tel: Faks: Adres: Ste Basse Co. 42 Avenue Faidherbe B.P Dakar Ponty Senegal Tel: Faks: Mobil: lgili: Muhammed Basse - Dos.No: TEKLF: Telefon santrali & priz Adres: Saliolu Ladiane - Dos.No: TEKLF: Ahflap Elektrik Direkleri Adres: Cosolec & http//www.coselec.sn lgili: Ibrahim Ndiaye - Dos.No: TEKLF: Hal Adres: Constroction - Equ ppement marbrerie Et Mobilier Corn che Ouest X Rue 66 Bp 5454 Dakar Senegal Tel: Faks: Dos.No: TEKLF: Tekstil, tavuk, et, ev-ofis mobilyas Adres: Manfaring Trading Gambia Banjur Tel: , Faks: Mobil: lgili: Karamo Jadama - Dos.No: SOLDAN SA A: 1- Bir buluflun veya o buluflu uygulama alan nda kullanma hakk n n bir kimseye ait oldu unu gösteren belge... Tuhafiye eflyas satan gezginci esnaf Eski reklamlar nda...bir bilmecem var çocuklar... slogan n kullanan g da grubu... Dünyaca ünlü talyan giyim firmas Kural olarak benimsenmifl, kanuna uygun durum... Tatl çörek... Hollanda...n n plaka iflareti Bir borsa arac kurumu... Trabzon...un bir ilçesi... Matematikte sabit bir say Bir evde aileyi sürdürecek olan tek çocuk... Amerikyum...un simgesi Yunan Ulusal Televizyonu...nun k saltmas... Eski bir a rl k ölçüsü birimi... Bir s v ya markas Net...teki sessiz harfler... Bir emir... Yunan alfabesinin 14. harfi... Vilayet Aksaray...da bir giyim ma azas... Tar ma elveriflli toprak parças Mecazi anlamda, çok konuflma huyu... Freud'a göre kiflinin ilkel benli i... Haiti için internet ülke kodu üst seviye alan ad sviçre...nin baflkenti... Bir un markas Bir bilgisayar terimi ten beri faaliyette bulunan çikolata üreticisi... Mercek Merkezi Kayseri...de bulunan mobilya üreticisi... Dayan kl, metanetli. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Konserve g da ve dondurulmufl meyve-sebze alan nda önde gelen bir g da flirketi... Suikast sonucu kaybetti imiz pekçi soyadl gazetecimiz Mercan ada... Görevdeki Baflbakan n isimlerinin k saltmas... Bosch taraf ndan gelifltirilmifl, otomobillerde kullan lan bir sürüfl yard mc sistemi G rtla n ön taraf nda bulunan ve salg s n kana veren bir bez... Naçar sözcü ündeki sessiz harfler Bir Alman otomotiv firmas n simgeleyen harfler... Milletvekillerine, görevleri sebebiyle verilen, yolluk d fl nda kalan para Niyobyum...un simgesi... PVC pencere ve kap sistemleri üzerine çal flan bir kurulufl Argoda, bir lira... Baz eflyadan ve ifllerden al nan vergi veya harç Bir soru sözü... Türk Silahl Kuvvetleri...nin en büyük birli ini simgeleyen harfler... Öbür yan zolasyon alan nda tan nan bir marka Hayvansal g da... Demir...in simgesi... Kendisine ulaflt r lan kimseden, gönderene iletmek için imza al nan Dönüfl... anlam ndaki otomotiv k saltmas... Genifllik Ünlü bir sinema ve moda sanatç m z Ma ara... Ham madde ifllenerek yap lan her türlü mal... Bafll ca içece imiz. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 5 N SAN 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... UYAN ÜRK YEM ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z dan tarihi ça

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler TDBD95 içindekiler BfiYZI 13 TDB GÜNDEM SKER M Z LÜBNN G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi karar do rultusunda Lübnan a asker gönderme karar almas üzerine TDB bir bas n

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 24 BÖLÜM 1 - Yeni Dünya Düzeni BÖLÜM 1: YEN DÜNYA DÜZEN Bu kitapta 2000 y l ndan bu yana inceleyece imiz Türkiye ekonomisi ve ekonominin gelecekteki potansiyeli, do al olarak,

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı