T he Duzgit Group with over 125 employees provides services

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T he Duzgit Group with over 125 employees provides services"

Transkript

1 DÜZG T S 40 YEAR STORY DÜZG T N 40 YILLIK ÖYKÜSÜ MEL KE ASLI fiah NSOY 1966 y l nda Salim Düzgit taraf ndan stanbul Büyükdere de Bo az dan geçen gemilere tali acentelik hizmetleri vermek üzere kurulan yerel bir acentelikti Düzgit Vapur Hizmetleri Tic. A.fi. fiimdi ise 5 ayr flirketi bünyesinde bar nd ran Düzgit Grup; gemi acenteli inden, duty free hizmetlerine, gemi infladan gemi madeni ya sat fl na kadar farkl alanlarda faaliyet gösteriyor. Recep Düzgit Established by Salim Duzgit at Buyukdere, Istanbul in 1966, Duzgit Vapur Hizmetleri A.S. was formed as a local agency to provide sub-agency services to ships that passed through the Bosphorus. Now comprising of 5 separate companies within its structure, the Duzgit Group is active in such different areas from shipping agency and duty free services to shipbuilding and marine lubricant sales ten daha fazla çal flan olan Düzgit Grup, y lda ortalama gemiye hizmet veriyor. Grup, Düzgit Vapur Hizmetleri Tic. A.fi., Düzkoç Turizm thalat ve hracat A.fi., Düzgit Gemi nfla Sanayi A.fi., Denizciler Düzgit Gemi Acenteli i Tic. Ltd. fiirketi, Vista Sigorta ve Arac l k Hizmetleri Ltd. fiirketi ni bünyesinde bar nd r yor. Ayr ca çeflitli flirketlerde ortakl klar da olan grubun CEO su ve GEMTAÇ Yönetim Kurulu Baflkan Recep Düzgit ile bir söylefli gerçeklefltirdik. fiirketin geliflimi nas l oldu? 40 y lda neler yap ld? fiirketimiz 1966 da babam Salim Düzgit taraf ndan kuruldu te, babam n stanbul da kurdu u acenteli in di er bir flubesi de Çanakkale de aç ld y l nda Karaköy deki firmam z yeniden restore ettik. Ben, o y l n bafl nda fiili olarak çal flmaya bafllad m. Yine o y l Çanakkale de Bo az dan geçen gemilere gümrüksüz mal sat fl yapan Düzkoç firmas kuruldu. Ayr ca 70 li y llar n sonlar ndan itibaren hizmet verdi imiz gemilere, madeni ya ikmali T he Duzgit Group with over 125 employees provides services to an average of 35,000 ships in a year. The Group includes the Duzgit Ship Services and Trade Company, Duzgit Tourism, Import and Export Company, Duzgit Shipbuilding Industry Company, Denizciler Duzgit Shipping Agency and Commerce Ltd and Vista Insurance and Brokerage Services Ltd. In addition, the Group has a number of partnerships in various companies. We spoke with the Group s CEO and Chairman of the Board of Directors of GEMTAC, Recep Duzgit. How did your company progress? What took place in 40 years? The agency that my father established in Istanbul in 1984 later opened a branch at Canakkale. We restored the company building at Karakoy in I actually started to work at the company at the beginning of that year. The same year Duzkoc company was founded at Canakkale to sell duty free goods to 028

2 yap p ya satmaya bafllad k y l nda bir kuru yük gemisi alarak, kuru yük gemisi iflletmecili ine girdik ve armatörlük deneyimimiz oldu. Daha sonra Tekel özellefltirmesinden iki tane kuru yük gemisini alarak tankere dönüfltürdük ve a rl kl olarak Tüprafl n ham petrol ve Shell in fuel oil tafl malar n yapt k. Dolay s yla da 5-6 sene küçük boyutta da olsa, tanker tecrübesi edindik y l nda Bora Denizcilik ile beraber Milli Savunma Bakanl - n n açt ihaleyi kazand k ve Deniz Kuvvetleri Komutanl na 8 adet e itim botu yapt k. Bu, uzun zamand r girmeyi düflündü ümüz gemi infla sektörü için en önemli tecrübelerimizden biri oldu. Girdi- imiz kamu ihalelerinin, Türkiye Denizcilik flletmeleri nin 4 tane k lavuz botu ve Sa l k Genel Müdürlü ü nün 18 tane farkl amaçlardaki botu, K y Emniyeti ve Gemi Kurtarma flletmeleri nin 10 adet arama kurtarma acil müdahele botu ihalelerinin üçünü de normal flartlarda biz kazand k. TD, dolar aras teklifler varken, yap lmas imkans z oldu unu bilmelerine ra men euro teklif veren bir firmaya verdi ihaleyi. Sonuçta 4 botluk ihale, 1. bottan sonra iptal edildi. lk bot da devaml ar za yapt. Mant ks z oldu u bilindi i halde, bu ihale öyle sonuçland. Sa l k Müdürlü ü nün yapt ihale Türk liras n baz al yordu ve o s - rada da döviz krizi olunca ihale iptal edildi, bir daha da yenilenmedi. K y Emniyeti nin ihalesinde de TD için en düflük fiyat veririm diyen devlet, teknik flartnameyi geçmifl 3 firma ve art k geride kontships that went through the Straits. Also, towards the end of the 1970s we started to sell marine lubricants by supplying them to ships that we serviced. In 1994 we purchased a dry cargo vessel and went into the dry cargo business and obtained ship ownership experience. Later on we purchased two dry cargo vessels during the privatisation of Tekel and turned them into tankers and mainly carried Tupras s crude oil and Shell s fuel oil. Thus, we were able to obtain tanker operations experience even if it only covered a limited time of 5-6 years. In 1997 together with Bora Denizcilik we won the tender opened by the Ministry of National Defence and built 8 training boats for the Naval Forces Command. This was one of the experiences we obtained in the shipbuilding industry which we had been thinking of entering for a long time. We won the three tenders under normal conditions for building 4 pilot boats for the Turkish Maritime Organisation (TDI), 18 multi-purpose boats for the General Directorate of Health and 10 search and rescue emergency intervention boats for the Coastal Safety and Ship Salvage Operations. The TDI gave the contract to a company that bid 350,000 euro even though it was obvious that it was impossible to be built for this price against bids that were between 600,000 and 1,200,000 US dollars. At the end the 4 boat tender was cancelled after the first boat. The first boat was MARINE & COMMERCE AUGUST

3 rol edecekleri sadece fiyat opsiyonu olmas na ra men, 1.5 milyon dolar daha pahal bir teklifle, yüzde yüz Norveç sermayesi olan bir flirkete ifli verdi. Norveç firmas n n denenmiflli i fazla diye ihaleyi o ald, katma de er de Türkiye de kalamad tabii. Türkiye de yap labilir bir olay niye d flar ya gitti onu anlam yorum. Bir de Türkiye yine denenmemifl oldu. Biz flimdi o bottan daha sofistikesini, hem de dünyan n en büyük firmalar n n elinden al p Suriye ye yap yoruz. Devlet Denetleme Kurulu bu olay n üzerine soruflturma açt. Bu arada yine Ürkmez grubuyla 3 y l kadar süren gemi infla odakl bir ortakl k gerçeklefltirdik. Birlikte 4,000, 30,000 ve 8,000 dwt 3 tane gemi infla ettik. Daha sonra karfl l kl anlaflarak ortakl m z ay rd k ve gemi infla iflimize tek bafl m za devam ettik. fiu an devam eden projeleriniz neler? fiu anda 4 tane kimyasal tanker yapt r yoruz, iki tanesi Marmara Tersanesi nde, iki tanesi Çeliktrans Tersanesi nde. Çeliktrans takiler 4,750 dwt. Bir tanesi yeni denize indi ve flu an denizdeki montajlar devam ediyor. Marmara Tersanesi ndeki 7,000 dwt olan n A ustos ay nda inmesi planlan yor, daha sonra da bir 10,000 dwt kimyasal tanker var. Dördünü de sat fl amaçl yap yoruz. Ama geliflen flartlara göre bir ya da ikisini iflletebiliriz. Ayr ca Çeliktrans Tersanesi ile Milli Savunma Bakanl n n açt - karakol botlar ihalesine girdik. haleye giren 5 firma var. Toplamda 16 bot, ama ilk etapta 4 ü için ç kt lar ihaleye. fiu an aktif olarak faaliyet gösterdi iniz alanlar neler? Gemi infla alan nda aktif oldu umuz gibi, flu an bo azlardan geçen gemilere duty free hizmeti veren flirketler aras nda lideriz dan beri yapt m z tali acentelik denilen, gemilere motor servisi hizmetini 20 ye yak n hizmet teknesiyle sürdürüyoruz y l n n Ekim ay ndan itibaren Karaköy deki tali acenteleri bizim de öncülü ünü yapt m z bir kooperatif çat s alt nda birlefltirdik. Gemi Tali Acenteleri ve Deniz Motoru Tafl y c lar Kooperatifi, GEMTAC Yönetim Kurulu Baflkanl görevini de ben üstleniyorum. Dokuz tane farkl kültür, boyut ve nitelikteki firman n bir araya gelerek oluflturdu u ciddi bir güç birli i GEMTAC. Baflar - constantly breaking down. Even though it didn t make any sense the tender ended that way. The Health Directorate s tender took Turkish liras as a basis and was cancelled with the foreign exchange crisis that took place at that time. The tender was never renewed. In the Coastal Safety s tender, the state, as in the TDI tender, by stating it would award it to the lowest bidder, awarded the contract to a company with 100 percent Norwegian capital even though 3 companies had passed the technical specifications and the only thing left was to review the price options. The Norwegian company won the tender because it was said it had extensive experience and of course the value added didn t stay in Turkey. I don t understand why something that can be built in Turkey goes overseas. Again, Turkey was never tried out. Now we are building an even more sophisticated boat for Syria by having won it from among the largest companies in the world. The State Audit Board opened an investigation after that event. Again at that time we formed a partnership with the Urkmez Group for a 3 year period that focused on shipbuilding. Together we built 3 ships of 4,000, 30,000 and 8,000 dwt. Later we mutually ended the partnership based on the building arrangements and continued our shipbuilding works by ourselves. What are your on-going projects now? Right now we are building 4 chemical tankers. Two are being built at the Marmara Shipyard the other 2 at the Celiktrans Shipyard. The tankers at Celiktrans are 4,750 dwt. One was recently launched and assembly works continue on the sea. The 7,000 dwt tanker at the Marmara Shipyard is expected to be launched in August, and later there is a 10,000 dwt chemical tanker. We are building all 4 tankers for sale but based on circumstances we may operate one or two ourselves. In addition we entered a patrol boat tender opened by the Ministry of National Defence together with Çeliktrans Shipyard. There are 5 companies that have entered the tender. The total is 16 but the first stage is for 4 boats. What are the active areas you are engaged in right now? We are not only active in shipbuilding but are also the leader company that provides duty-free services to vessels that pass through the Straits. We are continuing with our founding business since 1966, what is called shipping sub-agency business, by providing motor services to ships with nearly 20 vessels. In October 2005 we merged the shipping sub-agencies at Karaköy into a single cooperative under our leadership as well. I have also assumed the duties of being the Chairman of the Board of The Limited Liability Cooperative of Shipping Sub-Agencies and Motorboat Operators (GEMTAC). We are proceeding to be successful in our activities and our objective is to obtain a certificate of quality for the first time for this industry. Not only is there very unfair competition in this industry, there are those that do not provide a bill for their services, those that obtain fuel from various sources although fuel is sold without the Special Consumption Tax (OTV), those whose ships that come and go from places that are not designated by the state, again ships that come and go without providing information to state authorities 030

4 l flekilde faaliyet göstermeye çal fl yoruz ve ilk defa bu sektörde kalite belgesi almak hedefindeyiz. Sektörde çok haks z rekabet oldu u gibi, yapt hizmete fatura kesmeyenler, ÖTV siz yak t sat lmas na ra men hala farkl kaynaklardan yak t temin edenler, devletin belirledi i yerden de il de baflka yerlerden gemileri hareket edip gidenler, devlet kurumlar na bilgi vermeden gemilere gidip gelenler, maafl n hala asgari ücret gösterenler var. S n rl bütçe ile bir fleyleri yapmaya çal fl yoruz ve haks z rekabet ortam nedeniyle bu iflte eskisi gibi tat tuz kalmad. Ancak baba mesle imiz oldu u için de bu hizmet dal nda hala faaliyet gösteriyoruz. Tersane kurmay planl yorsunuz, bu konu ile ilgili ne gibi geliflmeler var? Pendik Güzelyal mevkiinde 1 kilometreden fazla bir sahil fleridinde 40 a yak n parsel var ve bunun 26 tanesi çeflitli giriflimciler taraf ndan al nm fl durumda. Genelde sektörün içinde olan kifliler taraf ndan, tersane kurma amac yla biraraya gelinerek Denizcilik Müsteflarl na baflvuruda bulunuldu. Denizcilik Müsteflarl ve Ulaflt rma Bakanl bu alan n Tuzla tersaneler koyu ve Pendik aras nda kald - n ve bu bölümün tersane olmas nda bir sak nca görmediklerini dile getirdi. mar durumuyla ilgili baz giriflimler bekleniyor. Biz altyap yat r mlar n yapt m z için haz r z. znimizi ald m z an, 1 sene içinde gemi infla edebilecek duruma gelinebilecek. Türkiye nin her yeri elbette geliflmeli. Fakat Tuzla 30 senede geliflti ine göre, ileride piyasalar darald nda en büyük s k nt y daha geliflmemifl yerlerde kurulan tersaneler yaflayacak. Tuzla da en az ndan hiçbir ifl yapmasan z bile var olan gemilerin tamir bak m ile belli tasarruflara giderek yine ekme inizi ç kartabilirsiniz. Di- er yerlerde bu imkan biraz daha dar. Önemli olan, gemi inflada belli konularda uzmanlaflmak. Çünkü e er bunu sa layamazlarsa, herkes her fleyi yapar m derse, sonra yapar m dediklerinden birçok insan kar edemeyecek. Çünkü niche market gibi bir durumun art k devam edece ini sanm yorum. Özellefltirmelerin hizmet kalitesinin ve yat r mlar n artmas do rultusundaki etkisini nas l de erlendiriyorsunuz? fiu devirde özellefltirme karfl t olmak mant ks z, ama Türkiye and those that still show their salary as minimum wage. We are undertaking certain things on a limited budget and in an environment of unfair competition it has lost its charm from what it used to be. But because it is our founding business we are still active in this service branch. You are planning to open a shipyard, what are the latest developments on this subject? On a coastal strip over 1 km at Guzelyal, Pendik, there are about 40 parcels of which 26 parcels have been purchased by various businesses. In short, individuals in this industry got together for the purpose of constructing shipyard and applied to the Maritime Undersecretariat. The Maritime Undersecretariat and the Ministry of Transportation stated that they saw no objection why this area cannot be a shipyard as it lies between the Tuzla shipyards and Pendik. There are certain activities that are expected regarding construction. Since we have completed our infrastructure investments we are ready. Once we receive the permit we will be in a position to build ships within 1 year. Obviously all areas in Turkey should develop but since it took Tuzla 30 years to reach this stage and if markets should contract in the future the biggest difficulties will be faced by newly built shipyards in areas that have not yet developed. At the minimum, even if you don t do any business at Tuzla, can still make bread with repair and maintenance on existing ships and undertake certain cost cutting measures. This opportunity at other locations is more limited. The most important thing is to specialize in certain areas in shipbuilding because if they can t do this and if everyone says they can do everything, then a lot of people won t make a profit from what they said they can do. I don t think that a situation like the niche market will continue. How do you evaluate the effect of privatisations from the point of service quality and in the increase in investment levels? It doesn t make sense in this period to oppose privatisation but Turkey is not always able to realize its privatisations in a systematic manner. For example, TDI s car ferries could have been privatized at very good prices through a tender 5-6 years ago but this didn t take place and now all of them look almost like scrap heap. The general manager at that time had said that each one costed 14 million dollars regarding its value but from the point of present shipbuilding that investment shouldn t exceed 4 million dollars. For 5 years the TDI has not built a pilot boat for itself. This is something that under normal circumstances the private sector can decide to build in an hour. The boat captains say they have been poisoned from the exhaust gas coming from these boats. There are all sorts of problems from low performance to low speed due the age of the boats. On the condition that all rights, savings including billing the customer for the service remains with the state, the rate of obtaining pilot captains for the Straits would double within 1 month from the perspective of the private sector. Stabilizing fees and shortening delays would provide additional demand for marine pilots without necessity. In the past when Greek ships arrived they would call out the pilots by name and say, I want that captain! Friendships were formed. 032

5 özellefltirmelerini her zaman sistematik flekilde gerçeklefltiremiyor. Mesela TD arabal vapurlar bundan 5-6 sene önce, çok iyi fiyatlarla ihale edilerek özellefltirilebilirdi, ama yap lmad ve bunlar n hepsi flu an neredeyse hurda durumunda. O gemilerin de eri için zaman n genel müdürü tanesini 14 milyon dolara mal ettik demiflti ancak mevcut gemi aç s ndan 4 milyon dolar geçmemesi gereken bir yat r m o. 5 seneden beri TD kendine bir k lavuzluk botu yapmad. Bu, özel sektörün normalde 1 saat içerisinde yapaca ifltir. K lavuz kaptanlar, gemilere giderken egzoz gaz ndan zehirlendiklerini söylüyorlar. Botlar n eski olmas ndan performans ve sürat düflüklü üne kadar birçok sorunu var. Bütün haklar n, tasarruflar n, hizmetin müflteriye fatura kesilmesi dahil, devletin elinde kalmas kayd yla, bo azlardan k lavuz kaptan alma oran 1 ay içinde özel sektör anlay fl yla 2 misline ç - kabilir. Ücretlerin sabitlenmesi, beklemelerin k salt lmas halinde, mecburi olmadan k lavuz kaptan alma söz konusu olur. Eskiden Yunan gemileri geldi inde k lavuz kaptanlar isimle ça r rlard, flu kaptan istiyorum diye. Arkadafll klar kurulurdu. Limanlar n özellefltirilmesi de ayr bir konu. Özellefltirmeler sonras, Mersin Liman ve Galataport ta oldu u gibi sürünceme yaflanmamal. Türkiye 20 y ld r özellefltirmeyi konufluyor. fiu an yine gündemde olan Dekafl n faaliyetleri ve yönetim de- iflimi ile ilgili neler diyeceksiniz? Deniz K lavuzluk Anonim fiirketi 200 den fazla ortakl k lavuz kaptanlar n biraraya gelerek kurdu u Serbest Piyasa Kurulu na kay tl çal flan bireysel kat l mc l a önem vermifl bir anonim flirket. Dekafl kuruldu u s radaki yönetim bafla geldi. Onlar da kendi do rular n sürdürüyorlar. Marin Römorkör flu an faaliyette mi? Med Marine ile Dekafl kendi aralar nda rekabete girince ve Med Marine de k lavuzluk iflini yapmaya bafllay nca, Dekafl römorkör ihtiyac na girdi. Piyasada yapm fl olduklar çeflitli baflvurulardan sonuç alamay p bizimle görüfltüler. Bizim de elimizde o s rada 4 tane römorkör vard. Onlar da bir tane sat n alm flt, dolay s yla 5 römorkörle çal flt k ve onlar n k lavuzluk gelirlerinden de hiçbirfley istemedik. Normalde Med Marine, Dekafl n gelirlerinden % 35 pay al yordu. Biz hiçbir fley almad k, sadece devlete ödenmesi gereken % 6,5 hazine pay n Dekafl a ödettik. Biz rekabet ortam nda, 1 A ustos 2003 te devletin indirim yapt römorkör ücretlerine ra men kazanç sa lad k. Dekafl n ortaklar aç s ndan, % 40 a yak n emekli insanlar ve ay sonu alacaklar nemaya bak yorlar. Kendilerine göre hakl lar. Ortaksan ortakl ktan ne bekledi in çok önemli. Dekafl Med Marine sürtüflmesinde çok büyük indirimler yap ld. 1 Agustos 2003 te devlet zaten k lavuzluk ve römorkör tarifelerini % aras, baz yerlerde de % 50 ye varan oranlarda düflürdü. Ondan sonra rekabet bafllay nca, Nisan 2004 sonras Med Marine firmas, k lavuzlukta % 25, römorkörde % 15 indirim yapt n aç klad. Yer yer % 70 lere kadar ç kt bu indirim. Bütün bunlar olunca, Dekafl n o eski, zmit Körfezi ne, Tüprafl a gelen bir gemiden 50,000 dolar k lavuzluk ücreti ald tekel günleri bitti. Geliri düfltü ve ortaklar daha çok gelir getirece ine inand eski yönetimi iflbafl na getirdi. Ben çok fark edece ini düflünmüyorum. Dekafl n gelece ini, böyle giderse çok parlak görmüyorum. & The privatisation of ports is another matter. After privatizations take place as with Mersin Port and Galataport there shouldn t be a suspension. Turkey has been talking about privatisation for the last 20 years. What would you say about the activities and change in management of Dekas which is again on the agenda? The Sea Pilotage Corporation (Dekas) is a corporation where more than 200 pilot captains got together as partners who operate registered with the Free Market Board (SPK) and which gives importance to individual participation. The management that existed when Dekas was founded has taken over and they continue with their rights. Is the Marin Tugboat still active? When Med Marine and Dekas became rivals and when Med Marine also began pilotage operations Dekas entered the tugboat business. After not obtaining any results in the market after their various applications they talked with us. At that time we had 4 tugboats in our hands. They had purchased one tugboat and thus we worked with 5 tugboats and didn t ask for any pilotage fees from their revenues. Normally Med Marine was receiving 35 percent from Dekas s revenues. We didn t ask for anything except we asked Dekas to pay the 6.5 percent Treasury share that has to be paid to the state. Despite the reduction in pilotage fees by the state on 1 August 2003 we made money in a competitive environment. From the point of Dekas partners, 40 percent are retired individuals that look forward to the interest payments at the end of the month. They are right from their point of view. If you are a partner it is very important what you expect from a partnership. The friction between Dekas and Med Marine resulted in very high reductions. The state had already reduced pilotage and tugboat rates between 25 and 40 percent and close to 50 percent in certain areas on 1 August When the rivalry started Med Marine announced that they had reduced pilotage fees by 25 percent and tugboat fees by 15 percent after April This reduction went up to 70 percent in certain areas. When all of this happened, the old days when Dekas would receive a monopoly fee of 50,000 dollars for pilotage services from a ship that came to zmit Bay for Tupras came to an end. Earnings fell and the partners bought back the old management thinking that they would increase earnings. I don t think it will make a big difference. I don t think Dekas s future is very bright if it goes on like this. & 034

A mendments made to the Free Zones Law in 2004

A mendments made to the Free Zones Law in 2004 KOCAELI SHIPYARDS: CALM BEFORE THE STORM... KOCAEL TERSANELER : K NC TUZLA OLMAK STEM YORUZ... 2 004 y l nda Serbest Bölgeler Kanunu nda yap lan de iflikliklerle, bu bölgelerde faaliyet gösterenlerin vergi

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

New Tanker And Tugboat From RMK Marine to TUPRAS

New Tanker And Tugboat From RMK Marine to TUPRAS KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R New Tanker And Tugboat From RMK Marine to TUPRAS RMK Marine den TÜPRAfi a Yeni Tanker ve Römorkör MK Marine, company of R Koc Union, that has been active in shipbuilding

Detaylı

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land.

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land. Gemi Sicilinde De ifliklik Amendment in Turkish International Ship Register Regulations Eylül 2006 tarihinde yürürlü e giren Türk Ulus- 17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat

Detaylı

Asbest Yerine Cam Yünü. Glass Wool vs. Asbestos. Gemi ölünce ne yapaca- z? What shall we do when ships die?

Asbest Yerine Cam Yünü. Glass Wool vs. Asbestos. Gemi ölünce ne yapaca- z? What shall we do when ships die? Asbest Yerine Cam Yünü Glass Wool vs. Asbestos ürkiye de gemi söküm sanayisinde yaflanan sorunlar, T TMMOB Makine Mühendisleri Odas Kongre Merkezi nde düzenlenen "Hedef Deniz Toplant - lar " bafll kl panelde

Detaylı

DO ve Denizbank fl Birli i

DO ve Denizbank fl Birli i DO ve Denizbank fl Birli i Cooperation Between IDO and Denizbank DO ile Denizbank n ifl birli i ile gerçeklefltirilen Sea&Miles Kredi Kart projesi, 10 Mart 2006 tarihinde stanbul Esma Sultan Yal s nda

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

Demir çelik sektörünün büyük buluflmas

Demir çelik sektörünün büyük buluflmas Demir çelik sektörünün büyük buluflmas Big congress of the steel and iron industry ürk demir çelik sektöründe T faaliyet gösteren çeflitli kurulufllar ile üniversite ve araflt rma kurumlar n bir araya

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen zmir de Dünya Denizcilik Günü Kutlamas World Maritime Day Celebrations in Izmir okuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yöneti- D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Denizcilik Günü ve Preveze

Detaylı

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K DEN Z SÖZEN Bir broker ister armatör için, ister yük sahibi için, isterse her iki taraf için birden bile çal flsa denizcilik

Detaylı

EMD Diesel Marine Engines in Turkey

EMD Diesel Marine Engines in Turkey KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Apparently, The Battle Is Imminent Between The Captain And The Sea... Belli ki Muharebe Yak n Kaptanla Deniz Aras nda Dream of an Istanbul; Wouldn t she fancy fleeing

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY

RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY TÜRK YE DE RO-RO TAfiIMACILI I Ro-Ro transportation, one of the most important and functional mode of intermodal transportation, provides new export routes for our international

Detaylı

Teflvik paketi aç kland

Teflvik paketi aç kland EKONOM K BAKIfi / ECONOMIC OUTLOOK Teflvik paketi aç kland Baflbakan Erdo an, yeni yat r mlardan elde edilecek kârdan yat r mc lar n yüzde 20 yerine birinci bölgede yüzde 10, ikinci bölgede yüzde 8, üçüncü

Detaylı

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz 03Sektorelbakis.qxd 1/16/07 12:20 PM Page 50 Ocak-fiubat / January-February 2007/ No.19 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Mustafa Girgin: Yurtbay olarak

Detaylı

POSIDONIA. A ç l fl Dünya Çevre Günü nde yap lan fuar, alan ve ülke kat l m. O pening on the World Environment Day, it was the biggest

POSIDONIA. A ç l fl Dünya Çevre Günü nde yap lan fuar, alan ve ülke kat l m. O pening on the World Environment Day, it was the biggest POSIDONIA BECOMES MORE GLOBALIZED DAHA ÇOK KÜRESELLEfi YOR MEL KE ASLI fiah NSOY Hellenikon Sergi Saray Hellenikon Exhibition Center 20. Posidonia resmi olarak 2 Haziran Cuma günü Posidonia Yelken Yar

Detaylı

Faaliyet Raporu / Annual Report 2003

Faaliyet Raporu / Annual Report 2003 Faaliyet Raporu / Annual Report 2003 çindekiler / Contents Vizyon ve Misyon 01 K saca Tüprafl 02 Finansal Göstergeler 04 Operasyonel Göstergeler 05 Dünden Bugüne Tüprafl 06 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Japan Finance Corporation n uluslararas

Japan Finance Corporation n uluslararas Wastes From Large Vessels To Be Tracked From Virtual Environment Büyük Gemilerin At klar da Sanal Ortamdan Takip Edilebilecek Second Export Credit Line for Ships to Turkiye Türkiye çin nfla Edilen Gemilere

Detaylı

Çin Sözünü Tutmad China Breaks Promise

Çin Sözünü Tutmad China Breaks Promise Çin Sözünü Tutmad China Breaks Promise in hükümetinin, kumarhane Ç ve e lence merkezi yapmak için Ukrayna'dan sat n ald uçak gemisi Varyag, Çin'in Dalian liman kentinde çürümeye terk edildi. stanbul Bo

Detaylı

T arihinden do as na, mevsimlerinden tesislerine kadar, öyle

T arihinden do as na, mevsimlerinden tesislerine kadar, öyle SEA TOURISM, BECAUSE DEN Z TUR ZM, ÇÜNKÜ... D LDAR ÜNDE ER T arihinden do as na, mevsimlerinden tesislerine kadar, öyle çok güzellik bar nd r yor ki Türkiye. Tabii bunun yan s ra, düzensizli i ve plans

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutan

Deniz Kuvvetleri Komutan Donanma tersanelerine aç k davet Open invitation to Navy Shipyards Erdemir den Yar mca ya lojistik merkez Erdemir establishes logistics center in Yar mca ürkiye nin demir-çelik de- Erdemir A.fi., Yar m-

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:18 MART-N SAN / March-April 2010. Yaflar Duran Aytafl: IMO daki Gemi Geri Dönüflümü Çal flmalar

YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:18 MART-N SAN / March-April 2010. Yaflar Duran Aytafl: IMO daki Gemi Geri Dönüflümü Çal flmalar YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:18 MART-N SAN / March-April 2010 Hasan Naibo lu: fl Aleminde Durmak Ölmek Demektir If you stop you die in business world Fevzi flbilir: Yat r mc lar ÇED Raporu na Uygun Davranmal

Detaylı