T he Duzgit Group with over 125 employees provides services

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T he Duzgit Group with over 125 employees provides services"

Transkript

1 DÜZG T S 40 YEAR STORY DÜZG T N 40 YILLIK ÖYKÜSÜ MEL KE ASLI fiah NSOY 1966 y l nda Salim Düzgit taraf ndan stanbul Büyükdere de Bo az dan geçen gemilere tali acentelik hizmetleri vermek üzere kurulan yerel bir acentelikti Düzgit Vapur Hizmetleri Tic. A.fi. fiimdi ise 5 ayr flirketi bünyesinde bar nd ran Düzgit Grup; gemi acenteli inden, duty free hizmetlerine, gemi infladan gemi madeni ya sat fl na kadar farkl alanlarda faaliyet gösteriyor. Recep Düzgit Established by Salim Duzgit at Buyukdere, Istanbul in 1966, Duzgit Vapur Hizmetleri A.S. was formed as a local agency to provide sub-agency services to ships that passed through the Bosphorus. Now comprising of 5 separate companies within its structure, the Duzgit Group is active in such different areas from shipping agency and duty free services to shipbuilding and marine lubricant sales ten daha fazla çal flan olan Düzgit Grup, y lda ortalama gemiye hizmet veriyor. Grup, Düzgit Vapur Hizmetleri Tic. A.fi., Düzkoç Turizm thalat ve hracat A.fi., Düzgit Gemi nfla Sanayi A.fi., Denizciler Düzgit Gemi Acenteli i Tic. Ltd. fiirketi, Vista Sigorta ve Arac l k Hizmetleri Ltd. fiirketi ni bünyesinde bar nd r yor. Ayr ca çeflitli flirketlerde ortakl klar da olan grubun CEO su ve GEMTAÇ Yönetim Kurulu Baflkan Recep Düzgit ile bir söylefli gerçeklefltirdik. fiirketin geliflimi nas l oldu? 40 y lda neler yap ld? fiirketimiz 1966 da babam Salim Düzgit taraf ndan kuruldu te, babam n stanbul da kurdu u acenteli in di er bir flubesi de Çanakkale de aç ld y l nda Karaköy deki firmam z yeniden restore ettik. Ben, o y l n bafl nda fiili olarak çal flmaya bafllad m. Yine o y l Çanakkale de Bo az dan geçen gemilere gümrüksüz mal sat fl yapan Düzkoç firmas kuruldu. Ayr ca 70 li y llar n sonlar ndan itibaren hizmet verdi imiz gemilere, madeni ya ikmali T he Duzgit Group with over 125 employees provides services to an average of 35,000 ships in a year. The Group includes the Duzgit Ship Services and Trade Company, Duzgit Tourism, Import and Export Company, Duzgit Shipbuilding Industry Company, Denizciler Duzgit Shipping Agency and Commerce Ltd and Vista Insurance and Brokerage Services Ltd. In addition, the Group has a number of partnerships in various companies. We spoke with the Group s CEO and Chairman of the Board of Directors of GEMTAC, Recep Duzgit. How did your company progress? What took place in 40 years? The agency that my father established in Istanbul in 1984 later opened a branch at Canakkale. We restored the company building at Karakoy in I actually started to work at the company at the beginning of that year. The same year Duzkoc company was founded at Canakkale to sell duty free goods to 028

2 yap p ya satmaya bafllad k y l nda bir kuru yük gemisi alarak, kuru yük gemisi iflletmecili ine girdik ve armatörlük deneyimimiz oldu. Daha sonra Tekel özellefltirmesinden iki tane kuru yük gemisini alarak tankere dönüfltürdük ve a rl kl olarak Tüprafl n ham petrol ve Shell in fuel oil tafl malar n yapt k. Dolay s yla da 5-6 sene küçük boyutta da olsa, tanker tecrübesi edindik y l nda Bora Denizcilik ile beraber Milli Savunma Bakanl - n n açt ihaleyi kazand k ve Deniz Kuvvetleri Komutanl na 8 adet e itim botu yapt k. Bu, uzun zamand r girmeyi düflündü ümüz gemi infla sektörü için en önemli tecrübelerimizden biri oldu. Girdi- imiz kamu ihalelerinin, Türkiye Denizcilik flletmeleri nin 4 tane k lavuz botu ve Sa l k Genel Müdürlü ü nün 18 tane farkl amaçlardaki botu, K y Emniyeti ve Gemi Kurtarma flletmeleri nin 10 adet arama kurtarma acil müdahele botu ihalelerinin üçünü de normal flartlarda biz kazand k. TD, dolar aras teklifler varken, yap lmas imkans z oldu unu bilmelerine ra men euro teklif veren bir firmaya verdi ihaleyi. Sonuçta 4 botluk ihale, 1. bottan sonra iptal edildi. lk bot da devaml ar za yapt. Mant ks z oldu u bilindi i halde, bu ihale öyle sonuçland. Sa l k Müdürlü ü nün yapt ihale Türk liras n baz al yordu ve o s - rada da döviz krizi olunca ihale iptal edildi, bir daha da yenilenmedi. K y Emniyeti nin ihalesinde de TD için en düflük fiyat veririm diyen devlet, teknik flartnameyi geçmifl 3 firma ve art k geride kontships that went through the Straits. Also, towards the end of the 1970s we started to sell marine lubricants by supplying them to ships that we serviced. In 1994 we purchased a dry cargo vessel and went into the dry cargo business and obtained ship ownership experience. Later on we purchased two dry cargo vessels during the privatisation of Tekel and turned them into tankers and mainly carried Tupras s crude oil and Shell s fuel oil. Thus, we were able to obtain tanker operations experience even if it only covered a limited time of 5-6 years. In 1997 together with Bora Denizcilik we won the tender opened by the Ministry of National Defence and built 8 training boats for the Naval Forces Command. This was one of the experiences we obtained in the shipbuilding industry which we had been thinking of entering for a long time. We won the three tenders under normal conditions for building 4 pilot boats for the Turkish Maritime Organisation (TDI), 18 multi-purpose boats for the General Directorate of Health and 10 search and rescue emergency intervention boats for the Coastal Safety and Ship Salvage Operations. The TDI gave the contract to a company that bid 350,000 euro even though it was obvious that it was impossible to be built for this price against bids that were between 600,000 and 1,200,000 US dollars. At the end the 4 boat tender was cancelled after the first boat. The first boat was MARINE & COMMERCE AUGUST

3 rol edecekleri sadece fiyat opsiyonu olmas na ra men, 1.5 milyon dolar daha pahal bir teklifle, yüzde yüz Norveç sermayesi olan bir flirkete ifli verdi. Norveç firmas n n denenmiflli i fazla diye ihaleyi o ald, katma de er de Türkiye de kalamad tabii. Türkiye de yap labilir bir olay niye d flar ya gitti onu anlam yorum. Bir de Türkiye yine denenmemifl oldu. Biz flimdi o bottan daha sofistikesini, hem de dünyan n en büyük firmalar n n elinden al p Suriye ye yap yoruz. Devlet Denetleme Kurulu bu olay n üzerine soruflturma açt. Bu arada yine Ürkmez grubuyla 3 y l kadar süren gemi infla odakl bir ortakl k gerçeklefltirdik. Birlikte 4,000, 30,000 ve 8,000 dwt 3 tane gemi infla ettik. Daha sonra karfl l kl anlaflarak ortakl m z ay rd k ve gemi infla iflimize tek bafl m za devam ettik. fiu an devam eden projeleriniz neler? fiu anda 4 tane kimyasal tanker yapt r yoruz, iki tanesi Marmara Tersanesi nde, iki tanesi Çeliktrans Tersanesi nde. Çeliktrans takiler 4,750 dwt. Bir tanesi yeni denize indi ve flu an denizdeki montajlar devam ediyor. Marmara Tersanesi ndeki 7,000 dwt olan n A ustos ay nda inmesi planlan yor, daha sonra da bir 10,000 dwt kimyasal tanker var. Dördünü de sat fl amaçl yap yoruz. Ama geliflen flartlara göre bir ya da ikisini iflletebiliriz. Ayr ca Çeliktrans Tersanesi ile Milli Savunma Bakanl n n açt - karakol botlar ihalesine girdik. haleye giren 5 firma var. Toplamda 16 bot, ama ilk etapta 4 ü için ç kt lar ihaleye. fiu an aktif olarak faaliyet gösterdi iniz alanlar neler? Gemi infla alan nda aktif oldu umuz gibi, flu an bo azlardan geçen gemilere duty free hizmeti veren flirketler aras nda lideriz dan beri yapt m z tali acentelik denilen, gemilere motor servisi hizmetini 20 ye yak n hizmet teknesiyle sürdürüyoruz y l n n Ekim ay ndan itibaren Karaköy deki tali acenteleri bizim de öncülü ünü yapt m z bir kooperatif çat s alt nda birlefltirdik. Gemi Tali Acenteleri ve Deniz Motoru Tafl y c lar Kooperatifi, GEMTAC Yönetim Kurulu Baflkanl görevini de ben üstleniyorum. Dokuz tane farkl kültür, boyut ve nitelikteki firman n bir araya gelerek oluflturdu u ciddi bir güç birli i GEMTAC. Baflar - constantly breaking down. Even though it didn t make any sense the tender ended that way. The Health Directorate s tender took Turkish liras as a basis and was cancelled with the foreign exchange crisis that took place at that time. The tender was never renewed. In the Coastal Safety s tender, the state, as in the TDI tender, by stating it would award it to the lowest bidder, awarded the contract to a company with 100 percent Norwegian capital even though 3 companies had passed the technical specifications and the only thing left was to review the price options. The Norwegian company won the tender because it was said it had extensive experience and of course the value added didn t stay in Turkey. I don t understand why something that can be built in Turkey goes overseas. Again, Turkey was never tried out. Now we are building an even more sophisticated boat for Syria by having won it from among the largest companies in the world. The State Audit Board opened an investigation after that event. Again at that time we formed a partnership with the Urkmez Group for a 3 year period that focused on shipbuilding. Together we built 3 ships of 4,000, 30,000 and 8,000 dwt. Later we mutually ended the partnership based on the building arrangements and continued our shipbuilding works by ourselves. What are your on-going projects now? Right now we are building 4 chemical tankers. Two are being built at the Marmara Shipyard the other 2 at the Celiktrans Shipyard. The tankers at Celiktrans are 4,750 dwt. One was recently launched and assembly works continue on the sea. The 7,000 dwt tanker at the Marmara Shipyard is expected to be launched in August, and later there is a 10,000 dwt chemical tanker. We are building all 4 tankers for sale but based on circumstances we may operate one or two ourselves. In addition we entered a patrol boat tender opened by the Ministry of National Defence together with Çeliktrans Shipyard. There are 5 companies that have entered the tender. The total is 16 but the first stage is for 4 boats. What are the active areas you are engaged in right now? We are not only active in shipbuilding but are also the leader company that provides duty-free services to vessels that pass through the Straits. We are continuing with our founding business since 1966, what is called shipping sub-agency business, by providing motor services to ships with nearly 20 vessels. In October 2005 we merged the shipping sub-agencies at Karaköy into a single cooperative under our leadership as well. I have also assumed the duties of being the Chairman of the Board of The Limited Liability Cooperative of Shipping Sub-Agencies and Motorboat Operators (GEMTAC). We are proceeding to be successful in our activities and our objective is to obtain a certificate of quality for the first time for this industry. Not only is there very unfair competition in this industry, there are those that do not provide a bill for their services, those that obtain fuel from various sources although fuel is sold without the Special Consumption Tax (OTV), those whose ships that come and go from places that are not designated by the state, again ships that come and go without providing information to state authorities 030

4 l flekilde faaliyet göstermeye çal fl yoruz ve ilk defa bu sektörde kalite belgesi almak hedefindeyiz. Sektörde çok haks z rekabet oldu u gibi, yapt hizmete fatura kesmeyenler, ÖTV siz yak t sat lmas na ra men hala farkl kaynaklardan yak t temin edenler, devletin belirledi i yerden de il de baflka yerlerden gemileri hareket edip gidenler, devlet kurumlar na bilgi vermeden gemilere gidip gelenler, maafl n hala asgari ücret gösterenler var. S n rl bütçe ile bir fleyleri yapmaya çal fl yoruz ve haks z rekabet ortam nedeniyle bu iflte eskisi gibi tat tuz kalmad. Ancak baba mesle imiz oldu u için de bu hizmet dal nda hala faaliyet gösteriyoruz. Tersane kurmay planl yorsunuz, bu konu ile ilgili ne gibi geliflmeler var? Pendik Güzelyal mevkiinde 1 kilometreden fazla bir sahil fleridinde 40 a yak n parsel var ve bunun 26 tanesi çeflitli giriflimciler taraf ndan al nm fl durumda. Genelde sektörün içinde olan kifliler taraf ndan, tersane kurma amac yla biraraya gelinerek Denizcilik Müsteflarl na baflvuruda bulunuldu. Denizcilik Müsteflarl ve Ulaflt rma Bakanl bu alan n Tuzla tersaneler koyu ve Pendik aras nda kald - n ve bu bölümün tersane olmas nda bir sak nca görmediklerini dile getirdi. mar durumuyla ilgili baz giriflimler bekleniyor. Biz altyap yat r mlar n yapt m z için haz r z. znimizi ald m z an, 1 sene içinde gemi infla edebilecek duruma gelinebilecek. Türkiye nin her yeri elbette geliflmeli. Fakat Tuzla 30 senede geliflti ine göre, ileride piyasalar darald nda en büyük s k nt y daha geliflmemifl yerlerde kurulan tersaneler yaflayacak. Tuzla da en az ndan hiçbir ifl yapmasan z bile var olan gemilerin tamir bak m ile belli tasarruflara giderek yine ekme inizi ç kartabilirsiniz. Di- er yerlerde bu imkan biraz daha dar. Önemli olan, gemi inflada belli konularda uzmanlaflmak. Çünkü e er bunu sa layamazlarsa, herkes her fleyi yapar m derse, sonra yapar m dediklerinden birçok insan kar edemeyecek. Çünkü niche market gibi bir durumun art k devam edece ini sanm yorum. Özellefltirmelerin hizmet kalitesinin ve yat r mlar n artmas do rultusundaki etkisini nas l de erlendiriyorsunuz? fiu devirde özellefltirme karfl t olmak mant ks z, ama Türkiye and those that still show their salary as minimum wage. We are undertaking certain things on a limited budget and in an environment of unfair competition it has lost its charm from what it used to be. But because it is our founding business we are still active in this service branch. You are planning to open a shipyard, what are the latest developments on this subject? On a coastal strip over 1 km at Guzelyal, Pendik, there are about 40 parcels of which 26 parcels have been purchased by various businesses. In short, individuals in this industry got together for the purpose of constructing shipyard and applied to the Maritime Undersecretariat. The Maritime Undersecretariat and the Ministry of Transportation stated that they saw no objection why this area cannot be a shipyard as it lies between the Tuzla shipyards and Pendik. There are certain activities that are expected regarding construction. Since we have completed our infrastructure investments we are ready. Once we receive the permit we will be in a position to build ships within 1 year. Obviously all areas in Turkey should develop but since it took Tuzla 30 years to reach this stage and if markets should contract in the future the biggest difficulties will be faced by newly built shipyards in areas that have not yet developed. At the minimum, even if you don t do any business at Tuzla, can still make bread with repair and maintenance on existing ships and undertake certain cost cutting measures. This opportunity at other locations is more limited. The most important thing is to specialize in certain areas in shipbuilding because if they can t do this and if everyone says they can do everything, then a lot of people won t make a profit from what they said they can do. I don t think that a situation like the niche market will continue. How do you evaluate the effect of privatisations from the point of service quality and in the increase in investment levels? It doesn t make sense in this period to oppose privatisation but Turkey is not always able to realize its privatisations in a systematic manner. For example, TDI s car ferries could have been privatized at very good prices through a tender 5-6 years ago but this didn t take place and now all of them look almost like scrap heap. The general manager at that time had said that each one costed 14 million dollars regarding its value but from the point of present shipbuilding that investment shouldn t exceed 4 million dollars. For 5 years the TDI has not built a pilot boat for itself. This is something that under normal circumstances the private sector can decide to build in an hour. The boat captains say they have been poisoned from the exhaust gas coming from these boats. There are all sorts of problems from low performance to low speed due the age of the boats. On the condition that all rights, savings including billing the customer for the service remains with the state, the rate of obtaining pilot captains for the Straits would double within 1 month from the perspective of the private sector. Stabilizing fees and shortening delays would provide additional demand for marine pilots without necessity. In the past when Greek ships arrived they would call out the pilots by name and say, I want that captain! Friendships were formed. 032

5 özellefltirmelerini her zaman sistematik flekilde gerçeklefltiremiyor. Mesela TD arabal vapurlar bundan 5-6 sene önce, çok iyi fiyatlarla ihale edilerek özellefltirilebilirdi, ama yap lmad ve bunlar n hepsi flu an neredeyse hurda durumunda. O gemilerin de eri için zaman n genel müdürü tanesini 14 milyon dolara mal ettik demiflti ancak mevcut gemi aç s ndan 4 milyon dolar geçmemesi gereken bir yat r m o. 5 seneden beri TD kendine bir k lavuzluk botu yapmad. Bu, özel sektörün normalde 1 saat içerisinde yapaca ifltir. K lavuz kaptanlar, gemilere giderken egzoz gaz ndan zehirlendiklerini söylüyorlar. Botlar n eski olmas ndan performans ve sürat düflüklü üne kadar birçok sorunu var. Bütün haklar n, tasarruflar n, hizmetin müflteriye fatura kesilmesi dahil, devletin elinde kalmas kayd yla, bo azlardan k lavuz kaptan alma oran 1 ay içinde özel sektör anlay fl yla 2 misline ç - kabilir. Ücretlerin sabitlenmesi, beklemelerin k salt lmas halinde, mecburi olmadan k lavuz kaptan alma söz konusu olur. Eskiden Yunan gemileri geldi inde k lavuz kaptanlar isimle ça r rlard, flu kaptan istiyorum diye. Arkadafll klar kurulurdu. Limanlar n özellefltirilmesi de ayr bir konu. Özellefltirmeler sonras, Mersin Liman ve Galataport ta oldu u gibi sürünceme yaflanmamal. Türkiye 20 y ld r özellefltirmeyi konufluyor. fiu an yine gündemde olan Dekafl n faaliyetleri ve yönetim de- iflimi ile ilgili neler diyeceksiniz? Deniz K lavuzluk Anonim fiirketi 200 den fazla ortakl k lavuz kaptanlar n biraraya gelerek kurdu u Serbest Piyasa Kurulu na kay tl çal flan bireysel kat l mc l a önem vermifl bir anonim flirket. Dekafl kuruldu u s radaki yönetim bafla geldi. Onlar da kendi do rular n sürdürüyorlar. Marin Römorkör flu an faaliyette mi? Med Marine ile Dekafl kendi aralar nda rekabete girince ve Med Marine de k lavuzluk iflini yapmaya bafllay nca, Dekafl römorkör ihtiyac na girdi. Piyasada yapm fl olduklar çeflitli baflvurulardan sonuç alamay p bizimle görüfltüler. Bizim de elimizde o s rada 4 tane römorkör vard. Onlar da bir tane sat n alm flt, dolay s yla 5 römorkörle çal flt k ve onlar n k lavuzluk gelirlerinden de hiçbirfley istemedik. Normalde Med Marine, Dekafl n gelirlerinden % 35 pay al yordu. Biz hiçbir fley almad k, sadece devlete ödenmesi gereken % 6,5 hazine pay n Dekafl a ödettik. Biz rekabet ortam nda, 1 A ustos 2003 te devletin indirim yapt römorkör ücretlerine ra men kazanç sa lad k. Dekafl n ortaklar aç s ndan, % 40 a yak n emekli insanlar ve ay sonu alacaklar nemaya bak yorlar. Kendilerine göre hakl lar. Ortaksan ortakl ktan ne bekledi in çok önemli. Dekafl Med Marine sürtüflmesinde çok büyük indirimler yap ld. 1 Agustos 2003 te devlet zaten k lavuzluk ve römorkör tarifelerini % aras, baz yerlerde de % 50 ye varan oranlarda düflürdü. Ondan sonra rekabet bafllay nca, Nisan 2004 sonras Med Marine firmas, k lavuzlukta % 25, römorkörde % 15 indirim yapt n aç klad. Yer yer % 70 lere kadar ç kt bu indirim. Bütün bunlar olunca, Dekafl n o eski, zmit Körfezi ne, Tüprafl a gelen bir gemiden 50,000 dolar k lavuzluk ücreti ald tekel günleri bitti. Geliri düfltü ve ortaklar daha çok gelir getirece ine inand eski yönetimi iflbafl na getirdi. Ben çok fark edece ini düflünmüyorum. Dekafl n gelece ini, böyle giderse çok parlak görmüyorum. & The privatisation of ports is another matter. After privatizations take place as with Mersin Port and Galataport there shouldn t be a suspension. Turkey has been talking about privatisation for the last 20 years. What would you say about the activities and change in management of Dekas which is again on the agenda? The Sea Pilotage Corporation (Dekas) is a corporation where more than 200 pilot captains got together as partners who operate registered with the Free Market Board (SPK) and which gives importance to individual participation. The management that existed when Dekas was founded has taken over and they continue with their rights. Is the Marin Tugboat still active? When Med Marine and Dekas became rivals and when Med Marine also began pilotage operations Dekas entered the tugboat business. After not obtaining any results in the market after their various applications they talked with us. At that time we had 4 tugboats in our hands. They had purchased one tugboat and thus we worked with 5 tugboats and didn t ask for any pilotage fees from their revenues. Normally Med Marine was receiving 35 percent from Dekas s revenues. We didn t ask for anything except we asked Dekas to pay the 6.5 percent Treasury share that has to be paid to the state. Despite the reduction in pilotage fees by the state on 1 August 2003 we made money in a competitive environment. From the point of Dekas partners, 40 percent are retired individuals that look forward to the interest payments at the end of the month. They are right from their point of view. If you are a partner it is very important what you expect from a partnership. The friction between Dekas and Med Marine resulted in very high reductions. The state had already reduced pilotage and tugboat rates between 25 and 40 percent and close to 50 percent in certain areas on 1 August When the rivalry started Med Marine announced that they had reduced pilotage fees by 25 percent and tugboat fees by 15 percent after April This reduction went up to 70 percent in certain areas. When all of this happened, the old days when Dekas would receive a monopoly fee of 50,000 dollars for pilotage services from a ship that came to zmit Bay for Tupras came to an end. Earnings fell and the partners bought back the old management thinking that they would increase earnings. I don t think it will make a big difference. I don t think Dekas s future is very bright if it goes on like this. & 034

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

THERE IS NO ROOM FOR COMPETITION IN PILOTAGE KILAVUZLUKTA REKABETE YER YOK

THERE IS NO ROOM FOR COMPETITION IN PILOTAGE KILAVUZLUKTA REKABETE YER YOK THERE IS NO ROOM FOR COMPETITION IN PILOTAGE KILAVUZLUKTA REKABETE YER YOK MEL KE ASLI fiah NSOY 040 zmit Körfezi nde verilen k lavuzluk ve römorkaj hizmetleri son 10 y ld r zaman zaman gündemi meflgul

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Vinç Seçim Kriterleri Crane Selection criteria Pazar / Ülke Koşulları Teknik Analiz Ürün Analizi Üretici / Bayi Analizi Finansal Analiz

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır.

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır. 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 160 19 23 GY tahmini 159 21 25 Netaş 9A09 finansal sonuçlarında 23mn TL net kar açıkladı, ki bu da bizim beklentimiz olan 25mn TL net karın biraz altındadır.

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health SAGLIKTAN GELEN LEZZET The taste coming from health Dünyayı değiştireceğini düşünecek kadar çılgın olanlar, bunu yapanlardır. The people who are crazy enough to think they can change the world, are the

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com 1. Kapak. 2. çindekiler. 3. Misyonumuz. 4. Yönetim Ekibi. 5. Sektör ve Piyasa Ortamı. 6. Fırsat. 7. Piyasa

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Sick at school. (Okulda hasta) Turkish. List of characters. (Karakter listesi) Leila, the sick girl. Sick girl s friend. Class teacher.

Sick at school. (Okulda hasta) Turkish. List of characters. (Karakter listesi) Leila, the sick girl. Sick girl s friend. Class teacher. (Okulda hasta) List of characters (Karakter listesi) Leila, the sick girl Sick girl s friend Class teacher Nurse (Leyla, hasta kız) (Hasta kızın arkadaşı) (Sınıf öğretmeni) (Hemşire) Girl with bike rider

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE 1976: HırdavatfirmasıolarakKaraköy de kuruldu. 1980: Hırdavatın yanında kişisel koruyucu donanımlar satmaya başladı. 1986: Güvenlik güçlerine yönelik koruyucu kask üretimine

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

Software R&D Center. Generate future softwares

Software R&D Center. Generate future softwares Software R&D Center Generate future softwares WHO WE ARE? Served in Bursa R&D Center and İstanbul Service Office with more than 70 qualified staff, Litera is a turkish software company that established

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT 2015 Collection 2010 yılında faaliyete başlayan orenon çalışmalarına profesyonelliği, tecrübeyi, kaliteli hizmet anlayışını ve modern vizyonu ilke edinip, inşaat, hizmet, mobilya, gıda, dış ticaret, toptan

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved 5 4 Usta-Çırak Usta sen ol bu sefer çırağın ben. Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı. Dünden hazırız ama cesaret olmalı Sen bana aşık ben sana aşık Ne duruyoruz ki başlasak artık? Seni çözmek için alt yazı

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

SELİMOĞLU-DEMİRLAND-DOSSO DOSSİ İŞBİRLİĞİ Temelleri 1961 yılında atılan SELİMOĞLU İNŞAAT kurulduğundan bugüne kadar gerek kendi sektöründe, gerekse petrokimya ve gıda alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir.

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı