Türk Seramik Sektörü Turkish Ceramic Sector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Seramik Sektörü Turkish Ceramic Sector"

Transkript

1 May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Say lar n Söyledi i / Statictical Outlook Türk Seramik Sektörü Turkish Ceramic Sector Germiyan Saatçio lu Seramik Federasyonu - Ceramics Federation Seramik Sektörü, Seramik Kaplama Malzemeleri, Seramik Sa l k Gereçleri, Seramik Sofra ve Süs Eflyalar, Porselen Sofra ve Mutfak Eflyalar, Teknik Seramikler, Refrakter Harç ve Tu lalar ile Seramik Hammaddeleri alt sektörlerinden oluflan; inflaat sektörüne önemli oranda girdi sa layan bir sanayi dal d r. Büyük oranda yerli girdiler kullanan seramik sektörünün yaratt katma de er çok yüksektir. Seramik Sektörü, y ll k 2.0 Milyar ABD Dolarl k katma de er, 800 Milyon ABD Dolarl k ihracat ile, ülkemizin en köklü ve temel sanayi gruplar ndan biridir. Seramik sektörüne hizmet veren yan sektörleri ve hammadde üretimi gerçeklefltiren firmalar da içine alan bir perspektifle bak ld nda sektörün iflgücünün kifli düzeyinde oldu u söylenebilir. Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü Ülkemizde, 1950 li y llarda, endüstriyel anlamda üretime bafllayan Türk Seramik Sektörü, 1980 lerden sonra h zl bir geliflim temposuna girmifltir. Son yirmi y lda, nflaat sektöründeki geliflmelere paralel olarak, sektörde üretim yapan firma say s ve üretim de h zla artm flt r. Halen sektörde 24 üretici faaliyet göstermektedir. The Ceramic Sector is a branch of industry comprising the sub-sectors of Ceramic Tile, Ceramic Sanitary Ware, Ceramic Table and Decorative Ware, Ceramic Table and Kitchen Ware, Technical Ceramics, Refractories, Mortar and Bricks and Ceramic Raw Materials which provide significant inputs for the construction industry. The added value created by the Ceramic Sector which uses a significant amount of domestic inputs is very high. With its USD 2.0 Billion annual added value and exports of USD 800 Million, the ceramic sector is one of the most established and basic industrial groups in our country. Looking from a perspective including the side industries serving the ceramic sector and the firms producing raw materials, it can be stated that the manpower employed by the sector is at about 200,000 people. Ceramic Tile Sector The Turkish Ceramic Sector, which started production in industrial sense in 1950s, has captured a rapid progress pace since 1980s. In parallel with the advances in the construction sector; in the last two decades, the number of firms manufacturing in the sector and output have increased rapidly. Currently, 24 manufacturers are operational in the sector. Obviously, the most significant development in 52

2 Seramik Seramik Kaplama Malzemeleri - - Ceramic Tiles Tiles m m Y llar - Years Üretim Output Yurtiçi Sat fl Domestic hracat Exports thalat Imports Sektördeki en önemli geliflme, sadece kapasite ve üretimin miktar olarak artmas de ildir kuflkusuz. Kapasite ve üretimin yan s ra, ürün kalitesi, ürün tasar m ve ürün yelpazesinin de büyük ölçüde artmas rekabet gücümüzü art ran en önemli etkenlerdir. Son modern teknoloji ile donat lm fl üreticilerimiz, iç pazardaki talebin üzerinde 308 milyon metrekare kapasiteye sahip olduklar ndan dolay, yurt d fl pazarlara da aç lm fllar, ve büyük baflar lar elde etmifllerdir. Türk Seramik Sektörü bugün 5 k tada 100 den fazla ülkeye ihracat yapmaktad r. hracat yapt m z ülkelerin bafl nda, kalite standartlar yüksek olan Almanya, ngiltere gibi AB ülkeleri gelmektedir. Son y llarda A.B.D. ye yap lan ihracat m zda da önemli art fllar meydana gelmifltir. En önemli ihracat pazarlar m z ngiltere, A.B.D. srail, Almanya ve Kanada d r y l nda 246 milyon $ de erinde 72 milyon m 2 seramik kaplama malzemesi ihracat yapan Türkiye, bugün dünyan n talya, spanya, Çin ve Brezilya dan sonra beflinci büyük seramik kaplama malzemeleri ihracatç s d r. Üretiminin her y l % 40 ndan fazlas n ihraç eden sektörün 2004 y l ihracat 94 milyon m 2 ye ulaflm flt r y l nda Türk paras n n beklenilmeyen afl r de erlenmesi ve enerji fiyatlar nda ve di er girdilerdeki ani art fllar nedeniyle ihracat 89 milyon m 2 de kalm flt r. Üreticilerin ve Hükümetin gerekli tedbirleri almas halinde 2006 y l nda ihracat n 100 milyon m 2 ye ulaflmas ve hatta bu miktar aflmas beklenilmektedir. Seramik kaplama malzemeleri sektörünün y llar aras ndaki performans ; kurulu kapasite, üretim, iç piyasa sat fl, ihracat ve ithalat rakamlar yukar daki tabloda ve grafikte gösterilmifltir. the sector is not just the increase in capacity and production volume-wise. In addition to capacity and output, the enhancements in product quality, product design and product range are the most significant factors increasing our competitive power. Our manufacturers, equipped with state of the art technology have set sail on international markets too as they have a capacity of 308 million squaremeters, well above the domestic demand, achieving major success. Turkish ceramic sector currently exports to more than 100 countries in 5 continents. EU countries like Germany and UK with high quality standards lead the countries we export to. Significant increase has occurred in our exports to USA in recent years as well. Our most significant export markets are UK, USA, Israel, Germany and Canada. Turkey, which has exported 72 million m 2 ceramic tile worth $ 246 million in 2002, is currently the fifth largest ceramic tile exporter in the world after Italy, Spain, China and Brazil. Year 2004 exports of the sector which exports more than 40 % of its output have reached 94 million m 2 In 2005, exports have remained at 89 million m 2 due to the unexpected overvaluation of Turkish currency and the sudden increases in energy prices and other inputs. It is expected that if manufacturers and the government take the necessary steps, exports will reach and perhaps surpass 100 million m 2 in Performance, installed capacity, production, domestic sales, export and import figures for the ceramic tile sector for years are provided in the table and chart below. 53

3 May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Say lar n Söyledi i / Statictical Outlook Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü - Ceramic Tile Sector Y llar Kapasite m 2 Üretim m 2 Yurtiçi Sat fl m 2 hracat- Exports thalat-imports Years Capacity m 2 Output m 2 Domestic Sales m 2 m 2 $ m 2 $ Seramik Sa l k Gereçleri Sektörü Seramik sa l k gereçleri sektörü, ülke ekonomisinde etkin ve önemli bir yeri olan seramik sektöründe, kaplama malzemeleri alt-sektöründen sonra ikinci büyük alt-sektör konumundad r. Ayr ca seramik sa l k gereçleri sektörü inflaat sektörüne girdi sa layan büyük bir sanayi dal d r y l na kadar Türkiye seramik sa l k gereçleri ihtiyac n n tamam n ithalat yoluyla karfl lam flt r. 1950'li y llarda ülkede bafllat lan sanayileflme çal flmalar sonucunda, ilk seramik sa l k gereçleri fabrikas 1960 y l nda stanbul'da faaliyete bafllam flt r. Seramik sa l k gereçleri üretiminde kullan lan hammadde, yard mc madde ve di er iflletme malzemelerinin d fl girdi oran çok düflük seviyededir. Türkiye, seramik mamullerinin üretimi aflamas nda kullan lan hammaddeler aç s ndan zengin bir ülke konumundad r. Türk seramik sektörü, bu hammaddeleri iflleyerek katma de eri yüksek ürünlere dönüfltürmekte ve ülke ekonomisine büyük katk larda bulunmaktad r. Türk seramik sektörü geçen süre içerisinde gösterdi i geliflme ile bugün rekabetin yo un oldu u sektörde dünyan n en büyük üretici ülkelerinden biri olmufltur. Sektörün 2005 y l kapasitesi adettir. Bugün seramik sa l k gereçleri alt sektöründe üretim gerçeklefltiren 9 adet büyük ölçekli Ceramic Sanitary Ware Sector Ceramic sanitary ware sector is the second largest sub-sector after the tile sub-sector in the ceramic sector which has an effective and significant place in the country s economy. Ceramic sanitary ware sector is also a branch of industry providing inputs to the construction sector. Until 1960, Turkey has met the entirety of its ceramic sanitary ware demand through imports. As a result of the industrialization efforts initiated in the country in 1950s, the first ceramic sanitary ware plant started operations in Istanbul in The external input ratio of the raw materials, auxiliary materials and other operational supplies used in the manufacturing of ceramic sanitary ware is at a very low level. Turkey is firma bulunmaktad r. Ancak büyük üretici firmalar n yan s ra, 1980 li y llar n ikinci yar s ndan sonra, çeflitli bölgelerde 30 kadar orta ve küçük ölçekli iflletme üretime bafllam flt r. Türk seramik sa l k gereçleri sektöründe mevcut üretim kapasitesinin sürekli artmas na a country rich in raw materials used in the production stage of ceramic products. The Turkish ceramic sector transforms these materials into products with high added value through processing, making great contributions to the economy of the country. With the progress it has achieved during the elapsing time period, the Turkish ceramic sector has become one of the largest producer countries in the world in this industry where competition is fierce. Year 2005 capacity of the sector is 22,000,000 units. Today, there are 9 large size firms producing in the sanitary ware sub-sector. However, alongside of major manufacturers; starting from the second half of 1980s, about 30 medium and small size undertakings have started productions in various regions. 54

4 ra men, yurtiçi tüketimin yeterli ölçülerde art fl göstermemesi, seramik sa l k gereçleri üretiminin ihracata yönlendirilmesine neden olmaktad r. Seramik sektörü içinde en yüksek ihracat/üretim oran bu ürün grubundad r. Bugün seramik sa l k gereçleri sektörü üretiminin yaklafl k %60' n ihraç etmektedir. Türkiye bu sektörde Avrupa da en fazla ihracat yapan ülkedir. Türkiye 2006 y l nda 178,8 milyon Dolar de erinde 119,6 bin ton karfl l 8.5 milyon parça seramik sa l k gereci ihraç etmifltir. hracat bak m ndan seramik kaplama malzemelerinden sonra ikinci önemli sektör olan seramik sa l k gereçleri alt sektörünün dünya pazarlar ndaki rekabet gücü artmaktad r y l verilerine göre, Türkiye'nin di er önemli sa l k gereçleri ihraç ülkeleri ise s ras yla ngiltere, Almanya, ABD, spanya ve Fransa d r. Seramik sa l k gereçleri sektörünün y llar aras ndaki performans ; kurulu kapasite, üretim, iç piyasa sat fl, ihracat ve ithalat rakamlar afla daki tabloda ve grafikte gösterilmifltir. Despite the continuous increase in the production capacity of the Turkish ceramic sanitary ware sector, failure of domestic production to increase in the same scale causes the ceramic sanitary ware production to be directed towards exports. The highest import/export ratio within the ceramic sector is in this product group. Currently, the ceramic sanitary ware sector exports approximately 60 % of its output. In this industry, Turkey is the country with the highest volume of exports in Europe. Turkey has exporter 8.5 million pieces of ceramic sanitary ware, representing 119,600,000 tons worth USD 178,800,000. The competitive power in world markets of the ceramic sanitary ware sub-sector which is the second major sector following ceramic tile in terms of exports is growing. According to year 2005 data, other major export destination countries of Turkey for ceramic sanitary ware are UK, Germany, USA, Spain and France. Performance, installed capacity, production, domestic sales, export and import figures for the ceramic sanitary ware sector for years are provided in the table and chart below. Seramik Sa l k Gereçleri - Ceramic Sanitary Ware Ton - Tons Ton Ton - Tons Tons Y llar - Years Üretim Output Yurtiçi Sat fl Domestic hracat Exports thalat Imports 55

5 May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Say lar n Söyledi i / Statictical Outlook Seramik Sa l k Gereçleri Sektörü - Ceramic Sanitay Ware Sector Y llar Kapasite Ton Üretim Ton Yurtiçi Sat fl Ton hracat thalat Years Capacity Tons Output Tons Domestic Sales Tons Exports Imports Ton $ Ton $ Kim Ne Kadar Tüketiyor Bugün seramik ürünler çevremizde en çok Akdeniz bölgesindeki ülkelerde tüketilmektedir. Kifli bafl na tüketim miktarlar na bakt m zda, spanya n n 7.3 m 2, Portekiz in 6 m 2, talya n n 3.4 m 2, Yunanistan n 3.5 m 2, Almanya n n 2.2 m 2 düzeyinde bir tüketimi oldu u görülmektedir. Türkiye de kifli bafl tüketim miktar ise 1,8 m 2 seviyesindedir. Miktar olarak seramik kaplama malzemeleri tüketiminde Türkiye Dünya üzerinde; Çin, Brezilya, spanya, A.B.D., Hindistan, talya, Meksika, Endonezya, Almanya, Fransa ve Rusya dan sonra 12. ülke konumundad r. Ancak, son y llarda durgun seyreden inflaat piyasas n n geçen y l bafl ndan itibaren canlanmas, enflasyondaki inifl e ilimi, banka konut kredilerindeki düflme, mortgage yasas haz rl klar ve seramik ürünlerin di er ürünlere olan avantajlar n n ö renilmesinden dolay tüketimin Türkiye de de artmas beklenmektedir. A.B.D. nin seramik karo tüketimi ise, kifli bafl na 1.2 m 2 düzeyindedir. Milli geliri Akdeniz ülkelerinden çok daha fazla olan bu ülkede, seramik tüketiminin bu kadar düflük olmas, al flkanl klarla ilgilidir. ABD de hal ve plastik esasl kaplama malzemelerinin tüketimi çok fazlad r. Ancak son y llarda, seramik ürünlerin avantajlar n n anlafl lmas ile, serami e do ru h zl bir kay fl bafllam flt r. talyan ve spanyol seramik üreticilerinin bu pazar n genifllemesine çok önemli katk lar olmaktad r. Seramik Sektörünün Sorunlar ve Çözüm Önerileri Ülkemizin zaman içerisinde maruz kald ekonomik krizlerin en derin ve y k c etkisinin reel kesim üzerinde oldu u aç kt r. Daralan ekonomi içerisindeki tahribat n izleri ekonomimizdeki bariz iyileflme ile birlikte silinmifl, üretim tesislerinde modernizasyon ve yeni yat r mlar yap lm flt r. Varolan belirsizlik ortam n n kalkmas yla Who Consumes How Much Today, ceramic products are mostly consumed in the countries in the Mediterranean region around us. Looking at the per capita consumption figures, it is observed that there is consumption at the level of 7.3 m 2 in Spain, 6 m 2 in Portugal, 3.4 m 2 in Italy, 3.5 m 2 in Greece and 2.2. m 2 in Germany. The per capita consumption in Turkey is at about 1.8 m 2. In the consumption of ceramic tiles by volume, Turkey ranks 12th in the world after China, Brazil, Spain, USA, India, Italy, Mexico, Indonesia, Germany, France and Russia. However, it is expected that consumption increases further in Turkey due to the vitalization in the construction market which has been stagnant in recent years, starting from early last year; the downward trend in inflation, the drop in bank housing loan rates, the preparations for the Mortgage Act and the increase in the awareness of the advantages of ceramic products over others. The per capita ceramic tile consumption in USA on the other hand is 1.2 m 2. That ceramic consumption is so low in such a country with a much higher national income than the Mediterranean countries is attributable to habits. In USA, the consumption of carpets and plastic based covering materials is very high. Yet, a swift shift has begun towards ceramic as people are becoming aware of the advantages of ceramic ware. Italian and Spanish ceramic manufacturers are making quite significant contributions in the expansion of this market. Problems Of The Ceramic Sector and Proposed Solutions It is clear that the deepest and most destructive impact of the economic crises our country undergoes from time to time is on the real sector. The traces of this destruction in the constricting economy has been eliminated by 56

6 üretimimiz, sat fllar m z ve ihracat m z artm flt r. Üretimimizi art ramazsak, dünyayla rekabet edebilecek maliyetlerle ve verimlilikle üretmeyi baflaramazsak yaflamam z mümkün de ildir. ç piyasan n yetersiz oldu u zamanlarda bunun da ancak ihracatla mümkün oldu u aç kt r. Üretimin ve ihracat n art r lmas için gerekli önlemlerin bafl nda kamu denetiminde bulunan üretim girdilerinin rekabet edilebilir seviyelerde sa lanmas gelmektedir. Seramik sektörünün Dünya üzerindeki rekabet gücünü sürdürebilmesi, kaplama malzemeleri ve sa l k gereçleri konusunda yurt içindeki pazar pay n koruyabilmesi ve art rabilmesi ve dünya pazarlar ndan alm fl oldu u pay art rabilmesi için sektörün sorunlar n n acilen çözülmesi gerekmektedir. Enerji hracata dönük olarak çal flan sektörümüzün talebi, en önemli girdilerden biri olan enerjiyi, uluslararas rakipler ile eflit koflullarda kullanmakt r. Bunun yolu da özellikle Devlet denetiminde bulunan elektrik ve do algaz fiyatlar n n rekabet edilebilir seviyelerde tutulmas ndan geçmektedir. Türkiye de do algaz da t m a pek çok bölgeye ulaflmam flt r. Bu nedenle süratle do algaz yat r mlar tamamlanmal ve henüz do algaza kavuflmam fl üretim tesislerinin bir an evvel bu yak t kullanabilir duruma gelmesi gerekmektedir. Do algaz n varl yan nda fiyat da çok önemlidir. Yurdumuzda sanayide tüketilen do algaz n %20 si seramik sektörü taraf ndan harcanmaktad r. Enerjiyi yo un olarak kullanan sektörümüzde do algaz n fiyat Avrupa ülkelerinin bir ço undan daha pahal d r. 2005/2006 Mart aylar aras ndaki bir y ll k dönemde döviz baz nda elektrik enerjisine %10, do algaza %37 zam yap lm flt r. KDV hariç olmak üzere do algazda kilovat saat cinsinden 2.24 Euro cent ve elektrik enerjisinde 6.82 Euro cent olan sat n alma maliyetlerimiz Avrupa daki rakip ülkelerinkinden %15-35 oran nda daha pahal d r. Sektörümüz Avrupa ülkelerindeki maliyet yap s na yetiflmeye çal fl rken, bu ülkelerdeki enerji fiyatlar ndan çok daha ucuza enerji kulland ran ve seramik dal nda iddial olan Hindistan, ran gibi üçüncü ülkeler ortaya ç km flt r. Hükümetimizin elektrik enerjisi naklinde yaflanan kay plar asgariye indirmesi, kaçaklar önlemesi ve bunlar n bedelini elektrik enerjisi kullananlara the obvious improvement in our economy with modernization and new investments taking place in production facilities. As the existing uncertain environment disappeared; our production, sales and exports increased. It is not possible for us to survive if we cannot increase our production and achieve producing at costs and productivities which can compete globally. Obviously, when the domestic market is inadequate, this can only happen through exports. For production and exports to grow, the major required step to be taken is to ensure that production inputs under government control are supplied at competitive levels. For the ceramic sector to maintain its competitive power in the world, for it to preserve and increase its domestic market share in the area of tiles and sanitary ware, and increase its share it has captured in world markets, the problems of the sector must be solved urgently. Energy What our export-oriented sector wants is to use energy which is one of its most important inputs under equal terms with international rivals. The way to do this is to hold the electricity and natural gas prices which are government controlled at competitive levels. The natural gas distribution network in Turkey has not yet reached all regions. Therefore, natural gas investments must be completed swiftly and production facilities, which do not yet have natural gas, must be able to use this fuel as soon as possible. In addition to its availability, the price of natural gas is also important. In our country, 20 % of the natural gas consumed in the industry is used by the ceramic sector. For our sector, which uses energy intensely, the price of natural gas is much more expensive than in most European countries. In the one year period from March 2005 to 2006, 10 % rate increase has occurred on electricity and 37 % on natural gas in foreign currency terms. Our purchasing cost, which is 2.24 Euro cent per kilowatt hour for natural gas and 6.82 Euro cent for electrical power excluding VAT is about % higher than the competitor countries in Europe. While, on the one hand our sector is striving to get the cost structure in European countries, third countries like India and Iran, which makes power available for much cheaper prices than the energy prices in European countries and which are con- 57

7 May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Say lar n Söyledi i / Statictical Outlook yüklememesi gerekmektedir. Buna ilaveten üretim maliyeti düflük kaynaklardan elektrik enerjisi üretmesini, hidrolik enerjiye a rl k vermesini, çevreyi kirletmeyecek tedbirleri almak suretiyle milli kömür kaynaklar m zdan daha fazla yararlanmas n ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklar na öncelik vermesini beklemekteyiz. flçilik Ülkemizde iflçilik Avrupa ülkelerine göre daha düflüktür. Ancak iflçilik üzerindeki vergi yükleri bu ülkelerde olandan kat ve kat fazlad r. flçiye verilen paran n iflverene maliyeti katlanarak geri dönmektedir. Di er tarafta ifl gücü verimi de göz önüne al n rsa ülkemizin iflçilik konusundaki avantaj ortadan kalkm flt r. Kald ki, bugün Çin ve benzeri Uzak Do u ve baz Orta Do u ülkelerindeki afl r düflük ücretler ile rekabet edebilmemiz mümkün de ildir. fl gücü üzerindeki vergi yükleri hafifletilerek çal flanlar n eline geçen para azalmadan iflçilik maliyeti normal bir düzeye getirilmelidir. Verginin tabana yay lmas ve yeni vergi mükelleflerinin yarat lmas ile toplanan vergi tutar nda kayba u ramadan Hükümetimizin vergi politikalar n yeniden yap land rmas ve ifl gücü üzerindeki a r vergileri hafifletmesini beklemekteyiz. Nakliye Seramik sektöründe tafl mac l k maliyetleri, seramik ürünlerin niteli inden dolay toplam maliyet içinde çok önemli bir yer tutmaktad r. Sektörün y ll k yük kapasitesi 10 milyon ton düzeyindedir. Ülkede ulafl m a n n karayolu a rl kl olmas, deniz ve demiryolu ba lant lar n n yetersiz kalmas sektörün hem iç pazarda hem de ihracatta tafl mac l k maliyetlerinin yüksek olmas na neden olmaktad r. Bu nedenle sanayiinin yo unlaflt bölgelere fabrika - demiryolu ba lant lar, istasyonlar ve yükleme boflaltma tesisleri bir an önce kurulmal, yetersiz olanlar slah edilmelidir. Bunun d fl nda liman say s ve kapasiteleri art r lmal d r. Yüklerimiz limanlarda yetersiz stok sahalar ve yetersiz say daki r ht mlar dolay s yla haftalarca bekletilmekte, bu yüzden tafl mac deniz yolu flirketlerine yüklü t kan kl k primi ödemek ile karfl karfl ya b rak lmaktay z. Mevcut denizyolu sistemi, tafl mac l k sorununun çözümüne olanak verecek flekilde iyilefltirilmelidir. Finansman Seramik sektörü d fl rekabet gücü olan üretiminin önemli bir oran n ihraç eden bir sektördür. Bu nedenle ülkemize tentious in the area of ceramics, have appeared. Our government has to minimize the losses occurring in transmission of electrical power, must prevent contraband use and must not charge the cost of these to those consuming electrical power. In addition, we expect the government to produce electrical power from sources with low generation cost, to emphasize hydraulic power, to make more use of our national coal resources by adopting none polluting measures and to give priority to renewable energy sources like wind energy. Labor Coast In our country, labor cost is lower than in European countries. However, the tax burden on labor cost is much much higher than those in these countries. The cost of the wages paid to workers reverts back to the employer, increasing many folds. On the other hand, the advantage of our country in respect of labor cost has disappeared if one also considers labor productivity. Furthermore, it is not possible for us to compete with the extremely low wages in Far Eastern countries like China and certain Middle Eastern countries. The tax load on labor must be mitigated and the labor cost must be brought down to a normal level without decreasing the money the workers receive. We expect our government to restructure tax polices and mitigate the high taxes on labor cost by spreading taxes over the base and creating new taxpayers without incurring losses in respect of the total tax collected. Transportation Transportation is a very important part of the total cost in the ceramic sector due to the nature of ceramic products. The total cargo capacity of the sector per year is about 10 million tons. The predominance of land transportation in the transportation system of the country, the inadequate sea and railway connections bring high transportation costs both domestically and also for exports for the sector. Therefore, plant-railway connections, stations and loadingunloading facilities must be installed as soon as possible to areas where industry is concentrated and inadequate ones must be rehabilitated. Furthermore, the number of ports and their capacities must be increased. Our cargos are kept for weeks at ports due to inadequate stocking areas and inadequate quays, causing us to pay high congestion premiums to carrier maritime companies. The 58

8 yüksek miktarda döviz kazand ran ihracatç firmalar m z n KDV alacaklar n n ödemelerinin h zland r lmas gerekmektedir. hracata dönük olarak çal flan sektörümüzün bir di er talebi, Eximbank kredilerinin vadelerinin uzat lmas ve faiz oranlar n n düflürülmesidir. Ayr ca Eximbank kaynakl ihracat kredileri art r larak, ihracat de erinin en az %50 seviyesine kadar ç kart lmal d r. Yukar da say lan bu s k nt lar giderildi i ve gerekli önlemler al nd takdirde, ihracat potansiyeli yüksek olan seramik sektörü d fl pazarlarda, rekabetin daha da artmas na ra men ihracat n art racakt r. Çünkü Türkiye, dünyan n en fazla seramik ürün tüketicisi olan Avrupa K tas na yak nl, di er rakiplere göre fiyatlar n ucuzlu u, kaliteli ürün ve tasar mdaki çeflitlili i sayesinde dünya seramik pazar ndan önemli oranda bir pay alabilecektir. Haks z Rekabet Sektör bireyleri uyum içerisinde çal flmaya gayret etmekte ve birbirleri aras nda haks z rekabetlerin yaflanmamas na çal flmaktad r. Ara s ra ortaya ç kan sorunlu konulara da Federasyonumuz üyeleri ile görüflerek tüzü ü ve görevleri gere i arac l k yapmakta, hal çaresi aramaktad r. Ancak ithalat yoluyla yap lan haks z rekabet sektörümüzü y ld rmaktad r. Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti nden ithal edilmekte olan porselen seramik karolar ile sektörümüzdeki üreticilerin rekabet etmeleri mümkün de ildir. Bir serbest pazar ekonomisi olmayan Çin deki enerji ve iflçilik fiyatlar, Çin paras ndaki yapay de er ve Çin Devleti taraf ndan üreticilere tan nan teflvikler ve ba fllar ifli ekonomi kurallar d fl na tafl maktad r y l nda Çin den ithal edilen karolar 3.5 milyon metrekare iken bu miktar 2005 y l nda 5 milyon metrekareyi aflm flt r. Türk üreticilerinin girdi maliyetlerini karfl lamayan Çin mal ndaki CIF fiyatlar karfl s nda Federasyonumuz Türk sanayiinin korunmas için D fl Ticaret Müsteflarl na müracaatta bulunmufl ve Korunma Önlemleri talep etmifltir. Çin den yap lan ithalata 2004 y l Temmuz ay nda existing seaway system must be improved in such a way to allow the transportation problem to be solved. Financing The ceramic sector is internationally competitive and exports a significant portion of its output. Therefore, the payments of VAT receivables of our exporting firms which bring a significant amount of foreign currency to our country must be expedited. Another request of our sector which operates oriented to exporting is the extension of Eximbank loan facilities and decreasing the interest rate of such loans. Furthermore, Eximbank export loans must be increased up to minimum 50 % of the cost of the export. If these listed problems are eliminated and required steps are taken, the ceramic sector with high export potential will increase its exports even if competition increases further in international markets because Turkey will be able to get a significant share of the global ceramic market with its proximity to the European continent which has the highest number of ceramic ware consumers in the world, its comparatively cheaper prices and its diversity in terms of quality products and design. Unfair Competition Sector individuals are trying to operate in harmony and prevent any unfair competition among themselves. When any infrequent problems arise, our Federation discusses the matter with its members and mediates as required by its by-law and duties, seeking a solution. However, the unfair competition through imports is making our sector wary. It is not possible for the manufacturers in our sector to compete with the porcelain ceramic tiles imported especially from People s Republic of China. The energy and labor prices in China, which is not a free market economy, the artificial value of Chinese currency and the subsidies and donations allowed to manufacturers by Chinese government are carrying the matter beyond economic rules. Whilst tiles imported from China in 2004 were 3.5 million square meters, this quantity has surpassed 5 million square meters in Our Federation has applied to the Undersecretariat of International Trade for protection of Turkish industry against the CIF prices of Chinese goods which do not cover the input costs of Turkish manufacturers, seeking safeguard measures. Since the surveillance practice, which was initiated in July 2004 on imports from China was inadequate; we requested quota implementation in The matter is under review by the esteemed Undersecretariat. Incentives For Ceramic Consumption Ceramic tile has an important 59

9 May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Say lar n Söyledi i / Statictical Outlook bafllayan Gözetim Uygulamas yetersiz kald için 2005 y l nda kota uygulanmas konusunda talebimiz olmufltur. Halen Say n Müsteflarl k ta inceleme safhas nda bulunmaktad r. Seramik Kullan m n n Özendirilmesi Seramik kaplama malzemeleri di er yer ve duvar kaplama malzemeleri pazar içerisinde önemli bir yere sahiptir. Ancak, bu pazardaki yerini sa lamlaflt rmal ve pazar pay n büyütmelidir. Di er kaplama malzemeleriyle mukayese edildi inde seramik dayan kl d r, uzun ömürlüdür, sa l kl d r, hijyeniktir, kolay temizlenir, kolay uygulan r, ucuzdur ve bak m kolay ve masrafs zd r. Bu durumda hal, ahflap parke, plastik ve vinil malzemeler, mermer ve tabii tafllar gibi alternatif malzemelere oranla daha fazla ve daha genifl bir alanda kullan lmal d r. Keza, seramik sa l k gereçlerinin alternatifi pek az olup bu husus toplum taraf ndan kabul edilmifltir. Bu konuda tüketiciyi e itme ve bilinçlendirme çal flmalar Seramik Federasyonu ve çat s alt ndaki dernekler taraf ndan konferanslar tertipleme ve broflürler bast rarak da tma gibi yöntemlerle yo un olarak yap lmaktad r. nflaat Sektörünün çinde Bulundu u Durum ve Sektörün Gelece i Ekonomi içerisinde inflaat sektörünün pay çok fazlad r. Lokomotif sektör olarak inflaat sektörü, a ac n ormandan kesilip kap, mobilya haline getirilmesine, çak l n tafl nmas, kumun cam haline getirilmesine kadar ekonominin 148 alan n ilgilendirmektedir. Ekonomiye bu kadar katma de er katan ve istihdam yaratan sektörün bir flekilde desteklenmesi gerekmektedir. Bu sektör, bütün dünyada, uygun mevzuat, kredi ve teflviklerle desteklenmektedir. Ekonomisini gelifltirmek isteyen hükümetlerin inflaata önem vermesi, inflaat sektörünü teflvik etmesi, bu sektöre imkan yaratmas gerekir. Birçok ülkede ekonomik daralma görüldü ünde, inflaat politikalar gözden geçirilerek ekonominin ak lc tedbirlerle canland r lmas konuflulur ve uygulan r. A ustos 1999 y l nda meydana gelen deprem sonras emlak piyasas nda yaflanan güven bunal m, belediyeler taraf ndan inflaat ruhsatlar verilmesinin durdurulmas ve sa lam konuta çare olarak bulunan Yap Denetimi Mevzuat n n bir türlü uygulamaya sokulamamas, place within the floor and wall covering materials market. However, it has to strengthen its place in this market, increasing its market share. Compared to other covering materials, ceramic is strong, lasts long, is hygienic, easy to clean, easy to apply, cheap and easy and inexpensive to maintain. Therefore, it should be used more and in a larger area compared to alternative materials like hardwood, plastic and vinyl materials, marble and natural stones. Also, there is very little alternative for ceramic sanitary ware as accepted by society. Ceramic Federation and its affiliated associations are organizing conferences, publishing and distributing brochures in an intense effort for educating and increasing the awareness of the consumer on this subject. The Situation The Construction Sector is in and the Future of The Sector The share of the construction sector is very high in the economy. As a driver sector, the construction sector involves 148 areas of the economy, from the cutting of the tree from the forest, being turned into furniture, transportation of gravel and transformation of sand into glass. This sector, which contributes so much added value to the economy creating employment must be supported in some way. This sector is supported by appropriate legislation, loans and subsidies in the whole world. Governments wishing to improve their economies must emphasize construction, must encourage the construction sector, creating capabilities for it. In many countries, when there is economic contraction, construction policies are reviewed and revitalization of the economy through rational measures is discussed and implemented. Due to the confidence crisis undergone in the real estate market, the stoppage of construction licences by municipalities after the earthquake which occurred in August 1999 and failure to put into effect the Construction Supervision Regulations, which were deemed to be a remedy for sound housing, have actually stopped construction until 2000, almost collapsing the sector. Due to the economic crisis, 2001 was also a lost year for the construction sector. The construction sector has started to move within the improving economy in 2002 and afterwards, going through a revitalization starting from Recently, practices carried out for encouraging housing production in advanced societies and industrialized western countries, have started to be encountered in our country as 60

10 2000 y l sonuna kadar inflaatlar resmen durdurarak, sektörü adeta çökertmifltir. Yaflanan ekonomik kriz nedeniyle 2001 y l da inflaat sektörü için kay p bir y l olmufltur y l ve sonras nda iyileflen ekonomi içerisinde inflaat sektörü de k p rdam fl, 2003 den itibaren inflaat sektörü canlanm flt r. Geliflmifl toplumlarda ve sanayileflmifl bat ülkelerinde konut üretimini teflvik için yap lmakta olan uygulamalara yak n zamanda yurdumuzda da rastlan lmaktad r. Konut üretimi için zaruri olan finansman n etkin, verimli ve ucuz bir flekilde sa lanmas için özel finans kurumlar n n ve bankalar n konut sahibi olmak isteyenlere ve konut üreticilerine düflük faizli ipotekli konut kredisi vermeleri sektörü hareketlendirmifltir. Enflasyonun da y ll k %8-10 seviyelerine düflmesi ile birlikte banka konut kredilerinin faiz oranlar nda yaflanan düflme ve bankalar n konut kredilerine daha fazla fon ay rmalar konut sektörüne canl l k kazand rm flt r. Konut sektörünün h zlanmas ile birlikte seramik kullan m artmakta ve yurt içi piyasa büyümektedir. Buna paralel olarak seramik kaplama malzemeleri ve sa l k gereçleri konusunda devaml olarak yeni yat r mlar yap lmakta ve üretim kapasiteleri düzenli olarak art r lmaktad r. Çok yak n bir gelecekte Türk seramik sektörü T. Seramik Federasyonu ve çat s alt ndaki Dernekleriyle Avrupa Seramik ve Refrakter Üreticileri Federasyonu PRE ve Avrupa Seramik Karo Üreticileri Federasyonu CET in birer üye kuruluflu olarak Avrupa da bir numaral üreticisi konumuna gelecektir. Türkiye nin Amerika Birleflik Devletleri ne ihracat Türkiye nin seramik karo sektörü büyük bir geliflim gösteriyor. Türk imalat flirketlerinin karo kapasitesi 1990 y l nda 60 milyon metrekare ile bafllayarak 2005 te 300 milyon metrekareye ulaflt. Ayn dönemde Türkiye nin karo üretimi 52 milyon metrekareden 220 milyon metrekareye ç kt. Ayn zamanda, 8 milyon metrekare ile bafllayan Türkiye nin karo ihracat, 2005 y l nda 88,5 milyon metrekareye ulaflt. Türkiye nin en önemli ihracat pazarlar ndan biri ABD dir. Birçok Türk karo üreticisi ABD de kendi ihracat flirketlerini kurdular ve flu anda pazardalar. Bu flirketler Coverings Fuar na ürünlerini sergileme ve en yeni karolar n piyasaya sürme amac yla kat l yorlar. Bunun yan nda; Türk Karo Derne i, Coverings well. That special finance houses and banks started to extend low interest mortgage loans to those wishing to buy homes and to housing developers to allow efficient, productive and cheap financing which is a necessity for housing development have caused the sector to come to life. The housing sector has become revitalized as inflation went down to 8-10 % annually and the interest rates of bank home loans dropped and banks started to place more home loans. With the acceleration of the housing sector, ceramic consumption is increasing and the domestic market is growing. In parallel with this, continuously new investments are being made in the ceramic tile and sanitary ware fields with production capacities increasing regularly. In not too distant future, the Turkish ceramic sector will become the number one producer in Europe with Turkish Ceramic Federation and the Associations under its roof as member organizations of European Ceramic and Refractory Manufacturers Association PRE and European Ceramic Tile Manufacturers Association CET. Turkey s Exports to the United States of America Turkey s ceramic tile industry is showing a great development. Tile capacity of the Turkish manufacturing companies started in the year 1990 with 60 million square meters, reached to 300 million square meters in During the same period, tile production of Turkey increased from 52 million square meters to 220 million square meters. As well, tile exports of Turkey beginning with 8 million square meters, reached to 88.5 million square meters in the year One of the most important export markets of Turkey is the U.S.A. Many Turkish tile producers established their export companies in the United States and they are in the market. They are participating in Coverings exhibition to display their products and launch their most new tiles. In addition, Turkish Tile Association is taking place at Coverings show with their booth and promoting Turkish ceramics. Turkey s tile exports to the U.S.A. starting with 911,368 square meters totaling 4.25 million Dollars in the year1995, reached to 11,437,211 square meters adding up 48.3 million Dollars 61

11 May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Say lar n Söyledi i / Statictical Outlook Fuar na kendi stand ile Türk seramiklerini tan tma amac yla kat l yor. Türkiye nin ABD ye 1995 y l nda Dolara eflde er metrekare ile bafllayan ihracat, Dolar art flla12 kat artarak 2005 te metrekareye ulaflt. Birim fiyat, 2000 y l ndan sonra bir düflüfl gösterse de, 2004 te kendini toparlamaya bafllad y l nda Türkiye nin ABD ye olan karo ihracat Türkiye nin toplam karo ihracat n n % 3,45 i idi. Sürekli olarak büyük bir art fl gösterirken, 2005 y l nda % 12,93 e ç kt. Türk para biriminin ABD Dolar na karfl afl r de erli olmas nedeniyle, imalat maliyetleri 2005 y l nda artarken, ihracat geliri buna ayak uyduramad. Azalan kar marjlar, Türk karo üreticilerinin ABD ye olan ihracatlar n h z kesici bir rol oynad. with an increase of 12 fold in Unit price showed a decline after the year 2000 but it started to recover during Turkey s tile exports to the U.S.A market formerly was 3.45% of Turkey s total tile exports in It showed continuously a great increase and became 12.93% in the year Because of the over valuation of the Turkish currency against the U.S. Dollar, manufacturing costs increased in 2005 and export revenues could not follow it. Decreasing profit margins discouraged Turkish tile manufacturers for their exports to the U.S.A. $ / sq.m. m 2 _ Y l m 2 Dolar Birim Fiyat Türkiye nin Toplam Dollars $/m 2 hracat na Oran Year Unit Price Total Exports of Turkey % ,67 % 3, ,50 % 3, ,49 % 5, ,73 % 7, ,72 % 7, ,49 % 8, ,55 % 9, ,51 % 11, ,57 % 12, ,60 % 12, ,22 % 12,93 m 2 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 6,000,000 4,000,000 2,000, Türkiye nin ABD ye Karo Karo hracat hracat Turkey Tile to Export ABD to USA m Y llar - Years Dolar - Dollars Türkiye nin Türkiye nin ABD ye Karo hracat hracat Turkey Tile to ABD Turkey Tile Export to USA Y llar - Years Birim Fiyat $/m 2 Türkiye nin Toplam hracat na Oran % Unit Price $/m 2 % Total Exports of Turkey 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000, ,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Dolar - Dollars Türkiye nin Karo hracat na Oran % % of Turkey s Tile Exports 62

12

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle PROSES KAPASİTESİ ( BİTMİŞ MAMUL ÜRETİMİ ) TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle 8,1 Milyon Ton BİTMİŞ MAMUL ÜRETİM DEĞERİ 34 Milyar $ EKONOMİYE SAĞLANAN KATMA DEĞER 13 Milyar $ SEKTÖRÜN PROSES

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT

KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT Dünya Ekonomisinde 3 trilyon $ Kayıp Taşıt üretiminde %16 (=12 milyon adet) gerileme Büyük İstihdam Kaybı: ABD 8.7, AB de ise 3.5 milyon kişi işini

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

Association of Turkish Furniture Manufacturers MOSDER Chairman Ramazan

Association of Turkish Furniture Manufacturers MOSDER Chairman Ramazan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan DAVULCUOĞLU Association of Turkish Furniture Manufacturers MOSDER Chairman Ramazan DAVULCUOĞLU 15 Haziran 2012, İzmir GÜCÜMÜZ

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

TÜRKİYE AHŞAP ESASLI LEVHA SEKTORÜNÜN PROJEKSİYONU VE EKONOMİDEKİ DURUMU

TÜRKİYE AHŞAP ESASLI LEVHA SEKTORÜNÜN PROJEKSİYONU VE EKONOMİDEKİ DURUMU TÜRKİYE AHŞAP ESASLI LEVHA SEKTORÜNÜN PROJEKSİYONU VE EKONOMİDEKİ DURUMU İbrahim YILDIRIM 1, Cumhur ALEVLİ 2, Kadri Cemil AKYÜZ 3 1 Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, TRABZON

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

TURKISH ECONOMY PAST AND FUTURE Türkiye Ekonomisi. March 2013 DENİZ GÖKÇE

TURKISH ECONOMY PAST AND FUTURE Türkiye Ekonomisi. March 2013 DENİZ GÖKÇE TURKISH ECONOMY PAST AND FUTURE Türkiye Ekonomisi March 2013 DENİZ GÖKÇE Dünya Borsa Kapitalizasyonu 2012 sonunda 54.57 trilyon dolar China s growing global economic influence (% global GDP) Çin in Dünya

Detaylı

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Aggregate Demand Aggregate (domestic) demand (or domestic absorption) is the sum of consumption, investment

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

2014 KATALOG In 1990, When Our firm was established as Teknikel Machine Mould Manufacturing Industry, has been serving mould manufacturing to various sector, then has become Teknikel Machine Mould Industry

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Since 1996 VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Vardar Deri Makinalari 13 yıllık deneyim ile 1996 yılında kuruldu. Firmanın ilk yıllarında, ikinci

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji

Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR, Öğretim Üyesi EUROSOLAR Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği Başkan Yardımcısı WWEA Dünya Rüzgar Enerjisi

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

EPPAM BÜLTENİ. İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM Yıl 2, Sayı 7, Temmuz 2017

EPPAM BÜLTENİ. İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM Yıl 2, Sayı 7, Temmuz 2017 EPPAM BÜLTENİ İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU-DEİK ENERJİ İŞ KONSEYİ TEMMUZ TOPLANTISI İçindekiler DEİK Enerji İş Konseyi 1 Sahra Altı Afrika Enerji Yatırım 2 Uluslararası

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

İç ve Dış Borçlar Yüksek Seviyelerini Koruyor, Gelir Dağılımındaki Bozukluk ve Sosyal Bünyedeki Tahribat Devam Ediyor

İç ve Dış Borçlar Yüksek Seviyelerini Koruyor, Gelir Dağılımındaki Bozukluk ve Sosyal Bünyedeki Tahribat Devam Ediyor İç ve Dış Borçlar Yüksek Seviyelerini Koruyor, Gelir Dağılımındaki Bozukluk ve Sosyal Bünyedeki Tahribat Devam Ediyor Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ Marmara Üniversitesi, E. Öğretim Üyesi Özet: 2005 Yılında artış

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2)

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (2/2) «REPA» WIND ATLAS prepared by General Directorate of Renewable Energy (former EIE) indicates wind resource

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME Betül BÜYÜKÇIVGIN Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE Billurtuz, the first and largest refined salt factory of Turkey, started production in 1964 in Izmir, Turkey. The initial production capacity of 12.000 tons/year increased

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Tekstil ve Makine Sektörüne Genel Bir Bakış

Tekstil ve Makine Sektörüne Genel Bir Bakış Tekstil ve Makine Sektörüne Genel Bir Bakış Teks'l Sektörüne Genel Bakış Teks%l Sektörü Teks'l sektörü ülkemizin geleneksel sanayi kollarından olup sanayi ve ihracaaa başarı öyküsünün mihenk taşlarından

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

«Live 0Emisson» Christoph M. Grosser. Friedrichshafen, 27.08.2014. 0 emisyon Enerji ve Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

«Live 0Emisson» Christoph M. Grosser. Friedrichshafen, 27.08.2014. 0 emisyon Enerji ve Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. «Live 0Emisson» Christoph M. Grosser Friedrichshafen, 27.08.2014 Agenda Personal presentation Brief information about Turkey 0 emisyon A.Ş. (AG) Vision und Strategy Brief information about the Turkish

Detaylı

Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomisinin Temel Özellikleri

Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomisinin Temel Özellikleri Dünya Bankası nın yaptığı kişi başına GSMG sınıflandırmasına göre Birleşik Arap Emirlikleri yüksek gelirli ülkeler grubunda yer almaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomisinin Temel Özellikleri Basic

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products Meriç Süt ürünleri... 1998 yılında,200m² kapalı alanı,8 personeli ve 2.000 litrelik günlük süt işleme kapasitesi ile üretime başlayan Meriç İşletmeleri, kısa sürede tesislerini genişleterek kapalı alanını

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

arina INDEX YER KAROLARI DUVAR & YER KAROLARI WALL & FLOOR TILES Mine Atlas Minuto Stone Lisbon Movito Ekstra Karizma Budak Figura Planets Roma Madrid

arina INDEX YER KAROLARI DUVAR & YER KAROLARI WALL & FLOOR TILES Mine Atlas Minuto Stone Lisbon Movito Ekstra Karizma Budak Figura Planets Roma Madrid arina Osmanlı İmparatorluğu nun temellerinin atıldığı Bilecik ili Söğüt ilçesinde Söğüt Seramik A.Ş. adı altında 1973 yılında 335 dönüm arazi üzerinde 270 çalışanı ile 1.200.000 m 2 /yıl üretim kapasitesi

Detaylı

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS MASS VALUATION ACTIVITIES CONDUCTED BY GENERAL DIRECTORATE OF LAND REGISTRY AND CADASTRE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TOPLU DEĞERLEME ÇALIŞMALARI TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS Land

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ Gülşah MISIR gulsahmisir@gmail.com Filiz PEZİKOĞLU fpezikoglu@hotmail.com Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 7712, Yalova ÖZET Dünya

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

ADAKON TREYLER SERVİS VE PROJE HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

ADAKON TREYLER SERVİS VE PROJE HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ADAKON TREYLER SERVİS VE PROJE HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ Türkiye de kurulu bir römork, damperli treyler, semi treyler, flatbed, lowbed ve özel amaçlı treyler üreticisidir. Biz kendimizi zirai, inşaat,

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Ş.Endüstrıyel Hammaddeler Sempozyumu /14-15 Ekim 1999, izmir, Türkiye Maden ve Madenciliğe Dayalı Sanayilerin Türkiye Ekonomisine Katkısı

Ş.Endüstrıyel Hammaddeler Sempozyumu /14-15 Ekim 1999, izmir, Türkiye Maden ve Madenciliğe Dayalı Sanayilerin Türkiye Ekonomisine Katkısı Ş.Endüstrıyel Hammaddeler Sempozyumu /14-15 Ekim 1999, izmir, Türkiye Maden ve Madenciliğe Dayalı Sanayilerin Türkiye Ekonomisine Katkısı H.M. Köse, M. Diker MTA Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi / Ankara

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı