Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 ÝÇÝNDEKÝLER Contents GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. Genel Tanýtým / General Introduction 1-22 I. Giriþ / Introduction A. Raporun Dönemi / Period Covered In The Report 23 B. Ortaklýðýn Ünvaný / Name Of The Company 23 C. Yönetim Kurulu Üyeleri / Board Of Directors 23 D. Denetleme Kurulu / Board Of Auditors 23 E. Kâr Payý Daðýtýmý / Dividends Declared 24 F. Hisse Senetlerimizin Deðeri / Market Value Of Stocks 24 G. Tesislerimizle Ýlgili Bilgiler / Plant Information 25 H. Kimyevi Gübre Sektörü ve Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. nin Sektör Ýçindeki Yeri The Fertilizer Industry And Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. Amongst The Others II Yýlý Faaliyetleri / Activities In 2006 A. Yatýrýmlar / Investments B. Ýskenderun Tesislerindeki Geliþmeler ve Sonuç Improvements And Outcomes in Iskenderun Plant C. Mal ve Hizmet Üretim ve Satýþýna Ýliþkin Faaliyetler Activities Related Good and Service Production and Sales D. Kurumsal Yönetim Ýlkeleri Uyum Raporu Corporate Governance Principles Compliance Report E. Mali Tablolar / Financial Statements III Yýlý Kârýnýn Daðýtým Önerisi Proposal of Profit Appropriation For The Year Sonuç / Conclusion 49 Denetçi Raporu / Auditors Report Baðýmsýz Denetim Raporu / Independent Audit Report 52-95

3 YÖNETÝM ve DENETÝM KURULU THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF AUDITORS Ayaktakiler (soldan saða) (On foot from left to right side) Hüseyin GENÇ Denetçi Auditor Selahattin AYDOÐAN Denetçi Auditor Bekir AKBEY Yönetim Kurulu Üyesi Member Þahabettin ÞÝRÝN Yönetim Kurulu Üyesi Member Oturanlar (soldan saða) (Sitting from left to right side) Abdullah KUTLU Yönetim Kurulu Üyesi Member Bedrettin YILDIRIM Yönetim Kurulu Baþkaný Chairman Mehmet KOCA Yönetim Kurulu Üyesi Member Necdet DÝRÝK Yönetim Kurulu Baþkanvekili Vice Chairman Hamdi GÖNÜLLÜ Yönetim Kurulu Üyesi Member 2

4 YÖNETÝM KURULU BAÞKANI NIN MESAJI Deðerli ortaklarýmýz, Türkiye nin ilk gübre fabrikasýný kuran, sektöründe öncülük rolünü baþarýyla üstlenen Gübretaþ ý 55. yýlýna ülkesinde lider, dünyada ise adý güvenle birlikte anýlan dev bir þirket olarak taþýmanýn gururunu yaþýyoruz. Gübretaþ þu an ekonomik performans, kredibilite, güvenilirlik, popülerlik gibi kriterler açýsýndan zirvede bulunuyor. Son üç yýlda yakalanan baþarýyý, istikrarlý bir þekilde artan satýþ rakamlarý, yüzde 25 lere yükselen pazar payý, üretim, sevkiyat ve depolama imkanlarýmýzý artýrmak için yapýlan ciddi yatýrýmlar açýkça ortaya koymaktadýr. Baþarýyý sadece rakamsal deðerlerle ölçmek yeterli olmaz. En deðerli varlýðýmýz olan insan kaynaðýmýza yönelik iyileþtirmelere önem verdik. Sürekli eðitimle insan kaynaðýmýzýn kalitesini, moral deðerlere iliþkin çalýþmalarla da verimini artýrdýk. Gübretaþ, Türkiye nin en büyük çiftçi örgütü Tarým Kredi Kooperatifleri nin en büyük iþtiraki, deyim yerindeyse amiral gemisidir. Ýki kurumun ticari ve sosyal iliþkilerini güçlendirmek için harcadýðýmýz çabalar meyvelerini vermeye baþladý. Son üç yýl içerisinde Gübretaþ ýn satýþta rekor üstüne rekor kýrmasý, bu iþbirliðinin ortaya çýkardýðý sinerjinin sonucudur. Güç birliðinden doðan potansiyeli daha iyi kullandýðýmýzda Gübretaþ ýn pazar payý kendiliðinden artacaktýr. Gübretaþ sosyal sorumluluk bilincini de her geçen gün geliþtiriyor. Tarým sektörüne hizmet etmemiz nedeniyle en büyük sorumluluðumuz Türk çiftçisine karþýdýr. Çiftçilerimizin ürün verim ve kalitesinde dünya standartlarýný yakalamasý için eðitim seferberliði baþlattýk. Gübretaþ ýn uzman ziraat mühendisleri tarým yapýlan her noktaya ulaþarak çiftçilerimizi gübre, gübreleme ve toprak analizi konularýnda bilgilendiriyor. Eðitim faaliyetlerimiz bununla da sýnýrlý deðil. En büyük bayimiz konumundaki Tarým Kredi Kooperatifleri 2006 yýlýnda 400 yeni ziraat mühendisini göreve baþlattý. Gübretaþ, Tarým Kredi Kooperatifleri ile iþbirliði yaparak bu ziraat mühendislerine yönelik eðitim programlarý düzenliyor. Türkiye nin dört bir yanýna daðýlan genç beyinler, köy kahveleri ve odalarýnda, tarlalarda çiftçilerimize bilinçli tarým yapmalarý için eðitim veriyorlar. Türkiye ekonomisi son üç yýldýr ortalama yüzde 8 büyürken, tarým sektöründe büyüme yüzde 18 lerde seyrediyor. Ülkemizde son on yýlda ortalama 5 milyon ton gübre tüketiliyor yýlýnda küçük bir artýþ olsa da yeterli deðil. Bilinçli tarým faaliyetleri arttýðýnda tarýmdaki büyümeye paralel olarak gübre tüketimi de yeterli düzeye ulaþacaktýr. Gübretaþ olarak hedefimiz Türk tarýmýnda dengeli ve bilinçli gübre kullanýmýný yaygýnlaþtýrarak çiftçilerimizin birim baþýna en yüksek verimi almalarýna katkýda bulunmaktýr yýlýnýn ülkemiz, tarým ve gübre sektörüne hayýrlar getirmesi temennisiyle saygýlar sunarým. Bedrettin YILDIRIM 3

5 MESSAGE OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD Dear Shareholders, Gübretaþ is the first fertilizer company in Turkey and leadership of its sector. We are in proud since Gübretaþ is called with trust in the world. Gübretaþ is in the top of criterions such as economic performance, credibility, trust and popularity. It is not enough to measure success by numbers. We attach importance to improve aimed to human resource which is the most valuable wealth. We increase quality of human resources with continual educations and their output with motivation works. Gübretaþ is the largest partnership of TKK which is the largest farmer organization in Turkey, on the other word it is the admiral vessel. Spending efforts aimed to get stronger social and trading relations between these two institutions is bearing. So, beating a record on the Gübretaþ sales in last 3 years is the result of this synergy.when we use potantial of this join forces better, market share of Gübretaþ will increase naturally. Gübretaþ is also improving social responsibilities consciousness with each passing day. Due to serve agriculture sector, our the most responsibilities are against to Turkish farmer. We start to education mobilization to farmer get the world standardization on the product efficiency and quality. Gübretaþ s agriculture engineers arrive to each agricultural area and inform to farmers about fertilizer, fertilizing and soil analysis. Education activities are not bounded by that. TKK which is the largest our vendor has started to work 400 agriculture engineers in Gübretaþ is preparing education programs which aimed to these agriculture engineers by collaboration with TKK. Those young people diffuse to villages and educate the farmers in order to conscious agriculture. While Turkish economy has grown for last three years by 8%, growth of agriculture sector is 18%. In Turkey, average 5 million ton fertilizer has been consumed in last ten years. In 2006, this consumption is higher but not enough. Growing conscious agriculture activities will generalize the use of fertilizer on balanced and consciously on the Turkish agriculture. Therefore, we contribute to farmers to get the highest output per unit. Best regards with the wishes of 2007 to be beneficial for our company, agriculture and fertilizer sector. Bedrettin YILDIRIM 4

6 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI Deðerli ortaklarýmýz, Gübre Fabrikalarý T.A.Þ için 2007 yýlýnýn özel bir anlamý var. Bu yýl þirketimizin 55. yaþýný kutlayacaðýz yýlýnda Türk çiftçisine kimyevi gübre temin etmek amacýyla kurulan, aradan geçen yarým asrý aþkýn sürede deðiþim ve dönüþümlerini gerçekleþtirerek Türkiye nin 100 büyük sanayi þirketi arasýna adýný yazdýran Gübretaþ, bugün küresel bir oyuncu olma vizyonuyla yoluna devam etmektedir. Köklü geçmiþimizden aldýðýmýz güçle bu hedefe de ulaþacaðýmýz inancýný taþýyoruz yýlý Gübretaþ açýsýndan tarihi rekorlarýn kýrýldýðý verimli bir yýl oldu. 1.4 milyon tona yaklaþan rekor satýþla %25 lik pazar payýna ulaþtýk. Bu gurur verici tablonun oluþmasýnda profesyonel yöneticiler olarak bizlere destek olan yönetim kurulumuz ile çalýþanlarýmýza teþekkürü borç biliyoruz. Gübre sektöründe lojistik gücünüz ve depolama imkanlarýnýz son derece önemlidir yýlý yatýrýmlarýnda bu alanlara aðýrlýk verdik. Ýzmir Aliaða da aldýðýmýz depoyu faaliyete geçirdik. Ýskenderun daki sývý ve toz gübre üretim ünitemizi geliþtirerek Ýzmir tesislerimize taþýyacaðýz. Samsun da ise aldýðýmýz arsa üzerine depo inþa çalýþmalarýný baþlattýk yýlýnda sektördeki pazar payýmýzý korumak için büyümeyi sürdürmeyi planlýyoruz. Bütçede 9 milyon YTL lik yatýrým öngördük. Bu yýl bizim için en büyük kazanç Ýskenderun tesislerimizin verimli iþletilmesi operasyonunun baþarýyla sonuçlandýrýlmýþ olmasýdýr. Mart ayý baþýnda þirketimiz ile Denizciler Birliði arasýnda Ýskenderun tesislerimizin modernize edilerek daha aktif ve verimli bir liman iþletmesine dönüþtürülmesi amacýyla 25 yýllýk sözleþme imzalandý. Tesislerimizin verimli iþletilmesi rekabet gücümüze ve karlýlýðýmýza olumlu katký saðlayacaktýr. Tarým sektöründe yeniden yapýlanma ve dönüþüm yaþanýyor. Köylümüz tarýmdan çekilirken, bilinçli çiftçilerimizin sayýsý artýyor. Reel tarým, iþletme büyüklüðü, toprak analizi ve damlama sulama gibi konular bundan böyle gündemimize daha sýk gelecek. Gübretaþ olarak tarým ve gübre sektöründeki deðiþimlere paralel adýmlar atarak ürün portföyümüzü sürekli güncelliyoruz yýlýnda ürettiði tek çeþit gübre ile piyasaya giren þirketimizin bugün ürün portföyünde 60 dan fazla gübre bulunuyor. Organik gübre üretim ve satýþý konusundaki araþtýrmalarýmýz sürüyor. Ülkemizin gübre hammaddesi kaynaklarýna sahip olmamasý üretim imkanlarýmýzý ve satýþ stratejilerimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Hammadde kaynaklarý olan ülkelerde yatýrým ve iþbirliði yapma arayýþlarýmýz devam ediyor. Bu amaçla gittiðimiz yurtdýþý ziyaretlerinde Gübretaþ markasýnýn küresel ölçekte pozitif algýlanmasý bizleri memnun etmektedir. Gübretaþ artýk uluslararasý pazarlarda yerel alýcý konumundan küresel oyuncu konumuna doðru ilerlemektedir yýlýnýn þirketimiz, paydaþlarýmýz ve yatýrýmcýlarýmýz açýsýndan bereketli olmasý dileklerimle saygýlar sunarým Mehmet KOCA 5

7 MESSAGE OF THE GENERAL MANAGER Dear Shareholders, For Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. year of 2007 has vey special meaning:we will celebrate 55. anniversary of our company. Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. founded in 1953 for providing chemical fertilizer for Turkish farmers, has achieved the success of being one of the major company between Turkey s Top 100 Industrial Enterprises by renovating and modifying itself in the time of more than half a century. Today, It also contiunes proceeding on its way with the mission of being a global player. We believe to reach to this target with the power of the company s origin and past. For Gübre Fabrikalarý T.A.Þ became very efficient year in which historical records were broken. With the record sales hitting to 1.4 million tones we reached 25 % of the market share. We thanks to our personnel and our members of boards which supported us in the way of forming such a scene that gives us pride. It is very important to have logistic power and storing facilities in the fertilizer sector. We focused on investments especially in these areas. We activated warehose which is purchased in Aliaða, Ýzmir. We will move our production of liquid and powder fertilizer from Ýskenderun to Ýzmir facilities by improving these productions. We started to building of warehouses which is purchased in Samsun. We are planning to continue our growth to protect our market share in the sector in We predicted investments amounted 9 million YTL in the budget. For us, the biggest acquirement in this year is finalizing project of Iskenderun Plant s efficient operation successfully. At the beginning of March a contract has been signed between our company and Denizciler Birliði in order to convert Ýskenderun plant to more active and effective seaport facility by modernizing it for 25 years. It will make a positive effect on our competition power and profitability. Nowadays,There are reconstruction and conversion in the fertilizer sector. While our peasants is withdrawing themselves from agriculture, number of conscious farmers are increasing. From now on, we will put real agriculture, size of operation, soil analysis and foliar application on our agenda more frequently. As Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. we are updating our product range all the time by taking steps in paralleled with developments in agriculture and fertilizer sector. Today, Our company, entering the market by producing only one kind of product in 1954, has more then 60 kind of fertilizers in its product portfolios. We continue studies on production and sale of organic fertilizer. Lack of our country s raw material resources for fertilizer affects our production opportunities and sales strategies in the negative way. We are looking for investment and cooperation in the countries who have these resources. Positive perception of Gübretaþ brand globally at our foreign business trips for foreign investments make us very happy. From now on, Gübretaþ is moving ahead from being local buyer to being a global player. Best regards with the wishes of 2007 to be fruitful for our company, shareholders and investors. Mehmet KOCA 6

8 ÞÝRKET ÜST YÖNETÝMÝ / TOP MANAGEMENT OF THE COMPANY Genel Müdür General Manager Lisans / B.A. Genel Müdür Yardýmcýsý Assistant General Manager Lisans / B.A. Genel Müdür Yardýmcýsý Assistant General Manager Lisans / B.A. Genel Müdür Yardýmcýsý Assistant General Manager Lisans / B.A. Lisans / B.A. Yüksek Lisans / M.A. Mehmet KOCA (3) Ýstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliði Bölümü / Ýstanbul Technical University Sakarya Engineering Faculty Industrial Engineering Department Ferat GÜMÜÞBAÞ (1) Ankara Mühendislik ve Mimarlýk Akademisi Kimya Müh. Fak. Ankara Engineering and Architecture Academy, Chemistry Engineering Faculty Ferhat ÞENEL (4) Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme Fakültesi Ýstanbul University Business Administration Faculty Tahir OKUTAN (2) Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Atatürk University Agriculture Faculty Anadolu Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Anadolu University Economics Faculty Dumlupýnar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dumlupýnar University Social Science Institute 7

9

10

11 YEREL ALICIDAN KÜRESEL OYUNCUYA 1953 yýlýnda Türk çiftçisinin ihtiyacý olan her türlü kimyevi gübreyi üretim ya da tedarik yoluyla karþýlamak amacýyla kurulan Gübretaþ, o günden beri ilkelerinden taviz vermeden deðiþim ve dönüþümlerini gerçekleþtirerek 55 yýllýk tarihi yürüyüþünü sürdürüyor. Gübretaþ, son yýllarda satýþlarýný önemli miktarda artýrarak sektöründe yüzde 25 lik pazar payýna ulaþtý. Sektördeki konumunu korumak için satýþ ve sevk noktalarýný çoðalttý, depolama ve torbalama kapasitesini yükseltti, bilgi iþlem altyapýsýný tamamen yeniledi, reorganizasyon gerçekleþtirdi, insan kaynaðýnýn kalitesini artýrdý. Bütün bu atýlýmlar Gübretaþ ýn istikrarlý bir büyüme çizgisi yakalamasýný saðladý. Gübretaþ, bugün YTL ye yaklaþan cirosu ile Türkiye nin en büyük 100 sanayi kuruluþu arasýnda yer alýyor. Gübretaþ markasý ortaklarý ve sosyal paydaþlarý tarafýndan GÜVEN, nihai tüketici olan Türk çiftçisi tarafýndan ise KALÝTE ile birlikte anýlýyor. Yarým asrý aþan birikimiyle sektörüne liderlik eden Gübretaþ, uluslararasý pazarlarda ise yerel alýcý konumundan küresel oyuncu hedefine koþuyor. FROM LOCAL BUYER TO GLOBAL PLAYER... Gübretaþ which was established in 1953 aimed to provide all kinds of fertilizer by production or import has been performing its alternations and transforms without making concessions for 55 years. Gübretaþ has been increased sales tonnage in recent years and reached 25% of sector share. It increased sales, logistic points, storage and bagging capacity, renewed substructure of IT, performed reorganizations, increased human resources quality to maintain its position in the sector. All of those leaps provided to GUBRETAS to have stable growth line. Gübretaþ has around YTL endorsement and it is in the best 100 industry enterprise. GUBRETAS brand mark is called TRUST by its partners and social shareholders and QUALITY by Turkish farmers. Gübretaþ is the leader of sector for more than half century and running to achieve its aim which is to be global player from local buyer. 10

12

13 SEKTÖRÜN ÖNCÜLÜÐÜNDEN LÝDERLÝÐÝNE Gübre sektöründe öncü rolünü üstlendi Gübretaþ her zaman. Türkiye nin ilk gübre fabrikasýný kurdu, ilk fosforlu ve kompoze gübresini üretti Son yýllarda ise en kaliteli ürünü en uygun fiyata satma politikasýný baþarýyla yürüterek gübre piyasasýnda DENGE unsuru bir þirket konumuna geldi. Gübretaþ, Tarým Bakanlýðý nýn 2005 yýlý verilerine göre bayi satýþýnda sektörünün lideri, ÝSO nun 2005 yýlý verilerini baz alarak açýkladýðý en büyük 500 sanayi kuruluþu listesinde, net satýþ hasýlatýna göre derecelendirmede 82. sýrada yer aldý. Özel þirketler sýralamasýnda ise 73. sýradadýr. Gübretaþ oyuncu sayýsýnýn giderek arttýðý, kýyasýya bir rekabetin yaþandýðý piyasada kaliteden ve deðerlerinden taviz vermeden ticari faaliyetlerini yürütmeye devam edecektir. FROM BEING PIONEER TO BEING LEADER Gübretaþ has always been pioneer in the fertilizer sector. It has built first fertilizer factory and produced first phosphoric and compound fertilizer in Turkey. In recent years, it executed the policy of the most appropriate price for the best quality and it has been the BALANCE Company. Gübretaþ is the leader of dealer sales in accordance with data of Ministry of Agriculture in It is also on the 82nd line according to scaling of net sales proceeds in the best 500 industry enterprise which was prepared by ISO based on the year It is on the 73rd line on the scaling of private companies. Gübretaþ will continue to execute of trading activities without making concessions from quality and its worthy in the sector. 12

14

15 ÇÝFTÇÝNÝN ÝHTÝYACI OLAN HER YERDE Gübretaþ ýn geniþ bayi aðý, pazardaki en büyük gücüdür. Türkiye nin yaklaþýk noktasýnda Gübretaþ ürünleri satýlmaktadýr. Bir baþka ifadeyle çiftçinin ihtiyaç duyduðu her yerde Gübretaþ vardýr yýlýna kadar pazarlama faaliyetlerini, Yarýmca, Ýskenderun ve Ankara Bölge Satýþ Müdürlükleri aracýðýyla yürüten Gübretaþ, artan talepleri karþýlamak ve müþteri memnuniyetini artýrmak amacýyla Ýzmir, Samsun ve Diyarbakýr da Bölge Satýþ Müdürlüðü oluþturdu ve satýþ ekibini güçlendirdi. Gübretaþ tanýtým faaliyetlerini yoðunlaþtýrarak müþterileriyle iletiþim kanallarýný çoðalttý. IN EVERYWHERE FARMERS NEED The major power of Gübretaþ is the wide dealer network. Gübretaþ s production is sold in 2650 point of Turkey. On the other word, Gübretaþ is in everywhere farmers need. Gübretaþ has continued its marketing activities in Yarýmca, Ýskenderun and Ankara district sale directorates since After growing demand, it established three more district sale directorates in Ýzmir, Samsun and Diyarbakýr and strengthens its sale team. However, Gübretaþ improved its relations with customers and raised the channels of communication by customers. 14

16

17 ÜRÜN GELÝÞTÝRMEDE DE ÖNCÜ... Tarýmsal üretimde bol ve kaliteli ürün elde edebilmek için gerekli girdiler arasýnda kimyevi gübreler önemli bir yer tutar. Su, ilaç, tohumluk, gübre, makine vb. gibi zirai girdilerin etkileri dikkate alýndýðýnda, tek baþýna gübrenin, mahsul verimini %50 den %70 e kadar artýrdýðý tespit edilmiþtir. Bu gerçeði göz önünde bulunduran Gübretaþ ürün portföyünü sürekli olarak geliþtirmektedir 1954 yýlýnda Ýskenderun Sarýseki tesislerinde üretimine baþladýðý NSP (Normal Süper Fosfat) gübresi ile piyasaya giren Gübretaþ, tarým ve gübre sektörlerindeki geliþmelere paralel adýmlar atarak ürünlerini zenginleþtirdi. Bugün Gübretaþ kalitesiyle piyasaya sürülen çeþitli formlardaki 60 dan fazla gübre ülkemizde üretimi yapýlan her türlü bitkinin topraktan ve yapraktan beslenmesinde kullanýlmaktadýr. Gübretaþ bilinçli ve dengeli gübreleme için bitkiye özel gübre üretimine önem vermekte ve bu tür ürünlerinin sayýsýný her geçen gün artýrmaktadýr. THE PIONEER OF IMPROVING PRODUCT Chemical fertilizers have important place between necessary inputs to get abundant and quality products in agriculture production. If we consider effect of agrarian inputs such as water, cure, seed, fertilizer and machine etc. only fertilizer increases crop yield from %50 to %70. For that reason Gübretaþ is developing continuously its product portfolio. Gübretaþ who attended the market by NSP (Normal Super Phosphate) fertilizer which is started to be produced in Ýskenderun Sarýseki has increased kinds of products by taking steps in parallel with developments of agriculture and fertilizer sectors. Gübretaþ s more than 60 kinds of products are used all kinds of plant to cultivate from soil and leaf. Gübretaþ makes a point of fertilizer production which is for specific plant for conscious and balanced manure and increase those kinds of production with each passing day. 16

18

19 TARÝHÇE 6 Kasým 1952 tarihinde dönemin Bakanlar Kurulu Gübre Fabrikalarý nýn kurulmasý kararýný alýr, ancak þirket resmi olarak 1953 yýlýnda faaliyete geçer. Türk çiftçisinin kimyevi gübrelerden yararlanarak yüksek verimli ve kaliteli ürünler elde etmesi fikrinden yola çýkýlarak, Ziraat Bankasý öncülüðünde Zirai Donatým Kurumu, Þeker Fabrikalarý, Sümerbank, Etibank, Makine Kimya Endüstrisi ve Fertilizer Corporation of America A.G. þirketinin ortaklýðýyla TL sermaye ile Gübre Fabrikalarý Türk Anonim Þirketi kurulur. Amerikan þirketi 1958 yýlýnda hisselerini Ziraat Bankasý na devreder. Gübretaþ, 1954 yýlýnda Ýskenderun Sarýseki de Türkiye nin ilk kimyevi gübre fabrikasýný kurar. Üretim kapasitesi yýlda ton olan fabrikada NSP (Normal Süper Fosfat) gübresi üretilerek piyasaya sunulur yýlýnda Ýzmit Yarýmca da üretim kapasitesi yine yýlda ton olan ikinci fabrika açýlýr yýlýnda Yarýmca fabrikasýna iskele inþa edilerek yurtdýþýndan tedarik edilen hammaddelerin tahliyesi ile ürün sevkiyatý hýzlandýrýlýr yýlýnda Ýskenderun fabrikasýnda, içerdiði etkin madde (P2O5) oraný NSP ye göre daha yüksek olan (%43-45) TSP (Triple Süperfosfat) gübresinin üretimine baþlanýr yatýrýmlar açýsýndan tarihi bir yýldýr. Yarýmca fabrikasýnda da TSP üretimine geçilir. Piyasadan gelen taleplere cevap verebilmek amacýyla TSP fabrikasýnda iyileþtirmeler yapýlarak üretim kapasitesi yýlda tona çýkarýlýr. TSP üretiminde kullanýlmak üzere yýlda ton kapasiteli fosforik asit ünitesi iþletmeye alýnýr. Ayrýca yýlda ton kapasiteli sülfürik asit fabrikasý kurulmasý için düðmeye basýlýr. HISTORY The cabinet take a decision for establishing Gübre Fabrikalarý on November 6, 1952 but officially it carry outs in Setting out from opinion that Turkish farmers take advantage of chemical fertilizer to get highest efficient and high-quality products, on the pioneer of Ziraat Bankasý, Gübre Fabrikalarý T.A.Þ was established by cooperation of Türkiye Zirai Donatým Kurumu, Türkiye Þeker Fabrikalarý, Sümerbank, Etibank, Makine Endüstrisi and Fertilizer Corporation of America with the capital of TL. The American company transfers its shares to Ziraat Bankasý. Gübretaþ established Turkey s first chemical fertilizer plant in Ýskenderun Sarýseki in It supplied NSP (Normal Super Phosphate) fertilizer to the market from the plant which has ton/year production capacity. In 1961, second plant was opened in Ýzmit Yarýmca with the capacity of ton/year In 1964, discharging of raw materials from abroad and product transportation was accelerated by building Jetty in the Yarýmca Plant. In 1968, production of TSP (Triple Super Phosphate) fertilizer which has more P2O5 content (%43-45) than NSP was started was historical year in terms of investments. TSP production was started in Yarýmca Plant.Capacity of TSP Unit has been upgraded to ton/year after improving it to meet market demand. Phosphoric Acid unit which has ton/year capacity has begun production to be used in TSP production. And also works to establish Sulphuric Acid unit with the capacity of ton/year were started. 18

20

21 1975 yýlýndan itibaren, içerisinde birden fazla bitki besin maddesi bulanan kompoze gübre üretimini gerçekleþtirmek için proje çalýþmalarýna start verilir. Yaklaþýk 3 yýl süren inþaat ve montajdan sonra 1977 de yýlda ton kapasiteli MAP ünitesi, 1978 yýlýnýn ikinci yarýsýnda ise yýlda ton kapasiteli kompoze gübre (NPK-1) fabrikasý üretime geçer. Böylece Gübretaþ kompoze gübre üretim teknolojisini ilk kez Türkiye ye getirerek o tarihe kadar ithal edilmekte olan , ve diðer formülasyonlardaki kompoze ürünleri Türk çiftçisinin hizmetine sunar. Sülfürik asit fabrikasý 1979 yýlýnda iþletmeye alýnýr yýlýnýn sonlarýna doðru dünyada fosforik asit fiyatlarýnýn aþýrý düþmesi ve çevre kirliliði sorunlarý nedeniyle Yarýmca daki fosforik asit fabrikasýnýn faaliyeti durdurulur yýlýnda Gübre Sektöründe Rasyonalizasyon ve Enerji Tasarrufu Projesi kapsamýnda finansmaný Dünya Bankasý kredilerinden karþýlanmak üzere yeni bir NPK tesisi kurulmasý için proje çalýþmalarýna baþlanýr. Bir yýl sonra Yarýmca da yýlda ton kapasiteli yeni kompoze gübre fabrikasýnýn kurulmasýna yönelik sözleþme imzalanýr yýlýnda Türk çiftçisini toprak analizi sonuçlarýna göre gübreleme yapmaya teþvik etmek amacýyla Yarýmca ve Ýskenderun tesislerinde Toprak Analiz Laboratuvarý kurulur yýlýnda Ýskenderun tesisleri iskelesinin yükleme boþaltma kapasitesini artýrmak için 2 adet Dwt luk gemiye yanaþma yeri ile yeni konveyör hatlarý teþkil edilir yýlýnda Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý (ÝMKB) faaliyete geçer. Borsada ilk iþlem gören 16 hisse senedinden biri Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. dir da Yarýmca da dönemin en modern teknolojisine sahip kompoze gübre (NPK-2) fabrikasý kurularak, üretime baþlanýr. In 1975, a project study for production of composed fertilizer which has more than one nutrition content has been started. MAP unit whose construction and montage have continued around 3 years has started production with the capacity of ton/year in Composed fertilizer unit (NPK-1) has started production with the capacity of ton/year in Thus, Gübretaþ has brought composed production technology first time to Turkey and has presented , and other formulated composed fertilizers which were being imported to Turkish Farmers. Sulphuric Acid unit has taken into operation in To the end of 1982, Phosphoric Acid unit in Yarýmca stopped its production because of environment pollution and excessive decrease in Phosphoric Acid prices in the world market. In 1983, a project to establish new NPK unit that would be funded by World Bank credits under Project of Rationalization and Energy Saving in Fertilizer Sector has been started. One year later an agreement has been signed to establish a new composed fertilizer unit with ton/year capacity in Yarýmca. In 1985, Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. has begun giving service of true and reliable fertilizing advice to Turkish farmers by founding Soil Analysis Laboratory in both Ýskenderun and Yarýmca. In 1986, to ascend loading and unloading capacity of jetty in Iskenderun new conveyor lines and places for 2 pieces of Dwt ships are made. In 1986, Gübre Fabrikalarý T.A.Þ s stocks have begun to quote on Ýstanbul Stock Exchange Market. Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. s stocks were one of the sixteen stocks which were first transacted in Stock Exchange Market. In 1989, composed fertilizer unit (NPK-2) which has modern technology has begun production in Yarýmca. 20

22 1993 yýlýnda dökme gübrelerin paketlenmesinde kullanýlmak üzere günde ton kapasiteli mobil paketleme tesisi hizmete sokulur. Ýskenderun tesisleri fosforik asit ünitesi, üretim maliyetlerinin yüksek olmasý ve çevre kirliliði sorunlarý nedeniyle kapatýlýr. Ziraat Bankasý tarihinde hisselerini Tarým Kredi Kooperatifleri Merkez Birliði ne satar. Bu satýþtan sonra þirketin % ine Tarým Kredi Kooperatifleri sahip olur yýlýnda Ýskenderun fabrikasýnda sývý gübre pilot tesisleri kurulur ve deneme üretimleri baþlatýlýr yýlýnda Türkiye Zirai Donatým Kurumu nun satýþa çýkardýðý Ýskenderun Akçay ve Ýzmit Köseköy mevkiindeki depolarý alýnarak depolama imkanlarý artýrýlýr. Tarým Kredi Kooperatifleri Merkez Birliði 1999 yýlýnda hisselerinin % 3 lük bölümünü ÝMKB de halka arz ederek, hisse oranýný % ya düþürür. Gerçek kiþilerin hisse oraný ise %15.25 e yükseltilir. Ve 2000 li yýllar Yarýmca tesislerinde sevkiyat sürecini hýzlandýrmak amacýyla 2000 yýlýnda elektronik kantarlý torbalama sistemi kuruldu. Laboratuarda kullanýlmak üzere ICP Spektrometre Analiz Sistemi alýndý yýlý satýþ açýsýndan dönüm noktasý oldu. Tarým Kredi Kooperatifleri ile bayilik protokolü imzalandý. Böylece Gübretaþ, Tarým Kredi Kooperatifleri nin gübrede tek tedarikçisi oldu yýlýnda satýþ aðýný güçlendirmek üzere Ýzmir ve Samsun da Bölge Satýþ Müdürlükleri kuruldu. Lojistik verimliliðini artýrmak amacýyla Ýzmir de depo kiralanarak, buradan gübre sevkiyatýna baþlandý. Ayný yýl Ýskenderun Tesisleri laboratuvarýmýzda kullanýlmak üzere ICP Spektrometre analiz sistemi kuruldu yýlýnda Samsun depo kiralanarak gübre sevkiyatýna baþlandý. Doðu ve Güneydoðu Anadolu da müþterilerimize daha etkin hizmet verebilmek amacýyla Diyarbakýr Bölge Satýþ Müdürlüðü kuruldu. Lojistik ve depolama gücünün artýrýlmasý için 2006 yýlý içerisinde Ýzmir de depo satýn alýndý, yine Samsun da arsa satýn alýnarak depo inþaasýna baþlandý. 21 In 1993, mobile packaging unit has been begun to used in Ýskenderun Plant in order to packaging of bulk fertilizers with 1.200ton/day capacity. In the same plant, phosphoric acid production was stopped because of production costs are more than import prices and environmental pollution. Ziraat Bankasý transferred its shares to Turkey Agriculture Credit Cooperatives Central Union (TKKMB) at With this transfer TKKMB stocks rate became 83.85%. In 1994, liquid fertilizer production unit has been founded and begun production in Ýskenderun Plant. In 1995, warehousing capacities has been ascended buying some warehouses in Ýskenderun Akçay and Ýzmit Köseköy regions. In 1999, agriculture TKKMB s 3% of shares publicly offered and rate of stocks has decreased to 83.86%. Rate of stocks of real person has increased to 15.25%. And years 2000 In 2000, packaging system with electronically steelyard has been established to accelerate transportation process in Yarýmca. ICP spectrometer analysis system was bought to be used in laboratory was turning point in terms of sales. Dealer protocol has been signed with TKKMB. Thus Gübretaþ was only procurer of TKKMB in fertilizer field. In 2004, Ýzmir and Samsun district sale directorates have been established to strengthen sales network. A warehouse has been rented in Ýzmir to increase logistic efficiency and fertilizer transportation has begun. ICP Spectrometer analysis system was founded in laboratory of Ýskenderun Plant in the same year. In 2005, a warehouse has been rented in Samsun and fertilizer transportation has begun. Diyarbakýr district sale directorate has been established to serve efficiently to our customers in Eastern and Southeast Anatolia regions. In 2006, lands were purchased for warehouse in Izmir and build warehouse in Samsun to strengthen logistic and warehousing power.

23 55. Olaðan Genel Kurul Toplantý Gündemi Agenda of 55 th Shareholder s Meeting GÜNDEM DÖNEMÝ : TOPLANTI TARÝHÝ SAAT : : YER : Genel Müdürlük Toplantý Salonu 1) Açýlýþ ve Baþkanlýk Divanýnýn teþkili (Oy toplama memurlarý ile Genel Kurul Katibinin tespiti), 2) Olaðan Genel Kurul Toplantý Tutanaðýnýn imzalanmasý hususunda Baþkanlýk Divanýna yetki verilmesi, 3) 2006 yýlý hesap ve iþlemlerine dair Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarýnýn okunarak görüþülmesi, 4) Baðýmsýz dýþ denetim firmasý raporunun okunmasý, 5) 31 Aralýk 2006 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarýnýn tasdiki, 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasý, 7) Denetim Kurulu Üyelerinin ibrasý, 8) Þirket Ana Sözleþmesinin 65. maddesi gereðince Kar Daðýtýmý hakkýnda karar ittihazý, 9) Kar daðýtým politikalarý hakkýnda bilgilendirme, 10) Ana sözleþme tadili, 11) Ýzmir Bölge Satýþ Müdürlüðünün ihtiyacý olan depo alýmý hakkýnda bilgi verilmesi, 12) Rekabet Kurulu aleyhine açýlan davanýn süreci, 13) 2006 yýlýnda yapýlan baðýþ ve yardýmlar, 14) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 15) Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 16) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti, 17) Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddeleri gereðince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi, 18) Teklif ve Temenniler, 19) Kapanýþ. AGENDA PERIOD : MEETING DATE TIME : : 10:00 PLACE : Head Office Meeting Hall 1) Opening and formation of the Meeting Administrators (election of Scrutineers ad Meeting Secretary), 2) Authorization of the Meeting Administrators for signing Minutes of the Shareholders Meeting, 3) Presentation of Reports of the Board of Directors and Board of Auditors concerning accounts and transactions in 2006, 4) Presentation of the Independent Report of Auditors. 5) Approval of the Balance Sheet dated December 31, 2006 and the Income Statement for the year then ended. 6) Liabilities of members of the Board of Directors 7) Liabilities of members of the Board of Auditors 8) Decision on profit appropriation under article 65 of he Company s Articles of Association, 9) Informing about dividend policy, 10) Modification of articles of associations 11) Informing about purchasing of storage which is requirement of Ýzmir Sale Directorate 12) Process of lawsuit which is against Turkish Competition Authority 13) Donations and Aids in 2006, 14) Election of member of the Board of Directors, 15) Election of member of Board of Auditors 16) Determining the salary of the member of the Board of directors and Board of Auditors, 17) In accordance with 334 th and 335 th of the Clause of Turkish Trade Law, permitting to member of the Board of Directors, 18) Wishes and recommendations, 19) Closing, 22

24 I. GÝRÝÞ A. RAPORUN DÖNEMÝ B. ORTAKLIÐIN ÜNVANI Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. C. YÖNETÝM KURULU ÜYELERÝ I. INTRODUCTION A. PERIOD OF THE REPORT B. NAME OF THE COMPANY Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. C. MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS Baþkan / Chairman Baþkan Vekili / Vice Chairman Üye / Member Üye / Member Üye / Member Üye / Member Üye / Member Üye / Member Üye / Member : Bedrettin YILDIRIM ( tarihinden itibaren / from) : Necdet DÝRÝK ( tarihinden itibaren / from) : Hamdi GÖNÜLLÜ ( tarihinden itibaren / from) : Þahabettin ÞÝRÝN ( tarihinden itibaren / from) : Cevdet BABUÞCU ( tarihine kadar / till) : D. Murat AKTAÞ ( tarihine kadar / till) : Abdullah KUTLU ( tarihinden itibaren / from) : Bekir AKBEY ( tarihinden itibaren / from) : Mehmet KOCA ( tarihinden itibaren / from) D. DENETLEME KURULU / BOARD OF AUDITORS Erdal ER ( tarihine kadar / till) Selahattin AYDOÐAN ( tarihinden itibaren / from) Hüseyin GENÇ ( tarihinden itibaren / from) Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Þirket ana sözleþmesi ve T.T.K. da belirtilen yetkilere sahiptir. Sermaye Yapýsý Þirketimizin kayýtlý sermayesi YTL, ödenmiþ sermayesi ise YTL dir. Buna göre þirketimizin ortaklýk yapýsý Tablo.1 de gösterilmiþtir. The member of Board and Auditors are empowered as provided in the articles of association of the company and the Turkish Commercial Code. Capital Structure Our company s registered capital is YTL and paid-in capital is YTL Our structure is shown on Table 1. Ortaklarýmýz Shareholders Tablo / Table 1 Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. Sermaye Yapýsý Capital Structure (YTL) Hisse Tutarý Amount Of Share Pay Share (%) T.T.K.K.M.B ,85% Diðer Others ,15% Toplam Total ,00% 23

25 E. KÂR PAYI DAÐITIMI Son dört yýlda daðýtýlan temettü oranlarý: E. DIVIDEND DISTRIBUTION Dividends rates have distributed in last four years: Yýllar / Years % F. HÝSSE SENETLERÝMÝZÝN DEÐERÝ Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'nda iþlem gören hisse senetlerimiz; tarihinde YTL, tarihinde YTL, tarihinde YTL., tarihinde YTL. olmuþ, tarihinde ise YTL dan kapanmýþtýr. F. MARKET VALUE OF STOCK The value of our stocks which were quoted on Istanbul Stock Market YTL 3,22.- as of December 30, 2005, YTL 3,68.- as of March 31,2006, YTL 3,12.- as of June 30,2006, YTL 3.20,- as of September 30,2006 and it was closed as 3,52.- YTL on December 29,2006. Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. ÝMKB 3 yýllýk Hisse Senedi fiyat ve iþlem hacmi grafiði Stock price and trading volume graph for 3 years /03/0402/06/04 18/08/04 04/11/04 27/01/05 14/04/05 30/06/05 15/09/05 05/12/05 24/02/06 11/05/06 28/07/06 13/10/06 05/01/07 24

26 G. TESÝSLERÝMÝZ ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER / PLANTS INFORMATION Þirketimiz tesislerinin yer aldýðý arsa ve kapalý alanlarýn daðýlýmý þöyledir. Our company s land and covered area are as following; Genel Müdürlük / Ýstanbul m 2 Head Office Ankara Bölge Satýþ Müdürlüðü 120 m 2 Ankara Sale Directorate Ýskenderun Tesisleri Arsalar Toplamý m 2 Ýskenderun Plants Total Land Ýskenderun Tesisleri Kapalý Alanlar Toplamý m 2 Ýskenderun Plants Total covered area Yarýmca Tesisleri Arsalar Toplamý m 2 Yarýmca Plants Total land Yarýmca Tesisleri Kapalý Alanlar Toplamý m 2 Yarýmca Plants Total covered area Yarýmca Tesisleri Ýskele + Rýhtým m 2 Yarýmca Plants Jetty + Dock Ýskenderun Tesisleri Ýskele m 2 Ýskenderun Plants Jetty Ýskenderun Akçay Depo - Arsa m 2 Ýskenderun Akcay Warehouse-Land Ýskenderun Akçay Depo - Kapalý Alan m 2 Ýskenderun Akcay Warehouse-Covered Area Ýzmit Köseköy Depo - Arsa m 2 Ýzmit Köseköy Warehouse-Land Ýzmit Köseköy Depo - Kapalý Alan m 2 Ýzmit Köseköy Warehouse-Covered Area Ýskenderun Nafta Terminal Arsasý m 2 Ýskenderun Nafta Terminal Land Ýskenderun Nafta Terminali Kapalý Alaný m 2 Ýskenderun Nafta Terminal Covered Land Ýzmir Aliaða Helvacý Depo Arsasý m 2 Ýzmir Aliaða Helvacý Warehouse Land Ýzmir Aliaða Helvacý Depo Kapalý Alan m 2 Ýzmir Aliaða Helvacý Warehouse-Covered Area Samsun Organize Sanayi Depo Arsasý m 2 Samsun Organize Sanayi Warehouse Land 25

27 H. KÝMYEVÝ GÜBRE SEKTÖRÜ VE GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ.' NÝN SEKTÖR ÝÇÝNDEKÝ YERÝ Türkiye Gübre Sektörü Ülkemizde gübre tüketimi Dünya ortalamalarýna göre 8,5 MT (Milyon Ton) olmasý gerekirken, son 10 yýllýk gerçekleþen tüketim yaklaþýk 5 MT seviyelerindedir. Ülkemiz, üretimde kullanýlan hammadde kaynaklarýna sahip deðildir. Üretimdeki girdilerin yaklaþýk %95 i dýþ pazarlardan temin edilmektedir, ve ciddi anlamda bir dýþa baðýmlýlýk sözkonusudur. Ülke tüketimimiz 5 MT seviyelerinde iken, üretimimiz 3 MT seviyelerinde olup üretim aðýr rekabet koþullarý ve dýþa baðýmlýlýk sebebi ile her geçen gün düþmektedir. Bunun tabii sonucu olarak, tüketim ile üretim arasýnda sürekli büyüyen bir açýk ortaya çýkmaktadýr. Bu açýk hammadde ithalatýnýn yanýsýra, her geçen gün artan mamül ithalatý ile karþýlanmaktadýr. H. THE FERTILIZER INDUSTRY & POSITION OF GUBRE FABRIKALARI T.A.S. IN THE SECTOR Fertilizer Sector in Turkey In Turkey, Fertilizer consumption should be approximately 8,5 MT(million ton) regarding world average, but on the other hand realized consumption is at the level of 5 MT in last ten years. Our Country has the lack of raw materials resources for the production.95% of these inputs are provided from foreign markets and it could be said that foreign dependence is in question seriously. While our consumption is in the 5 MT levels, our production is in the 3MT levels so production is decreasing because of hard competition and foreign dependence with each passing day. Therefore, deficit between production and consumption has increased continuously. This gap is being balanced by increasing import of product as well as raw material import. Ýthalat (Import) (MTon) 3,0 2,5 2,71 2,41 2,48 2,66 2,0 1,72 1,85 2,13 1,78 1,74 1,5 1,0 0,5 0, Dolayýsý ile sektörde dýþa baðýmlýlýðýn yanýsýra, dýþ pazar koþullarý ve döviz kurlarý önemli bir unsur olmaktadýr. Bu durum sektörün ve pazarýn geleceði açýsýndan, sektördeki firmalarý, hammadde kaynaklarýna sahip ülkelerde yatýrým yapmaya yönlendirmektedir. 1. Üretim Kapasitesi Türkiye kimyevi gübre sektörünün üretim kapasitesi ton'dur. Gübre Fabrikalarý T.A.Þ.'nin üretim kapasitesi ton/yýl olup, sektörde % 15 paya sahiptir. Kapasitenin tesisler ve üretim türleri itibariyle daðýlýmý Tablo.2'de gösterilmektedir. Consequently, beside foreign dependence, foreign market conditions and foreign currency value is becoming a very important factor in the sector. This situation refers to companies to investment / cooperation in a common project inevitably in the countries which making production in case of raw materials for the future of sector and market. 1. Production Capacity Production capacity of Turkish Fertilizer Industry is tons per year. Production capacity of the Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. is ton/year and it has 15 % share in the sector. In the Table 2 below, production capacities are compared for the last two years. 26

28 Tablo / Table 2 Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. Gübre Üretim Kapasitesi (Ton) Fertilizer Production Capacity (Tons) TESÝSLER 2006 PLANTS YARIMCA TSP Kompoze Gübre Compound Fertilizer NPK Compound Fertilizer NPK TOPLAM TOTAL ÝSKENDERUN Sývý Gübre Liquid Fertilizer GENEL TOPLAM GRAND TOTAL 2. Üretim Gerçekleþmeleri Türkiye kimyevi gübre sektöründe ton muhtelif türde gübre üretilmiþtir. Son iki yýlýn karþýlaþtýrmalý üretim bilgileri Tablo.3'de gösterilmektedir. 2. Production The various types of fertilizer produced, by the Turkish Fertilizer Industry, was Comparison of the production figures for the last two years is shown in Table 3 below. Tablo / Table 3 Türkiye Kimyevi Gübre Sektörü Gübre Üretimi (Ton) Fertilizer Production of Turkish Fertilizer Industry (Tons) ÜRETÝM Production Sektör Sector Deðiþim Change (%) (0,8) Gübre Fabrikalarý T.A.Þ (5,9) Sektörde üretim bir önceki yýla göre %0.8 azalmýþtýr. The production of Fertilizer Sector decreased 0,8 % of rate in comparison to last year. 27

29 Üretim / Production / (MTon) 4,0 3,84 3,5 3,31 3,17 3,47 3,32 3,19 3,16 3,13 3,0 2,63 2,5 2, Tüketim Ýthalat - Ýhracat Türkiye nin 2006 yýlý, tüketim, ithalat ve ihracat bilgileri 2005 yýlýyla karþýlaþtýrmalý olarak Tablo.4'te gösterilmektedir. 3. Consumption - Import - Export 2006 figures about Turkey s consumption, import and export are shown in Table-4 below in comparison with 2005 figures. Tablo / Table 4 Türkiye Gübre Tüketim, Ýthalat ve Ýhracat Bilgileri (Ton) Turkey s Fertilizer Consumption, Import and Export (Tons) Deðiþim Change (%) Tüketim Consumption Ýthalat Import Ýhracat Export , , (84,5) Sektörün yýllar itibari ile tüketimi (Satýþ) ve Gübretaþ ýn geliþimi yandaki grafikte görülmektedir. Consumption (Sales) of sector and development of Gubretas are shown as next graphic by years. 28

30 6,0 5,0 4,0 5,5 5,6 Satýþ / Sales (Mton) GÜBRETAÞ SEKTÖR 5,3 5,4 5,1 5,2 5,2 4,5 4,3 3,0 2,0 1,0 0,0 0,62 0,74 0,66 0,57 0, Gübre Fabrikalarý T.A.Þ yýlýnda ton muhtelif cinste gübre satýþý gerçekleþtirerek, sektörde % 25 Pazar payýna ulaþýlmýþtýr. 0,90 1,20 1,24 1,35 Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. sold tons of various types of fertilizer in 2006 had and reached 25% share in the sector. Yýllar Ýtibariyle Firma Bazýnda Gübre Satýþlarý / Fertilizer Sales in Company Terms by Years (MTon) 1, , , A B GÜBRETAÞ C D Son iki yýlýn satýþ ve tedarik miktarý ve deðiþimleri tablo 5 de gösterilmiþtir. In the Table 5 below, sales and purchase amount with changes are compared for the last two years. Tablo / Table 5 Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. Satýþ, Ýthalat ve Ýhracat Bilgileri (Ton) Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. Sales, Import and Exports (Tons) Deðiþim Change (%) Satýþlar Sales Ýç Alýmlar Internal Purchase Ýthalat Import , , ,7 Ýhracat Export ,5 29

31 II YILI FAALÝYETLERÝ A. YATIRIMLAR GENEL MÜDÜRLÜK ,14 YTL Genel Müdürlük binasý (1,2,3 ve 4. katlar) restorasyonu ile yemekhane ve arþivin restorasyonunun yapýlmasý ,15 YTL Bilgi Ýþlem altyapýsý yenilemesi ,99 YTL YARIMCA TESÝSLERÝ ,54 YTL Fabrika sahasý buhar ve kalorifer sistemleri revizyonu, ,82 YTL Fabrika içi yol yenilemesi, ,80 YTL NPK-I ve NPK-II üniteleri betonarme onarýmlarý, ,00 YTL Amonyak çekicisi alýmý, ,00 YTL Yýllýk revizyonlar, ,00 YTL Kuyu suyu arýtma sistemi kurulmasý, ,32 YTL Yangýn merdiveni ve alarm sistemi kurulmasý, ,60 YTL ÝSKENDERUN TESÝSLERÝ ,99 YTL Akçay Depolarý Restorasyonu ,00 YTL Ýskele Vinci Yatýrýmlarý ,99 YTL ÝZMÝR ALÝAÐA HELVACI TESÝSLERÝ ,00 YTL m 2 arsa üzerinde m 2, depo ve 104 m 2 ofis binasý ve müþtemilatý alýmý. SAMSUN TESÝSLERÝ ,00 YTL Samsun Organize Sanayi bölgesinde depolama ve Bulk Blending kompoze gübre üretimi için m 2 arsa alýmý ve proje bedeli. TOPLAM ,67 YTL B - ÝSKENDERUN SARISEKÝ TESÝSLERÝNDEKÝ GELÝÞMELER ve SONUÇ Ýskenderun Sarýseki Tesislerimizi daha verimli iþletmek için Aralýk 2005 te baþlatýlan süreç baþarýyla tamamlanmýþtýr. Türkiye Sýnai Kalkýnma Bankasý nýn danýþmanlýðýnda gerçekleþtirilen bu çalýþma, tesislerin Denizciler Birliði Deniz Nakliyatý ve Ticaret A.Þ. ne 25 yýllýðýna iþletme hakký devri ile sonuçlanmýþtýr. Þirketimizin 1953 yýlýnda kurduðu tesisler Türkiye nin ilk gübre fabrikasýdýr. Tesislerimizde yýllardýr gübre üretimi yapýlamamakta, limanýmýzýn verimli iþletilmesi için ise büyük yatýrýmlara ihtiyaç duyulmaktadýr. Þirketimiz, son yýllarda sektördeki gücünü ve pazar payýný artýrmak için esas faaliyet alaný olan gübre üretim ve satýþýna odaklanmýþtýr. Üretim ve satýþlarýmýzdaki artýþlar da bu kararýmýzýn ne kadar isabetli olduðunu ortaya koymaktadýr. Ýskenderun tesislerimizin güçlü ortak ve doðru proje ile liman iþletmesi olarak yeniden yapýlandýrýlmasý hedeflenmiþtir. Bu çerçevede 15 ay süren deðerlendirme ve müzakereler sonucunda en yüksek getiriyi ve rantabl yatýrýmlarý teklif eden Denizciler Birliði nin projesi tercih edilmiþtir. Denizciler Birliði, ihtiyacýmýz olan gübre elleçleme ile ilgili tesislerimizdeki mevcut yükleme, boþaltma, depolama ve torbalama iþlemlerini bedeli karþýlýðý yürütecek olup, þirketimize yýllýk $ sabit bedel ve yýllýk hasýlattan %5 pay ödeyecektir. Sözleþme süresince Denizciler Birliði tarafýndan aþaðýda belli baþlýlarý listelenen yaklaþýk 85 milyon dolarlýk yatýrým yapýlmasý planlanmýþtýr. Konveyör bantlarýnýn yenilenmesi, Mevcut depolar, boru hatlarý ve tanklarýn bakým ve modernizasyonu, Ro-Ro gemilerinin yükleme boþaltma yapabileceði Ro-Ro rampasý, Gemi bakým ve onarýmý için hizmet verecek Yüzer veya Kuru Havuz inþasý, Post Panamax gemilerin elleçlenmesi hizmeti verecek konteyner mollarýnýn inþasý, Denizciler Birliði sözleþme süresinin bitiminde, tesisleri yapýlan tüm yatýrýmlar ile birlikte þirketimize devredecektir. 30

32 II ACTIVITIES A. INVESTMENTS HEAD OFFICE ,14 YTL Restoration of Head Office building (1 st, 2 nd, 3 rd and 4 th floor) and dining hall and archives ,15 YTL Renewing of substructure of IT ,99 YTL YARIMCA PLANT ,54 YTL Building of steam heat and central heating systems in plant area ,82 YTL Renewing the way of inside plant ,80 YTL Reinforced concrete reparation of NPK-I and NPK-II units ,00 YTL Purchasing of ammonium appealing ,00 YTL Annual revisions ,00 YTL Well water refining system ,32 YTL Fire stairs and alarm systems ,60 YTL ÝSKENDERUN PLANT ,99 YTL Restoration of Akcay warehouses ,00 YTL Investments jetty crane ,99 YTL ÝZMÝR ALÝAÐA HELVACI PLANT ,00 YTL Purchasing of 6.750m2 warehouses on the m2 land and 104 m2 office building and their annexes. SAMSUN PLANT ,00 YTL Purchasing of building land which is m2 for warehouse and bulk blending compound fertilizer production in the Samsun Organize Sanayi and project quittance. TOTAL ,67 YTL B. IMPROVEMENTS AND OUTCOMES IN ISKENDERUN PLANT Process which was started to operate our Ýskenderun plant more effectively has been accomplished successfully. This operation led by Türkiye Sýnai Kalkýnma Bankasý -one of the pioneer company in Turkey-has been concluded as turn over of Ýskenderun facilities to Denizciler Birliði Deniz Nakliyatý ve Ticaret A.Þ for 25 years. Plants which were founded by Gübre Fabrikalarý T.A.Þ is the first fertilizer plant in Turkey. There has not been able to produce fertilizers and we need huge investments to operate them effectively. In recent years, we have focused on fertilizer production and sales which are our main field of activity, to strengthen our power in the sector and to make bigger our market share. Increase of our production and sales proves how much our decision is incisive. We targeted to renew our Ýskenderun Facilities as a port facility with a powerful partner and appropriate project. In scope of this mentality, at the end of offers during 15 months, we preferred Denizciler Birliði which offered most profitable investment and income. Denizciler Birliði will undertake loading, discharging, packaging and storing operations which we need in our facilities relating to fertilizer handling, they will pay USD fixed for rent and %5 of annual revenue. During agreement, it is planned to make amount of 85 million USD investment which is listed below by Denizciler Birliði: Renew of conveyor bands Maintenance and modernization of existing warehouses,pipe lines and tanks Building of Ro-Ro loading ramp in order to Ro-Ro ships to be loaded Offshore or dry dock which will give service for maintenance and repair of vessels A modern foundation for handling of container Handling of Post Panamax vessels and container molls Moreover, Denizciler Birliði will transfer the facility including their all investments to our company after expiring of agreement. 31

ÝÇÝNDEKÝLER / CONTENTS Genel Tanýtým / General Introduction 3 17 Gündem / Agenda 18 I Giriþ / Introduction A. Raporun Dönemi / Period of The Report 19 B. Ortaklýðýn Ünvaný / Name of The Company 19 C. Yönetim

Detaylı

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU 10 ANNUAL REPORT * FORTUNE dergisinin yayınladığı araștırmada, son 3 yıllık ekonomik verilere göre Türkiye nin En

Detaylı

faaliyet raporu RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! annual report Niğde de elmanın kırmızısında

faaliyet raporu RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! annual report Niğde de elmanın kırmızısında B U TO P R A Ğ I N RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! Adana da pamuğun beyazında Konya da başağın sarısında İzmir de asmanın yeşilinde Antalya da portakalın turuncusunda BİZ VARIZ! faaliyet raporu Niğde de elmanın

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı... 3 Genel Müdür ün mesajı... 5 Gündem... 8 I. Giriş...9 A. Raporun Dönemi...9 B. Ortaklığın Ünvanı...9 C. Yönetim Kurulu Üyeleri...9 D. Denetleme Kurulu...9

Detaylı

YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS GÜBRETAfi FAAL YET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT I. G R fi INTRODUCTION A. RAPORUN DÖNEM REPORTING PERIOD 01.01.2011-31.12.2011 B. ORTAKLI

Detaylı

Ýçindekiler Index 5 6 7 8 10 12 14 21 22 23 24 25 Sunuþ Tarihçe Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Deðerlerimiz Yýl Ýçinde Yapýlan Sermaye Artýrýmlarý Finansal Göstergeler Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý Genel

Detaylı

Vatanda; endüstrinin geliþmesini saðlamayý, medeni bir millet olmanýn temel taþý sayýyorum. Mustafa Kemal Atatürk MERSÝN-TARSUS ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE WWW.MTOSB.ORG.TR MTOSB

Detaylı

Temmuz / July 2008 Doðal Gaz Dünyasý Natural Gas World GAZBÝR Marcogaz a üye oldu GAZBÝR became a member of Marcogaz Eurogas Genel Kurulu 2009 da Antalya da Eurogas General Assembly in Antalya at 2009

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bir milletin tealisi, yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesine bağlıdır. A Nation s rise depends on the use of its underground wealthiness 2006 Faaliyet Raporu

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

Þubat / February 2008 Doðal Gaz Dünyasý Enerjide Yeni Dönem Dr. M. Hilmi Güler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Daniel Hec Marcogaz Genel Sekreteri TÜRKÝYE TURU Maraþ - Düzce / Ereðli - Balýkesir - Gemlik

Detaylı

Faaliyet Raporu / Annual Report 2003

Faaliyet Raporu / Annual Report 2003 Faaliyet Raporu / Annual Report 2003 çindekiler / Contents Vizyon ve Misyon 01 K saca Tüprafl 02 Finansal Göstergeler 04 Operasyonel Göstergeler 05 Dünden Bugüne Tüprafl 06 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Faaliyet Raporu 2012 Annual Report 2012 02 Ýçindekiler Index 03 06 07-09 10-11 12-15 18-19 20 21-42 2012'den Satýr Baþlarý Headlines from 2012 YASED Hakkýnda About YASED Vizyon Vision Misyon Mission Yönetim

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DIRECTORATE OF PTT FAALÝYET RAPORU ANNUAL REPORT (2002-2003) Araþtýrma Planlama Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý Research Planning Coordination Department

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Geliþim Raporu 2006 Individual Pension System Progress Report 2006 Bireysel Emeklilik Sistemi Geliþim Raporu 2006 Individual Pension System Progress Report 2006 bes2006gr@egm.org.tr

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 6 8 10 12 17 22 28 30 33 34 36 38 39 39 40 41 42 46 50 Hüseyin Avni Lifij - Biyografi Hüseyin Avni Lifij - Biography Grup Yapısı Group Structure

Detaylı

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - Petkim Faaliyet Raporu 2008 ANNUAL REPORT İçindekiler Contents 04 08 10 14 17 21 Yönetim Kurulu Mesajı Message from the Board of Directors Yönetim

Detaylı

Dosya Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný Kaynak: Kanada Gýda Araþtýrma Ajansý, 2007 Retort Ambalajlar Retort ambalajlar, ýsýl iþleme dayanabilen fleksibýl (esnek) laminasyonlu gýda ambalajlarý/torbalarýdýr.

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2. Tarihçe 4. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yöneticilerimiz 5. Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Değerlerimiz 6

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2. Tarihçe 4. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yöneticilerimiz 5. Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Değerlerimiz 6 İÇİNDEKİLER contents Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2 Letter from the Chairman of the Board Tarihçe 4 Historical Background Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yöneticilerimiz 5 Board of Directors, Auditors and

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

Bor da dünya lideri... World leader in boron...

Bor da dünya lideri... World leader in boron... Bor da dünya lideri... World leader in boron... Türkiye nin değerler yaratan madeni... The mineral creating value in Turkey... Bir milletin tealisi, yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesine bağlıdır.

Detaylı

Ýçindekiler / Contents 04 Aktaþ Holding'den Ýstanbul'a Automechanika Çýkarmasý Great Presence of Aktaþ Holding at Ýstanbul Automechanika Fair Aktaþ Holding Üretim Personelinden Anlamlý Davranýþ A Meaningful

Detaylı

Gündem - Agenda. Başkan,katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi,

Gündem - Agenda. Başkan,katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi, Gündem Agenda Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi Agenda of The Ordinary General Assembly 1 2 3 Başkan,katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi, Genel

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETI MINE WORKS GENERAL DIRECTORATE

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETI MINE WORKS GENERAL DIRECTORATE ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETI MINE WORKS GENERAL DIRECTORATE Biz Büyüdükçe Türkiye Büyüyor... Turkey s Growing While We re Growing... 2 3 Progress of a nation is subject to utilizing its underground

Detaylı

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU TURCAS PETROL A.fi. 05 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER CONTENTS Vizyon 01 K saca Turcas Petrol 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 06 Yönetim Kurulu 12 Yönetim 13 Sermaye

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 2006

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 2006 YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 2006 2006 FAALİYET RAPORU 2006 ANNUAL REPORT İçindekiler Table of Contents Olağan Genel

Detaylı

faaliyet raporu annual report 2001

faaliyet raporu annual report 2001 faaliyet raporu annual report 2001 çindekiler Vizyon ve Misyon 01 Finansal Göstergeler 02 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi fllemleri 03 K saca Petrol Ofisi 05 Yönetim in Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetim

Detaylı