Do not limit your dreams, we make it happen. Hayallerinizde sınır tanımayın, biz gerçeklestiririz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Do not limit your dreams, we make it happen. Hayallerinizde sınır tanımayın, biz gerçeklestiririz."

Transkript

1 Do not limit your dreams, we make it happen. Hayallerinizde sınır tanımayın, biz gerçeklestiririz.

2 Making your dreams true We re here Since the year 2000 till today, Fiberton Prekast has become a solution and aesthetic building center by using its experience and knowledge in the field of GRC( glass fiber reinforced concrete), pre-project briefing to all kind of customers, starting from consulting services to project design, mold design, engineering services, integrated production and assembly system. Project design, mold design, engineering services, integrated production and assembly system.it has with its m2 by m2 closed area factory located in the city Mersin, the region s largest and Turkey s leading GRC factory. Hayallerinizi gerçekleştirmek için Buradayız Fiberton Prekast 2000 y l ndan bu yana, sahip oldu u tecrübe ve bilgi birikimini kullanarak, GRC(Cam elyaf takviyeli beton) alan nda, her boyuttaki müflterilerine proje öncesi bilgilendirme, dan flmanl k hizmetlerinden bafllayarak, proje tasar m, kal p tasar m, mühendislik hizmetleri, üretim ve montaj konusunda entegre sistem ile çözüm ve yap estetik merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Mersin de m2 si kapal olmak üzere m2 lik fabrikas ile bölgenin en büyük ve Türkiye nin önde gelen GRC fabrikas d r. 3

3 FIBERTON PREKAST, a GULER group company is following the continuously developing world market and introducing these developments into the Turkish market. The group companies are providing a wide range of service mainly focused on construction contracting and trading of construction materials but also manufacturing of medical packaging and logistics. With its 20 years construction sector experience and strong financial structure and Guler group and the strength of the group companies on his side, FIBERTON PREKAST aims to be with his innovative, principled and trust giving experienced staff, the largest manufacturer of Turkey and one of the world s known companies at GRC manufacturing sector. GULER GROUP COMPANIES AND ACTIVITIES GÜLER GRUP F RMALARI VE FAAL YET ALANLARI SUBSIDIARY COMPANIES İŞTİRAK FİRMALARIMIZ Güler Grup bünyesinde yer alan F BERTON PREKAST dünyada sürekli geliflen pazar takip etmekte ve bu geliflmeleri Türkiye ye getirmeye gayret sarf etmektedir. Grup firmalar inflaat müteahhitli i ve inflaat malzemeleri ticareti a rl kl olmak üzere medikal ambalaj üretiminden lojisti e kadar genifl yelpazede hizmet vermektedirler. 20 y ll k inflaat sektörü deneyimi ve güçlü mali yap s ile Güler Grup ve grup flirketlerinin gücünü de yan na alan F BERTON PREKAST yenilikçi, ilkeli ve güven veren deneyimli kadrolar ile GRC üretiminde Türkiye nin en büyük ve dünyan n say l firmalar ndan biri olmay hedeflemektedir. GRC-GFRC production, application and wholesale trading of construction material. (2005) GRC-GFRC üretimi ve uygulamas ve toptan inflaat malzemeleri sat fl alan nda faaliyet göstermektedir. (2005) All kinds of contracts and upper segment residential construction activities. (1983) Her türlü taahhüt ve inflaat iflleri üst segment konut inflaatlar. (1983) Trading of all kinds of construction materials involving the construction process from the ground to the roof. (1983) Temelden çat ya olan süreci ilgilendiren her türlü yap malzemelerinin ticareti. (1983) Wholesale trading of construction materials and residential constructions for the upper segment. (2001) Toptan inflaat malzemeleri ticareti ve üst segment konut inflaat iflleri. (2001) All kinds of furniture and wood product manufacturing. (2010) Her türlü mobilya ve ahflap ürün imalat. (2010) Turkey s largest medical packaging manufacturer. 80 % of manufactured products are exported. (2001) Türkiye nin en büyük medikal ambalaj üreticilerinden. malat n n % 80 nini ihraç etmektedir. (2001) Import, export and domestic sales of medical products. (1997) T bbi ve medikal ürünlerin ithalat, ihracat ve iç pazar sat fl. (1997) Logistics and warehousing activities in the Free Zone of Mersin (1998) Mersin Serbest Bölgesinde Lojistik ve depolama faaliyetleri. (1998) Nehir Beton A.Ş. Ready-Mix concrete facility operation at its own facility in Mersin. Nehir Beton A.fi. Mersin de kendisine ait haz r beton tesisleri iflletmecili i (2011) 4 5

4 Quality Policy FIBERTON is a member of the GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE, Building Contractors Association, the GRCA. FIBERTON owns ISO 9001 Quality Management System, Environmental Management System, Occupational Health and Safety Management Systems certificates and CE marking and also 89/106/EEC Construction Products Directive certificate. FIBERTON is able to perform all test scoped by the standards TS EN 1169, TS EN 1170 Part 1 to 8 at his own laboratory and all test reports are recorded regular. Product samples are taken during all different stages of the production process and stored for a certain period. Although that all test are able to be performed at its own laboratory, same test are also applied by independent laboratories and compared at certain periods. GRCA MEMBERSHIP In the United Kingdom based association incorporates major GRC manufacturers worldwide. The purpose of the Association is to control and improve the GRC-GFRC products quality, to encourage the use of GRC products and to promote new and original projects by rewarding best practices in the sector. FIBERTON PRECAST is one of the few registered manufacturers from Turkey. Please refer Kalite Politikamız F BERTON; tüm dünyada CAM ELYAF TAKV YEL BETON(GRC-GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE) ÜRET C LER B RL olan GRCA üyesidir. F BERTON; ürün kalitesini iyilefltirmek ve müflteri memnuniyeti sa lama ilkesini tescil ettirmifltir. F BERTON; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi ve CE markalama; 89/106/EEC Yap Malzemeleri Direktifi belgelerine sahiptir. F BERON bünyesinde oluflturdu u laboratuar ile TS EN 1169, TS EN den 8 e olan tüm testleri bünyesinde yapabilmekte ve bunlar n kay tlar n düzenli olarak tutmaktad r. fiahit numune uygulamas ile üretim sürecinin farkl evrelerinde örnekler al nmakta ve bunlar belirli süreler muhafaza edilmektedir. Tüm testleri kendi bünyesinde yapabiliyor olmas na ra men belirli periyotlar ile ayn testler ba ms z laboratuarlarda yap lmakta kendi laboratuar de erleri çek edilmektedir. GRCA ÜYEL ngiltere merkezli olan bu dernek Dünya genelindeki büyük GRC üreticilerini bünyesinde bar nd rmaktad r. Derne in amac ; GRC-GFRC ürünlerinin kalitesini yükseltmek ve denetlemek, GRC ürünlerinin kullan m n teflvik etmek ve sektörde en iyi uygulamalar ödüllendirerek yeni ve özgün projeleri teflvik edilmesidir. F BERTON PREKAST Türkiye den üye olan az say daki üreticiden biridir. Bak n z 6 7

5 What is GRC FTB nedir? GRC (Glass Fiber Reinforced Concrete) GRC is considered to be one of the unique building materials. GRC is a concrete obtained through a combination of alkali resistant specific glass fiber cement, silica sand and a mix of chemicals providing the concrete superior skills which are mixed and sprayed onto specific molds by the spray or premix system. An unique concrete with high tension, bending, turning and impact resistance specifications compared to normal concretes can be achieved by combining the GRC mortar having a water-cement ration of 0.32 with alkali resistant special glass fibers. Due to all of these features; GRC concrete with wall thickness of cm, allows the production of several forms of precast elements and offers designers unlimited creativity and detail resolution. The lightweight feature provides producers fast manufacturing time, easy assembly and transportation. Although, high cement content and low water permeability guarantee maximum resistance to external influences. FTB (Fiberelyaf Takviyeli Beton) FTB inflaat malzemeleri konusunda benzersiz bulufllardan biri olarak kabul edilmektedir. FTB; alkaliye dayan kl özel cam elyaf n çimento, özel silis kumu ve betona üstün vas flar kazand ran kimyasal maddelerin kar flt r larak sprey sistemi veya premix sistem ile özel kal plara püskürtülmesiyle oluflan bir betondur. Su-çimento oran 0,32 olan FTB harc, alkaliye dayan kl özel cam elyaf ile birleflerek, gerilme, e ilme, dönme ve çarpma dirençleri normal betona göre çok yüksek olan mükemmel betonu oluflturur. Tüm bu özelliklerinden dolay ; FTB betonlar 1-1,5 cm et kal nl nda, her türlü formda prekast eleman üretimine olanak tan yarak; tasar mc lara s n rs z yarat c l k ve detay çözme imkân sunmaktad r. Hafif oldu u için üreticilere h zl üretim, montaj ve nakliye kolayl sa lamaktad r. Ve yine çimento oran n n yüksekli i ve düflük su geçirgenli i ile d fl etkilere karfl maksimum dayan kl l k sa lamaktad r. 8 9

6 Technical TESTS Tests will be applied according the standards TS EN , TS EN , TS EN , TS EN , TS EN , TS EN , TS EN , TS EN and laboratory test result will be submitted to the employer upon request. Specifications Teknik Bilgiler TESTLER TS EN , TS EN , TS EN , TS EN , TS EN , TS EN , TS EN , TS EN e uygun olarak yap lacak ve istendi inde laboratuar deney sonuçlar iflverene sunulacakt r

7 All GRC products have the fire resistance class A1 fireproof features. GRC precast elements are produced with low water/ cement ratio to prevent any damage from freezing and thawing cycle and capillaries The maximum performance has been observed at Grade 18P products containing % 4-5 glass reinforce ratio. Tüm GRC ürünler A1 yanmazl k s n f yang n dayan m özellikleri tafl maktad r. GRC prekast elemanlar donma çözünme çevriminde zarar görmeyecek flekilde, su/çimento oran düflük olarak imal edilmektedir böylece k lcal boflluk içermeyecektir. Tabloda yaz lan de erler GRC ürünün teknik özelliklerinin ortalama de erleridir. Maksimum performans; beton bünyeye kat lan cam elyaf oran n % 4-5,5 oldu u Grade18P s n f ndaki ürünlerde gözlemlenmifltir. TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GRC PRODUCTS GRC (CAMELYAF TEKVİYELİ BETON) ÜRÜNLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PROPERTY ÖZELLİKLERİ Compressive Strength Basınç Mukavemeti Tensile Strength Çekme Mukavemeti Limit Of Proportionalty Orantılık Sınırı Modules Of Repture Kırılma Modülü Limit Expansion Genleşme Sınırı Sharp Impact Darbe Mukavemeti Modules Of Elasticity Elastisite Modülü Density Yoğunluk ICON-UNIT - SİMGE-BİRİM fc N/mm 2 fct N/mm 2 LOP N/mm 2 MOR N/mm 2 Eu % Nmm/mm 2 E kn/mm 2 d kg/dm 3 VALUE - DEĞER HEAT TRANSFER COEFFICIENT (U) OF THERMAL INSULATED GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE PANEL BUILDING MATERIAL WITH DIFFERENT INSULATION THICKNESS Glass fiber reinforced concrete thermal conductivity value () of the thermal insulated glass fiber (AR-Fiber) reinforced concrete manufactured by Fiberton Precast and Concrete Building Elements Co., is W/mk and the thermal conductivity value () of the rock wool used as insulation material is W/mK. Thermal Expansion Isıl Genleşme Katsayısı at /C ( ) x10 5 MATERIALS - MALZEME THICKNESSES (mm) - KALINLIKLAR (mm) Thermal Conductivity Isıl İletkenlik Reaction Of Fire (DIN 4102 ) Yangına Dayanıklılık (DIN 4102 ) Shrinkage Rötre Değeri Swelling Şişme Değeri W/mK Ecs mm/m K mm/m % A GRC The Inner Shell GRC İnce İç Kabuk Isolation (Rockwool) Yalıtım (Taş Yünü) GRC The Outer Shell GRC Dış Kabuk Water Absorption Su Absorbsiyonu Water Vapor Diffusion Su Buharı Difüzyonu Production Method Üretim Şekli TYPES AND HETHODS OF GRC PRODUTION FİBERTON PREKAST GRC ÜRETİM ÇEŞİT VE YÖNTEMLERİ μ GUIDE MIX DESIGNS ÜRETİM SINIFLARI GRADE 8P GRADE 10P GRADE 18P Premix Premix, Spray Spray Thermal Transfer Coefficient U(W/m 2 K) Isı Geçiş Katsayısı U(W/m 2 K) 0,69 FARKLI YALITIM KALINLIKLARINA GÖRE ISI YALITIMLI CAM ELYAF TAKV YEL BETON PANEL YAPI MALZEMES N N TOPLAM ISI GEÇ fi KATSAYISI (U) Fiberton Prekast ve Beton Yap Elemanlar San. Tic. Ltd. fiti. firmas taraf ndan üretilen s yal t ml cam elyaf (AR-elyaf ) takviyeli betonda kullan lan Cam elyaf takviyeli betonunun s iletkenlik de eri () W/mK, Yal t m malzemesi olarak kullan lan Taflyünü nün s iletkenlik de eri () W/mK d r. 0,59 0,51 0,45 0,41 0,37 Aggregate / Cement Agrega / Çimento 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 Water / Cement Su / Çimento 0,35-0,40 0,30-0,37 0,30-0,37 Glassfibre Content (% by weigth Of Total Mix) Camelyaf Oranı (Toplam Mix Ağırlığınca %) % 2-3 % 2-3,5 % 4-5,5 Polymer Solids Content (% by weigth Of Cement) Polimer Katkı (Çimento Ağırlığınca %) % 4-7 % 4-7 %

8 GRC S MANUFACTURİNG PROCESS The technical specifications of productions and products produced with GRC are achieved by manufacturing according the Specification For the Manufacture, Curing And Testing of GRC Products and TS EN 1169, TS EN 1170/1-8 standards, applying tests at every process stage and meeting the technical values given in this document. GRC MORTAR High-dose, white or gray cement, the required amount of special silica sand, the water, the concrete strength, elasticity, reducing the need of water, and water-repellent properties of the desired class of additives, and according to the desired class, between 2.0 %and 5.5 of alkali resistant (AR Fiber) glass-fiber participated in the state. STEEL FRAME Is a carcass system used in the covering systems at specified locations, providing resistance to external loads and enabling connection of the covers to the building. THERMAL INSULATION In order to provide the thermal insulation of the panel systems, a heat condensation preventing and not less than 5 cm thickness and with aluminum foil reinforced rook wool or equivalent specifications containing thermal insulating material will be placed in the GRG shell to ensure the thermal insulation values of the determined in the related standard requirements. CURING Curing is been applied acrylic polymer chemical curing substance which are inserted into the mixture during the production process. Polymer-based curing material will be added to the mixture according the Specification For Manufacture, Curing & Testing of GRC Products. The use of polymer product will be done according the specification. GRC NİN İMALAT SÜRECİ GRC ile ilgili yap lacak tüm üretimler ve ürünlerin teknik özellikleri; Specification For The Manufacture, Curing And Testing of GRC Products (Cam Elyaf Takviyeli Beton Üretim, Kürleme ve Test fiartnamesi) ve TS EN 1169, TS EN 1170/1-8 (1 den 8 e kadar) standartlar na uygun olarak üretilip her aflamas test edilmelidir. FTB HARCI Yüksek dozlu beyaz veya gri çimento, gerekli miktarda özel silis kumu, su, beton mukavemet, elastikiyet, su ihtiyacını azaltıcı ve su iticilik özellikleri sağlayan katkılar ve istenilen sınıfa göre %2.0 ile 5,5 aralığında alkaliye dayanıklı (AR Elyafı) cam elyafı katılmış halidir. ÇEL K KARKAS (Frame) lgili pozlardaki kaplama sistemi içinde kullan lan ve kaplaman n d fl yüklere karfl dayan kl l k sa layan, binaya ba lanmas nda kullan lan karkas sistemidir. ISI YALITIM Panel sisteminin s yal t m sa lanmas amac yla GRC kabuk içine eklenen 5 cm den az olmamak üzere ve s yo uflmas n engelleyen alüminyum folyo ile güçlendirilmifl, TS 825 e uygun üretimi yap lm fl, tafl yünü veya eflde er özelliklerdeki s yal t m malzemesinin eklenmesi ile oluflturulan standartlarda öngörülen s yal t m de erlerinin sa lanmas n anlat r. KÜRLEME malat esnas nda kar fl m içine konan akrilik polimer kimyasal kür maddeleri ile kürleme yap lacakt r. Specification For Manufacture, Curing & Testing of GRC Products flartnamesine göre kar fl ma polimer esasl kürleme malzemesi konacakt r. Polimer kullan m nda flartnameye uygun ürün kullan lmaktad r

9 ANCHORAGE Anchorages are mounting points inside the panel attached to the steel carcass including all necessary details to be used to connect the panel system to the building. TRANSPORTATION AND INSTALLATION After curing is complete, the produced materials will be protected against breakage and contamination while moving installation area. Installation shall be made as specified in the projects and with the appropriate account anchorage systems. After the installation, insulation at the sealant joints will be achieved by usage of polyurethane. All anchorages will be protected against rust. ANKRAJ Panel sisteminin binaya ba lanmas nda kullan lacak olan ve panel içinde çelik karkasa ba lanm fl ve gerekli detaylara sahip montaj noktalar. NAKL YE VE MONTAJ Üretilen malzemeler kürleme tamamlandıktan sonra montaj alanına taşınırken kırılma ve kirlenmelere karşı korunacaktır. Montaj projelerde belirtilen şekilde ve hesaplarına uygun ankraj sistemleri ile yapılacaktır. Montaj sonu derzlerde poliüretan mastik kullanılarak yalıtım sağlanacaktır. Tüm ankrajlar pasa karşı korunacaktır. ADDITIVE MATERIALS A Super-plasticizer is used in the concrete mix to improve workability, reduce the curing duration and to achieve a good concrete quality with high strength. In addition, proper additives for the curing are used according the season conditions. STEEL FRAME Is a steel construction in the Fiberton shell system supporting the panel system, designed to carry out service loads from the shell and containing necessary details such as anchorage or window subframes calculated at the project begin. SAND Is a clean, dry and ready to use silica sand containing over 96 % silica at a required grading. ACYRLIC POLYMER Is been used according the specifications mentioned in the Acrylic Polymer Specification Sheet for curing and durability purposes. WATER Water meeting the requirements of TS EN 1008 is used for the mortar mix. COMPONENTS CEMENT TS EN certified cement will be used for the cement mortar needed at the GRC production. The cement type to be used at the production will be specified in the contract. GLASS FIBER AR (Alkali Resistant) Glass Fibers will be included to provide the GRC products a high elastic performance and assure a long-life concrete structure. Glass fibers with high alkali resistance have a product life equivalent to concrete. B LEfiENLER Ç MENTO GRC Üretiminde kullan lacak beton harc n n yap m nda TS EN belgeli çimento kullan lmaktad r. Sözleflmede imalatta kullan lacak çimento tipi belirtilecektir. CAM ELYAFI GRC ürüne yüksek elastik performans katmak ve beton bünye içerinde uzun ömürlü olmas n sa lamak için AR (Alkali Rezistans) Cam elyaf kullan lmaktad r. Cam elyaf yüksek alkali dayan m ile betona eflde er bir ömre sahiptir. KATKI MALZEMELER Beton kar fl m nda, ifllenebilirli i artt rmak, kür süresini azaltmak, yüksek mukavemet ve iyi bir beton kalitesi elde edebilmek amac yla uygun bir süper ak flkanlaflt r c kullan lmaktad r. Ayr ca mevsime göre kürleme için uygun katk lar da kullan lmaktad r. ÇEL K KARKAS Fiberton kabuk sistemin içinde sistemi destekleyen, servis yüklerini kabuktan alarak tafl yacak flekilde dizayn edilmifl, üzerinde gereken ankraj, pencere körkasa gibi ihtiyaç duyulan detaylar bulunduran teknik hesab proje baz nda yap larak oluflturulmufl çelik konstrüksiyon sistemidir. KUM Gerekli granülometride, % 96 n n üzerinde silis içeren temiz, kuru ve kullan ma haz r silis kumudur. AKR L K POL MER Kürleme amaçl ve Durabilite amaçl kullan lan Akrilik Polimerler GRC flartnamesinde belirtilen özelliklerde kullan lmaktad r. SU Beton Harc kar fl m nda TS EN 1008 e uygun su kullan lmaktad r

10 Technical Advantages Teknik Avantajlar AR (Alkali Resistant) Glass Fiber, Solution for Concrete Reinforcement AR(Alkali Resistant) glass fibers provide a strong and durable performance at GRC and various applications and are used to create the world s most stunning architectures in more than 100 countries around the world for 40 years. AR(Alkali Resistant) glass fiber is an unique product for concrete reinforcement. Because AR(Alkali Resistant) fibers have the same specific density, the distribution of the fibers within the concrete structure is much easier compared to any other fibers. AR(Alkali Resistant) fibers combined with concrete and its high elastic module prevent any potential burst which may occur at the concrete by increasing the bending strength. AR(Alkali Resistant) fibers are designed to meet for superior performance and a variety of technical specifications of your projects. AR (Alkali Resistant) Cam Elyaf, Beton Takviyesi İçin Çözüm Alkali dayanımlı cem elyaflar 40 yıldır dünyada 100 den fazla ülkede GRC ve çeşitli uygulamalarda yaygın olarak güçlü ve dayanıklı bir performans sunarak dünyanın en çarpıcı mimarisini oluşturmak için kullanılmaktadır. AR (Alkali Resistant) cam elyafı benzersiz bir beton takviye ürünüdür. AR (Alkali Resistant) elyaflar agrega ile aynı özgül ağırlığa sahip olduğu için, beton bünye içerisinde elyaf dağılımını sağlamak diğer elyaflara göre daha kolaydır. AR (Alkali Resistant) elyaf, beton ile birleşerek yüksek elastik modülü sayesinde, eğilme dayanımının artışına katkıda bulunarak betonda oluşabilecek çatlaklara engel olur. AR (Alkali Resistant) elyaflar, üstün performans ve çeşitli teknik özellikleri ile projeleriniz için tasarlanmıştır. Cross-section view of AR Glass Fiber Reinforced Concrete AR Cam Elyaf Takviyeli Betonun Kesit Görüntüsü AR Glass Fiber / Ar Cam Elyafı Calcium oxide crystals / Kalsiyum Oksit Kristalleri EFFECT OF CEMENT ON GLASSFIBRE ÇİMENTONUN CAM ELYAF ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ARG FIBRE AR-CAM ELYAFI E-GLASS FIBRE E-CAM ELYAFI Head at 80, 200 hrs saturated cement solution (ph=12.9) 80 C Sıcaklıkta, 200 saat çimento karışımı içerisine konulmuştur. (ph=12.9) 18 19

11 TENSILE STRENGHT % ÇEKME MUKAVEMETİ % AGING TEST RESULTS OF GLASSFIBRE HIZLI YAŞLANDIRMA TESTİ SONUCU AR GLASSFIBRE - AR CAM ELYAFI E GLASSFIBRE - E CAM ELYAFI TIME (DAY) - ZAMAN (GÜN) Concrete is a material with a very broad application range at structures. However, due to it brittleness it must be supported with different materials. In order to gain a more ductile and elastic structure glass fibers are added to the concrete. The addition of glass fiber, prevents the spread of sudden cracks in the concrete by increasing the concrete strength. Alkali Resistant Glass Fibers (AR Fiber) must be used for glass fiber reinforced concrete applications. Because the AR glass fiber type preserves the strength of the concrete structure over time, will not lose its elastic property, and it will continue to provide the concrete strength during tension and bending loads. E- type glass fibers will corrodes over time due to the alkaline environments in the cement mortar are unable to fulfill these tasks anymore. Durability & Strength The composition of alkali resistant glass fiber and cement, makes them more resistant against bursting and the burst index is reduced by 1.5 to 2 times. If mixed with alkali resistant glass fiber, the concrete s impact resistance will be increased 3 to 4 time and bending resistance by 5 % to 12 %. Although the fatigue resistance will be increased by 15 % to 40 % and the hardness will be improved significantly. Fiberton 10mm thick plates have shown under 60 years accelerated erosion tests a surface lost of only 1mm. It provides maximum resistance to all weather conditions due to its superior strength against frost. The resistance against acids which may occur due to weather conditions, is much higher than conventional concretes. PROPERTY ÖZELLİKLERİ Zirconia (Zr0 2 ) Content Zirkonya (Zr0 2 ) İçeriği Density - Yoğunluk Tensile Strength Gerilme Direnci Filament Diameter Eltaf Çapı Roving Tex İplik Miktarı Cut Length Kesim Uzunluğu End Count - Bitiş Hesabı Loss on Ignition (combusitble matter) Kızdırma Kaybı (Yanıcı Madde) Strength retention Dayanma Gücü AR GLASSFIBRE REQUIREMENTS - CAM ELTAF TEKNİK ÖZELLİKLERİ SPECIFICATION VALUE TEKNİK ÖZELLİK DEĞERİ 16 % minimum 2,68 ± 0,3 g/c 1000 MPa to 1700 MPa 1000 MPa MPa 8 to 30 microns 3-30 mikron ± 10 % From Nominal Nominal Değerden % ± 10 ± 3 mm % From Nominal Nominal Değerden % ± 3 mm ± 20 % From Nominal Nominal Değerden % ± 20 ± 20 % Of The Nominal Value Or ± 0,3 % whichever Is The Grater, Subject To An Upper Limit of 3 % By Weight Nominal Değerden % ± 20 veya Ağırlıkça En Fazla % 3 Category A 250 MPa - Category B 350 MPa The Declared Value Shall Be The Characteristic (5 % fractile) strenght retention Kategori A 250 MPa Kategori B 350 MPa METHOD OF TEST TEST YÖNTEMİ X-Ray Fluorescence X-Ray Floresans EN ISO 3341 ISO 1888 EN ISO 1889 Physical Count Fiziksel Hesaplama ISO 1887 EN Beton; yap larda çok genifl uygulama alan na sahip bir malzemedir. Ancak gevrekli i nedeniyle farkl malzemelerle desteklenmesi gerekmektedir. Daha sünek ve elastik bir yap kazand rabilmek amac yla betona, cam elyaf kat lmaktad r. Cam elyaf katk s, betonda oluflan çatlaklar n ani olarak yay lmas n engelleyerek betonda dayan m art fl sa lamaktad r. Cam Elyaf Takviyeli Beton uygulamalar nda mutlaka Alkaliye Dayan kl (AR Elyaf ) Cam elyaf kullan lmal d r. Çünkü zaman içerisinde AR Tipi Cam elyaflar, beton bünyesinde mukavemetini korur, elastiki özelli ini yitirmez, çekme ve gerilme yüklerinde betona sa lad dayan m devam ettirir. E tipi Cam elyaflar ise zaman içerisinde çimento harc n n içerisindeki alkali ortamda korozyona u rar ve bu görevleri yerine getiremez. Dayan kl l k & Mukavemet Alkaliye dayan kl cam elyaf ve çimento bilefliminde olmas, çatlamalara karfl daha dirençli olmas n sa lamaktad r, çatlama endeksi 1,5 ile 2 kat oran nda azal r. Alkaliye dayan kl cam elyaf betona kar flt r l rsa; darbe direnci 3 ile 4 kat, bükülme direnci % 5 ile % 12 oran nda artacakt r. Alkaliye dayan kl cam elyaf betona kar flt r l rsa; yorgunluk direnci % 15 ile % 40 oran nda, sertli i ise büyük ölçüde artacakt r. 10 mm kal nl ndaki Fiberton levhan n 60 y ll k h zland r lm fl erozyon testi karfl s nda 1 mm yüzey kayb na u rad görülmüfltür. Dona, üstün dayan m sayesinde her türlü hava kofluluna maksimum direnç sa lar. Hava flartlar ndan dolay oluflabilecek asitlere karfl dayan m, konvansiyonel betonlardan çok daha yüksektir

12 Sound transmission isolation A 10 mm thick GRC-FTB (20kg/m2) provides a noise reduction at 300Hz to 22dB and at 400 Hz to 39 db. Fire / Flame resistance The stability and integrity are protected against fire and the flames cannot enter the structure. The heat at the protected side will not exceed 140 C. It will act as a thermal regulator when exposed to fire and will keep the regulating properties for 2 hours under fire exposure. Ses geçirgenli i izolasyonu 10 mm kal nl ktaki bir GRC-FTB (20 kg/m2) 300 Hz de 22 db den 400 Hz de 39 db ses azalmas na sahiptir. Yang n / Atefl direnci Atefl karflıs nda stabilite ve bütünlük korunur, alev yap ya girmez. Korunan tarafa s 140 C den fazla ç kamaz. Atefle maruz kald nda termal bir düzenleyici görevi görür ve iki saat atefle maruz kalmas süresince bu özelli ini korur. Ürünler yan c de ildir. DIN 4102 normuna göre A-1 s n f bir malzemedir. Lightness Hafiflik Lightness Due to its characteristics, the GRC concrete is thinner and much lighter compared to pre-tensioned precast concrete and conventional concretes. GRC betonu karakteristik özelli i gere i ince oldu u için di er konvensiyonel betonlara ve öngerilimli prekast betonlara göre çok daha hafiftir. Water permeability isolation When alkali resistant glass fiber is mixed with concrete, increased barrier properties will reduce the water permeability by 1.5 to 2 times. Water leaking at the assembling point of the separate GRC plates are prevented by silicon application. Su geçirgenli i izolasyonu Alkaliye dayan kl cam elyaf betona kar flt r ld nda bariyer direncini artt rarak su geçirgenli ini 1,5 ile 2 kat oran nda düflürecektir. ki ayr GRC panelin birleflim yerlerinde ise silikonlama ile su s zmalar n n önüne geçilmektedir. Environment-friendly material The environmental pollution is prevented by factory inside manufacturing and waste recycling system. It is an environmentally friendly material in terms of small amount of wood usage during the production process and the reuse of the woods, as well as minimizing the water usage and the noise generated at construction sites and less requirement of steel and concrete due to lightness of the manufactures panels. Thermal Insulation Çevre dostu malzeme Üretimin fabrika ortam nda olmas ve at klar n geri dönüflümle kazan lmas nedeni ile çevre kirletilmemektedir. Üretiminde çok az miktarda ahflap kullan lmas ve bu ahflab n tekrar de erlendirilebilmesi, bunun yan nda inflaatlarda oluflan gürültüyü ve kullan lan su miktar n en aza indirgemesi, üretilen panellerin hafif olmas nedeni ile daha az beton ve çelik ihtiyac duymas aç s ndan çevre dostu bir malzemedir. Isı yalıtım In order to provide the thermal insulation of the panel systems, a heat condensation preventing and not less than 5 cm thickness and with aluminum foil reinforced rook wool or equivalent specifications containing thermal insulating material will be placed in the GRG shell to ensure the thermal insulation values of the determined in the related standard requirements. Panel sisteminin s yal t m sa lanmas amac yla GRC kabuk içine eklenen 5 cm den az olmamak üzere ve s yo uflmas n engelleyen alüminyum folyo ile güçlendirilmifl, TS 825 e uygun üretimi yap lm fl, tafl yünü veya eflde er özelliklerdeki s yal t m malzemesinin eklenmesi ile oluflturulan standartlarda öngörülen s yal t m değerlerinine ulaşılması sağlanır

13 Advantages of Installation, design and usage Although the GRC is manufactured mechanically (E.g.: Puncturing with a saw, cutting, etc.), these operations do not cause separation of the fine fibers. Due to this, any kind of equipment can be used during manufacturing, processing and installation. GRC products can be manufactures in any size to meet the highway transportation and height limit requirements. The ability of any shape, texture and optionally colored production and still later re-coloring upon request, offers an unlimited opportunity of coloring. The UV light resistance is higher at pastelcolored product. Material easy to repair and maintenance. Produced at cm thickness by spray method. The material provides secure and easy installation due to its light weight. Creates freedom and originality for architects; allows production of designed non-standard details, sections, texture and colors. Provides users combination of confidence and aesthetics. AR (Alkali Resistant) Glass Fiber, solution for concrete reinforcement AR (Alkali Resistant) glass fibers provide a strong and durable performance at GRC and various applications and are used to create the world s most stunning architectures in more than 100 countries around the world for 40 years. AR(Alkali Resistant) glass fiber is an unique product for concrete reinforcement. Because AR (Alkali Resistant) fibers have the same specific density, the distribution of the fibers within the concrete structure is much easier compared to any other fibers. Montaj, tasar m, kullan m avantajları GRC her ne kadar mekanik olarak ifllense de (Ör:Testere ile delinme, kesilme vb.) bu ifllemler GRC nin ince liflere ayr lmas na neden olmaz. Bu nedenle materyalin üretiminde, ifllenmesinde ve montaj nda her türlü ekipman kullan labilinir. GRC ürünleri karayollar tafl ma ve yükseklik limitleri dahilinde, istenilen boyutlarda üretilebilir. Her türlü flekil, doku olana na sahip olup iste e ba l olarak renkli olarak üretilebildi i ve yine istenmesi durumda sonradan boyanabildi inden s n rs z renklendirme imkân sunar. Pastel renkli ürünlerde UV fl nlar na dayan m daha yüksektir. Tamir ve bak m kolay olan bir malzemedir. Sprey metoduyla, 1-1,5 cm et kal nl nda üretilmektedir. Oldukça hafif bir malzeme olmas nedeni ile güvenlikli ve kolay montaj sa lar. Mimarlar için özgürlük ve özgünlük yarat r; tasarlad klar standart d fl detay, kesit, tekstür ve renkte üretim yap lmas na olanak sa lamaktad r. Kullan c lar için güven ve esteti i bir arada bulunduran bir malzemedir. AR (Alkali Resistant) Cam Elyaf, beton takviyesi için çözüm AR (Alkali Resistant) Cam Elyaf, beton takviyesi için çözüm Alkali dayanıklı cam elyaflar 40 yıldır dünyada 100 den fazla ülkede GRC ve çeşitli uygulamalarda yaygın olarak güçlü ve dayanıklı bir performans sunarak dünyanın en çarpıcı mimarisini oluşturmak için kullanılmaktadır. AR (Alkali Resistant) cam elyafı benzersiz bir beton takviye ürünüdür. AR (Alkali Resistant) elyaflar agrega ile aynı özgül ağırlığa sahip olduğu için, beton bünye içerisinde elyaf dağılımını sağlamak diğer elyaflara göre daha kolaydır. Product Groups FIBERTON Facade Panel Systems ( FIBERTON FACADE PANEL) FIBERTON Decorative Facade Elements (FIBERTON DECO FACADE) FIBERTON Landscape Elements (FIBERTON DECO AMBIENCE) FIBERTON Industrial Elements (FIBERTON INDUSTRIAL) Ürün gruplar F BERTON Cephe Panel Sistemleri (F BERTON CEPHE PANEL) F BERTON Dekoratif Cephe Elemanlar (F BERTON DECO CEPHE) F BERTON Peyzaj Elemanlar (F BERTON DECO ÇEVRE) F BERTON Endüstriyel Elemanlar(F BERTON ENDÜSR YEL) 24 25

14 Fiberton Facade Panel Thermal insulated facade cladding panels Steel framed facade panels Texture surfaced coating plates Fiberton Cephe Panel Is yal t ml cephe kaplama panelleri Çelik karkasl cephe panelleri Doku yüzeyli kaplama plaklar 26

15 Fiberton Deco Facade Embossed and textured plates Floor molding and cornices Suitable for renovation and restoration Colon and plasters Door frames and sopraportas Entrance arcades and pediments Mono-block window frames Column capitals Relief and decorations Angle coatings Stone and wood textured coatings Fiberton Deco Cephe Kabartmalı ve tekstürlü plakalar Kat silmeleri ve kornişler Renovasyon ve resterasyon için detaylar Kolon ve plasterler Kapı söveleri ve sopraportalar Giriş arkad ve pedimentleri Monoblok pencere prekastları Kolon başlıkları Rölief ve süslemeler Köşe kaplamalar Taş ve ahşap dokulu kaplamalar 29

16 Fiberton Deco Ambience Pots and vases Grass edgings Custom designed garden furniture Doric style tables Benches Garden floor coverings Columns and statue bases Sundials Ornamental pool fountains and decorative pool frames Dome and pergolas Fireplace mantels Fiberton Deco Çevre Saks ve vazolar Çim bordürleri ve kenar tafllar Özel tasar m bahçe mobilyalar Dorik tarz nda masalar Banklar Bahçe döfleme kaplamalar Sütunlar ve heykel kaideleri Günefl saatleri Süs havuz f skiyeleri ve dekoratif havuz çevreleri Kubbe ve pergolalar fiömine mantelleri 30

17 Kupka / Mersin Aplication Types Uygulama Örneklerimiz 32

18 Güler Residence / Mersin Loca Mersin / Mersin 35

19 Modans Mobilya / Mersin 36 37

20 Adana Park Hotel / Adana 38 39

21 Antepia / Gaziantep 41

22 Vadi / Mersin 43

23 Çimsa / Eskişehir Erol Bilecik Konferans Salonu Hatay Çimsa / Eskişehir 44

24 Arapgir Öğrenci Yurdu / Malatya Avcılar Belediyesi Nikah Salonu / İstanbul 46

25 Toros Üniversitesi / Mersin Yıldırımhan Koleji Mersin 48

26 Karatepe Park Hotel / Kadirli Osman Bey Otel İstanbul Grand Hasankeyf Hotel Batman 50 51

27 Beyazıt Otel İskenderun Suluova Adliye Binası / Amasya Özmehmetler Plaza / Mersin Ünel Yapı Market / Batman Gökmenler Giyim / Mersin 52 53

28 Barış Manço Kültür Merkezi İstanbul Villa Projesi / Erbil-Irak 55

29 HEADQUARTER / MERKEZ Ortaklar Cad. Aksu Apt. No 4/10 Mecidiyeköy - fiiflli / stanbul / Turkey T: F: FACTORY / FABRİKA Sar brahimli Mah. K z lyaka Mevkii No: Akdeniz - Mersin / Turkey T: F:

Dynamic applicator of new aims at structure sector

Dynamic applicator of new aims at structure sector MERAM BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ DEHA HOLDİNG Dynamic applicator of new aims at structure sector Yapı sektöründeki yeni eğilimlerin dinamik uygulayıcısı FİBERTON, 15 yıla varan sektörel deneyimi, her

Detaylı

GRC WALL SYSTEMS GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE

GRC WALL SYSTEMS GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE PREKAST DUVAR SİSTEMLERİ GRC WALL SYSTEMS GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE R İlham veren yapılar için... Bina Yapı 12 yıldır estetikten ödün vermeden hızlı, pratik, fonksiyonel ve ekonomik yapıların anahtarını

Detaylı

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels

Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels Dr. Suat KIRO LU Kurucu-Yönetim Kurulu Üyesi Ticari Koordinator Founder / Vice - Chairman Commercial Director 1983 y l ndan bu yana daima genç, dinamik ve deneyimli

Detaylı

www.duvarmatik.com Hazır Panel Duvar Ready Wall Panel

www.duvarmatik.com Hazır Panel Duvar Ready Wall Panel 3 Hazır Panel Duvar Ready Wall Panel EKONOMİK HIZLI SAĞLAM HAFİF SES ve ISI YALITIMLI 2 ECONOMIC FAST STRONG LIGHT SOUND & HEAT ISOLATED Hakkımızda Taç İzolasyon Ltd.Şti. nin Ar-Ge çalışmaları sonucunda

Detaylı

Our Quality Policy. Kalite Politikamız. Our Mission. Misyonumuz. Değerlerimiz. Our Values. Our Responsibilities. Sorumluluklarımız

Our Quality Policy. Kalite Politikamız. Our Mission. Misyonumuz. Değerlerimiz. Our Values. Our Responsibilities. Sorumluluklarımız İzoart İzolasyon San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul Pendik Dolayoba Sanayi bölgesinde kurulmuş olup büyümenin gerekliliği doğrultusunda günümüzde Kartal Sanayi Bölgesinde hizmet vermektedir. Üretime ayrılan

Detaylı

KURTOĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ, MİMARİ PROJELERİNİZE ESTETİK ÇÖZÜMLER SUNAR.

KURTOĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ, MİMARİ PROJELERİNİZE ESTETİK ÇÖZÜMLER SUNAR. KURTOĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ, MİMARİ PROJELERİNİZE ESTETİK ÇÖZÜMLER SUNAR. COMPANY INFORMATION The company started its work life with copper and lead casting in the 1960s and in the 1980s we started to

Detaylı

Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System

Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 2009 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 2 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 3 ndeks Index Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System Sayfa/Page

Detaylı

Deckon Asma Tavan Sistemleri 2008 yılında İstanbul merkez olmak üzere Kayseri ve Mersin bölgelerinde Rockwool bünyesinde bulunan Rockfon Asma Tavan Sistemlerinin distribütörlüğünü alarak faaliyetlerine

Detaylı

Precast GRC. Connecting Art & Style To Architecture Mimarinin Sanat & www.fibercastprekast.com 1

Precast GRC. Connecting Art & Style To Architecture Mimarinin Sanat & www.fibercastprekast.com 1 Precast GRC Connecting Art & Style To Architecture Mimarinin Sanat & www.fibercastprekast.com 1 Company Profile Excellence in Glassfiber Reinforced Concrete Manufacturing Founded in 1985, a leading manufacturer

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 138 Kalebodur Kalesinterflex Kalebodur Kalesinterflex 139 KALESINTERFLEX Kalesinter ex 1000x3000mm boyutlarında, 3mm kalınlığında porselen seramik levhadır. Mimari tasarımlara

Detaylı

içindekiler - index www.panelsan.com CEPHEPAN - Wall Panels EPS - PANPOR ÇATIPAN - Roof Panels

içindekiler - index www.panelsan.com CEPHEPAN - Wall Panels EPS - PANPOR ÇATIPAN - Roof Panels içindekiler - index Geçmişten Bugüne Panelsan...2-3 Panelsan From the Past Until Today Sandviç Panel Hammaddeler...4-5 Sandwich Panel Raw Materials Sandviç Panel Yalıtım Malzemeleri...6-7 Sandwich Panel

Detaylı

www.na-me.com.tr www.na-me.com.tr

www.na-me.com.tr www.na-me.com.tr CTP (Cam Elyaf Takviyeli Plastik) Nedir? CTP, cam elyafı ile takviye edilerek fiziksel ve kimyasal mukavemet değerleri artırılmış polyester veya vinil ester reçineden oluşan kompozit bir malzemedir. CTP

Detaylı

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

ROOF & WALL PANELS. Çatı & Cephe Panelleri

ROOF & WALL PANELS. Çatı & Cephe Panelleri ROOF & WALL PANELS Çatı & Cephe Panelleri ROOF & WALL Hakkımızda About Us Sertifikalandırılmış Kalite Certified Quality Malzeme Özellikleri Material Specifications Ar-Ge R&D Endüstriyel Tesislerde Yangın

Detaylı

Kalebodur Kalesinterflex. İçindekiler / Index

Kalebodur Kalesinterflex. İçindekiler / Index 2013 Kalebodur Kalesinterflex 1 İçindekiler / Index 03 04 06 08 10 13 29 41 73 85 Fiziksel Özellikler / Physical Features Boyutlar / Dimensions Yüzeyler / Surfaces Ürün Grupları / Product Groups Renkler

Detaylı

Ürün Katalo u Product Catalog

Ürün Katalo u Product Catalog Ürün Katalo u Product Catalog Kurum Profili Company Profile KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., KLEMSAN ELECTRIC ELECTRONICS INC. was established in 1974. KLEMSAN has a wide product portfolio,

Detaylı

Kapak Fotoğrafı Cover Photograph: İTOB, Menderes / İzmir Gizli Klipsli Sistem İTOB, Menderes / İzmir Hidden Clips Fitted Facade System Mimar

Kapak Fotoğrafı Cover Photograph: İTOB, Menderes / İzmir Gizli Klipsli Sistem İTOB, Menderes / İzmir Hidden Clips Fitted Facade System Mimar A B Kapak Fotoğrafı Cover Photograph: İTOB, Menderes / İzmir Gizli Klipsli Sistem İTOB, Menderes / İzmir Hidden Clips Fitted Facade System Mimar Architect: Pao Mimarlık Kalebodur Kalesinterflex 1 Türkiye'nin

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

New Generation Modular Building Systems YAPISAL İZOLELİ PANEL SİSTEMLERİ

New Generation Modular Building Systems YAPISAL İZOLELİ PANEL SİSTEMLERİ Yeni Nesil Modüler Yapı Sistemleri New Generation Modular Building Systems YAPISAL İZOLELİ PANEL SİSTEMLERİ www.yipyapi.com.tr size özgü tasarım ile klasik yapı anlayışına son with your specific design

Detaylı

ÇKS KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇKS KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇKS KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇKS KİMYA SANAYİ ve TİCARET A.Ş., 1985 yılında İstanbul da solvent ve su bazlı melamin ve üre formaldehit reçineleri üretim için kurulmuştur. 2007 yılından itibaren otobakım

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ CEPE FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ CEPE FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ CEPE FACADE SYSTEMS Cepe Yapı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Mahmutbey Mahallesi Atlas Caddesi No.4 Kat.3 Bağcılar / İstanbul / TR T. 0212 447 07 07 F. 0212 447 07 08 info@cepe.com.tr www.cepe.com.tr

Detaylı

YENİ SERİLER KATALOĞU 2015 NEW SERIES CATALOGUE

YENİ SERİLER KATALOĞU 2015 NEW SERIES CATALOGUE 2015 YENİ SERİLER KATALOĞU 2015 NEW SERIES CATALOGUE YENİ SERİLER 2015 Seranit Grup a ödül üstüne ödül! Seranit Group keeps winning award after award! if TASARIM ÖDÜLLERİ 2015 / if DESIGN AWARD 2015

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Sevgili çevre dostlar, 2010 y l, çevre aç s ndan da önemli baflar lara imza att m z bir y l oldu. Hofldere otobüs üretim tesisimizde,

Detaylı

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality 1976 senesinde bir flah s flirketi olarak açt zücaciye ma azas ile ticaret hayat na bafllayan Süleyman

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

büyük projelerin çözüm ortağı solution partner of major projects www.oyakbeton.com.tr

büyük projelerin çözüm ortağı solution partner of major projects www.oyakbeton.com.tr büyük projelerin çözüm ortağı solution partner of major projects www.oyakbeton.com.tr jor projects genel müdürün mesajı message of general manager Türkiye genelinde beş farklı bölgede, 7.5 milyon m 3 kapasitesiyle,

Detaylı

PAYSA PREFABRİK İNŞAAT ENDÜSTRİ LTD. ŞTİ. PAYSA PREFABRICATED BUILDINGS. Steel Building Catalog

PAYSA PREFABRİK İNŞAAT ENDÜSTRİ LTD. ŞTİ. PAYSA PREFABRICATED BUILDINGS. Steel Building Catalog PAYSA PREFABRİK İNŞAAT ENDÜSTRİ LTD. ŞTİ. PAYSA PREFABRICATED BUILDINGS Steel Building Catalog 1 2 PAYSA Prefabrik, 1976 yılından itibaren, prefabrike yapıların mühendisliği, üretimi ve pazarlaması konularında

Detaylı

CREATIVITY FOR CUSTOM DESIGN METAL FABRICATING & CLADDING

CREATIVITY FOR CUSTOM DESIGN METAL FABRICATING & CLADDING CREATIVITY FOR CUSTOM DESIGN METAL FABRICATING & CLADDING ABOUT US Established in 2004, Maff Group USHAKKIMIZDA services the architectural and construction industries with a range of tailor-made facade

Detaylı