Do not limit your dreams, we make it happen. Hayallerinizde sınır tanımayın, biz gerçeklestiririz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Do not limit your dreams, we make it happen. Hayallerinizde sınır tanımayın, biz gerçeklestiririz."

Transkript

1 Do not limit your dreams, we make it happen. Hayallerinizde sınır tanımayın, biz gerçeklestiririz.

2 Making your dreams true We re here Since the year 2000 till today, Fiberton Prekast has become a solution and aesthetic building center by using its experience and knowledge in the field of GRC( glass fiber reinforced concrete), pre-project briefing to all kind of customers, starting from consulting services to project design, mold design, engineering services, integrated production and assembly system. Project design, mold design, engineering services, integrated production and assembly system.it has with its m2 by m2 closed area factory located in the city Mersin, the region s largest and Turkey s leading GRC factory. Hayallerinizi gerçekleştirmek için Buradayız Fiberton Prekast 2000 y l ndan bu yana, sahip oldu u tecrübe ve bilgi birikimini kullanarak, GRC(Cam elyaf takviyeli beton) alan nda, her boyuttaki müflterilerine proje öncesi bilgilendirme, dan flmanl k hizmetlerinden bafllayarak, proje tasar m, kal p tasar m, mühendislik hizmetleri, üretim ve montaj konusunda entegre sistem ile çözüm ve yap estetik merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Mersin de m2 si kapal olmak üzere m2 lik fabrikas ile bölgenin en büyük ve Türkiye nin önde gelen GRC fabrikas d r. 3

3 FIBERTON PREKAST, a GULER group company is following the continuously developing world market and introducing these developments into the Turkish market. The group companies are providing a wide range of service mainly focused on construction contracting and trading of construction materials but also manufacturing of medical packaging and logistics. With its 20 years construction sector experience and strong financial structure and Guler group and the strength of the group companies on his side, FIBERTON PREKAST aims to be with his innovative, principled and trust giving experienced staff, the largest manufacturer of Turkey and one of the world s known companies at GRC manufacturing sector. GULER GROUP COMPANIES AND ACTIVITIES GÜLER GRUP F RMALARI VE FAAL YET ALANLARI SUBSIDIARY COMPANIES İŞTİRAK FİRMALARIMIZ Güler Grup bünyesinde yer alan F BERTON PREKAST dünyada sürekli geliflen pazar takip etmekte ve bu geliflmeleri Türkiye ye getirmeye gayret sarf etmektedir. Grup firmalar inflaat müteahhitli i ve inflaat malzemeleri ticareti a rl kl olmak üzere medikal ambalaj üretiminden lojisti e kadar genifl yelpazede hizmet vermektedirler. 20 y ll k inflaat sektörü deneyimi ve güçlü mali yap s ile Güler Grup ve grup flirketlerinin gücünü de yan na alan F BERTON PREKAST yenilikçi, ilkeli ve güven veren deneyimli kadrolar ile GRC üretiminde Türkiye nin en büyük ve dünyan n say l firmalar ndan biri olmay hedeflemektedir. GRC-GFRC production, application and wholesale trading of construction material. (2005) GRC-GFRC üretimi ve uygulamas ve toptan inflaat malzemeleri sat fl alan nda faaliyet göstermektedir. (2005) All kinds of contracts and upper segment residential construction activities. (1983) Her türlü taahhüt ve inflaat iflleri üst segment konut inflaatlar. (1983) Trading of all kinds of construction materials involving the construction process from the ground to the roof. (1983) Temelden çat ya olan süreci ilgilendiren her türlü yap malzemelerinin ticareti. (1983) Wholesale trading of construction materials and residential constructions for the upper segment. (2001) Toptan inflaat malzemeleri ticareti ve üst segment konut inflaat iflleri. (2001) All kinds of furniture and wood product manufacturing. (2010) Her türlü mobilya ve ahflap ürün imalat. (2010) Turkey s largest medical packaging manufacturer. 80 % of manufactured products are exported. (2001) Türkiye nin en büyük medikal ambalaj üreticilerinden. malat n n % 80 nini ihraç etmektedir. (2001) Import, export and domestic sales of medical products. (1997) T bbi ve medikal ürünlerin ithalat, ihracat ve iç pazar sat fl. (1997) Logistics and warehousing activities in the Free Zone of Mersin (1998) Mersin Serbest Bölgesinde Lojistik ve depolama faaliyetleri. (1998) Nehir Beton A.Ş. Ready-Mix concrete facility operation at its own facility in Mersin. Nehir Beton A.fi. Mersin de kendisine ait haz r beton tesisleri iflletmecili i (2011) 4 5

4 Quality Policy FIBERTON is a member of the GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE, Building Contractors Association, the GRCA. FIBERTON owns ISO 9001 Quality Management System, Environmental Management System, Occupational Health and Safety Management Systems certificates and CE marking and also 89/106/EEC Construction Products Directive certificate. FIBERTON is able to perform all test scoped by the standards TS EN 1169, TS EN 1170 Part 1 to 8 at his own laboratory and all test reports are recorded regular. Product samples are taken during all different stages of the production process and stored for a certain period. Although that all test are able to be performed at its own laboratory, same test are also applied by independent laboratories and compared at certain periods. GRCA MEMBERSHIP In the United Kingdom based association incorporates major GRC manufacturers worldwide. The purpose of the Association is to control and improve the GRC-GFRC products quality, to encourage the use of GRC products and to promote new and original projects by rewarding best practices in the sector. FIBERTON PRECAST is one of the few registered manufacturers from Turkey. Please refer Kalite Politikamız F BERTON; tüm dünyada CAM ELYAF TAKV YEL BETON(GRC-GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE) ÜRET C LER B RL olan GRCA üyesidir. F BERTON; ürün kalitesini iyilefltirmek ve müflteri memnuniyeti sa lama ilkesini tescil ettirmifltir. F BERTON; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi ve CE markalama; 89/106/EEC Yap Malzemeleri Direktifi belgelerine sahiptir. F BERON bünyesinde oluflturdu u laboratuar ile TS EN 1169, TS EN den 8 e olan tüm testleri bünyesinde yapabilmekte ve bunlar n kay tlar n düzenli olarak tutmaktad r. fiahit numune uygulamas ile üretim sürecinin farkl evrelerinde örnekler al nmakta ve bunlar belirli süreler muhafaza edilmektedir. Tüm testleri kendi bünyesinde yapabiliyor olmas na ra men belirli periyotlar ile ayn testler ba ms z laboratuarlarda yap lmakta kendi laboratuar de erleri çek edilmektedir. GRCA ÜYEL ngiltere merkezli olan bu dernek Dünya genelindeki büyük GRC üreticilerini bünyesinde bar nd rmaktad r. Derne in amac ; GRC-GFRC ürünlerinin kalitesini yükseltmek ve denetlemek, GRC ürünlerinin kullan m n teflvik etmek ve sektörde en iyi uygulamalar ödüllendirerek yeni ve özgün projeleri teflvik edilmesidir. F BERTON PREKAST Türkiye den üye olan az say daki üreticiden biridir. Bak n z 6 7

5 What is GRC FTB nedir? GRC (Glass Fiber Reinforced Concrete) GRC is considered to be one of the unique building materials. GRC is a concrete obtained through a combination of alkali resistant specific glass fiber cement, silica sand and a mix of chemicals providing the concrete superior skills which are mixed and sprayed onto specific molds by the spray or premix system. An unique concrete with high tension, bending, turning and impact resistance specifications compared to normal concretes can be achieved by combining the GRC mortar having a water-cement ration of 0.32 with alkali resistant special glass fibers. Due to all of these features; GRC concrete with wall thickness of cm, allows the production of several forms of precast elements and offers designers unlimited creativity and detail resolution. The lightweight feature provides producers fast manufacturing time, easy assembly and transportation. Although, high cement content and low water permeability guarantee maximum resistance to external influences. FTB (Fiberelyaf Takviyeli Beton) FTB inflaat malzemeleri konusunda benzersiz bulufllardan biri olarak kabul edilmektedir. FTB; alkaliye dayan kl özel cam elyaf n çimento, özel silis kumu ve betona üstün vas flar kazand ran kimyasal maddelerin kar flt r larak sprey sistemi veya premix sistem ile özel kal plara püskürtülmesiyle oluflan bir betondur. Su-çimento oran 0,32 olan FTB harc, alkaliye dayan kl özel cam elyaf ile birleflerek, gerilme, e ilme, dönme ve çarpma dirençleri normal betona göre çok yüksek olan mükemmel betonu oluflturur. Tüm bu özelliklerinden dolay ; FTB betonlar 1-1,5 cm et kal nl nda, her türlü formda prekast eleman üretimine olanak tan yarak; tasar mc lara s n rs z yarat c l k ve detay çözme imkân sunmaktad r. Hafif oldu u için üreticilere h zl üretim, montaj ve nakliye kolayl sa lamaktad r. Ve yine çimento oran n n yüksekli i ve düflük su geçirgenli i ile d fl etkilere karfl maksimum dayan kl l k sa lamaktad r. 8 9

6 Technical TESTS Tests will be applied according the standards TS EN , TS EN , TS EN , TS EN , TS EN , TS EN , TS EN , TS EN and laboratory test result will be submitted to the employer upon request. Specifications Teknik Bilgiler TESTLER TS EN , TS EN , TS EN , TS EN , TS EN , TS EN , TS EN , TS EN e uygun olarak yap lacak ve istendi inde laboratuar deney sonuçlar iflverene sunulacakt r

7 All GRC products have the fire resistance class A1 fireproof features. GRC precast elements are produced with low water/ cement ratio to prevent any damage from freezing and thawing cycle and capillaries The maximum performance has been observed at Grade 18P products containing % 4-5 glass reinforce ratio. Tüm GRC ürünler A1 yanmazl k s n f yang n dayan m özellikleri tafl maktad r. GRC prekast elemanlar donma çözünme çevriminde zarar görmeyecek flekilde, su/çimento oran düflük olarak imal edilmektedir böylece k lcal boflluk içermeyecektir. Tabloda yaz lan de erler GRC ürünün teknik özelliklerinin ortalama de erleridir. Maksimum performans; beton bünyeye kat lan cam elyaf oran n % 4-5,5 oldu u Grade18P s n f ndaki ürünlerde gözlemlenmifltir. TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GRC PRODUCTS GRC (CAMELYAF TEKVİYELİ BETON) ÜRÜNLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PROPERTY ÖZELLİKLERİ Compressive Strength Basınç Mukavemeti Tensile Strength Çekme Mukavemeti Limit Of Proportionalty Orantılık Sınırı Modules Of Repture Kırılma Modülü Limit Expansion Genleşme Sınırı Sharp Impact Darbe Mukavemeti Modules Of Elasticity Elastisite Modülü Density Yoğunluk ICON-UNIT - SİMGE-BİRİM fc N/mm 2 fct N/mm 2 LOP N/mm 2 MOR N/mm 2 Eu % Nmm/mm 2 E kn/mm 2 d kg/dm 3 VALUE - DEĞER HEAT TRANSFER COEFFICIENT (U) OF THERMAL INSULATED GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE PANEL BUILDING MATERIAL WITH DIFFERENT INSULATION THICKNESS Glass fiber reinforced concrete thermal conductivity value () of the thermal insulated glass fiber (AR-Fiber) reinforced concrete manufactured by Fiberton Precast and Concrete Building Elements Co., is W/mk and the thermal conductivity value () of the rock wool used as insulation material is W/mK. Thermal Expansion Isıl Genleşme Katsayısı at /C ( ) x10 5 MATERIALS - MALZEME THICKNESSES (mm) - KALINLIKLAR (mm) Thermal Conductivity Isıl İletkenlik Reaction Of Fire (DIN 4102 ) Yangına Dayanıklılık (DIN 4102 ) Shrinkage Rötre Değeri Swelling Şişme Değeri W/mK Ecs mm/m K mm/m % A GRC The Inner Shell GRC İnce İç Kabuk Isolation (Rockwool) Yalıtım (Taş Yünü) GRC The Outer Shell GRC Dış Kabuk Water Absorption Su Absorbsiyonu Water Vapor Diffusion Su Buharı Difüzyonu Production Method Üretim Şekli TYPES AND HETHODS OF GRC PRODUTION FİBERTON PREKAST GRC ÜRETİM ÇEŞİT VE YÖNTEMLERİ μ GUIDE MIX DESIGNS ÜRETİM SINIFLARI GRADE 8P GRADE 10P GRADE 18P Premix Premix, Spray Spray Thermal Transfer Coefficient U(W/m 2 K) Isı Geçiş Katsayısı U(W/m 2 K) 0,69 FARKLI YALITIM KALINLIKLARINA GÖRE ISI YALITIMLI CAM ELYAF TAKV YEL BETON PANEL YAPI MALZEMES N N TOPLAM ISI GEÇ fi KATSAYISI (U) Fiberton Prekast ve Beton Yap Elemanlar San. Tic. Ltd. fiti. firmas taraf ndan üretilen s yal t ml cam elyaf (AR-elyaf ) takviyeli betonda kullan lan Cam elyaf takviyeli betonunun s iletkenlik de eri () W/mK, Yal t m malzemesi olarak kullan lan Taflyünü nün s iletkenlik de eri () W/mK d r. 0,59 0,51 0,45 0,41 0,37 Aggregate / Cement Agrega / Çimento 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 Water / Cement Su / Çimento 0,35-0,40 0,30-0,37 0,30-0,37 Glassfibre Content (% by weigth Of Total Mix) Camelyaf Oranı (Toplam Mix Ağırlığınca %) % 2-3 % 2-3,5 % 4-5,5 Polymer Solids Content (% by weigth Of Cement) Polimer Katkı (Çimento Ağırlığınca %) % 4-7 % 4-7 %

8 GRC S MANUFACTURİNG PROCESS The technical specifications of productions and products produced with GRC are achieved by manufacturing according the Specification For the Manufacture, Curing And Testing of GRC Products and TS EN 1169, TS EN 1170/1-8 standards, applying tests at every process stage and meeting the technical values given in this document. GRC MORTAR High-dose, white or gray cement, the required amount of special silica sand, the water, the concrete strength, elasticity, reducing the need of water, and water-repellent properties of the desired class of additives, and according to the desired class, between 2.0 %and 5.5 of alkali resistant (AR Fiber) glass-fiber participated in the state. STEEL FRAME Is a carcass system used in the covering systems at specified locations, providing resistance to external loads and enabling connection of the covers to the building. THERMAL INSULATION In order to provide the thermal insulation of the panel systems, a heat condensation preventing and not less than 5 cm thickness and with aluminum foil reinforced rook wool or equivalent specifications containing thermal insulating material will be placed in the GRG shell to ensure the thermal insulation values of the determined in the related standard requirements. CURING Curing is been applied acrylic polymer chemical curing substance which are inserted into the mixture during the production process. Polymer-based curing material will be added to the mixture according the Specification For Manufacture, Curing & Testing of GRC Products. The use of polymer product will be done according the specification. GRC NİN İMALAT SÜRECİ GRC ile ilgili yap lacak tüm üretimler ve ürünlerin teknik özellikleri; Specification For The Manufacture, Curing And Testing of GRC Products (Cam Elyaf Takviyeli Beton Üretim, Kürleme ve Test fiartnamesi) ve TS EN 1169, TS EN 1170/1-8 (1 den 8 e kadar) standartlar na uygun olarak üretilip her aflamas test edilmelidir. FTB HARCI Yüksek dozlu beyaz veya gri çimento, gerekli miktarda özel silis kumu, su, beton mukavemet, elastikiyet, su ihtiyacını azaltıcı ve su iticilik özellikleri sağlayan katkılar ve istenilen sınıfa göre %2.0 ile 5,5 aralığında alkaliye dayanıklı (AR Elyafı) cam elyafı katılmış halidir. ÇEL K KARKAS (Frame) lgili pozlardaki kaplama sistemi içinde kullan lan ve kaplaman n d fl yüklere karfl dayan kl l k sa layan, binaya ba lanmas nda kullan lan karkas sistemidir. ISI YALITIM Panel sisteminin s yal t m sa lanmas amac yla GRC kabuk içine eklenen 5 cm den az olmamak üzere ve s yo uflmas n engelleyen alüminyum folyo ile güçlendirilmifl, TS 825 e uygun üretimi yap lm fl, tafl yünü veya eflde er özelliklerdeki s yal t m malzemesinin eklenmesi ile oluflturulan standartlarda öngörülen s yal t m de erlerinin sa lanmas n anlat r. KÜRLEME malat esnas nda kar fl m içine konan akrilik polimer kimyasal kür maddeleri ile kürleme yap lacakt r. Specification For Manufacture, Curing & Testing of GRC Products flartnamesine göre kar fl ma polimer esasl kürleme malzemesi konacakt r. Polimer kullan m nda flartnameye uygun ürün kullan lmaktad r

9 ANCHORAGE Anchorages are mounting points inside the panel attached to the steel carcass including all necessary details to be used to connect the panel system to the building. TRANSPORTATION AND INSTALLATION After curing is complete, the produced materials will be protected against breakage and contamination while moving installation area. Installation shall be made as specified in the projects and with the appropriate account anchorage systems. After the installation, insulation at the sealant joints will be achieved by usage of polyurethane. All anchorages will be protected against rust. ANKRAJ Panel sisteminin binaya ba lanmas nda kullan lacak olan ve panel içinde çelik karkasa ba lanm fl ve gerekli detaylara sahip montaj noktalar. NAKL YE VE MONTAJ Üretilen malzemeler kürleme tamamlandıktan sonra montaj alanına taşınırken kırılma ve kirlenmelere karşı korunacaktır. Montaj projelerde belirtilen şekilde ve hesaplarına uygun ankraj sistemleri ile yapılacaktır. Montaj sonu derzlerde poliüretan mastik kullanılarak yalıtım sağlanacaktır. Tüm ankrajlar pasa karşı korunacaktır. ADDITIVE MATERIALS A Super-plasticizer is used in the concrete mix to improve workability, reduce the curing duration and to achieve a good concrete quality with high strength. In addition, proper additives for the curing are used according the season conditions. STEEL FRAME Is a steel construction in the Fiberton shell system supporting the panel system, designed to carry out service loads from the shell and containing necessary details such as anchorage or window subframes calculated at the project begin. SAND Is a clean, dry and ready to use silica sand containing over 96 % silica at a required grading. ACYRLIC POLYMER Is been used according the specifications mentioned in the Acrylic Polymer Specification Sheet for curing and durability purposes. WATER Water meeting the requirements of TS EN 1008 is used for the mortar mix. COMPONENTS CEMENT TS EN certified cement will be used for the cement mortar needed at the GRC production. The cement type to be used at the production will be specified in the contract. GLASS FIBER AR (Alkali Resistant) Glass Fibers will be included to provide the GRC products a high elastic performance and assure a long-life concrete structure. Glass fibers with high alkali resistance have a product life equivalent to concrete. B LEfiENLER Ç MENTO GRC Üretiminde kullan lacak beton harc n n yap m nda TS EN belgeli çimento kullan lmaktad r. Sözleflmede imalatta kullan lacak çimento tipi belirtilecektir. CAM ELYAFI GRC ürüne yüksek elastik performans katmak ve beton bünye içerinde uzun ömürlü olmas n sa lamak için AR (Alkali Rezistans) Cam elyaf kullan lmaktad r. Cam elyaf yüksek alkali dayan m ile betona eflde er bir ömre sahiptir. KATKI MALZEMELER Beton kar fl m nda, ifllenebilirli i artt rmak, kür süresini azaltmak, yüksek mukavemet ve iyi bir beton kalitesi elde edebilmek amac yla uygun bir süper ak flkanlaflt r c kullan lmaktad r. Ayr ca mevsime göre kürleme için uygun katk lar da kullan lmaktad r. ÇEL K KARKAS Fiberton kabuk sistemin içinde sistemi destekleyen, servis yüklerini kabuktan alarak tafl yacak flekilde dizayn edilmifl, üzerinde gereken ankraj, pencere körkasa gibi ihtiyaç duyulan detaylar bulunduran teknik hesab proje baz nda yap larak oluflturulmufl çelik konstrüksiyon sistemidir. KUM Gerekli granülometride, % 96 n n üzerinde silis içeren temiz, kuru ve kullan ma haz r silis kumudur. AKR L K POL MER Kürleme amaçl ve Durabilite amaçl kullan lan Akrilik Polimerler GRC flartnamesinde belirtilen özelliklerde kullan lmaktad r. SU Beton Harc kar fl m nda TS EN 1008 e uygun su kullan lmaktad r

10 Technical Advantages Teknik Avantajlar AR (Alkali Resistant) Glass Fiber, Solution for Concrete Reinforcement AR(Alkali Resistant) glass fibers provide a strong and durable performance at GRC and various applications and are used to create the world s most stunning architectures in more than 100 countries around the world for 40 years. AR(Alkali Resistant) glass fiber is an unique product for concrete reinforcement. Because AR(Alkali Resistant) fibers have the same specific density, the distribution of the fibers within the concrete structure is much easier compared to any other fibers. AR(Alkali Resistant) fibers combined with concrete and its high elastic module prevent any potential burst which may occur at the concrete by increasing the bending strength. AR(Alkali Resistant) fibers are designed to meet for superior performance and a variety of technical specifications of your projects. AR (Alkali Resistant) Cam Elyaf, Beton Takviyesi İçin Çözüm Alkali dayanımlı cem elyaflar 40 yıldır dünyada 100 den fazla ülkede GRC ve çeşitli uygulamalarda yaygın olarak güçlü ve dayanıklı bir performans sunarak dünyanın en çarpıcı mimarisini oluşturmak için kullanılmaktadır. AR (Alkali Resistant) cam elyafı benzersiz bir beton takviye ürünüdür. AR (Alkali Resistant) elyaflar agrega ile aynı özgül ağırlığa sahip olduğu için, beton bünye içerisinde elyaf dağılımını sağlamak diğer elyaflara göre daha kolaydır. AR (Alkali Resistant) elyaf, beton ile birleşerek yüksek elastik modülü sayesinde, eğilme dayanımının artışına katkıda bulunarak betonda oluşabilecek çatlaklara engel olur. AR (Alkali Resistant) elyaflar, üstün performans ve çeşitli teknik özellikleri ile projeleriniz için tasarlanmıştır. Cross-section view of AR Glass Fiber Reinforced Concrete AR Cam Elyaf Takviyeli Betonun Kesit Görüntüsü AR Glass Fiber / Ar Cam Elyafı Calcium oxide crystals / Kalsiyum Oksit Kristalleri EFFECT OF CEMENT ON GLASSFIBRE ÇİMENTONUN CAM ELYAF ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ARG FIBRE AR-CAM ELYAFI E-GLASS FIBRE E-CAM ELYAFI Head at 80, 200 hrs saturated cement solution (ph=12.9) 80 C Sıcaklıkta, 200 saat çimento karışımı içerisine konulmuştur. (ph=12.9) 18 19

11 TENSILE STRENGHT % ÇEKME MUKAVEMETİ % AGING TEST RESULTS OF GLASSFIBRE HIZLI YAŞLANDIRMA TESTİ SONUCU AR GLASSFIBRE - AR CAM ELYAFI E GLASSFIBRE - E CAM ELYAFI TIME (DAY) - ZAMAN (GÜN) Concrete is a material with a very broad application range at structures. However, due to it brittleness it must be supported with different materials. In order to gain a more ductile and elastic structure glass fibers are added to the concrete. The addition of glass fiber, prevents the spread of sudden cracks in the concrete by increasing the concrete strength. Alkali Resistant Glass Fibers (AR Fiber) must be used for glass fiber reinforced concrete applications. Because the AR glass fiber type preserves the strength of the concrete structure over time, will not lose its elastic property, and it will continue to provide the concrete strength during tension and bending loads. E- type glass fibers will corrodes over time due to the alkaline environments in the cement mortar are unable to fulfill these tasks anymore. Durability & Strength The composition of alkali resistant glass fiber and cement, makes them more resistant against bursting and the burst index is reduced by 1.5 to 2 times. If mixed with alkali resistant glass fiber, the concrete s impact resistance will be increased 3 to 4 time and bending resistance by 5 % to 12 %. Although the fatigue resistance will be increased by 15 % to 40 % and the hardness will be improved significantly. Fiberton 10mm thick plates have shown under 60 years accelerated erosion tests a surface lost of only 1mm. It provides maximum resistance to all weather conditions due to its superior strength against frost. The resistance against acids which may occur due to weather conditions, is much higher than conventional concretes. PROPERTY ÖZELLİKLERİ Zirconia (Zr0 2 ) Content Zirkonya (Zr0 2 ) İçeriği Density - Yoğunluk Tensile Strength Gerilme Direnci Filament Diameter Eltaf Çapı Roving Tex İplik Miktarı Cut Length Kesim Uzunluğu End Count - Bitiş Hesabı Loss on Ignition (combusitble matter) Kızdırma Kaybı (Yanıcı Madde) Strength retention Dayanma Gücü AR GLASSFIBRE REQUIREMENTS - CAM ELTAF TEKNİK ÖZELLİKLERİ SPECIFICATION VALUE TEKNİK ÖZELLİK DEĞERİ 16 % minimum 2,68 ± 0,3 g/c 1000 MPa to 1700 MPa 1000 MPa MPa 8 to 30 microns 3-30 mikron ± 10 % From Nominal Nominal Değerden % ± 10 ± 3 mm % From Nominal Nominal Değerden % ± 3 mm ± 20 % From Nominal Nominal Değerden % ± 20 ± 20 % Of The Nominal Value Or ± 0,3 % whichever Is The Grater, Subject To An Upper Limit of 3 % By Weight Nominal Değerden % ± 20 veya Ağırlıkça En Fazla % 3 Category A 250 MPa - Category B 350 MPa The Declared Value Shall Be The Characteristic (5 % fractile) strenght retention Kategori A 250 MPa Kategori B 350 MPa METHOD OF TEST TEST YÖNTEMİ X-Ray Fluorescence X-Ray Floresans EN ISO 3341 ISO 1888 EN ISO 1889 Physical Count Fiziksel Hesaplama ISO 1887 EN Beton; yap larda çok genifl uygulama alan na sahip bir malzemedir. Ancak gevrekli i nedeniyle farkl malzemelerle desteklenmesi gerekmektedir. Daha sünek ve elastik bir yap kazand rabilmek amac yla betona, cam elyaf kat lmaktad r. Cam elyaf katk s, betonda oluflan çatlaklar n ani olarak yay lmas n engelleyerek betonda dayan m art fl sa lamaktad r. Cam Elyaf Takviyeli Beton uygulamalar nda mutlaka Alkaliye Dayan kl (AR Elyaf ) Cam elyaf kullan lmal d r. Çünkü zaman içerisinde AR Tipi Cam elyaflar, beton bünyesinde mukavemetini korur, elastiki özelli ini yitirmez, çekme ve gerilme yüklerinde betona sa lad dayan m devam ettirir. E tipi Cam elyaflar ise zaman içerisinde çimento harc n n içerisindeki alkali ortamda korozyona u rar ve bu görevleri yerine getiremez. Dayan kl l k & Mukavemet Alkaliye dayan kl cam elyaf ve çimento bilefliminde olmas, çatlamalara karfl daha dirençli olmas n sa lamaktad r, çatlama endeksi 1,5 ile 2 kat oran nda azal r. Alkaliye dayan kl cam elyaf betona kar flt r l rsa; darbe direnci 3 ile 4 kat, bükülme direnci % 5 ile % 12 oran nda artacakt r. Alkaliye dayan kl cam elyaf betona kar flt r l rsa; yorgunluk direnci % 15 ile % 40 oran nda, sertli i ise büyük ölçüde artacakt r. 10 mm kal nl ndaki Fiberton levhan n 60 y ll k h zland r lm fl erozyon testi karfl s nda 1 mm yüzey kayb na u rad görülmüfltür. Dona, üstün dayan m sayesinde her türlü hava kofluluna maksimum direnç sa lar. Hava flartlar ndan dolay oluflabilecek asitlere karfl dayan m, konvansiyonel betonlardan çok daha yüksektir

12 Sound transmission isolation A 10 mm thick GRC-FTB (20kg/m2) provides a noise reduction at 300Hz to 22dB and at 400 Hz to 39 db. Fire / Flame resistance The stability and integrity are protected against fire and the flames cannot enter the structure. The heat at the protected side will not exceed 140 C. It will act as a thermal regulator when exposed to fire and will keep the regulating properties for 2 hours under fire exposure. Ses geçirgenli i izolasyonu 10 mm kal nl ktaki bir GRC-FTB (20 kg/m2) 300 Hz de 22 db den 400 Hz de 39 db ses azalmas na sahiptir. Yang n / Atefl direnci Atefl karflıs nda stabilite ve bütünlük korunur, alev yap ya girmez. Korunan tarafa s 140 C den fazla ç kamaz. Atefle maruz kald nda termal bir düzenleyici görevi görür ve iki saat atefle maruz kalmas süresince bu özelli ini korur. Ürünler yan c de ildir. DIN 4102 normuna göre A-1 s n f bir malzemedir. Lightness Hafiflik Lightness Due to its characteristics, the GRC concrete is thinner and much lighter compared to pre-tensioned precast concrete and conventional concretes. GRC betonu karakteristik özelli i gere i ince oldu u için di er konvensiyonel betonlara ve öngerilimli prekast betonlara göre çok daha hafiftir. Water permeability isolation When alkali resistant glass fiber is mixed with concrete, increased barrier properties will reduce the water permeability by 1.5 to 2 times. Water leaking at the assembling point of the separate GRC plates are prevented by silicon application. Su geçirgenli i izolasyonu Alkaliye dayan kl cam elyaf betona kar flt r ld nda bariyer direncini artt rarak su geçirgenli ini 1,5 ile 2 kat oran nda düflürecektir. ki ayr GRC panelin birleflim yerlerinde ise silikonlama ile su s zmalar n n önüne geçilmektedir. Environment-friendly material The environmental pollution is prevented by factory inside manufacturing and waste recycling system. It is an environmentally friendly material in terms of small amount of wood usage during the production process and the reuse of the woods, as well as minimizing the water usage and the noise generated at construction sites and less requirement of steel and concrete due to lightness of the manufactures panels. Thermal Insulation Çevre dostu malzeme Üretimin fabrika ortam nda olmas ve at klar n geri dönüflümle kazan lmas nedeni ile çevre kirletilmemektedir. Üretiminde çok az miktarda ahflap kullan lmas ve bu ahflab n tekrar de erlendirilebilmesi, bunun yan nda inflaatlarda oluflan gürültüyü ve kullan lan su miktar n en aza indirgemesi, üretilen panellerin hafif olmas nedeni ile daha az beton ve çelik ihtiyac duymas aç s ndan çevre dostu bir malzemedir. Isı yalıtım In order to provide the thermal insulation of the panel systems, a heat condensation preventing and not less than 5 cm thickness and with aluminum foil reinforced rook wool or equivalent specifications containing thermal insulating material will be placed in the GRG shell to ensure the thermal insulation values of the determined in the related standard requirements. Panel sisteminin s yal t m sa lanmas amac yla GRC kabuk içine eklenen 5 cm den az olmamak üzere ve s yo uflmas n engelleyen alüminyum folyo ile güçlendirilmifl, TS 825 e uygun üretimi yap lm fl, tafl yünü veya eflde er özelliklerdeki s yal t m malzemesinin eklenmesi ile oluflturulan standartlarda öngörülen s yal t m değerlerinine ulaşılması sağlanır

13 Advantages of Installation, design and usage Although the GRC is manufactured mechanically (E.g.: Puncturing with a saw, cutting, etc.), these operations do not cause separation of the fine fibers. Due to this, any kind of equipment can be used during manufacturing, processing and installation. GRC products can be manufactures in any size to meet the highway transportation and height limit requirements. The ability of any shape, texture and optionally colored production and still later re-coloring upon request, offers an unlimited opportunity of coloring. The UV light resistance is higher at pastelcolored product. Material easy to repair and maintenance. Produced at cm thickness by spray method. The material provides secure and easy installation due to its light weight. Creates freedom and originality for architects; allows production of designed non-standard details, sections, texture and colors. Provides users combination of confidence and aesthetics. AR (Alkali Resistant) Glass Fiber, solution for concrete reinforcement AR (Alkali Resistant) glass fibers provide a strong and durable performance at GRC and various applications and are used to create the world s most stunning architectures in more than 100 countries around the world for 40 years. AR(Alkali Resistant) glass fiber is an unique product for concrete reinforcement. Because AR (Alkali Resistant) fibers have the same specific density, the distribution of the fibers within the concrete structure is much easier compared to any other fibers. Montaj, tasar m, kullan m avantajları GRC her ne kadar mekanik olarak ifllense de (Ör:Testere ile delinme, kesilme vb.) bu ifllemler GRC nin ince liflere ayr lmas na neden olmaz. Bu nedenle materyalin üretiminde, ifllenmesinde ve montaj nda her türlü ekipman kullan labilinir. GRC ürünleri karayollar tafl ma ve yükseklik limitleri dahilinde, istenilen boyutlarda üretilebilir. Her türlü flekil, doku olana na sahip olup iste e ba l olarak renkli olarak üretilebildi i ve yine istenmesi durumda sonradan boyanabildi inden s n rs z renklendirme imkân sunar. Pastel renkli ürünlerde UV fl nlar na dayan m daha yüksektir. Tamir ve bak m kolay olan bir malzemedir. Sprey metoduyla, 1-1,5 cm et kal nl nda üretilmektedir. Oldukça hafif bir malzeme olmas nedeni ile güvenlikli ve kolay montaj sa lar. Mimarlar için özgürlük ve özgünlük yarat r; tasarlad klar standart d fl detay, kesit, tekstür ve renkte üretim yap lmas na olanak sa lamaktad r. Kullan c lar için güven ve esteti i bir arada bulunduran bir malzemedir. AR (Alkali Resistant) Cam Elyaf, beton takviyesi için çözüm AR (Alkali Resistant) Cam Elyaf, beton takviyesi için çözüm Alkali dayanıklı cam elyaflar 40 yıldır dünyada 100 den fazla ülkede GRC ve çeşitli uygulamalarda yaygın olarak güçlü ve dayanıklı bir performans sunarak dünyanın en çarpıcı mimarisini oluşturmak için kullanılmaktadır. AR (Alkali Resistant) cam elyafı benzersiz bir beton takviye ürünüdür. AR (Alkali Resistant) elyaflar agrega ile aynı özgül ağırlığa sahip olduğu için, beton bünye içerisinde elyaf dağılımını sağlamak diğer elyaflara göre daha kolaydır. Product Groups FIBERTON Facade Panel Systems ( FIBERTON FACADE PANEL) FIBERTON Decorative Facade Elements (FIBERTON DECO FACADE) FIBERTON Landscape Elements (FIBERTON DECO AMBIENCE) FIBERTON Industrial Elements (FIBERTON INDUSTRIAL) Ürün gruplar F BERTON Cephe Panel Sistemleri (F BERTON CEPHE PANEL) F BERTON Dekoratif Cephe Elemanlar (F BERTON DECO CEPHE) F BERTON Peyzaj Elemanlar (F BERTON DECO ÇEVRE) F BERTON Endüstriyel Elemanlar(F BERTON ENDÜSR YEL) 24 25

14 Fiberton Facade Panel Thermal insulated facade cladding panels Steel framed facade panels Texture surfaced coating plates Fiberton Cephe Panel Is yal t ml cephe kaplama panelleri Çelik karkasl cephe panelleri Doku yüzeyli kaplama plaklar 26

15 Fiberton Deco Facade Embossed and textured plates Floor molding and cornices Suitable for renovation and restoration Colon and plasters Door frames and sopraportas Entrance arcades and pediments Mono-block window frames Column capitals Relief and decorations Angle coatings Stone and wood textured coatings Fiberton Deco Cephe Kabartmalı ve tekstürlü plakalar Kat silmeleri ve kornişler Renovasyon ve resterasyon için detaylar Kolon ve plasterler Kapı söveleri ve sopraportalar Giriş arkad ve pedimentleri Monoblok pencere prekastları Kolon başlıkları Rölief ve süslemeler Köşe kaplamalar Taş ve ahşap dokulu kaplamalar 29

16 Fiberton Deco Ambience Pots and vases Grass edgings Custom designed garden furniture Doric style tables Benches Garden floor coverings Columns and statue bases Sundials Ornamental pool fountains and decorative pool frames Dome and pergolas Fireplace mantels Fiberton Deco Çevre Saks ve vazolar Çim bordürleri ve kenar tafllar Özel tasar m bahçe mobilyalar Dorik tarz nda masalar Banklar Bahçe döfleme kaplamalar Sütunlar ve heykel kaideleri Günefl saatleri Süs havuz f skiyeleri ve dekoratif havuz çevreleri Kubbe ve pergolalar fiömine mantelleri 30

17 Kupka / Mersin Aplication Types Uygulama Örneklerimiz 32

18 Güler Residence / Mersin Loca Mersin / Mersin 35

19 Modans Mobilya / Mersin 36 37

20 Adana Park Hotel / Adana 38 39

21 Antepia / Gaziantep 41

22 Vadi / Mersin 43

23 Çimsa / Eskişehir Erol Bilecik Konferans Salonu Hatay Çimsa / Eskişehir 44

24 Arapgir Öğrenci Yurdu / Malatya Avcılar Belediyesi Nikah Salonu / İstanbul 46

25 Toros Üniversitesi / Mersin Yıldırımhan Koleji Mersin 48

26 Karatepe Park Hotel / Kadirli Osman Bey Otel İstanbul Grand Hasankeyf Hotel Batman 50 51

27 Beyazıt Otel İskenderun Suluova Adliye Binası / Amasya Özmehmetler Plaza / Mersin Ünel Yapı Market / Batman Gökmenler Giyim / Mersin 52 53

28 Barış Manço Kültür Merkezi İstanbul Villa Projesi / Erbil-Irak 55

29 HEADQUARTER / MERKEZ Ortaklar Cad. Aksu Apt. No 4/10 Mecidiyeköy - fiiflli / stanbul / Turkey T: F: FACTORY / FABRİKA Sar brahimli Mah. K z lyaka Mevkii No: Akdeniz - Mersin / Turkey T: F:

ÇÖZÜM ORTAĞINIZ. Pantone 1665 C

ÇÖZÜM ORTAĞINIZ. Pantone 1665 C ÇÖZÜM ORTAĞINIZ Pantone 66 C Black Neden GRC, Neden EcoFibre? Pantone 66 C Black GRC; yapı sektöründe yenilikçi, dayanaklı, esnek, mukavim, hafif oluşu ile kısa sürede sektörün vazgeçilmezi olmuştur. Donatı

Detaylı

Dynamic applicator of new aims at structure sector

Dynamic applicator of new aims at structure sector MERAM BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ DEHA HOLDİNG Dynamic applicator of new aims at structure sector Yapı sektöründeki yeni eğilimlerin dinamik uygulayıcısı FİBERTON, 15 yıla varan sektörel deneyimi, her

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

Dynamic applicator of new aims at structure sector Yapı sektöründeki yeni eğilimlerin dinamik uygulayıcısı

Dynamic applicator of new aims at structure sector Yapı sektöründeki yeni eğilimlerin dinamik uygulayıcısı Dynamic applicator of new aims at structure sector Yapı sektöründeki yeni eğilimlerin dinamik uygulayıcısı 1 Leonardo Da Vinci Most of us know him as the painter of pictures, those have unsolved secrets.

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

RUBBER PRODUCTION LINE

RUBBER PRODUCTION LINE RUBBER PRODUCTION LINE İnterflex Tube Elastomeric Rubber Foam Insulation Tubes Optimal solution in heating, cooling, ventilating systems, and all industrial and constructional application processes. Tel:

Detaylı

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon. COMPOSITES 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.com HAKKIMIZDA ABOUT US Kompozit teknolojileri günümüzün

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE KALIPLARIN ÖTESİNDE BETON KALIPLARI ÜRETİYORUZ WE MANUFACTURE CONCRETE MOLDS BEYOND THE STEREOTYPED IDEAS BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE İhtiyaçlarınıza Göre

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ INTERIOR & EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı yüksek,

Detaylı

İZOLASYONLU CEPHE PANELİ

İZOLASYONLU CEPHE PANELİ İZOLASYONLU CEPHE PANELİ 01 FiRMA PROFiLi Desos Precast, 20 yılı aşkın süredir inşaat sektörüne prekast cephe giydirmeleri konusunda hizmet vermektedir. Yurt içi ve yurt dışında otel, hastane, iş merkezi,

Detaylı

03 49 00 - CAM ELYAF DONATILI PREKAST BETON PANEL KAPLAMASI (GFRS)

03 49 00 - CAM ELYAF DONATILI PREKAST BETON PANEL KAPLAMASI (GFRS) 03 49 00 - CAM ELYAF DONATILI PREKAST BETON PANEL KAPLAMASI (GFRS) Multi Turkmall 1 BÖLÜM 03 49 00 CAM ELYAF DONATILI PREKAST BETON PANEL KAPLAMASI (GFRS) BÖLÜM 1 GENEL 1.1 İÇERİK Bu şartname Cam Elyaf

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite MANTO ZOPOR PLUS (10 de) 0,030 0,039 Is iletkenlik de erine ba l olarak zocam zopor ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Güneflin mor ötesi fl nlar na (UV) karfl hassast r. Do rudan günefl

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

ölçülerin özgür dünyası...

ölçülerin özgür dünyası... ölçülerin özgür dünyası... İnşaat sektöründe proje tasarım (Mimari- Statik - Elektrik - Makine Tesisat) alanında hizmet veren Öztoprak A.Ş.bünyesine çağımızın gözde dış cephe elemanı olan Prekast (GRC)

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

İÇERİK INDEX FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE ÜRETİM SİSTEMLERİ SYSTEMS SİSTEM ÖZELLİKLERİ SYSTEM SPECS SPIL MODEL SPIL FLAT MODEL ABANT MODEL WADI MODEL

İÇERİK INDEX FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE ÜRETİM SİSTEMLERİ SYSTEMS SİSTEM ÖZELLİKLERİ SYSTEM SPECS SPIL MODEL SPIL FLAT MODEL ABANT MODEL WADI MODEL İÇERİK INDEX FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE ÜRETİM SİSTEMLERİ SYSTEMS SİSTEM ÖZELLİKLERİ SYSTEM SPECS SPIL MODEL SPIL FLAT MODEL ABANT MODEL WADI MODEL FALCON MODEL FALCON RESORT MODEL EGE MODEL ALPINE

Detaylı

Reflection of Perfection Mükemmelliğin Yansıması

Reflection of Perfection Mükemmelliğin Yansıması 1 Subject to technical modifications and amendments. All decors shown are reprudroduction. Due to the variables in the printing process,colours may vary slightly from the actual product. Teknik değişiklik

Detaylı

Kalite Politikamız: Our Quality Policy:

Kalite Politikamız: Our Quality Policy: HAKKIMIZDA Ortak geçmişleri 15 yıllık prekast deneyimlerine dayanan iki yakın dostun mimari ve mühendislik tecrübelerini üretim, uygulama ve kurumsal yönetiminde bir araya getirmesiyle kuruldu. Uzman ekipler

Detaylı

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete Politeknik Dergisi Cilt:13 Sayı: 3 s. 239243, 2010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 3 pp. 239243, 2010 Cam Elyaf Katkısının Betonun Basınç ve Çekme Dayanımı Üzerindeki Etkisi Servet YILDIZ, Yakup BÖLÜKBAŞ,

Detaylı

25-40A 40-160A 160-400A 500-1000A 500-6000A ISO 9001-14001-18001

25-40A 40-160A 160-400A 500-1000A 500-6000A ISO 9001-14001-18001 GL 25-40A GL 40-160A GGD 160-400A GGD 500-1000A GS-SUPER COMPACT 500-6000A ISO 9001-14001-18001 Busbar Trunking System GL, GL, GGD, GS- 400V/1000V; 25A / 6000A ; 50/60 Hz; Class F; IP 43/55/65/67/68 Safety

Detaylı

Çelik Takviyeli YYPE Izgara / Steel Reinforced HDPE Gratings. YYPE ( Yüksek Yoğunluklu Polietilen) Nedir? YYPE ve Çelik Takviyeli YYPE Izgara Nedir?

Çelik Takviyeli YYPE Izgara / Steel Reinforced HDPE Gratings. YYPE ( Yüksek Yoğunluklu Polietilen) Nedir? YYPE ve Çelik Takviyeli YYPE Izgara Nedir? YYPE ( Yüksek Yoğunluklu Polietilen) Nedir? YYPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen); polietilen plastiğin yüksek yoğunluklu bir çeşididir. Diğer polietilenlere göre daha mukavim ve AYPE ye (alçak yoğunluklu

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Single core conductor BETAtherm 145

Single core conductor BETAtherm 145 Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single core conductor BETAtherm 145 Açıklama BETAtherm 145 is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded wire

Detaylı

Performans Tabloları Yalınkat Camlar

Performans Tabloları Yalınkat Camlar Performans Tabloları Yalınkat Camlar Kaplamalı Yüzey Gün Işığı Soğurma Güneş Enerjisi Direkt Toplam Gölgeleme Isı (U Değeri) W/m 2 K Gümüş #1 38 33 27 30 43 50 0,57 5,7 #2 38 27 20 38 43 52 0,59 5,7 Yeşil

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

product catalogue 2017

product catalogue 2017 product catalogue 2017 www.rino.com.tr Yer & Duvar Karosu / Floor & Wall Tiles Yağmur 30x60 - Bej / Beige 30x60 - Kahve / Brown 30x60 - Dekor / Decor 45x45 - Bej / Beige 1 2 30x60 - Dekor 2 / Decor 2

Detaylı

BASIM TARİHİ: EYLÜL 2016 PRINTED: SEPTEMBER

BASIM TARİHİ: EYLÜL 2016 PRINTED: SEPTEMBER BASIM TARİHİ: EYLÜL 2016 PRINTED: SEPTEMBER 2016 www.teverpan.com.tr YÜKSEK TEKNOLOJİ TEVERDOOR kapı paneli tesisi teknolojik bakımdan dünyadaki en gelişmiş, en yüksek teknolojik donanıma sahip, sayılı

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

ABOUT US WHY BAŞAT? Because;

ABOUT US WHY BAŞAT? Because; ABOUT US Our company has been providing service under the name DAMLA LAMİNASYON in textile sector for long years. Having adopted providing high quality service as a principle our company has carried out

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Açıklama BETAtherm 145 UL is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ

Detaylı

S-55 / Y-55 TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

S-55 / Y-55 TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS S-55 / Y-55 TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS Hammadde (Raw Material) : AA 6063 (AIMgSi 0.5 F22) Standartlar (Standarts) : EN 573-3 Elastisite Modülü (Elasticity Modul) : 7000 KN / cm 2 Yoğunluk

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Duvar Geçit zolatörleri

Duvar Geçit zolatörleri Duvar Geçit zolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine giriflinde kullan lan ve iletkeni duvara karfl izole eden bir izolatördür.

Detaylı

Master Panel 1000 WT Cephe

Master Panel 1000 WT Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 WT Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir.

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. 1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. Modern tesisleri ile çağdaş teknolojiyi yakalayıp, Alman DIN normuna göre üretim yapılmaktadır.

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, www.sibaltd.com Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

Mitsubishi Electric Corporation. Number of Items

Mitsubishi Electric Corporation. Number of Items Mitsubishi K65HM-CE / KP65HM-CE High Density Thermal Paper Monochrome High Density Thermal Sensitive Paper A6 type media 110mm x 21m Bluish tone 4 rolls per box For use in CP-700DSU, CP-700U, CP-700UM,

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

Dilatasyon Boşluğu? Dilatation Gap? Kaplama Kalınlığı? Covering Thickness?

Dilatasyon Boşluğu? Dilatation Gap? Kaplama Kalınlığı? Covering Thickness? DOĞRU DİLATASYON PROFİLİ SEÇİMİ / Determininig Approriate Expansion Joint Profile Dilatasyon Boşluğu? Dilatation Gap? Yapının statik hesaplamalarına göre dilatasyon boşluğu seçilir ve arasına eps yerleştirilir.

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

YARI MEKANİK İN GETİRDİĞİ YENİLİKLER THE INNOVATIONS INCLUDED IN YARI MEKANIK ARE

YARI MEKANİK İN GETİRDİĞİ YENİLİKLER THE INNOVATIONS INCLUDED IN YARI MEKANIK ARE HAKKIMIZDA 30 yıllık tecrübe ve bilgi birikimiyle kurulan Hastem Mermer; cephe kaplamalarındaki zayiata, uygulama güçlüğüne, zaman ve dolayısıyla maliyetin yükselmesine sebep olan mevcut mekanik sistemin

Detaylı

Onunla her yer güzel! Beautiful floors, beautiful spaces!

Onunla her yer güzel! Beautiful floors, beautiful spaces! Onunla her yer güzel! Beautiful floors, beautiful spaces! 02 Hayata güzellik, doğallık katmak için AGT Parke. AGT Flooring to add beauty and nature to life. Yaşam alanlarına özel ahşap çözümler sunan AGT

Detaylı

HAKKIMIZDA / ABOUT US

HAKKIMIZDA / ABOUT US HAKKIMIZDA / ABOUT US 2016 yılında kurulmuştur. Firma ortakları 1995 yılından itibaren sektörde faaliyet göstermektedir. 2016 yılında ise markası altında NBR (Akrilonitril-Butadien) kauçuk karışım esaslı

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP

CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP MOBİLTİP MobilTip 1 tank sistemleri 3 m³ den 80 m³ e kadar çeşitli boy ve ölçülerde üretilmektedir. Çift cidarlı ve tek cidarlı, bölmeli ve bölmesiz olmak üzere tank

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor ASANSÖR Faaliyetlerine 1995 yılında başlayan Serimas Asansör, kurulduğu günden itibaren kaliteyi ve kalıcılığı kendine ilke edinmiş ve müşteri memnuniyetini hep ön planda tutulmuştur. Serimas Asansör bugün,

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS No Steel Group Grade Description Applications 1 4140 Chromium, Molybdenum steel for applications requiring high tensile strength and toughness values, in particular in

Detaylı

best association for camshaft...

best association for camshaft... www.estas.com.tr ESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş. 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 2. Cad. No:31 PK. 22 58060 Sivas / TURKEY Tel:+90.346. 218 12 20 (3 Lines) Fax:+90.346. 218 12 31 e-mail : estas@

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

Yasam Olan Her Yerde...

Yasam Olan Her Yerde... Yasam Olan Her Yerde..., Projeler Projects DOKULUDÜZ SILME KANALLI SOVEKOLON HARPUSTA Düz Panel / Flat panels Dokulu Panel / Textured Panels Tuğla Kanallı Panel / Aligned Channeled Panel for Brick Coating

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

Product Code / Ürün Kodu : DT0500 DL0500 Diameter / Çap (mm) 108.9 114.0 Flush Volume / Silme Dolum (cc) 675 - Fill Volume / Seviye Dolum (cc) 500 - Height / Yükseklik (mm) 81.5 - Weight / A rl k 23,0

Detaylı

Master Panel 1000 R5T Çatı

Master Panel 1000 R5T Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R5T Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

Düşey Sürme Pencere Duowin; düşey eksende çalışan, bir ya da daha fazla hareketli cam panele sahip pencere sistemidir.

Düşey Sürme Pencere Duowin; düşey eksende çalışan, bir ya da daha fazla hareketli cam panele sahip pencere sistemidir. Düşey Sürme Pencere Duowin; düşey eksende çalışan, bir ya da daha fazla hareketli cam panele sahip pencere sistemidir. Vertical Sliding Window Duowin is a vertical sliding window system that has one or

Detaylı

BETOFIBER GRC (Glassfibre Reinforced Concrete - Cam Elyaf Katkýlý Beton) Teknik Yapý nýn bir kuruluþu olan Betofiber, Teknik Yapý ile saðladýðý sinerjiden doðan güç ve anlayýþ ile sektöre yeni bir soluk,

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

1 Downsized %50 from the original picture size

1 Downsized %50 from the original picture size C o l l e c t i o n 2012 Decorative Profiles D e c o r a t i v e F u r n i t u r e P r o f i l e s 1 Downsized %50 from the original picture size Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Decorative

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Marble / Granite / Concrete / Asphalt

Marble / Granite / Concrete / Asphalt Marble / Granite / Concrete / Asphalt Circular Saws, Diamond Wires, Gang-Saw Blades, Calibrators, Profiles, Custom Made Products Perfect solutions to endless needs... HAKKIMIZDA SONMAK 1975 senesinde Ankara

Detaylı