Bir Çal flan flten Ç karmak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Çal flan flten Ç karmak"

Transkript

1 Bir Çal flan flten Ç karmak

2 Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar n z tespit etmeye ve kritik becerilerinizi keskinlefltirmeye yarayan kullan fll araçlar, testler ve gerçek yaflamdan al nm fl örnekler yer al yor. ster masa bafl nda, ister bir toplant da ya da yolda olun, bu cep kitapç klar size iflinizin günlük talepleriyle daha h zl, daha kavray fll ve daha etkin bir biçimde bafla ç kma imkân n verecektir. Dizinin kitaplar : Ekip Liderli i Toplant Yönetimi Zaman Yönetimi Proje Yönetimi Liderlik Koçluk Geribildirim Etkili fl Yaz lar Sonuç Al c Müzakere Etkin Sunumlar Stres Yönetimi nsanlar kna Etmek Kriz Yönetimi Kariyerinize Yön Vermek Üstünüzü Yönetmek Görev Devretmek

3 Bir Çal flan flten Ç karmak Her Gün Karfl laflt n z Sorunlara Uzman Çözümler

4 ISBN Dismissing An Employee Harvard Business School Publishing Corporation, 2007 Türkçe yay n haklar Akçal Telif Haklar taraf ndan sa lanm flt r. Optimist Yay nlar Telefon: Faks : e-posta: Optimist yay n no. : 158 Konu : fl-yönetim Çeviren : Melis nan Yay ma haz rlayan : Cemal Engin Bas m : fiubat 2009, stanbul Düzelti : Mutlu Dinçer Düzenleme : Nermin Uçar Vatan Bask ve cilt : Elma Bas m: Halkal Cad. No: 164 B-4 Blok Sefaköy - K.çekmece stanbul Telefon:

5 çindekiler Yönderin Mesaj : flten Ç karmay Ustal kla Ele Almak 9 Bir Çal flan flten Ç karmak: Temel Bilgiler 13 Zor Bir An 15 flten ç karmay do ru bir flekilde ele alman z n ve bu terimin anlam n n önemine dair genel bir bak fl. flten ç karmak hakk nda neden bilgilenmeliyiz? 16 Terimi tan mlamak 17 flten ç karma terminolojisine dair bir not 18 flten Ç karmalara Yak ndan Bir Bak fl 19 flten ç karman n çeflitli önemli yönlerine dair bir inceleme. flten ç karmalar ne zaman gerçekleflir? 20 flten ç karmalarla ba lant l duygular nelerdir? 20 flten ç karmalar n yasal içeri i nedir? 21 flten ç karmak sorunu ne kadar etkin flekilde çözer? 22 çindekiler 5

6 flten Ç karma S ras nda Kendinize Dikkat Etmek 23 flten ç karma esnas nda duygular n z ve stres düzeyinizi yönetmeniz için stratejiler. Duygusal etkileri tan mak 24 Belirsizli i tan mak 25 Kendinizi yönetmek 27 flten Ç karma Temellerini Anlamak 29 Bir çal flan ne zaman iflten ç karabilece iniz ve ç karamayaca n z hakk nda detaylar. Bir çal flan ne zaman iflten derhal ç karabilirsiniz? 30 Ne zaman belgeleyerek ifllem yapabilirsiniz? 31 Bir çal flan ne zaman iflten ç karamazs n z? 32 Ayr mc l a dair özel bir not 33 fiirket prosedürleri hakk nda bilgi edinmek 34 Karar Alma 37 Bir çal flan iflten ç kar p ç karmama karar na yönelik ad mlar. Tedbirli ilerlemek flten ç karmaya seçenekler aramak 39 Seçenekler aras ndan tercih yapmak 40 flten Ç karmay Profesyonel Olarak Ele Almak 43 flten ç karma görüflmesi yapmak için stratejiler. flten ç karma görüflmesine haz rlanmak 44 Görüflme ne zaman yap lmal 46 6 çindekiler

7 Görüflme nerede yap lmal 47 Görüflme nas l ele al nmal 48 Görüflme s ras nda ne söylemelisiniz ve ne söylememelisiniz 49 flten ç karma görüflmesinden ders almak 53 flten Ç karman n Ard ndan Yasal Detaylar Ele Almak 55 Önemli yasal meselelerin üstesinden gelmeniz için öneriler. fl sözleflmesini gözden geçirmek 56 flten ç karma koflullar n belgelemek 60 Kiflinin itibar na zarar vermekten kaç nmak 61 flten Ç karman n Ard ndan Ekibinize Liderlik Etmek 65 Ekibinizi en iyi flekilde ifl görür vaziyette tuttu unuzdan emin olman n yollar. flten ç karmadan haberdar etmek 66 Çal flmay yeniden da tmak 67 flten Ç karmadan Ders Almak 69 flten ç karmay ele alma becerinizi gelifltirmeniz için stratejiler. Kiflisel ve profesyonel gelifliminizi ilerletmek 70 Daha genifl bir bak fl aç s kazanmak 71 Geliflme yollar belirlemek 72 Kuruluflunuzun bütünlü ünü korumak 72 çindekiler 7

8 puçlar ve Araçlar 75 Bir Çal flan flten Ç karma Araçlar flten ç karmalar etkin bir flekilde ele almak için kullanabilece iniz çal flma kâ tlar. Kendinizi S nay n 81 Bu k lavuzda sunulan kavramlar n yararl bir özeti. Neler ö rendi inizi görebilmeniz için bu testi bir kere kitab okumadan önce, bir kerede sonra yapman zda yarar vard r. Test sorular n n do ru yan tlar 85 S kça Sorulan Sorular 89 Tipik iflten ç karma sorunlar n n üstesinden gelmek için yan tlar ve pratik tavsiyeler için bu bölüme bak n. Anahtar Terimler 93 Önemli terimlerin anlam n ö renmek için bu bölümü okuyun. Notlar 97 Akl n za gelen fikirleri an nda not etmek için kullanabilirsiniz. 8 çindekiler

9 Yönderin Mesaj : flten Ç karmay Ustal kla Ele Almak Bir çal flan n ifline son vermek, pek çok yönetici için karfl karfl ya kal nan en zor ve ac verici karard r. Duygular kabar r. Yönetici, bu tats z neticeyi nas l önleyebilece i ve yasal sonuçlar n neler olabilece i hakk nda endifleler tafl r. Ayn zamanda yönetici, iflten ç kar lan çal flan n meslektafllar n n nas l tepki verece i ve arda kalan ifl yüküyle kimin meflgul olaca hakk nda da endifleler tafl r. Bunlara ek olarak yöneticiler genellikle, bu iflten ç karman n kendi performans ve davran fllar yla ilgi olup olmad konusunda endifle tafl rlar. Ancak bir çal flan n ifline son vermekte hissedilen yo- un rahats zl a ra men, bu görevi do ru bir flekilde ele alman z çok önem tafl r. Baflar s z flekilde yürütülen bir iflten ç karma, beraberinde muazzam bedeller getirir. Bu durum öncelikle, flirketinizin itibar n zedeleyebilir ve ayn zamanda yetenekli çal flanlar gelecekte kendinize çekip istihdam etmenizi, kendiniz ve di er yöneticiler için zorlaflt rabilir. Ayr ca, kurulufl içindeki çal flanlar aras nda güven ve morali zedeledi i gibi davalara da neden olabilir. Yönderin Mesaj 9

10 Bu nedenlerden dolay, çal flanlar n ifline son vermeyi profesyonel olarak ve do ru flekilde ele ald n zdan emin olmak için baz ad mlar atmal s n z. Bu, bir çal flan iflten ç karman n her yönüne aflina olman z anlam na gelir karar nas l alaca n z ve iflten ç karma görüflmesine nas l haz rlanaca n zdan görüflme esnas nda neler söyleyece iniz ve sonras nda ekibinize nas l liderlik edece inize kadar. Bir çal flan n ifline son vermek hiçbir zaman kolay olmam flt r ve her ifle son verme, önemli ders ç karma f rsatlar sunar. Ancak, bu k lavuzda önerilen pratikleri uygulayarak ve flirketinizin insan kaynaklar ve hukuk uzmanlar n n tavsiyelerine her zaman güvenerek en iyi neticeyi elde etme flans n z art r rs n z. flten ç karmay ustal kla ele ald n z zaman firman z n itibar n temin eder, durumun sanc lar na ra men ekibinizi ileriye yönlendirebilir ve flirketinizi yasal sorumluluklardan korursunuz; tüm bunlar, meydan okuyucu bir piyasa ortam nda baflar n n peflinde olan her kurulufl için oldukça önemli neticelerdir. Susan Alvey, Yönder Dr. Alvey, Massachusetts Cambridge de kurumsal geliflim ve liderlik geliflimi dan flman d r. Dr. Alvey, insan stratejilerinin ticari stratejileri desteklemesini sa lamak ve kurumsal ifllevleri en iyi flekilde kullanmak üzere yap, rol ve teflvikleri ayn do rultuda tutmak için yöneticilerle yak n bir flekilde çal fl r. Önceden, Harvard Business 10 Bir Çal flan flten Ç karmak

11 School Publishing içinde ö renim ve kurumsal geliflim konular nda liderlik yapm flt r ve halen Babson College n MBA program nda e itim vermektedir. Stever Robbins, Yönder Stever Robbins, son otuz y l içinde dokuz yüksek büyümeli yeni bafllang ç ve üç büyük halka arz deneyimi yaflam fl bir ifl düflünürüdür. Harvard flletme Okulu nun Liderlik ve Ö renim programlar n n yeniden tasarlanmas yla ilgili tasar m ekibindedir ve halen finansal hizmetler, yüksek teknoloji ve sa l k bak m gibi çeflitli sektörlerdeki yöneticilere dan flmanl k ve koçluk yapmaktad r. Entrepreneur.com ve HBS Working Knowledge da köfleleri bulunan Stever n katk lar radyo, televizyon ve yaz l bas nda s kça yer bulur. Yönderin Mesaj 11

12 Bir Çal flan flten Ç karmak: Temel Bilgiler

13 Zor Bir An

14 Hiç kimse kötü haber iletici olmak istemese de yöneticiler bazen, performans normal düzeylere gelemeyen bir çal flan iflten ç karmak zorunlulu uyla ilgili zor görevle karfl karfl ya kal rlar. Bu, her yöneticinin hayat ndaki en zor ve ac verici görevlerden biri olabilir. Asl nda, artan duygular, ciddi yasal gereklilikler ve bir çal flan iflten ç karmakla ilgili di er meseleler, yöneticilerin ço unun tart flmak bile istemeyece i kadar karmafl k ve yo un olabilir. flten ç karmak hakk nda neden bilgilenmeliyiz? Ne yaz k ki çal flanlar n iflten ç kar lmas, kurumsal hayat n bir olgusudur. flten ç karmak hakk nda bir fleyler ö renmekten kaç nan yöneticiler, bu durumu kötü bir flekilde ele almak riskine girerler. Ve baflar s z bir flekilde ele al - nan bir iflten ç karma flunlara neden olabilir: Yöneticilerin itibar na ve profesyonel sayg nl klar na kal c bir flekilde zarar verir Yetenekli çal flanlar n ilgisini çekip ifle almay flirket için zorlaflt racak flekilde, flirketin kendi sektöründeki itibar n y prat r Davalara yol açar Kurum içindeki güveni ve morali zedeler 16 Bir Çal flan flten Ç karmak

15 Piyasada kolayl kla ifl bulabileceklerini bilen yüksek performansl kiflileri flirketten ayr lmaya teflvik eder Çal flanlar n ifline son vermek konusunda ne kadar fazla fley bilirseniz, ortaya ç kt takdirde bu durumu ele almak için o kadar haz rl kl olursunuz. Terimi tan mlamak Bir çal flan iflten ç karmak, performans veya davran fllar ndaki eksiklikler ya da sorunlar sebebiyle kiflinin flirketteki görevine son vermektir. flten ç karmayla ilgili yönler bafll kl tablo, iflten ç - karmalar n bafll ca özelliklerini özetlemektedir. fiten ÇIKARMAK: performans veya davran fllar ndaki eksiklikler ya da sorunlar sebebiyle bir kiflinin bir flirketteki görevine son vermek flten ç karmayla ilgili yönler Neden Karar verici Duygular Çal flan n sorunlu performans na ya da davran fl - na dayan r Yönetici olarak siz karar verir ve uygulars n z Genellikle yöneticiler aç s ndan rahatlat c, iflten ç kar lan çal flan aç s ndan olumsuz duygular Zor Bir An 17

Çal flanlar Elde Tutmak

Çal flanlar Elde Tutmak Çal flanlar Elde Tutmak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Ekipyonetimi_2baski 1/9/14 10:56 AM Page 1 Ekip Yönetimi

Ekipyonetimi_2baski 1/9/14 10:56 AM Page 1 Ekip Yönetimi Ekip Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar novasyon Yapmak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Dizinin kitaplar :

Cep Yönderi Dizisi. Dizinin kitaplar : nsanlar kna Etmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Etkili fl Yaz lar Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

ADIM ADIM PROJE YÖNET M

ADIM ADIM PROJE YÖNET M ADIM ADIM PROJE YÖNET M ADIM ADIM PROJE YÖNET M BAfiARILI PROJE YÖNET M Ç N KANITLANMIfi VE PRAT K B R REHBER Richard Newton Çeviren lker Gülfidan ISBN 978-605-5655-27-3 Pearson Education Limited 2006

Detaylı

KAZANMAK ST YORSANIZ

KAZANMAK ST YORSANIZ KAZANMAK ST YORSANIZ Jack Welch Suzy Welch KAZANMAK ST YORSANIZ Çeviren Ahmet Kardam Yay ma Haz rlayan Zülfü Dicleli ISBN 978-975-6225-47-9 Winning 2005, Jack Welch bzd Yay n ve letiflim Hizmetleri Türkçe

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M NSAN KAYNAKLARI 19 YÖNET M K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK)

Detaylı

PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M

PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2586 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1555 PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Cavide UYARG L (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Dilek ACAR (Ünite 2) Dr. Hakan YILMAZ

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden De iflim Yönetimi ve Uygulama Metodolojisi P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 06 De iflim Yönetimi Yazan

Detaylı

KNOW-HOW. Sonuç Alan nsanlar Almayanlardan Ay ran 8 Beceri RAM CHARAN. Geri Willigan. Çeviren Ümit fiensoy. ile

KNOW-HOW. Sonuç Alan nsanlar Almayanlardan Ay ran 8 Beceri RAM CHARAN. Geri Willigan. Çeviren Ümit fiensoy. ile KNOW-HOW KNOW-HOW Sonuç Alan nsanlar Almayanlardan Ay ran 8 Beceri RAM CHARAN ile Geri Willigan Çeviren Ümit fiensoy ISBN 978-9944-186-40-7 Mnow-How 2007, Ram Charan Optimist Yay nlar Türkçe yay n haklar

Detaylı

ZENG N OLMANIN KURALLARI

ZENG N OLMANIN KURALLARI ZENG N OLMANIN KURALLARI ZENG N OLMANIN KURALLARI Bolluk çinde Yaflamaya Yönelik Kiflisel Bir Anahtar RICHARD TEMPLAR Çeviren: Ümit fiensoy ISBN 978-9944-186-62-9 The Rules of Wealth Richard Templar 2007

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma E itim Materyalleri DERLEYENLER Galma Jahic - Burcu Yefliladal Derleyenler Galma Jahic - Burcu Yefliladal ONARICI ADALET, MA DUR-FA

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden Kurumlarda Baflar l ve Etkin tibar Yönetimi Burcu Akar Kuyucu tibar Paradigmas Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Ölçme Gary Davies ile

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 07 Entelektüel Sermaye. Yazan ve Derleyen. Dr. Y lmaz Argüden

ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 07 Entelektüel Sermaye. Yazan ve Derleyen. Dr. Y lmaz Argüden Entelektüel Sermaye ARGE Dan flmanl k 14. Ulusal Kalite Kongresi Entelektüel Sermaye Oluflturma, Etkili Yararlanma oturumu sponsoru ARGE Dan flmanl k n kongre kat l mc lar na arma an d r. ARGE Dan flmanl

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1) Ö r.gör.dr.

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

ngilizce orijinal versiyonuna www.wipo.int/sme/en/documents/guides adresinden eriflilebilecek bu yayın, üzerinde Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC)

ngilizce orijinal versiyonuna www.wipo.int/sme/en/documents/guides adresinden eriflilebilecek bu yayın, üzerinde Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ngilizce orijinal versiyonuna www.wipo.int/sme/en/documents/guides adresinden eriflilebilecek bu yayın, üzerinde Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ile birlikte efl telif hakkına sahip Dünya Fikri Mülkiyet

Detaylı

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON Balanced Scorecard Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 01 Balanced Scorecard Yazarlar Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof.

Detaylı

T CAR B LG SERV SLER Ç N YAYIN ÖZET

T CAR B LG SERV SLER Ç N YAYIN ÖZET stanbul, 2013 II Bafllang ç T CAR B LG SERV SLER Ç N YAYIN ÖZET ULUSLARARASI T CARET MERKEZ UNCTAD/WTO DÜNYA F KR MÜLK YET ÖRGÜTÜ Orjinali: Secrets of Intellectual Property: A guide for small and medium-sized

Detaylı

YÖNET M ORGAN ZASYON

YÖNET M ORGAN ZASYON TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1457 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 774 YÖNET M ORGAN ZASYON Yazarlar Prof.Dr. nan ÖZALP (Ünite 1-3, 14, 15) Prof.Dr. Mehmet fiah N (Ünite 4, 5, 10, 13) Prof.Dr. Günefl

Detaylı

Sosyal çerme E itim K lavuzu

Sosyal çerme E itim K lavuzu STK çal flmalar E itim Kitaplar Dizisi ne hoflgeldiniz stanbul Bilgi Üniversitesi STK E itim ve Araflt rma Birimi nin, STK lar için düzenledi i kapasite gelifltirme e itimleri 2003 y l nda bafllamadan

Detaylı