TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET ve TAAHHÜT A.Ş. Turkish Electricity Trading and Contracting Co. Inc FAALİYET RAPORU ACTIVITE REPORT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET ve TAAHHÜT A.Ş. Turkish Electricity Trading and Contracting Co. Inc. 2013 FAALİYET RAPORU ACTIVITE REPORT"

Transkript

1 TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET ve TAAHHÜT A.Ş. Turkish Electricity Trading and Contracting Co. Inc. FAALİYET RAPORU ACTIVITE REPORT

2 Enerji Sanayilesmenin ve Kalkınmanın Temel Tasıdır.

3 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. BAKANIMIZIN SUNUŞU PRESENTATION OF OUR MINISTER Her türlü ekonomik faaliyetin temel girdilerinden olan elektrik enerjisinin kullanım alanının, artan talebe bağlı olarak hızlı bir şekilde genişlemesi sonucu elektrik enerjisi, ekonomik ve sosyal hayatın kaçınılmaz bir unsuru haline gelmiştir. Elektrik enerjisi tüketimi, ülkelerin refah seviyelerinin ve gelişmişliğin en önemli göstergelerinden birisidir. Türkiye nin kalkınmasının temel taşlarından biri olan elektrik enerjisi piyasası hızlı büyüme ve serbestleşme süreci içerisindedir. Bu bağlamda elektrik enerjisi sektöründe arz güvenliğinin sağlanabilmesi için; güvenilir, istikrarlı, sağlam, rekabetçi ve dinamik bir piyasa yapısını hedefleyen ortamı oluşturmaya yönelik reform süreci Bakanlığımız tarafından yönetilmektedir. Elektrik sektörünün serbestleştirilmesi sürecinde Ülkemizin ilk elektrik toptan satış şirketi olarak kurulmuş olan Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ), kamu tarafından daha önce imzalanmış belli süreli alım garantili Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret ve İşletme Hakkı Devri modeli ile işletilen santralların Enerji Alım Sözleşmelerini üstlenmiş, bu kapsamda bugüne kadar satın aldığı enerjinin kamuya ek yük getirmeyecek en verimli ve etkin şekilde, portföyünde bulunan müşterilerine satılması görevini başarıyla yerine getirmelidir. Electricity is one of the all kinds of economical activity s basis entries and its area of usage quickly expanding according as increased demand. In this way, electricity energy has became an inevitable element of economical and social life. Consumption of electricity energy is one of the most important indicators of prosperity and development of the countries. Electricity energy market which is one of the basis stones of Turkey s development is in the process of rapid growth and liberalization. In this respect, in order to be provided the offer security in electricity market; reform process which intended to constitute a dependable, consistent, sound, competitive and vigorous market structure is being directed bv our ministry. In the process of liberalization of the electricity sector, Turkey Electricity Trade and Undertaking Anonymous Company (TETAS) have been established as the first electricity wholesale company of our country and it has undertook the Energy Purchase Agreements of the operators which are operated with models of signed by the public previously and certain timely purchase guaranteed Make-Jape, Make-Jape- Makeover and Management Right Takeover. Within this context, it must perform the task of selling the energy which it has bought up till now in manner of it will not bring an appendix load to the public with the most productive and active way to its customers which are in its portfolio.

4 Turkish Electricity Trading and Contracting Co. Inc. Hızla artan enerji talebinin karşılanması açısından Nükleer enerji, günümüzün ve geleceğin en önemli enerji kaynaklarından biri olarak kabul görmektedir. Ülkemizin enerji arz güvenliğinin sağlanabilmesi, sürekli artan elektrik enerjisi talebinin karşılanabilmesi, kontrolü mümkün olmayan ithal enerji kaynaklarına bağımlılığın azaltılabilmesi için ülkemizde inşa edilecek nükleer santrallardan üretilecek elektriğin enerji arz portföyümüze katılması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan Hükümetlerarası Anlaşma kapsamında, Mersin-Akkuyu da tesis edilecek 4800 MW gücündeki Nükleer Güç Santralında üretilecek enerjinin ortalama %50 sini 15 yıl süre ile satın alma görevi Bakanlığımızın ilgili kuruluşlarından olan Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) a verilmiştir. Üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmiş olan TETAŞ Genel Müdürlüğü çalışanlarına sektörümüze yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalar için başarılar dilerim. Nuclear energy is being admitted as one of the most important energy sources of our day and the future in terms of to be met the rapidly increasing demand of energy. It is so important that to be provided our countries energy offer security, to be satisfied about the demand to electricity energy which is constantly increasing and in order to decrease the dependence to imported electricity sources which is impossible to control, to be added the electricity to our energy offer portfolio which will be produced from the nuclear operators which will be constructed in our country. In this respect there has been between the governments agreement between our country and Russia Federation and within the scope of it, Nuclear Power Operator which is at the power of 4800 MW will be constituted in Mersin-Akkuyu, the purchase of the energy s average %50 for 15 years which will be produced from Nuclear Power Operator duty has been given to TETAS. I hereby thank to the employees of TETAS whom I believe will perform the duties to be given successfully and wish them a continued success. Taner YILDIZ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Minister of Energy and Natural Resources

5 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN SUNUŞU PRESENTATION OF OUR GENERAL MANAGER Ülkemiz elektrik sektörünün serbest piyasa modeline geçişi sürecinde verilen önemli görevleri yerine getirmek üzere tarihinde faaliyetlerine başlamış olan TETAŞ; kuruluşundan günümüze kadar geçen süre boyunca gelişen piyasa şartları paralelinde sektördeki değişim ve gelişim sürecine büyük katkıda bulunmuştur. Son dönemde hızlanan serbestleşme süreci ile birlikte enerji sektörünün çehresi önemli ölçüde değişişklik göstermekte, rekabet artmakta ve her geçen gün piyasaya yeni katılımcılar dahil olmaktadır. Özellikte elektrik piyasasına ilişkin olarak yapılan yeni düzenlemeler ile dağıtım ve üretim alanındaki özelleştirmelerin sektördeki rekabeti daha da artıracağı aşikardır. Hedeflenen nokta; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin yapılmasının sağlanmasıdır. TETAS started its activities at in order to fulfill the important duties which were given during the process of our electricity sector s transition to free market model.tetas contributed a lot to the process of changes in sector as parallel to the market conditions during the process of its establishment and our day. Liberalization process has increased latterly. At the same time, energy sector s countenance is changing significantly, competition is increasing and every day new participants are including to the market. Especially with the new arrangements in relation to electricity market and privatization of distribution and production fields will increase the rivalry in the sector. Target point; in order to electricity s presentation to consumers usage with competence, qualified, constant, cost efficient and concord to environment, to constitute an electricity energy market which is active according to law provisions in rivalry environment, strong in financial aspect, consistent and transparent, and to provide an independent arrangement in this market and make an inspection.

6 Turkish Electricity Trading and Contracting Co. Inc. Bu kapsamda kurulduğu günden bugüne kadar elektrik piyasasında bir denge unsuru olan, sektörün değişim ve gelişim sürecine önemli katkılarda bulunan Teşekkülümüz, bundan sonrada aynı misyonu üstlenmeye ve üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yapmaya devam edecektir. Sektördeki orta-uzun dönemde arz güvenliğinin sağlanması ve yeni yatırımların teşviki ile teknoloji transferi gerçekleştirilmesi amacıyla Hükümetlerarası Anlaşma kapsamında tesis edilmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalarına devam edilmekte olan Nükleer Güç Santrallarında üretilecek elektriğin belirlenen oranlarda TETAŞ tarafından satın alınması dolayısıyla, 2020 sonrası yıllarda Teşekkülümüzün Enerji Piyasasında önemli bir paydaş olacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede kapsamlı program ve çalışmalara devam edilecektir. Elektrik sektörünün serbestleştirilmesi sürecinde kamu adına toptan enerji ticareti yapmak üzere kurulan ve kamu tarafından imzalanmış sözleşmeler kapsamında üretilen elektrik enerjisini satın almak ve aldığı enerjiyi kamuya ek yük getirmeyecek şekilde sektöre aktarmak temel hedefimizdir. Yürüttüğü faaliyetler ve verilecek yeni görevleriyle birlikte elektrik piyasasındaki üstlendiği görevleri sektördeki tecrübeleriyle başarıyla yerine getirecek olan TETAŞ Genel Müdürlüğü nün tüm çalışanlarına teşekkür eder raporda yer alan bilgilerin enerji sektöründe faaliyet gösteren tüm gerçek ve tüzel kişilere faydalı olmasını temenni ederim. Within this context our Organization is a balance element in electricity market since it has been established and it has made important contributions to sector s variation and development process. Our organization will continue to make its responsibilities ideally and undertake the same mission. With the purpose of providing in the middle-long period the offer security in sector and to be achieved technology transfer with the encouragement of new investments, for the purpose of to be constituted within the scope of Agreement Between the Governments, the purchase of electricity at determined proportions which will be produced in Nuclear Power Operators Nuclear Power Operator s practices continue in the coordination of Energy and Natural Sources Ministry- by TETAS, foreseeing our Organization as an important stakeholder in Energy Market after Within this framework, it will be continued to comprehensive programs and studies. To purchase the Electric energy which are produced as a part of agreements signed by the public and established in order to make wholesales energy trade in the name of public in the process of liberalization of electricity sector, and to transfer the energy it has taken to the sector in a way that it will not bring an appendix load to the public are our basis targets. I thank all the workers of TETAS General Management who will fulfill the duties in electricity market successfully they have undertaken and I wish that the information included in this report will set the reference for all real and legal people operating in the energy sector. Münib KARAKILIÇ Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Board Chairman-General Director

7 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. I.BÖLÜM GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER 1- Kuruluşumuz 2- Ana Statümüz 3- Faaliyetlerimiz II.BÖLÜM ENERJİ ALIM-SATIM FAALİYETLERİ 1- Enerji Alış Faaliyetleri 2- Enerji Satış Faaliyetleri 3- TETAŞ ın Türkiye Elektrik Sektöründeki Payı 4- İthalat/İhracat ve Mübadele Faaliyetleri 5- Nükleer Güç Santralları ile İlgili Faaliyetler III.BÖLÜM ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE MALİ UZLAŞTIRMA UYG. FAAL. 1- Yılında PMUM dan Alınan Enerji 2- Yılında PMUM a Satılan Enerji 3- Yılında PMUM dan Alınan-Satılan Enerji IV.BÖLÜM MALİ DURUM BİLGİLERİ 1- Yılı Gelir-Gider Tablosu 2- Yılı Ayrıntılı Bilanço (Aktif) 3- Yılı Ayrıntılı Bilanço (Pasif) 4- Mali Yapı 5- Fiyat Eşitleme Mekanizması İle İlgili Çalışmalar V.BÖLÜM PERSONEL DURUMU VE EĞİTİM FAALİYETLERİ 1- Personel Durumu 2- Eğitim Faaliyetleri VI.BÖLÜM DİĞER FAALİYETLER 1- Yılı İçerisinde Hazırlanan Raporlar 2- Hukuki İşlemler 3- Sektörel Nakit Akışının İzlenmesi Projesi 4- Bilgi İşlem Faaliyetleri 5- Satınalma Faaliyetleri 6- Bilgi Edinme İstatistikleri

8 Turkish Electricity Trading and Contracting Co. Inc. CONTENTS I.PART GENERAL INFORMATION 1- Our Foundation 2- Our Main Statüs 3- Our Activities II.PART ENERGY PURCHASE - SALES ACTIVITIES 1- Energy Purchase Activities 2- Energy Sales Activities 3- Share of TETAS ın Türkish Electricity Sector 4- Import/Export and Exchange Activities 5- Activities in Relevance to The Nuclear Power Operations III.PART ELECTRICITY MARKET BALANCING AND FINANCIAL SETTLEMENT IMPLEMENTATIONS ACTIVITIES 1- Energy Purchased from MFSC in 2- Energy Sold to MFSC in 3- Energy Purchased from/sold to MFSC in IV.PART FINANCIAL STATUS INFORMATION 1- Profit - Loss Account 2- Detailed Balance Sheet - (Active) 3- Detailed Balance Sheet (Passive) 4- Financial Structure 5- Practises Related to Price Equalization Mechanism V.PART PERSONNEL STATUS AND EDUCATION ACTIVITIES 1- Personnel Statüs 2- Education Activities VI.PART OTHER ACTIVITIES 1- Reports Prepared in 2- Judicial Operations 3- Sectoral Cash Flow Monitoring Project 4- Information Processing Activities 5- Purchase Activities 6- Information Statistics

9

10 Turkish Electricity Trading and Contracting Co. Inc. I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER I. PART GENERAL INFORMATIONS 1- KURULUŞUMUZ 1- OUR FOUNDATION Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizdeki enerji sektörünün yeniden yapılandırılması, piyasa sistemine geçilmesi ve serbest rekabet ortamının sağlanmasını hedefleyen düzenlemeler kapsamında sektörün yeni yapısını belirleyen 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 03 Mart 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda 05 Şubat 2001 tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ) nin, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) olmak üzere üç ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak teşkilatlandırılması kararlaştırılmıştır. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş., Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunmak üzere, elektrik sektöründeki ilk ve tek Kamu Toptan Satış Şirketi olarak 01 Ekim 2001 tarihinde faaliyete başlamıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın ilgili kuruluşu olarak 50 Milyon TL sermaye ile kurulan TETAŞ ın sermayesi 2004 yılında 179 Milyon TL ye yükseltilmiştir. Teşekkülümüzün ana organları, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. Yönetim Kurulu, bir Başkan ve beş üyeden oluşur. Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır ve ilgili Bakanın teklifi üzerine, ortak kararname ile atanır. Genel Müdürlük teşkilatı; Genel Müdür, üç Genel Müdür Yardımcılığı, doğrudan Genel Müdüre bağlı Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile altı Daire Başkanlığından oluşmaktadır. Teşekkülümüzün, Tüzel kişiliği halen devam eden ancak herhangi bir faaliyeti bulunmayan Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş de %15 oranında hissesi bulunmaktadır. Teşekkülümüzün merkezi Ankara da olup, taşra teşkilatı bulunmamaktadır. The Electricity Market Law No 4628 which defines the new structure of the sector within the scope of the regulations aiming at restricting the energy sector in our country in parallel with the developments in the world, transiting to the market system and providing the free competition environment came into effect on 03 March Within this scope, it was decided by the Council of Ministers Decision dated 05 February 2001 and no 2001/2026 that the To Turkish Electricity Generation Transmission Corporation (TEAS) would be organized as three separate State-owned Economic Enterprises, namely the Turkish Electricity Trade and Contracting Corporation (TETAS), the Turkish Electricity Generation Corporation (EUAS) and the Turkish Electricity Transmission Corporation (TEIAS). The Turkish Electricity Trade and Contracting Corporation started to operate on 01 October 2001 as the first and single Public Wholesale Company in the electricity sector in order to engage in the electricity trade and contracting operations in compliance with the general energy and economy policy of the State. The capital of TETAS, which was established with the capital valued at 50 million TL. As the related instution of the Ministry of Energy and Natural Resources, increased to 179 Million TL. Main organs of our Organization are the Board of Directors and Directorate General. The Board of Management consists of one president and five members. General Director is also the chairman of the Board of Management and assigned by decree upon the suggestion of related Minister. Concerning the appointment of institution General Director Assistants, quality, mission, authorization and responsibilities and in the other cases, Law about Personnel, Law Provision Decree and other related legislation provisions are applied. Our Organization has %15 share in Aktaş Electricity Trade Inc. it s corporate personality continues but it hasn t got any activity-. Headquarters of our Organization is in Ankara and no provincial organizations exist. 9

11 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş YÖNETİM KURULUMUZ / YÖNETİCİLERİMİZ 1.1. OUR BOARD OF MANAGEMENT/ OUR ADMINISTRATORS Münib KARAKILIÇ Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Board Chairman General Director Mehmet AYERDEN Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Deputy General Manager Member of the Board of Directors Şakir Z. ÖZGÜL Genel Müdür Yardımcısı Deputy General Manager Korhan ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi Member of the Board of Directors Necati YAMAÇ Yönetim Kurulu Üyesi Member of the Board of Directors Hasan KAŞIKARA Yönetim Kurulu Üyesi Member of the Board of Directors 10

12 Turkish Electricity Trading and Contracting Co. Inc TEŞKİLAT ŞEMASI 1.2. ORGANIZATION CHART YÖNETİM KURULU BOARD OF DIRECTORS YÖNETİM KURULU BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ OFFICE OF BOARD OFDIRECTOR GENEL MÜDÜR GENERAL DIRECTOR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ OFFICE OF GENERAL DIRECTOR HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ LEGAL CONSULTANCY TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOARD OF CORP AUDITORS GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DEPUTY GENERAL DIRECTOR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DEPUTY GENERAL DIRECTOR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DEPUTY GENERAL DIRECTOR ENERJİ ALIŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENERGY PURCHASE DEPT. ENERJİ SATIŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENERGY SALES DEPT. ELEKTRİK PİYASASI İŞLEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ELECTRICITY MARKET TRANSACTIONS DEPT. MALİ İŞLER VE FİNANS YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FINANCIAL AFFAIRS AND FINANCE MANAGEMENT DEPT. ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI RESEARCH, PLANNING AND COORDINATION DEPT. PERSONEL EĞİTİMİ VE İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONNEL, TRAINING AND ADMINISTRATIVE AFFAIRS DEPT. 11

13 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş MİSYON, VİZYON, KURUMSAL DEĞERLER 1.3. MISSION, VISION, INSTITUTIONAL VALUES Misyonumuz & Our Mission Ülkemiz elektrik sektöründe rekabete dayalı piyasa sistemine geçilmesi sürecinde genel ekonomi ve enerji politikalarına uygun olarak kamu adına elektrik enerjisi toptan ticaret ve taahhüt faaliyetlerini yürütmek. Douring transition to the competition-based market system in the electricity sector in our country, to carry out wholesale trading and contracting activities of electrical energy on behalf of public in conformity with general economy and energy policies. Vizyonumuz & Our Vision Elektrik piyasasının serbestleşmesinde sektöre verdiği desteği artırarak sürdüren önder bir kuruluş olmak. To become a leader enterprise that increasingly maintains offering its support to teh sector in liberalization of the electricity market. Kurumsal Değerlerimiz Tarafsızlık; Teşekkülün faaliyet alanı ile ilgili tüm taraflara eşit davranılması ve her türlü ayrımcılıktan uzak durulmasıdır. İşbirliği; İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği ve dayanışma içinde çalışılmasıdır. Duyarlılık; Sektördeki sorunlara hızlı ve etkili bir şekilde tepki verilmesidir. Kamu yararına öncelik verilmesi; Kamu çıkarlarının gözetilmesidir. Etkinlik ve verimlilik; Kurumun hedeflerine ulaşmada planlı çalışılması, Teşekkül faaliyetlerinin nitelikli personel ile yürütülmesidir. Şeffaflık ve hesap verebilirlik; Kurum faaliyetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olunması, hesap verme sorumluluğunun kabul edilmesidir. Our Institutional Values Impartiality; Organization behaves equally to all parties and avoids any kind of discrimination. Cooperation; Organization works in close cooperation with related national and international insitutions. Sensitivity; Organization reacts to the problems of the sector promptly and efficiently. Priority to Public Wealth; Organization looks after the benefits of public. Effectiveness and Performance; Institution works with plan to achieve goals, Organization conducts activities with qualified personnel. Transparency and Accountability; Organization informs public opinion about its activities, it is always open for public evaluation and audits, it accepts the responsility of accounatbility. 12

14 Turkish Electricity Trading and Contracting Co. Inc. 2-ANA STATÜMÜZ Elektrik enerjisi sektöründe kamu tarafından yükümlenilen maliyetlerin üstlenilmesi ve rekabet ortamına sağlıklı bir geçişin sağlanabilmesi için, Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunma görevini üstlenmek üzere kurulan TETAŞ ın faaliyet konuları tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ana Statüsünde aşağıdaki şekilde yer almıştır. İlgili mevzuat kapsamında imzalanmış olan Enerji Alım ve Satış Anlaşmalarını TEAŞ tan ve TEDAŞ tan devralmak ve yürütmek, Elektrik Piyasası Kanunu nun (EPK) getirdiği koşullarla sınırlı kalmak üzere, gerektiğinde Enerji Satış Anlaşmaları ve süresi bir yılı aşmayan Enerji Alım Anlaşmaları yapmak ve yürütmek, Kurul tarafından belirlenen lisans alma ve lisans bedellerini Kuruma ödemek ve alacağı lisans hükümleri uyarınca faaliyet göstermek, Enterkonneksiyon şartları oluşmuş ülkelerden/ ülkelere, Bakanlık politikalarına uygun olarak elektrik ithalat ve ihracatı yapmak, Toptan Satış Tarifesini hazırlamak ve onaylanmış tarifeyi uygulamak, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre oluşturulan Bakanlık görüşü çerçevesinde Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde ve Kurulca belirlenen bir dönem boyunca, Üretim A.Ş. den ürettiği elektrik enerjisini satın almak, Yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yeterli, sürekli ve düşük maliyetli elektrik enerjisi temini için gerekli tedbirleri almak, Teşekkülün faaliyet alanıyla ilgili olarak gerekli planlamayı yapmak, Teşekkül ün taraf olacağı Enerji Alım ve Satış Anlaşmalarını değişen sektör şartlarına göre ve yasal düzenlemelere uygun olarak Hazine Müsteşarlığının uygun görüşünü almak kaydıyla tadil etmek, Üretilen enerjinin alımı ile ilgili olarak düzenlenen faturaların; ilgili Enerji Alım Anlaşmalarında belirtilen santralın işletilmesi ile ilgili madde hükümleri doğrultusunda İletim A.Ş. ile yapılacak mutabakattan sonra ödeme işlemlerini başlatmak, 2-OUR MAIN STATUS In order to undertake the stranded costs in the electric energy sector and to ensure a proper transition to the competition environment, the areas of activity of TETAS, which was established for taking on the task of carrying out electricity trade and contracting operations in compliance with the general energy and economy policy of the State were included in the Main Status of TETAS published in the Official Gazette, dated and no 24447, as follows. To take over the Energy purchase and Sales Agreements signed within the scope of the relevant legislation from TEAS and TEDAS and to conduct them, To sign and execute Energy Sales Agreements and Energy purchase agreements the duration of which will not exceed one year when required, being limited to the conditions imposed by the Electricity Market Law (EPK), To pay the Board the obtaining licence and licence prices determined by the Board and to operate as required by the provisions of the licence to be obtained, To import and export electricity to/from the countries where the interconnection conditions occurred in accordance with the policies of the Ministry, To prepare the Wholesale Tariff and to apply the approved tariff, To purchase the electric energy generated from the Electricity Generation Corporation under the procedures and principles determined by the Board and during a period designated by the Board within the framework of the opinion of the Ministry formed in accordance with the Law No 3154 concerning the Organization and Commission of the Ministry of Energy and Natural Resources, To take the necessary measures for the supply of sufficient, permanent and low-cost electric energy in order to fulfill its obligations, To make required planning relevant to the area of activity of the Organization, To amend the Energy PURCHASE and Sales Agreements to which the Organization shall be a party according to the changing sector conditions and in compliance with the legal regulations, provided to obtain the assent of the Under secretariat of Treasury, To initiate the payment transactions of the invoices made up with respect to the purchase of the energy generated after the agreement to be made with the Electricity Transmission Corporation in line with the provisions of the article regarding the operation of the power plants specified in the respective Energy purchase Agreements, 13

15 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. İletim A.Ş. nin görevlerinin ifası ile ilişkili olarak ihtiyaç duyacağı tüm bilgileri İletim A.Ş. ye vermek, İthalat-ihracattan kaynaklanan faaliyetleri için, iletim tarifesine tabi olarak diğer kullanıcılarla eşit şartlarda aldığı hizmet karşılığında ortaya çıkan Bağlantı ve Sistem kullanım ücretlerini İletim A.Ş. ye ödemek, İletim A.Ş. den sözleşmelerinin uygulanması için aldığı diğer hizmetler karşılığında bedel ödemek, Faaliyet konuları ile ilgili menkul ve gayrimenkullerle her türlü ayni ve fikri haklara tasarruf etmek, Teşekkülü ilgilendiren TEAŞ ın mevcut uluslar arası konulardaki ikili ve çoklu ilişkilerini devam ettirmek, gerektiğinde faaliyet alanı ile ilgili yeni ilişkiler kurmak, Mevcut Sözleşmeler kapsamındaki devir işlemi süresi içinde tamamlanmış olan İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri çerçevesinde dağıtım şirketlerine ve TEDAŞ a karşı üstlendiği enerji satış taahhütlerini EPK hükümlerine uygun olarak aksatmadan yerine getirmek. Mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak. To provide the Electricity Transmission Corporation with all information to be required by it in connection with the execution of the functions of the Electricity Transmission Corporation, To pay the Electricity Transmission Corporation the Connection and System usage fees arising in return for the service under the equal conditions with the other users subjecting to the transmission tariff for its operations arising from import-export, To pay the relevant fees for the other services that it receives from the Electricity Transmission Corporation for the implementation of its agreements, To possess the movables and immovables and all real and intellectual rights with regard to its areas of activity, To carry on the bilateral and multilateral relations of TEAS on the current international issues concerning the Organization and to establish new relations with respect to the area of activity when required, To fulfill the energy sales commitments undertaken against the distribution companies and TEDAS within the framework of the Transfer of Operating Rights Agreements completed within the transfer transaction period under the existing Contracts without delay in accordance with the Electricity Market Law provisions, To perform the other tasks to be given by the legislation. 14

16 Turkish Electricity Trading and Contracting Co. Inc. 3-FAALİYETLERİMİZ Elektrik sektörünün serbestleştirilmesi sürecinde; ilk elektrik toptan satış şirketi olarak kurulmuş olan TETAŞ ın temel görevi; Kamu tarafından imzalanmış mevcut sözleşmelerden, Yap-İşlet ve Yap-İşlet- Devret modeli ile tesis edilmiş bulunan santrallar ile İşletme Hakkı Devri yoluyla özel sektöre devredilmiş olan santrallara verilen yıl gibi uzun süreli enerji alım taahhütlerini üstlenerek rekabet ortamına yumuşak bir geçişin sağlanmasını temin etmektir. Bu kapsamda Teşekkülümüz 2001 yılında yayımlanan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca yeni elektrik piyasasında kamu adına toptan enerji alış ve satış faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu doğrultuda Kamu tarafından imzalanmış uzun dönemli sözleşmelerden kaynaklanan mevcut enerji alım ve satım yükümlülüklerini üstlenmiş olan TETAŞ, elektriğin toptan satışını makul bir fiyattan yapabilmek için kamu üretim tesislerinden de (EÜAŞ ve Bağlı Ortaklıkları) elektrik enerjisi satın almaktadır. Ayrıca, Yasal düzenlemelerle kendisine verilen görevler çerçevesinde Kamunun yeni yükümlülüklerini üstlenerek yeni enerji alış ve satış anlaşmaları yapabilmektedir. Faaliyete geçtiği 1 Ekim 2001 tarihinden Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği nin nakdi uygulamalarının yürürlüğe girdiği 01 Ağustos 2006 tarihine kadar olan dönemde Teşekkülümüz; 3- OUR ACTIVITIES During liberalization of electricity sector, main duty of TETAS, which was established as the first direct wholesales electricity company is; undertaking the Long-Term (for years) Build-Operate (BO), Build-Operate-Transfer (BOT) and Transfer of Operating Rights (TOR) existing energy purchase contracts signed by public and providing a soft transition to free market environment by selling it to energy distribution companies and other customers. Within this scope, our Organization carries out commercial and wholesales activities in the new electricity market on behalf of public as per the Electricity Market Law no 4628 as published in In this context, TETAS undertakes the energy purchase and sales obligations arising from the long-terms contracts signed on behalf of the public. In order to sale electricity for a reasonable price in the market, TETAS purchases electricity energy from public production plants (EUAS and Associates) in a way to meet the high purchase liabilities (as price and quantity), too. In addition, TETAS can also assume new obligations of the Public and enter into new energy purchase and sales contracts within the framework of its duties assigned by the legislative regulations. Our Organization, from 01 October 2001 on which it commenced activities to 01 August 2006 on which the pecuniary arrangements of the Electricity Market Balancing and Settlement Regulation entered into force; Uzun Dönemli (15-20 yıl süreli) Yap-İşlet (Yİ), Yap-İşlet-Devret (YİD) ve İşletme Hakkı Devri (İHD) sözleşmeleri kapsamında özel sektör santrallarında üretilen enerji ile otoprodüktörler tarafından üretilen enerjinin (Mart 2003 e kadar mevcut sözleşmeler kapsamında, Mart-Kasım 2003 döneminde sadece dengelenemeyen enerjinin alınması amacıyla 4628 sayılı Kanun un 2.d./1 Maddesi çerçevesinde, Aralık 2003-Temmuz 2006 döneminde ise Mali Uzlaştırma Tebliği çerçevesinde) yanı sıra EÜAŞ, Bağlı Ortaklıkları ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na devredilen santrallarda üretilen elektrik enerjisini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde satın almıştır. Satın aldığı bu enerjiyi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) onaylattığı satış tarifesi üzerinden TEDAŞ ve Bağlı Ortaklıklarına, imtiyazlı şirketlere (Haziran 2003 e kadar) ve iletim sistemine doğrudan bağlı müşterilerine satmıştır. Yurt içinde yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra, Bakanlığımızın politikalarına uyumlu olarak enerji ihracat-ithalat ve mübadele faaliyetlerini de yürütmüştür. Purchased the electric energy generated in the private sector power plants under the Long-Term (for years) Build-Operate (BO), Build-Operate- Transfer (BOT) and Transfer of Operating Rights (TOR) contracts and the energy generated by the auto producers (under the existing contracts until March 2003; only for purchasing the unbalanced energy during the period of March-November 2003 in accordance with the Paragraph 2.d./1 of the Law no 4628; and within the framework of the Communiqué for Financial Settlement during the period between December 2003 and July 2006) as well as the electric energy generated in the EUAS s or its Subsidiaries power plants and power plants transferred to Privatization Administration in accordance with the principles set out by the Energy Market Regulatory Authority. It sold this energy to TEDAS (Turkish Electricity Distribution Co.) and its Subsidiaries, privileged companies (until June 2003) and the customers directly connected to the transmission system over the sales tariff approved by the Energy Market Regulatory Board (EMRA). It also carried out the energy export and import operations in compliance eith the policies of the Ministry of Energy and Natural Resources, along with the aforementioned trade operations performed inthe country. 15

17 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin (DUY) nakdi uygulamasının yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren, Dengeleme Piyasası katılımcısı olan TETAŞ, bu bağlamda TEİAŞ bünyesinde kurulan Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) tarafından işletilen dengeleme piyasasından da enerji almakta ve bu piyasaya enerji satmaktadır. TETAŞ bugün itibariyle; Elektrik Üretim A.Ş ye ait Santrallardan, 4628 Sayılı Kanun çerçevesinde TEAŞ ve TEDAŞ dan sözleşmelerini yürütmek üzere devraldığı Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret ve İşletme Hakkı Devri Modelleri ile işletilen santrallardan, İthalat/Mübadele Anlaşmaları kapsamında diğer ülkelerden ve, PMUM tarafından işletilen Dengeleme Piya sasından, TETAS became the participant of the Balancing Market as of 1 August 2006 when the cash application of the Electricity Market Balancing and Settlement Regulation (EMBSR) came into effect. In this context, TETAS purchases and sells energy from/to, and submits bids and offers to the balancing market operated by the Market Financial Settlement Center (MFSC) established under TEIAS. TETAS, as of today, Electricity Generation Inc. Power plants, Within the framework of the Law no 4628, Build Operate (BO), Build Operate Transfer (BOT) and Transfer of Operating Rights (TOR) model power plants whose contract were undertaken from TEAS and TEDAS for the purpose of carrying out, Other countries under Import/Interchange Contracts and Balancing Market operated by MFRC (Market Financial Settlement Center) Elektrik enerjisi satın almakta ve bu enerjiyi, Elektrik Dağıtım Şirketlerine, Elektrik Perakende Satış Şirketlerine, İletim Sistemine Doğrudan Bağlı Müşterilerine, İhracat/Mübadele Anlaşmaları kapsamında diğer ülkelere ve, PMUM tarafından işletilen Dengeleme Piya sasına satmaktadır. Purchases electricity energy and sells this energy to, Electricity Distribution Companies, Electricity Retail Selling Companies, Customers connected directly to Transmission System, Other countries under Export/Interchange Contracts Balancing Market operated by MFRC (Market Financial Settlement Center) 16

18 Turkish Electricity Trading and Contracting Co. Inc. ENERJİ ALIM SATIM PORTFÖYÜMÜZ OUR PORTFOLIO OF ENERGY PURCHASE-SALES EÜAŞ EUAS T Bölgesel Dağıtım Regional Distribution Comp. Yİ, YİD, İHD Santralleri BO, BOT, İHD Plants E Perakende Satış Retail Comp. İthalat / Mübadel Import T A Direkt Müşteriler Elıgıble Con. İhracat / Mübadel Export PMUM MFSC Ş PMUM MFSC TETAŞ ın toptan satış tarifesi, Elektrik Piyasası Kanunu ve Hazine Müsteşarlığının Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar Genelgesi doğrultusunda; satın alınacak enerji maliyeti, işletme giderleri ve Hazine nin öngördüğü döviz kurları ile mali hedefler göz önünde bulundurularak belirlenmekte ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayını müteakip uygulamaya konulmaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans almış Türkiye nin ilk toptan enerji satış şirketi olan Teşekkülümüzün, tarihine kadar Tedarik Lisansı bulunmaktadır. The wholesale tariff of TETAS is determined in consideration of the cost of the energy to be purchased, the operating costs, financial targets and the exchange rates foreseen by the Treasury in line with the Electricity Market Law and the Circular on Procedures and Principles fort he Implementation of the Cost-Based Pricing Mechanism of the Under secretariat of Treasury and is put into use after the approval of the Energy Market Regulatory Board. Our Organization is the first wholesales company of Turkey which took license from Energy Market Settlement and it has Procuration License until

19 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. II. BÖLÜM ENERJİ ALIM-SATIM FAALİYETLERİ II. PART ENERGY PURCHASE-SALES ACTIVITIES Teşekkülümüz, yılında 131,079 milyar kwh elektrik enerjisini ortalama 17,27 kr/kwh tarife üzerinden toplam 22,590 milyar TL bedelle satın almış; iletim kayıpları düşüldükten sonra kalan 129,597 milyar kwh elektrik enerjisini ortalama 17,91 kr/kwh tarife üzerinden toplam 23,206 milyar TL bedelle satmıştır. In, our Organization purchased 131,079 billion kwh electricity energy over the unit price of 17,27 kr/kwh for a total cost of 22,590 billion TRY; after transmission loss was subtracted, sold the remaining 129,597 billion kwh electricity energy over the average unit price of 17,91 kr/kwh for a total cost of 23,206 billion TRY. 1-ENERJİ ALIŞ FAALİYETLERİ yılında altı ayrı kaynaktan olmak üzere toplam milyar kwh enerji satın alınmış ve bu enerjinin Teşekkülümüze toplam maliyeti milyar TL olmuştur. Alınan enerjinin yaklaşık % 52,3 ü EÜAŞ a ait santrallardan, % 45,7 si uzun dönemli anlaşmalar kapsamında özel sektör (Yİ, YİD ve İHD) santrallarından, % 1,8 i PMUM dan, % 0,2 si ithalat (mübadele) kapsamında karşılanmıştır. Ortalama enerji alış birim maliyetleri ise; TL bazında 17,27 kr/kwh, ABD Doları bazında 8,96 cent/kwh olarak gerçekleşmiştir. 1-ENERGY PURCHASE ACTIVITIES In, total million kwh energy was purchased from six different sources and the total cost of it for our Organization was billion TRY. Of the purchased energy, %52,3 was purchased from power plants belongin to EUAS, %45,7 from private sectpr power plants in the scope of contracts made (BO, BOT, TOR), % 1,8 from PMUM, % 0,2 from import/interchange content. Average energy purchase costs were 17,27 kr/kwh as TL, 8,96 cent/kwh in USA Dollar. YILINDA KAYNAK BAZINDA ENERJi ALIM MiKTAR-ORAN TABLOSU ON THE BASE OF SOURCE ENERGY PURCHASE AMOUNT-PROPORTION CHART IN KAYNAK / SOURCE ALINAN ENERJi / ENERGY PURCHASED (kwh) Top. Payı (%) EÜAŞ / EUAS ,3 YAP-İŞLET SANTRALLARI (Yİ) BUILD-OPERATE POWER PLANTS YAP-İŞLET-DEVRET SANTRALLARI (YİD)/ BUILD- OPERATE-TRANSFER POWER PLANTS İŞLETME HAKKI DEVİR SANTRALLARI (İHD)/ MANAGEMENT RIGHT TAKEOVER OPERATORS PİYASA MALİ UZLAŞTIRMA (PMUM)/ MARKET FINANCIAL SETTLEMENT NAHCIVAN (Mübadele) / (Exchange) TOPLAM ,8 10,1 2,8 1,8 0,2 100,00 18

20 Turkish Electricity Trading and Contracting Co. Inc. YILINDA TETAŞ TARAFINDAN ALINAN ENERJİNİN KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI DISTRIBUTION ACCORDING TO SOURCES OF ENERGY PURCHASED BY TETAS IN KAYNAK / SOURCE ALINAN ENERJi ENERGY PURCHASED (kwh) Toplam Enerji İçindeki Payı (%) DOĞALGAZ/ NATURAL GAS ,14 HİDROLİK/ HYDRAULIC KÖMÜR/ COAL RÜZGAR/ WIND PİYASA MALİ UZLAŞTIRMA (PMUM) / MARKET FINANCIAL SETTLEMENT CENTER (MFSC) İTHALAT/MÜBADELE TOPLAM/ IMPORT+EXCHANGE TOPLAM ,24 17,66 0,04 1,71 0,21 100,00 19

21 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş EÜAŞ DAN ENERJİ ALIM FAALİYETLERİ Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ile Teşekkülümüz arasında tarihinde imzalanmış olan ve 2012 yılı sonuna kadar devam eden Geçiş Dönemi Sözleşmesi kapsamında EÜAŞ dan yıllık ortalama milyar kwh elektrik enerjisi satın alınmıştır. yılında ise EÜAŞ la Teşekkülümüz arasında tarihinde ve tarihinde imzalanan ikili Anlaşmalar ile EÜAŞ dan kwh elektrik enerjisi ortalama 14,79 kr/kwh tarife üzerinden satın alınmıştır ENERGY PURCHASE ACTIVITIES FROM EUAS EUAS and our Organization made an agreement at and this agreement continued until the end of This agreement was Transition Period Agreement and within the scope of it, our Organization purchased annual average billion kwh electricity energy from EUAS. In, with the dual agreements between our Organization and EUAS at and , kwh electricity energy purchased average over 14,79 kr/kwh timetable YAP İŞLET (Yİ) SANTRALLARI İLE İLGİLİ FAALİYETLER 1.2. ACTIVITIES ABOUT BUILD AND OPERATE (BO) POWER PLANTS Teşekkülümüz enerji alış portföyünün en büyük bölümünü oluşturan, Yap-İşlet modeli ile işletilen Gebze, Adapazarı, İzmir, Ankara ve İskenderun santrallarından yılında toplam kwh elektrik enerjisi satın alınmıştır. Yap-İşlet (Yİ) Kanunu kapsamında Sözleşmesi imzalanarak tesis edilen Gebze DGKÇ Santralı ile aynı Kanun kapsamında Sözleşmeleri imzalanarak tesis edilen ve 5539 sayılı Kanun uyarınca Sözleşmeleri yeniden imzalanan Adapazarı ve İzmir DGKÇ Santrallarına ilişkin Sözleşmelerin Yakıt Gideri Kalemi ödemelerini düzenleyen Değişiklik Protokolleri Yönetim Kurulumuzun tarih ve sayılı Karar ı çerçevesinde tarihinde imzalanmıştır. Yine bu kapsamda Anakara DGKÇ Santralına ilişkin Sözleşmeye ek olarak düzenlenen Sabit İşletme Gideri ve Değişken İşletme Gideri Kalemlerine uygulanan eskalasyon parametre değişimini kapsayan Değişiklik Protokolü Yönetim Kurulumuzun tarih ve sayılı Karar ı çerçevesinde tarihinde imzalanmıştır. Total kwh electricity energy was purchased from Gebze, Adapazarı, İzmir, Ankara and İskenderun power plants in which constitute the biggest part of our Organization energy purchase portfolio and being operated with BO model. Gebze DGKC Power Plant was constituted by signing its agreement within the scope of Build-Operate (BO) Law. Withhin the scope of the same law, Adapazarı and İznir DKGC Power Plants were constituted by signing their agreements and thereunder no 5539 Law, their agreements signed again. In relation to their agreements, Fuel Expense Item payments were arranged by Innovation Protocols according to our Board s decision dated and no and it signed again at Again in this scope, Stable Management Expense and Variable Management Expense Items were arranged as an appendix to Ankara DGKC Power Plant Agreement, Variation Protocol includes the applied escalation parameter variation and signed at within the framework of the decision of our Board dated and no

22 Turkish Electricity Trading and Contracting Co. Inc. YILINDA YAP İŞLET SANTRALLARINDAN ALINAN ENERJİ ENERGY PURCHASED FROM BO POWER PLANTS IN SANTRAL / POWER PLANT ALINAN ENERJİ ENERGY PURCHASED (KWH) Top. Payı (%) ADAPAZARI ,2 GEBZE ,4 İZMİR ,4 ANKARA (BAYMINA) ,9 İSKENDERUN ,1 TOPLAM , YAP İŞLET DEVRET (YİD), İŞLETME HAKKI DEVRİ (İHD) SANTRALLARI İLE İLGİLİ FAALİYETLER Teşekkülümüz tarafından yılında Dağıtım Sistemine bağlı YİD modeli ile işletilen 14 santral ile İletim Sistemine Bağlı 7 santraldan ESA ları çerçevesinde toplam kwh elektrik enerjisi satın alınmıştır ACTIVITIES ABOUT BUILD-OPERATE- TRANSFER (BOT), TRANSFER OF OPERATING RIGHTS (TOR) POWER PLANTS Total kwh electricity energy was purchased from 14 power plants which are operated with connected to Distribution System and operated with BOT model and from 7 power plants connected to Transfer System within the framework of their ESA by Our Organization in. YILINDA YAP İŞLET DEVRET SANTRALLARINDAN ALINAN ENERJİ ENERGY PURCHASED FROM BOT POWER PLANTS IN YILINDA SANTRAL / POWER PLANT ALINAN ENERJİ / ENERGY PURCHASED (kwh) Top.Payı (%) OVA DOĞALGAZ ,6 ESENYURT DOĞALGAZ ,1 TRAKYA DOĞALGAZ ,8 INI-MAR DOĞALGAZ ,5 AHİKÖY I-II HES ,1 AKSU ÇAYKÖY HES ,3 TOHMA MEDİK HES ,3 ÇAMLICA- I HES ,7 BİRECİK HES ,0 SUÇATI HES ,2 FETHİYE HES ,5 GAZİLER HES ,2 GİRVELİK HES ,2 GÖNEN HES ,4 YAMULA HES ,6 ÇAL HES ,1 DİNAR HES ,1 SÜTÇÜLER HES ,1 ALAÇATI RES ,1 BOZCAADA RES ,3 TOPLAM ,00 21

23 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş İŞLETME HAKKI DEVRİ (İHD) SANTRALLARI İLE İLGİLİ FAALİYETLER İHD modeli ile işletilen santrallardan Çayırhan Termik Santralında üretilen enerjinin alım işlemleri ESA ve Ek Protokol-I hükümleri doğrultusunda yapılmıştır ACTIVITIES ABOUT TRANSFER OF OPERATING RIGHTS (TOR) POWER PLANTS Operations of energy purchase which were produced at Çayırhan Thermically Operator which is one of the operators operated with TOR model were made according to ESA and Additional Protocol-I. SANTRAL / POWER PLANT YILINDA YAP İŞLET SANTRALLARINDAN ALINAN ENERJİ ENERGY PURCHASED FROM BO POWER PLANTS IN ALINAN ENERJİ ENERGY PURCHASED (KWH) Top. Payı (%) ÇAYIRHAN TS ENERJİ SATIŞ FAALİYETLERİMİZ 2- OUR ENERGY SALES ACTIVITIES yılında; dört ayrı müşteri grubuna toplam 129,597 milyar kwh elektrik enerjisinin satışı gerçekleştirilmiş ve karşılığında 23,206 milyar TL hasılat elde edilmiştir. Enerji satışının % 75,9 u Elektrik Perakende Satış Şirketlerine, % 21,1 i Elektrik Dağıtım Şirketlerine, % 1,2 si Direkt Müşterilere, % 1,8 i PMUM a gerçekleştirilmiştir. Ortalama enerji satış fiyatı TL bazında 17,91 kr/kwh, ABD Doları bazında ise 9,29 cent/kwh olarak gerçekleşmiştir. In ; total 129,597 billion kwh energy was sold to four different customer groups and 23,206 billion TRY revenue was earned in return. Of the energy sale, %75,9 was made to Electricity Retail Sales Companies, % 21,1 to Electricity Distribution Companies, % 1,2 to Direct Customers, % 1,8 to PMUM. Average energy sale unit price was 17,91 kr/kwh as TRY and 9,29 cent/kwh as USA Dollars. YILINDA MÜŞTERİ BAZINDA ENERJİ SATIM MİKTAR-ORAN TABLOSU RESOURCE BASIS ENERGY PURCHASE AMOUNT - TOTAL - PROPORTION CHART IN MÜŞTERİLER / CUSTOMERS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ŞİRKETLERİ ELECTRICITY RETAIL SALES COMPANIES SATILAN ENERGY SOLD (KWH) Top. Payı (%) ,9 ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANIES DİREKT MÜŞTERİLER DIRECT CUSTOMERS PİYASA MALİ UZLAŞTIRMA (PMUM) MARKET FINANCIAL SETTLEMENT (MFSC) NAHÇIVAN (MÜBADELE) NAHCIVAN (EXCHANGE) TOPLAM TOTAL ,1 1,2 1,8 0, ,00 22

24 Turkish Electricity Trading and Contracting Co. Inc ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER 2.1. ACTIVITIES ABOUT ELECTRICITY SALES CONTRACTS Teşekkülümüz ile 21 Elektrik Dağıtım Şirketi (EDAŞ) ve 21 Elektrik Perakende Satış Şirketi (EPSAŞ) arasında tarihinde imzalanmış olan Elektrik Satış Anlaşması (ESA) tarihinden itibaren yürütülmeye başlanmıştır. ESA lar kapsamında; özelleşen EDAŞ ve EPSAŞ Şirketlerinden süresiz ve kesin banka teminat mektupları alınmıştır. Diğer taraftan 30 Aralık 2012 tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmeliğin 24. Maddesinin 2. Fıkrasında 17 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında oluşturulacak kategorilere ve dağıtım Şirketine ilişkin uzlaştırma işlemleri tarihine kadar birlikte gerçekleştirilir hükmü gereğince ESA nın uygulanmasına ilişkin Teşekkülümüz ile 21 EDAŞ ve 21 EPSAŞ ile ek protokol imzalanmıştır. Nisan-Mayıs-Haziran dönemi için ESA nın Anlaşma Miktarı başlıklı 4. Maddesi uyarınca 21 EDAŞ ve 21 EPSAŞ Şirketleri arasından talep edenlerin ilave enerji talepleri EÜAŞ tan aynı dönem için Teşekkülümüzce alınan ilave enerji miktarı oranında karşılanarak, bahse konu Şirketlerle enerji revizyonuna ilişkin ek protokoller imzalanmıştır. Electricity Sales Agreement (ESA) was signed on between Our Organization and 21 Electricity Distribution Companies (EDC) and 21 Electricity Retail Sales Companies (ERSC). This agreement started to be carried out on Within the scope of ESA s; indefinitely and certain bank assurance letters were taken from EDC and ERSC. On the other hand, Electricity Market Balancing and Reconciliation Regulations were published on Official Gazette dated 30 December 2012 no 28513, in regulation s 24th matter s 2nd episode in relation to making variations, in accordance with the provision of Categories which will be constituted according to 17th matter s second episode and reconciliation operations in relation to distribution companies being carried out together until , an appendix protocol was signed between our Organization and 21 EDC and 21 ERSC authorities in relation to apply ESA. Thereunder the fourth matter of ESA s Agreement Amount for April-May-June period, between 21 EDC and 21 ERSC Companies people s demands who demand addition energy were fulfilled in proportion to addition energy amount which were taken from EUAS for the same period, appendix protocols were signed in relation to energy overhaul with subject companies. 23

25 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 30 Mart tarih, sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun TETAŞ ın hak ve yükümlülükleri Başlıklı 27. Maddesi uyarınca 6. Fıkrada Dağıtım Şirketleri, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından dolayı enerji ihtiyaçlarını TETAŞ tan temin ederler Atıflar ve Yönetmelikler başlıklı 31. Maddenin 2. Bendi bu Kanun kapsamında düzenlenmesi gereken ve süre belirtilmeyen yönetmelikler, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır. Bu yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmelik, tebliğ, kurul kararı gibi bütün genel düzenleyici işlemlerin Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. hükümleri uyarınca 21 EDAŞ ve 21 EPSAŞ ın ESA larında belirlenen enerji miktarları esas alınarak, aynı saatteki enerji toplamı aynı kalmak suretiyle, genel aydınlatma ve kayıp kaçağa esas elektrik enerjisi miktarları Dağıtım Şirketinde kayıp kaçak ile genel aydınlatmaya esas elektrik enerjisi harici enerji miktarları Perakende Satış Şirketinde olacak şekilde miktar ayrıştırması yapılarak, söz konusu revizyona ilişkin tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ek protokoller imzalanmıştır. Bazı Dağıtım ve Perakende Satış Şirketlerinin, Elektrik Satış Anlaşmasının (ESA) Teminat başlıklı 13. Maddesinde belirtilen teminatlar yerine, Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkındaki Tebliğ kapsamında doğan alacaklarından mahsuplaşma yapılarak tahsil edilmesine yönelik talepleri üzerine, Teşekkülümüz ile Dicle EDAŞ ve EPSAŞ, Vangölü EDAŞ ve EPSAŞ, ve Aras EDAŞ/EPSAŞ lar arasında ESA ların Teminat Maddesi tadiline esas Ek Protokol ve Temlik Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu şirketler ile temlik sözleşmesi çerçevesinde teminat işlemleri tesis edilmektedir sayılı Kanunun ilgili madde hükümleri ve Mevcut ESA ların 3. maddesi uyarınca 21 EDAŞ ve 21 EPSAŞ Şirketlerince Teşekkülümüze gönderilmiş olan yılı süre uzatım talepleri doğrultusunda, ESA ların süre uzatımı çalışmaları başlatılmıştır. Şirketlerin 2014 yılı elektrik alım tahmini talepleri ile Teşekkülümüz portföyünde yer alan Yİ, YİD ve İHD Santralları ve EÜAŞ dan alınacak enerji miktarları esas alınarak 21 EDAŞ ve 21 EPSAŞ a 2014 yılında satılacak saatlik elektrik enerjisi miktarları belirlenmiş ve ESA eki Protokol ve ek protokol eki miktar tabloları düzenlenerek Teşekkülümüz ve Şirketlerce tarihinde imzalanmıştır. ESA eki ek protokol ile belirlenmiş olan 2014 yılı satışa esas elektrik enerjisi miktarları esas alınarak 21 EDAŞ ve 21 EPSAŞ Şirketlerinin Teşekkülümüzde bulundurmaları gereken teminat miktarları hesaplanmış, ilave teminat vermesi gereken Şirketlerden ek teminatlar alınmıştır. According to the law of Electricity Market which was published in the Official Gazette on 30 March and no 28603, Law s no 6446 with the title of TETAS s rights and liabilities 27th matter and 6th episode, Distribution companies, provide the needs of energy due to the loss of general illumination technical and not technical, from TETAS. titled Attributions and Regulations 31st matter s second embankment regulations which must be arranged within the scope of this law and regulations which have not got any time statement, are removed as of the date of this law s coming into operation. Until these regulations come into operation, all general regulatory operations such as existing regulation, notification, decision of council it is being continued to applying all the provisions which are not against to law. According to these provisions, with basing on the energy amounts which have been determined in 21 EDC and 21 ERSC s ESAs, thereby the energy total in the same hour stays the same, the amount decomposition is being made in a way that the electricity energy amounts of general illimunation and loss fugitive, in relation to electricity energy amounts of general illumination and loss fugitive, energy amounts except for basic electricity ernergy in Distribution Company will be in Retail Sales Company, the appendix protocols have been signed in relation to in question overhaul, after Besides, all of their shares belong to TEDAS, 16 EDC and ERSC companies (Akdeniz EDCi Akdeniz ERSC, Boğaçiçi EDC, Boğaziçi ERSC, Aras EDC, Aras ERSC, Dicle EDC, Dicle ERSC, Gediz EDC, Gediz ERSC, İstanbul Anadolu Yakası EDC, İstanbul Anadolu Yakası ERSC, Toroslar EDC, Toroslar ERSC, Vangölü EDC and Vangölü ERSC) indefinitely and certain letters about their share takeover agreements signing and privatization operations completing from subject companies have been taken. According to the law no 6446 and existing ESA s third matter, and according to time extension demands which have been sent to our Organization by 21 EDC and 21 ERSC Companies, the time extension studies of ESA s have started. With the electricity purchase demands of companies of 2014, BO, BOT and TOR Power Plants which are in our Organization s portfolio, and being based on the energy amounts which are going to be taken from EUAS, 21 EDC and 21 ERSC hourly electricity energy amounts have been determined which will be sold in 2014 and ESA appendix Protocol and appendix protocol amount charts have been arranged and have been signed by our Organization and Companies on According to 2014 electricity energy amounts which have been determined by basing on ESA attachment appendix protocol, assurance amounts have been calculated which 21 EDC and 21 ERSC Companies must provide in Our Organization, appendix assurances have been taken from the companies which must give and additional assurance. 24

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Önsöz Foreword Geniş Açı Wide Angle 6 Genel Kurul Toplantı Gündemi General Assembly Agenda Ortaklar Yapısı ve Yönetim Kurulu Shareholder Structure and Board of Directors

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE 1 2 3 2015-2019 YÖNETİM KURULUNUN 28.11.2014 TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION

Detaylı

Resources. Stock Company

Resources. Stock Company Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına İlişkin Kanunu BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı; yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Enerji, Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 10 1. BÖLÜM - DURUM

Detaylı

TEAS FAALİYET RAPORU ANNUALREPORT

TEAS FAALİYET RAPORU ANNUALREPORT 1İİİ TR0000069 TEAS FAALİYET RAPORU ANNUALREPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 1999 GRAFİK TASARIM RENK AYRIM BASKI ve CİLT NUROL MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. TEL: 0.312.267 19 45 FAKS: 0.312 267

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

BOTAŞ. Faaliyet Raporu. Annual Report. www.botas.gov.tr

BOTAŞ. Faaliyet Raporu. Annual Report. www.botas.gov.tr BOTAŞ Faaliyet Raporu Annual Report www.botas.gov.tr Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 213 FAALİYET RAPORU Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Preface 5 TSB Hakkında Tarihçe TSB Birlik Organları

Detaylı

PART 14 ARTICLETTER WINTER 2015. gsi 1 74

PART 14 ARTICLETTER WINTER 2015. gsi 1 74 Ata Sarıkatipoğlu & Timur Arif Çapkın & Sinem Özyiğit SUKUK IN TURKEY: LEGISTLATIVE HISTORY AND CURRENT PRACTICE/ Türkiye de Sukuk: Tarihsel Gelişimi Ve Mevzuat Çerçevesinde Günümüz Uygulaması, GSI ARTICLETTER

Detaylı

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI A FULLY LIBERAL GAS MARKET SÖYLEŞİ / INTERVIEW Ahmet Çağrı Çiçek EPDK/EMRA Çiğdem Ş. Dilek Global

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2010 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2010 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 21 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU BOARD OF DIRECTORS ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS YÖNETİM KURULU RAPORU 1-9 BOARD OF DIRECTORS REPORT KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Detaylı

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır.

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. nin ( Türk Tuborg ve Şirket ) 2014 yılına

Detaylı

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU 10 ANNUAL REPORT * FORTUNE dergisinin yayınladığı araștırmada, son 3 yıllık ekonomik verilere göre Türkiye nin En

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES)

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) GAZBİR 5 I 2008 1 ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) MEHMET KAZANCI YAYIN DANIŞMANI PUBLISHING

Detaylı

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU 2013 INSURANCE ARBITRATION COMMISSION ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 GİRİŞ... 3 Sigorta Tahkim Komisyonu...3 Vizyon...5 Misyon...5 1. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

Detaylı

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU 2014 INSURANCE ARBITRATION COMMISSION ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 GİRİŞ... 3 Sigorta Tahkim Komisyonu...3 Vizyon...4 Misyon...4 1. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı... 3 Genel Müdür ün mesajı... 5 Gündem... 8 I. Giriş...9 A. Raporun Dönemi...9 B. Ortaklığın Ünvanı...9 C. Yönetim Kurulu Üyeleri...9 D. Denetleme Kurulu...9

Detaylı

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - Petkim Faaliyet Raporu 2008 ANNUAL REPORT İçindekiler Contents 04 08 10 14 17 21 Yönetim Kurulu Mesajı Message from the Board of Directors Yönetim

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

Aralık / December 2011 Sayı / Issue 11 Doğal Gaz Dünyası. Natural Gas World. Bursa Gaziantep Konya İzmir Çatalca Edirne-Kırklareli-Tekirdağ Afyon

Aralık / December 2011 Sayı / Issue 11 Doğal Gaz Dünyası. Natural Gas World. Bursa Gaziantep Konya İzmir Çatalca Edirne-Kırklareli-Tekirdağ Afyon GazBir Aralık / December 2011 Sayı / Issue 11 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World Bursa Gaziantep Konya İzmir Çatalca Edirne-Kırklareli-Tekirdağ Afyon GAZBİR (TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ)

Detaylı

FAALİYET RAPORU REPORT

FAALİYET RAPORU REPORT ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETI MINE WORKS GENERAL DIRECTORATE

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETI MINE WORKS GENERAL DIRECTORATE ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETI MINE WORKS GENERAL DIRECTORATE Biz Büyüdükçe Türkiye Büyüyor... Turkey s Growing While We re Growing... 2 3 Progress of a nation is subject to utilizing its underground

Detaylı