AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE DE ÖDEME KURULUŞLARININ YAPILANMASI º. Fatih Feramuz YILDIZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE DE ÖDEME KURULUŞLARININ YAPILANMASI º. Fatih Feramuz YILDIZ"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE DE ÖDEME KURULUŞLARININ YAPILANMASI º Fatih Feramuz YILDIZ 1. Giriş Avrupa Birliği (AB) ile müzakere sürecinin konuşulduğu şu günlerde, en önemli ve en sorunlu konuların başında tarım sektörü gelmektedir Yılı Ulusal Programı nda öncelikli olduğu için Ödeme Kuruluşları konusunda her kafadan bir ses çıkmaktadır. Ancak, hiç kimse somut bir öneri getirmemekte veya çözüm yollarını ortaya koyamamaktadır. Bu çalışmada ise kolayca ulaşılabilecek literatür bilgileri sadece özet olarak geçilmiş olup, Türkiye de gelişmelere değinilmiş ve alternatifler üzerine önerilerde bulunulmuştur. Ödeme Kuruluşları (Paying Agencies), Avrupa Tarımsal Garanti ve Yönverme Fonu (FEOGA) tarafından karşılanan tarım politikaları ödemelerinin uygulanmasından sorumludurlar. Bu bağlamda Ödeme Kuruluşları, ödemeye konu olacak faaliyetlerin piyasa düzenlerine uygunluğunu, ödemelerin doğru olarak yapılıp yapılmadığını, muhasebe kurallarına ve belge düzenine tam olarak uyulup uyulmadığını kontrol eder. Üye ülkelerde Ortak Tarım Politikası nın (OTP) yürütülmesi için ayrılan finansmanın kullanılmasını sağlayan Ödeme Kuruluşları; doğrudan gelir desteklerini, ihracat geri ödemeleri, müdahale alımlarını, kırsal kalkınma önlemlerine ilişkin ödemeleri, balıkçılıkla ilgili destekleri ve ulusal destekleri yerine getirmekle görevlidirler. 2. Ödeme Kuruluşlarının Yapısı Ödeme Kuruluşlarının bünyelerinde olması gereken 5 temel birim; (i) ödeme yapmaya yetkili birim (banka işlevi), (ii) ödemelerin yönetimi ile ilgili birim, (iii) muhasebe birimi, (iv) iç denetim (teftiş) birimi ve (v) teknik hizmetler birimi olarak sıralanabilir. Ödeme yapmaya yetkili birimin yerine getirdiği hizmetler ile teknik hizmetler başka bir kuruma devredilebilir ancak iç denetim ve ödemelerin yönetimi fonksiyonları mutlaka Ödeme Kuruluşlarınca yapılmalıdır. AB, İç Denetim Birimi üzerinde önemle durmaktadır. Hesap denetimini gerçekleştirecek olan bu birimin, ödeme kuruluşunun diğer faaliyetlerinden ayrı, bağımsız olarak denetim görevini º Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türktarım Dergisi, Sayı: 163, s.34-37, 2005, Ankara AB Uzman Yardımcısı (Gıda Müh., MBA), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ( Ödeme Kuruluşu Alt Çalışma Grubu Başkanı)

2 gerçekleştirmesi ve etkin bir muhasebe ve uluslararası düzeyde kabul edilmiş kontrol standartlarını karşılayan bir mali raporlama sistemini kullanması gerekmektedir. 7 Temmuz 1995 tarih ve 1663/95 sayılı AB Komisyon Tüzüğü ne göre, üye devletler tarafından akredite edilen Ödeme Kuruluşlarının sayıları Komisyon a danışıldıktan sonra üye devlet tarafından belirlenir. Komisyon, akreditasyon sürecinin uzun zaman alması ve zor olması nedeniyle aday ülkelerin tek bir Ödeme Kuruluşu oluşturmalarını önermektedir. Yetkili Otorite : Her üye devlet bünyesinde Ödeme Kuruluşları ile ilgili olarak yetkili bir otorite oluşturulur. Yetkili Otorite (Competent Authority), Ödeme Kuruluşlarının akreditasyonunu vermek, izlemek ve gerektiğinde geri almaktan sorumlu bir organdır. AB üyesi ülkelerde genellikle Tarım Bakanlığı yetkili otorite olarak seçilmiştir. Ancak Fransa da Maliye Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı yetkili otorite görevini paylaşmışlardır. Bu da birçok soruna yol açmaktadır. Romanya da ise sadece Maliye Bakanlığı yetkili otorite olup, çok yanlış bir yaklaşımla, tarımla ilgili karar vericilerin dışlandığı gözlenmektedir. Sertifikasyon Kurumu : Sertifikasyon Kurumu (Certifying Body), yıl içerisinde gerçekleştirilen hesap denetimine dayalı olarak Ödeme Kuruluşlarının FEOGA ya ilişkin yıllık hesaplarını sertifikalandırmakla sorumludur. Sertifikasyon Kurumunun, teknik yeterliğe sahip olan ve Koordinatör Kurum ile Ödeme Kuruluşlarından bağımsız bir kurum statüsünde olması gerekmektedir. Tüm üye devletler, AB Komisyonu na yıllık hesapları sunarken, Sertifikasyon Kurumu tarafından hesapların tam, doğru ve gerçek olduğunu onaylayan bir sertifikayı da sunmak durumundadırlar. Herhangi bir sebepten dolayı Sertifikasyon Kurumu, Ödeme Kuruluşunun yıllık hesaplarını sertifikalandırmazsa (onaylamazsa), bu durum Yetkili Otorite tarafından akreditasyonun geri çekilmesi ile sonuçlanabilir. Yetkili Otorite, Sertifikasyon Kurumunu belirlerken üç seçeneğe sahiptir. Birincisi direkt olarak Maliye Bakanlığı ndaki bir birimi bu iş için görevlendirmek, ikincisi başka bir kamu kuruluşunu (Sayıştay, Hazine, vs.) seçmek ve son seçenek olarak ihaleye çıkıp özel bir denetim firmasından faydalanmak. Koordinatör Kurum : AB üyesi bir ülkede birden fazla ödeme kuruluşu olması durumunda, AB ye sunulacak tüm verileri ülke çapında toplamakla sorumlu bir Koordinatör Kurum (Coordinating Body) oluşturulması gerekmektedir. AB Komisyonu, mutat raporlar ve verilerin iletilmesi gibi konularda sadece bu Koordinatör Kurum ile muhatap olur, direkt olarak Ödeme Kuruluşları ile ilişkiye geçmez. Ayrıca Koordinatörün Kurum, bir Ödeme Kuruluşuna

3 akreditasyonun verilmesi ya da akreditasyona sahip bir Ödeme Kuruluşunun akreditasyonunun devam ettirilmesi veya geri alınması hususunda, Yetkili Otoriteye öneride bulunabilir. Delege Organlar : Bir Ödeme Kuruluşu, ödeme dışındaki tüm fonksiyonlarını devredebilir; ilgili kurum, kuruluş ve özel şirketlere, organizasyonlara dağıtabilir. Üretici örgütleri de bu Delege Organlardan olabilir. Sorumluluk Ödeme Kuruluşunda kalmak kaydı ile Delege Organlar, belli bir ürün veya bölge için ödeme kuruluşu gibi faaliyet gösterirler. Ancak burada unutulmaması gereken nokta; her ne kadar ödeme kuruluşu, fonksiyonlarını delege edip dağıtsa bile bu fonksiyonların yerine getirilmesinden ve işlerin yürütülmesinden sorumludur. Delege Organların iç denetim birimlerinin, Ödeme Kuruluşlarının spesifik kurallarına ve Komisyonun denetim yöntemlerine göre değil de, ulusal kanunlara ve milli mevzuata göre hareket etmelerinden dolayı bazı sıkıntılar meydana gelmektedir. Bir diğer problem ise delege edilen fonksiyonlarda, raporların ve geri bildirimlerin gecikmesidir. Akreditasyon : Yetkili Otorite, seçilecek olan Ödeme Kuruluşlarının uyması gereken akreditasyon kriterlerine karar verir. Bu akreditasyon kriterleri çerçevesinde Ödeme Kuruluşları belirlenir. Bu kriterlerin çizildiği çerçevenin dışına çıkan bir Ödeme Kuruluşu, Yetkili Otorite tarafından uyarılır ve gerekirse akreditasyonu geri çekilir. Herhangi bir kurumun Ödeme Kuruluşu akreditasyonun geri alınması durumunda, o kurum bir daha asla Ödeme Kuruluşu olamaz. Geçici akreditasyon ise bir Ödeme Kuruluşunun tüm kriterleri karşılamadığı durumlarda uygulanır ve genellikle sistemin uygulamaya konulduğu ilk yıllarda kullanılır. Sertifikasyon Kurumu, Ödeme Kuruluşlarının yapılarını ve hesap denetimlerini inceleyerek Yetkili Otoriteye bir sertifika ile birlikte sunar. Sertifikasyon Kurumunun raporu doğrultusunda işlem yapan Yetkili Otorite ödeme kuruluşunu akredite eder. Herhangi bir kurum, Ödeme Kuruluşu olarak görev yapabilmek için AB Komisyonu tarafından da akredite edilmelidir. Yetkili Otorite, akreditasyon ile ilgili tüm işlemleri, kendi bünyesinde belirlediği bir çalışma ekibi (akreditasyon organı) vasıtası ile gerçekleştirir. 3. Türkiye de Ödeme Kuruluşu Çalışmaları Türkiye de Ödeme Kuruluşu konusundaki çalışmalar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı nın (DİATK) koordinasyonunda yürütülmektedir. DİATK bünyesindeki AB uzmanlarının öncülük ettiği ve Yatay Konulara Uyum Çalışma Grubu bünyesinde yer alan Ödeme Kuruluşu Alt Çalışma Grubu, 2003 Yılı Ulusal Programı nda yer alan 25 AB tüzüğünün Türkçe ye çevirisini tamamlamış olup, milli

4 mevzuat taslağı hazırlıklarına başlanmıştır. Bu arada, AB Komisyonu nun isteği üzerine Kırsal Kalkınma ve Ormancılık Çalışma Grubu ile işbirliği içerisinde bir proje fişi hazırlanmış ve Komisyon un görüşlerine sunulmuştur. Buna göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde, özerk bir Kırsal Kalkınma Uygulama ve Ödeme Ajansı oluşturulması gündemdedir. Hali hazırda tekrar gözden geçirilmekte olan proje fişiyle, eşleştirme (twinning) ve teknik destek yardımıyla birlikte, ekipman ve yazılım desteğinin de alınması planlanmaktadır. Türkiye İçin Alternatifler : Eğer ülkemizdeki çalışmaların biran önce meyve vermesini ve belli başlı bazı sonuçlara ulaşılmasını istiyorsak, öncelikli olarak Yetkili Otorite konusunda karar vermek durumundayız. Müzakereler başladığında çok geç kalmış olabiliriz. Romanya da müzakereler başlamadan önce Ödeme Kuruluşları konusunda çalışan tek kurum olan Tarım Bakanlığı, müzakereler başladığında diğer devlet kurumları tarafından yalnız bırakılmıştır. Nihayetinde, üç sene süren uzun tartışmalar sonucunda Romanya Maliye Bakanlığı, Ödeme Kuruluşları konusunda tek Yetkili Otorite olmuştur. Şimdilerde ise tüm tarım sektörü, Maliye Bakanlığı nın aşırı malî disiplin içinde yürüttüğü politikalardan dolayı sıkıntı içindedir. Benzer kavgalar, Fransa da yaşanmakta olup, Yetkili Otorite görevi Maliye Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı arasında paylaşılmaktadır. Bu da bir çok sorunu beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, hiç vakit kaybetmeden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Yetkili Otorite olarak seçilmelidir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yetkili otorite işlevini yürütebilmesi için bir çalışma ekibi belirlenmeli ve bu ekibin ileride akreditasyon organı olarak çalışması için şimdiden bir planlama yapılmalıdır. Türkiye için tek bir Ödeme Kuruluşunu tavsiye eden AB Komisyonu Uzmanları, AB içerisinde bu yönde bir eğilim oluştuğunu kaydetmektedirler. Örneğin, Fransa da ürün bazında 13 tane Ödeme Kuruluşu mevcut iken bu sayı 8 e düşürülmektedir. İleride sadece 3 tane Ödeme Kuruluşu olması planlanmaktadır. Hatta daha da ileri gidilerek, gelecekte sadece tek bir Ödeme Kuruluşu olması gündeme getirilebilir. Fon akımının takip edilmesi açısından daha faydalı gibi görünen bu sistemde, tarımsal politikalar ve çiftçi hakları açısından sorunlar oluşabilir. Ödeme Kuruluşlarının birleştirilmesi ile bazı ürünlerin geri plana düşmesi ve dolayısıyla zaman içerisinde tasfiye olması tehlikesi baş gösterebilir. Özellikle stratejik ürünler açısından istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Ayrıca, birleşen Ödeme Kuruluşları içerisindeki bazı personelin dışarıda kalması ile o personelin uzmanlaştığı ürün grubu veya tarımsal destek sistemi hakkında bilgi ve tecrübe kaybı oluşabilir.

5 Tüm bunları birlikte göz önüne alınırsa; Türkiye için, Polonya daki sisteme benzer bir şekilde iki ayrı ödeme kuruluşu düşünülebilir: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü nün (TMO) müdahale alımlarından ve ihracat geri ödemelerinden sorumlu Ödeme Kuruluşu olması ve yeni kurulacak olan Kırsal Kalkınma Uygulama ve Ödeme Ajansı nın (SAPARD Ajansı benzeri bir Kırsal Kalkınma Ajansı yapısına uygun olarak) ise DGD ve kırsal kalkınma önlemlerinden sorumlu Ödeme Kuruluşu olması planlanabilir. Eğer ayrı iki Ödeme Kuruluşu yerine tek bir Ödeme Kuruluşu tercih edilecekse; bu tek Ödeme Kuruluşu nun merkez yönetiminde, bu farklı faaliyetlerden sorumlu ayrı ayrı ana ofisler düşünülebilir. Ancak Türkiye gibi büyük bir ülkede tek bir Ödeme Kuruluşunun başarılı olacağını söylemek çok güçtür. Hatta bana göre, özellikle ilk başlardaki geçiş döneminde iki ayrı Ödeme Kuruluşu bile yetmeyebilir ve özellikle TMO nun yürüteceği faaliyetler çerçevesinde bazı görevlerin Delege Organlara bırakılması bile düşünülebilir. Zaman içerisinde daha net bir durum oluştuğunda veya AB nin tarım politikalarında değişiklikler olduğunda Ödeme Kuruluşlarının bünyesinde mutlaka reorganizasyona gidilmesi gerekecektir. Birden fazla Ödeme Kuruluşu olduğunda ayrıca bir Koordinatör Kurum belirlemek gerekmektedir. Her ne kadar ilgili AB tüzüklerine göre bir Ödeme Kuruluşu kendi görevlerini aksatmamak şartıyla, aynı zamanda Koordinatör Kurum olarak çalışabiliyor olsa da; Türkiye gibi geniş bir coğrafyaya ve dağınık ürün grubuna hitap edecek olan Türk Ödeme Kuruluşlarının her iki görevin altından başarıyla çıkmaları pek mümkün görünmemektedir. Bu nedenle, tüm aksi görüşlere rağmen ayrıca bir Koordinatör Kurum belirlemek bence faydalı olacaktır. Bir diğer mesele de DPT nin öncülüğünde kurulan Bölgesel Kalkınma Ajansları (BKA) ile Kırsal Kalkınma Ajanslarının (KKA) farklı yapılar olduğunun bilinmemesidir. Maalesef BKA lar ile KKA lar arasındaki yapısal farklılıkları bilinmemesinden dolayı bu iki örgütlenme sıklıkla birbirleriyle karıştırılmaktadır. Aslında başka bir makale konusu olacak bu hususta söylenmesi gereken tek şey; gerek AB fonları, gerek AB Programları, gerekse örgütsel yapı ve proje işleme süreci olarak birbirinden çok farklı olan bu iki tür ajans yapısının, AB içerisinde farklı politikalara hizmet ettiğidir. BKA lar AB Bölgeler Politikasının hayata geçirilmesi için faaliyet gösterirken, KKA lar ise OTP nin uygulanmasında sorumlu olup üyelikle birlikte Ödeme Kuruluşlarına dönüşmektedirler. Oysa BKA lar için böyle bir dönüşüm süreci sözkonusu değildir.

6 4. Türkiye İçin Öneriler Bana göre Türkiye de iki ayrı Ödeme Kuruluşunun oluşturulması, daha uygundur. Şu aşamada, eski üyeler (AB-15) yerine yeni üye olan 10 ülkeyi örnek almak gerekir. Polonya nın Türkiye ile olan benzerliği düşünüldüğünde, TMO ve Kırsal Kalkınma Uygulama ve Ödeme Ajansı nın, Ödeme Kuruluşlarına dönüştürülmesi önerilebilir. Yapılması gereken ilk şey, Kırsal Kalkınma Uygulama ve Ödeme Ajansı nın kurulmasıdır. Yukarıda bahsi geçen proje fişiyle, SAPARD Ajansı benzeri bir yapıda kurulacak olan bu ajans, yeni 10 üye ülkede olduğu gibi ileride Ödeme Kuruluşuna dönüşecektir de SAPARD Programı yerine yürürlüğe girecek olan IPA Programı çerçevesinde, IPARD Ajansı şeklinde çalışacak olan bu yapılanma sayesinde, üyelik öncesi fonlardan özellikle de kırsal kalkınmaya yönelik proje desteklerinden faydalanmak mümkün olacaktır. Bir diğer alternatif olan TMO nun yapısında da biran önce re-organizasyona gidilmelidir. Özerk ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı na bağlı olarak yapılanması gereken TMO bünyesinde bazı değişiklikler olmalıdır. İlk akla gelen örnek, Araştırma ve Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanlığı altında faaliyet gösteren AB Mevzuat Uyum ve Koordinasyon Şubesinin acilen geliştirilerek daire başkanlığına dönüştürülmesidir. İyi derecede yabancı dil bilgisine sahip yetenekli genç beyinler, AB uzman yardımcısı olarak bu yeni daire başkanlığında istihdam edilmelidir. Benzer uygulamalarla re-organizasyon sürecini tamamlayan TMO, OPD deki tüm ürünler için müdahaleden sorumlu Tarım Ürünleri Piyasa Düzenleme ve Ödeme Kuruluşu na dönüşmelidir. Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı kurulması yönündeki kanun tasarısı içinde bağlı kuruluş olarak kurulması öngörülen Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü ise kırsal kalkınma politika ve stratejilerinin uygulanmasını, çiftlik yönetimi ve modernizasyonunu, kırsal miras, kırsal kültür ve geleneklerin korunmasını, kırsal turizmin canlanmasını, çevre koruma faaliyetleri ve ülke toprakları ile ilgili etüt, haritalama ve sınıflandırma işlemlerini koordine etmek ve gerekli işleri yürütmekle görevli olabilir. Ancak, Kırsal Kalkınma Uygulama ve Ödeme Ajansı nın özerk ve ayrı bir yapıda kurulması gerektiği akıllardan çıkarılmalıdır. Bu bağlamda bu yeni ajansın, Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü içerisinde bir daire başkanlığı şeklinde çalışmasını düşünmek yanlış bir yaklaşımdır.

7 TMO nun yaşayacağı re-organizasyon sürecine paralel olarak, Kırsal Kalkınma Uygulama ve Ödeme Ajansı da üyelik öncesi yeni bir re-organizasyona gitmeli ve Kırsal Kalkınma Destekleme ve Ödeme Kuruluşu olarak akredite edilmelidir. Eğer siyasi otorite tek bir Ödeme Kuruluşu olmasına karar verirse, ki benim kişisel düşüncem 2 ayrı ödeme kuruluşu olmasından yanadır, bu iki ayrı yapı (TMO ve Kırsal Kalkınma Ajansı) mutlak surette birleştirilmelidir. 5. Sonuç Tüm bu anlatılanları özetleyip sıraladığımızda, kısa, orta ve uzun vadede bazı sonuçlara ulaşabiliriz. Ancak bunları değerlendirirken, önümüze konan kısıtları da göz önüne almalıyız. Kısa Vadede ( ): 1. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kanun Tasarısı, son gelişmeler ve yukarıda sıralanan alternatifler doğrultusunda yeniden geçirilmeli ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı kurulmasına yönelik kanun çıkarılmalı (2005). 2. Kırsal Kalkınma Uygulama ve Ödeme Ajansı nın kurulmasına dair ayrı bir kanun tasarısı hazırlanmalı (2006). 3. SAPARD Ajansı benzeri bir yapıda kurulan bu ajans, IPA Programı çerçevesinde IPARD Ajansı olarak akredite edilerek çalışmalarına başlamalı (2007). Orta Vadede (2007 Üyelik) : 4. Ödeme Kuruluşlarının yasal dayanağı oluşturulmalı ve bu yönde ayrı bir kanun hazırlanmalı (2008). 5. Ödeme Kuruluşları konusunda nihai bir karar verilmeli ve eğer tek bir ödeme kuruluşu olacaksa IPARD ajansı ile TMO nun birleştirilme süreci başlatılmalı (2009). 6. Eğer birden fazla Ödeme Kuruluşu olmasına karar verilmişse, TMO nun reorganizasyondan geçerek, müdahale alımları ile ihracat geri ödemelerinden sorumlu özerk bir Ödeme Kuruluşuna dönüşmesi sağlanmalı. Uzun Vadede (Üyelik Sonrası) : 7. Eğer tek bir Ödeme Kuruluşu olmasına karar verilmişse, TMO ve IPARD Ajansı nın birleşmesiyle oluşturulan Tarım ve Kırsal Kalkınma Ödeme Kuruluşu akredite edilmelidir.

8 8. Eğer iki ayrı Ödeme Kuruluşu olacaksa, TMO nun Tarım Ürünleri Piyasa Düzenleme ve Ödeme Kuruluşu olarak ve IPARD Ajansı nın da Kırsal Kalkınma Destekleme ve Ödeme Kuruluşu olarak akredite edilmeleri sağlanmalıdır. Şekil 1. Ödeme Kuruluşlarının Genel İşleyişi ve Kurumsal İlişkileri TARIM ve KIRSAL KALKINMA BAKANLIĞI (Yetkili Otorite) AB KOMİSYONU Çalışma Ekibi (Akreditasyon Organı) SERTİFİKASYON KURUMU KOORDİNATÖR KURUM (IACS dahil) BANKA veya Ulusal Fon TMO (Müdahale Alımları ve İhracat Geri Ödemeleri) KIRSAL KALKINMA UYGULAMA ve ÖDEME AJANSI (Kırsal Kalkınma, DGD, Balıkçılık Destekleri ve Ulusal Destekler)

9 Şekil 2. Kırsal Kalkınma Uygulama ve Ödeme Ajansının Yapısı (Üyelikten önce) Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı AB Komisyonu İzleme Komitesi Sekretarya YÖNETİM KURULU Sertifikasyon Kurumu IPA Program Koordinatörlüğü IPARD Ajansı BAŞKANI ULUSAL FON (Yetkili Otorite) Seçim Komitesi Başkan Yardımcısı İhale Komitesi Uygulama Birimleri Her bir tedbir için Alt Komiteler İhale Birimi İç Denetim İnsan Kaynakları Hukuk Müşavirliği Eğitim IPA Programları Uyum Başkan Yardımcısı Yolsuzlukla Mücadele Basın ve Halkla İlişkiler Bilgi İşlem ve IACS Ödeme Birimleri Muhasebe Bölü mü Teknik Servis ve Kontrol Finansal Yönetim Uygulama Ofisleri (Uygulamadan Sorumlu Yerel Ofisler) Ödeme Ofisleri (Ödemelerden Sorumlu Yerel Ofisler) Başvuru Sahipleri (Çiftçiler, Şirketler, Belediyeler, vs.)

10 Kaynakça 1. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı, Ankara, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Avrupa Birliğine Giden Yolda Türk Tarımı, Yayın No:2, Ankara, YILDIZ Fatih Feramuz, AB de müdahale ve Ödeme Kurumları, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tarım ve Mühendislik Dergisi, sayı , Ankara, 2004, s AB Internet Erişim Sayfası, 5. AB Komisyonu Türkiye Temsilciliğinin Internet Erişim Sayfası, 6. AB Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü TAIEX Ofisi Internet Erişim Sayfası, 7. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Internet Erişim Sayfası,

IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ

IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ T.C. TARIM VE KÖYĐŞLERĐ BAKA LIĞI DIŞ ĐLĐŞKĐLER VE EVRUPA BĐRLĐĞĐ KOORDĐ ASYO DAĐRESĐ BAŞKA LIĞI IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ UZMA LIK

Detaylı

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 16.02.2006. Sayı : 2006 117 / 76 Konu : Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Türkiye

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 16.02.2006. Sayı : 2006 117 / 76 Konu : Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Türkiye KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi Tarih: 16.02.2006 Araştırma Raporu Sayı : 2006 117 / 76 Konu : Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Türkiye Hazırlayan: Nazlı MAÇ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI VE TÜRKİYE

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU TR 07-IB-FI-02- Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU Çalışma ziyaretine katılanlar: Sn Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI VE SAYIŞTAY DENETİMİ

KALKINMA AJANSLARI VE SAYIŞTAY DENETİMİ GİRİŞ KALKINMA AJANSLARI VE SAYIŞTAY DENETİMİ Seyit KOÇBERBER Ülkemiz 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile daha önce hiç uygulanmamış bir yönetim modeline

Detaylı

AB ORTAK TARIM POLİTİKASI, REFORM SÜRECİ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ

AB ORTAK TARIM POLİTİKASI, REFORM SÜRECİ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ AB ORTAK TARIM POLİTİKASI, REFORM SÜRECİ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Prof. Dr. Gülcan Eraktan *, Doç. Dr. Necat Ören ** 1.Giriş Avrupa Birliği (AB) Ortak Tarım Politikası, esasları ve gelişimi pekçok çalışmaya

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 2 3 4 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU...7 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...9 GENEL BİLGİLER...11 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...13

Detaylı

TÜRK TARIM POLİTİKASININ AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUMU

TÜRK TARIM POLİTİKASININ AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUMU TÜRK TARIM POLİTİKASININ AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUMU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü EDİTÖRLER Prof. Dr. Erdoğan OKTAY Dr. Renan TUNALIOĞLU Haziran 2005 Ankara

Detaylı

İç Kontrol Bülteni AB MÜZAKERELERİNDE MALİ KONTROL FASLI. Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı nihal@bumko.gov.tr

İç Kontrol Bülteni AB MÜZAKERELERİNDE MALİ KONTROL FASLI. Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı nihal@bumko.gov.tr AB MÜZAKERELERİNDE MALİ KONTROL FASLI Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı nihal@bumko.gov.tr 1. GİRİŞ Dünya tarihindeki en ileri iktisadi bütünleşme modeli olarak değerlendirebileceğimiz Avrupa

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 İçindekiler 1 ANA HİZMET BİRİMLERİYLE AB BAKANLIĞI 3 Siyasi İşler Başkanlığı 3 Katılım Politikası Başkanlığı 4 Sektörel Politikalar Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

Avrupa Birliği ve Su Ürünleri Sektörünün Entegrasyonu

Avrupa Birliği ve Su Ürünleri Sektörünün Entegrasyonu RAPOR Avrupa Birliği ve Su Ürünleri Sektörünün Entegrasyonu IKV (İktisadi Kalkınma Vakfı) Raporu Tarihi Süreç Türkiye-AB tarım ilişkileri çerçevesinde balıkçılık konusu ayrı bir başlık altında yer almamaktadır.

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI İÇİN PROJE YÖNETİMİ

AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI İÇİN PROJE YÖNETİMİ T.C. Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI İÇİN PROJE YÖNETİMİ Dr. Hakan KARABACAK Ankara, 2011 1 05.12.1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu Raporun;

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

ÖZET. Uzmanlık Tezi IPARD PROGRAMI KAPSAMI DA TÜRKĐYE YE VERĐLECEK DESTEKLERE ĐLĐŞKĐ ÖDEME SÜRECĐ VE BU SÜRECĐ TÜRKĐYE AÇISI DA DEĞERLE DĐRĐLMESĐ

ÖZET. Uzmanlık Tezi IPARD PROGRAMI KAPSAMI DA TÜRKĐYE YE VERĐLECEK DESTEKLERE ĐLĐŞKĐ ÖDEME SÜRECĐ VE BU SÜRECĐ TÜRKĐYE AÇISI DA DEĞERLE DĐRĐLMESĐ ÖZET Uzmanlık Tezi IPARD PROGRAMI KAPSAMI DA TÜRKĐYE YE VERĐLECEK DESTEKLERE ĐLĐŞKĐ ÖDEME SÜRECĐ VE BU SÜRECĐ TÜRKĐYE AÇISI DA DEĞERLE DĐRĐLMESĐ Esra DAĞLIOĞLU Tarım ve Köyişleri Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Detaylı

Şener GÖNÜLAÇAR. sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ

Şener GÖNÜLAÇAR. sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ İç Denetimin Bürokratik Serencamı * Şener GÖNÜLAÇAR sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ Son yıllarda Türkiye de, geleneksel kamu yönetimi anlayışından çağdaş kamu yönetimi anlayışına geçmek yönünde bir

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU STRATEJİK PLAN 2012-2016

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU STRATEJİK PLAN 2012-2016 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU STRATEJİK PLAN 2012-2016 ANKARA Kasım, 2011 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Stratejik planlama,

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2007 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...4

Detaylı

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H K A M U A L I M L A R I N D A D O Ğ R U DEVLETMALZEME OFİSİ T E R C İ H STRATEJİKPLAN2010-2014 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Kamu iktisadi teşebbüsleri ile özel sektör şirketleri arasında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 4 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU...7

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Uygulamaları TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

ORTAK PİYASA DÜZENLERİ ALT ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI

ORTAK PİYASA DÜZENLERİ ALT ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ORTAK PİYASA DÜZENLERİ ALT ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI KOORDİNATÖRLER Dr. A. AHMET YÜCER Doç. Dr. AHMET BAYANER Zir. Yük. Müh. SEBAHAT POLAT

Detaylı