TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ"

Transkript

1 Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

2 Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : Baskı Eylül İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask -Cilt : : Beta Bas m A.fi. Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / İSTANBUL Tel: (0212) (Sertifika No ) Kapak Tasarım : Gülgonca Çarpık Beta BASIM YAYIM DAĞITIM A.Ş. (Sertifika No ) Narlıbahçe Sokak Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Sevgili kızım ELİF e

4

5 İçindekiler v ÖNSÖZ Mesleğe başlamamda olduğu kadar devam etmemde ve bu mesleği sevmemde, asistanı olmaktan gurur duyduğum Sayın Hocam Prof. Dr. Nuri ÇELİK in büyük katkısı olmuştur. Hocamın meslek hayatımın ilk yıllarında Anabilim Dalı Toplantılarında söylediği, çalışmalarımızın İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun, hem bireysel, hem toplu iş hukukunu kapsayacak şekilde olması ve ayrıca sosyal güvenlik hukuku alanına da yönelik olması gerektiğine ilişkin sözleri bana rehber olmuştur. Hocamın bu tavsiyesi beni üçüncü kitabım olan bu çalışmayı Toplu İş Hukuku alanında yazmaya yöneltmiştir. Yasal zorunluluk olmamasına rağmen akademik geleneklere ve yine Sayın Hocamın tavsiyesine uyarak bu çalışmayı profesörlük takdim tezi olarak hazırladım. Sayın Hocam Prof. Dr. Nuri ÇELİK in tavsiyeleri bundan sonraki çalışmalarım ve hayatımda da yardımcı ve yol gösterici olacaktır. Kendisine sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi arz ediyorum. Her zaman olduğu gibi, bu çalışmamda da en büyük sıkıntıyı vefakâr eşim Emine ve çocuklarım çekmiştir. Bu çalışmayı hesapta olmaksızın hayatımıza sonradan giren ve yaşantımızın çekim merkezi olan, varlığı ile etrafta hep neşe kaynağı olan, çok basit şeylerle mutlu olmayı bilen, bana her türlü sorunu unutturan küçük kızım Elif e ithaf ediyorum. Bundan sonra kendisi ile daha çok vakit geçirmeyi ümit ediyorum. Yüzündeki gülücüğün hiçbir zaman solmamasını diliyorum. Hiç büyüme hep böyle kal. Çalışmamın basımını üstlenen Beta Yayınevinin değerli yöneticisi Seyhan Satar a, kitabı baskıya hazırlayan Gökhan Ayrancı ya titiz ve özverili çalışması nedeniyle teşekkür ediyorum. Talat Canbolat Çengelköy, Temmuz 2013

6 vi Toplu İş Sözleşmesinin Düzeyi ve Türleri

7 İçindekiler vii İÇİNDEKİLER Önsöz... v Kısaltmalar...xi 1. GİRİŞ... 1 I- KONUNUN ÖNEMİ... 1 II- KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE SUNUMU TOPLU İŞ HUKUKUNUN TÜRKİYE DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ÖZERKLİĞİ I- ÖZERKLİK KAVRAMI II- ÖZERKLİĞİN SINIRLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, İÇERİĞİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ I- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI II- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İÇERİĞİ Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Kısmı a) İş Sözleşmesinin Yapılmasına İlişkin Hükümler aa) İş Sözleşmesinin Şekline İlişkin Hükümler bb) İş Sözleşmesi Yapılmasını Yasaklayan Hükümler cc) İş Sözleşmesi Yapılmasını Emreden Hükümler b) İş Sözleşmesinin İçeriğine İlişkin Hükümler aa) İş Sözleşmesiyle Doğrudan İlgili Hükümler bb) İşyerinin Çalışma Düzenine İlişkin Hükümler c) İş Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Hükümler... 42

8 viii Toplu İş Sözleşmesinin Düzeyi ve Türleri 2. Borç İlişkisi Doğuran Hükümleri a) Toplu İş Sözleşmesinin Niteliğinden Kaynaklanan Borçlar aa) Dirlik Borcu bb) Sözleşmeyi İyiniyetle Uygulama Borcu b) Toplu İş Sözleşmesiyle Kararlaştırılan Borçlar aa) Tarafların Karşılıklı Hak ve Borçlarına İlişkin Hükümler bb) Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanması, Denetimi ve Uyuşmazlıkların Çözümüne İlişkin Hükümler III- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ IV- AYIRDEDİCİ ÖZELLİĞİ VE DİĞER SÖZLEŞMELERDEN FARKI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ I- SENDİKALARIN ÖRGÜTLENME MODELİYLE İLGİSİ II- SENDİKALARIN ÖRGÜTLENME MODELLERİ Genel Olarak a) Meslek Esasına Göre Örgütlenme b) İşkolu Esasına Göre Örgütlenme c) İşyeri Esasına Göre Örgütlenme d) Genel Esasa Göre Örgütlenme Türkiye de Sendikaların Örgütlenme Modeli a) İşkolunun Yasal Örgütlenme Modeli Olarak Benimsenmesi b) İşkolunun Belirlenmesi III- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ I- İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İşyeri İşyerinden Sayılan Yerler II- GRUP (İŞYERLERİ) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ III- İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

9 İçindekiler ix 1. İşletme Kavramı a) Genel Olarak İşletme Kavramı b) 6356 Sayılı Kanun Yönünden İşletme Kavramı İşletme Toplu İş Sözleşmesi Yapma Zorunluluğu a) Genel Olarak b) İşyerlerinin Bir Kısmında Grev ve Lokavt Yasağının Bulunması İşletme Niteliğinin Belirlenmesi a) İşyerlerinin Aynı İşverene Ait Olması b) İşyerlerinin Aynı İşkolunda Olması aa) Genel Olarak bb) İşkolu Tespit Talebi ve Davaların Yetki Tespitinde Bekletici Neden Sayılmaması ÇERÇEVE SÖZLEŞME I- TANIMI II- TARAFLARI III- ÇERÇEVE SÖZLEŞMENİN DÜZEYİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN FARKI Genel Olarak Çerçeve Sözleşmenin Düzeyi ve Hukuki Niteliği IV- ÇERÇEVE SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ Mesleki Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Sosyal Sorumluluk İstihdam Politikaları a) Genel Olarak b) Ulusal İstihdam Politikası İŞYERİ DEVRİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ I- GENEL OLARAK İŞYERİ DEVRİ II- DEVRALAN İŞVERENİN AYNI İŞKOLUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN BULUNMASI

10 x Toplu İş Sözleşmesinin Düzeyi ve Türleri III- DEVRALAN İŞVERENİN AYNI İŞKOLUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN OLMAMASI IV- İŞYERİ NAKLİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ V- İŞYERİNİN KAPATILMASININ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ

11 İçindekiler xi KISALTMALAR age : adı geçen eser agm : adı geçen makale AÜHFD : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi AÜSBFD : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi AY : Anayasa AYM : Anayasa Mahkemesi B : Birleşim BK : Türk Borçlar Kanunu bkz. : bakınız c. : cümle Çalışma ve Toplum : Ekonomi ve Hukuk Dergisi, Birleşik Metal-İş, İstanbul Çimento İşv. D. : Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası (ÇMİS) yayın organı, Ankara dn. : dipnotu E. : Esas f. : fıkra HMK : Hukuk Mahkemeleri Kanunu İBD : İstanbul Barosu Dergisi İHD : İş Hukuku Dergisi, İstanbul İHU : İş Hukuku Uygulaması, Kararlar ve İncelemeleri, İstanbul İkt. ve Mal. D. : İktisat ve Maliye Dergisi, İstanbul İş K. : İş Kanunu İşv. D. : İşveren Dergisi, Ankara K. : Karar

12 xii Toplu İş Sözleşmesinin Düzeyi ve Türleri Kamu-İş : İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası Dergisi, Ankara krş. : karşılaştırınız LegalİSGHD : Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, İstanbul Legal YKİ : Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi, İstanbul m. : madde MERCEK : Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası dergisi, İstanbul MESS Gazetesi : Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası yayın organı, İstanbul MMTD : Millet Meclisi Tutanak Dergisi O : Oturum Rn. : Randnummer (kenar numarası) RG : Resmi Gazete Sicil İHD : MESS İş Hukuku Dergisi, İstanbul SK : 2821 sayılı Sendikalar Kanunu Tekstil İşv. D : Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Dergisi, İstanbul TİSK Akademi : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu dergisi, Ankara. Toprak İşv. : Türkiye Toprak Seramik ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası yayını, İstanbul TSGLK : 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu TÜHİS : Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Dergisi, Ankara UÇÖ : Uluslararası Çalışma Örgütü vd. : ve devamı Y.HGK : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Y. 9 HD : Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Y.22. HD : Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ İREM YAYVAK İstanbul Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ (Türk-Alman Hukuku Karşılaştırmalı) İSTANBUL 2014 Beta Yayın No : 3031

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yusuf YİĞİT Yay n No : 2318 Hukuk Dizisi : 1147 1. Bas Kas m 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-341 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısının

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyeleri İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI YENİLENMİŞ

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI I Prof. Dr. KENAN TUNÇOMAĞ Prof. Dr. TANKUT CENTEL İŞ HUKUKUNUN ESASLARI Genel Kavramlar İş Sözleşmeleri Sendikalar Toplu İş Sözleşmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI I Prof. Dr. KENAN TUNÇOMAĞ Prof. Dr. TANKUT CENTEL İŞ HUKUKUNUN ESASLARI Genel Kavramlar İş Sözleşmeleri Sendikalar Toplu İş Sözleşmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MİLLETLERARASI MİRAS HUKUKU

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MİLLETLERARASI MİRAS HUKUKU Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MİLLETLERARASI MİRAS HUKUKU Beta Yayın No : 2875 Hukuk Dizisi : 1415 1. Baskı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 15inci Bası İstanbul 2012 Beta Yayın

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 16ncı Bası İstanbul 2013 Beta Yayın

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

ticaret hukukunun genel ilkeleri

ticaret hukukunun genel ilkeleri Prof. Dr. AYŞE NUR BERZEK Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ticaret hukukunun genel ilkeleri 10. Baskı Yay n No : 2935 Hukuk Dizisi : 1445 10. Baskı - Eylül 2013 İSTANBUL

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Ulusal ve Uluslararası Hukukta İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI (İş Güvenliği Mühendisliği / İş Güvenliği Teknisyenliği) II Yay n No : 2954 Hukuk Dizisi : 1456 1. Baskı - Temmuz 2006

Detaylı

fl Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel fl Hukuku) Beta

fl Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel fl Hukuku) Beta fl Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel fl Hukuku) Beta Prof. Dr. Sarper SÜZEK Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ö retim Üyesi fl Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel fl Hukuku)

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 14üncü Bası İstanbul 2011 Yayın No

Detaylı

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Önsöz i Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler Dersler Soru Örnekleri Yeni TTK ya Göre Yazılmış

Detaylı

Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Politik Sorun ve Yargısal Aktivizm Doktrini: Anayasal Yargı Denetimi Gerekli mi?

Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Politik Sorun ve Yargısal Aktivizm Doktrini: Anayasal Yargı Denetimi Gerekli mi? i Dr. Fatih ÖZTÜRK Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Politik Sorun ve Yargısal Aktivizm Doktrini: Anayasal Yargı Denetimi Gerekli mi? Tıpkı 2. Baskı Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel

Detaylı

PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN

PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN I İSTANBUL 2011 Yay n No : 2584 Armağan Dizisi : 13 Ekim 2011 - İstanbul ISBN 978-605 - 377-606 - 2 (Takım No) ISBN 978-605 - 377-607 - 9 (Cilt I) Editör Doç. Dr. Süleyman

Detaylı

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI M. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası I Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLARAK YETERSİZ (KÖTÜ VE EKSİK) İŞ GÖRME

GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLARAK YETERSİZ (KÖTÜ VE EKSİK) İŞ GÖRME Yrd. Doç. Dr. Mahmut KABAKCI Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLARAK YETERSİZ (KÖTÜ VE EKSİK) İŞ GÖRME II Yay n No : 2773 Hukuk Dizisi : 1362 1. Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN

Detaylı

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları i Prof. Dr. Cemal ŞANLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları 5. Bası ii

Detaylı

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ Arş. Gör. Gülsüm SÖNMEZ TATAR TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

Detaylı

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Zafer KAHRAMAN Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi REKABET HUKUKU AÇISINDAN OL GOPOL ST K BA IMLILIK II Yay n No : 1976 Hukuk : 920 1. Bask - May s

Detaylı

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI T.C. KADİRHAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI Yüksek Lisans Tezi ÇİĞDEM

Detaylı

Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258. 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6. Giriş

Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258. 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6. Giriş Giriş I II Giriş Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Da ıtım A.Ş. ye aittir.

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DEĞİŞEN MEVZUATA GÖRE YENİDEN YAZILMIŞ 6. BASKI Yayın No : 3021 Hukuk Dizisi : 1480

Detaylı

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma Hatice KARACAN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE FAZLA ÇALIŞMA 3. Baskı Çalışma Süresi Kavramı, Yasal ve Akdi Çalışma Süreleri Denkleştirme Dönemi ve Yoğunlaştırılmış

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI I PROF. DR. MELDA SUR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI TIPKI 6. BASKI İSTANBUL 2013 Yayın No : 2575 Hukuk Dizisi : 1253 2. Bası Eylül 2006 - İSTANBUL

Detaylı