BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda"

Transkript

1 Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli Ticaret Odası, üyelerinin zaman kayıplarını ortadan kaldırmak için dijital arşiv sistemini hayata geçirdi, Ziraat Bankası veznesini Oda bünyesinde hizmete açtı, 2. katta hizmet veren Ticaret Sicil Müdürlüğü nü zemin katta faaliyete geçirdi. Bu yeniliklerin yanısıra Denizli Ticaret Odası, 5 milyon TL si Oda kaynaklarından, 10 milyon TL si de Ziraat Bankası kaynaklarından olmak üzere toplam 15 milyon TL lik krediyi üyelerinin imkanına sundu. DEN ZL T CARET ODASI NDAN ÖNEML DUYURU Yay nlar m z n size sürekli ulaflmas, hizmetlerimizden en h zl ve en verimli flekilde yararlanabilmeniz ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmemiz için lütfen iletiflim bilgilerinizi güncelleyiniz. Lütfen en k sa zamanda iletiflim bilgilerinizi Oda Sicil Birimimizin afla daki telefon ve adresine ulaflt r n z. letiflim bilgilerinizi Odam z Kay tlar nda güncelleyiniz / UYELERiMiZE BUYUK KOLAYLIKLAR Özlenen gerçekleflti. DTO da art k 1Mehmet GÖKÇE Necdet ÖZER Reyhan ÜNAL M.Nazmi ÖZKAN ifller daha h zl ve daha kolay. 2raat Denizli Ticaret Odas kaynaklar ndan ve Zi- Bankas ndan 15 milyon liral k kredi Denizli Ticaret Odası ve Ziraat Bankası yetkilileri kredi protokolü imza töreninde... Denizli Ticaret Odas n n 20 y ll k hayali gerçek oldu. Necdet Özer baflkanl ndaki Oda yönetim kurulu, Ziraat Bankas fiubesi niteli indeki vezneyi Denizli Ticaret Odas na kazand rmay baflard. Böylece üyelerin harç ve ilan bedellerini yat rmada yaflad klar s k nt lar ortadan kalkm fl oldu. Sadece üyelere ait olan veznede, harç ve ilan bedelleri d fl nda her türlü bankac l k ifllemleri de yap labiliyor. Denizli Ticaret Odas, hayata geçirdi i dijital arfliv sisteminin tan t m n, zemin katta hizmete geçirdi i Ticaret Sicil Müdürlü ü nün aç l fl n ve Oda bünyesinde faaliyete geçirdi i Ziraat Bankas veznesinin imza törenini ve aç l fl n gerçeklefltirdi. Aç l fl ve imza törenine Denizli Ticaret Odas Baflkan Necdet Özer, Meclis Baflkan Mehmet Gökçe, Ziraat Bankas Bölge Baflkan Reyhan Ünal, Ziraat Bankas Denizli fiube Müdürü Mustafa Nazmi Özkan, Denizli Ticaret Odas meclis üyeleri ve Ziraat Bankas yetkilileri kat ld. 9 da Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda kaynaklar ndan, 10 milyon TL si de Ziraat Bankas kaynaklar ndan olmak üzere toplam 15 milyon TL lik krediyi üyelerinin imkanlar na sundu. Devam eden finans s k nt s nedeniyle iflletmelere destek sa lamak amac tafl yan Denizli Ticaret Odas, sadece Oda üyelerine yönelik kaynak temin etti. Ziraat Bankas ile yap lan görüflmelerden sonra kredi paketi konusunda anlaflmaya var ld. Sadece Denizli Ticaret Odas üyelerinin yararlanabilece i kredi için Denizli Ticaret Odas nda destek kredisi protokolü imzaland. Protokol törenine, Denizli Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Necdet Özer, Meclis Baflkan Mehmet Gökçe, Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s mran Eraslan, Yönetim kurulu üyeleri Ali Önal ile Habib Y ld z, Ziraat Bankas Bölge Baflkan Reyhan Ünal, Ziraat Bankas Denizli fiube Müdürü Mustafa Nazmi Özkan ve Ziraat Bankas ndan di er yetkililer kat ld. DTO stiflare Toplant s nda Denizli için tam gün mesai 8 saat boyunca Denizli için proje üretildi HABERİ 7. SAYFADA Özbekistan heyeti, ifl görüflmeleri için DTO dayd HABERİ 3. SAYFADA Denizli heyeti, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Bakan Ergün. TOBB Baflkan : Türkiye, 10 y l içinde küresel güç olabilir TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 65. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye nin önümüzdeki 10 yılda, sadece bölgesel güç olmakla kalmayıp, küresel güç konumuna yükseleceğini söyledi. 8 de

2 2 TEMMUZ 2010 DTO HABER DTO dan Esnaf Odalar Birli i ne ziyaret Denizli Ticaret Odas Baflkan Necdet Özer, Baflkan Yard mc s mran Eraslan, Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Çelikkol ile Ali Önal, Meclis Baflkan Mehmet Gökçe, Meclis Baflkan Yard mc s Nazmi Çolak, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i Baflkan Musa Çelikkol u ziyaret etti. Ziyarette Baflkan Necdet Özer, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i seçimlerinde güven oyu alarak tekrar göreve gelen Çelikkol ve ekibine tebriklerini iletti. Ticaret Odas Baflkan Necdet Özer, Esnaf ve Sanatkârlar Odas n n çal flmalar n yak ndan takip ettiklerini belirterek, Güven tazelemifl olman z, üyelerinizin sizden duydu u memnuniyeti göstermektedir. Önümüzdeki dönemde de hem üyeleriniz hem de ilimiz menfaatlerini gözeterek çal flmalar n za devam edece inizden eminiz. Size ve flahs n zda yönetim kurulu üyelerinize baflar lar diliyorum. dedi. Esnaf ve Sanatkarlar Odas ile Denizli Ticaret Odas n n her zaman iç içe oldu una iflaret eden Özer, esnaf, sanatkar ve tüccarlar için gerçeklefltirilecek projelerde geçmiflte oldu u gibi gelecekte de iflbirliklerine haz r olduklar n söyledi. Oda ve yönetim olarak Denizli için öncü olmay prensip edindiklerini ifade eden Baflkan Özer, Bizler, yeniliklere yenilik katmay ana amaç edindik. Biz Denizli için baflar l projeler üreten tüm kurulufllara kap m z her zaman aç k tutaca z. Bu ba lamda sizlerle de daha önce yapm fl oldu umuz gibi ortak çal flmalara devam etmek istiyoruz. diye konufltu. Ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getiren Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i Baflkan Musa Çelikkol, Ticaret Odas n n Denizli yle ilgili tüm çal flmalarda öncü oldu unu belirterek, birlikte çal flmaktan çok mutlu olduklar n söyledi. Her zaman Denizli Ticaret Odas 'ndan destek gördüklerinin de dile getiren Çelikkol, "Biz, asl nda Denizli Ticaret Odas ile kardefl kurulufluz. Denizli nin sorunlar nda her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çal flmaya devam edece iz. Yönetim Kurulu Baflkan Necdet Özer baflkanl - nda Ticaret Odas heyetine ziyaretleri dolay s yla teflekkür ediyorum" dedi BASİAD dan Ticaret Odası na ziyaret Babada l Sanayici ve fladamlar Derne i (BAS AD) Yönetim Kurulu üyeleri, Denizli Ticaret Odas Baflkan Necdet Özer i ziyaret etti. Baflkan Necdet Özer, BAS AD n 7. Ola an Genel Kurulu sonras nda göreve gelen BAS AD Yönetim Kurulu Baflkan Hüseyin Memiflo lu ile yönetim kurulu üyeleri Arif fiensöz, Selim Kasapo lu, Ayfle Batum, Meral Koltuksuz ve Genel Sekreter Naci Hoflafo lu nu makam nda kabul etti. Yeni yönetime görevinde baflar lar dileyen Baflkan Özer, BAS AD n faaliyetlerini yak ndan takip ettiklerini söyledi. Dernekle Denizli ad na çeflitli organizasyonlar yapmaya haz r olduklar n da bildiren Özer, BAS AD dan gelecek her türlü teklife aç k olduklar n sözlerine ekledi. 187 üyelerinin oldu unu anlatan BAS AD Baflkan Hüseyin Memiflo lu da, BAS AD ilgili bilgi verdi. Derne in baz projelerinden bahseden Baflkan Memiflo lu, Denizli Ticaret Odas n n deste ini arkalar nda hissettikleri için mutlu olduklar n belirtti. DTO dan DETK B e ziyaret Denizli Ticaret Odas (DTO) Baflkan Necdet Özer, yönetim kurulu üyeleri mran Eraslan, Hüseyin Memiflo lu, Ramazan Çelikkol ile Ali Önal, Meclis Baflkan Mehmet Gökçe, Meclis Baflkan Yard mc s Nazmi Çolak, Meclis Katip Üyesi Bilal Gören, k sa bir süre önce gerçeklefltirilen seçimlerde göreve gelen Denizli Tekstil ve Konfek- baflkanl k dönemi diledi. Denizli Ekonomisi ve ihracat hakk nda de erlendirmelerin yap ld ziyarette Baflkan Özer, Denizli Ticaret Odas ve Denizli Tekstil ve Konfeksiyon hracatç lar Birli- i nin Denizli aç s ndan önemli kurumlar ndan oldu unu belirterek, birlik ve beraberlik içinde proje üretebildikleri ve karfl l kl dayan flma seviyesinin daha fazla artmas d r. Bu amaç do rultusunda ortak projeler üretmeye her zaman haz r z. dedi. Sözlerine DTO heyetine ziyaretlerinden duydu u memnuniyeti dile getirerek bafllayan DETK B Baflkan Kocasert, DETK B olarak Denizli nin önde gelen sivil toplum kurulufllar ile çeflitli projelerde or- MÜS AD Odam z ziyaret etti siyon hracatç lar Birli i (DETK B) Yönetim Kurulu Baflkan Süleyman Kocasert ve yönetim kurulu üyelerine hay rl olsun ziyareti yapt. DETK B Baflkan Süleyman Kocasert, yönetim kurulu üyeleri Sedat Demirden, Veli O uz, Arif fiensöz ün karfl lad DTO heyeti, Kocasert i tebrik ederek, baflar l bir içinde olduklar sürece Denizli ye daha iyi hizmet edebileceklerini ifade etti. Geçmifl dönemlerde Denizli ad - na çok güzel projelere imza att klar n ve çeflitli kazan mlar elde ettiklerini dile getiren Özer, Denizli de yaflayanlar olarak gayemiz ilimizin daha iyi olmas, insanlar n refah taklafla hareket ettiklerini, bunlar n da faydalar n gördüklerini belirtti. Birlik ve beraberli in devam etmesinin Denizli yi güçlü k laca n söyleyen Kocasert, Denizli Ticaret Odas ile birlikte de Denizli nin önünü açacak projelerde yer almaya devam etmek istediklerini ifade etti. Müstakil Sanayici ve fl Adamlar Derne i (MÜS AD), Denizli Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Necdet Özer i ziyaret etti. Ziyarette, MÜS AD Baflkan Ayhan Do ruyol ile yönetim kurulu üyeleri Mehmet Akgün, Samim Tefe, Ali Filiz, Hurflit fiirin, Mehmet Y ld z ve Sedat Didin haz r bulundu. MÜS AD n çal flmalar n yak ndan takip ettiklerini söyleyen Denizli Ticaret Odas Baflkan Necdet Özer, Denizli ye katk sa layacak projelerde MÜ- S AD ve benzeri kurulufllarla her zaman oldu u gibi iflbirliklerine haz r olduklar n belirtti. Özellikle son 10 y lda sivil toplum kurulufllar n n Denizli ve Türkiye için önemli çal flmalara imza att n söyleyen Özer, Denizli Ticaret Odas olarak da Denizli ve ülke menfaatleri do rultusunda hareket ettiklerini, her zaman da böyle çal flmaya devam edeceklerini ifade etti. Denizli Ticaret Odas n n çal flmalar n yak ndan takip ettiklerini dile getiren MÜS AD Baflkan Ayhan Do ruyol ise Denizli Ticaret Odas n n üyelerine hizmet vermenin yan s ra Denizli için önemli çal flmalarda rol ald n kaydetti. Do ruyol, özellikle son zamanlarda odalar ve dernekler aras ndaki birlik ve beraberlikle yap - lan çal flmalarda Denizli Ticaret Odas n n katk lar n n büyük oldu unu söyleyerek, Denizli Ticaret Odas ve MÜS AD olarak birlikteli in artarak devam etmesini istedi. Do ruyol, MÜ- S AD ad na DTO Baflkan Özer e çal flmalar için teflekkür ederek, sözlerine son verdi.

3 Özbekistan Cumhuriyeti Baflkanl k Bakanlar Kurulu Sektör Temsilcisi Furkat Rahimov baflkanl k etti i 13 kiflilik Özbekistan heyeti, toplant ve ikili görüflme yapmak üzere Denizli Ticaret Odas na geldi. Toplant öncesinde konuflan Denizli Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Necdet Özer, Denizli ye Özbekistan dan 3. kez heyet ziyaretinin gerçekleflti ini ve bu ziyaretlerden çok memnun kald klar n belirterek, limize daha önce Mart ve Nisan aylar nda Özbekistan n çeflitli flehirlerinden heyetler gelmifllerdi. Heyetler ülkelerine döndüklerinde yaflanan s k nt lar bizim ad m za iletti. Söz konusu s k nt lar çözmek amac yla bizlere çeflitli yat r m projeleri getirmifller. Üst düzey yetki- DTO HABER Özbekistan heyeti, ifl görüflmeleri için DTO dayd Özbekistan Cumhuriyeti Başkanlık Bakanlar Kurulu Sektör Temsilcisi Furkat Rahimov, Türkiye ile ülkelerinde yaşanan vize problemini çözüme kavuşturmak için yasa hazırlığında olduklarını bildirdi. liler sorunlar yerinde tespit edip çözmek amac yla ülkemize gelmifllerdir. Biz de Denizli de en önde gelen tekstil firmalar m z Özbekistan heyeti ile görüfltürdük. Ümit ediyoruz ki heyet ülkesine döndü ünde yaflad m z sorunlar bertaraf edilecektir. dedi. Denizli olarak Amerika Birleflik Devletleri ve Avrupa Birli i ülkelerine ihracata devam ederken; Suriye, Irak ve Özbekistan gibi ülkelere de önem verdiklerini kaydeden Baflkan Özer, Malum oldu u üzere Denizli, tekstili ile öne ç km fl bir ilimizdir. Özbekistan da pamuk ve pamuk ipli inde önde gelen bir ülkedir. Denizli firmalar m z n özelikle tekstil sektöründe üretim maliyetlerini asgari düzeye indirmek için Özbekistan la ticari iliflkileri önemsiyoruz. Geçti imiz ekonomik krizden Denizli olarak çok etkilendik. Pazar alan m z genifl tuttu umuz sürece bu tür krizlerden daha az etkilenece imizi düflünüyoruz. Denizli Ticaret odas olarak alternatif pazar aray fllar m za devam edece iz. diye konufltu. Özbekistan Cumhuriyeti Baflkanl k Bakanlar Kurulu Sektör Temsilcisi Furkat Rahimov ise Denizli ye gelme amaçlar n n daha önceki ziyaretlerde tespit ettikleri problemleri yerinde konuflarak beraber çözüme kavuflturmak oldu unu ifade ederek, Biz buraya bir çözüm önerisi ve yat r m projesiyle geldik. fiu ana kadar görüfltü ümüz firmalarda da genelde vize problemliyle karfl laflt k. Bu konuda bir yasa ile çözüm bulmaya çal fl yoruz. Denizli bizim için tekstil yönünden oldukça önemli bir ildir. Çünkü bizim pamuk ve pamuk ipli i üretimimiz oldukça fazla bunu ihracat yaparak de erlendirmek istiyoruz. diye konufltu. Heyet Baflkan Rahimov son olarak, baflta Denizli Ticaret Odas Baflkan Necdet Özer olmak üzere Denizli deki ifl adamlar n n gösterdikleri ilgi ve hassasiyet dolay s yla teflekkür ederek, Denizli den bir heyeti Özbekistan da görmek istediklerini söyledi. Toplant n n ard ndan Özbek ve Denizlili ifladamlar ikili görüflmeler yapt. Görüflmeler sonras nda Denizli Ticaret Odas Baflkan Necdet Özer, Rahimov a Denizli hat ras olarak bir plaket ve Denizli ürünlerinden oluflan bir hediye takdim etti. Rahimov ise Baflkan Özer e Özbekistan a has Çapan isimli k yafeti hediye etti Polonya Müsteflar, ticari iflbirli i için DTO dayd Polonya ile Denizli arasındaki ticari ilişikleri arttırmak amacıyla Polonya nın Ankara Büyükelçiliği nde Ticaret ve Yatırım Geliştirme Bölümü Ticaret Müsteşarı Michal Mierzwa, dışa açılım politikalarını yakından takip ettiği Denizli Ticaret Odası nı ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İmran Eraslan, Yönetim Kurulu üyesi Ali Önal, Kaynak Gropu Pazarlama Temsilcisi Ümran Kurşuncu Kadıoğlu ile Oberon Marka ve Patent sahibi Serdar Bilgiç hazır bulundu. Denizli Ekonomisi hakkında bilgiler veren Başkan Necdet Özer, Denizli nin Türkiye nin 8. büyük ekonomisine sahip olduğunu, tekstil başta olmak üzere mermer, kablo, metal ve cam sanayi gibi sektörlerin şehrin önde gelen faaliyet alanları arasında bulunduğunu söyledi. Polonya ile varolan ticareti daha da arttırmak istediklerini ifade eden Başkan Özer, Polonya ile benzer ürünler alıp sattıklarını ancak Denizli de jeotermale dayalı termal enerji ve seracılık gibi alternatif sektörler üzerinde çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda Polonya ile işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Polonyalı yatırımcıları Denizli ye davet eden Özer, Polonya ile ticari ilişkileri arttırmak istediklerini sözlerine ekledi. Dışa açılım politikası ve alternatif sektör çalışmalarını yakından takip ettiği için Denizli Ticaret Odası nı ziyaret ettiğini dile getiren Müsteşar Michal Mierzwa ise Birbirimizin potansiyelinden yararlanalım. dedi. Polonya Ekonomisi hakkında bilgiler de veren Mierzwa, Avrupa da krizden etkilenmeyen tek ülke olduklarını, son dönemde iç dinamiklerini harekete geçirerek yüzde 2 büyümeyi başardıklarını ifade etti. Mierzwa, Polonya da yatırım yapacak firmalar ve Polonyalı firmalarla ticari ilişki içine giren Türk firmalar için her türlü desteğe hazır olduğunu belirterek, Polonya da daha fazla Türk yatırımcısının olmasını istediklerini güçlü sektörleri bulunan Denizli den de ülkelerinde yatırımcıların olmasını beklediklerini sözlerine ekledi. Görüşmelerin, 2010 Eylül ayında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nde (TOBB) düzenlenecek Türkiye- Polonya iş formunda sürmesi dilekleriyle toplantı sona erdi. Türkçe Olimpiyat ö rencileri DTO dayd Ayn dili konufluyoruz temas yla Türkçe fiöleni için Denizli ye gelen 17 ayr ülkeye mensup ö renciler Denizli Ticaret Odas Baflkan Necdet Özer i makam nda ziyaret etti. Ziyarette; Oda Baflkan Necdet Özer ile bir süre sohbet eden ö renciler, kendilerini tan tarak ülkeleri hakk nda bilgi verdi. Baflkan Özer ise dünyan n çeflitli ülkelerinden ö rencilerin her y l Türkiye ye gelmesinin çok önemli oldu unu vurgulayan yurt d - fl nda faaliyet gösteren Türk okullar nda ö renim gören çocuklar n Türkçe yi en güzel flekilde kullanarak, Türkçe Olimpiyatlar nda yar flmalar n n gurur verici oldu unu söyledi. Türkçe Olimpiyatlar na kat lan ö rencileri Türkçe sevdal lar olarak nitelendiren Baflkan Özer, Fedakar ö retmenlerimiz, memleketlerini gönüllü bir flekilde terk ederek, kilometrelerce uzaklardaki ülkelere gitmifl ve buradaki Türk okullar nda çeflitli din, dil ve rklara mensup ö rencileri yetifltirmek için kendilerini adam fllard r. flte bu ö retmenlerimizin emekleriyle Türkçe yi ö renen ö rencilerimiz, 8 y ld r ülkemize gelerek, olimpiyatlara kat lmaktad rlar. dedi. Özer, Türkçe nin s radan bir dil gibi ö renilmedi i yar flmalarla ortaya konuldu unu ifade ederek, sözlerini flöyle tamamlad : Çünkü bu yar flmalarda da aç kça görülüyor ki söyledi iniz flark lar, türküler, okunan fliirlerde içtenlik bulunuyor. Dolay s yla da olimpiyatlar sayesinde Türkiye ye karfl sevginin hiç bitmeyece i görülüyor. Ad n bile duymad m z ülkelerin çocuklar n n Türkçe yi en iyi flekilde okumak için birbirlerinizle yar flman z da bunun kan t - d r, diye düflünüyorum. Bu vesileyle Türkçe nin dünya çap nda birlefltirici rol oynamas na vesile olan olimpiyatlar n düzenlenmesinde eme i geçenlere teflekkür ediyorum. Baflkan Özer in konuflmas n n ard ndan Mozambikli rareki, Mozambik adl fliiri okudu. fiiir sonras nda Baflkan Özer, ö rencilere Denizli ye has ürünlerden oluflan hediyeler verdi. Ö renciler de kendi ülkelerine has ürünleri Özer e takdim etti. Her fley siz de erli üyelerimiz için Necdet Özer Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı TEMMUZ y l nda kurulan Odam z, her geçen gün yeniliklere imza atmaya devam ediyor. Bir yandan siz de erli üyelerimiz için alternatif pazar aray fllar m z devam ederken bir yandan da Odam z bünyesinde birçok yenili i beraberinde getirdik. 3 3 De erli üyelerimiz Geçti imiz ay 20 y l diyebilece imiz hayalimizi gerçe e dönüfltürdük. Sizlerin y llard r beklenti içinde oldu u, bizim de fark nda oldu umuz ancak elimizi kolumuzu adeta ba layan bir mekanizmayla karfl karfl - yayd k. Ancak biz bu olumsuzluk karfl s nda y lmadan mücadelemizi sürdürdük ve sonunda Ziraat Bankam z ile anlaflma sa layarak Odam z bünyesinde vezneyi faaliyete geçirdik. Böylece y llard r harç ve ilan bedellerini yat rmada yaflad n z s k nt lar bertaraf ettik. fiimdi bu bedelleri kolayl kla Odam z bünyesindeki Ziraat Bankas na ait vezneden yat rabiliyor ve ayr ca tüm bankac l k ifllemlerinizi de bu vezneden yapabiliyorsunuz. Yeniliklerimizden bir di eri de geçti imiz y l çal flmalar na bafllad m z ve bu faaliyete geçirmifl oldu umuz dijital arfliv sistemidir. Bu sistem sizlerin de erli vakitlerinin fazla al nmadan ifllemlerinizin çabuklaflt - r lmas n sa l yor. fiu anda 1 milyon 300 bin evrak taranarak dijital ortama aktar ld. Bu sistem, flu anda tüm dokümanlarda içerik aramas na imkan vermektedir. Art k bir tuflla üyelerimizin ifllemleri h zl ve etkin bir flekilde yap lmaktad r. Bir di er yenili imiz de 2. katta hizmet veren Ticaret Sicil Müdürlü ümüzün zemin katta faaliyete geçmesidir. Bunda da amac m z, siz de erli üyelerimizin ifllemlerini h zland rmakt r. De erli üyelerimiz Yeniliklerimizin ard ndan sizlere kredi anlaflmam z hakk nda bilgi vermek istiyorum. Finans s k nt s yaflayan üyelerimize kolayl k sa lamak amac yla, 2009 y l nda anlaflma sa lad m z Ziraat Bankas ile yeniden mutabakata vararak, kredi protokolü imzalad k. Belirtmek istedi im en önemli husus; bu paketin sadece Odam z üyelerine özel olmas d r. Kaynaklar m z n elverdi i ölçüde üyelerimizi destekleyen ve dar zamanlarda her zaman yanlar nda olan bir Oda olmaya devam edece iz. Umar m ihtiyac olan üyelerimiz bu paketten maksimum oranda faydalanabilirler. Odam z bünyesindeki Ziraat Bankas veznesinin, dijital arfliv sistemimizin, zemin katta hizmet vermeye bafllayan Ticaret Sicil Müdürlü ümüzün ve Ziraat Bankas ile imzalad m z kredi protokolünün sizlere hay rl olmas n diliyorum. De erli üyelerimiz Sizlere Temmuz ay nda kat laca m z fiam fuar hakk nda da bilgi vermek istiyorum Temmuz 2010 tarihleri aras nda Suriye nin baflkenti fiam da gerçeklefltirilecek fiam Uluslararas Fuar n n Denizli için çok önemli oldu unu düflünüyoruz. Çünkü Suriye, bulundu u co rafya itibariyle, Arap dünyas ve Orta Do u pazarlar na aç l m sa layacak avantaj da beraberinde getirmektedir. Bu özellikleri ile hem ihracatç - lar, hem de yat r mc lar aç s ndan k sa, orta ve uzun vadede cazip f rsatlar sunmaktad r. Bizler de Denizli Ticaret Odas olarak bu fuarda, firmalar m z n yabanc ithalatç ve ifl adamlar ile do rudan temas kurmalar - n sa layacak ve Denizli den ihraç edilebilecek ürünlerini hedef pazarlarda tan tmalar n sa layaca z. Böylece firmalar m z n, mevcut pazarlar na yenilerini eklemesini hedefliyoruz. fiam fuar m z n da Denizli ad na hay rl olmas n diliyor, hepinizi sevgi ve sayg lar mla selaml yorum.

4 4 TEMMUZ 2010 DTO HABER KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmeler GEL fit RME VE DESTEKLEME DARES BAfiKANLI I (KOSGEB) DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMEL Küçük ve Orta Ölçekli flletmeleri Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl 'n n(kosgeb) destek programlar ndan, iflletmeler, giriflimciler, meslek kurulufllar ve iflletici kurulufllar, ayn anda en fazla üç adet destek program ndan yararlanabilecek. Destek programlar ile ilgili k s tlar, destek program ve uygulama esaslar nda belirtilecek. Farkl destek programlar içinde bulunmas flart yla ayn destek türünden faydalan labilecek. Ancak, gider gerçekleflmesini gösteren belgeler yaln zca bir destek için kullan lacak. Herhangi bir destek program na baflvuru yap lm fl olmas, KOSGEB'i taahhüt alt na sokmad gibi, müracaat edene de bir hak kazand rmayacak. Destek ve üst limitlerin belirlenmesinde, daha önce KOSGEB taraf ndan kulland r lan destekler dikkate al nmayacak. Küçük ve Orta Ölçekli flletmeleri Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl Destek Programlar Yönetmeli i Resmi Gazete'de yay mland. KOSGEB taraf ndan uygulanacak destek programlar na iliflkin esaslar düzenleyen Yönetmelik, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar n n karfl lanmas nda, küçük ve orta ölçekli iflletmelerin pay n ve etkinli ini art rmay, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmeyi, ekonomik geliflmelere uygun bir flekilde sanayide entegrasyonu gerçeklefltirmeyi, ihracattaki paylar n art rmay, araflt rma-gelifltirme, yenilik ve iflbirli i faaliyetlerini desteklemeyi ve giriflimcilik kültürünü gelifltirmeyi amaçl yor. Yönetmelik, KOSGEB taraf ndan destek programlar çerçevesinde verilecek destekleri kaps yor. Bu Yönetmelik çerçevesinde iflletmeler, giriflimciler, meslek kurulufllar ve iflletici kurulufllar, ayn anda en fazla üç adet destek program ndan yararlanabilecek. Destek programlar ile ilgili k s tlar, destek program thalatta Kota ve Tarife Kontenjan daresinde Yeni Düzenleme Bakanlar Kurulu nun Nisan ay nda kabul etti i thalatta Kota ve Tarife Kontenjan daresi Hakk nda Karar, 2 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. Yeni düzenleme, 2004 tarihli Karar dan farkl olarak ithal lisans tan m ile kota ve tarife kontenjan da t m yöntemlerine yer vermiyor. Bunun yerine da t m yöntemlerinin D fl Ticaret Müsteflarl taraf ndan belirlenmesi hükme ba lan yor. Bir di er farkl l k ise Müsteflarl k n konuyla ilgili yönetmelik ve tebli ler de il, sadece tebli ler ç kartmas n n öngörülmesi. Dolay s yla yeni Bakanlar Kurulu Karar arac - l yla thalat Genel Müdürlü ü nün hareket alan n n geniflletilmifl oldu unu söylemek mümkün. Yeni düzenleme ayr ca kota ve tarife kontenjanlar n n kullan m nda mevzuat n ihlal edilmesi halinde uygulanacak yapt r m befl y ll k bir süreyle s n rland r yor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın Destek Programlarından, İşletmeler, Girişimciler, Meslek Kuruluşları ve İşletici Kuruluşlar, Aynı Anda En Fazla Üç Adet Destek Programından Yararlanabilecek. ve uygulama esaslar nda belirtilecek. Farkl destek programlar içinde bulunmas flart yla ayn destek türünden faydalan labilecek. Ancak, gider gerçekleflmesini gösteren belgeler yaln zca bir destek için kullan lacak. Herhangi bir destek program na baflvuru yap lm fl olmas, KOSGEB'i taahhüt alt na sokmad gibi, müracaat edene de bir hak kazand rmayacak. Desteklerin kullan lmas s ras nda ve sonras nda KOSGEB Mevzuat 'na uygun olmayan durumlar n tespiti halinde desteklerden faydalananlar n destek süreci durdurulacak. Yeni destek baflvurular uyuflmazl k bitene kadar kabul edilmeyecek. Uygunsuzlu un giderilmemesi ve uyuflmazl k halinde destek olarak verilen tutar KOSGEB alaca olarak yasal faizi ile birlikte KOSGEB taraf ndan tahsil edilecek. Uyuflmazl k sona erdi inde ve müracaat halinde yeni desteklerden yararlanma hakk devam edecek. Bu hususlara iliflkin düzenleyici ifllemler Baflkanl k taraf ndan belirlenecek. Destek programlar n n uygulanma sürecinde, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek; deprem, yang n, su bask n benzeri do al afetler, kanuni grev, lokavt, genel salg n hastal k, terör eylemleri, sabotaj, savafl, k smi veya genel seferberlik ilan gibi hallerin ortaya ç kmas durumunda, bu haller sona erinceye kadar destek sürecinin durdurulmas veya devam na KOSGEB Baflkan taraf ndan karar verilecek. TEKN K, MAL VE DAR HUSUSLAR HER B R DESTEK Ç N AYRI AYRI BEL RLENECEK Destek programlar n n teknik, "Mali Haberleri" Mali ve idari hususlar her bir destek program nda ayr ayr belirtilecek. Destek programlar, amaç, kapsam, destek türleri ve unsurlar, destek miktar, destek oran ve her bir programa mahsus genel hükümleri içerecek. Destek programlar, cra Komitesi onay ile yürürlü- e gireecek. Onaylanan destek programlar KOSGEB'in internet adresinden duyurulacak. Ayr ca yaz l duyuru yap lmas na gerek olmayacak. Destek programlar n n de ifltirilmesi, kald r lmas veya birlefltirilmesi cra Komitesi karar yla yap labilecek. cra Komitesi taraf ndan onaylanan destek programlar n n uygulama esaslar Baflkanl kça belirlenecek ve KOSGEB'in internet adresinden duyurulacak. Destek programlar kapsam nda geri ödemeli veya geri ödemesiz destek verilecek. Destek programlar ndan yararlanacak iflletme, meslek kuruluflu ve iflletici kurulufllar n KOSGEB Veri Taban nda yer almas koflulu aranacak. KOSGEB Veri Taban nda yer almak için KOSGEB'in internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte KOSGEB Birimine baflvuru yap lacak. KOSGEB Veri Taban nda yer alan iflletme, meslek kuruluflu ve iflletici kurulufllar n destek programlar na baflvuru süreci ve koflullar ilgili destek program ve uygulama esaslar nda belirlenecek. Destek programlar na yap lan baflvurular; ilgili destek program ve uygulama esaslar na göre de erlendirilecek. De erlendirme sonucu baflvuru sahibine bildirilecek. Destek programlar ndan yararlanacaklardan, ilgili KOSGEB mevzuat na uyulaca na dair taahhütname al nacak. Destek programlar kapsam nda belirlenen ödemeye esas belgelerin ilgili KOSGEB Birimine sunulmas n müteakip, uygun bulunanlara ödemeler gerçeklefltirilecek. Destek program n n özelli- i gere i farkl bir uygulama yap lmas halinde destek program ile uygulama esas nda ayr ca belirtilecek. ÜST L M TLER N BEL RLENMES NDE DAHA ÖNCE VER LEN KOSGEB KRED LER D KKATE ALINMAYACAK Bu Yönetmelik kapsam nda sa lanacak destek ve üst limitlerin belirlenmesinde, daha önce KOSGEB taraf ndan kulland r lan destekler dikkate al nmayacak. 24 Nisan 2005 tarihli KOSGEB Destekleri Yönetmeli i kapsam nda; destek sözleflmesi imzalanarak taahhüt alt na girilmifl olan desteklerde, tabi olduklar mevzuata göre ifllem yap lacak. Desteklenme karar al nm fl ve süreci devam eden Teknoloji Araflt rma ve Gelifltirme Projeleri ile ilgili olarak; proje sahibinin talepte bulunmas durumunda, bu Yönetmelik kapsam nda ilgili destek program çerçevesinde al nacak destek karar ile yararland r labilecek. Giriflimcilik programlar na kat larak baflar yla mezun olan, ancak Yeni Giriflimci Deste inden yararlanmam fl veya k smen yararlanm fl olanlar, bu Yönetmelik uyar nca haz rlanacak ilgili destek program ndan yararland r labilecek. Söz konusu mlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl (KOSGEB) Destekleri Yönetmeli i kapsam nda imzalanan Destek Sözleflmesi ile destek sürecinin devam etmesi hali, bu Yönetmelik uyar nca haz rlanacak destek programlar na baflvuru yap lmas na engel oluflturmayacak.. Enerji Bakanl araflt rma gelifltirme için önemli ad m att Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR) Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile Enerji Bakanl taraf ndan enerji politikalar na, arz güvenli ine, yerli enerji teknolojileri ve endüstrisine hizmet edecek flekilde oluflturulacak destek programlar kapsam nda tüzel ve gerçek kiflilerin bilimsel ve teknolojik bilgiyi ürüne, sürece, yönteme, uygulamaya veya sisteme dönüfltürme aflamalar nda yapaca teknoloji gelifltirme ve yenilik odakl araflt rma, gelifltirme, iyilefltirme ve örnek uygulama projelerinin seçilmesi, desteklenerek izlenmesi, sonuçland - r lmas ve sonuçlar n de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar düzenlendi. Yönetmelik kapsam nda, Türkiye'de yerli ve yenilik odakl enerji ekipman ve metotlar n n gelifltirilmesine katk yapacak, bu alanda sektörü, istihdam ve bilgi düzeyini yükselterek uluslararas alanda rekabet gücünü art racak çal flmalar desteklemek ve yönlendirmek amac yla ça r l veya güdümlü projeler fleklinde, temel araflt rma, uygulamal araflt rma, teknoloji gelifltirme, demonstrasyon ve teknoloji transferi projeleri ile uluslararas alanda ve/veya üniversite, kamu, sanayi iflbirliklerini art racak faaliyetler Bakanlar Kurulu Karar ile desteklenecek. Bu çerçevede desteklenecek proje, "yerli enerji kaynaklar potansiyelinin ve kullan - m n n gelifltirilmesi, yenilenebilir enerji teknolojileri, yeni enerji teknolojileri, temiz enerji teknolojileri, enerji elektro-mekanik teçhizat imalat teknolojileri, enerji verimlili i teknolojileri, zararl emisyonlar azaltma teknolojileri, çevrim teknolojileri, enerji iletim ve da t m teknolojilerinden en az birini kapsayacak. Desteklenecek EN-AR projesine Enerji Bakanl taraf ndan ayni ve/veya nakdi destek sa lanacak. Proje için ön görülen bütçenin proje tamamlanmadan bitmesi halinde, sekreterya taraf ndan uygun görülmesi kayd ile Enerji Bakanl taraf ndan projeye en fazla yüzde 10 oran nda ek bütçe verilebilecek. Destekleme süresi ulusal proje baz nda en çok 36 ay olacak. Projenin süresinde sona ermemesi halinde ve gereksinimlerine uygun olarak Bakanl kça uygun görülmesi durumunda en fazla 6'flar ayl k iki dönem ek süre verilebilecek. Projede görev alanlar taraf ndan; tüm bilgi ve belgeler ticari gizli bilgi olarak kabul edilip, proje ortaklar n n ve bakanl n izni al nmadan üçüncü kiflilere herhangi bir yolla aktar lamayacak. Proje Yürütücüsü, Bakanl k deste ini belirtmek flart yla, yurt içinde veya yurt d - fl nda proje ile ilgili makale yay mlayabilecek ve tebli sunabilecek. Yay mlanmak üzere kabul edilen makalelerin bir örne inin Bakanl a gönderilmesi zorunlu olacak. Bu Yönetmelik kapsam nda amaca uygun olarak tamamlanm fl proje sonuçlar - n n ekonomik, mali ve teknik yönlerden de erlendirilmesi, Enerji flleri Genel Müdürlü ü bünyesinde, genel müdür taraf ndan görevlendirilen bir genel müdür yard mc s ile daire baflkanl ndan teflekkül eden Sekretarya taraf ndan yap lacak. Yönetmelik kapsam nda yap lacak harcamalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl - nca denetlenecek.

5 DTO HABER TEMMUZ 2010 DTO, Denizli yi fiam Fuar nda tan tacak Denizli Ticaret Odası, Temmuz 2010 tarihleri arasında Suriye nin başkenti Şam da gerçekleştirilecek Şam Uluslararası Fuarı na katılıyor. 5 Ticaret Odas, Denizlili firmalar n alternatif pazarlar aras nda bulunan Suriye deki fiam Fuar 'na kat lmalar - na öncülük ediyor Temmuz 2010 tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek fuarla, Suriye ile ticaretin artt - r lmas hedefleniyor. Tarihin en önemli ticaret flehirlerinden biri olan fiam da uzun y llard r düzenlenmekte olan fiam Uluslararas Fuar, uluslararas ticareti, ekonomik iflbirli ini ve yerli-yabanc iflletmeler aras ndaki ticari iliflkileri gelifltirmek yolunda çok önemli bir platform oluflturuyor. Her y l 50 civar nda ülkeden üreticilerin, distribütörlerin ve al c lar n bir araya geldi i fiam Uluslararas Fuar nda her türlü g da ve sanayi ürünleri sergilenebiliyor. Fuarda Türkiye Stand 1. Hall de yer alacak olup, stantta 16 Türk firmas /kuruluflu a rl kl olarak sanayi ürünlerinden oluflan ürünlerini sergileyecek. p, halat, damlama borusu, h rdavat, su ar tma sistemleri, filtreler ve ekipmanlar, sanayi kazanlar ve tesisat ekipmanlar, inflaat, altyap ve ayd nlatma malzemeleri (yurt içi ve yurt d fl ndaki projeler için inflaat malzemeleri üretimi, sat fl ve tedarik hizmetleri), do al tafl, mermer (blok/kesilmifl/ifllenmifl ürünler), demir ve çelik makinalar, havlu, bornoz, dufl perdesi, do algaz sobas, elektrikli quartz s t c lar, LPG sobas, quartz soba, elektrikli mini f r n, set üstü gazl ocak, set üstü elektrikli ocak, kat yak t sobas, paslanmaz çelik ve elektrikli mutfak eflyalar, ev tipi ve endüstriyel tip paslanmaz çelik mutfak gereçleri (tencere, tava, çaydanl k vb.), müzik aletleri (ney, saz, darbuka, ud, vb.), demir kesme ve bükme makineleri, çöp torbas, medikal malzemeler, deterjanlar, g da ürünleri, konaklama, sa l k ve kongre turizmi, PVC Profil, aksesuar, kap ve pencere ürünleri, cam, sineklik, zemin kaplama malzemeleri, gaz armatürleri ve aksesuarlar sergilenecek ürünler aras nda yer al yor. Fuara Denizli den Colossae Otel, Baysu Ticaret, Burak Mermer, Demsan Tekstil ve Megamadeni firmalar kat lacak. Konuyla ilgili aç klama yapan Denizli Ticaret Odas Baflkan Necdet Özer, Suriye de Denizlili firmalar n yabanc ithalatç ve ifl adamlar ile do rudan temas kurmalar n sa layacaklar n belirterek, firmalar n Denizli den ihraç edilebilecek ürünlerini hedef pazarlarda tan tacaklar n ve böylece firmalar n mevcut pazarlar na yenilerini ekleyebileceklerini söyledi. Suriye nin Türkiye için önem arz etti ini dile getiren Baflkan Necdet Özer, Suriye, bulundu u co rafya itibariyle, Arap dünyas ve Orta Do u pazarlar na aç l m sa layacak avantaj da beraberinde getirmektedir. Bu özellikleri ile hem ihracatç lar, hem de yat r mc lar aç s ndan k sa, orta ve uzun vadede cazip f rsatlar sunmaktad r. dedi. Orta Do u ülkeleri ile ba lant da kilit konumda olan Suriye nin, yak n komflular ve bölgedeki di er slam ülkeleriyle yak n iliflkiler içerisinde oldu unu hat rlatan Özer, Arap Ortak Pazar n n üyesi olan Suriye, di er ülkelerin odak noktas haline gelmifltir. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti aras nda Serbest Ticaret Alan Tesis Eden Ortakl k Anlaflmas 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlü e girmifltir. Söz konusu anlaflman n bafll ca hedefleri; taraflar aras ndaki ekonomik iflbirli inin art r lmas ve güçlendirilmesi, mal ticaretindeki k s tlamalar n kald r lmas, uygun rekabet koflullar n n yarat lmas, karfl l kl yat r mlar n teflvik edilmesi ve taraflar n üçüncü ülke piyasalar ndaki ticaret ve iflbirli inin gelifltirilmesidir. diye konufltu.

6 6 TEMMUZ 2010 DTO HABER Verimlilik e itim seminerleri devam ediyor Verimlilik Uzmanı Çağla Karabacakoğlu tarafından Pazarlama ve Marka Yönetimi konulu eğitimi semineri Denizli Ticaret Odası nda verildi. MPM Uzmanı Rıdvan Vercan tarafından Öneri Sitemleri konulu eğitim verildi. Deprem sigortasının önemi DTO da anlatıldı Denizli Ticaret Odas n n 18. Tertip Komisyonunun talebi do rultusunda Denizli ye gelen Do al Afet Sigortalar Kurumu (DASK) 2 günlük seminer düzenledi. Türkiye de deprem bilincinin art r lmas ve zorunlu deprem sigortas n n yayg nlaflt r lmas na yönelik çal flmalar kapsam nda Denizli Ticaret Odas toplant salonunda gerçeklefltirilen seminerin ilk gününde Denizli Valisi Yavuz Erkmen, Belediye Baflkan Vekili fiamil Ç nar, Denizli Ticaret Odas Baflkan Necdet Özer, ilçe kaymakamlar ve di er daire amirleri kat ld. Deprem gerçe i ile yaflamak zorunday z. diyen Vali Yavuz Erkmen, zorunlu deprem sigortas - na kamuoyunun dikkatini çekmek için bir araya geldiklerini söyledi. Ard ndan konuflan Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara, depremle ilgili genifl aç klamalar yapt. Denizli nin deprem yönünden riskli bölgede bulundu unun alt n çizen Ifl kara, Denizli birinci derece riskli bölge içerisinde oldu u için sigortal l k bilincini yayg nlaflt rmam z gerekiyor. dedi. Denizli nin birinci derece deprem bölgesinde oldu unu ve ilimizde konutlar n yüzde 24 ünün sigortal oldu unu söyleyen DASK Yönetim Kurulu Baflkan dris Serdar ise Denizli deki 187 bin 334 konuttan yaln zca 41 bini yani yüzde 22 si zorunlu deprem sigortas ile güvence alt na al nm fl durumda. Oysa aktif deprem kuflaklar üzerindeki ülkemizde depreme karfl gerekli önlemleri almam z gerekiyor. Deprem sonras nda evimizin ve yaflad - m z bölgenin yaralar n daha h zl sarabilmek ayn zamanda yokluk çekmemek için Zorunlu Deprem Sigortas n n yayg nlaflt r lmam z gerekiyor. Bu konuda hepimiz seferber olmal y z. diye konufltu. ki günlük seminerlerin bitiminde Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara ya, Denizli Ticaret Odas Meclis Üyesi ve TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclis Üyesi Sad k Baflaren, DASK Yönetim Kurulu Baflkan dris Serdar a da Denizli Sigorta Acenteleri Derne i Baflkan Süleyman Cansel e Denizli nin simgesi olarak gümüfl horoz ve Denizli ürünlerinden oluflan hediye takdim etti. DTO, Ahilik etkinli indeydi Denizli Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Necdet Özer ve Meclis Baflkan Mehmet Gökçe, Ahilik etkinliklerine kat ld. Esnaflar taraf ndan düzenlenen organizasyonda vatandafllara yemek da t ld. Bu y l ilk defa pekmez, üzüm çekirde i tozu ve undan Ahi Sinan helvas kar ld. Ayr ca, temsili olarak Ahi büyükleri, usta olmas na karar verilen kalfalara tavsiyelerde bulunarak fied kuflatt. Ahili in Türk toplumunun temel tafllar ndan birisi oldu una iflaret eden Baflkan Necdet Özer, Ahili in özünde dürüstlük ve ahlak oldu unu söyledi. Ahilik teflkilatlar n n esnaflar n iyi birer ticaret erbab olmalar n amaçlad klar n belirten Özer, Ahilik; dedikodu yapmay, gururlanmay, merhametsizli i, yalan söylemeyi, cimrili i ve bunun gibi birçok olumsuz davran fl ahlak d fl saym fl ve bunu yapanlar sistem d - fl na ç karm flt r. Böyle güzel kurallar olan Ahilik; kültürel, sosyal ve ekonomik a lar yla toplumumuz üzerine etkili bir kurum olmufltur. fleklinde konufltu. Denizli de Ahili in mesleki ve ticari anlamda birçok kazan mlar sa lad n ifade eden Özer, bu tür etkinliklerin Ahilik kültürünün tan t lmas ve yaflat lmas ad na önemli oldu unu sözlerine ekledi. Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer ve Meclis Başkanı Mehmet Gökçe Ahilik etkinliğindeyken... D enizli Verimlili i Art rma Projesi kapsam ndaki e itimler devam ediyor. Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) uzmanlar taraf ndan verilen e itimler, yo un kat l mla gerçeklefltiriliyor. E itimlerden notlar k saca flöyle: Farkl l k için marka flart 25 May s 2010 tarihinde Verimlilik Uzman Ça la Karabacako lu taraf ndan Pazarlama ve Marka Yönetimi konulu e itimi semineri Denizli Ticaret Odas nda verildi. Pazarlamay, insan istek ve ihtiyaçlar - n n de iflim süreçleri ile tatmin edilmesine yönelik faaliyet olarak tan mlayan Ça la Karabacako lu, pazarlamada amac n müflteriyi tan mak, anlamak ve ona uygun olan istedi i ürünü veya hizmeti sunmak ve satmak oldu unu söyledi. Pazarlamada farkl ve de er ifade eden teklifler sunabilmenin önemli oldu unu belirten Karabacako lu, Fakl l k için marka gereklidir. Marka, güzel bir anlam olmal. Ürünü yans tan bir anlam tafl mal. Kolay okunur olmal. Baflka dillerde kötü anlama gelmemeli. Olumlu bir baflka sözcü ü ça r flt rmal - d r. dedi. Karabacako lu, iyi bir marka isminin flu özellikleri tafl mas gerekti ini söyledi: K sa ve basit. Ürün faydalar - n ça r flt ran. Hukuki olarak kullan labilen. Zamana ba ml olmayan. Olumsuz imaj tafl - mayan. Okumas, telaffuz edilmesi kolay. Uluslararas pazarlara uyabilecek. Ambalaj/etiket ihtiyaçlar na uyabilecek. Her çeflit reklam mecras na uyabilecek. Markan n duygusal ve psikolojik de erlerle bütünlefltirilmesi gerekti ine de iflaret eden Karabacako lu, markan n tercih edilmesini ve marka sadakatini sa layacak ek duygusal ve psikolojik de erlerin güven, statü ve kendini ortaya koyma oldu unu belirtti. Karabacako lu, Potansiyel marka, kullan c lar na kimlik kazand - r r. diyerek sözlerine son verdi. Daha etkin yönetim için Bilgi Sistemleri gerekli 1 Haziran 2010 tarihinde MPM Araflt rma Bölüm Baflkan hsan Göcen taraf ndan flletmelerde Bilgi Yönetim Sistemi konulu e itim verildi. Göcen, bu sistem için flunlar uygulanmas gerekti ini söyledi: Bütünleflik bir veritaban kullanmal d r. Operasyonel, taktik ve stratejik seviye çal flanlar n MPM Araflt rma Bölüm Baflkan hsan Göcen ve yöneticilerin, bilgiye kolay ve zaman nda eriflimini sa lamal d r. Esnek olmal ve organizasyonun bilgi ihtiyaçlar ndaki de iflimi karfl layabilmelidir. Sadece yetkili kiflilerin eriflimine imkan veren sistem güvenli ini sa lamal d r. Göcen, Bilgi Sistemlerinin faydalar n flöyle s ralad : Daha iyi hizmet. Daha iyi güvenlik. Rekabet avantaj. Daha az hata. Büyük ölçüde do ruluk. Yüksek kalitede ç kt lar. Sa l kl haberleflme. Etkinli in artmas. Verimlili in artmas. Daha etkin yönetim. Daha fazla f rsatlar. flgücü ihtiyac n n azalt lmas. Maliyetlerin azalt lmas. Daha etkin finansal karar verme. Afl r faaliyetlerin daha etkin kontrolü. Daha etkin yönetimsel karar verme. Öneri iflletme için katma de er oluflturur 8 Haziran 2010 tarihinde MPM Uzman R dvan Vercan taraf ndan Öneri Sitemleri konulu e itim verildi. Önerinin Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ali R za TEK N DTO ad na mtiyaz Sahibi ve Yönetim Kurulu Baflkan Necdet ÖZER Editör: Mehmet YATKIN yarat c fikrin iflletmeye çal flan taraf ndan sunulmas oldu unu söyleyen Vercan, önerinin uygulanmas sonucunda katma de er olufltu una dikkat çekti. Vercan, öneri kategorilerini flöyle s ralad : Ürünün tasarlanmas, üretilmesi, pazarlanmas, sevkiyat ve benzeri süreçlerde geliflmelerin elde edilmesi. Enerji tasarrufu elde edilmesi. Hatal yar mamül ve mamül üretiminin önlenmesi. Süreçlerde zaman veya malzeme tasarrufu. fl ak fllar n n iyilefltirilmesi. Yerleflimin daha kullan fll hale getirilmesi. Stoklar n ve stok hatalar n n azalt lmas. Hareket israf n n (iflçi veya malzeme hareketi) önlenmesi. Yedek parça de ifltirme ve kurulum sürelerinin k salt lmas. At l malzemenin kald r lmas. Ortamlarda gerekti inde s cakl n azalt lmas, artt r lmas veya s n n korunmas. Çal flma koflullar n n düzeltilmesi. nsan sa l ve ifl güvenli inde geliflmeler elde edilmesi. Konsept Dan flman mran ERASLAN Yay n Kurulu: Hikmet Alpaslan, Ozan Özkan, Argun Hadimlio lu, Mehmet Eyüpo lu, Fahri Do ramac, Gökhan Ayd n, Mehmet Kalkan YEREL SÜREL YAYIN Haz rl k: Horoz Medya Gazetecilik- Yay nc l k Ltd.fiti. Tel: 0 (258) Faks: Bas ld Yer: Ciner Matbaas Matbaac n n Ad : Haber Türk Gazetecilik ve Matbaac l k A.fi. Matbaa: Fatih Mh Sk. No:7 Gaziemir / ZM R Tel: Gazetemiz köfle yazarlar kendi yaz lar ndan sorumludur.

7 DTO HABER TEMMUZ DTO İstişare Toplantısında Denizli için tam gün mesai 8 saat boyunca Denizli için proje üretildi Selma Aliye KAVAF Devlet Bakanı Yavuz ERKMEN Denizli Valisi Nihat ZEYBEKCİ Denizli Belediye Başkanı Necdet ÖZER Denizli Ticaret Odası Başkanı Mehmet GÖKÇE DTO Meclis Başkanı Denizli Ticaret Odas, Denizli nin sorunlar ve çözüm önerilerinin tart - fl lmas, di er illere göre farkl laflmak için gerçeklefltirilecek projelerin ortaya konulmas gibi birçok konular n konufluldu u önemli bir toplant ya imza att. Mu la-sar germe de gerçeklefltirilen toplant ya Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan Selma Aliye Kavaf, Denizli Valisi Yavuz Erkmen, Denizli Belediye Baflkan Nihat Zeybekci, Denizli Ticaret Odas Baflkan Necdet Özer, Ticaret Odas Meclis Baflkan Mehmet Gökçe ve Ticaret Odas Meclis üyeleri kat ld. Aç l fl konuflmalar yla bafllayan toplant da ilk olarak söz alan Denizli Ticaret Odas Meclis Baflkan Mehmet Gökçe, toplant n n verimli ve hay rl olmas dileklerini ileterek, ortaya at - lacak fikirlerin Denizli için önemli oldu unu söyledi. Denizli Ticaret Odas Baflkan Necdet Özer, Denizli ile ilgili birçok kazan mlar n temelinde bu tür toplant lar n bulundu unu belirtti. Birçok önemli projenin de bu toplant lardan ç kan sonuçlara dayand n anlatan Baflkan Özer, Ticaret Odas olarak yapt klar toplant n n verimli geçece- ine inand n söyleyerek sözlerine son verdi. Bu tip toplant lar n bireysel sorunlardan s yr larak gelecekte önemli olacak projelere odaklanmay sa lad - n belirten Denizli Belediye Baflkan Nihat Zeybekci, toplant da bulunan gruptan Denizli yi farkl laflt racak en lerini bulmalar n ve bu en leri tüm dünyaya tan tman n yollar n bulmalar n istedi. Denizli Valisi Yavuz Erkmen de, toplant n n önemli oldu unu ve buradan ç kacak sonuçlar n Denizli ye faydal olaca na inand n söyledi. Son olarak kürsüye gelen Devlet Bakan Selma Aliye Kavaf ise yeni yol haritalar belirlemek, yeni projeleri hayata geçirmek için mutlaka al fl lm fl mekânlar n d fl na ç k lmas gerekti ini söyleyerek, Daha organize hareket edilerek Denizli yi en ler noktas nda daha üst s ralara tafl yabilmeliyiz. Bunun için de bu tür toplant larda ç kacak yol haritalar önemlidir. dedi. Aç l fl konuflmalar n n ard ndan istiflare toplant s na geçildi. Denizli nin ve sektörel s k nt lar n belirlenmesi fleklinde gerçeklefltirilen toplant n n ilk bölümünde kent içi trafi inden, ana sektörlerdeki s k nt lara; flehrin d flar ile olan ulafl m ndan, büyük gelecek vadeden termal kaynaklara kadar birçok alanda ve konuda Denizli nin ilerlemesi için engel teflkil edilebilecek konular, grup taraf ndan 50 ye yak n madde belirlenerek tart - fl ld. Toplant n n ikinci bölümünde ise grubu daha çok Denizli nin farkl laflt - r lmas n sa layacak projeler konusuna yönlendiren Baflkan Necdet Özer, bu konuda gelen fikirleri tart flmaya açt. limizde bulunan ana sektörlerin, turizm olanaklar n n uluslar aras kamuoyunda yeteri kadar bilinmedi i konusunda hemfikir olan kat l mc lar, bu konuda çeflitli projeler üretti. Bu projeler içerisinde öne ç kanlar: n Bir ilin tan t m çok önemlidir. Bu sebeple profesyonel reklam firmalar yla çal fl lmas gerekiyor. n Hemflerimiz Osman S nav yard m yla Denizli yi tan tacak bir dizi çekilmeli. n Denizli yi simgeleyecek bir bina, an t gibi bir yap yap lmas, en az ndan y lda bir kez tüm ülkede yo un bir flekilde Denizli nin konuflulmas n sa layacak bir organizasyonun düzenlenmesi. n Denizli için önemli olan Teknokent in 2010 ödene i gecikti. Bunun için giriflimler bafllat labilir mi? Toplant n n sonunda, konuflulan tüm konularda yorumlar n, önerilerini ve fikirlerini anlatmak üzere protokol üyelerine tekrar söz verildi. Konuflmac lar n tüm fikirlerinin kendileri için önemli oldu unu, bu konuda gerekli notlar ald klar n ifade eden protokol üyeleri, kendi kurumlar ile ilgili olan konularda çözümlerin h zl bir flekilde olaca n söylerken di er konularla ilgili görüfllerin ve projelerin de takibini yapacaklar n belirttiler. Denizli Ticaret Odas Baflkan Necdet Özer, toplant yla ilgili yapt aç klamada flunlar söyledi: Toplant s ras nda bir meclis üyemiz taraf ndan gündeme getirilen Teknokent in geciken 2010 ödene inin artt r larak bir an önce gelmesinin mümkün olup olmad sorusunu dikkate alan Bakan m z, dan flmanlar na talimat vererek daha toplant bitmeden bu talebin yerine getirilmesini sa lam flt r. Bu yaflanan güzel geliflme asl nda bizlere, toplant n n verimini ve de sonuçlar n n ne kadar h zl ve büyük olabilece ini anlatan önemli bir gösterge olmufltur. Özer, Denizli ad na önemli projeler ürettiklerini, Teknokent örne inde oldu u gibi olumlu sonuçlar alacaklar - na inand n belirtti. Sözlerine devam eden Özer, Meclis üyeleri taraf ndan toplant ya kat l m n üst düzeyde olmas n n memnuniyet verici oldu unu ifade ederken, Denizli ye bakan yönüyle Vali Yavuz Erkmen ve Belediye Baflkan Nihat Zeybekci nin, hükümete bakan yönüyle de Devlet Bakan Selma Aliye Kavaf n toplant da bulunuyor olmalar n n Denizli Ticaret Odas üyeleri için ayr bir önem arz etti ini söyleyerek, yo un programlar nda zaman ay r p toplant ya geldikleri için kendilerine teflekkür etti. Belediye Baflkan Nihat Zeybekci ise bu tür toplant lar n periyodik hale getirilmesinde fayda gördü ünü, burada ortaya at lan her fikrin Denizli yi di er flehirlerin bir ad m daha önüne geçirmek için önemli oldu unu anlatt. Vali Yavuz Erkmen de istiflare toplant s nda ele al nan konular n Denizli ad na önemli oldu unu belirterek, flehrin dinamiklerini harekete geçirecek önemli konulara de inildi- ini dile getirdi. Bakan Selma Aliye Kavaf da, Denizli ad na önemli ad mlar at ld n ifade ederek, Denizli gelece iyle ilgili proje üretilmesinde Denizli Ticaret Odas n n aktif rol oynamas n n önemli oldu unu, bu toplant yla Denizli ad na elde edilecek kazan mlar n kal c olaca n ifade etti.

8 8 TEMMUZ 2010 DTO HABER TOBB Baflkan : Türkiye, 10 y l içinde küresel güç olabilir TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 65. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye nin önümüzdeki 10 yılda, sadece bölgesel güç olmakla kalmayıp, küresel güç konumuna yükseleceğini söyledi. Denizli Ticaret Odası Heyeti 65. TOBB Genel Kurulu ndayken... TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, bir taraftan, ülke ekonomisi için çal fl rken di er taraftan da sosyal sorumluluklar n ihmal etmediklerini söyledi. Hisarc kl o lu, iflsizlik sorununun Türkiye nin en büyük sorunu oldu una iflaret ederek, Türkiye nin gelece ine ortak olan bizler, sorunlara da, çözümlere de orta z. dedi. Türkiye ekonomisinin dinamizminin, üretim ve tüketim gücünden geldi ine iflaret eden Rifat Hisarc kl o lu, Biz 2009 y l n n bafl ndan itibaren hep flunu vurgulad k. Çaresizli e, ümitsizli e, karamsarl a kap lmayal m. Milli gelirin yaklafl k yüzde 70 ini oluflturan yurtiçi tüketimi canl tutulursa, krizin etkileri hafifler. flte, bu hedefle çal flt k. Hükümetimiz, çeflitli sektörlerdeki tüketim vergilerini azaltarak, bu yönde önemli bir ad m att. Meclis teki iktidar ile muhalefet partilerimizin ve yerel yönetimlerin destekleriyle ve önde gelen meslek ve sivil toplum örgütleri ile iflçi sendikalar yla birlikte 81 il de kriz varsa çare de var kampanyas n hayata geçirdik. Bir ve beraber olarak, krize meydan okuduk. Evini Yenile Türkiye kampanyas yla, bankalar, reel sektörü ve tüketicileri buluflturduk. Böylece, krizin getirdi i k s r döngüyü elbirli iyle k rd k. Üreticiye ve tüketiciye moral verdik. Tüm bu çabalar sonuç verdi. Krizden ç k fl n ve toparlanman n itici gücü, iç tüketim oldu y l n n son çeyre- inde ekonomi, iç tüketime dayal olarak, yüzde 6 büyüdü y l n n ilk çeyre inde, sanayi üretimini yüzde 17 art rd k. dedi. Karanl k bir tüneli, yine el birli iyle geride b rak yoruz. diyen Hisarc kl o lu, sözlerine flöyle devam etti: Ancak, zaman, rehavete kap lma zaman de il. Yunanistan da bafllayan ve bütün AB bölgesini etkileyen, yeni bir kriz dalgas ile karfl karfl - yay z. D flar dan gelen dev dalgalar, ne önleyebiliriz, ne de etkisinden kurtulabiliriz. Ama gemiyi sa lamlaflt rabiliriz. Ekonomide bafllayan toparlanma sürecini, kuvvetlendirmeliyiz. Yap sal reformlar, iflte bu vazifeyi görecektir. Küresel kriz öncesinde yar da b rakmak zorunda kald m z mikro reformlara geri dönerek, flirketlerimizin yüklerini azaltmal, ekonomimizin rekabet gücünü art rmal y z. Müteflebbislerin dayanma gücünün her geçen gün yeni bir imtihana tabi tutuldu unu anlatan Hisarc kl o lu, KOB lerimiz, finansmana eriflmekte güçlük yafl yorlar. Bankalar n insaf na kalm fl durumdalar. Neyse ki vergi ve prim yükleri düflürüldü. Hükümetimizin müteflebbisimizi rahatlatan bu yaklafl m n unutmad k ve teflekkür ediyoruz. Baflbakan Yard mc m z Say n Ali Babacan la birlikte ekonomi yönetimi yeni bir ivme kazand. Mali Kural n aç klanmas da, ülkemiz için yeni bir dönüm noktas. Özellikle de yaklaflan seçim döneminde sa lam bir ç pa vazifesi görür ve güven hissi verir. Mali kural, hastal a karfl afl olmak gibidir. Mali Kural uygulamas, ciddi bir flekilde ele al n r ve fleffaf olarak uygulan rsa, kamu mali yönetiminde önemli bir güven unsuru olacakt r. dedi. Bürokratlar taraf ndan, her iflletmenin potansiyel olarak vergi kaç ran, kötü niyetli bir mükellef gibi alg lanmas n n ifl yapmay imkâns z hale getirdi- ine vurgu yapan Hisarc kl o lu, Bir k s m denetim elemanlar biz raporumuzu yazal m, sonra siz yarg ya gidip çözün fleklinde, umursamaz bir tav r içindeler. Bu haks z muameleye maruz b rak lan müteflebbisimiz, üzerine yap flan damgadan kurtulmak için mahkeme kap lar nda y llarca u rafl yor. Evet, vergi cezalar n n neredeyse yüzde 90, mahkemeden geri dönüyor olabilir. Ama kaybedilen itibar geri gelmiyor. Elbette biz, denetime karfl de iliz. Karfl oldu umuz, haks z ithamlarla damgalanmakt r. Denetimi yapan memura da sorumluluk yüklenmeli. Yazd rapor yanl fl ç kt nda, bunun hukuki bir sonucu olmal d r. Di er taraftan, yarg - n n iflleyiflindeki problemler, h zl ve sa l kl sonuç almay neredeyse imkâns z hale getirmektedir. Oysa benim ecdad m, dünya ya adaletiyle nam sald. fiimdi yeniden, herkesin adaletinden emin oldu u bir yarg sistemini infla etmek zorunday z. Haks zl - a u rad mda, çaresiz kald mda, bütün kap lar yüzüme kapand nda, gönül rahatl yla baflvuraca m bir yarg istiyorum. Mülkün temeli olan, devleti ayakta tutan, ma duru ve hakl y koruyan bir yarg istiyorum. Üstünlerin hukukunu de il, hukukun üstünlü ünü gerçeklefltiren, oligarflinin de il demokrasinin teminat olan bir yarg istiyorum. Ben, yüce Allah tan sonra, s naca m bir yarg istiyorum. fleklinde konufltu. Konuflmas nda iflsizli e de temas eden Hisarc kl o lu, Hepimiz biliyoruz ki, iflsizlik Türkiye nin en büyük sorunu. fl dünyas olarak bu sorunun, Türkiye nin gelece ini tehdit etti inin fark nday z. Bu sadece iktisadi de il, ayn zamanda sosyal bir meseledir. Toplumsal bar fl ve sosyal yap y tehlikeye sokmaktad r. Türkiye nin gelece ine ortak olan bizler, sorunlara da, çözümlere de orta z. Hep beraber, kamu ve özel sektörün el birli iyle, istihdam seferberli ini bafllatal m. 1,3 milyon de il, daha fazla istihdam bu camia yapar. Dün yapt k. Daha da iyisini yapaca z. Herkes emin olsun, önümüzdeki dönemde istihdam n h zla artt n görece iz. dedi. Refah dolu yar nlar n, ak l dolu bugünlerle bafllad n dile getiren TOBB Baflkan, Bunun için, önce, zihinlerin de iflmesi laz m. Zihinler dar olursa ufkumuz da dar olur. Ufkumuz dar olursa, dünyay yakalayamay z. Geride kal r z. Ortak hedefimiz; zengin, özgür ve mutlu bir Türkiye dir. flte teflebbüs hürriyetinin temeli buradad r. Ve iflte, demokrasi, bunun için flartt r. stikrar, daha fazla demokrasidir. Sadece demokrasinin oldu u bir yap, hiçbirimizin vazgeçemeyece i üç temel hürriyetin; ifade hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ile teflebbüs hürriyetinin garantisidir. Demokrasi olmal ki, huzur ve istikrar olsun. Keyfilik de il, kural hâkimiyeti olsun. liflkiler de il, kurallar belirleyici olsun, rekabet eflit flartlarda yap ls n. Bizim vergilerimizle maafllar n alanlar, milletin amiri de il, hizmetkâr olsun. Siyaset, siyasi platformlarda yap ls n, kimse kendine durumdan vazife ç kartmas n. Güçlünün hakl oldu u de il, hakl n n güçlü oldu u bir Türkiye olsun. diye konufltu. Demokrasiyi sloganlaflt rmak yerine, kurumsallaflt rmak zorunday z. ifadesini kullanan Hisarc kl o lu, flöyle konufltu: Yoksa hakk n ve vicdan n de il, gücü elinde bulunduran n dedi inin oldu- u, zay f ve adaletsiz bir sistem do ar. Böylelikle zay flayan bir bünyeye, her türlü bela musallat olur. Ülke, yasad fl yap lanmalara ve yolsuzluklara karfl zay f düfler. flte bu nedenle, TOBB camias olarak, Türkiye yi daha demokratik ve zaman n ruhuna uygun bir ülke yapma yönünde at lacak ad mlar destekledik, desteklemeye devam edece iz. Demokrasi konusunda, hep siyasilerden bir fleyler beklemeyelim. Buradan herkese seslenmek istiyorum. Daha iyi bir gelecek, daha güçlü bir Türkiye için, önce vicdan m z n sesine kulak verelim. Zaman, mekân ve konu s n r olmaks z n vicdan, bu ülkenin temel harc olmal. Vicdan n z sizi itham etmezse, baflkalar n n itham n n de eri yoktur. radenize hâkim olacak, ama vicdan n z n esiri olacaks - n z. Unutmay n ki, yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyafllar m z n rengi ayn - d r. Bu memleketin hasreti kardeflliktir, çözümü kardeflliktir, gelece i kardeflliktir. Bir a aç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeflçe yaflayabilece imizi, herkese gösterelim. flte bu anlay flla, ülkemizde huzursuzluk, mutsuzluk ve umutsuzluk olmayacakt r. Nas l ekonomide dünya ile rekabet için, dünya standartlar n benimsediysek, demokrasi de, dünya standard na ulaflmal y z. Bu anlamda sadece siyaseten de il, ekonomik ve toplumsal olarak da yeni ve ça dafl bir Anayasa ya ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü bu Cumhuriyet, bürokrasinin hâkimiyeti için de il, hâkimiyeti milliye için kuruldu. Bu Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesi olmak için kuruldu. Kat l mc bir yönetim anlay fl getiren, hak ve özgürlükleri koruyan, ça dafl bir Anayasam z ve herkesin güvendi i bir yarg sistemimiz olmadan, 2023 y l ndaki hedeflerimize ulaflamay z. Toplumun, daha ça dafl ve refah içinde yaflamas na hizmet etmeyen yasal düzenlemeler, bir türlü sona ermeyen bürokratik, flekilci anlay fl, art k sona ermelidir. Ve bütün bu demokratikleflme süreci, demokratik sab r ve olgunlukla yönetilmelidir. De iflimi kal c hale getirmenin ve sonuçlar yla birlikte insanlar mutlu k lman n baflka bir yolu da yoktur. Kaliteli demokrasi yolunun demokratik siyasetten geçti ine de iflaret eden Hisarc kl o lu, Milletle vekili aras ndaki iliflki güçlendirilmelidir. Siyasi Partiler ve Seçim Kanunlar, bu çerçevede mutlaka yenilenmelidir. Demokrasi demek, müzakere demektir. Bak n TOBB olarak sosyal haritam za; her toplumsal kesimin, her farkl düflüncenin, her farkl anlay fl n, kendisini temsil etme imkân buldu u, en genifl tabanl yap buradad r. Her meseleyi, müzakereyle ele ald k, istiflare ettik. Birbirimizi dinledik, birbirimizi anlad k, öteki diye bakmad k. Kimseye ayr m yapmad k. Sonuçta ayr l k de il, beraberlik hâkim oldu. Bir olduk, Birlik olduk. Dirlik olduk. E er biz burada, bu diyalog ortam n, bu birli i ve bu ortak gelecek aray fl n infla edebiliyorsak, bunu Türkiye de yapabilir, yapmaktad r ve kuflkunuz olmas n, daha iyisini yapacakt r. Türkiye, kendisini oluflturan tüm unsurlar ile kaynaflmak, farkl l klar içinde bütünleflmek ve hukuk içinde uzlaflmak zorundad r. Türkiye nin birli i, ortak bir gelecek ideali etraf nda sa lanacakt r. flte böyle bir gelecek hayalini, müzakereyle infla etmeyi hedefleyen sa duyulu bir siyaset tarz, bizi daha güçlü, refah içinde bir Türkiye ye götürecektir. Kimse unutmas n! Güçlü bir Ekonomi, Kaliteli bir Demokrasi ve Zengin bir Türkiye, ancak birlikte olur! dedi. Hisarc kl o lu, bir taraftan, ülke ekonomisi için çal fl rken, di er taraftan da sosyal sorumluluklar n ihmal etmediklerini belirterek, sözlerini flöyle tamamlad : Gün oldu; 81 il de muhtaç çocuklara okul olduk, kitap olduk. Fakir-fukaraya destek olduk. Hatay da, Mersin de, Samsun da, afet ma durlar n n yan nda olduk. Gün oldu; Bingöl de, Elaz da Sakarya da, depremzedelere ev olduk. Yeri geldi ambulans olduk. Polisimize, Emniyet güçlerimize destek olduk. Yeflil Türbe de, Selimiye de, Hac Bektafl da, ecdad n miras na bakar olduk. Balkanlar da, Kafkasya da soydafllar m z n dertlerine derman olduk. Hep birlikte çal flt k, hep birlikte baflard k. Bu camia sizlerle büyük. Bu ülke sizlerle güçlü. flte, 81 il in ticaret ve sanayi erbab burada. Çile çekmeyi, sab rla çal flmay bilenler burada. flte, gelece imizin teminat genç giriflimcilerimiz burada. Türkiye, onlar n omuzlar nda yükselecek. Ve iflte, gözleri baflarma azmiyle parlayan kad n giriflimcilerimiz burada. Bizleri büyüten elleri, yar n Türkiye yi de büyütecek. Sizler, toplumun kanaat önderlerisiniz. fianl bayra m z dünyan n dört buca nda dalgaland ran, cefakâr Türk müteflebbislerisiniz! Sizler emek verensiniz, üretensiniz, ülkeniz için fedakârl k yapmaktan çekinmezsiniz. Sizlerin meydana getirdi i bu büyük camia, güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye nin teminat d r. Sözlü ünüzde umutsuzluk yok, korku yok, hedeften sapmak yok! Ahmet Arif in dedi i gibi; Umut ile, sevda ile, düfl ile, Türkiye nin büyük hayallerinin peflinden koflaca- z. Dünyan n en büyük 10 ekonomisi aras nda yerini alm fl, Milli geliri 2 trilyon dolar n üzerine ç km fl bir Türkiye, Dünyan n 100 büyük flirketi içinde küresel milli flirketleriyle yer alan, En az üç sektörde dünya lideri olan, 500 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye, Taklit etmeyen, icat ç karan, bilim üreten, teknoloji ihraç eden, Kaliteli demokrasisi ve güçlü ekonomisiyle, bütün dünyan n örnek ald bir Türkiye, Bize bu yolu açan, Mustafa Kemal Atatürk ün iflaret etti i yönde, di er milletlere de öncülük eden, dünyadaki yeri, tarihteki yerine yaraflan bir Türkiye ye için, hep birlikte çal flmak nasip olsun. Biz, bu ülkeye hizmet için var z. Biz, bu ülkenin sevdal s y z. Allah, bu ülkeye ve sizlere, daha büyük hayaller kurma ve bunu gerçeklefltirme gücü versin. Yolumuz aç k olsun. fians m z bol olsun. Allah hepimizin yard mc s olsun. Denizli Ticaret Odas da, TOBB Genel Kurulu ndayd Denizli Ticaret Odas (DTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i'nin (TOBB) Ankara'da yap lan 65. Genel Kurulu'na delegeleriyle birlikte kat ld. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki genel kurul; Baflbakan Recep Tayip Erdo an, MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli, CHP MYK Üyesi Tekirda Milletvekili Faik Öztrak, Baflbakan Yard mc - s ve Devlet Bakan Ali Babacan, Devlet Bakan Zafer Ça layan, Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün, Devlet Bakan Cevdet Y lmaz, sivil toplum örgütü temsilcileri ile delegelerin kat l m yla gerçeklefltirildi. Genel kurula Denizli Ticaret Odas ndan da 18 delege kat ld.

9 DTO HABER TEMMUZ Hazırlayan Av. Derya DUMAN ÖZKAN fiirket birleflmelerinin karmafl k yap s n n biraz daha anlafl l r hale getirilerek basitlefltirilmesi ve daha anlafl l r olabilmesi için bir tak m de ifliklikler yap lm fl ve bu de ifliklikler hakk ndaki B RLEfiME filemler NE L fik N ESASLAR TEBL NDE DE fi KL K YAPILMASINA DA R TEBL (SER : I, NO: 41) 08/05/2010 tarihli ve say l Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e girmifltir. Tebli in yürürlü e girmesi ile; 14/7/2003 tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Seri I, No:31 say l Birleflme fllemlerine liflkin Esaslar Tebli inin 5 inci maddesi ile birlikte baz maddeleri de ifltirilmifl olup, tebli e yeni maddeler eklenmifl ve ç kar lan maddeler olmufltur. Buna göre; B RLEfiME filemler NE L fik N ESAS- LAR TEBL NDE DE fi KL K YAPILMASINA DA R TEBL (SER : I, NO:41) *... MADDE 5 Birleflmeye taraf ortakl klar n birleflme ifllemine esas al nacak finansal tablolar n n Kurulun muhasebe standartlar na iliflkin düzenlemeleri çerçevesinde haz rlanmas ve Kurulun** ba ms z denetim standartlar çerçevesinde özel ba ms z denetimden geçirilmesi zorunludur. Birleflmeye esas finansal tablolar n Kurul düzenlemeleri uyar nca ba ms z denetiminin yap lm fl olmas halinde, özel ba ms z denetim koflulu aranmaz. Birleflme ifllemine taraf olan ortakl klardan konsolide finansal tablo düzenlemekle yükümlü olanlar n konsolide, di erlerinin solo finansal tablolar n n birleflme ifllemlerinde esas al nmas zorunludur. Birleflmeye esas al nacak finansal tablolar n tarihi ile birleflme sözleflmesinin nihai olarak onaylanaca genel kurul toplant tarihi aras ndaki sürenin, 9 ay geçmemek üzere 6 ay aflmas halinde, birleflmeye taraf ortakl klarca, MKB de ifllem gören ortakl klar n duyuru metninin yay mland tarih itibariyle kamuya aç klamak zorunda olduklar en yak n tarihli finansal tablolar n haz rlanmas ve duyuru metni ekinde kamuya aç klanmas zorunludur. fi RKET B RLEfiMELER NDE DE fi KL K YAPILAMASINA L fik N TEBL Birleflme sözleflmesi ile duyuru metnine Kurulca** onay verildi i tarihe kadar, birleflme oran n n hesaplanmas nda esas al nan özkaynaklar ve finansal tablolar önemli ölçüde etkileyen veya birleflme oran n n de iflmesi sonucuna yol açan geliflmeler oldu u takdirde; a) Birleflmeye esas finansal tablolar denetleyen ba ms z denetim flirketi, söz konusu geliflmelerin an lan finansal tablolar üzerindeki etkilerini gösteren bir rapor haz rlar. b) Tebli in 8 inci maddesi kapsam nda uzman kurulufl taraf ndan haz rlanan rapor, geliflmeler çerçevesinde yenilenir. Birleflmeye taraf ortakl klar n kâr da t m na iliflkin genel kurul kararlar n n birleflmeye esas al nacak finansal tablo tarihinden sonra al nmas halinde kâr da t m n n etkilerinin birleflme oran n n hesaplanmas nda dikkate al nmas zorunludur. TTK n n 324 üncü maddesi hükmü çerçevesinde aktiflerin sat fl fiyat esas al narak düzenlenen bilançoya göre sermayesinin 2/3 ü karfl l ks z kalan ortakl k, devralan ortakl k s fat yla birleflme ifllemine kat lamaz. MADDE 2 Ayn Tebli e 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere afla daki madde eklenmifltir. Birleflmede özellikli durumlar MADDE 10/A Bir veya birden fazla ortakl - n, paylar n n % 95 i veya daha fazlas na sahip baflka bir ortakl k taraf ndan devral nmas suretiyle birleflmede, devralan ortakl n hisselerinden devrolan ortakl klar n ortaklar na verilmesini gerektirmeyen durumlarda, bu Tebli in; a) 5 inci maddesinde yer alan ba ms z denetim raporu, b) 8 inci maddesinde yer alan uzman kurulufl raporu, c) 10 uncu maddesinde yer alan yönetim kurulu raporu aranmaz. Bu madde kapsam nda yap lan birleflme ifllemlerinde bu Tebli ve eklerinde yer alan ilgili olmayan hükümler uygulanmaz. MADDE 3 Ayn Tebli in 11 inci maddesi afla daki flekilde de ifltirilmifltir. MADDE 11 Birleflme sözleflmesinin onaylanaca genel kurul toplant lar ndan önce bu Tebli in 4 numaral ekinde yer alan belgelerle, birleflmeye esas al nacak finansal tablolar n tarihini izleyen 4 üncü ay n sonuna kadar Kurula** baflvurularak onay al nmas zorunludur. Söz konusu baflvuru, Kurul** taraf ndan Kanunun amaç ve ilkeleri çerçevesinde incelenerek sonuçland r l r. MADDE 4 Ayn Tebli in 12 nci maddesinin birinci f kras afla daki flekilde de ifltirilmifltir. Birleflmeye taraf ortakl klarca haz rlanan ve Kurul** taraf ndan onaylanan duyuru metni ve eki birleflme sözleflmesi; birleflmeye taraf ortakl klardan en az birinin paylar n n Borsada ifllem görmesi halinde, Kamuyu Ayd nlatma Platformunda ve ilgili ortakl klar n internet sitelerinde; hisse senetleri Borsada ifllem görmeyen ortakl klarda Kurul** ve varsa ilgili ortakl klar n internet sitelerinde, birleflme sözleflmesinin onaylanaca genel kurul toplant tarihinden en az 30 gün önceden bafllamak üzere birleflme ifllemi tamamlan ncaya kadar ilan edilir. Ayr ca birleflmeye iliflkin özet bilgileri içeren, esaslar Kurul** taraf ndan belirlenen ve hisse senetleri Borsada ifllem görmeyen ortakl klarca haz rlanacak olan sirküler, mahallinde yay nlanan veya da t lan en az bir gazetede birleflme sözleflmesinin onaylanaca- genel kurul toplant s ndan en az 30 gün önce ilan edilerek kamuya duyurulur. Birleflmeye taraf ortakl k merkezlerinin ayn ticaret sicil bölgesinde bulunmas durumunda sirküler ilan yükümlülü ü, tek bir ortakl k taraf ndan da yerine getirilebilir. Ortakl klar, mahalli gazetede ilan yükümlülüklerini ülke çap nda da t lan gazetelerde ilan etmekle de yerine getirebilirler. MADDE 5 Ayn Tebli in 14 üncü maddesi afla daki flekilde de ifltirilmifltir. MADDE 14 Kurula** sunulan belgeler Kanunun amaç ve ilkeleri çerçevesinde incelenerek; a) Ortakl k devralma yoluyla birleflme iflleminde ihraç edilecek hisse senetleri ile devralan ortakl n Kurul** kayd nda bulunmayan hisse senetleri, b) Yeni ortakl k kurulmas yoluyla birleflme iflleminde ise birleflme neticesinde kurulacak olan yeni ortakl n, birleflme nedeniyle tüzel kiflilikleri sona eren ortakl klar n Kurul** kayd nda bulunmayan sermayesine isabet eden hisse senetleri Kurul** kayd na al n r. Bu Tebli in 13 üncü maddesi çerçevesinde yap lan genel kurul toplant lar n takip eden 15 gün içerisinde (EK/7)'deki belgelerle birlikte kayda alma belgesi verilmesi amac yla Kurula** baflvurulur. MADDE 6 Ayn Tebli in 15 inci maddesi afla daki flekilde de ifltirilmifltir. MADDE 15 Hisse senetlerinin da t laca yerler, da t m n bafllayaca tarihten en az 2 ifl günü önce, hisse senetlerinin da t m na iliflkin duyuru ile 12 nci maddenin birinci f kras nda sirküler için belirtilen esaslara uygun olarak ilan edilir. Esas sermaye sistemindeki ortakl klar n hisse senetlerinin; a) Ortakl k devralma yoluyla birleflme iflleminde, sermaye art r m n n Ticaret Siciline tescilinden, b) Yeni ortakl k kurulmas yoluyla birleflme iflleminde, yeni kurulacak ortakl n tescilinden itibaren hamiline yaz l olmalar halinde 30 gün, nama yaz l olmalar halinde 90 gün içerisinde teslim edilmesi zorunludur. Kay tl sermaye sistemindeki ortakl klar n hisse senetlerinin de iflim ifllemine tescile mesnet belgenin tescil tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bafllanmas zorunludur. Sermaye piyasas araçlar n n kaydilefltirilmesine iliflkin düzenlemeler sakl d r. MADDE 7 Ayn Tebli in 16 nc maddesi afla daki flekilde de ifltirilmifltir. MADDE 16 Birleflme ifllemine taraf ortakl klar; a) Genel kurul kararlar ile sermaye art r m ve di er esas sözleflme de iflikliklerinin tescil ve ilan na iliflkin TTSG, b) nfisah eden ortakl k/ortakl klar n ticaret sicilinden terkinine iliflkin TTSG ile sirküler ve hisse senetlerinin da t m na iliflkin duyurunun ilan edildi i gazetelerin birer nüshas n ilk ilanlar izleyen 6 ifl günü içerisinde Kurula** gönderirler. MADDE 8 Ayn Tebli e 20 nci maddeden sonra gelmek üzere afla daki madde eklenmifltir. Bölünme MADDE 20/A Özellefltirme kapsam nda olanlar dahil, halka aç k ortakl klar n son bilanço aktif toplam n n en az %15 i tahsis edilerek yeni ortakl k veya ortakl klar kurulmas veya tüzel kifliliklerinin sona erdirilerek yeni ortakl k ve ortakl klar kurulmas halinde, yeni ortakl k veya ortakl klar n hisse senetlerinin, Kurula** kaydettirilmesi zorunludur. Yeni kurulacak ortakl k veya ortakl klar n ortaklar aras ndaki sermaye da l m halka aç k ortakl n sermaye yap s ndan farkl ise, yetkili organlarca bölünmeye iliflkin karar al nmadan önce Kuruldan** onay al nmas zorunludur. MADDE 9 Ayn Tebli in 5, 6, 8/A ve 8/B numaral ekleri Tebli metninden ç kar lm flt r. GEÇ C MADDE 1 Bu Tebli in yürürlü e girdi i tarihte Kurul** nezdinde mevcut bulunan birleflme baflvurular iflbu Tebli hükümlerine göre sonuçland r l r. MADDE 10 Bu Tebli yay m tarihinde yürürlü e girer. MADDE 11 Bu Tebli hükümlerini Sermaye Piyasas Kurulu yürütür. * 18 May s Say l Resmi Gazete den al nm flt r. Birleflme fllemlerine liflkin Esaslar Tebli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Tebli (Seri: I, No:41) ** Kurul: Sermaye Piyasa Kurulu Üyelerimize büyük kolayl klar 1 2 Özlenen oldu, DTO da art k ifller daha h zl ve daha kolay Törende konuflan Denizli Ticaret Odas Baflkan Necdet Özer, ilk olarak Denizli Ticaret Odas ve Ziraat Bankas aras nda sa lanan mutabakat sonucunda Oda bünyesinde faaliyete geçirilen Ziraat Bankas veznesi hakk nda bilgiler verdi. Vezne ile üyelerin Ticaret Odas harç ve ilan bedellerini yat rmada yaflad klar s k nt lar gidermeyi hedeflediklerini belirten Baflkan Necdet Özer, Bugün aç l fl n gerçeklefltirece imiz veznede, üyelerimiz Odam za ait harç ve ilan bedelleri ifllemlerini yapt rabildikleri gibi elektrik, su gibi her türlü tahsilatlar n da gerçeklefltirebileceklerdir. Burada özellikle alt n çizmek istedi im nokta, veznenin sadece üyelerimiz taraf ndan kullan lacak olmas d r. dedi. Özer, çal flmalar geçen y l bafllayan dijital arfliv sisteminin tamamen hayata geçirildi ini ifade ederek, 1 milyon 300 bin evrak taranarak dijital ortama aktar ld. Bu sistem, flu anda tüm dokümanlarda içerik aramas na imkan vermektedir. Art k bir tuflla üyelerimizin ifllemleri h zl ve etkin bir flekilde yap lmaktad r. diye konufltu. Baflkan Özer son olarak yine üyelerin ifllemlerini h zland rmak için 2. katta bulunan Ticaret Sicil Müdürlü ü nün zemin katta hizmet vermeye bafllad n söyledi. Baflkan Özer in ard ndan konuflan Ziraat Bankas Bölge Baflkan Reyhan Ünal, Ticaret Odas ile yapt klar görüflmelerde Oda bünyesinde faaliyete geçirilecek veznenin üye ifllemlerini h zland raca na kanaat getirdiklerini ve bunun akabinde de vezneyi açmaya karar verdiklerini belirterek, veznenin üyelere hay rl olmas temenni etti. Yap lan konuflmalar sonras nda Denizli Ticaret Odas Baflkan Necdet Özer ve Ziraat Bankas Bölge Baflkan Reyhan Ünal, vezne için protokol imzalad. mzalar n ard ndan Ticaret Sicil Müdürlü- ü nün aç l fl kurdelesi kesilerek, müdürlük hakk nda bilgiler verildi. Denizli Ticaret Odas kaynaklar ndan ve Ziraat Bankas ndan 15 milyon liral k kredi Geçen y l Ziraat Bankas ile kredi protokol anlaflmas yapt klar n hat rlatan Baflkan Necdet Özer, Geçen y lki kredi anlaflmam z birçok üyemizin finans s k nt s n gidermiflti. Bu y l da ayn yine Ziraat Bankam z ile yeni bir anlaflmaya imza at yoruz. Biz halen üyelerimizin finans yönünden s k nt da olduklar n n fark nday z. Bu do rultuda da üyelerimizin bu s k nt lar - n giderme ad na yeniden bir ad m att k. Odam z n finans birikimini, anlaflma yapt m z bankada bulundurarak hem Odam z n hem de üyelerimizin menfaatlerini ön planda tutarak bu anlaflmay yapm fl bulunmaktay z. dedi. Kredi anlaflmas n n sadece Oda üyelerine özel oldu unu vurgulayan Özer, lk etapta bankan n finans deste ini de alarak toplam 15 milyon TL yi üyelerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu paket sonras nda Ziraat Bankas kaynaklar devreye girecektir. Denizli Ticaret Odas olarak üyelerimizin finans s k nt s ndan bir an önce kurtulmalar n diliyoruz. Bunun için her zaman gerekli görüflmeler de bulundu umuzun bilinmesini istiyoruz. Üyelerimizden kaynaklar m z n elverdi i ölçüde kendilerini destekleyen ve dar zamanlarda yanlar nda olan bir Odalar oldu unu da unutmamalar n diliyoruz. Umar m ihtiyac olan üyelerimiz bu paketten maksimum oranda faydalanabilirler. fiimdiden hay rl olmas n diliyoruz. diye konufltu. Ziraat Bankas Bölge Baflkan Reyhan Ünal ise önceki y llarda oldu u gibi bu y l da Denizli Ticaret Odas ile ortak kredi verdiklerini belirterek, Kredi için Ticaret Odas n n kaynaklar ndan 5 milyon TL kulland r lacak. Biz de banka olarak ilk etapta 10 milyon TL kredi kulland rmay planlad k. Ancak bu 10 milyon TL ile s n rl kalmayacak, talep gelmesi halinde bunu daha da artt raca z. fleklinde konufltu. Yap lan konuflmalar n ard ndan Ziraat Bankas Bölge Baflkan Reyhan Ünal ve Denizli Ticaret Odas Baflkan Necdet Özer kredi protokolüne imza att. Protokole göre, toplam 15 milyon TL lik bir büyüklü e sahip kredi paketinin 5 milyon TL si DTO taraf ndan kaynak ayr ld. 0,84 faizli bu kredi, en fazla 25 bin TL olarak kullan lacak ve 12 ayl k taksitlerle geriye ödenecek. Ziraat Bankas kaynaklar ndan verilecek kredi ise 0,99 faizli olup, geri ödemesi 24 ayl k vadelerle ödenecek. Kredi taleplerinde ise flu flartlar aran - yor: Denizli Ticaret Odas üyesi olmak, ayn ifl kolunda en az bir y ld r faaliyette olmak ve hakk nda herhangi bir kurum nezdinde olumsuzluk olmamak.

10 10 TEMMUZ 2010 DTO HABER MAYIS AYI HRACATI %10,5 ARTTI VEFAT/BAfiSA LI I Odamız Meclis üyesi Enver Eyinç in annesi Değerli insan 01 Ocak May s 2010 tarihleri aras nda Birli imizce kayda al nan ihracat rakam geçen y l n ayn dönemine göre yaklafl k %35,39'luk bir art flla USD olarak gerçekleflmifltir. May s 2010 içinde kayda al nan tekstil ve konfeksiyon ihracat kay t rakam ise USD olup, 2009 y l n n May s ay rakamlar na göre %10,56 l k bir art fl göstermifltir. Ocak May s 2009 / 2010 döneminde Birli imiz tekstil ve konfeksiyon ihracat n n üç ana kalemini oluflturan mamullerden Bornoz-Sabahl k ihracat nda %0,6 l k, Havlu ihracat nda %22,6 l k, Çarflaf-Nevresim ihracat nda ise %8,1 lik bir art fl meydana gelmifltir. Bu üç kalemin toplam ihracat m z içindeki pay %55,4 dür y l nda 27 Avrupa Birli i ülkesine yap lan ihracat, geçen y l n Ocak-May s dönemine göre yaklafl k %27,17 artarak USD olarak gerçekleflmifltir. Bu rakam toplam ihracat m z n yaklafl k %79,2 sini oluflturmaktad r. Ülkeler baz nda gerçeklefltirilen ihracat kay t rakamlar n n Ocak May s döneminde ilk on ülkeye göre da l m afla daki flekildedir. Ocak May s 2009/2010 dönemi karfl laflt rmas nda toplam 115 ülkeye ait ihracat kay t rakamlar incelendi inde; lk üç s ray alan ülkelerden Almanya ya yönelik ihracatta %18,2 lik, talya ya yap lan ihracatta %52,1 lik, Fransa ya yap lan ihracatta da %11,6 l k bir art fl meydana gelmifltir. Gülsüm Eyinç i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhumuye Allah tan Rahmet, Değerli meclis üyemiz Enver Eyinç e, kederli ailesine ve yakınlarına Başsağlığı dileriz. Denizli Ticaret Odas Baflkanl Esnaf ve tacir ayr m na çözüm S anayi ve Ticaret Bakanl, esnaf ve sanatkarlar odalar na üye kay tlar nda ustal k belgesi ibraz edilmesi zorunlulu u nedeniyle, esnaf ve sanatkarlar n ticaret ve/veya sanayi odalar na kay t edilmesinin önlenmesi konusunda gerekli idari tedbirlerin al nd n bildirdi. Sanayi ve Ticaret Bakanl ndan yap lan yaz l aç klamada, esnaf ve sanatkarlar odalar na üyelik için ustal k belgesi istenmesi zorunlulu u bulundu u, ustal k belgesine sahip olmayan esnaf ve sanatkarlar n, üyelik kay tlar nda ustal k belgesi zorunlulu u bulunmayan sanayi ve ticaret odalar na kay t olmak istemeleri sonucunda, esnaf ve sanatkarlar odalar ile ticaret ve/veya sanayi odalar aras nda üyelik kayd na iliflkin sorunlar yafland - kaydedildi. Aç klamada, bu sorunlar n Esnaf ve Sanatkarlar Strateji Belgesi ve Eylem Plan nda acil çözüm bekleyen konular aras nda yer ald ve 6.2 numaral tedbirle gerekli çözümlerin planland bildirildi say l Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre ticaret siciline kay tl olanlar n ticaret ve/veya sanayi odalar na üyelik kay tlar nda ustal k belgesinin aranmayaca n n hükme ba land - na iflaret edilen aç klamada, 5362 say l Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kurulufllar Kanunu ile 3308 say l Mesleki E itim Kanununa göre ise söz konusu meslek kurulufllar na üyelik kay tlar nda ustal k belgesi aranaca - n n hükme ba land na dikkat çekildi. Mevzuat n yorumlanmas ndan kaynaklanan s k nt lar ortadan kald rmak ve uygulama birli ini sa lamak amac yla, tüm ticaret ve sanayi odalar na, ticaret odalar na ve sanayi odalar na duyurulmak üzere TOBB'a bir genelge gönderildi i belirtilen aç klamada flöyle denildi: ''Bu genelge ile Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzü ü hükümleri uyar nca, münhas ran tacir niteliklerine sahip kiflilerin ticaret siciline, 5362 say l Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kurulufllar Kanunu ve bu kanun uyar nca oluflturulan Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu taraf ndan belirlenen kriterlere göre esnaf say lanlar n ise esnaf siciline kay t ve tescillerinin yap lmas n n sa lanmas ; 5174 say l Kanunun 102'inci maddesi hükmüne binaen, esnaf ve sanatkarlar siciline verilmesi gereken ustal k belgesi yükümlülü ünden kaç nmak amac yla baflvuruda bulunan ve tacir niteliklerini tafl mayan kiflilerin ticaret siciline tescil ve ticaret ve/veya sanayi odalar na üye kay t edilmemeleri hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesi konusunda odalar talimat iletilmifltir. Böylece esnaf ve sanatkarlar odalar na üye kay tlar nda ustal k belgesi ibraz edilmesi zorunlulu u nedeni ile esnaf ve sanatkarlar n ticaret ve/veya sanayi odalar na kay t edilmesinin önlenmesi konusunda, mevzuat de iflikli i henüz gerçeklefltirilmeden mevcut sorunlar en aza indirmek amac yla gerekli idari tedbirler al nm fl bulunmaktad r.'' İGEME İhracat Günlüğü T ürkiye den Avrupa Birli i ne (AB) ihracat yapan/yapacak olan ya da ihracata yönelik tedarik hizmeti veren sanayicilerin Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasallar n Kayd, De erlendirilmesi, zni ve K s tlanmas (REACH) ile Maddelerin ve Kar fl mlar n S n fland r lmas, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmas (CLP) Tüzükleri'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yard mc olmak üzere stanbul Kimyevi Maddeler Ve Mamulleri hracatç lar Birli i bünyesinde kurulan REACH ve CLP Yard m Masas taraf ndan her türlü güncel bilgi ve doküman n yer ald REACH WEB PORTALI ile CLP WEB PORTALI isimli web portallar haz rland. stanbul Kimyevi Maddeler Ve Mamulleri hracatç lar Birli i nden yap lan aç klamada, AB'de 1907/2006 say l REACH Tüzü ü nün 1 Haziran 2007'de yürürlü e girdi i hat rlat larak, söz konusu tüzü e göre AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren ve y lda 1 ton dan fazla kimyasal madde üreten veya ithal eden firmalar n söz konusu kimyasallar AB örgütlemesi içinde yer alan Avrupa Kimyasallar Ajans yönetimindeki merkezi hracatç firmalar ve yurtd fl nda bulunan ifladamlar bilgilendirmek amac yla Ticaret Müflavirlikleri ve GEME taraf ndan haz rlanan GEME hracat Günlü ü, ihracatla ilgili güncel geliflmeler, güncel pazar bilgileri gibi firmalar n ihtiyaçlar na h zl ve etkin cevap verebilecek bilgileri içerecek flekilde GEME'nin afla - daki adresinde yay nland. GEME hracat Günlü ü flu adres üzerinden yay na bafllad. Kimya sektörü için REACH/CLP Web Portalı hazırlandı bir veri taban na kaydettirmeleri zorunlu oldu u belirtildi. Türkiye nin AB'ye üyelik süreci ve kimya sektörü ihracat n n yar s na yak n bir k sm n n AB ülkelerine yap ld göz önüne al nd nda REACH Tüzü ü nün Türkiye kimya sektörünü ve kimyasal hammaddenin girdi olarak kullan ld tüm sektörleri yak ndan ilgilendirdi inin ifade edildi i aç klamada, Söz konusu tüzük AB'ye ihracat yapan firmalar m za oldu u kadar, ihracata yönelik tedarik hizmeti veren firmalar m za da baz sorumluluklar getirmektedir. REACH Tüzü ü'nün fiili ilk uygulamas olan Ön-Kay t süreci 1 Aral k 2008 tarihinde sonra ermifl olup, 2 Aral k 2008 tarihi itibari ile ön-kay t sürecini kaç rm fl firmalar n takip etmesi gereken prosedürler dahil olmak üzere, Kay t, De erlendirme, zin ve K s tlama süreçlerinde geliflmelerin takibi önem arz etmektedir. Di er taraftan, AB üyesi ülkelerde 1272/2008 say l CLP Tüzü ü 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlü e girmifltir, Tüzük kapsam nda, AB üyesi ülkelerde kimyasal madde ve kar fl m üreten veya ithal eden firmalar n bu madde ve kar fl mlar CLP Tüzü ü usul ve esaslar na göre s n fland rma, etiketleme vs ambalajlama yükümlülü ü bulunmaktad r. denildi.

11 DTO HABER 11 TEMMUZ 2010 B R BAfiARI PORTES : Bu ayki röportaj konuğumuz sigortacılık sektörüne 16 yılını adamış, özellikle tarım sigortasının yaygınlaşması için uzun uğraşlar vermiş; Mehmet ALKAN Mehmet Alkan n hayat n bize k saca özetler misiniz? 1955 Çal do umluyum. Tahsilimi, babam n memur olmas dolay s yla yurdun de iflik illerinde yapt m y l na kadar bir siyasi partinin gençlik kollar nda görev ald m. Sonraki y llarda da ayn siyasi partinin belli kademelerinde sorumluluk ald m y l nda ise mevcut parti üyeli- imden de istifa ederek siyasi hayat ma nokta koydum y l nda Ticaret Odas Meclis üyesi seçildim y l na kadar bu görevi lay k yla yerine getirmeye çal flt m. Eflim ve iki çocu umla birlikte aile flirketimizde sigortac l k faaliyetimizi sürdürüyoruz. 16 y ld r bu sektördeyim ve mesle- imi çok seviyorum. Çocuklar m n da sigortac l kla ilgili e itimlerini yapt rd m. Art k ikinci kuflak meslek olarak sigortac l a devam ediyoruz. Sigortac l a nas l bafllad n z? Sektörde hiç zorluklarla karfl laflt n z m? Denizli ye geldi im 1994 y llar nda ne ifl yapaca m bilmiyordum. Ankara da sigortac l k yapan Hamit O uz arkadafl m n önerisiyle bu mesle e girdim. Tabi meslek o zamanlar toplum baz nda cazip bir meslek de ildi. Sektör tan nan bir sektör de ildi. nsanlar trafik sigortas n polis veya jandarma sordu u için yapt r yordu. S k nt lar m z, zorluklar m z oldu, sistemi tan tmak için kendi cebimizden paralar yedik. Ancak bu bir inanma meselesiydi. Toplumda sigorta bilinci, Marmara depremiyle oluflmaya bafllad. Daha sonra da Tramer sektörde bir devrim oluflturdu. Sektörün devriminin Tramerle bafllad na inan - yorum. Çünkü bu sistemle yalan ve yanl fl tarihe kar flt. Siyasetten çekildikten sonra Çal bölgesindeki insanlara ne gibi hizmet verebilirim diye düflündüm. Ve tar m sigortalar n n insanlara anlat lmas gerekti ine inand m. Çal ve köylerinde gece gündüz demeden yat r m sigortalar n anlatmaya çal flt m. Bu konuda Türkiye üçüncülü üm oldu. Toplum daha tar m sigortalar n n ne oldu unu bilmiyordu. Bizim gibi kaderci toplumlarda sektörün geliflmesi biraz daha zor oluyor. Çünkü biz önce Allah a havale ederiz. Oysa Allah bize diyor ki Önce siz tedbirinizi al n sonra bana b rak n. Toplumla bu konuda sürekli çat flma halinde olduk. Ama bu tatl bir çat flmayd. nand k, insanlar da bize zamanla inanmaya bafllad. Hiç unutamad n z bir an - n z var m? 1996 y l nda tar m sigortalar n anlatmaya bafllad m. Hat ra binaen poliçe yapmaya bafllad k, hasar ödendikçe de insanlar sigorta yapt rmaya bafllad. Ve bugün tar m sigortalar bir yere gelmeye bafllad. Ben tar m sigortalar için çok emek verdi im için bu sigortalar n bir yere gelmesinden çok mutluyum y l nda Çal bölgesinde büyük afet oldu. Ben o dönemde çok poliçe yapm flt m. Çal a o zamanlar afet nedeniyle 495 milyar (495 bin) TL para ödedik, bu benim en güzel an md r. O günden sonra sektörde müflteri arayan acente de il, aranan acente olduk. Halen sektör olarak karfl laflt n z sorunlar var m? Bir ifladam n n, ticaretle u raflan kiflinin k sacas mal olan bir bireyin çok iyi üç tan d n n (çok iyi hekimi, hukukçusu, sigortac s ) olmal. Ben buna inan yorum. Zaten insanlar da art k sigorta poliçesinin k ymetini anlad. Sigortal olmayanlar n ma dur oldu unu gördü. Özellikle köyler bunu daha çok daha iyi gördü. Örne in, ine ini y lan soktu, ödül. ne inin paras ödendi. Sigortas olmayan komflusunun ayn olay bafl na geldi ve ma dur oldu. Biz sigortac - lar olarak ma duriyeti girmeye çal fl yoruz. Ancak acente arkadafllar m z n da bilgili olmal, kendisini iyi yetifltirmeli ve müflterisine ne tür riskler verdi ini anlatmal d r. Ticaret Odas nda görev alm fl eski meclis üyemiz olarak flu andaki Oda faaliyetlerimizi nas l de erlendirirsiniz? Ticaret Odas nda gördü üm s k nt fluydu. Bunu bir türlü aflamam flt k. Bir harç yatacak bu iki ayr bankaya gidilerek yap l yor ve insanlar n s ra beklemekten vakitleri kayboluyordu. fiimdi Odam z bünyesinde veznenin aç ld n ö rendim, bu yüzden 10 bin üyemiz, 239 sigorta acentesi ad na Denizli Ticaret Odas na teflekkür ediyorum. Bu bir devrimdir. Ticaret Sicil Müdürlü- ü nün zemin kata indirilmesi çok yerinde. Bana Ticaret Odas n n gazetesinin ulaflt r lmas çok güzel diye düflünüyorum. TOBB Baflkan : Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, küresel kriz sonras yeniden flekillenen güç dengeleri içinde daha fazla iflbirli i ile yeni bir küresel düzen kurman n, bir refah alan oluflturman n ifladamlar n n elinde oldu una iflaret etti. Zor zamanlar n yeni f rsatlar da beraberinde getirdi ini kaydeden Hisarc kl o lu, fiimdi Türkiye de yat r m yapmay düflünme zaman d r. Sizleri sadece kendi içinde de il, bölgede de önemli f rsatlar sunan Türkiye de yat r m yapmaya davet ediyorum. dedi. Çevre, enerji, altyap ve müteahhitlik alanlar - n n 21. yüzy l n vazgeçilmez sektörleri haline geldi ini de ifade eden TOBB Baflkan, Küresel s nma ile mücadele, enerji arz güvenli i, enerji kaynaklar n n çeflitlendirilmesi ve yenilenebilir enerji üretim ve kullan m n n teflvik edilmesi; bugün küresel gündemin en önemli maddeleridir. Bunlara ba l olarak, at klar n yönetilmesi ve bu yönde yap lan çal flmalar da, biz ifl adamlar n n dikkatlerini vermesi gereken bir konudur. Avrupa Birli i Müzakerelerinde yeni aç lan bafll klardan biri de Çevre konusudur. Biz de Birli imiz bünyesinde bu konu ile ilgili yap land rmaya gittik. Bu alanda ki geliflmeleri takip edip Türk ifl dünyas n buna göre yönlendirmeyi görev edindik. Çevre müktesebat na uyum maliyeti özel sektör ve kamu için 70 milyar Euro olarak öngörülmüfltür. Bu çok büyük bir yat r m potansiyeli demektir. Bugünkü toplant n n, bu alanda daha yo un bir iflbirli i ortam yarat lmas na katk sa layaca n ümit ediyorum. diye konufltu. AB kat l m süreci, Türkiye nin ekonomik ve toplumsal dönüflüm süreci için en önemli referans kayna d r. diyen Hisarc kl o lu, Türkiye nin AB kat l m sürecinin devam etmesi gerekti ini, Türkiye nin üyeli inin, Avrupa Birli i için de kazanç oldu unu belirtti. Türkiye nin d fl ticaretinin yaklafl k yar s n n AB üyesi ülkelerle gerçekleflti ini de anlatan Hisarc kl o lu, Mal sat yoruz. Ayn flekilde satt - m zdan fazlas n da sat n al yoruz. Ancak, satt m z veya sat n ald m z mallar n nakliyesinde sorunlar, k s tlamalar ve ekstra maliyetlere katlanmak zorunda kal yoruz. Tafl ma kotalar n aflam yoruz. Neredeyse yar m as rl k bir geçmifli olan ortakl k iliflkimizin sa lad imkânlardan tam olarak yararlanam yoruz. dedi.

12 12 TEMMUZ 2010 DTO HABER nternet bankac l n n AVANTAJLARI nternet kullan c s olan neredeyse herkes ayn zamanda birer banka müflterisi. Gün içinde mutlaka bankalar n flubeleri veya ATM leriyle bir iflimiz oluyor ya da yat rmam z gereken bir faturadan dolay saatlerce kuyrukta bekliyor ve ça m z n en önemli de eri olan zaman m z kaybediyoruz. Nakit para çekme ifllemi haricinde bankalarla ilgili yapabilece iniz her fleyi art k bankalar n internet siteleriyle yapmak mümkün. Üstelik internet bankac l s n r tan mazken, sa lad bu büyük kolayl kla normalde ald ücretlerin birço- unu alm yor. Kolayl klar: Nakit çekmek veya yat rmak d fl ndaki tüm ifllemler için internet bankac l n tercih etmek her aç dan avantajl. Virüs, spyware, truva at gibi zararl yaz l mlar ve duyulan doland r c l k olaylar kimi internet kullan c lar n tedirgin etse de bankalar yeterince güçlü güvenlik önlemleri al yor. Hatta bankalar n güvenlik konusundaki hassasiyetlerinin kimi zaman tecrübeli kullan c lar için can s k c hale geldi ini bile söyleyebiliriz. Online flubelerde yap lan ifllemlerin büyük k sm n para transferleri oluflturuyor. Normal flartlarda bunu flubeden yapmak demek, hem ücret ödemek hem de zaman kaybetmek anlam na geliyor. Fakat online flubelerde bu ifllem genellikle ücretsiz olarak yap labildi i için oldukça avantajl. Tabi internet flubelerinde yap labilecekler bunlarla s n rl de il. Bir bankadan baflka bir bankaya EFT yapmak, bu ifl için ay raca n z bir iki dakikada halledilebiliyor. Üstelik havale ve EFT ifllemleri için ileri tarihlere programlama yapmak bile mümkün. Örne in iki hafta sonra yat rman z gereken kiran z, o gün yolda olaca n z için önceden programlayabilir ve ev sahibinizle problem yaflama riskinizi ortadan kald rabilirsiniz. Yat r mc lar için: nternet bankac l borsayla yak ndan ilgilenenler için de oldukça verimli araçlar sunuyor. Online flubeden hisse senedi, bono, tahvil, eurobond, repo gibi yat r m araçlar n rahatça kullanabiliyor ve durumlar n inceleyebiliyorsunuz. Fatura, vergi borcu, SSK primleri, Ba - Kur ödemeleri, trafik cezalar ve üniversite harçlar n n yan s ra faturas z cep telefonu hatlar na kontör yüklenmesi, Bilyoner.com ve Nesine.com gibi online servislerdeki hesaplara para aktar m yap labilmesi internet bankac l n n öne ç kan di- er baz kolayl klar. Ücretli otoyollar ve köprüleri s k kullananlar, yine online flubeden KGS ve OGS ödemelerini gerçeklefltirerek köprü ve otoban girifllerinde dert yaflamadan gönül rahatl yla seyahat edebilirler. Tüm bunlar n yan s ra online flubelerden sigorta poliçelerinizi yenileyebilir, düzenleyebilir hatta prim ödemelerinizi bile de ifltirebilirsiniz. Dikkati elden b rakmay n Kimi kullan c lar n halen internet bankac l konusunda kimi tedirginlikleri olabilir. Fakat bankalar 128 bitlik flifreleme ve ekran klavyesi gibi etkili araçlarla birçok tehdidi devre d fl b - rakabiliyor. Yine de bilinçli internet bankac l kullan c lar n n baz ayr nt lara dikkat etmesi gerekiyor. Afla daki yöntemler online bankac l k ortam nda güvenli inizi art racakt r. Banka adresini taray c n n adres çubu una elle girmek, nternet bankac l flifre ve parolalar n z ekran klavyesi üzerinden fare kullanarak girmek, Güvenilir ve güncel bir anti virüs program kullanmak ve düzenli tarama yapmak, nternet bankac l na girifl yapt - n zda daha önceki son girifl tarih ve saatinizi kontrol etmek, Baflar s z sonuçlanan girifl denemelerini incelemek, fiifre ve parolalar n uzun, çözülmesi zor olmas n sa lamak ( , do um tarihi, evlilik tarihi gibi tahmin edilmesi kolay olan parolalardan sak nmakta fayda var), fiifre ve parolalar n z düzenli flekilde yenilemek. Güvenlik konusuna belirli noktalara dikkat ettikten sonra flubeye gitmek yerine ifllemlerinizi oturdu unuz yerden gerçeklefltirerek bir yandan gönül rahatl içinde kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Kaynak: PCnet.com.tr FUAR İZLENİM Canton Fuarı TEKNOLOJ VE T CAR fib RL DUYURULARI KIVANÇ MAZI ARGUN HADIMLIO LU Ekonominin geliflti i Çin de, Uzakdo u nun en büyük, dünyan n da 3 büyük fuarlar ndan biri olan Canton Fuar n n gerçekleflmesi rastlant say lmaz y l ndan bu yana iki ayr fuar alan nda toplam den fazla ürün çeflidi sergilenmektedir. Çin in ithal ve ihraç etti i tüm ürünler ayn anda bu fuarda sergilenmektedir. Her y l bu fuarda ziyaretçi say s 203 ülkeden kiflidir. Çin ithal ve ihraç Ürünleri Fuar n ülkemizden y lda 2000 in üzerinde ihracat / ithalatç ifl adam ziyaret etmekte ve mal almaktad r. Fuar n ticaret hacmi ise her dönemde milyar dolard r. Çin ile ticaretimizi Canton Fuar belirler. Çin thal Ve hraç Ürünleri Fuar, Guangzhou flehrinde yeni fuar alan Pazhou Complex düzenlenmektedir. Fuarda orman ürünleri sektörü aç s ndan genifl bir ürün yelpazesiyle karfl laflt k. Çin di er sektörlerde oldu u gibi orman ürünleri sektöründe de önemli ad mlar atm flt r. Orman ürünleri sektörüyle ilgili mamuller, üretim ile ilgili makineler, alet ve teçhizat gibi birçok ürünleri fuar alan nda yak ndan inceleme flans m z oldu. Bu ürünler hakk nda fuar kat l mc - lar ndan gerekli bilgileri ayr nt l bir flekilde sa layabildik. Kat lm fl oldu umuz bu gibi fuarlar n fl nda sektörümüzün geliflmesi ile ilgili somut ad mlar atarak, sektörümüzün ülkemiz içinde hak etti i yeri alaca na inan yoruz. Kap Fuar, sektöre umut verdi 3-6 Haziran 2010 tarihlerinde stanbul Fuar merkezinde gerçeklefltirilen 4.Uluslararas Kap Fuar, sektörü gelecek için umutland rd. 200 kat l mc n n 2 binden fazla ürünle kat ld Kap Fuar, yerli ve yabanc yaklafl k 20 bin kifli taraf ndan ziyaret edildi. Kap Fuar, ekonomik krizin daha az etkiledi i Ortado u, Afrika, Türk Cumhuriyetler ve Rusya'da yap lacak etkinliklerle öncelikli olarak tan t ld. D fl Ticaret Müsteflarl taraf ndan da desteklenen Uluslararas fuarlar kapsam na al nan Kap Fuar 'na ran, Cezayir, Fas, Libya, Tunus, Rusya, Ukrayna ve Yunanistan'dan al m heyetleri gelerek fuardaki ürünleri inceleyerek bilgi edindi. 4. y l nda tüm dünyada sektörün bildi i ve takip etti i bir organizasyon olan Kap Fuar resmi olarak alm fl oldu u Uluslararas Fuar ibaresi ve her y l geliflen içeri iyle yurtd fl ndan gelecek ziyaretçiler ve kat l mc lar aç s ndan tercihlerde 1. s raya ç kt. Tüm dünyan n 2008 ve 2009 y l n bir çeflit nadasa b rak ld düflünülürse gelecek y llar n özellikle Türkiye aç s ndan çok verimli geçece- i tahmin ediliyor. TEKNOLOJ DUYURULARI 1. Yenilenebilir Enerji Kaynaklar n n Eski Sistemlere Uygulanabilirli i (Ref: 09 RO 75DV 3E49 ) Romanya'daki bir firma yenilenebilir enerji kaynaklar n eski sistemlerine entegre ederek modernizasyon yapmak istemektedir. Rüzgar enerjisi, günefl enerjisi ve fotovoltaik pillerin kullan ld sistemlerle bu modernizasyonu gerçeklefltirmek istemektedir. Firma bu konuda faaliyet gösteren firmalarla ticari iflbirlikler aramaktad r. 2. Yüksek Dayan ml nce Sfero Çelik Döküm Teknolojisi (Ref: 10 NL 60AH 3H46 ) Hollondal bir firma, yüksek dayan ml ince sfero döküm teknolojisi gelifltirmifltir. Bu teknolojinin en büyük avantaj dayan m ve güvenlik özelliklerinin artarken malzeme miktar ve çeper kal nl n n azalmas d r. Firma, bu alanda faaliyet gösteren firmalara mühendislik ve bilgi paylafl mlar konusunda destek vermek ve ticari iflbirlikleri kurmak istemektedir. 3. Rüzgar Dayan m Yüksek Sahil fiemsiyesi (Ref: 09 IT 55X2 3E3L ) talya'daki bir firma sahil,plaj, yüzme havuzu, otel ve restoran gibi rüzgar n fazla oldu- u yerlerde kullan lmas için gelifltirdikleri ve patentini ald klar özel bir flemsiye tipi gelifltirmifltir. Bu flemsiye, birkaç parçadan oluflmakta ve özel dizayn sayesinde rüzgar n gelifl yönüne göre konumunu de ifltirmektedir ve rüzgardan etkilenmemektedir. Üniversitedeki rüzgar tünelinde 120 km/saat h z ndaki rüzgarda test edilmifltir ve farkl yönlerden gelen rüzgarda bile konumu de ifltirerek, havalanmad görülmüfltür. Bu sistemi gelifltiren firma bu konuda faaliyet gösterebilecek firmalarla ticari iflbirlikleri yapmak istemektedir. 4. Hafif ve Is Yal t m Yüksek Çimeto (Ref: 09 CZ E19 ) Çek firma, hafif ve s yal t - m yüksek çimento üretmifltir. Çimentonun özelli i, halen kullan lan çimento ya göre daha yüksek performansta mekanik ve fiziksel özelliklere sahip olmas d r. Firma, bu alanda faaliyet gösteren firmalarala ticari ve teknik iflbirlikleri aramaktad r. 5. Ak ll Yürüyüfl Band (Ref: 09 PL 64BF 3E1S ) Polonyadaki bir enstitü, gelifltirdikleri yürüfl band yla, hastan n yürüyüflüne göre tepki veren ve eklemler üzerine düflen yükü kontrol ederek h z ayarlayabilen ayn zamanda da ECG testi ve sportif antremanlarda da gerekli kay tlar bilgisayar ortam nda kay tlar tutabilen ak ll yürüyüfl band ve bu band kontol edebilen yaz l m gelifltirmifltir. Firma bu alanda faaliyet gösterecek firmalarla ticari iflbirlikleri kurmak istemektedir. T CAR fib RL KLER 1. Atefle Dayan kl Ürünler Romanyal firma atefle dayan kl ürünler üretmektedir. Firma distribütörler aramaktad r. 2.Endüstriyel ve Belediye At k Sular n n Ar t lmas çin Ürün Tedari i Alman bir firma, endüstriyel ve belediye at k sular n n ve art klar n ar t lmas için çeflitli ürünlerin tedari ini sa lamaktad r. Firma ticari anlaflmalar yapmak üzere distribütör olacak partnerler aramaktad r. 3. Metal Endüstrisi çin Z mpara Makineleri Üretimi Danimarkal firma, metal endüstrisi için z mpara makineleri üretmektedir. Firma distribütör ya da z mpara makinelerini tamamlay c endüstriyel makine üreticileri aramaktad r. 4. Medikal ve Biyoteknoloji Alan nda Tecrübeli Melek Yat r mc Medical ve biyoteknoloji alan nda tecrübeli Avusturyal bir yat r mc, melek yat r mc ve proje yönetimi konusunda servislerden yararlanmak isteyen bafllang ç seviyesindeki firmalar aramaktad r. 5. Çelik fllerinin Tasar m, Üretimi, Ticareti ve Montaj Macaristan'dan bir firma çelik ifllerinin tasar m, üretimi, ticareti ve montaj konusunda tecrübelidir. Firma ürünlerinin tedari ini sa layacak partnerler aramaktad r. İletişim için veya Not: İletişimde sizlere daha iyi hizmet verebilmesi için lütfen ilgilendiğiniz alanın REF numaralarını belirtiniz.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi KREDİ KAYNAKLARI Bankamızca herhangi bir yatırım projesine ilişkin kredi talebinin incelenebilmesi için Öncelikle; Yatırımcının Anonim Şirket statüsünde olması, Yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı ndan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu programın

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı