T.C Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi"

Transkript

1

2 T.C Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Stratejik Planı Zihni Derin Kampüsü Fener Mahallesi/ RİZE Tel: Fax:

3 Ufku Görmek Yeterli Değildir. Ufkun Ötesini de Görebilmek Önemlidir. M. Kemal ATATÜRK

4 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1 1 STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANLAMA Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 2 2 DURUM ANALİZİ Tarihi Gelişimi Eğitim Öğretim Hizmet ve Ürünleri Bilimsel Araştırma Geliştirme ve Hizmet Ürünleri Proje Bilgileri Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Eğitime Yardımcı Hizmet ve Ürünleri Beslenme Sağlık Spor Hizmetleri Diğer Eğitim- Öğretim Hizmet ve Ürünleri Sağlık Hizmet ve Ürünleri Kütüphane Hizmetleri Paydaş Analizi Paydaşların Tespiti Etki Düzeyi ve Önceliklendirilmesi Paydaşların Görüş ve Önerilerinin Alınması Örgüt Yapısı İnsan Kaynakları Akademik Personel İdari Personel Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Personel Sayısı Kurumun Fiziki Kaynakları Fiziksel Yapı Taşınmazlar Eğitime İlişkin Alanlar Sosyal Alanlar Taşıtlar Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Mali Durum Mali Kaynaklar Çevre Analizi GZFT Analizi 63

5 3 STRATEJİK YÖNLENDİRME (KURUMUN GELECEĞİ) Üniversitenin/ Misyonu Vizyon ve Değerleri Strateji Oluşturma 67 4 MALİYETLENDİRME 83 5 İZLEME VE DEĞERLENDİRME 84

6 SUNUŞ 2006 yılında Rize Üniversitesi adıyla kurulmuģ olan Üniversitemiz 11 Nisan 2012 tarihinde çıkan kanunla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ismini almıģtır. Üniversitemizde ilk stratejik plan çalıģmaları 2008 yılında baģlamıģtır yıllarını kapsayan stratejik plan hazırlandığında Üniversitemiz bünyesinde 3 enstitü, 6 fakülte, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 2 araģtırma merkezi ile 8000 öğrenci ve 265 akademik personel bulunmaktaydı. Aradan geçen dört yıl gibi kısa bir zaman zarfında Üniversitemiz hızlı bir geliģim süreci geçirmiģtir. Bu süreç sonucunda bugün itibariyle Üniversitemiz, 3 enstitü, 10 fakülte, 6 yüksekokul, 7 meslek yüksek okulu, 6 araģtırma merkezi ve rektörlüğe bağlı 6 bölüm olmak üzere toplam 38 akademik birime ulaģmıģtır. Bu akademik birimlerde 535 akademik personel görev yapmakta ve öğrenci öğretim görmektedir. Kısa bir zaman diliminde Üniversitemizin bu kadar hızlı bir geliģme göstermiģ olması dolayısıyla mevcut stratejik planın uygulanabilirliği kalmamıģtır. Bu geliģmeye, 11 Nisan 2012 tarihinde çıkan kanunla Sayın BaĢbakanımızın isminin Üniversitemize verilmiģ olması da eklendiğinde yeni bir stratejik plan hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıģtır. Günümüz dünyasında, her alanda yoğun bir rekabet ve baģ döndürücü bir değiģim yaģanmaktadır. YaĢanan bu değiģim ve rekabet Üniversiteleri de yeni arayıģ ve yaklaģımlara yöneltmektedir. Ġçinde bulunduğumuz bilgi çağının en önemli sermayesi bilgi, teknoloji ve yetiģmiģ insan gücüdür. Bu üç önemli sermayenin üretildiği yerler ise Üniversitelerdir. Dolayısıyla da Üniversitelerin üç ana fonksiyonu vardır. Bunlardan birincisi çağın gerektirdiği bilgiyi ortaya koymak; ikincisi AR-GE ve bilimsel çalıģmalar yaparak yeni teknolojiler üretmek, üçüncüsü ise, üniversite çağına gelen gençlerimizi hayata hazırlayarak kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiģtirmektir. Üniversiteler bu görevlerini yerine getirerek topluma hizmet etmektedirler Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun yürürlüğe girmesiyle ülkemizde yeni bir kamu yönetimi anlayıģı benimsenmiģtir. Bu anlayıģın yeni ve önemli kavramları stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, iç kontrol ve iç denetimdir. Açık ve Ģeffaf bir yönetimin gereği olarak yürütülen çalıģmaların plan ve programlara uygun olarak yerine getirilmesi, kontrol edilmesi ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaģılması esasları benimsenmiģtir. Bu bağlamda stratejik yönetim anlayıģı doğrultusunda katılımcı yöntemler esas alınarak Üniversitemizin stratejik planı hazırlanmıģtır. HazırlamıĢ olduğumuz bu stratejik plan kurumun sahip olduğu beģeri, mali ve fiziki kaynakları tespit etmede kılavuz niteliği taģımaktadır. Stratejik planda belirlenen hedeflere ulaģmada en önemli güç kaynağı hiç Ģüphesiz Üniversitemiz mensuplarının özverili çalıģmaları olacaktır. Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi nin misyon ve vizyonuna uygun bir Ģekilde dönemine ait olarak belirlemiģ olduğu hedeflerine baģarı ile ulaģması temennisiyle planın hazırlanmasına katkı sağlayan herkese Ģükranlarımı sunarken uygulama sürecinde verecekleri katkı ve destekler için kurum personelime Ģimdiden teģekkür eder, baģarılarının devamını dilerim. Prof. Dr. Arif YILMAZ Rektör 1

7 1.STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANLAMA Stratejik yönetim; örgütler için yaģamın devam ettirilmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve ortalamanın üzerinde yarar (getiri) sağlamayı amaç edinen uzun dönemli nihai sonuç odaklı bir yönetim yaklaģımıdır. Stratejik yönetim bir süreçtir ve bu süreç hiçbir zaman bitmemektedir. Bu yönüyle stratejik yönetim süreci belirlenen amaçlara yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama faaliyetlerinin tümünü içermektedir. Bu konuda yapılan çalıģmalar sürekli olmak zorundadır. Çünkü çevre faktörlerinin, üretim, bilgi ve iletiģim teknolojilerinin inanılmaz boyutlarda geliģtiği ve değiģtiği, ticari sınır ve sınırlamaların kalktığı, değiģim ve belirsizliklerin kaçınılmaz olduğu dinamik bir örgütler dünyasında devamlı bir süreç olarak uygulanmadığı takdirde stratejik yönetim çalıģmalarının baģarılı olması düģünülemez. Bir süreç olarak stratejik yönetim; planlama, uygulama ve kontrol evrelerinden oluģmaktadır. Bu sürecin öncelikle planlama evresini hedef alan üniversitemiz üst yönetimi, stratejik planını oluģturmayı hedefleyen çalıģmalarına stratejik bilinç oluģturmak için yapılan toplantılarla baģlamıģtır. Daha sonra, stratejik planlama sürecini uygulayabilecek stratejistlerin (stratejik plan hazırlama ekibi) seçimini yapmıģlardır. OluĢturulan bu ekip ve üst yönetimimiz, tüm paydaģlarla iliģkiye girerek onların beklenti ve çıkarlarını dikkate alan ahlaki sorumluluk bilinci altında; stratejik planın analiz evresini, stratejik yönlendirme evresini ve strateji oluģturma evresini tamamlayarak aģağıda bölümler halinde sunulan üniversitemizin stratejik planını hazırlamıģtır. 1.1 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Üniversitemizin yıllarını kapsayacak stratejik planını hazırlamak için stratejik plan hazırlama ekibi oluģturulmuģtur. OluĢturulan ekip, ilk etapta stratejik plan bilincinin oluģturulması ve planın paydaģlar tarafından nasıl sahiplenilmesi gerektiği ve hazırlık sürecinde nasıl bir yol izleneceğini belirlemek için 02 Kasım 2011 tarihinde ilk toplantısını yapmıģtır. Bundan sonraki süreçte düzenli olarak iki haftada bir toplanılmak suretiyle hem bir önceki toplantıdan sonra yapılan çalıģmalar değerlendirilmiģ, hem de bir sonraki toplantıya kadar nelerin yapılacağı kararlaģtırılacak uygulamaya konulmuģtur. 2

8 TABLO STRATEJĠK PLAN HAZIRLAMA EKĠP ÜYELERĠ Adı Soyadı Varsa Ġdari Görevi Ekipteki görevi Prof. Dr. Arif YILMAZ Rektör BaĢkan Prof. Dr. Osman KARAMUSTAFA Rektör Yardımcısı Koordinatör Doç. Dr. Hüseyin KARAMAN Rektör DanıĢmanı Üye Doç. Dr. Haydar KÜÇÜK Rektör DanıĢmanı Üye Doç. Dr. Ali BĠLGĠN Dekan Yardımcısı Üye Doç. Dr. Ġhsan SAFĠ Dekan Yardımcısı Üye Doç. Dr. Halis DEMĠR Bölüm BaĢkanı Üye Doç. Dr. Cemalettin ġahġn Bölüm BaĢkanı Üye Yrd. Doç. Dr. Ali Sabri ĠPEK Dekan Yardımcısı Üye Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza SAKLI Dekan Yardımcısı Üye Yrd. Doç. Dr. Hakkı UZUN Anabilim Dalı BaĢkanı Üye Öğr. Gör. Ahmet TAN RÜSEM Müdürü Üye Levent ÖZGÜMÜġ Strateji Gel. Daire BaĢkanı Üye/ Sekreterya 2. DURUM ANALİZİ 2.1 Tarihi Gelişim Üniversitemiz 17 Mart 2006 tarihinde Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5467 Sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetim Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Rize ilinde Rize Üniversitesi adıyla kurulmuģtur. Bu kanunla; 3837 Sayılı kanunla 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Ġlahiyat Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi; tarih ve 9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Fen- Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi; 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı olarak kurulan ve 1982 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bağlanan Meslek Yüksekokulu; Yükseköğretim Genel Kurulunun gün ve sayılı kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Fındıklı Meslek Yüksekokulu; Yükseköğretim Genel Kurulunun tarih ve 226/2048 Sayılı Kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan ArdeĢen Meslek Yüksekokulu ve Sağlı Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; 3

9 Sağlık Bakanlığına bağlı iken, Yüksek Öğretim Genel Kurulunun tarih ve Sayılı Karar yazısı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi ne devredilen Sağlık Yüksekokulu; Yeni kurulan Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile birlikte kurulmuģtur. Üniversitemiz kuruluģundan itibaren hızla büyümeye devam etmiģ, yeni fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve araģtırma mekezleri kurulmuģ ve yeni bölümler açılmıģtır. Bu tarihten sonra Üniversitemize bağlı olarak kurulan birimler aģağıdaki gibidir yılında Yüksek Öğretim Genel Kurulunun tarih ve 1297 sayılı kararıyla Pazar ilçesinde Pazar Meslek Yüksekokulu ve 2008/13602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2009 yılında 2009/19497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Derepazarı ilçesinde Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu, 15 Aralık 2009 tarihinde de 2009/15637 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Güneysu ilçesinde Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu; 2010 yılında 2010/782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla DiĢ Hekimliği Fakültesi; 2011 yılında 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Mühendislik Fakültesi, 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuģtur. Üniversitemizin öğrenci sayısının %40 ını oluģturan Rize merkezdeki Meslek Yüksekokulu 09 ġubat 2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıģtır. 11 Nisan 2012 tarihinde yayımlanan 6287 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun un 19 uncu maddesiyle Rize Üniversitesi nin adı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değiģtirilmiģtir. Yine 2012 yılında 2012/3079 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Hukuk Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, ArdeĢen Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu kurularak mevcutlar oluģmuģtur. 2.2 Eğitim- Öğretim Hizmet ve Ürünleri Tablo 2 verileri yıllarındaki üniversiteye bağlı birimlerdeki öğrenci sayılarını ve önceki dünem itibariyle yıllık artıģ oranlarını sunmaktadır. Toplam öğrenci sayıları dikkate alındığında ilgili dönemde ortalama öğrenci sayılarındaki artıģ oranı %14,94 tür. 4

10 TABLO 2 - YILLARA GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI VE ARTIġ ORANLARI Birim / Bölüm Adı 2007 Yılı 2008 Yılı ArtıĢ % 2009 Yılı ArtıĢ % 2010 Yılı ArtıĢ % 2011 Yılı ArtıĢ % Tıp Fakültesi , , ,16 Ġktisadi ve Ġdari Bil. Fak , ,56 Fen Edebiyat Fakültesi , , , ,27 Eğitim Fakültesi , , , ,26 Ġlahiyat Fakültesi , , , ,77 Turgut Kıran Denizcilik Y.O ,15 Su Ürünleri Fakültesi , , , ,44 Sağlık Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri MYO Meslek Yüksekokulu , , , ,12 Fındıklı MYO , , ,04 ArdeĢen MYO , ,61 Pazar Meslek Yüksekokulu ,37 Fen Bilimleri Enstitüsü , , ,38 Sosyal Bilimler Enstitüsü , , , ,48 TOPLAM ÖĞRENCĠ SAYISI , , , ,6 Tablo 3 de ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrenci sayılarının değiģimi verilmiģtir. Tablonun incelenmesinden de anlaģılacağı üzere 2007 yılında ön lisans öğrenci sayısının toplam öğrenci içindeki payı %79 iken 2011 yılında bu oran %50 ye gerilemiģtir. Plan döneminde bu oranın %20'lere kadar indirilmesinin düģünülmesi, lisans ve lisansüstü eğitime ağırlık verileceğinin bir göstergesidir. TABLO 3 - ÖNLĠSANS - LĠSANS ÖĞRENCĠ SAYILARI DEĞĠġĠM TABLOSU Birim / Bölüm Adı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Ön Lisans Lisans Lisans Öğrencisinin Toplam Öğrenci Ġçerisindeki Oranı Ön Lisans Öğrencisinin Toplam Öğrenci Ġçerisindeki Oranı 20,87 26,28 33,84 43,79 48,25 79,13 73,72 66,16 56,21 51,75 TOPLAM

11 Ön Lisans Öğrencisinin Toplam Öğrenci Ġçerisindeki Oranı Lisans Öğrencisinin Toplam Öğrenci Ġçerisindeki Oranı 79,13 73,72 66,16 56,21 51,75 20,87 26,28 33,84 43,79 48, Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı TABLO 4 - HAZIRLIK EĞĠTĠMĠ VERĠLEN PROGRAM SAYISININ TOPLAM PROGRAM SAYISINA ORANI Hazırlık Eğitimi Verilen Program Sayısı Toplam Program Sayısı 6 67 Hazırlık Eğitimi Verilmeyen Program 92% Hazırlık Eğitimi Verilen Program 8% Tabloda 4 de hazırlık sınıfında yabancı dil eğitimi verilen program sayıları ve örgün öğretim program sayıları belirtilmiģtir. Tablodan da görüleceği üzere 6 programda hazırlık eğitimi verilmektedir. Bu oranın plan döneminde iki katına çıkacağı değerlendirilmektedir. 6

12 TABLO 5 - ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI VE DOLULUK ORANI Birimin Adı ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu YerleĢen Kayıt Yaptıran BoĢ Kontenjan Doluluk Oranı % Tıp Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fak ,68 Fen Edebiyat Fakültesi ,9 Eğitim Fakültesi ,71 Ġlahiyat Fakültesi ,51 Su Ürünleri Fakültesi ,23 Turgut Kıran Denizcilik YO Sağlık Yüksekokulu ,78 TOPLAM ,73 Sağlık Hizmetleri MYO ,33 Meslek Yüksekokulu ,32 Fındıklı MYO ,85 ArdeĢen MYO Pazar MYO ,75 TOPLAM ,25 GENEL TOPLAM ,49 Tabloda 5 de Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen öğrenci kontenjanları ve doluluk oranları yer almaktadır. Tablodan da anlaģılacağı üzere toplam kontenjanın % 80 ni dolmuģ, % 20 si boģ kalmıģtır. BoĢ kalan kontenjanların büyük bir çoğunluğu meslek yüksekokulu programlarına aittir. ÖSS KONTENJANIN DOLULUK ORANI 20% 80% Kayıt Yaptıran BoĢ Kontenjan Tablo 6 da yıllar itibariyle kontenjanların doluluk oranları verilmiģtir. Tablonun incelenmesinden de anlaģılacağı üzere yeni Üniversitelerin açılmasıyla birlikte ön lisans programlarında daha fazla olmak üzere doluluk oranlarında düģüģ olduğu görülmektedir. ÖSYM nin yayınladığı istatistiklere göre lisans düzeyinde doluluk oranının %90 olduğu görülmektedir. Lisans programlarındaki bu doluluk oranlarının Türkiye ortalamasıyla yakın olduğu görülmektedir. 7

13 TABLO 6 - YILLAR ĠTĠBARĠYLE ÖĞRENCĠ KONTENJAN DOLULUK ORANLARI 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Ön Lisans 96,54 92,62 79,75 64,12 80,25 Lisans 99, ,6 85,47 80,73 TOPLAM 96,98 95,18 85,11 72,33 80,49 Ön Lisans Lisans TOPLAM 96,98 95,18 85,11 99, ,6 96,54 92,62 79,75 72,33 85,47 64,12 80,49 80,73 80, Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı AĢağıdaki Ģekilde Üniversitemiz aktif programları listelenmiģtir. ( * ) iģareti ile belirtilen programlarda II. öğretim programları yer almaktadır. Ayrıca mor renkle renklendirilmiģ programlara eğitim öğretim döneminde öğrenci alımına baģlanmıģtır. 8

14 ÜNĠVERSĠTEMĠZ AKTĠF PROGRAMLARI FAKÜLTELER MESLEK YÜKSEKOKULLAR Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi ArdeĢen MYO Sağlık Hizmetleri MYO Biyoloji * Fizik * Kimya * Matematik* Ġlköğretim Sınıf Öğretmenliği* Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği* Fen Bilgisi Öğretmenliği * Sosyal Bilgiler Öğretmenliği * Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Program. * Muhasebe ve Vergi Uygulamala* Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Anestezi Ġlk ve Acil Yardım YaĢlı Bakımı Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği * Fındıklı MYO Pazar MYO Ġlahiyat Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Muhasebe ve Vergi Uyg * Arıcılık Bahçe Tarımı Ġlahiyat * Su Ürünleri Mühendisliği ĠĢletme Yönetimi * Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Kooperatifçilik Organik Tarım Pazarlama Peyzaj ve Süs Bitkileri Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tıp Fakültesi Ġktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Genel Tıp ĠĢletme * Ġktisat * Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Mühendisliği YÜKSEKOKULLAR Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik Sosyal Bilimler MYO Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Programcı* ĠĢletme Yönetimi * Muhasebe ve Vergi Uygulamaları * Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı * Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Geleneksel El Sanatları* Teknik Bilimler MYO Su Ürünleri Ġklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi * Elektrik * DıĢ Ticaret * Elektronik Teknolojisi * Mobilya ve Dekorasyon * Otomotiv Teknolojisi * Çay Eksperliği* Yapı Denetimi Makine * Makine,Resim ve Konstrüksiyon* Tekstil Teknolojisi * ĠnĢaat Teknolojisi * Tablo 7 de öğrencilerin geldikleri illere göre dağılımı verilmiģ olup, tablolardan da anlaģılacağı üzere ön lisans programlarındaki öğrencilerin en az %71 inin Karadeniz Bölgesindeki illerden geldikleri, lisans programlarında ise tam tersi bir durumun ortaya çıktığı, ülkemizin her yöresinden öğrenci geldiği görülmektedir. 9

15 TABLO 7 - LĠSANS VE ÖNLĠSANS PROGRAMLARINA 2011 YILINDA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠLERĠN GELDĠKLERĠ ĠLLERE GÖRE DAĞILIMI Lisans Ön Lisans Ġller Öğrenci Sayısı Yüzdesi % Ġller Öğrenci Sayısı Yüzdesi % Rize Rize Trabzon Trabzon Samsun 91 5 Artvin Ordu 68 4 Samsun Erzurum 66 3 Ordu 98 4 Diğer Ġller Diğer Ġller % LĠSANS 12% 11% 3% 5% 4% Rize Trabzon Samsun Ordu Erzurum Diğer Ġller 4% 5% 29% 7% ÖNLĠSANS 14% 41% Rize Trabzon Artvin Samsun Ordu Diğer Ġller Tabloda 8 de 2011 yılında kayıt yaptıran öğrencilerin Üniversitemizi tercih sıralarının yüzdelik dağılımı verilmiģtir. Tablodan da görüleceği üzere ön lisansa kayıt yaptıran öğrencilerin % 63 ü ilk beģ tercihlerinde Üniversitemizi tercih etmiģlerdir. Buna karģılık lisans düzeyine bakıldığında bu oran % 41 e düģmüģtür. Lisans düzeyinde de Üniversitemizin ilk sıralarda tercih edilmesi için gerekli çalıģmalar yapılması düģünülmektedir. Ön Lisans programlarındaki oranın yüksek olması ön lisansta okuyan öğrencilerimizin % 68 inin bölgedeki illerden gelen öğrencilerden oluģmasından kaynaklanmaktadır. TABLO 8 - LĠSANS VE ÖNLĠSANS PROGRAMLARINA 2011 YILINDA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠLERĠN TERCĠH SIRALARINA GÖRE DAĞILIMI Tercih Sırası Lisans Öğrenci Sayısı Yüzde si % Tercih Sırası Ön Lisans Öğrenci Sayısı 1-5 arasında tercih edenler arasında tercih edenler arasında tercih edenler arasında tercih edenler arasında tercih edenler arasında tercih edenler ve yukarısında tercih edenler ve yukarısında tercih edenler Yüzdesi % 10

16 Lisans 1-5 arasında tercih edenler Önlisans 1-5 arasında tercih edenler 14% 23% 22% 41% 6-10 arasında tercih yapanlar arasında tercih yapanlar 15 ve yukarısında tercih yapanlar 8% 14% 15% 63% 6-10 arasında tercih yapanlar arasında tercih yapanlar 15 ve yukarısında tercih yapanlar TABLO 9 - LĠSANS PROGRAMLARINA 2011 YILINDA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠLERĠN MEZUN OLDUKLARI EĞĠTĠM KURUMUNA GÖRE DAĞILIMI Tercih Sırası Öğrenci Sayısı Yüzdesi % Fen Lisesi Mezunu 16 1 Anadolu Lisesi Mezunu Meslek Lisesi Mezunu Lise Mezunu Fen Lisesi Mezunu 1% Lise Mezunu 64% Anadolu Lisesi Mezunu 13% Meslek Lisesi Mezunu 22% Tablo 9 da lisans düzeyinde kayıt kaptıran öğrencilerin %1 i Fen Lisesi, %13 üde Anadolu Lisesi mezunu oldukları görülmektedir. Plan döneminde Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi mezunu oranlarının artırılarak eğitim-öğretim kalitesinin artırılması düģünülmektedir. 11

17 TABLO 10 - ENSTĠTÜLERDEKĠ ÖĞRENCĠLERĠN YÜKSEK LĠSANS (TEZLĠ/TEZSĠZ) VE DOKTORA PROGRAMLARINA DAĞILIMI 2010 Yılı 2011 Yılı Anabilim Dalı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı Toplam Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı Toplam Fen Bilimleri Sosyal Bilimler Biyoloji Fizik Fen Bilgisi Eğitimi Kimya Su Ürünleri Felsefe ve Din Bilimleri Ġlköğretim Ġslam Tarihi ve Sanatları Temel Ġslam Bilim. Türk Dili ve Edebiyatı TOPLAM Yüksek lisans Fen Bilimleri 11 3 Doktora Sosyal Bilimler Yüksek lisans Doktora Tabloda 10 da Yüksek Lisans ve Doktora öğrenci sayıları yer almaktadır. Üniversitemiz bünyesinde Tezsiz Yüksek Lisans programı bulunmamaktadır. Enstitülerde okuyan toplam 385 öğrencinin 349 u Yüksek Lisans, 36 sı ise Doktora eğitimi görmektedir. Plan dönemi Yüksek lisans ve Doktora öğrenci sayılarının artırılması planlanmaktadır TABLO 11 - YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN SAYISI VE BÖLÜMLERĠ Birimi 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam Toplam

18 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı Tabloda yabancı uyruklu Öğrencilere iliģkin bilgiler yer almaktadır yılında Üniversitemizde 10 u kız toplam 18 yabancı uyruklu öğrenci eğitim almaktadır. Ülkemizde ÖSYM verilerine göre yabacı uyruklu öğrenci olduğu değerlendirildiğinde, özelikle coğrafi olarak yakın olan Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelerden öğrenci talebini artırmak için çalıģmalar yapılaması düģünülmektedir. 2.3 Bilimsel Araştırma Geliştirme Ve Hizmet Ürünleri Proje Bilgileri Tablo 12 de Üniversitemiz Bilimsel AraĢtırma Projelerine yer verilmiģtir. Tablonun incelenmesinden de analaģılacağı üzere devam eden 5 adet TÜBĠTAK Projesi ve 65 adette BAP Projesi bulunduğu anlaģılmaktadır. 1 adet DPT Projesi ise Merkezi AraĢtırma Laboratuarı Projesidir. BAP birimine ait projelerin ortak kullanımda olduğumuz Eğitim ve AraĢtırma Hastanesinden aktarılan AraĢtırma Projeleri payıyla birlikte oldukça artacağı düģünülmektedir. TÜBĠTAK Projeleri ise bizim gibi yeni kurulan Üniversiteler için kötümser bir rakam olmadığı, ancak bu sayının da artırılması için gerekli çalıģmaların yapılması düģünülmektedir. Bunun yanında sadece proje sayısının artırılması veri olarak Kabul edilmemesi gerekmektedir. Proje sonucunda ortaya çıkan bulguların uygulamaya dönük katkıları çok daha önem arz etmektedir. Projeler TABLO 12 - BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJE SAYISI 2010 Yılından Devreden Proje 2011 Yılında Eklenen Proje 2011 Toplam 2011 Yılında Tamamlanan Proje Toplam Ödenek DPT ,00 TÜBĠTAK ,00 A.B DĠĞER BAP ,06 TOPLAM ,06 13

19 Tablo 13 de Üniversitemiz birimleri tarafından düzenlenen etkinliklere yer verilmiģtir. Plan döneminde baģta yöre insanımız olmak üzere ulusal ve ululararası düzeyde paydaģlara hitap edecek sempozyum ve konferanslara da yer verilmesi planlanmaktadır. TABLO 13 - ULUSAL VE ULUSLARARASI BĠLĠMSEL TOPLANTI SAYISI Faaliyet Türü Fakülte Enstitü Y.Okul Meslek Y.Okulu Ġdari Birimler TOPLAM Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer SöyleĢi Tiyatro Konser TOPLAM Tablo 14 de SSCI-SCI-AHCI kapsamındaki makale sayılarının yıllar itibariyle dağılımı ve öğretim üyesi baģına düģen oranlar verilmiģ olup, görüleceği üzere her yıl öğretim üyesi baģına düģen makale sayısında artıģ olduğu görülmektedir. TABLO 14 - YILLAR ĠTĠBARĠYLE ÖĞRETĠM ÜYESĠ BAġINA DÜġEN MAKALE SAYISI SSCI- SCI- AHCI Kapsamında Yayımlanan Makale Sayıları Öğretim Üyesi Sayısı Öğretim Üyesi BaĢına DüĢen Makale Sayısı 0,45 0,43 0,56 0,61 Öğretim Üyesi BaĢına DüĢen Makale Sayısı 0,45 0,43 0,56 0,

20 15 nolu tabloda 2011 yılında SSCI-SCI-AHCI kapsamında yayınlanan makale sayılarının birimler itibariyle dağılımına yer verilmiģtir. Tablodan da görüleceği üzere 51 makaleyle en çok Tıp Fakültesi adıyla yayımın olduğu, Öğretim Üyesi baģına düģen makale sayısında ise 1,44 oranı ile Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından makale yayımlandığı görülmektedir. TABLO 15 - SSCI- SCI- AHCI KAPSAMINDA YAYINLARIN BĠRĠM BAZINDA DAĞILIMI SSCI- SCI- AHCI Öğretim Öğretim Üyesi BaĢına Fakülteler Kapsamında Yay. Üyesi Sayısı DüĢen Makale Sayısı Makale Sayıları Tıp Fakültesi ,62 Fen Edebiyat Fakültesi ,78 Su Ürünleri Fakültesi ,44 Eğitim fakültesi ,17 Turgut Kıran Denizcilik YO ,5 Pazar MYO 4 7 0,57 Diğer Birimler TOPLAM ,61 2% 2% 3% 19% 36% 38% Tıp Fakültesi Fen EdebiyatFakült esi Su Ürünleri Fakültesi Eğitim fakültesi Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı 1,44 0,78 0,62 0,50 0,57 0,17 Turgut Kıran Denizcilik YO 16 nolu tabloda yıllarında yayınevleri tarafından yayımlanan ders kitapları ve diğer kitaplara yer verilmiģtir. 15

21 Birim Adı TABLO 16 - YILLARA GÖRE KĠTAP SAYILARI Uluslar arası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitapları hariç) Uluslar arası yayınevleri tarafından yayımlanan ders kitabı Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan ders kitabı Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 1 1 Ġlahiyat Fakültesi Sağlık Yüksekokulu 1 Fındıklı MYO 3 1 Sağlık Bilimleri Ens. 1 TOPLAM nolu tabloda yılları arasında Ulusal ve Uluslar arası sözlü ve poster bildiri oranlarına yer verilmiģtir. Tablonun incelenmesinden de anlaģılacağı üzere bildiri oranlarında yıllar itibariyle artıģ olduğu görülmektedir. Bu oranların plan döneminde yapılacak teģviklerle birlikte daha da artacağı değerlendirilmektedir. BĠRĠM ADI TABLO 17 - YILLARA GÖRE BĠLDĠRĠ SAYILARI Uluslararası Poster Bildiri Uluslararası Sözlü Bildiri Ulusal Poster Bildiri Ulusal Sözlü Bildiri TOPLAM Fen Edebiyat Fak Ġlahiyat Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Eğitim Fakültesi Sağlık Yüksekokulu ArdeĢen MYO Pazar MYO Fındıklı MYO Sağlık Bilimleri Ens TOPLAM

22 2.3.2 Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Tablo 18 de Üniversiteler Arasında Yapılan Ġkili AnlaĢmalara ait bilgilere yer verilmiģtir. Tablonun incelenmesinden de anlaģılacağı üzere 2011 yılında 26 program, 87 adet öğrenci değiģimi için anlaģma yapıldığı görülmektedir. Plan döneminde yeni anlaģmalar yaparak öğrenci değiģim oranının artırılması planlanmaktadır. TABLO 18 - ERASMUS PROGRAMI KURUMLARARASI ANLAġMALARIMIZ Ġkili AnlaĢma Yapan Fakülte/ Bölüm Fen-Edebiyat Fakültesi / Biyoloji Bölümü Ġkili AnlaĢma Yapılan Yükseköğretim Kurumu Sayısı Ülke Sayısı 4 3 Fen-Edebiyat Fakültesi /Fizik Bölümü 4 3 Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü Eğitim Fakültesi / Ġlköğretim Bölümü 2 2 AnlaĢma Kapasitesi Öğrenci Sayısı 8 L. 8 Y.L. 7 L. 8 Y.L. 2 L. 2 Y.L. 2 L. 2 Y.L. 3 L. 2 Y.L. 4 L. 4 Y.L. Öğretim Elemanı Sayısı Ġlahiyat Fakültesi Y.L. 1 Su Ürünleri Fakültesi / Fisheries Bölümü Su Ürünleri Fakültesi / Aguaculture Bölümü Su Ürünleri Fakültesi / Environmental Sciences L. 2 Y.L. 2 L. 2 Y.L. 2 L. 2 Y.L. Ġ.Ġ.B.F. / ĠĢletme Bölümü L. 11 Ġ.Ġ.B.F. / Ġktisat Bölümü L. 1 Tıp Fakültesi / Tıp L TABLO 19 - FARABĠ DEĞĠġĠM PROGRAMI KAPSAMINDAKĠ ÖĞRENCĠ SAYILARI Yıllar Gelen Öğrenci Sayıları Giden Öğrenci Sayıları

23 Gelen Öğrenci Sayıları Giden Öğrenci Sayıları nolu tabloda Farabi değiģim programı kapsamında Üniversitemize gelen ve giden öğrenci sayıları verilmiģtir. Tablodan da görüleceği üzere 2011 yılında 12 öğrenci gelmiģ, 19 öğrenci de baģka Üniversitelere eğitim için gitmiģtir. 2.4 Eğitime Yardımcı Hizmet Ve Ürünleri Beslenme-Sağlık-Spor Hizmetleri 20 nolu tabloda yılları arasında öğrencilerin ve personelin yediği yemek sayıları ve yemej hizmetinden yararlanma oranları verilmiģitir. Plan döneminde yemek hizmetinden yararlanma oranlarının artırılması için gerekli çalıģmaların yapılmasından sonra öğrencilerin yararlanma oranın % 40 ların üzerine çekilmesi düģünülmektedir. TABLO 20 - YEMEK HĠZMETĠNDEN YARARLANAN ÖĞRENCĠ SAYILARI 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Öğrencinin Yediği Yemek Sayısı Öğrenci Sayısı Öğrenci BaĢına Yemek Hizmetinden Yararlanma Oranı 30,61 37,67 38,44 33,76 Personelin Yediği Yemek Sayısı Personel Sayısı Personel BaĢına Yemek Hizmetinden Yararlanma Oranı 50,54 30,02 58,59 58,12 Personel BaĢına Yemek Hizmetinden Yararlanma Oranı Öğrenci BaĢına Yemek Hizmetinden Yararlanma Oranı 50,54 30,02 58,59 58,12 28,16 37,67 38,44 33, Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 18

24 1 nolu tabloda öğrenci kulüp sayılarına yer verilmiģtir. Tablodan da görüleceği üzere 2011 yılında 30 öğrenci kulübü ve bu kulüplere kayıtlı 916 öğrenci olduğu görülmektedir. Mezun öğrenci kulübü ve Üniversitemizin mezun sayısı arttıkça mezun öğrenci kulüplerinin de açılacağı düģünülmektedir. TABLO 21 - ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ 2010 Yılı 2011 Yılı Öğrenci Kulübü Sayısı Mezun Öğrenciler Kulübü - - Kulüplere Üye Olan Öğrenci Sayısı Toplam öğrenci sayısı Kulüp Sayısının Öğrenci Sayısına Oranı 0,24 0,25 Kulüplere Üye Olan Öğrenci Oranı 11,91 13, Yılı Kulüplere Üye Olan Öğrenci Oranı Kulüplere Üye Olmayan Öğrenci Oranı 12% 2011 Yılı Kulüplere Üye Olan Öğrenci Oranı Kulüplere Üye Olmayan Öğrenci Oranı 13% 88% 87% 22 nolu tabloda Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere yer verilmiģtir. Plan döneminde öğrencilerin katılacağı sosyal ve kültürel faaliyetlere ağırlık verilmesi düģünülmektedir. Düzenlenen Etkinlik Sayısı TABLO 22 - DÜZENLENEN ETKĠNLĠKLER 2010 Yılı 2011 Yılı Katılan Öğrenci Sayısı Düzenlenen Etkinlik Sayısı Katılan Öğrenci Sayısı

25 Düzenlenen Etkinlik Sayısı Katılan Öğrenci Sayısı Yılı 2011 Yılı Tablo 23 de düzenlenen spor etkinliklerine dair bilgiler yer almaktadır yılı içinde 5 dalda150 öğrencimiz Üniversiteler arası düzenlenen çeģitli organizasyonlara katılmıģtır. TABLO 23 - SPORCU BĠLGĠLERĠ Katılınan Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan KiĢi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı Öğrenci TOPLAM nolu tabloda kısmi zamanlı olarak çalıģan öğrenci sayılarına yer verilmiģtir. Plan döneminde bütçe imkanları çerçevesinde kısmi zamanlı çalıģan öğrenci sayısı artırılması düģünülmektedir. TABLO 24 - KISMĠ ZAMANLI ÇALIġAN ÖĞRENCĠ SAYISI 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı KISMĠ ZAMANLI ÇALIġAN ÖĞRENCĠ SAYISI 20

26 2.5 Diğer Eğitim Öğretim Hizmet Ve Ürünleri Sağlık Hizmet ve Ürünleri Sağlık Bakanlığıyla Üniversitemiz arasında 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü ve ek 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait Birimlerin Birlikte Kullanımı ve ĠĢbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden Rize Eğitim ve AraĢtırma Hastanesinin ortak kullanımıyla ilgili tarihinde protokol imzalanmıģ olup, bu tarihten itibaren söz konusu hastane ortak kullanılmaktadır. Söz konusu hastanede 2011 yılında verilen sağlık hizmetlerine iliģkin bilgilere aģağıda tablo 25 de yer verilmiģtir. TABLO 25 - HASTANE BĠLGĠLERĠ Birim Yatak Sayısı Hasta Sayısı Tetkik Sayısı ACĠL SERVĠS HĠZMETLERĠ YOĞUN BAKIM KLĠNĠK AMELĠYAT SAYISI POLĠKLĠNĠK HASTASI SAYISI LABORATUAR HĠZMETLERĠ RADYOLOJĠ ÜNĠTESĠ HĠZMETLERĠ NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERĠLEN HĠZ MEDĠKO SOSYAL POLĠKLĠNĠK HASTA SAYISI Toplam nolu tabloda yıllar itibariyle hasta sayısındaki artıģ ve azalıģ oranları belirtilmiģtir. Tablodan da görüleceği üzere 2010 yılında 2009 yılına göre ciddi bir artıģ meydana gelmiģtir. Bu artıģın Tıp Fakültesindeki öğretim üyelerinin muayene hizmeti vermeye baģlamalarından ötürü kaynaklandığı düģünülmektedir. TABLO 26 ORTAK KULLANIMDA OLAN HASTANEDEKĠ HASTA SAYILARI ArtıĢ Oranı ArtıĢ Oranı % % Yatan Hasta , ,65 Ayaktan Hasta , ,99 Toplam , ,84 21

27 2.5.2 Kütüphane Hizmetleri 27 nolu tabloda kütüphanelerimizde bulunan kitap, periyodik yayın ve elektronik yayınlara iliģkin bilgiler yer almaktadır. Tablodan da görüleceği üzere kitap, 3 adet periyodik yayın ve 90 adet elektronik yayın bulunmaktadır. Plan döneminde ihtiyaçlar ve bütçe imkanları çerçevesinde yeni alımlar yapılarak kütüphane kaynaklarının zenginleģtirilmesi düģünülmektedir. Üniversitemizde Zihni Derin Kampüsünde Merkez kütüphane ve buna bağlı olarak diğer 7 yerleģkede ayrı kütüphane birimleri bulunmaktadır. WEB sitesi aracılığı ile abone olunan veritabanlarına, e-dergilere, e-kitaplara ve diğer kütüphanecilik hizmetlerine interaktif ortamdan 24 saat ulaģılabilmektedir. Bölümü TABLO 27 - KÜTÜPHANE KAYNAKLARI Kitap Periyodik Yayın Elektronik Yayın Diğerleri TOPLAM Tıp Fen Sosyal Diğerleri TOPLAM Tablo 28 de yıllar itibariyle kitap saylarındaki artıģlar verilmiģtir. Bu artıģların büyük bir kısmı bütçe imkanlarıyla, bir kısmı da bağıģ yoluyla edinilmiģtir. TABLO 28 - YILLAR ĠTĠBARĠYLE KĠTAP SAYILARI 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Kitap

28 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Stratejik Planı Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2.6 Paydaş Analizi Paydaşların Tespiti Etki Düzeyi ve Önceliklendirilmesi Üniversitemizin görev ve sorumlulukları, ürün ve hizmetleri bakımından üniversiteden doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya Üniversitemizi etkileyen paydaģlar tespit edilmiģ ve aģağıdaki tablolarda gösterilmiģtir. PaydaĢlarımız iç ve dıģ paydaģlar olarak ayrılmaktadır. Üniversite faaliyetlerini etkileme gücü ve üniversite faaliyetlerinden etkilenme derecesi dikkate alınarak aģağıdaki gibi önceliklendirilmiģtir. Ġç ve dıģ paydaģlarımız Üniversitemizin görev ve sorumlulukları, ürün ve hizmetleri bakımından Üniversite faaliyetlerini etkileme gücü ve üniversite faaliyetlerinden etkilenme derecesi dikkate alınarak önem derecesine ve etki düzeyine göre iliģkilendirilmiģtir. TABLO - 29 ĠÇ PAYDAġLAR PaydaĢ Adı Ġç PaydaĢlar Öğrenciler Ġç PaydaĢ Akademik Personel Ġç PaydaĢ Ġdari Personel Ġç PaydaĢ Hizmet Alım SözleĢmesi Ġle Ġstihdam Edilenler Ġç PaydaĢ Öğrenci Aileleri Ġç PaydaĢ Mezunlar Ġç PaydaĢ Neden PaydaĢ Önceliği Etki Düzeyi Önem Derecesi Kamu Hizmetini Kullanan ve Yönlendiren / Stratejik Ortak Kamu Hizmeti Üreten / Stratejik Ortak Kamu Hizmeti Üretim Sürecinde / Temel Ortak Hizmet Üretim Sürecine Yardımcı Olan / Yüksek Zayıf 1.Derece Yüksek Orta 1.Derece Yüksek Orta 1.Derece Orta Zayıf 2.Derece Orta Zayıf 2.Derece Orta Zayıf 2.Derece Temel Ortak Kamu Hizmetini Kullanan / Finansal Ortak Kamu Hizmetini Kullanan Öğrenim Sonuçlarını Değerlendiren 23

29 PaydaĢ Adı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) TÜBĠTAK Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı SayıĢtay BaĢkanlığı BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) TBMM Kamu Sektörü Özel Sektör DıĢ PaydaĢlar DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ TABLO - 30 DIġ PAYDAġLAR Neden PaydaĢ Önceliği Etki Düzeyi Yönlendirme, Koordinasyon, Standart Belirleme vb. Proje ÇalıĢması, Ortak ÇalıĢma vb. Üst Politika Belgeleri, Plan ve Programlar, Yatırımlar, KamulaĢtırma vs. Bütçe, Mali Yönetim ve Kontrol, Muhasebe Kayıtları, Kesin Hesap, KamulaĢtırma vs. Mali Denetim, Performans Denetimi Önem Derecesi Yüksek Güçlü 1.Derece Yüksek Güçlü 1.Derece Yüksek Güçlü 1.Derece Yüksek Güçlü 1.Derece Yüksek Güçlü 1.Derece DıĢ PaydaĢ Hazine Yardımı Orta Orta 2.Derece DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ DıĢ PaydaĢ Yönlendirme, Koordinasyon, Standart Belirleme vb. Yasama, Hükümet Politikaları, Plan ve Bütçe Çıktı ya da Sonuçları Değerlendiren Kullanıcılar Çıktı ya da Sonuçları Değerlendiren Kullanıcılar Orta Orta 2.Derece Orta Orta 2.Derece Orta Orta 2.Derece Orta Orta 2.Derece Rize Valiliği DıĢ PaydaĢ Ortak ÇalıĢma vb. Orta Zayıf 2.Derece Yerel Yönetimler ġehir Halkı Diğer Üniversiteler DıĢ PaydaĢ Ortak ÇalıĢma vb. Orta Zayıf 2.Derece DıĢ PaydaĢ Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Sonuçlardan Faydalanan Orta Zayıf 3.Derece DıĢ PaydaĢ Ortak ÇalıĢma vb. Orta Zayıf 3.Derece Tedarikçiler DıĢ PaydaĢ Hizmet /Ürün Üreten Orta Zayıf 3.Derece Sivil Toplum KuruluĢları (STK) Yerel Basın- Yayın DıĢ PaydaĢ Ortak ÇalıĢma vb. Orta Zayıf 3.Derece DıĢ PaydaĢ Tanıtım, Bilgilendirme, Halkla iliģkiler Orta Zayıf 3.Derece Paydaşların Görüş ve Önerilerinin Alınması Stratejik planlama çalıģmaları çerçevesinde Üniversitemizin iç ve dıģ paydaģları tespit edilmiģ, tüm paydaģlarımıza stratejik plan çalıģmalarının baģladığı resmi yazı ve e- posta yoluyla duyurularak stratejik planlama sürecine katkıları istenilmiģtir. Bu süreçte stratejik plan bilincinin oluģturulması ve planın sahiplenilebilmesi için eğitim ve toplantılar düzenlenmiģ, memnuniyet anketleri hazırlanarak uygulanmıģtır. Bunun 24

30 yanında stratejik planlama kılavuzu hazırlanarak Üniversitemizin harcama birimleri düzeyinde taslak plan hazırlamaları istenilmiģ olup, birimlerin hazırladıkları stratejik plan taslakları geniģ katılımlı toplantıda görüģülerek değerlendirilmiģtir. Birimlerden gelen dokümanlar ve paydaģların görüģ ve istekleri doğrultusunda komisyon toplantıları yapılarak stratejik plana yön verilmiģtir. Ġlimizdeki dıģ paydaģlarla yaptığımız anket çalıģmalarında özelikle ilimizin doğal zenginliklerinin değerlendirilmesi, turizm in geliģtirilmesi için çalıģmaların yapılması gerektiği, yine ilimiz ve bölgemizdeki sanayi- ticaret ve iģ olanakları( özellikle çay sektörü) ile ilgili ortak projeler geliģtirilmesi ve yöre halkına yönelik yaģam boyu eğitim programları düzenlenmesi gibi konularda beklentileri olduğu görülmüģtür. PaydaĢlarımızın bu beklenti ve talepleri doğrultusunda planın stratejik yönlendirme ve oluģturma evresine yön verilmiģtir. AĢağıdaki tablolarda öğrenci ve personele yönelik yapılan anketlerde sorulan soruların bir kısmına yer ver verilmiģtir. TABLO 31 ÖĞRENCĠ ANKETĠ Katılıyorum Biraz Katılıyorum Katılmıyorum Ġlgi ve gereksinimlerimizi karģılayacak sayı ve çeģitlilikte seçmeli ders vardır Katılıyorum Biraz Katılıyorum Katılmıyorum 17% 48% 35% Tablodan da görüleceği üzere öğrencilerin %48 i seçmeli derslerin az olduğu yönünde görüģ belirtmiģ olup plan döneminde seçmeli ders oranının artırılmasıyla ilgili çalıģmalar yapılması düģünülmektedir. TABLO 32 ÖĞRENCĠ ANKETĠ Katılıyorum Biraz Katılıyorum Katılmıyorum Derslerin teorik ve pratik dağılımı dengelidir Katılıyorum Biraz Katılıyorum Katılmıyorum Tablo 32 den öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun derslerin teorik ve pratik dağılımından memnun olmadıkları anlaģılmakta olup, özellikle yüksekokullarda daha çok teorik derslere ağırlık verilmesi gerektiği düģünülmektedir. 35% 47% 18% 25

31 TABLO 33 ÖĞRENCĠ ANKETĠ Katılıyorum Biraz Katılıyorum Katılmıyorum Sınıf mevcudu uygundur Katılıyorum Biraz Katılıyorum Katılmıyorum 43% 57% 33 nolu tablonun incelenmesinden de anlaģılacağı üzere büyük oranda sınıfların yeterli olduğu değerlendirilmekle birlikte daha iyi koģullara ulaģmak içinde plan döneminde çalıģmalara devam edilecektir. TABLO 34 ÖĞRENCĠ ANKETĠ Katılıyorum Biraz Katılıyorum Katılmıyorum Kütüphaneden yararlanabiliyorum nolu tabloda kütüphane kaynaklarından yararlanma oranının %57 olduğu görülmektedir. Üniversitemizin dağınık yerleģkelere sahip olması öğrencilerin merkez kütüphanesinden faydalanma olanaklarını da etkilemektedir. Plan döneminde merkez kütüphane dıģında da diğer kampüslere özellikle kendi olanaklarıyla ilgili basılı materyaller alınarak kütüphane olanaklarının iyileģtirilmesi planlanmaktadır. Katılıyorum Katılmıyorum 43% Biraz Katılıyorum 57% TABLO 35 ÖĞRENCĠ ANKETĠ Katılıyorum Biraz Katılıyorum Katılmıyorum Laboratuarlarda yeterli araç ve gereç bulunuyor Katılıyorum Biraz Katılıyorum Katılmıyorum 22% 38% 40% 35 nolu tablodan da anlaģılacağı üzere laboratuarlardaki makine ve teçhizatın yeterli oluğu, ancak bazı bölümlerde yeni alımların yapılması gerektiği düģünülmektedir. 26

32 TABLO 36 ÖĞRENCĠ ANKETĠ Katılıyorum Biraz Katılıyorum Katılmıyorum Mesleğimle ilgili çalıģma alanları hakkında yeterli rehberlik alıyorum Tablo 36 nın incelenmesinde öğrencilerin büyük çoğunluğunun meslekleriyle ilgili yeterli rehberlik hizmeti almadıkları görülmekte olup plan döneminde Akademik birimlerde gerekli çalıģmalar yapılacaktır. Katılıyorum Biraz Katılıyorum Katılmıyorum 17% 38% 45% TABLO 37 ÖĞRENCĠ ANKETĠ Katılıyorum Biraz Katılıyorum Katılmıyorum Sosyal faaliyetlerimizin gerçekleģtirilmesini sağlayıcı fırsatlar vardır Katılıyorum Biraz Katılıyorum Katılmıyorum 18% 46% 36% 37 nolu tablonun incelenmesinden de anlaģılacağı üzere öğrencilerin büyük bir çoğunluğu sosyal faaliyetler hakkında olumsuz görüģ beyan etmiģtir. Bu bağlamda plan döneminde sosyal faaliyetlerin artırılmasına özen gösterilerek, memnuniyet derecelerinin artırılmasına çalıģılacaktır. TABLO 38 ÖĞRENCĠ ANKETĠ Bölümümüzdeki masa, sandalye, sıra vb. eģyaların rahat ve kullanıma uygun olduğunu düģünüyorum Katılıyorum Biraz Katılıyorum Katılmıyorum Tablo 38 de öğrencilerin bölümlerinde kullanmakta oldukları fiziki alt yapıyla ilgili memnuniyetleri ölçülmek istenilmiģ olup tablodan da görüleceği üzere büyük çoğunluğun memnun olduğu anlaģılmaktadır. Katılıyorum Katılmıyorum 15% 40% Biraz Katılıyorum 45% 27

33 TABLO 39 - ÖĞRENCĠ ANKETĠ Katılıyorum Biraz Katılıyorum Katılmıyorum Üniversitenin bilgisayar ve internet olanaklarını yeterli görüyorum Katılıyorum Biraz Katılıyorum Katılmıyorum 31% 27% 42% Tablo 39 da bilgisayar ve internet olanakları konusunda görüģleri istenilmiģ olup plan döneminde internete eriģimin daha kolaylaģtırılması için gerekli çalıģmaların yapılması düģünülmektedir. TABLO 40 - AKADEMĠK PERSONEL ANKETĠ Bölümde akademik / mesleksel geliģmeye katkı sağlanması (kongre, katılmayı teģvik etme, izin, parasal destek vb.) Memnunum Kararsızım Memnun Değilim nolu tabloda akademik personelin akademik kariyer geliģtirmeyle ilgili kurumu katkısı ve teģviki sorulmuģ olup memnuniyet oranı%30 arda kalmıģtır. Plan döneminde bu konuda iyileģtirmeler ve teģvikler yapılması planlanmaktadır. Memnunum Kararsızım Memnun Değilim 38% 32% 30% TABLO 41 - AKADEMĠK PERSONEL ANKETĠ Kurum / Bölüm içi iletiģim, haberleģme olanakları (mesaj, duyuru, yeni bilgilerin zamanında iletilmesi vb.) Memnunum Kararsızım Memnun Değilim Memnunum Kararsızım Memnun Değilim 15% 23% 62% 41 nolu tabloda kurum içi iletiģim olanaklarıyla ilgili akademik personelin memnuniyetleri sorulmuģ olup ankete katılanların %62 sinin memnun olduğu anlaģılmaktadır. 28

34 TABLO 42 KADEMĠK PERSONEL ANKETĠ Memnunum Kararsızım Üniversite tarafından öğretim elemanlarının sürekli eğitime yönelik sağlanan olanakların yeterliliği (kurs, konferans, hizmet içi eğitimler vb.) Memnun Değilim nolu tabloda öğretim elemanlarına sürekli eğitime yönelik sağlanan olanaklar sorulmuģ olup daha çok ağırlıkta kararsızların olduğu görülmektedir. Bu konuda plan döneminde iyileģtirmeler ve destekler düģünülmektedir. Memnunum Kararsızım Memnun Değilim 39% 21% 40% TABLO 43 - AKADEMĠK PERSONEL ANKETĠ Üniversitenin, öğretim elemanlarına akademik çalıģmalarına yönelik sunduğu olanakların yeterliliği Memnunum Kararsızım Memnun Değilim Memnunum Kararsızım Memnun Değilim 36% 32% 32% 43 nolu tabloda akademik çakıģmalara yönelik sunulan olanakların yeterliliği hususundaki memnuniyetsizlik oranının özellikle merkezi araģtırma laboratuarının, tıbbi biyo teknoloji laboratuarının tamamlanması ve BAP biriminden verilen proje desteklerinin artırılmasıyla azalacağı planlanmaktadır. TABLO 44 ĠDARĠ PERSONEL ANKETĠ Memnunum Kararsızım Memnun Değilim Kurum / bölüm içi görev dağılımının çalıģanların yetenek ve niteliğine uygunluğu nolu tabloda görevlendirilmeyle ilgili memnuniyet oranları sorulmuģ olup %55 oranında memnuniyettin olduğu görülmektedir. Plan döneminde yapılması düģünülen görev tanımları ve iģ akıģ Ģemalarının tamamlanmasından sonra memnuniyetin daha da artacağı düģünülmektedir. Memnunum Kararsızım Memnun Değilim 23% 22% 55% 29

35 TABBLO 45 ĠDARĠ PERSONEL ANKETĠ Memnunum Kararsızım Memnun Değilim Kurumda / Bölümde personele yönelik hizmet içi eğitimlerin yeterliliği Memnunum Kararsızım Memnun Değilim 46% 27% 27% 45 nolu tabloda personele yönelik verilen hizmet içi eğitimler konusunda memnuniyetsizliğin olduğu görülmektedir. Plan döneminde hizmet içi eğitimlere ağırlık verilmek suretiyle personellerin kendilerini geliģtirmelerine olanak sağlanacaktır. TABLO 46 AKADEMĠK VE ĠDARĠ PERSONEL ANKETĠ Üniversitenin diğer birimlerinde sunulan beslenme hizmetlerinin yeterliliği Memnunum Kararsızım Memnun Değilim Üniversitemizin beslenme hizmetleri hizmet alımı yoluyla karģılanmaktadır. Bu bağlamda personellerimizde öğrencilere sunulan yemek hizmetlerinden faydalanmaktadırlar. Tabloda kararsızların oranı %40 olduğu görülmektedir. Bunun nedeni ise her yıl yemek yapan firmanın değiģmesinden kaynaklandığı düģünülmektedir. Yemek hizmetlerinin daha da iyileģtirilmesi için gerekli hassasiyetler gösterilecektir. Memnunum Kararsızım Memnun Değilim 26% 34% 40% TABLO 47 AKADEMĠK VE ĠDARĠ PERSONEL ANKETĠ Üniversitenin sunduğu ulaģım olanaklarının yeterliliği (araç sayısı, servis kıtlığı, güvenlik, rahatlık, vb.) Memnunum Kararsızım Memnun Değilim Memnunum Kararsızım Memnun Değilim 35% 31% 34% Üniversitemizin kampus yapısının oldukça dağınık olmasından dolayı personel sayısının yoğun olduğu yerleģkelere servis hizmeti sunulmaktadır. Personel sayısına bağlı olarak zaman içinde diğer yerleģkelere de servis hizmeti verilmek suretiyle memnuniyet oranlarının artacağı düģünülmektedir. 30

36 TABLO 48 AKADEMĠK VE ĠDARĠ PERSONEL ANKETĠ Memnunum Kararsızım Memnun Değilim Üniversitenin çalıģanlarına sunduğu sosyal olanakların yeterliliği (dinlenme, spor, eğlence vb.) Memnunum Kararsızım Memnun Değilim 48 nolu tabloda Üniversitemizin kuruluģu bir kamu kuruluģu olarak düģünüldüğünde çok yeni sayılmaktadır. Bu bağlamda sosyal tesisler yönünden eksikliklerimiz bulunmaktadır. Plan döneminde sosyal tesislere de ağırlık verilmek suretiyle çalıģanlarımıza yeni olanaklar sunulması planlanmaktadır. 43% 35% 22% TABLO 49 AKADEMĠK VE ĠDARĠ PERSONEL ANKETĠ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin bir mensubu olmaktan Memnunum Kararsızım Memnun Değilim Memnunum Kararsızım Memnun Değilim 4% 22% 74% Bu tabloda Üniversitemizin bir mensubu olmaktan duyulan memnuniyet sorulmuģ olup, memnun olanların oranı görüleceği üzere %74 çıkmıģtır. Bu sonucun kurum kültürünün oluģması, Üniversitemizin geliģimini hızla sürdürmesi için önemli bir sonuç olduğu değerlendirilmektedir. 2.7 Örgüt Yapısı Rektör Rektör, profesör akademik unvanına sahip kiģiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından CumhurbaĢkanınca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kiģiliğini temsil eder. Rektör, çalıģmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kiģiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Rektör yardımcıları, rektör tarafından beģ yıl için atanır. 31

37 Senato Senato, rektörün baģkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teģekkül eder. Senato, her eğitim - öğretim yılı baģında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. Üniversite Yönetim Kurulu Üniversite yönetim kurulu; rektörün baģkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değiģik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek Ģekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluģur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Fakülteler Fakülte; yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayın yapan ve kendisine enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluģlar bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur ve kanunla kurulur. Fakülte, genellikle her biri en az ayrı bir eğitim programı yürüten bölümlerden oluģur. Bir eğitim programı uygulayan fakültelerde bir bölüm bulunur. Enstitüler Üniversite ve fakültelerde kurulan enstitüler, birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve uygulama yapan birimlerdir ve kanunla kurulurlar. Enstitüler, ana bilim dallarından oluģur. Üniversite ve fakültelerde lisansüstü eğitim bu maksatla kurulan enstitüler tarafından düzenlenir. Enstitü müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiģ olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. Yüksekokullar Yüksekokullar; ön lisans veya lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumlarıdır. Yüksekokullar her biri ayrı bir eğitim-öğretim programı yürüten bölümlerden veya anabilim veya ana sanat dallarından oluģur ve kanunla kurulurlar. Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu, yüksekokul yönetim kuruludur. Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiģ olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. 32

38 Ġç Denetim Birimi Ġç denetim birimi (baģkanlığı), Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüģü üzerine kamu idarelerinin kuruluģ kanunlarında yer alan hükümlere göre kurulur, hüküm bulunmadığı hallerde, idarenin ihtiyacı dikkate alınarak iç denetçiler arasından bir baģkan görevlendirilmek suretiyle oluģturulabilir. Genel Sekreterlik Rektörlük örgütünde idari yönetimin baģında genel sekreter bulunmaktadır. Genel sekreterliğe bağlı genel sekreter yardımcısı, daire baģkanlıkları, hukuk müģavirliği, döner sermaye iģletme müdürlüğü bulunmaktadır. Ġdari birimlerde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak devlet memurları görev yapmaktadır. Bu çerçevede Üniversitemiz 10 Fakülte, 6 yüksekokul, 3 enstitü, 6 meslek yüksekokulu, 6 uygulama AraĢtırma Merkezi ve Ġdari teģkilattan oluģmaktadır. TeĢkilat yapısıyla ilgili tablo aģağıdaki gibidir. 33

39 REKTÖR SENATO YÖNETĠM KURULU REKTÖR YARDIMCILARI ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR ENSTĠTÜLER UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ MESLEK YÜKSEKOKULLARI GENEL SEKRETERLĠK FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ GÜNEYSU FĠZĠK TEDAVĠ VE REH. YO. FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠTKĠ VE TOPRAK UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ ARDEġEN MYO BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANKIĞI ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANKIĞI ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SAĞLIK YO. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KARADENĠZ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FINDIKLI MYO BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ BĠRĠMĠ PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ TURGUT KIRAN DENĠZCĠLĠK YO. SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MAVĠ YEMĠġ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MYO DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK,KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ZĠRAAT VE DOĞA BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ YABANCI DĠLLER YO. BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YO. SAĞLIK UYGULAMA VE ARAġTIRMA MREKEZĠ SU ÜRÜNLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ SOSYAL BĠLĠMLER MYO TEKNĠK BĠLĠMLER MYO ENFORMASYON MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI ĠġLEERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI ARDEġEN TURĠZM VE OTELCĠLĠK YO. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ PAZAR MYO ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAĠRE BAĠKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 34

40 2.8 İnsan Kaynaklari Her geçen gün büyüyerek geliģen Üniversitemizde insan kaynakları yönetimi de kurumumuzun baģarısını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Özellikle son yıllarda uluslar arası rekabet ve teknoloji alanında meydana gelen yenilikler nitelikli insan kaynakları gerekliliğini daha fazla hissettirmektedir. Üniversitemiz stratejik amaçlarına ulaģabilmek için insan kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı amaçlamaktadır. Bunun için üniversitemiz, üniversitemizin bütünsel performansını artıracak ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayacak insan kaynakları yönetimini, üniversitemizin stratejik hedefleriyle iliģkilendirecek olan birbirleriyle uyumlu ve birbirlerini tamamlayan insan kaynakları faaliyetlerinin hayata geçirilmesine çalıģacaktır Akademik Personel Tablo 50 de Üniversitemiz Akademik Personelinin ünvanlara gore dağılımı verilmiģtir. Tablodan da anlaģılacağı üzere akademik kadroların %57 si doldurulmuģ olup yıl sonu itibariyle 221 i öğretim üyesi olmak üzere toplam 535 akademik personel görev yapmaktadır. TABLO 50 - AKADEMĠK PERSONEL Unvan Kadroların Doluluk Oranına Göre (Ġzinli Kadrolar) Dolu BoĢ Toplam Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Üyeleri Toplamı Öğretim Görevlisi Okutman Uzman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Öğretim Üyesi DıĢındaki Akademik Personel Toplamı GENEL TOPLAM

41 Öğretim Üyeleri Toplamı Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel Toplamı GENEL TOPLAM Boş 42% Dolu 58% Boş 44% Dolu 56% Boş 43% Dolu 57% 51 nolu tabloda yıllar itibariyle akademik personel sayısındaki artıģlar verilmiģtir. Tablodan da görüleceği üzere 2007 yılından 2011 yılına kadar %166 artıģ sağlanmıģtır.plan döneminde artıģın devam edceği düģünülmektedir. TABLO 51 - YILLARA GÖRE AKADEMĠK PERSONEL ĠLE ĠLGĠLĠ GELĠġMELER 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Üyeleri Toplamı Öğretim Görevlisi Okutman AraĢtırma Görevlisi Uzman Öğretim Üyesi DıĢındaki Akademik Personel Toplamı TOPLAM AKADEMĠK PERSONEL

42 201 Toplam Akademik Personel Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Tablo 52 de Yabancı Uyruklu Personele ĠliĢkin bilgiler verilmiģ olup Üniversitemizde 1 profesör, 2 doçent olmak üzere 7 adet yabancı uyruklu personel görev yapmaktadır.plan döneminde ihtiyaç duyulduğunda nitelikli yabancı personel istihdamına devam edilmesi düģünülmektedir. TABLO 52 - YABANCI UYRUKLU ÖĞRETĠM ELEMANLARI Ünvanı ÇalıĢtığı Birim KiĢi Sayısı Profesör Fen Edebiyat Fakültesi 1 Doçent Fen Edebiyat Fakültesi-Eğitim Fakültesi 2 Yardımcı Doçent Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi-Ġlahiyat Fakültesi Okutman Rektörlük Yabancı Diller 1 TOPLAM 7 3 TABLO 53 - AKADEMĠK PERSONELĠN YAġ ĠTĠBARIYLA DAĞILIMI 25 yaģ ve altı yaģ yaģ yaģ yaģ 51 yaģ ve üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Tablo 53 de akademik personelin yaģ itibariyle dağılımı verilmiģtir. Tablodan da anlaģılacağı üzere personelin %39 unun 30 yaģ altında olduğu ve genel itibariyle genç bir akademik personel grubuna sahip olduğumuz anlaģılmaktadır. 15% 18% 6% 22% 13% 26% 25 yaģ ve altı yaģ yaģ yaģ yaģ 51 yaģ ve üzeri 37

43 TABLO 54 - AKADEMĠK PERSONELĠN HĠZMET SÜRESĠNE GÖRE DAĞILIMI 21 Yıl 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 34,02 12,71 10,84 17,94 13,27 11,21 13% 18% 11% 11% 13% 34% 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl Üzeri Tablo 54 de Akademik Personelin hizmet yılı süreleri verilmiģtir. Personelin %34 gibi büyük bir oranının 1 ila 3 yıl hizmeti olduğu görülmektedir. Hizmet süresinin genel itibariyle az olması tecrübe eksikliğine neden olduğu ancak iyi yönlendirilmesi durumunda baģarılı bir kadroya sahip olacağımız düģünülmektedir İdari Personel TABLO 55 - ĠDARĠ PERSONEL (SINIFLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE) Dolu BoĢ Toplam Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı ( GĠH) Sağlık Hizmetleri Sınıfı (SHS) Teknik Hizmetleri Sınıfı (THS) Avukatlık Hizmetleri Sınıfı (AHS) Din Hizmetleri Sınıfı (DHS) Yardımcı Hizmetli Sınıfı ( YHS) TOPLAM Tabloda 55 de idari personelin hizmet sınıfları bazında dağılımı verilmiģtir. Tablodan da anlaģılacağı üzere idari personel kadrolarının %31 inin dolu olduğu görülmektedir. Bu doluluk oranının düģük olmasının nedeni idari personelin merkezi sınavla atanması ve bu personellerin asaletlerinin tasdik edilmesinden sonra çeģitli sebeplerle kendi memleketlerine dönme isteğinden kaynaklanmaktadır. 69% Dolu BoĢ 31% 38

44 TABLO 56 - ĠDARĠ PERSONELĠN EĞĠTĠM DURUMU Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.Lisans ve Doktora KiĢi Sayısı Yüzde 2,06 17,28 24,69 54,32 1,65 54% 2% 2% 17% 25% Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Tablo 56 da Ġdari Personelin eğitim durumuyla ilgili bilgilere yer verilmiģtir. Tablodan da anlaģılacağı üzere personelin % 54 gibi büyük bir oranı lisans mezunu olduğu görülmektedir. Y.Lisans ve Doktora TABLO 57 - ĠDARĠ PERSONELĠN HĠZMET SÜRESĠNE GÖRE DAĞILIMI 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 37,45 20,16 3,7 11,52 14,4 12,76 14% 12% 4% 13% 20% 37% 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl Üzeri Tablo 57 de Ġdari Personelin hizmet yılına ait bilgiler yer almaktadır. Tablonun incelenmesinden de anlaģılacağı üzere personelinin çoğunluğunun hizmet yılının bir ila üç yıl arasında olduğu anlaģılmakta olup bu sonucun iyi değerlendirilmesi durumunda bilgili ve baģarılı idari personel kadrosuna kavuģabileceğimiz değerlendirilmektedir. TABLO 58 - ĠDARĠ PERSONELĠN YAġ ĠTĠBARĠYLE DAĞILIMI 23 yaģ ve altı yaģ yaģ yaģ yaģ 51 yaģ üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 12,35 30,86 18,11 9,88 23,87 4,94 39

45 Tablo 58 de Ġdari Personelin yaģ itibariyle dağılımı verilmiģtir. Ġdari Personelin %38 i yaģ aralığına sahip genç ve dinamik personel kadrosuna sahip olduğumuz anlaģılmaktadır. 10% 5% 12% 23 yaģ ve altı yaģ 24% 31% yaģ yaģ yaģ 18% 51 yaģ üzeri 59 nolu tabloda Üniversitemizde çalıģan 6 adet iģçi kadrosundaki personele ait bilgilere yer verilmiģtir. TABLO 59 - ĠġÇĠLER (ÇALIġTIKLARI POZĠSYONA GÖRE) Dolu BoĢ TOPLAM Geçici ĠĢçi 6 6 TOPLAM 6 6 Tablo 60 da personelin bay, bayan sayılarına göre dağılımı yer almaktadır. Toplam personelin %35 inin kadın olduğu görülmektedir. TABLO 60 - ÇALIġANLARIN KADIN ERKEK PERSONEL DAĞILIM SAYILARI Kadın Erkek Toplam K % E % Akademik Personel ,64 66,36 Ġdari Personel ,45 62,55 TOPLAM ,83 63,17 36% Ġdari Personel % Kadın Erkek Akademik Personel Erkek Kadın 40

46 2.8.3 Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Personel Sayısı TABLO 61 - HĠZMET ALIMI YOLUYLA ÇALIġAN PERSONEL SAYISI 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Özel Temizlik Elemanı Sayısı Güvenlik Personel Sayısı Güvenlik Personel Sayısı Özel Temizlik Elemanı Sayısı Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Tablo 61 de hizmet alımı yoluyla çalıģan personel sayılarına yer verilmiģtir. Tablodan da görüleceği üzere hizmet alanlarının geniģlemesine paralel olarak çalıģan personel sayısında artıģ olduğu görülmektedir. 2.9 Kurumun Fiziki Kaynakları Fiziksel Yapı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, ilimizin coğrafi koģulları nedeniyle tek bir kampüsün oluģturulabileceği uygun bir alan olmadığı ve Rize halkı ile bütünleģmiģ bir üniversite olma düģüncesinden dolayı Ģehrin çeģitli yerlerine yayılmakta olan bir üniversitedir. Rektörlük örgütü, Fen Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün bulunduğu Zihni Derin Kampüsü Ģehir merkezinin batısındaki Fener Mahallesinde olup; m 2 sinin mülkiyeti Üniversitemize ait, m 2 sinin mülkiyeti Maliye Hazinesine ait toplamda m 2 taģınmaz alana sahiptir. Bu kampusun geniģletilmesi için m 2 özel mülkiyete ait arsanın kamulaģtırma iģlemleri devam etmekte olup kamulaģtırma iģlemleri tamamlandıktan sonra Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Merkezi dersliklerin bu kampüste yapılması düģünülmektedir.(ġekil- 1) 41

47 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Stratejik Planı Sağlık Kampüsü olarak adlandırılan Ģehrin doğusundaki ĠslampaĢa Mahallesinde m2 alanda Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü; m2 taģınmaz alanda Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakanlığıyla ortak kullandığımız Eğitim ve AraĢtırma 42

48 Hastanesi ile KYK ya ait öğrenci yurdu yer almaktadır. Bu kampüsün geniģletme çalıģmaları kapsamında m 2 özel mülkiyetin kamulaģtırılması ve Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğüne ait m 2 arazının Üniversitemize devredilmesi planlanmaktadır. Bu arsa üzerinde DiĢ Hekimliği Fakültesi,Tıbbi Bioteknoloji AraĢtırma Merkezi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Uygulama Oteli ve açık spor tesisleri yapılması düģünülmektedir.(ġekil -2) 43

49 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Stratejik Planı ġehrin güneyindeki Kavaklı mahallesinde m2 alana sahip Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sürekli Eğitim Merkezi; Isırlık diye adlandırılan ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun yapılması düģünülen m2 alan mevcuttur. Plan döneminde Isırlık kampüsünde Yüksekokul binası kapalı ve açık spor tesisleri yapılması düģünülmektedir. (ġekil-3) Üniversitemizin en köklü birimi olan ve 2012 yılında Teknik ve Sosyal Bilimler diye ikiye ayrılan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Atmeydanı Mahallesinde m2 alanda yer almaktadır. Bu yerleģkede m2 kapalı alana sahip ek bina inģaatı devam etmektedir. (ġekil-4) 44

50 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Stratejik Planı Fener mahallesindeki m2 alanın Sağlık kampüsündeki Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğünden devir alınması planlanan arsanın devir iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi ve akabinde Fakülte binası inģaatının tamamlanmasına kadar geçici süreyle DiĢ Hekimliği Fakültesi olarak kullanılması planlanmakta ve daha sonrada bu arsaya lojman yapılası düģünülmektedir.(ġekil-5) ġehir merkezindeki PaĢakuyu mahallesinde m2 alanda Ġlahiyat Fakültesi ve uygulama camii yer almaktadır. (ġekil-6) 45

51 Sütlüce köyünde 912 m 2 alanda MaviyemiĢ Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Üniversitemizin diğer merkezindeki taģınmazları arasında yer almaktadır. (ġekil-7) Üniversitemizin il merkezinde sekiz ayrı noktada birimleri mevcut olup, ilimizin Fındıklı ilçesinde m 2 alanda Fındıklı Meslek Yüksekokulu mevcuttur. Buranın Plan döneminde Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokuluna dönüģtürülmesi düģünülmektedir.(ġekil-8) 46

52 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Stratejik Planı ArdeĢen ilçesinde de m2 alanda ArdeĢen Meslek Yüksekokulu mevcuttur. Bu MYO. nun da plan döneminde Turizm Otelcilik Yükesek Okuluna dönüģtürülmesi düģünülmektedir. Bu alanda Yüksekokul binası KYK tarafından öğrenci yurdu ve hayırsever eliyle de Uygulama Oteli yapılması planlanmaktadır.(ġekil-9) Pazar ilçesinde de bulunan m2 alanda Pazar Meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Plan döneminde bu Meslek Yüksekokulunun da Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesine dönüģtürülmesi düģünülmektedir. (ġekil-10) 47

53 Derepazarı ilçesinde m 2 almaktadır.(ġekil-11) alanda Turgut Kıran Denizcilik YO. ve lojmanları yer Güneysu ilçesinde m 2 alana sahip Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu yer almaktadır. Burada Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ve lojman mevcut olup plan döneminde Yüksekokul binası yapılması düģünülmektedir.(ġekil-12) 48

54 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Stratejik Planı Çayeli ilçesinde de m2 alanda sahip Eğitim Fakültesi yer almaktadır. Plan döneminde bu alanda ek bina inģaatı ve m2 alanın kamulaģtırılması düģünülmektedir.(ġekil-13) Ġyidere ilçesinde Su Ürünleri Uygulama AraĢtırma Merkezi olarak kullanılan 470 m2 ile Üniversitemize tahsisli edilen m2 alana sahip taģınmazlar mevcuttur.(ġekil-14) 49

55 2.9.2 Taşınmaz Alanları TABLO 62 - ÜNĠVERSĠTEMĠZ TAġINMAZLARININ DAĞILIMI YerleĢke Adı Mülkiyet Durumuna Göre TaĢınmaz Alanı (m2) Üniversite Maliye Hazinesi Diğer TOPLAM (m2) Zihni Derin Kampüsü Ġlahiyat Fakültesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazar MYO ArdeĢen MYO Fındıklı MYO Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Sağlık Yüksekokulu/Sağlık Hizmetleri MYO Sosyal Bilimler Meslek Yüsekokulu Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO Turizm Uygulama Oteli Turgut Kıran Denizcilik YO MaviyemiĢ Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Su Ürünleri Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Isırlık Kampüsü Ġyidere Kampüsü ĠslampaĢa (Yurtyeri) TOPLAM TAġINMAZLARININ MÜLKĠYET DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI 33% 19% 48% Üniversite Maliye Hazinesi Diğer 62 nolu tablodanda anlaģılacağı üzere Üniversitemizin 18 ayrı yerde taģınmazı mevcuttur. Bu taģınmazlardan 15 i faal olarak hizmet vermektedir. Tüm taģınmazların alanı m 2 olup, bu alanların % 19 si Maliye, % 48 Üniversitemize, % 33 i ise Diğer Kurumlara aittir. 50

56 AĢağıda 63 nolu tabloda taģınmazların yıllar itibariyle artıģ oranları verilmiģtir. Tablodan da anlaģılacağı üzere 2007 den 2011 yılına kadar sürekli bir artıģ yaģanmıģtır. Bu artıģın plan döneminde de devam edeceği düģünülmektedir. TABLO 63 - TAġINMAZLARIN YILLARA GÖRE ARTIġ ORANLARI 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı TaĢınmazların m² si Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı TaĢınmazların m² si TABLO 64 - ÖĞRENCĠ BAġINA DÜġEN AÇIK ALANLAR TaĢınmaz Alanların m2 si Öğrenci Sayısı Öğrenci BaĢına DüĢen Açık Alanların m2 si 24,75 22,53 37,59 36,31 31,39 Öğrenci BaĢına DüĢen Açık Alanların m2 si 37,59 36,31 31,39 24,75 22, Tablo 64 de öğrenci baģına düģen taģınmaz alanların m2 si verilmiģtir. Plan döneminde kamulaģtırma yapılması planlanmakta ise de ilimizin arazi Ģartları göz önünde bulundurulduğunda öğrenci baģına düģen alanın 30 m2 civarında olacağı değerlendirilmektedir. 51

57 AĢağıda 65 nolu tabloda Üniversitemiz kapalı alanların Üniversite ve Maliye Hazinesi ayrımı yapılmıģtır. Toplam kapalı alanın % 47 Maliye Hazinesine geriye kalan % 53 üniversitemize ait olduğu görülmektedir. TABLO 65 - ÜNĠVERSĠTEMĠZ KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI YerleĢke Adı Kapalı Alan Miktarı (m 2 ) Üniversite Maliye Hazinesi TOPLAM (m 2 ) Rektörlük Ġlahiyat Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Meslek Yüksekokulu Fındıklı MYO ArdeĢen MYO Pazar MYO Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO Turgut Kıran Denizcilik YO Sağlık Yüksekokulu DoğuĢçay Kampüsü (MYO Ek Bina) MaviyemiĢ Uygulama ve AraĢtırma Merkezi TOPLAM AĢağıda 66 nolu tabloda yılları arasındaki alanlarda meydana gelen artıģlara yer verimiģtir.plan döneminde bu artıģların devam edeceği düģünülmektedir. TABLO 66 - KAPALI ALANLARIN YILLARA GÖRE ARTIġ ORANLARI 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Kapalı Alan m² si

58 TABLO 67 - ÖĞRENCĠ BAġINA DÜġEN KAPALI ALANLAR Kapalı Alanların m2 si Öğrenci Sayısı Öğrenci BaĢına DüĢen Kapalı Alanların m2 si 9,78 11,26 13,31 14,94 13,59 Öğrenci BaĢına DüĢen Açık Alanların m2 si 37,59 36,31 31,39 24,75 22, Tablo 67 de öğrenci baģına düģen kapalı alanların m2 si verilmiģtir. Tablodan da görüleceği üzere öğrenci baģına ortalama 13 m2 düģmektedir. Plan döneminde yeni binaların hizmete açılmasıyla bu alanların 15 m2 civarında olacağı tahmin edilmektedir Eğitime İlişkin Alanlar AĢağıda 48 nolu tabloda üniversitemizin eğitim-öğretim yapılan alanların kapasitelerine göre dağılımı verilmiģtir. Tablodan da görüleceği üzere 0-50 kiģilik 260 adet ve toplamda da 385 adet eğitim alanı olduğu anlaģılmaktadır. 53

59 TABLO 68 - EĞĠTĠM ALANLARI - DERSLĠKLER (ADET) Eğitim Alanı Anfi Sınıf Bilgisayar Lab Diğer Lab TOPLAM 0 50 KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik Üzeri KiĢilik TOPLAM Diğer Lab 32% Anfi 3% Sınıf 58% Bilgisayar Lab 7% 69 nolu tabloda yıllar itibariyle derslik sayılarındaki artıģ oranları ve öğrenci sayılarına yer verilmiģtir. Tablodan da görüleceği üzere derslik baģına düģen öğrenci oranının arttığı görülmektedir. Plan döneminde gerekli çalıģmaların yapılması düģünülmektedir. TABLO 69 - YILLARA GÖRE TOPLAM DERSLĠK (ANFĠ ve SINIF) SAYISI 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı Derslik BaĢına DüĢen Öğrenci Sayısı 43,58 45,98 49,28 49,48 51,04 70 nolu tabloda dersliklerde bulunan projeksiyon cihazı ve akıllı tahta oranları verilmiģtir. Tablonun incelenmesinden de anlaģılacağı üzere dersliklerin %70 inde projeksiyon cihazı ve % 5 inde ise akıllı tahta bulunduğu görülmektedir. Plan dönemimde dersliklerin tamamının projeksiyon cihazıyla donatılması düģünülmektedir. 54

60 TABLO 70 DERSLĠK VE ANFĠLERĠN FĠZĠKĠ DURUM Derslik Sayısı (anfi+sınıf) 235 Projeksiyon Cihazı Olan Derslik Sayısı 166 Akıllı Tahta Olan Derslik Sayısı 12 Dersliklerdeki Projeksiyon Cihaz Oranı% 70,64 Dersliklerdeki Akıllı Tahta Oranı% 5,11 29% Projeksiy on Cihazı Olan Derslik Sayısı 71% 95% Akıllı Tahta Olan Derslik Sayısı 5% Sosyal Alanlar 71 nolu tabloda öğrenci ve personelin faydalandığı yemekhane ve kantinlerin sayı ve m 2 leri belirtilmiģtir. TABLO 71 - YEMEKHANELER, KANTĠNLER ve KAFETERYALAR Bölümler Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasitesi (KiĢi) Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin Kafeterya TOPLAM Sosyal tesislerle ilgili bilgiler aģağıda tablo 72 de gösterilmiģtir. Tablodan da anlaģılacağı üzere ArdeĢen ilçemizde 22 yataklı uygulama oteli ve Zihni Derin Kampüsünde 16 yataklı bir misafirhanemiz bulunmaktadır. Merkezde bulunan misafirhane geçici olarak hizmet vermekte olup plan döneminde Turizm Uygulama Otelinin açılmasından sonra iç ve dıģ paydaģlarımıza daha da iyi konaklama hizmeti verilmeye baģlanacaktır. TABLO 72 - SOSYAL TESĠSLER Oda Sayısı Yatak Sayısı Toplam Kapasite Misafirhane Uygulama oteli (ArdeĢen) Eğitim ve dinlenme tesisi 55

61 73 nolu tabloda Üniversitemiz lojmanlarına ait bilgiler yer almaktadır. Üniversitemizde 60 adeti Rize il merkezinde diğerleri çeģitli ilçelerde olmak üzere toplam 109 adet lojman bulunmaktadır. Lojman sayısı yetersiz olup, lojman sayısının artırılması için gerekli çalıģmalar plan döneminde yapılması düģünülmektedir. TABLO 73- LOJMANLAR Lojmanlar 1 Odalı 2 Odalı 3 Odalı Diğerleri TOPLAM BoĢ Dolu Toplam nolu tabloda Üniversitemizin Açık ve Kapalı Spor Tesisleri gösterilmiģtir. Tablodan da görüleceği üzere 5 adet etrafı tel örgülerle çevrilmiģ, zemini kauçuk kaplamalı Açık Spor Tesisi ve 3 adet Kapalı Spor Tesisi bulunmaktadır. Plan döneminde Açık Spor Tesisi olmayan yerleģkelere de Spor Tesisi yapılması tasarlanmaktadır. TABLO 74 - SPOR TESĠSLERĠ Bölümler Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kapalı Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri (Etrafı Tel Örgüyle Çevrili) TOPLAM

62 75 nolu tabloda toplantı ve konferans salonlarının dökümü verilmiģ olup 17 adet toplantı ve 11 adet konferans salonu olduğu görülmektedir. Konferans salonlarının kapasitesi oldukça düģüktür, plan döneminde öğrenci yaģam merkezinin tamamlanmasıyla birlikte 570 kiģilik konferans salonu hizmete açılarak önemli bir ihtiyacımızın giderileceği düģünülmektedir. TABLO 75 - TOPLANTI-KONFERANS SALONLARI Kapasitesi Toplantı Salonu Konferans Salonu TOPLAM 0 50 KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik Üzeri KiĢilik TOPLAM

63 2.9.5 Taşıtlar Üniversitemizde çeģitli hizmetlerde kullanılmak üzere 19 adet araç bulunmaktadır. Araçlarla ilgili ayrıntılı bilgi aģağıda tablo 76 da gösterilmiģtir. Plan döneminde yeni taģıta ihtiyaç olması durumunda hizmet alımı yoluyla karģılanması düģünülmektedir. TABLO 76 TAġITLAR T Cetveli TaĢıtın Cinsi Kuruma Ait TaĢıtlar Hizmet Alımı Yoluyla EdinilmiĢ TaĢıtlar Toplam T-2 Binek Otomobil(4x2) T-3 Station-Wagon(4x2) T-5 Minübüs(Sürücü dahil en fazla 15 kiģilik) T-8 Pick-Up (Kamyonet, arazi için sürücü dahil / 3ve 6 kiģilik) (4x4) T-11a T-11b T-12 Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kiģilik Otobüs (Sürücü dahil 41 kiģilik Kamyon (ġasi- kabin tam yüklü ağırlığı 3501 kg) Toplam Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Üniversitemizde ULAKNET tarafından sağlanan Metro Ethernet hattı kullanılmaktadır. Bu hattan Zihni Derin Kampüsüne 20 Mbps' lik bir bağlantı sağlanırken; uzak birimlere (Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu, ArdeĢen MYO, Pazar MYO G.SHDSL desteğiyle 2 Mbps'lik bağlantı ve Teknik Bilimler MYO, Sosyal Bilimler MYO, Tıp Fakültesi, Ġlahiyat Fakültesi, Fındıklı MYO, Sağlık Yüksekokulu ve Eğitim Fakültesi ne Noktadan Noktaya Metro Ethernet bağlantı tipi ile 5 Mbps lik internet bağlantı verilmektedir. Üniversitesimiz altyapısında kurulan Firewall(Güvenlik Duvarı) sunucusu ile korunmakta, DNS & DHCP sunucularıyla hizmet vermektedir. Bunun yanında Güvenlik Sistemi, gereksiz trafikleri(p2p gibi) önleyici, Gelen-Giden tüm mailleri filtreleme ve koruması için antispam, antivirüs sunucu kurulmuģ olup ve kullanıcı kontrolü için IPS Sistemi ile sağlanmaktadır. Web hizmetleri ve online hizmetler için; Web Sunucusu, Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Kütüphane Programı, SGB.net program, Döner Sermaye Programı sunucuları ve kurumsal mail hizmetleri için Mail Sunucusu kurulmuģ olup Ģuan için 58

64 bünyemizde çalıģan akademik, idari personelimize ve üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimize aktif bir Ģekilde hizmet vermektedir. Ayrıca Proxy sunucu kurulmuģ olup kütüphane veritabanlarına dıģarıdan eriģim sağlanmıģtır. AĢağıdaki 77 nolu tabloda Üniversitemiz demirbaģına kayıtlı bilgisayar ve yazılımlarla ilgili bilgilere yer verilmiģtir. Tablodan da görüleceği üzere adet masaüstü bilgisayar ve 310 adet taģınabilir bilgisayar mevcuttur. Cinsi TABLO 77 - YAZILIM VE BĠLGĠSAYARLAR Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) TOPLAM Yazılım Masa Üstü Bilgisayar TaĢınabilir Bilgisayar TOPLAM TABLO 78 - YILLARA GÖRE BĠLGĠSAYAR SAYISI ĠLE ĠLGĠLĠ GELĠġMELER 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Bilgisayar Sayısı Bilgisayar Sayısı Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Tablo 78 de yıllar itibariyle bilgisayar artıģ oranlarına yer verilmiģtir. Tablodan da anlaģılacağı üzere öğrenci ve personel sayılarındaki artıģa paralel olarak bilgisayar sayısının da arttığı görülmektedir. Plan döneminde bu artıģın devam edeceği düģünülmektedir Mali Durum Mali Kaynaklar Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli kuruluģlar arasında sayılmaktadır. Özel bütçe ise yine aynı kanuna göre, bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluģ ve çalıģma esasları özel kanunla düzenlenen kamu idaresinin bütçesidir Ģeklinde tanımlanmıģtır Üniversitemizin mali kaynakları; hazineden alınan katkı dıģında, öğrenci harçları döner sermaye gelirleri, taģınmaz mal kira gelirleri, alınan bağıģ ve yardımlar ile özel gelirlerden 59

65 oluģmaktadır. Üniversitemizin 2010 yılı bütçesinin; % 88 i hazine yardımı, % 12 si öz gelirlerden; 2011 yılı bütçesinin; % 90 ı hazine yardımı % 10 u özgelirlerden oluģmuģtur. Ekonomik sınıflandırma bazında 2011 Yılı bütçe giderlerinin % 39 unu personel giderleri, % 35 ini sermaye giderleri; geri kalan % 15 ini mal ve hizmet alım giderleri, % 6 sını devlet primi giderleri, % 3 ünü cari transferler ve % 2 sini de sermaye transferleri oluģturmaktadır. Üniversitemiz bütçesinden yapılan harcamaların ekonomik sınıflandırma bazındaki dağılımı tablo 60 da görülmektedir. Tablodan da görüleceği üzere en çok harcama personel giderlerinde gerçekleģmiģ olup ikinci sırada ise sermaye giderleri yer almaktadır. Toplam ödenekte ise en fazla TL ile Yatırım giderleri yer almaktadır. 01- Personel Giderleri 02- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05- Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri 07- Sermaye Trans. TABLO 60 - BÜTÇE ÖDENEKLERĠ VE HARCAMA TABLOSU KBÖ Eklenen Ödenek DüĢülen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Gerçek. Oranı , , , , , TOPLAM ,9 Toplam Ödenek Harcama Personel Giderleri 02- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05- Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri 07- Sermaye Trans. 60

66 61 nolu tabloda Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki yılları arasındaki gider gerçekleģmeleri gösterilmiģtir. TABLO 61 - MAL VE HĠZMET ALIMI GĠDERLERĠNĠN GERÇEKLEġME RAKAMLARI 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Tablonun incelenmesinden anlaģılacağı üzere yıllık ortalama %34 artıģ olduğu görülmektedir. Söz konusu artıģların nedeni personel ve öğrenci sayısındaki artıģa paralel olarak hizmet alanının geniģlemesinden kaynaklanmaktadır. Plan döneminde de bu artıģın devam edeceği düģünülmektedir Yılı 2008 Yılı Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri TABLO 62 - SERMAYE GĠDERLERĠNĠN GERÇEKLEġME RAKAMLARI 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 06. Sermaye Giderleri Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 06. Tablo 62 da yatırım harcamalarıyla ilgili gider gerçekleģmelerine yer verilmiģtir. Üniversitemizin geliģim sürecinde olmasından dolayı ihtiyaçlarının ve eksikliklerinin giderilmesine yönelik olarak ciddi bir kamu kaynağına ihtiyacı bulunmaktadır. Plan döneminde bu artıģın devam edeceği düģünülmektedir yılı bütçe gelir tahmini ve yılsonu gelir gerçekleģmesi aģağıda tablo 63 de gösterilmiģtir. Tablonun incelenmesinde tüm kalemlerde tahminlerin üzerinde gelir gerçekleģmesi olduğu görülmektedir. 61

67 TABLO YILI BÜTÇE GELĠRLERĠ 2011 Yılı Gelir Tahmini 2011 Yıl Sonu GerçekleĢme BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ġartname, Basılı Evrak, Form SatıĢ Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğr. Elde Edilen Gelirler Ġkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Diğer Hizmet Gelirleri Lojman Kira Gelirleri Diğer TaĢınmaz Kira Gelirler Diğer ÇeĢitli TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler Hazine Yardımı Hazine Yardımı Kurumlardan Alınan ġartlı BağıĢ ve Yrd Diğer Gelirler KiĢilerden Alacaklar Faizleri AraĢtırma Projeleri Gelirleri Payı KiĢilerden Alacaklar Yukarıda Tanımlanmayan Diğer ÇeĢitli Gelirler Sermaye Gelirleri Diğer ÇeĢitli TaĢınır SatıĢ Gelirleri YILI BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞME DURUMU 2011 Yıl Sonu Gerçekleşme Yılı Gelir Tahmini

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler. ÖN SÖZ Günümüzde Üniversiteler, sadece

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ.3 1. GĠRĠġ... 4 1.1 STRATEJĠK PLANIN AMACI... 4 1.2 STRATEJĠK PLANIN KAPSAMI...

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930)

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ 4 1-KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019)

T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019) T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019) AMASYA- 2013 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR DĠZĠNĠ.. iii SUNUġ... iv 1. STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI NĠSAN 2012-1 - ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 27.11.1973 tarihinde 1785 sayılı Kanunla Diyarbakır Üniversitesi adı altında kurulan

Detaylı

Karabük Üniversitesi Stratejik Planı 2011-2015

Karabük Üniversitesi Stratejik Planı 2011-2015 REKTÖRDEN Bilgi, küresel rekabet ve insani değerlere odaklı bilgi toplumu örgütlerinin en önemli özelliği, sürekli ve hızlı değiģen bir çevrede faaliyetlerini sürdürme zorunluluğudur. Bir öğede baģlayan

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLANI (2013-2017) GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ Web:

Detaylı

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2017 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 1 T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2013-2017) e-mail:

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.....: 1 2. MİSYON VİZYON.......: 2 2.1.Misyon.......: 2 2.2.Vizyon.... : 2 2.3.Temel Değerler.......... 2 3. DURUM ANALİZİ......:

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

2012 YILI FAALĠYET RAPORU

2012 YILI FAALĠYET RAPORU 2012 YILI FAALĠYET RAPORU HAZIRLAYANLAR : Tekin ARIKAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı Engin ERKMEN ġube Müdürü Levent TANSOY Memur Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Nisan 2013 içindekiler ÜST YÖNETĠCĠ

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Rize 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2 1.1. Stratejik Planın Amacı 3 1.2. Stratejik Planın Kapsamı 3 1.3.

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI Niğde, 2014 Yalnız tek bir Ģeye ihtiyacımız vardır, çalıģkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 Mali Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Ankara 2013 2 ĠÇĠNDEKĠLER -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2014 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU... 5 AMASYA ADI / TARİHİ... 7 AMASYA ÜNİVERSİTESİ LOGOSU... 8 1. STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU SUNUŞ... 6 I GENEL BİLGİLER... 8 A - Misyon ve Vizyon... 8 B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 10 C - Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 11 1 - Fiziksel Yapı...

Detaylı

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU....3

Detaylı