Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uzm. Dr. Haldun Akoğlu"

Transkript

1 Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

2 Tanım Kalp yetmezliği bir sendromdur Tanısını koyacak herhangi bir kesin testi yoktur Ġlk muayene ile KKY denilen hastaların yarısı KKY değildir

3 Yetersiz perfüzyon sebebiyle hipotansiyon geliģirse = Kardiyojenik ġok Patofizyoloji KY akut pulmoner ödem (APE) ile prezente olursa = Akut Kalp Yetmezliği Sendromu APE, artan iģyükünü karģılayamayan kalbin kalp debisini düģürmesini kompanse etmek için sistemik periferik direncin refleks Ģekilde arttırılması sonucu geliģir

4 Sistolik vs Diyastolik KY Miyokard duvar gerilimi LaPlace kuralı ile belirlenir Gerilim = basınç (ardyük) x ventrikül çapı ArtmıĢ gerilim kardiyak remodellingi tetikler Önce, miyositler hipetrofiye olur ya da apoptozis ile ölüp skar dokusu oluģtururlar Yanıtın bu ikisinden hangisi yönünde olduğuna göre KY tipi de değiģir KY EF ye göre sistolik ya da diyastolik olarak sınıflandırılır N EF %55-75 arasındadır

5 Sistolik EF <%45 Sistolik vs Diyastolik KY En sık iskemik kalp hastalığından kaynaklanır HT, kapak hastalıkları ve miyokardit de sebep olabilir Mekanik olarak ventrikül kan ejekte edemez Ġntrakardiyak hacim ve basınç artar Eforla, venöz dönüģ artmasına rağmen kontraktilite arttırılamaz, bu da kalp basınçlarını yükseltir, pulmoner konjesyon ve ödem geliģir

6 Diyastolik Sistolik vs Diyastolik KY Kontraktil fonksiyon normaldir Ventrikül gevģemesi bozulmuģtur Diyastolik basınç ile hacim arasındaki iliģki bozulmuģtur LV kanı almakta zorlanır LV kompliyansı düģer, diyastolik LV dolumunu sağlayabilmek için atriyal basınçlar yükselir YaĢlı kadınlarda görülür, kronik HT ve LV yetmezlik en sık sebepleridir YaĢlı KY hastalarının %30-50 sinde diyastolik disfonksiyona bağlı konjesyon vardır

7 Sistolik vs Diyastolik KY Hacim yüklenmesi (diyastolik disfonksiyona bağlı konjesyon) Acil servise en sık baģvuru sebebidir EF den bağımsız olarak tüm KY lerde gözlenir Diyastolik disfonksiyon hastaları preload bağımlı olduğundan aģırı diürez ya da venodilatasyon (lasix ve perlinganit) altta yatan ventrikül doluģunu daha da bozarak hipotansiyona yol açabilir Hikaye ve FM den KY tipini belirlemek zordur Ġlk tanısal tetkik EKO dur DKB >105 ancak JVD yok ise LV kontraktilitesi korunmuģtur

8 Sol vs Sağ KY SOL KY Dispne Yorgunluk Öksürük PND Ortopne SAĞ KY Periferik ödem JVD Hepatojügüler reflü Sağ üst kadran ağrısı

9

10

11 Normal CVP 7-9 cm

12

13 Tanı KKY bir sendromdur, tek bir tanı testi yoktur Ġlk değerlendirmede hastaların yarısına KKY olmamalarına rağmen KKY tanısı konulduğu belirlenmiģtir Obezite, kalp iskemisinden Ģüphelenmemek, KOAH akut alevleri Hikaye ve fizik muayeneye dayanan BNP çalıģmasında acil serviste KKY tanı doğruluğu %70 in altındadır

14 Framingham Kriterleri Major Kriterler PND BVD Raller KTĠ de artıģ (kardiyomegali) Akut pulmoner ödem S3 gallop Venöz P artıģı (>16 cm H 2 O) Hepatojügüler reflü Minör Kriterler Bilateral ekstremite ödem Gece öksürüğü Egzersiz dispnesi Hepatomegali Plevral efüzyon Vital kapasitede 1/3 azalma TaĢikardi ( 120) KKY tanısı için 1 majör 2 minör kriter tutmalıdır

15 Boston Kriterleri Hikaye Puan PAAC Puan Fizik muayene Puan Ġstirahatte dispne 4 Alveoler pulmoner ödem 4 N /dk 1 Ortopne 4 Ġnterstisyel pulmoner ödem 3 N >110 /dk 2 PND 3 Bilateral plevral efüzyon 3 JVD >6 cm H 2 O 2 Yürürken dispne 2 Kardiyotorasik indeks >0.5 3 JVD ve ödem ya da HM 3 Merdiven çıkarken dispne 1 Kerley A çizgileri 2 Baziler raller 1 Raller >baziler 2 Wheezing 3 S3 gallop 3 Her kategori en fazla 4 puandan toplam maksimum 12 puan Kesin KKY 8 12 puan, muhtemel KKY 5 7 puan, KKY değil <4 puan.

16 ArtmıĢ pulmoner kapiller kama basıncını (PCWP) en iyi gösteren muayene bulgusu S3 gallop dur (%99) Ancak steteskop ile sadece %20 duyarlılıkla saptanabilir En iyi 2.muayene bulgusu JVD dir (%94) Değişken Sensitivite Spesifite Tutarlılık KKY hikayesi (+) Dispne Ortopne Raller S JVD Ödem

17 PAAC KKY nin altın standart testi EKO dur Normal PAAC grafisi LV disfonksiyonunu ekarte etmez Ancak diğer tanıları ekarte edebilir LV KY PAAC bulguları Dilate üst lob damarları Kardiyomegali Ġnterstisyel ödem Pulmoner arterde belirginleģme Plevral efüzyon Alveolar ödem Superior vena cava nın belirginleģmesi Kerley çizgileri

18 Lateral 1. Dilate inf pulm venler (asterisk). 2. Sağ majör (oblique) interlobar fissürde kalınlaģma (beyaz okbaşı). PA 1. Üst zonlarda venöz distansiyon (beyaz ok). 2. PeribronĢiyal dokularda kalınlaģma ile oluģan peribronģiyal Ģapka (siyah okbaşı). 3. Silik septal çizgiler (Kerley B) (beyaz okbaşı). 4. ArtmıĢ KTĠ

19 1. Septal çizgiler (Kerley B) (beyaz okbaşı). 2. ArtmıĢ KTĠ 3. Hiler dolgunluk 4. Ġnterlober fissürlerde kalınlaģma (siyah okbaģı)

20 1. Damar sınırlarında silinme (okbaşları). 2. PeribronĢiyal Ģapkalanma (siyah ok) 3. Sefalizasyon üst zon damarları distandü (okbaşları)

21

22 KKY bağlı APÖ PAAC evreleri

23 Hava-boĢluğu dolduran pulmoner ödem Solda = yarasa-kanadı görüntüsü / santral dağılım (APÖ) Sağda = tüm AC de aynı Ģekilde dağılım (kokain)

24 Ancak PAAC PCWP arasında olan orta düzey KKY hastalarının yarısında PCWP >30 olan ileri düzey KKY hastalarının %40 ında pulmoner konjesyon yoktur EKO da kardiyomegalisi olanların %22 sinde KTĠ N dir

25 Atrial NP, atriyumdan BNP B-type NP (BNP), kardiyak ventrikülden CNP, endotelden DNP, böbreklerden NP ler Vazodilatasyon Natriürez Endotelinde azalma RAA sistem inhibisyonu

26 BNP Akut DKKY tanısında en sık bakılan test Yarı ömrü 22 dakika BNP 2 durumda klinik olarak beklenenden düģük çıkar Obezite Çok akut baģvurularda yükselmesi 1 saat gecikir Renal yetmezlikte de beklenenden yüksek çıkar Kronik olarak yüksek hastalarda baģlangıca göre %50 değiģim akut yükselme olarak değerlendirilir

27 BNP BNP düzeyi NYHA KKY evresi ile uyumludur

28 ProBNP Alt sınır (KKY değil) LR- = 0.1 Üst sınır (KKY) LR+ = 6 BNP 100 pg/ml pg/ml 85,86 Sensitivite %90 NTproBNP 300 pg/ml ,000 pg/ml 87 Düzeltme <100 pg/ml KKY ihtimal dıģı Sensitivite %99 Spesifisite %85 YaĢ >75 ise sınır 450 pg/ml NPV 99% PPV 76% YaĢ <75 ise sınır 125 pg/ml

29 BNP ve prognoz >480 pg/ml değeri 6 ayda %40 mortalite ve tekrar hastaneye yatıģ riski içerir <230 pg/ml ile ise bu oran sadece %3 dür >1740 olan hastaların akut mortalitesi %6 dır

30 En sık KOAH ile karıģır Ayırıcı tanı KOAH KKY ayrımı acil tıbbın en önemli konusudur Ağır wheezing olsa bile: Ağır HT ve periferik vazokonstrüksiyon = DKKY

31 Tedavi

32 Genel Yaklaşımlar Hastanın aciliyeti, hacim durumu ve sistemik perfüzyonuna göre yaklaģıma karar verilir Hasta stabil değilse öncelik havayolunun korunması ve yeterli ventilasyonun sağlanmasıdır Nabız oksimetresine bakarak Oksijen tedavisi baģlanır Hipoksi riski hiperkarbi riskinden daha önemlidir CO2 retansiyonu olur diye O2 vermekten kaçınma!!! NIMV akut pulmoner ödem tedavisinde çok faydalıdır BiPAP daha kolay tolere edilir Kardiyojenik pulmoner ödem tedavisinde acilde uygulandığında mortaliteyi düşüren tek tedavi BiPAP dır

33 Monitörizasyon Nabız oksimetresi 12-lead EKG r/o AMI IV yol Sık vital takibi PAAC CBC, e-, BNP, enzimler r/o AMI Geniş anyon açıklıklı m.asidoz + laktat = kardiyojenik şok K düşükse ya da aritmi varsa Mg da bak ve düzelt!!! Digoksin düzeyi Ġdrar sondası ve AÇT Genel Yaklaşımlar

34 Tedavi Özeti IV Nitrat + düşük doz diüretik AMI yoksa ACEI 2.basamak tx = nesiritide Agresif diüretik tx entübasyon ihtiyacını gidermez, üstelik renal fonksiyonları da bozar bu da mortaliteyi kötüleģtirir

35 Akut Pulmoner Ödem Yetmezlikteki kalp ardyük artıģlarıan çok hassastır 150 mmhg gibi düģük SBP lerle bile APÖ tetiklenebilir Vazodilatasyonu destekleyecek yeterli HT oladuğu sürece: NTG SL 0,4 mg, dakikada 1 tane NTG IV 0,2-0,4 microg/kg/dk hızla 200 microg/dk ya doğru yukarı titre et NTG yetersiz gelirse nitropruside dön Amaç LV dolma basıncını düģürüp ET entübasyonu engellemektir

36 Akut Pulmoner Ödem Tüm KKY ler hacim yüklenmesine bağlı değildir Diüretik tedavisi eninde sonunda KB nı düşürür ancak mortaliteyi azaltmaz, entübasyonu engellemez!!! Faydalı tedavi agresif vazodailatasyondur!!! NTG ile yeterli vazodilatasyon sağlanabildiği öçüde morfine (2-5 mg IV) gerek yok. Hasta ajite ise, BiPAP vereceksen düşün.

37 Komplikasyonlar Eğer vazodilatör tedavi ile (IV NTG) hipotansiyon gelişirse: Tanı akut pulmoner ödem değildir!!! VMAC çalıģmasında 489 akut KKY hastasında agresif NTG infüzyonu ile 3 saatte ancak %1 inde semptomatik hipotansiyon geliģmiģtir. ADKKY tanısının 1/5 i acilde hatalı olduğuna göre ilaca bağlı hipotansiyon ihtimali, yanlıģ tanı ihtimalinden düģüktür Ġlaç hemen bırakılmalı AKS ya da kardiyojenik Ģok düģünülmeli Küçük sıvı bolusları verilmeye baģlanmalı HKMP varsa: Vazodilatasyon KONTRAENDİKEDİR.

38 Komplikasyonlar Vazodilatör sonrası hipotansiyon sebepleri AĢırı vazodilatasyon HKMP IV hacim deplesyonu RV enfarktı Kardiojenik Ģok/ MI Aortik stenoz Anafilaksi Gizli sepsis

39 Akut Kalp Yetmezliği Sendromu Hastaların vitalleri nispeten stabil olmasına rağmen belirtileri gürültülü olabilir Eğer perfüzyon bozukluğu ve pulmoner konjesyon bulguları yoksa oksijen, KB kontrolü ve diürez yeterlidir Vazokonstrüksiyonu olanlar vazodilatatörlerden faydalanırlar Acile en sık baģvuran KY hastaları vazokonstrükte ve konjesyonu olan hastalardır Nitrat + diüretik

40 Barsak duvar ödemi sebebiyle tüm diüretikler IV verilmeli Pulmoner ödem çözülünce oral idameye geçilmeli Sulfa alerjisi varsa etakrinik asit dıģında diüretik verme Agresif diürez hipokalemi yapar, K seviyesini takip et QT uzaması hipokalsemi, hipokalemi ya da hipomagnezemiden olabilir hepsine bak, tedavi et Aldakton NYHA II IV KKY hastalarına saklanmalı Mutlaka AÇT takip edilmeli Diüretikler Kr <2,5 olduğu sürece idrar 2 saatte >500 cc olmalı Prognoz dizüretik yanıtına bağlıdır

41 Diüretik direnci varsa IV diüretik infüzyonu Diüretikler Birden fazla diüretik kullanımı Renal dozdan dopamin ile renal perfüzyonun arttırılması denenebilir

42 ACEI Tüm KKY hastaları taburcu edilmeden önce ACEI almaya baģlamalıdırlar (kontraendikasyon yoksa) B-blokörler Akut tedavide yeri yok Tüm KKY hastaları taburcu edilmeden önce BB almaya baģlamalıdırlar (kontraendikasyon yoksa) Digoksin 3.basamak tedavi. ACEI, BB ve diüretiklerden sonra AF De ventrikül ritim kontrolü için tercih edilir Akut tedavide yeri yok

43 Taburculuk APÖ Ağırlığına göre direk taburcu ya da YBÜ ADKKY Hastaneye yatıģ ve tedavi düzenlenmesi Aşağıdakilerin hepsi mevcutsa ayaktan taburcu edilebilirler Hasta subjektif olarak iyileştim diyorsa Hareketliyse; ortostatizmi yoksa İstirahat nabzı <100 SKB >80 mm Hg Net idrar çıkışı >1 L Oda havasında SO2 >90% CK-MB <8.8 ng/ml, troponin T <0.1 µg/l İskemik göğüs ağrısı yok Yeni öenmli aritmisi yok Elektrolitleri stabil

44 Teşekkürler

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ KISIM 2 KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ BÖLÜM 2.1 BÖLÜM 2.2 Pratikte Kalp Yetersizliği: Kılavuzlar ve Klinik Kanıtlarla; Akut/Kronik KY de Teşhis, Tedavi, Ayırıcı Tanı, Korunma ve Tedavi Sorunları Prof. Dr. Rasim

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Dr. Alp Aydınalp

Kalp Yetersizliği. Dr. Alp Aydınalp Kalp Yetersizliği Dr. Alp Aydınalp Kalp Yetersizliği Sendrom Semptom; Nefes darlığı Halsizlik Belirti;Ödem Tetkik: EKO Nonspesifik Semptom tarifleyen hasta? 1) Tedavi altında asemptomatik (Kompanse kalp

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

KARDİYOJENİK ÖDEM ve SOL KALP YETERSİZLİĞİ

KARDİYOJENİK ÖDEM ve SOL KALP YETERSİZLİĞİ KARDİYOJENİK ÖDEM ve SOL KALP YETERSİZLİĞİ Doç.Dr. Cemil Gürgün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Pulmoner ödem 1 - Kardiyojenik 2 - Non-kardiyojenik Kapiller sıvı filtrasyonu alveol

Detaylı

Akciğer Ödeminde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon. Prof. Dr. Başar Cander

Akciğer Ödeminde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon. Prof. Dr. Başar Cander Akciğer Ödeminde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Prof. Dr. Başar Cander Ödem Şişme, şişkinlik. Sıvının damarlardan etraf dokulara geçmesiyle oluşan şişkinlik 1.Yüksek basınç 2.Düşük onkotik basınç Akciğer

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ

AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ BİYOKİMYA BÖLÜMÜ Şef Vekili Uzm.Sacide ATALAY AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Reyhan Başak ÖZDEN

Detaylı

Tedavisi. Dr. Betül Kalender. Nefroloji Bilim Dalı 23. 09. 2010

Tedavisi. Dr. Betül Kalender. Nefroloji Bilim Dalı 23. 09. 2010 Acil Hipertansiyon Tedavisi Dr. Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 23. 09. 2010 Konuşma Planı Tanımlamalar Hipertansif acillerde hedef organ hasarı gelişiminin patofizyolojisi

Detaylı

AVN LAD RCA pa sc Ao

AVN LAD RCA pa sc Ao Kalp Yetmezliği Prof. Dr. Ertuğrul Ercan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Çanakkale AVN RCA LAD pa sc Ao 1. Düşük basınçlı giriş 2. Yüksek basınçlı çıkış Kalp Yetmezliği

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON

PULMONER HİPERTANSİYON PULMONER HİPERTANSİYON Dr.Gül Öngen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Giriş Pulmoner hipertansiyon (PH) kronik ve ilerleyici bir kardiyopulmoner hastalıktır. İlk kez 1865

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr.

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İLERİ EVRE KALP YETERSİZLİĞİ PROGNOZUNDA SAĞ VENTRİKÜL STROKE WORK İNDEKSİNİN KLİNİK SONLANIM NOKTALARIYLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Dr. Yasemin Erten Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hipertansiyon Türkiye %31.8 Avrupa %44 Kuzey Amerika %28 Kanada %27 Dünyada >1 milyar üzeri hipertansif

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARININ AKCİĞER KOMPLİKASYONLARI

BÖBREK HASTALIKLARININ AKCİĞER KOMPLİKASYONLARI BÖBREK HASTALIKLARININ AKCİĞER KOMPLİKASYONLARI Doç. Dr. Deniz KÖKSAL Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Böbrek hastalıkları seyrinde akciğer sorunlarına

Detaylı

KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI

KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI KISIM 3 KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI BÖLÜM 3.1 Non-Kardiyak Komorbidler, Özel Hasta Gruplarında Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Rasim Enar BÖLÜM 3.2 Solunum, KY de Akciğer Tutulumu ve Ayırıcı Tanı

Detaylı

Bölüm 17 TANIMI. Kalp Yetersizli inde Kullan lan Di er Bafll ca Tan mlamalar:

Bölüm 17 TANIMI. Kalp Yetersizli inde Kullan lan Di er Bafll ca Tan mlamalar: 537 Bölüm 17 KALP YETERS ZL Prof. Dr. Seçkin PEHL VANO LU TANIMI Kalbin yap sal veya fonksiyonel bozuklu- u sonucu ventrikülün dolumu ve ejeksiyonunda bozulman n ortaya ç kt kompleks klinik bir sendromdur

Detaylı

Pulmoner hipertansiyonda tanı algoritmi. Ebru Öntürk Tekbaş, Zuhal Arıtürk Atılgan, İbrahim Sarı

Pulmoner hipertansiyonda tanı algoritmi. Ebru Öntürk Tekbaş, Zuhal Arıtürk Atılgan, İbrahim Sarı Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 2008 :11-24 6 (2) :54-58 11 T AD Pulmoner hipertansiyonda tanı algoritmi Ebru Öntürk Tekbaş, Zuhal Arıtürk Atılgan, İbrahim Sarı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMU OLAN HASTALARDA BİRİNCİ ve ALTINCI SAATTEKİ PAPP-A DEĞERLERİNİN BİR AYLIK SONLANIM NOKTASI İLE OLAN İLİŞKİSİ

AKUT KORONER SENDROMU OLAN HASTALARDA BİRİNCİ ve ALTINCI SAATTEKİ PAPP-A DEĞERLERİNİN BİR AYLIK SONLANIM NOKTASI İLE OLAN İLİŞKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. DAHİLİYE KLİNİĞİ ( ŞEF VEKİLİ UZM. DR. HİKMET FEYİZOĞLU ) AKUT KORONER SENDROMU OLAN HASTALARDA BİRİNCİ ve ALTINCI SAATTEKİ PAPP-A DEĞERLERİNİN

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 9-41 Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Ba rış İle ri ge

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

KARDİOVASKÜLER SİSTEM KARDİOVASKÜLER SİSTEM BEBEK VE ÇOCUKLARDA NORMAL KALP HIZLARI KALP HIZI YAŞ Uyanık Uykuda Ateş; Ağlarken, Egzersiz Yenidoğan 100-180 80-160 220 ye kadar I hafta-3 ay 100-200 80-220 220 ye kadar 3 ay-2

Detaylı

Hekimler Ġçin Temel Geriatri HEKĠMLER ĠÇĠN TEMEL GERİATRİ

Hekimler Ġçin Temel Geriatri HEKĠMLER ĠÇĠN TEMEL GERİATRİ HEKĠMLER ĠÇĠN TEMEL GERİATRİ ANKARA, 2011 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası na ait olup, kurumun izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Kitapta yer alan yazılardaki

Detaylı

ANAFLAKSİ PROF. DR. ÇİÇEK FADILOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

ANAFLAKSİ PROF. DR. ÇİÇEK FADILOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ANAFLAKSİ PROF. DR. ÇİÇEK FADILOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU İmmün sistem; insan vücudunun yabancı maddelere karşı temel savunma mekanizmalarından birisidir. Normal olarak, immün sistem

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOŞUYOLU KALP EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Doç.Dr.YELDA BAŞARAN ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK

Detaylı

Doç. Dr. Cem Nazlı İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi

Doç. Dr. Cem Nazlı İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi KORONER ARTER HASTALIĞI Doç. Dr. Cem Nazlı İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Epidemiyoloji: Dünya Dünya sağlık sağlık örgütünün örgütünün ü2001 2001 raporu: raporu: Dünya daki Dünya daki

Detaylı

10-TRA-01-Mart-2014 İmtiyaz Sahibi: Dr. Şermin KARTAL, Yayın Sorumlusu: Derya DİLEK KANÇAĞI. *Editörler soyadlarına göre alfabetik olarak dizilmiştir.

10-TRA-01-Mart-2014 İmtiyaz Sahibi: Dr. Şermin KARTAL, Yayın Sorumlusu: Derya DİLEK KANÇAĞI. *Editörler soyadlarına göre alfabetik olarak dizilmiştir. Sayı: 18 Akciğer Hastalığı ve/ 2veya Hipoksi ile ilişkili Pulmoner Hipertansiyon Bölüm 1 Çocukluk Çağı Pulmoner 6Hipertansiyonunda Tanı, İzlem, Fonksiyonel Sınıflama Ve Prognoz Sistemik Sklerozlu Hastalarda

Detaylı

KALP CERRAHİSİ KLİNİK PROTOKOLÜ. Prof Dr. Tayyar Sarıoğlu

KALP CERRAHİSİ KLİNİK PROTOKOLÜ. Prof Dr. Tayyar Sarıoğlu KALP CERRAHİSİ KLİNİK PROTOKOLÜ Editör: Prof Dr. Tayyar Sarıoğlu 1 Yapmak zor, yıkmak kolay, yerine koymak çok defa imkansızdır. ÖNSÖZ Kalp cerrahisi, tıp bilim ve sanatının en ileri düzeyde uygulamaya

Detaylı

EPİDEMİYOLOJİ ÇOCUKLARDA SENKOP VE ANİ ÖLÜM EPİDEMİYOLOJİ EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 01.02.2012 DR.ÖZLEM GÜLER

EPİDEMİYOLOJİ ÇOCUKLARDA SENKOP VE ANİ ÖLÜM EPİDEMİYOLOJİ EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 01.02.2012 DR.ÖZLEM GÜLER EPİDEMİYOLOJİ ÇOCUKLARDA SENKOP VE ANİ ÖLÜM DR.ÖZLEM GÜLER Senkop adolesanlarda yaygındır. Adolesanların %20-50 si en az bir senkop epizodu yaşar. Pediatrik ziyaretlerin %0.05 i ve yatışların %6 sını oluşturur.

Detaylı

AKUT İNMELİ HASTANIN YOĞUN BAKIMI

AKUT İNMELİ HASTANIN YOĞUN BAKIMI AKUT İNMEDE DESTEK ve KOMPLİKASYONLARIN TEDAVİSİ AKUT İNMELİ HASTANIN YOĞUN BAKIMI Dr. Ayşe Kocaman Sağduyu 3. SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR OKULU- ANKARA 700,000 inme / yıl % 88 %12 616,000 iskemik 84,000

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı