YEN DO ANDA ANT B YOT K KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEN DO ANDA ANT B YOT K KULLANIMI"

Transkript

1 .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pratikte Antibiyotik Kullan m Simpozyumu 2-3 May s 1997, stanbul, s YEN DO ANDA ANT B YOT K KULLANIMI Doç. Dr. Y ld z Perk Yenido anlar n, özellikle çok düflük do um a rl kl preterm bebeklerin enfeksiyonlara e iliminin fazla oluflu, sepsis flüphesi nedeniyle antibiyotiklerin kullan m n zorunlu k lar. Neonatal döneme özgü h zla de iflen fizyolojik olaylar, yetiflkinler ya da büyük çocuklardaki protokollerin yenido anlara uygulanmas n güçlefltirir, bu nedenle antibiyotiklerin güvenilirli i ve etkinli i hem term hem de pretermler için ayr bir önem kazan r. Neonatal dönemde ilaç emiliminin, da l m n n, metabolizmas n n ve at - l m n n sürekli de iflmesi, enzimlerin olgunlaflmas nda fizyolojik gecikme, hücre d fl s v n n fazlal, proteinlere ba lanmay engelleyen maddelerin varl gibi nedenler farmakokineti i etkilemektedir. Mide boflalma süresinin yavafll, mide suyu ph s n n alkalin oluflu, barsak mukozas ndaki artm fl geçirgenlik, peristaltizmde düzensizlik, barsak geçifl süresinde uzama, beta-glukuronidaz enziminin konjugasyonu azaltmas gibi neonatal dönem için oldukça farkl birçok faktöre ba l olarak antibiyotiklerin oral emilimi etkilenir. Enzim sistemlerinin olgunlaflmas ndaki gecikme oral yolu oldu u kadar, parenteral verilen ilaçlar n biyotransformasyonunu da olumsuz etkiler. Glukuronil transferaz n eksikli i baz antibiyotiklerin konjugasyonunu engelleyerek ilac n yar ömrünü uzatacak ve serumda birikmesine yol açacakt r. Fenobarbital ile birlikte kullan ld nda, enzim indüklenecek ve klirens artaca ndan serumdaki konsantrasyon azalacakt r. Yenido anlar n hücre d fl s v hacmi eriflkinlerden ve büyük çocuktan fazlad r. Aminoglikozidler gibi baz ilaçlar bafll ca hücre d fl alanda da ld klar ndan, bu alan n büyüklü ü ve ilaçlar n at l m ndaki gecikme aminoglikozidlerin serum konsantrasyonunun özellikle pretermlerde daha düflük olmas na yol açmaktad r. 135

2 PERK, Y Büyük çocuklardan farkl bir baflka mekanizma da, yenido an döneminde serum proteinlerinin nitelik ve niceli idir. Serbest albumin konsantrasyonu, protein ba lama bölgesine ilac n afinitesi, bu arada yar flmaya giren bilirubin, furosemid gibi faktörlerin varl ve plazma ph s farmakodinami i etkilemektedir. Yenido anda glomerül filtrasyon h z eriflkinin %30-60 kadard r. Bu nedenle özellikle pretermlerde antibiyotiklerin yar lanma ömrü uzam flt r. Böbrek kan ak m n azaltan respiratuvar distres sendromu, hipotansiyon, hipoksemi gibi durumlarda antibiyotiklerin at l m daha da azalmaktad r. Sepsisten flüphelenildi inde, seçilecek antibiyotik protokolü bölgeye ve üniteye göre planlanmal d r. Genelde yenido an dönemini etkileyen patojenler; gram negatif basiller, enterokoklar, B grubu streptokoklar, koagülaz negatif ve pozitif stafilokoklar, Listeria monocytogenes ve Pseudomonas aeruginosa d r ve kullan lacak antibiyotiklerin bu mikroorganizmalara karfl etkin olmas hedeflenir. Yenido an enfeksiyonlar n n tedavisinde antibiyotiklerin sinerjistik etkisinden yararlan lmas önem kazanmaktad r. B grubu streptokoklar n veya Listeria monocytogenes in tedavisinde ampisilin ve aminoglikozidler birlikte kullan ld nda baflar oran daha yüksektir. Neonatal dönemdeki sepsise %25 oran nda menenjitin de efllik etti i düflünülürse, bu dönemde kullan lan antibiyotiklerde aran lacak bir özellikle de serebrospinal s v ya geçebilirlikleridir. Yenido an döneminde s kl kla kullan lan antibiyotikler ve dozlar k saca s ralanacakt r. PEN S L N Streptokoklar, meningokoklar, L.monocytogenes, Treponema pallidum a karfl bakteri duvar sentezini engelleyerek etki yapar. Sinerjistik etkileri nedeniyle aminoglikozidlerle birlikte pnömoni, sepsis ve menenjitin inisiyal tedavisinde kullan l r. Serumdaki yar ömrü bebe in yafl ve tart s ile ters orant l d r. Meninkslerin inflamasyonunda dahi serebrospinal s v ya geçifli iyi de- ildir. Kristalize, prokain veya benzatin penisilin G kullan labilir. Oral penisilinin yenido an enfeksiyonlar n n tedavisinde yeri yoktur. Yenido an döneminde allerjik reaksiyonlar görülmemektedir. Doz: Sepsis ve pnömonide bir haftadan küçük term-preterm bebeklere Ü/kg/g IV veya IM yoldan, 12 saat ara ile, bir haftadan büyük yenido anlarda 6-8 saat ara ile, gün uygulan r. Menenjitte ise, bir haftadan küçük bebeklerde Ü/kg/g, bir haftadan büyüklerde. 136

3 YEN DO ANDA ANT B YOT K KULLANIMI AMP S L N Penisiline oranla daha genifl spektrumlu olmas nedeniyle tercih edilir. Enterokoklar ve L.monocytogenes ve Haemophilus, E.coli, Proteus gibi baz gram negatif patojenlere de etkilidir. nisiyal tedavide aminoglikozidlerle birlikte kullan l r. Yar -ömrü bebe in yafl ve tart s ile ters orant l d r. Serebrospinal s v ya geçifli de iflkendir. Diyare ve hafif eozinofili görülebilir. Oral kullan m önerilmez. Doz: Sepsiste bir haftadan küçük yenido anlara mg/kg/doz, IM veya IV, 12 saat ara ile, bir haftadan büyük bebeklerde 8 saat ara ile uygulan r. Menenjit tedavisinde 6 saat ara ile mg/kg/doz seçilir. KARBEN S L N P.aeruginosa ve baz indol-pozitif Proteus sufllar na etkin bir penisilin türevidir. Genellikle aminoglikozidlerle kullan l r. Yan etkileri yenido anda pek görülmemekle birlikte, kalb yetersizli inde sodyum yükü dikkate al nmal d r. Doz: Bir haftadan küçük bütün yenido anlara 100 mg/kg/g, 12 saat ara ile IM/IV uygulan r. 7 günden büyük ve 2000 g dan az bebeklere 8 saat ara ile, 2000 g dan büyüklere 6 saat ara ile verilir. MEZLOS L N Gram negatif ve pozitif mikroorganizmalara etkili genifl spektrumlu semisentetik penisilindir. Aminoglikozidlerle birlikte kullan ld nda P.aeruginosa ya karfl oldukça etkilidir. Serebrospinal s v ya geçifli s n rl d r. Doz: 75 mg/kg/doz, IM/IV, ilk haftada 12 saat, ikinci haftadan sonra 8 saat ara ile uygulan r. P PERAS L N K.pneumonia ve P.aeruginosa ya karfl mezlosilinden daha etkili semisentetik, genifl spektrumlu penisilin türevidir. Ayr ca anaeroblar n bir bölümüne de etkilidir. Ancak, serebrospinal s v ya geçifli s n rl d r. Doz: mg/kg/doz, IM/IV, pretermlere ilk haftada 12 saat ara ile, bir haftadan sonra hem pretermlere hem de 7 günlükten küçük term bebeklere 8 saat ara ile, bir haftadan büyük term bebeklere 6 saat ara ile uygulan r. 137

4 PERK, Y SEFALOSPOR NLER Neonatal enfeksiyonlar n tedavisinde sefoperazon, sefotaksim, seftriakson ve seftazidim gibi üçüncü kuflak sefalosporinler kullan lmaktad r. Tümünün H.influenzae, gonokok, meningokok ve birçok gram negatif enterokoklara karfl in vitro etkinli ine karfl n, seftazidim ve sefoperazonun ayr ca anti-pseudomonas aktivitesi de vard r. L.monocytogenes e etkili de illerdir. Serebrospinal s v ya geçiflleri çok iyidir. Sefotaksimin yenido an enfeksiyonlar nda klinik etkinli i ve güvenilirli i iyi bilinmektedir, ancak inisiyal tedavide L.monocytogenes ve enterokoklara etkili olmad ndan ampisilin ile birlikte uygulanmal d r. Seftriakson a r neonatal enfeksiyonlarda serebrospinal s v ya iyi geçifli, tek doz kullan lmas, yar -ömrünün uzun olmas gibi nedenlerle baflar ile kullan lmakta ise de, albuminin bilirubine ba lanma bölgesine olan afinitesi ve K vitamini metabolizmas n etkilemesi yenido anda uygulanmas nda s n rlamalar getirmektedir. Seftazidimin de L.monocytogenes ve enterokoklara etkili olmad ndan ve ayr ca gram-negatif organizmalarda sefalosporinlere karfl direnç geliflmesine yol açaca ndan inisiyal tedavide kullan m önerilmemektedir. Ancak kültür ile duyarl l kan tlanm fl, özellikle P.aeruginosa enfeksiyonlar n n tedavisi için saklanmal d r. Sefoperazonun neonatal dönemdeki kullan m na iliflkin deneyimler henüz yetersizdir. Doz: Sefotaksim; ilk hafta, 2000 g dan küçük veya büyük bebeklere 100 mg/kg/g 12 saat ara ile, ilk haftadan sonra 2000 g dan az bebeklere 150 mg/kg/g 12 saat ara ile, 2000 g dan büyüklere 150 mg/kg/g 8 saat ara ile IV, menenjit için 6 saat ara ile 200 mg/kg/g. Seftriakson; mg/kg/doz, ilk haftada pretermlerde 24 saat ara ile, bir haftadan sonra pretermlerde ve ilk haftada term bebeklerde 12 saat ara ile, IM/IV uygulan r. Seftazidim; ilk hafta 100 mg/kg/g IM/IV, 2000 g dan küçüklerde 12 saat, büyüklerde 8 saat ara ile, ikinci haftadan sonra 150 mg/kg/g 8 saat ara ile tedavi yap l r. Sefoperazon; ilk haftada mg/kg/doz, IM veya 30 dak. infüzyon fleklinde 12 saat ara ile verilir. 138

5 YEN DO ANDA ANT B YOT K KULLANIMI AZTREONAM Gram-negatif mikroorganizmalara karfl, aminoglikozidlere benzer etki mekanizmas olan, santral sinir sistemine iyi geçiflli, nefrotoksisitesi ve ototoksisitesi olmayan monobaktam türü antibiyotiktir. Ampisilin ile birlikte kullan ld nda P.aeruginosa ya karfl oldukça etkilidir. Doz: 30 mg/kg 12 veya 6 saat ara ile uygulan r. M PENEM Karbenepem grubundan olup, aerobik ve anaerobik gram-pozitif ve gramnegatif bakterilere ve L.monocytogenes e karfl etkilidir. Aminoglikozidlerle birlikte kullan ld nda P.aeruginosa ve S.aerus a karfl iyi sonuç al n r. Meningeal enflamasyon varl nda serebrospinal s v ya geçifli iyidir. Diyare, trombositoz, tromboflebit, karaci er enzimlerinde art fl n yan s ra Candida ile kolonizasyon veya dirençli sufllar n geliflmesi bildirilmifltir, neonatal enfeksiyonlar n rutin tedavisinde önerilmemektedir. Doz: 25 mg/kg/doz 12 veya 6 saat ara ile IM/IV uygulan r. VANKOM S N Aerobik ve anaerobik ço u gram-pozitif basil ve koklara karfl etkili, gram-negatiflere ise etkisizdir. Yenido anlarda kullan m alan metisiline dirençli stafilokoklar n (MRSA) yol açt hastal klard r. Neonatal dönemde kateterlerin ve tüplerin neden oldu u metisiline dirençli S.epidermidis (MRSE) ler için de önerilmektedir. Ototoksik ve nefrotoksiktir. Nötropeni ve flebit bildirilmektedir. Doz: lk haftada 30 mg/kg/g 12 saat ara ile, ikinci haftadan sonra 45 mg/kg/g 8 saat ara ve 30 dak. infüzyonlar ile uygulan r. 29 gestasyon haftas ndan küçük pretermlerde 15 mg/kg/g 24 saat ara ile yap l r. AM NOGL KOZ DLER Gentamisin, tobramisin, netilmisin ve amikasin neonatal dönemde gramnegatif mikroorganizmalara karfl s kl kla kullan lan antibiyotiklerdir. nisiyal tedavide ampisilin ile birlikte B grubu streptokoklara ve L.monocytogenes e etkili olmalar nedeni ile seçilir. Ancak, menenjit varl nda gram-negatif bakteri de saptanm flsa, üçüncü kuflak sefalosporin ile kombine tedavi daha uygundur. Yan etkiler aras nda nefrotoksisite, ototoksisite ve nöromüsküler blokaj bildirilmektedir. Geçici silendirüri ve proteinüri olabilir. Neonatal dönemde s k karfl lafl lan asidoz, hipovolemi, hipoalbuminemi, sodyum kay plar, furosemid, indometazin kullan m gibi sorunlar n varl da aminoglikozidlerle tedavide dikkatli davran lmas n gerektirir. 139

6 PERK, Y Doz: Gentamisin; Term yenido anlar ilk haftada 2.5 mg/kg/doz, 12 saat ara ile, ikinci hafta 8 saat ara ile. 35 gestasyon haftas ndan küçük pretermlerde 2.5 mg/kg/doz, 18 saat ara ile, 28 gestasyon haftas ndan küçük pretermlerde 2.5 mg/kg/doz, 24 saat ara ile, IM veya 30 dak. infüzyon fleklinde uygulan r. Günlük maksimum doz 6 mg/kg d r. Tobramisin; Gentamisin ile ayn. Netilmisin; 6 haftaya kadar olan bebeklerde 12 saat ara ile 4-6 mg/kg/g. Pretermlerde ilk haftada 3 mg/kg yükleme dozunun ard ndan 2 mg/kg/doz, 12 saat ara ile, ikinci haftadan sonra 3 mg/kg/doz 8 saat ara ile uygulan r. Amikasin; 7.5 mg/kg/doz, IV, 35 gestasyon haftas ndan büyük bebeklerde ilk hafta 12 saat ara ile, ikinci haftadan sonra 8 saat ara ile haftal k bebeklerde, ilk hafta 24 saatte bir 10 mg/kg, ikinci haftadan sonra 12 saat ara ile 7.5 mg/kg/doz. 29 gestasyon haftas ndan küçük pretermlerde ilk hafta 24 saat ara ile 7.5 mg/kg/doz, ikinci haftada 10 mg/kg/doz fleklinde uygulan r. KAYNAKLAR 1. Saez-Llorenz X, McCracken GH. Clinical pharmacology of antibacterial agents. In: Remington JS, Klein JO (Eds). Infectious Diseases of the Fetus and Newborn Infant. Fourth edn. W.B. Saunders Company, Philadelphia. 1993: Harris MC. Neonatal septicemia. In: Polin RA, Yoder MC, Burg FD (Eds). Workbook in Practical Neonatology. Second Edn. W.B. Saunders Company, Philadelphia. 1993: Rylance GW. Neonatal pharmacology. In: Roberton NRC (Ed), Textbook of Neonatology. Second Edn. Churchill Livingstone, Edinburgh. 1992: Baley JE, Fanaroff AA. Neonatal Infections, Part 2: Specific infectious diseases and therapies. In: Sinclair JC, Bracken MB (Eds). Effective Care of the Infant. Oxford University Press, Oxford. 1992: Marx CM, Cronin JH. Medications used in the newborn. In: Cloherty JP, Stark AR (Eds). Manuel of Neonatal Care. Third Ed. Little, Brown and Company, Boston. 1993: Red Book, Report of the Committee on Infectious Diseases, American Academy of Pediatrics. 140

5: ENFEKS YONLAR. 5.1 Antibakteriyel ilaçlar

5: ENFEKS YONLAR. 5.1 Antibakteriyel ilaçlar 213 5: ENFEKS YONLAR Bu bölümde afla daki bafll klar alt nda ilaç tedavisi tart fl lmaktad r: 5.1 Antibakteriyel ilaçlar 5.2 Antifungal ilaçlar 5.3 Antiviral ilaçlar 5.4 Antiprotozoal ilaçlar 5.5 Anthelmintikler

Detaylı

Antibiyotik Kullan m n n Temel lkeleri

Antibiyotik Kullan m n n Temel lkeleri Klimik Dergisi Cilt 14, Say :3 2001, s:95-101 95 Antibiyotik Kullan m n n Temel lkeleri Mehmet Bak r Girifl Antibiyotikler modern t bb n önemli tedavi araçlar ndan birini olufltururken, sürekli yeni ilaçlar

Detaylı

Hepatik ve Renal Yetmezlikte Antibiyotik Kullan m

Hepatik ve Renal Yetmezlikte Antibiyotik Kullan m Klimik Dergisi Cilt 13, Say :1 2000, s:3-7 3 Hepatik ve Renal Yetmezlikte Antibiyotik Kullan m Özlem Kandemir, Ali Kaya Girifl Antibiyotiklerin veya herhangi bir ilac n terapötik etkisinin ortaya ç kmas

Detaylı

İçindekiler. XIV. Pediatrik i laç rehberi

İçindekiler. XIV. Pediatrik i laç rehberi İçindekiler XIV. Pediatrik i laç rehberi //Yusuf Kibar 14.2 Pediatrik i laç rehberi 14.2.1. Çocuklarda ağrı kesiciler 14.2.2. Çocuklarda lokal anestezikler 14.2.3. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarında

Detaylı

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 19-35 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA

ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA DERLEME / REVIEW ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA Oya ÖZATAMER, Ayflegül TARHAN, lknur ORAL Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Ankara Ankara

Detaylı

G R fi VE GENEL B LG LER

G R fi VE GENEL B LG LER .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pratikte Antibiyotik Kullan m Simpozyumu 2-3 May s 1997, stanbul, s. 11-25 G R fi VE GENEL B LG LER Prof. Dr. Y ld r m Aktu lu Sözlüklere

Detaylı

AKILCI. ANTİBİYOTİK KULLANIM PRENSİPLERİ ve ANTİBİYOTİKLER

AKILCI. ANTİBİYOTİK KULLANIM PRENSİPLERİ ve ANTİBİYOTİKLER AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIM PRENSİPLERİ ve ANTİBİYOTİKLER Hazırlayan: Dr. Muammer MERTOĞLU Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Akhisar Devlet Hastanesi EKK Başkanı EKİM 2011 ÖNSÖZ Enfeksiyon

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı

ANTİBİYOTİK KULLANIMI

ANTİBİYOTİK KULLANIMI T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI ANKARA İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ YAYINI: 3 ANTİBİYOTİK KULLANIMI ANTİBİYOTİK KULLANIMINI KONTROL ALT KOMİTESİNCE HAZIRLANMIŞTIR ANKARA

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

Demir Eksikli i Anemisi: Klinik Hematolojinin ABC si

Demir Eksikli i Anemisi: Klinik Hematolojinin ABC si Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Anemiler Sempozyumu 1920 isan 2001, stanbul, s. 2332 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu

Detaylı

B YOT N. Tablo 1. Biyotinin farkl yafl gruplar nda al nmas gereken günlük miktarlar. Yeterli Biyotin Al m

B YOT N. Tablo 1. Biyotinin farkl yafl gruplar nda al nmas gereken günlük miktarlar. Yeterli Biyotin Al m T Ü KAL TE S STEM BELGEL K - Q TSE-ISO-EN 9000 R R K YE DE LK LABORATU V A B YOT N Biyotin suda çözünen bir B kompleks vitaminidir. Kelime anlam n Yunanca da yaflam anlam na gelen bios sözcü ünden alm

Detaylı

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane İnfeksiyonları Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar Dr. Mustafa BAKIR* * Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk nfeksiyon Hastal klar Bilim Dal, stanbul.

Detaylı

Çocuklarda Yaflam Deste i

Çocuklarda Yaflam Deste i Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pediatrik Aciller Sempozyumu 14-15 Haziran 2001, stanbul, s. 27-36 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp

Detaylı

GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY*

GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY* GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY* Gebelerin ortalama %4 ünde diabet bulunmaktad r. Bunlar n ortalama %90 ilk kez gebelikte ortaya ç kan veya tan konulan gestasyonel diabet (GDM), geri kalan %10 u ise gebelik

Detaylı

Akut Böbrek Yetersizli i ve Crush Sendromu

Akut Böbrek Yetersizli i ve Crush Sendromu Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pediatrik Aciller Sempozyumu 14-15 Haziran 2001, stanbul, s. 177-185 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

Çocukluk ça nda afl takvimi

Çocukluk ça nda afl takvimi 26 Derleme Review Özet Çocukluk ça nda afl takvimi Vaccination schedule in childhood Ege Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, zmir, Türkiye Birinci basamak sa l k kurulufllar

Detaylı

AC L SERV STE G R fi MSEL SEDASYON VE ANALJEZ

AC L SERV STE G R fi MSEL SEDASYON VE ANALJEZ AC L SERV STE G R fi MSEL SEDASYON VE ANALJEZ Özgür KARCIO LU* Girifl: Acil servislerde özellikle a r l ifllemler s ras nda analjezi ve sedasyon kullan m yayg nd r. K r k ve ç k klar n redüksiyonu, tüp

Detaylı

ANTİBİYOTİKLER ve KULLANIM ENDİKASYONLARI Dr.Gülden YILMAZ BOZKURT ETKİ MEKANİZMALARINA GÖRE AB GRUPLARI-1 1. Hücre duvarı sentezini inhibe eden antibiyotikler 2. Protein sentezini inhibe eden antibiyotikler

Detaylı

Bebeklerde Beslenme Arac l yla mmüno Modülasyon

Bebeklerde Beslenme Arac l yla mmüno Modülasyon Bebeklerde Beslenme Arac l yla mmüno Modülasyon Hasan Özen Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dal, Prof.Dr.

Detaylı

Dirençli Pnömokoklar Dünyada ve Ülkemizde Ne Kadar Sorun?

Dirençli Pnömokoklar Dünyada ve Ülkemizde Ne Kadar Sorun? Pratik Hekimlikte S k Karfl lafl lan; Pnömoni, Bakteremi, Otit, Sinüzit, KOAH Bakteriyel Alevlenme ve Menenjit Gibi Klinik Tablolar n Önemli Etkenlerinden Birisi Olan Pnömokoklar Çeflitli Yönleriyle Ele

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKS YONLARINDA TANI

ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKS YONLARINDA TANI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 141-146 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

Akut Menenjit Sendromu

Akut Menenjit Sendromu .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Ak lc Antibiyotik Kullan m ve Eriflkinde Toplumdan Edinilmifl Enfeksiyonlar Sempozyum Dizisi No: 31 Kas m 2002; s. 141-151 Akut Menenjit Sendromu

Detaylı

MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN*

MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN* MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN* Mantarlar n Genel Özellikleri Mantarlar mikrobiyolojik özelliklerine ve oluflturduklar klinik infeksiyon tablolar na göre farkl bafll klar alt nda incelenebilen genifl

Detaylı

ÇOCUKLARDA POSTOPERAT F ANALJEZ YÖNTEMLER

ÇOCUKLARDA POSTOPERAT F ANALJEZ YÖNTEMLER DERLEME ÇOCUKLARDA POSTOPERAT F ANALJEZ YÖNTEMLER Bilge KARSLI, Fatma ERTU RUL Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya ÖZET Pediatrik hastalarda postoperatif analjezi

Detaylı

Yenido anda Hemostatik Sorunlar

Yenido anda Hemostatik Sorunlar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s.191-198 Yenido anda Hemostatik Sorunlar Prof. Dr. nci Y ld z Damar n yaraland

Detaylı

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

GEBEL KTE V TAM N-M NERAL KULLANIMI VE BESLENMEN N RDELENMES

GEBEL KTE V TAM N-M NERAL KULLANIMI VE BESLENMEN N RDELENMES DERLEME (Review) GEBEL KTE V TAM N-M NERAL KULLANIMI VE BESLENMEN N RDELENMES Ayhan COSKUN 1, Özgür ÖZDEM R 2 1 Kahramanmarafl Sütçüimam Üniversitesi T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim

Detaylı

ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE ANTİBİYOTİK PROFLAKSİ REHBERİ

ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE ANTİBİYOTİK PROFLAKSİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE ANTİBİYOTİK PROFLAKSİ REHBERİ

Detaylı