dafl tan özel indirimler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "dafl tan özel indirimler"

Transkript

1 dafl tan özel indirimler % 35 varan indirim e yataklarda % 20 ye varan indirim bazalarda

2 iyi uyku tavsiyeleri Uykudan önce odan z havaland r n, uyurken oksijensiz kalmay n. Yata n zdaki hava dolafl m iyi, uykunuz rahat olsun. Gürültü ve fl ktan uzak kal n, uykuya rahat rahat dal n. Uykunuzu kaç rmamak için, yatmadan önce fazla yemek yemeyin. Sa l kl bir uyku için, boynunuzu ergonomik bir yast kla destekleyin. Uykudan önce yap lacak jimnastik hareketleri rahat uyuman z sa lar. deal bir uyku için oda s cakl derecedir. Enerjinizi iyi bir uykuyla depolay n, hayat dolu dolu yaflay n. yi bir uyku, çocuklar n geliflimi için flartt r. Uyku düzeninizi bozmamak için, ayn saatte uyanmaya özen gösterin. Ömrünüzün üçte biri uykuda geçer, do ru yatak sa l n z etkiler. dafl kuruldu. Klasik Bonnell yay sistemi ile ilk yayl yatak üretildi. lk yayl yatak ihracat gerçeklefltirildi. lk ikiz yatak üretildi. Yataklarda alev geciktirici özellik tafl yan kumaflla ilk yanmayan yatak üretildi. Geliflmifl yay sistemlerinden Cosiflex in kullan ld ilk yatak Superflex in üretimine baflland. lk su geçirmez alez üretildi. Amerikan Leggett&Platt firmas ile imzalanan anlaflmayla mucize yay sistemi Mira-Coil li yataklar n Türkiye deki ilk ve tek üreticisi oldu Yayl yatak sektöründe TS-ISO 9002 belgesini alarak kalite güvence sistemine geçen ilk kurulufl oldu. lk hareketli yatak üretildi. lk sand kl baza üretildi. Geliflmifl yay sistemlerinden Pocket in kullan ld ilk yatak Pocketflex üretildi. dafl Grup bünyesinde yeni yatak markas Mattist kuruldu ve y kanabilir k l fl ilk yataklar üretildi. lk kez visko dolgu malzemesi Mattist yataklarda kullan ld. dafl sektörde 40. y l n kutlad. Climarelle teknolojisini kullanan ilk yataklar üretildi. Kesintisiz yay sistemi Mira-Coil yay n kullan ld, ilk kanepe imal edildi

3 Yay Sistemleri Mira-coil Yay Sistemi Amerikan Leggett&Platt lisans ile dafl taraf ndan üretilen Mira-coil sistemi, birbirine ba l kesintisiz yaylardan oluflur. Normal yaylara göre iki kat fazla yay yüzeyi sa layarak hem sa l kl bir ergonomik yüzey oluflturur, hem de dolgu malzemelerinin yay boflluklar na sarkarak deforme olmas n önler. Pocket Yay Sistemi Farkl çaplarda tel kullan larak elde edilen farkl sertlikteki yaylar, insan n beden yap s na uygun olarak yata n içinde belirli bölgelere dizilir. Vücut a rl n dengeli bir flekilde destekleyerek ergonomik bir yüzey sa lar. Cosiflex Yay Sistemi Yaylar n özel biçimleri ve küçük çaplar sayesinde normal yataklara göre iki kat fazla yay içerir. Yumuflakl k, esneklik ve dayan kl l k aç s ndan üstün bir yüzey sunar. Bonnell Yay Sistemi Yaylar n spiral telle ba land, orta sertlikte bir yay sistemidir. De iflik dolgu malzemeleri ile kaplanarak orta sertlikte veya sert zeminli yataklar üretilir. Visko Türkiye de ilk kez dafl taraf ndan dolgu malzemesi olarak kullan lan visko, vücudun s s na ve a rl na göre flekil al r. dafl yataklarda, visko süngerin dayan kl l n ve rahatl n art rmak amac yla üstün teknoloji ürünü yay sistemleri kullan l r. Visko sünger sayesinde, vücut ile yata n temas alan artar ve kan dolafl m rahatlar; uyurken dönme ihtiyac azal r. Özel Dolgu Malzemeleri Dolgu Malzemeleri Climarelle S cakl k dengeleyici Climarelle mikro kapsüllerden oluflan esnek malzeme, uyku s ras nda vücut s cakl n aktif bir biçimde korur. Gerekti inde azaltarak uyku s cakl n dengeler. Quallofil ExtraLife fresh Hava al p verebilen yap s yla Quallofil ExtraLife fresh elyaf yata n zdaki s birikimini engeller ve nem kontrolünü sa lar. Helezon fleklindeki lifleri sayesinde esnek ve dirençlidir. Coolmax Yatak Kumafl Coolmax terlemeden oluflan nemin kumafl taraf ndan emilmesini ve herhangi di er bir kumafla göre daha h zl kurumas n sa lar. HR Sünger High-resilient sünger, yüksek esneklik sa lamas n n yan s ra alev geciktirici özellik de tafl r. Standart süngerlere göre daha hafif ve dayan kl d r. Nefes alabilen yap s neme karfl mükemmel havaland rma özelli i sa lar. Çevre dostu bir teknolojiyle üretilir. Y kanabilir Mattist K l flar Fermuarl Mattist yatak k l flar ç kar labilir ve y kanabilir olma özellikleriyle, uzun süreli nemli ortamlarda bile mite ve bakterilerin oluflumunu engeller. Böylece alerjiden uzak, sa l kl bir uyku sunar. Mattist yatak k l flar esnektir, yata n hava almas na olanak tan r ve estetik bir görünüme sahiptir. Do al Lateks Do al kauçuktan üretilen lateks serin ve kuru kal r, nem tutmaz. Kendi kendine çok iyi havalanan bir malzeme oldu u için yatakta bakteri oluflmas na ve bar nmas na izin vermez. K fl n s cak, yaz n serin tutar ve alerji yapmaz. 3

4 Yay Sistemi Mira-Coil Mira-Coil Mira-Coil Mira-Coil Bonnell Bonnell Bonnell Lateks Visco Visco Cosiflex ürün ad Miracoil Millennium Boston Miracoil Lateks Boston Miracoil Mediform Platinum Alt n Ortopedik klasik Alt n Ortopedik Deluxe Lyon Lateks Visco Dream Deluxe Visco Dream Climaflex Lateks sert Yatak sertlik skalam z inceleyerek 4

5 Cosiflex Pocket Pocket Pocket Bonnell Bonnell Bonnell Bonnell Bonnell Bonnell Bonnell Bonnell Climaflex Visko Clima Pocket Lateks Clima Pocket Visko Genova Pocket Mediform Frankfurt Neptün Moon Melek Dreamy Baby Bed Smarty Baby Bed Sweety Baby Bed Rompy Baby Bed yumuflak karar vermenizi rica ederiz 5

6 Millennium yatak 6

7 Mira-coil Yay Sistemi Amerikan Leggett&Platt lisans ile dafl taraf ndan üretilen Mira-coil sistemi, birbirine ba l kesintisiz yaylardan oluflur. Normal yaylara göre iki kat fazla yay yüzeyi sa layarak hem sa l kl bir ergonomik yüzey oluflturur, hem de dolgu malzemelerinin yay boflluklar na sarkarak deforme olmas n önler. Mira-Coil Millennium Kesintisiz yay sistemi ve özel dolgu malzemeleri, sert zeminde yatmay tercih edenler için vücut a rl n dengeleyen, ergonomik bir yüzey sa lar. 90x ,00 140,00 563,00 46,92 90x ,00 143,00 575,00 47,92 100x ,00 155,00 620,00 51,67 100x ,00 157,00 632,00 52,67 140x ,00 205,00 824,00 68,67 140x ,00 208,00 834,00 69,50 150x ,00 218,00 875,00 72,92 150x ,00 222,00 889,00 74,08 160x ,00 234,00 938,00 78,17 160x ,00 237,00 950,00 79,17 180x ,00 281, ,00 94,00 200x ,00 313, ,00 104,58 ve iki ay taksit erteleme. Ultra Ortopedik Mira-Coil Ortopedik Bel ve s rt a r lar nedeniyle sert zeminde uyumas gerekenlere ortopedik bir yüzey sunar. Omurgan n do al fleklini korumas n sa lar, s rt kaslar n n gereksiz gerilmesini önler. Extra Ortopedik 80x180/ ,00 91,00 368,00 30,67 90x ,00 91,00 368,00 30,67 90x ,00 94,00 378,00 31,50 100x ,00 104,00 416,00 34,67 100x ,00 107,00 431,00 35,92 120x ,00 120,00 480,00 40,00 120x ,00 122,00 489,00 40,75 130x ,00 133,00 535,00 44,58 140x ,00 133,00 535,00 44,58 140x ,00 136,00 545,00 45,42 150x ,00 145,00 582,00 48,50 150x ,00 149,00 597,00 49,75 160x ,00 158,00 632,00 52,67 160x ,00 161,00 648,00 54,00 180x ,00 189,00 756,00 63,00 200x ,00 211,00 847,00 70,58 ve iki ay taksit erteleme. 7

8 climarelle Climarelle deal s cakl k, rahat uyku Uluslararas Dacron markas lisans yla sunulan, s cakl k dengeleyici Climarelle mikro kapsüllerden oluflan esnek malzeme, uyku s ras nda vücut s cakl n aktif bir biçimde korur. Gerekti inde azaltarak gece boyunca uyku s cakl n 32 o C derecede dengeler. Üflümeyi veya terlemeyi önleyen ideal s cakl k, rahat ve derin bir uyku sa lar. Climarelle yata n sundu u ekstra yumuflakl k ve üstün konfor sayesinde güne uykunuzu alm fl olarak bafllars n z. Climarelle Teknolojisi Dengeli uyku s cakl Yumuflakl k Dinlendirici uyku Üstün rahatl k Hafiflik Yatak kumafl Elyaf Serinleme etkisi DEAL SICAKLIK Mikro kapsüller s v lafl r Astar Yumuflak esnek malzeme içindeki Climarelle mikro kapsüller vücuda dengeli uyku s cakl sa lar Mikro kapsüller kat lafl r DEAL SICAKLIK Is nma etkisi E er vücut s cakl olmas gerekenden yüksekse... Climarelle s cakl k dengeleyici malzeme içindeki mikro kapsüller s v laflarak serinletme etkisi yarat r ve s cakl ideal noktaya çeker. E er vücut s cakl düflerse... Mikro kapsüller yeniden kat laflarak s enerjisini vücuda aktar r ve düflük s cakl a ra men vücudun l k kalmas n sa lar. Quallofil ExtraLife fresh Nefes alan elyaf Yüksek kaliteli dolgu malzemesi Quallofil ExtraLife fresh elyaf uykunuza mükemmel konforu getirir. Hava al p verebilen yap s yla Quallofil ExtraLife fresh elyaf yata n zdaki s birikimini engeller ve nem kontrolünü sa lar. Böylece sabah uyand n zda kendinizi daha dinlenmifl hissedersiniz. Helezon fleklindeki lifleri sayesinde normal dolgu malzemelerine göre daha esnek ve dirençlidir, uzun süreli kullan mlarda bile çökme yapmaz. Bu sayede yata n z n ömrü daha uzun olur. Üstün direnç ve dayan kl l k sa layan Quallofil ExtraLife fresh elyaf Quallofil ExtraLife fresh elyaf detay Üstün rahatl k Mikro iklim fieklini korur Ayarlan r destek Coolmax Kuru kalan yatak kumafl Nem yönetiminde endüstri lideri Coolmax teknolojisine sahip yatak kumafllar sayesinde uyku kaliteniz artar. Coolmax terlemeden oluflan nemin kumafl taraf ndan emilmesini ve herhangi di er bir kumafla göre daha h zl kurumas n sa lar. Bu sayede vücudunuzun do al s cakl n korumas na yard mc olur ve nemden oluflacak s cakl k farklar n n uykunuzu bölmesini engeller. Coolmax konfor sistemi Coolmax kumaflta kullan lan dört kanall elyaflar nemi h zla d flar atar. Hava Buharlaflarak serinletme sistemi Vücut 8 Nem

9 climarelle Climarelle Climaflex Lateks Uyku s ras nda üflümeyi ve terlemeyi önler; bakteri oluflumuna izin vermeyen lateks dolgu malzemesiyle hijyenik bir uyku sunar. Ergo Ortopedik 90x ,00 133,00 535,00 44,58 90x ,00 133,00 535,00 44,58 100x ,00 149,00 600,00 50,00 140x ,00 214,00 860,00 71,67 140x ,00 214,00 860,00 71,67 150x ,00 231,00 924,00 77,00 160x ,00 250, ,00 83,33 ve iki ay taksit erteleme. Climarelle Climaflex Visko Yumuflak yüzeyde uyumak isteyenler için, yatakta dengeli uyku s cakl ile ergonomiyi birlefltirir. Extra Ortopedik 90x ,00 139,00 556,00 46,33 90x ,00 139,00 556,00 46,33 100x ,00 155,00 621,00 51,75 140x ,00 220,00 882,00 73,50 140x ,00 220,00 882,00 73,50 150x ,00 236,00 948,00 79,00 160x ,00 255, ,00 85,17 ve iki ay taksit erteleme. Climarelle Climapocket Lateks Climarelle teknolojisi ile yatak içerisindeki s cakl dengeler. Bakteri oluflumuna izin vermeyen lateks dolgu malzemesi, ultra ortopedik yap s ile rahat bir uyku ortam sunar. Ultra Ortopedik 90x ,00 151,00 607,00 50,58 90x ,00 151,00 607,00 50,58 100x ,00 168,00 676,00 56,33 140x ,00 237,00 948,00 79,00 140x ,00 237,00 948,00 79,00 150x ,00 254, ,00 84,75 160x ,00 274, ,00 91,42 180x ,00 308, ,00 102,83 ve iki ay taksit erteleme. Climarelle Climapocket Visko Dengeli uyku s cakl ile vücut a rl na göre flekil alan ergonomik yüzey ve ultra ortopedik yap s, ideal uyku için bir arada bulunur. Ultra Ortopedik 90x ,00 157,00 630,00 52,50 90x ,00 157,00 630,00 52,50 100x ,00 174,00 698,00 58,17 140x ,00 242,00 972,00 81,00 140x ,00 242,00 972,00 81,00 150x ,00 259, ,00 86,67 160x ,00 279, ,00 93,33 180x ,00 314, ,00 104,67 ve iki ay taksit erteleme. 9

10 mattist Mattist, k l f y kanabilir fermuarl yatak... % 30 özel dafl Mattist modern tasar mlara sahip, kaliteli ve zengin bir yatak koleksiyonu sunar. Üstün teknoloji dolgu malzemelerine sahip, tamam ortopedik olan ve y kanabilir k l fl Mattist yataklar, uykular n za rahatl k ve sa l k katar. Boston Mira-Coil Mediform yatak Extra Ortopedik Uyurken kan dolafl m n rahatlatan ve omurgay destekleyen, ergonomik bir yüzeye sahiptir. Y kanabilir k l f sayesinde hijyeniktir. Mattist Boston Mira-Coil Mediform % 30 indirim 80x ,00 251,00 588,00 49,00 90x ,00 251,00 588,00 49,00 90x ,00 259,00 607,00 50,58 100x ,00 292,00 682,00 56,83 140x ,00 372,00 871,00 72,58 150x ,00 414,00 966,00 80,50 160x ,00 453, ,00 88,33 180x ,00 542, ,00 105,58 ve iki ay taksit erteleme. Mira-Coil K l fl Visko Elyaf Ergo Ortopedik Mattist Boston Mira-Coil Lateks Lateks sünger sayesinde alerjik bünyeler için idealdir. Y kanabilir k l flar daha sa l kl bir uyku sunar. % 30 indirim 90x ,00 246,00 577,00 48,08 90x ,00 255,00 596,00 49,67 100x ,00 286,00 670,00 55,83 140x ,00 366,00 854,00 71,17 150x ,00 405,00 946,00 78,83 160x ,00 446, ,00 86,83 180x ,00 533, ,00 103,83 ve iki ay taksit erteleme. Mira-Coil Antibakteriyel Lateks K l fl Elyaf 10

11 mattist Mattist Lyon Lateks Yays z, yumuflak ve bakteri oluflumuna izin vermeyen bir yatakt r. Fermuarl k l f y kanabilir. Ergo Ortopedik Lateks Antibakteriyel K l fl Elyaf Tam Hareketli 80x ,00 170,00 680,00 56,67 90x ,00 184,00 740,00 61,67 160x ,00 325, ,00 108,67 180x ,00 346, ,00 115,33 ve iki ay taksit erteleme. Mattist Genova Pocket Mediform Ekstra yumuflakl k isteyenler için ideal yüzeyi sunar. Rahat ve ergonomiktir. Y kanabilir k l f sayesinde hijyeniktir. Extra Ortopedik Visko K l fl Tam Hareketli Elyaf 80x ,00 169,00 677,00 56,42 90x ,00 169,00 677,00 56,42 90x ,00 175,00 701,00 58,42 100x ,00 198,00 792,00 66,00 140x190/ ,00 254, ,00 84,67 150x ,00 271, ,00 90,42 160x ,00 298, ,00 99,58 180x ,00 352, ,00 117,50 ve iki ay taksit erteleme. Mattist Frankfurt Bonnell Orta Sertlikte yaylar ve esnek yüzeyi ile rahat bir uyku sunar. Y kanabilir k l f, hijyen konusunda hassas olanlar için, sa l kl bir seçimdir. Ergo Ortopedik K l fl Elyaf Yar m Hareketli 80x ,00 79,00 320,00 26,67 90x ,00 79,00 320,00 26,67 90x ,00 79,00 320,00 26,67 100x ,00 86,00 346,00 28,83 140x ,00 112,00 450,00 37,50 150x ,00 126,00 508,00 42,33 160x ,00 141,00 566,00 47,17 180x ,00 155,00 624,00 52,00 ve iki ay taksit erteleme. Mattist Arhavi Mediform Topmattress Yumuflak yüzeye sahip, yays z bir üst yatakt r. Y kanabilir fermuarl k l f hijyenik bir ortam sa lamaktad r. Soft Ortopedik Visko K l fl Tam Hareketli Elyaf 90x ,00 24,58 140x ,00 37,92 150x ,00 40,17 160x ,00 42,17 180x ,00 57,67 ve iki ay taksit erteleme. 11

12 % 35 özel dafl Platinum yatak Ultra Ortopedik Bonnel Platinum Exclusive Series Exclusive Series yataklar n n ilki olan PLATINUM, ekstra konfor sa layan özel dolguya sahiptir. Double yay sistemi ile üretilen ve çift tarafl kullan m özelle i bulunan özel yata n z, vücudunuza göre flekil alma özelli ine sahip visko elastik sünger ile zenginlefltirilmifltir. Yata n z n bu özelli i sayesinde, yatak yüzeyinin vücudunuzun her bir noktas na karfl vermifl oldu u direnci azalt larak, rahat bir uyku uyuman za yard mc olur. Ayr ca Silver antibakteriyel yap ya sahip örme kumafl ile hijyenik bir uyku ortam nda uyuman z sa larken, ayn zamanda hava geçirgenli i sayesinde vücut s n z da dengeler. Yata n z n, pamuklu dokuya sahip üst pedi yazl k kullan ma, yünlü dolguya sahip alt yüzeyi k fll k kullan ma uygundur. % 35 indirim 150x ,00 907, ,00 140,50 160x ,00 964, ,00 149,25 180x , , ,00 166,33 200x , , ,00 187,92 ve iki ay taksit erteleme. 12

13 Bonnell Alt n Ortopedik Deluxe Antibakteriyel korumal özel örme kumafl, fl k tasar m ve yumuflak hava geçiren özelli e sahip Quallofil Extra Life elyaf dolgulu kapitonesi ile Alt n Ortopedik Deluxe al flt n z rahatl k ve konforu aratmayacak nitelikte. Bonnell Alt n Ortopedik Klasik Özel olarak sertlefltirilen keçe tabakas ile bel ve s rt a r lar ndan flikayet edenler için orta sertlikte bir alternatif sunar. Bonnell Neptün Üstün hava dolafl m sa lad için nem tutmayan, bakteri bar nd rmayan kumafl sayesinde sa l kl ve kaliteli bir uyku ortam sa lar. Bonnell Yay Sistemi sayesinde, vücut a rl n dengeli olarak da tan ideal bir uyku yüzeyi sa lar. Fiyatı 80x180/ ,00 19,92 90x ,00 22,00 90x ,00 23,33 100x ,00 24,33 130x ,00 25,67 140x ,00 26,92 140x ,00 28,33 150x ,00 29,83 150x ,00 31,42 160x ,00 33,00 160x ,00 34,67 Bonnell Moon Bonnell Yay Sistemi sayesinde, vücut a rl n dengeli olarak da tan ideal bir uyku yüzeyi sa lar. yi havalandırma özelli ine ve sürekli kullanımda dahi ilk günkü rahatlı a sahiptir. Fiyatı 80x ,00 14,33 90x ,00 15,75 90x ,00 16,00 100x ,00 17,33 130x ,00 20,33 140x ,00 22,25 140x ,00 22,92 150x ,00 24,08 150x ,00 24,67 160x ,00 25,83 160x ,00 26,50 90x ,00 12,83 90x ,00 13,50 100x ,00 14,58 130x ,00 18,42 140x ,00 18,67 150x ,00 20,50 160x ,00 22,42 ve iki ay taksit erteleme. ve iki ay taksit erteleme. ve iki ay taksit erteleme. 80x180/ ,00 74,00 299,00 24,92 90x ,00 79,00 317,00 26,42 90x ,00 80,00 324,00 27,00 100x ,00 89,00 359,00 29,92 120x ,00 102,00 410,00 34,17 140x ,00 111,00 445,00 37,08 140x ,00 114,00 457,00 38,08 150x ,00 118,00 476,00 39,67 150x ,00 121,00 486,00 40,50 160x ,00 126,00 504,00 42,00 160x ,00 131,00 528,00 44,00 180x ,00 149,00 596,00 49,67 80x180/ ,00 71,00 284,00 23,67 90x ,00 72,00 292,00 24,33 90x ,00 75,00 303,00 25,25 100x ,00 82,00 330,00 27,50 100x ,00 84,00 340,00 28,33 120x ,00 95,00 380,00 31,67 120x ,00 98,00 396,00 33,00 130x ,00 103,00 416,00 34,67 140x ,00 103,00 416,00 34,67 140x ,00 107,00 432,00 36,00 150x ,00 113,00 456,00 38,00 150x ,00 117,00 470,00 39,17 160x ,00 124,00 500,00 41,67 160x ,00 127,00 512,00 42,67 180x ,00 147,00 592,00 49,33 Bonnell Melek ve iki ay taksit erteleme. ve iki ay taksit erteleme. Extra Ortopedik Ortopedik Semi Ortopedik Semi Ortopedik Semi Ortopedik 13

14 visko Visco Dream Deluxe Yatak B TK SEL YA KATKILI DO AL VISCO Visco Elastic memory foam, 1960'lı yıllarda Amerikan Uzay Arafltrma Dairesi (NASA) tarafından astronotların seyahatleri sırasında omurgaya binen yükü ve basıncı azaltmak için gelifltirilmifltir. Yıllar sonra kullanılabilmesi için endüstri ortamına sunulmufltur. Firmamız yatak serisine bitkisel ya katkılı DO AL VISCO'yu da ekleyerek sizlerin daha rahat ve sa lıklı uyumanıza yardımcı olmayı hedeflemektedir. Hint ya ı binlerce yıldır tedavi amaçlı olarak kullanılmıfltır. Halen günümüzde de ilaç, kozmetik ve sabun sektörlerinde kullanılmaktadır. Do al Visco memory foam teknolojisiyle üretilen yataklar, vücudu her noktadan destekleyerek, vücudunuzda gördü ü bofllukları doldurmakta ve kesintisiz uyku için ideal bir ortam yaratarak uyku kalitenizi arttırmayı hedeflemektedir. 90x ,00 163,00 654,00 54,50 100x ,00 191,00 767,00 63,92 140x ,00 254, ,00 84,67 150x ,00 286, ,00 95,58 160x ,00 305, ,00 101,67 180x ,00 343, ,00 114,50 200x ,00 380, ,00 126,67 ve iki ay taksit erteleme. Silver apreli d fl k l f %100 pamuk sabit iç k l f 7cm Visco Elastic Memory Foam 8cm yada 13cm Özel Soft Visco Dream Yatak Vücudu her noktadan destekler, gördü ü bofllukları doldurarak, kesintisiz uyku için ideal bir ortam yaratır. Vücut ısısına, basınca ve ortam sıcaklı ına karflı duyarlıdır. Uyku esnasında omurganızın do ru bir çizgide kalmasına, uyku esnasındaki istem dıflı hareketlerinizin önemli ölçüde azalmasına ve yata ın vücuda uyguladı ı basıncı en aza indirerek, kan dolaflımınızın düzelmesine ve olası eklem a rılarınızın giderilmesine yardımcı olur. Uyku esnasında, sizinle birlikte hareket eder, vücudunuzda gördü ü bofllukları doldurur. Kullanımdan sonra orijinal flekline geri döner. Bu yata ımız, kullanılan kumafla uygulanan özel SILVER apresi sayesinde toz, bakteri ve mikroplara karflı etkin ve uzun süreli koruma altındadır. 90x ,00 142,00 569,00 47,42 100x ,00 167,00 671,00 55,92 140x ,00 220,00 880,00 73,33 150x ,00 248,00 994,00 82,83 160x ,00 265, ,00 88,42 180x ,00 297, ,00 99,33 200x ,00 330, ,00 110,25 ve iki ay taksit erteleme. 14

15 Ergonomik Deluxe Hareketli Full Ortopedik Yatak Yatak k sm nda kullan lan pocket yay sistemi sayesinde, vücut a rl n dengeli bir flekilde destekleyerek ergonomik bir yüzey sa lar. Elektrikli motoru ve kumandas ile baflucu ve ayakucu ayr ayr hareket edebilir, Hem yatak keyfine düflkünlere maksimum rahatl k sunar. 90x ,00 343, ,00 114,33 ve iki ay taksit erteleme. Lüks Katlan r Somya Gerekli durumlarda ek yatak olarak çözüm yarat r. KATLANIR SOMYA 80x ,00 26,58 ve iki ay taksit erteleme. 15

16 BEBEKLERE ÖZEL DO AL UYKU ÜRÜNLER Özel ipliklerle üretilen ve boya içermeyen tamamen do al ürünlerimiz ile anne babalar n bebekleri için arad sa l kl uyku ortam n sa l yoruz. 16

17 Dreamy Baby Bed Y kanabilir k l f Silver antibakteriyel özelli e sahip olup, yata çepeçevre saran hijyenik bir yüzey oluflturur. Yata n iç dolgusunda kullan lan kauçuk esasl lateks sünger, do al antibakteriyel özelliktedir. Ayr ca lateks sünger, iri hücreli yap s ve dikey yönde bulunan çok say da hava kanal sayesinde mükemmel bir hava geçirgenli ine sahiptir. Soft Ortopedik Bonnell Lateks K l fl Beyaz Keçe 60x ,00 31,83 70x ,00 32,42 70x ,00 33,50 80x ,00 35,17 ve iki ay taksit erteleme. Smarty Baby Bed Y kanabilir k l f ayn zamanda Silver antibakteriyel özelli e sahip olup, yata çepeçevre saran hijyenik bir yüzey oluflturur. Visko elastik sünger, s ya duyarl bir yap ya sahiptir. Bebe in vücut s s na ba l olarak, a rl n yata a dengeli bir flekilde da t p, vücut üzerindeki bas nç noktalar n rahatlat r. Bu sayede uyku kalitesini artt r r. Bebe inizin omurgas n destekleyen ergonomik bir yap ya sahiptir. Soft Ortopedik Bonnell Beyaz Keçe Visko K l fl 60x ,00 30,67 70x ,00 31,33 70x ,00 32,25 80x ,00 33,92 ve iki ay taksit erteleme. Sweety Baby Bed Silver antibakteriyel özelli e sahip örme kumafl kullan l r. Yatak çift tarafl kullan labilir. Yünlü dolguya sahip olan üst taraf k fll k, pamuklu dolguya sahip olan alt taraf yazl kt r. Soft Ortopedik Bonnell Beyaz Keçe 60x ,00 13,58 70x ,00 13,83 70x ,00 14,25 80x ,00 14,92 ve iki ay taksit erteleme. Rompy Baby Bed Silver antibakteriyel özelli e sahip örme kumafl kullan l r. Yatak çift tarafl kullan labilir. Yünlü dolguya sahip olan üst taraf k fll k, pamuklu dolguya sahip olan alt taraf yazl kt r. Soft Ortopedik Bonnell 60x ,00 12,83 70x ,00 13,08 70x ,00 13,50 80x ,00 14,17 ve iki ay taksit erteleme. 17

18 baza Özel makas sistemi Emniyet mekanizmas ve özel makas sistemi sayesinde bazan n rahatça ve emniyetli bir flekilde kullan m na olanak sa lar. Ekstra havaland rma Masif latal sistem ayr ca yata n z n etkin bir flekilde havaland r lmas na yard mc olur. Genifl iç hacim Yüksek iç hacime sahip DAfi Sand kl bazalar nda, sand k ünitesi maksimum kullan m alan na sahiptir steyene latal üst ünite Ön gerilim verilerek üretilen özel masif latal üst ünite, 500Kg. kadar esnekli i sayesinde adeta ikinci yay sistemi gibi çal fl r. Efe Sand kl Deri Baza Deri kaplamas yla yatak odan za fl k bir görünüm kazand r r. Ön gerilme verilerek üretilen özel latalar sayesinde sand kl bazan z ikinci bir yay sistemi gibi hareket eder. Rahat n z artt r rken, yata n z n da hava almas n sa lar. 902-Krem 903-Kahve Asil Sand kl Baza 90x ,00 101,00 406,00 33,83 90x ,00 107,00 429,00 35,75 100x ,00 114,00 459,00 38,25 140x ,00 135,00 541,00 45,08 2 PARÇALI 150x ,00 176,00 708,00 59,00 2 PARÇALI 160x ,00 188,00 754,00 62,83 2 PARÇALI 180x ,00 213,00 855,00 71,25 Ön gerilme verilerek üretilen özel latalar sayesinde sand kl bazan z ikinci bir yay sistemi gibi hareket eder. Rahat n z artt r rken, yata n z n da hava almas n sa lar. ve iki ay taksit erteleme x ,00 97,00 392,00 32,67 90x ,00 103,00 416,00 34,67 100x ,00 110,00 441,00 36,75 140x ,00 128,00 515,00 42,92 2 PARÇALI 140x ,00 163,00 652,00 54,33 140x ,00 137,00 549,00 45,75 2 PARÇALI 150x ,00 170,00 680,00 56,67 2 PARÇALI 160x ,00 181,00 724,00 60,33 2 PARÇALI 180x ,00 204,00 819,00 68,25 2 PARÇALI 200x ,00 218,00 874,00 72,83 ve iki ay taksit erteleme.! Asil bazalarda, kullan m alan n za göre, yandan ve önden aç l r seçene i vard r.

19 baza rem Sand kl Baza Latas z özel tasar m yla daha ekonomik bir sand kl baza seçene i sunar. Önden aç lan genifl hacimli sand ile yatak alt ndaki alan de erlendirmenizi sa lar. 90x ,00 85,00 344,00 28,67 90x ,00 90,00 362,00 30,17 100x ,00 96,00 388,00 32,33 140x ,00 115,00 463,00 38,58 2 PARÇALI 150x ,00 166,00 667,00 55,58 2 PARÇALI 160x ,00 174,00 700,00 58,33 ve iki ay taksit erteleme. Klas Sand kl Baza Metal konstrüksiyona sahip, gazl amortisörlü, emniyet sistemli, önden aç lan, genifl iç hacime sahip, ekonomik sand kl bazad r. 90x ,00 23,50 90x ,00 24,58 100x ,00 25,00 120x ,00 30,25 140x ,00 33,50 K PARÇALI 140x ,00 48,58 K PARÇALI 150x ,00 48,92 K PARÇALI 160x ,00 49,25 ve iki ay taksit erteleme. Otto Sand kl Deri Baza Metal konstrüksiyonu sayesinde yata ınızı destekleyerek ömrünü uzatır. 90x ,00 20,00 100x ,00 21,25 140x ,00 24,50 K PARÇALI 150x ,00 39,08 K PARÇALI 160x ,00 39,83 ve iki ay taksit erteleme. Standart Baza Metal konstrüksiyona sahip olmas sayesinde oldukça sa lamd r. Yata n z destekleyerek daha uzun ömürlü kullan m n sa lar. 90x ,00 18,75 90x ,00 19,58 100x ,00 20,50 140x ,00 23,17 150x ,00 24,00 K PARÇALI 150x ,00 31,33 160x ,00 24,75 K PARÇALI 160x ,00 32,25 K PARÇALI 180x ,00 38,92 ve iki ay taksit erteleme. 19

20 Yedekli Karyola Kalabal k aileler ve misafirler için pratik bir çözüm sunar. ki adet tek kiflilik ya da uygun yatak seçildi inde bir adet çift kiflilik yata a dönüflebilir. YEDEKL KARYOLA ALT 90x ,00 23,00 YEDEKL KARYOLA ÜST 90x ,00 20,25 ve iki ay taksit erteleme. Yedekli Karyola Alt 90x190 Yedekli Karyola Üst 90x200 Yataklar fiyatlara dahil de ildir. Ranza Karyola ki tek kiflilik veya bir çift kiflilik yata a dönüflebilir. RANZA KARYOLA 90x ,00 27,08 RANZA YEDEK KARYOLA 90x ,00 26,83 ve iki ay taksit erteleme. Yataklar fiyatlara dahil de ildir. Ranza Karyola 90x200 Ranza Yedek Karyola 90x190 Yedekli Baza Kalabal k aileler ve misafirler için pratik bir çözüm sunar. ki adet tek kiflilik ya da uygun yatak seçildi inde bir adet çift kiflilik yata a dönüflebilir. 100x ,00 172,00 688,00 57,33 Üst yatak fiyatlara dahil de ildir. ve iki ay taksit erteleme. 20 ç yata n ölçüsü 90x190

21 Kanepeli Yüksek Karyola Çocuk ve genç odas için ifllevsel çözümler ve s rad fl bir tarz sunar. Üstü klasik ranza tasar m na sahiptir; altta ise aç ld nda iki kiflilik yatak olan kanepe bulunur. KANEPEL YÜKSEK KARYOLA 1.177,00 98,08 Kanepeli Yüksek Karyola g216 X d100 X y175 uygun üst yatak ölçüsü 90x200 ve iki ay taksit erteleme. Yatak fiyatlara dahil de ildir. Aç k Ölçüsü 130x195 Ranza Tercihe göre iki ayr karyola olarak kullan labilir. RANZA 90x ,00 61,33 Ranza g217 X d96 X y160,5 uygun yatak ölçüsü 90x200 ve iki ay taksit erteleme. Yataklar fiyatlara dahil de ildir. 21

22 bafll klar fiah Deri Bafll k fiah SUN DER BAfiLIK 90'LIK fiah SUN DER BAfiLIK 140'LIK fiah SUN DER BAfiLIK 160'LIK fiah SUN DER BAfiLIK 180'L K Fiyatı 191,00 15,92 230,00 19,17 250,00 20,83 269,00 22,42 ve iki ay taksit erteleme. 902-Krem 903-Kahve Silver Deri Bafll k SILVER SUN DER BAfiLIK 90'LIK SILVER SUN DER BAfiLIK 140'LIK SILVER SUN DER BAfiLIK 160'LIK SILVER SUN DER BAfiLIK 180'L K Fiyatı 192,00 16,00 215,00 17,92 226,00 18,83 256,00 21,33 ve iki ay taksit erteleme. 902-Krem 903-Kahve Gold Deri Bafll k GOLD SUN DER BAfiLIK 90'LIK GOLD SUN DER BAfiLIK 140'LIK GOLD SUN DER BAfiLIK 160'LIK GOLD SUN DER BAfiLIK 180'L K Fiyatı 192,00 16,00 215,00 17,92 226,00 18,83 256,00 21,33 ve iki ay taksit erteleme. 902-Krem 903-Kahve 22

23 bafll klar Y ld z Deri Bafll k YILDIZ SUN DER BAfiLIK 90'LIK YILDIZ SUN DER BAfiLIK 140'LIK YILDIZ SUN DER BAfiLIK 150'LIK YILDIZ SUN DER BAfiLIK 160'LIK YILDIZ SUN DER BAfiLIK 180'L K Fiyatı 140,00 11,67 180,00 15,00 193,00 16,08 205,00 17,08 243,00 20,25 ve iki ay taksit erteleme. 902-Krem 903-Kahve Poyraz Deri / Kumafl Bafll k POYRAZ SUN DER / KUMAfi BAfiLIK 90'LIK POYRAZ SUN DER / KUMAfi BAfiLIK 140'LIK POYRAZ SUN DER / KUMAfi BAfiLIK 160'LIK POYRAZ SUN DER / KUMAfi BAfiLIK 180'L K Fiyatı 138,00 11,50 159,00 13,25 170,00 14,17 176,00 14,67 ve iki ay taksit erteleme. 902-Krem 903-Kahve Fuga Deri Bafll k FUGA SUN DER BAfiLIK 90'LIK FUGA SUN DER BAfiLIK 140'LIK FUGA SUN DER BAfiLIK 160'LIK FUGA SUN DER BAfiLIK 180'L K Fiyatı 116,00 9,67 144,00 12,00 159,00 13,25 163,00 13,58 ve iki ay taksit erteleme. 902-Krem 903-Kahve 23

24 Ev tekstili DAfi BEYAZ EV TEKST L Micro Fiber Yast k ve Yorgan, boncuk elyaflar sayesinde yumuflak bir doku sunar. Antialerjiktir. Y kanabildi i için hijyeniktir ve koku yapmaz. Bebe Micro Fiber Yast k ve Yorgan ise bebe inizin gelifliminde önemli olan sa l kl bir uyku için idealdir. Kaz tüyü dolgusu ile s cakl k de iflikliklerine karfl vücudunuzu korur, nemi ayarlar ve bakteri bar nd rmaz. Her iki yüzeyi pamuklu kumafltan, bakteri bar nd rmayan, toz tutmayan, terletmeyen, hafif ve sa l kl yorganlar. Y kanabilir, silikonlu elyaf dolgulu, dört köflesi lastikli, çift tarafl pamuklu kumafltan yap lm fl yatak koruyucu, yata n z n ömrünü uzat r. Yataklar n z n ömrünü uzatmak için; s v y içine emerek yata a kesinlikle geçirmeyen, yata n nefes almas n sa layan su geçirmez alez. Bafl n z n uykuda sa l kl pozisyonda durmas n sa layan dafl yast klar, toz tutmaz, alerji yapmaz, terlemeyi önler, bakteri ve koku bar nd rmaz. %100 pamuklu k l fa sahiptir. 24

25 Ev tekstili Anti-alerjik Nano elyaflar yumuflak ve anti-alerjik yap s ile dünyada tüy yap s na en yak n elyaf çeflididir. Bu özelli i sayesinde her yaflta insan n kullanabilece i yast k ve yorganlarda dolgu malzemesi olarak kullan larak sa l kl ve rahat bir uyku sa lar. Kabart labilir Nano teknoloji ile üretilmifl bu elyaf sayesinde kullanm fl oldu unuz ürün ilk günkü fleklini koruyarak sa l kl bir uyku uyuman z sa lar. Nefes Alan Elyaf Uyku esnas nda Nanoelyaf bünyesinde daha çok hava tutarak ortam n nemlenmesine izin vermez, s cakl k geçifllerindeki hastal k riskini ortadan kald rd gibi kolay kuruma özelli i sayesinde çok daha rahat ve sa l kl bir uyku sa lar. Anti-bakteriyel ve Anti-toz Nano elyaf n anti-mikrobiyal özelli i, yorgan n z n mevsimler boyu sa l kl kalmas n sa lar. Makinede y kanabilir ve kurutulabilir. Küf ve alerjiye sebep olabilecek bakterilerin büyümesini engeller, ayn zamanda toz tutmaz. Microfiber YASTIK BONCUK YASTIK KAP TONEL YASTIK YORGAN TEKL YORGAN Ç FTL 90x190/200 ALEZ 100x190/200 ALEZ 140x190/200 ALEZ 150x190/200 ALEZ 160x190/200 ALEZ 180x190/200 ALEZ 200x190/200 ALEZ Fiyatı Nano Microfiber 9,00 0,75 11,00 0,92 19,00 1,58 46,00 3,83 51,00 4,25 23,00 1,92 25,00 2,08 36,00 3,00 38,00 3,17 41,00 3,42 46,00 3,83 51,00 4,25 ve iki ay taksit erteleme. Destekleyici Kaz tüyü yumuflakl n hissetmenizi sa layan bu elyaf, gece boyunca boynunuzu ve bafl n z destekleyerek mükemmel bir uyku sa lar. Ayn zamanda yast n z, uyuma stilinize göre tercih etmenizi tavsiye ederiz. Makinede Y kanabilir ve Kolayl kla Kurutulabilir Eski ve kirlenmifl yast klar bakteri, toz ve akarlar bünyesinde bar nd rabilir. Her üç ay ya da alt ayda bir üreticinizin tavsiyelerine uyarak yast klar n z y kay n z. Nano elyaf ile doldurulmufl yast klar makinede ve elde y kanabilir, kurutulabilir. Y kama esnas nda nano elyaf n suya dayan kl olmas sayesinde yast n z ilk günkü gibi yumuflak ve pürüzsüz kal r. Yüksek s ya maruz kalmas durumunda kumafl deforme olabilir. Kuru temizleme yap lmaz, a art c kullan lmaz, ütüye ihtiyaç duyulmaz. YASTIK JAKARLI YORGAN TEKL JAKARLI YORGAN Ç FTL 90x190/200 ALEZ 100x190/200 ALEZ 140x190/200 ALEZ 150x190/200 ALEZ 160x190/200 ALEZ 180x190/200 ALEZ 200x190/200 ALEZ Fiyatı 26,00 2,17 90,00 7,50 99,00 8,25 29,00 2,42 32,00 2,67 44,00 3,67 48,00 4,00 51,00 4,25 57,00 4,75 63,00 5,25 ve iki ay taksit erteleme. Kaz Tüyü YASTIK YORGAN DÖRT MEVS M YORGAN 50x70 TEKL Ç FTL TEKL Ç FTL Fiyatı 41,00 3,42 231,00 19,25 280,00 23,33 294,00 24,50 383,00 31,92 ve iki ay taksit erteleme. Su Geçirmez alez 70x140 90x190/ x190/ x190/ x190/ x190/ x190/ x190/200 Fiyatı 34,00 2,83 55,00 4,58 62,00 5,17 86,00 7,17 98,00 8,17 98,00 8,17 110,00 9,17 121,00 10,08 ve iki ay taksit erteleme. Yast klar ANATOM K YASTIK ERGONOM K YASTIK MED FORM YASTIK MODAL YASTIK BAMBOO YASTIK KIRLENT Ç (35x35) BEBE YASTIK (35x50) Fiyatı 24,00 2,00 45,00 3,75 93,00 7,75 69,00 5,75 67,00 5,58 7,00 0,58 9,00 0,75 ve iki ay taksit erteleme. modal bamboo 25

26 kanepeler Nashira Fiyatı **NASHIRA KANEPE 930,00 77,50 Ölçüsü: g213 X d100 X y105 ve iki ay taksit erteleme. Four Stars Fiyatı FOUR STARS KANEPE 1.228,00 102,23 Ölçüsü: g200 X d100 X y90 ve iki ay taksit erteleme. rene Fiyatı **IRENE KANEPE 965,00 80,42 Ölçüsü: g209 X d93 X y75 ve iki ay taksit erteleme. 26 ** Bu ürünlerin sat fllar stoklar ile s n rl d r.

27 kanepeler Rustik Seda Fiyatı RUST K SEDA TEKL KOLTUK 819,00 68,25 RUST K SEDA K L KANEPE 1.163,00 96,52 RUST K SEDA KANEPE 1.430,00 119,17 ve iki ay taksit erteleme. Rustik Seda Tekli Koltuk Rustik Seda 2 li Kanepe Rustik Seda Kanepe Rustik Seda Yayl Kanepe g91 X d85 X y90 g151 X d85 X y90 g201 X d85 X y90 g201 X d85 X y90 Rustik Ayfle Fiyatı RUST K AYfiE KOLTUK 819,00 68,25 RUST K AYfiE K L KANEPE 1.163,00 96,52 RUST K AYfiE KANEPE 1.430,00 119,17 Rustik Ayfle Tekli Koltuk g87 X d88 X y100 Rustik Ayfle 2 li Kanepe g157 X d88 X y100 Rustik Ayfle Kanepe g197 X d88 X y100 Rustik Ayfle Yayl Kanepe g197 X d88 X y100 ve iki ay taksit erteleme. Ayflesu Fiyatı **AYfiESU KANEPE 1.004,00 83,67 Ölçüsü: g200 X d93 X y75 ve iki ay taksit erteleme. ** Bu ürünlerin sat fllar stoklar ile s n rl d r. 27

28 Mira-Coil kesintisiz yay sistemi Türkiye de sadece dafl ürünlerinde kullan lan, Mira-Coil yay sistemli dafl Soffist Kanepeleri... Amerikan Leggett&Platt lisansı ile DAfi tarafından üretilen Mira-Coil sistemi, birbirine ba lı kesintisiz yaylardan oluflur. Normal yaylara göre iki kat daha fazla yay yüzeyi sa layarak hem sa lıklı bir ergonomik kullan m alan oluflturur, hem de dolgu malzemelerinin yay boflluklarına sarkarak deforme olmasını önler. Yaylar n deformasyonuna neden olan en önemli etkenlerden birisi sal ncak hareketidir. dafl Soffist Kanepelerinde kullan lan Mira-Coil yay sistemi, yap s ndan dalay bu hareketi engelleyerek, kanepelerinizde uzun ömürlü kullan m imkan sa lar. öne çekerek, yukar kald r n z 28 Kanepelerinizin daha uzun ömürlü kullan m ve kaplama kumafllar n n y pranmamas için, duvardan 7 cm uzak tutunuz.

29 dafl Soffist i ayr cal kl k lan nedenler Türkiye de sadece dafl ürünlerinde kullan lan Mira-Coil yay sistemi, Daha uzun ömürlü ve çökme olas l az olan Özel dafl Süngeri, Kanepelerin yerini de ifltirmeden yatak haline gelmesini sa layan Duvara S f r Mekanizma*, dafl Soffist grubu tüm kanepe ve koltuklar, sand kl d r. Döflemelik kumafllarda Zengin Renk ve Desen Seçenekleri, Üçlü kanepelerde 2 süs yast na ek olarak, kombin 2 süs yast dafl Soffist ten**. Kolçaklar için kumafl kaplama d fl nda 4 Farkl Deri Kaplama Seçene i... * Melisa Kanepe Grubunda bu özellik kullan lmam flt r. ** Melisa 3 lü kanepede hediye süs yast verilmemektedir. ORK DE MAKS TAKIM ( ) : ORK DE OTURMA GRUBU ( ) : Orkide Cinsi Kapal Ölçü (mm) Aç k Ölçü (mm) A A üçlü kanepe 2460g x 950d x 990y 2460g x 1160d x 470y B ikili kanepe 1860g x 950d x 990y 1860g x 1160d x 470y C tekli koltuk 1180g x 950d x 990y 1180g x 1160d x 470y D puf 1360g x 710d x 470y B C D ORK DE ÜÇLÜ KANEPE ORK DE K L KANEPE ORK DE TEKL KOLTUK ORK DE PUF ORK DE OTURMA GRUBU ( )*** ORK DE MAKS TAKIM ( )*** *** Puf tak m na dahil de ildir. 6 taksit 600,00 100,00 50,00 510,00 85,00 42,50 360,00 60,00 30,00 240,00 40,00 20, ,00 305,00 152, ,00 320,00 160,00 ve iki ay taksit erteleme. 29

30 ris Cinsi Kapal Ölçü (mm) Aç k Ölçü (mm) A üçlü kanepe 2300g x 950d x 990y 2300g x 1160d x 420y B ikili kanepe 1700g x 950d x 990y 1700g x 1160d x 420y C tekli koltuk 1020g x 950d x 990y 1020g x 1160d x 420y D puf 1660g x 710d x 470y A D B C Gelincik R S ÜÇLÜ KANEPE R S K L KANEPE R S TEKL KOLTUK R S PUF R S OTURMA GRUBU ( )*** R S MAKS TAKIM ( )*** *** Puf fiyata dahil de ildir. 6 taksit 570,00 95,00 47,50 480,00 80,00 40,00 340,00 56,67 28,33 325,00 54,17 27, ,00 288,33 144, ,00 303,33 151,67 ve iki ay taksit erteleme. Cinsi Kapal Ölçü (mm) Aç k Ölçü (mm) A üçlü kanepe 2300g x 950d x 990y 2300g x 1160d x 420y B ikili kanepe 1700g x 950d x 990y 1700g x 1160d x 420y C tekli koltuk 1020g x 950d x 990y 1020g x 1160d x 420y A B C GEL NC K ÜÇLÜ KANEPE GEL NC K K L KANEPE GEL NC K TEKL KOLTUK GEL NC K OTURMA GRUBU ( ) GEL NC K MAKS TAKIM ( ) 6 taksit 550,00 91,67 45,83 460,00 76,67 38,33 330,00 55,00 27, ,00 278,33 139, ,00 293,33 146,67 ve iki ay taksit erteleme. Funda Cinsi Kapal Ölçü (mm) Aç k Ölçü (mm) A üçlü kanepe 2300g x 950d x 990y 2300g x 1160d x 420y B ikili kanepe 1700g x 950d x 990y 1700g x 1160d x 420y C tekli koltuk 1020g x 950d x 990y 1020g x 1160d x 420y D puf 720g x 610d x 470y A D B C 30 FUNDA ÜÇLÜ KANEPE FUNDA K L KANEPE FUNDA TEKL KOLTUK FUNDA PUF FUNDA OTURMA GRUBU ( )*** FUNDA MAKS TAKIM ( )*** *** Puf tak m na dahil de ildir. 6 taksit 540,00 90,00 45,00 460,00 76,67 38,33 325,00 54,17 27,08 145,00 24,17 12, ,00 275,00 137, ,00 288,33 144,17 ve iki ay taksit erteleme.

31 Begonya Cinsi Kapal Ölçü (mm) Aç k Ölçü (mm) A üçlü kanepe 2300g x 950d x 990y 2300g x 1160d x 420y B ikili kanepe 1700g x 950d x 990y 1700g x 1160d x 420y C tekli koltuk 1020g x 950d x 990y 1020g x 1160d x 420y A B C BEGONYA ÜÇLÜ KANEPE BEGONYA K L KANEPE BEGONYA TEKL KOLTUK BEGONYA OTURMA GRUBU ( ) BEGONYA MAKS TAKIM ( ) 6 taksit 540,00 90,00 45,00 460,00 76,67 38,33 325,00 54,17 27, ,00 275,00 137, ,00 288,33 144,17 ve iki ay taksit erteleme. Akasya Cinsi Kapal Ölçü (mm) Aç k Ölçü (mm) A üçlü kanepe 2300g x 950dx 990y 2300g x 1160d x 420y B ikili kanepe 1700g x 950d x 990y 1700g x 1160d x 420y C tekli koltuk 1020g x 950d x 990y 1020g x 1160d x 420y A B C AKASYA ÜÇLÜ KANEPE AKASYA K L KANEPE AKASYA TEKL KOLTUK AKASYA OTURMA GRUBU ( ) AKASYA MAKS TAKIM ( ) 6 taksit 510,00 85,00 42,50 430,00 71,67 35,83 300,00 50,00 25, ,00 256,67 128, ,00 270,00 135,00 ve iki ay taksit erteleme. Melisa Cinsi Kapal Ölçü (mm) Aç k Ölçü (mm) A üçlü kanepe 2300g x 950d x 990y 2300g x 1160d x 420y B ikili kanepe 1700g x 950d x 990y 1700g x 1160d x 420y C tekli koltuk 1020g x 950d x 990y 1020g x 1160d x 420y A B C MEL SA ÜÇLÜ KANEPE MEL SA K L KANEPE MEL SA TEKL KOLTUK MEL SA OTURMA GRUBU ( ) MEL SA MAKS TAKIM ( ) 6 taksit 420,00 70,00 35,00 360,00 60,00 30,00 254,00 42,33 21, ,00 214,67 107, ,00 224,67 112,33 ve iki ay taksit erteleme. 31

32 Mira-Coil yay sistemli ilk kanepe Orkide DAfi BÖLGE TEMS LC L KLER Size en yak n dafl sat fl noktas n ö renmek için lütfen ilgili bölge temsilcili ini aray n. stanbul DAfi MERKEZ Mevlevihane Sokak No: 4 Zeytinburnu (0212) Ankara YAfiARLAR Bostanc k Cad. No: 53 Siteler (0312) Adana HÜNPA Sümer Mah. boosman Cad. No: 146 Seyhan (0322) Antalya HAT PO LU Güzelyurt Mah. Serik Cad. No: 18 (0242) Bal kesir HAT PO LU Gümüflçeflme Mah. 184 Sokak No: 50 (0266) Bursa ASMAfi Yunusemre Mah. Yeni Y l Sokak No: 1 Y ld r m (0224) Düzce VER M Fevzi Çakmak Mh. Eski Bolu Cd. No:128 (0380) Hatay HÜNER Gazi Mah. 115 Sokak No: 12/A K r khan (0326) stanbul VER M Yefliltepe Mh. 56. Sk. No:21 Zeytinburnu (0212) zmir AKDEM R 1561 Sokak No: 3/2 Ç narl (0232) Konya GÖKMENLER Fevziçakmak Mah. Büsan 3 No lu Sokak No: 37 (0332) Samsun BEREN Atatürk Bulvar No: 149 Atakent (0362) Trabzon ATAKÖY 2 No lu Beflirli Mah. Sahil Cad. No: 1 (0462) * Nakit al mlarda %10 iskonto uygulan r. Bu kampanya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl n n 25 May s 1994 tarih ve say l tebli hükümlerine uygun olarak yap lmaktad r. Fiyatlara KDV dahildir. Vergi oranlar nda olabilecek de ifliklikler fiyatlara aynen yans t lacakt r. Bu broflürde yer alan fiyatlar tavsiye edilen fiyatlard r. Fiyatlar m z TL dir. Bu kampanya 20 A ustos - 30 Eylül 2010 tarihleri aras nda anlaflmal bayilerimizde devam edecek olup, üretim ve stok imkânlar ile s n rl d r. Bu broflürün içindeki üretici taraf ndan öngörülen fiyatlar, Türkiye s n rlar dahilinde geçerlidir. dafl, gerekli görmesi halinde önceden haber vermeksizin ürünler üzerinden de ifliklik yapma hakk n sakl tutar. Broflürde karfl lafl labilecek tipografik hatalardan ve bask dan kaynaklanabilecek renk sapmalar ndan dafl sorumlu tutulamaz. Montaj hizmeti ile ilgili ayr nt l bilgiyi dafl yetkili sat c lar ndan alabilirsiniz. ÜCRETS Z NAKL YE ÜCRETS Z MONTAJ

de ifltiriyoruz!.. 766,00 TL ye yenisiyle indirim ile Eski yatak ve bazalarınızı atmayın (*) varan

de ifltiriyoruz!.. 766,00 TL ye yenisiyle indirim ile Eski yatak ve bazalarınızı atmayın (*) varan Eski yatak ve bazalarınızı atmayın 7,00 TL ye (*) varan indirim ile yenisiyle de ifltiriyoruz!.. * Bu fiyat 200x200 larında Platinum Exclusive Pocket 2000 yatak baz alınarak verilmifltir. Bir yatakta olmasını

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

ŞUBAT 2017 %8 KDVLİ FİYAT LİSTESİ

ŞUBAT 2017 %8 KDVLİ FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2017 %8 KDVLİ LİSTESİ 444 4 327 www.idas.com.tr Seçkin İdaş Mağazalarında LATEX CLIMAPOCKET YATAK 1199 TL den BAŞLAYAN LAR, %8 KDV VE 12 TAKSİT AVANTAJI İLE SİZLERLE... 2 CLIMA POCKET LATEX BOSTON

Detaylı

Setler. www.oztaskin.com.tr

Setler. www.oztaskin.com.tr Setler 4 Asos Set 5 6 Royal Silver Set 7 8 Royal Bamboo Set 9 10 Visco Royal Set 11 12 Cashmere Set 13 14 Cool Set 15 16 Capri Soft Set 17 18 Leon Set 19 20 Smartwool Set 21 Nilüfer King Baza 22 Yataklar

Detaylı

Yatak Alırken. Lateks (Kauçuk) Yatak nedir? İyi Bir Uyku için. Visco Yatak nedir?

Yatak Alırken. Lateks (Kauçuk) Yatak nedir? İyi Bir Uyku için. Visco Yatak nedir? SÜNSA Yatak Müşteri taleplerine uygun, zengin ürün çeşitleriyle, 1979 yılından bugüne sektöründeki konumunu, güvenilirlik zemininde güçlendiren SÜN-SA Yatak, ev dekorasyonu alanında hizmet kalitesinden

Detaylı

LEEEP E ASY 2016 Yatak Koleksiyonu

LEEEP E ASY 2016 Yatak Koleksiyonu LEEEPEASY 2016 Yatak Koleksiyonu Diamond Europed Pedli ve dolgun görünümüyle eşsiz konfor sunar. Üst yüzey içerisinde bulunan ekstra sünger katman uyku pedi ile vücudun ergonomik yapısını korur. Ultra

Detaylı

Elit & Platin Baza MDF

Elit & Platin Baza MDF Elit & Platin Baza MDF 90x190 569 90x200 587 100x200 620 120x200 690 140x190 Ç.P 1.052 140x200 Ç.P 1.070 150x200 Ç.P 1.087 160x200 Ç.P 1.104 180x200 Ç.P 1.173 200x200 Ç.P 1.242 Fiyatlara yatak ve başlık

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

Puffy Nevresim ve yatak örtülerinde. %40 indirim

Puffy Nevresim ve yatak örtülerinde. %40 indirim Puffy Nevresim ve yatak örtülerinde %40 indirim PAMUK SATEN NEVRESİM TAKIMLARI Desenlerin daha modern ve gençlere uygun bir biçimde tasarlandığı bu seride, derinlik veren soft ve canlı renk varyantları

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

www.valerimobilya.com ROSE Yatak Odası 2 2 Kapaklı Sürgülü Dolap 2165 2490 655 2 Kapaklı XL Sürgülü Dolap 2165 2640 655 Karyola 1341 1930 2045 Tuvalet Masası 1542 1270 462 Komodin 430 634 468 Puf 420 370

Detaylı

Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com.

Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com. Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com.tr www.montel.com.tr kullan m k lavuzu users manual onderhoudsvoorschrift

Detaylı

CAPRICE VISCO GRUBU YASTIK VE YATAKLAR;

CAPRICE VISCO GRUBU YASTIK VE YATAKLAR; CAPRICE VISCO GRUBU YASTIK VE YATAKLAR; KOD / BOYUT CP 001 60X40X16 NASA tarafından üretilen memory foam (hafızalı sünger) adı verilen viscoelastik malzemeden yapılmıştır.memory Foam yastığının en önemli

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

mediven mediven Mastektomi sonrası oluşan ödem tedavisinde seçilebilecek en doğru ürün. CCL 1 (15 21 mmhg) CCL 2 (23 32 mmhg) Endikasyonlar Koldaki birincil ve ikincil lenf ödemlerin bilekten ba layarak

Detaylı

Otel Ürünleri Kataloğu

Otel Ürünleri Kataloğu Otel Ürünleri Kataloğu Yay Sistemleri Dünyada en çok kullanılan klasik Bonnell yay sistemi. Talep edildiği takdirde yatak kumaşı veya tüm yatak katmanlarında alev geciktirici özellikte hammaddeler kullanılır.

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i Elastik kumafltan yap lan bilekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Önden welcrolarla ayarlan r. Bileklik ayak ölçülerine uyum sa layacak

Detaylı

HAKKIMIZDA Bedpark ta biz...

HAKKIMIZDA Bedpark ta biz... www.bedpark.com.tr HAKKIMIZDA Bedpark ta biz... Uykuyu da yatakları da çok seviyoruz. Dolayısıyla işimizi aşkla yapıyoruz. İnsanların konforlu yataklarda rahatça uyuyup mutlu uyandığı güzel bir gelecek

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik H-1 A aç Koltuk De ne i F r nlanm fl gürgenden,verniklenerek yap lan de ne in yüksekli inin ve el tutma yerinin ayar mümkündür. De nek alt na kauçuk vakumlu lastik tak lm fl olup koltukalt na gelen k sma

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

SİZİN İÇİN EN İYİ HAMMADDELERİ ÖZENLE SEÇTİK...

SİZİN İÇİN EN İYİ HAMMADDELERİ ÖZENLE SEÇTİK... SİZİN İÇİN EN İYİ HAMMADDELERİ ÖZENLE SEÇTİK... Koşulsuz müşteri memnuniyetinin ilk halkası, doğru hammade seçimi ve yüksek standartlarda kalite kontrol mekanizmasıdır. Bunun bilinci ile üretici firmalarımızı

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

CLASSIC FOUR SEASONS

CLASSIC FOUR SEASONS İÇİNDEKİLER / INDEX KAZ TÜYÜ YASTIKLAR 3-7 KAZ TÜYÜ YORGANLAR 8-11 ÖZEL SERİ DOĞAL ÜRÜNLER 12-15 ELYAF YASTIKLAR 16-18 ELYAF YORGANLAR 19-21 ERGONOMİK YASTIKLAR 22 ALEZLER & UYKU PEDLERİ 23 KAZ TÜYÜ YASTIKLAR

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Atom Star Yatak Organic Mattress Ürün Kodu: 423

Atom Star Yatak Organic Mattress Ürün Kodu: 423 Atom Star Yatak Organic Mattress Ürün Kodu: 423 * Atom Star yatak ile unutulmaz bir uyku... * Uzun yıllar mukavemeti bozulmayan hasır yay kullanılmıştır. * Yüzeysel Doğal Pamuk işlemeli kumaş... * Terlemeyi

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar;

Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar; Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar; MagicSteamVac Buhar n sihirli gücü! H. Wilhelm Kicherer'in 1933 y l nda Almanya Stuttgart da ilk ad mlar m z att günden bu yana; tüm dünyada ev

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

SCANIA RAMAZANI ve BAYRAMI ERKEN KUTLUYOR. YAKIT ENJEKTÖRÜ KAMPANYASI

SCANIA RAMAZANI ve BAYRAMI ERKEN KUTLUYOR. YAKIT ENJEKTÖRÜ KAMPANYASI SCANIA RAMAZANI ve BAYRAMI ERKEN KUTLUYOR. YAKIT ENJEKTÖRÜ KAMPANYASI Scania yakıt sisteminin en önemli parçalarından olan enjektörlerde yeni bir kampanya başlattı. Stoklarla sınırlı olan kampanya kapsamında,

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

B-6 Yün Elastik Dirseklik

B-6 Yün Elastik Dirseklik B-6 Yün Elastik Dirseklik Elastik kumafltan yap lan dirsekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Dirseklik vücut ölçülerine uyum sa layacak flekilde 5 de iflik ölçüde imal

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 DÖNER YIKAMA KOLU - TEKLİ TEKNİK ÖZELLİKLER BASINÇ : 200 Bar SICAKLIK : 0-70 o C GİRİŞ : ¼ NPT ÇIKIŞ : ½ NPT ph : 7-10 SİPARİŞ

Detaylı

V-6 Külotlu Varis Çorab

V-6 Külotlu Varis Çorab V-6 Külotlu Varis Çorab çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 140 den 18-22 mm Hg bas nç Ten rengidir. Külotlu, çoraplar dünya standartlar na göre 5 boy olarak üretilmektedir. V-7 Dizüstü Varis

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

SİZİN İÇİN EN İYİ HAMMADDELERİ ÖZENLE SEÇTİK...

SİZİN İÇİN EN İYİ HAMMADDELERİ ÖZENLE SEÇTİK... SİZİN İÇİN EN İYİ HAMMADDELERİ ÖZENLE SEÇTİK... Koşulsuz müşteri memnuniyetinin ilk halkası, doğru hammade seçimi ve yüksek standartlarda kalite kontrol mekanizmasıdır. Bunun bilinci ile üretici firmalarımızı

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Mart 2016 PERAKENDE FİYAT LİSTESİ

Mart 2016 PERAKENDE FİYAT LİSTESİ Mart 2016 PERAKENDE FİYAT LİSTESİ Her yeni gün yeni bir hikâye, yeni bir yolculuk. Ve her yolculuk sonunda dönülen yer ise yuvamız. Günün yorgunluğu ve koşturmacasının ardından evimizde aradığımız ise

Detaylı

Evlerde huzurun Abc si...

Evlerde huzurun Abc si... Evlerde huzurun Abc si... Her sabah, yeni bir güzelliğe uyanmaktır. Abc sleep concept, tüm yatak üretiminde, Kanserojen içermeyen, D2 Normuna sahip Hot Melt (Su bazlı yapıştırıcı) kullanmaktadır. Hot Melt

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Evlerde huzurun Abc si...

Evlerde huzurun Abc si... Evlerde huzurun Abc si... Her sabah, yeni bir güzelliğe uyanmaktır. Abc sleep concept, tüm yatak üretiminde, Kanserojen içermeyen, D2 Normuna sahip Hot Melt (Su bazlı yapıştırıcı) kullanmaktadır. Hot Melt

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

2016/1 KIŞ/İLKBAHAR KOLEKSİYONU

2016/1 KIŞ/İLKBAHAR KOLEKSİYONU 2016/1 KIŞ/İLKBAHAR KOLEKSİYONU TÜM YATAKLARDA % KDV İNDİRİMİ 2+2 YIL Dolgu Garantisi 10 YIL Yay Garantisi Selena bir markasıdır. YATAĞINIZIN SELENA OLMASI İÇİN 7 İYİ NEDEN İyi yatak, vücut yapınıza uygun

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

hastalıkta ve sağlıkta her zaman yanınızda... Viskoelastik Medikal Destek Sistemleri

hastalıkta ve sağlıkta her zaman yanınızda... Viskoelastik Medikal Destek Sistemleri hastalıkta ve sağlıkta her zaman yanınızda... Viskoelastik Medikal Destek Sistemleri İşbir Yatak, yaptığı AR-GE çalışmaları sonrasında sektörde bir devrim niteliğinde olan viskoelastik malzemeyi üretti.

Detaylı

ALP-01 Boyunluk Seti (4 Parça) ALP-02 KED Acil Kurtarma Yele i. lkyard m Bak m Ürünleri. ALP-03 Omurga Tahtas Büyük

ALP-01 Boyunluk Seti (4 Parça) ALP-02 KED Acil Kurtarma Yele i. lkyard m Bak m Ürünleri. ALP-03 Omurga Tahtas Büyük ALP-01 Boyunluk Seti (4 Parça) Boyunluklar 4 de iflik ölçüde boyun anatomisine uygun olarak ve boyunu sabitleyecek flekilde 8 mm evadan üretilmifltir. G rtla a gelen k s m acil müdahaleye imkan verecek

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Gate, köprü görevi gören ana platform ve bu platform üzerinde sistemi tamamlayan depolama birimlerinden oluşur. Giderek artan gereksinimler için pratik, yenilikçi

Detaylı

Teknik Dosya Üretim Standartları

Teknik Dosya Üretim Standartları Teknik Dosya Üretim Standartları MAY 2015 İçindekiler 1. 0 sayfa no Sistem profilleri Sistem aksesuarları Ana profiller Yardımcı profiller 1.1 1.2 1.3 1.5 Aksesuarlar 1.6 Kepenk sistemi ile ilgili önemli

Detaylı

mediven Ven sağlığının markası!

mediven Ven sağlığının markası! mediven mediven Ven sağlığının markası! medi compression Sağlık, spor ve yaşam stilinizdeki kalite göstergesi! Tasarım, araştırma/geliştirme ve üretim alanındaki 60 yıllık Alman deneyimi ile size sunulan

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

newline series Yatak Setleri Yataklar Bazalar Başlıklar

newline series Yatak Setleri Yataklar Bazalar Başlıklar newline series Yatak Setleri Yataklar Bazalar Başlıklar index Yatak Setleri SET 1 04-05 Altea Baza - Altea Başlık - Beria Yatak SET 2 06-07 Sonato Baza - Sonato Başlık - Montana Yatak SET 3 08-09 Omega

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

CARDİMO UYKU TEKNOLOJİLERİ İLE RAHAT BİR UYKUYU GARANTİYE ALIN

CARDİMO UYKU TEKNOLOJİLERİ İLE RAHAT BİR UYKUYU GARANTİYE ALIN CARDİMO UYKU TEKNOLOJİLERİ İLE RAHAT BİR UYKUYU GARANTİYE ALIN DAHA SAĞLIKLI UYKU İÇİN YARATICI ÇÖZÜMLER. CARDİMO UYKU TEKNOLOJİLERİ İLE RAHAT BİR UYKUYU GARANTİYE ALIN Günlük uyku düzenimiz, verimli

Detaylı

2015 Mattresses Collection

2015 Mattresses Collection 3 güzel bir geleceğe uyanmak için! Uyku, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için vazgeçilmezdir. Kendinize en uygun yatağı almanız, yaşam kaliteniz ve sağlığınız için yapacağınız en iyi yatırımdır, özellikle

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

WS1028M0 W1028M0 OSW1028M0 2808 9581 3024 10318 874/837 3,59/3,44 3,21/3,61 500/440/400/360 40/37/35/26

WS1028M0 W1028M0 OSW1028M0 2808 9581 3024 10318 874/837 3,59/3,44 3,21/3,61 500/440/400/360 40/37/35/26 VITOCLIM 0S Duvar Tipi Split Klialar Sabit h zl kopresör, R4 so utucu ak flkan kapasitesi: 2,8 3,5 5,3 ve 7,1 k Çevreyle dost R4 so utucu ak flkanl Vitoclia 0S Duvar tipi split klialar, konforlu iklilendire

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik.

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Bireyselliğin en güzel şekli. İddialı tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerle modern banyolarda uzun süredir sıkça karşılaşılıyor

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Hep m z sabah uyandığımızda d nlenm ş ve yen b r güne hazır kalkmak ster z...

Hep m z sabah uyandığımızda d nlenm ş ve yen b r güne hazır kalkmak ster z... ürün kataloğu 14 Hep m z sabah uyandığımızda d nlenm ş ve yen b r güne hazır kalkmak ster z... D nlenm ş ve güzel b r uyku ç n en öneml şey, tab k yatağınızdır. B sco Yatak, s ze uygun konforda farklı

Detaylı

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür.

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür. vasistas sürme HAUTAU ATRIUM HKS sistemi... ve Kap lar kolayl kla sürülür. İşi bilenler için mükemmel sistem: HAUTAU ATRIUM HKS Aksesuarlar kolayl kla monte edilebilir! Avantajlar Form Fonksiyon oluşturur

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Akdeniz Bölge Müdürlüğü Akdeniz Sanayi Sitesi 5004. Sk. No:48 Kepez - Antalya Tel. : 0242 221 4353 Fax: 0242 221 4354

Akdeniz Bölge Müdürlüğü Akdeniz Sanayi Sitesi 5004. Sk. No:48 Kepez - Antalya Tel. : 0242 221 4353 Fax: 0242 221 4354 katlanır cam grubu Hersey Seffaf DURU KATLANIR CAM SİSTEMLERİ MET.TEKS.İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. İstanbul Merkez Hürriyet Mh. Dr. Cemil Bengü Cd. No: 3/A Çağlayan - İstanbul Tel. : 0 79 Tel.: 0 779 Tel.:

Detaylı

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti Eriflkinler için Ventilatör Devreleri Eriflkinler için ventilatör devreleri Hudson RCI eriflkin ventilatör devreleri çeflitli konfigürasyonlarda, materyallerde ve stillerde mevcuttur. Müflteri konvansiyonel

Detaylı

O-11A El Bilek Ateli Anatomik

O-11A El Bilek Ateli Anatomik O-6 El Bilekli i ORSA ORTOPED SANAY 8 cm. eninde özel dokunmufl elastik banttan yap lan bilekli in bir ucu üçgen fleklinde k vr larak dikilmifl ve ucuna welcro monte edilerek genifl bir ayar mekanizmas

Detaylı

Şaft: Şaft ve Mafsallar:

Şaft: Şaft ve Mafsallar: Şaft ve Mafsallar: Motor ve tahrik aksı farklı yerde olan araçlarda, vites kutusu ile diferansiyel arasında hareket iletimi için şaft ve açısal sapmalar için gerekli olan mafsallar karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

2015 uyku koleksiyonu

2015 uyku koleksiyonu 2015 uyku koleksiyonu Artık uykunuz kesintisiz olacak. Yatağınızla sadece uykunuzu değil aslında hayatınızı paylaşıyorsunuz. Ona emanet ettiğiniz vücudunuzu, organik pamuktan yapılmış doğal bir yatağın

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Değişimin başladığı yer. The place where change starts

Değişimin başladığı yer. The place where change starts Değişimin başladığı yer The place where change starts 1915 New York City New Polo Bedding Factory Birileri gelir, dünyayı değiştirir... Birileri bazen bir düşünceyle gelir, değiştirir dünyayı... Bazen

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum?

Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum? Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum? DERMOKOZMETİK NEDİR? NE DEĞİLDİR? Kozmetik kelimesi hepimizin bildiği bir kavramdır. Dermokozmetik de öyle midir? Peki dermokozmetik kavramı ve dermokozmetik

Detaylı