dafl tan özel indirimler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "dafl tan özel indirimler"

Transkript

1 dafl tan özel indirimler % 35 varan indirim e yataklarda % 20 ye varan indirim bazalarda

2 iyi uyku tavsiyeleri Uykudan önce odan z havaland r n, uyurken oksijensiz kalmay n. Yata n zdaki hava dolafl m iyi, uykunuz rahat olsun. Gürültü ve fl ktan uzak kal n, uykuya rahat rahat dal n. Uykunuzu kaç rmamak için, yatmadan önce fazla yemek yemeyin. Sa l kl bir uyku için, boynunuzu ergonomik bir yast kla destekleyin. Uykudan önce yap lacak jimnastik hareketleri rahat uyuman z sa lar. deal bir uyku için oda s cakl derecedir. Enerjinizi iyi bir uykuyla depolay n, hayat dolu dolu yaflay n. yi bir uyku, çocuklar n geliflimi için flartt r. Uyku düzeninizi bozmamak için, ayn saatte uyanmaya özen gösterin. Ömrünüzün üçte biri uykuda geçer, do ru yatak sa l n z etkiler. dafl kuruldu. Klasik Bonnell yay sistemi ile ilk yayl yatak üretildi. lk yayl yatak ihracat gerçeklefltirildi. lk ikiz yatak üretildi. Yataklarda alev geciktirici özellik tafl yan kumaflla ilk yanmayan yatak üretildi. Geliflmifl yay sistemlerinden Cosiflex in kullan ld ilk yatak Superflex in üretimine baflland. lk su geçirmez alez üretildi. Amerikan Leggett&Platt firmas ile imzalanan anlaflmayla mucize yay sistemi Mira-Coil li yataklar n Türkiye deki ilk ve tek üreticisi oldu Yayl yatak sektöründe TS-ISO 9002 belgesini alarak kalite güvence sistemine geçen ilk kurulufl oldu. lk hareketli yatak üretildi. lk sand kl baza üretildi. Geliflmifl yay sistemlerinden Pocket in kullan ld ilk yatak Pocketflex üretildi. dafl Grup bünyesinde yeni yatak markas Mattist kuruldu ve y kanabilir k l fl ilk yataklar üretildi. lk kez visko dolgu malzemesi Mattist yataklarda kullan ld. dafl sektörde 40. y l n kutlad. Climarelle teknolojisini kullanan ilk yataklar üretildi. Kesintisiz yay sistemi Mira-Coil yay n kullan ld, ilk kanepe imal edildi

3 Yay Sistemleri Mira-coil Yay Sistemi Amerikan Leggett&Platt lisans ile dafl taraf ndan üretilen Mira-coil sistemi, birbirine ba l kesintisiz yaylardan oluflur. Normal yaylara göre iki kat fazla yay yüzeyi sa layarak hem sa l kl bir ergonomik yüzey oluflturur, hem de dolgu malzemelerinin yay boflluklar na sarkarak deforme olmas n önler. Pocket Yay Sistemi Farkl çaplarda tel kullan larak elde edilen farkl sertlikteki yaylar, insan n beden yap s na uygun olarak yata n içinde belirli bölgelere dizilir. Vücut a rl n dengeli bir flekilde destekleyerek ergonomik bir yüzey sa lar. Cosiflex Yay Sistemi Yaylar n özel biçimleri ve küçük çaplar sayesinde normal yataklara göre iki kat fazla yay içerir. Yumuflakl k, esneklik ve dayan kl l k aç s ndan üstün bir yüzey sunar. Bonnell Yay Sistemi Yaylar n spiral telle ba land, orta sertlikte bir yay sistemidir. De iflik dolgu malzemeleri ile kaplanarak orta sertlikte veya sert zeminli yataklar üretilir. Visko Türkiye de ilk kez dafl taraf ndan dolgu malzemesi olarak kullan lan visko, vücudun s s na ve a rl na göre flekil al r. dafl yataklarda, visko süngerin dayan kl l n ve rahatl n art rmak amac yla üstün teknoloji ürünü yay sistemleri kullan l r. Visko sünger sayesinde, vücut ile yata n temas alan artar ve kan dolafl m rahatlar; uyurken dönme ihtiyac azal r. Özel Dolgu Malzemeleri Dolgu Malzemeleri Climarelle S cakl k dengeleyici Climarelle mikro kapsüllerden oluflan esnek malzeme, uyku s ras nda vücut s cakl n aktif bir biçimde korur. Gerekti inde azaltarak uyku s cakl n dengeler. Quallofil ExtraLife fresh Hava al p verebilen yap s yla Quallofil ExtraLife fresh elyaf yata n zdaki s birikimini engeller ve nem kontrolünü sa lar. Helezon fleklindeki lifleri sayesinde esnek ve dirençlidir. Coolmax Yatak Kumafl Coolmax terlemeden oluflan nemin kumafl taraf ndan emilmesini ve herhangi di er bir kumafla göre daha h zl kurumas n sa lar. HR Sünger High-resilient sünger, yüksek esneklik sa lamas n n yan s ra alev geciktirici özellik de tafl r. Standart süngerlere göre daha hafif ve dayan kl d r. Nefes alabilen yap s neme karfl mükemmel havaland rma özelli i sa lar. Çevre dostu bir teknolojiyle üretilir. Y kanabilir Mattist K l flar Fermuarl Mattist yatak k l flar ç kar labilir ve y kanabilir olma özellikleriyle, uzun süreli nemli ortamlarda bile mite ve bakterilerin oluflumunu engeller. Böylece alerjiden uzak, sa l kl bir uyku sunar. Mattist yatak k l flar esnektir, yata n hava almas na olanak tan r ve estetik bir görünüme sahiptir. Do al Lateks Do al kauçuktan üretilen lateks serin ve kuru kal r, nem tutmaz. Kendi kendine çok iyi havalanan bir malzeme oldu u için yatakta bakteri oluflmas na ve bar nmas na izin vermez. K fl n s cak, yaz n serin tutar ve alerji yapmaz. 3

4 Yay Sistemi Mira-Coil Mira-Coil Mira-Coil Mira-Coil Bonnell Bonnell Bonnell Lateks Visco Visco Cosiflex ürün ad Miracoil Millennium Boston Miracoil Lateks Boston Miracoil Mediform Platinum Alt n Ortopedik klasik Alt n Ortopedik Deluxe Lyon Lateks Visco Dream Deluxe Visco Dream Climaflex Lateks sert Yatak sertlik skalam z inceleyerek 4

5 Cosiflex Pocket Pocket Pocket Bonnell Bonnell Bonnell Bonnell Bonnell Bonnell Bonnell Bonnell Climaflex Visko Clima Pocket Lateks Clima Pocket Visko Genova Pocket Mediform Frankfurt Neptün Moon Melek Dreamy Baby Bed Smarty Baby Bed Sweety Baby Bed Rompy Baby Bed yumuflak karar vermenizi rica ederiz 5

6 Millennium yatak 6

7 Mira-coil Yay Sistemi Amerikan Leggett&Platt lisans ile dafl taraf ndan üretilen Mira-coil sistemi, birbirine ba l kesintisiz yaylardan oluflur. Normal yaylara göre iki kat fazla yay yüzeyi sa layarak hem sa l kl bir ergonomik yüzey oluflturur, hem de dolgu malzemelerinin yay boflluklar na sarkarak deforme olmas n önler. Mira-Coil Millennium Kesintisiz yay sistemi ve özel dolgu malzemeleri, sert zeminde yatmay tercih edenler için vücut a rl n dengeleyen, ergonomik bir yüzey sa lar. 90x ,00 140,00 563,00 46,92 90x ,00 143,00 575,00 47,92 100x ,00 155,00 620,00 51,67 100x ,00 157,00 632,00 52,67 140x ,00 205,00 824,00 68,67 140x ,00 208,00 834,00 69,50 150x ,00 218,00 875,00 72,92 150x ,00 222,00 889,00 74,08 160x ,00 234,00 938,00 78,17 160x ,00 237,00 950,00 79,17 180x ,00 281, ,00 94,00 200x ,00 313, ,00 104,58 ve iki ay taksit erteleme. Ultra Ortopedik Mira-Coil Ortopedik Bel ve s rt a r lar nedeniyle sert zeminde uyumas gerekenlere ortopedik bir yüzey sunar. Omurgan n do al fleklini korumas n sa lar, s rt kaslar n n gereksiz gerilmesini önler. Extra Ortopedik 80x180/ ,00 91,00 368,00 30,67 90x ,00 91,00 368,00 30,67 90x ,00 94,00 378,00 31,50 100x ,00 104,00 416,00 34,67 100x ,00 107,00 431,00 35,92 120x ,00 120,00 480,00 40,00 120x ,00 122,00 489,00 40,75 130x ,00 133,00 535,00 44,58 140x ,00 133,00 535,00 44,58 140x ,00 136,00 545,00 45,42 150x ,00 145,00 582,00 48,50 150x ,00 149,00 597,00 49,75 160x ,00 158,00 632,00 52,67 160x ,00 161,00 648,00 54,00 180x ,00 189,00 756,00 63,00 200x ,00 211,00 847,00 70,58 ve iki ay taksit erteleme. 7

8 climarelle Climarelle deal s cakl k, rahat uyku Uluslararas Dacron markas lisans yla sunulan, s cakl k dengeleyici Climarelle mikro kapsüllerden oluflan esnek malzeme, uyku s ras nda vücut s cakl n aktif bir biçimde korur. Gerekti inde azaltarak gece boyunca uyku s cakl n 32 o C derecede dengeler. Üflümeyi veya terlemeyi önleyen ideal s cakl k, rahat ve derin bir uyku sa lar. Climarelle yata n sundu u ekstra yumuflakl k ve üstün konfor sayesinde güne uykunuzu alm fl olarak bafllars n z. Climarelle Teknolojisi Dengeli uyku s cakl Yumuflakl k Dinlendirici uyku Üstün rahatl k Hafiflik Yatak kumafl Elyaf Serinleme etkisi DEAL SICAKLIK Mikro kapsüller s v lafl r Astar Yumuflak esnek malzeme içindeki Climarelle mikro kapsüller vücuda dengeli uyku s cakl sa lar Mikro kapsüller kat lafl r DEAL SICAKLIK Is nma etkisi E er vücut s cakl olmas gerekenden yüksekse... Climarelle s cakl k dengeleyici malzeme içindeki mikro kapsüller s v laflarak serinletme etkisi yarat r ve s cakl ideal noktaya çeker. E er vücut s cakl düflerse... Mikro kapsüller yeniden kat laflarak s enerjisini vücuda aktar r ve düflük s cakl a ra men vücudun l k kalmas n sa lar. Quallofil ExtraLife fresh Nefes alan elyaf Yüksek kaliteli dolgu malzemesi Quallofil ExtraLife fresh elyaf uykunuza mükemmel konforu getirir. Hava al p verebilen yap s yla Quallofil ExtraLife fresh elyaf yata n zdaki s birikimini engeller ve nem kontrolünü sa lar. Böylece sabah uyand n zda kendinizi daha dinlenmifl hissedersiniz. Helezon fleklindeki lifleri sayesinde normal dolgu malzemelerine göre daha esnek ve dirençlidir, uzun süreli kullan mlarda bile çökme yapmaz. Bu sayede yata n z n ömrü daha uzun olur. Üstün direnç ve dayan kl l k sa layan Quallofil ExtraLife fresh elyaf Quallofil ExtraLife fresh elyaf detay Üstün rahatl k Mikro iklim fieklini korur Ayarlan r destek Coolmax Kuru kalan yatak kumafl Nem yönetiminde endüstri lideri Coolmax teknolojisine sahip yatak kumafllar sayesinde uyku kaliteniz artar. Coolmax terlemeden oluflan nemin kumafl taraf ndan emilmesini ve herhangi di er bir kumafla göre daha h zl kurumas n sa lar. Bu sayede vücudunuzun do al s cakl n korumas na yard mc olur ve nemden oluflacak s cakl k farklar n n uykunuzu bölmesini engeller. Coolmax konfor sistemi Coolmax kumaflta kullan lan dört kanall elyaflar nemi h zla d flar atar. Hava Buharlaflarak serinletme sistemi Vücut 8 Nem

9 climarelle Climarelle Climaflex Lateks Uyku s ras nda üflümeyi ve terlemeyi önler; bakteri oluflumuna izin vermeyen lateks dolgu malzemesiyle hijyenik bir uyku sunar. Ergo Ortopedik 90x ,00 133,00 535,00 44,58 90x ,00 133,00 535,00 44,58 100x ,00 149,00 600,00 50,00 140x ,00 214,00 860,00 71,67 140x ,00 214,00 860,00 71,67 150x ,00 231,00 924,00 77,00 160x ,00 250, ,00 83,33 ve iki ay taksit erteleme. Climarelle Climaflex Visko Yumuflak yüzeyde uyumak isteyenler için, yatakta dengeli uyku s cakl ile ergonomiyi birlefltirir. Extra Ortopedik 90x ,00 139,00 556,00 46,33 90x ,00 139,00 556,00 46,33 100x ,00 155,00 621,00 51,75 140x ,00 220,00 882,00 73,50 140x ,00 220,00 882,00 73,50 150x ,00 236,00 948,00 79,00 160x ,00 255, ,00 85,17 ve iki ay taksit erteleme. Climarelle Climapocket Lateks Climarelle teknolojisi ile yatak içerisindeki s cakl dengeler. Bakteri oluflumuna izin vermeyen lateks dolgu malzemesi, ultra ortopedik yap s ile rahat bir uyku ortam sunar. Ultra Ortopedik 90x ,00 151,00 607,00 50,58 90x ,00 151,00 607,00 50,58 100x ,00 168,00 676,00 56,33 140x ,00 237,00 948,00 79,00 140x ,00 237,00 948,00 79,00 150x ,00 254, ,00 84,75 160x ,00 274, ,00 91,42 180x ,00 308, ,00 102,83 ve iki ay taksit erteleme. Climarelle Climapocket Visko Dengeli uyku s cakl ile vücut a rl na göre flekil alan ergonomik yüzey ve ultra ortopedik yap s, ideal uyku için bir arada bulunur. Ultra Ortopedik 90x ,00 157,00 630,00 52,50 90x ,00 157,00 630,00 52,50 100x ,00 174,00 698,00 58,17 140x ,00 242,00 972,00 81,00 140x ,00 242,00 972,00 81,00 150x ,00 259, ,00 86,67 160x ,00 279, ,00 93,33 180x ,00 314, ,00 104,67 ve iki ay taksit erteleme. 9

10 mattist Mattist, k l f y kanabilir fermuarl yatak... % 30 özel dafl Mattist modern tasar mlara sahip, kaliteli ve zengin bir yatak koleksiyonu sunar. Üstün teknoloji dolgu malzemelerine sahip, tamam ortopedik olan ve y kanabilir k l fl Mattist yataklar, uykular n za rahatl k ve sa l k katar. Boston Mira-Coil Mediform yatak Extra Ortopedik Uyurken kan dolafl m n rahatlatan ve omurgay destekleyen, ergonomik bir yüzeye sahiptir. Y kanabilir k l f sayesinde hijyeniktir. Mattist Boston Mira-Coil Mediform % 30 indirim 80x ,00 251,00 588,00 49,00 90x ,00 251,00 588,00 49,00 90x ,00 259,00 607,00 50,58 100x ,00 292,00 682,00 56,83 140x ,00 372,00 871,00 72,58 150x ,00 414,00 966,00 80,50 160x ,00 453, ,00 88,33 180x ,00 542, ,00 105,58 ve iki ay taksit erteleme. Mira-Coil K l fl Visko Elyaf Ergo Ortopedik Mattist Boston Mira-Coil Lateks Lateks sünger sayesinde alerjik bünyeler için idealdir. Y kanabilir k l flar daha sa l kl bir uyku sunar. % 30 indirim 90x ,00 246,00 577,00 48,08 90x ,00 255,00 596,00 49,67 100x ,00 286,00 670,00 55,83 140x ,00 366,00 854,00 71,17 150x ,00 405,00 946,00 78,83 160x ,00 446, ,00 86,83 180x ,00 533, ,00 103,83 ve iki ay taksit erteleme. Mira-Coil Antibakteriyel Lateks K l fl Elyaf 10

11 mattist Mattist Lyon Lateks Yays z, yumuflak ve bakteri oluflumuna izin vermeyen bir yatakt r. Fermuarl k l f y kanabilir. Ergo Ortopedik Lateks Antibakteriyel K l fl Elyaf Tam Hareketli 80x ,00 170,00 680,00 56,67 90x ,00 184,00 740,00 61,67 160x ,00 325, ,00 108,67 180x ,00 346, ,00 115,33 ve iki ay taksit erteleme. Mattist Genova Pocket Mediform Ekstra yumuflakl k isteyenler için ideal yüzeyi sunar. Rahat ve ergonomiktir. Y kanabilir k l f sayesinde hijyeniktir. Extra Ortopedik Visko K l fl Tam Hareketli Elyaf 80x ,00 169,00 677,00 56,42 90x ,00 169,00 677,00 56,42 90x ,00 175,00 701,00 58,42 100x ,00 198,00 792,00 66,00 140x190/ ,00 254, ,00 84,67 150x ,00 271, ,00 90,42 160x ,00 298, ,00 99,58 180x ,00 352, ,00 117,50 ve iki ay taksit erteleme. Mattist Frankfurt Bonnell Orta Sertlikte yaylar ve esnek yüzeyi ile rahat bir uyku sunar. Y kanabilir k l f, hijyen konusunda hassas olanlar için, sa l kl bir seçimdir. Ergo Ortopedik K l fl Elyaf Yar m Hareketli 80x ,00 79,00 320,00 26,67 90x ,00 79,00 320,00 26,67 90x ,00 79,00 320,00 26,67 100x ,00 86,00 346,00 28,83 140x ,00 112,00 450,00 37,50 150x ,00 126,00 508,00 42,33 160x ,00 141,00 566,00 47,17 180x ,00 155,00 624,00 52,00 ve iki ay taksit erteleme. Mattist Arhavi Mediform Topmattress Yumuflak yüzeye sahip, yays z bir üst yatakt r. Y kanabilir fermuarl k l f hijyenik bir ortam sa lamaktad r. Soft Ortopedik Visko K l fl Tam Hareketli Elyaf 90x ,00 24,58 140x ,00 37,92 150x ,00 40,17 160x ,00 42,17 180x ,00 57,67 ve iki ay taksit erteleme. 11

12 % 35 özel dafl Platinum yatak Ultra Ortopedik Bonnel Platinum Exclusive Series Exclusive Series yataklar n n ilki olan PLATINUM, ekstra konfor sa layan özel dolguya sahiptir. Double yay sistemi ile üretilen ve çift tarafl kullan m özelle i bulunan özel yata n z, vücudunuza göre flekil alma özelli ine sahip visko elastik sünger ile zenginlefltirilmifltir. Yata n z n bu özelli i sayesinde, yatak yüzeyinin vücudunuzun her bir noktas na karfl vermifl oldu u direnci azalt larak, rahat bir uyku uyuman za yard mc olur. Ayr ca Silver antibakteriyel yap ya sahip örme kumafl ile hijyenik bir uyku ortam nda uyuman z sa larken, ayn zamanda hava geçirgenli i sayesinde vücut s n z da dengeler. Yata n z n, pamuklu dokuya sahip üst pedi yazl k kullan ma, yünlü dolguya sahip alt yüzeyi k fll k kullan ma uygundur. % 35 indirim 150x ,00 907, ,00 140,50 160x ,00 964, ,00 149,25 180x , , ,00 166,33 200x , , ,00 187,92 ve iki ay taksit erteleme. 12

13 Bonnell Alt n Ortopedik Deluxe Antibakteriyel korumal özel örme kumafl, fl k tasar m ve yumuflak hava geçiren özelli e sahip Quallofil Extra Life elyaf dolgulu kapitonesi ile Alt n Ortopedik Deluxe al flt n z rahatl k ve konforu aratmayacak nitelikte. Bonnell Alt n Ortopedik Klasik Özel olarak sertlefltirilen keçe tabakas ile bel ve s rt a r lar ndan flikayet edenler için orta sertlikte bir alternatif sunar. Bonnell Neptün Üstün hava dolafl m sa lad için nem tutmayan, bakteri bar nd rmayan kumafl sayesinde sa l kl ve kaliteli bir uyku ortam sa lar. Bonnell Yay Sistemi sayesinde, vücut a rl n dengeli olarak da tan ideal bir uyku yüzeyi sa lar. Fiyatı 80x180/ ,00 19,92 90x ,00 22,00 90x ,00 23,33 100x ,00 24,33 130x ,00 25,67 140x ,00 26,92 140x ,00 28,33 150x ,00 29,83 150x ,00 31,42 160x ,00 33,00 160x ,00 34,67 Bonnell Moon Bonnell Yay Sistemi sayesinde, vücut a rl n dengeli olarak da tan ideal bir uyku yüzeyi sa lar. yi havalandırma özelli ine ve sürekli kullanımda dahi ilk günkü rahatlı a sahiptir. Fiyatı 80x ,00 14,33 90x ,00 15,75 90x ,00 16,00 100x ,00 17,33 130x ,00 20,33 140x ,00 22,25 140x ,00 22,92 150x ,00 24,08 150x ,00 24,67 160x ,00 25,83 160x ,00 26,50 90x ,00 12,83 90x ,00 13,50 100x ,00 14,58 130x ,00 18,42 140x ,00 18,67 150x ,00 20,50 160x ,00 22,42 ve iki ay taksit erteleme. ve iki ay taksit erteleme. ve iki ay taksit erteleme. 80x180/ ,00 74,00 299,00 24,92 90x ,00 79,00 317,00 26,42 90x ,00 80,00 324,00 27,00 100x ,00 89,00 359,00 29,92 120x ,00 102,00 410,00 34,17 140x ,00 111,00 445,00 37,08 140x ,00 114,00 457,00 38,08 150x ,00 118,00 476,00 39,67 150x ,00 121,00 486,00 40,50 160x ,00 126,00 504,00 42,00 160x ,00 131,00 528,00 44,00 180x ,00 149,00 596,00 49,67 80x180/ ,00 71,00 284,00 23,67 90x ,00 72,00 292,00 24,33 90x ,00 75,00 303,00 25,25 100x ,00 82,00 330,00 27,50 100x ,00 84,00 340,00 28,33 120x ,00 95,00 380,00 31,67 120x ,00 98,00 396,00 33,00 130x ,00 103,00 416,00 34,67 140x ,00 103,00 416,00 34,67 140x ,00 107,00 432,00 36,00 150x ,00 113,00 456,00 38,00 150x ,00 117,00 470,00 39,17 160x ,00 124,00 500,00 41,67 160x ,00 127,00 512,00 42,67 180x ,00 147,00 592,00 49,33 Bonnell Melek ve iki ay taksit erteleme. ve iki ay taksit erteleme. Extra Ortopedik Ortopedik Semi Ortopedik Semi Ortopedik Semi Ortopedik 13

14 visko Visco Dream Deluxe Yatak B TK SEL YA KATKILI DO AL VISCO Visco Elastic memory foam, 1960'lı yıllarda Amerikan Uzay Arafltrma Dairesi (NASA) tarafından astronotların seyahatleri sırasında omurgaya binen yükü ve basıncı azaltmak için gelifltirilmifltir. Yıllar sonra kullanılabilmesi için endüstri ortamına sunulmufltur. Firmamız yatak serisine bitkisel ya katkılı DO AL VISCO'yu da ekleyerek sizlerin daha rahat ve sa lıklı uyumanıza yardımcı olmayı hedeflemektedir. Hint ya ı binlerce yıldır tedavi amaçlı olarak kullanılmıfltır. Halen günümüzde de ilaç, kozmetik ve sabun sektörlerinde kullanılmaktadır. Do al Visco memory foam teknolojisiyle üretilen yataklar, vücudu her noktadan destekleyerek, vücudunuzda gördü ü bofllukları doldurmakta ve kesintisiz uyku için ideal bir ortam yaratarak uyku kalitenizi arttırmayı hedeflemektedir. 90x ,00 163,00 654,00 54,50 100x ,00 191,00 767,00 63,92 140x ,00 254, ,00 84,67 150x ,00 286, ,00 95,58 160x ,00 305, ,00 101,67 180x ,00 343, ,00 114,50 200x ,00 380, ,00 126,67 ve iki ay taksit erteleme. Silver apreli d fl k l f %100 pamuk sabit iç k l f 7cm Visco Elastic Memory Foam 8cm yada 13cm Özel Soft Visco Dream Yatak Vücudu her noktadan destekler, gördü ü bofllukları doldurarak, kesintisiz uyku için ideal bir ortam yaratır. Vücut ısısına, basınca ve ortam sıcaklı ına karflı duyarlıdır. Uyku esnasında omurganızın do ru bir çizgide kalmasına, uyku esnasındaki istem dıflı hareketlerinizin önemli ölçüde azalmasına ve yata ın vücuda uyguladı ı basıncı en aza indirerek, kan dolaflımınızın düzelmesine ve olası eklem a rılarınızın giderilmesine yardımcı olur. Uyku esnasında, sizinle birlikte hareket eder, vücudunuzda gördü ü bofllukları doldurur. Kullanımdan sonra orijinal flekline geri döner. Bu yata ımız, kullanılan kumafla uygulanan özel SILVER apresi sayesinde toz, bakteri ve mikroplara karflı etkin ve uzun süreli koruma altındadır. 90x ,00 142,00 569,00 47,42 100x ,00 167,00 671,00 55,92 140x ,00 220,00 880,00 73,33 150x ,00 248,00 994,00 82,83 160x ,00 265, ,00 88,42 180x ,00 297, ,00 99,33 200x ,00 330, ,00 110,25 ve iki ay taksit erteleme. 14

15 Ergonomik Deluxe Hareketli Full Ortopedik Yatak Yatak k sm nda kullan lan pocket yay sistemi sayesinde, vücut a rl n dengeli bir flekilde destekleyerek ergonomik bir yüzey sa lar. Elektrikli motoru ve kumandas ile baflucu ve ayakucu ayr ayr hareket edebilir, Hem yatak keyfine düflkünlere maksimum rahatl k sunar. 90x ,00 343, ,00 114,33 ve iki ay taksit erteleme. Lüks Katlan r Somya Gerekli durumlarda ek yatak olarak çözüm yarat r. KATLANIR SOMYA 80x ,00 26,58 ve iki ay taksit erteleme. 15

16 BEBEKLERE ÖZEL DO AL UYKU ÜRÜNLER Özel ipliklerle üretilen ve boya içermeyen tamamen do al ürünlerimiz ile anne babalar n bebekleri için arad sa l kl uyku ortam n sa l yoruz. 16

17 Dreamy Baby Bed Y kanabilir k l f Silver antibakteriyel özelli e sahip olup, yata çepeçevre saran hijyenik bir yüzey oluflturur. Yata n iç dolgusunda kullan lan kauçuk esasl lateks sünger, do al antibakteriyel özelliktedir. Ayr ca lateks sünger, iri hücreli yap s ve dikey yönde bulunan çok say da hava kanal sayesinde mükemmel bir hava geçirgenli ine sahiptir. Soft Ortopedik Bonnell Lateks K l fl Beyaz Keçe 60x ,00 31,83 70x ,00 32,42 70x ,00 33,50 80x ,00 35,17 ve iki ay taksit erteleme. Smarty Baby Bed Y kanabilir k l f ayn zamanda Silver antibakteriyel özelli e sahip olup, yata çepeçevre saran hijyenik bir yüzey oluflturur. Visko elastik sünger, s ya duyarl bir yap ya sahiptir. Bebe in vücut s s na ba l olarak, a rl n yata a dengeli bir flekilde da t p, vücut üzerindeki bas nç noktalar n rahatlat r. Bu sayede uyku kalitesini artt r r. Bebe inizin omurgas n destekleyen ergonomik bir yap ya sahiptir. Soft Ortopedik Bonnell Beyaz Keçe Visko K l fl 60x ,00 30,67 70x ,00 31,33 70x ,00 32,25 80x ,00 33,92 ve iki ay taksit erteleme. Sweety Baby Bed Silver antibakteriyel özelli e sahip örme kumafl kullan l r. Yatak çift tarafl kullan labilir. Yünlü dolguya sahip olan üst taraf k fll k, pamuklu dolguya sahip olan alt taraf yazl kt r. Soft Ortopedik Bonnell Beyaz Keçe 60x ,00 13,58 70x ,00 13,83 70x ,00 14,25 80x ,00 14,92 ve iki ay taksit erteleme. Rompy Baby Bed Silver antibakteriyel özelli e sahip örme kumafl kullan l r. Yatak çift tarafl kullan labilir. Yünlü dolguya sahip olan üst taraf k fll k, pamuklu dolguya sahip olan alt taraf yazl kt r. Soft Ortopedik Bonnell 60x ,00 12,83 70x ,00 13,08 70x ,00 13,50 80x ,00 14,17 ve iki ay taksit erteleme. 17

18 baza Özel makas sistemi Emniyet mekanizmas ve özel makas sistemi sayesinde bazan n rahatça ve emniyetli bir flekilde kullan m na olanak sa lar. Ekstra havaland rma Masif latal sistem ayr ca yata n z n etkin bir flekilde havaland r lmas na yard mc olur. Genifl iç hacim Yüksek iç hacime sahip DAfi Sand kl bazalar nda, sand k ünitesi maksimum kullan m alan na sahiptir steyene latal üst ünite Ön gerilim verilerek üretilen özel masif latal üst ünite, 500Kg. kadar esnekli i sayesinde adeta ikinci yay sistemi gibi çal fl r. Efe Sand kl Deri Baza Deri kaplamas yla yatak odan za fl k bir görünüm kazand r r. Ön gerilme verilerek üretilen özel latalar sayesinde sand kl bazan z ikinci bir yay sistemi gibi hareket eder. Rahat n z artt r rken, yata n z n da hava almas n sa lar. 902-Krem 903-Kahve Asil Sand kl Baza 90x ,00 101,00 406,00 33,83 90x ,00 107,00 429,00 35,75 100x ,00 114,00 459,00 38,25 140x ,00 135,00 541,00 45,08 2 PARÇALI 150x ,00 176,00 708,00 59,00 2 PARÇALI 160x ,00 188,00 754,00 62,83 2 PARÇALI 180x ,00 213,00 855,00 71,25 Ön gerilme verilerek üretilen özel latalar sayesinde sand kl bazan z ikinci bir yay sistemi gibi hareket eder. Rahat n z artt r rken, yata n z n da hava almas n sa lar. ve iki ay taksit erteleme x ,00 97,00 392,00 32,67 90x ,00 103,00 416,00 34,67 100x ,00 110,00 441,00 36,75 140x ,00 128,00 515,00 42,92 2 PARÇALI 140x ,00 163,00 652,00 54,33 140x ,00 137,00 549,00 45,75 2 PARÇALI 150x ,00 170,00 680,00 56,67 2 PARÇALI 160x ,00 181,00 724,00 60,33 2 PARÇALI 180x ,00 204,00 819,00 68,25 2 PARÇALI 200x ,00 218,00 874,00 72,83 ve iki ay taksit erteleme.! Asil bazalarda, kullan m alan n za göre, yandan ve önden aç l r seçene i vard r.

19 baza rem Sand kl Baza Latas z özel tasar m yla daha ekonomik bir sand kl baza seçene i sunar. Önden aç lan genifl hacimli sand ile yatak alt ndaki alan de erlendirmenizi sa lar. 90x ,00 85,00 344,00 28,67 90x ,00 90,00 362,00 30,17 100x ,00 96,00 388,00 32,33 140x ,00 115,00 463,00 38,58 2 PARÇALI 150x ,00 166,00 667,00 55,58 2 PARÇALI 160x ,00 174,00 700,00 58,33 ve iki ay taksit erteleme. Klas Sand kl Baza Metal konstrüksiyona sahip, gazl amortisörlü, emniyet sistemli, önden aç lan, genifl iç hacime sahip, ekonomik sand kl bazad r. 90x ,00 23,50 90x ,00 24,58 100x ,00 25,00 120x ,00 30,25 140x ,00 33,50 K PARÇALI 140x ,00 48,58 K PARÇALI 150x ,00 48,92 K PARÇALI 160x ,00 49,25 ve iki ay taksit erteleme. Otto Sand kl Deri Baza Metal konstrüksiyonu sayesinde yata ınızı destekleyerek ömrünü uzatır. 90x ,00 20,00 100x ,00 21,25 140x ,00 24,50 K PARÇALI 150x ,00 39,08 K PARÇALI 160x ,00 39,83 ve iki ay taksit erteleme. Standart Baza Metal konstrüksiyona sahip olmas sayesinde oldukça sa lamd r. Yata n z destekleyerek daha uzun ömürlü kullan m n sa lar. 90x ,00 18,75 90x ,00 19,58 100x ,00 20,50 140x ,00 23,17 150x ,00 24,00 K PARÇALI 150x ,00 31,33 160x ,00 24,75 K PARÇALI 160x ,00 32,25 K PARÇALI 180x ,00 38,92 ve iki ay taksit erteleme. 19

20 Yedekli Karyola Kalabal k aileler ve misafirler için pratik bir çözüm sunar. ki adet tek kiflilik ya da uygun yatak seçildi inde bir adet çift kiflilik yata a dönüflebilir. YEDEKL KARYOLA ALT 90x ,00 23,00 YEDEKL KARYOLA ÜST 90x ,00 20,25 ve iki ay taksit erteleme. Yedekli Karyola Alt 90x190 Yedekli Karyola Üst 90x200 Yataklar fiyatlara dahil de ildir. Ranza Karyola ki tek kiflilik veya bir çift kiflilik yata a dönüflebilir. RANZA KARYOLA 90x ,00 27,08 RANZA YEDEK KARYOLA 90x ,00 26,83 ve iki ay taksit erteleme. Yataklar fiyatlara dahil de ildir. Ranza Karyola 90x200 Ranza Yedek Karyola 90x190 Yedekli Baza Kalabal k aileler ve misafirler için pratik bir çözüm sunar. ki adet tek kiflilik ya da uygun yatak seçildi inde bir adet çift kiflilik yata a dönüflebilir. 100x ,00 172,00 688,00 57,33 Üst yatak fiyatlara dahil de ildir. ve iki ay taksit erteleme. 20 ç yata n ölçüsü 90x190

21 Kanepeli Yüksek Karyola Çocuk ve genç odas için ifllevsel çözümler ve s rad fl bir tarz sunar. Üstü klasik ranza tasar m na sahiptir; altta ise aç ld nda iki kiflilik yatak olan kanepe bulunur. KANEPEL YÜKSEK KARYOLA 1.177,00 98,08 Kanepeli Yüksek Karyola g216 X d100 X y175 uygun üst yatak ölçüsü 90x200 ve iki ay taksit erteleme. Yatak fiyatlara dahil de ildir. Aç k Ölçüsü 130x195 Ranza Tercihe göre iki ayr karyola olarak kullan labilir. RANZA 90x ,00 61,33 Ranza g217 X d96 X y160,5 uygun yatak ölçüsü 90x200 ve iki ay taksit erteleme. Yataklar fiyatlara dahil de ildir. 21

22 bafll klar fiah Deri Bafll k fiah SUN DER BAfiLIK 90'LIK fiah SUN DER BAfiLIK 140'LIK fiah SUN DER BAfiLIK 160'LIK fiah SUN DER BAfiLIK 180'L K Fiyatı 191,00 15,92 230,00 19,17 250,00 20,83 269,00 22,42 ve iki ay taksit erteleme. 902-Krem 903-Kahve Silver Deri Bafll k SILVER SUN DER BAfiLIK 90'LIK SILVER SUN DER BAfiLIK 140'LIK SILVER SUN DER BAfiLIK 160'LIK SILVER SUN DER BAfiLIK 180'L K Fiyatı 192,00 16,00 215,00 17,92 226,00 18,83 256,00 21,33 ve iki ay taksit erteleme. 902-Krem 903-Kahve Gold Deri Bafll k GOLD SUN DER BAfiLIK 90'LIK GOLD SUN DER BAfiLIK 140'LIK GOLD SUN DER BAfiLIK 160'LIK GOLD SUN DER BAfiLIK 180'L K Fiyatı 192,00 16,00 215,00 17,92 226,00 18,83 256,00 21,33 ve iki ay taksit erteleme. 902-Krem 903-Kahve 22

23 bafll klar Y ld z Deri Bafll k YILDIZ SUN DER BAfiLIK 90'LIK YILDIZ SUN DER BAfiLIK 140'LIK YILDIZ SUN DER BAfiLIK 150'LIK YILDIZ SUN DER BAfiLIK 160'LIK YILDIZ SUN DER BAfiLIK 180'L K Fiyatı 140,00 11,67 180,00 15,00 193,00 16,08 205,00 17,08 243,00 20,25 ve iki ay taksit erteleme. 902-Krem 903-Kahve Poyraz Deri / Kumafl Bafll k POYRAZ SUN DER / KUMAfi BAfiLIK 90'LIK POYRAZ SUN DER / KUMAfi BAfiLIK 140'LIK POYRAZ SUN DER / KUMAfi BAfiLIK 160'LIK POYRAZ SUN DER / KUMAfi BAfiLIK 180'L K Fiyatı 138,00 11,50 159,00 13,25 170,00 14,17 176,00 14,67 ve iki ay taksit erteleme. 902-Krem 903-Kahve Fuga Deri Bafll k FUGA SUN DER BAfiLIK 90'LIK FUGA SUN DER BAfiLIK 140'LIK FUGA SUN DER BAfiLIK 160'LIK FUGA SUN DER BAfiLIK 180'L K Fiyatı 116,00 9,67 144,00 12,00 159,00 13,25 163,00 13,58 ve iki ay taksit erteleme. 902-Krem 903-Kahve 23

24 Ev tekstili DAfi BEYAZ EV TEKST L Micro Fiber Yast k ve Yorgan, boncuk elyaflar sayesinde yumuflak bir doku sunar. Antialerjiktir. Y kanabildi i için hijyeniktir ve koku yapmaz. Bebe Micro Fiber Yast k ve Yorgan ise bebe inizin gelifliminde önemli olan sa l kl bir uyku için idealdir. Kaz tüyü dolgusu ile s cakl k de iflikliklerine karfl vücudunuzu korur, nemi ayarlar ve bakteri bar nd rmaz. Her iki yüzeyi pamuklu kumafltan, bakteri bar nd rmayan, toz tutmayan, terletmeyen, hafif ve sa l kl yorganlar. Y kanabilir, silikonlu elyaf dolgulu, dört köflesi lastikli, çift tarafl pamuklu kumafltan yap lm fl yatak koruyucu, yata n z n ömrünü uzat r. Yataklar n z n ömrünü uzatmak için; s v y içine emerek yata a kesinlikle geçirmeyen, yata n nefes almas n sa layan su geçirmez alez. Bafl n z n uykuda sa l kl pozisyonda durmas n sa layan dafl yast klar, toz tutmaz, alerji yapmaz, terlemeyi önler, bakteri ve koku bar nd rmaz. %100 pamuklu k l fa sahiptir. 24

25 Ev tekstili Anti-alerjik Nano elyaflar yumuflak ve anti-alerjik yap s ile dünyada tüy yap s na en yak n elyaf çeflididir. Bu özelli i sayesinde her yaflta insan n kullanabilece i yast k ve yorganlarda dolgu malzemesi olarak kullan larak sa l kl ve rahat bir uyku sa lar. Kabart labilir Nano teknoloji ile üretilmifl bu elyaf sayesinde kullanm fl oldu unuz ürün ilk günkü fleklini koruyarak sa l kl bir uyku uyuman z sa lar. Nefes Alan Elyaf Uyku esnas nda Nanoelyaf bünyesinde daha çok hava tutarak ortam n nemlenmesine izin vermez, s cakl k geçifllerindeki hastal k riskini ortadan kald rd gibi kolay kuruma özelli i sayesinde çok daha rahat ve sa l kl bir uyku sa lar. Anti-bakteriyel ve Anti-toz Nano elyaf n anti-mikrobiyal özelli i, yorgan n z n mevsimler boyu sa l kl kalmas n sa lar. Makinede y kanabilir ve kurutulabilir. Küf ve alerjiye sebep olabilecek bakterilerin büyümesini engeller, ayn zamanda toz tutmaz. Microfiber YASTIK BONCUK YASTIK KAP TONEL YASTIK YORGAN TEKL YORGAN Ç FTL 90x190/200 ALEZ 100x190/200 ALEZ 140x190/200 ALEZ 150x190/200 ALEZ 160x190/200 ALEZ 180x190/200 ALEZ 200x190/200 ALEZ Fiyatı Nano Microfiber 9,00 0,75 11,00 0,92 19,00 1,58 46,00 3,83 51,00 4,25 23,00 1,92 25,00 2,08 36,00 3,00 38,00 3,17 41,00 3,42 46,00 3,83 51,00 4,25 ve iki ay taksit erteleme. Destekleyici Kaz tüyü yumuflakl n hissetmenizi sa layan bu elyaf, gece boyunca boynunuzu ve bafl n z destekleyerek mükemmel bir uyku sa lar. Ayn zamanda yast n z, uyuma stilinize göre tercih etmenizi tavsiye ederiz. Makinede Y kanabilir ve Kolayl kla Kurutulabilir Eski ve kirlenmifl yast klar bakteri, toz ve akarlar bünyesinde bar nd rabilir. Her üç ay ya da alt ayda bir üreticinizin tavsiyelerine uyarak yast klar n z y kay n z. Nano elyaf ile doldurulmufl yast klar makinede ve elde y kanabilir, kurutulabilir. Y kama esnas nda nano elyaf n suya dayan kl olmas sayesinde yast n z ilk günkü gibi yumuflak ve pürüzsüz kal r. Yüksek s ya maruz kalmas durumunda kumafl deforme olabilir. Kuru temizleme yap lmaz, a art c kullan lmaz, ütüye ihtiyaç duyulmaz. YASTIK JAKARLI YORGAN TEKL JAKARLI YORGAN Ç FTL 90x190/200 ALEZ 100x190/200 ALEZ 140x190/200 ALEZ 150x190/200 ALEZ 160x190/200 ALEZ 180x190/200 ALEZ 200x190/200 ALEZ Fiyatı 26,00 2,17 90,00 7,50 99,00 8,25 29,00 2,42 32,00 2,67 44,00 3,67 48,00 4,00 51,00 4,25 57,00 4,75 63,00 5,25 ve iki ay taksit erteleme. Kaz Tüyü YASTIK YORGAN DÖRT MEVS M YORGAN 50x70 TEKL Ç FTL TEKL Ç FTL Fiyatı 41,00 3,42 231,00 19,25 280,00 23,33 294,00 24,50 383,00 31,92 ve iki ay taksit erteleme. Su Geçirmez alez 70x140 90x190/ x190/ x190/ x190/ x190/ x190/ x190/200 Fiyatı 34,00 2,83 55,00 4,58 62,00 5,17 86,00 7,17 98,00 8,17 98,00 8,17 110,00 9,17 121,00 10,08 ve iki ay taksit erteleme. Yast klar ANATOM K YASTIK ERGONOM K YASTIK MED FORM YASTIK MODAL YASTIK BAMBOO YASTIK KIRLENT Ç (35x35) BEBE YASTIK (35x50) Fiyatı 24,00 2,00 45,00 3,75 93,00 7,75 69,00 5,75 67,00 5,58 7,00 0,58 9,00 0,75 ve iki ay taksit erteleme. modal bamboo 25

26 kanepeler Nashira Fiyatı **NASHIRA KANEPE 930,00 77,50 Ölçüsü: g213 X d100 X y105 ve iki ay taksit erteleme. Four Stars Fiyatı FOUR STARS KANEPE 1.228,00 102,23 Ölçüsü: g200 X d100 X y90 ve iki ay taksit erteleme. rene Fiyatı **IRENE KANEPE 965,00 80,42 Ölçüsü: g209 X d93 X y75 ve iki ay taksit erteleme. 26 ** Bu ürünlerin sat fllar stoklar ile s n rl d r.

27 kanepeler Rustik Seda Fiyatı RUST K SEDA TEKL KOLTUK 819,00 68,25 RUST K SEDA K L KANEPE 1.163,00 96,52 RUST K SEDA KANEPE 1.430,00 119,17 ve iki ay taksit erteleme. Rustik Seda Tekli Koltuk Rustik Seda 2 li Kanepe Rustik Seda Kanepe Rustik Seda Yayl Kanepe g91 X d85 X y90 g151 X d85 X y90 g201 X d85 X y90 g201 X d85 X y90 Rustik Ayfle Fiyatı RUST K AYfiE KOLTUK 819,00 68,25 RUST K AYfiE K L KANEPE 1.163,00 96,52 RUST K AYfiE KANEPE 1.430,00 119,17 Rustik Ayfle Tekli Koltuk g87 X d88 X y100 Rustik Ayfle 2 li Kanepe g157 X d88 X y100 Rustik Ayfle Kanepe g197 X d88 X y100 Rustik Ayfle Yayl Kanepe g197 X d88 X y100 ve iki ay taksit erteleme. Ayflesu Fiyatı **AYfiESU KANEPE 1.004,00 83,67 Ölçüsü: g200 X d93 X y75 ve iki ay taksit erteleme. ** Bu ürünlerin sat fllar stoklar ile s n rl d r. 27

28 Mira-Coil kesintisiz yay sistemi Türkiye de sadece dafl ürünlerinde kullan lan, Mira-Coil yay sistemli dafl Soffist Kanepeleri... Amerikan Leggett&Platt lisansı ile DAfi tarafından üretilen Mira-Coil sistemi, birbirine ba lı kesintisiz yaylardan oluflur. Normal yaylara göre iki kat daha fazla yay yüzeyi sa layarak hem sa lıklı bir ergonomik kullan m alan oluflturur, hem de dolgu malzemelerinin yay boflluklarına sarkarak deforme olmasını önler. Yaylar n deformasyonuna neden olan en önemli etkenlerden birisi sal ncak hareketidir. dafl Soffist Kanepelerinde kullan lan Mira-Coil yay sistemi, yap s ndan dalay bu hareketi engelleyerek, kanepelerinizde uzun ömürlü kullan m imkan sa lar. öne çekerek, yukar kald r n z 28 Kanepelerinizin daha uzun ömürlü kullan m ve kaplama kumafllar n n y pranmamas için, duvardan 7 cm uzak tutunuz.

29 dafl Soffist i ayr cal kl k lan nedenler Türkiye de sadece dafl ürünlerinde kullan lan Mira-Coil yay sistemi, Daha uzun ömürlü ve çökme olas l az olan Özel dafl Süngeri, Kanepelerin yerini de ifltirmeden yatak haline gelmesini sa layan Duvara S f r Mekanizma*, dafl Soffist grubu tüm kanepe ve koltuklar, sand kl d r. Döflemelik kumafllarda Zengin Renk ve Desen Seçenekleri, Üçlü kanepelerde 2 süs yast na ek olarak, kombin 2 süs yast dafl Soffist ten**. Kolçaklar için kumafl kaplama d fl nda 4 Farkl Deri Kaplama Seçene i... * Melisa Kanepe Grubunda bu özellik kullan lmam flt r. ** Melisa 3 lü kanepede hediye süs yast verilmemektedir. ORK DE MAKS TAKIM ( ) : ORK DE OTURMA GRUBU ( ) : Orkide Cinsi Kapal Ölçü (mm) Aç k Ölçü (mm) A A üçlü kanepe 2460g x 950d x 990y 2460g x 1160d x 470y B ikili kanepe 1860g x 950d x 990y 1860g x 1160d x 470y C tekli koltuk 1180g x 950d x 990y 1180g x 1160d x 470y D puf 1360g x 710d x 470y B C D ORK DE ÜÇLÜ KANEPE ORK DE K L KANEPE ORK DE TEKL KOLTUK ORK DE PUF ORK DE OTURMA GRUBU ( )*** ORK DE MAKS TAKIM ( )*** *** Puf tak m na dahil de ildir. 6 taksit 600,00 100,00 50,00 510,00 85,00 42,50 360,00 60,00 30,00 240,00 40,00 20, ,00 305,00 152, ,00 320,00 160,00 ve iki ay taksit erteleme. 29

30 ris Cinsi Kapal Ölçü (mm) Aç k Ölçü (mm) A üçlü kanepe 2300g x 950d x 990y 2300g x 1160d x 420y B ikili kanepe 1700g x 950d x 990y 1700g x 1160d x 420y C tekli koltuk 1020g x 950d x 990y 1020g x 1160d x 420y D puf 1660g x 710d x 470y A D B C Gelincik R S ÜÇLÜ KANEPE R S K L KANEPE R S TEKL KOLTUK R S PUF R S OTURMA GRUBU ( )*** R S MAKS TAKIM ( )*** *** Puf fiyata dahil de ildir. 6 taksit 570,00 95,00 47,50 480,00 80,00 40,00 340,00 56,67 28,33 325,00 54,17 27, ,00 288,33 144, ,00 303,33 151,67 ve iki ay taksit erteleme. Cinsi Kapal Ölçü (mm) Aç k Ölçü (mm) A üçlü kanepe 2300g x 950d x 990y 2300g x 1160d x 420y B ikili kanepe 1700g x 950d x 990y 1700g x 1160d x 420y C tekli koltuk 1020g x 950d x 990y 1020g x 1160d x 420y A B C GEL NC K ÜÇLÜ KANEPE GEL NC K K L KANEPE GEL NC K TEKL KOLTUK GEL NC K OTURMA GRUBU ( ) GEL NC K MAKS TAKIM ( ) 6 taksit 550,00 91,67 45,83 460,00 76,67 38,33 330,00 55,00 27, ,00 278,33 139, ,00 293,33 146,67 ve iki ay taksit erteleme. Funda Cinsi Kapal Ölçü (mm) Aç k Ölçü (mm) A üçlü kanepe 2300g x 950d x 990y 2300g x 1160d x 420y B ikili kanepe 1700g x 950d x 990y 1700g x 1160d x 420y C tekli koltuk 1020g x 950d x 990y 1020g x 1160d x 420y D puf 720g x 610d x 470y A D B C 30 FUNDA ÜÇLÜ KANEPE FUNDA K L KANEPE FUNDA TEKL KOLTUK FUNDA PUF FUNDA OTURMA GRUBU ( )*** FUNDA MAKS TAKIM ( )*** *** Puf tak m na dahil de ildir. 6 taksit 540,00 90,00 45,00 460,00 76,67 38,33 325,00 54,17 27,08 145,00 24,17 12, ,00 275,00 137, ,00 288,33 144,17 ve iki ay taksit erteleme.

31 Begonya Cinsi Kapal Ölçü (mm) Aç k Ölçü (mm) A üçlü kanepe 2300g x 950d x 990y 2300g x 1160d x 420y B ikili kanepe 1700g x 950d x 990y 1700g x 1160d x 420y C tekli koltuk 1020g x 950d x 990y 1020g x 1160d x 420y A B C BEGONYA ÜÇLÜ KANEPE BEGONYA K L KANEPE BEGONYA TEKL KOLTUK BEGONYA OTURMA GRUBU ( ) BEGONYA MAKS TAKIM ( ) 6 taksit 540,00 90,00 45,00 460,00 76,67 38,33 325,00 54,17 27, ,00 275,00 137, ,00 288,33 144,17 ve iki ay taksit erteleme. Akasya Cinsi Kapal Ölçü (mm) Aç k Ölçü (mm) A üçlü kanepe 2300g x 950dx 990y 2300g x 1160d x 420y B ikili kanepe 1700g x 950d x 990y 1700g x 1160d x 420y C tekli koltuk 1020g x 950d x 990y 1020g x 1160d x 420y A B C AKASYA ÜÇLÜ KANEPE AKASYA K L KANEPE AKASYA TEKL KOLTUK AKASYA OTURMA GRUBU ( ) AKASYA MAKS TAKIM ( ) 6 taksit 510,00 85,00 42,50 430,00 71,67 35,83 300,00 50,00 25, ,00 256,67 128, ,00 270,00 135,00 ve iki ay taksit erteleme. Melisa Cinsi Kapal Ölçü (mm) Aç k Ölçü (mm) A üçlü kanepe 2300g x 950d x 990y 2300g x 1160d x 420y B ikili kanepe 1700g x 950d x 990y 1700g x 1160d x 420y C tekli koltuk 1020g x 950d x 990y 1020g x 1160d x 420y A B C MEL SA ÜÇLÜ KANEPE MEL SA K L KANEPE MEL SA TEKL KOLTUK MEL SA OTURMA GRUBU ( ) MEL SA MAKS TAKIM ( ) 6 taksit 420,00 70,00 35,00 360,00 60,00 30,00 254,00 42,33 21, ,00 214,67 107, ,00 224,67 112,33 ve iki ay taksit erteleme. 31

32 Mira-Coil yay sistemli ilk kanepe Orkide DAfi BÖLGE TEMS LC L KLER Size en yak n dafl sat fl noktas n ö renmek için lütfen ilgili bölge temsilcili ini aray n. stanbul DAfi MERKEZ Mevlevihane Sokak No: 4 Zeytinburnu (0212) Ankara YAfiARLAR Bostanc k Cad. No: 53 Siteler (0312) Adana HÜNPA Sümer Mah. boosman Cad. No: 146 Seyhan (0322) Antalya HAT PO LU Güzelyurt Mah. Serik Cad. No: 18 (0242) Bal kesir HAT PO LU Gümüflçeflme Mah. 184 Sokak No: 50 (0266) Bursa ASMAfi Yunusemre Mah. Yeni Y l Sokak No: 1 Y ld r m (0224) Düzce VER M Fevzi Çakmak Mh. Eski Bolu Cd. No:128 (0380) Hatay HÜNER Gazi Mah. 115 Sokak No: 12/A K r khan (0326) stanbul VER M Yefliltepe Mh. 56. Sk. No:21 Zeytinburnu (0212) zmir AKDEM R 1561 Sokak No: 3/2 Ç narl (0232) Konya GÖKMENLER Fevziçakmak Mah. Büsan 3 No lu Sokak No: 37 (0332) Samsun BEREN Atatürk Bulvar No: 149 Atakent (0362) Trabzon ATAKÖY 2 No lu Beflirli Mah. Sahil Cad. No: 1 (0462) * Nakit al mlarda %10 iskonto uygulan r. Bu kampanya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl n n 25 May s 1994 tarih ve say l tebli hükümlerine uygun olarak yap lmaktad r. Fiyatlara KDV dahildir. Vergi oranlar nda olabilecek de ifliklikler fiyatlara aynen yans t lacakt r. Bu broflürde yer alan fiyatlar tavsiye edilen fiyatlard r. Fiyatlar m z TL dir. Bu kampanya 20 A ustos - 30 Eylül 2010 tarihleri aras nda anlaflmal bayilerimizde devam edecek olup, üretim ve stok imkânlar ile s n rl d r. Bu broflürün içindeki üretici taraf ndan öngörülen fiyatlar, Türkiye s n rlar dahilinde geçerlidir. dafl, gerekli görmesi halinde önceden haber vermeksizin ürünler üzerinden de ifliklik yapma hakk n sakl tutar. Broflürde karfl lafl labilecek tipografik hatalardan ve bask dan kaynaklanabilecek renk sapmalar ndan dafl sorumlu tutulamaz. Montaj hizmeti ile ilgili ayr nt l bilgiyi dafl yetkili sat c lar ndan alabilirsiniz. ÜCRETS Z NAKL YE ÜCRETS Z MONTAJ

Yataklar 08-95: Son teknoloji ürünü yay, sünger ve kumaşlar kullanılarak hazırlanan, içeriği ile sağlığınızı koruyan, görüntüsüyle göz alan yataklar.

Yataklar 08-95: Son teknoloji ürünü yay, sünger ve kumaşlar kullanılarak hazırlanan, içeriği ile sağlığınızı koruyan, görüntüsüyle göz alan yataklar. KIŞ 2013 1 Günaydın Pırıl pırıl, muhteşem bir güne merhaba... Tüm gece bebek gibi uyudunuz, huzur içinde, bitmesini istemediğiniz derin rüyalara daldınız. Tüm yorgunluğunuzu yatağınıza bıraktınız, dinlendiniz.

Detaylı

Yataş ta net %20 indirimli Geleneksel Değiştirme Kampanyası

Yataş ta net %20 indirimli Geleneksel Değiştirme Kampanyası Yataş ta net %20 indirimli Geleneksel Değiştirme Kampanyası Eski yatağınızı evinizden alalım, yerine net %20 indirim ile yepyeni Yataş ınıza sahip olun. Ayrıca sezonun en büyük fırsatıyla baza ve başlıklarda

Detaylı

% 30 % 40 % 40 % 50. Festivale özel. Yastık ve yorganlarda. Renkli ev tekstilinde. Başlık ve bazalarda. Yataklarda A VARAN A VARAN YE VARAN NET

% 30 % 40 % 40 % 50. Festivale özel. Yastık ve yorganlarda. Renkli ev tekstilinde. Başlık ve bazalarda. Yataklarda A VARAN A VARAN YE VARAN NET Festivale özel Yataklarda Başlık ve bazalarda % 30 % 40 % 40 % 50 Yatak, baza ve ev tekstil ürünleri, Yataş Bedding, Enza ve Yataş Home mağazalarında. Yastık ve yorganlarda Renkli ev tekstilinde A VARAN

Detaylı

Perakende Fiyat Listesi Yatak, baza ve ev tekstil ürünleri, Yataş Bedding, Enza ve Yataş Home mağazalarında.

Perakende Fiyat Listesi Yatak, baza ve ev tekstil ürünleri, Yataş Bedding, Enza ve Yataş Home mağazalarında. %25 indirim fırsatıyla Yataş Uykusu. Size kaliteli ve sağlıklı uyku sunan Yataş yatak set alışverişleri şimdi net %25 indirimli. Tekil ürünler %18 KDV indirimli. Perakende Listesi Yatak, baza ve ev tekstil

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür LK YAZI/ODE n MERHABA... De erli okuyucular m z, Kriz ve De iflim Orhan Turan Genel Müdür fiubat ay nda patlak veren cumhuriyet tarihimizin en a r ekonomik krizini geçirdi imiz flu dönemde ülkemizdeki

Detaylı

neden s yal t m yapt rmal y z?

neden s yal t m yapt rmal y z? neden s yal t m yapt rmal y z? ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

BÖLÜM 12. 12. KONUT MUTFAK-BANYO, HAVALANDIRMA, BUZDOLABI VE ÇAMAfiIR MAK NALARI

BÖLÜM 12. 12. KONUT MUTFAK-BANYO, HAVALANDIRMA, BUZDOLABI VE ÇAMAfiIR MAK NALARI BÖLÜM. KONUT MUTFAK-BANYO, HAVALANDIRMA, BUZDOLABI VE ÇAMAfiIR MAK NALARI.. MUTFAK HAVALANDIRMA Konutlarda yemek piflirmeden kaynaklanan buhar ve kokular n d flar at lmas için en yayg n kullan lan yöntem

Detaylı

çindekiler DELME GRUBU Ç FT TARAFLI BANTLAR AEROSOL VE YÜZEY K MYASALLARI YA LAYICILAR K MYASALLAR YAPIfiTIRICI K MYASALLAR

çindekiler DELME GRUBU Ç FT TARAFLI BANTLAR AEROSOL VE YÜZEY K MYASALLARI YA LAYICILAR K MYASALLAR YAPIfiTIRICI K MYASALLAR Ürün Katalo u çindekiler DELME GRUBU Stein Matkap Uçlar...5-6 Ç FT TARAFLI BANTLAR Stein Acrylic Foam Double Side Tape...8 Stein PE Foam Side Tape...9 Stein Film Double Side Tape...9 Stein Non Women Double

Detaylı

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83

Detaylı

TEKN K TEKST LLER -GENEL

TEKN K TEKST LLER -GENEL TEKN K TEKST LLER -GENEL ve GÜNCEL B LG LER- Derleyen Yrd. Doç. Dr. Kahraman Arslan Bu raporun bas m na katk lar ndan dolay teflekkür ederiz. MÜS AD Araflt rma Raporlar : 58 ISBN 978-975-7215-84-4 stanbul,

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Ekonomi ve konfor. Actros

Ekonomi ve konfor. Actros Ekonomi ve konfor. Actros Yollardaki gücünüz: Actros Çekici. Öyle bir araç istiyorsunuz ki, yüksek çekifl gücü olsun, minimum yak tla maksimum performans sa las n. Uzun ömürlü ve dayan kl olsun, ileri

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

V. BÖLÜM Ç HAVA KAL TES

V. BÖLÜM Ç HAVA KAL TES V. BÖLÜM Ç HAVA KAL TES 5.1. Ç HAVA KAL TES ç hava kalitesi (Indoor Air Quality, IAQ) yaflanan hacimlerde solunan havan n temizli i ile ilgili olup, kaliteli iç hava, otoritelerce belirlenen zararl deriflik

Detaylı

% 20 İNDİRİM. Yataş tan Geleneksel Değiştirme Kampanyası

% 20 İNDİRİM. Yataş tan Geleneksel Değiştirme Kampanyası 2015 KIŞ KOLEKSİYONU Yataş tan Geleneksel Değiştirme Kampanyası Yataş Bedding te Şubat sonuna kadar, tüm yataklarda net %20, bazalarda net %30, tüm yorgan ve yastıklarda net %40, renkli ev tekstili ürünlerinde

Detaylı

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER SARITAfi TEKN K YAYIN NO: 1 2. BASKI Yay ma Haz rlayan Prof.Dr. Ahmet ARAN, Mehmet Ali TEMEL Tasar m/uygulama Göze Reklam Ltd. Bask Acar Matbaac l k A.fi. stanbul, A ustos

Detaylı

OSTOM HASTALARI BAKIM KILAVUZU

OSTOM HASTALARI BAKIM KILAVUZU OSTOM HASTALARI BAKIM KILAVUZU Kendinizi iyi hissedizn! Aktif kal n! Emin yaflay n! Stomal Hastalar çin Bilgiler çerik Girifl Sayfa Besinler vücudumuzda hangi yollardan al n r?...6 Stoma sözcü ü nereden

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 10 ISITMA TES SATI ELEMANLARI 10.1. SICAK SU KAZANLARI 10.1.1. Döküm Kazanlar 10.1.2. Çelik Kazanlar 10.1.3. Standart Do al Gaz Kazanlar 10.1.4. Modern Düflük S cakl k Kazanlar

Detaylı

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG17 KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

Dünyam z n gelece i ve enerji

Dünyam z n gelece i ve enerji Dünyam z n gelece i ve enerji Hepimiz biliyoruz ki yaflam m z sürdürebilece imiz tek bir dünya var. Ancak bu dünyaya ne kadar duyarl y z acaba? Asl nda bilmedi imiz ya da bilip de yapmad m z o kadar çok

Detaylı

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri,

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri, TÜRK YE DE GÜRÜLTÜ DENET M / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Türkiye de Gürültü Denetimi TAKDER in kuruluflu, amac, üye profili ve çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? lk kurulufl çal flmalar 1979 y - l nda bafllayan,

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü

Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü TASARIM VE TASARIMCININ ROLÜ / ODE TASARIM VE TASARIMCININ ROLÜ / ODE UZMAN GÖZÜYLE Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü TTMD Onursal Baflkan Celal Okutan Türk tesisat sektörünün gelifliminden

Detaylı

Yataş Bedding de Bu Ay

Yataş Bedding de Bu Ay Yataş edding de u y Sağlıklı uykunun detaylarını ve kendinize en uygun Yataş yatağını, sizler için derlediğimiz kataloğumuzda bulacaksınız. Yataş mağazalarımızdaki uyku uzmanlarımız da size her konuda

Detaylı

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 04 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı

Detaylı