CLAUSEWITZ VE STRATEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CLAUSEWITZ VE STRATEJ"

Transkript

1 CLAUSEWITZ VE STRATEJ

2 CLAUSEWITZ VE STRATEJ Bolko von Oetinger Tiha von Ghyczy Christopher Bassford Çeviren Zülfü Dicleli

3 ISBN , The Boston Consulting Group, Inc. Orijinal ad ve yay nc s : Clausewitz on Strategy, Wiley Türkça yay n haklar John Wiley & Sons International Rights, Inc. taraf ndan sa lanm flt r. Optimist Yay nlar Telefon: Faks : e-posta: Optimist yay n no. : 182 Konu : fl ve yönetim Yay na haz rlayan : Cemal Engin Bas m Düzelti Düzenleme Bask ve cilt : fiubat 2010, stanbul : Fevzi Gölo lu : Selim Talay : Acar Bas m ve Cilt San. Tic. A.fi. Beysan San. Sit. Birlik Cad. No: 26 Acar Binas Haramidere - AVCILAR / STANBUL Tel: Faks:

4 BOSTON CONSULTING GROUP STRATEJ ENST TÜSÜ Bruce Henderson 1963 y l nda The Boston Consulting Group u kurdu unda, ifl dünyas nda strateji konusu henüz pek araflt r lm fl de ildi. Askeri stratejinin ilkeleri uzun zamandan beri oldukça iyi gelifltirilmifl, hatta jeopolitik alana aktar lm fl olmakla birlikte, ifl hayat nda rekabet avantaj konsept ve dili henüz formüle edilmemiflti. Bizler BCG olarak bu konseptin 1960 lar n bafl nda ortaya ç kar lmas ve o zamandan bu yana olan gelifliminde oynad m z rolden gurur duyuyoruz. Stratejinin s n rlar n daha da öteye götürme yolunda bir ad m daha atabilmek için Bolko von Oetinger in yönetiminde Strateji Enstitüsü nü kurduk. Strateji Enstitüsü stratejinin do as n araflt r r. Bizim inanc m za göre strateji bir tak m cesur ad mlar ve bunlar n hatas z uygulanmas n n birlefliminden olufluyor. Bu cesur ad mlar n alt nda yatan stratejik öngörüleri ararken Strateji Enstitüsü dikkatini çok daha genifl sahalara yöneltmekte ve ço u zaman ifl hayat ndan oldukça uzak disiplinlerde filizlenen fikirleri de araflt rmaktad r. Enstitü, stratejik düflünme konusunda verimli bir fikir de ifl tokuflunu gelifltirmek üzere s k s k önde gelen akademisyenler ve ifl dünyas ndaki profesyonellerle iflbirli i içinde çal flmaktad r. Karfl l kl etkileflim ifl ve akademi dünyalar aras nda ve farkl akademik disiplinler aras nda sa l kl bir iflbirli ine temel olmaktad r.

5 Strateji Enstitüsü araflt rma sonuçlar n makale ve kitaplar yoluyla herkesle paylaflmay tercih ediyoruz. Bu bizim ilk kitab m z. Y llar içerisinde sizlerle birçok yeni öngörü ve fikri paylaflmaya devam etmek istiyoruz ve bunun gerek ifl dünyas nda gerekse toplum yaflam nda strateji konseptinin geliflmesine ve genifllemesine katk da bulunaca - n umuyoruz. Carl W. Stern The Boston Consulting Group, Inc. Baflkan Ocak 2001

6 Ç NDEK LER Bafllang ç 9 Girifl 11 stikrars zl n Kökenleri 13 fl Hayat Savafl De ildir 14 Zamandaki ve Zihinlerdeki Benzerlik 15 Clausewitz le Buluflmak 17 Tarihte Clausewitz 22 Düflünür Olarak Clausewitz 29 Günümüzde Clausewitz 40 Marie von Clausewitz: Öndeyifl 51 Strateji Dehas 57 Coup d Oeil 59 Dehan n Hizmetinde Teori 69 Stratejinin Alan 83 radelerin Çat flmas 85 Sürtünme 89 Stratejide Düflünce 99 Taktik ve Strateji 101 Basit, Ama Kolay De il 107 Sald r ve Savunma 113

7 Stratejinin Unsurlar 125 Stratejinin Dinami i 139 Stratejinin Erdemleri 159 Moral Kuvvetler 161 Ordunun Erdemleri 165 Komutan n Moral Erdemleri 173 Stratejinin Gayesi 181 Notlar 187 Boston Consulting Group Strateji Enstitüsü taraf ndan yay mlanm fl olan Clausewitz ve Strateji nin bu çevirisi Almanca baskısından (Clausewitz Strategie Denken, Carl Hanser Verlag: Münih, 2001) ngilizce çevirisiyle (Clausewitz on Strategy, John Wiley & Sons: New York, 2001) karfl laflt r larak yap lm flt r. Clausewitz metninin paragraf sonlar nda verilen sayfa numaralar flu bask ya aittir: Vom Kriege, Hinterlassenes Werk des Generals Carl von Clausewitz, Werner Hahlberg (ed.), Ferdinand Dümmlers Verlag, 19. bask : Bonn, Bu metnin yan s ra Savafl Üzerine nin ngilizce çevirisi de dikkate al nm flt r. On War, Michael Howard ve Peter Paret (ed.), Princeton University Press: Princeton, Clausewitz metninin bütününün Türkçe çevirisi için bak. Carl von Clausewitz, Savafl Üzerine, H. Fahri Çeliker (çev.) Özne Yay nlar : stanbul, 1999.

8 BAfiLANGIÇ Aral k ay nda bir gece. Etraf buz kesiyor. Toprak donmufl. Kar ya- yor. Burnunun önünü görmek mümkün de il. Tarih, 27 Aral k Litvanya. Çekilmekte olan Napolyon kuvvetlerini izleyen bir Rus birli i. Birlik gecelemek için bir ormanda kamp kurmufl. Orman n kenar nda nöbetçiler yerlerini alm fllar. Önlerinde boflluk uzan yor. Gece yar s, kaputuna s k s k ya sar lm fl bir Rus subay, çad r ndan ç k p nöbetçinin yan na yaklafl yor, onunla birkaç kelime konufltuktan sonra orman geride b rak p karanl kta gözden kayboluyor. Düflman Prusya kral n n 1806 da Jena ve Auerstadt savafllar nda yenik düflmesinin ard ndan Napolyon un yan nda savaflmak ve flimdi de Frans zlara artç l k yapmak zorunda kalan Prusya birlikleri fazla uzakta olmamal. Bir kaza n refakatindeki Rus subay fazla yürümek zorunda de il, yolu en çok yar m saat sürüyor. Sanki orada olduklar n biliyormufl gibi, tam da düflman Prusya birli inin nöbetçilerinin üstüne do ru gidiyor. Prusyal nöbetçiler kar n alt ndan birdenbire karfl lar na ç kan Rus subayla refakatçisini yakal yorlar. Rus a orada ne arad n soran nöbetçi subay flaflk nl k içinde kal yor. Albay üniformas içindeki Rus subay silahs z, mükemmel Almanca konufluyor ve komutan General Hans Yorck von Wartenburg la konuflmak istedi ini söylüyor. Nöbetçiler onu generale götürüyorlar. Yorck, gördüklerinden kuflkuya kap l yor ve öfkeleniyor: Rus asl nda Rus de il, Prusyal bir subay. Napolyon un ordusunda sa- 9

9 10 CLAUSEWITZ VE STRATEJ vaflmamak için Prusya ordusunu terk etmifl ve gönüllü olarak Rus ordusuna kat lm fl. Ad Carl von Clausewitz. Clausewitz Rus birli inin komutan general için önemli bir görev yerine getiriyor: Napolyon un yan nda savaflmak zorunda olan Prusya birli inin komutan n taraf de ifltirmeye ikna etmeye çal fl yor. Berlin de Clausewitz e karfl bir soruflturma yürütülmekte oldu u için, General Yorck vatan haini durumuna düflmek istemiyor, ama karfl karfl ya oldu u ikilem tam da bu: Bir yanda Prusya kral na karfl ç kmak durumunda kalmak var, bir yanda da yarars z bir savafl sona erdirmek. Yorck o gece bir karar veremiyor. Clausewitz Rus kamp na geri dönüyor. Bir sonraki gece karanl kta gene ayn yolculuk yap l yor, ama bu kez bir k zakla. Yorck Ruslar n daha üstün oldu una art k inanm yor, çünkü Frans z komutan n mesajlar kendisine Rus hatlar - n aflarak ulafl yor. Clausewitz Yorck a Rus genelkurmay n n bir yaz - s n gösteriyor; yaz da Ruslar n muazzam bir kuvveti harekete geçirdi i belirtiliyor. Bütün bunlar bir blöf mü, yoksa Prusya birli inin sonuna m iflaret ediyor? Yorck, Bunun do ru oldu u konusunda namusunuz üzerine yemin edebilir misiniz? diye soruyor Clausewitz e. Clausewitz yaz daki niyetin do rulu una kefil oluyor, ama orada tasvir edilen ad mlar n yaflama geçirilip geçirilmeyece i konusunda ayn fleyi yapamayaca n belirtiyor. Çünkü ekselanslar n n da bildikleri gibi, savaflta ço u zaman, bütün iyi niyetinize ra men kendinize önceden çizmifl oldu unuz hatt n gerisinde kal rs n z. 1 Clausewitz in dürüstlü ünden etkilenen Yorck taraf de ifltirir. Ertesi sabah, 30 Aral k 1812 günü, Tauroggen yak nlar ndaki bir de irmende, bir k sm Frans z, bir k sm Rus birliklerinde görev yapmakta olan Prusyal subaylar bir araya gelirler. Aralar nda Tauroggen Anlaflmas n imzalarlar Prusya birlikleri tarafs zl n ilan eder. Yorck anlaflma metnini kral na flu sözlerle yollar: Majesteleri, bir yanl fll k yapt msa, gönüllü olarak kafam ayaklar n z n önüne atmaya haz r m. 2 Kral anlaflmay onaylar, Prusya Fransa dan ayr l r. Napolyon un sonu bafllam flt r.

10 G R fi Bu bölümde yay nc lar, bu kitab niçin okumak zorunda oldu u ve mümkün olan en büyük yarar elde etmek için nas l okumas gerekti i konusunda okuru ikna etmek için her çabay gösterirler. Eserin yazar, teoriye olan sevgisini pratik konusundaki keskin duygusuna feda etmeyerek, hayranl k uyand r c bir irade gücü sergileyen ola anüstü bir düflünür olarak tan t l r. Okura, stratejinin son çözümlemede ak ll olman n yeni yollar n 3 aramaktan baflka bir fley olmad n n gösterilmesi amaçlan r.

11 12 CLAUSEWITZ VE STRATEJ Teorik düflünceler gelifltirmek için, son derece yüksek bir istikrars zl kla belirlenen bir de iflim döneminden daha elveriflli bir zaman olamaz. Bugün ekonomide tam da böyle bir dönem yafl yoruz. Prusyal savafl filozofu Carl von Clausewitz in ( ) stratejiye iliflkin temel görüfllerini gelifltirdi i dönemdeki politik durum için de ayn fleyi söyleyebiliriz. Bugün birçok düflünür, t pk Clausewitz gibi, tamamen düzensiz bir çevrede bu çevreye iliflkin düzenli bir düflünce aray fl içinde. Ama elde ettikleri flöhret ço u zaman pek k sa vadeli oluyor; gelifltirdikleri teoriler daha ilk olayda yalanlan nca istihzayla karfl lan yorlar. Böyle nahofl bir kaderden kaç nabilmesi için, teorinin istikrars zl - n özünü kavrayabilmesi ve dikkate almas gerekiyor. Savafl Üzerine, Clausewitz in 1832 de yay mlanm fl olan bu opus magnum u, hiçbir zaman ne alaya al nmaya ne de unutulmaya aday oldu. Bugün ise modern flirket stratejicileri taraf ndan dikkate al nmay hiçbir zaman olmad kadar hak ediyor. Çünkü bu eser, düzensizlik dönemlerinde düflünceye yeni bir düzen vermek ve istikrars z bir çevrede bile kendilerini kan tlayan kal c stratejiler gelifltirmek gibi, hiç de kolay olmayan bir görevi baflar yla yerine getirmifltir. Carl von Clausewitz in kiflili i de eseri kadar sayg y hak eder. Eserine, günümüzde de etkisini sürdüren ikna gücünü ve iç tutarl l - n kazand ran fley, Clausewitz in somut fikirlerinden çok savundu- u de er ve inançlard r. Yaz lar nda ve çevresindeki olaylar ve mesleki ya da kiflisel iliflkisi olan insanlar hakk nda düflündüklerinde kendi kiflisel özellikleri de yans r. Yaz lar, mesle inde ola anüstü kazan mlar elde etmek isteyen her birey için esinlendiricidir. Özellikle düflüncelerine s n r getirilmesine karfl gösterdi i direnç, günümüzde ifl hayat nda yer alan herkese örnek olmal d r. Son olarak vurgulamak gerekir ki, Clausewitz hem özel hem de mesleki hayat nda, zaferi ve yenilgiyi tatm fl, tutku dolu bir insand ve düflünceleri de bunlardan etkilenirdi.

12 G R fi 13 ST KRARSIZLI IN KÖKENLER T pk Bastille a hücumun Frans z Devrimi nin çok daha derin gerçekli i için oldu u gibi, modern teknoloji de günümüz ekonomisindeki hiç de daha az devrimci olmayan de iflim için öze iliflkin bir önem tafl maz. Bir devrimin as l gerçekli i hiçbir zaman gözle görülebilir yeniliklerin toplam ndan ibaret de ildir; bu gerçeklik daha çok bireyin geliflmesinin önündeki s n rlar yok etmeyi vaat etti i için birçok insan harekete geçiren merkezi bir fikirde ifadesini bulur. Ama bir fikir çok say da insan n enerji ve hayallerini aç a ç karacak kadar güçlü bir yank y ancak ender tarihsel durumlarda bulur. Bu gibi durumlarda bireysel çabalar bütün insanl k için elle tutulabilir olan ortak bir amaç halinde billurlafl r. Günümüzde ekonomide ve iflletmelerde gözlenen de iflim daha birçok gerileme döneminden geçecektir. Muhtemelen yavafllayacak, dirençlerle karfl laflacak ve öngörülemez yönlere sapacakt r. Ama bu de iflimin temelinde yatan fikir daha internetin, hatta bilgisayar n icad ndan çok daha önce genifl bir yank uyand rm flt. Bu fikrin ilerlemesini durdurmak art k mümkün de ildir. Bu fikir, insanlar n tek bafllar na ya da gruplar halinde ekonomik özerklik elde edebilecekleri ve bunu koruyabilecekleri fikridir. Bununla ilgili olarak, Marksist terminolojiyle konuflursak, üretim araçlar n n muazzam bir yeniden da l m ndan ve bir zamanlar Marksist teorinin geliflmesine as l itkiyi sa lam fl olan ekonomik koflullar n tasfiyesinin son aflamas nda bulundu umuzdan söz edilebilir tarihin bir cilvesi. Baz iflah olmaz Marksistleri oldukça k zd racak olsa da Marksist elefltiriye en iyi yan t getiren s n f savafl de il, bizzat ekonomi olmufltur. Bugün tan k oldu umuz yeniden da l m yeni teknoloji olmaks z n söz konusu olamazd. Ama hayallerin biçildi i kumafl teknoloji de ildir, hayaller her zaman özgürlüklerle ilgilidir. Ekonomide, maddenin hal dönüflümüne denk düflen, derin bir dönüflüm döneminde yaflamakta oldu umuz konusunda genifl bir görüfl birli i var. Bu görüfl birli i asl nda ekonomiyi ve insanlar n hayal

13 14 CLAUSEWITZ VE STRATEJ gücünü biçimlendiren devrimci bir fikrin var oldu una iliflkin az çok ifade edilmifl bir kabule dayan yor. Böyle bir dönemde hiç kimse gelecek konusunda iddiaya girmeyi göze alam yor ve her türlü hakl l k iddias ve kural bir süre için geri çekiliyor. Ama bu dönüflümü harekete geçiren ve onu öngörülemez k lan öncelikle teknoloji de il, ekonomik iliflkilerini yeniden tan mlayan ve bu yaparken yeni teknolojilerden yararlanan insanlard r. Bu dönüflüm birkaç y l içinde tamamlanacak de ildir, daha onlarca y l sürebilir. Bu süre içinde artan say da yeni teknoloji, ifl modeli ve hatta ulusal ekonomiler için yeni modeller ortaya ç kacakt r. Geleneksel ekonomik aktörlerin ve kurumlar n sahneden silindi ine ve sanki sihirli bir elin yerlerine yenilerini geçirdi ine tan k olaca z. Böyle bir dönemde sadece kendi deneyimine güvenmek baflar - n n önünü kesecektir. Yönetim aletleri daha gelifltirilir gelifltirilmez eskiyecek, klasik nas l-yapmal k lavuzlar ise en iyi durumda antika folklor kadar çekici olacakt r. Ama baflar l stratejiler gelifltirmek için gerekli yap tafllar hiçbir zaman olmad kadar bol olacakt r: tutkulu giriflimciler, cesur fikir ve bulufllar, yetenekli insanlar ve yenilikleri geleneksel s n rlara ald rmadan yarat c l kla yaflama geçirme yetene i. Böyle zamanlar hakiki stratejiciye s n rs z imkânlar sunar. Böylesi dönüflüm zamanlar ndan korkuya kap lmak bir yana sevinç duyan hakiki stratejici en çok Carl von Clausewitz in eserinden yarar sa layacakt r, çünkü Savafl Üzerine de söz konusu olan, sürekli yenilenmenin kavramsal tohumlar n kendi içinde tafl yan bir strateji felsefesidir. Bu felsefede mant ksal analiz, tarihsel ba lam duygusu, psikolojik anlay fl ve sosyolojik bilgiler iç içe geçerek stratejik düflünce ve davran fl n kapsaml bir anlat m n olufltururlar. Clausewitz in felsefesi stratejinin bir dogma haline gelmesine izin vermez, tam tersine devrimci zamanlar için bir strateji anlay fl n temellendirir. fi HAYATI SAVAfi DE LD R fl hayat savafl de ildir. Ekonomik rekabette çarp flman n s cakl n vurgulamak için zaman zaman baflvurulan karfl t yöndeki iddia, hofl

14 G R fi 15 görülebilir bir gazetecilik abartmas ndan baflka bir fley de ildir. fl hayat ile savafl birçok ortak unsura sahiptir, ama onlar harekete geçiren farkl ve ba daflt r lamaz kuvvetler ve ortaya ç kard klar sonuçlar temelinde, bütün zamanlar için ayr olgular olarak kalacaklard r. fl hayat n toplumun yarar na de er yaratmaktan ve bireyin toplumda üretici faaliyet gösterme arzusundan ayr düflünmek mümkün de ildir. Bu, günümüzde her zamankinden daha geçerlidir. Geleneksel olarak büyük örgütlerin damgalar n vurmufl oldu u ifl hayat, piyasan n gerilimlerine aç k olan ve ekonomik ba ms zl k isteyen yarat c kifliler için bir sahne haline gelmifl bulunuyor. Savafllarda bunlara benzer hiçbir fley yoktur. O nedenle savafl n yasall klar n ifl hayat na aktarmay veya tersini denemeyi ak ldan bile geçirmemek gerekir. Çünkü böyle bir fleyin sonucu gerçekli in tümden çarp t lmas olur ve bunun kimi semantik sohbetler ve ihmal edilebilir genellefltirmelerden öte bir yarar olmaz. Bu denli büyük bir çarp tman n nedeni, ifl hayat nda (örne in müflteriler gibi) ve savaflta (örne in düflman n imha edilmesi gibi) di er alanda hiçbir flekilde bir benzeri olmayan unsurlar n var olmas d r. fl dünyas n n temsilcilerine bu kitab sunarak biz de ayn yanl fl yap yor ve okurlar m z biraz önce kap lmamaya ça rd m z çabaya kendimiz destek sa l yor olmuyor muyuz? Clausewitz in seçilmifl ve yeniden bir araya getirilmifl fikirlerini gündeme getirirken, okuru bunlara gerek savafltan gerekse ifl hayat ndan soyutlayarak yaklaflmaya yöneltmek istiyoruz. Çünkü bu soyutlamayla okur yaln zca birinden di erine aktar labilir olmakla kalmayan, ayn zamanda her ikisini birbirine ba layan fleyi bulabilir strateji. ZAMANDAK VE Z H NLERDEK BENZERL K Savafl üzerine bir eserde ilk bak flta oldukça flafl rt c gelse de, Clausewitz kendisine kulak vermeye haz r her ça dafl yöneticiye aç k ve net bir flekilde seslenmektedir. Kuflkusuz günümüz okurlar n n dilini konuflmamaktad r. Ama çok daha de erli bir fleyi baflarmaktad r: Yöneticilerin zihnine seslenebilmektedir. Bu zihinsel benzerlik o kadar

15 16 CLAUSEWITZ VE STRATEJ aç k hissedilmektedir ki Clausewitz in savafl dilini modern ifl hayat - n n diline çevirmek hiç de zor olmazd, ama böyle kaba bir giriflim hem okura yap lm fl bir sayg s zl k, hem de yazara karfl ifllenmifl bir kabahat olurdu. 19. yüzy l Prusya s n n askeri-felsefi bir eserinin 21. yüzy l ifl hayat n n stratejik düflüncesini zenginlefltirmesi nas l mümkün olabilir? Aradan geçen bu kadar zaman içinde bu eserin de erini kaybetmemifl olmas, yaklafl k 200 y ll k toplumsal dönüflümlere ra men geçerlili ini korumas nas l söz konusu olabilir? Ve nas l olur da savafl ile ifl hayat aras ndaki esasl farkl l klara ra men günümüzün ça dafl yöneticisi için bir anlam tafl yabilir? Bu sorular n yan t basittir: Tafl yabilir, çünkü Clausewitz in gördükleri, yaflad klar, düflünce ve davran fllar özünde, bizim bugün de karfl karfl ya bulundu umuz ayn olgulara dayanmaktad r. Clausewitz bir yöneticinin zihnine hitap edebilir, çünkü onunla çok benzer bir flekilde düflünmektedir. Ama durun biraz! Bir an için yeni teknolojiler, küresel sermaye piyasalar, devlet düzenlemelerinin kald r lmas, internet, iktisap ve birleflmeler, giriflimci meydan okumalar, sanal para ve yo un ve flafl rt c de iflikliklere yol açan benzer çalkant l olgularla dolu bu ekonomik dönüflüm döneminde baflar l bir iflletmeyi yöneten ça dafl ifl liderini gözümüzün önüne getirelim. Askeri ifllerde bu gerçekliklerin hiçbiri söz konusu de ildir, hele bizim hayalimizde romantik sahnelerle, fl k davran fllarla ve saraylar n ihtiflam yla birlefltirdi imiz 19. yüzy l Avrupa s nda. Ama bu nezaket, incelik ve romantik duygusall k yüzeyinin alt nda benzersiz bir altüstlükle belirlenen bir Avrupa gerçekli i yat yordu; kökeninde, yükselmeye çal flan genç Prusya ile geçirdi i iç dönüflümle istikrars zlaflan ve öngörülebilir olmaktan ç kan güçlü Fransa aras ndaki çat flman n bulundu u bir altüstlük. ttifaklar n nefes kesici bir h zla ba tlanmas, bozulmas ve tekrar imzalanmas, bir yandan da o zamana kadar hayal bile edilemeyen ekonomik ve insani kaynaklar bir araya getiren ulus devletin muzaffer yükselifli buna ekleniyordu. Napolyon un Grand Armée si Rusya seferine ç kt - nda kifliden daha fazlayd. Fransa n n nüfusu o tarihten bu yana çok yavafl artm flt r (1800 y l nda 26 milyon olan nüfus günü-

16 G R fi 17 müzde 60 milyondur), ama bugün karfl laflt r labilir bir silahl kuvvet kurulmak istense, binlerce kilometrelik böyle bir sefer için en az 1 milyon kifli gerekirdi. Bu, flafl rt c bir askeri giriflimdi ve o nedenle bugün de hakl olarak hayranl kla an lmaktad r. Bu kadar muazzam bir orduyu toplamak, silahland rmak, e itmek, beslemek ve harekete geçirebilmek için bütünüyle yeni yöntemler, teknolojiler ve örgütlenme biçimlerinin gelifltirilmesi gerekiyordu. (Fransa n n Rusya ya düzenledi i 1812 seferinin gerçekleflebilmesi için önce Frans z fabrikatör Nicolas Appert in 1810 da, besinler için konserve kutular n icat etmesi gerekiyordu.) Daha önce de birçok çat flma ve savafl yaflanm flt, ama böyle büyük bir kararl l k ve yenilikçilikle ve geleneksel oyun kurallar tümden göz ard edilerek yürütülen bir sefer daha hiç olmam flt. nsanl k bugün oldu u gibi o gün de çalkant l, hatta kaotik diyebilece imiz bir de iflimle karfl karfl yayd. CLAUSEWITZ LE BULUfiMAK Clausewitz, daha hayat n n çok erken bir döneminde, tam da kariyeri yeniden iyi bir geliflme göstermeye bafllad nda, 51 yafl nda koleraya kurban gitti inde, bütün zihinsel enerjisini adad eserini henüz tamamlayabilmifl de ildi. Ölümünden sonra, taslaklar bir düzene sokarak yay mlamak kar s Marie von Clausewitz e (k zl k ad Kontes Brühl) kald. Marie, Clausewitz le romantik mutlulukla dolu ve Prusya toplumunda iyi bilinen bir yaflam geçirmiflti ve savafl n özünü araflt rma çabalar nda ona yetenekli bir entelektüel yoldafl olmufltu. Sonunda kitap Savafl Üzerine (Vom Kriege) ad yla 1832 y l nda yay mland. Kitap k sa süre içinde bir klasik haline geldi ve o tarihten bu yana Bat kültürünün bafl yap tlar ndan biri olarak kabul edilir. Çok kifli taraf ndan at fta bulunulan, ama çok az okunan bu kitab insanlar n ço u derin anlaml kazan mlar yla tan flmadan, sadece kulaktan dolma bilgilerle tan r. Clausewitz in savafla iliflkin so ukkanl analizini yanl fl anlayan birçok elefltirmen taraf ndan bu eser, s n rs z fliddetin kutsanmas olarak mahkûm edilmifl ve kötü gösterilmifltir.

17 18 CLAUSEWITZ VE STRATEJ Clausewitz in Yaflam nda Aflk Clausewitz 1831 de bir Prusya ordusunun kurmay baflkan olarak Polonya da bulunuyordu. Prusya birlikleri Polonyal lar n Rus iflgal kuvvetlerine karfl ayaklanmas n izliyorlard. Ayn zamanda Polonya da bafl göstermifl olan ve bat ya do ru yay lan dehflet verici kolera salg n na karfl bir tampon bölge oluflturuyorlard. Clausewitz kar s na s k s k ayr nt l ve sevgi dolu mektuplar yaz yordu. 29 Temmuz 1831 tarihli mektubu, çok ilginç bir flekilde, sanki ölece ini biliyormufl gibi kaleme al nm fl son bir vedalaflma gibidir: Bugün Rus ordusunun Varflova ya do ru harekete geçti i haberi geldi. E er öyleyse endifleyle beklemekte oldu um son büyük karar an - na fazla kalmad demektir. E er ölürsem, sevgili Marie, bu benim mesle imde ifller böyle oldu u içindir. Yeni bafllang ç yapman n fazla olana kalmam fl bir hayat için çok yas tutma. Budalal k öne ç k - yor ve nas l hiç kimse koleraya karfl mücadele edemiyorsa, buna da karfl ç kam yor. Budalal a kurban gitmek hiç olmazsa koleradan ölmekten daha az ac verici. nsan hükmünü ne kadar hor görerek bu dünyadan ayr ld m anlatmam mümkün de il. Bu hastal k ç lg nca yay lacak ve sa kalmam hiçbir flekilde mümkün görünmüyor; yani kaybedilecek fazla bir fley yok. Ne var ki senin için daha fazla fley yapamam fl olmak beni derin ac lara gark ediyor, ama bu benim suçum de il. Sad k mele im, bana hayatta sa lam fl oldu un destek için sana teflekkür ederim. Ah, seni ilk gördü üm anda, Bafllad her taraf m titremeye, Sanki bir mele in huzurundaym fl m gibi; Ve kalbim bafllad çocukça bir duaya: Oyalan, sevgili yabanc oyalan buralarda, Al kopar beni hayat n f rt nalar ndan Götür gözlerinin güzel bak fl içinden Hayat n huzur dolu bar fl na! Dostça verdin bana elini, Ve bir mele in koruyucu refakatinde

18 G R fi 19 K vr larak gidiyor yolumuz hayat n içinde Ve yükseliyor ruhumuz göklere. Bu m sralar hat rlad n m? Birleflmemizin bafllang c nda bu m sralar vard. Sonunda da onlar olmal. Sevgili mele im, daha iyi koflullarda tekrar görüflünceye kadar seni hasretle kucakl yorum. 4 Carl von Clausewitz Marie von Clausewitz Bu elefltirmenler söz konusu ça n neredeyse bütün düflünürlerinin (Kant ve Rousseau d fl nda) bar fl de il savafl normal durum olarak kabul etti ini görmezden gelmektedir. Savafl Üzerine afl r felsefi, çeliflkili ve bütününde zor anlafl l r olmakla da elefltirilmifltir ve bu elefltiriler pek de haks z say lmaz. Öte yandan kitap tekrar tekrar at flara kaynak olarak kullan lmaktad r.hatta bir keresinde onu okumam fl kifliler taraf ndan bu kadar çok at fta bulunulan bir baflka eser olmad da ileri sürülmüfltü. En çok at fta bulunulan sözler her seferinde insan gerçekten flafl rtacak kadar etkili deyifller olsa da ( Savafl politikan n baflka araçlarla sürdürülmesinden baflka bir fley de ildir cümlesini hepimiz duymufluzdur), onun eserinden al nt lar n rasgele kullan lmas bizi Clausewitz in düflüncesinden, ölümünden bu yana geçen 170 y l n yapabil-

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Zaman Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni

fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni Ba lant lar fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni ISBN 978-605-5655-35-8 Albert-László Barabási Orijinal ad ve yay nc s : Linked Plume-Penguin

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Etkin Sunumlar Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Çal flanlar Gelifltirmek

Çal flanlar Gelifltirmek Çal flanlar Gelifltirmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Bir Çal flan flten Ç karmak

Bir Çal flan flten Ç karmak Bir Çal flan flten Ç karmak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

ISBN 978-605-5655-17-4 Ecological Intelligence, 2009, Daniel Goleman Türkçe yay n haklar Brockman. Inc. taraf ndan sa lanm flt r.

ISBN 978-605-5655-17-4 Ecological Intelligence, 2009, Daniel Goleman Türkçe yay n haklar Brockman. Inc. taraf ndan sa lanm flt r. Çeviren Seda Toksoy ISBN 978-605-5655-17-4 Ecological Intelligence, 2009, Daniel Goleman Türkçe yay n haklar Brockman. Inc. taraf ndan sa lanm flt r. Optimist Yay nlar Telefon: 0216 481 29 17-18 Faks :

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Girifl Kapsam Tan mlar Muhasebe Standartlar yla lgisi Uygulama Tart flma Aç klama Yükümlülü ü Standartlardan Ayr lma Hükümleri Yürürlük

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar Endüstri 4.0 ve nsanl n Gelece i Tümüyle bilgisayar 40 y l içinde sistemli ve yapay insanlar n yapt zeka donan ml makinelerin, üretim ve hatta bilgisayarlar n her ifli makine ve hizmet sektöründe çal flmas

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Kriz Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı