Koledok taşlar, safra kesesinde taş bulunan hastalar n yaklaş k

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koledok taşlar, safra kesesinde taş bulunan hastalar n yaklaş k"

Transkript

1 Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9: ADOMEN RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Koledok tafllar n n tan s nda kontrasts z helikal T Cüneyt Aytekin, Ali F rat, ahad r Gültekin, Fatih oyvat, At lay Tafldelen AMAÇ Koledok tafllar n n tan s nda kontrasts z helikal bilgisayarl tomografinin tan de erini araflt rmak. GEREÇ VE YÖNTEM T kanma sar l bulgular ve koledok tafl flüphesi olan 37 hastada, kontrasts z helikal bilgisayarl tomografi incelemesi yap ld. Sonuçlar, tafl ve di er patolojiler olarak iki gruba ayr ld. 35 hastada sonuç endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi, 2 hastada ise cerrahi ile do ruland. ULGULAR Kontrasts z helikal bilgisayarl tomografide, 16 hastada koledokta tafl tan s kondu. u hastalardan 13 ünde endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile, 1 inde ise cerrahi olarak tafl saptand. Kontrasts z helikal bilgisayarl tomografinin koledok tafllar n n tan s nda %93,3 duyarl l k, %90,9 özgüllü e sahip oldu u belirlendi. SONUÇ Kontrasts z helikal bilgisayarl tomografi, invaziv olmayan, h zl, güvenilir, alternatif bir tan yöntemi olarak koledok tafllar n n tan s nda kullan labilir.. Dufldurova, M. Danac (E), A. Öztürk, Ü. elet, T. Yal n Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal, Samsun A. ektafl, Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dal, Samsun Gelifli: / Kabulü: Koledok taşlar, safra kesesinde taş bulunan hastalar n yaklaş k %15 inde var olan yayg n bir patoloji olup, ekstrahepatik t kanma sar l ğ n n en s k rastlanan nedenidir (1). Elli yaş n üzerindeki hastalarda insidans %25 e kadar ulaş r (2). Kolesistektomi s ras nda hastalar n % 8-20 sinde, kolesistektomi sonras ise % 2-4 ünde görülür (3). Safra taşlar n n tan s nda ultrasonografi (US), manyetik rezonans kolanjiyografi (MRK), perkütan transhepatik kolanjiyografi (PTK), endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERKP), endoskopik ultrasonografi ve bilgisayarl tomografi (T) gibi pek çok inceleme yöntemi kullan lmaktad r. Her bir yöntemin avantajlar ve dezavantajlar mevcuttur. Abdominal US safra yollar n n incelenmesinde kullan lan invaziv olmayan tarama testidir. Safra taşlar n n tespitinde US nin duyarl l ğ operatöre bağ ml olarak değişmektedir (4-8). Manyetik rezonans kolanjiyografi safra taşlar n n tespitinde son y llarda kullan lmaya başlanan geçerli bir yöntemdir. Yöntemin duyarl l - ğ %81-92 aras nda değişmektedir (9-12). Ancak MRK pahal bir tetkik olup, cihaz s n rl say da merkezde bulunmaktad r. ERKP, duyarl l ğ yüksek tan ve tedavi yöntemidir. ERKP ile taş ve tümöre bağl darl k saptanabilir, sfinkterotomi yap labilir ve stent yerleştirilebilir. ERKP nin başar s operatöre bağl olarak %70-90 aras nda değişmektedir. Ancak ERKP invaziv bir yöntemdir. Morbidite oran %1-7, mortalite oran %0,2-1 aras nda değişmektedir (13-15). PTK, ERKP ile birlikte, günümüzde, biliyer sistemin görüntülenmesinde kullan lan en duyarl ve özgül modalitedir. u teknik ile değişik tedavi edici işlemler yap labilmektedir. Ancak yöntem invazivdir. Morbidite oran %2-3 aras nda değişmektedir (3). Helikal T, koledok taşlar n n tan s nda son y llarda kullan ma girmiş olup, helikal T kolanjiyografi ve kontrasts z helikal T olmak üzere iki şekilde kullan lmaktad r. u çal şman n amac ERKP ve operasyon sonuçlar ile karş laşt r larak, koledok taşlar n n tan s nda kontrasts z helikal T nin duyarl l ğ n n ve özgüllüğünün belirlenmesidir. Gereç ve yöntem Kas m 2001 ile Nisan 2002 tarihleri aras nda t kanma sar l ğ bulgular ve koledok taş şüphesiyle kliniğimize gönderilen, yaşlar 30 ile 85 aras nda değişen (ortalama yaş 59) 37 hasta çal şmaya dahil edildi. Hastalar n 10 u erkek, 27 si kad nd. 35 hastaya önce helikal T tetki- Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 213

2 A Resim 1. Kontrasts z aksiyal T kesitinde, koledok lümeninde, 10 mm boyutlar nda, yumuflak doku dansitesi ve etraf nda hipodens halo (A). Ayn olgunun T-tüp kolanjiyografisinde koledokta 2 adet radyolüsen tafl görünümü mevcut (). A Resim 2. Kontrasts z aksiyal T de, koledok distal uçta 15 mm boyutlar nda, ortas hipodens, etraf nda hiperdens halosu olan tafl görünümü mevcut (A). Ayn olguya yap lan ERKP tetkikinde tafllar, fasetli opasiteler fleklinde izlenmektedir (). ki ve bunu takip eden iki saat içerisinde ERKP incelemesi yap ld. u hastalardan 2 sine, ayr ca MRK ve 1 hastaya da T-tüp kolanjiyografi tetkikleri uyguland. Helikal T sonras 2 hastaya çeşitli nedenlerden dolay ERKP tetkiki yap lamad, bu iki olguda son tan ya operasyon sonucu ile gidildi. Kontrasts z helikal T incelemeleri (Xpress/GX model TSX-002a seri Toshiba, Toch g -Ken) supin pozisyonda, safra kesesinin 5 cm üzerinden unsinat proçes düzeyine kadar, kesit kal nl ğ 3 mm, masa h z 6 mm, pitch 2, 120 kv ve 200 mas olacak şekilde yap ld. Tetkik, bir nefes tutumu süresinde tamamland. İnceleme esnas nda oral veya intravenöz kontrast madde kullan lmad. İlk görüntüler 1 mm rekonstrüksiyon aral ğ ile pencere seviyesi 30, pencere genişliği 300 Hounsfield Ünitesi olacak şekilde filme aktar ld. Tüm T incelemeleri iki ayr radyolog taraf ndan konsensus olacak şekilde değerlendirildi ve sonuçlar kaydedildi. İnceleme ve değerlendirme yaklaş k 15 dakikal k sürede tamamland. Koledok taş için tan kriterleri; koledok içinde kalsifik alan, ortas hipodens etraf nda hiperdens halolu alan veya lümen içerisinde yumuşak doku dansitesi (hafif hiperdens alan) olarak belirlendi. Koledok, intrahepatik ve ekstrahepatik safra yollar, safra kesesi ve pankreatik kanal değerlendirildi. Taş tespit edildiğinde, say lar, boyutlar, dansiteleri ölçüldü ve kaydedildi. ERKP incelemeleri Olympus JF Type 1T 10 marka duodenoskopla yap ld. Tetkik öncesi tüm hastalara intravenöz midazolam ve meperidin ile sedasyon uyguland. Duodenum ikinci k sm ve papilla Vateri değerlendirildi. Daha sonra koledok kateterize 214 Haziran 2003

3 Resim 3. Kontrasts z aksiyal T kesitinde, koledokta, 18 mm lik, ortas hipodens, etraf hiperdens halo ile çevrili tafl mevcut (A). Ayn olgunun reformat sagital T görüntüsü (). edildi (microinvasive ERCP kateteri, oston Scientific) ve noniyonik kontrast madde (Ultravist 270 mg /100 ml, Schering) ile doldurularak iki veya üç yönlü grafiler elde edildi. Taş tespit edildiğinde ç kart ld. Koledok taş, koledokta genişleme, darl k ve kitle varl ğ kaydedildi. Çal şmam zda ERKP alt n standart tan yöntemi kabul edildi. Helikal T sonuçlar ERKP sonuçlar ile, ERKP yap lmayan iki olguda ise cerrahi sonuçlar ile karş laşt r larak helikal T nin duyarl l ğ ve özgüllüğü belirlendi. ulgular Çal şmaya 37 hasta dahil edildi. 16 hastada kontrasts z helikal T ile koledokta taş tan s konulurken, 21 hastada taş görülmedi. 2 hastada helikal T sonucu yalanc pozitif, 1 hastada ise yalanc negatif sonuç olarak kaydedildi. ERKP tetkiki toplam 35 hastaya yap lm ş olup, bu tetkik sonucu 14 ünde taş tan s doğruland. İki hastada son tan ya operasyon sonucu ile A gidildi. u hastalar n birisinde taş tespit edilirken diğerinde taş yoktu. Sonuç olarak, toplam 15 hastada taş tespit edildi. ERKP ve cerrahi sonunda taş olduğu ispatlanan bu 15 hastan n 14 ünde, helikal T doğru tan koydu. Helikal T ile taş saptanmayan 21 hastan n sonucu 20 sinde doğrulan rken, 1 inde ERKP de taş saptand. Helikal T de yalanc pozitif sonuç elde edilen 2 hastan n birisinde operasyon sonras mide karsinomu ve koledok bas s na bağl olarak intra ve ekstra hepatik safra yollar nda genişleme tespit edildi. Diğer hastada ise helikal T nin yalanc pozitif sonucu artefakt olarak değerlendirildi. Radyologlar aras nda bir hastan n tan s konusunda uyumsuzluk vard. Son tan olarak koledok taş kabul edilen hastada ERKP ile taş görülmedi. Koledok taş saptanmayan 8 hastada kitle lezyonu, 2 hastada koledok distal uçta darl k, 1 hastada pankreatit, 1 hastada sklerozan kolanjit, 2 hastada kolesistit, 2 hastada ise sistik kanalda taş tan s konulurken, 6 hastada t kanmaya neden olabilecek patoloji saptanmad. Çal şmaya dahil edilen 37 hastan n 15 i kolesistektomi geçirmişti. 8 hastada safra kesesinde taş saptand. u 8 hastan n 3 ünde ayn zamanda koledokta da taş vard.toplam 5 hastada safra kesesi hidropik görünümdeydi (3 ünde tümör, 1 inde koledokta taş varken, 1 inde neden belirlenemedi). 4 hastada pankreatik kanal geniş, 1 hastada ise kanal içerisinde hava değerleri bulunmaktayd. u 4 hastan n 2 sinde koledokta taş, 1 inde darl k, 1 inde tümör tespit edildi. Toplam 15 hastada intrahepatik safra yollar nda genişleme vard. u hastalar n 9 unda koledokta taş tespit edilmişti. Helikal T ile koledokta taş saptanan 14 hastan n 11 inde koledok çaplar geniş olup (10-21 mm), 3 hastada normal olarak değerlendirildi (9 mm ve daha düşük). Taşlar n boyutlar 3 mm ile 19 mm aras nda değişmekteydi. Helikal T ile taş saptanan 14 hastan n 10 unda bir adet, 3 hastada iki adet, 1 hastada ise çok say da taş tespit edildi. Taşlar n dansiteleri 40 ile 210 HÜ aras nda değişmekteydi. 5 hastada koledok taşlar hafif hiperdens (Resim 1), 2 hastada ortas hipodens olup, etraf nda hiperdens halosu olan (Resim 2, 3), 6 hastada kalsifiye (Resim 4,5) ve 1 hastada parçal (Resim 6) görünümdeydiler. Sonuç olarak, koledok taşlar n n tan s nda helikal T nin duyarl l ğ %93,33, özgüllüğü %90,9, pozitif tahmini değeri %87,5 ve negatif tahmini değeri %95,2 olarak belirlendi. Tart flma Safra taşlar n n incelemesinde US, manyetik rezonans kolanjiyografi, perkütan transhepatik kolanjiyografi, endoskopik retrograd kolanjiyo-pankreatografi, endoskopik ultrasonografi ve T gibi pek çok inceleme yöntemi kullan lmaktad r. US safra yollar n n incelenmesinde kullan lan, invaziv olmayan tarama testidir. Safra taşlar n n tespitinde US nin duyarl l ğ operatöre bağ ml olarak %25 ile %90 aras nda değişmektedir (4-8). Ancak, hastalar n %24 ile %36 s nda koledok taşlar k smi t - Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 215

4 A C Resim 4. Kontrasts z T kesitinde, koledok distal uçta 9 mm boyutunda kalsifiye tafl (A). Ayn olgunun reformat koronal T görüntüsü () ve h zl spin eko T2 a rl kl koronal plandaki MRK incelemesinde koledok içerisinde sinyalsiz alan fleklinde tafl (C). Resim 5. Kontrasts z T incelemesinde koledokta 19 mm boyutlar nda kalsifiye tafl görünümü. kanmaya neden olmaktad r. öyle hastalarda safra yollar nda genişleme bulunmamaktad r, buna bağl olarak tan zorlaşmaktad r (4-6). Çok şişman hastalarda veya duodenum ve kolon gazlar nedeniyle koledok distali ve ampuller bölge iyi görüntülenemeyebilir. azen de büyük ve impakte taşlar gaz olarak yorumlanabilmektedir. US nin avantaj yayg n, ucuz, taş nabilir olmas, radyasyon riskinin olmamas, invaziv olmay ş, kontrast maddeye ihtiyaç duyulmamas ve tetkik süresinin k sa olmas d r. Ancak, bu yöntem kullan c ya bağ ml d r ve koledokun tüm trasesi boyunca gösterilmesi zordur (16). MRK safra taşlar n n tespitinde son y llarda kullan lmaya başlanan diğer bir inceleme yöntemidir. Yöntemin duyarl l ğ %81-92 aras nda değişmektedir (9-12). MRK koledok taşlar n n tan s nda oldukça etkili bir yöntem olduğu gibi, diğer safra yollar anomalilerini de gösterebilmektedir. Ancak, MRG cihaz çok yayg n bulunmamaktad r. Ayr ca, bu tetkik pahal bir tan yöntemi olup, nörolojik ve ortopedik problemi olan hastalarda alternatif tan yöntemleri gerekmektedir (17). MRK, "pacemaker" ve protez bulunan hastalarda kullan lamamakta, tetkik öncesi genellikle spazmolitik ilaçlarla premedikasyon gerekmekte ve inceleme helikal T ye göre daha fazla zaman almaktad r (18). MRK tetkikinde safra yollar komşuluğundaki cerrahi klipsler ve metalik elementler artefakt oluşturarak, yanl şl kla taş olarak değerlendirilebilmektedir. Helikal T tekniğinde ise metalik klipsler görüntülenebilmekte ve minimal artefakt oluşturmaktad r. Koronal veya oblik planda al nm ş olan MRK görüntülerinde intraduktal hava habbecikleri taşa benzer şekilde hipointens görülebilirler. Aksiyal planda al nm ş olan helikal T kesitlerinde ise hava habbecikleri dansiteleri sayesinde taşlardan kolayl kla ay rtedilebilirler. u, özellikle biliyer-enterik anastomoz sonucu safra yollar nda masif hava değerleri bulunan hastalarda avantaj sağlamaktad r (19-21). ERKP safra yolu taşlar n n tan s nda alt n standartt r. Taşlar n tan s yan nda tedavisinde de kullan lmaktad r. ERKP ile taş ve tümöre bağl darl k saptanabilir, sfinkterotomi yap labilir ve stent yerleştirilebilir. ERKP nin başar s operatöre bağl olarak %70-97 aras nda değişmektedir (13,15,22). 216 Haziran 2003

5 Resim 6. Kontrasts z aksiyal T kesitinde koledok içinde parçal görünümde tafl mevcut (A). Ayn olgunun ERKP tetkikinde, koledokta 2 adet yuvarlak tafl (). Uygulama s ras nda sedasyon ve anestezi gerekmektedir. Taş şüphesiyle ERKP yap lan hastalar n %30-60 nda taş izlenmemektedir, bu nedenle hastalara gereksiz tetkik yap lm ş olmaktad r. Ayr ca invaziv bir yöntem olup, %1-7 aras nda morbidite, %0,2-1 aras nda mortalite oranlar bildirilmektedir (13-15). u nedenle koledok taşlar n n tan s nda, duyarl l - ğ ve özgüllüğü yüksek, ancak daha düşük riskli tan yöntemlerine ihtiyaç vard r. ERKP uygulanamayan hastalarda ise PTK gerekebilmektedir. PTK, ERKP ile birlikte günümüzde biliyer sistemin görüntülenmesinde kullan lan en özgül ve duyarl modalitedir. u teknik ile son zamanlarda perkütan internal ve eksternal biliyer drenaj, endoprotez yerleştirilmesi, biliyer dilatasyon, biyopsi, taş ç kart lmas gibi değişik tedavi edici işlemler yap labilmektedir. PTK, ince kalibreli iğne ile yap ld ğ ndan, komplikasyon oran düşüktür. PTK ile safra yollar, safra yollar n n genişlediği durumlarda, % oran nda gösterilmektedir. Eğer safra yollar genişlememişse, bu oran %50 ile %95 aras nda değişmektedir. PTK, ERCP ye oranla daha kolay, daha k sa sürede yap labilen ve daha ucuz yöntemdir. Ancak her iki yöntemin de sepsis, safra kaçağ, intraperitoneal kanama ve biliyer peritonit gibi ciddi komplikasyonlar vard r (16). Endoskopik ultrasonografi son dönemlerde koledok taşlar tan s nda önerilen bir inceleme yöntemidir. Amouyal ve arkadaşlar koledok taşlar tan s nda %97 duyarl l k ve %100 özgüllük oranlar bildirmektedir. Fakat bu çal şmada tüm hastalara genel anestezi uygulanm şt r. Ayr ca, sonuçlar uygulay c ya bağ ml d r ve yöntemin duodenal perforasyon gibi morbiditesi vard r (23). Helikal T kolanjiyografi son y llarda tan mlanm ş bir yöntem olup, tek bir nefes tutulumu ile görüntüler A elde edilmekte ve üç boyutlu rekonstrüksiyon teknikleri uygulanabilmektedir. u inceleme yönteminin s n rlamalar, bilirubin düzeyi 2 mg/dl nin üzerinde olan hastalarda k s tl kullan ma sahip olmas, kontrast kullan m - na bağl allerjik reaksiyonlar n ortaya ç kmas ve tetkikin premedikasyon gerektirmesidir. Tekniğin duyarl l ğ %86, özgüllüğü %100 ve koledokolitiazis tan s ndaki doğruluk oran %94 olarak bildirilmiştir (24). Kontrasts z helikal T, koledok taşlar n n tan s nda kolay uygulanabilen, duyarl l ğ ve kabul edilebilir özgüllüğü olan bir inceleme yöntemidir. İnvaziv olmay ş, kontrast madde ve ön haz rl k gerektirmemesi, h zl bir inceleme yöntemi oluşu, hastaya herhangi bir rahats zl k vermemesi ve komplikasyonsuz oluşu diğer önemli avantajlar d r. Oral ve intravenöz kontrast madde gerektirmemesi bundan sonraki tetkiklerin kalitesini de etkilememektedir. Ayr ca, taş olmadan benzer semptom veren komşu organ patolojilerinin tan s nda da yard mc olmaktad r ve US gibi operatöre bağ ml değildir. Özellikle safra yollar nda genişleme olmayan hastalarda US, koledokolitiazis tan s nda daha yetersiz olduğu için, bu olgularda kontrasts z helikal T incelemesi daha da önemlidir. Oral kontrast madde uygulanmamas sadece tekniği kolaylaşt rmaz, safra taşlar n n saptanma oran n da artt r r. Ampullaya oturmuş büyük bir taş bile yüksek dansiteli oral kontrast madde kullan ld ğ nda gözden kaçabilir (17,25). Koledok taşlar n n kontrasts z helikal T ile saptanmas n konu alan üç çal şman n birinde, duyarl l k için %88, özgüllük için %97 (26); diğerinde, duyarl l k için %65, özgüllük için %84 (19); son çal şmada ise duyarl l k için %80, özgüllük için ise %100 değerleri bildirilmiştir (18). İlk iki çal şmada yalanc negatif değerlerin taşlar n kolesterol içeriğine bağl olduğu bildirilmiş; sonuncusunda ise taşlar n içeriği analiz edilmediğinden, yalanc negatif sonucun, kesin olmamakla birlikte, yine de ayn nedene bağl olabi- Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 217

6 UNENHANCED HELICAL COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF CHOLEDOCHOLITHIASIS PURPOSE: The aim of this study is to investigate the diagnostic value of unenhanced helical computed tomography in choledocholithiasis. MATERIALS AND METHODS: Unenhanced helical computed tomography was performed in 37 patients with findings of obstructive jaundice and suspicion of choledocholithiasis. Results were classified as choledocholithiasis and others. In 35 patients the results were confirmed by endoscopic retrograde cholangiopancreatography, and in 2 by surgery. RESULTS: Choledocholithiasis was detected by unenhanced helical computed tomography in 16 patients. In 13 patients, choledocholithiasis was proven by endoscopic retrograde cholangiopancreatography and in one patient by surgery. Unenhanced helical CT had 93,3% sensitivity and 90,9% specificity in the diagnosis of choledocholithiasis. CONCLUSION: Unenhanced helical computed tomography may be used as a noninvasive, reliable, and rapid alternative diagnostic method in the diagnosis of choledocholithiasis. Key words: common bile duct calculi tomography, X ray computed diagnosis TURK J DIAGN INTERVENT RADIOL 2003; 9: leceği vurgulanm şt r. Yalanc pozitif değerlerin nedenleri ise bildirilmemiştir. izim çal şmada ortaya ç kan değerler ise duyarl l k için %93.33 ve özgüllük için %90.91 dir. Tüm bu sonuçlar, konvansiyonel T ile yap lan çal şmadaki sonuçlardan daha iyidir. Konvansiyonel T ile safra kesesi taşlar n n %79 u gösterilebilmiş, %21 i ise atlanm şt r (27). unun muhtemel nedeni, helikal T de konvansiyonel T ye göre daha geniş veri volümü oluşturulmas ve kesitler aras nda veri kayb olmamas d r. Daha sonra rekonstrüksiyon yap l rken, bu verilerin değişik planlarda ve değişik pencere aral klar nda görülebilmesi ile şüpheli kalsifikasyonlar veya taş lehine olabilecek yüksek dansiteli maddeler daha iyi değerlendirilebilmektedirler. Helikal T nin konvansiyonel T ye olan diğer bir üstünlüğü ise ince kolimasyon ve veri süperpozisyonlar oluşturmas olup, bu da taşlar yakalama şans n daha da artt r r (18). Kontrasts z helikal T nin radyasyon içermesi ve koledokta t kanmaya neden olabilecek diğer patolojileri göstermemesi dezavantajlar d r. Koledok taşlar n n T görünümü taşlar n kimyasal yap s na bağl olarak değişir. Safra kesesinden duktal sisteme düşmüş olan taşlar n çoğu (%80) kolesterol taşlar d r (28-30). Genel olarak, at ülkelerinde koledok taşlar n n çoğu kolesterol taşlar ndan, Doğu ülkelerinde ise kalsiyum bilirubinat taşlar ndan oluşmaktad r (19,31, 32). AD de yap lm ş olan çal şmalarda da taşlar n %73-85 inin primer olarak kolesterol taşlar ndan oluştuğu bildirilmiştir (33). Amerika ya Asya ülkelerinden göç etmiş olan hastalarda tekrarlayan piyojenik kolanjit sonucu meydana gelen taşlar değişik oranlarda kalsiyum bilirubinat içeren safra pigmentinden oluşmaktad rlar (34). u pigment taşlar intrahepatik veya ekstrahepatik safra yollar nda şekillenmektedirler ve safra kesesi içinde görülmezler. Kalsiyum bilirubinat oran fazla olan taşlar, yüksek dansitelerinden dolay T ile daha kolay ay rt edilebilirler (19). Jeffrey ve arkadaşlar n n yapt ğ çal şma sonucu, kolesterol taşlar, etraf hiperdens rimle çevrili hipodens alan veya taş n merkezinde yüksek dansiteli punktat alanlar şeklinde izlenmektedirler (33). Hatta, içerdiği kolesterol miktar na bağl olarak, taşlar n %16-26 s safra ile izodens görünümde olup, kolayl kla gözden kaçabilir (35,36). izim çal şmada ç kart lan taşlar n içeriği analiz edilmemiştir. u yüzden bir olgudaki yalanc negatif sonucumuzun taş n kolesterol içeriğine bağl olup olmad ğ ndan emin değiliz. İki yalanc pozitif sonucumuzdan birinin artefakta bağl olabileceği düşünülürken, diğerinin nedeni belli değildir. Yap lan çal şmalarda tetkik yap lan tüm hastalar n sadece %33-50 sinde koledokolitiazis bildirilmiştir (18,26). izim çal şmada bu değer %40 t r. Son y llarda, laparoskopik kolesistektominin yayg nlaşmas nedeniyle, koledok taşlar n n tan s daha önemli hale gelmiştir. Çünkü, laparoskopide koledoğun değerlendirilmesi aç k cerrahi kadar kolay değildir. Şayet, koledokta taş varsa, hastalara endoskopik kolesistektomi yap lamamaktad r. Kontrasts z helikal T nin bu olgular n değerlendirilmesinde de kullan lacağ n düşünüyoruz. Sonuç olarak, koledok taşlar n n tan s nda, diğer tan yöntemlerinin yararl olmad ğ veya kontrendike olduğu durumlarda, kontrasts z helikal T nin invaziv olmayan, kolay uygulanan, ucuz, çabuk sonuç veren ve güvenilir bir alternatif tan yöntemi olarak kullan labileceğini düşünüyoruz. Kaynaklar 1. Ar oğul O. Safra Kesesi ve Safra Yollar Hastal klar. İçinde: Değerli Ü, ozfak oğlu Y, eds: Cerrahi-2 "Gastrointestinal". 3. bask. İstanbul: Nobel Kitabevi, 1990; Aran Ö. Safra Yollar Hastal klar. İçinde: Sayek İ, ed: Temel Cerrahi. 2. bask. Ankara: Güneş Kitabevi, 1996; aron RL, Campbell WL. Nonneoplastic Diseases of The ile Ducts. In: Freeny PC, 218 Haziran 2003 Stevenson GW, eds. Alimentary Tract Radiology. 5th ed. St.Louis: Mosby, 1994; Cronan JJ, Mueller PR, Simeone JF, et al. Prospective diagnosis of choledocholithiasis. Radiology 1983; 146: Gross H, Harter LP, Gore RM, et al. Ultrasonic evaluation of common bile duct stones: prospective comparison with endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Radiology 1983; 146: Laing FC, Jeffrey R. Choledocholithiasis and cystic duct obstruction: difficult ultrasonographic diagnosis. Radiology 1983; 146: Laing FC, Jeffrey R, Wing VW. Improved visualization of choledocholithiasis by sonography. AJR 1986; 143: Dong, Chen M. Improved sonographic visualization of choledocholithiasis. J Clin Ultrasound 1987; 15: Varghese JC, Liddell RP, Farrell MA, Murray FE, Osborne DH, Lee MJ. Diagnostic accuracy of magnetic resonance

7 cholangiopancreatography and ultrasound compared with direct cholangiography in the detection of choledocholithiasis. Clin Radiol 2000; 55: Guibaud L, ret PM, Reinhold C, Atri M, arkun AN. ile duct obstruction and choledocholithiasis: Diagnosis with MR cholangiography. Radiology 1995; 197: ecker CD, Grossholz M, ecker M, Mentha G, Peyer R, Terrier F. Choledocholithiasis and bile duct stenosis: Diagnostic accuracy of MR cholangiopancreatography. Radiology 1997; 205: Holzknecht N, Gauger J, Sackmann M, et al. reath-hold MR cholangiography with snapshot techniques: Prospective comparison with endoscopic retrograde cholangiography. Radiology 1998; 206: Lenriot JP, Le Neel JC, Hay JM, Jaeck D, Millat, Fagniez PL. Cholangiopancreatographie retrograde et sphincterotomie endoscopique pour lithiase biliaire: evaluation prospective en milieu chirurgical. Gastroenterol Clin iol 1993; 17: [Abstract]. 14. Assouline Y, Liguory C, Ink O, et al. Resultats actuels de la sphincterotomie endoscopique pour lithiase de la voie biliaire principale. Gastroenterol Clin iol 1993; 17: [Abstract]. 15. Teplick SK, Flick P, randon JC. Transhepatic cholangiography in patients with suspect biliary disease and non-dilated intrahepatic bile ducts. Gastrointest Radiol 1991; 16: Akhan O. Safra kesesi ve safra yollar hastal klar tan ve tedavisinde radyolojik yöntemler. In: Sayek İ, ed: Temel Cerrahi. 2. bask. Ankara: Güneş Kitabevi, 1996; aron RL. Diagnosing choledocholithiasis: how far can we push helical CT? Radiology 1997; 203: Cuenca IJ, Martinez LO, Homs MP. Helical CT without contrast in choledocholithiasis diagnosis. Eur Radiol 2001; 11: Soto JA, Alvarez O, Munera F, Velez SM, Valencia J, Ramirez N. Diagnosing bile duct stones: comparison of unenhanced helical CT, oral contrast enhanced CT cholangiography and MR cholangiography. AJR 2000; 175: Soto JA, arish MA, Yucel EK, Ferucci JT. MR cholangiopancreatography: findings on 3D fast spin-echo imaging. AJR 1995; 165: Watanabe Y, Dohke M, Ishimori T, et al. Diagnostic pitfalls of MR cholangiopancreatography in the evaluation of the biliary tract and gallbladder. RadioGraphics 1999; 19: ilbao MK, Dotter CT, Lee TG, Katon RM. Complications of endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Gastroenterology 1976; 70: Amouyal P, Amouyal G, Levy P, et al. Diagnosis of choledocholithiasis by endoscopic ultrasonography. Gastroenterology 1994; 106: Stockberger SM, Sherman S, Kopecky KK. Helical CT cholangiography. Abdom Imaging 1996; 21: aron RL. Computed tomography of the biliary tree. Radiol Clin North Am 1991; 29: Neitlich JD, Topazian M, Smith RC, Gupta A, urrell MI, Rosenfield AT. Detection of choledocholithiasis: comparison of unenhanced helical CT and endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Radiology 1997; 203: arakos JA, Ralls PW, Lapin SA, et al. Cholelithiasis: evaluation with CT. Radiology 1987; 162: Pasanen P, Partanen K, Pikkarainen P, Alhava E, Pirinen A, Janatuinen E. Ultrasonography, CT and ERCP in the diagnosis of choledochal stones. Acta Radiologica 1992; 33: Schoenefield LJ, Carey MC, Marks JW, Thistle JL. Gallstones. An update. Am J Gastroenterol 1989; 84: Whiting MJ, Watts JM. Chemical composition of common bile duct stones. r J Surg 1986; 73: Gore RM, Nemcek AA Jr, Vogelzang RL. Choledocholithiasis. In: Gore RM, Levine MS, Laufer I, eds. Textbook of Gastrointestinal Radiology. Philadelphia: Saunders, 1994: Lu SC, Kaplowitz N. Diseases of the biliary tree. In: Yamada T, ed. Textbook of Gastroenterology. Philadelphia: Lippincott, 1992: Jeffrey R, Federle MP, Laing FC, Wall S, Rego J, Moss AA. Computed tomography of choledocholithiasis. AJR 1983; 140: Federle MP, Cello JP, Laing FC, Jeffrey R. Recurrent pyogenic cholangitis in Asian immigrants: the use of sonography and computed tomography. Radiology 1982; 143: rakel K, Lameris JS, Nijs HGT, Terpstra OT, Steen G, lijenberg C. Predicting gallstone composition with CT: in vivo and in vitro analysis. Radiology 1990; 174: aron RL, Rohrmann CA Jr, Lee SP, Shuman WP, Teefey SA. CT evaluation of gallstones in vitro: correlation with chemical analysis. AJR 1988; 151: Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 219

Akut apandisit, genellikle klinik anamnez, fizik muayene ve basit

Akut apandisit, genellikle klinik anamnez, fizik muayene ve basit Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2004) 10:131-139 ABDOMEN RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Akut apandisit tan s nda kontrasts z spiral BT'nin yeri Rahime Yüksekkaya, Erol Akgül, Mehmet nal, Figen Binokay,

Detaylı

Mikroadenomlar n saptanmas nda manyetik rezonans görüntüleme

Mikroadenomlar n saptanmas nda manyetik rezonans görüntüleme Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:158-164 NÖRORADYOLOJ Hipofizer mikroadenomlar n de erlendirilmesinde dinamik MRG nin yeri Erkan Y lmaz, Handan Çakmac, Can Usal, lhami Kovanl kaya AMAÇ Hipofizer

Detaylı

Abdominal bilgisayarl tomografi (BT) incelemesinde, karaciğerdeki

Abdominal bilgisayarl tomografi (BT) incelemesinde, karaciğerdeki Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:207-212 ABDOMEN RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Helikal BT de bolus izleme yöntemi kullan larak farkl eflik de er ve farkl enjeksiyon h zlar n n karaci er boyanmas

Detaylı

Son y llarda teknoloji üç boyutlu ultrasonografi (3B US) cihaz n

Son y llarda teknoloji üç boyutlu ultrasonografi (3B US) cihaz n Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:19-25 GENEL RADYOLOJ DE ERLEND RME: GENEL BAKIfi Üç boyutlu ultrasonografi Suna Özhan Oktar, Hakan Özdemir S. Ö. Oktar (E), H. Özdemir Gazi Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Kad nlar aras nda en s k görülen kanser türü olan meme kanserinde

Kad nlar aras nda en s k görülen kanser türü olan meme kanserinde Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:199-206 MEME RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Meme kitlelerinde kontrastl power Doppler ve renkli Doppler US: tan sal etkinlikleri ve ay r c tan ya katk lar Ali Algül,

Detaylı

Faz kontrast sine MRG ile intrakranyal kist ya da kist benzeri lezyonlar n beyin omurilik s v s ile ak m iliflkisinin gösterilmesi

Faz kontrast sine MRG ile intrakranyal kist ya da kist benzeri lezyonlar n beyin omurilik s v s ile ak m iliflkisinin gösterilmesi Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:152-156 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Faz kontrast sine MRG ile intrakranyal kist ya da kist benzeri lezyonlar n beyin omurilik s v s ile ak m iliflkisinin gösterilmesi

Detaylı

Laparoskopik Kolesistektomiye Ba l Safra Yollar Yaralanmalar n n Endoskopik Tedavisi

Laparoskopik Kolesistektomiye Ba l Safra Yollar Yaralanmalar n n Endoskopik Tedavisi Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2008;25:102-106 Laparoskopik Kolesistektomiye Ba l Safra Yollar Yaralanmalar n n Endoskopik Tedavisi Celal ÇERÇ 1, Altu ENOL 2, M.Cem KOÇKAR 2, Muhammed AKÇAO LU 1, Nihat

Detaylı

Kanser hastalar nda ağr yaşam kalitesini düşüren, tedaviye rağmen

Kanser hastalar nda ağr yaşam kalitesini düşüren, tedaviye rağmen Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:436-442 G R fi MSEL RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Çölyak gangliyon blokaj na al nan cevap ile çölyak pleksus invazyon derecesi aras ndaki iliflki: uzun dönem takip

Detaylı

Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Safra Kaçaklarının Yönetiminde Perkütan Tedavinin Yeri

Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Safra Kaçaklarının Yönetiminde Perkütan Tedavinin Yeri Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201309404 Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Safra Kaçaklarının Yönetiminde Perkütan Tedavinin Yeri Filiz İslim 1, Aysun Erbahçeci Salık 1, Suna Örs 1, Koray

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S C LT: 23, SAYI: 2, Haziran 2007 Editör (Editor-in-Chief) Nazmi ZENG N Editör Yard mc lar (Associate Editors) Mustafa fiah N Bedri ÖZER smail RE SL Zekeriya TOSUN statistik

Detaylı

Mamografinin asemptomatik kad nlarda tarama amac ile kullan m

Mamografinin asemptomatik kad nlarda tarama amac ile kullan m Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:487-495 MEME RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI flaretleme biyopsisi ile de erlendirilen 550 nonpalpabl meme lezyonunun retrospektif analizi Ifl l Günhan ilgen, Ayflenur

Detaylı

Vertebrobaziler yetmezlik (VBY) orta yaş ve üstündeki hastalarda

Vertebrobaziler yetmezlik (VBY) orta yaş ve üstündeki hastalarda Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:279-286 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Vertebrobaziler yetmezli in tan s nda radyolojik inceleme ve vertebrobaziler ak m n MRG ile ölçümü Meltem Gülsün, Ifl l

Detaylı

Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarl tomografi (YRBT), sensorinöral

Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarl tomografi (YRBT), sensorinöral Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:474-480 Afi-OYUN RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Do umsal sensorinöral iflitme kayb nda YRT nin tan de eri Mahmut Kebapç, Rag p Özkan, aki Adap nar, Tamer Kaya AMAÇ

Detaylı

Psödomiksoma peritonei (PMP) s kl kla apendiks ve overin benign

Psödomiksoma peritonei (PMP) s kl kla apendiks ve overin benign Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:253-257 ADOMEN RADYOLOJ S OLGU LD R S Psödomiksoma peritonei: T bulgular Çetin Atasoy, K v lc m Yavuz, Cemil Ya c, Serdar Akyar Ç. Atasoy (E), K. Yavuz, C. Ya

Detaylı

TIKANMA SARILIKLARINDA BT KOLANJİOGRAFİNİN YERİ

TIKANMA SARILIKLARINDA BT KOLANJİOGRAFİNİN YERİ T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYODİAGNOSTİK ANA BİLİM DALI TIKANMA SARILIKLARINDA BT KOLANJİOGRAFİNİN YERİ UZMANLIK TEZİ DR. ULAŞ ÖZGÜLER TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. AHMET BAKİ YAĞCI DENİZLİ

Detaylı

Ön çapraz bağ (ÖÇB) s kl kla spor yaralanmas nda y rt lan, dizin

Ön çapraz bağ (ÖÇB) s kl kla spor yaralanmas nda y rt lan, dizin Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:513-517 KAS- SKELET RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Patellar tendon kullan larak yap lan ön çapraz ba rekonstrüksiyonlar n n MRG ile de erlendirilmesi Kutsi Köseo

Detaylı

Konvansiyonel MR görüntüleme, BT ve direkt grafi yöntemleri

Konvansiyonel MR görüntüleme, BT ve direkt grafi yöntemleri Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2004) 10:14-19 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Servikal radikülopatili hastalarda yüksek çözünürlüklü MR nörografi C. Zuhal Erdem, L. Oktay Erdem, Ferda Ça avi, Murat Kalayc,

Detaylı

Ekstraoküler kaslar, tiroid oftalmopatisi başta olmak üzere, inflamatuar,

Ekstraoküler kaslar, tiroid oftalmopatisi başta olmak üzere, inflamatuar, Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:341-345 BAfi-BOYUN RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Normal ekstraoküler kaslar n MRG de kontrast yo unlu unun say sal analizi Hakk Muammer Karakafl, Nuri Tasal, Nermin

Detaylı

KOLESİSTEKTOMİYE BAĞLI SAFRA YOLU YARALANMALARINDA ENDOSKOPİK TANI VE TEDAVİ

KOLESİSTEKTOMİYE BAĞLI SAFRA YOLU YARALANMALARINDA ENDOSKOPİK TANI VE TEDAVİ KOLESİSTEKTOMİYE BAĞLI SAFRA YOLU YARALANMALARINDA ENDOSKOPİK TANI VE TEDAVİ Dr. Sait BAĞCI (*), Dr. Cemal Nuri ERÇİN (*), Dr. Ahmet TÜZÜN (*), Dr. Mustafa GÜLŞEN (*), Dr. Ahmet UYGUN (*), Dr. Müjdat BALKAN(**),

Detaylı

Temporal lob epilepsisinde double inversion recovery sekans : ön sonuçlar

Temporal lob epilepsisinde double inversion recovery sekans : ön sonuçlar Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2004) 10:182-188 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Temporal lob epilepsisinde double inversion recovery sekans : ön sonuçlar Kamran Mahmutyaz c o lu, Hüseyin Özdemir, Ahmet

Detaylı

Çok kesitli bilgisayarl tomografi koroner anjiyografi: Genel ilkeler, teknik ve klinik uygulamalar

Çok kesitli bilgisayarl tomografi koroner anjiyografi: Genel ilkeler, teknik ve klinik uygulamalar 29 Çok kesitli bilgisayarl tomografi koroner anjiyografi: Genel ilkeler, teknik ve klinik uygulamalar Multislice computerized tomography coronary angiography: general principles, technique and clinical

Detaylı

Biliyer Obstrüksiyon Nedenleri ve Uygulanan Tedaviler; 139 Olguluk Seri

Biliyer Obstrüksiyon Nedenleri ve Uygulanan Tedaviler; 139 Olguluk Seri Van Tıp Dergisi: 7 (1): 10-15, 2000 Ostrüktif İkterler ve Tedavileri Biliyer Obstrüksiyon Nedenleri ve Uygulanan Tedaviler; 139 Olguluk Seri Osman Güler, Abbas Aras, Metin Aydın, Erol Kisli, Öztekin Çıkman

Detaylı

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin?

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? 2009; 17(2): 94-98 Biliyer etyolojili akut pankreatitte ERCP ne zaman yap lmal? When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? Murat KORKMAZ 1, Hakan ÜNAL 2, Haldun SELÇUK 3, U

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI SAĞ LOB KARACİĞER NAKLİ YAPILAN HASTALARDA DONÖRÜN SAFRA YOLLARINDAKİ ANATOMİK VARYASYONLARININ ALICIDA GÖRÜLEN SAFRA YOLLARI KOMPLİKASYONLARI

Detaylı

Endoscopic ultrasound for the evaluation of cystic neoplasia of the pancreas

Endoscopic ultrasound for the evaluation of cystic neoplasia of the pancreas Derleme 2011; 19(1): 37-42 Pankreas n kistik neoplazilerinde endoskopik ultrasonografi Endoscopic ultrasound for the evaluation of cystic neoplasia of the pancreas Mehmet BEKTAfi Ankara Üniversitesi T

Detaylı

Sar l kl Hastaya Yaklafl mda Görüntüleme

Sar l kl Hastaya Yaklafl mda Görüntüleme Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 27-35 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN

mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN Yürütme Kurulu Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Alpay ÖRK, Dr. Berna HAL LO LU, Dr. Alper

Detaylı

Alt ekstremite venöz yetmezliğini belirlemek için noninvazif bir

Alt ekstremite venöz yetmezliğini belirlemek için noninvazif bir Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2004) 10:162-166 KARD YOVASKÜLER RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Alt ekstremite venöz yetmezli inde Doppler US: Valsalva manevras m, pnömatik kompresyon mu? Gülgün Demirpolat,

Detaylı

Kolonik Darl klara Endoskopik Yaklafl mlar

Kolonik Darl klara Endoskopik Yaklafl mlar ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Kolonik Darl klara Endoskopik Yaklafl mlar Endoscopic Management Of Colonic Strictures BAHADIR EGE 1, SEZA LEVENTO LU 2, TOLGA

Detaylı