Koledok taşlar, safra kesesinde taş bulunan hastalar n yaklaş k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koledok taşlar, safra kesesinde taş bulunan hastalar n yaklaş k"

Transkript

1 Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9: ADOMEN RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Koledok tafllar n n tan s nda kontrasts z helikal T Cüneyt Aytekin, Ali F rat, ahad r Gültekin, Fatih oyvat, At lay Tafldelen AMAÇ Koledok tafllar n n tan s nda kontrasts z helikal bilgisayarl tomografinin tan de erini araflt rmak. GEREÇ VE YÖNTEM T kanma sar l bulgular ve koledok tafl flüphesi olan 37 hastada, kontrasts z helikal bilgisayarl tomografi incelemesi yap ld. Sonuçlar, tafl ve di er patolojiler olarak iki gruba ayr ld. 35 hastada sonuç endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi, 2 hastada ise cerrahi ile do ruland. ULGULAR Kontrasts z helikal bilgisayarl tomografide, 16 hastada koledokta tafl tan s kondu. u hastalardan 13 ünde endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile, 1 inde ise cerrahi olarak tafl saptand. Kontrasts z helikal bilgisayarl tomografinin koledok tafllar n n tan s nda %93,3 duyarl l k, %90,9 özgüllü e sahip oldu u belirlendi. SONUÇ Kontrasts z helikal bilgisayarl tomografi, invaziv olmayan, h zl, güvenilir, alternatif bir tan yöntemi olarak koledok tafllar n n tan s nda kullan labilir.. Dufldurova, M. Danac (E), A. Öztürk, Ü. elet, T. Yal n Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal, Samsun A. ektafl, Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dal, Samsun Gelifli: / Kabulü: Koledok taşlar, safra kesesinde taş bulunan hastalar n yaklaş k %15 inde var olan yayg n bir patoloji olup, ekstrahepatik t kanma sar l ğ n n en s k rastlanan nedenidir (1). Elli yaş n üzerindeki hastalarda insidans %25 e kadar ulaş r (2). Kolesistektomi s ras nda hastalar n % 8-20 sinde, kolesistektomi sonras ise % 2-4 ünde görülür (3). Safra taşlar n n tan s nda ultrasonografi (US), manyetik rezonans kolanjiyografi (MRK), perkütan transhepatik kolanjiyografi (PTK), endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERKP), endoskopik ultrasonografi ve bilgisayarl tomografi (T) gibi pek çok inceleme yöntemi kullan lmaktad r. Her bir yöntemin avantajlar ve dezavantajlar mevcuttur. Abdominal US safra yollar n n incelenmesinde kullan lan invaziv olmayan tarama testidir. Safra taşlar n n tespitinde US nin duyarl l ğ operatöre bağ ml olarak değişmektedir (4-8). Manyetik rezonans kolanjiyografi safra taşlar n n tespitinde son y llarda kullan lmaya başlanan geçerli bir yöntemdir. Yöntemin duyarl l - ğ %81-92 aras nda değişmektedir (9-12). Ancak MRK pahal bir tetkik olup, cihaz s n rl say da merkezde bulunmaktad r. ERKP, duyarl l ğ yüksek tan ve tedavi yöntemidir. ERKP ile taş ve tümöre bağl darl k saptanabilir, sfinkterotomi yap labilir ve stent yerleştirilebilir. ERKP nin başar s operatöre bağl olarak %70-90 aras nda değişmektedir. Ancak ERKP invaziv bir yöntemdir. Morbidite oran %1-7, mortalite oran %0,2-1 aras nda değişmektedir (13-15). PTK, ERKP ile birlikte, günümüzde, biliyer sistemin görüntülenmesinde kullan lan en duyarl ve özgül modalitedir. u teknik ile değişik tedavi edici işlemler yap labilmektedir. Ancak yöntem invazivdir. Morbidite oran %2-3 aras nda değişmektedir (3). Helikal T, koledok taşlar n n tan s nda son y llarda kullan ma girmiş olup, helikal T kolanjiyografi ve kontrasts z helikal T olmak üzere iki şekilde kullan lmaktad r. u çal şman n amac ERKP ve operasyon sonuçlar ile karş laşt r larak, koledok taşlar n n tan s nda kontrasts z helikal T nin duyarl l ğ n n ve özgüllüğünün belirlenmesidir. Gereç ve yöntem Kas m 2001 ile Nisan 2002 tarihleri aras nda t kanma sar l ğ bulgular ve koledok taş şüphesiyle kliniğimize gönderilen, yaşlar 30 ile 85 aras nda değişen (ortalama yaş 59) 37 hasta çal şmaya dahil edildi. Hastalar n 10 u erkek, 27 si kad nd. 35 hastaya önce helikal T tetki- Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 213

2 A Resim 1. Kontrasts z aksiyal T kesitinde, koledok lümeninde, 10 mm boyutlar nda, yumuflak doku dansitesi ve etraf nda hipodens halo (A). Ayn olgunun T-tüp kolanjiyografisinde koledokta 2 adet radyolüsen tafl görünümü mevcut (). A Resim 2. Kontrasts z aksiyal T de, koledok distal uçta 15 mm boyutlar nda, ortas hipodens, etraf nda hiperdens halosu olan tafl görünümü mevcut (A). Ayn olguya yap lan ERKP tetkikinde tafllar, fasetli opasiteler fleklinde izlenmektedir (). ki ve bunu takip eden iki saat içerisinde ERKP incelemesi yap ld. u hastalardan 2 sine, ayr ca MRK ve 1 hastaya da T-tüp kolanjiyografi tetkikleri uyguland. Helikal T sonras 2 hastaya çeşitli nedenlerden dolay ERKP tetkiki yap lamad, bu iki olguda son tan ya operasyon sonucu ile gidildi. Kontrasts z helikal T incelemeleri (Xpress/GX model TSX-002a seri Toshiba, Toch g -Ken) supin pozisyonda, safra kesesinin 5 cm üzerinden unsinat proçes düzeyine kadar, kesit kal nl ğ 3 mm, masa h z 6 mm, pitch 2, 120 kv ve 200 mas olacak şekilde yap ld. Tetkik, bir nefes tutumu süresinde tamamland. İnceleme esnas nda oral veya intravenöz kontrast madde kullan lmad. İlk görüntüler 1 mm rekonstrüksiyon aral ğ ile pencere seviyesi 30, pencere genişliği 300 Hounsfield Ünitesi olacak şekilde filme aktar ld. Tüm T incelemeleri iki ayr radyolog taraf ndan konsensus olacak şekilde değerlendirildi ve sonuçlar kaydedildi. İnceleme ve değerlendirme yaklaş k 15 dakikal k sürede tamamland. Koledok taş için tan kriterleri; koledok içinde kalsifik alan, ortas hipodens etraf nda hiperdens halolu alan veya lümen içerisinde yumuşak doku dansitesi (hafif hiperdens alan) olarak belirlendi. Koledok, intrahepatik ve ekstrahepatik safra yollar, safra kesesi ve pankreatik kanal değerlendirildi. Taş tespit edildiğinde, say lar, boyutlar, dansiteleri ölçüldü ve kaydedildi. ERKP incelemeleri Olympus JF Type 1T 10 marka duodenoskopla yap ld. Tetkik öncesi tüm hastalara intravenöz midazolam ve meperidin ile sedasyon uyguland. Duodenum ikinci k sm ve papilla Vateri değerlendirildi. Daha sonra koledok kateterize 214 Haziran 2003

3 Resim 3. Kontrasts z aksiyal T kesitinde, koledokta, 18 mm lik, ortas hipodens, etraf hiperdens halo ile çevrili tafl mevcut (A). Ayn olgunun reformat sagital T görüntüsü (). edildi (microinvasive ERCP kateteri, oston Scientific) ve noniyonik kontrast madde (Ultravist 270 mg /100 ml, Schering) ile doldurularak iki veya üç yönlü grafiler elde edildi. Taş tespit edildiğinde ç kart ld. Koledok taş, koledokta genişleme, darl k ve kitle varl ğ kaydedildi. Çal şmam zda ERKP alt n standart tan yöntemi kabul edildi. Helikal T sonuçlar ERKP sonuçlar ile, ERKP yap lmayan iki olguda ise cerrahi sonuçlar ile karş laşt r larak helikal T nin duyarl l ğ ve özgüllüğü belirlendi. ulgular Çal şmaya 37 hasta dahil edildi. 16 hastada kontrasts z helikal T ile koledokta taş tan s konulurken, 21 hastada taş görülmedi. 2 hastada helikal T sonucu yalanc pozitif, 1 hastada ise yalanc negatif sonuç olarak kaydedildi. ERKP tetkiki toplam 35 hastaya yap lm ş olup, bu tetkik sonucu 14 ünde taş tan s doğruland. İki hastada son tan ya operasyon sonucu ile A gidildi. u hastalar n birisinde taş tespit edilirken diğerinde taş yoktu. Sonuç olarak, toplam 15 hastada taş tespit edildi. ERKP ve cerrahi sonunda taş olduğu ispatlanan bu 15 hastan n 14 ünde, helikal T doğru tan koydu. Helikal T ile taş saptanmayan 21 hastan n sonucu 20 sinde doğrulan rken, 1 inde ERKP de taş saptand. Helikal T de yalanc pozitif sonuç elde edilen 2 hastan n birisinde operasyon sonras mide karsinomu ve koledok bas s na bağl olarak intra ve ekstra hepatik safra yollar nda genişleme tespit edildi. Diğer hastada ise helikal T nin yalanc pozitif sonucu artefakt olarak değerlendirildi. Radyologlar aras nda bir hastan n tan s konusunda uyumsuzluk vard. Son tan olarak koledok taş kabul edilen hastada ERKP ile taş görülmedi. Koledok taş saptanmayan 8 hastada kitle lezyonu, 2 hastada koledok distal uçta darl k, 1 hastada pankreatit, 1 hastada sklerozan kolanjit, 2 hastada kolesistit, 2 hastada ise sistik kanalda taş tan s konulurken, 6 hastada t kanmaya neden olabilecek patoloji saptanmad. Çal şmaya dahil edilen 37 hastan n 15 i kolesistektomi geçirmişti. 8 hastada safra kesesinde taş saptand. u 8 hastan n 3 ünde ayn zamanda koledokta da taş vard.toplam 5 hastada safra kesesi hidropik görünümdeydi (3 ünde tümör, 1 inde koledokta taş varken, 1 inde neden belirlenemedi). 4 hastada pankreatik kanal geniş, 1 hastada ise kanal içerisinde hava değerleri bulunmaktayd. u 4 hastan n 2 sinde koledokta taş, 1 inde darl k, 1 inde tümör tespit edildi. Toplam 15 hastada intrahepatik safra yollar nda genişleme vard. u hastalar n 9 unda koledokta taş tespit edilmişti. Helikal T ile koledokta taş saptanan 14 hastan n 11 inde koledok çaplar geniş olup (10-21 mm), 3 hastada normal olarak değerlendirildi (9 mm ve daha düşük). Taşlar n boyutlar 3 mm ile 19 mm aras nda değişmekteydi. Helikal T ile taş saptanan 14 hastan n 10 unda bir adet, 3 hastada iki adet, 1 hastada ise çok say da taş tespit edildi. Taşlar n dansiteleri 40 ile 210 HÜ aras nda değişmekteydi. 5 hastada koledok taşlar hafif hiperdens (Resim 1), 2 hastada ortas hipodens olup, etraf nda hiperdens halosu olan (Resim 2, 3), 6 hastada kalsifiye (Resim 4,5) ve 1 hastada parçal (Resim 6) görünümdeydiler. Sonuç olarak, koledok taşlar n n tan s nda helikal T nin duyarl l ğ %93,33, özgüllüğü %90,9, pozitif tahmini değeri %87,5 ve negatif tahmini değeri %95,2 olarak belirlendi. Tart flma Safra taşlar n n incelemesinde US, manyetik rezonans kolanjiyografi, perkütan transhepatik kolanjiyografi, endoskopik retrograd kolanjiyo-pankreatografi, endoskopik ultrasonografi ve T gibi pek çok inceleme yöntemi kullan lmaktad r. US safra yollar n n incelenmesinde kullan lan, invaziv olmayan tarama testidir. Safra taşlar n n tespitinde US nin duyarl l ğ operatöre bağ ml olarak %25 ile %90 aras nda değişmektedir (4-8). Ancak, hastalar n %24 ile %36 s nda koledok taşlar k smi t - Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 215

4 A C Resim 4. Kontrasts z T kesitinde, koledok distal uçta 9 mm boyutunda kalsifiye tafl (A). Ayn olgunun reformat koronal T görüntüsü () ve h zl spin eko T2 a rl kl koronal plandaki MRK incelemesinde koledok içerisinde sinyalsiz alan fleklinde tafl (C). Resim 5. Kontrasts z T incelemesinde koledokta 19 mm boyutlar nda kalsifiye tafl görünümü. kanmaya neden olmaktad r. öyle hastalarda safra yollar nda genişleme bulunmamaktad r, buna bağl olarak tan zorlaşmaktad r (4-6). Çok şişman hastalarda veya duodenum ve kolon gazlar nedeniyle koledok distali ve ampuller bölge iyi görüntülenemeyebilir. azen de büyük ve impakte taşlar gaz olarak yorumlanabilmektedir. US nin avantaj yayg n, ucuz, taş nabilir olmas, radyasyon riskinin olmamas, invaziv olmay ş, kontrast maddeye ihtiyaç duyulmamas ve tetkik süresinin k sa olmas d r. Ancak, bu yöntem kullan c ya bağ ml d r ve koledokun tüm trasesi boyunca gösterilmesi zordur (16). MRK safra taşlar n n tespitinde son y llarda kullan lmaya başlanan diğer bir inceleme yöntemidir. Yöntemin duyarl l ğ %81-92 aras nda değişmektedir (9-12). MRK koledok taşlar n n tan s nda oldukça etkili bir yöntem olduğu gibi, diğer safra yollar anomalilerini de gösterebilmektedir. Ancak, MRG cihaz çok yayg n bulunmamaktad r. Ayr ca, bu tetkik pahal bir tan yöntemi olup, nörolojik ve ortopedik problemi olan hastalarda alternatif tan yöntemleri gerekmektedir (17). MRK, "pacemaker" ve protez bulunan hastalarda kullan lamamakta, tetkik öncesi genellikle spazmolitik ilaçlarla premedikasyon gerekmekte ve inceleme helikal T ye göre daha fazla zaman almaktad r (18). MRK tetkikinde safra yollar komşuluğundaki cerrahi klipsler ve metalik elementler artefakt oluşturarak, yanl şl kla taş olarak değerlendirilebilmektedir. Helikal T tekniğinde ise metalik klipsler görüntülenebilmekte ve minimal artefakt oluşturmaktad r. Koronal veya oblik planda al nm ş olan MRK görüntülerinde intraduktal hava habbecikleri taşa benzer şekilde hipointens görülebilirler. Aksiyal planda al nm ş olan helikal T kesitlerinde ise hava habbecikleri dansiteleri sayesinde taşlardan kolayl kla ay rtedilebilirler. u, özellikle biliyer-enterik anastomoz sonucu safra yollar nda masif hava değerleri bulunan hastalarda avantaj sağlamaktad r (19-21). ERKP safra yolu taşlar n n tan s nda alt n standartt r. Taşlar n tan s yan nda tedavisinde de kullan lmaktad r. ERKP ile taş ve tümöre bağl darl k saptanabilir, sfinkterotomi yap labilir ve stent yerleştirilebilir. ERKP nin başar s operatöre bağl olarak %70-97 aras nda değişmektedir (13,15,22). 216 Haziran 2003

5 Resim 6. Kontrasts z aksiyal T kesitinde koledok içinde parçal görünümde tafl mevcut (A). Ayn olgunun ERKP tetkikinde, koledokta 2 adet yuvarlak tafl (). Uygulama s ras nda sedasyon ve anestezi gerekmektedir. Taş şüphesiyle ERKP yap lan hastalar n %30-60 nda taş izlenmemektedir, bu nedenle hastalara gereksiz tetkik yap lm ş olmaktad r. Ayr ca invaziv bir yöntem olup, %1-7 aras nda morbidite, %0,2-1 aras nda mortalite oranlar bildirilmektedir (13-15). u nedenle koledok taşlar n n tan s nda, duyarl l - ğ ve özgüllüğü yüksek, ancak daha düşük riskli tan yöntemlerine ihtiyaç vard r. ERKP uygulanamayan hastalarda ise PTK gerekebilmektedir. PTK, ERKP ile birlikte günümüzde biliyer sistemin görüntülenmesinde kullan lan en özgül ve duyarl modalitedir. u teknik ile son zamanlarda perkütan internal ve eksternal biliyer drenaj, endoprotez yerleştirilmesi, biliyer dilatasyon, biyopsi, taş ç kart lmas gibi değişik tedavi edici işlemler yap labilmektedir. PTK, ince kalibreli iğne ile yap ld ğ ndan, komplikasyon oran düşüktür. PTK ile safra yollar, safra yollar n n genişlediği durumlarda, % oran nda gösterilmektedir. Eğer safra yollar genişlememişse, bu oran %50 ile %95 aras nda değişmektedir. PTK, ERCP ye oranla daha kolay, daha k sa sürede yap labilen ve daha ucuz yöntemdir. Ancak her iki yöntemin de sepsis, safra kaçağ, intraperitoneal kanama ve biliyer peritonit gibi ciddi komplikasyonlar vard r (16). Endoskopik ultrasonografi son dönemlerde koledok taşlar tan s nda önerilen bir inceleme yöntemidir. Amouyal ve arkadaşlar koledok taşlar tan s nda %97 duyarl l k ve %100 özgüllük oranlar bildirmektedir. Fakat bu çal şmada tüm hastalara genel anestezi uygulanm şt r. Ayr ca, sonuçlar uygulay c ya bağ ml d r ve yöntemin duodenal perforasyon gibi morbiditesi vard r (23). Helikal T kolanjiyografi son y llarda tan mlanm ş bir yöntem olup, tek bir nefes tutulumu ile görüntüler A elde edilmekte ve üç boyutlu rekonstrüksiyon teknikleri uygulanabilmektedir. u inceleme yönteminin s n rlamalar, bilirubin düzeyi 2 mg/dl nin üzerinde olan hastalarda k s tl kullan ma sahip olmas, kontrast kullan m - na bağl allerjik reaksiyonlar n ortaya ç kmas ve tetkikin premedikasyon gerektirmesidir. Tekniğin duyarl l ğ %86, özgüllüğü %100 ve koledokolitiazis tan s ndaki doğruluk oran %94 olarak bildirilmiştir (24). Kontrasts z helikal T, koledok taşlar n n tan s nda kolay uygulanabilen, duyarl l ğ ve kabul edilebilir özgüllüğü olan bir inceleme yöntemidir. İnvaziv olmay ş, kontrast madde ve ön haz rl k gerektirmemesi, h zl bir inceleme yöntemi oluşu, hastaya herhangi bir rahats zl k vermemesi ve komplikasyonsuz oluşu diğer önemli avantajlar d r. Oral ve intravenöz kontrast madde gerektirmemesi bundan sonraki tetkiklerin kalitesini de etkilememektedir. Ayr ca, taş olmadan benzer semptom veren komşu organ patolojilerinin tan s nda da yard mc olmaktad r ve US gibi operatöre bağ ml değildir. Özellikle safra yollar nda genişleme olmayan hastalarda US, koledokolitiazis tan s nda daha yetersiz olduğu için, bu olgularda kontrasts z helikal T incelemesi daha da önemlidir. Oral kontrast madde uygulanmamas sadece tekniği kolaylaşt rmaz, safra taşlar n n saptanma oran n da artt r r. Ampullaya oturmuş büyük bir taş bile yüksek dansiteli oral kontrast madde kullan ld ğ nda gözden kaçabilir (17,25). Koledok taşlar n n kontrasts z helikal T ile saptanmas n konu alan üç çal şman n birinde, duyarl l k için %88, özgüllük için %97 (26); diğerinde, duyarl l k için %65, özgüllük için %84 (19); son çal şmada ise duyarl l k için %80, özgüllük için ise %100 değerleri bildirilmiştir (18). İlk iki çal şmada yalanc negatif değerlerin taşlar n kolesterol içeriğine bağl olduğu bildirilmiş; sonuncusunda ise taşlar n içeriği analiz edilmediğinden, yalanc negatif sonucun, kesin olmamakla birlikte, yine de ayn nedene bağl olabi- Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 217

6 UNENHANCED HELICAL COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF CHOLEDOCHOLITHIASIS PURPOSE: The aim of this study is to investigate the diagnostic value of unenhanced helical computed tomography in choledocholithiasis. MATERIALS AND METHODS: Unenhanced helical computed tomography was performed in 37 patients with findings of obstructive jaundice and suspicion of choledocholithiasis. Results were classified as choledocholithiasis and others. In 35 patients the results were confirmed by endoscopic retrograde cholangiopancreatography, and in 2 by surgery. RESULTS: Choledocholithiasis was detected by unenhanced helical computed tomography in 16 patients. In 13 patients, choledocholithiasis was proven by endoscopic retrograde cholangiopancreatography and in one patient by surgery. Unenhanced helical CT had 93,3% sensitivity and 90,9% specificity in the diagnosis of choledocholithiasis. CONCLUSION: Unenhanced helical computed tomography may be used as a noninvasive, reliable, and rapid alternative diagnostic method in the diagnosis of choledocholithiasis. Key words: common bile duct calculi tomography, X ray computed diagnosis TURK J DIAGN INTERVENT RADIOL 2003; 9: leceği vurgulanm şt r. Yalanc pozitif değerlerin nedenleri ise bildirilmemiştir. izim çal şmada ortaya ç kan değerler ise duyarl l k için %93.33 ve özgüllük için %90.91 dir. Tüm bu sonuçlar, konvansiyonel T ile yap lan çal şmadaki sonuçlardan daha iyidir. Konvansiyonel T ile safra kesesi taşlar n n %79 u gösterilebilmiş, %21 i ise atlanm şt r (27). unun muhtemel nedeni, helikal T de konvansiyonel T ye göre daha geniş veri volümü oluşturulmas ve kesitler aras nda veri kayb olmamas d r. Daha sonra rekonstrüksiyon yap l rken, bu verilerin değişik planlarda ve değişik pencere aral klar nda görülebilmesi ile şüpheli kalsifikasyonlar veya taş lehine olabilecek yüksek dansiteli maddeler daha iyi değerlendirilebilmektedirler. Helikal T nin konvansiyonel T ye olan diğer bir üstünlüğü ise ince kolimasyon ve veri süperpozisyonlar oluşturmas olup, bu da taşlar yakalama şans n daha da artt r r (18). Kontrasts z helikal T nin radyasyon içermesi ve koledokta t kanmaya neden olabilecek diğer patolojileri göstermemesi dezavantajlar d r. Koledok taşlar n n T görünümü taşlar n kimyasal yap s na bağl olarak değişir. Safra kesesinden duktal sisteme düşmüş olan taşlar n çoğu (%80) kolesterol taşlar d r (28-30). Genel olarak, at ülkelerinde koledok taşlar n n çoğu kolesterol taşlar ndan, Doğu ülkelerinde ise kalsiyum bilirubinat taşlar ndan oluşmaktad r (19,31, 32). AD de yap lm ş olan çal şmalarda da taşlar n %73-85 inin primer olarak kolesterol taşlar ndan oluştuğu bildirilmiştir (33). Amerika ya Asya ülkelerinden göç etmiş olan hastalarda tekrarlayan piyojenik kolanjit sonucu meydana gelen taşlar değişik oranlarda kalsiyum bilirubinat içeren safra pigmentinden oluşmaktad rlar (34). u pigment taşlar intrahepatik veya ekstrahepatik safra yollar nda şekillenmektedirler ve safra kesesi içinde görülmezler. Kalsiyum bilirubinat oran fazla olan taşlar, yüksek dansitelerinden dolay T ile daha kolay ay rt edilebilirler (19). Jeffrey ve arkadaşlar n n yapt ğ çal şma sonucu, kolesterol taşlar, etraf hiperdens rimle çevrili hipodens alan veya taş n merkezinde yüksek dansiteli punktat alanlar şeklinde izlenmektedirler (33). Hatta, içerdiği kolesterol miktar na bağl olarak, taşlar n %16-26 s safra ile izodens görünümde olup, kolayl kla gözden kaçabilir (35,36). izim çal şmada ç kart lan taşlar n içeriği analiz edilmemiştir. u yüzden bir olgudaki yalanc negatif sonucumuzun taş n kolesterol içeriğine bağl olup olmad ğ ndan emin değiliz. İki yalanc pozitif sonucumuzdan birinin artefakta bağl olabileceği düşünülürken, diğerinin nedeni belli değildir. Yap lan çal şmalarda tetkik yap lan tüm hastalar n sadece %33-50 sinde koledokolitiazis bildirilmiştir (18,26). izim çal şmada bu değer %40 t r. Son y llarda, laparoskopik kolesistektominin yayg nlaşmas nedeniyle, koledok taşlar n n tan s daha önemli hale gelmiştir. Çünkü, laparoskopide koledoğun değerlendirilmesi aç k cerrahi kadar kolay değildir. Şayet, koledokta taş varsa, hastalara endoskopik kolesistektomi yap lamamaktad r. Kontrasts z helikal T nin bu olgular n değerlendirilmesinde de kullan lacağ n düşünüyoruz. Sonuç olarak, koledok taşlar n n tan s nda, diğer tan yöntemlerinin yararl olmad ğ veya kontrendike olduğu durumlarda, kontrasts z helikal T nin invaziv olmayan, kolay uygulanan, ucuz, çabuk sonuç veren ve güvenilir bir alternatif tan yöntemi olarak kullan labileceğini düşünüyoruz. Kaynaklar 1. Ar oğul O. Safra Kesesi ve Safra Yollar Hastal klar. İçinde: Değerli Ü, ozfak oğlu Y, eds: Cerrahi-2 "Gastrointestinal". 3. bask. İstanbul: Nobel Kitabevi, 1990; Aran Ö. Safra Yollar Hastal klar. İçinde: Sayek İ, ed: Temel Cerrahi. 2. bask. Ankara: Güneş Kitabevi, 1996; aron RL, Campbell WL. Nonneoplastic Diseases of The ile Ducts. In: Freeny PC, 218 Haziran 2003 Stevenson GW, eds. Alimentary Tract Radiology. 5th ed. St.Louis: Mosby, 1994; Cronan JJ, Mueller PR, Simeone JF, et al. Prospective diagnosis of choledocholithiasis. Radiology 1983; 146: Gross H, Harter LP, Gore RM, et al. Ultrasonic evaluation of common bile duct stones: prospective comparison with endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Radiology 1983; 146: Laing FC, Jeffrey R. Choledocholithiasis and cystic duct obstruction: difficult ultrasonographic diagnosis. Radiology 1983; 146: Laing FC, Jeffrey R, Wing VW. Improved visualization of choledocholithiasis by sonography. AJR 1986; 143: Dong, Chen M. Improved sonographic visualization of choledocholithiasis. J Clin Ultrasound 1987; 15: Varghese JC, Liddell RP, Farrell MA, Murray FE, Osborne DH, Lee MJ. Diagnostic accuracy of magnetic resonance

7 cholangiopancreatography and ultrasound compared with direct cholangiography in the detection of choledocholithiasis. Clin Radiol 2000; 55: Guibaud L, ret PM, Reinhold C, Atri M, arkun AN. ile duct obstruction and choledocholithiasis: Diagnosis with MR cholangiography. Radiology 1995; 197: ecker CD, Grossholz M, ecker M, Mentha G, Peyer R, Terrier F. Choledocholithiasis and bile duct stenosis: Diagnostic accuracy of MR cholangiopancreatography. Radiology 1997; 205: Holzknecht N, Gauger J, Sackmann M, et al. reath-hold MR cholangiography with snapshot techniques: Prospective comparison with endoscopic retrograde cholangiography. Radiology 1998; 206: Lenriot JP, Le Neel JC, Hay JM, Jaeck D, Millat, Fagniez PL. Cholangiopancreatographie retrograde et sphincterotomie endoscopique pour lithiase biliaire: evaluation prospective en milieu chirurgical. Gastroenterol Clin iol 1993; 17: [Abstract]. 14. Assouline Y, Liguory C, Ink O, et al. Resultats actuels de la sphincterotomie endoscopique pour lithiase de la voie biliaire principale. Gastroenterol Clin iol 1993; 17: [Abstract]. 15. Teplick SK, Flick P, randon JC. Transhepatic cholangiography in patients with suspect biliary disease and non-dilated intrahepatic bile ducts. Gastrointest Radiol 1991; 16: Akhan O. Safra kesesi ve safra yollar hastal klar tan ve tedavisinde radyolojik yöntemler. In: Sayek İ, ed: Temel Cerrahi. 2. bask. Ankara: Güneş Kitabevi, 1996; aron RL. Diagnosing choledocholithiasis: how far can we push helical CT? Radiology 1997; 203: Cuenca IJ, Martinez LO, Homs MP. Helical CT without contrast in choledocholithiasis diagnosis. Eur Radiol 2001; 11: Soto JA, Alvarez O, Munera F, Velez SM, Valencia J, Ramirez N. Diagnosing bile duct stones: comparison of unenhanced helical CT, oral contrast enhanced CT cholangiography and MR cholangiography. AJR 2000; 175: Soto JA, arish MA, Yucel EK, Ferucci JT. MR cholangiopancreatography: findings on 3D fast spin-echo imaging. AJR 1995; 165: Watanabe Y, Dohke M, Ishimori T, et al. Diagnostic pitfalls of MR cholangiopancreatography in the evaluation of the biliary tract and gallbladder. RadioGraphics 1999; 19: ilbao MK, Dotter CT, Lee TG, Katon RM. Complications of endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Gastroenterology 1976; 70: Amouyal P, Amouyal G, Levy P, et al. Diagnosis of choledocholithiasis by endoscopic ultrasonography. Gastroenterology 1994; 106: Stockberger SM, Sherman S, Kopecky KK. Helical CT cholangiography. Abdom Imaging 1996; 21: aron RL. Computed tomography of the biliary tree. Radiol Clin North Am 1991; 29: Neitlich JD, Topazian M, Smith RC, Gupta A, urrell MI, Rosenfield AT. Detection of choledocholithiasis: comparison of unenhanced helical CT and endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Radiology 1997; 203: arakos JA, Ralls PW, Lapin SA, et al. Cholelithiasis: evaluation with CT. Radiology 1987; 162: Pasanen P, Partanen K, Pikkarainen P, Alhava E, Pirinen A, Janatuinen E. Ultrasonography, CT and ERCP in the diagnosis of choledochal stones. Acta Radiologica 1992; 33: Schoenefield LJ, Carey MC, Marks JW, Thistle JL. Gallstones. An update. Am J Gastroenterol 1989; 84: Whiting MJ, Watts JM. Chemical composition of common bile duct stones. r J Surg 1986; 73: Gore RM, Nemcek AA Jr, Vogelzang RL. Choledocholithiasis. In: Gore RM, Levine MS, Laufer I, eds. Textbook of Gastrointestinal Radiology. Philadelphia: Saunders, 1994: Lu SC, Kaplowitz N. Diseases of the biliary tree. In: Yamada T, ed. Textbook of Gastroenterology. Philadelphia: Lippincott, 1992: Jeffrey R, Federle MP, Laing FC, Wall S, Rego J, Moss AA. Computed tomography of choledocholithiasis. AJR 1983; 140: Federle MP, Cello JP, Laing FC, Jeffrey R. Recurrent pyogenic cholangitis in Asian immigrants: the use of sonography and computed tomography. Radiology 1982; 143: rakel K, Lameris JS, Nijs HGT, Terpstra OT, Steen G, lijenberg C. Predicting gallstone composition with CT: in vivo and in vitro analysis. Radiology 1990; 174: aron RL, Rohrmann CA Jr, Lee SP, Shuman WP, Teefey SA. CT evaluation of gallstones in vitro: correlation with chemical analysis. AJR 1988; 151: Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 219

Koledokolitiyazis Tan s nda USG ile ERCP Duyarl l k Karş laşt r lmas

Koledokolitiyazis Tan s nda USG ile ERCP Duyarl l k Karş laşt r lmas Klinik Çal şmalar/clinical Reports Koledokolitiyazis Tan s nda USG ile ERCP Duyarl l k Karş laşt r lmas Ersan ÖZASLAN, Yusuf AKCAN, Ali R za SOYLU, Yusuf BAYRAKTAR, Serap ARSLAN, Bülent SİVRİ, Burhan KAYHAN

Detaylı

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports) Tıkanma tipi sarılığı olan olgularda manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi bulgularının perkütan transhepatik kolanjiografi bulgularıyla karşılaştırılması RŞTIRMLR (Research Reports) TIKNM TİPİ SRILIĞI

Detaylı

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı

Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi (MRKP) pankreatik ve biliyer sistemin

Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi (MRKP) pankreatik ve biliyer sistemin DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2006; 37:72-77 Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi: klinik uygulamalar F. Bilge Ergen 1 1 Uzman Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Detaylı

OBSTRUCTIONAFTERFATTYMEAL Burhan ŞAHİN Gülay TEMUCİN

OBSTRUCTIONAFTERFATTYMEAL Burhan ŞAHİN Gülay TEMUCİN Koledok Obstrüksionunun Ultrasonografîk Tanısında Yağ Testinin Değeri Ali İhsan DOĞRU M. Emin CANER Fatih HILMİOGLU TH SONOGRAFIC DIAGNOSIS OF THE COMMONBİLE DUCT Perihan OĞUZ OBSTRUCTIONAFTERFATTYMEAL

Detaylı

Koledok Alt Uç Taş n n Perkütan Tedavisi #

Koledok Alt Uç Taş n n Perkütan Tedavisi # Koledok Alt Uç Taş n n Perkütan Tedavisi # Sinan ŞAHİN*, M. Halil ÖZTÜRK**, Mehmet GÜMÜŞ**, Serra ÖZBAL SOYLU**, Baki HEKİMOĞLU** * Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araşt rma Hastanesi,

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Bora Barut1, Volkan İnce1, Fatih Özdemir1, Hüseyin Yönder1. Abstract. Billroth II

Bora Barut1, Volkan İnce1, Fatih Özdemir1, Hüseyin Yönder1. Abstract. Billroth II Subtotal Gastrektomi Ameliyatı Geçirmiş bir Hastada ERCP Sonrası Gelişen İntestinal Perforasyon Intestinal Perforation Following ERCP In a Patient With Previous Gastric Resection Genel Cerrahi Başvuru:

Detaylı

Anatomical variations of the biliary tree in patients undergoing percutaneous biliary intervention

Anatomical variations of the biliary tree in patients undergoing percutaneous biliary intervention KDEMİK GSTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2009; 8 (1): 24-28 ÖZGÜN RŞTIRM Perkütan biliyer girişim uygulanan hastalarda safra yollarındaki anatomik varyasyonlar natomical variations of the biliary tree in patients

Detaylı

Dr. Mustafa Hasbahçeci

Dr. Mustafa Hasbahçeci Dr. Mustafa Hasbahçeci Kaynaklar Tokyo Guidelines for acute cholangitis-2007 *Background: Tokyo Guidelines for the management of acute cholangitis and cholecystitis. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2007;14(1):1-10.

Detaylı

Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi (MRKP), pankreatobiliyer

Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi (MRKP), pankreatobiliyer Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2004) 10:296-303 ABDOMEN RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Biliyer sistemin anatomik varyasyonlar : MRKP bulgular Ebru Düflünceli, Ayfle Erden, lhan Erden AMAÇ ntra ya da ekstrahepatik

Detaylı

Safra Yolu Yaralanmalarının Perkütan Biliyer Drenaj İle Tedavisi

Safra Yolu Yaralanmalarının Perkütan Biliyer Drenaj İle Tedavisi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 29 (1): 1-5, 2003 Safra Yolu Yaralanmalarının Perkütan Biliyer Drenaj İle Tedavisi M.Yurtkuran SADIKOĞLU *, Ganime SADIKOĞLU **, Cüneyt ERDOĞAN *** * ** Uludağ

Detaylı

ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ. Gastroenteroloji Bilim Dalı

ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ. Gastroenteroloji Bilim Dalı ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ Dr. Hakan Şentürk Gastroenteroloji Bilim Dalı Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi A.K. 69, E A.K. 69 Yaş, E Şikayeti: 1 ayda 10 kg kaybı olan ve 15 gündür sarılığı artan hasta. USG:İntrahepatik

Detaylı

KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA. Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA. Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara Safra kese taşı sıklığı yüksek Sekonder biliyer siroz CCA KC S ERCP HCC Alkol..Pankreas

Detaylı

SAFRA YOLLARI PATOLOJİLERİNDE ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE ENDOSKOPİK KOLANJİOPANKREATOGRAFİ BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI

SAFRA YOLLARI PATOLOJİLERİNDE ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE ENDOSKOPİK KOLANJİOPANKREATOGRAFİ BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI Özgün Makale / Original Article Öztürk ve Ark. 10 SAFRA YOLLARI PATOLOJİLERİNDE ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE ENDOSKOPİK KOLANJİOPANKREATOGRAFİ BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI The Comparıson Of

Detaylı

Doğumsal safra kanalı kistleri nadir patolojiler olup olguların

Doğumsal safra kanalı kistleri nadir patolojiler olup olguların güncel gastroenteroloji 13/3 Doğumsal Safra Kanalı Kistlerine Genel Bir Bakış Nuray HALİLOĞLU, Esra ÖZKAVUKÇU, Ayşe ERDEN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara Doğumsal safra

Detaylı

Pankreas divizum, pankreatik anatominin en s k görülen konjenital

Pankreas divizum, pankreatik anatominin en s k görülen konjenital Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:339-344 ABDOMEN RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Pankreas divizum: MR kolanjiyopankreatografinin tan sal önemi Banu Ya murlu, Ayfle Erden, lhan Erden AMAÇ Pankreas

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

T AD. Ekstrahepatik safra yollarının tıkanmalarında cerrahi tedavi metodları ARAŞTIRMA

T AD. Ekstrahepatik safra yollarının tıkanmalarında cerrahi tedavi metodları ARAŞTIRMA Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (1) :16-22 T AD ARAŞTIRMA Ekstrahepatik safra yollarının tıkanmalarında cerrahi tedavi metodları Kemal Arslan 1, Cemil Er 1, M.Ali Eryılmaz 1, İsmail Akgün 2, Mehmet

Detaylı

İndetermine koledok darlıklarında fırça sitolojisinin değeri: Şişli Etfal deneyimi

İndetermine koledok darlıklarında fırça sitolojisinin değeri: Şişli Etfal deneyimi ÖZGÜN ARAŞTIRMA 2014; 22(3): 64-68 İndetermine koledok darlıklarında fırça sitolojisinin değeri: Şişli Etfal deneyimi Diagnostic yield of brush cytology in indeterminate biliary strictures: Şişli Etfal

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler. Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler. Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Elektromanyetik Spektrum E= hf 1nm 400-700nm 1m Kozmik ışınlar Gama ışınları X ışınları Ultraviole

Detaylı

Bu yaz da İstanbul da radyoloji eğitimi veren 3 t p fakültesi, 6

Bu yaz da İstanbul da radyoloji eğitimi veren 3 t p fakültesi, 6 Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:577-581 GENEL RADYOLOJ DE ERLEND RME: GENEL BAKIfi 2001 y l nda stanbul da radyoloji e itimi: Avrupa Birli i standartlar n n neresindeyiz? Muzaffer Baflak, fiükrü

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

Biliyer Kanülasyon ve Biliyer Sfinkterotomi

Biliyer Kanülasyon ve Biliyer Sfinkterotomi Biliyer Kanülasyon ve Biliyer Sfinkterotomi Dr. Abdurrahman KADAYIFCI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 5/18/2012 Kadayifci A 1 Sunum Planı Başlarken, Biliyer kanülasyon, Selektif kanülasyon, Biliyer

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

Trakeobronşial ağac ilgilendiren hastal klar n tan s için fiberoptik

Trakeobronşial ağac ilgilendiren hastal klar n tan s için fiberoptik Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:61-66 TORAKS RADYOLOJ S Hava yollar n n helikal T ile üç boyutlu görüntülenmesi anu Al c o lu, Aysun Erdo an, Süha Koparal, Alp Karademir, Mine Özkul, Figen Atalay,

Detaylı

Ciddi hiperbilirübinemi nedenleri, tan ve sa alt m

Ciddi hiperbilirübinemi nedenleri, tan ve sa alt m ÖZGÜN ARAfiTIRMA Ciddi hiperbilirübinemi nedenleri, tan ve sa alt m The causes, diagnosis and treatment of severe jaundice Engin ALTINTAfi 1, An l TOMBAK 2, Burçin TELL O LU 2 Mersin Üniversitesi T p Fakültesi

Detaylı

Manyetik Rezonans Kolanjiyopankreatografi

Manyetik Rezonans Kolanjiyopankreatografi güncel gastroenteroloji 14/1 Manyetik Rezonans Kolanjiyopankreatografi Kemal ARDA, Elif AKTAŞ, Nazan ÇİLEDAĞ Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara GİRİŞ Manyetik rezonans

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR NÖRORADYOLOJİ NÖRORADYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR Dr. Faysal EKİCİ İNCELEME YÖNTEMLERİ DİREKT GRAFİLER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ MANYETİK

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

Karaciğer transplantasyonu ilk kez 1963 y l nda Dr. Thomas

Karaciğer transplantasyonu ilk kez 1963 y l nda Dr. Thomas Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:549-554 G R fi MSEL RDYOLOJ RfiTIRM YZISI Karaci er transplantasyonu sonras geliflen biliyer ve vasküler komplikasyonlarda giriflimsel radyoloji ünyamin Güney,

Detaylı

ABDOMENDE NORMAL RADYOLOJİK ANATOMİ ve DEĞERLENDİRME ALGORİTMASI

ABDOMENDE NORMAL RADYOLOJİK ANATOMİ ve DEĞERLENDİRME ALGORİTMASI ABDOMENDE NORMAL RADYOLOJİK ANATOMİ ve DEĞERLENDİRME ALGORİTMASI A) Direkt Karın Grafisi (kontrast madde verilmez) Ayakta Sırtüstü B) İndirekt Grafiler (KM verilir) Baryumlu incelemeler IV Ürografi Anjiografi

Detaylı

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Klinik Öykü: 4.5 yaşında erkek çocuk, kusma ve karın ağrısı atakları ile

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

KARACİĞER MR GÖRÜNTÜLEMEDE DEĞİŞEN PARADİGMA

KARACİĞER MR GÖRÜNTÜLEMEDE DEĞİŞEN PARADİGMA KARACİĞER MR GÖRÜNTÜLEMEDE DEĞİŞEN PARADİGMA Dr. Şükrü Mehmet Ertürk Radyolojinin diğer alanlarında olduğu gibi, karaciğer görüntülemenin de primer amacı benign lezyonları, malign lezyonlardan ayırt etmektir

Detaylı

UÜ-SK RADYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK RADYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI 1 / 7 1. HİZMET KAPSAMI: Radyoloji Anabilim Dalı ayaktan ve yatan, çocuk ve yetişkin hastalara tanı ve tedavi hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat sunulur. 1.1. Ultrasonografi (US) Ünitesi:

Detaylı

Trakeobronþial obstrüksiyonlarda Multidedektör BT sanal bronkoskopi

Trakeobronþial obstrüksiyonlarda Multidedektör BT sanal bronkoskopi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2004: 2 (3): 19-24 ARAÞTIRMA Trakeobronþial obstrüksiyonlarda Multidedektör BT sanal bronkoskopi M.Emin Sakarya 1, Kürþat Uzun 2, Köksal Yuca 3, Mustafa Harman 1, Ayten Ýþlek

Detaylı

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca;

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; SERVİKS KANSERİ Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; Serviks kanseri uterusun giriş kısmı olan serviks bölümünün tümörüdür. Halk arasında Rahim ağzı kanseri denir.

Detaylı

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 86 Ölçme Değerlendirme Komisyonu UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 29 May s 2010 tarihinde Türkiye deki bütün uzmanl k dallar aras

Detaylı

Kolesistektomi, akut kolesistitin (AK) standart tedavisi olup mortalitesi

Kolesistektomi, akut kolesistitin (AK) standart tedavisi olup mortalitesi Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2004) 10:323-327 G R fi MSEL RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Yüksek cerrahi riskli hasta grubunda perkütan kolesistostomi sonuçlar Devrim Ak nc, Okan Akhan, Mustafa Özmen,

Detaylı

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ)

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) Dr. İhsan Karadoğan V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 18-22 Kasım 2012 Antalya 1111 1111 1111 1111 UYGULAMA BASİT YORUM SON DERECE KARMAŞIK

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Primer sklerozan kolanjit (PSK) etyolojisi bilinmeyen,

Primer sklerozan kolanjit (PSK) etyolojisi bilinmeyen, Güncel Gastroenteroloji Sklerozan kolanjit radyolojisi Dr. Hasan YERL, Dr. Muhteflem A ILDERE aflkent Üniversitesi T p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal, Ankara Primer sklerozan kolanjit (PSK) etyolojisi

Detaylı

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi ÜST ABDOMEN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İNCELEMESİ, GENEL

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi ÜST ABDOMEN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İNCELEMESİ, GENEL TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi ÜST ABDOMEN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İNCELEMESİ, GENEL İnceleme Kodu: TRD- Abd - 050401 Hazırlanma Tarihi: 30.6.2007 Tanım: Üst abdomen bilgisayarlı

Detaylı

Taş Çıkarma Stent Takma. Dr Bahattin Çiçek Acıbadem Üniversitesi Acıbadem Maslak Hastanesi

Taş Çıkarma Stent Takma. Dr Bahattin Çiçek Acıbadem Üniversitesi Acıbadem Maslak Hastanesi Taş Çıkarma Stent Takma Dr Bahattin Çiçek Acıbadem Üniversitesi Acıbadem Maslak Hastanesi 1974 ilk sfinkterotomi Classen M, Demling L. Endoskopische Sphinkterotomie der Papilla Vateri und Steinextraktion

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi

Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi Renal (böbrek) ultrason; çabuk, güvenli, ucuz ve invaziv (girişimsel) olmayan ve ultrason (insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses) dalgalarının

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

1 3Biyomedikal M 0 7 0 5hendisli 0 7 0 5i ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

1 3Biyomedikal M 0 7 0 5hendisli 0 7 0 5i ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Sayfa 1/7 Bronkoskopi Nedir? yavuznuri, 11 Jun 06 saat: 12:30 Hastal 0 7 0 5 0 7 0 5 0 7 0 5n t 0 7 0 5r 0 7 0 5n 0 7 0 5n belirlene bilmesi yani tan 0 7 0 5 maksatl 0 7 0 5 olarak doktorunuzun bronkoskop

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Biliyer Obstrüksiyon Nedenleri ve Uygulanan Tedaviler; 139 Olguluk Seri

Biliyer Obstrüksiyon Nedenleri ve Uygulanan Tedaviler; 139 Olguluk Seri Van Tıp Dergisi: 7 (1): 10-15, 2000 Ostrüktif İkterler ve Tedavileri Biliyer Obstrüksiyon Nedenleri ve Uygulanan Tedaviler; 139 Olguluk Seri Osman Güler, Abbas Aras, Metin Aydın, Erol Kisli, Öztekin Çıkman

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

Ürolitiyazisli olgular n %87 si hastanelerin acil polikliniğine

Ürolitiyazisli olgular n %87 si hastanelerin acil polikliniğine Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:523-527 ABDOMEN RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Akut bö ür a r l olgularda ürolitiyazis tan s nda kontrasts z spiral BT ile VP nin karfl laflt r lmas Ökkefl. Karahan,

Detaylı

Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Safra Kaçaklarının Yönetiminde Perkütan Tedavinin Yeri

Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Safra Kaçaklarının Yönetiminde Perkütan Tedavinin Yeri Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201309404 Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Safra Kaçaklarının Yönetiminde Perkütan Tedavinin Yeri Filiz İslim 1, Aysun Erbahçeci Salık 1, Suna Örs 1, Koray

Detaylı

Cumhuriyet Tıp Dergisi Cumhuriyet Tıp Derg 2013; 35: Cumhuriyet Medical Journal Cumhuriyet Med J 2013; 35:

Cumhuriyet Tıp Dergisi Cumhuriyet Tıp Derg 2013; 35: Cumhuriyet Medical Journal Cumhuriyet Med J 2013; 35: Olgu sunumu-case report http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1750 Akut sağ üst kadran ağrısının nadir bir nedeni: Spontan intrahepatik safra yollarına rüptüre kist hidatik ve çok kesitli bilgisayarlı tomografi

Detaylı

AMPUL ve FLAKON BİÇİMİNDEKİ İLAÇLARIN HAZIRLANMASI

AMPUL ve FLAKON BİÇİMİNDEKİ İLAÇLARIN HAZIRLANMASI 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 11.Hafta ( 24-28 / 11 / 2014 ) AMPUL VE FLAKON BİÇİMİNDEKİ İLAÇLARIN HAZIRLANMASI 1.) Enjektörler ve İğneler Slayt No : 21 AMPUL ve FLAKON BİÇİMİNDEKİ İLAÇLARIN HAZIRLANMASI

Detaylı

Radyolojik Teknikler - I MRG

Radyolojik Teknikler - I MRG F.Ü. SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2014 Radyolojik Teknikler - I MRG Selami SERHATLIOĞLU MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME Manyetik güç birimi; 1 Tesla = 10.000 Gauss, (MRG) Dünyanın da sabit bir manyetik

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Malign bilier obstrüksiyonlarda ve efllik eden bilomalarda perkütan bilier drenaj

Malign bilier obstrüksiyonlarda ve efllik eden bilomalarda perkütan bilier drenaj ÖZGÜN ARAfiTIRMA Malign bilier obstrüksiyonlarda ve efllik eden bilomalarda perkütan bilier drenaj Percutaneous biliary drainage in malignant biliary obstruction and accompanying bilomas Bilgin Kadri ARIBAfi,

Detaylı

Gallbladder Ascariasis: A Rare Case

Gallbladder Ascariasis: A Rare Case Gallbladder Ascariasis: A Rare Case İsmail Okan Yıldırım 1, Ayşe Aktaş 1 1 Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği; Ankara Abstract A 21 year-old female patient admitted to the emergency

Detaylı

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hepatobilier sistem tümörleri Kolanjiokarsinom Hepatoselüler karsinom Safra kesesi tümörleri Ampulla Vater tümörleri Pankreas

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

KOLESİSTEKTOMİYE BAĞLI SAFRA YOLU YARALANMALARINDA ENDOSKOPİK TANI VE TEDAVİ

KOLESİSTEKTOMİYE BAĞLI SAFRA YOLU YARALANMALARINDA ENDOSKOPİK TANI VE TEDAVİ KOLESİSTEKTOMİYE BAĞLI SAFRA YOLU YARALANMALARINDA ENDOSKOPİK TANI VE TEDAVİ Dr. Sait BAĞCI (*), Dr. Cemal Nuri ERÇİN (*), Dr. Ahmet TÜZÜN (*), Dr. Mustafa GÜLŞEN (*), Dr. Ahmet UYGUN (*), Dr. Müjdat BALKAN(**),

Detaylı

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenme hedefleri Adrenal bez kitlelerinin BT ile değerlendirilmesinde temel prensip ve bulguları öğrenmek

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Risk Yönetimi. Gürcan Banger

Risk Yönetimi. Gürcan Banger Risk Yönetimi Gürcan Banger Risk Yönetimine giriş Bu sunumun amacı, sivil toplum alanında hizmet tedarik projelerinde, süreç boyunca ortaya çıkması muhtemel risk alanlarının tespiti ve takibi ile oluşabilecek

Detaylı

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. OLGU SUNUMU DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. GAZİANTEP MO; 44 yaşında sağlık çalışanı erkek hasta Şikayeti: Gün içerisinde

Detaylı

Laparoskopik Kolesistektomiye Ba l Safra Yollar Yaralanmalar n n Endoskopik Tedavisi

Laparoskopik Kolesistektomiye Ba l Safra Yollar Yaralanmalar n n Endoskopik Tedavisi Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2008;25:102-106 Laparoskopik Kolesistektomiye Ba l Safra Yollar Yaralanmalar n n Endoskopik Tedavisi Celal ÇERÇ 1, Altu ENOL 2, M.Cem KOÇKAR 2, Muhammed AKÇAO LU 1, Nihat

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Radyolojik görüntüleme teknikleri eşliğinde yap lan girişimsel işlemler

Radyolojik görüntüleme teknikleri eşliğinde yap lan girişimsel işlemler Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:211-215 TORAKS RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Toraks kitle lezyonlar nda BT floroskopi eflli inde perkütan ince i ne biyopsisi Emir fiilit, Zekai Pekkafal, Kemal

Detaylı

Pulmoner embolizm (PE) ve derin ven trombozu (DVT) bir hastal ğ n

Pulmoner embolizm (PE) ve derin ven trombozu (DVT) bir hastal ğ n Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:139-144 KARD YOVASKÜLER RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Tromboembolik hastal kta alt ekstremite derin ven trombozunun indirekt BT venografi ve Doppler US ile de erlendirilmesi

Detaylı

PANKREAS KARSİNOMU. Dr.Nevra ELMAS Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İzmir

PANKREAS KARSİNOMU. Dr.Nevra ELMAS Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İzmir PANKREAS KARSİNOMU Dr.Nevra ELMAS Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İzmir Özet: Son yıllarda kesitsel görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi ile pankreas kanseri saptanma oranında tüm

Detaylı

Prof. Dr. İrfan Orhan Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Androloji BD, Elazığ.

Prof. Dr. İrfan Orhan Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Androloji BD, Elazığ. Prof. Dr. İrfan Orhan Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Androloji BD, Elazığ. Ejakülatör Kanal Patolojileri 1942 R. Gutierrez 1973 S. Farley, R. Barnes İnfertilitedeki önemi Azoospermi (Obstrüktif)

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL Kurum ve kuruluşlarla ilişki bulunmamaktadır CEZA SORUMLULUĞU KALDIRILAN OLGULARDA ZORUNLU AYAKTAN TEDAVİYE UYUMU ETKİLEYEN ETMENLER Dr.Sena Yenel Özbay CEZA SORUMLULUĞUNUN KALDIRILMASI Suç eyleminin gerçekleştiği

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

Hibrid tedavi ve görüntüleme sistemleri (PET/MR)

Hibrid tedavi ve görüntüleme sistemleri (PET/MR) 15. Medikal Fizik Kongresi, 16-19 Mayıs 2015, Trabzon Hibrid tedavi ve görüntüleme sistemleri (PET/MR) Radyoloji görüşü Dr. Gülgün ENGİN İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Sunu planı 30 dak süre

Detaylı