ENERJİ ÜRETİMİ VE KÜRESEL ISINMA: FEN EĞİTİMİ ÇEVRE DOSTU DAVRANIŞLARA NEDEN OLABİLİR Mİ?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERJİ ÜRETİMİ VE KÜRESEL ISINMA: FEN EĞİTİMİ ÇEVRE DOSTU DAVRANIŞLARA NEDEN OLABİLİR Mİ?"

Transkript

1 ENERJİ ÜRETİMİ VE KÜRESEL ISINMA: FEN EĞİTİMİ ÇEVRE DOSTU DAVRANIŞLARA NEDEN OLABİLİR Mİ? Kılınç A, Boyes E, Stanisstreet M, Skamp K, Rodriguez M, Malandrakis G, Fortner R, Taylor N, Chhokar K, Dua S, Ambusaidi A, Cheong I, Kim, M., ve Yoon, HG. ÖZET Son yıllarda eğitimin çevre dostu davranışlara neden olabileceği yönünde bir beklentinin olduğu gözlenmektedir. Ancak genelde çevre konularındaki eğitimin davranış üzerinde güçlü bir etkisi yoktur. Bu çalışma bazı özel davranışların faydası ile ilgili inançlar ile bu davranışları yapmaya olan niyet arasındaki ilişkileri incelemektedir. Aralarında Türkiye nin de bulunduğu toplam 11 ülkeden öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Bu sunumda öğrencilerin küresel ısınmanın azaltılmasında nükleer enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili düşünceleri ele alınmıştır. Davranışın faydasına olan inanç ile o davranışı yapmaya olan niyet arasındaki ilişki üretilen bazı indisler sayesinde ölçülmüş ve böylece bir kişinin bir davranışın etkililiğine olan inancı arttıkça o davranışı yapmaya olan niyetin artabileceği ile ilgili veriler elde edilmiştir. Farklı ülkelerde bazı farklı davranışlar ile ilgili bu indislerin kıyaslanması ile davranış değişimi yönünde eğitimin etkililiği anlaşılabilir. GİRİŞ IPPC nin buzul erimeleri ile ilgili tartışmalı iddaları, East Anglia üniversitesi nin lerinin sızdırılması ve karbon emisyonlarının sınırlandırılması amacıyla düzenlenen Kopenhag Konferansının başarısız olması gibi son gelişmelere rağmen günümüzde bilim adamları arasında küresel ısınmanın reel bir fenomen olduğu konusunda bir consensus bulunmaktadır. Ayrıca güvenilir kaynaklar küresel ısınmanın geniş bir çevresel bozulmaya ve bunun da ekonomik (Stern, 2007), politik (Solana, 2008). ve sosyal (IPCC, 2007) yaşamı tehdit edeceğini ifade etmektedir. Küresel ısınmanın tahmin edilen sonuçları düşünüldüğünde, karbon salınımlarının azaltılması ile ilgili çalışmalar acilen planlanmalıdır. Bu süreçte insanların sera gazı salınımına yapmış olduğu katkının azaltılması da gereklidir, nitekim insanlar çevre ve küresel ısınma anlamında etkili olan birçok davranışı göstermektedirler (Jensen and Schnack, 2006). Çevre eğitiminin amaçları ile ilgili birçok tartışma olmasına rağmen, küresel ısınmanın azaltılmasının gerekliliği de düşünüldüğünde, amaçlardan birinin öğrencilerin daha çevre dostu davranışlara yönelik olarak hazırlamak olmalıdır. (Jurin and Fortner, 2002). Sonuçta, etkili bir çevre eğitimi (formal veya informal) çevresel bozulmaya karşı açılan savaşta önemli bir argümandır. Çevre dostu davranış modellerinin geliştirilmesiyle ilgili birçok çabanın olduğu gözlenmektedir (Kollmus and Agyeman, 2002). Ancak bazı genel tutumların ilgili davranışlarla ilişkisini çalışmada bazı sınırlılıkların olduğu açıktır.özellikle bilgi, tutum ve davranış arasındaki ilişkiler diğer birçok faktöründe devreye girmesiyle zayıflamaktadır. Bu tip faktörlere sosyal normlar (Cialdini, Reno and Kallgren, 1990), fiziksel engelleyiciler ve destekleyiciler (Coraliza and Berenguer, 2000) ile öz yeterlilik (Devine Wright, Devine Wright and Flemming, 2004) örnek olarak verilebilir. Bu faktörlerden her biri düşünülen çevre dostu davranışa göre değişebilir.bu durumu engellemek için Boyes, Skamp ve Stanisstreet (2009) katılımcıların bazı özel çevresel davranışları yapmaya olan niyetleri ve o davranışların bir çevre problemini (küresel ısınma) gidermede olabilecek etkileri ile ilgili inançları ölçen bir anket geliştirdiler. Ayrıca olumlu ve olumsuz motive ediciler bu tarz özel bazı davranışlar için bile etkili olabilir ve farklı kültürlerde farklı şekillerde ortaya çıkabilirler. Küresel ısınmanın azaltılacaksa, bu çeşitliliklerin algılanması oldukça önemlidir, sonuçta birçok ülkedeki insanların karbon salınımının azaltılmasıa

2 ortak bir katkısının olması gerekmektedir. Bu nedenden dolayı normalde çalışma İngiltere de başlatılmış olmasına rağmen Türkiye nin de aralarında bulunduğu diğer kültür ve ülkelere de genişletilmiştir. Amacımız aşağıdaki gibi bazı araştırma sorularına cevap bulmaktır: 1 Öğrenciler hangi oranda belirli bazı çevre dostu davranışları yapmaya niyetliler? Biz bu ölçümü Davranışa olan Niyet olarak adlandırdık. 2 Öğrenciler çeşitli özel davranıların küresel ısınmayı azaltmada etkili olacağına hangi oranda inanıyorlar? Bu ölçümü Davranışın inanılan Faydası olarak adlandırdık. 3 Davranışa olan Niyet ile Davranışın inanılan Faydası arasında hangi oranda matematiksel ilişkiler var? Bu tarz ilişkiler inancın arttırılmasıyla davranı değişikliklerinin yaratılması prensibine dayanarak Eğitimin Potansiyel Etkililiği gibi yeni bir ölçümü incelememizi sağlamıştır. 4 Farklı ülkelerde yaşayan öğrencilerde bu ölçüm ve indisler açısından ne gibi farklılıklar var? METOT Anket tasarımı ve uygulanması Bu çalışmada İngiltere de kullanılmak üzere geliştirilmiş olan yeni bir kapalı anket formundan yararlanılmıştır (Boyes, Skamp and Stanisstreet, 2009). Dolayısıyla kullanımdan önce anketin geri çevirisi (back-translation) yapılmıştır. Bu aşamada anket Türk araştırmacı tarafından Türkçe ye çevrilmiş, daha sonra bir İngilizce dil uzmanı Türkçe anketi tekrar İngilizce ye çevirmiş, elde edilen bu çevirlmiş İngilizce form anketin orjinal geliştiricileri ile birlikte dil ve anlam bütünlüğü bakımından tekrar incelenerek anket Türkiye örneklemine uyarlanmıştır. Anketin kapak sayfasında öğrencilerin sınıfları, yaşları ve cinsiyetleri sorulmuştur. Anketin ilk bölümünde öğrencilerin çevre dostu davranışları yapmaya olan niyetleri (Davranışa olan niyet derecesi) sorgulanmıştır Bu bölümde Elektriğimizin çoğu rüzgar, güneş ve dalga gücünden üretilmiş olsaydı, elektrik için daha fazla para ödeyebilirdim gibi güncel hayattan örnekler kullanılmıştır. Ayrıca bu bölümde ulaşum, ev, besin ve enerji üretimi gibi temalarla ilgili 20 madde yer almıştır. Temalardan enerji üretimi bu sunumun içeriğini oluşturmaktadır. Anketin ikinci bölümünde ise, öğrencilerin birinci bölümdeki özel çevre koruma davranışlarının küresel ısınmayı ne kadar azaltacağı ile ilgili algıları (Davranışın etkililiğine olan inanç) sorgulanmıştır. Dolayısıyla bu bölümde de ilk bölümdeki maddelerle eşleşen toplam 20 madde bulunmaktadır. Ancak bu bölümde maddeler örneğin Eğer elektriğimizin çoğu rüzgar, güneş ve dalga gücünden karşılanmış olsaydı, küresel ısınma azalacaktı şeklinde hazırlanmıştır. Gerçek ankette ilk ve ikinci bölümdeki maddeler öğrencilerin eşleşmeleri algılamalarına izin vermemek için farklı sırada sorulmuştur. Maddeler eşlendiği içiniki bölümdeki muhtemel cevap seçenekleri de tarafımızdan anlamsal olarak eşlenmiştir. Bu durum öğrencinin bir davranışı yapmaya olan niyetinin derecesi ile o davranışın küresel ısınmayı azaltmada faydalı bir etkisinin olacağına olan inancının derecesi arasındaki ilişkileri görmemizi sağlamıştır. Anket, 11 ülkeden toplam 12,627 (11-18 yaş arası) öğrenci tarafından doldurulmuştur (Tablo 1). Anket normal sınıf ortamında, öğrencilerin ders öğretmeni ve araştırmacılardan birinin eşliğinde doldurulmuştur. Ayrıca öğrencilere verilen bilgilerin gizli tutulacağı ifade edilmiştir. Bulguların analizi ve indislerin üretilmesi Öncelikle Davranışa olan Niyet Derecesi ve Davranışın İnanılan Faydası ile ilgili cevapların ülkelere gore dağılımı ortaya çıkarılmıştır. Bunu takiben Davranışa olan Niyet Derecesi ile Davranışın İnanılan Faydası arasındaki ilişkileri belirlemek için bazı yeni indisler hesaplanmıştır. Örneğin Scatter Grafiğinde Davranışa olan Niyet Derecesi y eksenine Davranışın İnanılan Faydası x eksenine yerleştirilerek regresyon eğrisi incelenmiştir. Bu regresyon modeli daha önce anlamsal olarak eşleştirilmiş olan anket bölümlerinin istatistiksel olarak da eşleştirmiştir. Bu ewğrinin eğimi Eğitimin Potansiyel etkililiği (küresel ısınma konusunda) adında bir ölçüyü göstermektedir. Diğer bir deyişle bu 1

3 ölçüm bir öğrenci bir davranışın etkililiğine ne kadar çok inandırılırsa o kadar davranışı yapmnaya niyetlenecektir prensibini temel almaktadır. Doğrusal ve dik bir regresyon eğrisi düz ve dik olmayan bir eğriye gore eğitim girdisinin daha yüksek olacağı davranışları temsil etmektedir. Grafik 1 bahsedilen bu durumu temsil etmektedir. Grafik 1 e dikkatli bakıldığında bu prosedürün iki farklı yeni indisi de üretebileceği gözlenmiştir. Bu indisleri Davranışa olan Doğal İsteklilik ve Davranışa olan Doğal Direnç olarak adlandırdık. Bunlardan ilki öğrencilerin bir davranışın küresel ısınmayı önlemede etkisiz olacağını düşünse bile o davranışı yapmaya olan niyetinin derecesini, ikincisi ise öğrencinin davranışın etkililiğine çok fazla inansa bile o davranışı yapmama niyetinin derecesini göstermektedir. BULGULAR Davranışa olan Niyet Derecesi ve Davranışa olan İnanç Derecesi (Tablo 1) Öğrencilerin Davranışa olan Niyet Derecesi bakımından, 11 ülkeden öğrencilerin % 39 u yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji için daha fazla para ödeyebileceğini, %24 ü ise nükleer enerjiden üretilen elektrik için daha fazla ödeyebileceğini belirtmiştir. Ancak öğrenciler ve ülkeler arasında bu konuda bazı farklılıklar dikkati çekmiştir. Ummanlı ve Hint öğrenciler yenilenebilir kaynakları en çok oranda desteklerken, İngiliz öğrenciler bu bakımdan en az isteklilerdir. Nükleer enerjiden elektrik için ise Avustralya ve İngiltere en az kabul gören yerler iken, bu konuda en olumlu ülke Hindistan olmuştur. Davranışın İnanılan Faydası ile ilgili değerlere bakıldığında tüm ülkelerdeki öğrencilerin % 68 i yenilenebilir kaynakların küresel ısınmayı azaltacağına inanırken, % 48 nükleer enerjinin bu anlamda bir katkıda bulunacağını düşünmektedir. Yenilenebilir enerjiye Singapur ve İspanyadaki öğrenciler daha fazla güvenirken, Hintli öğrenciler nükleer enerjiye en fazla inananlardır. Eğitimin Potansiyel Etkililiği ve Davranışa olan Doğal Direnç (Tablo 2) Yenilenebilir enerji için Eğitimin Potansiyel Etkililiğinin ortalama değeri (11 ülkenin toplamında) 0.21 dir. Bu indisin nükleer enerji için değeri 0.16 olup bu değer küresel ısınma önünden nükleer enerjini faydaları konusunda genç bireyleri ikna etmenin davranış değişikliğinde daha az etkili olacağını göstermektedir.eğitimin Potansiyel etkililiği indisi için, ülkeler arasında hem yenilenebilir enerji hem de nükleer enerji açısından bir çeşitliliğin olduğu gözlenmiştir. Yenilenebilir enerji için en yüksek değer Avustralya ve Singapur daki öğrencilerden gelirken en düşük değer Ummanda görülmüştür. Bu durum yenilenebilir enerjilerin faydaları ile ilgili bir öğretimin Avustralya ve Singapurda Ummana gore davranış değişikliği açısından daha başarılı olacağını göstermektedir. Nükleer enerji için, en yüksek değer Hindistan da en düşük değer ise Brunei de gözlenmiştir. Diğer bir deyişle nükleer enerjiye yönelik tutumların değiştirilmesinde Hindistanda verilecek bir eğitim Brunei den daha başarılı olacaktır. Burada tartışılacak bir diğer indis ise Davranışa olan doğal dirençtir. Bu değer öğrencilerin bir davranışın küresel ısınmayı azaltmada faydalı olacağına ikna edilse bile o davranışı yapmaya yönelik doğal bir direnç göstermesini ifade etmektedir. Diğer bir açıdan öğrencilerin yenilenebilir ve nükleer enerjilerin kullanımının desteklenmesini olumsuz etkileyen motivatörlerin etkililik derecesidir. Bu indisin yenilenebilir enerji için değeri ülkeler genelinde 0.42, nükleer enerji için 0.55 dir. Bu durum öğrencilerin zihinlerinde nükleer enerjinin kabul edilmesinde yenilenebilir enerjilere göre daha fazla olumsuz motivatörlerin olduğunu göstermektedir. Ülkeler arasında bu indisler incelendiğinde, yenilenebilir enerji için en yüksek değer İngiltere de, nükleer enerji için ise Avustralya da gözlenmiştir. TARTIŞMA Bu çalışmada küresel ısınmanın azaltılmasında etkili olabilecek iki farklı enerji üretim şekline yönelik öğrencilerin tutumlarını incelenmiştir. Hemen hemen bütün ülkelerde nükleer enerji için yenilenebilir enerjilere göre daha az destek görmektedir. Bu duruma paralel olarak bütün ülkelerde çok az öğrencinin nükleer enerjinin küresel ısınmayı önlemedeki etkisinin yenilenebilir enerjilere göre daha 2

4 fazla olacağını düşünmüştür. Görüldüğü üzere olumsuz motivatörler nükleer enerinin kabul edilmesinde yenilenebilir enerjilerinin kullanımının arttırılmasına göre daha fazla etkili olmuştur. Genç bireylerin çevre ile ilgili pratiklerinin eğitim yoluyla değiştirilmesi konusunda çeşitli indisler geliştirilmiştir. Bu noktada yenilenebilir enerjiler için yapılacak eğitim nükleer enerji için yapılacak eğitime gore daha fazla başarı potansiyeline sahiptir. Türk öğrenciler yenilenebilir enerjilerin kabul edilmesinde ortalama bir yere sahipken, nükleer enerjinin kabul edilmesinde ortalamanın çok az oranda üzerindedir. Bulgularımız öğrencilerin yenilenebilir ve nükleer enerjilerin kullanımı konusunda ikna edilmesi için yapılacak bir eğitimin öğrencilerin bu enerjileri kabul etmesinde etkili olabileceğini ancak birçok ülkede bu konuda bazı direnç yaratıcı faktörlerin olduğunu göstermiştir. Bu direncin altında yatan nedenleri göstermenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Sonuçta kavram yanılgıları veya aşırı abartılmış korkulara yönelik olarak verilecek bir eğitim etkili olabilir. KAYNAKÇA Boyes, E., Skamp, K. and Stanisstreet, M. (2009). Australian secondary students views about global warming: beliefs about actions, and willingness to act. Research in Science Education, 39 (5), Cialdini, R.B., Reno, R. & Kallgren, C. (1990). A focus Theory of Normative Conduct: Recycling the Concept of Norms to Reduce Littering in Public Places. Journal of Personality and Social Psychology. 58 (6), Corraliza, J.A., & Berenguer, J. (2000). Environmental Values, Beliefs and Actions, a Situational Approach. Environment and Behaviour. 32 (6), Devine-Wright, P., Devine-Wright, H., & Fleming, P. (2004). Situational influences on children s beliefs about global warming and energy. Environmental Education Research. 10 (4), IPCC (2007). Intergovernmental Panel on Climate Change, Fourth Assessment Report (AR4). (Mart 2009 da adresinden indirildi). Jensen, B.B. & Schnack, K. (2006). The action competence approach in environmental education. Environmental Education Research, 12 (3-4), Jurin, R. R., & Fortner, R. W. (2002). Symbolic beliefs as barriers to responsible environmental behavior. Environmental Education Research, 8 (4), Kollmus, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behaviour? Environmental Education Research. 8 (3), Solana, J. (2008). Climate change and international security: paper from the High Representative and the European Commission to the European Council (S113/08). (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/reports/99387.pdf: accessed March 2009). Stern, N. (2007). Stern Review on the economics of Climate Change: Executive Summary. (http://www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm; accessed March 2009). 3

5 Grafik 1 Tablo 1 Eğitimin Potansiyel Etkililiğinin hesaplanmasında kullanılan grafik Öğrencilerin nükleer ve yenilenebilir enerjiler konusunda Davranışa Olan Niyet derecesi ve Davranışın Faydasına olan İnanç derecesi Davranışa olan niyet derecesi (% kesinlikle veya büyük ihtimalle daha çok öderim) Believed Effectiveness of Action (% küresel ısınmayı azaltmada çok veya yeterli oranda etkili olur) Ülke Yenilenebilir enerji Nükleer enerji Yenilenebilir enerji Nükleer enerji Avustralya Brunei Yunanistan Hindistan Umman Singapur Güney Kore İspanya Türkiye ABD Ingiltere Ortalama Tablo 2 Öğrencilerde yenilenebilir ve nükleer enerji konusunda Eğitimin Potansiyel Etkililiği ve Davranışa olan Doğal Direnç Eğitimin Potansiyel etkililiği Davranışa olan Doğal Direnç Ülke Yenilenebilir enerji Nükleer enerji Yenilenebilir enerji Nükleer enerji Avustralya Brunei Yunanistan Hindistan Umman Singapur Güney Kore İspanya Türkiye ABD Ingiltere Ortalama

6 5

İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kayseri İli Örneği)

İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kayseri İli Örneği) 59 İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kayseri İli Örneği) Mevlüt DEĞİRMENCİ Aksaray Üniversitesi, Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencisi,

Detaylı

SAHİP OLMA MI EMANET GÖRME Mİ? Çevre Bilinci ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

SAHİP OLMA MI EMANET GÖRME Mİ? Çevre Bilinci ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma Çevre Bilinci ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma Ali AYTEN * Özet Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin Çanakkale savaşlarıyla ilgili algı ve yorumlama biçimlerini belirlemeye çalışmaktır.

Detaylı

SAHİP OLMA MI EMANET GÖRME Mİ? Çevre Bilinci ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

SAHİP OLMA MI EMANET GÖRME Mİ? Çevre Bilinci ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma Çevre Bilinci ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma Ali AYTEN * Özet Makalede, bireylerin çevreye karşı yönelimleri, çevreyi koruma adına yaptıkları davranışları ve dindarlık düzeyleri arasındaki

Detaylı

ÇALIŞANLARIN KONTROL ODAKLARININ ÖRGÜT İÇİ GİRİŞİMCİLİK TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

ÇALIŞANLARIN KONTROL ODAKLARININ ÖRGÜT İÇİ GİRİŞİMCİLİK TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA ÇALIŞANLARIN KONTROL ODAKLARININ ÖRGÜT İÇİ GİRİŞİMCİLİK TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. H. Nejat Basım Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Harun Şeşen Kara Harp

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

Nükleer Enerji Sahibi Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Türkiye için Tahminler

Nükleer Enerji Sahibi Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Türkiye için Tahminler Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Nükleer Enerji Sahibi Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Türkiye için Tahminler Bülent

Detaylı

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR**

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR** Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, Bahar: 51-69, 2006, Copyright 2006 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2006) Mersin de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

A RESEARCH ON ELEMENTARY SCHOOL PRESERVICE TEACHER S EARTHQUAKE KNOWLEDGE LEVEL

A RESEARCH ON ELEMENTARY SCHOOL PRESERVICE TEACHER S EARTHQUAKE KNOWLEDGE LEVEL İLKÖĞRETİM ADAY ÖĞRETMENLERİNİN DEPREM BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Adem ÖCAL ÖZET Depremler, canlı-cansız varlıklar üzerinde büyük zararlara yola açan doğal olaylardır. Bir depremin afet haline

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI VE OYUN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Araş. Gör. Yavuz İNAL* yinal@metu.edu.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI VE OYUN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Araş. Gör. Yavuz İNAL* yinal@metu.edu. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI VE OYUN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Araş. Gör. Yavuz İNAL* yinal@metu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY* kursat@metu.edu.tr Özet

Detaylı

ÇALIŞMA AHLAKININ KONTROL ODAĞI, DİNDARLIK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Başak Uçanok * Özet

ÇALIŞMA AHLAKININ KONTROL ODAĞI, DİNDARLIK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Başak Uçanok * Özet ÇALIŞMA AHLAKININ KONTROL ODAĞI, DİNDARLIK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Başak Uçanok * Özet Bu çalışmada iş dünyasının gündeminde önemi giderek artan çalışma ahlakının kontrol odağı ve bazı demografik

Detaylı

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 2 : 17 38 (2008) EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri

Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 12 Sayı: 4 Ekim 2012 ss. 449-465 Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri Impact

Detaylı

PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETLERİNİN İNCELENMESİ

PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETLERİNİN İNCELENMESİ PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT Yrd. Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji

Detaylı

TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.

TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu. TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.tr Nuray Terzi Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

Detaylı

Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek

Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek Public Disclosure Authorized Rapor No: 77722-TR Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 1 Mart 2013. Beşeri

Detaylı

BİREYSEL BAŞARI GÜDÜSÜ ORGANİZASYONEL BAĞLILIĞI NASIL ETKİLER? HOW DOES THE MOTIVE OF INDIVIDUAL ACHIEVEMENT AFFECT ORGANİZATIONAL COMMITMENT?

BİREYSEL BAŞARI GÜDÜSÜ ORGANİZASYONEL BAĞLILIĞI NASIL ETKİLER? HOW DOES THE MOTIVE OF INDIVIDUAL ACHIEVEMENT AFFECT ORGANİZATIONAL COMMITMENT? Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (2) 2007, 175-190 BİREYSEL BAŞARI GÜDÜSÜ ORGANİZASYONEL BAĞLILIĞI NASIL ETKİLER? HOW DOES THE MOTIVE OF INDIVIDUAL ACHIEVEMENT AFFECT ORGANİZATIONAL COMMITMENT? Nihat KAYA

Detaylı

Algılanan Davranışsal Kontrol, Ajzen in Teorisinde Nasıl Konumlanır? Alternatif Model Analizleri *

Algılanan Davranışsal Kontrol, Ajzen in Teorisinde Nasıl Konumlanır? Alternatif Model Analizleri * KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 12 (19): 139-152, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Algılanan Davranışsal Kontrol, Ajzen in Teorisinde Nasıl Konumlanır? Alternatif Model Analizleri * Elif

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

DEĞER EĞİTİMİ YÖNTEMLERİNE UYGUN GELİŞTİRİLEN ÇEVRE EĞİTİMİ ETKİNLİĞİNİN, İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ

DEĞER EĞİTİMİ YÖNTEMLERİNE UYGUN GELİŞTİRİLEN ÇEVRE EĞİTİMİ ETKİNLİĞİNİN, İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 30, Sayfa 231-248, 2010 DEĞER EĞİTİMİ YÖNTEMLERİNE UYGUN GELİŞTİRİLEN ÇEVRE EĞİTİMİ ETKİNLİĞİNİN, İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE

Detaylı

Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya Yönelten Etkenler: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma

Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya Yönelten Etkenler: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, Güz: 143-160, 2007, Copyright 2007 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2007) Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya Yönelten Etkenler:

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 439-468 ERGENLERDE BENLİK SAYGISI

Detaylı

Ortaöğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Kimya Derslerinde Verilen Ev Ödevlerine Karşı Tutumlarının İncelenmesi

Ortaöğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Kimya Derslerinde Verilen Ev Ödevlerine Karşı Tutumlarının İncelenmesi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı1 (2004) 147-159 Ortaöğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Kimya Derslerinde Verilen Ev Ödevlerine Karşı Tutumlarının İncelenmesi The Analysis of The Attitudes

Detaylı

Hulusi Doğan Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7444 hulusidogan@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey

Hulusi Doğan Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7444 hulusidogan@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 3C0055 SOCIAL SCIENCES Received: August 2010 Hulusi Doğan Accepted: October 2010 Engin Üngüren Series

Detaylı

YESiL ENERJi AR-GE TÜRKİYE NİN VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ

YESiL ENERJi AR-GE TÜRKİYE NİN VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ TÜRKİYE NİN YESiL ENERJi AR-GE VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ Orkun Teke Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 35160 İzmir ÖZET Büyük ölçekte dünyamızın, küçük ölçekte ise

Detaylı

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Destinasyonlarda Müşteri Temelli Değerinin

Detaylı

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * The Impact of Activity Based Value Education on Helpful Attitudes of Students Vedat AKTEPE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Detaylı