KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE KULLANIMA YENİ GİREN VE GİRECEK OLAN ANTİVİRALLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE KULLANIMA YENİ GİREN VE GİRECEK OLAN ANTİVİRALLER"

Transkript

1 KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE KULLANIMA YENİ GİREN VE GİRECEK OLAN ANTİVİRALLER Prof. Dr. İsmail Balık, Uz. Dr. Özlem Yüksel Kronik hepatit B virüs (HBV) enfeksiyonu tüm dünyada en önemli sağlık sorunlarından biridir. Kronik hepatit gelişiminin en önemli klinik sonucu karaciğer sirozu ve hepatosellüler kanserdir (HSK). Tedavi ile viral replikasyonu baskılamak, karaciğer hasarı ve buna bağlı gelişen siroz ve HSK ı önlemek için şarttır. Tedavisiz doğal seyirlerine seyirci kaldığımız kronik hepatit B (KHB) nin tarihinde interferonların 1991 yılında onay alması ile yeni bir dönem başlamıştır. KHB nin tedavi edilebileceğine dair başlangıçtaki umutların yerini, interferonlara özellikle HBeAg negatif olgulardaki kalıcı yanıtların azlığı nedeniyle karamsarlık almaya başlamış iken, 1998 yılında onay alan ilk nükleozid analogu olan lamivudin ile umutlar yeniden yeşermiştir. Antiviral tedavinin ana amacı viral replikasyonu durdurarak hastalığın remisyonunun sağlanmasıdır (1,2). Ayrıca replikasyonun inhibisyonu hastanın enfektivitesini azaltarak bulaş riskini de azaltmaktadır. Wild tip HBV enfeksiyonunda antiviral tedavinin primer amacı HBeAg serokonversiyonunun yani AntiHBe oluşumunun başarılmasıdır. Bu immunolojik yanıt karaciğer hastalığının ilerleme riskinin azaltılması demektir. HBeAg negatif yani mutant hastalarda antiviral tedavi ile HBV replikasyonu etkili bir şekilde baskılanabilir ancak hastaların çoğunda tedaviden sonra kalıcı yanıt sağlanmamaktadır. Bu nedenle de mutant hastalarda hedef viral replikasyonun kontrolü, ALT yükselmelerinin önlenmesi ve böylece hastalığın remisyonunun sağlanmasıdır. Aslında HBsAg-AntiHBs serokonversiyonun oluşması her iki vaka grubunda da amaçlanan hedeftir. Lamivudin, kolay kullanılabilirliği yanında hızlı ve güçlü etkisi ile yeni bir umud olmuş iken karşı kısa sürede gelişen YMDD mutasyonu ortaya çıkmıştır. Virüsün lamivudine direnç geliştirmesi sonucu bulunan adefovir 2002 yılında kullanıma girmiştir. Adefoviri takiben 2005 yılında pegile interferonlar ve entekavir kullanıma sunulmuştur. Ülkemizde son olarak tenofovir ve telbivudin kullanıma girmiştir. Bu bölümde ülkemizde piyasada bulunan yeni anvirallerden telbuvidin, entekavir, tenofovir ve yakın zamanda ruhsat alacağı düşünülen ya da henüz çalışmaları devam eden klevudin, emtricitabine, deoksitimidine anlatılacaktır. ENTEKAVİR Siklopentil guanozin nukleozid analoğudur. Mart 2005 te kronik HBV tedavisi için FDA onayı almıştır. Viral DNA polimeraza selektif aktivite gösterir. Woodchuck hepatitinde cccdna düzeyini ölçülemez düzeylere indirmiştir. İntraselüler yüksek konsantrasyonlara ulaşarak hem wild virüse hem de lamivudin-rezistan virüse etkilidir. Lamivudin-rezistan suşlara etki için kat daha yüksek konsantrasyon gereklidir. Nükleozid naive hastalarda 0.5 mg/gün tek doz, lamivudine rezistan suşlarda 1 mg/gün tek doz kullanılır. Faz 2 ve faz 3 çalışmalarında HBV DNA yı baskılamada, 6 aylık LAM tedavisinden daha etkili bulunmuş. Tedavi süresi 1 yıldan uzun devam eden hastalarda HBeAg serokonversiyonu %21, HBV DNA klirensi %90 oranında 117

2 bulunmuş. Naiv hastalarda tedavinin ilk 1-2 yılında virolojik breakthrough oranları %1 in altında iken lamuvidin dirençli olgularda tedavinin ilk yılında %1; 2.yılında %11; 3. yılda %27 ve 4. yılda %39 oranında bildirilmiştir hastayı içeren randomize yapılan çalışmada nükleozid naive HBeAg-pozitif ve negatif hastalara 0,5 mg/gün dozda 52 hafta verilen entekavir in ALT normalizasyonu ve viral yükte azalmanın yanı sıra histolojik iyileşmede de lamivudin e üstün olduğu bildirilmiştir. İki yılın sonunda hastaların %81 inde viral yük <300 kopya/ml olup (lamivudin grubunda %39), AntiHBe serokonversiyonu %31, (lamivudin grubunda %26), HBsAg kaybı %5 (lamivudin grubunda %3) olarak saptanmıştır. Lamivudin dirençli hastalarda 1 mg/gün verilen entekavir ile viral yükte anlamlı azalma ve histolojik iyileşme tespit edilmiştir. Entekavir rezistan mutantlar lamivudin rezistan grupta iki yıllık tedavinin sonunda %9 olarak bildirilmiştir. 181 lamivudin-rezistan olgulu başka bir çalışmada HBV DNA kaybı Entekavir ile tedavi edilenlerde dozla bağlantılı %79 lamivudine devam edenlerde ise %13 saptanmış. Lai ve arkadaşlarının 648 HBeAg negatif hastada 0.5 mg/gün entekavir ile 100 mg/gün lamivudin verilen hastalardaki tedavi yanıtlarını karşılaştırdıkları çalışmada; 48 hafta sonunda HBV DNA negatifleşmesi (<400 kopya/ml) entekavir grubunda %91, lamivudin grubunda %73 olarak bulunmuş ve 48 hafta sonunda entekavir direnci tespit edilmemiştir. Lamivudine dirençli hasta grubunda da HBV DNA düzeyinde anlamlı azalmalar saptanmıştır. HBeAg negatif KHB olgularında ise histolojik düzelmeye %70 ve saptanamayan HBV DNA sıklığı %90 olarak bulunmuştur. Histolojik yanıt alınan hastaların tedavileri 1. yılda kesilip uzun süreli izlenmeye alınmıştır (3). Uzun vadeli (5 yıl) izlem sonuçları beklenmektedir. Sonuçlar HBeAg negatif hastalarda entekavirin iyi bir alternatif olacağını düşündürmektedir (3,4). Entekavire karşı direnç lamivudin dirençli hastalarda geç olarak gözlenmektedir. Lamivudin dirençli hastalarda tedavinin ikinci yarısından sonra %10 oranında entekavire direnç gelişmektedir. Lamivudin dirençli hastalarda entekavire karşı rtt184g, rts202g ve rtm250v mutasyonları görülmektedir (5). Bu mutasyonlar lamivudine dirençlidir ancak adefovire duyarlı görünmektedir. Entekavirin adefovir ile kıyaslandığı bir faz 3 çalışmada HBeAg pozitif hastalarda 48 haftanın sonunda HBV DNA (<300 kopya/ml) üzerine etkinlikleri entekavir %58; adefovir %19 oranında tespit edilmiş. ALT normalizasyonu ise entekavir %76 iken adefovir grubunda %63 oranında rapor edilmiştir. HBeAg seroknversiyon oranları ise benzer bulunmuş (6). Oral alınabilir, yarı ömrü 110 saatten uzundur. Baraclude jenerik adı ile piyasada bulunmaktadır [0.05 mg/ml (210 ml) oral solusyon;0.5 mg 1mg film tb]. Tüm dokulara yayılım yapar. Gıdalarla birlikte alımında emilimi azalmaktadır. Bu nedenle yemeklerden 2 saat önce veya yemeklerden 2 saat sonra aç karna alınmalıdır. İdrarla %60-70 oranında değişmeden atılır. Böbrek yetmezliğinde doz ayarlanmalıdır [Kreatinin Klerensi (KrKl) ml/dk: normal dozun %50 si; KrKl ml/dk: normal dozun %30 u; KrKl <10ml/dk: normal dozun %10 u ve diyaliz sonrası ek dozlama şeklinde]. FDA gebelik katagorisi C dir. Laktik asidoz ve hepatosteatoz yapabilir. Kontrolsüz kesildiğinde şiddetli HBV alevlenmesine neden olabilir. Bu nedenle tedavi bitiminden sonra birkaç ay daha yakın takip gereklidir. En sık görülen yan etkiler (> %10) sırt ağrısı, başağrısı, influenza, nazofarenjit, ateş, ÜS- YE dir. % 3 hastada tedavinin devamı ile düzelen ALT yükseklikleri görülür. Nükleozid naive hastalarda 4 yılda % 1 den az virolojik breakthrough, lamivudine dirençli olgularda 4 yılda % 15 virolojik breakthrough saptanmıştır. TELBİVUDİN Daha önce başka amaçlarla kullanılmış yeni bir molekül olup (L-deoxythymidine-LdT) 118

3 timidinin modifiye edilmemiş beta-l enantiyomeridir. Ekim 2006 da FDA onayı almıştır. HBV ne spesifik inhibitör etkili bir nükleoziddir. HBV DNA yı reverse transkriptazın doğal substratı (sentetik timidin analoğu) ile yarışarak inhibe eder. DNA zincirinin sonlanmasına neden olur. Telbivudin in güvenirlik, antiviral aktivite ve farmakokinetiği HBeAg pozitif 43 hastayı kapsayan bir çalışmada değerlendirilmiştir. Plasebo kontrollü, doz ölçümlü bu çalışmada telbivudin in 25, 50, 100, 200, 400 ve 800 mg/gün dozları 4 hafta boyunca verilmiştir. Telbivudine bütün dozlarda iyi tolere edilmiş dozla ve tedavi ile ilişkili yan etki bildirilmemiştir. Antiviral etkinlik doz bağımlı bulunmuştur. Maksimum etki 400 mg ve üstünde saptanmıştır. Günde 800 mg verildiğinde 4 hafta sonra HBVDNA düzeyinde 3,75 log10 kopya/ml düşüş ve serum viral yükünde %99,98 azalma izlenmiştir. Faz III çalışmada telbivudin in viral süpresyonda ve karaciğer histolojisindeki iyileşmede lamivudine üstün olduğu saptanmıştır. Telbivudin rezistansı 1 yıllık tedavinin sonunda %5 oranında saptanmış ve viral polimerazda M2041 mutasyonu gösterilmiştir (7). Telbivudinle yapılan en büyük çalışma olan GLOBE çalışmasına 1367 hasta alınmıştır. Bunların 797 si e+ olgulardır. Bu çalışmada HBeAg pozitif KHB olgularında telbivudin in HBV DNA üzerine etkinliği lamivudin den hafifçe daha iyi olup, HBeAg serokonversiyonu ve histoloji üzerine ilave yararı bulunmamıştır. Bu çalışmada telbivudin ile ALT normalizasyon oranı %77, HBeAg serokonversiyon oranı %23 ve histolojik düzelme oarnı %69 olarak bulunmuştur. İki yıllık izlemin sonucunda HBV DNA daki azalma telbivudin grubunda lamivudin grubuna göre daha fazla (-5.7 vs log10 kopya/ml) bulunmuştur. ALT normalizasyonu ve HBeAg serokonversiyonu ise benzerdir [ALT normalizasyonu (%67-%61) ve HBeAg serokonversiyonu (%29 vs %24)]. Yanıt alınan ve tedavisi kesilen olguların %80 inde 1 yıllık izlemde kalıcı yanıt elde edilmiştir. Olguların %88 inde HBeAg serokonversiyonu kalıcı olmuştur. Bu çalışmada lamivudin ile de benzer sonuçlar elde (HBe- Ag serokonversiyonu %88) edilmiştir. HBeAg negatif KHB olgularında GLOBE çalışmasında HBV DNA üzerine etkinliği lamivudinden hafifçe daha fazla bulunmuştur. 52 haftalık tedavi sonrasında HBV DNA daki azalma telbivudin grubunda lamivudin grubuna göre daha fazla (-5.23 vs log10 kopya/ml) bulunmuştur. ALT normalizasyonu ise benzerdir (%74.4 vs %79). Telbivudin direnç oranları lamivudinden hafifçe daha düşüktür. GLOBE çalışmasında HBeAg pozitif olguların %12 sinde HBeAg negatif olguların %6 sında, tedavinin 52. haftasında saptanabilir düzeyde HBV DNA tespit edilmiştir. Tedaviden 52. hafta sonraki takipilerde telbivudin direnci (breakthrough ve direnç mutasyonları) e+ hastalarda %3 ve e hastalarda %2 oranında rapor edilmiştir. Tedaviden sonraki 24. haftada HBV DNA > 3 log10 kopya/ml olan hastalarda direnç riskinin daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Telbuvudinin lamivudin dirençli HBV üzerine aktivitesi olmadığı yine aynı çalışmada vurgulanmıştır. Lamivudin dirençli olgularda telbivudin çapraz direnci gelişebilmektedir. Bir başka faz 3 çalışmada 1370 olgu randomize edilmiş ve telbivudin, lamivudinle kıyaslanmış; HBV DNA (< 400 kopya/ml) üzerine etkinliği e + olgularda (%60 vs % 40), ALT normalizasyonu (%77.2 vs %74.9), HBe- Ag serokonversiyonu (%22.5 vs %21.5), virolojik breakthrough (%5.9 vs %15.3) şeklinde rapor edilmiştir. HBeAg negatif olgularda ise HBV DNA (< 400 kopya/ml) üzerine etkinliği (%88.3 vs %71.4), virolojik breakthrough (%2.3 vs %12.5) oranında bildirilmiştir (9). SEBIVO jenerik adı ile piyasada bulumaktadır, 600 mg film tb, günde tek doz şeklinde kullanılmaktadır. İdrar yolu ile atılır. Böbrek yetmezliğinde doz ayarlanmalıdır (Kreatinin Klirensi ml/dk: 600 mg 48 saatte bir; KrKl ml/dk: 600 mg 72 saatte bir; KrKl <10ml/dk:600 mg 96 saatte bir ve diyaliz sonrası ek dozlama şeklinde). FDA gebelik kategorisi B dir (10). 119

4 Telbivudine bağlı en sık görülen yan etkiler ÜSYE (%14-%17), halsizlik (%12-%14), nazofarenjit (%11-%15), baş ağrısı (%11-%12) ve karın ağrısıdır (%6-%12). Serum kreatinin kinaz yüksekliğine sebep olabilir ve genellikle asemptomatiktir (8,11). Telbivudinle ilgili optimal tedavi süresi, uzun dönem etkinliği ve kombine tedavideki rolü ile ilgili araştırmalar halen devam etmektedir. TENOFOVİR Tenofovir disoproksil fumarat HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan bir nükleotid analogudur. Kronik Hepatit B tedavisinde FDA den ağustos 2008 de onay almıştır. HBV-HIV ko-enfekte olgularda HBV DNA seviyelerinde belirgin azalmaya neden olması KHB olgularında da kullanılabileceği fikrini doğurmuştur.(12) Bu hasta grubunda tenofovir HBV yükünü hem lamivudin naiv hem de lamivudin dirençli hastalarda anlamlı oranda azaltmıştır. Özellikle lamivudin dirençli olgularda adefovirden daha etkin olduğu da gözlenmiştir (13,14). Tenofovirin HBV üzerine etkinliği gösterildikten sonra çok merkezli Faz III çalışmaları başlamıştır. HBeAg pozitif KHB olgularında adefovir ile karşılaştırıldığı ve halen devam etmekte olan randomize çalışmada tedavinin 48.haftasında HBV DNA (<400 k/ml) üzerine etkinliği tenofovir ile %76, adefovir ile %13 ve histolojik düzelmede tenofovir ile %74, adefovir ile %68 olarak bulunmuştur. Tenofovir ile HBeAg serokonversiyonu olguların %20.9 unda görülmüştür. Dikkat çekici olarak tenofovir olguların %3.2 sinde HBsAg kaybına, %1.3 ünde de HBsAg serokonversiyonuna neden olmuştur (15). HBeAg negatif KHB olgularında adefovir ile karşılaştırıldığı çalışmada tedavinin 48.haftasında HBV DNA (<400 k/ml) üzerine etkinliği tenofovir ile %93, adefovir ile %63 ve histolojik düzelmede tenofovir ile %72, adefovir ile %69 olarak bulunmuştur (16). Bu iki çalışmada da tedavinin 48. haftasından sonra her iki gruba açık etiketli olarak 5 yıla kadar tenofovir (300 mg/gün) tedavisine geçilmiştir. Viread jenerik adı ile piyasada bulunmaktadır, 245mg tenofovir disoprosil fumarata eşdeğer 300 mg lık film tb, günde tek doz şeklinde uygulanmaktadır. Gebelik kategorisi B dir. Glomeruler filtrasyon ve tübüler sekresyon ile %70-80 oranında idrar yolu ile atılır. Böbrek yetmezliğinde doz ayarlanmalıdır (Kreatinin Klirensi ml/dk: 300 mg 48 saatte bir; KrKl ml/dk: 600 mg 72 saatte bir; KrKl <10ml/dk: diyalize girmeyen hastalar için yeterli veri bulunmamaktadır, HD hastalarında total 12 saatlik diyaliz sonrası tek doz veya haftada bir kez dozlama şeklinde). Çalışmalarda bildirilen genel yan etkiler arasında baş ağrısı, bulantı-kusma, karın ağrısı, diyare, ÜSYE ayılmaktadır; ciddi yan etkileri ise ALT yüksekliği, trombositopeni şeklinde bildirilmiştir. Tenofovir kullanımı ile ilişkili Fanconi sendromu ve böbrek yetmezliği gelişen vakalar da bildirilmiştir. Hastalarda devam eden ellerde ayaklarda uyuşukluk, keçelenme, ağrı; deri döküntüsü, kaslarda güçsüzlük, tremor varlığında derhal hekime başvurmaları önerilmelidir. Nefrotoksik ajanlarla birlikte kullanılırken ve tenofovir düzeyini artıran ilaçlarla (ör: asiklovir, gansiklovir gibi anvirallerle) kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Atazanavir ile birlikte kullanımında atazanavirin düzeyini azaltacağından veya direnç gelişimine sebep olabileceğinden ötürü yanıtsızlığa neden olabilir. Didanozin ile birlikte kullanımında pankreatit, laktik asidoz riski artmaktadır. Proteaz inhibitörleri tenofovir düzeyini artırarak nefrotoksisiteye yol açabilir. KLEVUDİN Primidin (LFMAU, 2'-fluoro-5-methyl -beta- L-arabinofuranosyl uracil) nükleozid analoğudur, HBV replikasyonunun potent bir inhibitördür, etki mekanizması açıklanamamıştır. Thymidine kinase ve deoxycytidine 120

5 kinase tarafından fosforillenir ve trifosfat formu hücreden çok yavaş atılır. Günde bir kez oral yolla uygulanır. Yarılanma ömrünün 0,5-7 gün civarında olduğu tahmin edilmektedir. İn vitro çalışmalar lamivudine dirençli HBV mutantlarına karşı etkili olduğunu göstermektedir. Woodchucks hayvan modellerinde HBV DNA düzeyinde 9-log kadar azalma saptanmıştır. Kronik Hepatit B taşıyıcısı 25 hasta üzerinde yaptıkları çalışmada 4 hafta süre ile 10, 50, 100 ve 200 mg klevudin kullanımı sonrasında HBV DNA düzeyinde sırasıyla 2.5, 2.7, 3, 2.6 log azalma saptanmıştır. ALT düzeyini de yarı yarıya azaltmaktadır (19). Klinik çalışmalarda tedavi kesildikten sonra 6 ay-1 yıla kadar HBV DNA süpresyonunun devam ettiği görülmüştür. HBeAg pozitif KHB olgularında yapılan randomize, plasebo kontrollü faz III çalışmada 24 hafta klevudin aldıktan sonra 24 hafta izlenen olgularda tedavi sonunda saptanamayan HBV DNA baskılanması olguların %59 unda, ALT normalizasyonu ise olguların %68 inde saptanmıştır. İzlem sonunda klevudin ile HBV DNA baskılanmasının daha fazla olduğu görülmüştür. HBeAg serokonversiyonu ise %15 olarak gerçekleşmiştir (20,21). HBeAg negatif KHB olgularında benzer kurguda yapılan faz III çalışmada ise saptanamayan HBV DNA 24 hafta sonunda olguların %92 sinde, izlem sonu olan 48. haftada %16 sında bulunmuştur. ALT normalizasyonu ise 24. haftada %74.6, 48. haftada %70.5 oranında bildirilmiştir (22). Plasebo kontrollü faz 3 çalışmalarında klevudinle ilişkili yan etkiler arasında üst solunum yolu semptomları, karın ağrısı, asteni ve baş ağrısı sayılmaktadır. Ancak benzer yan yetkiler plasebo grubunda da gözlenmiştir (22). Çok merkezli, HBeAg pozitif ve negatif KHB olgularında 48 haftalık klevudinin kullanılacağı faz III çalışma başlamasına karşın çalışma yan etki olarak gelişen miyopati nedeniyle durdurulmuştur. EMTRİSİTABİN Lamivudinin fosforillenmiş derivesi, nukleotid analoğudur. WHV yi in vitro suprese edebilmektedir. Lamivudin ile çapraz direnç göstermektedir. Tedavinin 2. ayında HBV DNA yı % suprese eder. HBV replikasyonunun supresyonunda lamivudin kadar etkilidir. 48. haftada HBeAg serokonversiyonu % 40 bulunmuştur (23). Emtrisitabine; Faz II ve Faz III çalışmalarda araştırılmıştır. 98 hastayı kapsayan randomize bir çalışmada 48 hafta boyunca hastalar 25 mg, 100 mg ve 200 mg/gün emtrisitabine aldıktan sonraki haftalarda 96. haftaya kadar 200 mg/gün almaya devam etmişler ve en iyi sonucun 200 mg/gün alanlarda izlendiği gösterilmiştir. İki yılın sonunda HBV DNA düzeyi hastaların %53 inde 4,700 kopya/ml nin altına inerken, %33 hastada Anti- HBe seronkonversiyonu ve %85 hastada ise normal ALT düzeyi sağlanmıştır. Rezistans 96 haftanın sonunda %18 olarak bildirilmiştir (24). Bir başka plasebo kontrollü faz 3 çalışmada (HBeAg pozitif ve negatif) 248 hasta değerlendirilmiş. HBV DNA üzerine etkinliği 1 yıllık takibin sonunda %54, histolojik iyileşme üzerine etkinliği %62, HBV direnci ise %13 oranında bulunmuş. HBeAg serokonversiyon oranları plasebo ile benzer bulunmuş (23). Lamvudinle yapılmış kıyaslamalı çalışmalarda lamivudin ile benzer etkinlikte olduğu belirtilmektedir. Lamivudin-rezistan suşlarda çapraz direnç bildirilmiştir (25). Emtriva jenerik adı ile piyasada bulunmaktadır, 200 mg film tb günde tek doz şeklinde uygulanır. Oral biyoyararlanımı iyidir (%60-90), idrarla değişmeden atılır. Böbrek yetmezliğinde doz ayarlanmalıdır (Kreatinin Klerensi ml/dk: 200 mg/gün; KrKl ml/dk: 200 mg saatte bir; KrKl <10ml/dk: 200 mg 96 saatte bir ve diyaliz sonrası ek dozlama şeklinde). Emtrisitabin hepatit B tedavisinde kullanım için FDA onayı almış bir ilaç değildir. Emtrisitabin in kapsül formu 2 Temmuz 2003 tarihinde, oral solusyonu 28 Eylül 2005 tarihinde HIV-1infeksi- 121

6 yonun tedavisi için FDA onay almıştır. HIV tedavisinde NRTI sınıfı bir ilaçtır. Son yıllarda HIV tedavi rehberlerinde iki NRTI ve bir NNRTI içeren HAART tedavi rejimlerinde tenofovir ile birlikte bir NNRTI (Efavirenz ) ile tercih edilen bir tedavi şekli haline gelmiştir. Bu üçlünün (efavirenz-tenofovir+emtricitabine) Atripla adında kombine preparatı da vardır. Gebelik katagorisi B dir. Yan etkileri arasında baş ağrısı, bulantı, kusma, diyare, depresyon, insomnia, anormal rüyalar, asteni ve karın ağrısı sayılmaktadır (26). Emtrisitabinin monoterapide kısıtlı olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle kombine tedavideki rolü konusunda çalışmalar devam etmektedir. DEOKSİTİMİDİN HBV ye karşı potent, spesifik ve selektif etkili, uzun ömürlüdür, trifosfat formu aktif formudur. HBV DNA üzerine etkisi doza bağımlıdır. Yüksek dozlarda dahi toksisite görülmemiştir. Woodchuck modelinde 4 haftalık tedavi sonrasında HBV DNA da 8 log azalma saptanmıştır, LAM gibi mitokondrial fonksiyonlar üzerine etkisi yoktur, faz 2 çalışmaları sürmektedir. KAYNAKLAR 1. Chang TT, Gish RG, de Man R, et al. A comparison of entecavir and lamivudine for HBeAg-positive chronic hepatitis B. N Engl J Med 2006; 354: Gish RG, Chang TT, De Man RA, et al. Entecavir results in substantial virologic and biochemical improvement and HBeAg serconversion through 96 weeks of treatment in HBeAg(+) chronic hepatitis B patients (abstract). Hepatology 2005; 42 (Suppl 1):267A. 3. Lai CL, Shouval D, Lok AS, et al. Entecavir versus lamivudine for patients with HBeAg-negative chronic hepatitis B. N Engl J Med 2006; 354: Colonno RJ, Rose RE, Pokornowski K, et al. Four year assessment of ETV resistance in nucleoside-naive and lamivudine refractory patients. J Hepatol 2007; 46 (Suppl 1):S Sherman M, Yurdaydin C, Simsek H, Silva M, Liaw YF, Rustgi VK, Sette H, Tsai N, Tenney DJ, Vaughan J, Kreter B, Hindes R; AI Benefits of Entecavir for Hepatitis B Liver Disease (BEHoLD) Study Group. Entecavir therapy for lamivudine-refractory chronic hepatitis B: improved virologic, biochemical, and serology outcomes through 96 weeks. Hepatology 2008;48(1): Leung N, Peng C-Y, Hann H-W, Sollano J, et al. Early Hepatitis B Virus DNA Reduction in Hepatitis B e Antigen Positive Patients with Chronic Hepatitis B: A Randomized International Study of Entecavir Versus Adefovir. Hepatology 2009;49: Lai C, Gane E, Liaw YF, et al. Telbivudine vs. lamivudine for chronic hepatitis B: First-year results from the international phase III GLOBE trial (abstract). Hepatology 2005; 42 (Suppl 1):748A. 8. Lai CL, Gane E, Hsu CW, et al. Two-year results form the GLOBE trial in patients with hepatitis B: greater clinical and antiviral efficacy for telbivudine (LDT) vs. lamivudine (abstract). Hepatology 2006; 44: (Suppl 1):222A. 9. Ching-Lung Lai, Edward Gane, Liaw YF, Hsu CW, Thonhsawat S, Wang Y, Chen Y, Heathcoat EJ, Resenack J, Bzowej N, Naoumov NV, Bisceglie A, Zeuzem S, Moon YM, Goodman Z, Chao G, Constance BF, Brown NA; Telbivudin versus lamivudin in patients with Chronic Hepatitis B. N Engl J Med 2007;357; Division of Clinical Pharmacy, Department of Pharmacy Practice, School of Pharmacy, Bouvé College of Health Sciences, Northeastern University, 237 Mugar Hall, 360 Huntington Avenue, Boston, MA 02115, USA. Telbivudin fort he management of Chronic Hepatitis B virus infection. Clin Ther 2007; 29(12): Poynard T, Chutaputti A, Hwang SG, et al. Sustained offtreatment HBeAg response in telbivudine and lamivudine treated HBeAg-positive patients from the GLOBE study (abstract). J Hepatol 2007; 46 (Suppl 1):S Ristig MB, Crippin J, Aberg JA, et al. Tenofovir disoproxil fumarate therapy for chronic hepatitis B in human immunodeficiency virus/hepatitis B virus-coinfected individuals for whom interferon-alpha and lamivudine therapy have failed. J Infect Dis 2002; 186: Dore GJ, Cooper DA, Pozniak AL, et al. Efficacy of Tenofovir Disoproxil Fumarate in Antiretroviral Therapy-Naive and -Experienced Patients Coinfected with HIV-1 and Hepatitis B Virus. J Infect Dis 2004; 189: Kuo A, Dienstag JL, Chung RT. Tenofovir disoproxil fumarate for the treatment of lamivudine-resistant hepatitis B. Clin Gastroenterol Hepatol 2004; 2: Heathcote J, Gane E, DeMan R, et al. A randomized, double-blind, comparison of tenofovir versus adefovir dipivoxil for the treatment of HBeAg positive chronic hepatitis B : Study GS-US th AASLD, 2007, Boston, USA; #LB Marcellin P, Buti M, Krastev Z, et al. A randomized, double-blind, comparison of tenofovir versus adefovir dipivoxil for the treatment of HBeAg-negative chronic hepatitis B: Study GS-US th AASLD, 2007, Boston, USA; #LB Reinjders JGP & Jensen HLA. Potency of tenofovir in chronic hepatitis B: mono or combination therapy. J Hepatology (Editorial) 2008;48: Marcellin P, Heathcote EJ, Buti M, Gane E, et al. Tenofovir Disoproxil Fumarate versus Adefovir Dipivoxil for Chronic Hepatitis B; N Eng J Med 339; Hui CK, Lau GK. Clevudine for the treatment of chronic hepatitis B virus infection. Expert Opin Investig Drugs 2005;14(10): Lee HS, Chung YH, Lee K, et al. A 12-week clevudine therapy showed potent and durable antiviral activity in hbeag-positive chronic hepatitis B. Hepatology 2006; 43: Yoo BC, Kim JH, Chung YH, et al. Twenty-four-week clevudine therapy showed potent and sustained antiviral activity in HBeAg-positive chronic hepatitis B. Hepatology 2007; 45:

7 22. Yoo BC, Koh KC, Chung YH, et al. Clevudine is highly efficacious in HBeAg(-) chronic hepatitis B patients with a sustained antiviral effefct after cessation of therapy (abstract). Hepatology 2005; 42 (Suppl 1):268A. 23. Lim, SG, Ng, TM, Kung, N, et al. A double-blind placebocontrolled study of emtricitabine in chronic hepatitis B. Arch Intern Med 2006; 166: Conjeevaram HS, Lok AS. Management of chronic hepatitis B. J Hepatol 2003; 38 Suppl 1 : S Menne S, Butler SD, George AL, Tochkov IA, Zhu Y, Xiong S, Gerin JL, Cote PJ, Tennant BC. Antiviral effects of lamivudine, emtricitabine, adefovir dipivoxil, and tenofovir disoproxil fumarate administered orally alone and in combination to woodchucks with chronic woodchuck hepatitis virus infection. Antimicrob Agents Chemother 2008;52(10): Gish RG, Leung NW, Wright TL, Trinh H, Lang W, Kessler HA, Fang L, Wang LH, Delehanty J, Rigney A, Mondou E, Snow A, Rousseau F. Dose range study of pharmacokinetics, safety, and preliminary antiviral activity of emtricitabine in adults with hepatitis B virus infection. Antimicrob Agents Chemother 2002;46(6): Thomas H et al. Mechanisms of action of interferon and nucleoside analogues. J Hepatol 2003; 39 Suppl 1:S93-S

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Özer Yıldırım D¹, Mıstık R², Kazak E², Ağca H³, Heper Y², Yılmaz E², Akalın H² 1 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

Kronik Hepatit B de Lamivudin ve Telbivudin. Dr. Şükran Köse

Kronik Hepatit B de Lamivudin ve Telbivudin. Dr. Şükran Köse Kronik Hepatit B de Lamivudin ve Telbivudin Dr. Şükran Köse Mart 2013 Kronik Hepatit B Kronik hepatit B (KHB) karaciğer ilişkili morbidite ve mortaliteye yol açan önemli bir halk sağlığı sorunu Dünyada

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi Uz. Dr. Eyüp Arslan Vaka N.T, 68 Y, Erkek, Batman 10.11.1999 yılında HBs Ag pozitifliği DM ve diyabetik nefropati 15 yıldır DM, oral anti-diyabetik BUN;

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE GÜNCEL DURUM

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE GÜNCEL DURUM ANKEM Derg 2011;25(Ek 2):234-237 KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE GÜNCEL DURUM Tansu YAMAZHAN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR tansu.yamazhan@ege.edu.tr

Detaylı

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği *FG, *38 yaşında, bayan *İlk başvuru tarihi: Kasım 2010 *7 ay önce saptanan HBsAg pozitifliği

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Prof. Dr. Reşat Özaras İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon AD. rozaras@yahoo.com Genel Bakış HBV Enfeksiyonunda Neredeyiz? Eradikasyon

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Güncel Durum

Kronik Hepatit B Tedavisinde Güncel Durum Kronik Hepatit B Tedavisinde Güncel Durum Dr.Tansu Yamazhan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji İZMİR İçerik Neden başaramıyoruz? Yeni etkili ilaç? Yeni tedavi

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ Prof. Hakan Bozkaya II. Hepatoloji Okulu, Antalya 2008 HBV DNA Düzeyi ve Prognoz Survival distribution function 1.00 0.96 0.92 0.88 0.84 0.80 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sağkalım

Detaylı

KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ. Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ. Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı SUNUM PLANI: Genel Bilgiler Tedavide 2012 EASL Önerileri Tedavide kullanılan

Detaylı

Uz. Dr. Ali ASAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Uz. Dr. Ali ASAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Uz. Dr. Ali ASAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği HBV Tedavisinin Gelişimi LVD ADV ETV TDF 1992 2002 2007 1999 2003 2005 2008 IFN PegIFN

Detaylı

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD.

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. Kasım-1999 HK 41 yaş, erkek Öğretmen Gaziantep Yakınması: Yok Bir yıl önce tesadüfen HBsAg

Detaylı

Kronik aktif hepatit B tanılı hastalarımızın tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi

Kronik aktif hepatit B tanılı hastalarımızın tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi ÖZGÜN ARAŞTIRMA Kronik aktif hepatit B tanılı hastalarımızın tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi Assessment of treatment responses in patients with chronic active hepatitis B İbrahim BAŞARIR 1, Sevil

Detaylı

TELBİVUDİN (Tyzeka) 25 Ekim 2006 da. infeksiyonlarında kullanımı için FDA onayı almıştır.

TELBİVUDİN (Tyzeka) 25 Ekim 2006 da. infeksiyonlarında kullanımı için FDA onayı almıştır. Yeni Antiviraller Dr.Yunus GÜRBÜZ TELBİVUDİN (Tyzeka) 25 Ekim 2006 da Kronik hepatit B infeksiyonlarında kullanımı için FDA onayı almıştır. TELBİVUDİN (Tyzeka) Nükleozid analoğu Woodchuck (dağ sıçanı)

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU Kronik Viral Hepatitler Sporadik Enfeksiyon ENDER HBV HCV HDV Ulusal Aşılama Programı Erişkinlerin Sorunu HFV, HGV,

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Hepatit B ve İnsan 16. yy, Kore de Joseon Hanedanlığı ndan bir çocuk mumyası HBV genotip C2 3.000-100.000 yıl öncesine ait,

Detaylı

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Delta Ag Anti HD Ig M ve G HDV RNA Real time PZR qhbsag 49 yaşında erkek hasta, doktor Annesi ve dört

Detaylı

HBV İnfeksiyonunda cccdna Oluşumu ve Tedaviyle Regülasyonu. Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HBV İnfeksiyonunda cccdna Oluşumu ve Tedaviyle Regülasyonu. Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi HBV İnfeksiyonunda cccdna Oluşumu ve Tedaviyle Regülasyonu Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sunum İçeriği Hepatit B virüsünün yapısı ve yaşam döngüsü cccdna oluşumu ve düzenlenmesi

Detaylı

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit L (24 kda) 214 aminoasit Delta Ag ni 4 ayrı

Detaylı

Dr. Hüseyin Tarakçı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Hüseyin Tarakçı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Hüseyin Tarakçı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 18.04.2013 OLGU Y.A. 35 yaş Erkek Tekstil sektöründe işçi Nikah işlemleri sırasında HBsAg (+) (Kasım 2008) İlk başvuru: 16.01.2009 Özgeçmiş:

Detaylı

KRONİK HEPATİT B ve LAMİVUDİNE PRİMER DİRENÇ Dr. Bilgehan Aygen

KRONİK HEPATİT B ve LAMİVUDİNE PRİMER DİRENÇ Dr. Bilgehan Aygen KRONİK HEPATİT B ve LAMİVUDİNE PRİMER DİRENÇ Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri KHB infeksiyonu Değerlendirme Kür

Detaylı

Panel 1 sunular KRON K HEPAT TTE GÜNCEL TEDAV Yöneten: Hakan LEBLEB C O LU. Hepatit B virüsde antiviral direnç sorunu Hakan LEBLEB C O LU

Panel 1 sunular KRON K HEPAT TTE GÜNCEL TEDAV Yöneten: Hakan LEBLEB C O LU. Hepatit B virüsde antiviral direnç sorunu Hakan LEBLEB C O LU ANKEM Derg 28;22(Ek 2):7-6 Panel sunular KRON K HEPAT TTE GÜNCEL TEDAV -28 Yöneten: Hakan LEBLEB C O LU Hepatit B virüsde antiviral direnç sorunu Hakan LEBLEB C O LU Kronik hepatit B de güncel tedavi Mustafa

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Diğer ilaçlar. Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Diğer ilaçlar. Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Diğer ilaçlar Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD (The number of chronically infected persons worldwide is estimated to be about

Detaylı

Kronik Hepatit B Hastalarında Pegile İnterferon Alfa 2a ve Adefovir Dipivoksil Tedavilerinin Karşılaştırılması

Kronik Hepatit B Hastalarında Pegile İnterferon Alfa 2a ve Adefovir Dipivoksil Tedavilerinin Karşılaştırılması Pınar Korkmaz ve Ark. Klinik Araştırma Kronik Hepatit B Hastalarında Pegile İnterferon Alfa 2a ve Adefovir Dipivoksil Tedavilerinin Karşılaştırılması Comparison of Adefovir Dipivoxil and Pegylated Interferon

Detaylı

Kronik Hepatit B de İnterferonlar

Kronik Hepatit B de İnterferonlar Kronik Hepatit B de İnterferonlar Dr.Saadet Yazıcı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tedavinin başarısı Tedavinin Amacı Biyokimyasal iyileşme (ALT normalizasyonu) Virusun

Detaylı

Farklı Tedavilerle Başarısızlık Yaşanmış Kronik Hepatit B Olgusu. Dr. Deniz Özkaya Karşıyaka Devlet Hastanesi- İZMİR KLİMİK-2015

Farklı Tedavilerle Başarısızlık Yaşanmış Kronik Hepatit B Olgusu. Dr. Deniz Özkaya Karşıyaka Devlet Hastanesi- İZMİR KLİMİK-2015 Farklı Tedavilerle Başarısızlık Yaşanmış Kronik Hepatit B Olgusu Dr. Deniz Özkaya Karşıyaka Devlet Hastanesi- İZMİR KLİMİK-2015 Kronik Hepatit B Tedavisinde Tedavi Başarısını Etkileyen Faktörler Hasta

Detaylı

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA 07.09.2013 Viral Hepatitler Tarihsel Bakış İnfeksiyoz (Fekal oral bulaşan) A E Enterik yolla

Detaylı

NAİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ BİR YILLIK 245 MG/GÜN TENOFOVİR DİSOPROKSİL FUMARATE TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

NAİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ BİR YILLIK 245 MG/GÜN TENOFOVİR DİSOPROKSİL FUMARATE TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ NAİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ BİR YILLIK 245 MG/GÜN TENOFOVİR DİSOPROKSİL FUMARATE TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Nazlım Aktu Demir, 1 Servet Kölgelier, 2 Lütfi Saltuk Demir, 3 ua Sümer, 4

Detaylı

HBV ve Gebelik. Piratvisuth T. Optimal management of HBV during pregnancy. Liver International 2013; 188-194.

HBV ve Gebelik. Piratvisuth T. Optimal management of HBV during pregnancy. Liver International 2013; 188-194. Uz. Dr. Ali ASAN HBV ve Gebelik Dünyada 350-400 milyon kişi hepatit B ile kronik olarak infekte Bunların yaklaşık %50 si infeksiyonu perinatal yolla alıyor Doğurganlık yaşındaki kadınlar HBV bulaşı açısından

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi. Prof. Dr. Ramazan İdilman. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Kronik Hepatit B Tedavisi. Prof. Dr. Ramazan İdilman. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı Kronik Hepatit B Tedavisi Prof. Dr. Ramazan İdilman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı ABSTRACT Hepatitis B virus remains a major cause of liver-related morbidity and mortality

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR?

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 07.09.2013, UVHS, Güral Sapanca Otel, Sakarya Kronik böbrek hastası

Detaylı

Uzm. Dr Fatma Yılmaz Karadağ

Uzm. Dr Fatma Yılmaz Karadağ Tenofovir Kullanan Kronik Hepatit B Hastalarında Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi Uzm. Dr Fatma Yılmaz Karadağ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tenofovir Kullanan

Detaylı

Dirençli (Zor) Olgularda Hepatit B Tedavisi. Doç.Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Dicle Üniversitesi

Dirençli (Zor) Olgularda Hepatit B Tedavisi. Doç.Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Dicle Üniversitesi Dirençli (Zor) Olgularda Hepatit B Tedavisi Doç.Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Dicle Üniversitesi ZOR VİRÜS Dirençli (HBV) Virüs Etkili Viral Baskılama Asıl Amaç Tam olmayan viral baskılama istenmeyen uzun-dönem

Detaylı

KRONİK HEPATİT B Adefovir Entekavir Tenofovir

KRONİK HEPATİT B Adefovir Entekavir Tenofovir KRONİK HEPATİT B Adefovir Entekavir Tenofovir Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Antalya 2013 Hekimlerin ve hastaların gereksinimleri hangi noktada çakışmaktadır? KHB tedavisinin hedefi hastalığın siroza, dekompanse

Detaylı

Hepatit B Tedavisi Alan Hastada Yan Etkiler

Hepatit B Tedavisi Alan Hastada Yan Etkiler Hepatit B Tedavisi Alan Hastada Yan Etkiler Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir 2017 Giriş Kronik Hepatit B (KHB) tedavisinde temel amaç hastalığın siroz,

Detaylı

Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Epidemiyoloji Kronik Hepatit B (HBV) ve Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonları dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunudur.

Detaylı

KRONİK HEPATİT B. Tedavide Güncel Durum

KRONİK HEPATİT B. Tedavide Güncel Durum KRONİK HEPATİT B Tedavide Güncel Durum Dr. Süda TEKİN Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü 2 Neler konuşulacak? Tedavinin amacı Rehberler Tedavi seçenekleri

Detaylı

DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ

DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ %20 semptomatik %1 akut karaciğer yetmezliği İstirahat Alkol kısıtlaması Dengeli beslenme Narkotik, hipnotik ajanlardan kaçınma Antiviral kullanımı,

Detaylı

Olgu sunumları ile KRONİK HEPATİT B 14. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU, VHÇG, Mersin, 2015

Olgu sunumları ile KRONİK HEPATİT B 14. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU, VHÇG, Mersin, 2015 Olgu sunumları ile KRONİK HEPATİT B 14. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU, VHÇG, Mersin, 2015 Doç.Dr. Elif Şahin Horasan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik hepatit B Tüm

Detaylı

Gebelikte Tespit Edilen HBV İnfeksiyonunda Yaklaşım

Gebelikte Tespit Edilen HBV İnfeksiyonunda Yaklaşım Gebelikte Tespit Edilen HBV İnfeksiyonunda Yaklaşım Dr. Celal AYAZ Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı /DİYARBAKIR Annede kronik hepatit B mevcut

Detaylı

Olgularla Hepatit B tedavisi. Uz.Dr. Alpay Arı İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi

Olgularla Hepatit B tedavisi. Uz.Dr. Alpay Arı İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi Olgularla Hepatit B tedavisi Uz.Dr. Alpay Arı İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi Sunum içeriği Hepatit B tedavisi Ulusal ve uluslar arası kılavuzlar S.U.T sorunları Olgular Sorunlu olgu gurubu

Detaylı

HBe Ag (+) olgu sunumu. Dr. Fatma SIRMATEL AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Bolu

HBe Ag (+) olgu sunumu. Dr. Fatma SIRMATEL AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Bolu HBe Ag (+) olgu sunumu Dr. Fatma SIRMATEL AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Bolu Eşinde HBs Ag(+) ve kronik HBV tanısı alıyor. Taramada kendisinde HBs Ag (+) bulunuyor. 2007: Hasta 2 yıllık evli 21 yaşında

Detaylı

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr Lok AS, et al. Hepatology.

Detaylı

KRON K HEPAT T B DE GÜNCEL TEDAV ÖZET SUMMARY. Current Treatment of Chronic Hepatitis B

KRON K HEPAT T B DE GÜNCEL TEDAV ÖZET SUMMARY. Current Treatment of Chronic Hepatitis B ANKEM Derg 2006;20(Ek 2):203-207. KRON K HEPAT T B DE GÜNCEL TEDAV Kemalettin AYDIN Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TRABZON kemalettinaydin@yahoo.com

Detaylı

GEBELERDE HEPATİT B YÖNETİMİ PROF. DR. MUSTAFA KEMAL ÇELEN 2015 KLİMİK/ANTALYA

GEBELERDE HEPATİT B YÖNETİMİ PROF. DR. MUSTAFA KEMAL ÇELEN 2015 KLİMİK/ANTALYA GEBELERDE HEPATİT B YÖNETİMİ PROF. DR. MUSTAFA KEMAL ÇELEN 2015 KLİMİK/ANTALYA Doğurganlık çağında HBV infeksiyonu Gebe kalmayı düşünen KHB li kadınlar OAV tedavi altında gebe kalan kadınlar Yüksek HBV-DNA

Detaylı

İmmünosüpresyon ve HBV Reaktivasyonu. Prof.Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji B.D.

İmmünosüpresyon ve HBV Reaktivasyonu. Prof.Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji B.D. İmmünosüpresyon ve HBV Reaktivasyonu Prof.Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji B.D. Kronik HBV Enfeksiyonunun Doğal Seyri İmmuntolerans HBV DNA İmmun Klirens İmmun Kontrol (Nonreplikatif)

Detaylı

Lamivudine dirençli Kr. B hepatitli hastada Tedavi. Prof. Dr. Selim Gürel Uludağ Ün.Tıp Fak. Gastroenteroloji B.D.

Lamivudine dirençli Kr. B hepatitli hastada Tedavi. Prof. Dr. Selim Gürel Uludağ Ün.Tıp Fak. Gastroenteroloji B.D. Lamivudine dirençli Kr. B hepatitli hastada Tedavi Prof. Dr. Selim Gürel Uludağ Ün.Tıp Fak. Gastroenteroloji B.D. VAKA: A.M.,1972 doğumlu (34 yaşında), erkek hasta, 2-2-1999 da ilk olarak HBsAg pozitif

Detaylı

HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ

HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ Kimler olası hepatit B enfeksiyonu yönünden incelenmelidir? Yüksek ve orta endemisiteye sahip bölgelerde doğan ve bu bölgelerden evlat edinilen kişiler, HBsAg pozitif

Detaylı

KRONİK HEPATİT B DE KOMBİNASYON TEDAVİSİ

KRONİK HEPATİT B DE KOMBİNASYON TEDAVİSİ KRONİK HEPATİT B DE KOMBİNASYON TEDAVİSİ Prof. Dr. M. Cemil Savaş Kronik hepatit B virüs (HBV) tedavisinde iki ana grup tedavi alternatifi mevcuttur. Bunlardan birincisi immünmodulatuvar tedavi olarak

Detaylı

GEBELERDE KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ. Doç. Dr. Sabahattin Ocak Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD

GEBELERDE KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ. Doç. Dr. Sabahattin Ocak Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD GEBELERDE KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ Doç. Dr. Sabahattin Ocak Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD Dünyada 350-400 milyon insan hepatit B virüsü ile enfektedir Dünyadaki kadınların yaklaşık

Detaylı

Kronik hepatit B enfeksiyonunda lamivudin monoterapisi, interferon alfa monoterapisi ve kombinasyon tedavisi

Kronik hepatit B enfeksiyonunda lamivudin monoterapisi, interferon alfa monoterapisi ve kombinasyon tedavisi AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2006; 5 (1): 31-35 Kronik hepatit B enfeksiyonunda lamivudin monoterapisi, interferon alfa monoterapisi ve kombinasyon tedavisi Lamivudine monotherapy, interferon alpha

Detaylı

Delta Hepatit Olgu Sunumu. Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi

Delta Hepatit Olgu Sunumu. Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi Delta Hepatit Olgu Sunumu Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi Olgu-H.Y. Başvuru Tarihi :14 mayıs 2014 45 yaşında B Özgeçmiş: Özellik yok Soygeçmiş:

Detaylı

ÖZEL VAKALARDA KRONİK B HEPATİT TEDAVİSİ. Uzm.Dr. Saadet Yazıcı

ÖZEL VAKALARDA KRONİK B HEPATİT TEDAVİSİ. Uzm.Dr. Saadet Yazıcı ÖZEL VAKALARDA KRONİK B HEPATİT TEDAVİSİ Uzm.Dr. Saadet Yazıcı SİROZ(KOMPANSE -DEKOMPANSE) OLGULARDA TEDAVİ Karaciğer sirozunun en önemli nedenlerinden biri HBV dır. Ölüm genellikle k.c yetmezliği, HCC,

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE. Dr. Nebahat DİKİCİ Bursa Çekirge Devlet Hastanesi

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE. Dr. Nebahat DİKİCİ Bursa Çekirge Devlet Hastanesi KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE Dr. Nebahat DİKİCİ Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Kimleri tedavi edelim? HBeAg Negatif EASL HBV-DNA > 2000 IU/ml ALT Normalin 1 kat ve üstü KC hastalığının şiddeti Orta-ciddi

Detaylı

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı?

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Hepatit Akademisi 2015: Temel Bilgiler 22-25.01.2015, Kolin Otel, Çanakkale Sunum

Detaylı

KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı HBV Epidemiyolojisi Dünya nüfusunun üçte biri (>2 milyar) seropozitif (geçirilmiş/kronik

Detaylı

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR?

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Dr. Bahar ÖRMEN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Kronik Hepatitlerde Tedavinin

Detaylı

Variables Associated with Relapse in Cases with Chronic HBV Infection who had Virological and Biochemical Response to Adefovir Treatment

Variables Associated with Relapse in Cases with Chronic HBV Infection who had Virological and Biochemical Response to Adefovir Treatment İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2011;12(2):53-60 doi: 10.5505/1304.8503.2011.60362 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Adefovir Tedavisi ile Virolojik ve Biyokimyasal Yanıt Alınan Kronik Hepatit B Enfeksiyonlu

Detaylı

ADEFOVİRE PRİMER DİRENÇLİ BİR KRONİK B HEPATİTİ OLGUSU A CASE OF CHRONIC HEPATITIS B WITH PRIMARY ADEFOVIR RESISTANCE

ADEFOVİRE PRİMER DİRENÇLİ BİR KRONİK B HEPATİTİ OLGUSU A CASE OF CHRONIC HEPATITIS B WITH PRIMARY ADEFOVIR RESISTANCE MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2007; 41: BÜLTENİ 297-301 297 ADEFOVİRE PRİMER DİRENÇLİ BİR KRONİK B HEPATİTİ OLGUSU A CASE OF CHRONIC HEPATITIS B WITH PRIMARY ADEFOVIR RESISTANCE Tansu YAMAZHAN 1, Rüçhan

Detaylı

Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Böbrek Hastalarında Hepatit B ve C Tedavisi Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Böbrek Hastalığı *Glomerüler filtrasyon

Detaylı

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı?

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Giriş HBsAg Pozitifliği Kronik Hepatit

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI Yrd. Doç. Dr. Nefise Öztoprak Dünyada karaciğerle ilişkili morbidite ve mortalitenin en önemli sebeplerinden biri kronik hepatit B dir (KHB). KHB li hastalar tedavi

Detaylı

HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ

HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ Prof.Dr. Celal Ayaz Dicle Üniversitesi Tıp fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim dalı DİYARBAKIR KLİNİK HDV'NİN

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

Naif kronik hepatit B hastalarında lamivudin tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi

Naif kronik hepatit B hastalarında lamivudin tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi ÖZGÜN ARAŞTIRMA Naif kronik hepatit B hastalarında lamivudin tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi The evaluation of lamivudine treatment results in naive chronic hepatitis B patients Galip Muzaffer ÖZDEMİR

Detaylı

Çoklu nükleoz(t)id analoğuna dirençli kronik hepatit B olgusu

Çoklu nükleoz(t)id analoğuna dirençli kronik hepatit B olgusu Çoklu nükleoz(t)id analoğuna dirençli kronik hepatit B olgusu Doç. Dr. Murat Sayan Kocaeli Üniv., Tıp Fakültesi, Merkez Laboratuvarı, PCR Ünitesi Viral Hepatit Kampı 28 Şubat 2 Mart, Abant/Bolu Kronik

Detaylı

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1990 yılı 1 Şubat 2003 Sayı : 25011 11 Şubat 2004, Sayı: 25370 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (

Detaylı

Hepatit B Enfeksiyonunun Önemi Sosyal ve Ekonomik Sorunlar. Dr.Fehmi Tabak

Hepatit B Enfeksiyonunun Önemi Sosyal ve Ekonomik Sorunlar. Dr.Fehmi Tabak Hepatit B Enfeksiyonunun Önemi Sosyal ve Ekonomik Sorunlar Dr.Fehmi Tabak 7 Kasım 2012 Hasta açısından Hasta açısından Her şeyin değiştiği an Sayın Ayla Hanım, Kan kontrolünde taşıyıcı olduğunuz görülmüştür.

Detaylı

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır.

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. GİRİŞ Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. HBeAg pozitif annelerden bebeğe bulaş oranı % 90 dır. Perinatal olarak kazanılan

Detaylı

Kronik Hepatit B: Tanı ve Tedavi

Kronik Hepatit B: Tanı ve Tedavi Kronik Hepatit B: Tanı ve Tedavi Dr. Orhan Yıldız Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri Dünyada en sık ölüme neden olan 10 enfeksiyon

Detaylı

Kronik Hepatit B ve C takibinde öze hasta grupları İnteraktif Vaka Sunumu

Kronik Hepatit B ve C takibinde öze hasta grupları İnteraktif Vaka Sunumu Kronik Hepatit B ve C takibinde öze hasta grupları İnteraktif Vaka Sunumu Dr.Çiğdem Kader Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,Yozgat EKMUD Konya Enfeksiyon

Detaylı

HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen

HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen HEPATİT B İNFEKSİYONU Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon y Hastalıkları Anabilim Dalı KAYSERİ Hepatit B virusu Kor protein HBc DNA DNA polimeraz

Detaylı

* HBV tedavisi alan gebe nasıl izlenmeli?

* HBV tedavisi alan gebe nasıl izlenmeli? * HBV tedavisi alan gebe nasıl izlenmeli? Hastaların tedavi başlangıcından 4-6 hafta sonra Ve her 12 haftada bir HBV DNA, ALT Kreatinin düzeyleri ölçülmeli * Antiviral tedavi alan annenin bebeğini emzirmesi

Detaylı

Kronik hepatit B enfeksiyonu. Klinik kavramlar ve etkin müdahaleler

Kronik hepatit B enfeksiyonu. Klinik kavramlar ve etkin müdahaleler Klinik kavramlar ve etkin müdahaleler Kronik hepatit B enfeksiyonuna müdahale: Neden, ne zaman ve nasıl? Jean-Michel Pawlotsky, MD, PhD Université Paris XII Créteil, Fransa Vaka incelemesi: HBeAg-pozitif

Detaylı

HEPATİT B DE GÜNCEL LİTERATÜR

HEPATİT B DE GÜNCEL LİTERATÜR HEPATİT B DE GÜNCEL LİTERATÜR Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Afyonkarahisar. Çok merkezli; EUROSTAT bölgelerinden çift tabakalı

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TANISI ALAN ÇOCUKLARDA İNTERFERON-ALFA 2a VE LAMİVUDİN KOMBİNASYONU TEDAVİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI

KRONİK HEPATİT B TANISI ALAN ÇOCUKLARDA İNTERFERON-ALFA 2a VE LAMİVUDİN KOMBİNASYONU TEDAVİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006, 40: BÜLTENİ 47-53 47 KRONİK HEPATİT B TANISI ALAN ÇOCUKLARDA İNTERFERON-ALFA 2a VE LAMİVUDİN KOMBİNASYONU TEDAVİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI PRELIMINARY RESULTS OF INTERFERON

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit Aktivasyonunun Ayrımı Neden AHB ve KHB-A karışır? Neden AHB ve KHB-A

Detaylı

Tedaviye Yanıtlı Kronik HBV Enfeksiyonunda Alevlenme Hepatiti Gelişimini Belirleyen Değişkenler

Tedaviye Yanıtlı Kronik HBV Enfeksiyonunda Alevlenme Hepatiti Gelişimini Belirleyen Değişkenler İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2011;12(2):72-78 doi: 10.5505/1304.8503.2011.63935 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Tedaviye Yanıtlı Kronik HBV Enfeksiyonunda Alevlenme Hepatiti Gelişimini Belirleyen

Detaylı

GEBELİK ve HBV Enfeksiyonu Sanal Vakalarla İnteraktif. 6 Eylül 2014 - Prof. Dr. Erol Avşar

GEBELİK ve HBV Enfeksiyonu Sanal Vakalarla İnteraktif. 6 Eylül 2014 - Prof. Dr. Erol Avşar GEBELİK ve HBV Enfeksiyonu Sanal Vakalarla İnteraktif 6 Eylül 2014 - Prof. Dr. Erol Avşar HBV nin GEBELİĞE ETKİLERİ HBV, fertiliteyi etkilemez Proinflamatuar sitokin salınımını arttırsa da Maternal ve

Detaylı

HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ *

HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ * HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ * Emel Aslan, Reşit Mıstık, Esra Kazak, Selim Giray Nak, Güher Göral Uludağ Ü Tıp Fakültesi *Uludağ Ü Bilimsel

Detaylı

Kronik Viral Enfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi İzlemi

Kronik Viral Enfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi İzlemi Kronik Viral Enfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi İzlemi Viral hepatitler: Klinisyen gözüyle Ulus Akarca 2nci Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 12 Kasım 2013 Belek-ANTALYA Viral Hepatitler ve Laboratuvar

Detaylı

Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği. Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD

Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği. Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD Akut ve kronik HBV enf da seroloji Akut Hep B de HBe Ag,

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Her film kaplı tablet, etkin madde olarak 245 mg tenofovir disoproksile eşdeğer 300 mg tenofovir disoproksil fumarat içerir.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Her film kaplı tablet, etkin madde olarak 245 mg tenofovir disoproksile eşdeğer 300 mg tenofovir disoproksil fumarat içerir. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI VOXUS 245 mg film kaplı tablet 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Her film kaplı tablet, etkin madde olarak 245 mg tenofovir disoproksile eşdeğer 300 mg tenofovir

Detaylı

Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Böbrek Hastalarında Hepatit B ve C Tedavisi Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Böbrek Hastalığı *Glomerüler filtrasyon

Detaylı

Potent Antivirallere Kısmi Yanıtlı Olgular. Fatime Korkmaz Konya Eğitim Araştırma Hastanesi

Potent Antivirallere Kısmi Yanıtlı Olgular. Fatime Korkmaz Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Potent Antivirallere Kısmi Yanıtlı Olgular Fatime Korkmaz Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Kr Hepatit B de tedavi amacı Siroz, hepatosellüler kanser ve karaciğer yetmezliği gibi uzun dönem komplikasyonları

Detaylı

Uz.Dr.Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji KLİMİK Kongresi-Mart 2013

Uz.Dr.Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji KLİMİK Kongresi-Mart 2013 Uz.Dr.Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji KLİMİK Kongresi-Mart 2013 HIV/HBV KOENFEKSİYONU HIV ile enfekte bireylerin üçte ikisi hepatit B virusu ile karşılaşmış olup,

Detaylı

HIV ve HCV KOİNFEKSİYONU OLGU SUNUMU

HIV ve HCV KOİNFEKSİYONU OLGU SUNUMU HIV ve HCV KOİNFEKSİYONU OLGU SUNUMU Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 14.03.2013, Kervansaray Lara Otel, Antalya Olgu Erkek, 44 yaşında, bekar On yıl önce, yurt

Detaylı

İNTERFERONLAR VE ANTİVİRALLER

İNTERFERONLAR VE ANTİVİRALLER İNTERFERONLAR VE ANTİVİRALLER www.vhsd.org Doç. Dr Selma TOSUN KRONİK HBV TEDAVİSİ Temel amaç HBV yi elimine etmek yada baskılamak Patojenite ve enfektiviteyi azaltmak Hepatik nekroinflamasyonu azaltmak

Detaylı

YILIN SES GETİREN MAKALELERİ DR.ESRA TANYEL OMÜ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

YILIN SES GETİREN MAKALELERİ DR.ESRA TANYEL OMÜ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YILIN SES GETİREN MAKALELERİ DR.ESRA TANYEL OMÜ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Amaç: Antibiyotik ilişkili diarede etken olan C.difficile infeksiyonunun tedavisinde kullanılan vankomisin

Detaylı

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya Akut Hepatit C Tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya HCV DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3 ü (yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte. İnsidans;

Detaylı

Pegile İnterferon Alfa Tedavisi Alan Hastalarda Sonuçların Değerlendirilmesi

Pegile İnterferon Alfa Tedavisi Alan Hastalarda Sonuçların Değerlendirilmesi flora K Lİ NİK Ç A L IŞ M A / R E S E A R C H A R T I C L E Pegile İnterferon Alfa Tedavisi Alan Hastalarda Sonuçların Değerlendirilmesi Evaluation of the Results of Patients Treated by Pegylated Interferon

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HİVERAC 245 mg film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HİVERAC 245 mg film kaplı tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HİVERAC 245 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Her bir film kaplı tablet, 245 mg tenofovir disoproksil'e eşdeğer, 300 mg

Detaylı

HEPATİT B VİRÜS ENFEKSİYONUNDA GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

HEPATİT B VİRÜS ENFEKSİYONUNDA GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI HEPATİT B VİRÜS ENFEKSİYONUNDA GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI CURRENT TREATMENT STRATEGIES IN HEPATİTİS B VIRUS INFECTIONS Ömer COŞKUN, Ümit SAVAŞÇI, Can Polat EYİGÜN GATA Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Kronik Hepatit B İçin Antiviral Tedavi Alan Hastalarda Antiviral İlaç Direncinin Araştırılması

Kronik Hepatit B İçin Antiviral Tedavi Alan Hastalarda Antiviral İlaç Direncinin Araştırılması doi:10.5222/tmcd.2017.001 Araştırma Kronik Hepatit B İçin Antiviral Tedavi Alan Hastalarda Antiviral İlaç Direncinin Araştırılması Demet TİMUR*, Selma ÖKAHMETOĞLU**, Osman ÖZÜBERK**, Gülten CAN SEZGİN***,

Detaylı

Tedavi Uyum. Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale

Tedavi Uyum. Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale Tedavi Uyum Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale SGK SUT Güncellemeler ECZANE İlaç temini Sisteme kayıt Reçetenin muadille değişimi HASTA UYUM HEKİM Tedavi kararı Günlük aktivite

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Asıl Dr. Alpay alt başlık ARIstilini düzenlemek için tıklatın İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

LAMİVUDİNE CEVAPLI HBeAg NEGATİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ UZUN SÜRELİ TAKİP SONUÇLARI

LAMİVUDİNE CEVAPLI HBeAg NEGATİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ UZUN SÜRELİ TAKİP SONUÇLARI LAMİVUDİNE CEVAPLI HBeAg NEGATİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ UZUN SÜRELİ TAKİP SONUÇLARI Dr. Bahadır Ceylan, 1 Dr. Muzaffer Fincancı, 1 Dr. Cüneyt Müderriso lu, 2 Dr. Ferda Soysal, 1 Dr. Gülhan Eren

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği HCV/HBV Koinfeksiyonu 1 Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 2 OLGU E.T. 40 yaş Erkek İşe giriş muayenesinde HBsAg

Detaylı