eni ö retim y l n n bütün ö rencilerimiz, ö retmenlerimiz ve velilerimiz için hay rl olmas n diliyoruz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "eni ö retim y l n n bütün ö rencilerimiz, ö retmenlerimiz ve velilerimiz için hay rl olmas n diliyoruz."

Transkript

1

2 Y eni ö retim y l n n bütün ö rencilerimiz, ö retmenlerimiz ve velilerimiz için hay rl olmas n diliyoruz.

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 16 EYLÜL AK Baflbakan n Parti 3 yafl nda Milli E itim Ulaflt rma Büyük kayb m z AK Parti hizmet için kararl l kla yoluna devam ediyor 6 AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n 3. Kurulufl Y ldönümü mesaj... AK Parti 3. y ldönümünü kutlad 8 14 A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma Partisi, üçüncü kurulufl y ldönümünü kutlad. 16 E itime öncelik veriyoruz Milli E itim Bakan Hüseyin Çelik, bakanl k çal flmalar n anlat yor. Kayseri ye 139 yeni fabrika 22 Baflbakan Erdo an, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi nde 139 fabrikan n temelini ayn anda att. Yeni yat r mlarla y llar n ihmalini telafi ediyoruz 26 Demiryollar yla ilgili kamuoyunun meraketti i konulara Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m aç kl k getiriyor. Halil brahim Y lmaz kaybettik 32 AK Parti Kütahya Milletvekili Halil brahim Y lmaz, Ankara'da vefat etti. Azerbaycan Dostluk Grubu Bakü de 40 Türkiye - Azerbaycan Dostluk Grubu Azerbaycan Milli Meclisi nin davetlisi olarak Bakü ye gitti. AK Parti Avrupa siyasetinde 42 AK Parti Genel Baflkan Yard mc s fiaban Diflli ile röportaj Ekonomi Raporu 50 Ocak - Temmuz 2004 bütçe uygulama sonuçlar ve makroekonomik geliflmeler ülke ekonomisinin daha iyiye gitti ini gösteriyor. Kad n Kollar nda kongre takvimi iflliyor Ola an Kongre sürecine giren Kad n Kollar, Türkiye genelinde ilçe ve il teflkilatlar nda kongrelerini yapmaya bafllad. Ayr ca Aktüel Test, Tarihten Bir Yaprak, Kültür ve Sanat Dünyas ndan, Eylül Tarihi..

4 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l:2 Say :16 Eylül 2004 AK PART Ad na Sahibi : Doç. Dr. Murat Mercan (Medya Tan t mdan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli M. Faruk Bayrak Yay n Kurulu : Akif Gülle Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Hüseyin Besli smail Karaosmano lu M. Faruk Bayrak Murat Mercan Nebahat Erkök Ömer Çelik Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Ülkü Tafl Adres : AK Parti Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Arzu Aygan Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Bask ve Cilt : Melisa Matbaac l k Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. EDITÖR DEN MURAT MERCAN AK PART GENEL BAfiKAN YARDIMCISI AK Parti 3 yafl nda Türk siyasetine yeni ve farkl bir soluk getiren AK Parti geçti imiz günlerde kuruluflunun 3. y ldönümünü kutlad. Kuruluflundan sonraki ilk genel ve yerel seçimlerde büyük oranlarda oy alan AK Parti, milletimizin güven ve deste iyle Türkiye yi çok k sa bir zamanda düze ç karmay baflard. Baflta ekonomi olmak üzere, e itimden sa l a, bay nd rl ktan ulaflt rmaya, sanayiden tar ma kadar birçok alanda Türkiye nin yap sal sorunlar n çözmek için kollar s vayan AK Parti, aktif d fl politikas yla da Türkiye nin dünyadaki itibar n haketti i yere getirmeyi baflard. Durmadan, yorulmadan yoluna devam eden AK Parti nin 3. Kurulufl Y ldönümü nün ülkemiz için hay rlara vesile olmas n diliyor, Partimizi bugünlere büyük bir heyecan ve coflkuyla tafl yan halk m za teflekkür ediyorum. Onlar n AK Partiye duyduklar güven ve destek dün oldu u gibi bugün de bizim baflar m z n temel dayana d r. Türkiye Bülteni nin bu say s nda yeni e itim-ö retim y l - n n bafllamas dolay s yla Milli E itim Bakan m z Say n Hüseyin Çelik le, bakanl n çal flmalar hakk nda kapsaml bir röportaj haz rlad k. Öte yandan, son günlerde kamuoyunda s kça tart fl lan demiryollar konusuna ayd nl k getirmek üzere Ulaflt rma Bakan m z Say n Binali Y ld r m a merak edilen konular sorduk. Ayr ca yine bu say m zdan itibaren bafllad m z yeni D fl Bas ndan köflemizde Bild gazetesi taraf ndan Baflbakan Say n Recep Tayyip Erdo an la yap lan röportaj n Türkçe çevirisini sunuyoruz. Bültenimizin bu say s nda, sizler için derledi imiz son ekonomik geliflmeleri de bulabilirsiniz. Geçti imiz ay de erli Milletvekilimiz Halil brahim Y lmaz kaybettik. Kendisine Allah tan rahmet ve baflta ailesi olmak üzere tüm ülkemize baflsa l diliyorum.

5 Eylültarihi kinci Dünya Savafl bafllad kinci Dünya Savafl 3 Eylül 1939 da ngiltere ve Fransa n n Polonya y iflgal eden Almanya ya savafl ilan etmesiyle bafllad. Almanya, talya ve Japonya n n oluflturdu u Mihver Devletleri ile Fransa, ngiltere, ABD ve SSCB nin oluflturdu u Müttefikler dünyan n hemen her bölgesinde savaflt. 2. Dünya Savafl topyekun bir savaflt, savafla giren bütün ülkelerin tüm kaynaklar ve insan gücü savafl için kullan ld. Askerlerin yan s ra milyonlarca sivil insan öldürüldü. Savafl Portekiz, spanya, sveç, sviçre d fl nda bütün Avrupa ya yay ld. ABD, deniz filosunun Japon uçaklar na bombalanmas üzerine Aral k 1941 de savafla kat ld. 2. Dünya Savafl Eylül 1945 te bitti. Bu savafl n sonuçlar ndan dünyan n pek az bölgesi kendisini kurtarabildi. Almanya da Adolf Hitler in diktatörlü- ü, büyük can kay plar ve büyük ac lar pahas na y k labildi. Savafl n sonunda, SSCB ve baz Do u Avrupa ülkeleri yeni topraklar kazan rken, Japon ve talyan imparatorluklar y k ld Sivas Kongresi nin toplanmas Kanuni Sultan Süleyman n ölümü 11 Eylül Sald r lar Ertu rul F rkateyni batt Preveze Deniz Zaferi 4 Eylül 1919 da Mustafa Kemal, Millî Mücadele nin ilk ad mlar n n at ld Sivas Kongresi ni açt. Anadolu nun her yöresinden seçilmifl olan delegelerin kat l m yla Sivas ta toplanan Kongre de, yurdun bütünlü ü, ulusun ba ms zl konular ele al nd. Manda düflüncesi reddedildi. Anadolu ve Rumeli de faaliyet gösteren bütün millî cemiyetler birlefltirildi. Osmanl Devletinin en güçlü hükümdarlar ndan biri olan Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar Kalesi kuflatmas s ras nda öldü. 46 y l tahtta kalarak ülkeyi yöneten ve Bat dünyas nda "Muhteflem Süleyman" olarak adland r lan Kanuni, ülke topraklar n 7.3 milyon kilometrekareden 13.7 milyon kilometrekareye ç kard. 11 Eylül 2001 günü Amerika Birleflik Devletleri tarihin en büyük terörist sald r s na u rad. New York taki Dünya Ticaret Merkezi ve Washington daki Savunma Bakanl na (Pentagon) düzenlenen uçakl terörist sald r lar nda 3 binden fazla kifli hayat n kaybederken, 100 milyar dolar civar nda bir maddi kay p meydana geldi y l nda Japon mparatorlu u temsilcilerinin bir savafl gemisiyle Osmanl baflkentine yapt dostluk ziyaretine karfl l k, "Ertu rul" z rhl s mukabil ziyaret yapt. Böylece, Güneydo u Asya ülkeleri ve Japonya ile dostluk iliflkileri kuruldu. Ancak, Ertu rul z rhl s geri dönerken, f rt nada batt, 587 Osmanl deniz subay ve askeri flehit oldu. Barbaros Hayrettin Pafla 600 gemilik Venedik donanmas na karfl 120 gemiyle Preveze Deniz Zaferi ni kazand. Osmanl donanmas ile Haçl donanmas Preveze de karfl laflt. Preveze de, Barbaros un ustaca manevralar sonucunda Haçl donanmas bozguna u rad. Akdeniz de Osmanl egemenli i tam anlam yla gerçekleflti.

6 Dünya Aktüalite Atlas Frans z D fliflleri: AB, Türkiye ye verdi i sözü tutmal Avrupa Birli i'nin Türkiye'ye verdi i sözü yerine getirmesi gerekti ini söyleyen Fransa D fliflleri Bakan Michel Barnier, Türkiye'nin üyeli inin de Birlik'in ç kar na oldu unun alt n çizdi. Barnier, Yunanistan'da yay mlanan To Vima gazetesine verdi i demeçte, Türkiye'nin Avrupa Toplulu u ile ortakl k anlaflmas n imzalad 1963'ten bu yana üyelik konusunda önemli mesafe kat etti ini ve bu konuda yap lan reformlar n AB Komisyonu taraf ndan 'hakl olarak takdir edildi ini' belirtti. Chavez görevinde kal yor Venezüella'da Devlet Baflkan Hugo Chavez'in yönetimde kal p kalmamas için yap lan halk oylamas n, Chavez kazand. Referandumda, oylamaya kat lanlar n yüzde 58'i Chavez'in görevinde kalmas yönünde, yüzde 42'si ise görevden uzaklaflt r lmas için oy kulland. Dünyan n en büyük beflinci petrol üreticisi olan Venezüella da yaflanan siyasi dalgalanmalar bilindi i gibi ham petrol fiyat n n varil bafl na 46,90 dolara ç kmas na sebep olmufltu. srail Güvenlik Duvar srail, Bat fieria'da infla etti i duvar n bir bölümünün güzergah n de ifltirece ini aç klad. Savunma Bakan fiaul Mofaz, srail Parlamentosu'nun D fl liflkiler ve Savunma Komisyonu'nda yapt aç klamada, duvar n, Kudüs'ün kuzeyinden geçmesi planlanan bölümünün, Yeflil Hat'a yaklaflt r laca n söyledi. 25 GB kapasiteli yeni disk Dünyan n önde gelen elektronik cihaz üreticileri, var olan disklerin befl kat kapasiteye sahip yeni kuflak bir diske onay verdiler. "BD-ROM" ad verilen yeni tip disk format, 25 GB bilgiyi depolama kapasitesine sahip olacak. Sony Corp, Philips, Thomson, Dell Inc. ve Hewlett-Packard Co.'nun da içinde bulundu u 13 firma, bu yeni format, disk üreticilerinin kullan - m na sundular. DVD'lerin kayd nda ve okunmas nda k rm z lazer kullan lmas na karfl n, yeni formatta mavi lazer kullan l - yor. Varolan disklerin befl kat kapasiteye sahip olacak yeni disklerin k sa bir zaman içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dünya ekonomisinde 4.6 büyüme bekleniyor IMF, 2005'te dünya ekonomisinde yüzde 4.6 büyüme bekliyor. Uluslararas Para Fonu (IMF)

7 Irakl bakanlara bombal sald r Necef kentinde çat flmalar sürerken, baflkent Ba dat ta geçici hükümetin iki bakan na yönelik bombal sald r lar düzenlendi. Sald r larda en az alt kifli öldü, çok say da kifli yaraland. Bomba yüklü bir araçla suikast girifliminde bulunulan Irak Çevre Bakan Miflket Mumin, sald r dan yara almadan kurtuldu. En az 10 kiflinin yaraland sald r da bakan n 4 korumas da yaflam n yitirdi. Baflkentin bat s nda bir yola yerlefltirilen bomban n patlamas sonucunda da Irak E itim Bakan Sami El Muzaffer in 2 korumas öldü. Guantanamo duruflmalar bafllad Guantanamo'daki Amerikan üssünde tutulan El-Kaide zanl lar n n duruflmalar bafllad. Amerikan hükümeti, Guantanamo Üssü'nde tutulan kiflilerin, düflman savaflç lar oldu unu söylüyor. Avukatlar ve insan haklar örgütleri ise üste tutulan kiflilerin, temel yasal haklar ndan mahrum b rak ld klar n belirtiyor. Amerika Birleflik Devletleri, kinci Dünya Savafl 'ndan bu yana ilk kez askeri mahkemeleri kullan yor. Baflkan Rodrigo Rato, Fon'un bu y l ve gelecek y l için dünya ekonomisinde yüzde 4.6 büyüme tahmin etti ini söyledi. Rato, spanyol El Comercio gazetesine verdi i demeçte, bu y lki yüzde 4.6 oran ndaki tahminlerinin, büyük bir olas l kla gelecek y l da ayn olaca n kaydetti. Öte yandan, Alman Sueddeutsche Zeitung gazetesi, IMF'nin, sonbaharda yapaca y l küresel ekonomik de erlendirme raporunda, bu y l için öngörülen yüzde 4.6 oran ndaki dünya ekonomik büyüme tahminini yüzde 4.9 olarak revize etmesinin beklendi ini yazd. Avrupa Komisyonu nun yeni üyeleri Avrupa Komisyonu Baflkan olacak olan Jose Manuel Durao Barroso, Avrupa Birli i'nin yeni yürütme organ n n üyelerini aç klad. 1 Kas m'da iflbafl yapacak yeni ekibin, ekim ay nda Avrupa Parlamentosu'nda onaylanmas gerekiyor. Avrupa Birli i'nin tarihi genifllemesinden sonra komisyondaki yeni yap lanmada Baflkan Barroso'yu, yoklu unda sveç'ten Margot Wallstroem temsil edecek. Wallstroem, ayr ca, kurumsal iliflkiler ve haberleflme stratejilerinden sorumlu olacak. Günter Verheugen de, Barrosso'nun 5 yard mc s ndan da biri olacak ve Sanayiden Sorumlu Komisyon Üyesi olacak. Di er görevler ve üyeler ise flu flekilde belirlendi: Ulaflt rma: Jacques Barrot (Fransa) / dari ifller: Siim Kallas (Estonya) / Adalet, hürriyet ve güvenlik: Rocco Buttiglione ( talya) / Enformasyon ve medya: Viviane Reding (Lüksemburg) / Çevre: Stavros Dimas (Yunanistan) / Ekonomi ve parayla ilgili ifller: Joaquin Almunia ( spanya) / Bölgesel politika: Danuta Huebner (Polonya) / Denizcilik ve bal kç l k: Joe Borg (Malta) / Mali programlama ve bütçe: Dalia Grybauskaite (Litvanya) / Bilim ve araflt rma: Janez Potocnik (Slovenya) / E itim, kültür: Jan Figel (Slovakya) / Sa l k ve tüketiciyi koruma: Markos Kyprianou (K br s Rum Kesimi) / Geniflleme: Olli Rehn (Finlandiya) / Kalk nma ve insani yard m: Louis Michel (Belçika) / Enerji: Laszlo Kovacs (Macaristan) / Rekabet: Neelie Kroes (Hollanda) / Tar m: Mariann Fischer Boel (Danimarka) / D fliflleri ve Avrupa komfluluk politikas : Benita Ferrero- Waldner (Avusturya) / ç piyasa ve hizmetler: Charlie McCreevy ( rlanda) / stihdam, sosyal ifller: Vladimir Spidla (Çek Cumhuriyeti) / Ticaret: Peter Mandelson ( ngiltere) / Vergileme ve gümrük birli i: Ingrida Udre (Letonya).

8 AK Parti hizmet için kararl l kla yoluna devam ediyor... AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n 3. Kurulufl Y ldönümü mesaj... R. Tayyip Erdo an Bu ülkede istikrar ve güven sa land nda, dürüst ve çal flkan bir hükümet iktidara geldi inde nelerin baflar ld n art k milletimiz görmüfltür. Bizler bugüne kadar oldu u gibi, bugünden sonra da ayn azim ve gayretle çal flmalar m z sürdürece iz. Aziz Milletim, 14 A ustos 2001 tarihinde sizlerin büyük teveccühüyle kurulan AK Parti, bugün kuruluflunun 3. y l n büyük bir coflkuyla kutlamaktad r. Bu vesile ile ülkemizin bugünü ve yar n yla ilgili duygu ve düflüncelerimi sizlerle paylaflmak istiyorum. Herfleyden önce, sizlerin verdi i emanete lay k olabilmek için, tüm gücümüzle çal flt - m z belirtmek isterim. Gayretlerimizin, ülkemizin ve milletimizin huzur ve refah na yol açmas en büyük arzumuzdur. Nihai gayemiz de milletimizin huzur ve saadetidir. Bu yolda sizlerle ayn hissiyat paylaflt m zdan emin olunuz. Allah n yard m ve korumas yla ülkemiz bütün a rl klar ndan ve yüklerinden kurtulacak, çocuklar m z gelece e güvenle yürümeye devam edecektir. Sevgili vatandafllar m, Sizlerin de flahit oldu u gibi AK Parti ile birlikte Türk siyaseti farkl bir anlay flla tan flm fl, ülkemiz yeni bir soluk ve heyecana kavuflmufltur. Ülkemiz gücünü toplam fl, özgüvenine ulaflm flt r. Eski siyaset anlay fl ndaki yanl fll klar, k s r çekiflmeler ve suni kavgalar AK Parti ile birlikte sahneden çekilmifltir. Zira biz, siyaseti, kiflisel ç karlar m z için yapm yor, siyaseti rant arac olarak görmüyoruz. Böy- 6 Türkiye Bülteni

9 le düflünenlerin u rad ak bet haf zalar - m zda canl l n korumaktad r. Bizim için siyaset, büyük bir medeniyetin ve tarihin üzerinde duran Türkiye yi hak etti i yere ç karman n ve herfleyin en iyisine lay k olan milletimizi huzur ve zenginli- e kavuflturman n bir arac d r. Bizim ayaklar m z sabit tuttu umuz yer milletimizin akl ve vicdan d r. Bu yüzden siyasetimizin, yönetim anlay fl m z n temelinde her zaman "önce millet" vard r, yani sizler vars n z. Devletin de, ülkenin de, siyasetin de gerçek sahibi sizlersiniz. De erli dostlar, Türkiye istikrara kavufltukça, sorunlar - m z çözüldükçe, insanlar m z n gelece e iliflkin umutlar büyüdükçe, AK Parti de büyümektedir. Yani Ak Parti milletimizle birlikte büyümektedir. Milletimizin partimize göstermifl, oldu- u sevgi, azmimizi ve gayretimizi art rmakta, halka hizmet yolunda engelleri aflmakta bize büyük güç vermektedir. Milletten ald m z bu gücü sonuna kadar ülkemiz ve insan m z, hukuk ve adalet için harcamaya kararl y z. Bizim iktidar - m zda k sa zaman içinde ülkemizin elde etti i kazan mlar yüreklerimizdeki hizmet heyecan n art r yor. AK Parti iktidar ile birlikte ülkemizde son derece olumlu geliflmeler yafland. Enflasyon ve faiz oranlar büyük düflüfl göstermifltir. Göstergeler, ülkemizin geçen y l oldu u gibi bu y l da %5 in üzerinde bir büyüme yakalayaca n ispatlamaktad r. ktidar m zda huzur ve güven ortam n n sa lamlaflmas yla ülkemizin dünyadaki itibar yükselmifl, Türkiye her aç dan y ld z parlayan bir cazibe merkezi haline gelmifltir. Dünyan n en önemli zirve toplant lar na ev sahipli i yapan Türkiye d fl politikadaki etkinli ini ciddi ölçüde art rm fl, dünyan n gitti i yönün pasif seyircisi olmaktan ç karak dinamik ve aktif bir aktör haline gelmifltir. Elbette sorunlar m z son bulmam flt r. Ülkemizin önünde afl lmas gereken problemler mevcuttur. Özellikle sosyal politikalarda adaletin derinleflmesi için yapmam z gereken çok iflimiz var. Bunun bilincindeyiz. Baflta iflsizlik ve yoksullukla mücadele olmak üzere önümüzdeki dönemde üzerine var gücümüzle gidece imiz temel sorun alanlar vard r. Halk m z n bu konulardaki taleplerini biliyoruz, bundan sonraki en büyük önceli imiz budur. Sevgili vatandafllar m, Bu ülkede istikrar ve güven sa land nda, dürüst ve çal flkan bir hükümet iktidara geldi inde nelerin baflar ld n art k milletimiz görmüfltür. Bizler bugüne kadar oldu- u gibi, bugünden sonra da ayn azim ve gayretle çal flmalar m z sürdürece iz. Baflar m z n kayna, milletimize güvenmemizdir. Bize güvenmeye devam edin; zira, bizim size güvenimiz sonsuzdur. Milletimizin makus talihini yenen ve ülkemizin baht n açan Ak Partimizin 3. kurulufl y ldönümünde hepinizi, milletimin bütün fertlerini en kalbi duygular mla selaml - yor, sevgi ve sayg lar m sunuyorum. Yolun aç k Türkiye!.. Herfley Türkiye için!.. Türkiye Bülteni 7

10 AK Parti 3. y ldönümünü kutlad 14 A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma Partisi, üçüncü kurulufl y ldönümünü kutlad. A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma Partisi, üçüncü kurulufl y ldönümünü kutlad. AK Parti nin kurulufl y ldönümü nedeniyle Genel Baflkan Yard mc s Necati Çetinkaya, parti yöneticileri ve milletvekilleriyle birlikte sabah saatlerinde An tkabir'i ziyaret ederek Atatürk ün kabrine çelenk koydu. Genel Baflkan Yard mc s Çetinkaya n n, üzerinde ''Adalet ve Kalk nma Partisi'' yazan çelengi Büyük Önder'in kabrine koymas n n ard ndan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda sayg duruflunda bulunuldu. Parti yöneticileri ve milletvekillerinden oluflan heyet daha sonra Misak- Milli Kulesi ne geçerken, Genel Baflkan Yard mc s Çetinkaya burada An tkabir Özel Defteri'ni imzalad. Çetinkaya deftere flunlar kaydetti: ''Büyük Atatürk, 'Hakimiyet, kay ts z flarts z milletindir' buyru una uygun ve milli iradenin yegane temsilcisi olarak, TBMM'nin örgütlenmifl kurulufllar aras nda yerini almak üzere ve Anayasam z n 'Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlar d r' düsturundan yola ç karak kurulan Adalet ve Kalk nma Partimiz, bugün 3. kurulufl y ldönümünü idrak etmektedir. AK Partililer olarak, 'En büyük eserimdir' dedi in Cumhuriyet i, gösterdi in muas r medeniyet seviyesine yükseltmek için gecemizi gündüzümüze katarak gayret göstermekte ve yorulmadan çal flmalar m z sürdürmekteyiz. Bu konuda milletimizden ald m z büyük destekle muvaffak olaca- m za kesin olarak inanmaktay z. Müsterih ol, bu cen- 8 Türkiye Bülteni

11 net vatan n kalk nmas ve cumhuriyetin yüceltilmesi için AK Parti camias olarak bütün gücümüzle mücadele edece imize söz veriyor ve manevi huzurunda tazimle e iliyoruz.'' An tkabir deki törenin ard ndan AK Parti Genel Merkezi nde bir bas n toplant s düzenleyen Genel Baflkan Yard mc s Çetinkaya, AK Parti nin Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasal olarak ciddi bir darbo aza girdi i, halk n gelecekten umudunu yitirdi i bir dönemde kuruldu unu hat rlatarak sözlerini flöyle sürdürdü: "O gün baflta Baflbakan m z olmak üzere bizler, Yeter karar milletindir slogan yla yola ç kt k ve siyaset anlay fl m z n merkezine millet kavram n koyduk. Böylece Türkiye de ilk defa milletimizin beklentileri ve talepleri do rultusunda bir parti kuruldu. Partimiz, milli iradenin beklentileri çerçevesinde flekillenen genifl ve donan ml kadrosuyla, ilkeli ve dürüst politika anlay - fl yla, toplumsal mutabakata verdi i önemle, halk m z n yo un teveccühüne mazhar olarak kuruluflundan çok k - sa bir süre sonra Cumhuriyet tarihinde efli az görülür bir baflar ya imza atarak tek bafl na iktidara geldi. Halk m - z n partimize olan güveni ve inanc 28 Mart Yerel Seçimleri nde de sand a yans m fl ve önemli ölçüde artan oy oran yla tescil edilmifltir. Halk m z n güvenine ve deste ine lay k olabilmek, omuzlar m za yüklenen bu a r sorumlulu un gereklerini yerine getirebilmek için kuruldu u günden bugüne kadar var gücüyle, kararl l kla ve azimle çal flan AK Parti, att dev ad mlarla Türkiye nin kaderini de ifltirmifltir. De ifltirmeye devam edecektir." AK Parti iktidar yla Türkiye de iflti Yüksek enflasyon, kamu aç klar, borç stoku, negatif Türkiye Bülteni 9

12 büyüme, dengesiz gelir da l m, yüksek iflsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk tablosuyla iktidara geldiklerini belirten Çetinkaya, sözlerini flöyle sürdürdü: "Milletimiz umutlar n ve gelecek inanc n yitirmifl, Türkiye adeta yönetilemez bir hale gelmiflti. Y llar n biriktirdi i demokratik talepler sürekli erteleniyordu. Peki, AK Parti iktidar ile Türkiye de ne de iflti? Adalet ve Kalk nma kavramlar, siyasetin temel direkleri haline geldi. Art k hiçbir fleyin eskisi gibi olmayaca sözünü veren AK Parti, iç ve d fl politikada att kararl ad mlarla yitirilen güven duygusunu siyasete yeniden kazand rd. Uluslararas arenada Türkiye nin itibar n artt rd. Ekonomide izledi i istikrarl politikalarla Türkiye de krizler dönemini sona erdirdi, enflasyon y llar sonra tek haneli rakamlarla telaffuz edilmeye baflland. Ekonomideki geliflmeler yüzleri güldürüyor Enflasyonla mücadelenin bir sonucu olarak yat r m ve üretimde büyük art fllar gerçekleflmeye bafllad. Türkiye ekonomisi, bu dönemde iki y l üst üste büyüyerek bir ilke imzas n att. Turizm rakamlar nda rekor düzeyde art fllar gerçekleflti. Ekonominin kronikleflen sorunlar bir bir çözülürken, beklentilerin üzerinde gerçekleflen makro ekonomik göstergeler yeniden yüzleri güldürmeye bafllad. Yap lan yasal düzenlemelerle KOB lerimize verilen destekler artt r ld, esnaf m z kapanan kepenklerini yeniden açt, ekonomik krizler nedeniyle kredi borçlar n ödeyemez hale gelen çiftçilerimizin borçlar yap land r - larak yeniden üretime geçmeleri sa land, y llard r ekonomide yaflanan krizlerle nefes alamaz hale gelen sanayicimiz yat r m yapmaya bafllad ve Türkiye yeniden fabrikalar n yüzde yüz kapasite ile çal flt bir ülke haline geldi. stikrar ve güven ortam n n sa lanmas yla ülkemiz art k yabanc yat r mc lar için de bir cazibe merkezi haline gelmeye bafllad. Gelir da l m ndaki adaletsizli i ortadan kald rmak için harekete geçen AK Parti, öncelikle emeklilerimiz ile asgari ücretlilerimizin gelir düzeyini artt racak önlemler ald. Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flmay Teflvik Fonu kaynaklar n n bütçesi artt r ld ve ihtiyaç sahibi olan vatandafllar m z n bu kaynaklara ulaflmas sa land. Ekonomik program n kararl l kla uygulayan ve uygulamaya devam edecek olan AK Parti ktidar, att gerçekçi ad mlarla, popülüst politikalar kavram n siyaset literatüründen ç kard. Türkiye nin dünyadaki imaj de iflti AK Parti ile Türkiye nin dünyadaki imaj da de iflmeye bafllam flt r. Baflta Avrupa Birli i ve K br s olmak üzere izledi i aktif diplomasi ile dünyan n ilgi oda olan Türkiye, önemli zirvelerin çekim merkezi haline geldi. Avrupa Birli i hedefine ulaflmak için köklü de iflimlere imza atan AK Parti, bir ilki daha gerçeklefltirerek 20 ayl k iktidar süresince tüm Avrupa Birli i ülkelerini ziyaret etti. Böylece AK Parti ile son on y l n en yo un diplomasi trafi i gerçeklefltirilmifl oldu. Demokratikleflme yolunda att önemli ad mlarla dünyada "Reformist Hükümet" olarak an lmaya bafllayan ve kararl l yla tüm dünyay hayrete düflüren AK Parti ktidar, Türkiye nin d fl dünyadaki sayg nl n ve itibar n artt rd. Art k dünya ile konuflurken bafl m z dik ve aln m z aç kt r. Yasama rekoru k r ld Milli iradenin tecelli etti i TBMM çat s alt nda bu yasama y l nda 261 yasa ç kartt k. Bu rakam çok partili sisteme geçilen 1946 y l ndan bu yana, bir yasama döneminde ç kart lm fl en yüksek rakamd r. Hükümetimiz iki yasama y l nda toplam olarak 460 kanun ç kard ki bu da ayr bir rekordur. Milletvekillerimiz y lmadan, yorulmadan ülkemizin gelece ini etkileyecek, adeta devrim niteli inde olan bu kanunlar n ç kmas için var güçleriyle çal flt lar. Y llar n kronikleflmifl çözülemeyen sorunlar Yüce Meclisimiz taraf ndan cesaretle, kararl l kla çözüme kavuflturuldu. Yasama çal flmalar n n yan s ra, denetim çal flmalar nda da önemli geliflmeler yafland. 8 adet Meclis Soruflturma ve 85 adet Meclis Araflt rma Önergesi verildi. Bu önergeler sonras 10 Araflt rma Komisyonu ve 5 Soruflturma Komisyonu kuruldu. Bu komisyonlar m z çok ciddi konularda araflt rmalar yapt, çok ciddi sonuçlar elde etti. Halk n Meclisi, milletin haklar n gözetmeyenlerden hesap sordu ve yarg ya gönderdi. AK Parti yoluna kararl l kla devam edecek Bu ülkede istikrar ve güven sa land nda, dürüst ve çal flkan bir hükümet iktidara geldi inde nelerin baflar ld n art k milletimiz görmüfltür. Hedefimiz, Türkiye yi çok daha ileri, çok daha güçlü, çok daha zengin bir ülke haline getirmek, uluslararas arenada hak etti i yere ç - karmakt r. AK Parti, milletimizin bize emanet etmifl oldu u bu büyük sorumlulu u en ideal flekilde yerine getirmek için y lmadan, yorulmadan, ayn azim ve karal l kla yoluna devam edecektir. Milletimiz bize güvendi i ve destek verdi i sürece, hizmet aflk m z ve azmimiz halk m z n hizmetinde olacakt r. Bu azmimiz, milletimizin yüzünü güldürmek, hak etti i refah ve mutlulu a ulaflt rmak içindir. Yola ç kt m z günden bugüne milletle bütünleflmemiz katlanarak devam etmektedir. Halk m z n umutlar büyüdükçe, gelece e güvenle bakanlar n say s artt kça, millet iradesini temsil eden AK Parti de büyüyecektir." 10 Türkiye Bülteni

13

14 D fl Temaslar Tahran Temmuz 2004 BAfiBAKAN Erdo an, baz bakanlar ve ifladamlar yla birlikte, ran Cumhurbaflkan Birinci Yard mc s Muhammed R za Arif'in davetlisi olarak, resmi ziyarette bulunmak üzere ran a gitti. RAN ziyaretinin ilk gününde Baflbakan Erdo an, ran Cumhurbaflkan Birinci Yard mc s Muhammed R za Arif ile baflbafla görüfltü, ard ndan heyetleraras görüflmeler yap ld. Erdo an, Dan flma Meclisi Baflkan Adel ile görüflmesinden sonra ise Türk gazetecilerle sohbet etti. Erdo an, daha sonra Gülistan Saray ve Hal Müzesi'ni ziyaret etti, Millet Park n gezdi. Bunun ard ndan Erdo an Türkiye Büyükelçili i kametgah 'nda verilen davete, ard ndan da Muhammed R za Arif'in, onuruna verdi i akflam yeme ine kat ld. BAfiBAKAN Erdo an ziyaretinde ayr - ca Cumhurbaflkan Muhammed Hatemi taraf ndan kabul edildi ve Hatemi'nin onuruna verdi i ö le yeme ine kat ld. Erdo an, ran Ticaret ve Sanayi Odas 'n ziyaret ederek Baflkan Hamushi ile görüfltü; burada düzenlenen Türkiye- ran fl Forumu toplant s nda konuflma yapt. Cumhurbaflkan Birinci Yard mc s R za Arif ile görüflen Baflbakan Erdo an, anlaflmalar n imzalanmas ve ortak bas n toplant s n n ard ndan Ankara'ya hareket etti. 12 Türkiye Bülteni

15 Erdo an, baz bakanlar ve ifladamlar yla birlikte, ran Cumhurbaflkan Birinci Yard mc s Muhammed R za Arif'in davetlisi olarak, resmi ziyarette bulunmak üzere ran'a gitti. Baflbakan' n ziyaretinde, iki ülke aras nda iflbirli i olanaklar, ortak yat r mlar, siyasi, kültürel ve güvenlik konular ele al nd. Baflbakan Erdo an'a efli Emine Erdo an, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler, 6 milletvekili, 20 bürokrat ve teknokrat, 130 ifladam ile 34 bas n mensubu da efllik etti. ran ile iliflkilerimiz gelifliyor Baflbakan Erdo an, ran'a hareketinden önce yapt aç klamada, ziyaretinde ikili iliflkilerin tüm yönleriyle ele al naca n, mevcut iflbirli ini her alanda daha da ileriye götürmenin imkan ve yollar üzerinde duracaklar n bildirdi. Yüzy llarca bar fl içinde yaflan lan ve dünyadaki en eski s n rlara sahip olunan ran' n Türkiye için çok önemli bir komflu oldu unu vurgulayan Baflbakan Erdo- an, flöyle konufltu: '' ran'la son y llarda gerek siyasi, gerek ekonomik ve ticari iliflkilerimizde olumlu geliflmeler kaydedilmektedir. Bundan memnuniyet duymaktay z. Ülkelerimiz aras ndaki ticaret hacmi 1 y l içinde ikiye katlanarak 2.4 milyar dolar seviyesine yükselmifltir. Bunu, orta vadede, 5 milyar dolara ç karmay hedefliyoruz. Bu amaca ulaflmak için yeni projeleri hayata geçirmek, iflbirli imizi zenginlefltirmek ve çeflitlendirmek durumunday z. Bu hususlar ranl muhataplar m zla yapaca m z görüflmelerde ayr nt l bir flekilde ele alaca z. ran'a yapaca- m ziyarette, say n Arif'in yan s ra Cumhurbaflkan Hatemi, Meclis Baflkan Adil ve baz bakanlarla görüflmelerde bulunaca m. Görüflmelerde, ikili iliflkilerimizin yan s ra önemli ve güncel bölgesel ve uluslararas konularda da görüfl al flveriflinde bulunaca z. Bölgemizdeki kritik geliflmeler, bölge ülkeleri aras ndaki temas ve istiflarelerin daha da art r lmas n gerektirmektedir.'' Baflbakan Erdo an, ziyaretinde kendisine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler ile Karma Ekonomik Komisyon görüflmeleri için Tahran'da bulunan Devlet Bakan Kürflad Tüzmen'in de efllik edece ini hat rlatarak, heyette ayr ca 6 milletvekili, 20 bürokrat ve teknokrat, 130 ifladam ve 34 bas n mensubunun yer ald - n söyledi. Ziyaret vesilesiyle Türk- ran fl Forumu toplant s n n da yap laca n, ayr ca ifladamlar n n haz rlanan program uyar nca ranl muhataplar yla görüflmelerde bulunaca n ifade eden Baflbakan Erdo an, ziyaretin ran ile iliflkilerin ve iflbirli inin daha da gelifltirilmesine katk da bulunaca na inand n söyledi. ran'da, Cumhurbaflkan Birinci Yard mc s Dr. Muhammed R za Arif, Dan flma Meclisi Baflkan Gulam Ali Haddad Adil ve Devlet Uzlaflma Konseyi Baflkan Haflimi Rafsancani ile görüflmelerde bulunduklar n an msatarak, gerek baflbafla, gerekse heyetleraras görüflmelerde, Türkiye ile ran aras ndaki siyasi, ekonomik, ticari, kültürel çerçevede birçok konuyu ele alma f rsat bulduklar n ifade etti. Siyasi konular içinde güvenlikten teröre var ncaya kadar bölgedeki ve küresel çerçevedeki bütün geliflmeleri de erlendirme f rsat bulduklar n anlatan Baflbakan Erdo an, bunun yan nda ekonomik alanda özellikle son dönemde Türkiye'nin 2003 y l sonu itibariyle ran'la d fl ticaret hacminin ciddi bir s çrama gösterdi ini ve 2.4 milyar dolara yaklaflt n bildirdi. K sa vadede hedefimiz 5 milyar dolar Baflbakan Erdo an, ''K sa vadede hedefimiz, geçen y l koydu umuz bir hedeftir, o da 5 milyar dolar yakalamakt r. Bu konuda mutab k z. Çal flmalar m z da bu istikamette sürdürüyoruz'' dedi. Türkiye ile ran aras ndaki ticaretin Türkiye aleyhine aç k verdi ini kaydeden Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: ''Ama bunu, birbirini tamamlayan ekonomik ve ticari özellikler sebebiyle biraz daha kapamam z mümkün. Yapaca m z ortak yat r mlar, gerek Türkiye, gerek ran ve gerekse üçüncü ülkelerde ataca m z ad mlarla çok daha hareketlendirmemiz mümkün. Bu konuda da bir mutabakat n oldu u çok aç k, net ortada. fiu ana kadar malum baz s k nt l konular vard. Bu konular görüflme f rsat m z oldu. Gerek mam Humeyni Havaalan ile ilgili TAV flirketinin verdi i müteahhitlik hizmeti, gerek Turkcell firmas n n alm fl oldu u buradaki iletiflimle ilgili ihale... Gerçi bunlar bir ihale anlay fl içerisinde yapmad klar n da ifade ediyorlar. Bunlar en uygun imkanlar gördü ümüz komflu, kardefl Türkiye'nin olmas düflüncesiyle hareket ettik, diyorlar. Bu kanaatlerini görmek bizi ayr ca mutlu etmifltir.'' Baflbakan Erdo an, görüflmelerde, do algaz hususunda at lan ad mlar n da ele al nd n belirterek, ran do algaz n n Türkiye üzerinden bat ya geçirilmesi ile ilgili görüflmelerin bafllad n söyledi. Konuyla ilgili olarak Türkiye ad na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler, ran ad na da Petrol Bakan 'n n görevlendirildi ini ve çal flmalar n yürütüldü ünü bildiren Baflbakan Erdo an, çal flmalar tamamlama konusunda iki bakana talimat verildi ini kaydetti. Ulaflt rma alan nda, bay nd rl k hizmetlerinde iki ülkenin birlikte yapabilece i yeni yat r mlar ve Türk müteahhit firmalar na verilebilecek hizmetler oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, görüflmelerde bu konular da ele ald klar n ifade etti. Türkiye Bülteni 13

16 D fl Temaslar Tiflis11-12 A ustos 2004 BAfiBAKAN Recep Tayyip Erdo an, resmi ziyaret amac yla Gürcistan'a gitti. Erdo an, ziyaretinin ilk gününde Gürcistan Devlet Baflkan Saakaflvili taraf ndan kabul edildi. Baflbakan Erdo an, Gürcistan Baflbakan Jvaniya ile görüflmesinin ard ndan heyetleraras görüflmelere kat - ld. Heyetleraras görüflmelerden sonra Türkiye'nin Tiflis Büyükelçili i'ni ziyaret eden Erdo an, Meçhul Asker An t 'na çelenk koydu ve daha sonra kendi onuruna verilen akflam yeme ine kat ld. BAfiBAKAN Erdo an Gürcistan ziyaretinin ikinci gününde ise Gürcistan Devlet Baflkan Saakaflvili ile birlikte Tiflis'teki fl Konseyi toplant s nda ifladamlar na hitap etti. Tiflis'ten Batum'a geçen Baflbakan Erdo an, Sarp S n r Kap s ve Kabuleti Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Erdo an, incelemelerinin ard ndan akflam saatlerinde Tiflis'e dönerek, buradan Türkiye'ye hareket etti. 14 Türkiye Bülteni

17 Erdo an ve Saakaflvili, Gürcistan Devlet Baflkanl binas nda yaklafl k 1.5 saat süren görüflmenin ard ndan, ortak bas n toplant s düzenledi. Saakaflvili, Baflbakan Erdo an' n çok enteresan bir devlet adam, büyük vatansever, eski yolsuzluk sistemini yenen ve yeni sistem getiren bir kifli oldu unu söyledi. Erdo an' n siyaset yolunda büyük engeller aflt n kaydeden Saakaflvili, ''Say n Erdo an, halk n sevdi i en büyük siyaset adam - d r. Bütün dünyada en tecrübeli ve enteresan liderlerden biridir'' dedi. Erdo an' n bölgede bar fl ve istikrar destekleyen liderlerden biri oldu unu kaydeden Saakaflvili, Türkiye'nin Gürcistan' n ba ms zl n kazand ktan sonra dostluk ve yard m elini uzatt n dile getirdi. Baflbakan Erdo an ile Türkiye'ye gelen ifladamlar - n n amaçlar n n burada yat r m yapmak oldu unu ifade eden Saakaflvili, y llar boyunca Türk halk n n kendilerine yard m etti ini ve kucak açt n anlatt. Saakaflvili, Türk halk n n bu yapt klar n ülkesinin yetkililerinin hiçbirinin unutmayaca n söyledi. Baflbakan Erdo an, Saakaflvili'nin, resmi davetinin aylar önce yap ld n, ancak yo un yurtd fl ziyaretleri nedeniyle geç gerçeklefltirildi ini söyledi. ''Geciken bu ziyaretin çok anlaml flekilde gerçekleflmesi bizleri mutlu etmifltir'' diyen Erdo an, Türk heyetine gösterilen ilginin kendilerini mutlu etti ini belirterek teflekkür etti. Gürcistan' n 1992 ba ms zl k hareketinden bu yana, iki ülke aras ndaki iliflkilerin her geçen gün ileri bir noktaya tafl nd n ifade eden Erdo an, bu geliflmelerin, siyasi, askeri, ekonomik, kültürel boyutlarda daha ileriye gitti ini kaydetti. Erdo an, ''Özellikle son 2003 y l itibariyle söylüyorum, Türkiye ile Gürcistan aras ndaki ekonomik münasebetler bir s çrama noktas na ulaflm flt r. Bunu yeterli bulmuyorum. nan yorum ki daha ileri noktalara tafl yaca z'' diye konufltu. ki ülke aras ndaki iliflkilerin daha da artaca n anlatan Erdo an, Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hatt ile iki ülke aras ndaki stratejik ortakl n çok daha farkl bir konuma tafl naca n kaydetti. Erdo an, ertesi gün Saakaflvili ile Batum'a geçeceklerini ve bundan sonra yapacaklar çal flmalar n boyutlar n müzakere edeceklerini söyledi. Türkiye ile Gürcistan' n bugüne kadar siyasi konularda müflterek ad mlar att n belirten Erdo an, bugün yapt klar görüflmede, bundan sonra Gürcistan' n refah ve mutlulu u ile bölgenin bar fl için Türkiye'nin neler yapabilece ini konuflma f rsat bulduklar n kaydetti. Abhazya, Güney Oshetya, Ah ska Türkleri, Rusya ile Gürcistan aras ndaki s k nt lar konusunda Türkiye'nin neler yapabilece ini müzakere ettiklerini belirten Erdo an, Saakaflvili'nin çözüme yönelik olarak Türkiye ile müflterek çal flma arzusunda oldu unu duyman n kendilerini memnun etti ini söyledi. Türkiye'den gelen ifladamlar n n, Gürcistan'da yapabilecekleri yat r mlar da ele ald klar n anlatan Erdo- an, ''Bu kadar yak n olan iki komflu ülkenin bundan sonra yapaca çok ifller oldu unu görmenin huzuru içindeyim'' dedi. Erdo an, Baflkan Saakaflvili'nin flahs nda, Gürcistan halk na Türk milletinin selam ve sevgilerini de iletti. Erdo an ve Saakaflvili, aç klamalar n n ard ndan gazetecilerin sorular n yan tlad. Baflbakan Erdo an, Gürcü bir gazetecinin, bir taraftan Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan aras nda iflbirli i oldu unu, di er taraftan da Rusya'n n menfaatlerinin bulundu unu belirterek, ''Bu 3 ülke ayn zamanda AB'ye üye olmak isteyen ülkelerdir. Menfaatler aras nda uyum nas l sa lanabilir? Ayr ca, Türkiye, Gürcistan'daki mevcut sorunlar n çözümü konusunda nas l yard mc olabilir?'' sorusu üzerine, flunlar söyledi: ''NATO ile ilgili konu, birinci derecede, gerek bu ülkelerin gerek çevre ülkelerin güvenli i konusudur. Bölge güvenli i ve bar fl ndan sonra bunun d fla aç l m söz konusudur. Türkiye gerek Nato'nun eski bir üyesi olmas sebebiyle gerekse geçmifl bir devlet yap s itibariyle özellikle demokratikleflme sürecinde, tecrübesini bu ülkelere tafl mak, bu ülkelerin s k nt da oldu u ülkelerle bar fl konusunda elçi olmak görevini yerine getirebilir. Bu konuya da haz r oldu umuzu ifade etmek isterim.'' Erdo an, baflka bir Gürcü gazetecinin, Türkiye ile Gürcistan aras nda Batum ve Gorki limanlar konusunda iflbirli inin söz konusu oldu unu belirterek iki ülke aras nda hangi alanlarda iflbirli i yap laca n sormas üzerine, ertesi gün Saakaflvili ile Batum'da bu konudaki görüflmeleri yapacaklar n belirtti. Erdo an, ''Gerek deniz tafl mac l gerek hava tafl mac l nda Batum'da ne gibi çal flmalar gerçeklefltirebiliriz; bunun planlamas n yap p aram zda karar verece iz'' dedi. Öte yandan Devlet Bakan Beflir Atalay, Türk flbirli i ve Kalk nma daresi Baflkanl 'n n (T KA), Gürcistan' n baflkenti Tiflis'teki koordinatörlü ünün yeni hizmet binas n n aç l fl n yapt. Atalay, aç l flta yapt konuflmada, Türkiye'nin çok önemli ve temel kurulufllar ndan biri olan T KA'n n, Türkiye'nin teknik yard mlar n dünyaya ulaflt rd n söyledi. T KA'n n de iflik ülkelerde koordinatörlüklerinin bulundu unu, bunlardan birisinin de Gürcistan-Tiflis Koordinatörlü ü oldu unu kaydeden Atalay, koordinatörlüklerin kamu kurumlar yla, bulunduklar ülkelerdeki kurulufllar n temsilcilikleriyle, T KA'n n Ankara'daki merkeziyle ve büyükelçiliklerle iflbirli i içinde oldu unu anlatt. Türkiye Bülteni 15

18 RÖPORTAJ e itim-ö retim y - l 13 Eylül 2004 tarihinde bafllayacak ve binlerce ö rencimiz yeniden ders bafl yapacak. Türkiye Bülteni olarak biz de yeni e itim-ö retim y l öncesinde e itim sisteminde yaflanan sorunlar ve bunlar çözmeye yönelik Hükümetin att ad mlar Milli E itim Bakan Say n Hüseyin Çelik e sorduk. Say n Bakan m, e itim sistemimizdeki sorunlar nelerdir ve bu sorunlar çözmek için bakanl k olarak yapt n z çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? HÜSEY N ÇEL K M LL E T M BAKANI E itime öncelik veriyoruz Öncelikle hükümetimizin e itime verdi i önemi vurgulamak isterim. Türkiye bugüne kadar her alanda oldu u gibi maalesef e itim alan nda da rölantide çal flm flt r. Ama art k buna tahammülümüz yok. Bu sene, Milli E itim Bakanl bütçesi ilk defa Türkiye nin en büyük bakanl k bütçesi olarak gerçekleflti. Biliyorsunuz bundan önce hep Milli Savunma Bakanl n n bütçesi, birinci bakanl k bütçesi olmufltu. Bu, hükümetimizin e itime verdi i önemden kaynaklan yor. Geçti imiz yüzy l n bafllar nda ülke olarak emperyalizme karfl bir istiklal mücadelesi verdik ve bu istiklal mücadelesi ile bu ülkede hür ve ba ms z olarak yafl yoruz. Ama ba ms z olarak yaflamak yetmez; hür ve ba ms z olman n yan - s ra müreffeh bir toplum da olmam z gerekiyor. flte bu da e itimle mümkündür. Ben bu konuda hep Japonya y örnek veriyorum, Japonya biliyorsunuz toprak bak m ndan Türkiye nin yar s ndan daha az olan bir ülke ve bu topraklar n da dörtte üçü yerleflime elveriflli de il. Bu flu demek: Fiili olarak Japonya Türkiye nin sekizde biri kadar bir ülkedir. 16 Türkiye Bülteni

19 B Z AK PART HÜKÜMET OLARAK, SEÇ M BEYANNAMEM ZDE, AC L EYLEM PLANIMIZDA VE HÜKÜMET PROGRAMIMIZDA E T M N ÖNEM N ÇOK DEFA VURGULADIK. BUNU SADECE SÖYLEMEKLE DE YET NMED K, 2004 YILINDA M LL E T M BAKANLI I NA TÜRK YE BÜTÇES NDEN EN BÜYÜK PAYI AYIRDIK. Ama nüfusu bizimkinin iki kat ve kifli bafl na düflen milli geliri dolar. Bu nas l sa lanm fl diye bakt - m z zaman bunu e itimle gerçeklefltirdiklerini görüyoruz. II. Dünya Savafl n n külleri aras ndan adeta yefleren Japonya, yetiflmifl insan sayesinde bu noktaya geldi. Yetiflmifl insanlar yeni fabrikalar yapabilirler ama fabrikalar yeni insanlar yapamazlar. Dolay s yla biz AK Parti hükümeti olarak, Seçim Beyannamemizde, Acil Eylem Plan m zda ve Hükümet Program m zda e itimin önemini çok defa vurgulad k. Bunu sadece söylemekle de yetinmedik, biraz önce de söyledi im gibi 2004 y l nda Milli E itim Bakanl na Türkiye bütçesinden en büyük pay ay rd k. E itim sistemimizle ilgili sorunlara gelince, bunlar 6 bafll k alt nda toplayabiliriz. 1)Okullaflma oran nda çok ciddi bir problemimiz var. 2)Türkiye deki ilk ve orta ö retim müfredat n n gözden geçirilmesi ve yenilenmesi gerekiyor. 3)Ö retmen niteli inin, kalitesinin art r lmas gerekiyor. 4)Okullar m z n fiziki mekanlar, yani okul çevresi dedi imiz flartlar n iyilefltirilmesi gerekiyor. 5) E itimin teknolojik altyap s konusunda da çok ciddi eksi imiz var. 6)Rehberlik sisteminde ciddi problemimiz var. Bunlar n hepsi ile ilgili projeler ürettik ve bu projeler teker teker hayata geçiyor. sterseniz okullaflma oran ile bafllayay m. Özellikle ülkemizde okul ça nda olup da okulda olmas gereken; fakat, okula devam etmeyen çok say da çocu umuz var. Bunlar okula kazand rmak istiyoruz ve burada önceli i k zlara verdik. Çünkü k z nüfus ile erkek nüfus aras nda bu manada büyük bir uçurum var. Ve yine bu eksikli i gördü ümüz için UNICEF le birlikte "Haydi K zlar Okula" kampanyas n bafllatt k y l içerisinde 50 bin k z çocu unu okula kazand rd k. Burada k zlar m z ad na pozitif bir ayr mc l k yap yoruz. Ayr ca hükümet olarak k z çocuklar n okula gönderen annelerin hesab na ilkö retimdeyse 20 milyon, ortaö retimdeyse 35 milyon lira para yat r yoruz. Bu Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flmay Teflvik Fonu taraf ndan yat r lan bir para. Erkek çocuklar için de ilkö retimde 16 milyon, ortaö retimde ise 25 milyon lira veriyoruz. Bu bir teflvik tabii, çok büyük bir para gibi gözükmeyebilir; ama köyde okuyan bir k z çocu u için her ay 20 milyon lira, k rtasiye masraflar ve di er ufak tefek okul masraflar için çok anlaml d r. Biz zaten ders kitaplar n ücretsiz veriyoruz. Ö rencilerimiz k rtasiye masraflar n ve di er masraflar n bu flekilde karfl layabilirler. Biz çocuklar m z n okula devamlar n, onlar zorlayarak de il, okulu onlar için çekici hale getirerek sa layabilece imizi düflünüyoruz. Müfredat konusundaki sorunlara gelince, bugüne kadar gelmifl geçmifl birçok hükümet, birçok siyasi kadro Milli E itimin ciddi bir müfredat problemi yaflad n ifade etmifl; ancak, bu söylemlerini eyleme geçirememifller. Biz söylemle yetinmedik, ayn zamanda eyleme geçtik. Biliyorsunuz geçti imiz günlerde yapt m z bir bas n toplant s yla haz rlad m z yeni müfredat aç klad k. Bu Türk Milli E itiminde çok ciddi bir reformdur. Bir anlay fl de- iflikli i anlam na gelebilecek bir reformdur. Yeni müfredatla e itim sistemine nas l bir yenilik getirmeyi amaçl yorsunuz? Bizim flu anki Milli E itim sisteminde, ilkö retim sistemimizde, ö retmen merkezli bir e itim vard r. Ö retmen s n fta yüzde 80 oran nda hakimdir. Ve bütün her fleyi ö retmen yönlendirir. Ö retmen s n fta adeta bir konferansç gibidir. Ö renci bir dinleyici konumundad r. Biz ise flimdi ö rencileri pasif dinleyiciler konumundan ç karan, s n fta interaktif hale getiren ö retim yöntemini hayata geçiriyoruz. Geçmiflteki ö retim yöntemimizin ad enformatif ö retim yöntemiydi. Yani bilgi depolamaya, bilgi yüklemeye dayal yd, adeta bilgisayar disketlerine bilgi kopyalama mant na benziyordu. Biz bunu de ifltirdik ve konstrüktif dedi imiz, inflac dedi imiz bir yöntem gelifltiriyoruz. Bu konstrüktif yöntemde ö renciye sekiz kabiliyet kazand rmaya çal fl yoruz. Ö renci problemi görecek ve bu problemi kendi çözecek. Bu yöntem onun yarat c l k kabiliyetini art racak. Elefltirel düflünme özelliklerini ön plana ç karak. Sorgulayan, soru soran bir birey olacak, analiz ve sentez yapacak. Ö renmeyi ö renecek ve bu kabiliyetlerini sürdürecek. Bütün ö rencileri tek kal pta gören, bütün ö rencileri ayn zeka düzeyinde kabul eden yaklafl m bir tarafa b rak yoruz. Her ö rencideki zeka türü- Türkiye Bülteni 17

20 nün farkl olabilece ini hesaba katarak, rehberlik sistemleri ile ö rencinin kabiliyetini keflfeden ve ilkokul beflinci s n ftan itibaren ders farkl - laflt rmas yaparak onu yönlendiren bir sistem getiriyoruz. Yeni müfredat bu y l 6 pilot ilde, 105 okulda uygulayaca z. Bir y l n sonunda uygulamadaki s k nt lar ve aksakl klar göz önünde bulundurarak gelecek sene tüm okullar kapsayacak flekilde bu müfredat uygulayaca z. Orta ö retimle ilgili müfredat çal flmas da devam ediyor. Bu da inflallah sonbaharda bitecek. Buna ba l olarak ders kitaplar n yenileyece iz. Yar flmayla ders kitab belirleyece iz. Bu ders kitaplar n çok daha kaliteli bas p çocuklar m - za verece iz. E itim sistemimizdeki bir baflka sorunun da ö retmen kalitesinin art r lmas yla ilgili oldu unu söylediniz. Bu yönde ne tür çal flmalar yap l yor? Bir ö retmen mesle ine bafllad ktan sonra y l çal flsa da ö retmen olarak mesle ine devam ediyordu. Ancak biz bunun ö retmenlerin aflk n, flevkini körelten bir mekanizma oldu unu düflündük ve ö retmene kariyer getirdik. Ö retmen "stajyer ö retmen" olarak bafllayacak, sonra "ö retmen" olacak, daha sonra da "uzman ö retmen" ve bafl ö retmen olacak. Bunlar hep objektif s nav aflamalar ile belirlenecek. Her aflamada özlük haklar nda iyileflmeler yap lacak, maafllar nda art fl olacak. Böylece çal flmas n n, gayret göstermesinin, kendi alan ndaki yay nlar takip etmesinin, kendisini yenilemesinin karfl l n alacak. Bu sistem ö retmenlerimizi çok ciddi anlamda teflvik edecek. Bu uygulama ö retmen kalitesini artt rmaya yönelik önemli bir kilometre tafl olacakt r. kincisi; Microsoft gibi, Intel gibi uluslararas firmalarla yapt m z iflbirli i ile ö retmenlerimizi biliflim teknolojisi alan nda e itiyoruz. Önümüzdeki y ldan itibaren bilgisayar sertifikas olmayan, bilgisayar bilmeyen ö retmen aday n n müracaat n kabul etmeyece iz. Ayr ca hizmet içi e itimde de bilgisayar bizim için çok önemli bir etken olacak. Hizmet içi e itim bugüne kadar Türkiye de zevahiri kurtarmak için, ifl olsun diye, tatil anlam nda kullan lm fl. Biz hizmet içi e itimi gerçek manada e itim verilen bir mekanizma haline getirdik. Bu son derece önemli; bizim hizmet içi e itim bütçemizin yüzde 94 ü ö retmen yolluklar na gidiyor. nternetin yayg nlaflmas ile birlikte burada ciddi tasarruflara gidece iz. Ve ö retmenlerle sanal dünyada, interaktif olarak bunu çok daha iyi yapabilece iz. Ö retmenlerle ilgili bir baflka konu da, her y l her dönemin bafl nda "e itim ö retime haz rl k semineri" ad alt nda bir seminer yap l yordu. Bu da öylesine yap l yordu. Biz bu y l TRT 4 le anlaflarak, bu semineri televizyon arac l yla yapma karar ald k. Bu uygulama ile Türkiye nin her taraf nda ö retmenler ayn anda televizyonun bafl na geçiyorlar ve merkezden bütün bu program kendilerine takdim ediliyor. Ö retmenlerimizle ilgili olarak teftifl mekanizmas nda da ciddi de- ifliklikler yap ld. Bizdeki müfettifllik sistemi daha çok ö retmenin aç - n yakalamaya yönelik hatta zaman zaman onu zor duruma düflürmeye yönelik bir teftifl anlay fl yd. Biz bunu performans denetimi hali- 18 Türkiye Bülteni

21 ne getirdik. Ve art k ö retmenin teftifli s ras nda, velinin, ö rencinin, okulun ve müfettiflin ne dedi i önemli olacak. Bunlar biraraya geldi i zaman bu ö retmenimizin ö retmen olarak nas l bir performans sergiledi ini görmüfl olaca z. Ö retmen atamalar yla ilgili olarak yeni bir uygulama bafllatt n z. Bu uygulama hakk nda da bilgi verir misiniz? Ö retmen atamalar ndaki rezilli- e son verdik. Bildi iniz gibi, Türkiye deki bütün ö retmen adaylar ilk atama esnas nda form almak için 21 il merkezine gelir ve uzun kuyruklar olufltururlard. Form ald ktan sonra gerekli ücreti yat rmak için bankaya gider, dekont almak için bir de orada uzun kuyruklara girerlerdi. Dekontu ald ktan sonra ifllemlerini tamamlamak için bir kez daha kuyru- a girerlerdi. Yani ya mur demeden, çamur demeden 2-3 kere uzun kuyruklarda beklerlerdi. Bu büyük bir ilkellikti y l nda biz bu ilkelli- i kald rd k. Art k bütün ö retmen adaylar n n baflvurusu internet ortam nda yap l yor. Yeni uygulama ile biz 20 bin ö retmenin atamas n 15 dakikada gerçeklefltiriyoruz. Ayr ca atamalar tamamen KPSS sonuçlar - na göre, puan üstünlü ü esas na göre, kimsenin hakk di erine yedirilmeden yap yoruz. Ve ö retmen al mlar n yaparken Milli E itim Bakanl n n temel ihtiyaçlar n göz önünde bulunduruyoruz. Da l - m da ayn esasa göre yap yoruz. Bana farkl taleplerle gelenlere flunu söylüyorum: Mesela, Ayfle nin puan 250, Fatma n n puan da 250. Birileri arac bulup Ayfle yi Fatma n n önüne geçirmek istiyor. flte bu olmaz. Bizim ad m z Adalet ve Kalk nma Partisi. Ayfle nin 250 olan puan n Fatma n n 250 olan puan - n n önüne geçiremeyiz. Bize yak - flan budur ve biz bu gibi prensiplerin toplumumuzda yerleflmesi için çal - fl rken, lütfen hiç kimse yerine getiremeyece imiz aflikar olan bu tür taleplerle Bakanl m z n kap s n çalmas n. Bilgisayarl e itim konusunda Bakanl k olarak baz çal flmalar yürüttü ünüzü biliyoruz. Bu çal flmalar flu anda hangi aflamada? E itimin teknolojik altyap s dendi i zaman bugün akla ilk gelen fley bilgisayard r. Türkiye çap nda biz afla yukar bir y lda 55 bin bilgisayar da tt k ve bundan sonra da da tmaya devam edece iz. Türk Telekom la yapt m z bir anlaflmayla inflallah 2005 y l sonuna kadar internet ba lant s olmayan okul b rakmayaca z. Tüm okullar n internet ba lant lar yap ld zaman Türkiye nin, dünyan n en büyük sanal kütüphanesini ö rencilerimizin aya na getirmifl olaca z. Bilgiye ulafl m ve bilgiyi kullanma aç s ndan ö rencilerimize ve ö retmenlerimize bölge fark olmaks z n çok ciddi bir f rsat eflitli i getirece iz. Bu Türk e itimi aç s ndan bir devrimdir. Ö retmenlerin bilgisayar sahibi olmalar için de bir gayretimiz var. Her ö retmenin bir bilgisayar olsun diyoruz ve bunu sa lamak için de ad mlar at yoruz. Ama bu henüz sonuçlanmad. Bu baz firmalarla, bankalarla birlikte yürütülecek bir program. Bu proje gerçekleflti i zaman ö retmen-ö renci-veli aras nda ciddi bir elektronik haberleflme a ve e itim iletiflimi kurmufl olaca z. Bunu muhakkak baflarmam z gerekiyor. Teknolojinin imkanlar e er e itimimize çok k sa sürede adapte Türkiye Bülteni 19

22 E T M N TEKNOLOJ K ALTYAPISI DEND ZAMAN BUGÜN AKLA LK GELEN fiey B LG SAYARDIR. TÜRK YE ÇAPINDA B Z AfiA I YUKARI B R YILDA 55 B N B LG SAYAR DA ITTIK VE BUNDAN SONRA DA DA ITMAYA DEVAM EDECE Z. edilmezse, geçmiflte birçok f rsat, treni kaç rd m z gibi bunu da kaç rm fl olaca z. Onun için hükümetimiz bu konuda büyük bir duyarl - l k gösteriyor. Bu y l 20 bin okuldan bafllayaca z, önümüzdeki y l inflallah bu say 43 bine ulaflm fl olacak. Art k kara tahta, tebeflir, ö retmen, s ra, masadan oluflan e itim yetmiyor. Yeni yüzy lda bilgisayar teknolojisi e itimin olmazsa olmaz haline gelmifltir. Türkiye de elefltirilen bir baflka konu da ö rencilerin yeteneklerinin zaman nda belirlenememesi ve kendileri için uygun olan mesle e yönlendirilememesi. Bu konuyla ilgili olarak ne tür çal flmalar yap yorsunuz? Bunun için aktif olarak biran önce rehberlik sistemini yayg nlaflt rmam z gerekiyor. Bugüne kadar biz her okula bir rehber ö retmen göndermek için çaba harcam fl z ve yetifltirememifliz. Yetmemifl, çünkü bu kadar rehber ö retmenimiz yok. Biz flimdi rehberlik merkezleri kuruyoruz. lkö retim müfettiflleri nas l ki bir yerde biraraya geliyorlar ve bütün okullara hizmet veriyorlarsa, rehberlik sistemini de bu flekilde belli merkezlerde toplayaca z. Diyelim ki üç okul, befl okul, alt okul, on okul, yerine göre bir rehberlik merkezine ba l olacak. Orada rehberlik uzmanlar olacak, okullardan toplanan datalar, her ö renciyle ilgili al nan bilgiler burada de erlendirilecek ve o okulun s n f ö retmenleri, o okulun idarecileriyle bu bilgi paylafl lacak. Böylelikle her ö rencimizle ilgili bir dosya tutulmufl olacak. Bu veriler ö rencimizin do ru yönlendirilmesi yani rehberlik aç - s ndan çok büyük bir önem arz ediyor. Bakanl n zca yürütülen önemli bir proje var, E itime % 100 Destek Kampanyas. Bu kampanya ile istenilen okullaflma oran na ulafl labildi mi? E itim sistemimizin problemlerinden biri de fiziki mekanlar n yani okullar n yetersiz oluflu. K rsal kesimden büyük flehirlere ciddi bir göç var. Her geçen gün metropoller adeta geometrik büyüyor. Buralarda okul ihtiyac do uyor. Biz bir taraftan bütçenin imkanlar yla, Dünya Bankas kredileriyle, Avrupa Birli- i nden ald m z hibelerle, öbür taraftan hay rseverlerin katk lar ve "E itime % 100 Destek" gibi kampanyalarla bu ihtiyac gidermeye çal fl yoruz. Bu kampanya ile e itim alan nda Türkiye çap nda çok ciddi bir seferberlik bafllatt k. Say n Baflbakan m z n öncülü ünde 11 Eylül de bafllayan bu kampanya hala devam ediyor ve bugün itibariyle 6 bin dersli e ulaflt k. Ancak nüfus hareketleri çok h zl oldu u için buna çok k sa vadede yetiflmek mümkün olmuyor. Biz yine de bu ihtiyac en asgariye indirmek için büyük bir gayret içerisindeyiz. "Bakanl n bütçesi artt " dediniz ancak Türk e itim sisteminin sorunlar malum. Bu bütçe art fl sorunlar n çözümü için yeterli oldu mu? Tabii Türkiye nin bütçesinin çok büyük olmamas ndan dolay, en büyük bütçe size ait olsa da hitap etti- iniz kitle aç s ndan bu yeterli de il. Çünkü biz 20 milyon ö renciye hitap ediyoruz. Ülkede kamuda çal - flan 2 milyon 400 bin personel var. Bunun 1 milyonu Milli E itim Bakanl nda çal fl yor. Hal böyle olunca ça dafl bir e itim için konsolide bütçenin imkanlar yeterli de il. Bundan dolay Bakanl m z ve Hükümetimiz e itime baflka kaynaklar temin etmek üzere bir aray fl içerisine girdi. "E itime % 100 Destek Kampanyas " bunlardan biri say l yasaya göre daha önce okul yapt ran, yurt yapt ran veya bunlar n k smi olarak ihtiyaçlar n gideren insanlar yapt klar n n yüzde 5 ini gider gösterip vergi matrah ndan düflebiliyorlard. fiu anda yüzde 100 ünü düflebiliyorlar. Bu uygulama ile Türkiye çap nda çok büyük bir hareketlilik oldu. Yeni e itim-ö retim y l önümüzdeki günlerde bafllayacak. Ancak velilerimiz her sene kay t s ras nda okullara zorunlu ba fl yapmaktan yak n yor. Bu konuda bakanl k olarak bir yapt r m n z olacak m? Türkiye de zorunlu ba fl diye bir komedi var, ba fl n zorunlusu olmaz. Biz böyle bir fleyi kabul etmiyoruz. Fakir fukaran n g rtla na yap fl p, onlardan para al nmas n ben kesinlikle tasvip etmiyorum. Bunun olmamas için gereken neyse yapaca z. Bu konuda da bir genelge yay mlad k. Bu tür zorlamalara ve fiyat belirlemelere müsaade etmeyece iz. Bunu yapanlar hakk nda da gerekli ifllemi yapaca z. Burada bir konuya da aç kl k getirmek istiyorum. Biliyorsunuz okullar m z n çok ciddi ihtiyaçlar var. Türkiye de 60 bin tane okul var. Her okulun da kendine ait bir bütçesi yok. Okulun cam k r l yor, laboratuarda önemli bir eflya k r l yor, 20 Türkiye Bülteni

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

NDEK LER. ustos-eylül: TÜS AD A ustos ta Viyana da, Eylül de ise Fransa, Danimarka ve ngiltere de Avrupal i adamlar ile bulu acakt r.

NDEK LER. ustos-eylül: TÜS AD A ustos ta Viyana da, Eylül de ise Fransa, Danimarka ve ngiltere de Avrupal i adamlar ile bulu acakt r. NDEK LER 1.. AB TÜRK YE SON DAK KA 1..1.. AB BA IMSIZ KOM SYONU TÜRK YE Y HAZIR GÖRÜYOR 1..2.. TÜRK YE N KO ULLU TAR H GÖRÜ Ü 1..3.. TÜRK YE N N AB ÜYEL N TAR SEFERBERL K 1..4.. AVRUPA DAN TÜRK YE YE DESTEK

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı