eni ö retim y l n n bütün ö rencilerimiz, ö retmenlerimiz ve velilerimiz için hay rl olmas n diliyoruz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "eni ö retim y l n n bütün ö rencilerimiz, ö retmenlerimiz ve velilerimiz için hay rl olmas n diliyoruz."

Transkript

1

2 Y eni ö retim y l n n bütün ö rencilerimiz, ö retmenlerimiz ve velilerimiz için hay rl olmas n diliyoruz.

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 16 EYLÜL AK Baflbakan n Parti 3 yafl nda Milli E itim Ulaflt rma Büyük kayb m z AK Parti hizmet için kararl l kla yoluna devam ediyor 6 AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n 3. Kurulufl Y ldönümü mesaj... AK Parti 3. y ldönümünü kutlad 8 14 A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma Partisi, üçüncü kurulufl y ldönümünü kutlad. 16 E itime öncelik veriyoruz Milli E itim Bakan Hüseyin Çelik, bakanl k çal flmalar n anlat yor. Kayseri ye 139 yeni fabrika 22 Baflbakan Erdo an, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi nde 139 fabrikan n temelini ayn anda att. Yeni yat r mlarla y llar n ihmalini telafi ediyoruz 26 Demiryollar yla ilgili kamuoyunun meraketti i konulara Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m aç kl k getiriyor. Halil brahim Y lmaz kaybettik 32 AK Parti Kütahya Milletvekili Halil brahim Y lmaz, Ankara'da vefat etti. Azerbaycan Dostluk Grubu Bakü de 40 Türkiye - Azerbaycan Dostluk Grubu Azerbaycan Milli Meclisi nin davetlisi olarak Bakü ye gitti. AK Parti Avrupa siyasetinde 42 AK Parti Genel Baflkan Yard mc s fiaban Diflli ile röportaj Ekonomi Raporu 50 Ocak - Temmuz 2004 bütçe uygulama sonuçlar ve makroekonomik geliflmeler ülke ekonomisinin daha iyiye gitti ini gösteriyor. Kad n Kollar nda kongre takvimi iflliyor Ola an Kongre sürecine giren Kad n Kollar, Türkiye genelinde ilçe ve il teflkilatlar nda kongrelerini yapmaya bafllad. Ayr ca Aktüel Test, Tarihten Bir Yaprak, Kültür ve Sanat Dünyas ndan, Eylül Tarihi..

4 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l:2 Say :16 Eylül 2004 AK PART Ad na Sahibi : Doç. Dr. Murat Mercan (Medya Tan t mdan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli M. Faruk Bayrak Yay n Kurulu : Akif Gülle Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Hüseyin Besli smail Karaosmano lu M. Faruk Bayrak Murat Mercan Nebahat Erkök Ömer Çelik Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Ülkü Tafl Adres : AK Parti Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Arzu Aygan Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Bask ve Cilt : Melisa Matbaac l k Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. EDITÖR DEN MURAT MERCAN AK PART GENEL BAfiKAN YARDIMCISI AK Parti 3 yafl nda Türk siyasetine yeni ve farkl bir soluk getiren AK Parti geçti imiz günlerde kuruluflunun 3. y ldönümünü kutlad. Kuruluflundan sonraki ilk genel ve yerel seçimlerde büyük oranlarda oy alan AK Parti, milletimizin güven ve deste iyle Türkiye yi çok k sa bir zamanda düze ç karmay baflard. Baflta ekonomi olmak üzere, e itimden sa l a, bay nd rl ktan ulaflt rmaya, sanayiden tar ma kadar birçok alanda Türkiye nin yap sal sorunlar n çözmek için kollar s vayan AK Parti, aktif d fl politikas yla da Türkiye nin dünyadaki itibar n haketti i yere getirmeyi baflard. Durmadan, yorulmadan yoluna devam eden AK Parti nin 3. Kurulufl Y ldönümü nün ülkemiz için hay rlara vesile olmas n diliyor, Partimizi bugünlere büyük bir heyecan ve coflkuyla tafl yan halk m za teflekkür ediyorum. Onlar n AK Partiye duyduklar güven ve destek dün oldu u gibi bugün de bizim baflar m z n temel dayana d r. Türkiye Bülteni nin bu say s nda yeni e itim-ö retim y l - n n bafllamas dolay s yla Milli E itim Bakan m z Say n Hüseyin Çelik le, bakanl n çal flmalar hakk nda kapsaml bir röportaj haz rlad k. Öte yandan, son günlerde kamuoyunda s kça tart fl lan demiryollar konusuna ayd nl k getirmek üzere Ulaflt rma Bakan m z Say n Binali Y ld r m a merak edilen konular sorduk. Ayr ca yine bu say m zdan itibaren bafllad m z yeni D fl Bas ndan köflemizde Bild gazetesi taraf ndan Baflbakan Say n Recep Tayyip Erdo an la yap lan röportaj n Türkçe çevirisini sunuyoruz. Bültenimizin bu say s nda, sizler için derledi imiz son ekonomik geliflmeleri de bulabilirsiniz. Geçti imiz ay de erli Milletvekilimiz Halil brahim Y lmaz kaybettik. Kendisine Allah tan rahmet ve baflta ailesi olmak üzere tüm ülkemize baflsa l diliyorum.

5 Eylültarihi kinci Dünya Savafl bafllad kinci Dünya Savafl 3 Eylül 1939 da ngiltere ve Fransa n n Polonya y iflgal eden Almanya ya savafl ilan etmesiyle bafllad. Almanya, talya ve Japonya n n oluflturdu u Mihver Devletleri ile Fransa, ngiltere, ABD ve SSCB nin oluflturdu u Müttefikler dünyan n hemen her bölgesinde savaflt. 2. Dünya Savafl topyekun bir savaflt, savafla giren bütün ülkelerin tüm kaynaklar ve insan gücü savafl için kullan ld. Askerlerin yan s ra milyonlarca sivil insan öldürüldü. Savafl Portekiz, spanya, sveç, sviçre d fl nda bütün Avrupa ya yay ld. ABD, deniz filosunun Japon uçaklar na bombalanmas üzerine Aral k 1941 de savafla kat ld. 2. Dünya Savafl Eylül 1945 te bitti. Bu savafl n sonuçlar ndan dünyan n pek az bölgesi kendisini kurtarabildi. Almanya da Adolf Hitler in diktatörlü- ü, büyük can kay plar ve büyük ac lar pahas na y k labildi. Savafl n sonunda, SSCB ve baz Do u Avrupa ülkeleri yeni topraklar kazan rken, Japon ve talyan imparatorluklar y k ld Sivas Kongresi nin toplanmas Kanuni Sultan Süleyman n ölümü 11 Eylül Sald r lar Ertu rul F rkateyni batt Preveze Deniz Zaferi 4 Eylül 1919 da Mustafa Kemal, Millî Mücadele nin ilk ad mlar n n at ld Sivas Kongresi ni açt. Anadolu nun her yöresinden seçilmifl olan delegelerin kat l m yla Sivas ta toplanan Kongre de, yurdun bütünlü ü, ulusun ba ms zl konular ele al nd. Manda düflüncesi reddedildi. Anadolu ve Rumeli de faaliyet gösteren bütün millî cemiyetler birlefltirildi. Osmanl Devletinin en güçlü hükümdarlar ndan biri olan Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar Kalesi kuflatmas s ras nda öldü. 46 y l tahtta kalarak ülkeyi yöneten ve Bat dünyas nda "Muhteflem Süleyman" olarak adland r lan Kanuni, ülke topraklar n 7.3 milyon kilometrekareden 13.7 milyon kilometrekareye ç kard. 11 Eylül 2001 günü Amerika Birleflik Devletleri tarihin en büyük terörist sald r s na u rad. New York taki Dünya Ticaret Merkezi ve Washington daki Savunma Bakanl na (Pentagon) düzenlenen uçakl terörist sald r lar nda 3 binden fazla kifli hayat n kaybederken, 100 milyar dolar civar nda bir maddi kay p meydana geldi y l nda Japon mparatorlu u temsilcilerinin bir savafl gemisiyle Osmanl baflkentine yapt dostluk ziyaretine karfl l k, "Ertu rul" z rhl s mukabil ziyaret yapt. Böylece, Güneydo u Asya ülkeleri ve Japonya ile dostluk iliflkileri kuruldu. Ancak, Ertu rul z rhl s geri dönerken, f rt nada batt, 587 Osmanl deniz subay ve askeri flehit oldu. Barbaros Hayrettin Pafla 600 gemilik Venedik donanmas na karfl 120 gemiyle Preveze Deniz Zaferi ni kazand. Osmanl donanmas ile Haçl donanmas Preveze de karfl laflt. Preveze de, Barbaros un ustaca manevralar sonucunda Haçl donanmas bozguna u rad. Akdeniz de Osmanl egemenli i tam anlam yla gerçekleflti.

6 Dünya Aktüalite Atlas Frans z D fliflleri: AB, Türkiye ye verdi i sözü tutmal Avrupa Birli i'nin Türkiye'ye verdi i sözü yerine getirmesi gerekti ini söyleyen Fransa D fliflleri Bakan Michel Barnier, Türkiye'nin üyeli inin de Birlik'in ç kar na oldu unun alt n çizdi. Barnier, Yunanistan'da yay mlanan To Vima gazetesine verdi i demeçte, Türkiye'nin Avrupa Toplulu u ile ortakl k anlaflmas n imzalad 1963'ten bu yana üyelik konusunda önemli mesafe kat etti ini ve bu konuda yap lan reformlar n AB Komisyonu taraf ndan 'hakl olarak takdir edildi ini' belirtti. Chavez görevinde kal yor Venezüella'da Devlet Baflkan Hugo Chavez'in yönetimde kal p kalmamas için yap lan halk oylamas n, Chavez kazand. Referandumda, oylamaya kat lanlar n yüzde 58'i Chavez'in görevinde kalmas yönünde, yüzde 42'si ise görevden uzaklaflt r lmas için oy kulland. Dünyan n en büyük beflinci petrol üreticisi olan Venezüella da yaflanan siyasi dalgalanmalar bilindi i gibi ham petrol fiyat n n varil bafl na 46,90 dolara ç kmas na sebep olmufltu. srail Güvenlik Duvar srail, Bat fieria'da infla etti i duvar n bir bölümünün güzergah n de ifltirece ini aç klad. Savunma Bakan fiaul Mofaz, srail Parlamentosu'nun D fl liflkiler ve Savunma Komisyonu'nda yapt aç klamada, duvar n, Kudüs'ün kuzeyinden geçmesi planlanan bölümünün, Yeflil Hat'a yaklaflt r laca n söyledi. 25 GB kapasiteli yeni disk Dünyan n önde gelen elektronik cihaz üreticileri, var olan disklerin befl kat kapasiteye sahip yeni kuflak bir diske onay verdiler. "BD-ROM" ad verilen yeni tip disk format, 25 GB bilgiyi depolama kapasitesine sahip olacak. Sony Corp, Philips, Thomson, Dell Inc. ve Hewlett-Packard Co.'nun da içinde bulundu u 13 firma, bu yeni format, disk üreticilerinin kullan - m na sundular. DVD'lerin kayd nda ve okunmas nda k rm z lazer kullan lmas na karfl n, yeni formatta mavi lazer kullan l - yor. Varolan disklerin befl kat kapasiteye sahip olacak yeni disklerin k sa bir zaman içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dünya ekonomisinde 4.6 büyüme bekleniyor IMF, 2005'te dünya ekonomisinde yüzde 4.6 büyüme bekliyor. Uluslararas Para Fonu (IMF)

7 Irakl bakanlara bombal sald r Necef kentinde çat flmalar sürerken, baflkent Ba dat ta geçici hükümetin iki bakan na yönelik bombal sald r lar düzenlendi. Sald r larda en az alt kifli öldü, çok say da kifli yaraland. Bomba yüklü bir araçla suikast girifliminde bulunulan Irak Çevre Bakan Miflket Mumin, sald r dan yara almadan kurtuldu. En az 10 kiflinin yaraland sald r da bakan n 4 korumas da yaflam n yitirdi. Baflkentin bat s nda bir yola yerlefltirilen bomban n patlamas sonucunda da Irak E itim Bakan Sami El Muzaffer in 2 korumas öldü. Guantanamo duruflmalar bafllad Guantanamo'daki Amerikan üssünde tutulan El-Kaide zanl lar n n duruflmalar bafllad. Amerikan hükümeti, Guantanamo Üssü'nde tutulan kiflilerin, düflman savaflç lar oldu unu söylüyor. Avukatlar ve insan haklar örgütleri ise üste tutulan kiflilerin, temel yasal haklar ndan mahrum b rak ld klar n belirtiyor. Amerika Birleflik Devletleri, kinci Dünya Savafl 'ndan bu yana ilk kez askeri mahkemeleri kullan yor. Baflkan Rodrigo Rato, Fon'un bu y l ve gelecek y l için dünya ekonomisinde yüzde 4.6 büyüme tahmin etti ini söyledi. Rato, spanyol El Comercio gazetesine verdi i demeçte, bu y lki yüzde 4.6 oran ndaki tahminlerinin, büyük bir olas l kla gelecek y l da ayn olaca n kaydetti. Öte yandan, Alman Sueddeutsche Zeitung gazetesi, IMF'nin, sonbaharda yapaca y l küresel ekonomik de erlendirme raporunda, bu y l için öngörülen yüzde 4.6 oran ndaki dünya ekonomik büyüme tahminini yüzde 4.9 olarak revize etmesinin beklendi ini yazd. Avrupa Komisyonu nun yeni üyeleri Avrupa Komisyonu Baflkan olacak olan Jose Manuel Durao Barroso, Avrupa Birli i'nin yeni yürütme organ n n üyelerini aç klad. 1 Kas m'da iflbafl yapacak yeni ekibin, ekim ay nda Avrupa Parlamentosu'nda onaylanmas gerekiyor. Avrupa Birli i'nin tarihi genifllemesinden sonra komisyondaki yeni yap lanmada Baflkan Barroso'yu, yoklu unda sveç'ten Margot Wallstroem temsil edecek. Wallstroem, ayr ca, kurumsal iliflkiler ve haberleflme stratejilerinden sorumlu olacak. Günter Verheugen de, Barrosso'nun 5 yard mc s ndan da biri olacak ve Sanayiden Sorumlu Komisyon Üyesi olacak. Di er görevler ve üyeler ise flu flekilde belirlendi: Ulaflt rma: Jacques Barrot (Fransa) / dari ifller: Siim Kallas (Estonya) / Adalet, hürriyet ve güvenlik: Rocco Buttiglione ( talya) / Enformasyon ve medya: Viviane Reding (Lüksemburg) / Çevre: Stavros Dimas (Yunanistan) / Ekonomi ve parayla ilgili ifller: Joaquin Almunia ( spanya) / Bölgesel politika: Danuta Huebner (Polonya) / Denizcilik ve bal kç l k: Joe Borg (Malta) / Mali programlama ve bütçe: Dalia Grybauskaite (Litvanya) / Bilim ve araflt rma: Janez Potocnik (Slovenya) / E itim, kültür: Jan Figel (Slovakya) / Sa l k ve tüketiciyi koruma: Markos Kyprianou (K br s Rum Kesimi) / Geniflleme: Olli Rehn (Finlandiya) / Kalk nma ve insani yard m: Louis Michel (Belçika) / Enerji: Laszlo Kovacs (Macaristan) / Rekabet: Neelie Kroes (Hollanda) / Tar m: Mariann Fischer Boel (Danimarka) / D fliflleri ve Avrupa komfluluk politikas : Benita Ferrero- Waldner (Avusturya) / ç piyasa ve hizmetler: Charlie McCreevy ( rlanda) / stihdam, sosyal ifller: Vladimir Spidla (Çek Cumhuriyeti) / Ticaret: Peter Mandelson ( ngiltere) / Vergileme ve gümrük birli i: Ingrida Udre (Letonya).

8 AK Parti hizmet için kararl l kla yoluna devam ediyor... AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n 3. Kurulufl Y ldönümü mesaj... R. Tayyip Erdo an Bu ülkede istikrar ve güven sa land nda, dürüst ve çal flkan bir hükümet iktidara geldi inde nelerin baflar ld n art k milletimiz görmüfltür. Bizler bugüne kadar oldu u gibi, bugünden sonra da ayn azim ve gayretle çal flmalar m z sürdürece iz. Aziz Milletim, 14 A ustos 2001 tarihinde sizlerin büyük teveccühüyle kurulan AK Parti, bugün kuruluflunun 3. y l n büyük bir coflkuyla kutlamaktad r. Bu vesile ile ülkemizin bugünü ve yar n yla ilgili duygu ve düflüncelerimi sizlerle paylaflmak istiyorum. Herfleyden önce, sizlerin verdi i emanete lay k olabilmek için, tüm gücümüzle çal flt - m z belirtmek isterim. Gayretlerimizin, ülkemizin ve milletimizin huzur ve refah na yol açmas en büyük arzumuzdur. Nihai gayemiz de milletimizin huzur ve saadetidir. Bu yolda sizlerle ayn hissiyat paylaflt m zdan emin olunuz. Allah n yard m ve korumas yla ülkemiz bütün a rl klar ndan ve yüklerinden kurtulacak, çocuklar m z gelece e güvenle yürümeye devam edecektir. Sevgili vatandafllar m, Sizlerin de flahit oldu u gibi AK Parti ile birlikte Türk siyaseti farkl bir anlay flla tan flm fl, ülkemiz yeni bir soluk ve heyecana kavuflmufltur. Ülkemiz gücünü toplam fl, özgüvenine ulaflm flt r. Eski siyaset anlay fl ndaki yanl fll klar, k s r çekiflmeler ve suni kavgalar AK Parti ile birlikte sahneden çekilmifltir. Zira biz, siyaseti, kiflisel ç karlar m z için yapm yor, siyaseti rant arac olarak görmüyoruz. Böy- 6 Türkiye Bülteni

9 le düflünenlerin u rad ak bet haf zalar - m zda canl l n korumaktad r. Bizim için siyaset, büyük bir medeniyetin ve tarihin üzerinde duran Türkiye yi hak etti i yere ç karman n ve herfleyin en iyisine lay k olan milletimizi huzur ve zenginli- e kavuflturman n bir arac d r. Bizim ayaklar m z sabit tuttu umuz yer milletimizin akl ve vicdan d r. Bu yüzden siyasetimizin, yönetim anlay fl m z n temelinde her zaman "önce millet" vard r, yani sizler vars n z. Devletin de, ülkenin de, siyasetin de gerçek sahibi sizlersiniz. De erli dostlar, Türkiye istikrara kavufltukça, sorunlar - m z çözüldükçe, insanlar m z n gelece e iliflkin umutlar büyüdükçe, AK Parti de büyümektedir. Yani Ak Parti milletimizle birlikte büyümektedir. Milletimizin partimize göstermifl, oldu- u sevgi, azmimizi ve gayretimizi art rmakta, halka hizmet yolunda engelleri aflmakta bize büyük güç vermektedir. Milletten ald m z bu gücü sonuna kadar ülkemiz ve insan m z, hukuk ve adalet için harcamaya kararl y z. Bizim iktidar - m zda k sa zaman içinde ülkemizin elde etti i kazan mlar yüreklerimizdeki hizmet heyecan n art r yor. AK Parti iktidar ile birlikte ülkemizde son derece olumlu geliflmeler yafland. Enflasyon ve faiz oranlar büyük düflüfl göstermifltir. Göstergeler, ülkemizin geçen y l oldu u gibi bu y l da %5 in üzerinde bir büyüme yakalayaca n ispatlamaktad r. ktidar m zda huzur ve güven ortam n n sa lamlaflmas yla ülkemizin dünyadaki itibar yükselmifl, Türkiye her aç dan y ld z parlayan bir cazibe merkezi haline gelmifltir. Dünyan n en önemli zirve toplant lar na ev sahipli i yapan Türkiye d fl politikadaki etkinli ini ciddi ölçüde art rm fl, dünyan n gitti i yönün pasif seyircisi olmaktan ç karak dinamik ve aktif bir aktör haline gelmifltir. Elbette sorunlar m z son bulmam flt r. Ülkemizin önünde afl lmas gereken problemler mevcuttur. Özellikle sosyal politikalarda adaletin derinleflmesi için yapmam z gereken çok iflimiz var. Bunun bilincindeyiz. Baflta iflsizlik ve yoksullukla mücadele olmak üzere önümüzdeki dönemde üzerine var gücümüzle gidece imiz temel sorun alanlar vard r. Halk m z n bu konulardaki taleplerini biliyoruz, bundan sonraki en büyük önceli imiz budur. Sevgili vatandafllar m, Bu ülkede istikrar ve güven sa land nda, dürüst ve çal flkan bir hükümet iktidara geldi inde nelerin baflar ld n art k milletimiz görmüfltür. Bizler bugüne kadar oldu- u gibi, bugünden sonra da ayn azim ve gayretle çal flmalar m z sürdürece iz. Baflar m z n kayna, milletimize güvenmemizdir. Bize güvenmeye devam edin; zira, bizim size güvenimiz sonsuzdur. Milletimizin makus talihini yenen ve ülkemizin baht n açan Ak Partimizin 3. kurulufl y ldönümünde hepinizi, milletimin bütün fertlerini en kalbi duygular mla selaml - yor, sevgi ve sayg lar m sunuyorum. Yolun aç k Türkiye!.. Herfley Türkiye için!.. Türkiye Bülteni 7

10 AK Parti 3. y ldönümünü kutlad 14 A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma Partisi, üçüncü kurulufl y ldönümünü kutlad. A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma Partisi, üçüncü kurulufl y ldönümünü kutlad. AK Parti nin kurulufl y ldönümü nedeniyle Genel Baflkan Yard mc s Necati Çetinkaya, parti yöneticileri ve milletvekilleriyle birlikte sabah saatlerinde An tkabir'i ziyaret ederek Atatürk ün kabrine çelenk koydu. Genel Baflkan Yard mc s Çetinkaya n n, üzerinde ''Adalet ve Kalk nma Partisi'' yazan çelengi Büyük Önder'in kabrine koymas n n ard ndan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda sayg duruflunda bulunuldu. Parti yöneticileri ve milletvekillerinden oluflan heyet daha sonra Misak- Milli Kulesi ne geçerken, Genel Baflkan Yard mc s Çetinkaya burada An tkabir Özel Defteri'ni imzalad. Çetinkaya deftere flunlar kaydetti: ''Büyük Atatürk, 'Hakimiyet, kay ts z flarts z milletindir' buyru una uygun ve milli iradenin yegane temsilcisi olarak, TBMM'nin örgütlenmifl kurulufllar aras nda yerini almak üzere ve Anayasam z n 'Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlar d r' düsturundan yola ç karak kurulan Adalet ve Kalk nma Partimiz, bugün 3. kurulufl y ldönümünü idrak etmektedir. AK Partililer olarak, 'En büyük eserimdir' dedi in Cumhuriyet i, gösterdi in muas r medeniyet seviyesine yükseltmek için gecemizi gündüzümüze katarak gayret göstermekte ve yorulmadan çal flmalar m z sürdürmekteyiz. Bu konuda milletimizden ald m z büyük destekle muvaffak olaca- m za kesin olarak inanmaktay z. Müsterih ol, bu cen- 8 Türkiye Bülteni

11 net vatan n kalk nmas ve cumhuriyetin yüceltilmesi için AK Parti camias olarak bütün gücümüzle mücadele edece imize söz veriyor ve manevi huzurunda tazimle e iliyoruz.'' An tkabir deki törenin ard ndan AK Parti Genel Merkezi nde bir bas n toplant s düzenleyen Genel Baflkan Yard mc s Çetinkaya, AK Parti nin Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasal olarak ciddi bir darbo aza girdi i, halk n gelecekten umudunu yitirdi i bir dönemde kuruldu unu hat rlatarak sözlerini flöyle sürdürdü: "O gün baflta Baflbakan m z olmak üzere bizler, Yeter karar milletindir slogan yla yola ç kt k ve siyaset anlay fl m z n merkezine millet kavram n koyduk. Böylece Türkiye de ilk defa milletimizin beklentileri ve talepleri do rultusunda bir parti kuruldu. Partimiz, milli iradenin beklentileri çerçevesinde flekillenen genifl ve donan ml kadrosuyla, ilkeli ve dürüst politika anlay - fl yla, toplumsal mutabakata verdi i önemle, halk m z n yo un teveccühüne mazhar olarak kuruluflundan çok k - sa bir süre sonra Cumhuriyet tarihinde efli az görülür bir baflar ya imza atarak tek bafl na iktidara geldi. Halk m - z n partimize olan güveni ve inanc 28 Mart Yerel Seçimleri nde de sand a yans m fl ve önemli ölçüde artan oy oran yla tescil edilmifltir. Halk m z n güvenine ve deste ine lay k olabilmek, omuzlar m za yüklenen bu a r sorumlulu un gereklerini yerine getirebilmek için kuruldu u günden bugüne kadar var gücüyle, kararl l kla ve azimle çal flan AK Parti, att dev ad mlarla Türkiye nin kaderini de ifltirmifltir. De ifltirmeye devam edecektir." AK Parti iktidar yla Türkiye de iflti Yüksek enflasyon, kamu aç klar, borç stoku, negatif Türkiye Bülteni 9

12 büyüme, dengesiz gelir da l m, yüksek iflsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk tablosuyla iktidara geldiklerini belirten Çetinkaya, sözlerini flöyle sürdürdü: "Milletimiz umutlar n ve gelecek inanc n yitirmifl, Türkiye adeta yönetilemez bir hale gelmiflti. Y llar n biriktirdi i demokratik talepler sürekli erteleniyordu. Peki, AK Parti iktidar ile Türkiye de ne de iflti? Adalet ve Kalk nma kavramlar, siyasetin temel direkleri haline geldi. Art k hiçbir fleyin eskisi gibi olmayaca sözünü veren AK Parti, iç ve d fl politikada att kararl ad mlarla yitirilen güven duygusunu siyasete yeniden kazand rd. Uluslararas arenada Türkiye nin itibar n artt rd. Ekonomide izledi i istikrarl politikalarla Türkiye de krizler dönemini sona erdirdi, enflasyon y llar sonra tek haneli rakamlarla telaffuz edilmeye baflland. Ekonomideki geliflmeler yüzleri güldürüyor Enflasyonla mücadelenin bir sonucu olarak yat r m ve üretimde büyük art fllar gerçekleflmeye bafllad. Türkiye ekonomisi, bu dönemde iki y l üst üste büyüyerek bir ilke imzas n att. Turizm rakamlar nda rekor düzeyde art fllar gerçekleflti. Ekonominin kronikleflen sorunlar bir bir çözülürken, beklentilerin üzerinde gerçekleflen makro ekonomik göstergeler yeniden yüzleri güldürmeye bafllad. Yap lan yasal düzenlemelerle KOB lerimize verilen destekler artt r ld, esnaf m z kapanan kepenklerini yeniden açt, ekonomik krizler nedeniyle kredi borçlar n ödeyemez hale gelen çiftçilerimizin borçlar yap land r - larak yeniden üretime geçmeleri sa land, y llard r ekonomide yaflanan krizlerle nefes alamaz hale gelen sanayicimiz yat r m yapmaya bafllad ve Türkiye yeniden fabrikalar n yüzde yüz kapasite ile çal flt bir ülke haline geldi. stikrar ve güven ortam n n sa lanmas yla ülkemiz art k yabanc yat r mc lar için de bir cazibe merkezi haline gelmeye bafllad. Gelir da l m ndaki adaletsizli i ortadan kald rmak için harekete geçen AK Parti, öncelikle emeklilerimiz ile asgari ücretlilerimizin gelir düzeyini artt racak önlemler ald. Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flmay Teflvik Fonu kaynaklar n n bütçesi artt r ld ve ihtiyaç sahibi olan vatandafllar m z n bu kaynaklara ulaflmas sa land. Ekonomik program n kararl l kla uygulayan ve uygulamaya devam edecek olan AK Parti ktidar, att gerçekçi ad mlarla, popülüst politikalar kavram n siyaset literatüründen ç kard. Türkiye nin dünyadaki imaj de iflti AK Parti ile Türkiye nin dünyadaki imaj da de iflmeye bafllam flt r. Baflta Avrupa Birli i ve K br s olmak üzere izledi i aktif diplomasi ile dünyan n ilgi oda olan Türkiye, önemli zirvelerin çekim merkezi haline geldi. Avrupa Birli i hedefine ulaflmak için köklü de iflimlere imza atan AK Parti, bir ilki daha gerçeklefltirerek 20 ayl k iktidar süresince tüm Avrupa Birli i ülkelerini ziyaret etti. Böylece AK Parti ile son on y l n en yo un diplomasi trafi i gerçeklefltirilmifl oldu. Demokratikleflme yolunda att önemli ad mlarla dünyada "Reformist Hükümet" olarak an lmaya bafllayan ve kararl l yla tüm dünyay hayrete düflüren AK Parti ktidar, Türkiye nin d fl dünyadaki sayg nl n ve itibar n artt rd. Art k dünya ile konuflurken bafl m z dik ve aln m z aç kt r. Yasama rekoru k r ld Milli iradenin tecelli etti i TBMM çat s alt nda bu yasama y l nda 261 yasa ç kartt k. Bu rakam çok partili sisteme geçilen 1946 y l ndan bu yana, bir yasama döneminde ç kart lm fl en yüksek rakamd r. Hükümetimiz iki yasama y l nda toplam olarak 460 kanun ç kard ki bu da ayr bir rekordur. Milletvekillerimiz y lmadan, yorulmadan ülkemizin gelece ini etkileyecek, adeta devrim niteli inde olan bu kanunlar n ç kmas için var güçleriyle çal flt lar. Y llar n kronikleflmifl çözülemeyen sorunlar Yüce Meclisimiz taraf ndan cesaretle, kararl l kla çözüme kavuflturuldu. Yasama çal flmalar n n yan s ra, denetim çal flmalar nda da önemli geliflmeler yafland. 8 adet Meclis Soruflturma ve 85 adet Meclis Araflt rma Önergesi verildi. Bu önergeler sonras 10 Araflt rma Komisyonu ve 5 Soruflturma Komisyonu kuruldu. Bu komisyonlar m z çok ciddi konularda araflt rmalar yapt, çok ciddi sonuçlar elde etti. Halk n Meclisi, milletin haklar n gözetmeyenlerden hesap sordu ve yarg ya gönderdi. AK Parti yoluna kararl l kla devam edecek Bu ülkede istikrar ve güven sa land nda, dürüst ve çal flkan bir hükümet iktidara geldi inde nelerin baflar ld n art k milletimiz görmüfltür. Hedefimiz, Türkiye yi çok daha ileri, çok daha güçlü, çok daha zengin bir ülke haline getirmek, uluslararas arenada hak etti i yere ç - karmakt r. AK Parti, milletimizin bize emanet etmifl oldu u bu büyük sorumlulu u en ideal flekilde yerine getirmek için y lmadan, yorulmadan, ayn azim ve karal l kla yoluna devam edecektir. Milletimiz bize güvendi i ve destek verdi i sürece, hizmet aflk m z ve azmimiz halk m z n hizmetinde olacakt r. Bu azmimiz, milletimizin yüzünü güldürmek, hak etti i refah ve mutlulu a ulaflt rmak içindir. Yola ç kt m z günden bugüne milletle bütünleflmemiz katlanarak devam etmektedir. Halk m z n umutlar büyüdükçe, gelece e güvenle bakanlar n say s artt kça, millet iradesini temsil eden AK Parti de büyüyecektir." 10 Türkiye Bülteni

13

14 D fl Temaslar Tahran Temmuz 2004 BAfiBAKAN Erdo an, baz bakanlar ve ifladamlar yla birlikte, ran Cumhurbaflkan Birinci Yard mc s Muhammed R za Arif'in davetlisi olarak, resmi ziyarette bulunmak üzere ran a gitti. RAN ziyaretinin ilk gününde Baflbakan Erdo an, ran Cumhurbaflkan Birinci Yard mc s Muhammed R za Arif ile baflbafla görüfltü, ard ndan heyetleraras görüflmeler yap ld. Erdo an, Dan flma Meclisi Baflkan Adel ile görüflmesinden sonra ise Türk gazetecilerle sohbet etti. Erdo an, daha sonra Gülistan Saray ve Hal Müzesi'ni ziyaret etti, Millet Park n gezdi. Bunun ard ndan Erdo an Türkiye Büyükelçili i kametgah 'nda verilen davete, ard ndan da Muhammed R za Arif'in, onuruna verdi i akflam yeme ine kat ld. BAfiBAKAN Erdo an ziyaretinde ayr - ca Cumhurbaflkan Muhammed Hatemi taraf ndan kabul edildi ve Hatemi'nin onuruna verdi i ö le yeme ine kat ld. Erdo an, ran Ticaret ve Sanayi Odas 'n ziyaret ederek Baflkan Hamushi ile görüfltü; burada düzenlenen Türkiye- ran fl Forumu toplant s nda konuflma yapt. Cumhurbaflkan Birinci Yard mc s R za Arif ile görüflen Baflbakan Erdo an, anlaflmalar n imzalanmas ve ortak bas n toplant s n n ard ndan Ankara'ya hareket etti. 12 Türkiye Bülteni

15 Erdo an, baz bakanlar ve ifladamlar yla birlikte, ran Cumhurbaflkan Birinci Yard mc s Muhammed R za Arif'in davetlisi olarak, resmi ziyarette bulunmak üzere ran'a gitti. Baflbakan' n ziyaretinde, iki ülke aras nda iflbirli i olanaklar, ortak yat r mlar, siyasi, kültürel ve güvenlik konular ele al nd. Baflbakan Erdo an'a efli Emine Erdo an, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler, 6 milletvekili, 20 bürokrat ve teknokrat, 130 ifladam ile 34 bas n mensubu da efllik etti. ran ile iliflkilerimiz gelifliyor Baflbakan Erdo an, ran'a hareketinden önce yapt aç klamada, ziyaretinde ikili iliflkilerin tüm yönleriyle ele al naca n, mevcut iflbirli ini her alanda daha da ileriye götürmenin imkan ve yollar üzerinde duracaklar n bildirdi. Yüzy llarca bar fl içinde yaflan lan ve dünyadaki en eski s n rlara sahip olunan ran' n Türkiye için çok önemli bir komflu oldu unu vurgulayan Baflbakan Erdo- an, flöyle konufltu: '' ran'la son y llarda gerek siyasi, gerek ekonomik ve ticari iliflkilerimizde olumlu geliflmeler kaydedilmektedir. Bundan memnuniyet duymaktay z. Ülkelerimiz aras ndaki ticaret hacmi 1 y l içinde ikiye katlanarak 2.4 milyar dolar seviyesine yükselmifltir. Bunu, orta vadede, 5 milyar dolara ç karmay hedefliyoruz. Bu amaca ulaflmak için yeni projeleri hayata geçirmek, iflbirli imizi zenginlefltirmek ve çeflitlendirmek durumunday z. Bu hususlar ranl muhataplar m zla yapaca m z görüflmelerde ayr nt l bir flekilde ele alaca z. ran'a yapaca- m ziyarette, say n Arif'in yan s ra Cumhurbaflkan Hatemi, Meclis Baflkan Adil ve baz bakanlarla görüflmelerde bulunaca m. Görüflmelerde, ikili iliflkilerimizin yan s ra önemli ve güncel bölgesel ve uluslararas konularda da görüfl al flveriflinde bulunaca z. Bölgemizdeki kritik geliflmeler, bölge ülkeleri aras ndaki temas ve istiflarelerin daha da art r lmas n gerektirmektedir.'' Baflbakan Erdo an, ziyaretinde kendisine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler ile Karma Ekonomik Komisyon görüflmeleri için Tahran'da bulunan Devlet Bakan Kürflad Tüzmen'in de efllik edece ini hat rlatarak, heyette ayr ca 6 milletvekili, 20 bürokrat ve teknokrat, 130 ifladam ve 34 bas n mensubunun yer ald - n söyledi. Ziyaret vesilesiyle Türk- ran fl Forumu toplant s n n da yap laca n, ayr ca ifladamlar n n haz rlanan program uyar nca ranl muhataplar yla görüflmelerde bulunaca n ifade eden Baflbakan Erdo an, ziyaretin ran ile iliflkilerin ve iflbirli inin daha da gelifltirilmesine katk da bulunaca na inand n söyledi. ran'da, Cumhurbaflkan Birinci Yard mc s Dr. Muhammed R za Arif, Dan flma Meclisi Baflkan Gulam Ali Haddad Adil ve Devlet Uzlaflma Konseyi Baflkan Haflimi Rafsancani ile görüflmelerde bulunduklar n an msatarak, gerek baflbafla, gerekse heyetleraras görüflmelerde, Türkiye ile ran aras ndaki siyasi, ekonomik, ticari, kültürel çerçevede birçok konuyu ele alma f rsat bulduklar n ifade etti. Siyasi konular içinde güvenlikten teröre var ncaya kadar bölgedeki ve küresel çerçevedeki bütün geliflmeleri de erlendirme f rsat bulduklar n anlatan Baflbakan Erdo an, bunun yan nda ekonomik alanda özellikle son dönemde Türkiye'nin 2003 y l sonu itibariyle ran'la d fl ticaret hacminin ciddi bir s çrama gösterdi ini ve 2.4 milyar dolara yaklaflt n bildirdi. K sa vadede hedefimiz 5 milyar dolar Baflbakan Erdo an, ''K sa vadede hedefimiz, geçen y l koydu umuz bir hedeftir, o da 5 milyar dolar yakalamakt r. Bu konuda mutab k z. Çal flmalar m z da bu istikamette sürdürüyoruz'' dedi. Türkiye ile ran aras ndaki ticaretin Türkiye aleyhine aç k verdi ini kaydeden Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: ''Ama bunu, birbirini tamamlayan ekonomik ve ticari özellikler sebebiyle biraz daha kapamam z mümkün. Yapaca m z ortak yat r mlar, gerek Türkiye, gerek ran ve gerekse üçüncü ülkelerde ataca m z ad mlarla çok daha hareketlendirmemiz mümkün. Bu konuda da bir mutabakat n oldu u çok aç k, net ortada. fiu ana kadar malum baz s k nt l konular vard. Bu konular görüflme f rsat m z oldu. Gerek mam Humeyni Havaalan ile ilgili TAV flirketinin verdi i müteahhitlik hizmeti, gerek Turkcell firmas n n alm fl oldu u buradaki iletiflimle ilgili ihale... Gerçi bunlar bir ihale anlay fl içerisinde yapmad klar n da ifade ediyorlar. Bunlar en uygun imkanlar gördü ümüz komflu, kardefl Türkiye'nin olmas düflüncesiyle hareket ettik, diyorlar. Bu kanaatlerini görmek bizi ayr ca mutlu etmifltir.'' Baflbakan Erdo an, görüflmelerde, do algaz hususunda at lan ad mlar n da ele al nd n belirterek, ran do algaz n n Türkiye üzerinden bat ya geçirilmesi ile ilgili görüflmelerin bafllad n söyledi. Konuyla ilgili olarak Türkiye ad na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler, ran ad na da Petrol Bakan 'n n görevlendirildi ini ve çal flmalar n yürütüldü ünü bildiren Baflbakan Erdo an, çal flmalar tamamlama konusunda iki bakana talimat verildi ini kaydetti. Ulaflt rma alan nda, bay nd rl k hizmetlerinde iki ülkenin birlikte yapabilece i yeni yat r mlar ve Türk müteahhit firmalar na verilebilecek hizmetler oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, görüflmelerde bu konular da ele ald klar n ifade etti. Türkiye Bülteni 13

16 D fl Temaslar Tiflis11-12 A ustos 2004 BAfiBAKAN Recep Tayyip Erdo an, resmi ziyaret amac yla Gürcistan'a gitti. Erdo an, ziyaretinin ilk gününde Gürcistan Devlet Baflkan Saakaflvili taraf ndan kabul edildi. Baflbakan Erdo an, Gürcistan Baflbakan Jvaniya ile görüflmesinin ard ndan heyetleraras görüflmelere kat - ld. Heyetleraras görüflmelerden sonra Türkiye'nin Tiflis Büyükelçili i'ni ziyaret eden Erdo an, Meçhul Asker An t 'na çelenk koydu ve daha sonra kendi onuruna verilen akflam yeme ine kat ld. BAfiBAKAN Erdo an Gürcistan ziyaretinin ikinci gününde ise Gürcistan Devlet Baflkan Saakaflvili ile birlikte Tiflis'teki fl Konseyi toplant s nda ifladamlar na hitap etti. Tiflis'ten Batum'a geçen Baflbakan Erdo an, Sarp S n r Kap s ve Kabuleti Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Erdo an, incelemelerinin ard ndan akflam saatlerinde Tiflis'e dönerek, buradan Türkiye'ye hareket etti. 14 Türkiye Bülteni

17 Erdo an ve Saakaflvili, Gürcistan Devlet Baflkanl binas nda yaklafl k 1.5 saat süren görüflmenin ard ndan, ortak bas n toplant s düzenledi. Saakaflvili, Baflbakan Erdo an' n çok enteresan bir devlet adam, büyük vatansever, eski yolsuzluk sistemini yenen ve yeni sistem getiren bir kifli oldu unu söyledi. Erdo an' n siyaset yolunda büyük engeller aflt n kaydeden Saakaflvili, ''Say n Erdo an, halk n sevdi i en büyük siyaset adam - d r. Bütün dünyada en tecrübeli ve enteresan liderlerden biridir'' dedi. Erdo an' n bölgede bar fl ve istikrar destekleyen liderlerden biri oldu unu kaydeden Saakaflvili, Türkiye'nin Gürcistan' n ba ms zl n kazand ktan sonra dostluk ve yard m elini uzatt n dile getirdi. Baflbakan Erdo an ile Türkiye'ye gelen ifladamlar - n n amaçlar n n burada yat r m yapmak oldu unu ifade eden Saakaflvili, y llar boyunca Türk halk n n kendilerine yard m etti ini ve kucak açt n anlatt. Saakaflvili, Türk halk n n bu yapt klar n ülkesinin yetkililerinin hiçbirinin unutmayaca n söyledi. Baflbakan Erdo an, Saakaflvili'nin, resmi davetinin aylar önce yap ld n, ancak yo un yurtd fl ziyaretleri nedeniyle geç gerçeklefltirildi ini söyledi. ''Geciken bu ziyaretin çok anlaml flekilde gerçekleflmesi bizleri mutlu etmifltir'' diyen Erdo an, Türk heyetine gösterilen ilginin kendilerini mutlu etti ini belirterek teflekkür etti. Gürcistan' n 1992 ba ms zl k hareketinden bu yana, iki ülke aras ndaki iliflkilerin her geçen gün ileri bir noktaya tafl nd n ifade eden Erdo an, bu geliflmelerin, siyasi, askeri, ekonomik, kültürel boyutlarda daha ileriye gitti ini kaydetti. Erdo an, ''Özellikle son 2003 y l itibariyle söylüyorum, Türkiye ile Gürcistan aras ndaki ekonomik münasebetler bir s çrama noktas na ulaflm flt r. Bunu yeterli bulmuyorum. nan yorum ki daha ileri noktalara tafl yaca z'' diye konufltu. ki ülke aras ndaki iliflkilerin daha da artaca n anlatan Erdo an, Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hatt ile iki ülke aras ndaki stratejik ortakl n çok daha farkl bir konuma tafl naca n kaydetti. Erdo an, ertesi gün Saakaflvili ile Batum'a geçeceklerini ve bundan sonra yapacaklar çal flmalar n boyutlar n müzakere edeceklerini söyledi. Türkiye ile Gürcistan' n bugüne kadar siyasi konularda müflterek ad mlar att n belirten Erdo an, bugün yapt klar görüflmede, bundan sonra Gürcistan' n refah ve mutlulu u ile bölgenin bar fl için Türkiye'nin neler yapabilece ini konuflma f rsat bulduklar n kaydetti. Abhazya, Güney Oshetya, Ah ska Türkleri, Rusya ile Gürcistan aras ndaki s k nt lar konusunda Türkiye'nin neler yapabilece ini müzakere ettiklerini belirten Erdo an, Saakaflvili'nin çözüme yönelik olarak Türkiye ile müflterek çal flma arzusunda oldu unu duyman n kendilerini memnun etti ini söyledi. Türkiye'den gelen ifladamlar n n, Gürcistan'da yapabilecekleri yat r mlar da ele ald klar n anlatan Erdo- an, ''Bu kadar yak n olan iki komflu ülkenin bundan sonra yapaca çok ifller oldu unu görmenin huzuru içindeyim'' dedi. Erdo an, Baflkan Saakaflvili'nin flahs nda, Gürcistan halk na Türk milletinin selam ve sevgilerini de iletti. Erdo an ve Saakaflvili, aç klamalar n n ard ndan gazetecilerin sorular n yan tlad. Baflbakan Erdo an, Gürcü bir gazetecinin, bir taraftan Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan aras nda iflbirli i oldu unu, di er taraftan da Rusya'n n menfaatlerinin bulundu unu belirterek, ''Bu 3 ülke ayn zamanda AB'ye üye olmak isteyen ülkelerdir. Menfaatler aras nda uyum nas l sa lanabilir? Ayr ca, Türkiye, Gürcistan'daki mevcut sorunlar n çözümü konusunda nas l yard mc olabilir?'' sorusu üzerine, flunlar söyledi: ''NATO ile ilgili konu, birinci derecede, gerek bu ülkelerin gerek çevre ülkelerin güvenli i konusudur. Bölge güvenli i ve bar fl ndan sonra bunun d fla aç l m söz konusudur. Türkiye gerek Nato'nun eski bir üyesi olmas sebebiyle gerekse geçmifl bir devlet yap s itibariyle özellikle demokratikleflme sürecinde, tecrübesini bu ülkelere tafl mak, bu ülkelerin s k nt da oldu u ülkelerle bar fl konusunda elçi olmak görevini yerine getirebilir. Bu konuya da haz r oldu umuzu ifade etmek isterim.'' Erdo an, baflka bir Gürcü gazetecinin, Türkiye ile Gürcistan aras nda Batum ve Gorki limanlar konusunda iflbirli inin söz konusu oldu unu belirterek iki ülke aras nda hangi alanlarda iflbirli i yap laca n sormas üzerine, ertesi gün Saakaflvili ile Batum'da bu konudaki görüflmeleri yapacaklar n belirtti. Erdo an, ''Gerek deniz tafl mac l gerek hava tafl mac l nda Batum'da ne gibi çal flmalar gerçeklefltirebiliriz; bunun planlamas n yap p aram zda karar verece iz'' dedi. Öte yandan Devlet Bakan Beflir Atalay, Türk flbirli i ve Kalk nma daresi Baflkanl 'n n (T KA), Gürcistan' n baflkenti Tiflis'teki koordinatörlü ünün yeni hizmet binas n n aç l fl n yapt. Atalay, aç l flta yapt konuflmada, Türkiye'nin çok önemli ve temel kurulufllar ndan biri olan T KA'n n, Türkiye'nin teknik yard mlar n dünyaya ulaflt rd n söyledi. T KA'n n de iflik ülkelerde koordinatörlüklerinin bulundu unu, bunlardan birisinin de Gürcistan-Tiflis Koordinatörlü ü oldu unu kaydeden Atalay, koordinatörlüklerin kamu kurumlar yla, bulunduklar ülkelerdeki kurulufllar n temsilcilikleriyle, T KA'n n Ankara'daki merkeziyle ve büyükelçiliklerle iflbirli i içinde oldu unu anlatt. Türkiye Bülteni 15

18 RÖPORTAJ e itim-ö retim y - l 13 Eylül 2004 tarihinde bafllayacak ve binlerce ö rencimiz yeniden ders bafl yapacak. Türkiye Bülteni olarak biz de yeni e itim-ö retim y l öncesinde e itim sisteminde yaflanan sorunlar ve bunlar çözmeye yönelik Hükümetin att ad mlar Milli E itim Bakan Say n Hüseyin Çelik e sorduk. Say n Bakan m, e itim sistemimizdeki sorunlar nelerdir ve bu sorunlar çözmek için bakanl k olarak yapt n z çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? HÜSEY N ÇEL K M LL E T M BAKANI E itime öncelik veriyoruz Öncelikle hükümetimizin e itime verdi i önemi vurgulamak isterim. Türkiye bugüne kadar her alanda oldu u gibi maalesef e itim alan nda da rölantide çal flm flt r. Ama art k buna tahammülümüz yok. Bu sene, Milli E itim Bakanl bütçesi ilk defa Türkiye nin en büyük bakanl k bütçesi olarak gerçekleflti. Biliyorsunuz bundan önce hep Milli Savunma Bakanl n n bütçesi, birinci bakanl k bütçesi olmufltu. Bu, hükümetimizin e itime verdi i önemden kaynaklan yor. Geçti imiz yüzy l n bafllar nda ülke olarak emperyalizme karfl bir istiklal mücadelesi verdik ve bu istiklal mücadelesi ile bu ülkede hür ve ba ms z olarak yafl yoruz. Ama ba ms z olarak yaflamak yetmez; hür ve ba ms z olman n yan - s ra müreffeh bir toplum da olmam z gerekiyor. flte bu da e itimle mümkündür. Ben bu konuda hep Japonya y örnek veriyorum, Japonya biliyorsunuz toprak bak m ndan Türkiye nin yar s ndan daha az olan bir ülke ve bu topraklar n da dörtte üçü yerleflime elveriflli de il. Bu flu demek: Fiili olarak Japonya Türkiye nin sekizde biri kadar bir ülkedir. 16 Türkiye Bülteni

19 B Z AK PART HÜKÜMET OLARAK, SEÇ M BEYANNAMEM ZDE, AC L EYLEM PLANIMIZDA VE HÜKÜMET PROGRAMIMIZDA E T M N ÖNEM N ÇOK DEFA VURGULADIK. BUNU SADECE SÖYLEMEKLE DE YET NMED K, 2004 YILINDA M LL E T M BAKANLI I NA TÜRK YE BÜTÇES NDEN EN BÜYÜK PAYI AYIRDIK. Ama nüfusu bizimkinin iki kat ve kifli bafl na düflen milli geliri dolar. Bu nas l sa lanm fl diye bakt - m z zaman bunu e itimle gerçeklefltirdiklerini görüyoruz. II. Dünya Savafl n n külleri aras ndan adeta yefleren Japonya, yetiflmifl insan sayesinde bu noktaya geldi. Yetiflmifl insanlar yeni fabrikalar yapabilirler ama fabrikalar yeni insanlar yapamazlar. Dolay s yla biz AK Parti hükümeti olarak, Seçim Beyannamemizde, Acil Eylem Plan m zda ve Hükümet Program m zda e itimin önemini çok defa vurgulad k. Bunu sadece söylemekle de yetinmedik, biraz önce de söyledi im gibi 2004 y l nda Milli E itim Bakanl na Türkiye bütçesinden en büyük pay ay rd k. E itim sistemimizle ilgili sorunlara gelince, bunlar 6 bafll k alt nda toplayabiliriz. 1)Okullaflma oran nda çok ciddi bir problemimiz var. 2)Türkiye deki ilk ve orta ö retim müfredat n n gözden geçirilmesi ve yenilenmesi gerekiyor. 3)Ö retmen niteli inin, kalitesinin art r lmas gerekiyor. 4)Okullar m z n fiziki mekanlar, yani okul çevresi dedi imiz flartlar n iyilefltirilmesi gerekiyor. 5) E itimin teknolojik altyap s konusunda da çok ciddi eksi imiz var. 6)Rehberlik sisteminde ciddi problemimiz var. Bunlar n hepsi ile ilgili projeler ürettik ve bu projeler teker teker hayata geçiyor. sterseniz okullaflma oran ile bafllayay m. Özellikle ülkemizde okul ça nda olup da okulda olmas gereken; fakat, okula devam etmeyen çok say da çocu umuz var. Bunlar okula kazand rmak istiyoruz ve burada önceli i k zlara verdik. Çünkü k z nüfus ile erkek nüfus aras nda bu manada büyük bir uçurum var. Ve yine bu eksikli i gördü ümüz için UNICEF le birlikte "Haydi K zlar Okula" kampanyas n bafllatt k y l içerisinde 50 bin k z çocu unu okula kazand rd k. Burada k zlar m z ad na pozitif bir ayr mc l k yap yoruz. Ayr ca hükümet olarak k z çocuklar n okula gönderen annelerin hesab na ilkö retimdeyse 20 milyon, ortaö retimdeyse 35 milyon lira para yat r yoruz. Bu Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flmay Teflvik Fonu taraf ndan yat r lan bir para. Erkek çocuklar için de ilkö retimde 16 milyon, ortaö retimde ise 25 milyon lira veriyoruz. Bu bir teflvik tabii, çok büyük bir para gibi gözükmeyebilir; ama köyde okuyan bir k z çocu u için her ay 20 milyon lira, k rtasiye masraflar ve di er ufak tefek okul masraflar için çok anlaml d r. Biz zaten ders kitaplar n ücretsiz veriyoruz. Ö rencilerimiz k rtasiye masraflar n ve di er masraflar n bu flekilde karfl layabilirler. Biz çocuklar m z n okula devamlar n, onlar zorlayarak de il, okulu onlar için çekici hale getirerek sa layabilece imizi düflünüyoruz. Müfredat konusundaki sorunlara gelince, bugüne kadar gelmifl geçmifl birçok hükümet, birçok siyasi kadro Milli E itimin ciddi bir müfredat problemi yaflad n ifade etmifl; ancak, bu söylemlerini eyleme geçirememifller. Biz söylemle yetinmedik, ayn zamanda eyleme geçtik. Biliyorsunuz geçti imiz günlerde yapt m z bir bas n toplant s yla haz rlad m z yeni müfredat aç klad k. Bu Türk Milli E itiminde çok ciddi bir reformdur. Bir anlay fl de- iflikli i anlam na gelebilecek bir reformdur. Yeni müfredatla e itim sistemine nas l bir yenilik getirmeyi amaçl yorsunuz? Bizim flu anki Milli E itim sisteminde, ilkö retim sistemimizde, ö retmen merkezli bir e itim vard r. Ö retmen s n fta yüzde 80 oran nda hakimdir. Ve bütün her fleyi ö retmen yönlendirir. Ö retmen s n fta adeta bir konferansç gibidir. Ö renci bir dinleyici konumundad r. Biz ise flimdi ö rencileri pasif dinleyiciler konumundan ç karan, s n fta interaktif hale getiren ö retim yöntemini hayata geçiriyoruz. Geçmiflteki ö retim yöntemimizin ad enformatif ö retim yöntemiydi. Yani bilgi depolamaya, bilgi yüklemeye dayal yd, adeta bilgisayar disketlerine bilgi kopyalama mant na benziyordu. Biz bunu de ifltirdik ve konstrüktif dedi imiz, inflac dedi imiz bir yöntem gelifltiriyoruz. Bu konstrüktif yöntemde ö renciye sekiz kabiliyet kazand rmaya çal fl yoruz. Ö renci problemi görecek ve bu problemi kendi çözecek. Bu yöntem onun yarat c l k kabiliyetini art racak. Elefltirel düflünme özelliklerini ön plana ç karak. Sorgulayan, soru soran bir birey olacak, analiz ve sentez yapacak. Ö renmeyi ö renecek ve bu kabiliyetlerini sürdürecek. Bütün ö rencileri tek kal pta gören, bütün ö rencileri ayn zeka düzeyinde kabul eden yaklafl m bir tarafa b rak yoruz. Her ö rencideki zeka türü- Türkiye Bülteni 17

20 nün farkl olabilece ini hesaba katarak, rehberlik sistemleri ile ö rencinin kabiliyetini keflfeden ve ilkokul beflinci s n ftan itibaren ders farkl - laflt rmas yaparak onu yönlendiren bir sistem getiriyoruz. Yeni müfredat bu y l 6 pilot ilde, 105 okulda uygulayaca z. Bir y l n sonunda uygulamadaki s k nt lar ve aksakl klar göz önünde bulundurarak gelecek sene tüm okullar kapsayacak flekilde bu müfredat uygulayaca z. Orta ö retimle ilgili müfredat çal flmas da devam ediyor. Bu da inflallah sonbaharda bitecek. Buna ba l olarak ders kitaplar n yenileyece iz. Yar flmayla ders kitab belirleyece iz. Bu ders kitaplar n çok daha kaliteli bas p çocuklar m - za verece iz. E itim sistemimizdeki bir baflka sorunun da ö retmen kalitesinin art r lmas yla ilgili oldu unu söylediniz. Bu yönde ne tür çal flmalar yap l yor? Bir ö retmen mesle ine bafllad ktan sonra y l çal flsa da ö retmen olarak mesle ine devam ediyordu. Ancak biz bunun ö retmenlerin aflk n, flevkini körelten bir mekanizma oldu unu düflündük ve ö retmene kariyer getirdik. Ö retmen "stajyer ö retmen" olarak bafllayacak, sonra "ö retmen" olacak, daha sonra da "uzman ö retmen" ve bafl ö retmen olacak. Bunlar hep objektif s nav aflamalar ile belirlenecek. Her aflamada özlük haklar nda iyileflmeler yap lacak, maafllar nda art fl olacak. Böylece çal flmas n n, gayret göstermesinin, kendi alan ndaki yay nlar takip etmesinin, kendisini yenilemesinin karfl l n alacak. Bu sistem ö retmenlerimizi çok ciddi anlamda teflvik edecek. Bu uygulama ö retmen kalitesini artt rmaya yönelik önemli bir kilometre tafl olacakt r. kincisi; Microsoft gibi, Intel gibi uluslararas firmalarla yapt m z iflbirli i ile ö retmenlerimizi biliflim teknolojisi alan nda e itiyoruz. Önümüzdeki y ldan itibaren bilgisayar sertifikas olmayan, bilgisayar bilmeyen ö retmen aday n n müracaat n kabul etmeyece iz. Ayr ca hizmet içi e itimde de bilgisayar bizim için çok önemli bir etken olacak. Hizmet içi e itim bugüne kadar Türkiye de zevahiri kurtarmak için, ifl olsun diye, tatil anlam nda kullan lm fl. Biz hizmet içi e itimi gerçek manada e itim verilen bir mekanizma haline getirdik. Bu son derece önemli; bizim hizmet içi e itim bütçemizin yüzde 94 ü ö retmen yolluklar na gidiyor. nternetin yayg nlaflmas ile birlikte burada ciddi tasarruflara gidece iz. Ve ö retmenlerle sanal dünyada, interaktif olarak bunu çok daha iyi yapabilece iz. Ö retmenlerle ilgili bir baflka konu da, her y l her dönemin bafl nda "e itim ö retime haz rl k semineri" ad alt nda bir seminer yap l yordu. Bu da öylesine yap l yordu. Biz bu y l TRT 4 le anlaflarak, bu semineri televizyon arac l yla yapma karar ald k. Bu uygulama ile Türkiye nin her taraf nda ö retmenler ayn anda televizyonun bafl na geçiyorlar ve merkezden bütün bu program kendilerine takdim ediliyor. Ö retmenlerimizle ilgili olarak teftifl mekanizmas nda da ciddi de- ifliklikler yap ld. Bizdeki müfettifllik sistemi daha çok ö retmenin aç - n yakalamaya yönelik hatta zaman zaman onu zor duruma düflürmeye yönelik bir teftifl anlay fl yd. Biz bunu performans denetimi hali- 18 Türkiye Bülteni

21 ne getirdik. Ve art k ö retmenin teftifli s ras nda, velinin, ö rencinin, okulun ve müfettiflin ne dedi i önemli olacak. Bunlar biraraya geldi i zaman bu ö retmenimizin ö retmen olarak nas l bir performans sergiledi ini görmüfl olaca z. Ö retmen atamalar yla ilgili olarak yeni bir uygulama bafllatt n z. Bu uygulama hakk nda da bilgi verir misiniz? Ö retmen atamalar ndaki rezilli- e son verdik. Bildi iniz gibi, Türkiye deki bütün ö retmen adaylar ilk atama esnas nda form almak için 21 il merkezine gelir ve uzun kuyruklar olufltururlard. Form ald ktan sonra gerekli ücreti yat rmak için bankaya gider, dekont almak için bir de orada uzun kuyruklara girerlerdi. Dekontu ald ktan sonra ifllemlerini tamamlamak için bir kez daha kuyru- a girerlerdi. Yani ya mur demeden, çamur demeden 2-3 kere uzun kuyruklarda beklerlerdi. Bu büyük bir ilkellikti y l nda biz bu ilkelli- i kald rd k. Art k bütün ö retmen adaylar n n baflvurusu internet ortam nda yap l yor. Yeni uygulama ile biz 20 bin ö retmenin atamas n 15 dakikada gerçeklefltiriyoruz. Ayr ca atamalar tamamen KPSS sonuçlar - na göre, puan üstünlü ü esas na göre, kimsenin hakk di erine yedirilmeden yap yoruz. Ve ö retmen al mlar n yaparken Milli E itim Bakanl n n temel ihtiyaçlar n göz önünde bulunduruyoruz. Da l - m da ayn esasa göre yap yoruz. Bana farkl taleplerle gelenlere flunu söylüyorum: Mesela, Ayfle nin puan 250, Fatma n n puan da 250. Birileri arac bulup Ayfle yi Fatma n n önüne geçirmek istiyor. flte bu olmaz. Bizim ad m z Adalet ve Kalk nma Partisi. Ayfle nin 250 olan puan n Fatma n n 250 olan puan - n n önüne geçiremeyiz. Bize yak - flan budur ve biz bu gibi prensiplerin toplumumuzda yerleflmesi için çal - fl rken, lütfen hiç kimse yerine getiremeyece imiz aflikar olan bu tür taleplerle Bakanl m z n kap s n çalmas n. Bilgisayarl e itim konusunda Bakanl k olarak baz çal flmalar yürüttü ünüzü biliyoruz. Bu çal flmalar flu anda hangi aflamada? E itimin teknolojik altyap s dendi i zaman bugün akla ilk gelen fley bilgisayard r. Türkiye çap nda biz afla yukar bir y lda 55 bin bilgisayar da tt k ve bundan sonra da da tmaya devam edece iz. Türk Telekom la yapt m z bir anlaflmayla inflallah 2005 y l sonuna kadar internet ba lant s olmayan okul b rakmayaca z. Tüm okullar n internet ba lant lar yap ld zaman Türkiye nin, dünyan n en büyük sanal kütüphanesini ö rencilerimizin aya na getirmifl olaca z. Bilgiye ulafl m ve bilgiyi kullanma aç s ndan ö rencilerimize ve ö retmenlerimize bölge fark olmaks z n çok ciddi bir f rsat eflitli i getirece iz. Bu Türk e itimi aç s ndan bir devrimdir. Ö retmenlerin bilgisayar sahibi olmalar için de bir gayretimiz var. Her ö retmenin bir bilgisayar olsun diyoruz ve bunu sa lamak için de ad mlar at yoruz. Ama bu henüz sonuçlanmad. Bu baz firmalarla, bankalarla birlikte yürütülecek bir program. Bu proje gerçekleflti i zaman ö retmen-ö renci-veli aras nda ciddi bir elektronik haberleflme a ve e itim iletiflimi kurmufl olaca z. Bunu muhakkak baflarmam z gerekiyor. Teknolojinin imkanlar e er e itimimize çok k sa sürede adapte Türkiye Bülteni 19

22 E T M N TEKNOLOJ K ALTYAPISI DEND ZAMAN BUGÜN AKLA LK GELEN fiey B LG SAYARDIR. TÜRK YE ÇAPINDA B Z AfiA I YUKARI B R YILDA 55 B N B LG SAYAR DA ITTIK VE BUNDAN SONRA DA DA ITMAYA DEVAM EDECE Z. edilmezse, geçmiflte birçok f rsat, treni kaç rd m z gibi bunu da kaç rm fl olaca z. Onun için hükümetimiz bu konuda büyük bir duyarl - l k gösteriyor. Bu y l 20 bin okuldan bafllayaca z, önümüzdeki y l inflallah bu say 43 bine ulaflm fl olacak. Art k kara tahta, tebeflir, ö retmen, s ra, masadan oluflan e itim yetmiyor. Yeni yüzy lda bilgisayar teknolojisi e itimin olmazsa olmaz haline gelmifltir. Türkiye de elefltirilen bir baflka konu da ö rencilerin yeteneklerinin zaman nda belirlenememesi ve kendileri için uygun olan mesle e yönlendirilememesi. Bu konuyla ilgili olarak ne tür çal flmalar yap yorsunuz? Bunun için aktif olarak biran önce rehberlik sistemini yayg nlaflt rmam z gerekiyor. Bugüne kadar biz her okula bir rehber ö retmen göndermek için çaba harcam fl z ve yetifltirememifliz. Yetmemifl, çünkü bu kadar rehber ö retmenimiz yok. Biz flimdi rehberlik merkezleri kuruyoruz. lkö retim müfettiflleri nas l ki bir yerde biraraya geliyorlar ve bütün okullara hizmet veriyorlarsa, rehberlik sistemini de bu flekilde belli merkezlerde toplayaca z. Diyelim ki üç okul, befl okul, alt okul, on okul, yerine göre bir rehberlik merkezine ba l olacak. Orada rehberlik uzmanlar olacak, okullardan toplanan datalar, her ö renciyle ilgili al nan bilgiler burada de erlendirilecek ve o okulun s n f ö retmenleri, o okulun idarecileriyle bu bilgi paylafl lacak. Böylelikle her ö rencimizle ilgili bir dosya tutulmufl olacak. Bu veriler ö rencimizin do ru yönlendirilmesi yani rehberlik aç - s ndan çok büyük bir önem arz ediyor. Bakanl n zca yürütülen önemli bir proje var, E itime % 100 Destek Kampanyas. Bu kampanya ile istenilen okullaflma oran na ulafl labildi mi? E itim sistemimizin problemlerinden biri de fiziki mekanlar n yani okullar n yetersiz oluflu. K rsal kesimden büyük flehirlere ciddi bir göç var. Her geçen gün metropoller adeta geometrik büyüyor. Buralarda okul ihtiyac do uyor. Biz bir taraftan bütçenin imkanlar yla, Dünya Bankas kredileriyle, Avrupa Birli- i nden ald m z hibelerle, öbür taraftan hay rseverlerin katk lar ve "E itime % 100 Destek" gibi kampanyalarla bu ihtiyac gidermeye çal fl yoruz. Bu kampanya ile e itim alan nda Türkiye çap nda çok ciddi bir seferberlik bafllatt k. Say n Baflbakan m z n öncülü ünde 11 Eylül de bafllayan bu kampanya hala devam ediyor ve bugün itibariyle 6 bin dersli e ulaflt k. Ancak nüfus hareketleri çok h zl oldu u için buna çok k sa vadede yetiflmek mümkün olmuyor. Biz yine de bu ihtiyac en asgariye indirmek için büyük bir gayret içerisindeyiz. "Bakanl n bütçesi artt " dediniz ancak Türk e itim sisteminin sorunlar malum. Bu bütçe art fl sorunlar n çözümü için yeterli oldu mu? Tabii Türkiye nin bütçesinin çok büyük olmamas ndan dolay, en büyük bütçe size ait olsa da hitap etti- iniz kitle aç s ndan bu yeterli de il. Çünkü biz 20 milyon ö renciye hitap ediyoruz. Ülkede kamuda çal - flan 2 milyon 400 bin personel var. Bunun 1 milyonu Milli E itim Bakanl nda çal fl yor. Hal böyle olunca ça dafl bir e itim için konsolide bütçenin imkanlar yeterli de il. Bundan dolay Bakanl m z ve Hükümetimiz e itime baflka kaynaklar temin etmek üzere bir aray fl içerisine girdi. "E itime % 100 Destek Kampanyas " bunlardan biri say l yasaya göre daha önce okul yapt ran, yurt yapt ran veya bunlar n k smi olarak ihtiyaçlar n gideren insanlar yapt klar n n yüzde 5 ini gider gösterip vergi matrah ndan düflebiliyorlard. fiu anda yüzde 100 ünü düflebiliyorlar. Bu uygulama ile Türkiye çap nda çok büyük bir hareketlilik oldu. Yeni e itim-ö retim y l önümüzdeki günlerde bafllayacak. Ancak velilerimiz her sene kay t s ras nda okullara zorunlu ba fl yapmaktan yak n yor. Bu konuda bakanl k olarak bir yapt r m n z olacak m? Türkiye de zorunlu ba fl diye bir komedi var, ba fl n zorunlusu olmaz. Biz böyle bir fleyi kabul etmiyoruz. Fakir fukaran n g rtla na yap fl p, onlardan para al nmas n ben kesinlikle tasvip etmiyorum. Bunun olmamas için gereken neyse yapaca z. Bu konuda da bir genelge yay mlad k. Bu tür zorlamalara ve fiyat belirlemelere müsaade etmeyece iz. Bunu yapanlar hakk nda da gerekli ifllemi yapaca z. Burada bir konuya da aç kl k getirmek istiyorum. Biliyorsunuz okullar m z n çok ciddi ihtiyaçlar var. Türkiye de 60 bin tane okul var. Her okulun da kendine ait bir bütçesi yok. Okulun cam k r l yor, laboratuarda önemli bir eflya k r l yor, 20 Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı

10 Kas m Atatürk ü anma günü ve haftas nda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü sayg ve flükranla an yoruz.

10 Kas m Atatürk ü anma günü ve haftas nda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü sayg ve flükranla an yoruz. 10 Kas m Atatürk ü anma günü ve haftas nda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü sayg ve flükranla an yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 6 KASIM 2003 Muhteflem Kongre:

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 34 08 K br s ta çözüm için Ya enflasyon düflmeseydi? Türkiye den yeni bir ad m Türkiye, K br s ta kal c bir çözüme kavuflulabilmesi için

Detaylı

TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR

TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR Kamu Net Borç Stoku nun Gayri Safi Milli Has la ya oran 2001 y l nda yüzde 90,5 iken bu oran 2004 y l nda yüzde 63,5 e düflürüldü. Türkiye, bu oranla Maastricht kriteri olan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

Türkiye. Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12)

Türkiye. Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12) Türkiye Bülteni AKPART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 2 TEMMUZ 2003 Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12) 10 H zl Tren Geliyor! Ankara - stanbul

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008 Ç NDEK LER AK PARTi yedi yafl nda Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz 6 10 14 A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m...

destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m... Bilgisayarl E itime Destek Kampanyas na destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m... Banka yoluyla nakit ba fl için (YTL) : T.C. Ziraat Bankas Bakanl klar fiubesi ANK : 3974914-5004 Türkiye Vak

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Baflbakan Erdo an n grup konuflmas 6 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n TBMM de yapt grup konuflmas... 14 20 38 44 K br s ta Baflbakan n yeni

Detaylı

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N...

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N... 47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED BU BAfiARI TÜRK YE N N... Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008 editörden Ekonomimiz güçlü, emin ad mlarla yola

Detaylı

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe...

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe... Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 44 OCAK 2007 6 Baflbakan Erdo an ABD de Baflbakan Erdo an, ABD de Medeniyetler ttifak Projesi Genifl Kat l ml Genel Kurul Toplant s na kat

Detaylı

editörden Bizim bir derdimiz var

editörden Bizim bir derdimiz var Türkiye Bülteni May s-haziran 2009 editörden Bizim bir derdimiz var Muhalefet partileri gündelik k s r çekiflmelerle avunadursun, AK PARTi iktidar Türkiye yi güçlü gelece ine tafl ma mücadelesini kararl

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN 2007 6 En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008 Ç NDEK LER Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj 6 Baflbakan Erdo an, üç gün süren Bosna Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan ziyaretlerinde Balkanlar

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 11.SANAY KONGRES ve NOVASYON SERG S Sürdürülebilir Rekabet Gücü BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 stanbul, fiubat 2013 ISBN: 978-605-137-228-0 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-229-7 (Elektronik)

Detaylı

Türkiye Bülteni. Milletimizin yolundan ayr lmayaca z KÖYDES. Herkes konut sahibi olabilecek. Sporu tabana yay yoruz. Duble yollarla örülen Türkiye

Türkiye Bülteni. Milletimizin yolundan ayr lmayaca z KÖYDES. Herkes konut sahibi olabilecek. Sporu tabana yay yoruz. Duble yollarla örülen Türkiye Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 47 N SAN 2007 6 16 24 38 Milletimizin yolundan ayr lmayaca z AK PARTi 2. Dönem 3. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan

Detaylı