vata$ vatak ve yorgan sanayi ve TicARET ANoNiM ginxnri n raninixde yapilan 2010 yilina lir or.q.c,q.n GENEL KURUL ToPLANTISI TUTANA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "vata$ vatak ve yorgan sanayi ve TicARET ANoNiM ginxnri 10.06.20n raninixde yapilan 2010 yilina lir or.q.c,q.n GENEL KURUL ToPLANTISI TUTANA."

Transkript

1 vata$ vatak ve yorgan sanayi ve TicARET ANoNiM ginxnri n raninixde yapilan 2010 yilina lir or.q.c,q.n GENEL KURUL ToPLANTISI TUTANA.GT Yataq Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin Ola[an Genel Kurul Toplantrsr Cuma giinii, saat 14.00'de Organize Sanayi B<ilgesi 18. Cadde No:6 Melikgazi I IC{YSERi adresinde T.C. Kayseri Valiligi il Sanayi ve Ticaret Mtidrirliigti'niin tarih ve 2509 sayir yazrsryla gcirevlendirilen Bakanhk Komiseri Kamil AKQADIRCI gozetiminde yaprldr. Toplantrya ait davet, Kanun ve ana sdzleqmede dngoriildiigii gibi toplantr giin, saat, yer ve giindemini igerecek qekilde Trirkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih ve 7821 sayrlr ntishasmda ayrtca, Hiirses Gazetesinin tarih ve sayrh niishasmda ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin tarih ve 157i9 sayrh ntishasrnda ilan edilmek suretiyle stiresi iginde yaprlmrgtrr. $irket ortaklanndan Muammer Oztaqkrn'm avukatr Baqak Peker vekaletnamesini ibraz etmesine ra$men Merkezi Kayrt Kurulugu tarafindan verilen hak sahiplifini gdsterir Genel Kurul Blokaj mektubunu ibraz edememigtir. Bu nedenle Genel Kurul Toplantrsrna katrlma hakkr olmadrlr Yonetim Kurulu Baqkam Yavuz ALTOP tarafindan belirtilmiqtir. Avukat Baqak Peker'in toplantrya almmamasrna iligkin verdifii dilekge Genel Kurul Tutana[r'na eklenmiqtir. Hazirun Cetvelinin tetkikinden, qirketin toplam TL'hk grkanlmrq sermayesine tekabiil eden adet paydan adet paym asaleten, adet paym da vekaleten olmak izere toplam adet payrn toplantrda temsil edildifinin ve bu suretle Ttirk Ticaret Kanunu ve Ana sdzleqmede dngdriilen asgari toplantr nisabmm mevcut oldu[unun ve Bakanhk Komiseri tarafindan toplantrmn yaprlabilecefinin bildirilmesi tizerine Toplantr Y<inetim Kurulu Baqkanr Yavuz ALTOP tarafindan agrldr. Y<jnetim Kurulu Bagkam Yavuz ALTOP'un agrhg konuqmasmdan sonra giindemin gdriiqiilmesine gegildi. 1. Divan Bagkanh$r'na Yavuz ALTOP, Oy Toplama Memurlugu'na $iikran BALQIK ve Katiplige $olen Ash Altop SHAFER aday g<isterildi. Oya konuldu, adet hissenin olumlu oyuyla oybirli[i ile karar verildi. Divan Baqkam Yavuz ALTOP dnerge vererek gtindemin 8. Maddesinin 6. Maddesi olarak sraslrun defigtirilmesi oya konuldu, adet hissenin olumlu oluyla oybirligi ile kabul edildi. 2. Toplantr tutanak ve evrakmm Genel Kurul adma Baqkanhk Divam'nca imzalanmasr onerildi, oya konuldu, adet hissenin olumlu oyuyla oybirlifi ile karar verildi. 3. Daha tince ortaklann tetkikine sunulan 2010 yrh hesap drinemine iliqkin Yonetim Kurulu faaliyet raporu'nun 6zetr lle Denetgi Raporu'nun gortiq krsmmm okunmasr onerildi, oya konuldu, adet hissenin olumlu oybirligi ile karar verildi. Zeki GENQ tarafindan Denetgi Raporu okunmuqtur yrh hesap ddnemine iliqkin Bafrmsrz Drq Denetim raponr 6zeti okundu. Gortiqiildti yrh hesap ddnemine iligkin Bilango ve Gelir Tablosu okundu, gdrtiqtildti, oya sunuldu, adet hissenin olumlu oybirligi ile hesaplar kabul ve tasdik olundu. 6. Yrl iginde bogalan yonetim kurulu i.iyeliklerine, kalan si.ireyi tamamlamak rizere goreve gelen, Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi No:31 Yakacrk Kartal/iSTANBUL adresinde mukim

2 Nimet E$ELIOGLIJ'nun Genel Kurul tarafindan tasvibi adet hissenin olumlu oyuyla oybirligi ile onaylandr I tarihleri arasmda gorev yapan Ydnetim Kurulu Uyelerinin tamamr 2010 yrh faaliyet ve iglemlerinden dolayr ibra edilmeleri ayn ayn oya konuldu, iiyeler kendi ibra oy'lanna iqtirak etmemek suretiyle oybirli[i ile i.iyelerin ibrasma karar verildi l.i2.2ll tarihleri arasrnda gdrev yapan Denetgi Zeki GENQ'in,2010 yrh faaliyet ve iqlemlerinden dolayr ibra edilmesi oya konuldu, adet hissenin olumlu ol.uyla oybirligi ile denetginin ibrasrna karar verildi. 9 $irket denetgilifine 1 (bir) yrl siire ile (ola[an genel kurul toplantrlarr arasr) gdrev yapmak izere Hriktimet Caddesi Meydan iqhanr Kat Kocasinan/KAYSERi adresinde mukim T.C. kimlik numarah Zeki GENQ onerildi. Oya konuldu. Denetgi olarak Zekr Geng'in segilmesine adet hissenin olumlu oybirligi ile karar verildi. 10. Ydnetim kurulu tiyesi Yavuz Altop'a net TL, ydnetim kurulu iiyesi Hacr Nuri OZfngfnV'a net TL, ydnetim kurulu iiyesi $tikran BALQIK ve Nimet E$ELIOGLU'na net TL iicret <jdenmesine adet hissenin olumlu ol.uyla oybirli[i ile karar verildi. 11. Denetgiye net 500.-TL iicret odenmesine adet hissenin olumlu oyuyla oybirli[i ile karar verildi. 12. Yonetim Kurulu teklifinin kabul edilerek, mali tablolarda gegmi q yrl r:rururlun grkmasr ve 2010 yrlr kanrun bt zarardan diiqiilmesi sonucu dafrtrlacak kar kalmadrfr igin kar dalrtrlmamaslna adet hissenin olumlu oyuyla oybirligi ile karar verildi. 13. $irket ana sozlegmesinin "$irketin Temsil vellzamf'baqhkh 8. ve "Genel Kurul" baqhkh 13. maddelerinin tadil edilmesi hakkrndaki Ana Srizleqme tadili tasansr okundu. Bu konuda, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun tarih ve B.02.6.SPK sayrh ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanh[r ig Ticaret Genel Mlidiirltifii'ntin tarih ve B.14.0.iTG sayrh yazrlan ile izin vermiq olduklarr belirtildi. Ana S0zleqme tadili oya konuldu. Gerekli izinleri muhtevi Ana Scizleqme tadil tasansrnda oldulu gibi Ana Sozlegmenin 8'inci ve 13'iincii maddelerinin agafrdaki qekilde de[iqtirilmesine

3 i ESKI METIN : girketin teriifne iiruri', Madde 'i'venimetin '-Siik;iil i"';ifi; ilu',' Madde 8- $irketin ydnetim ve temsili Y0netim Kurulu'na aittir. Ancak $irketin yonetim ve temsili Ydnetim Kurulu'nca ser;ilecek bir veya birden fazla murahhas iiyeye devredebilir. $irket tarafindan verilecek biitiin belgelerin ve yaprlacak sdzleqmelerin gegerli olabilmesi igin qirket unvanr altrna konmug murahhas iiyelerden en az birisinin imzasmr ta$rmasr gerekir. ilk Murahhas iiyeli[e iig yrl igin Yimaz Oztagkrn ve Yavuz Altop seqilm igtir. Genel Kurul: Madde 13- a)davet $ekli: Genel Kurul ola[an ve ola$aniistii olarak toplanrr. Bu toplanttlara davette Tiirk Ticaret Kanunu'nun maddeleri uygulanr. b)toplantr Vakti: Olagan Genel Kurul, $irketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay igerisinde ve senede en az bir defa, ola[aniistii Genel Kurul ise qirket iqlerinin gerektirdisi hallerde ve zamanlarda toplanrhr. c)rey Verme ve Vekil Tayini Ola$an ve olafaniisfli Genel Kurul Toplantrlannda hazt bulunan hissedarlann veya vekillerinin her hissesi igin bir oyu vardr. Genel Kurul Toplantrlannda hissedarlar kendilerini, diler hissedarlar veya harigten tayin edecekleri vekil vasrtasryla temsil ettirebilir. $irkette hissedar olan vekiller kendi oylannda bagka temsil ettikleri hissedann sahip oldugu oylan kullanmaya yetkilidir. Selahiyetnamelerin geklini Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuat hiiki.imleri gergevesinde Ybnetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vek6leten oy kullanma konusunda Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuat hiikiimleri sakhdrr. d)miizakerelerin Yaprlmasr ve karar nisabr: $irket Genel Kurul toplantrlannda Ttirk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazrh hususlar miizakere edilerek gerekli kararlar alinrr. Genel Kurul toplantrlarr ve toplantrlardaki karar nisabl Tiirk Ticaret Kanunu'nun Hlikiimlerince tabidir. e) Toplanfi Yeri Genel Kurul $irket Merkezi binasmda veya girket merkezinin bulundu$u qehrin elverigli bir yerinde toplanr. -v verde $irketin ydnetim ve temsili Ycinetim Kurulu'na aittir. Ancak $irketin yonetim ve temsili Ycinetim Kurulu'nca segilecek bir veya birden fazla murahhas iiyeye devredebilir. $irket ile ilgili biitiin belge, senet, vekaletname, taahhtitnameo mukavele ve sair bilciimle evrakrn, teklif, talep, kabul ve beyanlarrnln gegerli olabilmesi ve $irketi ilzam edebilmesi igin, bunlann Y0netim Kurulu tarafindan kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulii tescil ve ilan olunan kigi veya kiqilerin qirket iinyanl altrna vazedecekleri imzalan ile miimkiindiir. $irketi ilzama yetkili kiqilerin ne qekilde imza edecekleri usulii Ytinetim Kurulu tarafindan tesbit edilir. Genel Kurul: Madde 13- a)davet $ekli: Genel Kurul olalan ve ola$aniistii olarak toplanrr. Bu toplantrlara davette Tiirk Ticaret Kanunu'nun maddeleri uygulartrr. b)toplantr Vakti: Ola[an Genel Kurul, $irketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay igerisinde ve senede en az bir defa, ola[aniistii Genel Kurul ise qirket iqlerinin gerektirdisi hallerde ve zamanlarda toplanrhr. c)rey Verme ve Vekil Tayini Ola[an ve ola$aniisfii Genel Kurul Toplantilannda haztr bulunan hissedarlann veya vekillerinin her hissesi igin bir oyu vardr. Genel Kurul Toplantrlannda hissedarlar kendilerini, di[er hissedarlar veya harigten tayin edecekleri vekil vasrtasryla temsil ettirebilir. $irkette hissedar olan vekiller kendi oylannda baqka temsil ettikleri hissedarrn sahip oldugu oylan kullanmaya yetkilidir. Selahiyetnamelerin qeklini Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuat htikiimleri gergevesinde Yonetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vekdleten oy kullanma konusunda Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuat hiikiimleri sakhdrr. d)miizakerelerin Yapllmasl ve karar nisabl: $irket Genel Kurul toplantrlannda Tiirk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazih hususlar miizakere edilerek gerekli kararlar ahnrr. Olafan ve Olafaniistii Genel Kurullarrn toplantr ve karar nisaplarro Sermaye Piyasasr Kanunu'nun l l.inci maddesi yedinci fikrasrnda tingiiriilen nisaplar sakh kalmak kaydryla, Tiirk Ticaret Kanunu'nun hiikiimlerine tabidir. e) Toplantr Yeri Genel Kurul $irket merkezinin bulundugu Genel Kurul ge de Merkezi binasrnda veya girket gehrin elveriqli bir yerinde toplanrr. inde istanbul gehrinde, elveriqli

4 14. $irketin 2011 hesap dcinemine iliqkin kamuya agrklanacak girket konsolide mali tablolarlnln, Sermaye Piyasasr Kurulu mevzuat ve diizenlemeleri dahilinde, balrmsrz denetimini yaprlmasmr teminen denetim firmast olarak ATA Uluslararasr Denetim ve YMM A.$.'nin segilmesi ve bu firma ile sozleqme imzalanmasrna iligkin $irket Ycinetim Kurulu'nun 21, tarihli karannrn onaylanmasr oya konuldu, adet hissenin olumlu oluyla oybirligi ile kabul edilmesine karar verildi. 15. Ttirk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gerefiince Ydnetim Kurulu Uyelerine qilketin konusuna giren igleri bizzat veya baqkalan adma yapmalarr ve bu nev'i iqleri yapan qirketlere ortak olabilmeleri ve di[er iqlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, adet hissenin olumlu oyuyla oybirli[i ile kabul edilmesine karar verildi. 16. Yrl igerisinde ( ) sosyal yardrm arnacryla yaprlan ba[rq ve yardrmlar hakkrnda genel kurula bilgi verildi. 17. $irket tarafindan 3. kiqiler lehine verilen Teminat, Rehin ve ipotek hakkrnda genel kurula bilgi verildi. 18. $irket Yonetim Kurulu tarafrndan Sermaye Piyasasr mevzuatr gergevesindehazrlanarak $irket internet sitesinde agrklanan $irket Bilgilendirme Politikasr hakkrnda genel kurula bilgi verildi. 19. Dilek ve temenni konugmalan yaprldr. Giindemde gririiqi.ilecek baqka madde bulunmadr$rndan Divan baqkam Sayrn Yavuz ALTOP tarafindan toplantrya son verilerek iq bu zabrt birlikte tanzim Kamil AKQADIRCI DIVAN BA$KANI Yavuz ALTOP OYTOPLAMAMEMURU $iikran BALCIK KATIP $iilen Ash Altop SHAFER EK Dilekge

5 yftt Al Y A-rA/ { r OLA ff no* r-\ct'ie u -/c0(rafj SNI,/ u, {)..r q-j biv Al*J u{ aic A\ 3n:VAltLr?r t 'r.-j A, tc, C6 Zatt {.".' L'\/' d* O1';'-' re 5'^'?:lt ' n K' CcJ'*- 6 f\nt \ik,\- :l', 111\-1 5t? r '-^c['"2 \rrtc! "';]' t i'-'o JT'\'^ 'J'-\ "-k -(,Jo i.h S*s re -f \.. '.J' ^t ' ' + Cl"'Er-- {'ic^q'\ 'L; r; i -?oit' \J tj 1*ct {,*r }r-c- gti V{1 \r.^r,\r*^ t 1bs+*i\rr^rrc,n,_*1, t.r\*nr v r ',^. I 1,r.,:)*r--\.*6' 1,'\;c"rr".^-^e tt [t aalu irr-j 6i(\tA<- '.r\-'"r5+"r\ *ut --:;1"-i'-eir1)-- ;ek'^\ai- 1 rn{f,\'rntj,,t* \-rft;\nn*r{;r. 3t"n* v<;r\rt,u- w\{{*,t? c^,t- f^r r:)c \t-tn 'krtspt- "', tr\\c\t^- -.J j'- \d"::^* Vl'-t r cirllc/hr I?.\,n,*L :^v\li-q u t{ it? c-\ rt l"a 5'\ \11 \r I ' {V\L,,'\nn( "i,t i (-.J-e Y c-' Y'*, \o1\'-i '. ^ Q-,:- r *?fi. -r-r 'U;,'ft^ 1 '{ * r\\'r{ *-k or \ ru "--'l Lc:' i'r\-'n''r-t :'-<\c pc-{", -', -l \J, -, -, r^, \ \\,,-- \-.')\*^ \ r 'rv^..e.*-,\:i.1 g{ r^3. *.h.-\i'\ {} l"-i.-f*.',nzru'l v'\'vr I \-r-\.- * { r\t-=,,._:}"., i r'l/1".q'""'"1\ ir' r\ :{c "nit:v*:j'-t -}'--lt)t'\r z1!1.,{.-t(;\:-)t"i'*r'-',u'r'\"t-'t''l.{'lt'-\cl-i.-'{"-''?'-tc1'\''^,.*:* f,--\,irt'o l'roy- V i''u''i t'a1 * -'':\"g' tli t \i r i lc-r < V* ""^ e\-ir-c-\i.,.^\r*' {' L,'4', S'.,.,'J'./\o'", l['r' \ :-."/ /'/ '1"r'\"'\k''ti''''6"' lf y-\rc--.-\.-{.,,i.1ina i\i'r\.,.-.,,v"-hjo l o-4!c-i1""\ni'**l-tt to""?: \cr"\" '\*--\---'"11 tn'c---,-:1"t'"1-rc"'"-'t\'\tr' i-"'ftru^\-i -(e:li1 {c-i-'-- clilqkc;,n"'l'/\'fo7''1"\':'-.fra(:--.?vlc"'y'vtqr\ar\--\tit.p *i*i^,'.. i O' A6' 2 c\ t L t r4\ lr i&l [11\ s;4v1tr-w-t "eli\i tr, Q-\*v t?rf+fi s-! rr\j. JL\+-L ') /] -,..!"/ -.r","' '.'../.4'..:l! ''t"'/,,. "!' t. : v'./ /

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Hissedarlar Genel Kurulu nun Olağan Toplantısı aşağıda

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETĠ

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETĠ EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETĠ Şirketimizin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2014 Cuma günü saat 15:30 da SABANCI CENTER,

Detaylı

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular aralarında

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 nolu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 nolu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMY HOLDİNG.Ş. BİLGİLENDİRME DOKÜMNI Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 20 Şubat 2015 Cuma günü saat 13.30' da, LİĞ İZMİR'deki

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 12 Nisan 2013 tarih 2013/264 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 1. 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Yönetim Kurulu nun 2 Mart 2015 tarih ve 86863 sayılı kararı ile 2014 yılı hesap dönemine

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 [You can add an abstract or other key statement here. An abstract is typically a short summary of the document content.] Değerli Meslektaşlarım,

Detaylı

GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; GSD Holding Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas

Detaylı

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE:

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: Konya Çimento Sanayii A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: 1- Aşağıda imzaları bulunan müessisler tarafından bu mukavelename hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur. MÜESSİSLER

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 2014 YILINA AİT 27 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 2014 YILINA AİT 27 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 2014 YILINA AİT 27 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2014 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 27 Mart 2015 Cuma

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av.

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Ender DEDEAĞAÇ* Değerli dostumuz ve meslekdaşımız, Güzel insan Av. Savaş Karahisar

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Haziran 2012 FAALİYET RAPORU

AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Haziran 2012 FAALİYET RAPORU AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Haziran 2012 FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU... - 2 - A. RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ 2011 ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 09/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 09/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 09/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız 2014 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı