Ahmet Yatkın 1 SOCIAL SCIENCES Mehmet Ölmez 2 Received: November 2010 Firat University 1 Accepted: February 2011 Bitlis Eren University 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ahmet Yatkın 1 SOCIAL SCIENCES Mehmet Ölmez 2 Received: November 2010 Firat University 1 Accepted: February 2011 Bitlis Eren University 2"

Transkript

1 ISSN: e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 3C0068 Ahmet Yatkın 1 SOCIAL SCIENCES Mehmet Ölmez 2 Received: November 2010 Firat University 1 Accepted: February 2011 Bitlis Eren University 2 Series : 3C ISSN : Elazig-Turkey GĠRĠġĠMCĠLĠK VE GĠRĠġĠMCĠNIN TAMAMLAYICI UNSURLARI ÖZET Dünyada ve ülkemizde sürekli yeni girişimciler ortaya çıkmaktadır. Girişimcilik için bireysel özelliklerin yanı sıra etkili olan daha birçok unsur mevcuttur. Aile, çevre, gelir durumu, yaş, eğitim, öğretim, rol modelleri, girişimciler için elinde bulunan sermaye, devletin ve sivil toplum kuruluşlarının girişimciye olan desteği ve daha birçok unsur girişimi etkilemektedir. Girişimciye her zaman olduğundan daha fazla gereksinim duyulan bir dönem yaşanmaktadır. Girişimci, ulusal ekonomi için sadece istihdam yaratan, il ve bölgeye katma değer sağlayan, vergi ödeyen yönüyle değil, ülke ekonomisine katkı sağlayan bir güç halini almıştır. Bu çalışmada amaç, girişimcilik sürecinde etkili olan unsurları belirlemek ve girişimciliğin artmasına yapısal bir çözüm fırsatı geliştirmektir. Anahtar Kelimeler: Girişim, Girişimci, Girişimcilik, Girişimsel Süreç, Risk COMPLEMENTARY ITEMS OF THE ENTREPRENEURSHIP AND ENTREPRENEURS ABSTRACT New entrepreneurs constantly are emerging in our country and in the world. Entrepreneurship is effective fort he individual as well as many other factors are available. Family, environment, income, age, education, training, role models, capital for entrepreneurs in the hands of the state and civil society organizations in support of entrepreneurs and many other factors which affect the initiative. Entrepreneurs needed more than ever there is a period. Entrepreneur, not only for he national economy, create jobs, provide added value to the province and region not the aspect of tax paying, but also contributing to the country s economy has become a power. The purpose of this study, determine the effective elements in the process entrepreneurship and the opportunity to develop a structural solution to increase entrepreneurship. Keywords: Enterprise, Entrepreneur, Entrepreneurship, Entrepreneurial Process, Risk

2 1. GĠRĠġ (INTRODUCTION) Girişimcilik, on sekizinci yüzyıldan başlayarak ekonomi literatürüne girmiş, etkilerini teknolojik gelişmelerin yaşama geçirilmesi yönünde göstermiş, buna rağmen girişimci, literatürde oldukça az tartışılmış, daha çok firma tanımı altında incelenmiştir. Türkiye, girişimcilik konusunu yeni fark etmiştir. Girişimcilik ile ilgili araştırmalar son on yıl içerisinde yapılmaya başlanmış fakat henüz yeterli seviyeye ulaşmamıştır. Girişim olgusu ile ilgili çok çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Sözgelimi, bazıları girişimi; doğa, sermaye ve emeğin birleştirilmesinden oluşan bütün olarak gördüğü gibi bazıları da girişimi emek faktörü içinde saymaktadır. Girişimi, işletme ile bir tutan fakat ayrı işlev olarak algılayanlar da vardır. Bazı araştırmacılara göre girişimcilik doğuştan gelen bir özellik değildir, sonradan herkes gerekli eğitimle girişimci olabilir, denilirken, buna karşı bazı araştırmacılar da girişimci doğulur, sonradan olunmaz der. Bazı doğal yetenekler olabilir ama bunların ortaya çıkarılması gerekir. Ayrıca girişimciliğin temelinde olan birçok yetenek, bilgi tecrübe ve ilişki ağını zaman içinde geliştirerek girişimcilik kapasitesi oluşturmak mümkündür şeklinde yorumlanmaktadır. Günümüzde insanların girişimci olabilmelerinin temel koşulu risk alabilmeleri ve bu riski taşıyabilecek donanıma sahip olmalarıdır. Günümüz rekabet ortamında girişimcinin büyümesi ve gelişmesi zor olduğu gibi tesadüflere de bağlı değildir. Bir girişimcinin eğitiminden başlayarak bu eğitimini kullanabilme yetisine ailede ve toplumda kendisine tanınan olanaklara ve iş yüküne kadar her şey girişimcinin hareket noktası olmaktadır. Girişimci olmak, girişimcileri harekete geçiren özelliklerin yanında farklı özellikler taşımayı da gerekmektedir. Bunlar kişilik yapısı, iş fırsatlarını görüp değerlendirebilme yetisi, iş kurmaya hevesli olma, azimli ve hırslı olma, yaratıcı olma, yeterli motivasyona sahip olma gibi özelliklerdir. Girişimcilik gelişi güzel olabilecek bir eylem değil, süreç gerektiren bir eylemdir. Bu süreçler fırsatları görme, iş planı geliştirme, gerekli kaynakları temin etme ve işi yönetme süreçleridir. 2. ÇALIġMANIN ÖNEMĠ VE YÖNTEMĠ (RESEARCH SIGNIFICANCE AND METHOD) Dünyada ve ülkemizde sürekli yeni girişimciler ortaya çıkmaktadır. Girişimcilik için bireysel özelliklerin yanı sıra etkili olan daha birçok unsur mevcuttur. Aile, çevre, gelir durumu, yaş, eğitim, öğretim, rol modelleri, girişimciler için elinde bulunan sermaye, devletin ve sivil toplum kuruluşlarının girişimciye olan desteği ve daha birçok unsur girişimi etkilemektedir. Girişimciye her zaman olduğundan daha fazla gereksinim duyulan bir dönem yaşanmaktadır. Girişimci, ulusal ekonomi için sadece istihdam yaratan, il ve bölgeye katma değer sağlayan, vergi ödeyen yönüyle değil, ülke ekonomisine katkı sağlayan bir güç halini almıştır. Bu çalışmada amaç, girişimcilik sürecinde etkili olan unsurları belirlemek ve girişimciliğin artmasına yapısal bir çözüm fırsatı geliştirmektir. Araştırmadaki veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. Anketler kişisel görüşme tekniği ile yapılmıştır, Elazığ İlinde bulunan ve girişimcilere hizmet eden Elazığ İŞGEM e (Elazığ İş Geliştirme Merkezi) başvuru yapan ve işini kuran kişilerden seçilmiştir. Bu veriler SPSS 15.0 for Windows istatistiki programı ortamında değerlendirilerek sonuç ve öneriler hazırlanmıştır. 188

3 3. GĠRĠġĠM VE GĠRĠġĠMCĠLĠK ĠLE ĠLGĠLĠ TEMEL KAVRAMLAR (BASIC CONCEPTS IN ENTERPRISE AND ENTREPRENEURSHIP) Geçmişten bu yana, girişim ve girişimcilik ile ilgili çok sayıda araştırmalar yapılmıştır. Özellikle iktisat, işletme, sosyoloji, psikoloji gibi birçok bilim dalını ilgilendirdiğinden bu alanlarda yapılmış çalışmalar bir o kadar fazladır. Girişimcilik kavramı Sanayi Devrim inden sonra daha çok kullanılmaya başlamıştır. Türk Dil Kurumuna göre, girişim bir işe girişme, teşebbüs etme olayına, girişimci ise; üretim için bir işe girişen, kalkışan kişiye veya teşebbüs edene denir. Müteşebbis ise, ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan bireydir (www.tdk.org.tr). Yani hem sadece kafasında bir iş fikri olan ve o iş fikrine istinaden işini kurmak isteyen kimse, hem de işini kurmuş, mal veya hizmet üreten kimse girişimci olarak nitelendirilmektedir. Girişim, belirli bir yasal, finansal, örgütsel ve ekonomik özelliğe sahip kuruluş olarak tanımlanabilir. İsletme daha çok bir fabrika, satış mağazası gibi mal veya hizmet üreten ya da pazarlayan teknik bir birim, girişim ise hukuksal, ekonomik ve finansal bir kuruluş olarak tanımlanabilir. Örneğin, Koç Holding bir girişim, Arçelik buzdolabı fabrikası ise bir işletmedir (Sabuncuoğlu, 2001: 4). Girişimci, en geniş anlamıyla, girişim eylemini gerçekleştiren kişi veya örgüt olarak tanımlanmaktadır. Kâr amacıyla riski üzerine alarak yenilik veya geliştirme yapan kişi veya örgütlerdir. Girişimci, mal ve hizmet üretiminin yapılabilmesi için, üretim öğelerini en iyi koşullar altında bir araya getiren kişidir. Girişimci, riski üzerine alarak, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, üretim öğelerinin alımını yapar, bunların bir araya getirilmesi imkânını sağlar. Girişimci kâr amacı güder ancak tek amaç para kazanmak değildir. Sanayi Devriminden önce daha çok, ticaret yapan kişiler (tacir) olarak ortaya çıkan girişimci insan tipi, sanayileşme sürecinde bambaşka bir anlam kazanmıştır. Girişimcinin ekonomik ve toplumdaki değeri artmıştır (Alada, 2001: 65). 4. GĠRĠġĠMSEL SÜREÇ AġAMALARI VE GĠRĠġĠMCĠDE OLMASI GEREKEN ÖZELLĠKLER (ENTREPRENEURIAL PROCESS STAGES AND MUST ENTREPRENEURS NEED FEATURES) Girişim faktörlerin bir araya getirilmesine ilişkin girişimsel süreç dört ana başlık altında toplanabilir; Bunlar fırsatın tanımlanması ve değerlendirilmesi, iş planının geliştirilmesi, gereksinim duyulan kaynaklar ve işletmenin yönetilmesi dir. Araştırmacılar, başarılı girişimcilerin profilini çizmeye çalışan çok sayıda araştırmalar yapmıştır. İş hayatına yeni başlayan bazı girişimcilerin büyük başarılar elde ederken diğer bazılarının da başarısız olması ve işletmelerini kuruluş tarihinden kısa bir süre sonra kapatmalarının nedenlerini açıklamaya çalışan çeşitli yazarlar vardır. Örneğin Baron R.A, başarılı girişimciliği bilişsel ve sosyal faktörlere bağlamış ve başarılı girişimcilerin, çeşitli özellikleri itibariyle daha farklı olduklarını ifade etmiştir. Baron a göre başarılı girişimciler kendi yargılarına fazlasıyla güvenen, diğer insanlarla başarılı bir biçimde etkileşimde bulunan, sosyal algıları yüksek ve yeni durumlara daha hızlı uyum sağlayabilen insanlardır (Baron, 2001: 15). Hisrich ve Drnovsek Avrupa da son 10 yılı aşkın bir süre içerisinde, girişimcilik ve küçük işletmeler üzerine yapılan birçok farklı araştırmayı gözden geçirmiş ve bu araştırmaları yeni girişim yaratma çatısı altında sınıflandırmıştır. Bunlar; Birey (= girişimci), süreç, çevre, örgüt boyutlarıdır. Sonuçta geçmiş on yıl içerisinde yapılan araştırmalarda bakış açısı, girişimcinin 189

4 özellikleri ve sorunlarından yavaşça yön değiştirerek girişimsel ağlara, performansa ve yeniliğe odaklanmaya başlamıştır (Hisrich, 2002: 172). Girişimci adayı, ilk öncelikle kendine güven duymalı ve kendisine güvenilen biri olmalıdır. Başarabileceğine öncelikle kendisi inanmalıdır. Çevresindeki insanlar tarafından desteklenebilmesi için de dürüst, güvenilir olması gerekir. Girişimci denilince akla iletişim yeteneği güçlü, iyi diyalog kurabilen biri gelir. İnsan ilişkilerinde başarılı, güler yüzlü, anlayabilen ve anlatabilen kişi iyi ve süreliliği olan bir kişilerin girişimcilik özellikleri gösterdiği düşünülür (Çetindamar, 2002: 55). Girişimcilik ruhunun temelinde olması gereken özelliklerin başında hayal gücü gelmektedir. Girişimcilerin hayallerini somutlaştırması girişimciliğin odak noktasını oluşturmaktadır. Başarılı olmak hayaller kurmaya ve kurulan hayalleri gerçekleştirebilmek için çalışmaya bağlıdır. Girişimci riske katlanmalı, bir karar uygularken başarısız olma ihtimalini de dikkate almalıdır. Girişimci insanların risk alma eğilimleri yüksektir (Kapu, 2001: 67). Girişimci kişi, geri adım atabilen ve yeniden başlayabilen birisi olmalıdır. Kolay kolay pes edip hayal kırıklığına uğramadan ayakları üzerinde durabilmelidir. Zorluklar karşısında yılmadan mücadele edebilmeli, olumsuzluklardan ders almalıdır. Olayların sonuçlarını iyi değerlendirebilmeli, mesleki riskleri üstlenebilmelidir. Hem bireyin hem toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmalıdır. Yaratıcılık, cesaret, esneklik, empatik ve sempatik olma, entelektüellik bir girişimcide bulunması gereken özelliklerdir. Girişimci, çevresine karşı sürükleyici ve güdüleyici olmalı, fırsatlardan yararlanabilmeli, başarı için çalışmalı ve işini seven biri olmalıdır. Yeniliklere açık olmalı ve fırsatları olumluya dönüştürebilmelidir (Şimşek, 2000: 36). Yenilik kavramı girişimciliğin belirleyici unsurlarından biridir. Yenilik girişimci kişiliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Yaratıcılık, girişimcilikle iç içe olan bir kavramdır. Yaratıcılık süreci sonunda oluşan çıktılar girişimcilik için anahtar görevini yerine getirirler. Girişimcilerin yönetim becerisi olmak zorundadır. Girişimciler işletmelerin yönetiminden sorumlu olabilecekleri gibi bu görevleri profesyonellere de bırakabilirler. Girişimcilerin öğrenmek için azimli olmaları hem yeterince bilgi sahibi olmadıkları iş alanlarında hem de deneyim elde ettikleri alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için gereklidir. Girişimci, insanlar ile iyi geçinebilen, ilişkileri sağlam olan bir tutum içinde olmalıdır. İletişimin etkin ve ilişkilerin sağlam olması gerekmektedir. Girişimcilik, hırslılık ve kararlılık işidir. Cesurca atılımlar yapmak ve hedeflere ulaşmada aynı kararlılık çizgisini korumak girişimciliğin doğası gereğidir (Çetin, 1996: 45). İyi bir girişimci fırsatları görebilen ve problemler karşısında çözüm yolları üreten bir kişiliğe sahip olmalıdır. Girişimci kişinin doğrudan ihtiyacı olan en önemli şey başarıdır. Girişimcinin çalışma temposu ivmesini sürekli yükselten bir sinerjik etkileri fazla olan bir görüntü çizmelidir. Girişimcilerin problem içeren durumlar karşısında doğru bir çözüm yolu bulmak için gerekli yeteneğe sahip olmaları şarttır. Girişimcilerin karşılaşacakları belirsizlikleri mümkün olduğunca azaltmaları gerekir. Girişimcilerin önlerinin açık olması gerekir. Bunun için de planlamaya ihtiyaç duyarlar. Planlama sayesinde hesaplı bir şekilde risk alarak bu risklere karşı rasyonel bir cesaretle tutum alırlar. Türkiye nin girişimci kapasitesini zenginleştirebilecek ve şu anda aktif olarak kullanmadığı en önemli kaynağı nüfusudur. DİE nin 190

5 hazırladığı hane halkı istatistiğinde yaş gurubuna göre ayrıştırılan meslek gurubu dağılımlarına bakıldığında 2000 yılında 20,5 milyon istihdam içinde kendini girişimci direktör üst kademe yönetici olarak ifade edenlerin sayısı sadece 488 bindir. Yani toplam istihdamın sadece %2,4 dür. Genel dağılıma bakıldığında daha çok genç bir nüfusun girişimci olduğu görülmektedir (Çetindamar, 2005: 41). Sonuç olarak girişimci olmanın ana sebeplerinden birisi kendi işinin patronu olma isteği yani bağımsızlık ihtiyacıdır. Girişimi başarıya götürecek temel duygu ise; motivasyon, enerji ve inançtır. Girişimcilikte başarı genelde bir kişinin tek başına deneme yanılma yöntemi ile öğrenebileceği bir şey değildir. Bunu öğrenebilmek için eğitim, danışmanlık ve koçluk gerekir. 5. GĠRĠġĠMCĠYE Ġġ KURMAYI MOTĠVE EDEN UNSURLAR (ELEMENTS OF MOTIVATED TO WORK TO ESTABLISH ENTREPRENEUR) Günümüz rekabetçi ortamında girişimciyi iş kurmaya yönelten bazı faktörler bulunmaktadır. Bunlar: Gerçekleştirmek istedikleri hayallerinin olması, para kazanma isteği, bağımsız çalışma arzusu, çalışmalarının karşılığını gerek maddi gerekse manevi olarak alamamaları, bir işi başarıp başaramayacaklarını görme isteği, bir hobiyi işe çevirme isteği, başkalarının patronluğu altında çalışmak istememe, kendi zamanını kendi denetlemek istemesi gibi unsurlar olmaktadır. ABD deki araştırma bulgularına göre girişimcileri sanıldığından daha fazla eğitimli olmalarına rağmen bu eğitimleri onların girişimciliğe götürecek nitelikte değildir. Kişisel özellikler arasında başarma gereksinimini, kontrol alanı, risk alma ve cinsiyet önemli birer değişken olarak saptanmıştır. Aile çevresinde genellikle babanın ve annenin de girişimci olduğu saptanmıştır. ABD deki girişimciler anne veya babalarının kendilerini girişimciğe teşvik ettiğini ifade etmişlerdir. Kişinin iş tecrübesi onun girişimci olmasında negatif ya da pozitif etkilerde bulunabilmektedir. Örneğin eski işini sevmediği için veya eski işinden çıkarıldığı için girişimci olanlar eski işin olumsuz etkileri sonucu işlerini kurmak durumda kalmaktadırlar. Genel olarak ABD deki girişimcilerin işlerine çok bağlı, çok çalışkan ve başarılı yöneticiler oldukları, işlerinin devam edebilmesi için her şeyi feda etmeyi göze aldıkları saptanmıştır (Çelebi, 1997: 45). 6. GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER (FACTORS AFFECTING ENTREPRENEURSHIP) Girişimciler, içinde yasadıkları sosyo-ekonomik ortamın ürünüdürler. Bu ortam içerisinde girişimciliği olumlu ve olumsuz bazı faktörler tarafından etkilenmektedir. Bunlar Aile ve Sosyal Çevre, Mali Çevre, Eğitim, Kültür, Yasal, Siyasal ve İdari Faktörler, Psikolojik Faktörler dir. Aile ve Sosyal Çevre: Bireyin sosyalleşme süreci ailede başlamakta ve sonraki hayatında da yetiştiği aile ortamının etkisi önemli bir yer tutmaktadır. Bu noktada girişimci kişilik ve davranış ile ailenin yapısı arasında bir ilişki kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Çocukluk döneminde girişimci güdülerin, deneyimlerin bireyin kariyer seçiminin oluşmasında aile ortamı hayati bir öneme sahiptir (Kendirli, 2002: 95) Mali Çevre: Girişimciliği etkileyen çevresel faktörlerden bir diğeri ise piyasanın koşulları veya içinde bulunduğu durumdur. Üretimin basitliği veya karmaşıklığı, piyasanın firma üzerinde ki etkileri ve bu etkinin düzeyi işletmeler ve girişimciler için bağlayıcı çevresel faktörlerdir (Iraz, 2005: 178) 191

6 Eğitim: Girişimciliğin geliştirilmesi bazılarının önerdiği üzere sadece vergileri düşürmek, yatırım için yer göstermek, bazı avantajlar sağlamak gibi birkaç basit önlemle pek mümkün değildir. Bunlar geçici önlemlerdir. Girişimciliğin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için sorunu kökten çözmek gerekir. Girişimci olma fikrinin temelinde birey ve onu yetiştiren ailenin hayata bakış açısı, toplumsal değerleri ve eğitimi gelmektedir (Arıkan, 2004: 55) Kültür: insanların davranışlarına ve kişiliklerine doğrudan etki eden bir sistemdir. Üyelerin davranışlarının toplamı olarak ifade edilebilecek grup davranışları, grubun sahip olduğu kültüre göre şekillenir. Bu şekillenmede üyelerin kişilikleri de önemli ölçüde etkili olur. Ancak asıl önem arz eden, grubun sahip olduğu kültürel kimliktir. Davranışlar ise bu kimliğe göre oluşurlar ve zaman içinde kişiliği yönlendirmeye başlarlar (Çağlar, 2001: 17) Yasal, Siyasal ve Ġdari Faktörler: Bir ülkedeki yasal, siyasal ve idari ortam ile koşulların girişimciliğin gelişip gelişmemesinde önemli payı vardır. Eğer ilgili ülkede girişimcilik aleyhinde bir fikri oluşum veya şüphe var ise bu durum yasalara idari kararlara ve siyasal arenaya da yansıyacaktır. Dolayısıyla bu durum yeni şirket kuruluşlarını azaltacaktır. Yasal düzenlemelerin, ekonomi politikalarının ve bürokratik mekanizmanın girişimciliği teşvik ettiği ortamlarda girişimcilik daha rahat kök salıp gelişebilecektir (Iraz, 2005: 178) Psikolojik Faktörler: Girişimci kişilerin bağımsızlık duygusu ve enerji düzeyleri yüksek olup, etkili bir şekilde kendilerini kontrol edebilirler. Girişimcinin baslıca psikolojik özellikleri, kararlarda kişisel sorumluluk alma,risk içeren kararları tercih etme, kararlardan somut önerilere ulaşma,daha fazla beyin gücü gerektiren alanlarda çalışmadır (Iraz, 2005: 178). 7. ANKET FORMUNUN HAZIRLANMASI VE ÖN TESTĠ (PREPARATION AND PRE-TEST OF SURVEY FORM) Anket Formunun ön testi, 10 kişilik denekten oluşan bir örnek gruba pilot çalışma olarak uygulanmıştır. İlk etapta bu deneklere sorular açık uçlu olarak sorulmuştur. Denekler tarafından verilen cevaplar doğrultusunda soru formu üzerinde eklemeler yapılmış ve yarı açık soru formatı uygulanmıştır. Daha sonra bu anket formları toplanıp incelendikten sonra ankete son şekli verilmiştir. 8. EVREN VE ÖRNEKLEM (POPULATIONS AND SAMPLES) Elazığ Sanayi ve Ticaret Odasının 2009 verilerine göre bu yıl içersinde toplam 209 işletme kurulmuştur. Bu girişimci grup ana evrenimizi oluşturmaktadır. Bu girişimci grubun düşüncelerini yansıtacak toplam 53 girişimci tesadüfü örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Tesadüfü örnekleme yöntemi yapılırken girişimcilerin alfabetik isim listesi yapılmış ve listeden 2 atlayarak girişimciler tespit edilmiştir. Elazığ ilinde bulunan 209 girişimciden oluşan evrende ±1 örneklem hatası ile %1 anlamlılık düzeyini yansıtacak toplam 53 kişilik bir örneklem seçmek gerekmektedir. 9. BULGULAR VE YORUMLAR (RESULTS AND COMMENTS) Yapılan araştırmada katılımcıların sorulara verdikleri yanıtlar ve yorumları şöyle ifade edebiliriz. 192

7 9.1. GiriĢimcilerin Demografik Özellikleri (Demographic Characteristics of Entrepreneurs) Araştırma verilerine göre %94,3 ü erkek girişimcilerden, %5,7 si de kadın girişimcilerden oluşmaktadır. Elazığ ilinde de genç bir girişimci grubunu görmek mümkündür yaş arası genç girişimcilerin oranı %66 dır. Araştırma verilerine göre girişimcilerin yarısından fazlası lise mezunu olduğu görülmektedir. Yatırım düşüncesi olan girişimcilerin daha önce başka bir işte çalıştıkları görülmektedir. Girişimcilerin yaklaşık %70 i, 5-15 yıl arası tecrübeye sahip kişilerden oluşmaktadır GiriĢimcilerin ĠĢ Fikri ve ĠĢletme Bilgileri (Entrepreneurs Business Idea and Business Information) Tablo 1. Ankete katılan girişimcilerin eğitim ve kursa katılma durumu (Table 1. Entrepreneurs participating in the survey education and course participation status) Eğitim ve Kursa Katılmaları n % Evet Katıldım 17 32,1 Hayır Katılmadım 36 67,9 Toplam ,0 Eğitim ve Kursa Katılma Durumları: Araştırma verilerine göre Girişimcilerin %67,9 u gibi büyük bir çoğunluğu daha önce girişimcilik ile ilgili eğitim, kurs ve seminerler gibi etkinlikle katılmadıklarını belirtmiştir. Tablo 2. Ankete katılan girişimcilerin yatırım düşünceleri ile ilgili ön fizibilite yapma durumu (Table 2. Entrepreneurs participating in the survey of investment opinions with pertaining to the front conduct feasibility status) Ön Fizibilite Yapma n % Durumu Evet Yaptım 45 84,9 Hayır Yapmadım 8 15,1 Toplam ,0 Fizibilite AraĢtırma Yapma Durumu: Araştırma verilerine göre Girişimcilerin %84,9 u yatırım düşüncesi ile ilgili ön fizibilite çalışmalarında bulunurken %15 i ön fizibilite çalışmasında bulunmadıklarını belirtmişlerdir. Tablo 3. Ankete katılan girişimcileri, girişimciliğe yönlendirmede etkili olan unsurlar (Table 3. Entrepreneurs participating in the survey, elements of the effective entrepreneurship orientation) Girişimci Olmada Etkili Unsular n % Ailem 44 53,0 Çevrem 23 27,7 Patron/yöneticim 9 10,8 Aldığım Eğitim 3 3,6 Arkadaşlarım 2 2,4 Diğer Nedenler 2 2,4 Toplam ,0 *Çoklu cevap 193

8 GiriĢimciliğe yönlendirmede etkili olan unsurlar; Araştırma verilerine göre yatırımcıların girişimci olmalarında ailelerin payı %53, çevresinin rolü %27,7, patron/yöneticinin etkisi %10,8, almış oldukları eğitimin katkısı %3.6, arkadaşlarının ve diğer nedenlerin oranı ise %2,4 dür. Bu araştırmadan da anlaşıldığı üzere girişimciliğin oluşmasında ailenin çok büyük bir katkısı bulunmaktadır. Tablo 4. Ankete katılan girişimcilerin geçmiş dönemde işletme kurma durumları (Table 4. Entrepreneurs participating in the survey, status of past era business set up) İşletme Kurma Durumları n % Evet Kurdum 35 66,0 Hayır Kurmadım 18 34,0 Toplam ,0 GeçmiĢ dönemde iģletme kurma durumları: Araştırma verilerine göre Girişimcilerin %66 sının geçmiş dönemde bir işletme kurma teşebbüslerinin oldukları görülmektedir. Girişimcilerin yaşa göre karşılaştırmalı verilerini aldığımızda daha çok 30 yaş ve altının daha önce işletme kurma tecrübelerinin olmadığı ilk defa bir iş fikri gerçekleştirdikleri görülmektedir. Yaş artıkça tecrübede arttığından girişimcilerin yaşla birlikte işletme kurmada tecrübeli oldukları görülmektedir. Tablo 5. Ankete katılan girişimcilerin faaliyet göstereceği sektör (Table 5. Sector of activity of the entrepreneurs participating in the survey) Faaliyet Gösterdiği Sektör n % Gıda 12 22,6 Tekstil 9 17,0 Kimyasal Ürünler 8 15,1 Matbaa ve Kağıt 8 15,1 Mobilya 4 7,5 Makine ve Ekipman 3 5,7 Diğer 9 17,0 Toplam ,0 Yatırım ĠĢ Fikri: Girişimcilerin yatırım düşüncelerine baktığımızda %22,6 sı Gıda sektörüne yönelik, %17 si Tekstil, %15,1 i Kimyasal Ürünler ile Matbaa ve Kağıt sektörü, %7,5 i Mobilya ve %5,7 side makine ve ekipman sektörüne yönelik yatırım yapma düşüncesindedirler. 194

9 Tablo 6. Ankete katılan girişimcilerin, finans kaynağını temin etme şekli (Table 6. Entrepreneurs participating in the survey obtain the source of finance form) Finans Kaynağı Temini n % (53 Kişi) Kendi Sermayem ,0 KOSGEB ve Diğer Destekler 16 30,2 Borç Aldım 13 24,5 Banka Kredisi 4 7,5 Diğer 1 1,9 Toplam 87 *Çoklu cevap (Değerlendirme 53 kişi baz alınarak yapılmıştır) Finans Kaynak Temini; Araştırma verilerine göre girişimcilerin tümü yatırım düşüncelerini gerçekleştirmek için kendilerine ait gerekli sermayelerinin olduklarını belirtmişlerdir. Aynı zamanda kendi sermayeleri ile birlikte %30 u KOSGEB ve diğer desteklerden, %24,5 i borç alarak ve %7,5 ide banka kredisinden faydalanarak yatırım düşüncelerini gerçekleştirmek istemektedir. Tablo 7. Ankete katılan girişimcilerin kurmak istedikleri işletme statüsü (Table 7. Entrepreneurs participating in the survey they want to install on the status of business) İşletme Hukuki Yapısı n % Şahıs İşletmesi 14 26,4 Limited Şirketi 39 73,6 Toplam ,0 ĠĢletme hukuki Statüsü; Yatırım düşüncesi olan girişimcilerin daha çok kurmak istedikleri şirket yapısı %73,6 ile limited şirket olmaktadır. Geri kalan%26,4 lük kesim ise; şahıs işletmesi kurma düşüncesi içerisindedir. Tablo 8. Ankete katılan girişimcilerin istihdam hedefleri (Table 8. Entrepreneurs participating in the survey of employment targets) İşletme Hukuki Yapısı n % 1-3 kişi arası 5 9,4 3-5 kişi arası 26 49, kişi arası 19 35, kişi arası 2 3, kişi arası kişi arası 1 1, kişi arası 0 0 Toplam ,0 Ġstihdam Durumu; Girişimcilere yatırım öncesi kaç kişi istihdam etmeyi düşünüyorsunuz sorusuna %9,4 ü 1-3 kişi, %49 u 3-5 kişi, %35,8 i 5-10 kişi, %3,8 i kişi ve %1,9 u ise kişi arası bir istihdam sağlayacaklarını belirtmişlerdir. 195

10 Tablo 9. Ankete katılan girişimcilerin yatırımını gerçekleştirmek istedikleri işyeri büyüklükleri (Table 9. Entrepreneurs participating in the survey they want to perform investment in sizes workshop) İşletme Büyüklükleri (m²) n % 50 m² ve altı 1 1, m² arası 3 5, m² arası 14 26, m² arası 9 17, m² arası 15 28, m² arası 10 18, m² arası 1 1,9 500 m² ve üzeri 1 1,9 Toplam ,0 ĠĢyeri Büyüklükleri (m²); Girişimcilere yatırım öncesinde işinizi kurmanız için kaç m² bir alana ihtiyacınız var sorusuna %7,6 si 100 m² altı cevabını verirken, %26,4 ü m², %17 si m², %28,3 ü ise m² arası bir yerin kendisi için uygun olacağını belirtmiştir. Geriye kalan %20,7 si ise 250 m² lik bir alana ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. Tablo 10. Ankete katılan girişimcilerin, girişimci olmasını tetikleyen ekonomik sebepler (Table 10. Entrepreneurs participating in the survey, the triggering of economic reasons to be entrepreneurs) GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI Art. Ortalama/ Mean Girişimciliğe yönelik desteklerin artması 4,53 0,91 İş Yaratmak/istihdama katkı sağlamak 4,42 0,82 İl ve Ülke ekonomisine katkı sağlamak 4,40 0,88 Her durumda bir fırsat çıkarabildiğim için 4,36 0,90 Başkalarını göremediği bir ürünü vs. görüp hayata geçirmek 4,34 0,89 Daha çok para kazanmak ve daha iyi bir yaşam 4,26 0,91 Başkasına bağlı çalışmaktan kurtulmak 4,23 0,84 Yönetici ve liderlik vasıflarının güçlü olması 4,13 0,95 Daha fazla boş zamana sahip olmak 3,57 0,85 Uzun süre işsiz kalmam ve iş bulamamam 3,15 0,87 Not: (i)n=53; (ii) ölçek 1 hiç etkili olmadı, 5 çok etkili oldu anlamındadır; (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre (X2 =286,643; p<0,001) sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. GiriĢimci Olmayı Tetikleyen Ekonomik Sebepler; Araştırma verilerine göre girişimcilerin önemli bir çoğunluğu (4,53) girişimciliğe yönelik desteklerin artmasından dolayı girişimci olmaya karar verdiklerini belirtmişlerdir. Bununla birlikte İş Yaratmak/istihdama katkı sağlamak amacı ile girişimci olmaya karar verenler (4,42), İl ve Ülke ekonomisine katkı sağlamak amacı (4,40), Her durumda bir fırsat çıkarabildiğim için diyenler ise (4,36) şeklinde sıralanmaktadır. St. Sp 196

11 Tablo 11. Ankete katılan girişimcilerin, girişimcilikte başarının tarifi (Table 11. Entrepreneurs participating in the survey recipe for success in entrepreneurship) (BAŞARI TARİFİ Art. Ortalama/ Mean Bir yılda yıllık satısın 10 milyon YTL'den fazla olması 4,83 0,89 İsletmenin 10 yıl sonra hala faaliyetlerine devam ediyor olması 4,72 0,92 Düşünce olarak başlayan bir is fikrinizin gerçeğe dönüşmesi 4,70 0,85 Önemli bir fikre sahip olmak ve gerçekleştirmiş olmak 4,45 0,88 Ailenizin geçimini sağlayacak kadar yeterli gelirin elde edilmiş olması 4,42 0,91 İşletmenin faaliyetlerine devam etmesiyle çalışanların istihdamını sürdürmek 4,32 0,90 Benim için çalışan güçlü bir takıma sahip olmak 4,30 0,88 İşletmeyi ailenize miras bırakmak 4,17 0,93 En yüksek teklifi verene isletmenin satılması 3,85 0,86 Not: (i)n=53; (ii) ölçek 1 hiç etkili olmadı, 5 çok etkili oldu anlamındadır; (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre (X2 =286,643; p<0,001) sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. GiriĢimcinin BaĢarı Tarifi; Araştırma verilerine göre girişimcilere sizin için en önemli olan başarı tarifi nedir sorusuna büyük bir çoğunluğu (4,83) Yıllık satışın 10 milyon TL'den fazla olması cevabını vermişlerdir. İsletmenin 10 yıl sonra hala faaliyetlerine devam ediyor olması cevabı verenler (4,72), Düşünce olarak başlayan bir is fikrinin gerçeğe dönüşmesi yorumunu yapanlar ise (4,70) oranındadır. St. Sp 197

12 Tablo 12. Ankete katılan girişimcilerin girişimcilikte önemli buldukları kavramlar (Table 12. Entrepreneurs participating in the survey they find important concepts in entrepreneurship) Art. GİRİŞİMCİLİKTE ÖNEMLİ KAVRAMLAR St. Sp Ortalama/Mean Kararlı ve tutarlı olmak 4,64 0,84 Sabretme / Dayanma gücüne sahip olmak - kolayca vazgeçmemek (Bir işi zamanında yetiştirmek için uzun saatler çalışmak) 4,58 0,95 Uzun dönemli bakabilmek, vizyon sahibi olmak 4,58 0,91 Bir işi yapmada İstekli olmak 4,57 0,91 İyi planlamak 4,55 0,92 Çözümler üretmede becerikli olmak 4,43 0,91 Kendi kararlarını alabilmek ve bundan 4,42 0,93 hoşlanmak İletişim kurmada başarılı olmak 4,34 0,84 Yeni fikirler oluşturmada yaratıcı olmak 4,34 0,84 Sorunu zorlukla başa çıkma olarak, yanlışı da bir deneyim olarak görebilmek 4,32 0,94 Örgüt Yönetim becerisine sahip olmak 4,30 0,87 Amaçları koyabilme ve bu amaçlara ulaşabilmek 4,30 0,88 Zaman yönetim becerisine sahip olmak 4,23 0,89 Ertelememek / Sürüncemede bırakmamak 4,23 0,88 Uygun riskleri almak 4,23 0,85 Denetime / Danışmanlığa ihtiyaç duymak 4,19 0,86 Stresle uygun bir şekilde başa çıkabilmek 4,19 0,89 Yardım ve destek ararken rahat olmak 4,09 0,88 Not: (i)n=53; (ii) ölçek 1 hiç etkili olmadı, 5 çok etkili oldu anlamındadır; (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre (X2 =286,643; p<0,001) sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. GiriĢimci açısından önemli unsurlar: Araştırmaya katılan girişimcilere göre girişimcilerin sahip olması gereken özelliklerin önem derecesine göre dağılımı sonuçları doğrultusunda Kararlı ve tutarlı olmak (4,64) ile çok önemli unsur olduğu görülmektedir. Uzun dönemli bakabilmek, vizyon sahibi olmak (4,58), Sabretme/Dayanma gücüne sahip olmak -kolayca vazgeçmemek (Bir işi zamanında yetiştirmek için uzun saatler çalışmak) (4,58), Bir işi yapmada İstekli olmak (4,57), İyi planlamak (4,55) oranları ile önemli bulunmuştur. Bu durumda araştırmaya katılan girişimcilerin başarılı bir girişimci olmak için taşınması gereken özellikler konusunda bilinçli oldukları sonucunu varmamızı sağlamaktadır. 198

13 Tablo 13. Ankete katılan girişimcilerin, girişimcilikte önemli buldukları unsurlar (Table 13. Entrepreneurs participating in the survey they find important concepts in entrepreneurship) GİRİŞİMCİLİKTE ÖNEMLİ KAVRAMLAR 199 Art. Ortalama/ Mean Çözüm üretmede becerikli olmak 4,47 0,87 İyi bir iş fikrine sahip olmak 4,40 0,89 İlerisini hep düşünmek ve hedefleri uzun vadeli St. Sp 4,36 0,88 olarak belirlemek Başarıya giden yolda engeller ile fırsatları ayırt edebilmek 4,34 0,88 Başarısızlıktan korkmamak 4,30 0,85 Büyük sorunlar ile kolayca mücadele edebilmek 4,26 0,92 Deneyim sahibi olmak 4,26 0,83 Yoğun ve ataklı bir tempoda çalışmayı istemek 4,26 0,87 Yüksek düzeyde, başarılı olma isteğine sahip olmak 4,25 0,89 Yeni fikirler ararken yaratıcı olabilmek 4,21 0,84 Çalışanları işletme hedefleri doğrultusunda motive etmek 4,19 0,91 Başarısız olunca, yeni denemelerden vazgeçmemek 4,09 0,88 Ortam nasıl olursa olsun kolayca sıkıntı ve endişeye düşmemek 4,04 0,85 Gelişmiş bir hayal gücüne sahip olmak 4,00 0,89 Yeterince paraya sahip olmak 3,92 0,93 Daha önce denenmemiş yöntemlerin öncüsü olmaya 3,91 0,87 çalışmak ve bundan haz almak Not: (i)n=53; (ii) ölçek 1 hiç etkili olmadı, 5 çok etkili oldu anlamındadır; (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre (X2 =286,643; p<0,001) sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. GiriĢimci açısından önemli unsurlar; Araştırmaya katılan girişimcilere göre girişimcilikte önemli olan unsuların en başında Çözüm üretmede becerikli olmak (4,47) gelmektedir. Bunun hemen akabinde önemli unsular kategorisinde girişimcilerin İyi bir iş fikrine sahip olması (4,40), İlerisini hep düşünmek ve hedefleri uzun vadeli olarak belirlemesi (4,36), Başarıya giden yolda engeller ile fırsatları ayırt edebilmesi (4,34) gelmektedir. Girişimciler için önem unsuların en önemsizi de Daha önce denenmemiş yöntemlerin öncüsü olmaya çalışmak ve bundan haz almak (3,91) ve Yeterince paraya sahip olmak (3,92) gelmektedir. 10. SONUÇ VE ÖNERĠLER (CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS) Türkiye Genelinde de olduğu gibi erkeklerin egemen olduğu genç bir girişimci grubunu görmek mümkündür. Elazığ ilinde girişimde bulunan kişilerin %80 ninden fazlası lise ve üzeri bir eğitim seviyesine sahiptir. Ayrıca eğitim seviyesine bakıldığında üniversiteli girişimcilerin dağılımı Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir (%27). Ülkemizin genel eğitim düzeyi düşünülecek olursa bu oranların yüksekliği, eğitimli kişilerin girişimciliğe daha yatkın olduğunu göstermektedir. Girişimciler yatırım düşüncelerini gerçekleştirmeden önce ön fizibilite çalışmaları yapmaları bilinçli bir yatırım gerçekleştirmelerinin göstergesidir. Girişimcilikte en önemli etkilenmenin aile olduğu bu çalışma ile de görülmekte ve kişileri,

14 girişimciliğe yönlendirmede ailenin çok önemli bir katkısı bulunmaktadır. Girişimcilik, risk almak olduğundan bu çalışmada da görüldüğü üzere kişilerin büyük bir çoğunluğu geçmiş dönemde risk alıp işletme kurduklarını belirtmişlerdir. Geçmiş bilgi ve tecrübelerin de etkisi ile ikinci denemelerindeki yatırım düşüncelerini gerçekleştirirken kendilerine ait öz sermayenin olması girişimcilik açısından önemli bir unsurdur. Bu çalışma sonuçlarına göre girişimcilerin risk alırken daha çok gıda sektörüne yönelik yatırımlarını gerçekleştirmek istedikleri görülmektedir. Girişimcilerin büyük bir çoğunluğu 10 kişinin altında bir istihdam sağlayabileceğini belirtmişlerdir. Girişimcileri yatırıma iten en büyük ekonomik gücün, girişimciliğe yönelik desteklerin de artmasından kaynaklandığı görülmektedir. Son yıllarda özelikle iş dünyasında birçok destekler çıkmakta bu da girişimcilerin oluşmasında etkili olmaktadır. Özellikle KOSGEB in desteklerini artırması, KGF (Kredi Garanti Fonu) KOBİ lere büyük destekler vermesi, İŞGEM, TEKNOKENT gibi KOBİ lerin büyümesini destekleyen merkezlerin kurulması girişimcilerin oluşmasında etkili olmaktadır. Girişimci olmayı tetikleyen ekonomik sebepler içerisinde Girişimcilerin uzun süre işsiz kalmaları ve iş bulamama gibi sebeplerin önemsiz olduğu görülmektedir. Bu da girişimcilerin iş ve çalışma ile ilgili herhangi bir sıkıntı ve kaygı taşımadıklarını göstermektedir. Girişimciler için en önemli başarı tarifi ise yıllık satışlarının 10 milyon TL'den fazla olması şeklinde belirtmelerindeki nedeni başarıyı somutlaştırmak istemelerinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Kuracakları işletmenin uzun yıllar hayatta kalma temennileri de bu somutlaştırmanın bir göstergesidir. Ancak girişimciler yatırım fikirlerini gerçekleştirirken kısa süre içerisinde devretmeyi düşünmemektedir. İnşaat sektöründe olduğu gibi yap-işlet-devret modeli gibi bir yaklaşım içerisinde bulunmadığı bu çalışma ile görülmektedir. Girişimcilerin sahip olması gereken özelliklerin önem derecesine göre dağılımlarına bakıldığında Kararlı ve tutarlı olmak ve Çözüm üretmede becerikli olmak girişimciler açısından en önemli unsur olduğu görülmektedir. Tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda getirilebilecek öneriler ise, Girişimcileri desteleyecek ve girişimciliği özendirecek kuruluş sayısının artırılmasıdır. Çünkü araştırma sonucu elde edilen verilerden de anlaşılacağı üzere girişimcileri yatırıma iten en büyük ekonomik gücün girişimciliğe yönelik desteklerin artması olduğu görülmektedir. Bu nedenle İŞGEM, KOSGEB, TEKNOKENT, TUBİTAK, KGF, Kalkınma Ajansları ve Avrupa Birliği gibi kurumların destekleri artırılmalıdır. Bu kuruluşlar kişileri girişimciliğe yöneltmede etkili olan merkezlerdir. Aynı zamanda bu merkezler, girişimciliğin geliştirilmesinde pazarlama ve tanıtımına yardımcı olacak destekler çıkartmalıdır. Girişimcilikte en etkili olan kısım Aile olarak görüldüğünden ailelere yönelik girişimcilik eğitimleri ve seminerler verilmelidir. İlköğretimden başlamak üzere öğrencileri girişimciliğe özendirecek dersler müfredata konulmalıdır. Öğrenciler bu dönemlerde girişimcilik hakkında bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir. Görsel ve Yazınsal medya kullanılarak girişimcilik hakkında programlar artırılmalıdır. Girişimciliği özendirecek dizi ve 200

15 reklamlar yapılmalıdır. Kriz döneminde basın ve yayın organlarında yapılan çalışmalar girişimciliği özendirmek için de yapılmalıdır. KAYNAKLAR (REFERENCES) 1. Alada, A., (2001) İktisâdi Düşünce Tarihinde Girişimcilik Kavramı Üzerine Notlar, İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fak. Dergisi., No: Arıkan, S., (2004) Girişimcilik, Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Siyasal Kitapevi, Ankara 3. Baron, R., (2001) Psyohological Perspectives on Entrepreneurhip: Cognitive and Sociaf Factors in Entrepreneurs Success, Current Directions in Psychological Science,Vol. 9,USA 4. Çağlar, İ., (2001) Yönetim Kültür Bağlamında Türk Yönetim Modelinin Saptanmasına Yönelik Kavramsal Bir Çalışma, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:3, Sayı:3, Ankara 5. Çelebi, N., (1997) Turizm Sektöründeki Küçük İş yeri Örgütlerinde Kadın Girişimciler, T.C Başbakanlık Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara 6. Çetin, C., (1996) Yeniden Yapılanma, Girişimcilik, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ve Bunların Özendirilmesi, Der Yayınları, İstanbul 7. Çetindamar, D., (2002) Türkiye de Girişimcilik, TÜSİAD Yayınları No 12/340, İstanbul 8. Hisrich, R., ve Drnovsek, M., (2002) Entrepreneurship and Small Business Research-A European Perspective, Journal of Small Business and Entreprise Development, Vol.9. No.2 9. Iraz, R., (2005) Girişimcilik ve KOBİ ler, Çizgi Kitapevi, Konya 10. Kapu, H., (2001) Orta ve Güneydoğu Anadolu da Yaşayan Girişimci/Yöneticilerin Yaşam ve Girişimcilik Değerleri, Basılmamış Doktora tezi, İstanbul 11. Kendirli, S., (2002) Küçük ve Orta Ölçekli İsletmelerin Finansal Sorunları ve Alternatif Çözüm Önerileri, Hazine Dergisi, İstanbul. 12. Sabuncuoğlu, Z. ve Tokel T., (2001) İşletme, Ezgi Kitapevi, Bursa 13. Türk Dil Kurumu, (Erisim Tarihi: ) 201

MESLEK İDEALLERİ VE GİRİŞİMCİLİK NİYETLERİ

MESLEK İDEALLERİ VE GİRİŞİMCİLİK NİYETLERİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 17-31 MESLEK İDEALLERİ VE GİRİŞİMCİLİK

Detaylı

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ-KARAMAN ÖRNEĞİ

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ-KARAMAN ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ-KARAMAN ÖRNEĞİ Hazırlayan SABİTE GÜLEÇ İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Prof.

Detaylı

İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINDA GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ; GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEME MODELİ OLARAK İŞGEM LER

İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINDA GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ; GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEME MODELİ OLARAK İŞGEM LER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER ANABİLİM DALI İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINDA GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ; GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEME MODELİ OLARAK

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLERİ MEHMET CANSIZ. SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz-2013 TÜRKİYE DE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLER

TÜRKİYE NİN YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLERİ MEHMET CANSIZ. SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz-2013 TÜRKİYE DE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLER TÜRKİYE NİN YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLERİ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Örneği MEHMET CANSIZ SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz-2013 TÜRKİYE DE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLER I T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI GĠRĠġĠMCĠ KADIN VE ERKEKLERĠN BAġARI ALGISINDAKĠ FARKLILIKLAR: KÜÇÜK ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERDE BURSA

Detaylı

Tourism Students Entrepreneurial Personality Traits: An Emprical Research On Undergraduate Associate And Bachelor s Students

Tourism Students Entrepreneurial Personality Traits: An Emprical Research On Undergraduate Associate And Bachelor s Students KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (26): 41-55, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Turizm Lisans Ve Ön Lisans Öğrencileri

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER Ankara, 2011 DETAY YAYINLARI : 438 1.Baskı : Ekim 2011 ISBN : 978-605-5437-51-0

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA Mustafa AVŞAR YÜKSEK

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi KADIN GİRİŞİMCİLERİN RİSK ALMA EĞİLİMİ VE KENDİNE GÜVEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ZONGULDAK ÖRNEĞİ.

Yüksek Lisans Tezi KADIN GİRİŞİMCİLERİN RİSK ALMA EĞİLİMİ VE KENDİNE GÜVEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ZONGULDAK ÖRNEĞİ. T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi KADIN GİRİŞİMCİLERİN RİSK ALMA EĞİLİMİ VE KENDİNE GÜVEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ZONGULDAK

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ

GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÖNETİM ORGANİZASYON BİLİM DALI GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ (Yüksek Lisans Projesi ) Hazırlayan: Ali TÜRKMEN 044327012216

Detaylı

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KURSLARINA KATILAN KATILIMCILARIN GİRİŞİMCİLİK PROFİLİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KURSLARINA KATILAN KATILIMCILARIN GİRİŞİMCİLİK PROFİLİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Kurslarına Katılan Katılımcıların Girişimcilik Profili... 79 KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KURSLARINA KATILAN KATILIMCILARIN GİRİŞİMCİLİK PROFİLİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Detaylı

Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 12 (19): 51-59, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nazan YELKİKALAN 1

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 245

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 245 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 245 AVRUPA BİRLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARINDA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNİN EKONOMİK KALKINMADAKİ ÖNEMİ Seda BAYRAKDAR * Özet Girişimci- girişimcilik

Detaylı

MELEK YATIRIMCILARIN YATIRIM KARARLARINDA GİRİŞİMCİ ODAKLILIĞIN ROLÜ: TÜRKİYE DEKİ MELEK YATIRIMCILAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

MELEK YATIRIMCILARIN YATIRIM KARARLARINDA GİRİŞİMCİ ODAKLILIĞIN ROLÜ: TÜRKİYE DEKİ MELEK YATIRIMCILAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 67, No. 2, 2012, s. 69-93 MELEK YATIRIMCILARIN YATIRIM KARARLARINDA GİRİŞİMCİ ODAKLILIĞIN ROLÜ: TÜRKİYE DEKİ MELEK YATIRIMCILAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Mehmet Emin Karabayır

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER VE İŞ KURMAK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER VE İŞ KURMAK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER VE İŞ KURMAK Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI GİRİŞİMCİLİK Seçkin YILDIZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Girişimciler İçin Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler

Girişimciler İçin Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 1 (1) 2015, 31-54 Girişimciler İçin Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler Bünyamin ER 1 Yunus Emre ŞAHİN 2 Mesut MUTLU 3 ÖZ: İthalata dayalı

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 2, 5, 6) Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Oya KORKMAZ * ÖZ Bu çalışma, Bülent Ecevit Üniversitesi, işletme bölümü

Detaylı

GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNDEKİ ETKİSİ: POTANSİYEL GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 1

GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNDEKİ ETKİSİ: POTANSİYEL GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 1 Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi 57 GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNDEKİ ETKİSİ: POTANSİYEL GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 1 Öznur BOZKURT Yard.

Detaylı

TOKAT İLİ KOBİ LERİNİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ALGILARI VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

TOKAT İLİ KOBİ LERİNİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ALGILARI VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TOKAT İLİ KOBİ LERİNİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ALGILARI VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Hazırlayan Turan Burak İmre İşletme Ana Bilim Dalı

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI KARİYER YÖNETİMİNİN ÇALIŞANIN KURUMA BAĞLILIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Sevtap KABADAYI

Detaylı

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) STRUCTURAL PROBLEMS FACED BY SMEs AND PROPOSED SOLUTIONS (DIYARBAKIR EXAMPLE) Öz Abdulkadir BİLEN 1 Hasan SOLMAZ 2 Ekonominin

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞİMİ: GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞİMİ: GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/1, Sayı:15 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2012/1, Number:15 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİĞİN

Detaylı

STRATEJIK DUSUNCE VE, KURUMSAL GIRISIMCILIK,

STRATEJIK DUSUNCE VE, KURUMSAL GIRISIMCILIK, İSTANBUL TİCARET ODASI STRATEJIK DUSUNCE VE, KURUMSAL GIRISIMCILIK, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Canan ÇETİN Hazırlayanlar Dr. Ata ÖZDEMİRCİ Dr. Erkan TAŞKıRAN YAYlN NO: 2010-121 İstanbul, 2012 Copyright

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK MESLEĞİ VE TÜRKİYE DEKİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİ NDE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

GİRİŞİMCİLİK MESLEĞİ VE TÜRKİYE DEKİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİ NDE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ GİRİŞİMCİLİK MESLEĞİ VE TÜRKİYE DEKİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİ NDE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ NazanYELKİKALAN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gülcan KANDEMİR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı