Ahmet Yatkın 1 SOCIAL SCIENCES Mehmet Ölmez 2 Received: November 2010 Firat University 1 Accepted: February 2011 Bitlis Eren University 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ahmet Yatkın 1 SOCIAL SCIENCES Mehmet Ölmez 2 Received: November 2010 Firat University 1 Accepted: February 2011 Bitlis Eren University 2"

Transkript

1 ISSN: e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 3C0068 Ahmet Yatkın 1 SOCIAL SCIENCES Mehmet Ölmez 2 Received: November 2010 Firat University 1 Accepted: February 2011 Bitlis Eren University 2 Series : 3C ISSN : Elazig-Turkey GĠRĠġĠMCĠLĠK VE GĠRĠġĠMCĠNIN TAMAMLAYICI UNSURLARI ÖZET Dünyada ve ülkemizde sürekli yeni girişimciler ortaya çıkmaktadır. Girişimcilik için bireysel özelliklerin yanı sıra etkili olan daha birçok unsur mevcuttur. Aile, çevre, gelir durumu, yaş, eğitim, öğretim, rol modelleri, girişimciler için elinde bulunan sermaye, devletin ve sivil toplum kuruluşlarının girişimciye olan desteği ve daha birçok unsur girişimi etkilemektedir. Girişimciye her zaman olduğundan daha fazla gereksinim duyulan bir dönem yaşanmaktadır. Girişimci, ulusal ekonomi için sadece istihdam yaratan, il ve bölgeye katma değer sağlayan, vergi ödeyen yönüyle değil, ülke ekonomisine katkı sağlayan bir güç halini almıştır. Bu çalışmada amaç, girişimcilik sürecinde etkili olan unsurları belirlemek ve girişimciliğin artmasına yapısal bir çözüm fırsatı geliştirmektir. Anahtar Kelimeler: Girişim, Girişimci, Girişimcilik, Girişimsel Süreç, Risk COMPLEMENTARY ITEMS OF THE ENTREPRENEURSHIP AND ENTREPRENEURS ABSTRACT New entrepreneurs constantly are emerging in our country and in the world. Entrepreneurship is effective fort he individual as well as many other factors are available. Family, environment, income, age, education, training, role models, capital for entrepreneurs in the hands of the state and civil society organizations in support of entrepreneurs and many other factors which affect the initiative. Entrepreneurs needed more than ever there is a period. Entrepreneur, not only for he national economy, create jobs, provide added value to the province and region not the aspect of tax paying, but also contributing to the country s economy has become a power. The purpose of this study, determine the effective elements in the process entrepreneurship and the opportunity to develop a structural solution to increase entrepreneurship. Keywords: Enterprise, Entrepreneur, Entrepreneurship, Entrepreneurial Process, Risk

2 1. GĠRĠġ (INTRODUCTION) Girişimcilik, on sekizinci yüzyıldan başlayarak ekonomi literatürüne girmiş, etkilerini teknolojik gelişmelerin yaşama geçirilmesi yönünde göstermiş, buna rağmen girişimci, literatürde oldukça az tartışılmış, daha çok firma tanımı altında incelenmiştir. Türkiye, girişimcilik konusunu yeni fark etmiştir. Girişimcilik ile ilgili araştırmalar son on yıl içerisinde yapılmaya başlanmış fakat henüz yeterli seviyeye ulaşmamıştır. Girişim olgusu ile ilgili çok çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Sözgelimi, bazıları girişimi; doğa, sermaye ve emeğin birleştirilmesinden oluşan bütün olarak gördüğü gibi bazıları da girişimi emek faktörü içinde saymaktadır. Girişimi, işletme ile bir tutan fakat ayrı işlev olarak algılayanlar da vardır. Bazı araştırmacılara göre girişimcilik doğuştan gelen bir özellik değildir, sonradan herkes gerekli eğitimle girişimci olabilir, denilirken, buna karşı bazı araştırmacılar da girişimci doğulur, sonradan olunmaz der. Bazı doğal yetenekler olabilir ama bunların ortaya çıkarılması gerekir. Ayrıca girişimciliğin temelinde olan birçok yetenek, bilgi tecrübe ve ilişki ağını zaman içinde geliştirerek girişimcilik kapasitesi oluşturmak mümkündür şeklinde yorumlanmaktadır. Günümüzde insanların girişimci olabilmelerinin temel koşulu risk alabilmeleri ve bu riski taşıyabilecek donanıma sahip olmalarıdır. Günümüz rekabet ortamında girişimcinin büyümesi ve gelişmesi zor olduğu gibi tesadüflere de bağlı değildir. Bir girişimcinin eğitiminden başlayarak bu eğitimini kullanabilme yetisine ailede ve toplumda kendisine tanınan olanaklara ve iş yüküne kadar her şey girişimcinin hareket noktası olmaktadır. Girişimci olmak, girişimcileri harekete geçiren özelliklerin yanında farklı özellikler taşımayı da gerekmektedir. Bunlar kişilik yapısı, iş fırsatlarını görüp değerlendirebilme yetisi, iş kurmaya hevesli olma, azimli ve hırslı olma, yaratıcı olma, yeterli motivasyona sahip olma gibi özelliklerdir. Girişimcilik gelişi güzel olabilecek bir eylem değil, süreç gerektiren bir eylemdir. Bu süreçler fırsatları görme, iş planı geliştirme, gerekli kaynakları temin etme ve işi yönetme süreçleridir. 2. ÇALIġMANIN ÖNEMĠ VE YÖNTEMĠ (RESEARCH SIGNIFICANCE AND METHOD) Dünyada ve ülkemizde sürekli yeni girişimciler ortaya çıkmaktadır. Girişimcilik için bireysel özelliklerin yanı sıra etkili olan daha birçok unsur mevcuttur. Aile, çevre, gelir durumu, yaş, eğitim, öğretim, rol modelleri, girişimciler için elinde bulunan sermaye, devletin ve sivil toplum kuruluşlarının girişimciye olan desteği ve daha birçok unsur girişimi etkilemektedir. Girişimciye her zaman olduğundan daha fazla gereksinim duyulan bir dönem yaşanmaktadır. Girişimci, ulusal ekonomi için sadece istihdam yaratan, il ve bölgeye katma değer sağlayan, vergi ödeyen yönüyle değil, ülke ekonomisine katkı sağlayan bir güç halini almıştır. Bu çalışmada amaç, girişimcilik sürecinde etkili olan unsurları belirlemek ve girişimciliğin artmasına yapısal bir çözüm fırsatı geliştirmektir. Araştırmadaki veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. Anketler kişisel görüşme tekniği ile yapılmıştır, Elazığ İlinde bulunan ve girişimcilere hizmet eden Elazığ İŞGEM e (Elazığ İş Geliştirme Merkezi) başvuru yapan ve işini kuran kişilerden seçilmiştir. Bu veriler SPSS 15.0 for Windows istatistiki programı ortamında değerlendirilerek sonuç ve öneriler hazırlanmıştır. 188

3 3. GĠRĠġĠM VE GĠRĠġĠMCĠLĠK ĠLE ĠLGĠLĠ TEMEL KAVRAMLAR (BASIC CONCEPTS IN ENTERPRISE AND ENTREPRENEURSHIP) Geçmişten bu yana, girişim ve girişimcilik ile ilgili çok sayıda araştırmalar yapılmıştır. Özellikle iktisat, işletme, sosyoloji, psikoloji gibi birçok bilim dalını ilgilendirdiğinden bu alanlarda yapılmış çalışmalar bir o kadar fazladır. Girişimcilik kavramı Sanayi Devrim inden sonra daha çok kullanılmaya başlamıştır. Türk Dil Kurumuna göre, girişim bir işe girişme, teşebbüs etme olayına, girişimci ise; üretim için bir işe girişen, kalkışan kişiye veya teşebbüs edene denir. Müteşebbis ise, ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan bireydir (www.tdk.org.tr). Yani hem sadece kafasında bir iş fikri olan ve o iş fikrine istinaden işini kurmak isteyen kimse, hem de işini kurmuş, mal veya hizmet üreten kimse girişimci olarak nitelendirilmektedir. Girişim, belirli bir yasal, finansal, örgütsel ve ekonomik özelliğe sahip kuruluş olarak tanımlanabilir. İsletme daha çok bir fabrika, satış mağazası gibi mal veya hizmet üreten ya da pazarlayan teknik bir birim, girişim ise hukuksal, ekonomik ve finansal bir kuruluş olarak tanımlanabilir. Örneğin, Koç Holding bir girişim, Arçelik buzdolabı fabrikası ise bir işletmedir (Sabuncuoğlu, 2001: 4). Girişimci, en geniş anlamıyla, girişim eylemini gerçekleştiren kişi veya örgüt olarak tanımlanmaktadır. Kâr amacıyla riski üzerine alarak yenilik veya geliştirme yapan kişi veya örgütlerdir. Girişimci, mal ve hizmet üretiminin yapılabilmesi için, üretim öğelerini en iyi koşullar altında bir araya getiren kişidir. Girişimci, riski üzerine alarak, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, üretim öğelerinin alımını yapar, bunların bir araya getirilmesi imkânını sağlar. Girişimci kâr amacı güder ancak tek amaç para kazanmak değildir. Sanayi Devriminden önce daha çok, ticaret yapan kişiler (tacir) olarak ortaya çıkan girişimci insan tipi, sanayileşme sürecinde bambaşka bir anlam kazanmıştır. Girişimcinin ekonomik ve toplumdaki değeri artmıştır (Alada, 2001: 65). 4. GĠRĠġĠMSEL SÜREÇ AġAMALARI VE GĠRĠġĠMCĠDE OLMASI GEREKEN ÖZELLĠKLER (ENTREPRENEURIAL PROCESS STAGES AND MUST ENTREPRENEURS NEED FEATURES) Girişim faktörlerin bir araya getirilmesine ilişkin girişimsel süreç dört ana başlık altında toplanabilir; Bunlar fırsatın tanımlanması ve değerlendirilmesi, iş planının geliştirilmesi, gereksinim duyulan kaynaklar ve işletmenin yönetilmesi dir. Araştırmacılar, başarılı girişimcilerin profilini çizmeye çalışan çok sayıda araştırmalar yapmıştır. İş hayatına yeni başlayan bazı girişimcilerin büyük başarılar elde ederken diğer bazılarının da başarısız olması ve işletmelerini kuruluş tarihinden kısa bir süre sonra kapatmalarının nedenlerini açıklamaya çalışan çeşitli yazarlar vardır. Örneğin Baron R.A, başarılı girişimciliği bilişsel ve sosyal faktörlere bağlamış ve başarılı girişimcilerin, çeşitli özellikleri itibariyle daha farklı olduklarını ifade etmiştir. Baron a göre başarılı girişimciler kendi yargılarına fazlasıyla güvenen, diğer insanlarla başarılı bir biçimde etkileşimde bulunan, sosyal algıları yüksek ve yeni durumlara daha hızlı uyum sağlayabilen insanlardır (Baron, 2001: 15). Hisrich ve Drnovsek Avrupa da son 10 yılı aşkın bir süre içerisinde, girişimcilik ve küçük işletmeler üzerine yapılan birçok farklı araştırmayı gözden geçirmiş ve bu araştırmaları yeni girişim yaratma çatısı altında sınıflandırmıştır. Bunlar; Birey (= girişimci), süreç, çevre, örgüt boyutlarıdır. Sonuçta geçmiş on yıl içerisinde yapılan araştırmalarda bakış açısı, girişimcinin 189

4 özellikleri ve sorunlarından yavaşça yön değiştirerek girişimsel ağlara, performansa ve yeniliğe odaklanmaya başlamıştır (Hisrich, 2002: 172). Girişimci adayı, ilk öncelikle kendine güven duymalı ve kendisine güvenilen biri olmalıdır. Başarabileceğine öncelikle kendisi inanmalıdır. Çevresindeki insanlar tarafından desteklenebilmesi için de dürüst, güvenilir olması gerekir. Girişimci denilince akla iletişim yeteneği güçlü, iyi diyalog kurabilen biri gelir. İnsan ilişkilerinde başarılı, güler yüzlü, anlayabilen ve anlatabilen kişi iyi ve süreliliği olan bir kişilerin girişimcilik özellikleri gösterdiği düşünülür (Çetindamar, 2002: 55). Girişimcilik ruhunun temelinde olması gereken özelliklerin başında hayal gücü gelmektedir. Girişimcilerin hayallerini somutlaştırması girişimciliğin odak noktasını oluşturmaktadır. Başarılı olmak hayaller kurmaya ve kurulan hayalleri gerçekleştirebilmek için çalışmaya bağlıdır. Girişimci riske katlanmalı, bir karar uygularken başarısız olma ihtimalini de dikkate almalıdır. Girişimci insanların risk alma eğilimleri yüksektir (Kapu, 2001: 67). Girişimci kişi, geri adım atabilen ve yeniden başlayabilen birisi olmalıdır. Kolay kolay pes edip hayal kırıklığına uğramadan ayakları üzerinde durabilmelidir. Zorluklar karşısında yılmadan mücadele edebilmeli, olumsuzluklardan ders almalıdır. Olayların sonuçlarını iyi değerlendirebilmeli, mesleki riskleri üstlenebilmelidir. Hem bireyin hem toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmalıdır. Yaratıcılık, cesaret, esneklik, empatik ve sempatik olma, entelektüellik bir girişimcide bulunması gereken özelliklerdir. Girişimci, çevresine karşı sürükleyici ve güdüleyici olmalı, fırsatlardan yararlanabilmeli, başarı için çalışmalı ve işini seven biri olmalıdır. Yeniliklere açık olmalı ve fırsatları olumluya dönüştürebilmelidir (Şimşek, 2000: 36). Yenilik kavramı girişimciliğin belirleyici unsurlarından biridir. Yenilik girişimci kişiliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Yaratıcılık, girişimcilikle iç içe olan bir kavramdır. Yaratıcılık süreci sonunda oluşan çıktılar girişimcilik için anahtar görevini yerine getirirler. Girişimcilerin yönetim becerisi olmak zorundadır. Girişimciler işletmelerin yönetiminden sorumlu olabilecekleri gibi bu görevleri profesyonellere de bırakabilirler. Girişimcilerin öğrenmek için azimli olmaları hem yeterince bilgi sahibi olmadıkları iş alanlarında hem de deneyim elde ettikleri alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için gereklidir. Girişimci, insanlar ile iyi geçinebilen, ilişkileri sağlam olan bir tutum içinde olmalıdır. İletişimin etkin ve ilişkilerin sağlam olması gerekmektedir. Girişimcilik, hırslılık ve kararlılık işidir. Cesurca atılımlar yapmak ve hedeflere ulaşmada aynı kararlılık çizgisini korumak girişimciliğin doğası gereğidir (Çetin, 1996: 45). İyi bir girişimci fırsatları görebilen ve problemler karşısında çözüm yolları üreten bir kişiliğe sahip olmalıdır. Girişimci kişinin doğrudan ihtiyacı olan en önemli şey başarıdır. Girişimcinin çalışma temposu ivmesini sürekli yükselten bir sinerjik etkileri fazla olan bir görüntü çizmelidir. Girişimcilerin problem içeren durumlar karşısında doğru bir çözüm yolu bulmak için gerekli yeteneğe sahip olmaları şarttır. Girişimcilerin karşılaşacakları belirsizlikleri mümkün olduğunca azaltmaları gerekir. Girişimcilerin önlerinin açık olması gerekir. Bunun için de planlamaya ihtiyaç duyarlar. Planlama sayesinde hesaplı bir şekilde risk alarak bu risklere karşı rasyonel bir cesaretle tutum alırlar. Türkiye nin girişimci kapasitesini zenginleştirebilecek ve şu anda aktif olarak kullanmadığı en önemli kaynağı nüfusudur. DİE nin 190

5 hazırladığı hane halkı istatistiğinde yaş gurubuna göre ayrıştırılan meslek gurubu dağılımlarına bakıldığında 2000 yılında 20,5 milyon istihdam içinde kendini girişimci direktör üst kademe yönetici olarak ifade edenlerin sayısı sadece 488 bindir. Yani toplam istihdamın sadece %2,4 dür. Genel dağılıma bakıldığında daha çok genç bir nüfusun girişimci olduğu görülmektedir (Çetindamar, 2005: 41). Sonuç olarak girişimci olmanın ana sebeplerinden birisi kendi işinin patronu olma isteği yani bağımsızlık ihtiyacıdır. Girişimi başarıya götürecek temel duygu ise; motivasyon, enerji ve inançtır. Girişimcilikte başarı genelde bir kişinin tek başına deneme yanılma yöntemi ile öğrenebileceği bir şey değildir. Bunu öğrenebilmek için eğitim, danışmanlık ve koçluk gerekir. 5. GĠRĠġĠMCĠYE Ġġ KURMAYI MOTĠVE EDEN UNSURLAR (ELEMENTS OF MOTIVATED TO WORK TO ESTABLISH ENTREPRENEUR) Günümüz rekabetçi ortamında girişimciyi iş kurmaya yönelten bazı faktörler bulunmaktadır. Bunlar: Gerçekleştirmek istedikleri hayallerinin olması, para kazanma isteği, bağımsız çalışma arzusu, çalışmalarının karşılığını gerek maddi gerekse manevi olarak alamamaları, bir işi başarıp başaramayacaklarını görme isteği, bir hobiyi işe çevirme isteği, başkalarının patronluğu altında çalışmak istememe, kendi zamanını kendi denetlemek istemesi gibi unsurlar olmaktadır. ABD deki araştırma bulgularına göre girişimcileri sanıldığından daha fazla eğitimli olmalarına rağmen bu eğitimleri onların girişimciliğe götürecek nitelikte değildir. Kişisel özellikler arasında başarma gereksinimini, kontrol alanı, risk alma ve cinsiyet önemli birer değişken olarak saptanmıştır. Aile çevresinde genellikle babanın ve annenin de girişimci olduğu saptanmıştır. ABD deki girişimciler anne veya babalarının kendilerini girişimciğe teşvik ettiğini ifade etmişlerdir. Kişinin iş tecrübesi onun girişimci olmasında negatif ya da pozitif etkilerde bulunabilmektedir. Örneğin eski işini sevmediği için veya eski işinden çıkarıldığı için girişimci olanlar eski işin olumsuz etkileri sonucu işlerini kurmak durumda kalmaktadırlar. Genel olarak ABD deki girişimcilerin işlerine çok bağlı, çok çalışkan ve başarılı yöneticiler oldukları, işlerinin devam edebilmesi için her şeyi feda etmeyi göze aldıkları saptanmıştır (Çelebi, 1997: 45). 6. GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER (FACTORS AFFECTING ENTREPRENEURSHIP) Girişimciler, içinde yasadıkları sosyo-ekonomik ortamın ürünüdürler. Bu ortam içerisinde girişimciliği olumlu ve olumsuz bazı faktörler tarafından etkilenmektedir. Bunlar Aile ve Sosyal Çevre, Mali Çevre, Eğitim, Kültür, Yasal, Siyasal ve İdari Faktörler, Psikolojik Faktörler dir. Aile ve Sosyal Çevre: Bireyin sosyalleşme süreci ailede başlamakta ve sonraki hayatında da yetiştiği aile ortamının etkisi önemli bir yer tutmaktadır. Bu noktada girişimci kişilik ve davranış ile ailenin yapısı arasında bir ilişki kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Çocukluk döneminde girişimci güdülerin, deneyimlerin bireyin kariyer seçiminin oluşmasında aile ortamı hayati bir öneme sahiptir (Kendirli, 2002: 95) Mali Çevre: Girişimciliği etkileyen çevresel faktörlerden bir diğeri ise piyasanın koşulları veya içinde bulunduğu durumdur. Üretimin basitliği veya karmaşıklığı, piyasanın firma üzerinde ki etkileri ve bu etkinin düzeyi işletmeler ve girişimciler için bağlayıcı çevresel faktörlerdir (Iraz, 2005: 178) 191

6 Eğitim: Girişimciliğin geliştirilmesi bazılarının önerdiği üzere sadece vergileri düşürmek, yatırım için yer göstermek, bazı avantajlar sağlamak gibi birkaç basit önlemle pek mümkün değildir. Bunlar geçici önlemlerdir. Girişimciliğin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için sorunu kökten çözmek gerekir. Girişimci olma fikrinin temelinde birey ve onu yetiştiren ailenin hayata bakış açısı, toplumsal değerleri ve eğitimi gelmektedir (Arıkan, 2004: 55) Kültür: insanların davranışlarına ve kişiliklerine doğrudan etki eden bir sistemdir. Üyelerin davranışlarının toplamı olarak ifade edilebilecek grup davranışları, grubun sahip olduğu kültüre göre şekillenir. Bu şekillenmede üyelerin kişilikleri de önemli ölçüde etkili olur. Ancak asıl önem arz eden, grubun sahip olduğu kültürel kimliktir. Davranışlar ise bu kimliğe göre oluşurlar ve zaman içinde kişiliği yönlendirmeye başlarlar (Çağlar, 2001: 17) Yasal, Siyasal ve Ġdari Faktörler: Bir ülkedeki yasal, siyasal ve idari ortam ile koşulların girişimciliğin gelişip gelişmemesinde önemli payı vardır. Eğer ilgili ülkede girişimcilik aleyhinde bir fikri oluşum veya şüphe var ise bu durum yasalara idari kararlara ve siyasal arenaya da yansıyacaktır. Dolayısıyla bu durum yeni şirket kuruluşlarını azaltacaktır. Yasal düzenlemelerin, ekonomi politikalarının ve bürokratik mekanizmanın girişimciliği teşvik ettiği ortamlarda girişimcilik daha rahat kök salıp gelişebilecektir (Iraz, 2005: 178) Psikolojik Faktörler: Girişimci kişilerin bağımsızlık duygusu ve enerji düzeyleri yüksek olup, etkili bir şekilde kendilerini kontrol edebilirler. Girişimcinin baslıca psikolojik özellikleri, kararlarda kişisel sorumluluk alma,risk içeren kararları tercih etme, kararlardan somut önerilere ulaşma,daha fazla beyin gücü gerektiren alanlarda çalışmadır (Iraz, 2005: 178). 7. ANKET FORMUNUN HAZIRLANMASI VE ÖN TESTĠ (PREPARATION AND PRE-TEST OF SURVEY FORM) Anket Formunun ön testi, 10 kişilik denekten oluşan bir örnek gruba pilot çalışma olarak uygulanmıştır. İlk etapta bu deneklere sorular açık uçlu olarak sorulmuştur. Denekler tarafından verilen cevaplar doğrultusunda soru formu üzerinde eklemeler yapılmış ve yarı açık soru formatı uygulanmıştır. Daha sonra bu anket formları toplanıp incelendikten sonra ankete son şekli verilmiştir. 8. EVREN VE ÖRNEKLEM (POPULATIONS AND SAMPLES) Elazığ Sanayi ve Ticaret Odasının 2009 verilerine göre bu yıl içersinde toplam 209 işletme kurulmuştur. Bu girişimci grup ana evrenimizi oluşturmaktadır. Bu girişimci grubun düşüncelerini yansıtacak toplam 53 girişimci tesadüfü örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Tesadüfü örnekleme yöntemi yapılırken girişimcilerin alfabetik isim listesi yapılmış ve listeden 2 atlayarak girişimciler tespit edilmiştir. Elazığ ilinde bulunan 209 girişimciden oluşan evrende ±1 örneklem hatası ile %1 anlamlılık düzeyini yansıtacak toplam 53 kişilik bir örneklem seçmek gerekmektedir. 9. BULGULAR VE YORUMLAR (RESULTS AND COMMENTS) Yapılan araştırmada katılımcıların sorulara verdikleri yanıtlar ve yorumları şöyle ifade edebiliriz. 192

7 9.1. GiriĢimcilerin Demografik Özellikleri (Demographic Characteristics of Entrepreneurs) Araştırma verilerine göre %94,3 ü erkek girişimcilerden, %5,7 si de kadın girişimcilerden oluşmaktadır. Elazığ ilinde de genç bir girişimci grubunu görmek mümkündür yaş arası genç girişimcilerin oranı %66 dır. Araştırma verilerine göre girişimcilerin yarısından fazlası lise mezunu olduğu görülmektedir. Yatırım düşüncesi olan girişimcilerin daha önce başka bir işte çalıştıkları görülmektedir. Girişimcilerin yaklaşık %70 i, 5-15 yıl arası tecrübeye sahip kişilerden oluşmaktadır GiriĢimcilerin ĠĢ Fikri ve ĠĢletme Bilgileri (Entrepreneurs Business Idea and Business Information) Tablo 1. Ankete katılan girişimcilerin eğitim ve kursa katılma durumu (Table 1. Entrepreneurs participating in the survey education and course participation status) Eğitim ve Kursa Katılmaları n % Evet Katıldım 17 32,1 Hayır Katılmadım 36 67,9 Toplam ,0 Eğitim ve Kursa Katılma Durumları: Araştırma verilerine göre Girişimcilerin %67,9 u gibi büyük bir çoğunluğu daha önce girişimcilik ile ilgili eğitim, kurs ve seminerler gibi etkinlikle katılmadıklarını belirtmiştir. Tablo 2. Ankete katılan girişimcilerin yatırım düşünceleri ile ilgili ön fizibilite yapma durumu (Table 2. Entrepreneurs participating in the survey of investment opinions with pertaining to the front conduct feasibility status) Ön Fizibilite Yapma n % Durumu Evet Yaptım 45 84,9 Hayır Yapmadım 8 15,1 Toplam ,0 Fizibilite AraĢtırma Yapma Durumu: Araştırma verilerine göre Girişimcilerin %84,9 u yatırım düşüncesi ile ilgili ön fizibilite çalışmalarında bulunurken %15 i ön fizibilite çalışmasında bulunmadıklarını belirtmişlerdir. Tablo 3. Ankete katılan girişimcileri, girişimciliğe yönlendirmede etkili olan unsurlar (Table 3. Entrepreneurs participating in the survey, elements of the effective entrepreneurship orientation) Girişimci Olmada Etkili Unsular n % Ailem 44 53,0 Çevrem 23 27,7 Patron/yöneticim 9 10,8 Aldığım Eğitim 3 3,6 Arkadaşlarım 2 2,4 Diğer Nedenler 2 2,4 Toplam ,0 *Çoklu cevap 193

8 GiriĢimciliğe yönlendirmede etkili olan unsurlar; Araştırma verilerine göre yatırımcıların girişimci olmalarında ailelerin payı %53, çevresinin rolü %27,7, patron/yöneticinin etkisi %10,8, almış oldukları eğitimin katkısı %3.6, arkadaşlarının ve diğer nedenlerin oranı ise %2,4 dür. Bu araştırmadan da anlaşıldığı üzere girişimciliğin oluşmasında ailenin çok büyük bir katkısı bulunmaktadır. Tablo 4. Ankete katılan girişimcilerin geçmiş dönemde işletme kurma durumları (Table 4. Entrepreneurs participating in the survey, status of past era business set up) İşletme Kurma Durumları n % Evet Kurdum 35 66,0 Hayır Kurmadım 18 34,0 Toplam ,0 GeçmiĢ dönemde iģletme kurma durumları: Araştırma verilerine göre Girişimcilerin %66 sının geçmiş dönemde bir işletme kurma teşebbüslerinin oldukları görülmektedir. Girişimcilerin yaşa göre karşılaştırmalı verilerini aldığımızda daha çok 30 yaş ve altının daha önce işletme kurma tecrübelerinin olmadığı ilk defa bir iş fikri gerçekleştirdikleri görülmektedir. Yaş artıkça tecrübede arttığından girişimcilerin yaşla birlikte işletme kurmada tecrübeli oldukları görülmektedir. Tablo 5. Ankete katılan girişimcilerin faaliyet göstereceği sektör (Table 5. Sector of activity of the entrepreneurs participating in the survey) Faaliyet Gösterdiği Sektör n % Gıda 12 22,6 Tekstil 9 17,0 Kimyasal Ürünler 8 15,1 Matbaa ve Kağıt 8 15,1 Mobilya 4 7,5 Makine ve Ekipman 3 5,7 Diğer 9 17,0 Toplam ,0 Yatırım ĠĢ Fikri: Girişimcilerin yatırım düşüncelerine baktığımızda %22,6 sı Gıda sektörüne yönelik, %17 si Tekstil, %15,1 i Kimyasal Ürünler ile Matbaa ve Kağıt sektörü, %7,5 i Mobilya ve %5,7 side makine ve ekipman sektörüne yönelik yatırım yapma düşüncesindedirler. 194

9 Tablo 6. Ankete katılan girişimcilerin, finans kaynağını temin etme şekli (Table 6. Entrepreneurs participating in the survey obtain the source of finance form) Finans Kaynağı Temini n % (53 Kişi) Kendi Sermayem ,0 KOSGEB ve Diğer Destekler 16 30,2 Borç Aldım 13 24,5 Banka Kredisi 4 7,5 Diğer 1 1,9 Toplam 87 *Çoklu cevap (Değerlendirme 53 kişi baz alınarak yapılmıştır) Finans Kaynak Temini; Araştırma verilerine göre girişimcilerin tümü yatırım düşüncelerini gerçekleştirmek için kendilerine ait gerekli sermayelerinin olduklarını belirtmişlerdir. Aynı zamanda kendi sermayeleri ile birlikte %30 u KOSGEB ve diğer desteklerden, %24,5 i borç alarak ve %7,5 ide banka kredisinden faydalanarak yatırım düşüncelerini gerçekleştirmek istemektedir. Tablo 7. Ankete katılan girişimcilerin kurmak istedikleri işletme statüsü (Table 7. Entrepreneurs participating in the survey they want to install on the status of business) İşletme Hukuki Yapısı n % Şahıs İşletmesi 14 26,4 Limited Şirketi 39 73,6 Toplam ,0 ĠĢletme hukuki Statüsü; Yatırım düşüncesi olan girişimcilerin daha çok kurmak istedikleri şirket yapısı %73,6 ile limited şirket olmaktadır. Geri kalan%26,4 lük kesim ise; şahıs işletmesi kurma düşüncesi içerisindedir. Tablo 8. Ankete katılan girişimcilerin istihdam hedefleri (Table 8. Entrepreneurs participating in the survey of employment targets) İşletme Hukuki Yapısı n % 1-3 kişi arası 5 9,4 3-5 kişi arası 26 49, kişi arası 19 35, kişi arası 2 3, kişi arası kişi arası 1 1, kişi arası 0 0 Toplam ,0 Ġstihdam Durumu; Girişimcilere yatırım öncesi kaç kişi istihdam etmeyi düşünüyorsunuz sorusuna %9,4 ü 1-3 kişi, %49 u 3-5 kişi, %35,8 i 5-10 kişi, %3,8 i kişi ve %1,9 u ise kişi arası bir istihdam sağlayacaklarını belirtmişlerdir. 195

10 Tablo 9. Ankete katılan girişimcilerin yatırımını gerçekleştirmek istedikleri işyeri büyüklükleri (Table 9. Entrepreneurs participating in the survey they want to perform investment in sizes workshop) İşletme Büyüklükleri (m²) n % 50 m² ve altı 1 1, m² arası 3 5, m² arası 14 26, m² arası 9 17, m² arası 15 28, m² arası 10 18, m² arası 1 1,9 500 m² ve üzeri 1 1,9 Toplam ,0 ĠĢyeri Büyüklükleri (m²); Girişimcilere yatırım öncesinde işinizi kurmanız için kaç m² bir alana ihtiyacınız var sorusuna %7,6 si 100 m² altı cevabını verirken, %26,4 ü m², %17 si m², %28,3 ü ise m² arası bir yerin kendisi için uygun olacağını belirtmiştir. Geriye kalan %20,7 si ise 250 m² lik bir alana ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. Tablo 10. Ankete katılan girişimcilerin, girişimci olmasını tetikleyen ekonomik sebepler (Table 10. Entrepreneurs participating in the survey, the triggering of economic reasons to be entrepreneurs) GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI Art. Ortalama/ Mean Girişimciliğe yönelik desteklerin artması 4,53 0,91 İş Yaratmak/istihdama katkı sağlamak 4,42 0,82 İl ve Ülke ekonomisine katkı sağlamak 4,40 0,88 Her durumda bir fırsat çıkarabildiğim için 4,36 0,90 Başkalarını göremediği bir ürünü vs. görüp hayata geçirmek 4,34 0,89 Daha çok para kazanmak ve daha iyi bir yaşam 4,26 0,91 Başkasına bağlı çalışmaktan kurtulmak 4,23 0,84 Yönetici ve liderlik vasıflarının güçlü olması 4,13 0,95 Daha fazla boş zamana sahip olmak 3,57 0,85 Uzun süre işsiz kalmam ve iş bulamamam 3,15 0,87 Not: (i)n=53; (ii) ölçek 1 hiç etkili olmadı, 5 çok etkili oldu anlamındadır; (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre (X2 =286,643; p<0,001) sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. GiriĢimci Olmayı Tetikleyen Ekonomik Sebepler; Araştırma verilerine göre girişimcilerin önemli bir çoğunluğu (4,53) girişimciliğe yönelik desteklerin artmasından dolayı girişimci olmaya karar verdiklerini belirtmişlerdir. Bununla birlikte İş Yaratmak/istihdama katkı sağlamak amacı ile girişimci olmaya karar verenler (4,42), İl ve Ülke ekonomisine katkı sağlamak amacı (4,40), Her durumda bir fırsat çıkarabildiğim için diyenler ise (4,36) şeklinde sıralanmaktadır. St. Sp 196

11 Tablo 11. Ankete katılan girişimcilerin, girişimcilikte başarının tarifi (Table 11. Entrepreneurs participating in the survey recipe for success in entrepreneurship) (BAŞARI TARİFİ Art. Ortalama/ Mean Bir yılda yıllık satısın 10 milyon YTL'den fazla olması 4,83 0,89 İsletmenin 10 yıl sonra hala faaliyetlerine devam ediyor olması 4,72 0,92 Düşünce olarak başlayan bir is fikrinizin gerçeğe dönüşmesi 4,70 0,85 Önemli bir fikre sahip olmak ve gerçekleştirmiş olmak 4,45 0,88 Ailenizin geçimini sağlayacak kadar yeterli gelirin elde edilmiş olması 4,42 0,91 İşletmenin faaliyetlerine devam etmesiyle çalışanların istihdamını sürdürmek 4,32 0,90 Benim için çalışan güçlü bir takıma sahip olmak 4,30 0,88 İşletmeyi ailenize miras bırakmak 4,17 0,93 En yüksek teklifi verene isletmenin satılması 3,85 0,86 Not: (i)n=53; (ii) ölçek 1 hiç etkili olmadı, 5 çok etkili oldu anlamındadır; (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre (X2 =286,643; p<0,001) sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. GiriĢimcinin BaĢarı Tarifi; Araştırma verilerine göre girişimcilere sizin için en önemli olan başarı tarifi nedir sorusuna büyük bir çoğunluğu (4,83) Yıllık satışın 10 milyon TL'den fazla olması cevabını vermişlerdir. İsletmenin 10 yıl sonra hala faaliyetlerine devam ediyor olması cevabı verenler (4,72), Düşünce olarak başlayan bir is fikrinin gerçeğe dönüşmesi yorumunu yapanlar ise (4,70) oranındadır. St. Sp 197

12 Tablo 12. Ankete katılan girişimcilerin girişimcilikte önemli buldukları kavramlar (Table 12. Entrepreneurs participating in the survey they find important concepts in entrepreneurship) Art. GİRİŞİMCİLİKTE ÖNEMLİ KAVRAMLAR St. Sp Ortalama/Mean Kararlı ve tutarlı olmak 4,64 0,84 Sabretme / Dayanma gücüne sahip olmak - kolayca vazgeçmemek (Bir işi zamanında yetiştirmek için uzun saatler çalışmak) 4,58 0,95 Uzun dönemli bakabilmek, vizyon sahibi olmak 4,58 0,91 Bir işi yapmada İstekli olmak 4,57 0,91 İyi planlamak 4,55 0,92 Çözümler üretmede becerikli olmak 4,43 0,91 Kendi kararlarını alabilmek ve bundan 4,42 0,93 hoşlanmak İletişim kurmada başarılı olmak 4,34 0,84 Yeni fikirler oluşturmada yaratıcı olmak 4,34 0,84 Sorunu zorlukla başa çıkma olarak, yanlışı da bir deneyim olarak görebilmek 4,32 0,94 Örgüt Yönetim becerisine sahip olmak 4,30 0,87 Amaçları koyabilme ve bu amaçlara ulaşabilmek 4,30 0,88 Zaman yönetim becerisine sahip olmak 4,23 0,89 Ertelememek / Sürüncemede bırakmamak 4,23 0,88 Uygun riskleri almak 4,23 0,85 Denetime / Danışmanlığa ihtiyaç duymak 4,19 0,86 Stresle uygun bir şekilde başa çıkabilmek 4,19 0,89 Yardım ve destek ararken rahat olmak 4,09 0,88 Not: (i)n=53; (ii) ölçek 1 hiç etkili olmadı, 5 çok etkili oldu anlamındadır; (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre (X2 =286,643; p<0,001) sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. GiriĢimci açısından önemli unsurlar: Araştırmaya katılan girişimcilere göre girişimcilerin sahip olması gereken özelliklerin önem derecesine göre dağılımı sonuçları doğrultusunda Kararlı ve tutarlı olmak (4,64) ile çok önemli unsur olduğu görülmektedir. Uzun dönemli bakabilmek, vizyon sahibi olmak (4,58), Sabretme/Dayanma gücüne sahip olmak -kolayca vazgeçmemek (Bir işi zamanında yetiştirmek için uzun saatler çalışmak) (4,58), Bir işi yapmada İstekli olmak (4,57), İyi planlamak (4,55) oranları ile önemli bulunmuştur. Bu durumda araştırmaya katılan girişimcilerin başarılı bir girişimci olmak için taşınması gereken özellikler konusunda bilinçli oldukları sonucunu varmamızı sağlamaktadır. 198

13 Tablo 13. Ankete katılan girişimcilerin, girişimcilikte önemli buldukları unsurlar (Table 13. Entrepreneurs participating in the survey they find important concepts in entrepreneurship) GİRİŞİMCİLİKTE ÖNEMLİ KAVRAMLAR 199 Art. Ortalama/ Mean Çözüm üretmede becerikli olmak 4,47 0,87 İyi bir iş fikrine sahip olmak 4,40 0,89 İlerisini hep düşünmek ve hedefleri uzun vadeli St. Sp 4,36 0,88 olarak belirlemek Başarıya giden yolda engeller ile fırsatları ayırt edebilmek 4,34 0,88 Başarısızlıktan korkmamak 4,30 0,85 Büyük sorunlar ile kolayca mücadele edebilmek 4,26 0,92 Deneyim sahibi olmak 4,26 0,83 Yoğun ve ataklı bir tempoda çalışmayı istemek 4,26 0,87 Yüksek düzeyde, başarılı olma isteğine sahip olmak 4,25 0,89 Yeni fikirler ararken yaratıcı olabilmek 4,21 0,84 Çalışanları işletme hedefleri doğrultusunda motive etmek 4,19 0,91 Başarısız olunca, yeni denemelerden vazgeçmemek 4,09 0,88 Ortam nasıl olursa olsun kolayca sıkıntı ve endişeye düşmemek 4,04 0,85 Gelişmiş bir hayal gücüne sahip olmak 4,00 0,89 Yeterince paraya sahip olmak 3,92 0,93 Daha önce denenmemiş yöntemlerin öncüsü olmaya 3,91 0,87 çalışmak ve bundan haz almak Not: (i)n=53; (ii) ölçek 1 hiç etkili olmadı, 5 çok etkili oldu anlamındadır; (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre (X2 =286,643; p<0,001) sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. GiriĢimci açısından önemli unsurlar; Araştırmaya katılan girişimcilere göre girişimcilikte önemli olan unsuların en başında Çözüm üretmede becerikli olmak (4,47) gelmektedir. Bunun hemen akabinde önemli unsular kategorisinde girişimcilerin İyi bir iş fikrine sahip olması (4,40), İlerisini hep düşünmek ve hedefleri uzun vadeli olarak belirlemesi (4,36), Başarıya giden yolda engeller ile fırsatları ayırt edebilmesi (4,34) gelmektedir. Girişimciler için önem unsuların en önemsizi de Daha önce denenmemiş yöntemlerin öncüsü olmaya çalışmak ve bundan haz almak (3,91) ve Yeterince paraya sahip olmak (3,92) gelmektedir. 10. SONUÇ VE ÖNERĠLER (CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS) Türkiye Genelinde de olduğu gibi erkeklerin egemen olduğu genç bir girişimci grubunu görmek mümkündür. Elazığ ilinde girişimde bulunan kişilerin %80 ninden fazlası lise ve üzeri bir eğitim seviyesine sahiptir. Ayrıca eğitim seviyesine bakıldığında üniversiteli girişimcilerin dağılımı Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir (%27). Ülkemizin genel eğitim düzeyi düşünülecek olursa bu oranların yüksekliği, eğitimli kişilerin girişimciliğe daha yatkın olduğunu göstermektedir. Girişimciler yatırım düşüncelerini gerçekleştirmeden önce ön fizibilite çalışmaları yapmaları bilinçli bir yatırım gerçekleştirmelerinin göstergesidir. Girişimcilikte en önemli etkilenmenin aile olduğu bu çalışma ile de görülmekte ve kişileri,

14 girişimciliğe yönlendirmede ailenin çok önemli bir katkısı bulunmaktadır. Girişimcilik, risk almak olduğundan bu çalışmada da görüldüğü üzere kişilerin büyük bir çoğunluğu geçmiş dönemde risk alıp işletme kurduklarını belirtmişlerdir. Geçmiş bilgi ve tecrübelerin de etkisi ile ikinci denemelerindeki yatırım düşüncelerini gerçekleştirirken kendilerine ait öz sermayenin olması girişimcilik açısından önemli bir unsurdur. Bu çalışma sonuçlarına göre girişimcilerin risk alırken daha çok gıda sektörüne yönelik yatırımlarını gerçekleştirmek istedikleri görülmektedir. Girişimcilerin büyük bir çoğunluğu 10 kişinin altında bir istihdam sağlayabileceğini belirtmişlerdir. Girişimcileri yatırıma iten en büyük ekonomik gücün, girişimciliğe yönelik desteklerin de artmasından kaynaklandığı görülmektedir. Son yıllarda özelikle iş dünyasında birçok destekler çıkmakta bu da girişimcilerin oluşmasında etkili olmaktadır. Özellikle KOSGEB in desteklerini artırması, KGF (Kredi Garanti Fonu) KOBİ lere büyük destekler vermesi, İŞGEM, TEKNOKENT gibi KOBİ lerin büyümesini destekleyen merkezlerin kurulması girişimcilerin oluşmasında etkili olmaktadır. Girişimci olmayı tetikleyen ekonomik sebepler içerisinde Girişimcilerin uzun süre işsiz kalmaları ve iş bulamama gibi sebeplerin önemsiz olduğu görülmektedir. Bu da girişimcilerin iş ve çalışma ile ilgili herhangi bir sıkıntı ve kaygı taşımadıklarını göstermektedir. Girişimciler için en önemli başarı tarifi ise yıllık satışlarının 10 milyon TL'den fazla olması şeklinde belirtmelerindeki nedeni başarıyı somutlaştırmak istemelerinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Kuracakları işletmenin uzun yıllar hayatta kalma temennileri de bu somutlaştırmanın bir göstergesidir. Ancak girişimciler yatırım fikirlerini gerçekleştirirken kısa süre içerisinde devretmeyi düşünmemektedir. İnşaat sektöründe olduğu gibi yap-işlet-devret modeli gibi bir yaklaşım içerisinde bulunmadığı bu çalışma ile görülmektedir. Girişimcilerin sahip olması gereken özelliklerin önem derecesine göre dağılımlarına bakıldığında Kararlı ve tutarlı olmak ve Çözüm üretmede becerikli olmak girişimciler açısından en önemli unsur olduğu görülmektedir. Tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda getirilebilecek öneriler ise, Girişimcileri desteleyecek ve girişimciliği özendirecek kuruluş sayısının artırılmasıdır. Çünkü araştırma sonucu elde edilen verilerden de anlaşılacağı üzere girişimcileri yatırıma iten en büyük ekonomik gücün girişimciliğe yönelik desteklerin artması olduğu görülmektedir. Bu nedenle İŞGEM, KOSGEB, TEKNOKENT, TUBİTAK, KGF, Kalkınma Ajansları ve Avrupa Birliği gibi kurumların destekleri artırılmalıdır. Bu kuruluşlar kişileri girişimciliğe yöneltmede etkili olan merkezlerdir. Aynı zamanda bu merkezler, girişimciliğin geliştirilmesinde pazarlama ve tanıtımına yardımcı olacak destekler çıkartmalıdır. Girişimcilikte en etkili olan kısım Aile olarak görüldüğünden ailelere yönelik girişimcilik eğitimleri ve seminerler verilmelidir. İlköğretimden başlamak üzere öğrencileri girişimciliğe özendirecek dersler müfredata konulmalıdır. Öğrenciler bu dönemlerde girişimcilik hakkında bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir. Görsel ve Yazınsal medya kullanılarak girişimcilik hakkında programlar artırılmalıdır. Girişimciliği özendirecek dizi ve 200

15 reklamlar yapılmalıdır. Kriz döneminde basın ve yayın organlarında yapılan çalışmalar girişimciliği özendirmek için de yapılmalıdır. KAYNAKLAR (REFERENCES) 1. Alada, A., (2001) İktisâdi Düşünce Tarihinde Girişimcilik Kavramı Üzerine Notlar, İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fak. Dergisi., No: Arıkan, S., (2004) Girişimcilik, Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Siyasal Kitapevi, Ankara 3. Baron, R., (2001) Psyohological Perspectives on Entrepreneurhip: Cognitive and Sociaf Factors in Entrepreneurs Success, Current Directions in Psychological Science,Vol. 9,USA 4. Çağlar, İ., (2001) Yönetim Kültür Bağlamında Türk Yönetim Modelinin Saptanmasına Yönelik Kavramsal Bir Çalışma, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:3, Sayı:3, Ankara 5. Çelebi, N., (1997) Turizm Sektöründeki Küçük İş yeri Örgütlerinde Kadın Girişimciler, T.C Başbakanlık Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara 6. Çetin, C., (1996) Yeniden Yapılanma, Girişimcilik, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ve Bunların Özendirilmesi, Der Yayınları, İstanbul 7. Çetindamar, D., (2002) Türkiye de Girişimcilik, TÜSİAD Yayınları No 12/340, İstanbul 8. Hisrich, R., ve Drnovsek, M., (2002) Entrepreneurship and Small Business Research-A European Perspective, Journal of Small Business and Entreprise Development, Vol.9. No.2 9. Iraz, R., (2005) Girişimcilik ve KOBİ ler, Çizgi Kitapevi, Konya 10. Kapu, H., (2001) Orta ve Güneydoğu Anadolu da Yaşayan Girişimci/Yöneticilerin Yaşam ve Girişimcilik Değerleri, Basılmamış Doktora tezi, İstanbul 11. Kendirli, S., (2002) Küçük ve Orta Ölçekli İsletmelerin Finansal Sorunları ve Alternatif Çözüm Önerileri, Hazine Dergisi, İstanbul. 12. Sabuncuoğlu, Z. ve Tokel T., (2001) İşletme, Ezgi Kitapevi, Bursa 13. Türk Dil Kurumu, (Erisim Tarihi: ) 201

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1.1. Ekonomi, İhtiyaç, Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Mal, Hizmet ve Fayda... 3 1.3. Üretim Faktörleri... 3 1.3.1. Emek... 4 1.3.2. Doğa... 4 1.3.3.

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Nedir? Nasıl Girişimci olunur?

GİRİŞİMCİLİK. Nedir? Nasıl Girişimci olunur? GİRİŞİMCİLİK Nedir? Nasıl Girişimci olunur? 1 GİRİŞİMCİ KİMDİR? GİRİŞİMCİ; Başkalarının baktığı ama göremediği fırsatları görüp, bunları bir iş fikrine dönüştürebilen, risk almaya yatkın olan kişidir 2

Detaylı

Giriş Bölüm 1. Giriş

Giriş Bölüm 1. Giriş GİRİŞİMCİLİK Bölüm 1. Giriş scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Giriş İşletme Kurma Düşüncesi ÖN ARAŞTIRMA Ekonomik Teknik Mali Yasal Araştırma Araştırma Araştırma Araştırma Ön Proje Yatırım Kararı

Detaylı

Sosyal statü elde etmek, Kariyer yapmak, Kendini kanıtlamak, Topluma hizmet etmek İstihdama katkı sağlamak, Özgür çalışmak, Düşünce ve projelerini

Sosyal statü elde etmek, Kariyer yapmak, Kendini kanıtlamak, Topluma hizmet etmek İstihdama katkı sağlamak, Özgür çalışmak, Düşünce ve projelerini Sosyal statü elde etmek, Kariyer yapmak, Kendini kanıtlamak, Topluma hizmet etmek İstihdama katkı sağlamak, Özgür çalışmak, Düşünce ve projelerini gerçekleştirmek, Ekonomik güç kazanmak, Finansal gücü

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ Bu çalışma; (OKFRAM) ve İKSARA Araştırma ve Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Türkiye deki faal

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

kâr amacıyla riski üzerine alan kişi olarak tanımlanabilir.

kâr amacıyla riski üzerine alan kişi olarak tanımlanabilir. A. GİRİŞİMCİ KİMDİR? Girişimci, kâr amacıyla riski üzerine alan kişi olarak tanımlanabilir. Girişimci, mal ve hizmet üretimi yapabilmek için üretim ögelerini en iyi koşullar altında bir araya getiren kişidir.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik 1. Girişimcilik nedir? a) Yaşanan çevrenin yarattığı fırsatları sezmek b) Sezgilerden düşler üretmek c) Düşleri projelere dönüştürmek d) Projeleri yaşama

Detaylı

Girişimciliğin Temel Özellikleri

Girişimciliğin Temel Özellikleri Girişimcilik Nedir? İlk kez ortaçağda kullanılan bu kelimenin entreprendere kökünden geldiği yani iş yapan anlamına geldiği görülüyor. Bu tanım zaman içinde değişti, gelişti ve özellikle 20. yüzyılda daha

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

Girişimciliğin Fonksiyonları

Girişimciliğin Fonksiyonları Girişimciliğin Fonksiyonları 1-Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, üretimi organize etme fonksiyonu: Girişimciler mevcut ürün ve hizmetler ile yetinmeyip, sürekli olarak farklı ve tüketici

Detaylı

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR girişimci kimdir? girişimcilik örnekleri iş fikri ve özellikleri sermaye kaynakları Girişimci, bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletmeleri gruplandırırken genellikle 6 farklı ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçütler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Üretilen mal ve hizmet çeşidine

Detaylı

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Araştırmanın Künyesi Kullanılan yöntem(ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız)

Detaylı

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR?

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR? Tanışalım, Kaynaşalım CİLİK Arzu Akalın CİLİK? NEDİR? İŞ 1 GİR GİRİŞ GİRİŞMEK GİRİŞMEK GİDİŞMEK İŞ, GİR, GİRİŞ, GİRİŞMEK GİDİŞMEK 2 CİLİK NEDİR? GERÇEK CİLİK NEDİR? SEZMEK, GÖRMEK EYLEME GEÇMEK GERÇEK

Detaylı

2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI

2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI 1 12 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 13 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI Şubat 13 2 ÖNSÖZ Değişen yerel ve ulusal ekonomik gündem paralelinde hazırlanan ve tamamen bilimsel esaslara göre

Detaylı

1.Yönetim ve Yönetim Bilimi. 2.Planlama. 3.Örgütleme. 4.Yöneltme. 5.Denetim. 6.Klasik Yönetim. 7.Neo-Klasik Yönetim. 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı

1.Yönetim ve Yönetim Bilimi. 2.Planlama. 3.Örgütleme. 4.Yöneltme. 5.Denetim. 6.Klasik Yönetim. 7.Neo-Klasik Yönetim. 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 1.Yönetim ve Yönetim Bilimi 2.Planlama 3.Örgütleme 4.Yöneltme 5.Denetim 1 6.Klasik Yönetim 7.Neo-Klasik Yönetim 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 1 Dersin Adı :

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci Neden Koçluk? İnsanların günlük koşuşturma içinde hayatlarının bazı yönlerinde dengenin kaçtığını fark edemez. (iş, aile, dostlar ve kendimiz

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir.

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir. Kadın Girişimcilerin Yeterliliklerinin Artırılması ve İş Dünyasına Entegrasyonu AB Projesi (W2LAB) 2013-1-TR1-LEO05-47596 İhtiyaç Analizi Anketi Raporu Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Sorunlara farklı açılardan bakıp, değer katarak çözüm üretmek ve akıllıca konuşarak avantaj sağlamak Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Konuşarak Fark Yaratma

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com KOÇLUK HİZMETLERİMİZ Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com Gelişim Koçluğu Gelişim Koçluğu, bireyin isteği doğrultusunda, mevcut durumundan arzu ettiği duruma gerçekçi hedeflerle ulaşmasını sağlayan

Detaylı

Gürc r an n B ange g r

Gürc r an n B ange g r Gürcan Banger Hareket Noktası Kendi işini kurmaya karar vermede başlıca etkenler şunlardır: 1. İşini kaybetmek, 2. İşsizlik döneminin uzun sürmesine tepki, 3. Bir iş fırsatının belirlenmesi, 4. Daha çok

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor!

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 16 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa tarafından yaptırılan

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI BÖLÜM 10 -- KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI DIŞ SORUNLAR Küçük işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde önüne çıkan engeller aşağıdaki gibi listelenebilir: 1. Finansman sorunu - Kaynak çeşidi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

Girişimcilik (ECON 443) Ders Detayları

Girişimcilik (ECON 443) Ders Detayları Girişimcilik (ECON 443) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Girişimcilik ECON 443 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

Avrupa nın en cesur ülkesi Türkiye

Avrupa nın en cesur ülkesi Türkiye Amway Avrupa nın 11 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı: Avrupa nın en cesur ülkesi Türkiye Amway Avrupa tarafından yaptırılan Girişimcilik Anketi sonuçlarına göre Girişimcilik

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Turkey

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Turkey ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Turkey FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Görüşülen kişinin cinsiyeti [SORMAYIN UYGUN OLAN ŞIKKI İŞARETLEYİN]

Detaylı

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU 2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ ARALIK 2013 Çanakkale Ticaret Borsasına kayıtlı 55 şahıs ve 15 şirket olmak üzere toplam 70 üye ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anket verileri 2013 kapsamaktadır.

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

( ) 20 ve altı ( ) 21-25 ( ) 26-30 ( ) 31-35 ( ) 36-40 ( ) 41 ve üzeri

( ) 20 ve altı ( ) 21-25 ( ) 26-30 ( ) 31-35 ( ) 36-40 ( ) 41 ve üzeri T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Değerli Katılımcı, Bu anket, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı İnsan Kaynakları

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ?

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ? MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ? GENÇLİK PROJESİ "Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa

Detaylı

Paydaşlar Tanım Yöntem. Finans Çevresi Finans çevresinden kişiler Yüz yüze& telefonla

Paydaşlar Tanım Yöntem. Finans Çevresi Finans çevresinden kişiler Yüz yüze& telefonla ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ 2 Araştırma, GYODER, İNDER ve KONUTDER işbirliğiyle, gayrimenkul sektörünün mevcut algısının ve itibarının tespit edilmesi amacıyla 14 paydaş ve yaklaşık 1000 denekle, ERA Research

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUMU VE MÜŞTERİ EĞİLİMLERİ TESPİT ÇALIŞMASI TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZ SONUÇLARI

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

Girişimcinin Kişiliği ve Girişimci Ekip

Girişimcinin Kişiliği ve Girişimci Ekip Girişimcinin Kişiliği ve Girişimci Ekip girişimcilik ÜRÜN FİKİR İŞ KURMA MOTİVASYON girişimcilik ülkemizde girişimcilik Türkiye de açılan ve kapanan işletmeler için son 5 yılın ortalamasına bakıldığı zaman

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 46 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %6,8 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü

ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü 2011 Şubat 2012 Şubat Sayı % Sayı % Toplam 22.802 100,0 23.338 100,0 Ücretli veya yevmiyeli 14.001 61,4 14.668 62,9 İşveren 1.192 5,2 1.228 5,3 Kendi hesabına 4.685

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Lütfiye ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Lütfiye ÖZDEMİR TÜRKİYE DE ŞEBEKE ORGANİZASYONLAR VE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Lütfiye ÖZDEMİR İnönü Üniversitesi İİBF, Öğretim Üyesi Küreselleşme süreci ile dünyada ekonomik, siyasal ve yönetimsel alanda hızlı bir değişme

Detaylı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Esen Çağlar, Ozan Acar, Haki Pamuk Mart 2007 2001 krizinden günümüze Türkiye ekonomisinde iki önemli yapı değişikliği birlikte yaşanmıştır. Bir yandan makroekonomik

Detaylı

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Yönetim kavramı Farklı yönetim tür ve yaklaşımları Amaçlara göre yönetim Zaman yönetimi Süreç yönetimi Toplam kalite yönetimi Performans

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

SİGARA BAĞIMLILIK ANKETİ

SİGARA BAĞIMLILIK ANKETİ Araştırma, Bilgi Sistemleri, Sağlığın Geliştirilmesi ve Halk Sağlığı Şubesi SİGARA BAĞIMLILIK ANKETİ Anketi Hazırlayan: Meryem TER İstatistik: Nurgül GİRGİN 1 Statistics TOPLAM CİNSİYETİ N Valid 123 123

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Finansta Kariyer Günleri 09 İstanbul, 6 Mayıs 2009

Finansta Kariyer Günleri 09 İstanbul, 6 Mayıs 2009 Finansta Kariyer Günleri 09 İstanbul, 6 Mayıs 2009 Taylan Matkap İstatistikçi & Aktüer Anadolu Sigorta (Sorumlu Aktüer) Aktüerler Derneği (Genel Sekreter) Amerika Kaza Aktüerleri Birliği (Derecelendirme

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER Önsöz Sevgili Çalışma Arkadaşlarım, Şirketimiz için net stratejik öncelikler ve iddialı hedef ler belirledik. Henkel de iş performansımızı arttırmamızda, önceliklerimizi

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

İlk kez ortaçağda kullanılan bu kelimenin entreprendere kökünden geldiği yani iş yapan anlamına geldiği görülüyor. Bu tanım zaman içinde değişti,

İlk kez ortaçağda kullanılan bu kelimenin entreprendere kökünden geldiği yani iş yapan anlamına geldiği görülüyor. Bu tanım zaman içinde değişti, Girişimcilik Nedir? İlk kez ortaçağda kullanılan bu kelimenin entreprendere kökünden geldiği yani iş yapan anlamına geldiği görülüyor. Bu tanım zaman içinde değişti, gelişti ve özellikle 20. yüzyılda daha

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

İŞ PLANI KISA ÖZET KOLAYAOF

İŞ PLANI KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İŞ PLANI KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

Ekonomi II. 24.Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma. Doç.Dr.Tufan BAL

Ekonomi II. 24.Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma. Doç.Dr.Tufan BAL Ekonomi II 24.Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 24.Ekonomik Büyüme ve Kalkınma

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK 1. Kişisel Bilgiler: İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3533 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 109 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %18 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Bölüm 2 Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Stratejik Yönetim Süreci İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik tüm bilgi toplama, analiz,

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

Girişimcilik Kurslarının Nazilli'deki Etkileri

Girişimcilik Kurslarının Nazilli'deki Etkileri Girişimcilik Kurslarının Nazilli'deki Etkileri Lütfi Özkal Genel Sekreter Senem Üzgen Gürsoy Kalite Yönetim Temsilcisi ve Akreditasyon sorumlusu Girişimcilik özellikle son yıllarda ekonominin gelişmesi

Detaylı

Türkiye, Avrupa nın en girişimci ülkesi

Türkiye, Avrupa nın en girişimci ülkesi Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 12 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkiye, Avrupa nın en girişimci ülkesi Amway Avrupa tarafından yaptırılan 2011

Detaylı