TOB N VERG S VE TÜRK YE DE UYGULANAB L RL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOB N VERG S VE TÜRK YE DE UYGULANAB L RL"

Transkript

1 TOB N VERG S VE TÜRK YE DE UYGULANAB L RL I. G R Dr. Fatih SARAÇO LU* Özgür AHAN** Uluslararası sermaye piyasaları, günümüzde geçmi e göre daha bütünle mi ve etkin bir hale gelmi olup; bu durum, mobil sermayenin daha yüksek oranda vergilendirilmesini zorla tırmaktadır. Bir ülkedeki yüksek oranlı vergiler, vergi mükelleflerinin sermayelerini yurt dı ına kaçırmalarına ve orada yerle melerine neden olabilmektedir. Bu durum, Avrupa Birli i içinde vergi uyumla tırması çalı malarının en önemli konulardan biri olup, uyum çalı malarıyla ilgili öncelikli konulardandır. Yüksek oranlı vergilerin, mükellefleri, sermayelerini yurt dı ına kaçırmaya yönlendirmesi nedeniyle; yüksek marjinal oranlı global vergileri globalle en dünya ekonomisinde etkin bir biçimde uygulamaya koymak çok zor olmaktadır 1. Sermayenin mobilitesinin giderek artması, di er bir ifadeyle daha akı kan bir hale gelmesi, hem mali idarelerin i ini zorla tırmakta hem de ülkelerin ekonomik sistemini daha kırılgan bir hale getirmektedir 2. Sermayenin bu denli hızlı akıyor olması, özellikle geli mekte olan ülkelerden ba layarak, tüm dünya ekonomisini etkisi altına alan ekonomik krizlerin tetikleyicisi olmaktadır. Artan sermaye hareketlerinin neden oldu u ekonomik dalgalanmalar ve krizlerin yarattı ı olumsuz etkilerin giderilebilmesi için, sermaye hareketlerinin kısıtlanmasına yönelik bazı önerilerde bulunulmu tur. Bu önerilerden biri de * Gazi Üniversitesi,..B.F. Maliye Bölümü Ö retim Görevlisi. ** Gazi Üniversitesi,..B.F. Maliye Bölümü Ara tırma Görevlisi. 1 Vito TANZI: Globalization and the Work of Fiscal Termites, Finance & Development, Vol: 38, No: 1, March 2001 (Çeviren: Hüseyin EN: Globalle me Ve Vergilemedeki Mali Bo luklar, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:241, Eylül-2001, s. 167). 2 Abdulkadir GÖKTA : Küreselle me ve Vergi Gelirlerinin Bile imine Etkileri, Sermaye Hareketlerinin Vergilendirilmesi Önerisi I, Yakla ım Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 89, Mayıs 2000, s. 98. SAYI TAY DERG S SAYI: 55 71

2 Tobin Vergisi dir. Bu çalı mada Tobin Vergisi nin uygulama biçimi ve alanı incelendikten sonra, verginin lehine ve aleyhine görü lere de inilecek; son olarak Tobin Vergisi ne benzer bir verginin Türkiye de uygulanabilirli i incelenecektir. II. TOB N VERG S N N TANIMI, KAPSAMI VE AMACI A. TANIMI VE KAPSAMI Küreselle menin devletler ve sosyal sınıflar açısından yarattı ı sorunları hafifletmek amacıyla yapılan öneriler, sermaye hareketlerinin sınırlandırılması kar ısında en azından bu hareketlerin vergilendirilmesi üzerine odaklanmı tır 3. Keynes 1936 yılında, finansal piyasalarda uygulanacak i lem vergilerinin kısa vadeli spekülasyonu engelleme ve uzun vadeli yatırımları te vik etme konusunda potansiyel rolüne dikkat çekmi tir. Keynes e göre, hisse senedi piyasasında uygulanacak böyle bir vergi, amacı kısa vadeli alım satım kârı elde etmek olanları etkileyecek, temel göstergelere bakarak yatırım yapanları ise etkilemeyecektir. lem vergisinin spekülasyonu engelleyici gücü, verginin yıllık kümülatif maliyeti hesaplanarak bulunabilir 4. James Tobin, spekülatif amaçlı uluslararası sermaye hareketlerinin giderek artmasının neden oldu u finansal ve ekonomik dalgalanmaları önlemek ve ulusal politikaları piyasanın diktatörlü ünden korumak için, dövizlerin çevrilmesini içeren bütün uluslararası kambiyo i lemlerini etkileyecek bir verginin uygulanmasını önermi tir 5. Öneri özet olarak, bir para biriminden ba ka bir para birimine çevrilecek olan paradan yüzde 0.1 ile yüzde 0.5 arasında de i en bir oranda vergi alınması biçimindedir 6. Söz konusu vergi hem alımda hem de satımda i lemin amacı ne olursa olsun, i lem miktarı üzerine uygulanacak oran kadar tahsil edilecektir. 3 Abdulkadir GÖKTA : Küreselle me Ve Vergi Gelirlerinin Bile imine Etkileri, Sermaye Hareketlerinin Vergilendirilmesi Önerisi II, Yakla ım Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 90, Haziran 2000, s statistiksel olarak, %1 oranında i lem vergisinin yıllık maliyeti her gün i lem yapılması halinde %8000'e, haftalık i lem halinde %180'e, aylık i lem halinde %27'ye ula makta, buna kar ılık 10 yıllık bir yatırım periyodunda yıllık efektif vergi oranı %0.2'ye dü mektedir (Celali YILMAZ: Döviz Kuru stikrarının Sa lanmasında Vergi Politikasından Yararlanılması: Tobin Vergisi, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 24, Mayıs - Haziran 2002, (activeline.com/active/ar iv/sayi24/döviz html). 5 Serap DURUSOY: Finansal Liberalle menin Sorgulanmasının Nedenleri, Dı Ticaret Dergisi, Sayı: 18, Temmuz 2000, (www.dtm.gov.tr/yayinlar/dergi/18/tem2000). 6 Aysel ARIKBO A: Tobin Vergisi Önerisi, stanbul Üni. ktisat Fak. Maliye Güncesi, Sayı: 7, Ekim 2001, (www.istanbul.edu.tr/iktisat/maliye/bulten7/tobinvergisi.html). 72 SAYI TAY DERG S SAYI: 55

3 Ba langıçta bu verginin sadece cari piyasada uygulanması dü ünülmü, fakat bu piyasada var olan kaçamak yolların çoklu u verginin di er tüm piyasaları kapsaması gerekti ini ortaya koymu tur. Tobin e göre bu vergi, uluslararası alanda bütün ülkelerde aynı oranda alınmalı ve de i ik hükümetler tarafından kendi toprakları üzerinde gerçekle en i lemler hangi döviz cinsinden olursa olsun bütün i lemler için geçerli olmalıdır. Verginin maliyeti aktifin elde tutulma dönemine ters orantılı oldu undan spekülasyonu yava latacaktır. Hesap durumu ne kadar kısa vadeli olursa, vergi maliyeti de otomatik olarak o kadar fazla olacaktır 7. B. AMACI Tobin in önerisi, spekülasyon maliyetlerini yükseltip, kısa vadeli veya gecelik spekülasyonlardaki kar elde etme olasılı ını azaltmak amacıyla uluslararası sermaye hareketleri üzerine yüksek oranda bir i lem vergisi getirilmesidir. Böylece ülke ekonomisine spekülasyon yolu ile verilen zararlar azaltılıp, ülke merkez bankaları ulusal para birimini daha kolay koruyabilecek ve vergi geliri de elde edilebilecektir 8. Tobin vergisi gibi bir uygulama ile finansal piyasalardaki a ırı dalgalanmanın engellenmesi konusu finans ve ekonomi literatüründe uzun bir süredir tartı ılmaktadır. Bu tartı malar genel olarak, finansal araçların alım satım i lemlerine vergi getirerek piyasalardaki kısa vadeli ve spekülatif amaçlı i lemlerin engellenmesi ekseninde geli mektedir. Böyle bir vergi ile yatırımcılar kısa vadeli spekülatif i lemlerden, uzun vadeli yatırımlara do ru yönelerek, ekonomik etkinli i sa layacak ve ayrıca ülkenin vergi gelirleri artacaktır. Görü ünün öncüsü Keynes e göre, hisse senedi piyasasında uygulanacak i lem vergisi ile kısa vadeli alım ve satım i lemleri yaparak kazanç sa lamayı amaçlayan spekülatif hareketler etkilenecek ve bu tür i lemlerin hacmi daralacaktır. Ancak, temel göstergelere bakarak gerçek anlamda ve uzun vadeli alım ile yatırım yapmayı hedefleyenler ise bundan etkilenmeyecektir 9. Tobin Vergisi nde temel ve öncelikli amaç kısa dönem spekülatif i lemleri azaltmak olup; böyle bir verginin di er bir amacı da yine hükümetlerin 7 Serap DURUSOY: a.g.m. 8 Burçak TULAY - Pelin Ataman ERDÖNMEZ: Küresel Krizlere Yeni Yakla ımlar, Türkiye Bankalar Birli i Bankacılar Dergisi, Sayı: 32, Aralık 1999, s Bekir Yener YILDIRIM: Sermaye Piyasalarında lem Maliyetleri, Sermaye Piyasası Kurulu Piyasa Gözetim Ve Denetim Dairesi, Yeterlilik Etüdü, Ankara, Ekim 2002, s. 11. SAYI TAY DERG S SAYI: 54 73

4 makro ekonomik ve parasal politikalardaki etkinli inin artmasını sa layarak, vergi yükünü daha adil da ıtabilmesine olanak sa layacak bir nefes alma alanı nın yaratılmasıdır 10. Di er bir ifadeyle; spekülatif amaçlı sermaye hareketleri nedeniyle, ulusal döviz kurları ve kur politikası baskı altında olan bir hükümet, ulusal parasının de erini koruyabilmek için faiz ve kur politikalarını yönlendirirken bazı a ır maliyetlere katlanmak zorunda kalmaktadır. Bu durum, ülkeleri istihdam, büyüme ve gelir da ılımı gibi ekonomi politikası amaçlarına ula mada olumsuz etkilemektedir. Tobin Vergisi bu anlamda spekülatif baskıları azaltarak mali sigorta fonksiyonu görmektedir 11. III. TOB N VERG S N N UYGULAMA B Ç M VE ALANI Tobin Vergisi herhangi bir paranın ba ka bir para birimine dönü türülmesi i lemleri üzerine oldukça dü ük oranda bir vergi uygulanmasıdır. Verginin konusu döviz i lemleridir. Kısaca, bir ülkede yapılacak tüm döviz i lemleri üzerinden aynı oranda vergi alınmasıdır. Verginin tam ve etkin bir biçimde uygulanabilmesi için tüm dünya ülkelerince benimsenmesi gerekmektedir 12. Tobin Vergisi sadece Fransa, ili ve Malezya da çe itli biçimlerde uygulanmaktadır. Ayrıca Kanada, ngiltere, ABD, Belçika, talya, Arjantin gibi ülkeler ile Dünya Bankası, IMF, OECD, G 8, G 20 gibi uluslararası organizasyonlarda çe itli tarih ve ekillerde Tobin Vergisi ni gündemlerine almı lardır 13. Spekülatörler döviz alım - satımı i lemlerini piyasadaki çok çe itli türev araçlarıyla yapmaktadır. Türev araçların çe itlili i, spekülatörlerin bu araçları kullanarak vergiden kaçınmalarına ve spekülasyon amacıyla piyasaya girmelerine neden olabilmektedir 14. Finansal sistemdeki türev araçlarının çe itlili i, Tobin Vergisi'nin uygulanaca ı i lemlerin kapsamının belirlenmesini zorla tırmaktadır. 10 Do an GÖKBEL: Uluslararası Bir Vergi: TOB N Vergisi, (www.esoes.net/kurumsal/yazi.asp?82). 11 Hasan SABIR: Küreselle me Sürecinde Ekonomik Kriz ve Tobin Vergisi, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 170, Kasım 2002, s Nesrin YILDIRIM: Finansal Piyasaların Yeniden Düzenlenmesi: TOB N Vergisi, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı: 37, Nisan 2002, s Zeynep ARIKAN - Hatice YURTSEVER: Sermaye Hareketlerinin Vergilendirilmesine li kin Bir Öneri: Tobin Vergisi, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 189, Haziran 2004, s Celali YILMAZ: a.g.m., (activeline.com/active/ar iv/sayi24/döviz html). 74 SAYI TAY DERG S SAYI: 55

5 Tobin Vergisi nin zararlı olabilece i bir ba ka konu da, ticari i lemlerin maliyetlerini artırabilecek olmasıdır. Bu nedenle ticari amaçlı döviz i lemlerinin spekülatif amaçlı i lemlerden ayrı tırılması gerekmektedir. Bu tarz i lemlerin vergiden istisna tutulması yoluna gidilebilir 15. IV. TOB N VERG S N N LEH NDE VE ALEYH NDEK GÖRÜ LER Tobin Vergisi lehinde ve aleyhindeki görü ler, verginin global anlamdaki etkilerinden çok ulusal bazda yarataca ı etkilere dikkat çekmektedir. Tobin Vergisi nin uluslararası bir vergi olarak uygulanması gerekti ini belirterek, 1999 yılında parlamentosunda kabul eden ilk ülke Kanada dır 16. Tobin Vergisi, spekülasyonu caydırma etkisi, gelir sa lama fonksiyonu, mali tampon fonksiyonu ve i lem vadelerinin uzamasını sa laması açılarından savunulan bir vergidir. i. Spekülasyonu Caydırma Etkisi: Yıllık efektif oranlara dönü türüldü ünde, kısa vadeli döviz alım - satımları üzerine konulacak dü ük oranlı bir verginin spekülasyonu caydırma etkisi çok büyük olabilecektir. Örne in, vergi oranının %0,001 olması durumunda 1000 $ lık bir i lem üzerinden 1 cent vergi alınacaktır. Bu durumda dahi spekülatif amaçlı sermaye hareketlerinin hacminin dü ece i öngörülmektedir 17. ii. Gelir Sa lama Fonksiyonu: Tobin Vergisi çok dü ük oranlarda uygulansa bile önemli büyüklükte bir vergi hasılatı sa layacaktır 18. Ancak sa lanacak bu gelirin ne ekilde kullanılaca ı ve da ıtımının nasıl yapılaca ı hususu tartı ılmaktadır. Bu konudaki en somut öneri Kopenhag daki Birle mi Milletler Sosyal ler Zirvesi nde UNDP tarafından ileri sürülmü tür. UNDP %0,05 oranındaki bir verginin ortalama olarak yıllık 100 milyar $ lık bir gelir sa layaca ını ve bu gelirin i sizlik ve fakirlikle sava için kullanılabilece ini belirtmi tir 19. A a ıdaki tabloda de i ik vergi oranlarında yıllık olarak ortalama ne kadar vergi hasılatı sa lanabilece i tahmini olarak gösterilmektedir. 15 Yusuf KILD : Menkul Kıymet lem Vergisi ve Türkiye de Uygulanabilirli i, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 179, A ustos 2003, s Yusuf KILD : a.g.m., s Nesrin YILDIRIM: a.g.m., s Hasan SABIR: a.g.m., s Nesrin YILDIRIM: a.g.m., s. 87. SAYI TAY DERG S SAYI: 54 75

6 Vergilenebilir döviz i lemi 2 trilyon $ 240 i lem günü = 480 trilyon $ - % 20 vergi istisnası (480-96) = 384 trilyon $ - % 20 vergi kaça ı (384 96) = 288 trilyon $ - % 50 i lem hacmi kaybı ( ) = 48 trilyon $ = 48 trilyon $ efektif vergi tabanı Yıllık vergi hasılatı (milyar $) %0,5 vergi oranı %1 vergi oranı % 0,1 vergi oranı Kaynak: Celali Yılmaz; a.g.m., actiyeline.com/active/ar iv/sayi24/döviz html den alınarak tarafımızdan derlenmi tir. Dünya finans piyasalarında döviz üzerinden yakla ık olarak günde 2 trilyon $ lık i lem hacmi gerçekle mektedir. Hesaplamalar buna göre yapılmı tır. iii. Mali Tampon (Fiscal Buffer) Fonksiyonu: Tobin Vergisi'nin ulusal hükümetlerin para politikalarını uygularken döviz kuru de i ikliklerine olan ba ımlılıklarını azaltaca ı belirtilebilir. Dolayısıyla ülkeler ulusal ekonomi politikalarını belirlerken ve uygularken daha ba ımsız kararlar alabilecekler ve uygulayabileceklerdir. Bu durum, esasen spekülasyonun azaltılmasının dolaylı bir sonucu niteli indedir 20. iv. Kısa Vadeli lemlerin Maliyetlerini Artırarak lem Vadelerinin Uzamasını Sa lamak: Tobin Vergisi uygulandı ında kısa vadeli i lemlerin maliyetlerinin artmasıyla birlikte risklerinin de artıyor olması, bu tarz fonların daha uzun vadeli yatırımlara yönelerek reel sektöre olan katkılarının artmasını sa layacaktır. Tobin Vergisi ni destekleyen bir ba ka görü de, vergi uygulamasının iki a amalı olması ile ilgilidir. Spahn açılımı olarak adlandırılan görü ; istikrarın oldu u dönem ile dalgalanmaların arttı ı dönemlerde uygulanan vergi oranlarının farklı olmasını veya ek bir vergi alınmasını önermektedir. Spekülatif giri ve çıkı ların artmaya ba ladı ı dönemlerde bu uygulama ile vergi oranı artırılarak sermaye çıkı larının yarataca ı olumsuz etki en aza indirilebilecektir Celali YILMAZ: a.g.m. 21 Paul Bernard SPAHN: The Tobin Tax and Exchange Rate Stability, Finance & Development, June 1996, s SAYI TAY DERG S SAYI: 55

7 v. Vergide E itlik ve Vergide Adalet lkelerinin Sa lanması: Verginin büyük bölümünün yüksek gelirli bireylerin sermaye üzerinden elde ettikleri gelirlerinden alınması ve verginin artan oranlı yapısının sa layaca ı etkiler, vergide adalet ve e itlik ilkelerinin sa lanmasında önemli bir fonksiyon görmektedir. Ayrıca, çok uluslu irketlerin vergi dı ı kalan bir çok i lemi için de, uluslararası kurumlar vergisi tabanının olu turulmasında önemli bir i lev görebilece i ileri sürülmektedir 22. Tobin Vergisi nin lehine olan görü lerin yanı sıra, böyle bir verginin spekülatif amaçlı sermaye hareketlerini engelleyemeyece i, uygulamada çe itli sorunlar do urabilece i, vergi oranının belirsiz oldu u, mali egemenlik sorununa ve politik sorunlara neden olabilece i gibi aleyhine görü ler de bulunmaktadır. Bu görü ler kısaca a a ıdaki gibi özetlenebilir. i. Tobin Vergisi Spekülatif Amaçlı Sermaye Hareketlerini Engellemez: IMF in yaptı ı bir çalı maya göre bu verginin finansal piyasalardaki dalgalanmayı azalttı ını gösteren çok az sayıda bulgu vardır. Yani bu tür bir vergi spekülatif amaçlı sermaye hareketlerini engelleyememektedir. Ayrıca böyle bir verginin dünya çapında uygulanamaması, verginin ba arı ansını azaltmaktadır 23. ii. Tobin Vergisi nin Çe itli Uygulama Sorunları Vardır: Verginin kaçakçılı ı ve vergiden kaçınma nedeniyle böyle bir verginin uygulanmasında sorunlar çıkabilmektedir. Örne in, Tobin Vergisi gibi bir vergi dünya ölçe inde uygulanmaz ise, bu tür i lemler vergi dı ı bölgelere kayabilecektir 24. iii. Kesin Bir Vergi Oranı Belirlenemez: Verginin tüm türev i lemleri kapsaması gerekti inden, kesin bir vergi oranı belirlemek zordur. Vergi oranlarının kesin olarak belirlenmesi sorunlara neden olacaktır. Yüksek oran belirlenmesi halinde finansal piyasaların daralmasına ya da daha büyük vergi kaçırma çabalarına neden olabilecek; dü ük oranda uygulanması halinde ise spekülatif hareketler üzerindeki caydırıcı etkisi dü ük olacaktır 25. iv. Mali Egemenlik Sorunu: Vergi ulusal sınırlar içinde de il de uluslararası bir uygulamaya konu olursa egemenlik tartı malarına neden olabilir. Tobin Vergisi temelde, verginin uygulamaya sokulması ile kar ıla ılabilecek 22 Hale BALSEVEN: Dünya Uygulamalarında ve Türkiye de Finansal Piyasalardaki lem Vergileri, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 265, Eylül 2003, s Janet G. STOTSKY: Why a Two Tier Tobin Tax Want Work, Finance & Development, June 1996, s ükrü KIZILOT Mustafa DURMU : Ekonomik Krizler Ve Kamu Maliyesi, Kriz Ve IMF Politikaları, Editör: Ömer Faruk ÇOLAK; Alkım Yayınevi, stanbul, 2002, s Aysel ARIKBO A : a.g.m. SAYI TAY DERG S SAYI: 54 77

8 teknik problemlerden çok, verginin uygulanmasına kar ı do an direncin yarataca ı politik kaygılar nedeniyle ele tirilmektedir. Bu konudaki en önemli engellerden biri de dünya çapında finans sektörünün vergilendirilmeye kar ı gösterdi i tepkidir 26. v. Politik Sorun: Tobin Vergisi nin konusu döviz i lemleridir. Dünyada günlük ortalama 2 trilyon $ lık döviz i lemi yapılmaktadır. Bu i lemlerin sadece %86 sı dokuz ülkede (sırasıyla; ngiltere, ABD, Japonya, Singapur, sviçre, Hong Kong, Almanya, Fransa, Avustralya) gerçekle mektedir. Böyle bir uygulama, üzerine vergi konulan i lemlerin hacmini daraltabilece inden, bu tür i lemlerin çok büyük miktarda yapıldı ı ülkeler vergiye kar ı direnmektedirler 27. V. TOB N VERG S N N TÜRK YE DE UYGULANAB L RL Türkiye yakın zamanda ya adı ı krizler ile finansal piyasalarının ne kadar kırılgan oldu unu bir kez daha göstermi tir. Özellikle 1980 sonrası finansal liberizasyon politikalarıyla dı a açılımını hızlandıran Türkiye nin 1989 yılında sermaye hareketlerini serbest bırakması ile birlikte izledi i sıcak para politikası kırılganlı ı artırmı tır. Çünkü sıcak parayı çekebilmek için yüksek faiz dü ük kur politikaları uygulanarak kur faiz arbitrajı yaratılmı tır. Dü ük kur ise sürekli olarak cari açık ve buna ba lı olarak ödemeler dengesi sorununu olu turmu tur. Bu dönemde süreklilik arz eden cari açık ile olu an ödemeler dengesi sorunu ve buna ba lı olarak artan dı borç stoku, ekonomide tıkanmaları ve sermaye kaçı ı ile ba layıp devalüasyonla son bulan krizleri istikrarlı bir hale getirmi tir. Türkiye de sermaye hareketleri cari açık ve devalüasyona neden olarak finansal piyasalarda krize yol açmaktadır. Dolayısıyla, sermaye hareketleri bir ekilde denetlenmeli ve çıkı ı engellenmeli ya da çıkı lardaki etkiler hafifletilmelidir. Sermaye hareketlerinin kontrolü ile döviz kuru ve faiz oranları üzerindeki baskı azalaca ından, hem cari açık problemi hafifleyecek, hem de yüksek reel faizin nedeni ve sonucu olan kamu dengesizli i giderilebilecektir. Bu amaçla Tobin Vergisi Türkiye için bir çözüm olabilir; ancak, uygulamanın faydaları yanında bir takım zararları da olabilir. Örne in, sermaye giri ini ters yönde etkileyebilir. Çünkü böyle bir vergi, risk maliyetini artırmakta ve bu tür i lemlerden elde edilen karı daraltmaktadır. Ancak spekülatif amaçlı sermaye giri inin azalması nedeniyle kurun istikrarlı bir yapıya oturması ve kriz riskinin azalması; uzun vadeli do rudan sermaye giri ini te vik edebilir. 26 Aysel ARIKBO A : a.g.m. 27 Hasan SABIR: a.g.m., s SAYI TAY DERG S SAYI: 55

9 Tobin Vergisi ne benzer bir verginin Türkiye'de halen uygulanmakta oldu u belirtilebilir. öyle ki, 1984'de büyük kısmı iptal edilen Gider Vergileri Kanunu'nun halen yürürlükte olan maddelerine göre, döviz alım satımları üzerinden %0,1 oranında Kambiyo Muameleleri Vergisi alınmaktadır. Ülkemizde kayıt dı ı i lemlerin boyutu ve parasal hareketlerin iz bırakmadan takibinin kolaylı ı dikkate alındı ında, bu vergiden sa lanan yıllık hasılatın vergi potansiyelinin çok altında kaldı ı görülmektedir. Dolayısıyla, vergi potansiyelini tam olarak kavrayamayan ve beklenilen vergi hasılatını yaratmaktan uzak olan Kambiyo Muameleleri Vergisi'nin, Tobin Vergisi'nin alternatifi olamayaca ı görülmektedir. Türkiye'de a ırı dalgalı olan MKB'deki i lemler üzerine de dü ük oranlı bir i lem vergisi getirilmesi tartı ılmı ; ancak, böyle bir vergi yürürlü e konulamamı tır 28. Türkiye de uygulanabilecek bir Tobin Vergisi a a ıda belirtilen özellikleri ta ımalıdır; Vergi, sadece sermaye çıkı larından alınmalı, sermayenin yurt içine giri inden alınmamalıdır. Ayrıca vergi kısa vadeli i lemlerden alınmalı ve belli bir süre yurt içindeki bir finansal araca ba lanan sermaye vergiden istisna tutulmalıdır. Nitekim benzeri bir uygulama Malezya tarafından 1997 Asya Krizi sırasında kısa bir süre için uygulanmı ve ba arı elde edilmi tir (böyle bir verginin uzun dönem uygulanmasının ne tür bir etki yarataca ı tam olarak bilinmemektedir) 29. Vergi bütün i lemleri kapsamalıdır. Her türlü türev i lem vergi kapsamına alınmalıdır. Do rudan yabancı sermaye yatırımları vergiden istisna tutulmalı veya oran %0 olmalıdır. Spekülatif amaçlı yatırımlar için süreye göre de i en oranlar uygulanmalıdır (Örne in; 6 aya kadar olan portföy yatırımları için %0.1, 6 aydan uzun portföy yatırımları için %0.05, bir yıldan daha uzun portföy yatırımları için %0.02 ve 18 aydan daha uzun portföy 28 Celali YILMAZ: a.g.m. 29 Hüseyin EN - Abdullah KESK N - Ersan ÖZ: Tobin Vergisi Spekülatif Amaçlı Sermaye Hareketlerini Önlemede Bir Çözüm Olabilir mi?, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 190, Temmuz 2004, s SAYI TAY DERG S SAYI: 54 79

10 yatırımları için %0 eklinde). Bu sayede, spekülatif amaçlı kısa vadeli yabancı sermaye cezalandırılırken, uzun vadeli yatırımlar te vik edilmi olmaktadır. Bu tür bir uygulama denetim açısından da kolaylık sa lar. Çünkü daha az vergi ödemeyi amaçlayan yabancı sermaye, ülkedeki kalı süresini ispatlamak isteyece inden giri ve çıkı tarihleri ile ilgili belge düzenine dikkat edecektir. Spekülatif amaçlı yatırımlar için dü ünülebilecek bir di er yöntem 1991 yılında ili de uygulanan, belirli süreler için bankalarda zorunlu kar ılık bulundurulması zorunlulu udur 30. Ayrıca Bakanlar Kuruluna vergi oranlarını belli bir oranda artırma ya da azaltma yetkisi verilebilir. Anayasamızın 73. maddesinde verilen yetki bu vergi için de uygulanabilmelidir. Böylelikle olu abilecek bir dalgalanmada sermaye çıkı ının engellenmesi için anında müdahale edilebilir. Yurtiçi ve yurt dı ı bankalar arası döviz i lemlerini denetleyecek bir bilgi i lem a ı kurulmalı ve TCMB veya BBDK gibi bir organa tam yetki verilerek denetim sa lanmalıdır. Bu sayede yurda giri yapan yabancı sermayenin yurt içinde ne kadar kaldı ı takip edilebilir. Elde edilen vergi geliri kamu bütçesi dı ında ayrı bir fonda toplanarak TCMB nin rezervlerine eklenmeli ve kurun istikrarı için kullanılmalıdır. Bu sayede uluslararası kurulu lar (WB, IMF gibi) ile di er ülkelerin böyle bir vergi uygulaması nedeniyle do abilecek tepkileri kısmen de olsa önlenebilir. Belirtilen çerçevede uygulanacak bir vergi, uluslararası bir uygulama içermese bile, ba arı ansı yüksek olabilir. Çünkü kısa vadeli i lemlerin do rudan sermaye giri inden ayrılarak vergilendirilmesi do rudan sermaye giri ini olumsuz etkilemeyece i gibi, kurun istikrara kavu ması ve kriz riskinin azalması, do rudan sermaye giri inde olumlu bir etki yaratabilecektir. VI. SONUÇ 1990 lı yıllarda ya anan krizler, Tobin in ileri sürdü ü ve adının verildi i sermaye hareketlerine yönelik global bir vergi uygulamasını yeniden gündeme getirmi tir. Vergi, genel olarak spekülatif amaçlı sermaye hareketlerinin maliyetini 30 Hüseyin EN - Abdullah KESK N - Ersan ÖZ: a.g.e., s SAYI TAY DERG S SAYI: 55

11 artırdı ı ve caydırıcı bir etki yarattı ı için, bu tür i lemlerin neden oldu u dalgalanmaların önüne geçilece i ileri sürülmektedir. Ancak verginin tüm dünyada aynı biçimde ve oranda uygulanması, oranının belirlenmesi, vergi kaçakçılı ı ve vergiden kaçınma gibi bazı teknik güçlüklerinin yanı sıra, ulusal egemenlik ve finans piyasalarına hakim ülkelerin kar ı çıkmaları gibi politik güçlükleri de bulunmaktadır. Böyle bir verginin Türkiye de uygulanabilirli i tartı ılmalıdır. Ancak son yıllarda ya anan krizler Ülkemizdeki finansal piyasaların ne kadar kırılgan oldu unu ve bu tarz sermaye hareketlerinin ülke ekonomisine ne kadar büyük zararlar verdi ini göstermektedir. Dolayısıyla Tobin Vergisi nin Türkiye de piyasa artlarına göre ve uluslararası alanda tepki çekmeyecek bir biçimde uygulanması önerilebilir. KAYNAKÇA ARIKAN, Zeynep YURTSEVER, Hatice: Sermaye Hareketlerinin Vergilendirilmesine li kin Bir Öneri: Tobin Vergisi, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 189, Haziran ARIKBO A, Aysel: Tobin Vergisi Önerisi, stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi Maliye Güncesi, Sayı: 7, Ekim 2001, (www.istanbul.edu.tr/iktisat/maliye/bulten7/tobinvergisi. html). BALSEVEN, Hale: Dünya Uygulamalarında ve Türkiye de Finansal Piyasalardaki lem Vergileri, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 265, Eylül DURUSOY, Serap: Finansal Liberalle menin Sorgulanmasının Nedenleri, Dı Ticaret Dergisi, Sayı: 18, Temmuz 2000, (www.dtm.gov.tr/yayinlar/dergi/18/tem2000). GÖKBEL, Do an: Uluslararası Bir Vergi: TOB N Vergisi, (www.esoes.net/kurumsal/yazi.asp?82). GÖKTA, Abdulkadir: Küreselle me Ve Vergi Gelirlerinin Bile imine Etkileri, Sermaye Hareketlerinin Vergilendirilmesi Önerisi I, Yakla ım Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 89, Mayıs SAYI TAY DERG S SAYI: 54 81

12 GÖKTA, Abdulkadir: Küreselle me Ve Vergi Gelirlerinin Bile imine Etkileri, Sermaye Hareketlerinin Vergilendirilmesi Önerisi II, Yakla ım Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 90, Haziran KILD, Yusuf: Menkul Kıymet lem Vergisi ve Türkiye de Uygulanabilirli i, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 179, A ustos KIZILOT, ükrü DURMU, Mustafa: Ekonomik Krizler Ve Kamu Maliyesi, Kriz Ve IMF Politikaları, Editör: Ömer Faruk Çolak, Alkım Yayınevi, stanbul, SABIR, Hasan: Küreselle me Sürecinde Ekonomik Kriz ve Tobin Vergisi, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 170, Kasım EN, Hüseyin KESK N, Abdullah ÖZ, Ersan: Tobin Vergisi Spekülatif Amaçlı Sermaye Hareketlerini Önlemede Bir Çözüm Olabilir mi?, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 190, Temmuz SPAHN, Paul Bernard.: The Tobin Tax and Exchange Rate Stability, Finance & Development, June STOTSKY, Janet G.: Why a Two Tier Tobin Tax Want Work, Finance & Development, June TANZI, Vito: Globalization and the Work of Fiscal Termites, Finance & Development, Vol:38, No:1, March 2001 (Çeviren: Hüseyin EN: Globalle me ve Vergilemedeki Mali Bo luklar, Vergi Dünyası, Sayı:241, Eylül ). TULAY, Burçak ERDÖNMEZ, Pelin Ataman: Küresel Krizlere Yeni Yakla ımlar, Türkiye Bankalar Birli i Bankacılar Dergisi, Sayı: 32, Aralık YILDIRIM, Bekir Yener: Sermaye Piyasalarında lem Maliyetleri, Sermaye Piyasası Kurulu Piyasa Gözetim Ve Denetim Dairesi, Yeterlilik Etüdü, Ankara, Ekim YILDIRIM, Nesrin: Finansal Piyasaların Yeniden Düzenlenmesi: TOB N Vergisi, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı: 37, Nisan YILMAZ, Celali: Döviz Kuru stikrarının Sa lanmasında Vergi Politikasından Yararlanılması: Tobin Vergisi, Active, Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 24, Mayıs - Haziran 2002, (www.acyiline.com/active/ar iv/sayi24/ döviz html). 82 SAYI TAY DERG S SAYI: 55

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Gazi Erçel Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan 1998 Ankara I. Giriş Ocak ayı başında

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK)

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE TÜRK FİNANSAL

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Finansal Sistem; fonun arz ve talebini dengeleyen ve fonları zaman, miktar, vade ve kişiler bazında kullanılabilir hale getiren bir sistemdir. Finansal Sistemin görevleri: Malların,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

I. Uluslararası Parasal Ortam 1

I. Uluslararası Parasal Ortam 1 İÇİNDEKİLER Ön Söz Teşekkür Öğrenciye Editör ün Notu XI XIII XV XIX I. Uluslararası Parasal Ortam 1 1. Döviz Piyasası 3 Döviz İşlem Hacmi 3 Coğrafi Döviz Kuru İşlemi 4 Spot Döviz Kurları 7 Döviz Arbitrajı

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR LİSTESİ vii ix xiv xvi GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ I. EKONOMİK VE PARASAL BİRLİKTE

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri ÜNİTE:1 Finansal Piyasaların Organizasyonu/Yapısı ÜNİTE:2 Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ÜNİTE:3 Menkul Kıymet Yatırımları ÜNİTE:4 Yatırım İçin Bilgi Kaynakları ÜNİTE:5 Temel Analiz 1 ÜNİTE:6 Teknik Analiz

Detaylı

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi FİNANS VE MAKROEKONOMİ Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Krizler ve Ekonomi Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Sistemin İşleyişi Doğrudan Finansman : Fon akışı finansal aracı kullanılmadan

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ekim) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar.

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar. EKON 436 2. Vize A Ad-Soyad renci No 1) Akbank' n u anki toplam mevduat n 100 milyar TL, toplam rezervinin 30 milyar TL ve toplam kredilerinin 70 milyar TL oldu unu kabul edelim. Zorunlu kar k oran ise

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı 13 Ekim 2011 Malatya KÜRESEL KRİZ ORTAMINA NASIL GELİNDİ? Net Bugünkü Değer Yöntemi Varlık fiyatlarının indirgenmiş nakit akımları (Net

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v TABLOLAR LİSTESİ... xiv ŞEKİLLER LİSTESİ... xv KISALTMALAR... xvi GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v TABLOLAR LİSTESİ... xiv ŞEKİLLER LİSTESİ... xv KISALTMALAR... xvi GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TABLOLAR LİSTESİ... xiv ŞEKİLLER LİSTESİ... xv KISALTMALAR... xvi GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL AÇIDAN İŞSİZLİK, YOKSULLUK VE İSTİHDAMI ARTIRMAYA YÖNELİK POLİTİKALAR I. İŞSİZLİK...

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından 11/03/2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılında

Detaylı

tcmb nin kararları ve bankalar

tcmb nin kararları ve bankalar Ömer Faruk Çolak ofc1962@yahoo.com EKONOMİMASASI tcmb nin kararları ve bankalar GİRİŞ Bugün yine tartışılan sektör konumuna gelen bankacılık sektörü, 2001 yılı krizi sonrası getirilen önlemlerle bilanço

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TOBIN VERGİSİ

KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TOBIN VERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TOBIN VERGİSİ HAZIRLAYAN A.Ufuk Yıldız İktisat Yüksek Lisans Ocak, 2005 ADANA İÇİNDEKİLER

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ağustos 2012, No: 38

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ağustos 2012, No: 38 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ağustos 2012, No: 38 i Bu sayıda; Haziran Ayı Ödemeler Dengesi Verileri, Haziran Ayı Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Verileri değerlendirilmiştir. i 1 Cari açığı

Detaylı

GRAF K L STES. Kar lama Oran Grafik II.15 Faiz D Bütçe Dengesi 14 Grafik II.16 Bütçe Dengesi 14 Grafik II.17 Merkezi Yönetim Borç Stoku 15

GRAF K L STES. Kar lama Oran Grafik II.15 Faiz D Bütçe Dengesi 14 Grafik II.16 Bütçe Dengesi 14 Grafik II.17 Merkezi Yönetim Borç Stoku 15 GRAF K L STES Grafik I.1 Küresel Büyüme 2 Grafik I.2 Özel Kesim Tüketim Harcamalar n n Geli imi 2 Grafik I.3 G-20 Ülkeleri i sizlik Oranlar 3 Grafik I.4 G-20 Ülkeleri Enflasyon Oranlar 3 Grafik I.5 Kamu

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 12:00 EUR Almanya Yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (12 Ay) AZ 1,80% 1,70% 13:00 EUR Sanayi Üretimi (Aylık) (Kas) ORTA 0,5% -0,1% 13:00

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ocak 2012, No: 20

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ocak 2012, No: 20 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ocak 2012, No: 20 Bu sayıda; Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler Raporundaki tespit ve değerlendirmelere yer verilmiştir. i Dünya Bankasından

Detaylı

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı.

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı. Makro Veri Büyüme ve Dış Ticaret: Türkiye ekonomisi için yüksek büyüme=yüksek dış ticaret açığı İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr TÜİK tarafından bugün açıklanan

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ. Dr. Süleyman BOLAT

ÖDEMELER DENGESİ. Dr. Süleyman BOLAT ÖDEMELER DENGESİ 1 ÖDEMELER DENGESİ NEDİR? Ödemeler dengesi (balance of payments, BP) : Bir ülkedeki yerleşiklerin diğer ülkelerle (dış alemle), belirli bir dönemde (yılda) gerçekleştirdikleri iktisadi

Detaylı

Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı

Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı Tarih: 16.01.2011 Sayı: 2011/01 Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı 2003-2010 yıllarını kapsayan 8 yılda, şirketlerin kâr aktarımı, faiz ödemeleri ve portföy yatırımları aracılığıyla,

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME Niyazi ÖZPEHRİZ FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME 1. Giriş Finansal sistemin işleyişi, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. İyi işleyen bankacılık sistemi ve menkul

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Kurumu BDDK nternet Sitesi Eri im statistikleri Raporu.. BDDK nternet Sitesinde Genel Durum Haftalık (.. -..) Aylık (.. -..) Aylık (.. -..) Yıllık (.. -..) Toplam

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 09:00 EUR Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Tem) ORTA 1,0% -1,4% 09:00 ZAR Döviz Rezervleri (USD) (Ağu) AZ 46,01B 45,82B 09:00 ZAR Net Döviz Rezervleri

Detaylı

Fon Bülteni Eylül Önce Sen

Fon Bülteni Eylül Önce Sen Fon Bülteni Eylül 216 Önce Sen Fon Bülteni Eylül 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/8/21-31/8/216 2 2 1 1-11,1 11,34 1,43 11,47 1,2 11,31 12,1 8,72

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

BUMERANG YATIRIM ORTAKLI I A YILI FAAL YET RAPORU

BUMERANG YATIRIM ORTAKLI I A YILI FAAL YET RAPORU BUMERANG YATIRIM ORTAKLI I A.. 2004 YILI FAAL YET RAPORU BUMERANG YATIRIM ORTAKLI I A.. 2004 YILI FAAL YET RAPORU I. G R 1- Raporun Dönemi : 01.01.2004-31.12.2004 2- Ortaklı ın Ünvanı : Bumerang Yatırım

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Küresel Kriz ve Sermaye Piyasaları Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Sunum Akışı Küresel Krizin Oluşumu Kriz Neden Önlenemedi? Krize Karşı Tepkiler Düzenleyiciler Açısından Yapılması Gerekenler

Detaylı

İSTANBUL ALTIN BORSASI. MİDHAT ŞENER Başkan

İSTANBUL ALTIN BORSASI. MİDHAT ŞENER Başkan İSTANBUL ALTIN BORSASI MİDHAT ŞENER Başkan İstanbul Altõn Borsasõ Türkiye Altõn Talebi Açõsõndan Dünyada ilk Sõralarda Yer Almaktadõr Ülke Talep (ton) 1. Hindistan 670 2. İtalya 400 3. ABD 290 4. Tayland

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Erol YENER Doğum Tarihi: 20/06/1970 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İşletme Böl. Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 Y. Lisans İşletme

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler İkinci Dünya Savaşı ndan sonra başlayıp 1990 sonrasında ivme kazanan ulusal ve uluslararası finansal

Detaylı

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010 Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler Ekim 2010 Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan günlük veriler baz alınarak yapılmaktadır. Çalışmanın amacı,

Detaylı

FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER 27.01.2014 FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER Genel Bakış EUR/USD ( Euro / Dolar ) Teknik Analiz GBP/USD ( Sterlin / Dolar ) Teknik Analiz USD/TRY ( Dolar / Lira ) Teknik Analiz XAU/USD ( Altın / Dolar )

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİ. Genel

DÜNYA EKONOMİSİ. Genel DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin küresel ekonomik krizin ardından,

Detaylı

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir.

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir. Genel Görünüm 2008 yılı son çeyreğinde tüm dünya ekonomilerini ve finans piyasalarını derinden etkileyen küresel kriz, tüm ülke hükümetlerinin aldıkları mali ve para politikası önlemleri ile 2009 yılı

Detaylı

17,250 16,500 15,750 15,000 14,250 13,500 12,750 12,000

17,250 16,500 15,750 15,000 14,250 13,500 12,750 12,000 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 16,272 -%0.7 TL/$ 1,448,131 -%0.2 Bono Faizi (15 Aralõk 2004) %28.6 -%1.1 İMKB 1500 1250 1000 750 500 250 0 14,618 325 İşlem Hacmi ($ mn) 16,008 535 İMKB-100

Detaylı

4 - Yurtiçinde Yerleşik Kişilerin Yurtdışındaki Portföy Yatırımları-Enstrüman Dağılımı (2001-2015Q3)

4 - Yurtiçinde Yerleşik Kişilerin Yurtdışındaki Portföy Yatırımları-Enstrüman Dağılımı (2001-2015Q3) İÇİNDEKİLER 1 - Uluslararası Yatırım Pozisyonu - Aylık (2014-2015 Ekim) 2 - Uluslararası Yatırım Pozisyonu - Çeyreklik (2006Q1-2015Q3) 3 - Uluslararası Yatırım Pozisyonu - Yıllık (1996-2014) 4 - Yurtiçinde

Detaylı

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15 Haziran Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Kurumu BDDK nternet Sitesi Eri im statistikleri Raporu.. BDDK nternet Sitesinde Genel Durum Haftalık (.. -..) Aylık (.. -..) Aylık (.. -..) Yıllık (.. -..) Toplam

Detaylı

Yurtiçinde ise sadece TCMB Anketi aylık TÜFE beklentisi açıklanacak.

Yurtiçinde ise sadece TCMB Anketi aylık TÜFE beklentisi açıklanacak. Ekonomik Gündem Ekonomik takvimde bugün izlenecek en önemli datalar, Avrupa seansında Almanya ÜFE, Fransa TÜFE, Euro- Bölgesi Cari işlemler dengesi, ABD seansında ise haftalık işsizlik başvuruları, Philly

Detaylı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. KISIM 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANIMI... 5 2. İŞLETME SERMAYESİNİN FİNANSAL YÖNETİMDEKİ YERİ... 6

İÇİNDEKİLER I. KISIM 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANIMI... 5 2. İŞLETME SERMAYESİNİN FİNANSAL YÖNETİMDEKİ YERİ... 6 İşletme Sermayesi Yönetimi v İÇİNDEKİLER I. KISIM I. İŞLETME SERMAYESİNİN TANITIMI... 3 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANIMI... 5 2. İŞLETME SERMAYESİNİN FİNANSAL YÖNETİMDEKİ YERİ... 6 3. İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 11:30 GBP İkramiyeler Hariç Ortalama Gelirler (Ağu) AZ 2,1% 2,1% 11:30 GBP Ortalama Gelir Endeksi + İkramiye (Ağu) YÜKSEK 2,3% 2,3% 11:30 GBP

Detaylı

Merkez in 2016 Para ve Kur Politikası..! Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici olmuştur..!

Merkez in 2016 Para ve Kur Politikası..! Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici olmuştur..! TCMB Mevcut Duruşu: Enflasyon görünümüne karşı sıkı Döviz likiditesinde dengeleyici Finansal istikrarı destekleyici niteliğini korumaktadır. Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

Fon Bülteni Ocak Önce Sen

Fon Bülteni Ocak Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/12/215-31/12/216 % 3 25 2 15 1 5 9,2 8,28 17,74 11,43 9,94 11,43

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma

Detaylı

YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ

YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Dr. Şeref SAYGILI BDDK, Mali Sektör Politikaları Dairesi 6 Eylül 2003, ODTÜ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ J. SCHUMPETER (1912), EKONOMİK GELİŞMENİN TEMELİNİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı