Halim AMLIOLU***

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Halim AMLIOLU*** - 350 -"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 Issn: ARDEEN(RZE) YÖRES NDE TELEFERK KURULUMU VE KULLANIMININ SOSYAL HAYATA VE EKONOMYE ETKS CABLE CAR INSTALLATION AND THE IMPACT OF ITS USAGE ON SOCIAL LIFE AND ECONOMY IN THE ARDEEN (RZE) REGION Tamer ÖZLÜ* Sava ÇALAK** Halim AMLIOLU*** Öz Corafya insan hayatında birçok olayı etkiledii gibi ulaım faaliyetlerini de etkilemektedir. Ardeen Yöresi nde corafi artlardan dolayı ulaımda yaygın olarak teleferik kullanılmaktadır. Özellikle çay tarımı yapılan arazilerde çayların taınması amacıyla teleferik yaygın olarak kullanılan ulaım aracı olmutur. Son yıllarda ise Fırtına Deresi vb. turistik alanlarda turizm amacıyla kullanılmaktadır. Çalımada teleferik kullanımının insan hayatı üzerindeki etkisi aratırılmı olup, yöredeki teleferik kullanımlarının iyiletirilmesi konusunda öneri verilmesi amaçlanmıtır. Anahtar Kelimeler: Ardeen, Teleferik, Fırtına Vadisi. Abstract Geography effects many factors in human life. It also effects the transportation activities. Due to to pographic conditions, cable car is used widely in the Ardeen district. Especially the transportation of tea in lands where tea is cultivated has been the main area of usage. In recent years places Fırtına Valley have been used for touristic purposes. In this study, an investigation of the effect of cable car on human life is carried out, The objective of the study is to develop recommendations to improve the utilisation of the cable car in the district. Keywords: Ardeen, Cable car, Fırtına Valley. 1. GR Teleferik, birbirinden uzak iki yer arasında, havada gerilmi olan bir ya da birkaç çelik halat üzerinde balanarak yol alan asılı taıta verilen genel isimdir.teleferik sistemleri halatlı iletim sistemleri grubunda olup, genellikle insanların taınmasında kullanılmaktadır (Demirsoy, M., 2013). nsan hayatındaki önemine vurgu yapmak için, düzenlenen bu çalıma ile teleferiin ne tür aamalardan geçtii anlatılmak istenmitir. Öyle ki teleferik trafik sorunlarına az da olsa çözüm üreten, ekonomik anlamda kar salayan ve çevre dostu olan bir teknolojidir. Teleferik tekniinin kullanımı, M.Ö.250 yıllarında Çin de surların inaatında kullanılacak malzemelerin halatla basit iletimi ile balamıtır yılında Avusturya-talya Alp Savaları nda askerin halatla iletimi yapılmıtır. Dünya da ilk kabinli teleferik tesisi ise 1935 yılında Sun-Valley, U.S.A., (A.B.D.) de gerçekletirilmitir. Sonraki yıllarda sırasıyla 3 lü ve 4 lü kabinli teleferik, çift-tek halatlı 20 li kabin Fransa, 24 lü kabin Avusturya, çok halatlı, 30 lu kabin, 1 çekici ve 2 taıyıcı halat-sviçre, iki halatlı sarkaç yol, çift katlı kabin, 180 kiilik-sviçre tesisleri kullanılmaya balanmıtır(demirsoy, M., 2013). * Yrd.Doç.Dr.,Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Fen-Edebiyat Fakültesi,Corafya Bölümü. ** Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Corafya Bölümü. *** Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Corafya Bölümü

2 Teleferik sistemlerinin genelde tercih edildikleri yerler engebeli arazilerde ve zorlu ulaım hatları güzergâhlarındadır. Turizm amaçlı kurulan ve doa ile iç içe bir yolculuk imkânı sunan bu sistem uygulanacaı yerlerin corafyasına uyum salamak zorundadır. Sosyo-ekonomik olarak bakıldıında, Türkiye de kullanılan, özellikle Rize nin Ardeen lçesi ndeki teleferik sistemleri çay tarımında, çay yüklerinin taınması amacıyla kullanılmaktadır Amaç, Materyal ve Yöntem Ardeen Yöresi düünüldüünde teleferiin önemi; saladıı yararları, kurulumunun ve kullanımının ekonomiye ve sosyal hayata etkisi incelenmitir. Aynı zamanda Fırtına Vadisi boyunca kara yolu yanı sıra bir teleferik güzergâhı düüncesi üzerine küçük ölçekli bir çalıma yapılmıtır. Teleferik kurulumundaki sıkıntılar çalıılmakla birlikte gereken malzemelerde incelenmitir. nsan hayatındaki önemi göz önünde bulundurulup, kolaylıkları ve avantajları çalıılmak istenmitir. Ardeen Yöresi ve Çevresi nde ki çay üretimi ve taıma sistemleri içinde önemli bir yere sahip olan teleferiin daılımı ve kullanım oranları belirlenmitir. Aratırmayaliteratür taraması yapılarak balanmı, teleferik ve kullanımı hakkında bilgiler toplanmıtır. Ayrıca Ardeen Belediyesi, Ardeen Nüfus Müdürlüü ve Türkiye statistik Kurumu nun çalımaları incelenmi veçalımalar fotoraf çekimi ile desteklenmitir. Bu çalımada araziye belli aralıklarla gidilmitir. Ayrıca ilgili kurum ve kurululardaki personellerle röportaj yapılmıtır. Bilgisayarlarda haritalar hazırlanmı ve çeitli internet sitelerinden yararlanılmıtır Aratırma Sahası nın Corafi Yeri ve Sınırları Aratırma Sahamız D1 e göre Dou Karadeniz Bölgesi nde,d2 ye göre Trabzon Alt Bölgesi nde ve D3 içerisinde yer alan Rize li ne balı Ardeen lçesidir. lçe 40-22've 41-28' dou meridyenleri ile 40-20've 41-20'kuzey paralelleri arasında yer almakta olup, güneyinde Çamlıhemin, dousunda Fındıklı, batısında Pazar lçeleri ve kuzeyinde Karadeniz bulunmaktadır(d1,d2,d3 istatistiki bölge birimleri ). Ardeen lçesi, Rize l merkezine 47 km. uzaklıkta olup, 585 km² lik toplam alana sahiptir ve Rize nin en büyük ilçesidir (ekil 1). ekil 1. Ardeen lçesi nin lokasyon haritası. lçe arazisi Tunca ve Fırtına Dereleri bata olmak üzere birçok irili ufaklı akarsu tarafından parçalanmıolup, engebeli bir topografyaya sahiptir

3 2.ARDEEN YÖRES NN BALICA CORAF ÖZELLKLER 2.1.Jeomorfolojik Özellikler lçenin doal yapısını dar bir kıyı eridi ile bu eridin hemen ardından kıyıya paralel olarak uzanan dalar belirler. Çok sayıda akarsu tarafından kesilen bu eridin en geni düzlüklerini taban seviyesi ovaları oluturmaktadır. Tümüyle akarsuların getirdii alüvyonlardan oluan bu düzlükler, akarsuların denize kavutuu noktadan itibaren içeriye doru metreye kadar taban seviyesi ovası eklinde, 9-10 km'ye kadar da taraça düzlükleri eklinde uzanmaktadır. Bu düzlüklerin kıyı boyunca olan genilikleri ise yaklaık olarak 200 m ile 1000 m arasında deimekte olup, hemen tamamı yerleik alanlardır. Bunlardan en geni olanı ise Ardeen lçe Merkezi nin yerleim alanını da oluturan Fırtına Deresi'nin oluturduu birikim ovasıdır. Güneyde Erzurum il sınırını belirleyen Dou Karadeniz Da Silsilesi nin içerisinde Kaçkar Daı(3932m.) bulunmakta olup,bu sıra üzerinde buzul dönemlerine ait ekillere de rastlanmaktadır. Bu da silsilesi genç yapılı akarsular tarafından parçalanmıtır. Bölgenin bol yaı almasından dolayı akarsuların debileriyüksektir ve kısa mesafede denize döküldükleri için aınım kuvvetlidir. Bu akarsuların en önemlileri ise ilçe merkezine dökülen Fırtına Deresi ve Tunca Deresi dir(ekil 2). ekil 2. Ardeen lçesi ve Yakın Çevresi nin Fiziki Corafya Haritası ( yükselti basamakları). lçe arazisi akarsular tarafından çok fazla parçalanması nedeniyle, engebeli bir toporafyaya sahiptir. Sahip olduu toporafyadan dolayı ulaım faaliyetlerinde güçlükler çekilmektedir. Bu güçlükleri yöre halkı teleferik kullanarak amaktadır. 2.2.klim Özellikleri Dou Karadeniz klim koulları lçe için de geçerli olup, saha ılıman ve bol yaılıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 13,5 C dir. En souk ay ubat (ortalama 6,4 C), en sıcak ay ise Austos olup (ortalama 23 C), dir. Ardeen lçesi Türkiye nin en çok yaı alan ilçelerinden biri olup, kurak mevsimi yoktur. Her mevsim düzenli olarak yaı görülmektedir. Fakat en fazla yaı sonbahar en az ise ilkbahar aylarında dümektedir. Yıllık yaı miktarı mmnin üzerindedir. Nem oranı her zaman %75 lerin üstüne çıkmaktadır(tablo 1)

4 Tablo 1. Uzun yıllık ortalama sıcaklık ve yaı deerleri, ölçülen en yüksek ve en düük deerler( ). Kaynak:http://www.dmigm.gov.tr. Aratırma Sahası genel olarak deerlendirildiinde, yerel ve genel basınç artlarından dolayırüzgarlar farklı yönlerden esmektedir. Kı aylarında Dou Anadolu Antisiklonunun ve Sibirya Antisiklonunun birlemesi; güneydeki metreye yakın yükseltideki daları aarak fön etkisi oluturabilmektedir. Bu durum, kı aylarında sıcaklıkların dümesini engelledii gibi artmasını da salamaktadır. 2.3.Bitki Örtüsü Sarp ve engebeli arazi yapısının ve ikliminin de etkisiyle lçe nin bitki örtüsü, genelde m yüksekliindeki kısımları kaplayan ormanlardan olumaktadır. Tarıma elverili arazi % 13, orman alanı % 24, çayır mera alanı % 32, talık, kayalık, akarsu ve yerleim alanı ise% 31 dir (Foto 1). Foto 1. Ardeen lçesi Akkaya Köyü kuzey yamacında görünen geni yapraklı aaçlardan bir görünüm

5 Kıyı boyunca sürekli otlatma ve tahribat sonucunda geni yapraklı aaçlar çalı formunda kalmaktadır. Ancak bu durum bu vadi için geçerli deildir. Ayrıca bu sahada Akdeniz kökenli bitkilerde bulunmaktadır. Sahada Akdeniz e ait Defne (Laurusnobilis) ve Funda (Ericaarborea) görülmektedir. Karadeniz e ait sahada görülen türler ise; Mumula (Mespilusgermanica), Orman gülü (Rhododendronponticum) ve Kızılcık (Cornus mas) tır. Her mevsim yaılı, yazları serin geçen ve kıları pek souk olmayan okyanus iklimine sahip bölgelerde, su istei orta derecede geni yapraklı orman toplulukları yer alır. Kayınlar (Fagusorientalis) bu alanda 1000 metrenin üzerine çıkar. Buralarda Kızılaaç(Alnusglutinosa) oldukça yaygındır. Bununla beraber Ihlamur(Tiliagrandifolia), Kestane (Castaneasativa), Karaaaç (Ulmuscampestris), Gürgen(Carpinusbetulus) de bulunmaktadır. Aaçcık katında ise Ormangülü(Rhododendronponticum), Fındık (Corylusavellana), Karayemi(Prunus laurcerasus), üvez(sorbusaria) gibi türlerhakimdir m yükseklikten sonra Kayınla beraber Ladinler karıık halde bulunmaktadır m den sonra Ladinler yaygınlamaya balar. Ladinin (Piceaorientalis) bu kadar yüksee çıkmasını ve yetimesini salayan, yörede meydana gelen sis olayıdır. Yüksek kesimlerde Ladinle birlikte Sarıçam karıık halde bulunurken, sonrasında Sarıçam (Pinus silvestris)hakim tür olarak kalır m ve dier yükseltilerde ise yüksek da çayırları bulunmaktadır(atalay,., 2007) Nüfus Özellikleri Ardeen lçesi 1965 yılından bu yana düzenli olarak artan bir nüfus yapısına sahiptir.2000 yılına kadar köy nüfusu ehir nüfusundan fazla iken, bu yıldan sonra ehir nüfusu artmakta köy nüfusu ise azalmaya balamaktadır.1990 yılına kadar artan köy nüfusu 2000 yılına doru tekrar azalmaya balamıtır.2008 yılında artan köy nüfusu 2009 da azalıp, 2013 yılına kadar yavaça artmıtır. Son yıllarda köylere bir göç hareketi balamıtır (Tablo 2). Tablo 2.Yıllara göre Ardeen Nüfusu. Kaynak: Çalıma Sahası nda genellikle erkek nüfus göç hareketine katılmakta, kadın nüfus yörede kalmaktadır. Mevsimlik göçten daha çok kalıcı göçler olmaktadır. Kırlarda önemli bir göç sorunu vardır. Kırlar neredeyse ıssız kalmaktadır. Tatil aylarında özellikle yaz mevsiminde nüfus nısbi olarak kısmen artı kazansa da bu sadece iki ay gibi kısa bir süre geçerlidir. Genel itibari ile köyler boalmaktadır. Büyük ehirlere göçler yaanmaktadır. Köylerde genellikle yalı nüfus ikamet etmektedir. Resmi kayıtlara göre köy nüfus haritası ekil 3 teki gibidir

6 ekil 3. Ardeen lçesi Köyleri nin Nüfus Daılı Haritası (2013). En fazla nüfusa sahip yerleim birimi, Tunca Beldesi olup nüfusu kiidir. En az nüfusa sahip olan yerleme ise 25 kii ile Sinan Köyü dür. Ardeen de 41 köy vardır. Yerlemenin en üst sınırı Yukarı Durak Köyü dür. Burasının denizden yükseltisi 715 mdir. ekil 4. Ardeen lçesi nin Köy Nüfus Haritası. 2.4.Ekonomik Corafya Özellikleri Sarp ve engebeli arazi yapısı ve ikliminin de etkisiyle lçe nin bitki örtüsünü, genellikle m yüksekliindeki kısımları kaplayan ormanlar oluturmaktadır. Tarıma elverili arazi % 13, orman alanı % 24, çayır-mera alanı % 32, talık, kayalık, akarsu ve yerleim alanı ise % 31 dir. lçede tarım arazilerinin sınırlı olmasına ramen, tarım sektörünün saladıı istihdam deeri en yüksek deere ulamıtır. Bu durumun olumasında ki en büyük etken çay üretiminde Ardeen lçesi nin önemli bir yere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Yöre halkı, çay üretiminin bölgeye giriinden önceki dönemlerde, önceleri yurt dıına daha sonraları da yurt içine geçici sürelerle çıkarak denizcilik, küçük çaplı ticaret, inaat içilii, gibi ilerde çalımıtır. lçe'de 2'si Çay-Kur'a ait olmak üzere 13 adet çay fabrikası bulunmaktadır. Bu

7 fabrikalarda çou kez mevsimlik, bazı atölye ve fabrikaların paketleme bölümlerinde de yıl boyu içi çalıtırılmaktadır. Ardeen'de gayri resmi olarak yapıla gelen silah üretimini, yasal çerçeveye oturtmak ve istihdam yaratmak amacıyla ASLSAN A yılında KOSGEB öncülüünde 99 ortaklı 6 milyar TL sermayeli olarak, l Özel daresi ve TESK itiraki ile kurulmutur (Kaynak: 3.ARDEEN CORAFYASI NIN TELEFERK KULLANIMINA ETKS Rize l i Karadeniz Bölgemizin Dou Karadeniz Bölümü nde yer alan,daların kıyıya dik uzandıı bir kesiminde bulunmaktadır. Rize nin Ardeen lçesi göz önüne alındıında da fiziki corafya artlarının dalık ve engebeli olduu görülmektedir (ekil.4). Ardeen de bu dalık ve engebeli corafyanın, ulaım zorluklarına ve günlük hayata olumsuz etkileri görülmektedir. nsanların yaam ekline yön veren corafya, yaamak ve yaam alanı salamak için insanlara alternatifseçenekler meydana getirmelerinde rehber olmaktadır. ekil 5. Ardeen lçesiengebeli arazi yapısı ve akarsu vadileri haritası. Genelde Çalıma Sahası nda teleferik kullanımı, çay ulaımını salamak için tercih edilmektedir. Turizm merkezlerinde de kısmen kullanılmaktadır (Foto 2). Foto 2. Engebeli arazide çay taıma amaçlı kurulan teleferik sistemi

8 4. TELEFERN KURULUMUVE TELEFERK ÇETLER Bata da belirtildii gibi teleferik, birbirinden uzak iki yer arasında, havada gerilmi olan bir ya da birkaç çelik halat üzerinde balanarak yol alan asılı taıta verilen genel isimdir. Bahsedilen birbirinden uzak iki yer arasında gerilen bu hat öncelikle insan gücüne ve zekâsına dayanmaktadır. Her eyden önce kurulumda arazi tespiti yapılmalıdır. Gereklilii hakkında veri toplanmalıdır. Çevredeki arazi sahipleri ile görü alıveriinde bulunulmalı, ortaklık teklif edilmelidir. Teleferik güzergâhı için geçilecek yerlerdeki arazi sorunlarına çözüm aranmalı ve buralardaki arazi sahipleri ile görüülmelidir. Eer aktarmalar kurulacaksa, kurulacak teleferik için, arazi sahipleri ile görüülüp izin alınmalıdır. En önemlisi kurulumda dikkatli olmak ve dayanıklılıı salamaktır. Düzgün hattı çekmek bu iin en zor kısmıdır. Var olan yollar boyunca çelik halatı taıyıp hattı germek neredeyse imkânsızdır. Corafyaya bakıldıında da engebeli arazi yapısı ile Ardeen lçesi bu durumu dorulamaktadır. Bunun için çelik halatı kurulacak yerler arasında, (balangıç ile biti arasında ) dümdüz bir yol alınmalıdır. Bu esnada sı aaçlıklar, kayalıklar sarp vadiler ile karılaılabilir(foto 3). Maddi kaynak olarak insanların kendi imkânları ile karıladıı bu sistem, aslında artları fazla da zorlamamaktadır. Arazi sorun olsa bile çevre sınır arazi sahipleri ile ortaklık yapılmakta, kurulum esnasında harcanan masraflar ortak hesap oluturulup, oluturulan bu hesaptan karılanmaktadır. Ortalama bir teleferiin masrafı TL yi bulabilmektedir. Bu masraf mesafeye göre deimektedir. ki hat arasında mesafe arttıkça maliyet artmakta, mesafe azaldıkça maliyet de azalmaktadır. Foto 3. Engebeli Arazi ( Rafting tesislerinde kurulan turizm amaçlı teleferik sistemi)

9 Devletten elektrik kullanımı için izin çıkartılıp, kullanılacak elektrie vergi verilir. Teleferiin kurulacaı alan ve mesafe arttıkça masraflarda artmaktadır. Bunu en aza indirmek için de ortaklık kurulmalıdır. Foto 4.Ana hat ve arazi yapısı ( vadi ve gerilmi teleferik hattı) Teleferik kurulumunda 3 çeit sistem vardır; motorlu, motorlu makara vefrensiz sistemli olanlarıdır. 4.1.Motorlu Teleferik Motorlu teleferik için gereken malzemeler, araç ve gereçler genellikle sanayi çıkılı olmaktadır. Demir kalıplar, çekici motorlar, çelik halatlar vb.dir. Kurulan mesafeye göre motor ve çelik hat tercih edilmelidir.sanayi çıkılı kasnak, yatak temin edildikten sonra, elektrik gücü ile ince çekici hat yataa ve kasnaa balanır.bu hattın ucuna da yük taıyıcı araç monte edilir (ekil 6). ekil 6.Motorlu teleferik ve sistemi (Ölçeksizdir)

10 Foto 5.Motorlu teleferik sade hatsız görünümleri ve boyalı hali 4.2.Motorlu Makaralı Teleferik Motorlu ve eim yönlü olur. Motorlu teleferik, öncesinde belirttiimiz gibi motorla çalıır çelik hat düz gerilir ancak kontrol paneli aaı kısımda olduu için,ince çekici çelik hat yukarı kısımda bir makaraya takılır ve çift yönlü olur. Bu sistemde dier motorlu teleferik hattı gibi gereken malzemeler kullanılmaktadır. Tek farkı teleferik kontrol noktası yüksekte deil, hattın geçtii nokta olarak bakıldıında aaı kısımdadır. Bunun içinde teleferii yukarıya çekmek için makara sistemi kullanılmaktadır. Aaıdan ince çekici çelik hattı saran mekanizma yukarıdaki bir makaradan geçerek devir daim yapmaktadır (ekil 6). ekil 7.Dik yukarı makaralı hat(ölçeksizdir). Foto 5.Çift makara sistemli teleferik

11 4.3.Düz Hat (Frensiz-Makaralı) Bu sistemde iki nokta arasında eim hesaplanır ve kalın çelik halat ile hat gerilir. ki nokta arasında eim ve mesafe ne kadar fazla ise yükün hızı ve çarpma iddeti de o kadar fazla olur. Frensizdir ve yavalatma sistemi sadece aaı kısmındaki araba lastiidir. Frensiz sade düz hat olduundan çarpma anında kazalar meydana gelebilmektedir. ekil 8.Frensiz düz iletim sistemi (Ölçeksizdir). Bu sistemde kullanılan iletim sistemleri içinde en önemli araç demirden yapılmı kancalı makaradır. Bu kanca teleferik hattının kurulu olduu çelik halat üzerinden yamaç aaı yer çekiminin etkisi ile hareket eder. Hareket sırasında kancadaki bilye görev alır. 5.TELEFERK KULLANIMI VE ULAIM LE LKS Teleferik kullanımı öncelikle insan gücü ve tekniine dayanmaktadır. lkel artlar altında yöre insanı tarafından kullanılan teleferik, ince çelik halat ve motor gücü sayesinde ulaımı salamaktadır. Dik aaı indirirken yada çekerken fren gücü kullanılır.çekerken ise elektrik ve motora ihtiyaç vardır.çekici ince halatı yönlendirmek için bir araca ihtiyaç da duyulabilir (Foto 6).Genelde kullanıcılar tecrübeli olanlardır.çünkü kullanımında en ufak bir dikkatsizlik kazaya sebebiyet verebilir.nsan yaralanmalarına ve ölümlerine de yol açabilir. Foto 6.Teleferik kullanım anı. Bir kazaya örnek olarak; Rize de 40 yaındaki Erkan Mengen ile 6 yaındaki kızı Gökçe'nin çay tarlasına gitmek için, bindikleri ilkel teleferiin çelik halatı kopmu. Kızını hızla hareket eden kabinden tarlaya atan baba Erkan Mengen kabinle zemine çakılarak hayatını kaybetmi, Olayda Erkan Mengen in, kızı Gökçe ise aır yaralanmıtır. Bunun ile ilgili kurumların yaptıı açıklama ise öyle ; Dou Karadeniz de youn olarak kullanılan ilkel teleferiklerle ilgili bir süre önce açıklamalarda bulunan Makine Mühendisleri Odası Rize ube Bakanı Metin Bıçakçı, konuya ilikin rapor hazırladıklarını belirterek, standartlara uygun olmaması ve kullanılan malzemelerin yetersizlii nedeniyle zaman zaman kazalar yaandıını hatırlatmı, "lkel teleferiklerin projesi hazırlanırken herhangi bir mühendislik hizmeti alınmıyor, geliigüzel yapılıyor. malat ve montajı da ciddiyetten uzak yapılıyor, dikkatsiz ve özensiz kullanılıyor. Bölgede 20 bine yakın ilkel teleferik bulunduu tahmin

12 ediliyor. Yük taımacılıının yanında insan taımacılıının da yapıldıı ilkel teleferiklere bir an önce standart getirilmesi gerekiyor. Raporumuza ramen her hangi bir önlem alınmadı. Önlem için illa birilerinin ölmesi mi gerekir? açıklamasında bulunmutur. (Kaynak ve Tarih:http://www.lazhaber.com, 11 Mayıs 2013 Cumartesi). Ardeen lçesi nde teleferie yöre halkı Vagon adı da vermektedir. Vagon un kelime anlamı ise; yük ve yolcu taımakta kullanılan, lokomotifin çektii demir yolu aracıdır. Ardeen lçesi nde teleferik kullanım oranları köylere göre deimektedir. Bu deiim nüfusa ve arazi yapılarına göre belirmektedir. Balangıçta nüfusu çok olan yerleim birimlerinin daha fazla teleferik kullanacaı düünülmemelidir. Çünkü bu yerlerde arazi yapısı da önemlidir. Engebeli arazilerde Teleferik daha fazla tercih edilmektedir. Aaıdaki tabloda da görülecei üzere, teleferik kullanım oranları köylere göre verilmitir (Tablo 3). Tablo 3. Teleferik kullanım oranları. Köy Adı Akkaya 25 Beyazkaya 24 Prinçlik 25 Armaan 32 enyurt 21 Yamaçdere 25 Seslikaya 45 Akdere 15 Gündoan 25 Ortalan 30 Duygulu 33 Doanay 15 Bayırcık 12 Manganez 7 Sinan 3 Aaıdurak 35 Güney 7 Eski Armutluk 45 Yukarıdurak 30 Teleferik Kullanım (Tahmini) Oranları Tunca (Belde) 135 Ardeen in arazi yapısı düünüldüünde, teleferik kullanımı genelde çay tarımında, hasat edilen ürünün nakledilmesi için kullanılmaktadır. nsan ulaımı ve turizm amaçlı bir teleferik kullanımından kısmen söz edilebilir. Örnein; rafting merkezlerindeki teleferik ve telesiyej sistemlerinde olduu gibi. Teleferik kullanımının en önemli yanı ulaım masraflarını ve zorluklarını en aza indirmesidir. Çalıma Sahası nda kamyon ve kamyonet gibi ulaım ve yük araçları tercih edilmektedir. Ancak tercih edilen araçların, ekonomik olmaması ( yakıt ve ekipman masrafları ) düünüldüünde teleferik kullanımının önemi bir kez daha öne çıkmaktadır. Ancak, teleferiin de bel fıtıı gibi bazı salık sorunlarına sebep olduu da gözden uzak tutulmamalıdır. Teleferik kullanımın en önemli özelliklerinden biride karayolunun gidemedii zorlu arazi artlarında kullanılabilir olmasıdır. Bu nedenle otomobillerin, kamyonetlerin vs. gidemedii yerlerde yük taınabilmekte ve zaman kazanılmaktadır. Ayrıca bir teleferik hattı germek bir yol açmaktan daha karlıdır. Çünkü vadi yamacındaki bir araziye yol yapmak için saatlerce içi ve makine kiralamak gerekmektedir. Bu da milyonlarca lira ve zaman kaybı demektir. Aynı zamanda doaya zarar verilebilmekte ve orman içinde ki canlıların yaam alanları (ekolojik alanlar) tahrip edilebilmektedir. Teleferik kurulumu tabiata en az zararı verecek ekilde tasarlanırve kullanılır. Ne bir aaç kesilir ne de toprak örtüsüne zarar verilir

13 Sahaya bakıldıında ekonomi tarıma dayanmaktadır. Tarımda en önemli gelir ise çay üretiminden salanır (Foto 5). Bununla birlikte kısmen kivi, mısır vs. tarımı da yapılmaktadır. Kivi hariç, dier üretim malları genelde aileye ( geçim tipi ) yetecek kadar üretilmekte olup, kısmen ticareti yapılmaktadır. Foto 7.Bir çay bahçesinden görünüm. Foto 8.Çay yüklü teleferik Çay üretimi ve hasadı yöre ekonomisi için önemlidir. Ancak hasat edilen çayların taınması zorluklar yaatmaktadır. Bunun için yörede kullanılan araçların %85 i kamyonet ve uzun kasalı, yüksek bagaj kapasiteli araçlardır. Araçlarınakaryakıt olarak, benzin tüketmesi, bozukyollar ve engebeli corafya ulaım ve taıma masraflarını artırmaktadır. Bunun için; daha az masraflı, zaman kazandıran, ulaımda kaybedilen zamanı en aza indiren teleferikler tercih edilmektedir (Foto 6). Aratırma Sahası doal güzellikleri ile birlikte düünüldüünde, eko turizm faaliyetleri açısından önem verilmesi gereken bir yerdir. Sit alanı olarak kabul edilen, Milli Park ilan edilen Fırtına Vadisi ve Ekosistemi önemli doa turizm mekanıdurumundadır. Ancak sahaya yeteri kadar yatırım ve önem gösterilmemekle birlikte, çeitli enerji firmalarının (nehir tipi santral yapımı nedeniyle) akarsu yataına müdahaleleri, bilinçsiz yapılamalar doa ekosistemine zarar verebilmektedir. Fırtına Vadisi üzerindeki doal güzellikler ve Ayder Yaylası önemli turizm potansiyeline sahiptir. 37 km lik kara yolu ve youn trafik, önemli çevresel sorunlara yol açmaktadır. Bunun önüne geçmek ve daha fazla doayı korumak için yeni bir ulaım hattı kurulmalı ve yörekalkındırılmalıdır. Bu ulaım hattı da Fırtına Vadisi boyunca insan ulaımı ve turizm amaçlı teleferik güzergahıolarak adlandırılabilir. Foto 9. Fırtına Vadisi nden görünümler

14 Ardeen lçesiile Ayder Yaylası arasında 37 km lik bir karayolu vardır. Ayder Yaylası ortalama 1600 m yükseklikte konulanmı olup, heybetli dalar ve ormanların yeilliiyle bezenmi sakin bir güzelliktir. Özellikle yerli ve yabancı turist ziyaretçi sayısı fazla olan Ayder Yaylası nda, Temmuz, Austos ve Eylül aylarında turizm faaliyetleri artmaktadır. Bu artı ulaımın younluuna ve otopark sorununa yol açmaktadır. Bunun önüne geçmek için ise Ardeen lçesi ve Ayder Yaylası arası bir teleferik güzergahı oluturulabilir (ekil 9). Bu proje ile otomobil younluu azaltılabilir. Egzoz ve araba seslerinin yarattıı çevre ve gürültü kirliliinin doaya verdii zararın önüne geçilebilir. nsanlar esiz manzaranın keyfini çıkararak, üç istasyonlu bir güzergah üzerinde Ayder Yaylası na gidip gelebilir. Doanında dostu olan bu proje yöre halkınında kalkınmasına yardımcı olabilir. EerAyder Yaylası nı Davos un alternatifi yapmak istiyorsak, doa dostu yatırımlardan kaçınılmamalıdır. Hem Ardeen lçesi hem de Ayder Yaylası için bu önemli bir proje olabilir ekil 9.Düünülen teleferik güzergâhı haritası. 6. SONUÇ VE ÖNERLER Aratırma Sahası nda nüfus göçü yaanmakta, kadın nüfusun erkek nüfustan fazla olduu gözlenmektedir. Ardeen lçe topografyasının engebeli bir yapıya sahip olduu görülmektedir. Ekonomik olarak, yöre insanının temel geçim kaynaı tarım, özellikle çay tarımıdır. Çay üretimi ve taınması topografyanın yapısı gerei zorluklar yaatmakta bunun için teleferik hatları kullanılmaktadır. Teleferik hatlarının yanında kamyonet ve yük taıyabilen araçlar da tercih edilmektedir. Türkiye nin en önemli çay üretim ortamına sahip olan Rize ve Çevresi nde teleferik kullanımı ve kurulumuna devlet destekli yatırımlar yapılmalı ayrıca doal güzelliklerin tahrip edilmesine de izin verilmemelidir. Turizm ve Ulaım Bakanlıı nın da yatırıma yeterince önem vermemesinden dolayı turizm sezonunda otopark ve trafik sorunları yaanmaktadır. Ulaım kolaylıkları yaanması için destek salanmalıdır. Devlet destekli krediler verilerek özel çay taıma araçları önerilmeli ya da özel araçlar belirlenip, akaryakıt fiyatlarında düzenleme yapılmalıdır Teleferik kullanım kursları oluturulmalıdır. Daha az riskli teleferik hatları kurulması için insanlar eitilmelidir. Bu eitim sırasında corafyanın ve doal ortamın önemi anlatılmalı, insanlara doanın ekolojik olarak korunmasındanbahsedilmelidir. Teleferik kullanımı ve kurulumu için devlet tevik salamalıdır. Doa güzellikleri ön plana çıkarılmalı, turizm potansiyeli arttırılmalıdır. Özellikle turizm potansiyeli yüksek olan mekanlarda ulaım sorunları çözülmelidir. Ardeen lçesi- Ayder Yaylası arası teleferik hattı kurulup, çeitli mesafelerde istasyonlar yapılmalıdır. Bu teleferik hattı boyunca doa gözlem istasyonları oluturulmalıdır

15 KAYNAKÇA ATALAY,.,2004. Türkiye Corafyası ve Jeopolitii,Mete Basım Matbaacılık,zmir. ATALAY,.,2012. Genel Fiziki Corafya,Mete Basım Matbaacılık,7.Baskı,zmir. ATALAY,. MORTAN, K Resimli ve Haritalı Türkiye Bölgesel Corafyası. nkılap Kitapevi Baskı Tesisleri, 4. Baskı, stanbul. BAYRAKDAR,C.,2006, Fırtına Deresi Havzası nın Uygulamalı Etüdü (Yüksek Lisans Tezi),.Ü., Corafya Ana Bilim Dalı,stanbul. ÇOLAK,H,E.,YOMRALIOLU,T Corafi Bilgi Sistemleri ile statistiksel Kanser Haritalarının Üretilmesi: Trabzon Örnei. Ankara. s:3-4 sa:60 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı. Ankara. DEMRSOY, M., 2013.Teleferik ve Telesiyej Teknii, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendislii Bölümü. Bornova-zmir. ERNÇ,S.,2010.Jeomorfoloji I,Der Yayınları,stanbul. EROL,O.,2008,Genel Klimatoloji,Çantay Kitabevi,stanbul. KUTBANOLU C.,ÖZKAVAK H., 2013.Isparta li için Alternatif Toplu Taıma Sistemi ÖKSÜZ, M. (2013). yidere Havzası nda Kurulan Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Çevresel Etkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Corafya Bölümü, Samsun. nternet Siteleri Tahtalı Teleferik nternet Sitesi. Teleferiknedir?2012.nternet Sitesi. TÜK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS). Türkiye ller Ansiklopedisi, 2. Cilt, Doan Gazetecilik A., Metinler Yayıncılık, 2005, stanbul. nsan taımak üzere tasarımlanan kablolu tesisat yönetmelii 2000/9/AT

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ?

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? Yrd.Doç.Dr. Oğuz KURDOĞLU KTÜ Orman Fakültesi Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 2 Maliyetleri kim karşılayacak? Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 3 Oğuz KURDOĞLU,

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Kent çi Ulaımda Enerji Verimlilii. Derya AYDEMR Elektrik Mühendisi Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlüü

Kent çi Ulaımda Enerji Verimlilii. Derya AYDEMR Elektrik Mühendisi Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlüü Kent çi Ulaımda Enerji Verimlilii Derya AYDEMR Elektrik Mühendisi Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlüü Dünya Yolcu Trafii 4.500 4.000 3.500 Air Voiture 2.000 1.500 3.000 2.500 2.000 Car ou Bus Rail

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Rapor No. :1 Tarihi: 04/12/2012 IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Projenin Adı: Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır İli Aralık İlçesinde

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ELEKÇ DERES (FATSA) HAVZASI NIN HDROLOJK SORUNLARI VE BUNLARIN KLM

Detaylı

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN DOĞA Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN 100 Çoruh Vadisi: Suya Gömülecek Miras Eray ÇAĞLAYAN Doğa Derneği Bozayı Araştırma ve Koruma Projesi Sorumlusu Çoruh Vadisi, Türkiye deki 305 Önemli Doğa Alanı ndan bir

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

Tanımlar. Bölüm Çayırlar

Tanımlar. Bölüm Çayırlar Çayır-Mer a Ders Notları Bölüm 1 1 1.1. Çayırlar Bölüm 1 Tanımlar Genel olarak düz ve taban suyu yakın olan alanlarda oluşmuş, gür gelişen, sık ve uzun boylu bitkilerden meydana gelen alanlardır. Toprak

Detaylı

IRROMETER NASIL ÇALIIR...

IRROMETER NASIL ÇALIIR... IRROMETER NASIL ÇALIIR... Irrometer bir tansiyometre prensibi ile görev yapar. Irrometer içi saf su dolu bir tüp, bir vakum göstergesi ve gözenekli porselen bir balık ihtiva eder. Kök bölgesi derinliine

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

TELEFERİK ve TELESİYEJ TEKNİĞİ (HALATLA İLETİM TEKNİĞİ) Makine Mühendisliği Bölümü Bornova-İzmir mine.demirsoy@deu.edu.tr

TELEFERİK ve TELESİYEJ TEKNİĞİ (HALATLA İLETİM TEKNİĞİ) Makine Mühendisliği Bölümü Bornova-İzmir mine.demirsoy@deu.edu.tr TELEFERK ve TELESYEJ TEKNĞ (HALATLA LETM TEKNĞ) Prof.Dr.Mustafa Demirsoy, * Prof.Dr.Mine Demirsoy * * Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Bornova-zmir mine.demirsoy@deu.edu.tr

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ?

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? Yrd.Doç.Dr. Oğuz KURDOĞLU KTÜ Orman Fakültesi Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 2 Maliyetleri kim karşılayacak? Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 3 Oğuz KURDOĞLU,

Detaylı

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Tosya girişimciliği ile önplana çıkmış bir ilçedir. Halkın dinlenmesi ve eğlenmesi için Yeşilgöl

Detaylı

5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM

5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM ! " 29 5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM Anayasamıza ve Medeni Kanuna göre tabii servetler ve kaynaklar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Tabii bir kaynak olan su, Türk Hukukunda kamusal bir varlık olarak

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak;

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak; 6. Bölgenin endemik bitki örtüsünün korunması ana hedef olmalıdır. 7. Bölgede bulunan yer altı su kaynaklarının korunması ana hedeflerden olmalıdır. 8. Arıtma sorunu yapılacak bilimsel aratırmalar sonucu

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MARDN LNDEN VERLEN

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI TR83 BÖLGESİ Samsun un da içinde yer aldığı TR83 bölgesi, toplam yüzölçümü 37.523 kilometrekare ile Türkiye nin yaklaşık yüzde

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ağaçlandırma çalışmalarında amaç tespiti ile işe başlamak ilk hedeftir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Amaç tespiti ülkemizin ormancılık

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

DENETİMSİZ TELEFERİKLER CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR!

DENETİMSİZ TELEFERİKLER CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR! DENETİMSİZ TELEFERİKLER CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR! Karadeniz bölgesinde özellikle Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun da yoğun olarak kullanılan teleferikler can almaya devam ediyor. Teleferiklerin yoğun olarak

Detaylı

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDA İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere bağlı olarak bitki ve hayvan topluluklarını barındıran

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir.

***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. HARİTA BİLGİSİ Harita Kuşbakışı görünümün Ölçekli Düzleme aktarılmasıdır. ***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. Kroki Kuşbakışı

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

Küresel İklim Değişikliği ve Ülkemize Etkileri

Küresel İklim Değişikliği ve Ülkemize Etkileri Küresel İklim Değişikliği ve Ülkemize Etkileri Küresel İklim Değişikliği Nedir? Çeşitli gaz ve çevre kirliliği gibi olaylar sonucu atmosfer incelmeye başlamıştır.böylece güneş ışınları dünyaya daha fazla

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

1.Tortum Çayı Havzası nın Konumu ve Genel Co rafi Özellikleri

1.Tortum Çayı Havzası nın Konumu ve Genel Co rafi Özellikleri Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KIRSAL YERLEMELERN ÜST KADEME MERKEZLERLE

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

KONU: HARİTA BİLGİSİ

KONU: HARİTA BİLGİSİ KONU: HARİTA BİLGİSİ Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir. Bir çizimin

Detaylı

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM Hazırlayanlar Cannur KURUOLU 6B Pırıl ALP 6B Danıman Öretmen Demet EROL 2011 ÇNDEKLER Projenin Amacı.....1 Projenin Hedefi.1 Proje çalımaları sırasında gerçekletirilen

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7 -İÇİNDEKİLER- 1.KENTİN GENEL TANIMI... 2 1.1.ANTALYA... 2 Tarihi... 2 Coğrafi Yapı... 2 İklim ve Bitki Örtüsü... 3 Nüfus... 3 Ulaşım... 3 2.JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU... 4 3.ÇED BELGESİ... 5 4.PLANLAMA

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER 351 Saffet DURAK ÖZET Yıllarca 1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak ve Souk Maden Sularının stismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında

Detaylı

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Hakan Berument Bilkent Üniversitesi Ankara Tel: + 312 266 2529 Faks: + 312 266 5140 e-posta: berument@bilkent.edu.tr Mart 2002 1. Giri: 1995 Meksika

Detaylı

SANAY SEKTÖRÜNDE ENERJ YÖNETM: ABD BRAHM LAÇ SANAY VE TC. A.. ÖRNE

SANAY SEKTÖRÜNDE ENERJ YÖNETM: ABD BRAHM LAÇ SANAY VE TC. A.. ÖRNE _ 889 SANAY SEKTÖRÜNDE ENERJ YÖNETM: ABD BRAHM LAÇ SANAY VE TC. A.. ÖRNE Murat TÜZEN zzet ENOL ÖZET 1912 yılında küçük bir eczane laboratuvarı olarak kurulan Abdi brahim laç, bugün Türk ilaç sektörünün

Detaylı

ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER. Kemal Selçuk ÖÜT

ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER. Kemal Selçuk ÖÜT ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER Kemal Selçuk ÖÜT stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fakültesi, Ulatırma Anabilim Dalı, Ayazaa 80626, stanbul ÖZET : Çok amaçlı alıveri merkezleri

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir.

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye de Tarım Türkiye'de Tarım İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye Topraklarından Yaralanma Oranları Topraklarımızdan faydalanma

Detaylı

YAŞADIĞIM YERDEN ÜLKEME - NEREDE YAŞIYORUM? BÖLÜM 8

YAŞADIĞIM YERDEN ÜLKEME - NEREDE YAŞIYORUM? BÖLÜM 8 YAŞADIĞIM YERDEN ÜLKEME - NEREDE YAŞIYORUM? BÖLÜM 8 Bilgi Bilgi Köşesi Köşesi Rize ilinde çok sayıda yayla vardır. Ortalama yükseltileri kabaca 1,500 m dolayındadır. Geniş çayır ve otlaklar olan yaylalar,

Detaylı

RĠZE YÖRESĠNDE YANLIġ ARAZĠ KULLANIMI VE NEDEN OLDUĞU ÇEVRESEL SORUNLAR

RĠZE YÖRESĠNDE YANLIġ ARAZĠ KULLANIMI VE NEDEN OLDUĞU ÇEVRESEL SORUNLAR RĠZE YÖRESĠNDE YANLIġ ARAZĠ KULLANIMI VE NEDEN OLDUĞU ÇEVRESEL SORUNLAR Doç. Dr. Turan Yüksek Rize Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu 53300-Pazar/Rize GiriĢ Doğu Karadeniz Bölgesindeki en önemli doğal

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları oluştururlar. Yüzlerce km 2 lik sahaları etkileyen

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ Erzurum, 2015 Proje adı Şenkaya ilçe merkezinin mekan olarak değiştirilmesi

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ COĞRAFYA TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ Türkiye nin Matematik Konumunun İklim Üzerindeki Etkileri Dört mevsim belirgin olarak yaşanır Akdeniz iklim kuşağında bulunur Batı rüzgarlarının

Detaylı

salıklı ve kaliteli bir yaam sürdürebilmesi amacıyla enerji depoladıı bir mekandır. Konut, insan varlıının en etkili güvencesidir (Ören ve Yüksel,

salıklı ve kaliteli bir yaam sürdürebilmesi amacıyla enerji depoladıı bir mekandır. Konut, insan varlıının en etkili güvencesidir (Ören ve Yüksel, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DENZL KENTNDE

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 18 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı Kocaeli nde 3 bin 505 kilometrekarelik alanda yaklaşık 1 milyon 600 bin nüfusa ve 596 bin aboneye hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü nün tamamen öz kaynaklarıyla yapacağı Kandıra

Detaylı

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI Ülkemizin nadide şehirlerinden birisi olan Bolu alanlarında bulunan ve yedi adet gölden oluşan Yedigöller milli parkı adeta bir saklı cennet köşesi gibidir.. Gerçek huzur ve doğa

Detaylı

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU Turizm Raporları No:2 Süleyman TOY Emine Bilgen EYMİRLİ Murat KARAPINAR Erzurum 2010 KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI

Detaylı

Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri

Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri Ömer Lütfi Şen Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Mercator-İPM Araştırma Programı & Katkıda bulunanlar: Ozan Mert Göktürk Deniz Bozkurt Berna

Detaylı

YERLEMELER ÜZERNDE BAKI FAKTÖRÜNÜN ETKS: SNOP EHR ÖRNE THE EFFECT OF EXPOSITION ON SETTLEMENTS: SINOP CITY EXAMPLE

YERLEMELER ÜZERNDE BAKI FAKTÖRÜNÜN ETKS: SNOP EHR ÖRNE THE EFFECT OF EXPOSITION ON SETTLEMENTS: SINOP CITY EXAMPLE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com YERLEMELER ÜZERNDE BAKI FAKTÖRÜNÜN

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

1. Bütün Organizasyonlar için Risk De erlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski De erlendirme ablonu...

1. Bütün Organizasyonlar için Risk De erlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski De erlendirme ablonu... 1. Bütün Organizasyonlar için Risk Deerlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski Deerlendirme ablonu... 3. Sıcak ler zin ablonu... 4. Organizatörler için Mekan Hakkında Soru Formu...

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir?

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 1. Bir çizimin harita özelliği taşıması için gerekli koşullar nelerdir? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 3. Haritalar günlük hayatımızda ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır? 4. Haritalar hangi

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com FRANSA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLER Nüfusu Tarım,Maden Turizm,Ulaşım,Sanayi www.sosyal-bilgiler.com FRANSANIN KİMLİK KARTI Başkenti: Paris Dili: Fransızca Dini:

Detaylı

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Kasım 2008 Kuzey Ren Vestfalya (Nord Rhein Westfalen) Almanya nın kuzey batısında,

Detaylı

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136 352 2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER 1. Beşeri Yapı... 130 Konu Değerlendirme Testi-1... 136 129 Beşeri Yapı 353 354 Yeryüzünde yaşamın başlamasıyla birlikte insanoğlu doğadan faydalanmaya başlamış, yaşamını

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Babaı, Serdarlı, Yükselti, Tarım, Hayvancılık, Sıcaklık. Abstract

Anahtar Kelimeler: Babaı, Serdarlı, Yükselti, Tarım, Hayvancılık, Sıcaklık. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 YÜKSELTNN EKONOMK

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı