Hain saldýrýda þehit verdik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hain saldýrýda þehit verdik"

Transkript

1 Hain saldýrýda þehit verdik Þehidimiz dualarla uðurlandý. Þanlýurfa Balýklýgöl Devlet Hastanesi önünde yapýlan Þehidimiz dualarla uðurlandý saldýrýda Çorumlu genç polis memuru Tanju Sakarya þehit oldu. * HABERÝ DE Çorumlu Þehit Polis Tanju Sakarya, Kocatepe Camii'nde kýlýnan cenaze namazýnda, dualarla uðurlandý. * HABERÝ DE ÇORUM AÐUSTOS 5 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Ateþ Türk Milleti nin ocaðýna düþüyor Bekir Çetin MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Þanlýurfa da þehit düþen hemþehrimiz Tanju Sakarya ve silah arkadaþý Fatih Kýlbey için baþsaðlýðý diledi. Çetin açýklamasýnda, hükümete yönelik sert eleþtirilerde bulunarak, ateþin Türk Milleti nin ocaðýna düþüp, ciðerini yaktýðýný söyledi. * HABERÝ DE Zaferin mimarý, barýþýn muhafýzý Mehmetçiklerimiz gurur verdi Aðustos Zafer Bayramý, tarih boyunca zaferlerin mimarý, barýþýn muhafýzý olan þanlý Mehmetçiðin geçiþ töreniyle gurura dönüþtü. * HABERÝ 6 DA Ýsmi baþýna bela oldu Çorum da yaþayan 5 yaþýndaki nakliyeci Mehmet Kýlýç'ýn baþýna ismi yüzünden gelmeyen kalmadý. Kendisi ile ayný isme sahip kiþinin borçlarý yüzünden hapis cezasýna çarptýrýlan ve kefaletle serbest kalan Kýlýç, 8 yýllýk hukuk mücadelesi sonunda Çorumlu Mehmet Kýlýç olduðunu ispat ederek tazminat kazandý. * HABERÝ DE Mehmet Kýlýç Zeki Gül ün annesi vefat etti Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ün annesi Hacý Sündüs Gül (77) vefat etti. * HABERÝ DE Hacý Sündüs Gül * SAYFA 9 DA Kimya sektöründe Çorum markasý Velidedeoðlu Kimya yaþýnda Temizlik ürünleri sektöründe Çorum un parlayan yýldýzý konumunda olan Velidedeoðlu (VD) Kimya,. kuruluþ yýl dönümünü kutluyor. Arda Kozmetik markasýyla yeni bir ticari açýlýma hazýrlandýklarýný belirten VD Umut Velidedeoðlu, Arda Kozmetik markasýyla yeni bir ticari açýlýma hazýrlandýklarýný söyle Kimya sahibi Umut Velidedeoðlu, Oluþturduðumuz bayii aðýyla kimya sektöründe Çorum un dýþa açýlan markasýyýz dedi. * HABERÝ 8 DE Salim Uslu Kültür ve Turizm Bakanlýðý devir teslim törenine katýldý. Uslu Bakan dan Kültür Merkezi istedi AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, devir teslim törenine katýldýðý Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu dan Çorum un merkez ve Ýskilip için kültür merkezi talebine destek istedi. * HABERÝ DE Çocuklarým Kerkük te Türk bayraðýný kaldýrýyor Türkiye zor günler yaþýyor. Ýçerde terör canavarý yeniden hortlarken sýnýrlarýmýz etrafýndaki kargaþa devam ediyor. Kendi topraklarýndaki acýmasýz savaþtan kaçýp ülkemize sýðýnan çok sayýda Suriyeli, Iraklý'yý Çorum sokaklarýnda da yaþam kavgasý verirken görüyoruz. Bize sýðýnanlar içinde soydaþlarýmýz Türkmenler de var. Türkmen kardeþlerimiz Türkiye'yi kendi vatanlarý gibi biliyorlar. O nedenle de diðer mültecilerden farklý olduklarýný ve o þekilde muameleye tabi tutulmalarý gerektiðini düþünüyorlar. Gülesin Aðbal Demirer Çorum'da hayata tutunmaya çalýþan Türkmenlerin dramýný yazdý. * SAYFA 5 DE

2 PAZARTESÝ AÐUSTOS 5 Uslu Bakan dan Kültür Merkezi istedi Salim Uslu Kültür ve Turizm Bakanlýðý devir teslim törenine katýldý. AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yeni kabinede görev alan iki ayrý bakanýn devir teslim törenine katýldý. Milletvekili Uslu dan yapýlan açýklamaya göre, Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu nun kurduðu anayasal seçim hükümetinde yeni bakanlar görevlerini devraldýlar. Baþbakan Davutoðlu'nun açýkladýðý Geçici Bakanlar Kurulu'nda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý görevine getirilen Ahmet Erdem, görevini Faruk Çelik'ten, Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu da görevini Ömer Çelik ten devraldý. Devir teslim törenlerine katýlan AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, bakanlara hayýrlý olsun temennisinde bulundu. Uslu, Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu dan Ýskilip in ihtiyacý olan Atýf Hoca Kültür Merkezi ve Çorum Kültür Merkezi için destek istedi. Ayrýca Toplumsal yozlaþmaya ve bireyselleþmeye karþý Kültür Þurasý toplanmasý önerisinde bulundu. Uslu Aðustos Bayram programlarýna katýldý Uslu nun katýldýðý bir diðer devir teslim töreni de Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý oldu. AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Uslu, Aðustos Zafer Bayramý kutlama programlarýna Ankara'da katýldý. Aðustos Zafer Bayramý'nýn 9'üncü yýl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Anýtkabir'de tören düzenlendi. Törene; Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, TBMM Baþkaný Ýsmet Yýlmaz, Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Geçici Bakanlar Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Idare Amiri Salim Uslu ve kuvvet komutanlarý, yüksek yargý kurumu baþkanlarý ile diðer devlet erkaný AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Cmhurbaþkaný ve Baþbakan la birlikte Ankara da düzenlenen törenlere katýldý. da katýldý. Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn Atatürk'ün mozolesine çelenk býrakmasýnýn ardýndan saygý du ruþunda bulunuldu ve Ýstiklal Marþý okundu. Cumhurbaþkaný Erdoðan ve beraberindekiler, daha sonra Misaký Millî Kule si'ne geçti. Cumhurbaþkaný Erdoðan, burada Anýtkabir Özel Defteri'ni imzaladý. (Haber Merkezi) VELÝDEDEOÐLU NDAN SON DAKÝKA. KURULUÞ YILDÖNÜMÜ FIRSATLARI EYLÜL ÝTÝBARÝYLE BAÞLIYOR Tüm kimyasal ürünlerde ALANA BEDAVA Üstelik % indirimle VELÝDEDEOÐLU KÝMYA TEMÝZLÝK SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. Küçük Sanayi Sitesi 5. Cad. No:89 Tel:( 6) 65 5 Fax: ( 6) 5 5 * Kampanya tarihleri arasýnda geçerlidir. *Antres grubu ekonomik ürünlerde % luk indirim geçerli deðildir. Þanlýurfa da yaþanan hain saldýrýda Elvançelebi nüfusuna kayýtlý polis memuru Tanju Sakarya þehit oldu. Hain saldýrýda þehit verdik Þanlýurfa Balýklýgöl Devlet Hastanesi acil servisinden çýkan polis aracýna, dün gece kimliði belirsiz kiþilerce tabancayla ateþ açýldý. Saldýrýda yaralanan polis kaldýrýldýklarý hastanede müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak þehit oldu. Þehit polislerden Tanju Sakarya nýn Çorum un Mecitözü ilçesi Elvançelebi Beldesi nüfusuna kayýtlý olduðu öðrenildi. Çorumlu þehidin Ankara Kayaþ ta ikamet ettiði belirtilirken, cenazesi cumartesi günü ikindi namazýna müteakip Kocatepe Camii nde kýlýnan cenaze namazýndan sonra Ankara da topraða verildi. Hakimiyet, þehidimize Allah tan rahmet, acýlý ailesi ve milletimize baþsaðlýðý diler. Þehidimiz dualarla uðurlandý Çorumlu Þehit Polis Tanju Sakarya, Kocatepe Camii'nde kýlýnan cenaze namazýnda, dualarla uðurlandý. Þanlýurfa'da, önceki gece geç saatlerde Balýklýgöl Devlet Hastanesi acil servis çýkýþýnda hainlerin açtýðý ateþle þehit olan polis memuru 6 yaþýndaki Çorumlu Tanju Sakarya topraða verildi. Mecitözü ilçesi Elvançelebi nüfusuna kayýtlý olan, ailesi Ankara Kayaþ'ta ikamet eden þehit Tanju Sakarya önceki gün ikindi namazýna müteakip Kocatepe Camii'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ankara'da defnedildi. Þehidin cenaze törenine, ailesi ve yakýnlarýnýn yaný sýra Baþbakan Yardýmcýsý Cevdet Yýlmaz, Ýçiþleri Bakaný Selami Altýnok, Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Mevlüt Karakaya, milletvekilleri, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Þehit Tanju Sakarya, Cebeci Polis þehitliðinde son yolculuðuna uðurlanýrken, Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu ve AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu þehidin al bayraðýný eþi Fadime Sakarya'ya teslim ederek, baþsaðlýðý dileðinde bulundular. (Haber Merkezi) Þehidimiz dualarla uðurlandý. AK Parti Çorum Millevtekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, þehit polisin ailesine baþsaðlýðý diledi. KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 6 Alo Paket: 666 5

3 Ateþ Türk Milleti nin ocaðýna düþüyor MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Þanlýurfa da þehit düþen hemþehrimiz Tanju Sakarya ve silah arkadaþý Fatih Kýlbey için baþsaðlýðý diledi. Çetin açýklamasýnda, hükümete yönelik sert eleþtirilerde bulunarak, ateþin Türk Milleti nin ocaðýna düþüp, ciðerini yaktýðýný söyledi. Ülkemizin ihanet süreci ile içine düþürüldüðü bataklýk ne yazýk ki her gün Anadolu'nun dört bir yanýndaki ocaklarýmýza ateþ düþürmeye devam etmektedir. Ve ateþ bu sefer þehrimize, Çorumumuz'a düþmüþtür. Mecitözülü hemþerimiz polis memuru Tanju Sakarya görev arkadaþý Fatih Kýlbey ile birlikte görevde iken teröristlerin YÜKSEL BASAR Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ün annesi Hacý Sündüs Gül (77) vefat etti. Bir süredir rahatsýzlýðý nedeniyle tedavi gören Hacý Sündüs Gül, önceki gün Çorum da vefat etti Sungurlu da gerçekleþen düðün merasiminde maganda kurþunu az daha bir gencin hayatýný kaybetmesine neden oluyordu. Edinilen bilgilere göre, Yenihayat Mahallesi'ndeki düðünde belirlenemeyen bir magandanýn tabancasýndan çýkan kurþun Fatih Kocamanoðlu (9) adýndaki gencin baþýna isabet etti. Bir anda yere yýðýlan Fatih Kocamanoðlu nun durumunu gören arkadaþlarý durumu hemen ye bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla yaralý genç Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Saat. sýralarýnda arkadaþlarýyla birlikte çay içmek için köprübaþýnda bulunan kahvehaneye gittiklerini söyleyen Kocamanoðlu, Birkaç saldýrýsý sonucu þehit düþmüþlerdir. diyen Bekir Çetin, açýklamasýný þöyle devam ettirdi; "Çözüm sürecinde PKK silahlandý" diye haya duymaksýzýn demeçler veren, "askerlik yan gelip arkadaþýmla beraber köprübaþýnda çay içmek istiyorduk. Tam oturacaðým sýra baþýma bir cisim geldi. Hemen eðildim ve elimle baþýmý yokladýðýmda kan aktýðýný gördüm. Arkadaþlarýma ambulansý aramalarýný istedim ve gelen ambulansla beni Sungurlu Devlet Hastanesi ne kaldýrdýlar dedi. ev dýþý tüketim lider firma MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin yatma yeri deðildir" diye sözler sarf eden, aldýklarý çürük raporlarý ile kendi çocuklarýný askere göndermeyen, þehit cenazelerindeki organizasyon için bürokratlara teþekkür eden, bu teröristlerin Zeki Gül ün annesi vefat etti Merumenin cenazesi dün öðle namazýna müteakip Alaca da (eski camii) kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan ilçe mezarlýðýnda topraða verildi. Hakimiyet merhumeye Allah tan raðmen ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Kurþunun yan bir þekilde baþýna isabet ettiðini söyleyen Kocamanoðlu, Allah beni aileme baðýþladý. Kurþun eðer yan deðil de dik bir þekilde kafama isabet etse, þu an hayatta olmayabilirdim diye konuþtu. Bir ocaða ateþ düþmemesi için polislerin sýký tedbirler almasýný isteyen Kocamanoðlu, Ben siyasi uzantýlarý ile hükümet kurmak için can atan "devlet büyüklerimizin" þehitlerimiz için ne düþündüklerini bilemiyoruz. Bildiðimiz þudur ki bu ateþ Türk milletinin ocaklarýna düþmektedir. Bildiðimiz þudur ki bu ateþ Türk milletinin ciðerini yakmaktadýr. Bildiðimiz þudur ki Türk milletinin; hem þehitlerimizin katillerine, katilleri büyütüp besleyenlere, katillerin destekçilerine, katillerin uzantýlarý ile iþbirliði hevesinde yanýp tutuþanlara hesap sorma vakti yakýndýr. Her iki þehidimize de Yüce Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve Türk milletine sabýrlarý temenni ediyoruz. (Haber Merkezi) Hacý Sündüs Gül Maganda kurþunu az kalsýn can alýyordu Katýldýðý düðün töreninde, maganda karþunu baþýna isabet eden genç ölümden döndü. ucuz kurtuldum. Ama bir baþkasý canýndan olabilir. Polislerin düðünlerde daha sýký tedbirler almasýný istiyorum ifadelerini kullandý. Olayla ilgili soruþturma yapan güvenlik güçlerinin Fatih Kocamanoðlu nu yaralayan kurþunun kimin silahýndan çýktýðýný tespit etmeye çalýþtýðý öðrenildi.(ýha) CAFEBÝSTRO RESTAURANT OTEL YEMEKHANE OKUL KANTÝNLERÝ VE PASTANELER TEDARÝK VE DAÐITIMI ÝLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ. Akþemseddin Camii ne aydýnlatma HURÞÝT BOZKURT Akþemseddin Camii nin mimari estetiði aydýnlatma çalýþmalarý gün yüzüne çýktý. Çorum Belediyesi ve hayýrseverlerin katkýlarýyla ibadete açýlan Akþemseddin Camii nin dýþ cephesi ve minareleri aydýnlatýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, sosyal medya hesabýndan yaptýðý duyuruda, Gözbebeðimiz Akþemseddin Camii nin aydýnlatma çalýþmalarý devam ediyor. mesajýný verdi. PAZARTESÝ AÐUSTOS 5 Yapýlan aydýnlatma çalýþmalarý ile Akþemseddin Camii, geceleri de ihtiþamýný sergilemeye baþladý. Aydýnlatma çalýþmalarýnýn sürdüðü bildirildi. TEÞEKKÜR Oðlumuza, yýl boyunca sevgi, saygý ve güven ortamýnda Okul Öncesi Eðitim vererek, kaybolmaya yüz tutan ulusal deðerlerimiz ýþýðýnda ilkokula ve geleceðe hazýrlayan Özel Ümit Kreþ yöneticileri ile çalýþanlarýna sonsuz þükranlarýmýzý sunarýz. Gülabibey Mah. Ata Caddesi No:7 ÇORUM Tel: Faks: 6 99 web: DilþadBülent ÖZDOÐAN

4 PAZARTESÝ AÐUSTOS 5 Kaþif Hamdi Okur a görev Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Kaþif Hamdi Okur, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu Üyeliðine görevlendirildi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu Ýslam ýn temel bilgi kaynaklarýný ve metodolojisini, tarihî tecrübesini ve güncel talep ve ihtiyaçlarý Kaþif Hamdi Okur dikkate alarak dinî konularda karar vermek, görüþ bildirmek ve dinî sorularý cevaplandýrmak. Dinî konularda telif, tercüme, inceleme ve araþtýrmalar yapmak, yaptýrmak, ihtiyaç duyduðu konularda inceleme ve araþtýrma gruplarý oluþturmak, bu hususta yurt içi veya yurt dýþýndaki uzman kiþi ve kuruluþlardan yararlanmak. Ýslam ile ilgili ilmî ve istiþari toplantýlar, konferanslar düzenlemek ve çalýþmalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dýþýnda Ýslam ile ilgili geliþmeleri, dinî, ilmî faaliyetleri, neþriyatý ve dinî propaganda mahiyetindeki çalýþmalarý takip etmek, bunlarý deðerlendirmek ve sonucu Baþkanlýða sunmak. Özel kiþi veya kuruluþlarca incelenmesi talep edilen dinî yayýnlarý bedeli karþýlýðýnda incelemek ve mütalaa vermek ve Din Þûrasý düzenlenmesi ile ilgili çalýþmalarý yürütmek gibi çalýþmalar yapmaktadýr. Mühendislik Fakültesi ne yeni dekan Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlýðýna Prof. Dr. Ali Kýlýçarslan atandý. Hitit Üniversitesi Rektörlüðü, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüðü görevinde baþarýlý çalýþmalara imza atan Prof. Dr. Ali Kýlýçarslan ýn Mühendislik Fakültesi Dekaný olarak atanmasýný tebrik etti. Prof. Dr. Ali Kýlýçarslan, Prof. Dr. Ali Kýlýçarslan Mayýs 96 tarihinde Yerköy de doðdu. 989 yýlýnda Orta Doðu Teknik Üniversitesi Gaziantep Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü nden mezun oldu yýllarýnda ÝklimlendirmeSoðutma alanýnda Ferris State University de (ABD) uzmanlýk eðitimi aldý. Yüksek Lisans ve Doktora eðitimlerini Ýstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliði Anabilim Dalý nda sýrasýyla 99 ve de tamamlayarak mezun oldu. Gazi Üniversitesi ne Yýlýnda Yrd. Doç. olarak atandý. 7 Yýlýnda Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü nde Doçent ve Yýlýnda da ayný üniversitede Profesör oldu. Termodinamik, Isýtma, Soðutma ve Ýklimlendirme, Isýl Sistemlerin Enerji ve Ekserji Analizi, Gaz Yakýtlý Darbeli Yanma, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý alanlarýnda çalýþmalarý bulunmaktadýr. Kapsamlý enerji kesintisi Çorum da programlý elektrik kesintisi yapýlacak. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ., Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamaya göre; kaliteli ve sürekli elektrik daðýtýmý için yapýlacak olan teknik çalýþmalar nedeniyle 'Programlý Elektrik Kesintisi' uygulanacak. Kesinti yapýlacak bölgeler, zaman dilimi þöyle:.8.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :6: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Seydim Çakallý Köyü Aþaðý Üçdam Mahallesine,.8.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Seydim Çakallý Köyü Çayseki Mahallesine,.8.5Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :6: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Seydim Çakallý köyüne,.8.5tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Sýrýklý Köyü Arzupýnar Mahallesine,.8.5Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :6: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Akyazý Köyü Dana Deresine,.8.5Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Morsümbül köyüne,.9.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Acýpýnar köyüne,.9.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :6: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Erdek köyüne,.9.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Aþaðý Cerit köyüne,.9.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :6: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Yukarý Cerit köyüne,.9.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Dutçakallý köyüne,.9.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :6: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Dutçakallý Köyü Aðcaðýz Ýsmi baþýna bela oldu Çorum da yaþayan 5 yaþýndaki nakliyeci Mehmet Kýlýç'ýn baþýna ismi yüzünden gelmeyen kalmadý. Kendisi ile ayný isme sahip kiþinin borçlarý yüzünden hapis cezasýna çarptýrýlan ve kefaletle serbest kalan Kýlýç, 8 yýllýk hukuk mücadelesi sonunda Çorumlu Mehmet Kýlýç olduðunu ispat ederek tazminat kazandý. Evli ve çocuk babasý Mehmet Kýlýç ýn hayatý, kendisi ile ayný nüfus cüzdaný bilgilerini taþýyan kiþi yüzünden adeta altüst oldu. Anne ve baba adý ile doðum tarihi ayný olan kiþinin borçlarý yüzünden gözaltýna alýnan Kýlýç, daha sonra kefaletle serbest býrakýldý. Edinilen bilgilere göre, ilginç olay yýlýnda Adana 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açýlan karþýlýksýz çek davasý ile baþladý. Yaklaþýk 5 yýl süren ve karþýlýksýz çekten dolayý hakkýnda kesinleþmiþ hapis cezasý bulunan Mehmet Kýlýç ýn yakalama kararý, ayný kimlik bilgilerine sahip olan Çorumlu Mehmet Kýlýç ýn evine teblið edildi. Evine gelen teblið zarfýný aldýktan sonra Oðuzlar Ýlçe Jandarma Komutanlýðý na giden Kýlýç, hakkýnda karþýlýksýz çekten dolayý günlük hapis cezasý olduðunu öðrenince büyük þok yaþadý. Kýlýç, karakolda görevli askerlere bunun bir yanlýþ anlaþýlma olduðunu söylese de gözaltýna alýnmaktan kurtulamadý. Kýlýç, jandarma nezaretinde Ýskilip Cumhuriyet Savcýlýðý'na sevk edildi. Ýskilip Cumhuriyet Savcýlýðý'nda iþlemleri tamamlanan Kýlýç, günlük hapis cezasý için Ýskilip Mal Müdürlüðü ne bin TL kefalet ücreti yatýrdýktan sonra serbest býrakýldý. Olayýn þokunu üzerinden atmaya çalýþan Kýlýç, ertesi gün ilgili bankanýn Çorum Þubesi'ne gelerek çekler hakkýnda bilgi aldý. Çeklerin kendisi ile ayný nüfus cüzdaný bilgilerini taþýyan birine ait olduðunu öðrenen Kýlýç, bu kiþinin yaþadýðý kente Orada çeklerin kesildiði bankanýn yetkilileri ile görüþen Kýlýç, imza sirküleri ve fotoðraflarýn karþýlaþtýrýlmasý sonucu hatanýn fark edilmesine raðmen yanlýþlýðýn düzeltilmemesi üzerine konuyu yargýya taþýdý. Dava sürerken ayný kiþinin baþka borçlarý nedeniyle de maðdur olan Mehmet Kýlýç, yaklaþýk 8 yýldýr sürdürdüðü hukuk mücadelesini kazandý. Kendisi ile ayný nüfus cüzdaný bilgilerini taþýyan bir baþka kiþi yüzünden maðdur olduðu gerekçesiyle aðýr ceza mahkemesinde açtýðý bin TL tutarýndaki maddi ve manevi tazminat davasýný kazanan Mehmet Kýlýç, yaklaþýk ay önce sonuçlanan mahkemenin kendisini bir hayli sevindirdiðini söyledi. Bu süre zarfýnda kiþisel olarak çok zor günler geçirdiðini ifade eden Kýlýç, bir baþka kiþiye ait borçlar nedeniyle bankalarýn kendisine kredi vermediðini anlattý. yýldýr nakliyatçýlýk yaptýðýný dile getiren Mehmet Kýlýç, Bir gün telefonum çaldý. Oðuzlar Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'ndan aradýklarýný, karakola gitmem için evime de tebligatta gelmiþ. Jandarma ekipleri gün hapis cezan var dediler. Þok oldum orada. Hiçbir suça karýþmadým, bir þey yapmadým nasýl olur da günlük hapis cezam var dediðimde bizde bilmiyoruz dediler. Jandarma gözetiminde Ýskilip Savcýlýðý'na götürüldüm. Adliyede hiçbir zaman karþýlýksýz çek kesmediðimi söyledim. Savcýlýkta bana baþka bil ilde bir bankadan çek aldýðýmý, kestiðim çeklerin karþýlýksýz çýktýðýný, Adana 9. Asliye Ceza Mahkemesi nin de hapis cezasý verdiðini öðrendim. Ancak benim hiçbir þeyden haberim yok. Karakolda beklerken Mal Müdürlüðü ne bin TL yatýrýp kefaletle serbest kalacaðýmý dile getirdiler. Bir arkadaþýmýn getirdiði parayý yatýrdýktan sonra serbest býraktýlar dedi. KARÞILIKSIZ ÇEKLERÝ BENÝM VERMEDÝÐÝM BELLÝ ANCAK KENDÝMÝ ÝS PAT EDEMÝYORUM Olayýn ardýndan çeklerin alýndýðý bankanýn Çorum þubesine gittiðini ve buradan kendisinin o çeklerin alýndýðý ildeki bankaya yönlendirildiðini anlatan Kýlýç, Kendimi tanýtarak banka görevlilerine borcum olduðunu, borç miktarýnýn ne kadar olduðunu öðrenmek istediðimi ifade ettim. Bana Mehmet Kýlýç sen deðilsin dediler. Mahkeme kayýtlarý, tebligatlar ve evraklarý önlerine koyarak yardýmcý olmalarýný istedim. Hapis cezasý aldýðýmý, kefalet parasý yatýrdýðýmý anlattým. Orada çok sayýda karþýlýksýz çek kesildiðini de öðrenince çýlgýna döndüm. Arkadaþlarým da beni korkuttular, bu sadece çekle deðil, çok büyük borç olabilir, araçlarýný baðlarlar dediler. Karþýlýksýz çekleri benim vermediðim belli ancak kendimi ispat edemiyorum. Ýnsanlardan da tepki almaya baþladým acaba var mýydý yok muydu? diye konuþtu. 99 yýlýndan beri vergi mükellefi olduðunu ancak olayýn yýlýnda yargýya intikal ettiðini anlatan Kýlýç, 7 yýlýna kadar dava devam etmiþ. Sonra bu olaydan benim haberim oldu. Hukuk mücadelesini baþlattým. Adliyenin bir yanlýþ hatasýndan dolayý bizi mahkum ettiler. Burada Aðýr Ceza Mahkemesi ne dava açtým imza sirküleri, fotoðraflar verdim. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandýk. 7 yýlýnda baþlayan dava, 5 yýlýna kadar devam etti. Bu süreçte Türk Telekom'dan da benim telefonuma sürekli haciz mesajlarý geliyor. Gelen mesajlarýn hepsi mevcut. Ne dediysem ne yaptýysam inandýramýyorum ifadelerini kullandý. Baþlattýklarý hukuk mücadelesinin lehine sonuçlandýðýný açýklayan Kýlýç, Tazminat davasý açtýk. Bu arada çok yýprandýk. Nakliyatçý olduðum için krediye baþvuruyorum, ret cevabý geliyor. Aracýmý.5 yýl muayenesiz çalýþtýrdým. Polisi görünce yola çýkamýyordum. Çok büyük maðduriyet yaþadým. Ailemde huzursuz oldu. Babam bile þok oldu. Halen þokunu yaþýyoruz. Mahkemeyi kazandým. Ýsim benzerliði yüzünden böyle bir olayýn kimsenin baþýna gelmesini istemem. Adana da yargýlanýyormuþum ama benim 56 yýl hiç haberim olmadý. Derdimi anlatamadým. Ýnsanlar yan gözle bakýyordu dedi. ÝYÝ BÝR ÇAMUR ÇÝÐNEDÝK AMA KENDÝ MÝZÝ ÇORUMLU MEHMET KILIÇ OLARAK ÝS PATLADIK Ýsim benzerliðinden dolayý yaþanan problemi bir memurun çözdüðünü anlatan Kýlýç, Allah ondan razý olsun. Devlette çözemiyordu. Hakim, savcý çýkamýyordu iþin içinden. Diðer þahsýn anne baba adý ayný. Doðum yýlý ayný. Devlet yanlýþ yaptý bana. Hakimin gözünden kaçan bir þey, 56 yýl yargýlanýp hakim karþýsýna çýkmadýysam diðeri karþýsýna mutlaka çýkmýþtýr. Gir anne adý, baba adý TC numarasýný gönder Çorumlu Mehmet Kýlýç a. 5 gün iþe gidemedim. Ýyi bir çamur çiðnedik ama kendimizi Çorumlu Mehmet Kýlýç olarak ispatladýk. Keþke böyle olmasaydý þeklinde konuþ Mehmet Kýlýç Mahallesine,.9.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :6: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Kertme Köyü Babaoðlu Mahallesine,.9.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Karadona köyüne,.9.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :6: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Kertme köyüne,.9.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Dutköy köyüne,.9.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :6: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Karakeçili Köyü Akdam Mahallesine,.9.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Karakeçili köyüne,.9.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Çaltýcak köyüne,.9.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :6: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Hacýbey köyüne,.9.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Öksüzler Köyü Büklüce Mahallesine,.9.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :6: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Öksüzler Köyüne,.9.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Aslanköy köyüne,.9.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :6: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Eþençay Köyü Söðütseki Mahallesine,.9.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Eþençay Köyüne,.9.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :6: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Salur köyünne,.9.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Salur Köyü Yeni Yerleþime,.9.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :6: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Salur Köyü Yeni Yerleþim Tr. ye,.9.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Salur Köyü Bahçelievler Mahallesine,.9.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :6: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Salur Köyü Bahçeler Mah. Tr ye, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Eskiköy Eðridere Mahallesine, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :6: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Eskiköy Ýmamlar Mahallesine, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Eskiköy Karakaya Mahallesine, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :6: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Eskiköy Kýþlacýk Mahallesine, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Eskiköy Köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :6: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum merkeze baðlý Eskiköy Karakaya Mahallesi Tr. ye,.8.5 Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede 9:: saatleri arasýnda ''OSOS Çalýþmalarý'' nedeniyle; Çorum Üðurludað Ýlçesine baðlý Kýzalý Mevki Tamamý,Çeloðlu Mevki Tamamý, Beþ Mandýralarýn Tamamý, Tutpýnar Mahallesinin Bir kýsmýna programlý olarak elektrik verilemeyecek. Hayrettin Karaman Abdülkerim Süruþ () AS:Ahlâki özgürlüklerde özgürlüðün ölçü ve sýnýrýný deðerler; ekonomik özgürlüklerde de özgürlüðün sýnýr ve ölçüsünü bilim gösteriyor Çok iyi biliyorum ki bilim, ideoloji, deðer, haberler, yazýlar, taným ve tavsiyelerden oluþan karmaþýk bir yapý olduðu için bize her zaman tek bir yol göstermez. Ancak bilim dýþýnda baþka hiçbir yolumuz da yoktur. Bilimin kesin ve tam bir açýklýðý yoktur. HK: Ahlaki özgürlükte deðerleri, ekonomik özgürlükte bilimi ölçüt yapýyor; ama bir yandan deðerler moderniteye göre deðiþiyor ve dinin bu deðiþime ayak uydurmasý gerekiyor, diðer yandan bilimin bize tek bir yol gösteremediðini söylüyor. Ýslam'da ahlaki deðerler deðiþmez, ekonomik özgürlüðü de yine güvenli bir ölçüt olan dinin talimat ve irþadlarý sýnýrlar. AS: Ahlâk bilimi normal insanlar ve normal koþullar içindir. Din normal insanlar ve normal koþullar içindir. Eðer bir toplumun ekonomik koþullarý fazlasýyla varlýk, ihtiyaçsýzlýk ve sarhoþluk getirirse veya eðer toplumun ekonomik koþullarý fazla fakirlik ve yoksulluk yaratýrsa ne din din olur ne de ahlâk ahlâk. Ve her þey yok olur. HK: Süruþ'a göre din ve ahlak, yoksulluk veya zenginliðin aþýrý boyutlarda olmadýðý zaman ve ortamlarda var oluyor, ekonomik þartlar bu durumlarý bozarsa din ve ahlak kalmýyor. Ýslam'a göre Allah kullarýný hem varlýkla hem de yoklukla imtihan eder; yani her çeþit þart ve durum içinde din ve ahlak olacak, zorlayan þartlara raðmen insanlar dine ve ahlaka uygun yaþayarak iyi (salih) kul olmaya çalýþacaklardýr. AS: Modernizm, kendisiyle birlikte bazý düþünceleri de getirir ve eðer bizim dinî medreselerimiz bu yeni düþüncelerle tanýþmaz ve kendi din anlayýþlarýný yenilemezlerse tabiî ki geri kalacaklardýr. Bugün, medresenin bazý önde gelen isimlerinin özgürlük, adalet, siyaset ve benzeri konularla ilgili konuþmalarýnda eskilik kokusu veren aþýrý geri kalmýþ sözler söylediðini gözlemliyoruz. Dinî düþüncenin toplumumuzda kalýcý olmasýnýn tek yolu diðer anlayýþlarla tanýþmasýdýr. Modernitenin baskýsýna karþý konulamaz. Bir sel gibi toplumda akýp bazý þeyleri yýkýp götürüyor ve bazý þeylerin yerlerini deðiþtiriyor. Bu sele mantýksal biçimde karþý konulmalýdýr. Yani modernitenin arkasýndaki teoriler ya da modernizmin üzerine binmiþ teoriler tanýnmalý ve eðer haksýz veya yanlýþsa, teorik olarak karþý konulmalýdýr. Aksi takdirde moderniteye karþý koyanlarýn yenilgisi kesindir. HK: Medrese mensuplarýný genel olarak dünyayý tanýmayan, dýþa kapalý bir alemde yaþayan insanlar, konuþmalarýný da eski ve geri kalmýþ diye deðerlendirmek moderniteye iman etmenin, onu iyinin ve doðrunun ölçütü olarak almanýn sonucudur. Modernite müminlerinin böyle bir haklarý varsa, Ýslam müminlerinin de onlarý haktan sapmýþ olarak deðerlendirme haklarý olur. Bugün Ýran'da olsun Türkiye'de ve diðer Ýslam ülkelerinde olsun moderniteye eleþtirel bakan ve kendi dinine ve deðerlerine sahip çýkan ilim adamlarý (ilahiyatlýlar, medreseliler) içinde, modernistler kadar dil bilen ve dünyayý takip eden, tanýyan insanlar hiç eksik deðildir. AS: Dindarlýk geleneksel dindarlýktan mý ibarettir? Dinî anlayýþýn tek türü, sadece geleneksel dinî anlayýþ mýdýr? Evet ben de, modernitenin geliþiyle yeni bir din anlayýþýnýn geliþip ilerlediði konusunda sizinle ayný görüþteyim. Çünkü biz toplumda her zaman dinle ilgili bazý algý ve anlayýþlara sahibiz ve hep yeni düþünceler ortaya çýkarken anlayýþ da biçim deðiþtirir. Bu dünyayý, siyaseti ve ülkeyi yönetmenin bir hastaneyi, bir fabrikayý, bir havaalanýný ve benzerlerini yönetmekten hiçbir farký yoktur. Bunlar ne ilahi birer mevkidir, ne de din ve þeriattan mülhemdirler. Bunlar insanýn akýl ve mantýðýnýn kolaylýkla düzene sokabileceði iþlerdir. Dolayýsýyla dini en önemli tavsiyesi ahirette mutlu olmak için çalýþmaktýr. HK: Süruþ'un bahsettiði yeni din, din adýna sekülerlik tir, yani dinin alanýný azami daraltmak, oradan boþaltýlan yerleri ötekininki ile doldurmaktýr, ama bu Ýslam deðildir. Ýslam aileyi de devleti de fabrikayý da Allah'ýn talimat ve rýzasýna uygun olarak idare etmemizi ister. AS: Þeriati kesinlikle dinin dünyevi olmasýný istiyordu. Þeriati'nin ölümden önce bir iþe yaramayan din, ölümden sonra da bir iþe yaramayacak cümlesi bunun en iyi kanýtýdýr. Rahmetli Þeriati'nin dinî anlayýþý böyleydi Rahmetli Þeriati, dindar insanlarýn, dindar olduklarý için, mükemmel, sýhhatli, refah içinde ve onurlu bir hayata ve çok ileri bir siyasî görüþe sahip olmalarý gerektiðine inanýyordu. Dünyada ilerlemeyi ve yükselmeyi, dinî ideolojiden bekliyordu. Dünyayý ahiret için istemekle, ahireti dünya için istemek arasýnda fark vardýr. Bu ikisi birbirinden farklýdýr. Her ikisinde de hem dünyayý hem de ahireti istemek vardýr. Ancak öncelikleri farklý. Ben rahmetli doktor Þeriati'nin konuþmalarýndan daha çok þunu anlýyorum. Eðer bizim dünyamýz inþâ edilmiþse bu ahiretimizin de inþâ edilmiþ olduðunun göstergesidir. Dolayýsýyla bu dünyada çalýþmak, dünyayý imar etmek, ileri siyaset, hükümet ve ekonomiye sahip olmak, ileri bir dinin de göstergesidir. Bu Dr. Þeriati ve birçok militanýn görüþüydü. Ben hiçbir þekilde imarlý bir dünya ve ileri demokratik siyasete karþý deðilim. Ancak bunlarýn dinî düþünceden alýnmasý ya da dindarlýðýn gerekleri olmasý noktasýnda farklý düþünüyorum. Benim görüþüm þudur: ahirete yönelik olmaktan, ahireti istemekten belirli bir dünyevi teori ortaya çýkmaz. Bence dünya ile ahiret arasýndaki iliþki, ruhla vücut arasýndaki iliþki gibidir. Yani biz ruhumuzu yetiþtirirken vücudun meydana getirdiði rahatsýzlýklarý ortadan kaldýrmaya çalýþýrýz. Ýþte bu kadar. Özetleyeyim. Ben dindarlýk için iki koþul koyuyorum. Öncelikle bizim ahirette mutlu olmamýzý saðlasýn, ikincisi bizim dünyevi mutluluðumuza aykýrý olmasýn. HK: Þerîatý daha doðru düþünüyormuþ. Süruþ'un ondan farklý düþünmesinin sebebi dini dünya iþlerine karýþtýrmamak þeklinde özetleyebileceðim ve

5 PAZARTESÝ AÐUSTOS 5 Biz Kerkük te Türkiye ye sahip çýkýyoruz; Türkiye de bize sahip çýksýn 5 "Burada kimse bizim zilimize basmadý.halimizi soran yok. Çorum'daki dernekler bize sahip çýksýnlar, yardýmcý olsunlar. Benim çocuklarým Kerkük'te Türk bayraðýný kaldýrýyorlar. Biz nasýl Kerkük'te Türkiye'ye sahip çýkýyorsak siz de bize yardým edin. Kerkük Türk'tür, Türk kalacak." Kendimi bildim bileli en çok duyduðum cümlelerden biridir; 'Türkiye zor günlerden geçiyor.' Maalesef bu cümlenin sýkça tekrarlandýðý bir süreci yaþýyoruz yine. Siyasiler, alanýnda uzman isimler, gazeteciler zorlu bir dönemeçten geçtiðimizi söylüyorlar. Terörün kanlý elleri masum insanlarý öldürüyor, canýmýzý yakýyor. Ýç ve dýþ güvenliðimiz için tedbirler alýnýyor. Sýnýrlarýmýz ötesinde askerî manevralar yapýlýyor. Deyim yerindeyse elimiz yüreðimizde, dilimizin duada olduðu günlerdeyiz. GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER BÝZ ENDÝÞELÝYÝZ YA KONUKLARIMIZ? Türkiye bir ateþ çemberinin içinde. Etrafýmýzdaki cehennem ateþinden kaçýp bize sýðýnanlar bu geliþmeler karþýsýnda ne düþünüyorlar diye merak edip Kale Mahallesi'nde oturan Emel Muhammed'in kapýsýný çalýyoruz. Yaþadýklarýndan o kadar yýlmýþ ki konuþmak, dertlerini anlatmak istemiyor. 'Ne deðiþecek ki' diyor. Bizi baþka bir mülteciye yönlendiriyor. Konuþacaðýmýz kiþi Kerkük Türkmeni Esam Kh Baker Ailesi. Aile diyorum ama konuþunca öðreneceðiz ki aile bir baba ve oðuldan ibaret. Onlarýn deyiþiyle Ebu Esam'ý Kale'de genellikle mültecilerin vakit geçirdiði Kale Kýraathanesi'nde bulacaðýz. Ebu Esam gelene kadar biz kahvenin sahibi ile sohbet ediyoruz. O bize mültecilerin aðýr yaþam þartlarýndan, çalýþmalarýna izin verilmediði için kahvede oturmaktan baþka çareleri olmadýðýndan, kahveyi mültecilere açtýðý için çevre sakinlerinin kendisine nasýl tepki gösterdiðinden bahsediyor. Nihayet beklediðimiz kiþi geliyor; Kerkük Türkmeni Ebu Esam. TÜRKÝYE SAHÝP ÇIKAR DEDÝLER AMA Irak'ta durum aðýrlaþýnca Ebu Esam ve oðlu 8 yýl önce Türkiye'ye gelmiþler. 'Aslýnda burasý bizim memleket yani biz yabancý deðiliz.' dese de yüzündeki ifade yaþadýðý bozgunun somut göstergesi. Çünkü yüzünde hayal kýrýklýðý, çaresizlik ve umutsuzluk var. Ebu Esam anlatýyor, biz dinliyoruz: "Biz iki kiþilik bir aileyiz. Eþimle ayrýldýk. O Irak'ta evlendi baþkasýyla. Oðlumla biz burada çok zor yaþýyoruz. Ben 6 senesinde geldim Türkiye'ye. Ýstanbul'da ilk zamanlar güzel geçti, sonra 8 senesinde Birleþmiþ Milletler'e yazýldýk. Bir buçuk sene kadar Ankara'da kaldýk. Sonra bizi buraya gönderdiler.hem Amerika hem Avustralya'dan bize ret geldi Türkmen olduðumuz için. Bana þunu söylediler; sen Türkmensin sana Türkiye'de sahip çýkarlar. Ama Türkiye bana sahip çýkmadý. Kimse bize sahip çýkmadý. Biz burada hep yokluk çekiyoruz, iþ yok, bir maaþ yok." Ebu Esam en çok çalýþamamaktan þikâyetçi. Çalýþabilse bile 55 yaþýnda ne iþ yapacaðýný kestiremiyor. Irak'tayken þoförlük yapmýþ, baþka iþlerde çalýþýp ailesini geçindirmiþ. Ama hem kendi vatanýnda hem burada yoksulluk yakasýný býrakmamýþ. ALLAH SABIR VERMESE Ýþ yok, güç yok. Eþ yok, dost yok. Koskoca bir gün, bir hafta, bir ay, yýllar nasýl geçer? Tam da tahmin ettiðimiz gibi Esam'ýn cevabý: "Valla çok zor geçiyor. Ben de bilmiyorum ne yaptýðýmýzý. Evden kahveye kahveden eve o kadar. Ne yapalým iþte Allah bize sabrý vermiþ. Sabýr olmasa çok zor. Yoksa Allah korusun her türlü kötülüðü yaparsýn." ZÝLÝMÝZÝ ÇALAN, HALÝMÝZÝ SORAN YOK BURADA Ebu Esam'ýn þikâyetçi olduðu diðer bir konu ise ikinci vatanlarý olarak gördükleri Türkiye'de kendi kaderlerine terkedilmeleri. Özellikle Çorum'da bütün derneklerin Araplara sahip çýktýðýný iddia eden Esam, kardeþ olduklarý halde kendileriyle ilgilenilmediði düþüncesinde. 'Siz irtibata geçtiniz mi' diye sorduðumuzda "Geçtik, çok çalýþtýk ama beni duyan yok. Neden böyle yapýyorsunuz bize neden sahip çýkmýyorsunuz dedik. Yardým geliyor ama hep Araplara geliyor. Gýda yardýmý oluyor Araplar alýyor, maaþ veriliyor Araplar alýyor, yani çok yardým veriyorlar ama bize vermiyorlar. Kimse bizim zilimize basmadý.halimizi soran yok burada." BÝZ DÝLENCÝ DEÐÝLÝZ 'Neden böyle' sorusunun cevabý ise daha manidar; "Biz dilenci deðiliz, onlar dileniyorlar iþte. Bizim baþýmýz dik duracak Allah'ýn izniyle." Ebu Esam'ýn anlattýðýna göre, oturduklarý mahallede de kimse yardým elini uzatmamýþ onlara. Sadece Belediye ayda bir gýda yardýmýnda bulunuyormuþ. O da çok düzenli deðilmiþ. Ramazanda gelen yardým evde olmadýklarý için geri gitmiþ. Koskoca Ramazan boyunca bir yardým poþeti girmemiþ evlerine. Esam'ýn anlattýklarýný kahveci de doðruluyor. Hatta daha fazlasýný söylüyor. Artan terör olaylarý ile birlikte çevredekiler mültecilere tepki göstermeye baþlamýþ. Þehirde yaþanan asayiþ olaylarýndan sorumlu tutulmalarý da cabasý. Esam masum olanlarýn da ayný kefeye konulmasýndan oldukça rahatsýz. TEK ÝSTEÐÝ 'Peki ya gelecek, gelecekle ilgili umutlarýnýz, hayalleriniz' dediðimizde koskoca adamýn gözleri aðlamaklý oluyor: "Ben de bilmiyorum ne yapacaðýmý, düþünüyorum þimdi Birleþmiþ Milletler'i bir kenara býrakacaðým, Türkiye bana bir ikametgâh (oturma izni) versin memleketime gideyim, çocuklarýmý göre yim, annemi göreyim, ablamý göreyim. Birleþmiþ Milletler bizi çýkarmýyor buradan üçüncü bir ülkeye, burada da oturma iznimiz yok." diyor. TÜRKÝYE IÞÝD'E YOL VERMEZ Son terör olaylarý onlarý da çök üzmüþ. "Valla bu haberlere çok üzülüyoruz. Bizim baþýmýza gelenler düþmanýmýzýn baþýna gelmesin. Bu IÞÝD Müslüman iþi deðil. Zaten buna destek verenlerin Amerika, Ýsrail olduðunu herkes biliyor. Türkiye bu bela ile baþ edebilir. Türk milleti vatansever insanlar, milliyetçi insanlar, yol vermezler, düþmaný kim olursa olsun geçit vermezler." sözleri ile soydaþlarýna olan güvenini dile getiriyor. ÇOCUKLARIM KERKÜK'TE TÜRK BAYRAÐINI KALDIRIYOR Yaþadýðý onca zorluða ve sýkýntýya raðmen Türk men olmanýn onurunu haline, tavrýna sindiren ve bu onurla baþýný dik tutan Ebu Esam'ýn soydaþlarýndan tek isteði ise þu oluyor: "Çorum'daki dernekler bize sahip çýksýnlar, yardýmcý olsunlar. Benim çocuklarým Kerkük'te Türk bayraðýný kaldýrýyorlar. Biz nasýl Kerkük'te Türkiye'ye sahip çýkýyorsak siz de bize yardým edin. Kerkük Türk'tür, Türk kalacak. Bizim bir gele ceðimiz yok. Vali bey bize bir ikametgâh versin, ben burada yaþamak istiyorum. Ben de yoruldum, on senedir çocuklarýmý görmüyorum. Tek isteðim bir ikametgâhým olsun çalýþabileyim, memleketime gidip gelebileyim." (Bu yazý Bidergi'nin Aðustos 5 sayýsýndan alýnmýþtýr)

6 6 PAZARTESÝ AÐUSTOS 5 Zaferin mimarý, barýþýn muhafýzý Mehmetçiklerimiz gurur verdi Anýt ta baþlayan tören Valilik kabulüyle devam etti Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarý Atatürk Anýtý'nda düzenlenen törenle baþladý. Vali Ahmet Kara, Garnizon Komutaný J. Alb. Garnizon Komutaný J. Alb.Metin Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, anýta çelenk býraktý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla birlikte sona eren törene Vali Ahmet Kara, Garnizon Komutaný J. Alb.Metin Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, daire müdürleri, askeri erkan ve vatandaþlar katýldý. Anýt'ta düzenlenen törenin ardýndan Valilik makamýnda kutlamalarý kabul eden Vali Ahmet Kara'ya Garnizon Komutaný J. Alb.Metin Özbek ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü eþlik etti. Özel Kalem Müdürlüðü tarafýndan isimleri tek tek okunan protokol üyeleri, Valilik makamýna girerek, Vali Ahmet Kara ve beraberindekilerin bayramýný tebrik etti. Aðustos Zafer Bayramý, tarih boyunca zaferlerin mimarý, barýþýn muhafýzý olan þanlý Mehmetçiðin geçiþ töreniyle gurura dönüþtü. Valilik'te devam eden tebrik kabullerinin ardýndan Gazi Caddesi'nde düzenlenen geçit töreninde, Belediye Bando Takýmý eþliðinde geçit yapan askerler, töreni izleyen vatandaþlar tarafýndan alkýþlarla ve dualarla uðurlanýrken, Mehmetçiðin varlýðý bir kez daha dosta güven, düþmana korku verdi. Protokol üyelerinin tören alanýndaki yerini almasýndan sonra baþlayan törende, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn mesajý okundu. Daha sonra günün anlam ve önemini belirtir konuþmaya yapan Yüzbaþý Serkan Gök, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþuna giden yoldaki dönüm noktalarýndan biri olan bu zafer, tarihin hiçbir döneminde esaret altýnda yaþamayan yüce Türk ulusunun ve onun þanlý ordusunun vataný ve baðýmsýzlýðýna müdahale edildiðinde neler yapabileceðinin açýk ifadesi; esaret altýndaki uluslara, özgürlük yolunda ýþýk tutan ve ateþi hiç sönmeyecek baðýmsýzlýk meþalesidir. Türk Silahlý Kuvvetleri, geçmiþte olduðu gibi bugün de; baðýmsýzlýðýmýzýn, kutsal vatan topraklarýnýn, laik, demokrat ve üniter devlet yapýmýz ile Atatürk ilke ve devrimlerinin yýlmaz bekçisidir. Ýçeride ve dýþarýda bu deðerlere zarar vermek isteyenler, karþýlarýnda daima birbirlerine çelikleþmiþ bir irade ve sonsuz bir sevgiyle baðlanmýþ olan aziz ulusumuzu ve onun cesur evlatlarýnýn oluþturduðu Türk Silahlý Kuvvetlerini bulacaktýr." dedi. Çorum Anadolu Lisesi öðrencilerinden Esra Eser Vatan isimli þiiriyle, Musa Mert Çördük te Kahramanlýk isimli þiiriyle törene renk katarken, bugünün fedakar vatan kahramanlarýný temsilen askerlerimiz ve ardýndan da geçmiþin kahramanlarýný temsil eden muharip gazilerimiz geçit törenini tamamladý.

7 Þehitlerimizi minnetle yâd ediyoruz AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kahraman þehitlerimizi minnetle yâd ettiklerini bildirdi. Anaç, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: 6 Aðustos 7 Malazgirt Zaferiyle Anadolu'nun kapýlarýnýn aziz milletimize açýlýþýndan bugüne nice destanlar yazýlmýþtýr þanlý tarihimizde. Kendi gibi büyük olan bu millet birçok kez kýtalara hakim imparatorluklar kurmuþ, bitti derken her defasýnda yeniden küllerinden doðarak tarihe yön vermiþ zaferlerine zaferler katmýþtýr. Aðustos Zaferi ile de kendisine esaret zinciri vurmak isteyenleri bir kez daha maðlup ederek Anadolu'nun ilelebet öz yurdu olduðunu göstermiþtir. Bir fitne ateþi ile kardeþi kardeþe kýrdýrma senaryolarýn peþpeþe sahnelendiði bugünlerde birliðe, Sancak yere düþmeyecek Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, Türk ün sancaðýnýn asla yere düþmeyeceðini bildirdi. Aðustos Zafer Bayarmý nedeniyle yazýlý bir açýklama yapan Ýmal, Türk milletinin bir daha kuþatma altýna alýnamayacaðýný ve iþgal altýnda kalmayacaðýný belirterek, þöyle dedi: "Baþkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarýnýn öncülüðünde baþlatýlan kurtuluþ mücadelesi Büyük Taarruz ve Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi ile zirveye ulaþmýþtýr. Türk Milleti öz vatanlarýnda esaret altýnda yaþamayý reddederek, verdikleri muazzam mücadele neticesinde Aðustos ta destansý bir zafere daha imza atmýþtýr.türk Milleti içinde bulunduðu çok zorlu bir süreçten, sabýrla, azimle, her türlü imkansýzlýða raðmen inançla ve imanla Milli Mücadele ye girmiþtir. Bütün cephelerden zaferlerle çýkmýþ ve en son olarak Atatürk ün önderliðinde büyük zafere ulaþmýþtýr. Kazanýlan büyük zafer, milletimiz için tarihi boyunca kazanýlan pek çok zaferden farklý bir kazanýmý ifade etmektedir. Çünkü, Artýk bitti, bir imparatorluk ve millet tarihe gömülüyor denildiði anda, Türk ün kudreti, varoluþundan bugüne kadar taþýdýðý kendi bayraðý altýnda ve topraðýnda baðýmsýz yaþama ülküsü küllenen ocaklardan yeniden alevlenmiþtir. Bu milli refleksin neticesinde þanlý Türk tarihine yeni bir destan daha eklenmiþtir. Aðustos ta kazanýlan zafer Türk ün içinde bulunduðu þartlar ne olursa olsun asla pes etmeyeceðinin, baþka ülkelerin müstemlekesi altýnda yaþamayý daima reddedeceðinin, kanýyla suladýðý topraklarý caný pahasýna koruyacaðýnýn göstergesidir. Aðustos ta bütün dünya Anadolu nun her karýþ topraðý için bir büyük kahramanlýða ve Türk ün kutlu bir zaferine daha þahitlik etmiþtir. Bu nedenledir ki Türk yurdu olan Anadolu Coðrafyasý artýk öz vatanýmýz olmuþtur. Aðustos Anadolu yu kolayca ele geçirip, sýnýrlarýný kendi iradelerine göre cetvelle çizmeyi adet edinmiþ sözde büyük devletlerin oyunlarýnýn boþa çýktýðý, söz konusu Türk ün topraðý olduðunda sýnýrlarýn yalnýzca þehit kanlarýyla çizilebileceðinin tüm dünyaya ilan edilmesi açýsýndan önemli bir zafere þahitlik etmiþtir. Aðustos geçmiþte veya gelecekte esaret altýnda yaþayan, maddi ve askeri imkansýzlýklarý bahane ederek kimliðinden ve vatanýndan yani namusundan taviz veren milletlere karþý örnek teþkil edecek niteliktedir. Demir ve çeliðin, iman ve inanç karþýsýndaki çaresizliði Türk milletinin esarete karþý verdiði savaþla daha iyi anlaþýlmýþtýr. Çünkü Türk ordusunun, imanýn kalesine karþý küffarýn asla muzaffer olamayacaðýna dair inancý tamdýr. Nitekim kazanýlan bu kutlu zafere bakýldýðý zaman cephede tek bir asker dahi kalsa asla teslim olmayarak sonuna kadar Türk Sancaðý dalgalandýrýlmýþtýr. Zira þehit kanlarýyla sulanmýþ ve yurt yapýlmýþ olan kutsal vatan topraklarýnýn savunulmasý ve muhafazasý için baþka türlüsünü düþünmek de mümkün deðildir.bugün, birtakým iç ve dýþ çevrelerin güdümünde vatanýmýzýn ve milletimizin birliðini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunanlarýn, savaþla alamadýðý topraðý masa baþýnda alacaðý düþüne kapýlan hayalperestlerin çabalarý beyhudedir. Tarihten ders çýkarmayan, rüzgar ekip fýrtýna AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç beraberliðe, kardeþliðe, Malazgirt, Çanakkale, Aðustos ruhuna daha çok ihtiyacýmýz bulunmaktadýr. Ancak bu zaferler çok büyük acýlar ve fedakarlýklar sonunda elde edilebilmiþtir. Bugün de aziz milletimizin Alparslanlarý ayný ruh ayný vatan ve millet sevgisi ile canlarýný feda edebilmektedir. Bundan önce olduðu gibi bundan sonra da Ýstiklal ve Ýstikbal mücadelesi olacaktýr. Rabbim aziz milletimizi bir daha böyle bir mücadele vermek zorunda býrakmasýn. 9.yýl dönümünü kutladýðýmýz Aðustos Zafer Bayramý vesilesiyle baþta baþkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman þehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; milletimizin Zafer Bayramýný kutluyorum. biçtiðinden habersiz aymazlar asla amacýna ulaþamayacaktýr. Þer cephesinin her türlü giriþimi Türk milletinin iman dolu yüreðinde boðulacaktýr.son olarak þu hususlara dikkat çekmek istiyoruz.bölünecek vatanýmýz, verilecek bir karýþ topraðýmýz, ötekileþtirilecekayrýþtýrýlacak insanýmýz, parçalanacak devletimiz asla yoktur ve olmayacaktýr. Türk milleti bir daha kuþatma altýna alýnamayacak ve iþgal altýnda kalmayacaktýr. Türk ten rahatsýz olan, tarihten eski bu milleti yok etme yolunda baþarýlý olabileceðini sanan tüm güçler Türk adýnýn tarih sahnesine çýktýðý ilk günden bugüne yaþanan geliþmeleri iyi okumalý, gittikleri yolun büyük bir hezimete çýkacaðýný bilincinde olmalýdýr. Geçmiþinde sayýsýz zafer yaþamýþ, en zor dönemlerde bile esaret altýnda yaþamaktansa ölümü seçen necip milletimiz, bugün içinde bulunduðu aðýr þartlardan mutlaka kurtulacaktýr. Döküldüðü denizden çýkma ümidiyle çýrpýnan tarihten habersiz balýk hafýzalý yöneticilere sahip devletler bilmelidir ki; Malazgirt te, Ýstanbul un Fethi nde, Çanakkale de, Dumlupýnar da, Kocatepe de var olan milli heyecanýn ve þuurun aynýsý bugün Türkiye sevdalýlarýnýn düþünce ve davranýþlarýnda fazlasýyla bulunmaktadýr.bugün Türk Milliyetçileri olarak bizler de emanet olan kutsal vatana sahip çýkmalý, tehlikelere karþý uyanýk olmalýyýz. Birliðimizi bozmaya çalýþanlara, vatanýmýza kastedenlere göz açtýrmamalý, moda tabirlerin aksine Milliyetçi Türkiye yi inþa etmeliyiz. Çünkü bizler biliyor ve inanýyoruz ki, tarihi, ancak onu deðiþtirme ideali ve iradesi olanlar yazar ve deðiþtirebilir. Aðustos Zafer Bayramý nýn 9. Yýlýný kutluyor; Türk Milleti ne bu haklý gururu ve mutluluðu yaþatan baþta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarýný tüm þehitlerimizi rahmet ve minnetle anýyor, aziz hatýralarýný þerefle yad ediyoruz.ruhlarý Þad Olsun!Emanet ettikleri bu mübarek vataný canýmýz pahasýna son Ocak sönene kadar savunacaðýmýza ve Türk ün sancaðýný yere düþürmeyeceðimize söz veriyoruz. AK Parti den Aðustos mesajý AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, vatan ve milletin birliðine göz dikenlerin asla emellerine ulaþamayacaklarýný bildirdi. Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle açýklama yapan Yýldýrým, þöyle dedi: Þanlý tarihimizin sayfalarýnda yer alan Aðustos Zafer Bayramý bizim millet olarak nereden gelip nereye gittiðimizi, kutlu yürüyüþümüzün mana ve deðerinin önemini en güzel duygularla anlatmaktadýr. Aðustos Zaferi milletimiz için bir dönüm noktasý olmuþ hepimiz için gurur ve iftihar vesilesi olarak doðmuþtur. Büyük Taarruz'dan sonra kazanýlan bu zafer Türk milletinin tekrar doðuþunun yegane kaynaklarýndandýr. Milletimizin vatan ve bayrak sevgisi ile vermiþ olduðu Ýstiklal mücadelesinin ödülüdür. Bu büyük zafer ile Cumhuriyet'in temelleri atýlmýþ ve milletimizin her türlü zorluðu birlik ve beraberlik içerisinde aþabileceði görülmüþtür. Bu zaferi kazanan millet þimdiki dönemde yaþadýðýmýz sýkýntýlarýn da aþýlmasý için tekrar birlik olacak ve vatanýmýza göz dikenleri bu topraklardan sürmeyi bilecektir. Aðustos Zafer Bayramýmýzý en içten dileklerimle kutluyor. Bu vatan topraklarýnda þehit olan tüm vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet yakýnlarýna baþ saðlýðý diliyorum. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun. Aðustos Zafer Bayramý nýn 9. yýldönümü, tüm yurtta olduðu gibi Çorum'un Sungurlu ilçesinde de coþku ile kutlandý. Kutlamalar, Atatürk Anýtý'na çelenk sunma töreni ile baþladý. Atatürk Meydaný'ndaki törene Ýlçe Kaymakamý Mitat Gözen, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'in yaný sýra, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, askeri erkan ve ve vatandaþlar katýldý. Saygý duruþnda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan törende Astsubay Kýdemli Çavuþ Þinasi Aloðlu günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yaptý. Buradaki programýn ardýndan Kaymakam Mitat Gözen, makamýnda tebrikleri kabul etti.(ýha) Aðustos Zafer Bayramý Çorum un Kargý ilçesinde törenlerle kutlandý. Kargý Hükümet Konaðý önünde düzenlenen programa Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Ýlçe Garnizon Komutan V. J.Ast.Kd.Bçvþ. Yusuf Baþaran, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Ýlçe Emniyet Amiri Komiser Dursun Çördük, kurum müdürleri, okul müdürleri ile gaziler katýldý. Törende J. II.Kd. Uzm. Çvþ. Erhan Gülseven günün anlam ve önemini yapan belirten bir konuþma yaptý. Baþkomutan Mustafa Kemal in önderliðindeki Türk ulusunun emperyalist güçlerin iþgalci ordularýný Anadolu topraklarýndan kesin olarak atarak ebedi özgürlük ve baðýmsýzlýðýna kavuþtuðunu dile getiren Gülseven, Bu zafer bütün otoritelerin tartýþmasýz bir askeri deha olarak kabul ettiði Ulu önder Baþkomutan Mustafa Kemal Atatürk tarafýndan Anadolu da saðlanan milli birlik ve beraberliðin mutlak bir sonucu olarak kazanýldýðýný anlatan Gülseven, Her aþamasý tek tek düþülerek hazýrlanan bu zafer aziz yurduna ve baðýmsýzlýðýna kasteden iþgal kuvvetleri karýþýsýn PAZARTESÝ AÐUSTOS 5 7 Sungurlu da düzenlenen törenler, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþladý. Sungurlu da Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarý Kaymakam kutlamalarý makamýnda kabul etti. Kargý da Aðustos kutlamasý da Türk ordusunun ortaya koyduðu eþsiz bir eserdir. Anadolu halký tek bir yumruk olarak dýþ ve iç odaklarýn ihanetleri karþýsýnda, yokluklar içerisinde büyük fedakarlýklarla verdiði kurtuluþ savaþýnda en son baþkomutanlýk meydan muhaberesini de kazanarak kesin zafere ulaþmýþtýr. Baþta Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaþlarý olmak üzere Kurtuluþ savaþýnýn bütün kahramanlarýna, mukaddes vatanýmýz için caný pahasýna görev yapan þehitlerimizi, gazilerimizi ve günümüzde terör eylemlerinde þehit olan Türk Silahlý Kuvvetleri ile güvenlik güçleri mensuplarýmýzý ve hayatlarýný yitiren vatandaþlarýmýzý rahmetle anýyoruz dedi.(ýha)

8 8 PAZARTESÝ AÐUSTOS 5 Velidedeoðlu Kimya. yaþýný kutluyor Umut Velidedeoðlu, Arda Kozmetik markasýyla yeni bir ticari açýlýma hazýrlandýklarýný söyledi. Firma, Çorum Sanayi Sitesi ndeki tesislerinde üretim yapýyor. VD Kimya, kuruluþ yýl dönümü nedeniyle kampanya baþlattý. RECEP MEBET Temizlik ürünleri sektöründe Çorum un parlayan yýldýzý konumunda olan Velidedeoðlu (VD) Kimya,. kuruluþ yýl dönümünü kutluyor. Arda Kozmetik markasýyla yeni bir ticari açýlýma hazýrlanan VD Kimya, satýþ ve pazarlama alanýnda gerçekleþtirdiði atýlýmla Türkiye genelinde 5 yeni bayiyi bünyesine ekledi. Üretim ve ticaret alanýnda gerçekleþtirdikleri çalýþmalardan bahseden VD Kimya Genel Müdürü Umut Velidedeoðlu, kuruluþ yýl dönümüne özel bir kampanya düzenlediklerini de duyurdu. Eylül ayý boyunca devam edecek kampanyanýn içeriði ile ilgili bilgiler veren Umut Velidedeoðlu, hediye ve indirimler içeren çalýþma için bin TL lik bir bütçe ayýrdýklarýný açýkladý. Endüstriyel tüketim grubundaki temizlik malzemelerinden satýn alan müþterilerine ayný ürünün ikincisini hediye edeceklerini ve üstelik yüzde indirim uygulayacaklarýný anlatan Velidedeoðlu, açýklamasýný þöyle sürdürdü: KÝMYA SEKTÖRÜNDE ÇORUM UN MARKASI Velidedeoðlu Kimya, yýlýndan bu yana endüstriyel tüketim grubunda faaliyet gösteriyor. Kuruluþundan yýlýna kadar Çorum bölgesinde faaliyet gösteren VD Kimya, 5 yýlý itibari ile satýþ bölgesini hýzla büyütmeye devam ederken, Türkiye genelinde 5 yeni satýþ bayiliðini bünyesine ekledi. VD Kimya, müþterilerinin beklenti ve taleplerini eksiksiz karþýlamak amacý ile tüm satýþ ve danýþmanlýk faaliyetlerini bir arada sunuyor. Her biri kendi alanýnda uzmanlaþmýþ lider markalarý ile pazardaki gücünü hýzla artýrmaya devam ediyor. 6 yýlý sonunda bayiye ulaþmayý hedefleyen VD Kimya, bu yönüyle Çorum'un dýþarýya açýlan ilk ve tek kimya firmasý oldu. Antres grubu ile ekonomik üretim, Det's grubu ile profesyonel üretim, Daico grubu ile sanayi ve teknik kimyasal üretimi ile piyasada her kesime hitap ediliyor ve bölgedeki fabrikalara ham madde satýþý da yapýlýyor. Kozmetik ürünleri alanýnda da çalýþmalara baþlayan firma, 6 yýlýnýn son çeyreðinde krem ve losyon grubunda da piyasada olacak. Her yýl Eylül ayýnda kuruluþ yýldönümü kampanyasý düzenleyen VD Kimya, bu sene de bin TL bütçe ayýrarak Alana, Bedava ürün imkaný sunarak yaklaþýk bin adet kilogramlýk deterjaný müþterilerine ücretsiz olarak sunmayý planlýyor. Kampanya ve ürün çeþitleri hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen kiþi ve kuruluþlar, VD Kimya nýn Çorum Sanayi Sitesi KSS 5. Cadde numara 89 daki merkez ofisine baþvurabilirler. Temizlik ürünleri sektöründe Çorum un parlayan yýldýzý konumunda olan Velidedeoðlu (VD) Kimya, yaþýnda. Velidedeoðlu, VD Kimya nýn Çorum'un dýþarýya açýlan ilk ve tek kimya firmasý konumunda olduðunu söyledi. Massey Ferguson Tarla Þenliði bugün RECEP MEBET Massey Ferguson Traktörleri Çorum Bölge Bayii Bayramlar Motorlu Araçlar, çiftçiler için Tarla Þenliði düzenleyecek. 5 Türkiye Tarla Günleri organizasyonu çerçevesinde düzenlenecek program hakkýnda bilgi veren Bayramlar Motorlu Araçlar yetkililerinden Sinan Bayram, Massey Ferguson un yeni modellerinin görücüye çýkacaðý Tarla Þenliði nin bugün saat. da Yeni Buðday Pazarý yanýnda gerçekleþeceðini kaydetti. Sinan Bayram, Türkiye nin en çok RECEP MEBET Çorumlu Polis Memuru Arslan Özkarslý, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü çalýþanlarýndan Ayþe Yörük ile hayatýný birleþtirdi. NaciyeKemal Özkarslý çiftinin oðlu Arslan, SevcanÝsmail Yörük çiftinin kýzý Ayþe ile dünyaevine girdi. Önceki gün Afra Düðün Salonu nda düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil Tarla Þenliði, bugün saat. da Yeni Buðday Pazarý yanýnda gerçekleþecek. kullanýlan traktörü Massey Ferguson un son teknoloji ürünü, en yeni modellerinin bulunduðu ve dünya markasý ekipman markalarýnýn bir araya geldiði büyük Tarla Þenliði ne tüm çiftçilerimizi ve hemþehrilerimizi davet ediyoruz dedi. Þenliðe katýlanlarýn Massey Ferguson un yeni modelleri ve tarým makinalarýný yakýndan görme ve test etme imkaný bulacaklarýný hatýrlatan Bayram, sürpriz hediyelerin de sahiplerini bulacaðýný sözlerine ekledi. NaciyeKemal Özkarslý çiftinin oðlu Arslan, SevcanÝsmail Yörük çiftinin kýzý Ayþe ile dünyaevine girdi. Özkarslý ve Yörük Aileleri nin mutlu günü toplum kuruluþu temsilcileri, Özkarslý ve Yörük Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken nikah þahitliklerini ise Fatih Karalar ve Kamil Yörük yaptý. Ýkramlarla baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, AyþeArslan Özkarslý çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Mimar Sinan dan þikâyet RECEP MEBET Mimar Sinan Mahallesi. Sokak sakinlerinden Hasan Demir, Coþkun Apartmaný yanýndaki boþ arsayý saran insan boyundaki otlarýn yangýn tehlikesi oluþturduðunu bildirdi. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikâyetini dile getiren Hasan Demir, Yetkililere bilgi vermemize raðmen bugüne kadar herhangi bir çalýþma yapýlmadý. Allah korusun, olasý bir yangýnda binalar bile tehlike altýnda. O nedenle yetkililerden acilen çözüm bekliyoruz diye konuþtu. Demir, ayrýca Mimar Sinan Mahallesi ndeki numaralý parktaki kameriye için talep ettikleri ahþap masanýn da bir an önce yerine yerleþtirilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

9 PAZARTESÝ AÐUSTOS 5 9 Akaryakýttan yüzde 5 tasarruf mümkün mü? Doðru araç kullanýmý ve sürüþ teknikleri ile akaryakýt tüketiminden yüzde 5 tasarruf etmenin mümkün olduðu bildirildi. Konuyla ilgili açýklama yapan uzmanlar, akaryakýt tasarrufu konusunda önemli açýklamalarda bulundular. Araç sahiplerini yakýndan ilgilendiren akaryakýt fiyatlarý, sürekli deðiþim nedeniyle neredeyse takip edilemiyor. Akaryakýt fiyatlarýnýn Türkiye'de arabasý olsun olmasýn hemen herkesin gündeminde ilk sýralarda yer aldýðýna dikkat çeken uzmanlar, zamlar açýklandýðý an sohbetlerin ana konusu haline geldiðini belirttiler. Doðru araç kullanýmý ve sürüþ teknikleri ile daha az akaryakýt tüketmenin ve bütçeden tasarruf etmenin mümkün olduðuna iþaret eden uzmanlar, haber7.com a yaptýklarý açýklamada þu önerilere yer verdiler: TASARRUF YÖNTEMLERÝ Seyahatiniz 5 kilometreden az ise aracýnýzý kullanmayýn. Aracýnýza uygun doðru yakýtý kullanýn. Ani kalkýþlardan ve duruþlardan kaçýnýn. Gaza ve frene aniden basmak, benzin tüketimini yüzde 5 artýrýr. Camlarýnýzý kapalý tutun. Açýk camlar, kilometre/saat hýzda yüzde fazla yakýt sarfiyatýna yol açar. Aracýnýzýn lastiklerinin doðru basýnçta olmasýna özen gösterin. Lastiklerinizin hava basýncý düþükse yakýt tüketimi artar. Ýki dakikadan fazla duracaksýnýz, kontaðý kapatýn. Ýlk 5 km içinde aracýnýzý yüksek hýzda sürmekten ve aþýrý hýzdan kaçýnýn Aracýnýzý 5 kilometre/saatten düþük, 95 kilometre/saatten yüksek hýzda kullanmamaya özen gösterin. Aracýnýzda gereksiz aðýrlýklar taþýmayýn. Taþýma kapasitesinin üzerindeki her 5 kg. ek yük yüzde 7 fazladan yakýt tüketimi neden olur. Aracýnýzý gölgeye park edin. Buharlaþan benzinden kar edeceðiniz gibi aracýnýzý soðutmak için klimayý kullanmanýza da gerek kalmayacaktýr. Klima kullanýmý yaklaþýk yüzde ekstradan tüketime neden olur. Aracýnýzýn bakýmýný düzenli yaptýrýn! Eskimiþ bujilerin deðiþtirilmesi, karbüratör, akümülatör bakýmý, hava ve yakýt filtrelerinin gözden geçirilmesi, lastik basýnçlarý ve rot ayarlarýnýn yapýlmasý yakýt tasarrufunu katký saðlar. Trafikteki yoðun çok fazla durkalk yapmak tüketimi artýrýr. Trafiðin çok kýsa aralýklarla aktýðý durumlarda durkalk sayýsýný azaltmaya çalýþýn. Uzmanlar, doðru yöntemlerle akaryakýt tüketiminden yüzde 5 tasarruf etmenin mümkün olduðu bildirdiler. Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçlarýn fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli BMW 5.D 8 Chevrolet Kalos. SE Citroen C.6 ehdý Cmfr Fiat Doblo.9 JTD 5 Fiat Doblo. Fiat Fiorino. Multijet C Ford Fiesta. TDCi Comf 6 Ford Focus.6 TDCi Titan 9 Ford Mondeo.6 TDCi Tit Ford T. Connect.8 TDCi Honda Civic.6 Elegance 7 Hyundai Accent.5 GLS 999 Hyundai Elantra.6 DCV Lada Vega.5 Mazda 66. Opel Corsa. GLS Opel Corsa. Comfort Peugeot Renault Broadway. GTE99 Renault Kangoo.5 DCI E 6 Renault Kangoo.5 DCI M Renault Megane.6 RXi 998 Renault Megane. RXT Fiyatý (TL) 95 bin 8 bin bin 8 bin 6 bin 8 bin 6 bin 6 bin 6 bin bin bin 5 bin bin 8 bin bin 8 bin 5 bin bin bin 6 bin bin 6 bin 8 bin Renault Toros STW. 998 Tofaþ Þahin S Tofaþ Doðan SLX.6 99 Toyota Avensis.6 Elegant Toyota Corolla.6 XEÝ 997 Toyota Corolla.6 Terra Toyota Corolla.6 Sol Toyota Corolla.6 Elegant 7 Toyota Yaris. Sol Speci 8 Volkswagen Caddy.9TDI 7 Volkswagen Golf.6 Comf Volkswagen Passat. 6 Volkswagen Polo bin bin bin 65 bin 7 bin 6 bin bin bin bin 6 bin 5 bin bin 6 bin Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ Modeli Ford Transit V bin Ford Transit + 6 bin Ford Transit + bin Ford Transit + 8 bin Ford Transit 55 bin Hyundai H 6 bin 5 Hyundai Starex 7 bin Kia Pregio Panelvan bin Volkswagen LT bin Volkswagen Transporter.55 7 bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, ilanlar da dikkate alýnarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 PAZARTESÝ AÐUSTOS 5 Türk Ordusu nun zaferi mazlumlarýn umudu oldu Türk Eðitim Sendikasý Çorum Þube Sekreteri Gökçer Öðünç, Aðustos Zafer Bayramý ile ilgili yaptýðý açýklamada, Türk Ordusu'nun kýt imkanlara raðmen verdiði büyük mücadele ile kazandýðý zaferlerin, mazlum milletlere de umut olduðunu söyledi. Düþmanýn hiç bir zaman Anadolu hayallerinden vazgeçmediðine iþaret eden Gökçer Öðünç, açýklamasýnda þunlarý bildirdi, " Aðustos Türk Ordusu'nun yeniden Anadolu'nun tek hakim gücü olduðun ispatlayan bir zaferdir. Ordumuzun þahsýnda Türk Milleti'nin Anadolu'nun Türk yurdu olduðunu dünyaya yeniden haykýrmýþtýr. Türk Milleti'nin o günkü kýt Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adýna açýklama yapan Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Avukat Ahmet Özdel, terörle mücadeleyi iktidar hýrsý olarak yorumladýðý açýklamasýnda, þehitlerle teröristleri ayný kefeye koyar üslup kullandý. Özdel herkesi Eylül Barýþ Günü açýklamasýna davet ettiði açýklamasýnda þunlarý söyledi, "Ýktidar hýrsý savaþ ve çatýþmalarla öldürmeye devam ediyor. Ülkemiz ve Ortadoðu coðrafyasý kan gölüne dönmüþtür. Ülkemiz insanlarýn acýsý büyük. Savaþ ve çatýþmalar yoðunlaþtýkça, özgürlükler ve temel haklara saldýrýlarda artmaktadýr. Gerek ekonomik koþullar gerekse demokratik koþullar gittikçe aðýrlaþmaktadýr. Yýllardan bu yana Suriye' de, Irak' ta süren savaþ artýk ülkemiz içine Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adýna yaptýðý açýklamasýnda Hopa Halký'nýn acýsýný paylaþtýklarýný bildiren Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Ahmet Özdel, Hopa'da yaþananlarýn bir afet deðil, HES'lerin ve çarpýk kentleþmenin sonucu olduðunu söyledi. Özdel açýklamasýnda þunlarý ifade etti, "Yýllardan bu yana ülkemizde yaþanan çarpýk kentleþme ve HES yapýmlarý Karadeniz Bölgesini yaþanmaz hale getirdi. Bunun en son örneði ise geçen hafta Artvin'in Hopa ve Arhavi Ýlçeleri'nde meydana gelen sel ve heyelan felaketidir. Hopa Ýlçesi Çamlýkköy ve Fener Mevkisi Türk Eðitim Sendikasý Çorum Þube Sekreteri Gökçer Öðünç imkanlarý ile Kurtuluþ Savaþý'ný zaferle neticelendirmesi dünyadaki diðer mazlum milletlere de misal olmasýný saðlamýþtýr. Dün, kýt imkanlarla ülkemize, vatanýmýza musallat olanlara gerekli dersi verdik. Anadolu'muza zorla giremeyeceklerini anladýlar. Ancak farklý taktikler geliþtirerek Anadolu hayallerinde vaz geçmediler. Bize ait ne kadar kutsallarýmýz varsa onlarý tartýþýr hale getirerek birlik ve beraberliðimizi parçaladýlar. Kardeþi kardeþe düþürerek fitne ve fesat hareketleri ile bizleri birbirimize düþürdüler. Tefrika girmeden bir millete düþman giremezdi çünkü. Artýk ekonomi ile savaþ yapýlýyor. Kültür deðerleri ile savaþlar yapýlýyor. Bu savaþý ne pahasýna olursa olsun kaybetmeyeceðiz. Nasýl ki Çanakkale'de bunu dünyaya haykýrmýþsak, yarýn da bu milletin gerçek temsilcileri ile beraber bizlere bir zarar veremeyeceklerini anlayacaklardýr. Türk gençliði uyanýk olmak zorundadýr. Hangi birlik adýyla olursa olsun bizi parçalamaya çalýþanlara karþý uyanýk olmak zorundadýr. Türk EðitimSen bu þuuru taþýmakta ve bunun mücadelesini vermektedir." (Haber Merkezi) Þehitle teröristleri ayný kefeye koydular!.. de girmiþ durumdadýr. Adý ne olursa olsun, tüm çatýþmalar sonucunda çocuklar, kadýnlar, iþçiler, emekçiler ve yoksullar maðdur olmaktadýr. Þehrimizin sokaklarý, Suriyeli, Iraklý göçmen ve mültecilerle doldu. Her gün Avrupa' ya gitmek isteyen onlarca genç, çocuk ve insan ölmektedir. Televizyonlar, gazeteler artýk ölümü bize sýradanlaþtýrdý. Gördüklerimizin gerçek mi? Filim mi? Olduðunu Avukat Ahmet Özdel anlayamaz olduk. Ülkemizde susan silahlar, 7 Haziran seçimlerinden sonra yeniden konuþmaya baþladý. Çatýþmanýn kaynaðý ve nedeni ne olursa olsun, sonuçta yoksul insanlar ölmektedir. Bu ölümler ister þehit diye nitelendirilsin, isterse etkisiz hale getirme olarak belirtilsin; sonuçta ölümler yoksullara iþçi emekçi çocuklarýna reva görülmektedir. Demokratik yol ve yöntemlerle çözülmeyecek sorun yoktur. Yeter ki ülkemizde hukuk iþlesin, demokrasi iþlesin, özgürlükler olsun. Ýktidar ve kar harsýnýn insanlara yaptýrmayacaðý katliam ve zulüm yoktur. Ýnsanlýk tarihi nice katliam ve savaþlarla doludur. Çorum Emek ve Demokrasi Platformu olarak, savaþýn, çatýþmalarýn olmadýðý, barýþýn olduðu bir ülke ve dünya özlemi ile Eylül Dünya Barýþ Günü'ne herkesi davet etmek istiyoruz. Bu temelde platform olarak Aðustos Pazartesi günü saat.'te basýn açýklamasý ile el ilaný daðýtýmý yapacaðýz. Eylül Salý günü ise saat: 8.'de Saat Kulesi'nde basýn açýklamasý yapacaðýz. Çorum halkýný savaþa dur demek için barýþ sesini yükseltmeye çaðýrýyoruz." (Haber Hopa Halký nýn acýsýný paylaþýyoruz arasýndaki daðýn arka yamacýndaki alanda oluþturulan vahþi depolama alanýna Hopa ve Arhavi belediyeleri yýllarca çöp döktü. Bölgede yaþanan son sel afeti sonrasý taþan yan dereler, çöpleri yamaçtan sahile taþýdý, Karadeniz Sahil Yolu'nda adeta çöp daðlarý oluþturdu. Sel sularýnýn sürüklediði çöpler sahil yolu boyunca yayýldý. Sel felaketinden sonra sivil toplum örgütleri, belediyeler çeþitli yardýmlarda bulunarak, orada ki insanlara destek olmuþtur. Hopa'da oluþturulan yardým komitesi ile Çorum Emek ve Demokrasi Platformu da baðlantý kurmuþ, bilgi almýþtýr. Hopa halkýnýn acýsýný paylaþtýðýný bildirmiþtir. Gerekli olduðunda yardým kampanyasý yapacaðýný bildirmiþtir. Hopa' da yaþanan bir doðal afet deðildir, yaþanan açýkçasý hükümetlerin ve egemenlerin doðaya raðmen yaptýklarý HES' ler ve kentlerin çarpýk yerleþmesidir. Ýktidar maden kazasýný, heyelan ve sel v.b. ölümleri hep doðal afet gibi göstermeye çalýþmaktadýr. Oysa her ölümün ve yaþanan acýnýn sorumlusu olanlar halkýmýzý aldatmaktadýrlar. Hopa halkýnýn acýsýný paylaþýrken, yaþanabilir kentler ve çevre hakkýnýn insanýn en temel hakký olduðunun bilinmesini talep ediyoruz." (Haber Merkezi) SGK Ýl Müdürü Duran Cesur un oðlu, Öðretmen Osman Cesur, meslektaþý Fatma Çolak ile hayatýný birleþtirdi. SGK Müdürü oðlunu evlendirdi RECEP MEBET Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ýl Müdürü Duran Cesur un oðlu, Öðretmen Osman Cesur, meslektaþý Fatma Çolak ile hayatýný birleþtirdi. GülümserDuran Cesur çiftinin oðlu Osman, ZeynepMithat Çolak çiftinin kýzý Fatma ile dünyaevine girdi. Aðustos 5 tarihinde Yozgat Yimpaþ Düðün Salonu nda düzenlenen düðün törenine AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Baþer, Sular ve Amansýz Aileleri nin mutlu günü Gözde ile Okan evlendi RECEP MEBET Eczacý Atilla Sular ýn oðlu, Diþ Hekimi Okan Sular, meslektaþý Gözde Amansýz ile hayatýný birleþtirdi. NihalAtilla Sular çiftinin oðlu Okan, GülcanZafer Amansýz çiftinin kýzý Gözde ile dünyaevine girdi. Önceki gün Vadi Düðün Salonu nda düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Sular ve Amansýz Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken nikah þahitliklerini ise Mehmet Alapala ve Ezgi Turgut yaptý. AK Parti Ýl Baþkaný Harun Lekesiz, Sorgun Belediye Baþkaný Ahmet Þimþek, Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, SGK eski Ýl Müdürü M. Ayhan Yürüyen, bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Cesur ve Çolak Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Yemek ikramýyla baþlayan düðün töreni, Grup Çaðrý konserinin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, FatmaOsman Cesur çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Fotoðraflar: AFRA PROFESYONEL FOTOÐRAFÇILIK NihalAtilla Sular çiftinin oðlu Okan, GülcanZafer Amansýz çiftinin kýzý Gözde ile dünyaevine girdi. Yemek ikramýyla baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, GözdeOkan Sular çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Diþ Hekimi Okan Sular, meslektaþý Gözde Amansýz ile hayatýný birleþtirdi.

11 PAZARTESÝ AÐUSTOS 5 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý ZilKa de 6 Hicri Þemsi:9 Rûmi:8 Aðustos Hýzýr:8 5 AÐUSTOS Ýnsanlarýn malýna göz dikme ki, herkes seni sevsin!. Hadisi Þerif ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Balýk Avlama Sezonu'nun baþlamasý Kýrgýzistan'ýn istiklâli (99) II. Abdülhamîd Hân'ýn taht'a çýkmasý (876) Mihrican Fýrtýnasý Zaferlerimiz.. Zaferler önce kendimizden baþladý. Türk milleti yüz elliye yakýn devlet kurdu. Mekke de doðan Ýslamiyet güneþi,sonra kýt'alara ve devletlere Dünyamýz Tefekkür ulaçtý. Bu ses Kainatýn yaratýcýsýnýn sözünü ve Peygamberini duyurma, Dünya ve ahiret hayatýnýn manasýný anlama ve dinleme sesi idi. Türk milleti bu sese kulak verdi.. Nerede Türk varsa Müslüman oldu. Müslüman olmayanlar ise Türklükten dahi çýktý. Çünkü ; Raþit Yücel Ýslamiyet her bir mümini bir anadan doðan kardeþler olarak kabul corumhakimiyet. net etti.. Yiðitlik ve mertliðin gerçek manasý o zaman kemalini buldu. Bir çok komutanlar ve askerler yetiþtiler. Þehit oldular, gazi oldular.. Bin yýl devlet hayatýný devam ettirdiler. Kur'anýn övgüsüne, Peygamberimizin (asm) sevgisine mazhar oldular. Kýt'alar dan kýt'alara. Ülkelerden ülkelere zaferler götürdüler. Bu büyük bir ihsan ve faziletti. Sonra hiç arzu edilmeyen maðlubiyetler yaþadýk. Ülkelerimiz bir bir elimizden çýkmaða baþladý. Elimizde sadece Anadolu kalmýþtý. Onu da alýp bizi baþýboþ býrakacaklardý. Ama olmadý, bu millet tekrar canlandý ve Anadolu yu Vatan haline getirdi.. Tekrar dirilen bu millet yeniden hayat buldu. Düþmanýn hýncý ve hýrsý bitmemiþti. Bu defa maneviyat yönünden bizleri yýkmak istediler. Ýçte bazý taþaronlar buldular ama yine baþaramadýlar.. Bu millet onu da yenmeyi bildi. Sonra PKK yý baþýmýza musallat ettiler. Ýnþallah bunda da baþarýlý olamayacaklardýr. Bu millet baþka milletlere benzemez. Bir ölür bin diriliriz. Yeter ki benliðimizi yitirmeyelim,kimliðimizi kaybetmeyelim. Dinden koptuðumuz zaman zaferleri yakalamamýz zordur.. Çünkü Bediüzzamanýn ifadesi ile" Din hayatýn hayatý,hem ruhu hem esasý, ihyayý din ile olur þu milletin ihyasý" O zamanlar, zaferler hep devam edecektir.. Zafer sadece toprak parçasý kazanmak deðildir. Zafer, hidayet güneþinin kalplere yerleþmesidir.. NÖBETÇÝ ECZANELER KULE ECZANESÝ H.ÝBRAHÝM KÜÇÜKER (TEL: 8) BAHÇELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:6 ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI METEOROLOJÝ KONAK ECZANESÝ EROL EBÝL (TEL: 5 7) ÝNÖNÜ CAD. NO : 9 KUBBELÝ CAMÝ KARÞISI Tanýmý Çok büyük pembebeyaz bir su kuþu olup ilkbaharda çoðu kez uzaktan bakýldýðýnda su üzerinde ya da karada tamamen pembe renkte görünen sürüler halinde bulunurlar.üreme giysisinde gövdesi pembemsi beyaz ve tepesi kalkýktýr. Üreme dýþýnda belirgin renkleri kaybolur. Kesesi ve göz derisi sarý ya da turuncu, bacaklarý pembe ya da kýzýldýr. Göz çevresindeki deride tüy bulunmaz, gözleri belirgin derecede siyahtýr. Kanat altý, leyleði anýmsatacak þekilde siyahbeyazdýr. Kanat telekleri siyah, kanat örtüleri beyazdýr. Kalýn gövdeli, oldukça kýsa kuyruklu ve hantal görünüþlüdür. Ayaklarý perdelidir. Uçarken ayaklarýný geriye uzatýr ve kuyrukaltýndan parmaklarý taþar. Gencinin rengi mat, sýrtý daha kahverengi,kanat üstü koyu, kanat altýnýn ortasý soluk renklidir. yýlda eriþkin giysisine kavuþur. Uçarken boynunu kýsar ve ensesini sýrtýna yaslar. Uçuþu güçlüdür ve uçuþta sürü halinde düzgün sýralar ve sarmallar oluþturur. Pelecanus onocratalus Ak Pelikan, Beyaz Pelikan, Ak Kutan: ( rousettus ) Taným: Boy 75 cm, kanat açýklýðý 9 cm. Vücut beyaz veya pembemsi renklidir. Kese sarý, göz etrafý pembesarý; kanat altý uçlara doðru siyah; bacaklar pembe veya turuncudur. Habitat: Nehir deltalarý, tuzlu lagünler, bataklýklar, sýð deniz kenarlarýnda koloni halinde bulunur. Balýk ve diðer su canlýlarý ile beslenir. Daðýlým: Güneydoðu Avrupa, Asya ve Afrika'da üreyen bu tür, yaz aylarýnda Ýç Anadolu'nun merkezi ve doðusu ve özellikle Seyfe Gölü, Aktaþ Gölü ve Ereðli Sazlýklarý'nda yoðunlaþýr; Niðde'de nadiren Akkaya'da görülür Habitatý Balýkça zengin olan tatlý ve acý göller, lagünler, bataklýklar ve sýð deniz kýyýlarýnda koloniler halinde yaþar ve yuva yapar. Balýk yaðý þizofreniyi önleyebilir mi? Avustralyalý bilim adamlarýnýn araþtýrmasýna göre, balýk yaðý kullananlarýn þizofreniye yakalanma riski daha az. Balýk yaðý haplarýnýn þizofreninin geliþimini önleyebileceði belirlendi. Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi'nden bilim adamlarýnýn araþtýrmasý, ay boyunca omega içeren balýk yaðý hapý kullananlarda þizofreni belirtilerinin daha az olduðunu ortaya koydu. Bilim adamlarý, 5 yaþýnda, þizofreninin ön belirtilerini gösteren katýlýmcýlardan bazýlarýna ay boyunca balýk yaðý hapý verdi. Katýlýmcýlarýn diðer bölümü ise içinde etken madde olmayan haplar (plasebo) kullandý. Bir yýl sonra balýk yaðý kullananlarýn sadece yüzde 'una, plasebo alanlarýn ise yüzde 'ýna þizofreni teþhisi koyuldu. Þizofrenlerin kan hücrelerinde omega gibi yað asitlerine az rastlandýðýný hatýrlatan bilim adamlarý, bu durumun beyin hücreleri için de geçerli olabileceðinden yola çýkarak balýk yaðýnýn beyindeki iltihaplanmayý azaltýp sinir hücrelerinin korunmasýný saðlayabildiðini belirtti. Yayýlýþý Dünyada, Antartika ayrý tutulduðunda her yerde daðýlýþ gösterir. Türkiye'de; Doðu Akdeniz, Doðu Anadolu, Orta Anadolu ve Doðu Karadeniz'de sulak alanlarda görülür. Van Gölü ve Akgöl'de ürer. Yaz aylarýnda Ýç Anadolu'nun merkezi ve doðusu ve özellikle Seyfe Gölü, Aktaþ Gölü ve Ereðli Sazlýklarý'nda yoðunlaþýr; Niðde'de nadiren Akkaya'da görülür. Türkiye dýþýnda ise; Karadeniz sahil þeridi, Hazar Denizi'nin kuzey ve batý sahil bandý ile Balkanlar'ýn güneyinde yayýlýþ gösterir. Beslenme Besinlerini küçük ve büyük balýklarla amfibiler oluþturur. Öncelikli tercihi balýklardýr. Avrupa'da sazaný, Afrika'da cichlids'i (çiklit) tercih ederler. Sürü halinde avlanabilirler. 8 Pelikan suda bir nal biçimi oluþturur. Kanatlarýný çýrparak balýklarý sýð sulara doðru sürerler. Sýkýþtýrdýklarý balýk sürülerinin içine gagalarýný daldýrýp, gaga altýndaki keselerine giren balýklarý bütün olarak yutarlar. Yavrular eriþkinlerin kýsmen sindirdikleri balýklarla beslenirler. Besin almak için gagalarýný, sýk sýk da baþlarýný eriþkinlerin keselerine sokarlar Biyolojisi Su kenarýndaki sazlýklarda; koruma alanlarýnda platformlar üzerine saz ve su bitkileri ile yuva kurar. Batý ve Orta Anadolu sulak alanlarýnda ürer. Genellikle iki, nadiren daha fazla yumurta yumurtlar. Yumurtalar mavimsibeyaz kabukludur. Erkek ve diþi beraber kuluçkaya yatarlar. Yavrular ay sonra yuvayý terkeder Göçü Ülkemizde yaz göçmendir. Afrika ve Ýsrail'den gelen grup, Türkiye üzerinden Romanya'ya ve TürkiyeErmenistan sýnýrýndaki Aktaþ Gölü'ne göç etmektedir Popülasyonu Afrika'da yaklaþýk 75. çiftlik büyük bir nüfus olmasýna karþýn, insan faaliyeti yüzünden tür Avrupa'da tehdit altýndadýr. Türkiyedeki tek üreme alaný olan Ayancý nýn objektifinden Çorum da yaþayan kuþ türleri Ercan AYANCI com AKPELÝKAN Ardahan'daki Aktaþ Gölü'nde 5 bireylik bir popülasyon kuluçkaya yatmaktadýr. 995 Temmuz'unda Murat Yarar, 7 kilometrekarelik bu gölde yaptýðý kuþ sayýmýnda 75 Ak Pelikan bireyi saptamýþtýr. Aktaþ Gölü (diðer adýyla Karsak Gölü) askeri bölge içerisinde kalmasýndan dolayý bozunmadan korunmuþtur ve türe ev sahipliði yapmaktadýr. Göç sýrasýnda Bursa Kocaçay Deltasý'na (En fazla 8 birey) ve AkþehirEber Göllerine,(En fazla birey) konaklamak için uðramaktadýr. Ereðli sazlýklarýnda 97'li yýllarda yaklaþýk çiftlik bir popülasyon üremekteydi. Alanýn kurumasýyla popülasyon yok oldu. Geçmiþte Seyfe Gölü'nde de üredikleri bilinmektedir. Bern Sözleþmesi'ne göre kesin koruma altýnda olan bir türdür ve avlanýlmasý yýl boyunca yasaktýr Davranýþlarý Balýk avlamak pelikanýn gününün çok büyük bir kýsmýný alýr. Günün kalanýný gagasý ile tüylerini düzeltmek ve yýkanmak için harcar. Kuþ, suda baþ ve vücudunu eðip, kanatlarýný çýrparak yýkanýr. Bölgesini savunmak için erkek, aðzýný iyice açarak, davetsiz misafirleri tehdit eder. Gagasýný çarparak baþýný eðer ve ana silahý olarak gagasýný kullanarak saldýrýr. Yerel Adlar BURSA Uluabat Gölü Çevresi "Kapkonoz" Anadolu'da yaygýn olarak ak kutan olarak bilinir. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde Sakakuþu olarak geçer Kaynaklar Kaynaklar med.ege.edu.tr/capaci/birds.htm animaldiversity.ummz.umich.edu/site/acc ounts/information/pelecanus_onocrotalus.html enginsalli.blogcu.com/kusgozlemciligiturizmi_67.html www. akgunakova.com/index. php?edebiyat&b=7&k= /zoo/zooo.php?turid= KAD, Osman Erdem; kuþlarýn yokoluþ çýðlýðý, stargazete, 9/9/8 Kuþ Gözlemcisinin Cep Kitabý Türkiye'nin ve Avrupa'nýn Kuþlarý kitabý Kuþlarla Türkiye'yi Gezelim Asaf ERTAN Türkiye'nin Doða Rehberi Kadir Yüktaþýr com,76,7,95,957 ALIÞ Gram 6,9 SATIÞ 6,56 Not: Döviz Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel dövizaltýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:6 Sayý: 785 AÐUSTOS 5 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar ( st. x Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý :, 5 5, 5, 5, 5, 5, Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : : Yurt Dýþý: Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 6 : Euro Tel: (pbx) Faks: 5 Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: / Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks: 66 55

12 PAZARTESÝ AÐUSTOS 5 Kamudan adaylýk düþünenler için son istifa tarihi bugün AK Parti ye müracaatlar Aðustos Eylül arasý AK Parti Ýl Seçim Ýþleri Baþkaný Adem Oðuzhan Kaya, yaptýðý yazýlý açýklamada, seçim takvimine iliþkin bilgilendirme yaptý. Partisinin aday adaylýðý baþvuru süresinin Aðustos Eylül tarihleri arasýnda olacaðýný hatýrlatan Kaya, aday adayý olmak isteyen kamu görevlilerinin Aðustos akþamý itibariyle görevlerinden istifa etmesi gerektiðini açýkladý. Seçmen kütüðünde ismi bulunmayanlarýn ve ilk kez oy kullanacak olanlarýn dikkat etmesi gereken hususlarýn da altýný çizen Adem Oðuzhan Kaya, açýklamasýnda þunlarý söyledi, " Kasým 5'te yapýlacak olan 6. dönem milletvekili genel seçim takvimi Yüksek Seçim Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan açýklandý. Seçim takvimi aðustos 5 tarihinde baþlýyor. Yüksek Seçim Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan açýklanan takvime göre seçmen aský listeleri Eylül çarþamba günü saat 8:'de muhtarlýklarda askýya çýkacak olup, Eylül perþembe günü saat 7:'de askýdan inecektir. Seçmenler bu tarihler arasýnda mutlaka listeleri incelemeli, listelerde ismi olmayanlar, seçmen listelerinde eksiklik veya yanlýþlýk olanlar gerekli düzeltmeleri yaptýrmalýdýr. Kasým 997 tarihi veya daha önce doðanlar, yani ilk defa oy kullanacak olanlar, þayet listede ismi yok ise, listelere yazýlarak y ada seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için Ýlçe Nüfus Müdürlüklerine baþvurmalarý gerekmektedir. Yine ikametgahýný deðiþtirip adres bilgilerini güncellemeyenler ve seçmen niteliðindeki yüksek öðretim gören öðrencilerden öðrenim gördükleri yerlerde oy kullanmak isteyenlerinde ilgili nüfus müdürlüklerine baþvurmalarý gerekmektedir. Yurt dýþýnda yaþayanlarýn seçmen kütükleri internet adresinden ayný tarihlerce ilan edilecektir. 8 Ekim'de ise yurtdýþý temsilcilikler de gümrük kapýlarýnda oy verme iþlemine baþlanacaktýr. Seçime katýlacak siyasi partilerin seçim çevrelerine ait aday listelerini 8 Eylül akþamýna kadar YSK Baþkanlýðýna bildirmeleri gerekiyor. YSK Baþkanlýðý da 8 Eylül'de milletvekili kesin aday listelerini açýklayacak. YSK tarafýndan açýklanan takvime göre aday adaylýðý için müracaat edecek olan kamu görevlilerinin Aðustos akþam mesai bitimine kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor. AK Parti olarak biz bütün seçim çevrelerinde seçime katýlýyoruz. Partimize aday adaylýðý baþvurularý, Aðustos pazartesi günü baþlayýp, Eylül perþembe akþamý saat 7: 'da sona erecektir. Aday adaylarýmýz baþvurularýný genel merkezimize yapabilecekleri gibi her hangi bir Ýl Baþkanlýðýmýza da yapabileceklerdir. Biz AK Parti Çorum Teþkilatlarý olarak seçime hazýrýz. Arzumuz bütün hemþerilerimizin siyasi görüþü ne olursa olsun sandýk baþýna giderek oylarýný kullanmalarýdýr. Kasým milletvekili seçimlerinin ülkemize ve milletimize huzur, istikrar ve hayýrlar getirmesini diliyorum." (Haber Merkezi) O ücret tamamen deðiþiyor Motorlu araç sigortalarýnda ekspertiz ücreti, Hazine Müsteþarlýðýnca tespit edilecek taban ekspertiz ücret tarifesinden az olmayacak þekilde taraflar arasýnda serbestçe belirlenecek. Hazine Müsteþarlýðýnýn Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliði, Resmi Gazetede yayýmlandý. Yönetmelik ile sigorta eksperinin sigortacý veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleþmesinden menfaat saðlayan kiþiler tarafýndan atanmasý, eksperin iþ kabulü, asgari ücret tarifesinin tespiti de dahil olmak üzere ekspertiz ücretinin belirlenmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlendi. EN GEÇ BÝR ÝÞ GÜNÜ Buna göre, motorlu araç sigortalarýnda, sigortalý veya sigorta sözleþmesinden menfaat sahibi olan kiþiler tarafýndan hasar ihbarlarýnýn sigorta þirketine yapýlmasý gerekecek. Sigorta þirketleri, hasar ihbarlarýnýn alýnmasýndan itibaren en geç iþ günü içinde hasar dosyasýný þirket nezdinde açacak ve dosya bilgisini Müsteþarlýkça belirlenecek þablona uygun olarak ilgili sigorta poliçeleriyle irtibatýný kurarak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine iletecek. Sigorta eksperi, sigortacý, sigortalý veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleþmesinden menfaat saðlayan kiþiler tarafýndan atanabilecek. SÝGORTA ÞÝRKETÝ TARAFINDAN ATAMA Sigorta þirketi, motorlu araç sigortalarýnda ihbarýn alýnmasýndan itibaren en fazla iþ günü içinde ilgili dosya için eksper atanýp atanmayacaðýna iliþkin bilgiyi merkeze iletecek, varsa eksper atama bilgisi Eksper Atama ve Takip Sistemine (EKSÝST) girecek. Sigorta þirketince atanan eksper tarafýndan yapýlan tespitlere, iþ günü içinde sigortalý veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleþmesinden menfaat saðlayan kiþi tarafýndan itiraz edilebilecek. Motorlu araç sigortalarýnda sigortalý veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleþmesinden menfaat saðlayan kiþi tarafýndan, her aþamada eksper atanabilecek. Sigortalý veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleþmesinden menfaat saðlayan kiþi tarafýndan atanan eksper tarafýndan yapýlan tespitlere, iþ günü içinde sigorta þirketi tarafýndan itiraz edilebilecek. Sigorta þirketleri, sigorta poliçelerinde sigortalý veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleþmesinden menfaat saðlayan kiþilerin de eksper tayin edebileceði bilgisine yer vermek zorunda olacak. HAKEM EKSPER ATAMASI Motorlu araç sigortalarýnda, eksper raporlarýnýn EKSÝST'e giriþine iliþkin bildirim yapýlmasýndan itibaren iþ günü içinde taraflardan birinin talebi halinde hakem eksper atanacak. Hakem eksper atamasý, en az yýl bilfiil sigorta eksperliði yapmýþ olan sigorta eksperleri arasýndan, Müsteþarlýkça belirlenecek bölge, branþ, iþ daðýlýmý gibi objektif kriterler dikkate alýnarak EK SÝST üzerinden tesadüfi olarak yapýlacak. Hakem eksper, atama tarihinden itibaren en geç iþ günü içinde dosya üzerinden inceleme yaparak raporunu hazýrlayacak. Hakem eksper tarafýndan düzenlenecek rapor, nihai rapor olarak kabul edilecek. Yönetmelik çerçevesinde EKSÝST üzerinden atama bildirimini alan eksper, kendisine teklif edilen iþi kabul edip etmediðini en geç iþ günü içinde EKSÝSTüzerinden bildirmediði takdirde iþi kabul etmiþ sayýlacak. Zorunlu sigortalarda, Müsteþarlýk tarafýndan esaslarý belirlenecek eksper listesine kayýtlý eksperlerin iþ kabulü zorunlu olacak. Müsteþarlýk, iþ tayininin adil daðýlýmý için gerekli tedbirleri alacak. ÜCRETLER Motorlu araç sigortalarýnda ekspertiz ücreti, taban ekspertiz ücret tarifesinden az olmamak üzere taraflar arasýnda serbestçe belirlenecek. Sigorta þirketi tarafýndan atamalarda, atanan eksperin/eksperlerin ücreti, þirket tarafýndan ödenecek. Sigorta þirketi tarafýndan süresinde eksper atamasý yapýlmamasý halinde, sigortalý veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleþmesinden menfaat saðlayan kiþi tarafýndan atanan eksperin ücreti, sigorta þirketi tarafýndan ödenecek. Motorlu araç sigortalarýnda sigortalý veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleþmesinden menfaat saðlayan kiþi tarafýndan yapýlan atamada, atanan eksperin ücreti, atamayý yapan tarafça ödenecek. Sigortalý veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleþmesinden menfaat saðlayan kiþi tarafýndan atanan eksperin ücret ödemesi sigorta þirketi tarafýndan yapýlacak. Hakem eksperin ücreti, taban ekspertiz ücret tarifesine göre atamayý talep eden tarafça karþýlanacak. TABAN EKSPERTÝZ ÜCRET TARÝFESÝ Motorlu araç sigortalarýnda uygulanacak taban ekspertiz ücreti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði nezdindeki Sigorta Eksperleri Ýcra Komitesi ve Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Þirketleri Birliðinin (TSB) görüþleri alýnarak Müsteþarlýkça belirlenecek. Taban ekspertiz ücret tarifesi, Müsteþarlýkça aksine bir düzenleme yapýlmadýkça her takvim yýlý baþýnda TÜÝK tarafýndan belirlenen üretici fiyatlarý endeksinde gerçekleþen artýþ oranýnda artýrýlarak uygulanacak. Müsteþarlýk, gerekli görülmesi halinde diðer branþlar için ücret tarifesi belirleyebilecek. Onarým servislerinin deðerlendirilmesi, Müsteþarlýkça belirlenecek esaslar dahilinde ilgili branþta ruhsat sahibi olan eksperler tarafýndan yapýlabilecek. Yönetmeliðin taban ekspertiz ücret tarifesi bugünden itibaren yürürlüðe girerken, diðer maddeler ay sonra yürürlüðe girecek. Müsteþarlýðýn "Sigorta Eksperleri Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmeliði" ile de eksper tayini ve ekspertiz ücretine iliþkin madde yürürlükten kaldýrýldý. Kaynak : AA Özel Seviye Ýlkokulu ndan velilere çaðrý Özel Çorum Seviye Ýlkokulu Müdürü Durmuþ Öztemir, anaokulu ve ilkokul öðrencilerine kapýlarýný açtýklarýný bildirdi. Velileri devlet desteðinden yararlanmak için baþvuruya davet eden Öztemir, uzman kadro ve konforlu fiziki mekanlarla Çorumlular'ýn çocuklarýna hizmet edeceklerini söyledi. Yazýlý bir açýklama ile okul hakkýnda bilgi veren Öztemir, Seviye Ýlkokullarý'nýn, ilkokul... sýnýf ve 866 ay arasý ana sýnýfý öðrencilerine kapýlarýný açtýðýný, Çorum'da alanýnda ilk ve tek olan Seviye Ýlkokulu modern sýnýflarý, geniþ oyun bahçesi, kullanýþlý iç mekaný ile eðitim ve öðretime verdiði önem, tecrübeli yönetim ve öðretmen kadrosuyla velilerin yoðun ilgisiyle karþýlaþtýklarýný aktardý. Eren Er eðitim kurumu,5,6,7 ve 8. sýnýf öðrencilerine yönelik ücretsiz "Dikkat Güçlendirme Testleri" yapacak. Günümüzde öðrencilerin derslere motive olmada, dikkatlerini derse toplamada zorlandýklarýný ve bu durumun dikkat eksikliðinden kaynaklandýðýný ifade eden Eren Er Eðitim Kurumu Türkçe öðretmeni Hasan Bayatlý, günümüz dünyasýnda öðrencilerin dikkatlerini daðýtacak birçok faktörün olduðunu, bu durumun da çocuklarýn eðitim hayatýný olumsuz etkilediðini ifade etti. Okul Müdürü Öztemir, "8; 7; tam gün eðitim verecek olan okulumuzda yemek hizmetinin yanýnda servis, özel güvenlik gibi detaylarla da velilerin yoðun ilgisini çekiyor. Özellikle çalýþan annebaba açýsýndan kaçýrýlmaz fýrsat olarak görünen eðitim saatleri ilgiyi arttýran unsur olarak öne çýkýyor. Velilerden önemle yapmalarýný istediðimizz bir husus var. Mutlaka devlet desteðinden yararlanmak için müracaat etsinler. "Anasýnýfý öðrencilerine bin 65 TL, ilkokul öðrencilerine bin TL. ödenecek olan devlet desteðine baþvurularýný Anaokulu öðrencileri için okulumuzdan yapabiliriz, Ýlkokul içinse kayýtlý olduklarý veya kayýt alanlarýnda bulunan devlet okulundan veya okulumuza gelerek baþvuru iþlemini yapabilirler." dedi. (Haber Merkezi) Eren Er den ücretsiz dikkat testi Bayatlý "Amacýmýz öðrencilerin dikkat eksikliðini ölçerek durumlarýný ortaya koymak, sonuçlarýný velilerle paylaþarak alýnacak tedbirler ve uygulanmasý gereken programlar hakkýnda velileri bilgilendirmek, bu konuda toplumda farkýndalýk oluþturmaktýr" dedi. Eylül tarihlerinde programýn yapýlacaðýný belirten Bayatlý, programa katýlmak isteyen öðrencilerin Eren Er Eðitim Kurumunu arayarak randevu alabileceklerini ifade etti. (Haber Merkezi)

13 PAZARTESÝ AÐUSTOS 5 Birinci transfer dönemi bugün sona eriyor 5 6 futbol sezonunda 9 Haziran 5 Salý günü baþlayan ve FIFA kurallarý gereði hafta (8 gün) süren Birinci Transfer dönemi bugün sona eriyor. Ýkinci Transfer Dönemi ise 5 Ocak 6 tarihinde baþlayýp yine FIFA kurallarý gereði hafta (8 gün) sürecek ve Þubat 6'da son bulacak. Hatýrlanacaðý üzere transfer döneminin flaþ takýmlarýndan Çorum Belediyespor, yeni transfer yaparak kadrosunu güçlendirmiþti. Son olarak cuma günü Sivas Belediyespor dan Hakan Doðru ile anlaþarak.transferini yapan Belediyespor un bugün sona erecek transfer döneminin son günün de ise kesin olmamakla birlikte forvet mevki için arayýþ içinde olduklarý bilgisine varýldý. Son dakika transferi gerçekleþmezse kýrmýzý siyahlýlar birinci transfer dönemini tamamlamýþ olacak. ÝBD li Milli Takým Balkan Þampiyonu oldu Geçtiðimiz hafta Sýrbistan da yapýlan Balkan Þampiyonasý nda Barýþ Boyar ýn antrenörlüðünü yaptýðý Osmancýk Ýsmail Burak Derindere sporcularýnýn mücadele ettiði Türkiye Þampiyon oldu. 8 Aðustos tarihileri arasýnda Sýrbistan da düzenlenen 7 Yaþaltý Balkan Þampiyonasý nda Osmancýk Ýsmail Burak Derindere (ÝBD) sporcularý Kubilay Sadi, Me sut Sezer ve Yaren Dölcü milli forma ile mücadele ederken milli takýmýn antrenörlüðünü ise Barýþ Boyar yaptý. Rakiplerini yenmeyi baþaran Türkiye, Sýrbistan dan Balkan Þampiyonu olarak dönmeyi baþardý. Öte yandan Ýsmail Burak Derindere sporcularýndan Mesut Sezer tek erkekler kategorisinde Balkan üçüncüsüsü, Kubilay Sadi ve Yaren Erkek), ikinci gün ise Yýldýzlar ve Gençler (KýzErkek) maçlarý gerçekleþtirildi. Ýlk gün yapýlan Minikler kategorisi maçlarýnda erkeklerde kýzlarda olmak üzere sporcu mücadele ederken Küçüklerde ise erkelerde ve kýzlarda 7 yarýþmacý olmak üzere sporcu Çorum Amatör futbolunda yetiþip profosyonel olarak Çorumspor ve birçok kulüpte futbol oynayan Ceylan sakatlýk nedeni ile futbol hayatýný erken noktaladýktan sonra. Ýlimizde Çorum Amatörünün köklü takýmlarýndan Çimentospor kulübünde alt yapý ve A takýmda antrenörlük görevi yaptý. Çorum Belediyespor da Sedat Özbað döneminde yardýmcý antrenörlük görevi yapan Arif Ceylan yarýn Erzurum da baþlayacak olan UEFA B lisans kursunun ikincisine katýlacak. 6 Mart tarihinde Antalya da ilki gerçekleþtirilen kursa katýlan ve baþarýlý olan Arif Ceylan Erzurum da yarýn baþlayacak olan UEFA B Lisans Kursu nun ikincisine katýlacak. Arif Ceylan bu kursta da baþarýlý olmasý halinde UEFA B lisansý almaya hak kazanacak. Dölcü ise karýþýk çiftler kategorisinde Balkan üçüncüsü olmayý baþardýlar. Milli takým antrenörü Barýþ Boyar, sporcularýný baþarýlardan dolayý tebrik ederken, Emeði geçen Baþta kulüp baþkanýmýz Ismail Burak Derindere ve federasyon baþkanýmýz Murat Özmekik'e teþekkür ederim dedi. mücadele etti. Ýkinci günde ise yýldýz erkeklerde 7, kýzlarda 5 olmak üzere sporcu mücadele ederken, gençlerde ise erkeklerde kýzlarda 8 toplam sporcu mücadele etti. Yapýlan maçlar sonunda dereceye giren sporcular þöyle; Minik Erkeler:.Ege Bolat,.Ozan Adýgüzel,.Uðurcan Dursun,.Yaðýz Kavukçu. Minik Kýzlar:.Yaðmur Yeþil,.Duru Duran,.Güliz Sevval Doðan, Nursu Köse. Küçük Erkekler:. Abdulkadir Soydan,.Emir Eren Atýcý,.Egemen Ýbiþ,.Umut Baþkar. Küçük Kýzlar:.Adasu Karan,.Ayça Þenyuva,. Irmak Bolat,. Elif Dila Bayrak. Yýldýz Erkekler:.Emir Eren Atýcý,.Emir Baki Çolak,.Mustafa Keçeci,.Ege Bolat. Yýldýz Kýzlar:.Öykü Eryücel,. Simge Bakýcý,.Ebru Ölmez,.Elif Dila Bayrak. Genç Erkekler:.Batuhan Ýlhan,. Arda Cem Karan,.Ekim Saydam,.Deniz Gökmen. Genç Kýzlar:.Büþra Ballý,.Satý Narince,.Sümeyye Türk,.Adasu Karan. Hakan Doðru Ceylan, UEFA B Lisans Kursu na katýlacak Raketler Zafer Kupasý için yarýþtý Masa Tenisi Ýl Temsilciliði nin faaliyet programý içerisinde yer alan Masa Tenisi Zafer Kupasý maçlarý hafta sonunda yapýldý. gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren isimlere madalyalarý verildi. Yarýþmalarda ilk gün Minikler ve Küçükler (Kýz Arif Ceylan Alptuð Urgancý, Tavþanlý Linyit i Ýzledi Çorum Belediyespor yardýmcý antrenörlerineden alptuð Urgancý Tavþanlýnýn kendi sahasýnda oynadýðý Kastamonuspor maçýný izledi. Bu haftaki rakibimiz olan TKÝ. Tavþanlý Linyitspor sezona flaþ transferlerle þampiyonluk hedefi ile giren Kastamonuspor karýþýnda maçýn ilk yarýsýnda üstün futbol oynadý soyunma odasýna galibiyetle girdi. Macýn ikinci yarýsýnda ise Kastamonuspor daha iyi bir futbol sergiledi ve 75. dakikada beraberlik golünü bularak durumu e getirdiler. bu dakikadan sonra gol sesi çýkmayýnca her iki takýmda maçtan beraberlikle ayrýlarak bir puana razý oldular. Alptuð Urgancý maçtan bol bol not tutarak bu hafta ki rakibimizin eksik ve fazla yönlerini Teknik Direktör Fahrettin Sayhan a hafta içinde paylaþacaðýný bildirdi. Çorum Belediyespor yarýdýmcý antrenörü Alptuð Urgancý Tavþanlý Kastamonuspor maçýnda bol bol not tuttu. BAÞSAÐLIÐI Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Belediyespor Kulüp Baþkaný Zeki GÜL ün kýymetli Annesi Sündüs GÜL ü kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Allah tan rahmet, baþta Zeki GÜL olmak üzere kederli ailesi ve yakýnlarýna baþ saðlýðý dileriz. Zafer kupasý sonrasý yarýþmaya katýlan soprcular ödül töreni sonrasý toplu halde görülüyor Anadolu Spor Gazeteciler Derneði Yönetim Kurulu

14 PAZARTESÝ AÐUSTOS 5 Hz Yusuf olmak yerine bu Nemrut luk niye (Ç.HAK:7) Nihat Hatipoðlu Sabah yazarý Nihat Hatipoðlu yaþanan saldýrýlarý ele aldýðý köþe yazýsýnda PKK'lý gençlere çaðrýda bulunarak 'Hz. Yusuf gibi olmak varken, Nemrut gibi olmak niye?' diye sordu. "Bu topraklarda yaþayan genç kardeþlerime" baþlýklý yazýsýnda genç yaþta örgüte katýlarak askerleri katledenlere böyle çaðrý yaptý.sevgili gençler! Sizi tanýyorum. Biliyorum. Sizinle benzeþen ortamlarda büyüdük. Ýyi niyetli, alýn terine deðer veren, mert, cesur, dindar, sevgi gösterene sevgi gösteren, vicdanlý, aileye, Rabbine, namusuna, camiye, Kuran'a, peygamberine, deðer veren insanlar olduðunuzu biliyorum. Böyle olmanýz gerekmiyor mu? Küçükken; Kuran kursuna, camiye, medreseye gider. Kuran öðrenirdiniz. Ufak tefek günahlar dýþýnda günahtan kaçýnýrdýnýz. Haram paraya tenezzül etmez, dostluða, bir kahveye, bir selama çok deðer verirdiniz. Sizin için Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ebedi önderdi, özlenecek insandý. Namaz için camiye giderdiniz. Tam olmasa da namazýnýzý kýlardýnýz. Tasavvufa ilgi duyardýnýz. Kuran'ý Kerim sizin için hayat iksiri idi. Þu anda da biliyorum böylesiniz. Büyük çoðunluðunuz böyle. Yoldan savrulmuþlar hariç. Ama sonra ne oldu ki; birdenbire, dini deðerler yerine size yabancý olan bazý düþüncelerin aranýzda yayýlmasý için ortam oluþturuldu. Benim bildiðim, sizin için din; dilden, mezhepten, meþrepten, ekmekten, tuzdan önce geliyordu. Çoðunuz için hâlâ öyle. Sizin; mühendis, mimar, vali, devlet baþkaný, doktor, iþadamý, bilim adamý, belediye baþkaný, milletvekili, din alimi olmanýzý isterdik. Kavgasýz, kansýz, gürültüsüz, kucaklaþarak, konuþarak dertlerinizi anlatmanýzý isterdik. Beraberce, birbirinize yumruk sýkmadan, ayrýgayriye, farklýlýða alýþarak, vicdan besleyerek beraber yaþamanýza ne engeldir. Gençler! Sizler ihanetten, gadirden, zulümden, zalimden, haksýzdan yana olmazsýnýz. Olmamalýsýnýz. Arkadan vurmazsýnýz. Kutsala düþman olmazsýnýz. Din adýna insan öldürmezsiniz. Irk adýna insan öldürmezsiniz. Dininizi terk etmezsiniz. Gelin beraberce hassasiyetlerinize bakalým. Hatýrlayalým beraberce. Siz Müslümansýnýz. Sizin bir dininiz var. Laf olsun diye deðil, yaþansýn diye bu dine girdiniz. Rabbiniz sizin sahibinizdir. Yaratýcýnýzdýr. O ne istiyorsa onu yapmalýsýnýz. Neden sakýndýrýyorsa sakýnmalýsýnýz. Dinin eveti evetiniz olmalý. Dinin hayýrý hayýrýnýz olmalý. Ýman bu. Allah'a inanacaðým, ama kendime göre bir helal haram kuracaðým diyemezsiniz. Bu Allah'a din öðretmektir. Bu þirktir. Yarýn herkes yok olduðunda, Rabbinizle baþ baþa kalacaksýnýz. Hz. Muhammed (s.a.v.) sizin yol göstericinizdir. Siz veya biz veya baþkasý Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yerine baþkasýný koymaya çalýþýrsa ebediyen Ýslam'la iliþkisini keser. Mürted olur. Yani dinden çýkar. Kur'aný Kerim sizin baþ tacýnýzdýr. Öyle olmalýdýr. Dininiz Ýslam ise, bu böyle. 5 Sevgiden, birlik ve beraberlikten, kardeþlikten yana olmalýsýnýz. 6 Selahaddini Eyyubi, Fatih Sultan Mehmet, Mevlana, Said Nursi ve benzer binlerce önderiniz var. Sizin hayalinizi bu insanlar süslemeli. 7 Etrafýnýzda irtidat etmiþ, dinden vazgeçmiþ insanlar olabilir. Sizin onlarla ne iþiniz olabilir. 8 Kendinizi; ilminiz, çalýþkanlýðýnýz, bilginiz, baþarýnýz ile ispat ediniz. Siz bunlarý becerecek haldesiniz. 9 Bilin ki öldüðünüz gün; dünyadaki sloganlar, arzular, düþünceler, davalar, kahramanlýklar, dostlar, düþmanlar hepsi yok olacak. Siz orada ALLAH ile baþ baþa olacaksýnýz. Orada çetin hesaba çekileceksiniz. Derdiniz Allah ise kurtaracaksýnýz. Derdiniz baþka bir þey ise kaybedeceksiniz. Ne ýrkýnýz, ne diliniz, ne mezhebiniz, ne babanýz, ne anneniz, ne alkýþlar, ne övgüler, ne yergiler, hiçbirinin size faydasýz olmayacak... Hiçbirinin. Mezarlar açýlsaydý ve ölenler konuþabilseydi, bugün buraya ne yazdýmsa, ölüleriniz de size aynen onu diyeceklerdi. Bu ülke azizdir. Babalarýnýz, dedeleriniz burada büyüdü. Yaþadý. Bu ülke, dünyadaki bütün mazlumlarýn limanýdýr. Bakýn Suriyelilere, buraya sýðýndýlar. Iraklýlar, Kürtler, Ezidiler, Yahudiler, Türkmenler... Hepsi baskýya uðradýklarýnda buraya sýðýndýlar. Ve biz onlara; dillerine, dinlerine, ýrklarýna bakmadan gönlümüzü açtýk. Bu ülke kaybederse hepiniz kaybedersiniz. Hepimiz kaybederiz. Var olamazsýnýz. Var olsanýz da payanda olursunuz. Suriye'yi, Irak'ý, Yemen'i, Afganistan'ý, üzüntü ve dehþetle görüyoruz. Gençler: Bu ülkelerin de sizin gibi gençleri vardý. Ýdealleri vardý. Aileleri vardý... Endiþeleri... Þimdi çoðu toprakta. Çoðunun mezarý bile yok. Kefeni bile! Gençler; ülkemizin böyle olmasýndan ürkmüyor musunuz? Anneleri aðlatmayýn. Öldürdüðünüzde de: öldüðünüzde de anneler aðlýyor. Ya sizin anneniz, veya baþka anneler.. Sosyal medyadaki bu düþmanlýk, üslup, nefret, kin nedendir? Nefret ettiðinizin cesedi önünüze konsa, içiniz rahatlayacak mý? Diyelim ki rahatladý. Siz dünyada ebedi mi kalacaksýnýz. Kazýk mý çakacaksýnýz dünyaya. Yarýn da siz onun gittiði yere gideceksiniz. Hz. Yusuf gibi olmak varken, Nemrut gibi olmak niye? 5 Kimden etkileniyorsunuz? Kim sizin akýl önderiniz. Sizin önderleriniz ahiretinizde sizden neyi sakýndýracak. Hiç bu hesabý yapýyor musunuz? Býrakýn sizi, kendilerine faydalarý olacak mý? 6 Hiç mi Allah'ýn hesabýný yapmýyorsunuz? 7 Yüce Allah, Hz. Peygamber, Kuran, ezan, bayrak, ülke, insan, özgürlük hepimizin, hepinizin ortak deðerleri deðil mi? Bunlardan hangisinden rahatsýzsýnýz. Þehit cenazeleri, annelerin feryatlarý, genç insanlarýn ölümü kime yarýyor. Bu ülkede artýk doðu batý, kuzeygüney var mý? Bütün diller, ýrklar, meþrepler, aileler birbirleriyle sarmaþ dolaþ olmuþ deðiller mi? Dünya kan gölü halinde. Ülkeler yýkýlýyor. Haritalar deðiþiyor. Bütün bunlarý görmüyor musunuz gençler! Sizin ellerinize kalem, dosya, defter, cetvel, steteskop yakýþýr. Silah, tetik, el bombasý deðil. Gençler! Gelin. Allah'la yar olun. Hz. Muhammed (s.a.v.) ile yoldaþ olun. Ýslam'a, sevgiye, kardeþliðe çaðýran birer dil olun. Gözyaþýný silen birer el olun. Bu yolun dýþýndaki bütün yollar hüsrandýr. Sevgi, dostluk, barýþ, kardeþlik, tevazu, merhamet kasýrgasý estirmek zorundayýz. Bu günlerdeyiz. Zor günlerdeyiz.birbirimize muhtaç olduðumuz günlerdeyiz. Sizi birbirinize düþman edenler, bilin ki sizin de ecdadýnýzýn da, geleceðinizin de düþmanlarýdýr. Gençler. Lütfen; Bu yazdýklarýmý, politikadan, siyasetten, önyargýlardan, düþmanlýklardan, kinden ve nefretten uzak durarak deðerlendirin. Birer insan olarak, vicdan sahibi olarak, ülkeyi sevenler olarak, geleceðinizi sevenler olarak deðerlendirin. (Bu yazýyý pazartesi günü tasarlayýp yazdým. Bir yýldan beridir bu noktaya dikkat çekiyorum. Geçen haftaki yazýmda da gençlere dikkat çektim. Gençlere eðilmek zorundayýz. Gençleri yanlýþ ellere teslim ediyoruz. Onlara yönelmeli ve onlarýn vicdan ile hassasiyetlerini çalanlara fýrsat vermemeliyiz. Yazýmýn dün medyada yer alan, gençlerle ilgili hassasiyetlerle ayný tarihe rast gelmesi de ayrý bir tevafuk oldu. Çarþamba günü hayatýný kaybeden 8 asker þehidimize de rabbimden ebedi rahmet dilerim.) Müslüman o kimsedir ki... Güzel huyludur... Kýyamet günü sevaplar tartýlýrken, müminin terazisinde olan þey, güzel ahlaktýr. Ýnsaný cennete götürecek iki þey vardýr. Allah'a karþý gelmekten sakýnmak. Güzel huy. Namazýnýz, orucunuz, haccýnýz olmasýna raðmen size fayda saðlamamýþtýr demektir. Yumuþak huyludur... Yüce Allah sevdiði kuluna yumuþak huy nasip eder. "Ýnsanlara sert davranan kiþide hayýr yoktur" diyor Hz. Peygamber (s.a.v.). Ýnsanlara iyi davranýn, yumuþak muamele edin. Ýnsanlara merhameti öðrenin. Sert, katý, vicdansýz olmayýn. Düþene vurmayýn. Mert davranýn. Ýnsanlarla iyi geçinin... Hz.Peygamber (s.a.v.) insanlarýn hatasýný yüzüne vurmazdý. Utandýrmazdý. Sevmeseniz bile birini, yüzüne gülümseyebilirsiniz. Ýnsanlarla çekiþmeyin... Yüce Rabbimiz insanlarla çekiþmeyi yasakladý. (Enfal, 6) Didiþmeyin. Alay etmeyin. Kavga etmek için fýrsat kollamayýn. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Þaban ATEÞ Arif oðlu..99 Çorum Beydili Köyü Doðumlu (Ç.HAK:75) EYLÜL Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý na baðlý 8 adet Jandarma Karakol Kom giriþ yapýlarý düzenlenmesi iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý / Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi karþýsý Saat:. EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan.5, m yüzölçümlü Aþýk Mahsuni Þerif Parký nýn, üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel ( yýl): 8. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat:. Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçme suyu þebeke hattý malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü 5. Kat Ýhale Odasý Saat:. T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Taþýnýr: 7.58 adet LOHMANBOWANZ cinsli yumurta tavuklarý;. adet Lohman cinsi beyaz renkli 7 ve 9 haftalýk yumurta tavuðu ve.8 adet Bowanz cinsi beyaz renkli 9 haftalýk yumurta tavuðunun satýþý iþi..8, Yer: Karapýnar köyü Çukur mevkii No: Çorum Saat:... Taþýnýr: 8.5 adet NÝKCÝK cinsi yumurta tavuðu; Nikcik cinsi beyaz renkli ve 6 haftalýk yumurta tavuklarýnýn satýþý iþi. 7.5, Yer: Karapýnar köyü Çukur mevkii No: Çorum Saat:.. Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:55) YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad.. Sok. / (Ziraat Odasý Yaný) * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 5 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:9) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 9 EYLÜL Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü 5/6 kampanya dönemi meydan tahmil tahliye hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat:. 8 EYLÜL T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 6 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. 65. Mezat Salonu Saat:.. EYLÜL Çorum. Ýcra Dairesi TN 9 plakalý, model, NEOPLAN marka, NEOPLAN N 6 SHD TOURLINER tipli, beyaz renkli otobüsün satýþý iþi.. Yer: Kaynar Otoparký Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 6/A Çorum Saat:.. 6 EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 9 UD 8 plakalý, Newhollant marka T8 tipinde mavi renk model traktörün satýþý iþi.. Mezat Salonu Saat:.. EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 85 ada no, 5 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, Bahçelievler köyündeki taþýnmazýn satýþý iþi..5, Mezat Salonu Saat: 5.5. T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 86 ada no, 9 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi.., Mezta Salonu Bütün iþçilik bizden. Tonu TL dir. Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Saat: EKÝM T.C.. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 5. Sokak numara B6/ adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. 57. Mezat Salonu Saat:.. EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Yeniyol Mahallesi, 75 Ada No, 8 Parsel No, Kadastral parsel konumunda, tamamýna bitiþik nizam katlý imar izni verilen taþýnmazýn satýþý iþi..7., Mezat Salonu Saat:.. EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 6 ada no, 9 parsel no, Gülabibey Mah. Fitne Mevkii, baðýmsýz bölümün satýþý iþi. 9. Müzayede Salonu Saat:.. EKÝM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 8 Ada, 6 Parsel sayýlý.8,99 m alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,5 Müzayede Salonu Saat:.. EKÝM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ (Ç.HAK:75) Memurluðu Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, 76 ada, parselde bodrum kat nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. 5. Ýhale Salonu Saat:..5 KASIM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez, Gülabibey Mahallesi, 7 ada, 9 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. 9. Ýhale Salonu Saat:..5 KASIM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, ada no, parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan, m imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi. 7.9, Mezat Salonu Saat:.. KASIM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 5 ada no, 6 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi.. Mezat Salonu Saat:.. Yorgan, Stor Perde Temizliði Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: No: 9 ÇORUM

15 PAZARTESÝ AÐUSTOS 5 5 HAKÝKÝ KARS DANASI KURBANLIK BULUNUR * Kesim hanemiz mevcuttur * Veteriner hekim kontrolünde * Hijyenik þartlarda kurbanlýk * Kesimi yapýlýr. (Ç.HAK:8) (Ç.HAK:77) HABER SÝTESÝNE ELEMAN ARANIYOR Yerel internet haber sitesine güncel haber akýþýný saðlayacak, Photoshop bilen, haber alanýnda yetiþtirilmek üzere eleman aranýyor. (Ç.HAK:5) (Ç.HAK:) (Ç.HAK:9) Satýlýk Villa Arsasý Buharaevler 5. cadde civarý, imarda önü yeþil alan iþaretli köþe baþý m villa arsasý satýlýktýr. Mür. Tel: DEVREN SATILIK DÜRÜM VE FASTFOOD SAAT KULESÝ CÝVARINDA HAZIR MÜÞTERÝ POTANSÝYELÝNE SAHÝP DÜRÜM VE FAST FOOD (Ç.HAK:) Baþvurular için müracaat tlf: DEVREN SATILIK OTO YIKAMA Müþteri potansiyeline sahip kira sýkýntýsý olmayan iþ deðiþikliði (Ç.HAK:) Mür. Tel: Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü) nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANIYOR Yeni adresimizde görevlendirilmek üzere * Kaporta, * Boya, * Mekanik ve Elektrik Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Dr. Klinik Otomotiv Adres: Küçük Sanayi Sitesi. Cad. No: 9 ÇORUM Tel: 5 5 DÜKKANIMIZ DEVREN SATILIKTIR Eleman Aranýyor 55 yaþ arasý çay ve temizlik iþlerine bakacak bayan eleman aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tektaþ Ýnþaat (Ç.HAK:7) Sahibinden Satýlýk model 5 lük Scooter Yuki tekerlekli, çift koltuklu. Not: Garajlý veya garajsýz verilir. Mür. Tel: Organize San. Bölgesi 6. Cad. No: Mür. Tel: 5 95 ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝNDE FAALÝYETTE BULUNAN LAVAÞ (TORTÝLLA) ÜRETÝM FABRÝKAMIZDA ÝSTÝHDAM EDÝLMEK ÜZERE; AÞAÐIDA BELÝRTÝLEN ÖZELLÝKLERÝ TAÞIYAN GIDA MÜHENDÝSÝ ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ. ÝLGÝLENENLERÝN RANDEVU ALARAK ÞAHSEN BAÞVURMALARI RÝCA OLUNUR. * Tercihen Ýngilizce bilen, * 5 yaþýný aþmamýþ BAY / BAYAN, * Esnek çalýþma modeline yatkýn ve uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * Erkeklerde askerlik görevini tamamlamýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Gýda Güvenliði Mevzuatý, Belgelendirilmesi ve sertifikasyonlarý konusunda deneyimli, Ýletiþim : MUTLUKAL GIDA SAN.TÝC. A. Þ. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 6. CADDE NO : ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:9) (Ç.HAK:6) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde 5 m eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 6 m evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:7) FAX : Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat Çam Kerestesi *.5 metrelik 5x,,5 *,5 pleymut,8 metrelik x *,5 metrelik ve,8 metrelik tabliye direði Ahmet Süngü 5 6 PERSONEL ALINACAKTIR " Ýstasyonumuzda takým ruhuyla çalýþacak, " En az Lise mezunu, bilgisayar kullanabilen " Güler yüzlü, dýþ görünümüne özen gösteren, " Askerlik hizmetini tamamlamýþ, " Dikkatli, dinamik, enerjisi yüksek ve disiplinli, " Gece ve gündüz vardiya sistemi ile " Maaþ + Prim + Vardiyalý sistemle çalýþtýrýlmak üzere BAY AKARYAKIT SATIÞ & MARKET GÖREVLÝSÝ alýnacaktýr (Ç.HAK:) müsait tarla sahibinden satýlýktýr Kurbanlýk büyükbaþ, hakiki Kars danasý. Ücretsiz kesim yapýlýr. Selahattin Þahin Seydim Köyü/ÇORUM ELEMANLAR ARANIYOR Çaycý Cafe Bistroda çalýþacak deneyimli deneyimsiz bay (Ç.HAK:7) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:8 Merkez ÇORUM (6) ÞAHÝN BESÝCÝLÝK (Ç.HAK:6) bayan elemanlar alýnacaktýr ELEMANLAR ALINACAKTIR ÇORUM ÞEKER FABRÝKASI KAMPANYA DÖNEMÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAY ELEMANLAR ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ÖZEL ÇORUM SÜRÜCÜ KURSU (Ç.HAK:7) YAZI ÇARÞI MEVKÝ 7 KURBANLIK BÜYÜKBAÞ SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR Kesim Yapýlýr Köprüalan Köyü (Gürcü) (Ç.HAK:76) (Ç.HAK:75) (Ç.HAK:6) (Ç.HAK:9) (Ç.HAK:78) (Ç.HAK:5) ELEMANLAR ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere ; * Kaynakçý * Tornacý * Makina Mühendisi * LKS programý kullanabilen Ön Muhasebe elemaný * Diksiyonu düzgün Sekreter Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ ORG SAN BÖL 6.CAD NO ÇORUM TEL : ( PBX ) FAX CEP TEL : Bayan Eleman Aranýyor Kaya Kardeþler Süt Ürünleri A.Þ. de çalýþtýrýlmak üzere bayan þarküteri elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Üçtutlar Mah. Osmancýk Cad. 6/A (Ç.HAK:7) Eleman Aranýyor Mermer fabrikasýnda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek+Servis Mür. Tel: (Ulucami Karþýsý) Tel: (Ç.HAK:6) BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANIYOR * EN AZ ÖNLÝSANS MEZUNU * MS OFFÝCE UYGULAMALARINA HAKÝM * ÝNSAN ÝLÝÞKÝLERÝ GÜÇLÜ VE ÝLETÝÞÝMÝ KUVVETLÝ * EKÝP ÇALIÞMASINA YATKIN * PREZANTABL SÝMA OTOMOTÝV SAN. TÝC. A.Þ. ANKARA YOLU KM (Ç.HAK:) (Ç.HAK:5) (Ç.HAK:8) (Ç.HAK:87) (Ç.HAK:5) ÇORUM PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere;. Tercihen Meslek Lisesi mezunu,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Otomotiv, Bakým Onarým konularinda tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, Mekanik Usta Personeli alýnacaktýr Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:8 Merkez ÇORUM 6 Kesim yapýlýr, adrese teslim edilir. ASUTAY KOYUN BESÝ ÇÝFTLÝÐÝ Güveçli (Maza) Köyü (Ç.HAK:9) ÞEN ORTAKLAR BESÝCÝLÝK Kurbanlýk büyükbaþ hayvan bulunur. Çiftliðimizde kesim yapýlýr. Adaklýk Kurbanlýk Kasým EREN Selçuk TATAR Selim YÜCEL Merkez/ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Benzin istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere ön satýþ elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hitit Petrol Adres: Çepni Mah. Çevre yolu Bulvarý No: 7 Tel: BAYAN SEKRETER ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan sekreter aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Ltd. Þti. Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. Kat: No: Tel: 99 Koyun 5 TL den baþlayan fiyatlarla

16 Bir darbe de Manavgat tan Çorum Belediyespor ikinci maçýnda ikinci maðlubiyetini Manavgatspor deplasmanýnda lik skorla aldý. Rakibi önünde Dersim maçýna göre futbol olarak iyi görünsede hücumsal anlamda fazla etkili olamayýnca savunmada da yapýlan hatalar maðlubiyeti getirdi. Maçýn ilk yarýsýnda rakip kalede hiç etkili olamayan Belediyespor ikinci yarýda Emrah la girdiði net pozisyondan sonra kalesinde golü görünce maðlup duruma düþtü. Sonraki baskýsý Gökhan la beraberliði getirdi. Muhammet Fatih in kafasýnda top direkten geri gelirken, ev sahibi takým son dakikada bulduðu kafa golüyle maçý kazanarak Çorum Belediyespor a ikinci darbeyi vurdu. Çorum Belediyespor da kanatlar çalýþmayýnca bir de buna ilave Turgay ýn inanýlmaz kötü pervormansý maðlubiyeti kaçýnýlmaz kýldý. Þampiyonluk provasýyla sezona baþlayan Çorum Belediyespor ikinci maçýndan da puansýz ayrýlarak, aðýr bir darbe aldý. PAZARTESÝ AÐUSTOS 5 M anavgat deplasmanýnda ilk yarýda hiç bir varlýk gösteremeyen Belediyespor Emrah la net pozisyondan yararlanamadý, maðlup duruma düþtü. Gökhanla beraberliði saðlasada son dakikada yediði golle ikinci maçýndan da maðlubiyetle ayrýldý. Belediyespor þampiyonluk yolunda baðlanýlan umutlarý ilk iki haftada boþa çýkardý. MANAVGATSPOR Ýsmail...6 Burak...6 Onur... Fikret...6 Aykut Dk.(Halil)... Muhammed...6 Emre...6 Baran...6 Sergen Dk.(OnurAlp)...5 Adil Dk.( Alican)...6 Feyyaz...7 ÇORUM BELEDÝYE Fatih...6 Eray... Akýn... Uður...5 Eþref Korkmazoðlu...5 Emre...5 Eþref... 7.Dk. (Furkan)... Hakan... Emrah Dk.(Kudret)... Turgay... Gökhan... 7.Dk.(Muhammet)... STAT : Evrenseki SARI KART: Baran, Fikret, Feyyaz, Muhammet (Manavgatspor), Uður ( Çorum Belediyespor ). GOLLER : 6.Dk. Baran, 88.Dk. Alican (Manavgatspor), 7.Dk. Gökhan. (Çorum BelediyeSpor) HAKEMLER : R. Alkým Aksoy, Hilmi Göktürk Ýmamoðlu, Vural Gül. Halil ÖZTÜRK / MANAVGAT 5.Dk. da geliþen Çorum Belediyespor ataðýnda, Hakan sað çaprazdan ceza sahasýna girer girmez sert vurdu,top az farkla üstten auta çýktý..dk. Saðdan geliþen Manavgatspor ataðýnda, Burak ýn yerden ceza sahasýna gönderdiði topa hareketlenen Emre den önce son anda Eray kademeye girerek çok önemli bir hamle yaparak bir gol tehlikesini kalemizden uzaklaþtýrdý. 9. Dk. Manavgatspor yine saðdan geldi. Ceza yayýna kadar sokulan Aykut un yerden vuruþunda top direðin dibinden auta gitti..dk. Çorum Belediye gole çok yaklaþtý. Soldan geliþen atakta, Eþref Korkmazoðlu çizgiye inip topu penaltý noktasýna çýkardý, Gökhan ýn geliþine sert vuruþunda savunma ayak koydu, dönen topu Hakan tamamladý ancak bu kez kaleci Ýsmail gole izin vermedi, boþta kalan topu savunma uzaklaþtýrdý. 6.Dk. Çorum Belediyespor ataðýnda, Turgay ýn pasýnda topla buluþan Gökhan, saðýndaki Emrah ý gördü, Emrah ceza sahasýna girdi, çaprazdan sert vuruþun da top az farkla üstten auta gitti. 6.Dk. Manavgatspor un golü geldi. Saðdan geliþen atakta, Feyyaz ýn ceza sahasýna gönderdiði topa Alican penaltý noktasý üzerinde vuruþunu yaptý, savunmadan dönen topu ceza sahasý çizgisi üzerinden Baran sert bir vuruþla aðlara gönderdi.. 6.Dk. Savunmadaki hatayý iyi deðerlendiren Manavgatsporlu Alican, ceza sahasýnda kaleci Fatih le karþý karþýya kaldý, kale alaný içerisinden sert vuruþunda top kaleci Fatih in ayaklarýndan döndü. 7.Dk. Çorum Belediye beraberliði saðladý. Soldan kazanýlan serbest vuruþta Hakan ceza sahasýna ortaladý, kale alaný içerisinde Gökhan kafayý vurdu:. Gol vuruþu sýrasýnda dizinden sakatlanan Gökhan oyuna devam edemedi ve yerini M.Fatih e býraktý. 78.Dk: Çorum Belediyespor bu dakikada gole çok yaklaþtý. Saðdan Kudret in ortasýnda M.Fatih kafayý vurdu, futbol þansýnýn yanýmýzda olmadýðý birandý top direkten döndü. 8.Dk. Manavgatspor ataðýnda, Feyyaz soldan ceza sahasýna girdi, karþý karþýya pozisyonda vuruþunda kaleci Fatih gole izin vermedi. 88.Dk. Manavgatspor ikinci golü buldu. Soldan Feyyaz ýn ortaladýðý topa kale alaný içerisinde Belediyespor defansýnýn izlediði pozisyonu Alican izlemedi ve kafayý vurarak topu aðlarla buluþturdu ve takýmýna galibiyeti getiren isim oldu.. Gökhan'ýn sakatlýðý ciddi Manavgatspor maçýnda Çorum belediyespor'a galibiyet golünü kazandýran takýmýn golcü futbolcusu Gökhan yere düþtüðü anda acý içinde baðýrarak yerde aðlamaya baþladý. Masör Ali Köseer hemen sahaya girerek ilk müdaheleyi yaptý oyundan sedye üzerinde gözyaþlarýna hakim olamayarak çýkan golcü futbolcunun çapraz baðlarýnda kopma þüphesi olduðu için Köseer kesin durumun bugün çekilecek MR sonrasý netlik kazanacaðý söyledi. Bu sakatlýk sonrasý Çorum Belediyespor yönetiminin forvet transferi konusunda ne yapacaðý merakla bekleniyor. TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: No: 8 ÇORUM Tel: 6 99 Türkiye Spor Toto. Lig. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Manavgatspor Çorum Belediyespor : Körfez Ýskenderun Bayburt Grup : Dersimspor Erzincanspor : TKÝ TAvþanlý Linyit Kastamonuspor : Çatalcaspor Batman Petrolspor : Darýca Gençlerbirliði Niðde Belediyes : Beylerbeyispor Gölcükspor : Sandýklýspor Bergama Belediyespor : Dardanelspor Van Büyükþehir Belediye : Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P Bayburt Grup Batman Petrol Kastamonuspor Bergama Bele. 5 Çatalcaspor 6 Dersimspor 7 Van B. Þehir 8 Darýca Gençler 9 Niðde Belediye Beylerbeyispor Manavgatspor Erzincanspor Dardanelspor K. Ýskenderun 5 Tavþanlý Linyit 6 Çorum Belediye 7 Çine Madran 8 Gölcükspor 9 Sandýklýspor Gelecek hafta 5 Eylül Cumartesi : Batman Petrolspor Çine Madranspor. Van Büyükþehir Belediye Sandýklýspor Erzincanspor Manavgatspor. Bayburt Özel Ýdare Gençlik spor Dersimspor. Niðde Belediyespor Beylerbeyispor. Kastamonuspor 966 Dardanelspor. Çorum Belediyespor TKÝ Tavþanlý Linyitspor. Bergama Belediyespor Çatalcaspor. Gölcükspor Körfez Ýskenderun Spor.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler YORUMSUZ Büyük Zaferin 93. yýl coþkusu 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 93. Yýldönümü ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü, ülke genelinde olduðu gibi Çorum'da da törenlerle kutlandý. Kutlama programý kapsamýnda

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. K. Atatürk VAKİT ÇİZELGESİ ÇELENK SUNMA TÖRENİ Tarih:10.11.2013 Yer :Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı Atatürk

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ NDE GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE UYGUN PROGRAM DÜZENLENDİ

HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ NDE GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE UYGUN PROGRAM DÜZENLENDİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ NDE GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE UYGUN PROGRAM DÜZENLENDİ Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu, büyük devlet adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 76. yıl dönümünde tüm yurtta

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

En büyük gücümüz teşkilatlarımız

En büyük gücümüz teşkilatlarımız En büyük gücümüz teşkilatlarımız Temmuz 28, 2012-11:30:21 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''10 yıldan beride bu tarihe layık olmak için takımımızın başı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Çorum, küresel bir marka olmalý

Çorum, küresel bir marka olmalý TGK Yönetim Kurulu Niðde de toplandý Mustafa Yolyapar Ekim de anýlacak Yerel medya, kentlerin geliþiminde temel aktör * HABERÝ 0 DA TKDK hibe desteðine devam ediyor TKDK proje sahibi firma ile sözleþme

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi, 21 ve 22 Haziran günlerinde düzenlenen 2016-2017 eğitim yılı mezuniyet törenleriyle, on binlerce mezununa yenilerini kattı. D iplomalarını

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı