Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 25 Kasım 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir."

Transkript

1 AB ÇEVRE MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIŞMALARI AB Mevzuat Listesi Yayımlanan Yönetmelik AB Müktesebatındaki değişiklik Sektör / Direktif / Tüzük / Diğer Çevre ile ilgili Belli Başlı Kamu ve Özel Projelerin Etkisinin Değerlendirilmesi Hakkında 85/337/AET ve 27 Haziran 1985 tarihli Konsey Direktifi (ÇED Direktifi) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 25 Kasım 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe Çevre ile ilgili Belli Başlı Kamu ve Özel Projelerin Etkisinin Değerlendirilmesi Hakkında 2011/92/EU sayılı Direktif Halkın Çevresel Bilgiye Erişimi Hakkında 2003/4/AT sayılı Konsey Direktifi Halkın Katılımı ve Yargı Erişimi Konusunda 85/337/AET ve 96/61/AT Konsey Direktiflerinin Değiştirilmesi ve Çevre ile ilgili Belli Başlı Programların Yapılması Açısından Halkın Katılımının Sağlanmasına Yönelik 2003/35/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Ülkemizde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde birçok hüküm, ilgili AB Direktifi ile uyumludur. ÇED sürecine halkın katılımı revize edilen ÇED Yönetmeliği ile uygulanmaktadır. ÇED Yönetmeliği tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 2008/99/AT sayılı Çevrenin Ceza Hukuku Aracılığı İle Korunması Direktifi Mevcut mevzuat içerisinde temel kanun tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunudur (TCK) HAVA KALĠTESĠ 6831 sayılı Orman Kanunu tarihli ve 9402 sayılı Resmi Gazetede 96/62/AT Dış Ortam Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 6 Haziran 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede 1

2 99/30/AT Dış Ortam Havası İçerisindeki Kükürt Dioksit, Azot Dioksit ve Azot Oksitleri, Partiküler Madde ve Kurşun Limit Değerlerine İlişkin 22 Nisan 1999 Tarih ve 1999/30/AT sayılı Konsey Direktifi 2000/69/AT Dış Ortam Havası İçerisindeki Benzen ve Karbon Monoksit Limit Değerlerine İlişkin 16 Kasım 2000 tarihli ve 2000/69/AT sayılı Konsey Direktifi 2002/3/AT Dış Ortam Havası İçerisindeki Ozona İlişkin 12 Şubat 2002 tarihli ve 2002/3/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 2004/107/EC Dış Ortam Havası İçerisindeki Arsenik, Kadmiyum, Cıva, Nikel ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlara İlişkin Direktif 2008/50/EC CAFE - Avrupa İçin Daha Temiz Hava ve Dış Ortam Hava Kalitesine İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 1999/32/EC - Bazı Sıvı Yakıtların Kükürt Oranının Azaltılmasına ve 93/12/AET sayılı Direktifin Değiştirilmesine Dair Direktif 98/70/AT sayılı Benzin ve Dizel Yakıtların Kalitesine İlişkin Konsey Direktifi Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 6 Haziran 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 6 Haziran 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 6 Haziran 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 6 Haziran 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 6 Haziran 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik 6 Ekim 2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği 11 Haziran 2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede 2

3 98/70/AT sayılı Benzin ve Dizel Yakıtların Kalitesine İlişkin Direktifinin benzin ve motorin kalitesine ilişkin hükümleri ile uyumlu olacak şekilde Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği 30 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkındaki Yönetmelik 10 Eylül 2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği 30 Aralık 2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ler sırasıyla tarihli ve sayılı; tarihi ve sayılı; tarihli ve sayılı; tarihli ve 26398sayılı; tarihli ve sayılı; tarihli ve sayılı; tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Benzin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği 5 Ocak 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Benzin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi 3

4 Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğ leri sırasıyla tarihli ve sayılı, tarihli ve sayılı, tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar 31 Aralık 2008 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (karayolu dışı hareketli araçlarda ve otomobillerde tarımsal traktörlerde kullanılması amaçlanan motorinin tanımına getirilen değişiklik) 7 Ağustos 2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği 7 Ağustos 2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6 Ocak 2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği 30 Kasım 2013 tarihli ve 4

5 28837 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 1999/94/AT sayılı Yeni Binek Otomobillerinin Satışı Esnasında Karbondioksit Emisyonu ve Yakıt Tüketimi Konusunda Tüketici Bilgilerinin Hazır Bulundurulması İle İlgili Direktif CLRTAP Sınırlar Ötesi Uzun Menzilli Asidifikasyon, Ötrifikasyon ve Yer Seviyesi Ozon Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Hava Kirliliği Sözleşmesi Yeni Binek Otomobillerin Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Konusunda Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin Yönetmelik 28 Aralık 2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Türkiye Uzun Menzilli Sınır Aşan Hava Kirliliği Sözleşmesine 18 Nisan 1983 tarihinde taraf olmuştur. EMEP *Avrupa İzleme ve Değerlendirme Programı+ Finansman Protokolü Türkiye söz konusu protokole 1985 yılında taraf olmuştur. ATIK YÖNETĠMĠ 2006/12/AT Atık Çerçeve Direktifi Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 5 Temmuz 2008 tarihli sayılı Resmi Gazetede 2008/98/AT sayılı Atık Çerçeve Direktifi 86/278/AET Arıtma Çamurunun Tarımda Kullanılması Halinde Çevrenin ve Özellikle Toprağın Korunması hakkında Konsey Direktifi 2006/66/AT Piller ve akümülatörler ile atık piller ve Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik 3 Ağustos 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 91/157/AET sayılı eski Direktif 31 Ağustos 2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Pil ve 5

6 akümülatörlere ilişkin 2006/66/AT sayılı ve 91/157/AET sayılı Direktifi Yürürlükten Kaldıran Direktif 94/62/AT Ambalaj ve Ambalaj Atıklarına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 96/59/AT Poliklorobifenil ve Poliklorlu Terfenillerin (PCB/PCT) Kontrolüne İlişkin Direktif 2000/53/AT Ömrünü Tamamlamış Araçlara İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 2002/95/AT Elektrik ve Elektronik Eşyalarda (EEE) belirli tehlikeli maddelerin sınırlandırılmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ile ulusal mevzuata aktarılmıştır. Söz konusu yönetmelik 3 Mart 2005 (RG No.25744) tarihinde değiştirilmiştir. (son değişiklik tarihi: 2010) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 24 Ağustos 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (24 Haziran 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin revizyonudur) Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik 27 Aralık 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Ömrünü Tamamlanmış Araçlara ilişkin Yönetmelik 30 Aralık 2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik 30 Mayıs 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 30 Mayıs 2009 tarihinde yürürlüğe Ancak, yeni AEEE yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır. 22 Mayıs 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği 2002/95/AT sayılı EEE (ROHS) Direktifine uyumu da kapsamaktadır. 2011/65/AB sayılı Elektrik ve Elektronik Eşyalarda (EEE) bazı tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına ilişkin (yeniden gözden geçirilmiş) Direktif 2002/96/AT Atık Elektrikli ve Elektronik Teçhizatlara (WEEE) ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği 22 Mayıs 2012 tarihli sayılı Resmi Gazetede 2012/19/AB sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Teçhizatlara ilişkin (WEEE) Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 6

7 1999/31/AT Atıkların Düzenli Depolanmasına ilişkin Konsey Direktifi 91/689/AET Tehlikeli Atıklara ilişkin Konsey Direktifi 75/439/AET Atık Yağların Bertarafına İlişkin Konsey Direktifi Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik 26 Mart 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14 Mart 2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (son değişiklik tarihi: 2010) Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 30 Temmuz 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe (son değişiklik tarihi: 2010) 91/689/AET sayılı direktif, 2008/98/AT sayılı Atık Çerçeve Direktifi kapsamına alınarak yürürlükten kalkmıştır. 75/439/AET sayılı direktif, 2008/98/AT sayılı Atık Çerçeve Direktifi kapsamına alınarak yürürlükten kalkmıştır. SU KALĠTESĠ 2000/60 /AT Su Çerçeve Direktifi Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik 17 Ekim 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği 30 Kasım 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik 29 Haziran 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik 11 Şubat 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede - 7

8 91/271/AET Kentsel Atıksu Arıtımı Direktifi 98/83/EC İçme Suyu Direktifi 91/676/EEC Nitrat Direktifi 76/160/AET Yüzme Suyu Direktifi 80/68/EEC Yeraltısularının Bazı Tehlikeli Maddelerin Neden Olduğu Kirlenmeye karşı Korunması hakkındaki Direktif 2006/118/EC Yeraltı Suları Direktifi Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlemesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 27 Ekim 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede İnsani tüketimi amaçlı suyun kalitesine ilişkin Yönetmelik 17 Şubat 2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Tarımsal Kaynaklı Nitratın Neden Olduğu Kirliliğe Karsı Suların Korunması Yönetmeliği 18 Şubat 2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe Yüzme Suyu Kalitesine ilişkin Yönetmelik 9 Ocak 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Mart 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik 7 Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe - - Yüzme suyu kalitesi yönetimi ile ilgili 2006/7/AT sayılı yeni Direktif 2000/60 /AT sayılı Su Çerçeve Direktifi kapsamına alınarak yürürlükten kalkmıştır. 2006/11/EC Bazı Tehlikeli Maddelerin Su Ortamlarına Deşarjının Yarattığı Kirliliğe İlişkin Direktif Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği 26 Kasım 2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe. Ayrıca, Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Mart /60 /AT sayılı Su Çerçeve Direktifi kapsamına alınarak yürürlükten kalkmıştır. 8

9 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 2008/105/EC Su Politikası Alanında Çevresel Kalite Standartları Direktifi 2006/44/EC Balık Yaşamının Desteklenmesi Amacıyla Korunması ve İyileştirilmesi Gereken Tatlı Suların Kalitesine Dair Direktif 2006/113/EC Kabuklu Su Ürünlerinin Yaşadığı Suların Kalitesi hakkındaki Direktifi İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Kyoto Protokolü 1005/2009 Ozon Tabakasını İncelten Maddeler Hakkındaki Tüzük Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği 30 Kasım 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe Alabalık ve Sazan Türü Balıkların Yaşadığı Suların Korunması ve İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik 12 Ocak 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Kabuklu Su Ürünlerinin Yaşadığı Suların Kalitesi hakkında Tebliğ 2 Haziran 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Türkiye, 24 Mayıs 2004 tarihinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine(BMİDÇS) taraf olmuştur Türkiye, 26 Ağustos 2009 tarihinde itibari ile Kyoto Protokolüne (KP) taraf olmuştur. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına ilişkin Yönetmelik 12 Kasım 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 2000/60 /AT sayılı Su Çerçeve Direktifi kapsamına alınarak yürürlükten kalkmıştır. 2000/60 /AT sayılı Su Çerçeve Direktifi kapsamına alınarak yürürlükten kalkmıştır. (AB) 601/2012 AB Emisyon Ticareti Sistemi Uyarınca Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesine ve Raporlanmasına İlişkin Tüzük Sera Gazlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, 25 Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe (17 Mayıs 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazatede yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkındaki Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır). 9

10 Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkındaki Yönetmelik 17 Mayıs 2014 Tarih ve sayılı Resmi Gazatede DOĞA KORUMA Yabani Hayvanların Hayvanat Bahçelerinde Barındırılmasına ilişkin 29 Mart 1999 tarih ve 99/22/AT sayılı Konsey Direktifi Bacaktan Yakalayan Tuzakların Toplulukta Kullanımını ve Bu Tuzakların Kullanıldığı Ülke Menşeili Bazı Yaban Hayvan Türlerine Ait Deri ve İşlenmiş Ürünlerin Topluluğa Sokulmasını Yasaklayan 3254/91/AET sayılı Konsey Tüzüğü Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin, Ticaretin Düzenlenmesi Yoluyla Korunmasına ilişkin 338/97/AT sayılı Konsey Tüzüğü (CITES Tüzüğü) Belirli Yavru Fokların Kürklerinin ve Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Üye Devletlere ithaline ilişkin 28 Mart 1983 tarihli 83/129/AET sayılı Konsey Direktifi Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe CITES Tüzüğünün Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir ve 2004 yılında yeniden revize edilerek tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Belirli Yavru Fokların Kürklerinin ve Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin İthalatının Yasaklanmasına İlişkin Yönetmelik 22 Ağustos 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede ENDÜSTRĠYEL KĠRLĠLĠK KONTROLÜ 96/82/EC Seveso II - Tehlikeli Maddeler İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktif Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 18 Ağustos 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır (Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında 2012/18/EU Seveso III Direktifi 10

11 Yönetmelik ile yürürlükten kalkmıştır). Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 30 Aralık 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanmıştır. 2001/80/EC - Büyük Yakma Tesislerinden Havaya Belirli Kirleticilerin Emisyonlarının Sınırlanmasına ilişkin Direktif Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Aralık 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 2000/76/EC Atıkların Yakılmasına ilişkin Avrupa Parlamentosunun ve Konsey Direktifi Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik 6 Ekim 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede 2010/75/AB sayılı Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (IED) ile yürürlükten kaldırılacaktır. EC/1102/2008 Mercury Metalik Cıva, Belirli Cıva Bileşikleri ve Karışımlarının İhracatının Yasaklanması ve Metalik Civanın Güvenli Bir Şekilde Depolanmasına İlişkin 1102/2008/AT Sayılı Tüzük (Cıva Tüzüğü) KĠMYASALLAR 67/548/AET ve 1999/45/AT sayılı Direktifleri değiştiren ve kaldıran ve 1907/2006 sayılı Tüzüğü Değiştiren Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Ambalajlanması hakkında 16 Aralık 2008 tarih ve 1272/2008/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü 2000/53/AT sayılı Direktifini karşılayan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği 30 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 999/31/AT Direktifini karşılayan Düzenli Depolama Yönetmeliği 26 Mart 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 1272/2008/AT Sayılı Tüzüğüne uyum amaçlı hazırlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik 11 Aralık 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede 11

12 1999/45/EC Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik 26 Aralık 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik 13 Aralık 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe Deney ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Korunması İle İlgili Üye Devletlerin Kanunlarının, Tüzüklerinin ve İdari Hükümlerinin yakınlaştırılmasına ilişkin 24 Kasım 1986 tarih ve 86/609/AET sayılı Konsey Direktifi 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu nun 32-A sayılı maddesidir (Resmi Gazete: tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe ) Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazetede 2010/63/EU Hayvan Deneyleri Deneysel Ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik Sayılı ve 13 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 15 Şubat 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de Bu Yönetmeliğin Uygulama Talimatları (25 Nisan 2006 tarih ve 2006/24 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe ) 12

13 87/217/EEC Asbestos Biyosidal Ürünlerin Piyasaya Arzına ilişkin 16 Şubat 1998 tarih ve 98/8/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Beyaz asbest dışında diğer bütün asbest çeşitlerinin kullanımı 26 Aralık 2008 ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik ile yasaklanmıştır. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 31 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazetede 528/2012/EU Biyosidaller Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Mart 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. EC/1451/2007 Biyosidaller Kalıcı Organik Kirleticilere ilişkin 29 Nisan 2004 tarih ve 850/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü Metalik Civa, Belirli Civa Bileşikleri ve Karışımlarının İhracatının Yasaklanması ve Metalik Civanın Güvenli Bir Şekilde Depolanmasına İlişkin 1102/2008/AT Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi nin Onayı ile ilgili 5871 sayılı Kanun ( tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıştır. Bu Kanunun onaylanması ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı tarihli ve27304 sayılı Resmi Gazetede 2000/53/AT sayılı Direktifini karşılayan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği 30 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 13

14 Direktifi GÜRÜLTÜ 2002/49/EC Çevresel Gürültü Yönetimi ve Değerlendirilmesine ilişkin Direktif 999/31/AT Direktifini karşılayan Düzenli Depolama Yönetmeliği 26 Mart 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Hakkında Yönetmelik 1 Temmuz 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (7 Mart 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile yürürlükten kalkmıştır). Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 7 Mart 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (4 Haziran 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile yürürlükten kalkmıştır). Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 4 Haziran 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede 14

Ülkemizde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde birçok hüküm, ilgili AB Direktifi ile uyumludur.

Ülkemizde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde birçok hüküm, ilgili AB Direktifi ile uyumludur. AB ÇEVRE MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIŞMALARI AB Mevzuat Listesi Yayımlanan Yönetmelik AB Müktesebatındaki değişiklik Sektör / Direktif / Tüzük / Diğer Çevre ile ilgili Belli Başlı Kamu ve Özel Projelerin Etkisinin

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 27 ÇEVRE Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının hazırlık döneminde, çevre faslı açılış kriterinin karşılanması amacıyla hazırlanan strateji belgesi çalışmaları

Detaylı

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Avrupa Birliği nin çevre politikası, insan faaliyetlerinden

Detaylı

KİMYASALLAR YÖNETİMİ, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER

KİMYASALLAR YÖNETİMİ, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 08-09 OCAK 2009 Ankara, Türkiye KİMYASALLAR YÖNETİMİ, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER

Detaylı

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii KISALTMALAR... iii 4. YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE... 4-1 4.1. Uluslararası (Hükümetler Arası Anlaşmalar

Detaylı

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

ULUSAL UYGULAMA PLANI

ULUSAL UYGULAMA PLANI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi ULUSAL UYGULAMA PLANI Şubat 2014 İçindekiler İçindekiler... 1 Kısaltmalar... 4 1. Giriş... 5 1.1. Stockholm

Detaylı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ. Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ. Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı İçerik Türkiye- AB ilişkileri Çevre Faslına İlişkin Müzakere

Detaylı

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY 1 1. GİRİŞ Çevre koruma, 20. yüzyılın tüm yer küreyi etkileyen çevre sorunları nedeniyle gelişmiş toplumların son dönemlerdeki en büyük sorunsalı haline gelmiştir.

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Başkanlığı KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 TAKDİM 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımız, çevre ve şehircilik alanında geniş bir görev

Detaylı

Düzenleme uyarınca üreticiler, dört farklı tip onayı prosedüründen birini izleyebiliyor:

Düzenleme uyarınca üreticiler, dört farklı tip onayı prosedüründen birini izleyebiliyor: OTOMOTİV SANAYİİ II.1. OTOMOTİV SANAYİİNE İLİŞKİN TEMEL TEKNİK DÜZENLEMELER 6. AB NİN ARAÇ TİP ONAYI SİSTEMİ NE GETİRİYOR? AB de motorlu taşıt araçlarının tâbi oldukları teknik standartlara uygunlukları,

Detaylı

caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme Toplantısı

caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme Toplantısı Arçelik-LG Klima Sanayi Klima ve Ticaret Sanayi A.Ş. ve Ti Sanayici Gözüyle Mevzuat Uygulamaları caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme 20 Ekim 2008 Toplantısı KalDer Yeni Çevre Yönetmelikleri Neler Getirdi?

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

YÖNETMELİK ADI Ozon Tabakasini İncelten Maddelerin Azaltilmasina İlişkin Yönetmelik KELİME TANIMI

YÖNETMELİK ADI Ozon Tabakasini İncelten Maddelerin Azaltilmasina İlişkin Yönetmelik KELİME TANIMI 1-1 Trikloretan A1 ve A2 AB Abone Abone Absorbsiyon katsayısı Acı su KELİME TANIMI Ek-7'de yer alan Grup-V'te listelenen kontrole tabi maddeleri ve tüm izomerlerini Bu hükümleri yerine getirilirken A1;

Detaylı

Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ti caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme. Toplantısı

Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ti caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme. Toplantısı Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ti caret A.Ş. ATIK YÖNETİMİ PANELİ SUNUMU LERIMAN Bilgilendirme REW 7. Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası

Detaylı

FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI

FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI Öncelik 14.1 Türk demiryolu sektörünün kademeli olarak açılması amacıyla demiryolu çerçeve kanununun kabul edilmesi ve altyapı ve işletmecilik ile ilgili faaliyetlerin birbirinden

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve AB Uyum Süreci

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve AB Uyum Süreci Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve AB Uyum Süreci AB 7. Çerçeve Programı Kapsamında Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Projesi Çalıştayı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme

Detaylı

ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri

ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Sektörel Rehberleri ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri Nisan 2006 İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 1 KISALTMALAR 2 TANIMLAR 3 ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN İSTANBUL İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL-2013 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ A.Nüfus A.1. Nüfus A.2. İl ve İlçe Sınırları A.3.

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU Ankara 2012 Şubat Avrupa Birliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 2 Avrupa Birliği

Detaylı

AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU AFYONKARAHİSAR-2013 2 ÖNSÖZ Anayasamızın 56. Maddesi Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. hükmü

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 İSTANBUL HAZIRLAYAN İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL-2013 i ÖNSÖZ Binlerce yıl birçok medeniyete ev sahipliği yapmış

Detaylı

(2) Bu Yönetmelik, işçi sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamına giren iş yerleri iç ortamlarında uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmelik, işçi sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamına giren iş yerleri iç ortamlarında uygulanmaz. Resmi Gazete Tarihi: 06.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26898 HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hava

Detaylı