Türkiye İş Kurumu Yiyecek Yardımı Yönergesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye İş Kurumu Yiyecek Yardımı Yönergesi"

Transkript

1 Türkiye İş Kurumu Yiyecek Yardımı Yönergesi Amaç Madde 1-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatındaki Kurum personelinin yiyecek yardımından faydalanma esaslarını ve tabldot faaliyetlerini düzenlemektir. Kapsam Madde 2-Türkiye İş Kurumu merkez ve taşra birimlerinde çalışan personel hakkında uygulanır. Dayanak Madde 3-Tabldot hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, tarihli ve 86/12220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tabldot Hizmetleri Madde 4-Tabldot hizmetleri; a)tabldot hizmetleri merkezde İdari ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, taşrada ise il müdürünün görevlendireceği il müdür yardımcısı veya şube müdürüne bağlı hizmetin gerektirdiği sayıda personel ile oluşturulan tabldot işletme servisi tarafından yürütülecektir. b)tabldottan Kurum personeli, Kurum birimlerinde görev yapan özel firma elemanları ve misafirler yararlanırlar. c)hizmetin gerektirdiği personel birim içinden sağlanır. Ancak, birimlerce bütçeye ödenek konulması halinde diyetisyen, aşçı, bulaşıkçı, garson gibi personel hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Tabldot İşletmesi Personeli Madde 5-Tabldot işletme servisinde çalışan personelin görev tanımları aşağıda hiyerarşik sıra ile verilmiştir. Her kademedeki personel yaptığı işlerden dolayı bir üst kademeye karşı sorumludur. Mutfak ve yemekhanede mesleki eğitim veren okul öğrencileri stajyer olarak çalıştırılabilir. a)il Müdür Yardımcı/Şube Müdürü Görevleri; Tabldot işletmesi ile ilgili işlemlerin en iyi şekilde ve zamanında yapılmasını sağlamak. b)tabldot İşletme Servis Şefinin Görevleri; -Yemek listelerini günlük, haftalık veya aylık olarak hazırlayarak il müdür yardımcısı/şube müdürünün imzasına sunmak, -Muhasebe ve banka hesaplarında mevcut meblağın günün koşullarına göre değerlendirilmesi işleminin takibini yapmak, -Tabldotta görevli personelin usul ve esaslara ve emirlere uygun olarak çalışmasını 1

2 -Tabldotun ihtiyacı olan yiyecek maddeleri ile diğer maddelerin satın alınması, ambara taşınması ve ambar kaydının usulüne uygun şekilde tutulmasını -Mutfak ve yemekhanede görevli personelin kıyafetlerinin muntazam ve temiz olarak giyilmesini -Mutfağın, ambarın, yemek salonlarının ve diğer kullanım yerlerinin temiz tutulmasını -Yemeklerin zamanında servise çıkmasını -Mutfak ve yemekhanede çalışan personelin portör muayenesinin yaptırılmasını c)diyetisyen/diyet ve Beslenme Uzmanının Görevleri; -Yemek listelerinin (gramajına ve kalorilerine göre) günlük, haftalık veya aylık olarak hazırlanmasını uygulanan menüleri denetlemek, -Tabldot hizmetlerinin kalitesinin artırılması yönünde tedbirler almak, standartları geliştirmek ve kontrol etmek, -Standart yemek tariflerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını gerektiğinde günün ve birimin şartlarına uygun düzenlemeleri yapmak, -Gıdaların uygun yöntemlerle depolanmasını denetlemek, muayene kabul komisyonlarında görev almak, ambarın düzenli, stokların usulüne uygun olup olmadığını kontrol etmek, -Gıda ve ekipmanların teknik şartnamelerini hazırlamak, satın alma ihale komisyonunda görev almak ve bu komisyonlarda verilecek olan kararda danışman olarak bulunmak, d)muhasebe Personelinin Görevleri; -Tabldot işletmesinin muhasebe kayıtlarının düzenli ve günlük olarak tutulmasını -Para hareketleri ile ödeme, tahsilat ve yemek ödeneğinin zamanında kayıt altına alınmasını -Satınalma memuruna verilen avansların zamanında mahsup edilmesini -Faturaların usulüne uygun olup olmadığının kontrolünü -Muhasebe defterlerinin ve kasa defterinin usulüne uygun olarak işlenmesini -Merkezde personel maaşlarından kesilen yemek ücretleri ile Kurum bütçesine yılı için konulan yemek yardımı ödeneğinin tabldot işletmesinin hesaplarına aktarılmasını kısa vadede ihtiyaç duyulmayan paraların bankalarda vadeli ve vadesiz hesaplara, hazine bonosuna, devlet tahviline, sabit getirili fonlara veya repo gibi benzeri enstrümanlara yatırılmasını sağlamak ve bu hesapları takip etmek, -İl Müdürlüklerinde personelden kesilen yemek ücretleri ile il müdürlüğü bütçesine konulan yemek yardımı ödeneğinden kısa vadede ihtiyaç duyulmayan paraların değerlendirilmesini 2

3 e)satınalma Memurunun Görevleri; -Aşçıbaşı ve ambar memurunun talep fişleri ile belirlediği günlük ihtiyaç taleplerini, ambar için gerekli olan ihtiyaçları ve tabldot işletmesinin ihtiyacı olan sair malzemeleri 04/01/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulü ile uygun fiyatla satın almak ve bununla ilgili evrakları düzenlemek, evraklar ile sipariş verilen mala ait faturalardaki miktar ve tutarları kontrol etmek, sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu esasları dâhilinde ihale yoluyla toptan temin edilen malzemelerin zamanında tabldota teslimini -Satın alma için verilen avansı her akşam kapatmak, f)ambar Memuru Görevleri; -Ambarda bulunan her türlü yiyecek maddeleri ile diğer malzemelerin muhafazasını -Satınalma memuru tarafından alınan yiyecek maddeleri ile diğer malzemeleri fatura ile karşılaştırarak tartmak veya saymak suretiyle muayene ve kabul komisyonunun onayından sonra teslim almak, -Kendisine teslim edilen malzemenin giriş ve çıkış kayıtlarını günü gününe tutmak, -Azalan ve ihtiyaç duyulan malzemeleri tespit etmek ve noksan malzemeleri sorumlulara zamanında bildirmek, -Günlük yemek menüsü için ihtiyaç duyulan malzemelerin usulüne uygun olarak günlük çıkışını yapmak, -Ambarın temizliğini ve düzenini ambar sayımını yapmak, g)aşçıbaşı/aşçının Görevleri; -Mutfaktaki ve diğer kullanım yerlerindeki malzeme ve makinelerin bakımını, temizliğini yaptırmak ve iyi çalıştırılmasını -Yemeklerin zamanında ve lezzetli olarak hazırlanmasını sağlamak. -Verilen malzemenin muhafazasını ve zayi olmadan en iyi şekilde kullanılmasını -Mutfağın ve kendisine teslim edilen makineler ile demirbaş malzemelerin iyi kullanımını ve temizliğini -Yemekhanede görevli garson, hizmetli ve hizmet satın almak sureti ile temin edilen elemanların sevk ve idaresinden sorumlu olmak ve hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesini -Mutfak dâhilinde görevli olan kendisine bağlı personelin temizliğini ve çalışmasını takip etmek, -Yemeklerin servislere zamanında çıkarılmasını h)garsonun Görevleri; -Verilen servis görevini zamanında ve intizam içerisinde yapmak, -Çatal, bıçak, kaşık, bardak gibi malzemeleri servise hazırlamak, -Günlük alınan ekmekleri sayarak teslim almak, -Sürahileri doldurmak ve su dolaplarının kontrol ve temizliğini yaptırmak, -Yemek salonundaki malzemeleri korumak, 3

4 -Gerektiğinde mutfak ve taşıma işlerini yapmak. ı)hizmetlinin Görevleri; -Yemek salonlarını temiz tutmak ve hizmete hazır hale getirmek. -Yemek salonlarının günlük temizliğini yapmak, i)bulaşıkçının Görevleri; -Mutfakta günlük çıkan bulaşıkları zamanında, malzemeye zarar vermeden, gürültü çıkarmadan yıkamak, servise hazır vaziyete getirmek ve verilecek diğer görevleri yapmak. Kurumun tabldot işlerinde fiilen görevlendirilen personelin yemek ücretleri Kurum bütçesinde yer alan ödenekten karşılanır. İşe geliş ve gidiş saatleri normal mesai saatlerine uymayan (sabah erken gelmeleri ve öğle saatlerinde çalışmaları) dolayısıyla mevcut personel taşıma hizmetlerinden yararlanamayan kadrolu aşçılara ikametgâhlarına göre tabldot işletme gelirlerinden karşılanmak üzere her ay aynî olarak yol ücreti verilir. Taşra Birimlerinde Mutfak ve Yemekhane Kurulması Madde 6-Kurum taşra birimlerinde; a)tabldot işletme servisi, taşra birimlerinde yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve mutfak ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla il müdürünün onayı ile kurulabilir. b)il müdürlüğü hizmet binasında fiziki olarak mutfak ve yemekhane yapılmasına ilişkin talepler Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğüne iletilir ve İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğünce izin verilmesi halinde mutfak ve yemekhane yapılabilir. Bu şekilde yapılan mutfak ve yemekhane için ayrıca izne gerek olmaksızın il müdürü onayı ile tabldot işletme servisi kurulabilir. c)il müdürlükleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında özel firmalar ile hizmet (yemek hazırlama ve dağıtım) sözleşmesi yapılabilir. Bu takdirde tabldot işletme servisi gözetiminde yemek hazırlama (imâli) ve sunum hizmetleri il müdürlüğü mutfağı ve yemekhanesinde yapılacaktır. d)tabldot işletme servisi kurulamayan il müdürlükleri yemek servisi bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhanelerinden yararlanabilir. Bu takdirde, yemek servisinden faydalandıkları kurumun bu amaçla açılmış bulunan hesabına yılbaşında aktarılmak üzere Strateji Dairesi Başkanlığından devlet memurları yemek yardımı ödeneği talep edilir. Lokantalar, öğretmenevleri, polis evi gibi kurumlardan bu kapsamda yararlanılamaz. 4

5 Yemek Ücretleri Madde 7-Yemek ücretleri aşağıdaki esaslar dâhilinde tespit ve tahsil edilir. a)yiyecek yardımı, yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılığında nakden bir ödemede bulunulmaz. b)yemek yardımı Kurum bütçesinde yer alan ödenekten karşılanır. Yılbaşında, personel kadro sayısı esas alınarak hesaplanacak Kurum katkısı tabldot hesaplarına aktarılır. Tabldot hesaplarına aktarılan meblağ merkezde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, taşrada il müdürlüklerince kullanılır. c)yemek ücretlerinin Kurumca bütçeye konulan ödenekten karşılanamayan kısmı her yıl Maliye Bakanlığınca (ocak ayında) yayımlanan tebliğler çerçevesinde tabldottan yemek yiyen personelden tahsil edilir. Günlük yemek ücretleri, her yıl yayımlanan bütçe uygulama talimatları doğrultusunda merkezde Genel Müdür, taşrada il müdürü onayı ile tespit edilir. d)aylık olarak hesaplanan yemek ücretleri yemek yiyen personelden tahsil edilir. Yemek Maliyeti Madde 8-Yemek maliyet hesapları günlük tanzim edilir. Hesaplamada sadece gıda maddeleri giderleri dikkate alınır. Yemek servisinde görevlendirilen personel giderleri, kira, amortisman, su, elektrik, doğal gaz, tüp gaz vb. giderler, yemek maliyetine dahil edilmez. Yemek servisi için gerekli personel, bina, tesis, demirbaş ve kayda tabi eşya ile temizlik ve sarf malzemelerinin temini, bakım ve onarımı Kurumca karşılanır. Yemek Kartları Madde 9-Yemek kartı alımı, kullanımı ve iadesi aşağıdaki esaslar dahilinde yapılır. a)mutfak için ihtiyaç duyulacak malzemelerin temini, malzemenin mutfağa teslim edilerek ertesi gün yemek hazırlıklarının yapılabilmesi için kart alımları bir gün önceden en geç saat 12 ye kadar yapılır. b)tabldotta yemek yiyecek personele tabldot işletme servisi tarafından aylık yemek kartı (Kurum kimlik kartı, manyetik kart vb) verilir. c)geçici bir süre yemek yemeyecek personel, bir gün önceden ve 4 iş gününden az olmamak kaydıyla tabldot işletme servisinde imza karşılığı şahsen iade yaptırır. Bu süre için ücret tahakkuk ettirilmez. Yemek kartını teslim etmeyen personel yemek yememiş olsa dahi bu süre için ücret tahakkuk ettirilir. Bu maddeye ilişkin tahakkuklarda tabldot işletmesi servisi kayıtları esas alınır. d)resmi görevliler ve sıhhi rapor alanlar, ilgili belgeleri tabldot işletme servisine ibraz etmeleri halinde görevli oldukları ya da sıhhi raporlu oldukları süreler için iade işlemi yaptırabilir. e)yemek kartları aylık olarak verilir. Kartını ait olduğu ay için iade eden personele yeniden kart çıkarılmaz. 5

6 f)günlük olarak yemek kartı alma işlemi yapılmaz. g)yemek kartı başkasına devredilemez. Kendisi dışında Kurum personeli olsa dahi başka bir kişi tarafından kullanılmaz. h)yemek kartını ibraz etmeyenlere yemek verilmez. ı)yemekhanede mesai saatleri içinde yemek hizmeti verilemez. Misafirler Madde 10-Misafirler için yemek kontenjanı ayrılır ve misafir yemek ücreti peşin alınır. Hizmet Sözleşmesine Dayalı Olarak Çalışan Personel Madde 11-Kurum birimlerinde görev yapan özel firma elemanlarına (temizlik, güvenlik, ulaşım vb) bir önceki yılın ortalama aylık maliyetinin yeniden değerleme oranında yapılacak artış üzerinden yemek verilir. Bu şekilde yemek yiyecek elemanlar yemek kartı almak zorundadır. Stajyer Öğrenciler Madde 12-Kurum birimlerinde staj yapan öğrenciler Kurum tabldotundan Genel Müdür/il müdürü tarafından uygun bulunacak ücret karşılığında yararlanabilirler. Bu şekilde yemek yiyecek stajyerler yemek kartı almak zorundadır. Muhasebe İşlemleri Defter Ve Belgeler Madde 13-Tabldot kayıtları, tabldot muhasebe memuru tarafından Tahakkuk Esaslı Muhasebe sistemine göre tutulur. Ambar kayıtları için ambar föyü düzenlenir. Gelir-gider ve ambar kayıtları belgeye dayandırılır (defter kullanan birimlerde, merkezde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, taşra birimlerinde ise il müdürlüğü mührü ile mühürlenir). Kayıtlar en az 5 yıl saklanır. Tabldot işletme servisi kurulamaması nedeniyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhanelerinden yararlanan il müdürlüklerine gönderilen yiyecek yardımı ödeneğinin kullanılmasına ilişkin kayıtlar belgeye dayandırılır. Satınalma Muayene ve Kabul İşlemleri Madde 14-Tabldot hizmetleri için gerekli satınalma işlemleri, satınalma memuru tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanun kapsamında yayımlanan yönetmelik ve tebliğ hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. 6

7 Satın alma memuru tarafından alınan malzeme; muayene ve kabul komisyonunca, faturasına ve evsafına uygunluğu kontrol edildikten sonra Muayene ve Ambar Giriş Fişi düzenlenerek ambara alınır. Satın alma şartlarına uymayan veya niteliği bozuk olan malzeme ambara girmeden iade edilir. Ambar İşleri Madde 15-Tabldot işletme servisi ambar işlemleri; a)satın alma memuru tarafından alınan malzeme, Muayene ve Ambar Giriş Fişi düzenlendikten sonra ambar memuru tarafından ambara alınarak muhafaza edilir. b)ambardan çıkacak malzeme için, Malzeme İstem Fişi ve Gramaj Listesi ne uygun olarak ambar görevlisi ve aşçı tarafından Ambar Çıkış Fişi düzenlenir. c)ambarda bulunan malzeme için grup ve çeşitleri gösterir stok programı kullanılır. d)ambardaki malzemenin hareket ve miktarının takibi bakımından her malzeme çeşidi için bir ambar föyü tutulur. Ayrıca muhasebe kayıtlarına uygun olarak giriş ve çıkışlar faturadaki değerine göre bu föylere işlenir. e)malzemenin ambardan çıkış işlemlerinde ilk giren ilk çıkar metodu uygulanır. f)ambar sayımı; aşçı, ambar görevlisi ve tabldot görevlisi tarafından yapılır. Sayım sonucunun muhasebe kayıtları ile uygunluğu sağlanır. Tabldot Hesaplarında Yer Alan Paranın Değerlendirilmesi Madde 16-Kurum bütçesine konulan yiyecek ödeneğinden aktarılan meblağ ile yemek yiyen personelden kesilen paralar kamu haznedarlığı genel tebliği (2004/1) nde belirtilen bankaların birinde günün koşullarına uygun biçimde değerlendirilir ve takip edilir. Bu hesapta bulunan paralar, mevzuata uygun bankalarda nemalandırılarak Kurumun merkez ve taşra teşkilatının mutfaklarında kullanılmak üzere her türlü gıda malzeme bedelinin ödemesinde kullanılır. Kurum Portalının Kullanımı Madde 17-Tabldot iş ve işlemleri ile ilgili olarak muhasebe, yemek başvuru ve ambar (stok) işlemleri elektronik ortamda Kurum portalında bulunmakta olup, tabldotu olan il müdürlüklerince kullanılacaktır. Mutfak ve Yemekhane Personelinin Sağlık Koşulları Madde 18-Mutfak ve yemekhanede görevli personel periyodik olarak 6 ayda bir sıhhi muayeneye tabi tutulur sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 126 ve 127. Maddeleri uyarınca mutfak ve yemekhanede çalışan personele hijyen konusunda meslek ve faaliyetin gerektirdiği eğitim verilir. 7

8 Bulaşıcı bir hastalığı olduğu belgelenenler ile rahatsız edecek nitelikte ve görünür şekilde açık yara veya cilt hastalığı bulunanlar, alınacak bir raporla hastalıklarının iyileştiği belgeleninceye kadar, çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Çalışanlar, hastalıkları konusunda Kuruma bilgi vermekle yükümlüdür. Atıklarının Değerlendirilmesi Madde 19-Atık yağlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Bakanlıktan lisanslı geri kazanım tesisleri veya bu tesislerin yetkilendirdikleri valiliklerden geçici depolama izni almış toplayıcılara ücretsiz olarak yıllık sözleşme yapılmak suretiyle teslim edilir. Mutfak ve Yemekhane Temizliği ve İlaçlanması Madde 20-Mutfak ve yemekhanenin temizliğine azami ölçüde dikkat edilir. Mutfak ve yemekhane bölümleri, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilaçlatılır. Denetim Madde 21-Yemekhanede sunulan ve kullanılan gıda ve malzemeler hiçbir şekilde yemekhane dışına çıkarılamaz. Tabldot işlemleri ve tabldot servisi kurulamayan il müdürlüklerine gönderilen yiyecek yardımı bedeline ilişkin işlemler en az yılda bir defadan az olmamak üzere il müdürünce veya Genel Müdürün onayıyla İç Denetim Başkanlığı tarafından denetlenir. Yürürlük Madde 22-Bu Yönerge 01/07/2013 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 23-Bu Yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür. 8

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BESLENME BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BESLENME BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BESLENME BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2015/ TEMMUZ TARİHİ 06.07.2015 GÜNÜ PAZARTESİ SAAT : 15.00 TOPLANTI 07 BİRLEŞİM 07 OTURUM 07 KARAR NO 89-90- 91 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR T.C. ÇORUM BELEDİYE

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kapsam ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BKK Sayısı : 2006/11545 Karar Tarihi : 28/12/2006 R.G. Tarihi : 18/01/2007 R.G. Sayısı : 26407 Karar Sayısı : 2006/11545

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ 28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28156 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ (15.08.2012 TARİH VE 28385 SAYILI RESMİ

Detaylı

SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ Konukevi Tesislerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında GENELGE

SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ Konukevi Tesislerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında GENELGE SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ Konukevi Tesislerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, üniversite personeli, emeklileri,

Detaylı

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. 31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Üniversite personeli, emeklileri, bunların eş ve

Detaylı

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14 Evrak Tarih ve Sayısı: 26/05/2015-8635 İÇİNDEKİLER AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ... 3 Genel Hükümler... 3 Amaç...3 Kapsam

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Temizlik İşleri Müdürü Şef İdari İşler Servisi Kent Temizliği Servisi Üretim Planlama Servisi Ambalaj Atığı Toplama Taşıma Hizmet Servisi Servisi Ulaşım Servisi

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Ümraniye Belediyesi Mali

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29450 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 204 YILI BRİFİNGİ ADANA Kasım - 204 I 204 YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNGİ II 204 YILI İDARİ VE

Detaylı

YALOVA BELEDİYESİ. Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YALOVA BELEDİYESİ. Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA BELEDİYESİ Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Bu Yönetmelik, Yalova Belediyesi nin Kuruluş, Teşkilat,Görev ve Çalışma esaslarını

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz personelinin

Detaylı

KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM 5 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28519 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ 5163 TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/12/2006 No : 2006/11545 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 18/1/2007 No : 26407 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Yönergesi Sayfa 1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEK VE İKTİSADİ İŞLETMESİ BÜTÇE, MUHASEBE, GİDER VE ALIM SATIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İç

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi uyarınca

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Su İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKĐLATI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri Kuruluş amacı MADDE 1- (1) Kanun, kararname, yönetmelik, yönerge ve diğer yasal düzenlemeler ile iç mevzuat

Detaylı

Kayseri Defterdarlığı İşlem Yönergesi

Kayseri Defterdarlığı İşlem Yönergesi Kayseri Defterdarlığı İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 8.1.2, 8.2.2, 8.3.2, 11.1.3 no lu

Detaylı