BU TAL MATLARI ÖZENLE SAKLAYIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BU TAL MATLARI ÖZENLE SAKLAYIN"

Transkript

1 Ç NDEK LER Teknik Spesifikasyonlar 192 Güvenlik ile ilgili önemli talimatlar 193 Temizlik 195 Mutfak malzemeleri - kap k lavuzu 196 Mikrodalga f r nlarda kullan ma uygun materyaller 196 Mikrodalga f r nlarda kullan ma uygun olmayan materyaller 197 Mikrodalga pi irme ile ilgili öneriler 198 Yak ndan görünüm 199 Kurulum ve ba lant 200 Ölçü çizimi 204 Kullan m talimatlar 205 Saat ayar 205 Mikrodalga pi irme 207 Izgara veya kombi mikrodalga pi irme 208 H zl ba latmal pi irme 210 Zamanlay c sesli sinyal ayg t 210 Pi irme döngüsünü durdurma 210 A rl a göre buz çözme 211 Süreye göre buz çözme 211 Pi irme Otomatik menü 212 Yiyecek tablosu Otomatik menü 213 Çok evreli pi irme programlama 214 Bilgi görüntüleme 215 Emniyet kilidi fonksiyonu 215 Ar za giderme önerileri 216 Yard m 217 mha ile ilgili talimatlar 217 Mikrodalga f r n n z kullanmadan önce bu talimatlar dikkatlice okuman z ve ileride ba vurmak üzere özenle saklaman z tavsiye edilir. Talimatlar dikkatlice izledi iniz takdirde mikrodalga f r n n z uzun y llar boyunca mükemmel kullan m ko ullar nda kalacakt r. BU TAL MATLARI ÖZENLE SAKLAYIN 191

2 M KRODALGA ENERJ S NE A IRI MARUZ YET ÖNLEMEK Ç N ALINMASI GEREKEN TEDB RLER (a) Kapak aç k halde çal t r lmas tehlikeli bir mikrodalga s z nt s na neden olabilece inden, f r n kapak aç k halde kullanmaya çal may n. Manometrenin ve emniyet kilidi ayg tlar n n kullan m d b rak lmamas önemlidir. (b) F r n n ön k sm ile kapa aras na nesneler yerle tirmeyin ve conta yüzeylerinde deterjan art klar veya kir birikmesini önleyin. (c) D KKAT: Kapak veya kapak contalar hasarl ise f r n yeniden kullanmadan önce tamir için yetkili bir Franke servis merkezine ba vurun. Yeterince temiz tutulmamas halinde cihaz n yüzeyi bozulabilir, böyle bir durum cihaz n kullan m ömrünü k saltabilir, tehlike arz eden durumlara neden olabilir. Teknik Spesifikasyonlar Mikrodalga frekans : Nominal gerilim: Çekilen nominal giri gücü (mikrodalga): Nominal ç k gücü (mikrodalga): Nominal giri gücü ( zgara): F r n kapasitesi: Döner tabla çap : D boyutlar: ç boyutlar: Net A rl k: Kablo Uzunlu u: 2450 mhz 230V-50Hz W 900 W W 25 litre Ø315 mm 594x410x388mm 328x226x354mm 19,3 kg 1000 mm 192

3 GÜVENL K LE LG L ÖNEML TAL MATLAR D KKAT Cihaz n kullan m esnas nda yang n, elektrik çarpmas, kaza veya mikrodalgalara a r maruz kalma riskini azaltmak için, aralar nda unlar n bulundu u temel tedbirlerin uygulanmas yeterlidir: - Dikkat: Patlayabileceklerinden, s v lar veya di er g dalar kapal kaplar içinde s tmay n. - Dikkat: Mikrodalga enerjisine maruziyete kar koruyan koruyucu kapaklar n sökülmesini gerektiren herhangi bir bak m veya tamir i leminin yürütülmesi Franke yetkili teknisyenleri haricinde herkes için tehlikelidir. - Dikkat: Çocuklar n f r n yeti kinlerin gözetimi alt nda olmaks z n kullanmas na izin vermeyin - Yaln zca mikrodalga f r nlarda kullan ma uygun mutfak malzemeleri kullan n. - F r n düzenli olarak temizlenmeli ve biriken yiyecek art klar dikkatlice ç kar lmal d r. - A a daki spesifikasyonlar dikkatlice okuyun ve bunlara uyun: M KRODALGA ENERJ S NE A IRI MARUZ YET ÖNLEMEK Ç N ALINMASI GEREKEN TEDB RLER. - G dalar plastik veya ka t kaplar içerisinde s t rken, tutu ma riskini en aza indirgemek için f r n s k s k kontrol edin. - Duman ç karsa cihaz kapat n veya elektrik fi ini çekin ve olas alev tehlikesine kar kapa n kapal tutun. - Yiyecekleri a r pi irmeyin. - Ka t veya plastik kaplar /çanaklar /torbalar f r na koymadan önce, içinde bulunabilecek i lemeli ve metal sapl küçük tabaklar ç kard n zdan emin olun. - F r n yaln zca beraberinde verilen kurulum talimatlar na uygun olarak kurun veya yerle tirin. - Ayarl s tma süresi sona erdikten sonra da patlayabileceklerinden, kabuklu yumurtalar veya bütün halindeki kat yumurtalar mikrodalga f r nda s t lmamal d r. - Bu cihaz k lavuzda aç kland ekilde, yaln zca kullan m amac do rultusunda kullan n. Cihaz n yüzeylerini kimyasal maddelere veya a nd r c buharlara maruz b rakmay n. Bu f r n özellikle g da s tmak için tasarlanm t r. Endüstriyel veya laboratuvara yönelik kullan m türleri için tasarlanmam t r. - Elektrik kablosu hasarl ise tehlike olu turabilecek durumlar önlemek için yetkili bir Franke servis merkezine ba vurun. - F r n d mekanda kullanmay n veya muhafaza etmeyin. - Bu f r n su yak n nda, slak zeminler üzerinde veya havuz kenar nda kullanmay n. - Kullan c n n eri ebilece i baz yüzeyler cihaz çal rken yüksek s cakl klara ula abilir. Kullan m esnas nda, cihaz n yüzeyleri oldukça s cak olabilir. Kabloyu s cak yüzeylerden uzak tutun ve f r n n üzerine e ya koymay n. - F r n temiz tutulmad takdirde, cihaz n d yüzeyleri hasar görerek tehlike olu turabilecek durumlara yol açabilir. - Yanmalar önlemek için, biberonlar ve bebe mamas kaplar n çalkalay n veya sallay n ve tüketmeden önce muhtevan n s cakl n kontrol edin. - çeceklerin mikrodalga f r nda s t lmas ta ma sonuçlanan gecikmeli bir kaynamaya yol açabilir, bu nedenle kab tutarken dikkatli olun. Uyar! Bu cihaz, fiziksel, alg sal veya zihinsel yetenekleri k s tl ki iler (çocuklar dahil) taraf ndan kullan lmak üzere tasarlanmam t r. Cihaz hakk nda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan veya kendilerine cihaz n kullan m na ili kin aç klama yap lmam ki iler cihaz güvenliklerinden sorumlu bir ki inin gözetimi alt nda kullanmal d r. Çocuklar, cihazla oynamad klar ndan emin olmak amac yla gözetim alt nda tutulmal d r. - Bu cihazlar harici bir zamanlay c veya ba ms z bir uzaktan kumanda sistemi arac l yla çal t r lmak üzere tasarlanmam t r. - D KKAT: Lamban n de i tirilmesi için bir Franke yetkili servis merkezine ba vurun. - Buharl temizleyiciler kullanmay n. 193

4 - F r n kapa n n cam n temizlemek için a nd r c korozif deterjanlar veya keskin metal raspalar kullanmay n; bunlar kapa n yüzeyini çizerek cam n k r lmas na neden olabilir. - Kullan m esnas nda cihaz s n r. F r n n içerisindeki s t c elemanlara dokunmaktan kaç n n. - Cihaz n arka yüzeyi duvara kar konumlanmal d r. Uyar! F r n a a daki ko ullarda kullan lamaz: - Kapak düzgün kapanmam ise; - Kapak mente eleri hasarl ise; - F r n n ön k sm ile kapa aras ndaki temas yüzeyleri hasarl ise; - Kapak penceresi hasarl ise; - içerisinde herhangi bir metal nesne bulunmamas na ra men f r n n içinde s k tekrarlayan elektrik arklar olu uyorsa; F r n ancak bir servis teknisyeni taraf ndan gerekli tamiri yap ld ktan sonra yeniden kullan labilecektir Yard m. - F r n döner destek, döner halka ve tabla yerlerinde olmaks z n çal t rmay n; - Mikrodalga f r n n z asla bo halde çal t rmay n; f r nda herhangi bir g da bulunmad takdirde a r bir elektriksel yüklenme olu abilir ve f r n hasar görebilir; - Havaland rma menfezlerini kapatmay n veya t kamay n; - tabaklar ve kaplar mikrodalga f r nda kullanmadan önce kullan ma uygun olduklar ndan emin olun (tabak türleri ile ilgili paragrafa bak n); - F r n n sa taraf ndaki mika kapa ç karmay n! Bu kapak mikrodalga üretecine zarar verebilecek ya lar ve yiyecek kal nt lar n tutar. - F r na çal t r lmas halinde yanabilecek herhangi bir yan c nesne koymay n. - F r n kiler olarak kullanmay n. - Mikrodalga ile s t lan ya n s cakl ayarlanamayaca ndan, f r n k zartma yapmak için kullanmay n. - Yanma riskinden kaç nmak için, tabaklar ve kaplar tutarken ve f r na dokunurken daima f r n eldiveni giyin. - Aç k iken f r n kapa na yaslanmay n. F r n özellikle mente eli k sm ndan zarar görebilir. TEM ZL K: - Uyar! F r n düzenli aral klarla temizleyin. Varsa g da kal nt lar n ç kar n (F r n n temizlenmesi ile ilgili paragrafa bak n). Mikrodalga f r n temiz tutulmad takdirde yüzeyi f r n n kullan m ömrünü azaltacak ve tehlikeli durumlara yol açacak derecede tahrip olabilir. - F r n n düzgün çal mas n sa lamak için, kapa a temas eden yüzeyler (f r n bo lu unun ön k sm ve kapaklar n iç k sm ) son derece temiz durumda tutulmal d r. - FIRIN KAPA ININ CAMINI A INDIRICI SERT DETERJANLAR VEYA S VR METAL RASPALARLA TEM ZLEMEY N; BUNLAR YÜZEY CAMIN KIRILMASINA YOL AÇACAK DERECEDE TAHR P EDEB L R. 194

5 Kaza riskini azaltmak için, cihaz toprakl bir prize ba lay n. TEHL KE Cihaz sökmeyin. Elektrik çarpmas tehlikesi Cihaz n baz dahili bile enleri ile temas ciddi ki isel yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabilir. UYARI Yaralanma riski Mikrodalga enerjisine maruziyete kar koruyan koruyucu kapaklar n sökülmesini gerektiren herhangi bir bak m veya tamir i leminin yürütülmesi uzman ki iler d nda herkes için tehlikelidir. Bu cihaz topraklama teline sahip bir kablo ve topraklama ba lant s na sahip bir fi ile donat lm t r. Toprakl bir prize ba lanmal d r. Elektrikten kaynaklanan bir k sa devre durumunda, topraklama elektrik ak m n n topra a aktar lmas için direkt bir yol sa layarak elektrik çarpmas riskini azalt r. D KKAT Elektrik çarpmas tehlikesi Topraklaman n hatal kullan m elektrik çarpmas na yol açabilir. Fi i, cihaz düzgün ekilde kurduktan ve bir topraklama sisteminin bulundu undan emin olduktan sonra prize tak n. TEM ZL K Temizlik i lemine ba lamadan önce cihaz n fi ini elektrik prizinden çekti inizden emin olun. 1. Kullan mdan sonra, f r n n içini hafif nemli bir bezle temizleyin. 2. Aksesuarlar normal ekilde, su ve sabunla temizleyin. 3. Kir birikti inde kapa nemli bir bezle kullanarak çerçevesi, contas ve çevresindeki k s mlarla birlikte dikkatlice temizleyin. ki-yuvarlak kutuplu fi Daha uzun elektrik kablosuna sahip bir kit veya bir uzatma kablosu kullanman z gerekiyorsa: 1. kit dahilindeki uzun kablonun veya uzatma kablosunun birlikte verilen kablo ile ayn veya daha büyük bir kesite sahip oldu undan emin olun. 2. Bir topraklama sistemi ile ba lant y mümkün k lmak için, uzatma kablosunun 3 telli olmas gerekir. 3. Kazara çarp lmas veya çocuklar taraf ndan çekilmesi halinde cihaz çekerek yere dü ürmesini önlemek için, uzun kablo cihaz n üzerinde bulundu u tezgahtan sarkmayacak ekilde konumlanm olmal d r. 195

6 Mutfak MALZEMELER KAP KILAVUZU Metal olmayan malzemelerin baz lar mikrodalga f r nda kullan ma uygun olmayabilir. Tereddütte kal nmas halinde, söz konusu malzemenin a a daki prosedür uygulanarak test edilmesi mümkündür. Malzeme testi: 1. Mikrodalga f r nlarda kullan ma uygun bir kab n içerisine 1 bardak (250 ml) so uk su koyun ve test edilecek malzemeyi içine yerle tirin dakikal na maksimum güçte s t n. 3. Malzemeye dikkatlice dokunun. S cak ise bu malzemeyi mikrodalga pi irmede kullanmay n dakikal k pi irme süresini a may n. Mikrodalga f r nlarda kullan ma uygun materyaller. Dikkat: Her halükarda, tüm materyaller için üreticinin talimatlar n izleyin. Malzemeler Alüminyum folyo Crisp (gevrekle tirici) tepsisi (aksesuar) Tabaklar ve kaplar Cam kavanozlar Cam e yalar F r n pi irme torbalar Ka t bardak ve tabaklar Ka t peçeteler Pi irme ka d Plastik materyaller Plastik film Ya l ka t Not Sadece koruyucu olarak. Ufak alüminyum folyo eritleri a r pi melerini önlemek amac yla s r veya av etinin ince k s mlar n korumak için kullan labilir. Elektrik arklar olu turabilece inden, alüminyum folyonun f r n çeperlerine çok yak n olmamas na dikkat ediniz. Alüminyum folyo, f r n çeperlerinden en az 2,5 cm (1 inç) mesafede olmal d r. Crisp tepsisinin taban döner tablan n üst k sm ndan en az 5 mm (3/16 inç) mesafede olmal d r. Hatal bir kullan m döner tablan n k r lmas na yol açabilir. Yaln zca mikrodalga pi irme için uygun ise. Üreticinin talimatlar n izleyin. Çatlak veya k r k kaplar kullanmay n. Daima kapa n ç kar n. Bunlar muhteva sadece s cak olacak ekilde g da s tmak için kullan n. Cam kavanozlar n ve kutular n büyük k sm s ya dayan kl de ildir ve k r labilir. Sadece f r nda kullan ma yönelik s ya dayan kl cam e yalar. Metal kaplamalar bulunmad ndan emin olun. Çatlak veya k r k kaplar kullanmay n. Kapamak için metal eritler kullanmay n. Buhar n d ar ç kmas için yar klar aç n. Sadece k sa süreli pi irme/ s tma için kullan n. Pi irme esnas nda f r n denetimsiz b rakmay n. G dalar yeniden s tmak ve s v ve kat ya emmek için kullan labilirler. Sadece k sa süreli pi irmede kullan n, i lemi denetleyin. Sadece s çramalar önlemek için veya buharda pi irmede örtü olarak kullan n. Üreticinin talimatlar n izleyin. Mikrodalgada kullan ma uygun etiketi bulunmal d r. Baz plastik kaplar muhteva ettikleri yiyecek s nd nda yumu arlar. Kaynatma torbalar ve s zd rmaz plastik torbalarda ambalajda yer alan talimatlar do rultusunda delikler, yar klar veya hava delikleri aç lmal d r. Pi irme esnas nda nem kaybetmelerini önlemek amac yla g dalar n üstünü örtmek için kullan l r. Plastik filmin g dalara temas etmemesini sa lay n. S çramalara kar koruyucu olarak ve nemi muhafaza etmek için kullan n. 196

7 Mikrodalga f r nlarda kullan ma uygun olmayan materyaller Malzemeler Not Alüminyum tepsi Bir elektrik ark n n olu mas na neden olabilir. G dalar mikrodalga pi irmeye uygun bir taba a aktar n. Metal sapl karton kutu Bir elektrik ark n n olu mas na neden olabilir. G dalar mikrodalga pi irmeye uygun bir taba a aktar n. Metal veya metal Metal g dalar mikrodalgalardan korur. Metal süslemeler bir elektrik süslemeli malzemeler ark n n olu mas na neden olabilir. Metal kapatma eritleri F r nda yang n tehlikesi do urabilecek bir elektrik ark n n olu mas na neden olabilirler. Ka t torbalar F r nda yang na yol açabilirler. Plastik köpük Yüksek s cakl klara maruz kald klar takdirde, plastik köpük materyaller eriyebilir veya içlerindeki s v y kirletebilirler. Ah ap Ah ap, mikrodalga f r nda kullan ld ktan sonra kuruyup çatlayabilir veya k r labilir. Mikrodalga pi irme ile ilgili talimatlar, a a daki tavsiyelere uyunuz: - Yanmalar n önlemek için, kabuklu veya ince zarl yiyecekleri (ör. elma, domates, patates, sucuk) s tmadan veya pi irmeden önce delin. Haz rlamaya ba lamadan önce, yiyece i do ray n. - Bir kap veya tabak kullanmadan önce, mikrodalgada kullan ma uygun olup olmad ndan emin olun (bkz. mutfak malzemesi türleri ile ilgili paragraf). - Dü ük neme sahip g dalar n pi irilmesi (ör. ekme in buzunu çözme, patlam m s r haz rlama, vs.) esnas nda, buharla ma oldukça h zl olacakt r. Bu durumda f r n bo mu gibi çal acak ve yiyecekler için yanma riski olu acakt r. F r n ve kap zarar görebilir. Bu yüzden, gereken süreyi hassas ekilde ayarlaman z ve pi irme i lemini denetlemeniz tavsiye edilir. - Mikrodalga f r nlarda fazla miktarda ya s tmak (k zartma için) mümkün de ildir. - Her zaman s ya kar dayan kl tipte olmad klar ndan, haz r yiyeceklerin kaplar n ç kar n. Üreticinin talimatlar na uyun. - Birden fazla kap kullanacaksan z, ör. bardaklar, bunlar döner tablan n üzerine dengeli ekilde yerle tirin. - Plastik torbalar n a z n metal klipslerle kapamay n. Plastik klips kullan n. Torbalar buhar n kolayl kla ç kmas na izin verecek ekilde birkaç yerden delin. - Pi irme esnas nda, f r n kapak penceresi sonradan damlama olu turacak ekilde bu ulanabilir. Bu normal bir durumdur ve hatta ortam s cakl dü ük ise fark edilmeyebilir. Bu durum f r n n düzgün ve güvenli çal mas na engel olmaz. Pi irme sona erdi inde, yo unla ma sonucu olu an suyu temizleyin. - S v lar s t rken, olu an buhar n kolayl kla ç kabilmesi için geni a zl kaplar kullan n. G dalar talimatlara uygun olarak haz rlay n ve otomatik modda yiyecek pi irme tablosunda belirtilen pi irme sürelerine ve güç seviyelerine uyun. Belirtilen rakamlar n örnek amaçl oldu unu ve yiyece in ba lang çtaki durumuna, s cakl na, nem içeri ine ve türüne göre de i ece ini akl n zda bulundurun. Pi irme sürelerini ve güç seviyelerini duruma göre ayarlaman z önerilir. G dan n karakteristik özelliklerine ba l olarak, pi irme sürelerinin veya güç seviyelerinin art r lmas ya da azalt lmas gerekebilir. 197

8 Mikrodalga pi irme için... a a dakileri akl n zda bulundurun: 1. S cakl k dü tükçe, pi irme süresi artar. 2. S v içeri i yüksek yiyecekler daha çabuk s n r. 3. G dan n döner tabla üzerine dengeli ekilde yerle tirilmesi halinde pi irme i leminden daha dengeli sonuç al nacakt r. Yo un yiyecekleri tepsinin d k sm na, dü ük yo unluklu yiyecekleri tepsinin ortas na yerle tirmek suretiyle ayn anda farkl türde g dalar s t labilir. 4. F r n kapa istenildi i anda aç labilir. Aç ld nda, f r n otomatik olarak kapanacakt r. Mikrodalga f r n, ancak kapak kapat ld ktan ve ba lat tu una bas ld ktan sonra çal maya devam edecektir. 5. Üzeri örtülen yiyecekler daha k sa pi irme süresi gerektirir ve özelliklerini daha iyi muhafaza ederler. Kapak olarak kullan lan malzemeler mikrodalga geçi ine izin vermeli ve olu an buhar n ç kabilece i küçük deliklere sahip olmal d r. 198

9 YAKINDAN GÖRÜNÜM F r n bile enlerinin ve aksesuarlar n isimleri F r n ve paketin içerisinde ve f r n bölmesinde bulunan materyallerin tümünü ç kar n. F r n a a daki aksesuarlarla birlikte teslim edilir: Pi irme tablas D Döner tabla halka grubu C Kullanma k lavuzu Izgara deste i A) Kumanda paneli B) Döner tabla aft C) Döner tabla halka grubu D) Pi irme tablas E) Kontrol kapa F) Kapak grubu G) Emniyet kilidi sistemi Döner tablan n tak lmas Disk (alt taraf) Pi irme tablas Döner tabla aft Pi irme tablas n asla ters yönde yerle tirmeyin. Pi irme tablas n n hareketi asla engellenmemelidir. Pi irme esnas nda pi irme tablas n ve döner tabla halka grubunu daima kullan n. Pi irme yap l rken tüm g dalar ve g da kaplar daima pi irme tablas n n üzerine konumlanmal d r. Pi irme tablas veya pi irme tablas n n halka grubu çatlar veya k r l rsa en yak n servis merkezi ile temasa geçin. Döner tabla halka grubu 199

10 Kurulum ve ba lant 1. Bu cihaz sadece elektrikli ev e yas olarak kullan lmak üzere tasarlanm t r. 2. Bu f r n ankastre cihaz olarak tasarlanm t r. 3. Kurulumu ile ilgili özel talimatlara uyunuz. 4. Cihaz n z s ya dayan kl materyalden yap lma 60 cm geni li inde (en az 55 cm derinli inde ve zeminden en az 85 cm yukar da) duvara monte bir kabin içerisine kurulabilir. 5. Cihaz n z fi ile donat lm olup, bir topraklama sistemi ba lant s na sahip, kurulumu do ru ekilde yap lm bir prize ba lanmal d r. 6. ebeke gerilimi cihaz n z n nominal veri etiketinde belirtilen gerilim ile ayn olmal d r. 7. Prizin kurulumuna ve ba lant kablosunun de i tirilmesine yönelik i lemler yaln zca uzman bir elektrik teknisyeni taraf ndan yap lmal d r. Kurulumun ard ndan prize eri im art k mümkün de ilse cihaz n kurulum taraf na kontaklar için en az 3 mm'lik bir bo alan sa layan çok kutuplu bir kesme ayg t tak lmal d r. 8. Adaptörlerin, çoklu prizlerin ve uzatma kablolar n n kullan lmas yasakt r. Olas a r elektrik yükleri yang na neden olabilir. Eri ilebilir yüzey kullan m esnas nda oldukça s cak olabilir. 200

11 201

12 202

13 203

14 ÖLÇÜ Ç Z M A B C D E F G H I J 595mm 388mm 400mm 560mm 380mm Min 500mm 10mm 10mm 20mm 45mm 204

15 Kullan m talimatlar 1. Saat ayar Mikrodalga f r n besleme ald nda, LED üzerinde "0:00" yaz s görünür ve uyar zili sesli bir sinyal verir. 1. Saat ayar fonksiyonunu seçmek için Kitchen Timer/Clock (Pi irme Zamanlay c /Saat) üzerine iki kez bas n, saat dijitleri yan p sönmeye ba layacakt r. 2. Saat dijitlerini ayarlamak için 2 dü melerinden birine bas p, girilen rakamlar n 0-23 aras nda oldu unu kontrol edin. 3. Onaylamak için Kitchen Timer/Clock (Pi irme Zamanlay c /Saat) üzerine bir kez bas n, saatin dakika dijitleri yan p sönmeye ba lar. 4. Dakika dijitlerini ayarlamak için 2 dü melerinden birine bas p, girilen rakamlar n 0-59 aras nda oldu unu kontrol edin. 5. Saat ayar n sona erdirmek için Kitchen Timer/Clock (Pi irme Zamanlay c /Saat) üzerine bir kez bas n. : yan p sönmeye ba layacak ve saat ayd nlanacakt r. Not: 1. Saat ayarlanmad takdirde güncel saat görüntülenmez 2. Saat ayarlama prosedürü esnas nda Stop/Clear (Durdur/S f rla) üzerine bas ld nda f r n otomatik olarak önceki moduna döner. 205

16 2. Mikrodalga pi irme MICROWAVE 1. Microwave (Mikrodalga) üzerine bas n, LED üzerinde P100 yaz s görünür dü mesine bir kez daha bas n veya istenilen gücü seçmek için 2 dü melerinden birini seçin: dü meye her bas ld nda, birbirini izleyen P100, P80, P50, P30 veya P10 yaz lar görünecektir. 3. Ard ndan, Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay) 3 üzerine bas p onaylay n ve pi irme sürelerini 0:05 ile 95:00 aral nda ayarlamak için 2 dü melerinden birine bas n. 4. Pi irmeyi ba latmak için Start/+30 Sec./ Confirm 3 üzerine bas n. Örnek: %80 oran nda mikrodalga gücü kullanmak ve yiyece i 20 dakika pi irmek için f r n a a da belirtildi i ekilde çal t r n. 1. Microwave (Mikrodalga) üzerine sadece bir kez bas n, göstergede P100 yaz s görünür. 2. %80 oran nda mikrodalga f r n gücü seçmek için Microwave dü mesine bir kez bas n. 3. Onaylamak için Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay) üzerine bas n, göstergede P 80 yaz s görünür. 4. Pi irme sürelerini ayarlamak için, f r nda 20:00 yaz s görünene kadar 2 dü melerinden birine bas n. 5. Pi irmeyi ba latmak için Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay) üzerine bas n. 206

17 Microwave (Mikrodalga) TU U YÜZDE DE ERLER Gösterge P100 P80 P50 P30 P10 Mikrodalga gücü % WATT % WATT % WATT % W %10-90 W 207

18 3. Izgara veya Kombi Pi irme Micro/Grill/Combi. dü mesine birkaç kez bas ld nda 1 LED üzerinde G yaz s ya da C-1 veya C-2 yaz s görünür. G ( zgara) veya C-1 ve C-2 (kombi) seçmek için 2 için dü melerinden birine bas labilir. Pi irme tipini seçtikten sonra Start+30Sec./ Confirm (Ba lat+30san./onay) 3 üzerine bas p onaylay n, pi irme süresini ayarlamak için 2 dü melerinden birine bas n Seçilebilir süre 0:05 ile 95:00 aras. Pi irmeyi ba latmak için tekrar Start+30Sec./Confirm (Ba lat/+30 San./ Onay) 3 üzerine bas n. Örnek: %55 oran nda mikrodalga gücü ve %45 oran nda zgara gücü (C-1) kullanarak yiyece i 10 dakika pi irmek için f r n a a da belirtildi i ekilde çal t r n (Mikro/Izgara/Kombi) dü mesine yedi kez bas n:göstergede C-1 yaz s görünür. 2. Onaylamak için Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay) üzerine bas n: göstergede C-1 yaz s görünür dü melerinden birine bas n. Seçilebilir süre 0:05 ile 95:00 aras. Pi irme süresini h zl biçimde ilerletmek için dü meyi bas l tutun. 4. Pi irmeyi ba latmak için Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay) üzerine bas n. 208

19 Grill/Combi (Izgara/Kombi) tu tak m ile ilgili talimatlar Gösterge Mikrodalga gücü Izgara gücü G %0 %100 C-1 %55 %45 C-2 %36 %64 Not: Izgara için öngörülen pi irme süresinin yar s na ula ld nda, iki kez sesli bir uyar sinyali verilir. Bu tip pi irmeden iyi bir sonuç almak için, i leminin yar s nda yiyecek ters çevrilerek di er taraf n n pi mesi sa lanabilir, kapa kapat n ve pi irmeye devam etmek için tekrar START/ +30SEC./Confirm (Ba lat+30san./onay) üzerine bas n. Aksi takdirde, f r n ayarl pi irme süresi sona erinceye kadar pi irmeye devam edecektir. 209

20 4. H zl ba latma 1. %100 güçle pi irmeyi ba latmak için Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay) 1 üzerine bas n; tu a tekrarlayarak bas ld nda pi irme süresi her defas nda 30 saniye artar, maksimum süre 95 dakikad r. Zamanlay c sesli sinyal ayg t (pi irme i lemini durdurmaz) 1. Kitchen Timer/Clock (Pi irme Zamanlay c /Saat): üzerine bir kez bas n: LED üzerinde 00:00 dijiti görüntülenir ve saat göstergesi ayd nlan r. 2. Do ru süreyi girmek için dü melerinden birine bas n. (Maksimum pi irme süresi 95 dakikad r.) 3. Ayar onaylamak için Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay 3) üzerine bas n; saat göstergesi ayd nlan r ve yan p söner 4. Ön ayarl süreye ula ld nda saat göstergesi söner. Uyar zili 5 kez çalar. Saat ayarland takdirde (24 saat sistemi), LED güncel saati görüntüler. Not: Süre, Zamanlay c taraf ndan 24 saatlik saat görüntülemesinden farkl bir biçimde görüntülenir, bu gerçekten bir zamanlay c d r. Pi irme döngüsünü durdurma Pi irme i lemi STOP/CLEAR tu una bir kez basmak ve f r n n kapa n açmak suretiyle istenildi i an durdurulabilir. Her iki durumda da: Mikrodalga emisyonu an nda kesilecektir. lemi yeniden ba latmak için, kapa kapat n ve STOP/CLEAR tu una bas n. Pi irme i lemini iptal etmek için STOP/CLEAR tu una tekrar bas n. 210

21 5. A rl a göre buz çözme 1. Weight /Time Defrost (A rl k buz çözme 1) üzerine sadece bir kez bas n, f r nda def1 yaz s görünür. 2. Yiyece in a rl n seçmek için 2 dü mesine bas n, 100 ile 2000 g aras bir a rl k seçin. 3. Buz çözme i lemini ba latmak için Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay 3) üzerine bas n. 6. Süreye göre buz çözme 1. Weight/Time Defrost (Süre buz çözme 1) üzerine iki kez bas n, f r nda def2 yaz s görünecektir. 2. Buz çözme süresini seçmek için 2 dü melerinden birine bas n. Maksimum süre 180 dakikad r. 3. Buz çözme i lemini ba latmak için Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay 3) üzerine bas n. 211

22 7. Otomatik Menü 1. Menüyü seçmek için 1 dü mesine bas n: dü meye her bas ld nda A-1 ile A-8 aras yaz lar görünecektir, bunlar pizza, et, sebzeler, makarna, patates, bal k, içecekler ve patlam m s r anlam na gelmektedir. 2. Onaylamak için Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay 2) üzerine bas n. 3. Menü tablosuna göre önceden tan mlanm a rl seçmek için 3 dü melerinden birine bas n. 4. Pi irmeyi ba latmak için Start+30Sec./ Confirm (Ba lat+30san./onay 2) üzerine bas n. Örnek: 350 g bal k pi irmek için Auto Menu (Otomatik Menü) seçene ini kullanmak isterseniz, a a daki i lemleri uygulay n dü mesine A-6 yaz s görünene kadar (alt kez) bas n. 2. Onaylamak için Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay 2) üzerine bas n. 3. Pi irilecek bal n a rl n seçmek için 3 dü mesine 350 yaz s görünecek ekilde bas n. 4. Pi irmeyi ba latmak için Start+30Sec./ Confirm (Ba lat+30san./onay 2) üzerine bas n. 212

23 OTOMAT K MENÜ için yiyecek tablosu: Menü A rl k Gösterge A g 200 Pizza-Tatl lar 400 g g 250 A g 350 Et A-3 Sebzeler 450 g g g g 400 A-4 50 g (450 ml so uk su ile) 50 Makarna 100 g (800 ml so uk su ile) g 200 A g 400 Patates A-6 Bal k A-7 S cak içecekler 600 g g g g bardak (120 ml) 1 2 bardak (240 ml) 2 3 bardak (360 ml) 3 50 g 50 A-8 Patlam m s r 100 g

24 8. Çok evreli pi irme Farkl tipteki iki pi irmeyi birlikte programlama En az 2 pi irme evresi ayarlanabilir. Çok evreli pi irmede, i lemlerden biri buz çözme ise buz çözme ilk evrede yap l r. Mevcut programlar unlard r: M KRODALGA + IZGARA/KOMB IZGARA/KOMB + M KRODALGA BUZ ÇÖZME/A IRLIK+ M KRODALGA BUZ ÇÖZME/SÜRE+M KRODALGA BUZ ÇÖZME/SÜRE+IZGARA/KOMB AUTO-MENU çok evreli pi irmede seçilemez. Örnek: Bir g day 5 dakikal na buz çözme i lemine tabi tutmak, ard ndan %80 mikrodalga f r n gücü ile 7 dakikal na pi irmek isterseniz a a daki i lemleri uygulay n: 1. Weight/Time Defrost (Süre buz çözme 1) üzerine iki kez bas n, f r nda def2 yaz s görünecektir. 2. Buz çözme süresini seçmek için 2 dü melerinden birine 5:00 yaz s görünecek ekilde bas n. 3. Microwave (Mikrodalga 3) üzerine sadece bir kez bas n, göstergede P100 yaz s görünür. 4. Microwave (Mikrodalga 3) üzerine tekrar bas n veya %80 oran nda mikrodalga f r n gücü seçmek için 2 dü melerine bas n. 5. Onaylamak için Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay 3) üzerine bas n, göstergede P 80 yaz s görünür. 6. Pi irme sürelerini ayarlamak için, f r nda 7:00 yaz s görünene kadar 2 dü melerinden birine bas n. 7. Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay 3) üzerine bas ld nda pi irme ba lat l r: uyar zili ilk evre için sadece bir kez sesli sinyal vererek buz çözme süresi geri say m n n ba lad n i aret eder; ikinci pi irme evresi ba lad anda uyar zili ikinci bir sesli sinyal verecektir. Pi irme i lemi sona erdi inde, uyar zili be kez çalacakt r. 214

25 9. Bilgi görüntüleme 1. Mikrodalga pi irme, zgara pi irme ve kombi pi irme modlar nda Micro/Grill/combi üzerine bas ld nda 3 saniyeli ine f r n n o anki gücü görüntülenir. 3 saniye sonra f r n önceki moduna döner. 2. Pi irme esnas nda Kitchen Timer/Clock (Zamanlay c /Saat) üzerine bas ld nda 3 saniyeli ine güncel saat görüntülenir. 10. Çocuklariçin emniyet kilidi fonksiyonu Emniyet kilidi: Emniyet kilidini devre d b rakma: Bekleme modunda iken Stop/Clear (Durdur/S f rla) üzerine 3 saniyeli ine bas ld nda çocuklar için emniyet kilidi fonksiyonunun aktif oldu unu i aret etmek üzere uzun bir sesli sinyal verilir (bip); saat ayarlanm ise bu noktada ayr ca güncel saat de görüntülenecek, aksi takdirde LED yaz s n görüntüleyecektir. Emniyet kilidi aktif iken, Stop/Clear (Durdur/S f rla) üzerine 3 saniyeli ine bas n; kilidin devre d b rak ld n i aret eden uzun bir bip sesi duyulacakt r. 215

26 11. Ar za giderme Mikrodalga f r n televizyonda parazit yap yor F r n n lambas sönük Kapak bu ulan yor, havaland rma deliklerinden s cak hava ç k yor F r n kazara içerisinde herhangi bir g da olmaks z n çal t r ld. Mikrodalga f r n n kullan m esnas nda televizyon ve radyolar n yay n al m etkilenebilir. Bu parazitlenme, mikser, elektrik süpürgesi ve vantilatör gibi elektrikli küçük ev aletlerinin meydana getirdi iyle benzerdir. Bu tamamen normaldir. Dü ük güçte mikrodalga pi irme esnas nda f r n lambas sönebilir. Bu tamamen normaldir. Pi irme esnas nda g dalardan buhar ç kabilir. Özellikle, havaland rma menfezlerinden s cak hava ç kabilir. F r n kapa n n üzerinde de biraz bu ulanma olabilir. Bu tamamen normaldir. F r n n içerisinde herhangi bir g da olmaks z n çal t r lmas yasakt r. Bu çok tehlikelidir. Ar za Olas neden F r n çal m yor. Elektrik fi i düzgün tak lmam t r. F r n elektrik beslemesinin aç k olup olmad n kontrol edin. F r n s nm yor. Kapak düzgün kapanmam t r. F r n n ön k sm ile kapa aras nda yabanc nesneler bulunmad n kontrol edin. Mikrodalga f r n çal rken pi irme tablas ses ç kar yor Tambur deste i yuvas nda ve f r n taban nda kir birikmi tir. F r nda k v lc mlar ve ç t rt lar (Elektrik arklar ) Metal süslemeli tabaklar kullan l yordur. F r n n içerisinde bir çatal veya metal bir mutfak malzemesi unutulmu tur. Fazla miktarda alüminyum folyo kullan l yordur. Metal içeren bir torba tutucusu kullan l yordur. 216

27 Yard m Yukar daki önerilere ra men problem devam ederse ekteki listede yer alan bir Franke Teknik Servis Merkezi ile temasa geçiniz. Asla Franke taraf ndan yetki verilmemi teknisyenlere ba vurmay n z. A a daki hususlar belirtiniz: - Sorunun tipi; - Cihaz n modeli (Art.); - Seri numaras (S.N.). Bu bilgileri ocakla birlikte verilen garanti belgesinde bulunan etiketin üzerinde bulabilirsiniz. Teknik verileri, seri numaras n ve markay gösteren bilgi etiketi f r n kapa n n gövdesi üzerinde görünür bir konumda bulunmaktad r. Bilgi etiketini asla ç karmay n. At k Elektrikli ve Elektronik E ya (AEEE) ile ilgili Direktif uyar nca, AEEE'ler ayr olarak toplanmal ve ele al nmal d r. leride bu ürünün imha edilmesi gerekirse, bu ürünü normal ev at klar ile birlikte imha ETMEMEN Z rica ederiz. Ürünü ilgili at k elektrikli ve elektronik e ya (AEEE) toplama merkezlerine teslim ediniz. MHA LE LG L TAL MATLAR - ÇEVRE KORUMA Ürünlerimiz yaln zca kirletici olmayan, çevreye zararl olmayan ve geri dönü türülebilir materyaller kullan larak ambalajlanm t r. Kullan c lardan ambalajlar uygun ekilde bertaraf ederek bize yard mc olmalar n diliyoruz. Toplama, geri dönü türme ve imha tesislerinin adresleri için sat c n z veya yetkili yerel kurulu lar ile temasa geçiniz. Ambalaj veya ambalaj parçalar n çevreye atmay n. Ambalaj parçalar, özellikle plastik torbalar çocuklar için bo ulma riski arz ederler. Eski cihaz n z da uygun ekilde imha edilmelidir. Önemli: Cihaz at k e yalar toplama yetkisine sahip yerel kurulu a teslim ediniz. Uygun bir imha, de erli materyallerin ak ll ca yeniden kazan lmas n sa lar. Cihaz n z atmadan önce, çocuklar n oyun oynarken yanl l kla f r n n içinde kalmamas için kapaklar n ç karman z ve raflar kullan m pozisyonunda b rakman z önemlidir. Ayr ca gücü kapat n, kabloyu ve fi i ç kar n. 217

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

MODEL: MIKRODALGA FRANKE FMW 20 SC G XS

MODEL: MIKRODALGA FRANKE FMW 20 SC G XS Mikrodalga Fırın KULLANMA TALİMATI MODEL: MIKRODALGA FRANKE FMW 20 SC G XS Mikrodalga fırınınızı kullanmadan önce bu talimatları dikkatle okuyun ve güvenli bir yerde saklayın. Bu talimatlara uyarsanız

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA TOZ TOPAKLAYICI Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı

Mikser Modelleri TALİMAT, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU SERVİS MERKEZİ YETKİLİ SATICI

Mikser Modelleri TALİMAT, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU SERVİS MERKEZİ YETKİLİ SATICI Mikser Modelleri TALİMAT, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU SERVİS MERKEZİ YETKİLİ SATICI Bu kullanım kılavuzunda uygulamanın zaman tasarrufunu sağlayarak uygulamanın kullanım ve bakım talimatları yanı sıra müşteriye

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha/Steinberg cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Cihaz n z n parçalar. Bu talimatlarda kullan lan semboller

Cihaz n z n parçalar. Bu talimatlarda kullan lan semboller 2 Cihaz n z n parçalar a. Konsentratör b. Mavi gösterge ledi (SOĞUK ÜFLEME) c. Yeşil gösterge ledi (İYON FONKSİYONU) d. Çıkarılabilir Hava Giriş Izgarası e. Çıkartma düğmesi f. Kilit fonksiyonlu Soğuk

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı Polyester Esaslı, Ankraj Harcı Tanımı MasterFlow 916 AN, polyester esaslı, iki bileșenli, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. Test & Standartlar n

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: EDOSĐL Sıvı Mineralli Ovma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Genel temizlik/bakım hijyeni ürünü Üretici/Tedarikçi:

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 1 4 2 6 3 5 (RTM101) VOLTAJ 230V-50HZ GİRİŞ GÜCÜ 850W HIZ 10000r/min TAŞLAMA DİSK ÇAPI 115MM CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 2. MİL

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR SY 820 Ürün Tanımı Alkali Köpüğü Kontrollü Şişe Yıkama Maddesi Ürün Kodu FH-017 Ürünün Uygulama Alanı Gıda Hijyeni Üretici/Tedarikçi

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16 Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Hoş Geldiniz 4 Önemli noktalar 6 Uyarılar 7 Cihaz özellikleri 8 MyLink+ Durum Göstergesi 10 MyLink+ cihazınızın çalışması 16 MyLink+ cihazının şarj edilmesi 17 Başlarken 19

Detaylı

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN İÇİNDEKİLER Bu klimayı Avrupa ülkelerinde

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

! Mikrodalga Kullanma Kılavuzu!

! Mikrodalga Kullanma Kılavuzu! MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Mikrodalga Kullanma Kılavuzu Mod. BO243MW A. Kullanma Talimatları 1. Saati Ayarlama: Mikrodalga ilk çalıştırıldığı zaman, ekran 0:00 ı gösterecek ve bir kez sinyal sesi duyulacak.

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Kullanma kılavuzu Toptronic çoklu kaydırıcı. Cam seramik ocak

Kullanma kılavuzu Toptronic çoklu kaydırıcı. Cam seramik ocak Kullanma kılavuzu Toptronic çoklu kaydırıcı Cam seramik ocak Ürünlerimizden birinde karar kıldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz yüksek standartlara uygundur ve kullanımı kolaydır. Yine de bu kullanma

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre SAGTEX DSA

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre SAGTEX DSA 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ticari ismi : Kullanım : Köpürmeyi önleyici madde Şirket : Momentive Amer Ind. 260 Hudson River Road US - 12188 WATERFORD Acil durum telefonu

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 60 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi: UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA KULLAMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Bu talimatlarda kullan lan semboller

Bu talimatlarda kullan lan semboller 2 K L TL AÇIK 3 4 Cihaz n z n parçalar a Gösterge kl iyon AÇMA/KAPATMA dü mesi (ye il) b AÇMA/KAPATMA dü mesi c Is ayar için basmal anahtar +/ d Is göstergesini görüntüleyen ekran e Düzle tirme plakalar

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.#

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# A. Mikrodalganızı Tanıyın Ankastre Mikrodalga Kullanma Kılavuzu Mod. MW7880 Digital Gösterge Mikrodalga/ Izgara/Kombo Defrost / Çözme Timer / Saat Durdurma Başlatma Yuvarlak

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Resmi Model: Z01G Resmi Tip: Z01G001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

MİGROS TiCARET A.Ş MAL KABUL KALİTE KONTROL PLANI (III)

MİGROS TiCARET A.Ş MAL KABUL KALİTE KONTROL PLANI (III) MİGROS TiCARET A.Ş MAL KABUL KALİTE PLANI (III) Plan No: Pln.34.02.00.01.00.007 Revizyon No : 06 Plan Tarihi: 09.06.2005 Revizyon Tarihi: 23.12.2014 ÜRÜN GRUPLARI DİĞER Elektrikli ve Elektronik Ev Aletleri

Detaylı

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler.

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Akıllı Çözümler Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Beko Solo Fırın Serisi estetik tasarımları ve teknolojileriyle yaşam kalitenizi yükseltiyor. Akıllı çözümleri ve fonksiyonellikleriyle

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım talimatlarının tamamını dikkatlice

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar Thermetic bratt pans - h = mm Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Gate, köprü görevi gören ana platform ve bu platform üzerinde sistemi tamamlayan depolama birimlerinden oluşur. Giderek artan gereksinimler için pratik, yenilikçi

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ TANIMI UCRETE DP, poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için

Detaylı