BU TAL MATLARI ÖZENLE SAKLAYIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BU TAL MATLARI ÖZENLE SAKLAYIN"

Transkript

1 Ç NDEK LER Teknik Spesifikasyonlar 192 Güvenlik ile ilgili önemli talimatlar 193 Temizlik 195 Mutfak malzemeleri - kap k lavuzu 196 Mikrodalga f r nlarda kullan ma uygun materyaller 196 Mikrodalga f r nlarda kullan ma uygun olmayan materyaller 197 Mikrodalga pi irme ile ilgili öneriler 198 Yak ndan görünüm 199 Kurulum ve ba lant 200 Ölçü çizimi 204 Kullan m talimatlar 205 Saat ayar 205 Mikrodalga pi irme 207 Izgara veya kombi mikrodalga pi irme 208 H zl ba latmal pi irme 210 Zamanlay c sesli sinyal ayg t 210 Pi irme döngüsünü durdurma 210 A rl a göre buz çözme 211 Süreye göre buz çözme 211 Pi irme Otomatik menü 212 Yiyecek tablosu Otomatik menü 213 Çok evreli pi irme programlama 214 Bilgi görüntüleme 215 Emniyet kilidi fonksiyonu 215 Ar za giderme önerileri 216 Yard m 217 mha ile ilgili talimatlar 217 Mikrodalga f r n n z kullanmadan önce bu talimatlar dikkatlice okuman z ve ileride ba vurmak üzere özenle saklaman z tavsiye edilir. Talimatlar dikkatlice izledi iniz takdirde mikrodalga f r n n z uzun y llar boyunca mükemmel kullan m ko ullar nda kalacakt r. BU TAL MATLARI ÖZENLE SAKLAYIN 191

2 M KRODALGA ENERJ S NE A IRI MARUZ YET ÖNLEMEK Ç N ALINMASI GEREKEN TEDB RLER (a) Kapak aç k halde çal t r lmas tehlikeli bir mikrodalga s z nt s na neden olabilece inden, f r n kapak aç k halde kullanmaya çal may n. Manometrenin ve emniyet kilidi ayg tlar n n kullan m d b rak lmamas önemlidir. (b) F r n n ön k sm ile kapa aras na nesneler yerle tirmeyin ve conta yüzeylerinde deterjan art klar veya kir birikmesini önleyin. (c) D KKAT: Kapak veya kapak contalar hasarl ise f r n yeniden kullanmadan önce tamir için yetkili bir Franke servis merkezine ba vurun. Yeterince temiz tutulmamas halinde cihaz n yüzeyi bozulabilir, böyle bir durum cihaz n kullan m ömrünü k saltabilir, tehlike arz eden durumlara neden olabilir. Teknik Spesifikasyonlar Mikrodalga frekans : Nominal gerilim: Çekilen nominal giri gücü (mikrodalga): Nominal ç k gücü (mikrodalga): Nominal giri gücü ( zgara): F r n kapasitesi: Döner tabla çap : D boyutlar: ç boyutlar: Net A rl k: Kablo Uzunlu u: 2450 mhz 230V-50Hz W 900 W W 25 litre Ø315 mm 594x410x388mm 328x226x354mm 19,3 kg 1000 mm 192

3 GÜVENL K LE LG L ÖNEML TAL MATLAR D KKAT Cihaz n kullan m esnas nda yang n, elektrik çarpmas, kaza veya mikrodalgalara a r maruz kalma riskini azaltmak için, aralar nda unlar n bulundu u temel tedbirlerin uygulanmas yeterlidir: - Dikkat: Patlayabileceklerinden, s v lar veya di er g dalar kapal kaplar içinde s tmay n. - Dikkat: Mikrodalga enerjisine maruziyete kar koruyan koruyucu kapaklar n sökülmesini gerektiren herhangi bir bak m veya tamir i leminin yürütülmesi Franke yetkili teknisyenleri haricinde herkes için tehlikelidir. - Dikkat: Çocuklar n f r n yeti kinlerin gözetimi alt nda olmaks z n kullanmas na izin vermeyin - Yaln zca mikrodalga f r nlarda kullan ma uygun mutfak malzemeleri kullan n. - F r n düzenli olarak temizlenmeli ve biriken yiyecek art klar dikkatlice ç kar lmal d r. - A a daki spesifikasyonlar dikkatlice okuyun ve bunlara uyun: M KRODALGA ENERJ S NE A IRI MARUZ YET ÖNLEMEK Ç N ALINMASI GEREKEN TEDB RLER. - G dalar plastik veya ka t kaplar içerisinde s t rken, tutu ma riskini en aza indirgemek için f r n s k s k kontrol edin. - Duman ç karsa cihaz kapat n veya elektrik fi ini çekin ve olas alev tehlikesine kar kapa n kapal tutun. - Yiyecekleri a r pi irmeyin. - Ka t veya plastik kaplar /çanaklar /torbalar f r na koymadan önce, içinde bulunabilecek i lemeli ve metal sapl küçük tabaklar ç kard n zdan emin olun. - F r n yaln zca beraberinde verilen kurulum talimatlar na uygun olarak kurun veya yerle tirin. - Ayarl s tma süresi sona erdikten sonra da patlayabileceklerinden, kabuklu yumurtalar veya bütün halindeki kat yumurtalar mikrodalga f r nda s t lmamal d r. - Bu cihaz k lavuzda aç kland ekilde, yaln zca kullan m amac do rultusunda kullan n. Cihaz n yüzeylerini kimyasal maddelere veya a nd r c buharlara maruz b rakmay n. Bu f r n özellikle g da s tmak için tasarlanm t r. Endüstriyel veya laboratuvara yönelik kullan m türleri için tasarlanmam t r. - Elektrik kablosu hasarl ise tehlike olu turabilecek durumlar önlemek için yetkili bir Franke servis merkezine ba vurun. - F r n d mekanda kullanmay n veya muhafaza etmeyin. - Bu f r n su yak n nda, slak zeminler üzerinde veya havuz kenar nda kullanmay n. - Kullan c n n eri ebilece i baz yüzeyler cihaz çal rken yüksek s cakl klara ula abilir. Kullan m esnas nda, cihaz n yüzeyleri oldukça s cak olabilir. Kabloyu s cak yüzeylerden uzak tutun ve f r n n üzerine e ya koymay n. - F r n temiz tutulmad takdirde, cihaz n d yüzeyleri hasar görerek tehlike olu turabilecek durumlara yol açabilir. - Yanmalar önlemek için, biberonlar ve bebe mamas kaplar n çalkalay n veya sallay n ve tüketmeden önce muhtevan n s cakl n kontrol edin. - çeceklerin mikrodalga f r nda s t lmas ta ma sonuçlanan gecikmeli bir kaynamaya yol açabilir, bu nedenle kab tutarken dikkatli olun. Uyar! Bu cihaz, fiziksel, alg sal veya zihinsel yetenekleri k s tl ki iler (çocuklar dahil) taraf ndan kullan lmak üzere tasarlanmam t r. Cihaz hakk nda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan veya kendilerine cihaz n kullan m na ili kin aç klama yap lmam ki iler cihaz güvenliklerinden sorumlu bir ki inin gözetimi alt nda kullanmal d r. Çocuklar, cihazla oynamad klar ndan emin olmak amac yla gözetim alt nda tutulmal d r. - Bu cihazlar harici bir zamanlay c veya ba ms z bir uzaktan kumanda sistemi arac l yla çal t r lmak üzere tasarlanmam t r. - D KKAT: Lamban n de i tirilmesi için bir Franke yetkili servis merkezine ba vurun. - Buharl temizleyiciler kullanmay n. 193

4 - F r n kapa n n cam n temizlemek için a nd r c korozif deterjanlar veya keskin metal raspalar kullanmay n; bunlar kapa n yüzeyini çizerek cam n k r lmas na neden olabilir. - Kullan m esnas nda cihaz s n r. F r n n içerisindeki s t c elemanlara dokunmaktan kaç n n. - Cihaz n arka yüzeyi duvara kar konumlanmal d r. Uyar! F r n a a daki ko ullarda kullan lamaz: - Kapak düzgün kapanmam ise; - Kapak mente eleri hasarl ise; - F r n n ön k sm ile kapa aras ndaki temas yüzeyleri hasarl ise; - Kapak penceresi hasarl ise; - içerisinde herhangi bir metal nesne bulunmamas na ra men f r n n içinde s k tekrarlayan elektrik arklar olu uyorsa; F r n ancak bir servis teknisyeni taraf ndan gerekli tamiri yap ld ktan sonra yeniden kullan labilecektir Yard m. - F r n döner destek, döner halka ve tabla yerlerinde olmaks z n çal t rmay n; - Mikrodalga f r n n z asla bo halde çal t rmay n; f r nda herhangi bir g da bulunmad takdirde a r bir elektriksel yüklenme olu abilir ve f r n hasar görebilir; - Havaland rma menfezlerini kapatmay n veya t kamay n; - tabaklar ve kaplar mikrodalga f r nda kullanmadan önce kullan ma uygun olduklar ndan emin olun (tabak türleri ile ilgili paragrafa bak n); - F r n n sa taraf ndaki mika kapa ç karmay n! Bu kapak mikrodalga üretecine zarar verebilecek ya lar ve yiyecek kal nt lar n tutar. - F r na çal t r lmas halinde yanabilecek herhangi bir yan c nesne koymay n. - F r n kiler olarak kullanmay n. - Mikrodalga ile s t lan ya n s cakl ayarlanamayaca ndan, f r n k zartma yapmak için kullanmay n. - Yanma riskinden kaç nmak için, tabaklar ve kaplar tutarken ve f r na dokunurken daima f r n eldiveni giyin. - Aç k iken f r n kapa na yaslanmay n. F r n özellikle mente eli k sm ndan zarar görebilir. TEM ZL K: - Uyar! F r n düzenli aral klarla temizleyin. Varsa g da kal nt lar n ç kar n (F r n n temizlenmesi ile ilgili paragrafa bak n). Mikrodalga f r n temiz tutulmad takdirde yüzeyi f r n n kullan m ömrünü azaltacak ve tehlikeli durumlara yol açacak derecede tahrip olabilir. - F r n n düzgün çal mas n sa lamak için, kapa a temas eden yüzeyler (f r n bo lu unun ön k sm ve kapaklar n iç k sm ) son derece temiz durumda tutulmal d r. - FIRIN KAPA ININ CAMINI A INDIRICI SERT DETERJANLAR VEYA S VR METAL RASPALARLA TEM ZLEMEY N; BUNLAR YÜZEY CAMIN KIRILMASINA YOL AÇACAK DERECEDE TAHR P EDEB L R. 194

5 Kaza riskini azaltmak için, cihaz toprakl bir prize ba lay n. TEHL KE Cihaz sökmeyin. Elektrik çarpmas tehlikesi Cihaz n baz dahili bile enleri ile temas ciddi ki isel yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabilir. UYARI Yaralanma riski Mikrodalga enerjisine maruziyete kar koruyan koruyucu kapaklar n sökülmesini gerektiren herhangi bir bak m veya tamir i leminin yürütülmesi uzman ki iler d nda herkes için tehlikelidir. Bu cihaz topraklama teline sahip bir kablo ve topraklama ba lant s na sahip bir fi ile donat lm t r. Toprakl bir prize ba lanmal d r. Elektrikten kaynaklanan bir k sa devre durumunda, topraklama elektrik ak m n n topra a aktar lmas için direkt bir yol sa layarak elektrik çarpmas riskini azalt r. D KKAT Elektrik çarpmas tehlikesi Topraklaman n hatal kullan m elektrik çarpmas na yol açabilir. Fi i, cihaz düzgün ekilde kurduktan ve bir topraklama sisteminin bulundu undan emin olduktan sonra prize tak n. TEM ZL K Temizlik i lemine ba lamadan önce cihaz n fi ini elektrik prizinden çekti inizden emin olun. 1. Kullan mdan sonra, f r n n içini hafif nemli bir bezle temizleyin. 2. Aksesuarlar normal ekilde, su ve sabunla temizleyin. 3. Kir birikti inde kapa nemli bir bezle kullanarak çerçevesi, contas ve çevresindeki k s mlarla birlikte dikkatlice temizleyin. ki-yuvarlak kutuplu fi Daha uzun elektrik kablosuna sahip bir kit veya bir uzatma kablosu kullanman z gerekiyorsa: 1. kit dahilindeki uzun kablonun veya uzatma kablosunun birlikte verilen kablo ile ayn veya daha büyük bir kesite sahip oldu undan emin olun. 2. Bir topraklama sistemi ile ba lant y mümkün k lmak için, uzatma kablosunun 3 telli olmas gerekir. 3. Kazara çarp lmas veya çocuklar taraf ndan çekilmesi halinde cihaz çekerek yere dü ürmesini önlemek için, uzun kablo cihaz n üzerinde bulundu u tezgahtan sarkmayacak ekilde konumlanm olmal d r. 195

6 Mutfak MALZEMELER KAP KILAVUZU Metal olmayan malzemelerin baz lar mikrodalga f r nda kullan ma uygun olmayabilir. Tereddütte kal nmas halinde, söz konusu malzemenin a a daki prosedür uygulanarak test edilmesi mümkündür. Malzeme testi: 1. Mikrodalga f r nlarda kullan ma uygun bir kab n içerisine 1 bardak (250 ml) so uk su koyun ve test edilecek malzemeyi içine yerle tirin dakikal na maksimum güçte s t n. 3. Malzemeye dikkatlice dokunun. S cak ise bu malzemeyi mikrodalga pi irmede kullanmay n dakikal k pi irme süresini a may n. Mikrodalga f r nlarda kullan ma uygun materyaller. Dikkat: Her halükarda, tüm materyaller için üreticinin talimatlar n izleyin. Malzemeler Alüminyum folyo Crisp (gevrekle tirici) tepsisi (aksesuar) Tabaklar ve kaplar Cam kavanozlar Cam e yalar F r n pi irme torbalar Ka t bardak ve tabaklar Ka t peçeteler Pi irme ka d Plastik materyaller Plastik film Ya l ka t Not Sadece koruyucu olarak. Ufak alüminyum folyo eritleri a r pi melerini önlemek amac yla s r veya av etinin ince k s mlar n korumak için kullan labilir. Elektrik arklar olu turabilece inden, alüminyum folyonun f r n çeperlerine çok yak n olmamas na dikkat ediniz. Alüminyum folyo, f r n çeperlerinden en az 2,5 cm (1 inç) mesafede olmal d r. Crisp tepsisinin taban döner tablan n üst k sm ndan en az 5 mm (3/16 inç) mesafede olmal d r. Hatal bir kullan m döner tablan n k r lmas na yol açabilir. Yaln zca mikrodalga pi irme için uygun ise. Üreticinin talimatlar n izleyin. Çatlak veya k r k kaplar kullanmay n. Daima kapa n ç kar n. Bunlar muhteva sadece s cak olacak ekilde g da s tmak için kullan n. Cam kavanozlar n ve kutular n büyük k sm s ya dayan kl de ildir ve k r labilir. Sadece f r nda kullan ma yönelik s ya dayan kl cam e yalar. Metal kaplamalar bulunmad ndan emin olun. Çatlak veya k r k kaplar kullanmay n. Kapamak için metal eritler kullanmay n. Buhar n d ar ç kmas için yar klar aç n. Sadece k sa süreli pi irme/ s tma için kullan n. Pi irme esnas nda f r n denetimsiz b rakmay n. G dalar yeniden s tmak ve s v ve kat ya emmek için kullan labilirler. Sadece k sa süreli pi irmede kullan n, i lemi denetleyin. Sadece s çramalar önlemek için veya buharda pi irmede örtü olarak kullan n. Üreticinin talimatlar n izleyin. Mikrodalgada kullan ma uygun etiketi bulunmal d r. Baz plastik kaplar muhteva ettikleri yiyecek s nd nda yumu arlar. Kaynatma torbalar ve s zd rmaz plastik torbalarda ambalajda yer alan talimatlar do rultusunda delikler, yar klar veya hava delikleri aç lmal d r. Pi irme esnas nda nem kaybetmelerini önlemek amac yla g dalar n üstünü örtmek için kullan l r. Plastik filmin g dalara temas etmemesini sa lay n. S çramalara kar koruyucu olarak ve nemi muhafaza etmek için kullan n. 196

7 Mikrodalga f r nlarda kullan ma uygun olmayan materyaller Malzemeler Not Alüminyum tepsi Bir elektrik ark n n olu mas na neden olabilir. G dalar mikrodalga pi irmeye uygun bir taba a aktar n. Metal sapl karton kutu Bir elektrik ark n n olu mas na neden olabilir. G dalar mikrodalga pi irmeye uygun bir taba a aktar n. Metal veya metal Metal g dalar mikrodalgalardan korur. Metal süslemeler bir elektrik süslemeli malzemeler ark n n olu mas na neden olabilir. Metal kapatma eritleri F r nda yang n tehlikesi do urabilecek bir elektrik ark n n olu mas na neden olabilirler. Ka t torbalar F r nda yang na yol açabilirler. Plastik köpük Yüksek s cakl klara maruz kald klar takdirde, plastik köpük materyaller eriyebilir veya içlerindeki s v y kirletebilirler. Ah ap Ah ap, mikrodalga f r nda kullan ld ktan sonra kuruyup çatlayabilir veya k r labilir. Mikrodalga pi irme ile ilgili talimatlar, a a daki tavsiyelere uyunuz: - Yanmalar n önlemek için, kabuklu veya ince zarl yiyecekleri (ör. elma, domates, patates, sucuk) s tmadan veya pi irmeden önce delin. Haz rlamaya ba lamadan önce, yiyece i do ray n. - Bir kap veya tabak kullanmadan önce, mikrodalgada kullan ma uygun olup olmad ndan emin olun (bkz. mutfak malzemesi türleri ile ilgili paragraf). - Dü ük neme sahip g dalar n pi irilmesi (ör. ekme in buzunu çözme, patlam m s r haz rlama, vs.) esnas nda, buharla ma oldukça h zl olacakt r. Bu durumda f r n bo mu gibi çal acak ve yiyecekler için yanma riski olu acakt r. F r n ve kap zarar görebilir. Bu yüzden, gereken süreyi hassas ekilde ayarlaman z ve pi irme i lemini denetlemeniz tavsiye edilir. - Mikrodalga f r nlarda fazla miktarda ya s tmak (k zartma için) mümkün de ildir. - Her zaman s ya kar dayan kl tipte olmad klar ndan, haz r yiyeceklerin kaplar n ç kar n. Üreticinin talimatlar na uyun. - Birden fazla kap kullanacaksan z, ör. bardaklar, bunlar döner tablan n üzerine dengeli ekilde yerle tirin. - Plastik torbalar n a z n metal klipslerle kapamay n. Plastik klips kullan n. Torbalar buhar n kolayl kla ç kmas na izin verecek ekilde birkaç yerden delin. - Pi irme esnas nda, f r n kapak penceresi sonradan damlama olu turacak ekilde bu ulanabilir. Bu normal bir durumdur ve hatta ortam s cakl dü ük ise fark edilmeyebilir. Bu durum f r n n düzgün ve güvenli çal mas na engel olmaz. Pi irme sona erdi inde, yo unla ma sonucu olu an suyu temizleyin. - S v lar s t rken, olu an buhar n kolayl kla ç kabilmesi için geni a zl kaplar kullan n. G dalar talimatlara uygun olarak haz rlay n ve otomatik modda yiyecek pi irme tablosunda belirtilen pi irme sürelerine ve güç seviyelerine uyun. Belirtilen rakamlar n örnek amaçl oldu unu ve yiyece in ba lang çtaki durumuna, s cakl na, nem içeri ine ve türüne göre de i ece ini akl n zda bulundurun. Pi irme sürelerini ve güç seviyelerini duruma göre ayarlaman z önerilir. G dan n karakteristik özelliklerine ba l olarak, pi irme sürelerinin veya güç seviyelerinin art r lmas ya da azalt lmas gerekebilir. 197

8 Mikrodalga pi irme için... a a dakileri akl n zda bulundurun: 1. S cakl k dü tükçe, pi irme süresi artar. 2. S v içeri i yüksek yiyecekler daha çabuk s n r. 3. G dan n döner tabla üzerine dengeli ekilde yerle tirilmesi halinde pi irme i leminden daha dengeli sonuç al nacakt r. Yo un yiyecekleri tepsinin d k sm na, dü ük yo unluklu yiyecekleri tepsinin ortas na yerle tirmek suretiyle ayn anda farkl türde g dalar s t labilir. 4. F r n kapa istenildi i anda aç labilir. Aç ld nda, f r n otomatik olarak kapanacakt r. Mikrodalga f r n, ancak kapak kapat ld ktan ve ba lat tu una bas ld ktan sonra çal maya devam edecektir. 5. Üzeri örtülen yiyecekler daha k sa pi irme süresi gerektirir ve özelliklerini daha iyi muhafaza ederler. Kapak olarak kullan lan malzemeler mikrodalga geçi ine izin vermeli ve olu an buhar n ç kabilece i küçük deliklere sahip olmal d r. 198

9 YAKINDAN GÖRÜNÜM F r n bile enlerinin ve aksesuarlar n isimleri F r n ve paketin içerisinde ve f r n bölmesinde bulunan materyallerin tümünü ç kar n. F r n a a daki aksesuarlarla birlikte teslim edilir: Pi irme tablas D Döner tabla halka grubu C Kullanma k lavuzu Izgara deste i A) Kumanda paneli B) Döner tabla aft C) Döner tabla halka grubu D) Pi irme tablas E) Kontrol kapa F) Kapak grubu G) Emniyet kilidi sistemi Döner tablan n tak lmas Disk (alt taraf) Pi irme tablas Döner tabla aft Pi irme tablas n asla ters yönde yerle tirmeyin. Pi irme tablas n n hareketi asla engellenmemelidir. Pi irme esnas nda pi irme tablas n ve döner tabla halka grubunu daima kullan n. Pi irme yap l rken tüm g dalar ve g da kaplar daima pi irme tablas n n üzerine konumlanmal d r. Pi irme tablas veya pi irme tablas n n halka grubu çatlar veya k r l rsa en yak n servis merkezi ile temasa geçin. Döner tabla halka grubu 199

10 Kurulum ve ba lant 1. Bu cihaz sadece elektrikli ev e yas olarak kullan lmak üzere tasarlanm t r. 2. Bu f r n ankastre cihaz olarak tasarlanm t r. 3. Kurulumu ile ilgili özel talimatlara uyunuz. 4. Cihaz n z s ya dayan kl materyalden yap lma 60 cm geni li inde (en az 55 cm derinli inde ve zeminden en az 85 cm yukar da) duvara monte bir kabin içerisine kurulabilir. 5. Cihaz n z fi ile donat lm olup, bir topraklama sistemi ba lant s na sahip, kurulumu do ru ekilde yap lm bir prize ba lanmal d r. 6. ebeke gerilimi cihaz n z n nominal veri etiketinde belirtilen gerilim ile ayn olmal d r. 7. Prizin kurulumuna ve ba lant kablosunun de i tirilmesine yönelik i lemler yaln zca uzman bir elektrik teknisyeni taraf ndan yap lmal d r. Kurulumun ard ndan prize eri im art k mümkün de ilse cihaz n kurulum taraf na kontaklar için en az 3 mm'lik bir bo alan sa layan çok kutuplu bir kesme ayg t tak lmal d r. 8. Adaptörlerin, çoklu prizlerin ve uzatma kablolar n n kullan lmas yasakt r. Olas a r elektrik yükleri yang na neden olabilir. Eri ilebilir yüzey kullan m esnas nda oldukça s cak olabilir. 200

11 201

12 202

13 203

14 ÖLÇÜ Ç Z M A B C D E F G H I J 595mm 388mm 400mm 560mm 380mm Min 500mm 10mm 10mm 20mm 45mm 204

15 Kullan m talimatlar 1. Saat ayar Mikrodalga f r n besleme ald nda, LED üzerinde "0:00" yaz s görünür ve uyar zili sesli bir sinyal verir. 1. Saat ayar fonksiyonunu seçmek için Kitchen Timer/Clock (Pi irme Zamanlay c /Saat) üzerine iki kez bas n, saat dijitleri yan p sönmeye ba layacakt r. 2. Saat dijitlerini ayarlamak için 2 dü melerinden birine bas p, girilen rakamlar n 0-23 aras nda oldu unu kontrol edin. 3. Onaylamak için Kitchen Timer/Clock (Pi irme Zamanlay c /Saat) üzerine bir kez bas n, saatin dakika dijitleri yan p sönmeye ba lar. 4. Dakika dijitlerini ayarlamak için 2 dü melerinden birine bas p, girilen rakamlar n 0-59 aras nda oldu unu kontrol edin. 5. Saat ayar n sona erdirmek için Kitchen Timer/Clock (Pi irme Zamanlay c /Saat) üzerine bir kez bas n. : yan p sönmeye ba layacak ve saat ayd nlanacakt r. Not: 1. Saat ayarlanmad takdirde güncel saat görüntülenmez 2. Saat ayarlama prosedürü esnas nda Stop/Clear (Durdur/S f rla) üzerine bas ld nda f r n otomatik olarak önceki moduna döner. 205

16 2. Mikrodalga pi irme MICROWAVE 1. Microwave (Mikrodalga) üzerine bas n, LED üzerinde P100 yaz s görünür dü mesine bir kez daha bas n veya istenilen gücü seçmek için 2 dü melerinden birini seçin: dü meye her bas ld nda, birbirini izleyen P100, P80, P50, P30 veya P10 yaz lar görünecektir. 3. Ard ndan, Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay) 3 üzerine bas p onaylay n ve pi irme sürelerini 0:05 ile 95:00 aral nda ayarlamak için 2 dü melerinden birine bas n. 4. Pi irmeyi ba latmak için Start/+30 Sec./ Confirm 3 üzerine bas n. Örnek: %80 oran nda mikrodalga gücü kullanmak ve yiyece i 20 dakika pi irmek için f r n a a da belirtildi i ekilde çal t r n. 1. Microwave (Mikrodalga) üzerine sadece bir kez bas n, göstergede P100 yaz s görünür. 2. %80 oran nda mikrodalga f r n gücü seçmek için Microwave dü mesine bir kez bas n. 3. Onaylamak için Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay) üzerine bas n, göstergede P 80 yaz s görünür. 4. Pi irme sürelerini ayarlamak için, f r nda 20:00 yaz s görünene kadar 2 dü melerinden birine bas n. 5. Pi irmeyi ba latmak için Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay) üzerine bas n. 206

17 Microwave (Mikrodalga) TU U YÜZDE DE ERLER Gösterge P100 P80 P50 P30 P10 Mikrodalga gücü % WATT % WATT % WATT % W %10-90 W 207

18 3. Izgara veya Kombi Pi irme Micro/Grill/Combi. dü mesine birkaç kez bas ld nda 1 LED üzerinde G yaz s ya da C-1 veya C-2 yaz s görünür. G ( zgara) veya C-1 ve C-2 (kombi) seçmek için 2 için dü melerinden birine bas labilir. Pi irme tipini seçtikten sonra Start+30Sec./ Confirm (Ba lat+30san./onay) 3 üzerine bas p onaylay n, pi irme süresini ayarlamak için 2 dü melerinden birine bas n Seçilebilir süre 0:05 ile 95:00 aras. Pi irmeyi ba latmak için tekrar Start+30Sec./Confirm (Ba lat/+30 San./ Onay) 3 üzerine bas n. Örnek: %55 oran nda mikrodalga gücü ve %45 oran nda zgara gücü (C-1) kullanarak yiyece i 10 dakika pi irmek için f r n a a da belirtildi i ekilde çal t r n (Mikro/Izgara/Kombi) dü mesine yedi kez bas n:göstergede C-1 yaz s görünür. 2. Onaylamak için Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay) üzerine bas n: göstergede C-1 yaz s görünür dü melerinden birine bas n. Seçilebilir süre 0:05 ile 95:00 aras. Pi irme süresini h zl biçimde ilerletmek için dü meyi bas l tutun. 4. Pi irmeyi ba latmak için Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay) üzerine bas n. 208

19 Grill/Combi (Izgara/Kombi) tu tak m ile ilgili talimatlar Gösterge Mikrodalga gücü Izgara gücü G %0 %100 C-1 %55 %45 C-2 %36 %64 Not: Izgara için öngörülen pi irme süresinin yar s na ula ld nda, iki kez sesli bir uyar sinyali verilir. Bu tip pi irmeden iyi bir sonuç almak için, i leminin yar s nda yiyecek ters çevrilerek di er taraf n n pi mesi sa lanabilir, kapa kapat n ve pi irmeye devam etmek için tekrar START/ +30SEC./Confirm (Ba lat+30san./onay) üzerine bas n. Aksi takdirde, f r n ayarl pi irme süresi sona erinceye kadar pi irmeye devam edecektir. 209

20 4. H zl ba latma 1. %100 güçle pi irmeyi ba latmak için Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay) 1 üzerine bas n; tu a tekrarlayarak bas ld nda pi irme süresi her defas nda 30 saniye artar, maksimum süre 95 dakikad r. Zamanlay c sesli sinyal ayg t (pi irme i lemini durdurmaz) 1. Kitchen Timer/Clock (Pi irme Zamanlay c /Saat): üzerine bir kez bas n: LED üzerinde 00:00 dijiti görüntülenir ve saat göstergesi ayd nlan r. 2. Do ru süreyi girmek için dü melerinden birine bas n. (Maksimum pi irme süresi 95 dakikad r.) 3. Ayar onaylamak için Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay 3) üzerine bas n; saat göstergesi ayd nlan r ve yan p söner 4. Ön ayarl süreye ula ld nda saat göstergesi söner. Uyar zili 5 kez çalar. Saat ayarland takdirde (24 saat sistemi), LED güncel saati görüntüler. Not: Süre, Zamanlay c taraf ndan 24 saatlik saat görüntülemesinden farkl bir biçimde görüntülenir, bu gerçekten bir zamanlay c d r. Pi irme döngüsünü durdurma Pi irme i lemi STOP/CLEAR tu una bir kez basmak ve f r n n kapa n açmak suretiyle istenildi i an durdurulabilir. Her iki durumda da: Mikrodalga emisyonu an nda kesilecektir. lemi yeniden ba latmak için, kapa kapat n ve STOP/CLEAR tu una bas n. Pi irme i lemini iptal etmek için STOP/CLEAR tu una tekrar bas n. 210

21 5. A rl a göre buz çözme 1. Weight /Time Defrost (A rl k buz çözme 1) üzerine sadece bir kez bas n, f r nda def1 yaz s görünür. 2. Yiyece in a rl n seçmek için 2 dü mesine bas n, 100 ile 2000 g aras bir a rl k seçin. 3. Buz çözme i lemini ba latmak için Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay 3) üzerine bas n. 6. Süreye göre buz çözme 1. Weight/Time Defrost (Süre buz çözme 1) üzerine iki kez bas n, f r nda def2 yaz s görünecektir. 2. Buz çözme süresini seçmek için 2 dü melerinden birine bas n. Maksimum süre 180 dakikad r. 3. Buz çözme i lemini ba latmak için Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay 3) üzerine bas n. 211

22 7. Otomatik Menü 1. Menüyü seçmek için 1 dü mesine bas n: dü meye her bas ld nda A-1 ile A-8 aras yaz lar görünecektir, bunlar pizza, et, sebzeler, makarna, patates, bal k, içecekler ve patlam m s r anlam na gelmektedir. 2. Onaylamak için Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay 2) üzerine bas n. 3. Menü tablosuna göre önceden tan mlanm a rl seçmek için 3 dü melerinden birine bas n. 4. Pi irmeyi ba latmak için Start+30Sec./ Confirm (Ba lat+30san./onay 2) üzerine bas n. Örnek: 350 g bal k pi irmek için Auto Menu (Otomatik Menü) seçene ini kullanmak isterseniz, a a daki i lemleri uygulay n dü mesine A-6 yaz s görünene kadar (alt kez) bas n. 2. Onaylamak için Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay 2) üzerine bas n. 3. Pi irilecek bal n a rl n seçmek için 3 dü mesine 350 yaz s görünecek ekilde bas n. 4. Pi irmeyi ba latmak için Start+30Sec./ Confirm (Ba lat+30san./onay 2) üzerine bas n. 212

23 OTOMAT K MENÜ için yiyecek tablosu: Menü A rl k Gösterge A g 200 Pizza-Tatl lar 400 g g 250 A g 350 Et A-3 Sebzeler 450 g g g g 400 A-4 50 g (450 ml so uk su ile) 50 Makarna 100 g (800 ml so uk su ile) g 200 A g 400 Patates A-6 Bal k A-7 S cak içecekler 600 g g g g bardak (120 ml) 1 2 bardak (240 ml) 2 3 bardak (360 ml) 3 50 g 50 A-8 Patlam m s r 100 g

24 8. Çok evreli pi irme Farkl tipteki iki pi irmeyi birlikte programlama En az 2 pi irme evresi ayarlanabilir. Çok evreli pi irmede, i lemlerden biri buz çözme ise buz çözme ilk evrede yap l r. Mevcut programlar unlard r: M KRODALGA + IZGARA/KOMB IZGARA/KOMB + M KRODALGA BUZ ÇÖZME/A IRLIK+ M KRODALGA BUZ ÇÖZME/SÜRE+M KRODALGA BUZ ÇÖZME/SÜRE+IZGARA/KOMB AUTO-MENU çok evreli pi irmede seçilemez. Örnek: Bir g day 5 dakikal na buz çözme i lemine tabi tutmak, ard ndan %80 mikrodalga f r n gücü ile 7 dakikal na pi irmek isterseniz a a daki i lemleri uygulay n: 1. Weight/Time Defrost (Süre buz çözme 1) üzerine iki kez bas n, f r nda def2 yaz s görünecektir. 2. Buz çözme süresini seçmek için 2 dü melerinden birine 5:00 yaz s görünecek ekilde bas n. 3. Microwave (Mikrodalga 3) üzerine sadece bir kez bas n, göstergede P100 yaz s görünür. 4. Microwave (Mikrodalga 3) üzerine tekrar bas n veya %80 oran nda mikrodalga f r n gücü seçmek için 2 dü melerine bas n. 5. Onaylamak için Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay 3) üzerine bas n, göstergede P 80 yaz s görünür. 6. Pi irme sürelerini ayarlamak için, f r nda 7:00 yaz s görünene kadar 2 dü melerinden birine bas n. 7. Start+30Sec./Confirm (Ba lat+30san./onay 3) üzerine bas ld nda pi irme ba lat l r: uyar zili ilk evre için sadece bir kez sesli sinyal vererek buz çözme süresi geri say m n n ba lad n i aret eder; ikinci pi irme evresi ba lad anda uyar zili ikinci bir sesli sinyal verecektir. Pi irme i lemi sona erdi inde, uyar zili be kez çalacakt r. 214

25 9. Bilgi görüntüleme 1. Mikrodalga pi irme, zgara pi irme ve kombi pi irme modlar nda Micro/Grill/combi üzerine bas ld nda 3 saniyeli ine f r n n o anki gücü görüntülenir. 3 saniye sonra f r n önceki moduna döner. 2. Pi irme esnas nda Kitchen Timer/Clock (Zamanlay c /Saat) üzerine bas ld nda 3 saniyeli ine güncel saat görüntülenir. 10. Çocuklariçin emniyet kilidi fonksiyonu Emniyet kilidi: Emniyet kilidini devre d b rakma: Bekleme modunda iken Stop/Clear (Durdur/S f rla) üzerine 3 saniyeli ine bas ld nda çocuklar için emniyet kilidi fonksiyonunun aktif oldu unu i aret etmek üzere uzun bir sesli sinyal verilir (bip); saat ayarlanm ise bu noktada ayr ca güncel saat de görüntülenecek, aksi takdirde LED yaz s n görüntüleyecektir. Emniyet kilidi aktif iken, Stop/Clear (Durdur/S f rla) üzerine 3 saniyeli ine bas n; kilidin devre d b rak ld n i aret eden uzun bir bip sesi duyulacakt r. 215

26 11. Ar za giderme Mikrodalga f r n televizyonda parazit yap yor F r n n lambas sönük Kapak bu ulan yor, havaland rma deliklerinden s cak hava ç k yor F r n kazara içerisinde herhangi bir g da olmaks z n çal t r ld. Mikrodalga f r n n kullan m esnas nda televizyon ve radyolar n yay n al m etkilenebilir. Bu parazitlenme, mikser, elektrik süpürgesi ve vantilatör gibi elektrikli küçük ev aletlerinin meydana getirdi iyle benzerdir. Bu tamamen normaldir. Dü ük güçte mikrodalga pi irme esnas nda f r n lambas sönebilir. Bu tamamen normaldir. Pi irme esnas nda g dalardan buhar ç kabilir. Özellikle, havaland rma menfezlerinden s cak hava ç kabilir. F r n kapa n n üzerinde de biraz bu ulanma olabilir. Bu tamamen normaldir. F r n n içerisinde herhangi bir g da olmaks z n çal t r lmas yasakt r. Bu çok tehlikelidir. Ar za Olas neden F r n çal m yor. Elektrik fi i düzgün tak lmam t r. F r n elektrik beslemesinin aç k olup olmad n kontrol edin. F r n s nm yor. Kapak düzgün kapanmam t r. F r n n ön k sm ile kapa aras nda yabanc nesneler bulunmad n kontrol edin. Mikrodalga f r n çal rken pi irme tablas ses ç kar yor Tambur deste i yuvas nda ve f r n taban nda kir birikmi tir. F r nda k v lc mlar ve ç t rt lar (Elektrik arklar ) Metal süslemeli tabaklar kullan l yordur. F r n n içerisinde bir çatal veya metal bir mutfak malzemesi unutulmu tur. Fazla miktarda alüminyum folyo kullan l yordur. Metal içeren bir torba tutucusu kullan l yordur. 216

27 Yard m Yukar daki önerilere ra men problem devam ederse ekteki listede yer alan bir Franke Teknik Servis Merkezi ile temasa geçiniz. Asla Franke taraf ndan yetki verilmemi teknisyenlere ba vurmay n z. A a daki hususlar belirtiniz: - Sorunun tipi; - Cihaz n modeli (Art.); - Seri numaras (S.N.). Bu bilgileri ocakla birlikte verilen garanti belgesinde bulunan etiketin üzerinde bulabilirsiniz. Teknik verileri, seri numaras n ve markay gösteren bilgi etiketi f r n kapa n n gövdesi üzerinde görünür bir konumda bulunmaktad r. Bilgi etiketini asla ç karmay n. At k Elektrikli ve Elektronik E ya (AEEE) ile ilgili Direktif uyar nca, AEEE'ler ayr olarak toplanmal ve ele al nmal d r. leride bu ürünün imha edilmesi gerekirse, bu ürünü normal ev at klar ile birlikte imha ETMEMEN Z rica ederiz. Ürünü ilgili at k elektrikli ve elektronik e ya (AEEE) toplama merkezlerine teslim ediniz. MHA LE LG L TAL MATLAR - ÇEVRE KORUMA Ürünlerimiz yaln zca kirletici olmayan, çevreye zararl olmayan ve geri dönü türülebilir materyaller kullan larak ambalajlanm t r. Kullan c lardan ambalajlar uygun ekilde bertaraf ederek bize yard mc olmalar n diliyoruz. Toplama, geri dönü türme ve imha tesislerinin adresleri için sat c n z veya yetkili yerel kurulu lar ile temasa geçiniz. Ambalaj veya ambalaj parçalar n çevreye atmay n. Ambalaj parçalar, özellikle plastik torbalar çocuklar için bo ulma riski arz ederler. Eski cihaz n z da uygun ekilde imha edilmelidir. Önemli: Cihaz at k e yalar toplama yetkisine sahip yerel kurulu a teslim ediniz. Uygun bir imha, de erli materyallerin ak ll ca yeniden kazan lmas n sa lar. Cihaz n z atmadan önce, çocuklar n oyun oynarken yanl l kla f r n n içinde kalmamas için kapaklar n ç karman z ve raflar kullan m pozisyonunda b rakman z önemlidir. Ayr ca gücü kapat n, kabloyu ve fi i ç kar n. 217

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SXS BUZDOLABI Buzdolab n çal flt rmadan önce lütfen bu kullan m k lavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte baflvurmak üzere elinizin alt nda bulundurunuz. GR-P267FSN P/No. : MFL66986006

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZU ÇAMAfiIR MAK NES Lütfen çamafl r makinenizi çal flt rmadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatle okuyunuz ve ileride bir baflvuru kayna olarak muhafaza ediniz. F1479FDS(1~9) P/No.: MFL67085053

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...7 2.

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU

KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KENWOOD TH-F7E E DUAL BAND AMATÖR EL TELS Z (KENWOOD E VERS YONLARI AVRUPA B RL ÜLKELER Ç N ÜRET LM MODELLER FADE ETMEKTED R) A.) THALATÇI

Detaylı

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi Españo IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius

Detaylı

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG17 KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n, ürününüzü kullanmadan önce

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833 TD2220 LCD EKRANI Kullan c K lavuzu Model No. VS14833 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label.

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals. P/No. MFL39983043

ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals. P/No. MFL39983043 ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) P/No. MFL39983043 Ç NDEK LER ÖNEML GÜVENL K B LG LER... 3 MONTAJ... 9 Ç PARÇALAR... 10 filemler... 11 Bafllatma S cakl Ayarlamadan Önce Kapak Alarm Lambay Otomatik Kapatma

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı