T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar"

Transkript

1 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu talimatın amacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez teşkilatında ve gerektiğinde Ankara merkezinde bulunan taşra teşkilatında çalışan personele 11/12/1986 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre verilen öğle yemeği ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi, Bakanlık hizmet binası ve ek hizmet binalarındaki çay ocakları, erkek berberi ve benzeri yerlerin işletilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir. Tanımlar MADDE 2 (1) Bu Talimatta geçen; a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, b) Başkan: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanını, c) Başkanlık: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığını, ç) Yemek Servisi Yönetim Kurulu Başkanı: Sosyal İşler Müdürünü, d) Müdür: Sosyal İşlerden Sorumlu Şube Müdürünü, e) Diyetisyen: Mutfaktan Sorumlu Diyetisyeni, f) Müdürlük: Sosyal İşlerden Sorumlu Şube Müdürlüğünü, g) Şef: İlgisine göre Tabldot Şefi ve Muhasebe Şefini, ğ) Şeflik: İlgisine Tabldot Şefliğini ve Muhasebe Şefiğini, h) Çay ocağı: Bakanlığımız merkez teşkilatında görevli personelin bedeli karşılığında çay, kahve, tost, poğaça ve benzeri yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılandığı yeri, ı) Öğle Yemeği: Tabldot şeklinde çıkartılan ve öğle saatinde verilen yemeği, i) Tabldot Yemeği: Önceden plânlanarak hazırlanan ve bedeli karşılığı verilen birkaç kap yemeği, j) Yönetmelik: Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği ni ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Öğle yemeğinden yararlanabilecek kişiler MADDE 3 (1) Bu talimat hükümleri dâhilinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki yemekhanelerde tabldot şeklinde verilecek öğle yemeğinden; a) Bakanlık merkez teşkilâtı birimleri ile Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde çalışan ve Yönetmelik hükümleri dahilinde yiyecek yardımından istifade edebilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar. b) 4857 sayılı İş Kanununa tâbi işçi personel. c) Misafirler; Bakanlık mensupları tarafından yemeğe getirilenler. ç) Bakanlığımızda staj yapan öğrenciler ile eğitim amaçlı kurs, seminer ve benzeri sebeplerle görevli olan personel. d) Bakanlığımızda hizmet alımı suretiyle yürütülen işlerde çalıştırılan personel. (2) Tabldot işleri ile mutfak hizmetlerinde görevlendirilen ve fiilen çalıştırılan personel, çalıştıkları sürece yemek hizmetinden ücretsiz istifade eder. 1

2 İşlerin Yürütülmesi MADDE 4- (1) Öğle yemeği, tabldot hizmetlerini yürüten görevli birim tarafından, yemek salonlarının kapasitesi göz önünde tutularak, resmi tatil günleri dışında her gün ila saatleri arasında nakden bir ödemede bulunulmadan [yemek fişi, abonman kartı, misafir fişi, elektronik (dijital) kart ibraz edilerek] verilir. (2) İzinli, raporlu veya geçici görevle giden personel; en az üç (3) günlük yemek iptali ile ilgili başvurularını bir gün önceden (bizzat) belgelendirmek kaydıyla yemek ücretlendirmesinden muaf tutulacak olup, aksi halde talepler işleme alınmayacaktır. Mazeretini belgeleyen personelin öğle yemeği yemediği günlerde sistem otomatik olarak borç kaydetmeyecektir. (3) Yemek bedeli, her yıl Ocak ayında yayımlanan Maliye Bakanlığı Tebliğine istinaden Makam dan alınacak Olur ile belirlenir. Çay, meşrubat ve benzerlerinin ücretleri ise, Başkanlık tarafından günün şartlarına göre gerekli olan zamanlarda nmaliyetler tespit edilerek belirlenir. Yasaklar MADDE 5- (1) Tabldottan faydalananlar, bu talimatta yazılı şartlara ve alınacak kararlara uymakla yükümlüdürler. Talimata uymamakta ısrar edenler hakkında disiplin işlemi yapılmak üzere personelin bağlı bulunduğu birime bildirimde bulunulur. Teşkilat MADDE 6- (1) Bu talimata göre yapılacak hizmetleri, aşağıda açıklanan esaslara göre kurulan teşkilat yürütür. Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli personel sayısı iş hacmine göre Yemek Servisi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit olunur. a) 11/12/1986 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine uygun olarak teşkil olunacak Yemek Servisi Yönetim Kurulu üç (3) kişiden oluşur. Başkan; Yemek Servisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yönetim Kurulu, en az bir yıl için Destek Hizmetleri Dairesi Başkanının önerisi üzerine Bakanlık Makamı nca belirlenir. Kurulun yenilenmesi veya üyelerinin değiştirilmesi aynı usule tâbidir. b) Yemek servisi hizmetinde görevlendirilecek personel: Müdürün nezaretinde olmak üzere; 1) Tabldot Şefi, 2) Diyetisyen 3) Mutfak Sorumluları, 4) Muhasebe Memuru, (İş durumuna göre/yeterli sayıda) 5) Satınalma Memuru, (İş durumuna göre/yeterli sayıda) 6) Ambar Memuru, (İş durumuna göre/yeterli sayıda) 7) Turnike Sorumlusu, (İş durumuna göre/yeterli sayıda) 8) Aşçıbaşı, Aşçı ve Aşçı Yardımcısı (İş durumuna göre/yeterli sayıda) 9) Garson ve bulaşıkçılardan ibarettir. c) Çay ocağı hizmetinde görevlendirilecek personel: Şef in nezaretinde olmak üzere; 1) Çay ocağı sorumlusundan, 2) Ocakçılardan, 3) Garsonlardan ibarettir. 2

3 Müdürün Görev ve Sorumlulukları MADDE 6- (1) Müdürün görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Tabldot, çay ocağı, berberlik vb. hizmetleri ile ilgili işlerin günlük olarak kontrolünü gerçekleştirmek, b) Şef ve muhasebe memurunun hazırladığı günlük Nakit Durum Çizelgesini kontrol etmek, c) Hafta sonlarında, ambar mevcutlarını karşılaştırarak, kayıtların sağlıklı tutulup tutulmadığını kontrol etmek, ç) Yemeğin zamanında dağıtımı ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak, d) Tabldot, çay ocağı ve berber personelinin sağlık kontrollerini yaptırmak, yemekhanenin, çay ocağının, berberin ve bu faaliyetler için kullanılan malzemeler ile malzemelerin muhafaza edildiği yerlerin hijyenik, temiz ve düzenli olmasını sağlamak, e) Personelin göreve devam durumunu denetlemek, f) Tabldot, çay ocakları, berber vb. için gerekli malzemenin teminini yürürlükteki mevzuata uygun olarak ve talimatlar çerçevesinde gerçekleştirmek, g) Amirlerince verilecek benzeri işleri yapmak. Diyetisyenin Görev ve Sorumlulukları MADDE 7 : (1) Diyetisyenin görev ve sorumlulukları şunlardır; a) Yemeklerin besin değerlerinin yeterli ve besin maddelerinin dengeli olmasını sağlamak. b) Mutfak, yemekhane ve ambar hizmetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Ambarın düzenli, stokların usule uygun olup olmadığını kontrol eder. Bu husustaki gerekli temel ilkeleri saptayarak en iyi şekilde uygulanmasını sağlamaktır. c) Yemek listelerinin planlanmasına katkıda bulunmak, kalori hesaplamalarını yapmak. ç) Mutfağın temizlik ve düzenini, mutfak personelinin sağlıklı olmasını, yiyeceklerin hijyen kurallarına uygun, lezzet ve besin değerlerinden kayba uğramadan pişirilmesini sağlamak ve dağıtımını kontrol etmek. d) Beslenme ile ilgili lüzumlu araç ve gereçleri saptamak ve sağlanması için Müdüre bildirmek. e) Yemek dağıtımı, bulaşık yıkanması, yiyeceklerin muhafazası ve sair hususlarda bunların düzenli ve usulüne uygun olması için gerekli tedbirleri almak. f) Personel yemek servislerinin düzenli olarak işlemesini, yemek yenen yerlerin ve yemek kaplarının modern usullerle temizlenmesini sağlamak. Tabldot Şefinin Görev ve Sorumlulukları MADDE 8- (1) Şefin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Tabldot ve çay ocakları kasasından birinci derecede sorumlu olması sebebiyle, her gün sayım yapmak, varsa noksanlıkları aynı gün Müdüre bildirmek, b) Tabldot ve çay ocaklarında kullanılacak fişleri, noksansız olarak matbaadan bir tutanakla teslim almak ve bir tutanakla muhasebe memuruna teslim etmek, c) Her gün tabldot ve çay ocaklarına ait harcamaları gösteren Günlük Nakit Durum Çizelgesi ni muhasebe memuru ile birlikte hazırlayıp Müdüre sunmak, ç) Tabldot ve çay ocağı hizmetlerinin temiz ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, d) Ünitesindeki personelin göreve devam durumlarını kontrol etmek, e) Ambarda, mevcut gıda maddelerinin iyi muhafaza edilip edilmediğini Diyetisyen ve Ambar Memuru ile beraber ve sık sık kontrol ederek malzemelerin tartı ve sayımını yapmak, 3

4 f) Yemek listesini aşçıbaşı ile birlikte hazırlayıp, Yemek Servisi Yönetim Kurulu Başkanına sunmak, g) Hazırlanan haftalık yemek maliyetlerini Yemek Servisi Yönetim Kurulu Başkanına sunmak, ğ) Tabldot ve çay ocağı için gerekli malzemelerin alımı ile ilgili komisyona üye sıfatıyla katılmak, h) Tabldot ve çay ocağına gerekli olan mal siparişinin zamanında yapılmasını sağlamak, b) Yemek servisi hizmetinden yararlanan günlük personel sayısının tespit edilmesini sağlamak, ı)yemek salonunda bulunan turnikeden geçerek, yemek hizmetinden yararlanan personel sayısını turnike sorumlusundan alarak, Muhasebe Şefliğine bildirmek, i) Amirlerince verilecek benzeri işleri yapmak. Muhasebe Memurunun Görev ve Sorumlulukları MADDE 9- (1) Muhasebe Memurunun görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Tabldot ve çay ocağı ile ilgili gerekli defterleri tutmak, b) Öğle yemeği ve çay ocağı hizmetlerinin yürütülmesinden kaynaklanan satınalma işlemlerini muhasebe takip sistemine aktarmak, c) Yemek ve çay fişlerinin takibini yaparak, elde edilen miktarı karşılaştırmak, ç) Tabldot Şefliği tarafından tespit edilen günlük yemek hizmetlerinden faydalanan personel sayısını mutabakatı takiben muhasebe kayıtlarına almak, d) Amirlerince verilecek benzeri işleri yapmak, Ambar Memurunun Görev ve Sorumlulukları MADDE 10- (1) Ambar Memurunun görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde temin edilecek her türlü gıda maddesinin ambar giriş işlemlerini yapmak, b) Ambara giren malzemenin düzenli olarak saklanmasını sağlamak, malzemenin bozulmaması, kaybolmaması için gerekli önlemleri almak, c) Kullanılan gıda maddeleri için günlük ambar çıkış fişi düzenlemek, ç) Günlük Tabldot Masraf ve Maliyet Tutanağını tanzim etmek, d) Her ayın sonunda ambar sayımını şefle birlikte yapmak, sayıma ilişkin düzenleyeceği iki nüsha tutanağın bir nüshasını şefe imza mukabilinde teslim etmek, diğer nüshayı düzenli şekilde muhafaza etmek e) Amirlerince verilecek benzeri işleri yapmak. Satın alma Memurunun Görev ve Sorumlulukları MADDE 11- (1) Satın alma Memurunun görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Satın alma Komisyonunca alımına karar verilen, tabldot ve çay ocağının ihtiyacı ile ilgili her çeşit erzak ve malzemeyi istenilen evsafa uygun şekilde ve yapılan anlaşmalara göre satın almak, b) Satın aldığı her türlü malzemeyi günlük olarak Şefliğe teslim etmek, c) Tabldot Günlük Ambar Giriş Formunu doldurmak, ç) Amirlerince verilecek benzeri işleri yapmak. 4

5 Aşçıbaşının Görev ve Sorumlulukları MADDE 12- (1) Aşçıbaşının görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Görevli bulundukları yemekhane, mutfak ve bulaşıkhanenin tertip, tanzim ve temizliği ile burada görev yapan tüm personelin hijyen ve temizlik kurallarına uymalarını, nezaket kurallarına uygun olarak hizmet vermelerini sağlamak, b) Mevcut sayısına göre günlük çıkartılacak yemeğin malzemesini ambardan almak, c) Yemeklerin iyi pişirilmesini ve dağıtım işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak, ç) Amirlerince verilecek benzeri işleri yapmak. Aşçı ve Aşçı Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları MADDE 13- (1) Aşçı ve Aşçı Yardımcılarının görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Günlük yemek listesine göre, ambar memuru tarafından mutfak sorumlusunun huzurunda kendilerine teslim edilen erzakın; 1) Zamanında temizlenip hazırlanmasını, kazana konuluncaya kadar temiz bir hâlde bozulmayacak şekilde muhafaza edilmesini sağlamak, 2) Zamanında pişirilmesini, israf edilmeden yemek yiyecek personel adedine göre usulüne uygun tevzini sağlamak, b) Mutfak malzemesinin muhafaza ve iyi kullanılmasını, korunmasını, mutfağın temizliğini, bakırdan mamül mutfak eşyalarının kalaylı bir şekilde bulundurulmasını, mutfak sorumlusuyla birlikte temin etmek, c) Amirlerince verilecek benzeri işleri yapmak. Garson ve Bulaşıkçıların Görev ve Sorumlulukları MADDE 14- (1) Garson ve Bulaşıkçıların görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Kıyafetlerine, kişisel bakımlarına özen göstermek, saygı ve nezaket kurallarına dikkat ederek hizmet vermek, yemek salonlarını temiz tutmak, b) Yemek işinde kullanılan kaplar, çatal, kaşık ve bıçak gibi malzemeleri yıkayarak, temiz ve kurulanmış olarak zamanında servise koymak, c) Alınan gıda ve diğer maddeleri ambar ve mutfağa taşımak, ç) Amirlerince verilecek benzeri işleri yapmak. Çay ocağı Sorumlularının Görev ve Sorumlulukları MADDE 15- (1) Çay ocağı Sorumlularının görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Zimmetle alacakları çay fişlerinin, meşrubatın, tost vb. yiyecek ve içeceklerin satışından sağlayacakları parayı nakdi zimmetle Şefe teslim etmek, b) Ambar memurundan alacakları çay, şeker, bardak, kaşık vb. ile yiyecek, içecek ve temizlik malzemelerinin çay ocaklarında verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, c) Çay ocaklarında kullanılacak malzemeleri çay ocağı ambarında bulundurmak, ç) Garsonların sattıkları çay miktarlarına göre fiş getirmelerini temin ile her gün bu fişleri sayarak, tüm çay ocaklarında genel mutabakatı temin etmek, d) Çay ocaklarının daima tertipli, düzenli ve temiz bir şekilde bulundurulmasına özen göstermek, Garsonların görevlerini iyi bir şekilde yapmalarını ve çay servisinin aksaksız bir şekilde yürütülmesini sağlamak. e) Amirlerince verilecek benzeri işleri yapmak. Ocakçıların Görev ve Sorumlulukları MADDE 16- (1) Ocakçıların görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Çay ocağını mesai başlamadan önce ve mesai saatleri süresince servise hazır halde bulundurmak, 5

6 b) Çay ocağındaki her türlü malzemenin özenle kullanılmasını sağlamak, c) Amirlerince verilecek benzeri işleri yapmak. Çay ocağı Garsonlarının Görev ve Sorumlulukları MADDE 17- (1) Çay ocağı Garsonlarının görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Mesai saatleri içerisinde belirlenecek zamanlarda çay servisini aksatmadan yürütmek, b) Kılık ve kıyafetlerine özen göstermek, temizlik ve hijyen kuralları ile nezaket kurallarına uygun hizmet etmek, c) Çay ocağından aldıkları çay miktarı kadar fişi, her bardak çay için bir çay fişi kesilmek suretiyle çay ocağı sorumlusuna teslim etmek, ç) Gerekli görülen zamanlarda, her türlü malzemeyi ambardan temin etmek suretiyle çay servislerini yapmak, d) Amirlerince verilecek benzeri işleri yapmak. e) Çay dışındaki içecekler ile Tost vb. yiyeceklerin satışından elde ettiği parayı, mesai saatinde çay ocağı sorumlusuna teslim etmek, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Satın alma, Muhasebe ve Tabldot İşleri Satın alma İşleri MADDE 18- (1) Satın alma işleri aşağıda belirtilenlere uygun olarak yerine getirilir. a) Tabldot ve çay ocağı için gerekli gıda maddesi ile diğer malzemenin cins ve miktarı ile diğer tesislerin ihtiyaçları, tabldot şefi, mutfak sorumlusu ve ambar memurunca müştereken tespit olunur. Harcama miktarı göz önüne alınarak, asgari kiler mevcudunun ne olacağı, hangilerinin ne miktar ve ne şekilde satın alınacağı, hangilerinin toptan alınmasında avantaj sağlanabileceği, hangilerinin günlük olarak satın alınacağı önceden tespit edilerek bir program hazırlanır. Asgari kiler mevcudunun bulundurulmasına dikkat edilir. b) Bakanlığımız Tabldotunun et ihtiyacı piyasada bulunan ve haftalık ihtiyacı karşılayabilecek firmalardan temin edilir. c) Toptan yapılacak alımlarda, teklifler satın alma memurları tarafından toplanır. Bu teklifler, Başkanlıkta görevli personelden teşkil olunan teklif değerlendirme komisyonu huzurunda açılır. Karar sırasında, en düşük fiyattan ziyade ürünün kalitesine, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ya da ilgili Bakanlıklarca standart almış olmasına özen gösterilir. Kalite belgesi olmayan malzeme teklifleri, fiyatı düşük olsa da dikkate alınmaz. Bu tür alımlarda kararlar gerekçeli olarak ve oybirliğiyle alınır. Alınan kararlar dosyada saklanır. ç) Satın alma işlerinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun hareket edilir. Satın alma Sonunda Yapılacak İşler MADDE 19- (1) Satın alma sonunda aşağıda belirtilenlere uygun hareket edilir. a) Alınan gıda maddeleri ve diğer malzemeler ambar memuruna teslim edilir. Ambar memuru, gıda maddeleri ve diğer malzemeler için iki nüsha giriş fişi düzenleyerek ambara koyar. Ambar çıkış fişi ile de aşçıbaşına ve çay ocakları sorumlularına teslim eder. Ambar mevcutlarını gösteren ambar kartı tutulur. b) Ambar memuru, günlük pişirilecek yemeğe göre en erken bir gün önceden aşçıbaşı tarafından bildirilen miktar kadar ambardan çıkış yapar. c) Ambar mevcudu gerekli görülen hallerde sayılır. Fazlalık veya noksanların sebebi araştırılır, netice bir tutanakla tespit edilir. 6

7 Muhasebe İşleri MADDE 20- (1) Muhasebe işleri 30/12/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usullere aykırılık teşkil etmemek üzere aşağıda belirtilen kurallara göre yapılır. a) Kasadaki para miktarının takibi için, muhasip tarafından Tabldot, ve çay ocağı için ayrı ayrı birer defter tutulur ve bu hesaplar ayrıca bilgisayar ortamına aktarılır. b) Muhasip, kasaya giren ve çıkan paraların kayıtlarını günlük olarak bu defterlere işlemeye mecburdur. Şef, her akşam kasa defterine göre, kasada bulunması gereken parayı hesap edip mevcudu sayarak kontrol eder, muhasip tarafından tutulan defterler ile mutabakatı sağlar. c) Şef, günlük tediyelere yetecek kadar parayı kasasında bulundurur. İhtiyaç fazlası para kasada tutulmayarak bankaya yatırılır. ç) Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan bankalardan birine tabldot, ve çay ocağı adına ayrı ayrı hesap açılır. Ancak, yakın çevrede bu tür banka bulunmaması halinde özel bir bankada hesap açılabilir. d) Tabldot ve çay ocağına usulüne uygun olarak temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin ödemeler, düzenli aralıklarla Yemek Servisi Yönetim Kurulu Başkanlığının banka hesabına talimat verilerek yapılır. Talimatta Yemek Servisi Yönetim Kurulu Başkanı ve bir üyenin imzası zorunludur. e) Tabldot ve çay ocağının Yemek Servisi Yönetim Kurulunca belirlenen parasal limit dahilindeki giderleri fatura karşılığı günlük olarak kasa defterine işlenir ve kasadan ödenir. Fatura alınması mümkün olmayan miktarlar için makbuz veya faturasız harcamalar tutanağı düzenlenir. f) Yemekhane için günlük olarak yapılan harcamaların tümü, ambar memuru tarafından Günlük Tabldot Masraf ve Maliyet Tutanağına geçirilir. g) Tabldot ve çay ocağı için ayrı ayrı olmak üzere, her ay sonunda o aya ait kasa miktarını gösterir çizelge hazırlanarak, Müdür, Şef ve Muhasip tarafından imzalanır. h) Çay ocağı gelirlerinden; çay ocaklarının faaliyetleri ile ilgili her türlü ihtiyaçlar (temizlik malzemeleri, tüp, bardak, fincan vb. malzeme; çay, kahve, su, meşrubat vb. içecek ile tost vb. yiyecek) ile Bakanlık Makamı nın bütçe imkanları ile temininde güçlük çekilen acil muhtelif ihtiyaçları ve Bakanlık Makamı nın bilgileri dahilinde organize edilecek muhtelif sosyal etkinliklere dair giderler. Tabldot İşleri MADDE 21-(1) Tabldot işleri aşağıda belirtilenlere uygun olarak yerine getirilir. a) Yemek listeleri aşçıbaşı ve varsa beslenme uzmanı ile Şef tarafından hazırlanır. Yemek Servisi Yönetim Kurulu Başkanının onayını müteakip yürürlüğe konulur. b) Tabldot ve çay ocağı gelir ve giderlerine ait para hareketlerini takip ve yürütmek üzere Şefin uhdesinde bir kasa bulundurulur. c) Yemek listeleri piyasa durumu dikkate alınarak, planlanmış bulunan maliyet bedellerini aşmamak üzere düzenlenir. Yılsonu borç devredilmemesine özen gösterilir. ç) Tamirat, demirbaş alımı ve onarımı, kapların kalaylanması, aşçı ve garsonlar için önlük, özel kıyafet, çizme, eldiven, satın alma memuru için para taşıma çantası, fiş için renkli kağıt gibi hizmetlerin yürütülmesine dair giderler yemekhane tahsilatından karşılanır. Alınan eşyalar, ilgililere zimmetle teslim edilir. İlgililerin ayrılışlarında geri alınır. Ayrıca bu eşyalar 18/01/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre demirbaş kayıtlarına alınır. 7

8 d) Yemek hizmetlerinden yararlanacak personel maaş aldığı banka şubesine taahhütname vermesini takiben kurulan turnikelerden personel kimlik kartı ile geçerek yemek hizmetinden yararlanacaktır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Madde 22- (1) 10/06/2008 tarihli ve 3148 sayılı Olur ile yürürlüğe konulan Bayındırlık ve İskan bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sosyal Tesisler İşletme Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 23- (1) Bu Talimat onay tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 24- (1) Bu Talimat hükümlerini Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sosyal İşler Müdürlüğü yürütür. 8

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BESLENME BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BESLENME BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BESLENME BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kapsam ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2015/ TEMMUZ TARİHİ 06.07.2015 GÜNÜ PAZARTESİ SAAT : 15.00 TOPLANTI 07 BİRLEŞİM 07 OTURUM 07 KARAR NO 89-90- 91 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR T.C. ÇORUM BELEDİYE

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UMRE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UMRE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UMRE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (l) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı nca yapılan umre seferlerinin yurtiçinde ve yurtdışında düzenli bir

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tarih : 13.11.1995 Sayı : 22462 R.G. Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Resmi Gazete Tarihi: 13/11/1995

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

Detaylı

SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ Konukevi Tesislerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında GENELGE

SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ Konukevi Tesislerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında GENELGE SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ Konukevi Tesislerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, üniversite personeli, emeklileri,

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ 28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28156 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ (15.08.2012 TARİH VE 28385 SAYILI RESMİ

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kütüphane Hizmetleri Şefliği 2 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Yönergesi Sayfa 1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Üniversite personeli, emeklileri, bunların eş ve

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Menteşe

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Etüt Proje Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ

ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ KURULUŞ VE HUKUKİ YAPI: Madde 1 - Antalya Su ve Atık su İdaresi Genel Müdürlüğü 21.11.1988 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3305 Sayılı Kanunla eklenerek

Detaylı

ASKERÎ KANTİN YÖNETMELİĞİ 1

ASKERÎ KANTİN YÖNETMELİĞİ 1 1 ASKERÎ KANTİN YÖNETMELİĞİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kanunî Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik; askerî kantinlerin gelirleri ile teşkil, idare, murakabe, işletme ve kontrol şekillerini

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

22 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29303 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) ndan: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER

22 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29303 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) ndan: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER 22 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29303 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) ndan: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14 Evrak Tarih ve Sayısı: 26/05/2015-8635 İÇİNDEKİLER AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ... 3 Genel Hükümler... 3 Amaç...3 Kapsam

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191 T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191 Stok No: 150.0001-009733 (175X250) 2006 ANKARA - 2006 Sayfa:1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

YALOVA BELEDİYESİ. Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YALOVA BELEDİYESİ. Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA BELEDİYESİ Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Bu Yönetmelik, Yalova Belediyesi nin Kuruluş, Teşkilat,Görev ve Çalışma esaslarını

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK 1/15 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM VE

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İNCELEMEYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

BİRİNCİ BÖLÜM İNCELEMEYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM İNCELEMEYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 1. Konu Bakanlık merkez ve ek hizmet binalarında sunulan yemekhane hizmetlerinin mevzuata uygunluk ve kaynakların yönetimi bakımından irdelenmesine yönelik

Detaylı