İŞÇİ YEMEKHANESİ YEMEK PİŞİRME VE HİZMET ALIM ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞÇİ YEMEKHANESİ YEMEK PİŞİRME VE HİZMET ALIM ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 İŞÇİ YEMEKHANESİ YEMEK PİŞİRME VE HİZMET ALIM ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLARIN KISA İSİMLERİ: Bu sözleşme ile Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. İDARE, yemek pişirme ve hizmet işlerini yapacak olan.. FİRMA olarak anılacaktır. 2. İŞİN KONUSU: Şirketimiz kayseri ve boğazlıyan şeker fabrikaları işçi yemekhanesinde yemek pişirme, dağıtım ve servis, yemekhane temizlik ve hizmet işlerini, iş bu sözleşme esasları dâhilinde yapılması işin konusunu teşkil eder. Kira bedeli alınmamaktadır. 3. TEKLİFLERİN DÜZENLENME ŞEKLİ ve TEKLİF EKİNDE BULUNDURULMASI ZORUNLU EVRAKLAR: Firmaların / İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Geçici Teminat Mektubu 1. İhalelerimize iştirak edecek istekliler toplam teklif tutarının en az %5 i oranında geçici teminatı Şirketimize tevdi etmek zorundadırlar. Teminatlar, nakit (TL, USD, EURO, GBP) banka teminat mektubu veya devlet tahvili şeklinde olabilir. 2. Geçici teminat mektubunun vadesi 2 aydan az olamaz. 3. İhale üzerinde bırakılan firma / istekli ile diğer teklif sahiplerine ait geçici teminat mektupları ihaleden sonra ilgili bankalara teslim edilir veya hesap numaralarına havale şeklinde iade edilir. İhale üzerinde bırakılan firmanın isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir. b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odasından teklif verme tarihinden en az 15 gün önce alınmış Sicil Kayıt belgesi; c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; d) Bu Şartname ve Sözleşmede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Veznemize veya banka hesap numaramıza yatırıldığını gösteren makbuzlar Hesap No:TR e) Vergi Levhası f) Gıda Üretim Belgesi (İşletme Kayıt Belgesi) g) Kapasite Raporu h) İş Bitirme Belgesi ve referans listesi 1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler i) Teklif Mektubu Teklifler, birim fiyat üzerinden kdv hariç olarak verilecektir. 4. HİZMETLE İLGİLİ HUSUSLAR: Firma, fabrikalarımız işçi yemekhanesinde idarenin öngördüğü miktarda ve çalışma durumuna göre yemek pişirme ve hizmet işiyle ilgili; a) Yemeklik malzemenin tesellümü, temizlenmesi ve hazırlanması Sayfa 1 / 7

2 b) Yemeklerin pişirilmesi ve self-servis olarak tevzii c) Yemek esnasında su ve ekmeğin ikmali d) Bulaşıkların yıkanması, Yemekhanenin temizlenmesi e) Haftalık yemekhanenin genel temizliği f) İdarenin talep edeceği toplu yemekleri hazırlama ve pişirme hizmeti. g) Yemekhane ve mutfağın günlük tanzim ve temizliği yemeğin self servis tepsilerinin, çatal bıçak ve kaşığın zamanında hazır bulundurulması şeklindeki hizmetleri yerine getirecektir. Bu hususla ilgili olarak tüm cihaz, alet, edevat, demirbaş malzeme ile birlikte sıvı gaz, buhar ve soğuk su, elektrik İDARE tarafından Firmaya ücretsiz temin edilecektir. Firmaya verilecek alet edevat ve cihazlar mukavele tarihinde mevcut olup, Firmaya zimmet edilecektir. h) Firma, sanayi tipi mutfak işletmeciliğinden ve özellikle buharlı tencerelerde yemek pişirme tekniğinden anlayacaktır. 5. YEMEĞİN ANA HATLARI a) Genellikle her öğünde, 1 Ana yemek 1 Çorba 1 Porsiyon tatlı,(hamur işi, Komposto, Meyve, Yoğurt, vs) 1 Porsiyon salata b) Yemek idare tarafından verilecek olan formül ve gramaj dosyası değerleri esas alınmak sureti ile İDARE tarafından mubayaa edilecek malzeme ile Türk Mutfağı geleneklerine uygun şekilde pişirilecektir. c) Yemeğin pişirilmesinde ve dağıtımında yapılan hataların neticesinde doğabilecek her türlü zararlar Firma tarafından ödenecektir. d) Yemek servis saatleri idare tarafından tespit edilecektir. 6. YEMEK LİSTELERİ: Şeker İş ile yapılan ve yapılacak olan toplu iş sözleşmelerinin yedirme ile ilgili maddeleri uyarınca aylık olarak hazırlanan yemek listeleri idare tarafından Firmaya verilir. Zorunlu hallerde yemek listesinde değişiklik yapılabilir. Firma, idarenin bilgisi dışında yemek listesinde değişiklik yapamaz. 7. YEMEKLİK MALZEMENİN MUTFAĞA İNTİKALİ Yemeklik malzeme; temizlenmesinde, hazırlanmasında ve pişirilmesinde gecikmeye sebep olmayacak şekilde idare tarafından temin edilecektir. 8. SORUMLULUK VE FİRMA PERSONELİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR: Firma sözleşme tarihinden itibaren 15 iş günü içinde çalıştırdığı personeline ait aşağıdaki belgeleri vermekle yükümlüdür. Çalışan personeli arasındaki hizmet sözleşmesinin bir sureti Nüfus Cüzdanı Fotokopisi SGK işe giriş bildirgesi fotokopisi Adli Sicil kaydı Sertifikalı hijyen eğitim belgesi İş sağlığı ve güvenliği eğitim katılım belgesi Sağlık Raporu Portör Muayenesi a) Gaita Kültürü b) Dışkının Mikroskobik İncelenmesi Sayfa 2 / 7

3 c) Boğaz ve Burun kültürü d) Akciğer Grafisi Yemekhane bazında çalışan personel listesi Yemekhane sorumluları listesi (her yemekhane için çalışanlardan bir kişi) PERİYODİK PERSONEL EVRAKLARI: Firma işin süresince aşağıdaki belgeleri idareye periyodik olarak verir. a) Aylık ücret bordrosu b) Aylık sigorta dönem bordrosu ve makbuzu (bir önceki aya ait olacak ve yemekhanelerde asılacaktır.) c) Aylık çalışan personel imza cetveli (çalışanı el yazısı ile yazılmış günlük işe-giriş çıkış saatleri ve hafta tatillerini belirten form) d)portör Muayenesi (İdare İşyeri Hekiminin belirlediği periyotlar ile) Firma, yapmayı taahhüt ettiği işler için çalıştırdığı işçilere karşı doğrudan doğruya İşveren durumundadır. Bu nedenle, işyerinde kendine ayrılan yerde ve işlerde, iş kazası ve meslek hastalığı olmaması için 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile ilgili yönetmeliklerinde belirtilmiş olan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin tüm önlemleri almak ve işyerinde uygulanmakta olan kurallara uymak, her türlü malzeme, araç ve gereçleri sağlamak, işyerinde bulundurmak, işçilerine kullandırmak, alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır. Firma, gıda zehirlenmelerine karşı önlemleri almak, uygulamak ve personel eğitimini vermek zorundadır. Firma elemanları kılık ve kıyafetleri bakımından idaremizin belirleyeceği tek tip önlük giyecekler, saç ve sakal tıraşları yapılmış olacaktır. Aşçıların saçları kapalı, ağız ve burunları maskeli, elleri plastik eldivenli olacaktır. Firma yemekhanede çalıştıracağı tüm personeline işin şartlarına göre ayakkabı, çizme verecektir. Günlük ayakkabı ile yemekhanede çalışılmayacaktır. Bu malzemeler ile kirli ve temiz galoş kaplarının temini Firmaya aittir Ayrıca idaremiz firma personelinden herhangi birinin hizmetinden veya davranışlarından memnun olmadığını firmaya yazılı olarak bildirdiğinde firma evvela personelini uyaracak, buna rağmen düzelme olmadığında idaremizin yazılı bildirimi halinde firma bu personeli görevden almak zorundadır. Firma idaremiz yemekhanesinde hizmet görecek personelinin ismi yapacağı işi ve çalışma saatlerini gösterir bir listeyi idareye verecektir. Listede ismi geçenlerin hizmet süresince yemekhanedeki görev yerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu maddenin işlerliğinin idaremizce kontrolünü sağlamak için Firma personelinin giriş ve çıkışları imzaya tabi tutulacaktır. 9. YEMEK ADEDİ: İdaremizce yemek yiyecek kişi adedi, bir gün önceden mutfakta görünür bir yerde asılı tabelada belirtilecektir. Bu adet Firmaya yapılacak ödemenin esasını teşkil edecektir. 10. MUTFAK GÖREVLİSİ: İdaremizce yemeklik malzemenin tesellümü yemeğin formül ve gramajına uygunluğu yemeğin tevzii, malzemenin Firmaya teslimi ve yemekhane mutfak temizliğini gözleyerek görevli bulunduracaktır. Sayfa 3 / 7

4 11. TEMİZLİK VE BAKIM: a) Yemekhane ve mutfaktaki alet edevat ve demirbaş malzemenin temizlik ve bakımı Firma sorumluluğu altında olacaktır. Yemekhane tabirine yemekhane, bahçe ve tel örgü içindeki bütün müştemilat dâhildir. b) Yemekhane ve mutfak idare isteğine ve Hıfzıssıhha Kanununa uygun bir şekilde temiz tutulacaktır. Yazılı uyarılara rağmen temizlik işleri idarenin isteği doğrultusunda yapılmadığı takdirde idare tarafından temizlettirilip bedeli Firmada tahsil edilecektir. c) Bina, tesis ve demirbaşın, periyodik bakımlarının yapılması ile kullanma hatası dışında kalan arıza ve aksaklıklar idaremiz tarafından giderilecektir. Firmanın kusurundan kaynaklanan bilumum zararlar ( tamir ve yenileme) Firma tarafından karşılanacaktır. d) Her türlü malzeme, her ayın sonunda sayıma tabi tutulacak eksik kullanılmaz durumda olanlar, idare tarafından temin edilecektir. Ancak; Firmanın kusurlu olduğu tespit edilen hasarlı malzemelerin bedeli Firmadan tahsil edilecektir. e) Temizlik malzemesinin tedariki idareye aittir 12. HİZMETİN KAPASİTESİ VE PERSONEL SAYISI: a) HİZMETİN KAPASİTESİ; dâhilinde kayseri fabrika günlük ± % 25 toleranslı 1400 kişilik, kampanya haricinde ± % 25 toleranslı 900 kişilik yemek hazırlattırılacaktır. harici hafta sonu ± % 25 toleranslı 200 kişilik yemek hazırlattırılacaktır. döneminde öğlen, akşam ve gece yemek pişirim ve dağıtım hizmeti Firma tarafından yapılacaktır. Boğazlıyan fabrika kampanya dâhilinde günlük ± %25 toleranslı 900 kişilik, kampanya haricinde ±%25 toleranslı 250 kişilik yemek hazırlattırılacaktır. b) PERSONEL SAYISI VE ÖZELLİKLERİ; PERSONEL KAYSERİ FABRİKA Dönemi Harici BOĞAZLIYAN FABRİKA Dönemi Harici AÇIKLAMA Aşçıbaşı Usta Öğretici Belgeli Usta Usta Belgeli Kasap 1 1 Kasap Belgeli Usta Yardımcısı En az 3 yıllık deneyim Servis Personeli Bulaşıkçı Günlük Temizlik TOPLAM dönemi her iki fabrika için ayrı ayrı 90 gündür. Yemek yiyecek kişi sayısı artıkça veya azaldıkça Firma bunu göz önünde bulundurarak çalışacak işçi sayısını artırıp veya azaltacaktır. Fabrikada yemek pişirme ve dağıtım işini Firma yapacaktır. Herhangi bir öğünde idare kumanya vermek isterse, kumanya verilmesi hizmet işini idare yapacaktır. Firma çalıştırdığı personelin yemek ihtiyacını, ücreti karşılığından idaremizden temin edecektir. Hafta sonu ve Bayram günü tatillerinde çalışan personel azaldığından bugünlerde idarenin vereceği yemek sayısına göre yapılacaktır. Ancak; Sayfa 4 / 7

5 a) Senelik izinlerin yoğun olduğu yaz aylarında ve Ramazan ayında b) Çalışma düzeninde yapılacak, değişikliklerde, günlük yemek sayısındaki düşüşler Firmaya en az 7 gün önceden bildirilecektir. c) İdare tarafından zuhur edebilecek acil ihtiyaçları için kısa süreli ve önceden bildirilmesi kaydı ile ilaveten yemek pişirilmesi ( Hizmet hariç) istenebilecektir. d) Firma, Ramazan ayı boyunca vermiş olduğu hizmeti kişi sayısına göre ücretlendirecektir. c) HİZMETİN DENETLENMESİ Hizmetin kalitesi ve kullanılan malzemenin kontrolü, İDARE yetkilileri tarafından yapılacaktır. Kontrol ve denetim sonrası alınacak kararlara firma uymakla yükümlüdür. 13. FİYAT: Firma vereceği hizmetin iş bu şartname ve sözleşme hükümlerine tamamı ile uygunluğu şartıyla kişi başına öğün olarak, Yemek Pişirme ve Hizmet bedeli kişi başı birim fiyatı..- TL+ KDV karşılığı yapmayı taahhüt eder. Bunun dışında Personel sayısının artırılması veya düşürülmesi halinde v.s. Firma ek ücret talep edemez. İdare isterse Cumartesi ve Pazar günleri çalışılmayacaktır. Firma tarafından bu hizmet için istihdam edilecek işçilerin sigorta pirimi ve ihbar, kıdem tazminatları ile her türlü giderleri firmaya aittir. 14. FATURA ve ÖDEME İstihkak ödeme günleri Firma ile yapılacak protokol esaslarına göre her ay sonu tespit edilerek düzenlenecek fatura karşılığında, fatura kesim tarihinden itibaren 30 gün sonra şirketimizce belirlenen ilk ödeme gününde o ay içinde tahakkuk ettirilen cezalar var ise cezaların tenzilinden sonra firmanın hesabına havale şeklinde yapılacaktır. Ödeme evraklarına Firmanın idarenin çalıştırdığı personelinin sigortalı işe giriş belgeleri ve ödemenin ait olduğu aya ait sigorta bordoları ve tahsil makbuzu ile personel maaşlarının banka hesaplarına yatırıldığına dair dekontlar ve idare tarafından onaylı aylık Yemek Adet Listesi eklenecektir. 15. CEZAİ ŞARTLAR VE SÖZLEŞMENİN FESHİ: a. Tekliften dönülmesi halinde Geçici teminat Şirketçe gelir olarak kaydedilir. b. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan firmanın / isteklinin, şartname ve sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilir. c. Firma sözleşmede belirtilen maddelerden herhangi birine riayet etmediği takdirde, idaremizce keyfiyet yazılı olarak, firmanın kendisine veya işyerindeki temsilcisine ihtar olunur ve süre verilir. Süre müddetinin bitiminden itibaren beher gün için firma idaremize 500,00,- TL ceza ödemeyi kabul eder. İdare cezayı, Firmanın istihkakından istihkakı bulunmadığı takdirde teminatından keserek alınır. Bu suretle eksilen teminat miktarını firma tama iblağa mecburdur. Gecikmeden mütevellit bir zarar doğmuşsa bu da ayrıca istihkak veya teminattan kesilir d. Yukarıdaki fıkra gereğince idare tarafından verilecek süre içerisinde firma vecibelerini yerine getirmezse veya getiremeyeceği kanaati idare tarafından hâsıl olursa idare hiçbir yeni ihtara veya herhangi bir kanuni merasime lüzum kalmaksızın sözleşmeyi derhal fesheder e. Sözleşmenin feshi halinde firmanın katı teminat idare tarafından irat kaydedilir ve iş, firma nam ve hesabına ihaleye çıkartılır. Nam ve hesaba yapılacak ihalede idaremiz aleyhine bir fark zuhur ederse teminatını aşan iş bu farkı firmada tahsil olunur. Sayfa 5 / 7

6 f. Nam ve hesaba yapılacak ihale tekâmül edip, Firma mukavele imzalayıncaya kadar geçecek süre içinde idare işbu sözleşme konusu işi dilediği bir kimseye firma nam ve hesabına yaptırmaya yetkilidir. 16. MÜCBİR SEBEPLER Mücbir sebep sayılacak haller şunlardır; 1. Savaş ve diğer çarpışmalar 2. Ayaklanma, ihtilal, isyan, askeri ve sivil savaş Başkaldırı, ayaklanma, sadece satıcı ve alıcı çalışanları ile sınırlı durumlar hariç taraflardan biri mücbir sebeplerden dolayı sözleşme yükümlülüklerini yerine getiremez ise mücbir sebebin sürdüğü süre zarfında sözleşmenin uzatılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi sağlanmalıdır. Mücbir sebebin ortaya çıktığı taraf, konuyu diğer tarafa 7 (yedi) gün içinde bildirmeli ve bu durumu yetkili kurumlardan aldığı belge ile ispatlamalıdır. 17. İŞİN DEVRİ: İdaremizin yazılı müsaadesi alınmadan, firma sözleşme konusu işi veya istihkakını bir başkasına devir veya temlik edemez. 18. VERGİ, RESİM, HARÇ MASRAFI VE KANUNİ MÜKELLEFİYET: a) İş bu sözleşmenin mevzunu teşkil eden işten mütevellit bilumum vergi, resim ve harç ile ihale masrafları firmaya aittir. b) İş Kanunu vecibelerinin ifası ve her türlü tedbirsizlik ve kazadan doğacak zarar, ziyan ile tazminat firmaya aittir. 19. KESİN TEMİNAT: İhale üzerinde bırakılan firmadan / istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 10 u oranında kesin teminat alınır. Teminatlar, nakit (TL, USD, EURO, GBP) banka teminat mektubu veya devlet tahvili şeklinde olabilir. Firma işin bitiminden kati teminat mektubunu almak için idaremizin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirecektir. 20. İHTİLAF VE YETKİLİ MERCİLER: İşbu sözleşmede belirtilen veya belirtilmeyen konularda çıkacak ihtilaflarda Yetkili Makam Kayseri Mahkeme ve İcra Daireleridir. 21. HUKUKİ VE MALİ YÜKÜMLÜLÜK: Firma, yemekhane işletme ruhsatı alınması ve çalıştıracağı işçiler için sağlık karnesi çıkarılması işlerini yemekhane teslim almadan önce halledecektir. Firmanın çalıştırdığı kimseler için iş kanununun işverenlere yüklediği mükellefiyetler Firmaya ait olacağı gibi bunlara ait her türlü işçi sigortaları primleri de Firma tarafından ödenecektir. Firma çalıştırdığı tüm işçileri sigortalı olarak çalıştırmak mecburiyetindedir. İdare gerekli gördüğü zamanlarda sigortalı işçileri sigorta prim bordrolarını kontrol etmeye yetkili olacaktır. Firma üçüncü şahıslara veya diğer mercilere karşı mesuliyetleri İdareyi ilzam etmez. 22. SÖZLEŞMENİN TADİLİ: Tarafların sözleşmenin akdinden sonraki yazışmaları sözleşmeyi değiştirmeyecektir. Sayfa 6 / 7

7 Sözleşme ancak karşılıklı olarak gönderilecek birbirine uyan açık irade beyanları veya değişikliği öneren bir belgenin müştereken imza edilmesi suretiyle değiştirilebilecektir. 23. FORSMAJÖR: Harp, zelzele, yangın seferberlik halleri ile bunların dışında hukuki mevzuatın tanıdığı haller forsmajör olarak kabul edilecektir. 24. FİRMAYA YAPILAN TEBLİGAT: Firma bir kanuni ikametgâh bulundurmaya ve bunu idareye bildirmeye mecburdur. Firma adresi değiştirmek istediği takdirde açık olarak en kısa sürede idareye yeni adresini yazılı olarak bildirecektir. Aksi halde eski adrese yapılan her türlü tebligat geçerli sayılır. 25. SÖZLEŞME SÜRESİ: İş bu Sözleşme 7 sayfa ve 26 maddeden ibaret olup../.../... tarihin de taraflarca imzalanarak yürürlüğe girer ve sözleşme süresi 1 yıldır. İdare isterse Firma ile anlaşmayı. yıl daha uzatabilir. 26. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER: Firma bu sözleşmede belirtilen hüküm ve vecibelerle bunların getirdiği veya getirebileceği bütün mali, hukuki cezai ve söz konusu hizmetin ifasını gerektiren bütün hususları etrafı ile incelemiş, iş mahallini görmüş ve kabul ettiği taahhüdün, ayrıntılarına vakıf olmuş ve sözleşme ile şartnamede yazılı olan hususları kabul ve tasdik etmiş sayılır. İş bu sözleşme,osman Kavuncu Cad. Ankara Yolu 7.km Kocasinan/KAYSERİ adresinde ikamet eden KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. ile adresinde ikamet eden arasında aşağıdaki şartlar dâhilinde iş bu sözleşme akdedilmiştir. FİRMA İDARE KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. Sayfa 7 / 7

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda

Detaylı

PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ

PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ İŞİN KONUSU: KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ personelinin;

Detaylı

YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ - 1 - İŞİN ADI : YEMEK HİZMETİ SÖZLEŞMESİ TÜRÜ : TAŞIMA İŞVEREN : AXA : SİGORTA A.Ş. YÜKLENİCİ : BAŞLANGIÇ TARİHİ : 05.03.2012 SÖZLEŞME NO : İÇİNDEKİLER 1. TARAFLAR VE KONU 1.1. TANIMLAR 1.2. SÖZLEŞMENİN

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi binasının Yapısal Güçlendirme inşaat

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda

Detaylı

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen plastik, metal, karton ve cam atıklarının toplanması ve geri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğünün 2014 yılında piyasaya sürdüğü aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen ambalaj atıklarının

Detaylı

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (AKİB) tarafından Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/HATAY

Detaylı

YEMEKHANE ve TÜM YEMEK, CATERİNG, KAFETERYA İŞLERİ ŞARTNAMESİ

YEMEKHANE ve TÜM YEMEK, CATERİNG, KAFETERYA İŞLERİ ŞARTNAMESİ 1. TARAFLAR: YEMEKHANE ve TÜM YEMEK, CATERİNG, KAFETERYA İŞLERİ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş ile Yemek Üretimi yapıp, hizmet verecek firma

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Dalaman Tarım

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen 14 kalem malzeme aşağıdaki tabloda belirtildiği

Detaylı

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME BİRİNCİ BÖLÜM İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I Perşembe Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapuru 10 (on) yıl süre ile kullanım amacına ilave olarak

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK, NO:21 ADRESİNDEKİ 30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSELDE KAYITLI 280,72 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 7 Yasal Kapsam : 13 b/1 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım... - 86.460,00 TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİ Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü TEMİZLİK

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK I HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Teklif Verilmesine İlişkin Şartname, 2. Standart Form, 3. Sözleşme

Detaylı

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 -

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri

Detaylı