ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI"

Transkript

1 KOD:TL.14 YAY.TAR: REV.TAR: REV.NO:01 SAYFA :1/6 1. AMAÇ: Hastane enfeksiyonlarını azaltmak, kabul edilebilir düzeylere indirmek ve bu düzeylerde sürekliliğini sağlamaktır. 2. KAPSAM: Tüm hastane çalışanları, hasta ve refakatçileri ve ziyaretçileri kapsar. 3. SORUMLULAR: Enfeksiyon Kontrol Komitesi. 4.GÖREV TANIMLARI 4.1. ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ (EKK) OLUŞUMU ve GÖREVLERİ Komitenin odası hastanemiz birinci katında Çocuk servisinin içindedir. EKK başkan ve üyeleri tarihinde baştabiplik tarafından 3 yıllığına görevlendirilmiştir. Başkan: Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı: Uzm.Dr. Şermin MERİÇ YAPAR Üyeler: Başhekim Yard.: Dt.Serdar ÇİFT Göğüs Hastalıkları Uzmanı: Uzm.Dr. Serkan KARACA İçHastalıkları Uzmanı: Uzm.Dr. Aslıhan ÇALIM Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı: Uzm.Dr. Abdulaziz ÇAKMAKÇI Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı: Uzm.Dr. Sühel KARATAŞ Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi: Süleyman İRİ Hastane Müdürü: Mehmet TOLAN Eczacı: Mehmet KARACA Sağlık Hizmetleri Müdürü: Mahperi KELEŞ EKK Toplantı ve Çalışma Şekli Enfeksiyon kontrol komitesi enfeksiyon kontrolünde en üst karar organı olarak çalışır ve düzenli olarak yılda en az üç kez toplanır. Komite üyeleri üç yıl süre ile görevlendirilir. Komite başkanlığını Mikrobiyoloji ve Klinik mikrobiyoloji uzmanı yürütür. Mikrobiyoloji ve Klinik mikrobiyoloji uzmanının katılamadığı durumlarda toplantılarda başkanlık görevini komitede görevli başhekim yardımcısı yürütür. Enfeksiyon kontrol komitesi üyeleri enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan ve kendilerine önceden sunulan gündemi görüşmek üzere toplanır. Toplantı daveti; toplantı yeri, tarihi, saati ve gündemi ile birlikte toplantıdan en az iki gün önce üyelere bildirilir. Olağanüstü durumlarda enfeksiyon kontrol komitesi başkanın daveti ile veya üyelerden birinin başkanlığa yapacağı başvuru ve başkanın uygun görmesi ile toplanabilir. Herhangi bir sebeple olağan ya da olağanüstü toplantılara katılamayacak olan üyeler başkana yazılı mazeret bildirmekle yükümlüdür. Enfeksiyon kontrol komitesi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın taraf olduğu görüş kararlaştırılmış sayılır. Komite kararları karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara karşı olanlar, karşı görüş gerekçesini yazılı olarak belirtmek sureti ile karara imza atar. Enfeksiyon kontrol komitesinin yıllık çalışma raporu, enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanır ve komitede görüşüldükten sonra yönetime sunulur.

2 KOD:TL.14 YAY.TAR: REV.TAR: REV.NO:01 SAYFA :2/ Enfeksiyon Kontrol Komitesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak, Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek, Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek, Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak, Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek, Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek, Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak, Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek, Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek, Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere yönetime bildirmek, Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını yönetime sunmak, Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve yönetime iletmek. Enfeksiyon Kontrol Komitesinin Kararları Enfeksiyon kontrol komitesince alınan kararlar uygulanmak üzere yönetime iletilir. Bu kararlar yönetim ve tüm personel için bağlayıcıdır. Bu kararlara uyulmaması halinde doğacak sonuçlardan ilgililer sorumludur Enfeksiyon Kontrol Komitesinin Faaliyet Alanları a) Sürveyans ve kayıt b) Antibiyotik kullanım kontrolü c) Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon d) Sağlık çalışanlarında meslek enfeksiyonları e) Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonları yönünden kontrolü f) Enfeksiyon kontrol önlemlerini içeren düzenli hizmet içi eğitimler

3 KOD:TL.14 YAY.TAR: REV.TAR: REV.NO:01 SAYFA :3/ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN YÜRÜTME ORGANLARI Enfeksiyon Kontrol Ekibi (EKE) Enfeksiyon kontrol ekibi (EKE), enfeksiyon kontrol hekimi ve enfeksiyon kontrol hemşiresinden oluşmaktadır. Enfeksiyon Kontrol Hekimi: Dr. Şermin MERİÇ YAPAR Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi: Süleyman İri Enfeksiyon Kontrol Ekibinin Görevleri; 1) Sürveyans verilerini değerlendirmek ve sorunları saptayarak, üretilen çözüm önerilerini enfeksiyon kontrol komitesine sunmak, 2) Personelin mesleğe bağlı enfeksiyon ile ilgili risklerini takip etmek, koruyucu tıbbi önerilerde bulunmak, gerekli durumlarda bağışıklama ve profilaksi programları düzenlemek ve uygulamak üzere enfeksiyon kontrol komitesine teklifte bulunmak, 3) Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini kullanarak yataklı tedavi kurumlarındaki antibiyotik kullanımını izlemek,yönlendirmek ve enfeksiyon kontrol komitesine bilgi vermek, 4) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerini denetlemek 5) İlgili idari birimlerde hastane temizliği, mutfak, çamaşırhane ve atık yönetim ilkelerini belirlemek ve denetimini yapmak, 6) Yıllık çalışma ön raporunu hazırlamak ve Enfeksiyon Kontrol Komitesine sunmak, 7) Enfeksiyon Kontrol Komitesinin gündemini belirlemek ve sekreteryasını yürütmek. Enfeksiyon Kontrol Hekiminin Görevleri: 1) Her hafta Cuma günü saat da enfeksiyon kontrol hemşiresi ile bir araya gelerek çalışmaları değerlendirmek, gerekli görülen her durumda enfeksiyon kontrol hemşiresine tıbbi direktif ve tavsiye vermek, 2) Enfeksiyon kontrol hemşireleri tarafından yürütülen çalışmaları ve hizmet içi eğitim programını denetlemek, 3) Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları konusunda Enfeksiyon Kontrol Komitesinin programları çerçevesinde eğitim vermek, 4) Sürveyans verilerini düzenli olarak gözden geçirip, sonuçlarını yorumlayarak, her Cuma günü enfeksiyon kontrol ekibine bilgi vermek ve enfeksiyon kontrol komitesinin toplantılarında bu verileri sunmak, 5) Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak, 6) Hastane enfeksiyonu salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmaları başlatmak ve yürütmek, 7) Bölümlerle ilgili sorunları o birimlere iletmek, bu birimlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinin Görevleri: 1) Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek amacıyla, günlük klinik ziyaretleri ile hastaları değerlendirmek, sorumlu hekim ve hemşirelerle koordinasyon sağlayarak, hastane enfeksiyonu gelişen ya da gelişme ihtimali bulunan yeni vakaları saptamak, bu hastaları enfeksiyon riski açısından değerlendirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, 2) Toplanan sürveyans verilerinin günlük olarak bilgisayar kayıtlarını tutmak, 3) Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artışı belirlemek ve bunları enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek,

4 KOD:TL.14 YAY.TAR: REV.TAR: REV.NO:01 SAYFA :4/6 4) Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmalara katılmak, 5) Her hafta Cuma günü da enfeksiyon kontrol hekimi ile bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirmek, 6) Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere iletmek, bu bölümlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak, 7) Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak, 8) Yataklı tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını izlemek, 9) Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim vermektir Antibiyotik Kontrol Ekibi: Antibiyotik kontrol ekibi şu üyelerden oluşur: Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı: Uzm.Dr. Şermin MERİÇ YAPAR Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı: Uzm.Dr. Sema Nilay ABSEYİ Eczane Temsilcisi: Mehmet KARACA Genel Cerrahi Uzmanı: Uzm.Dr. Süleyman SÜRMELİ Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi: Süleyman İRİ Antibiyotik Kontrol Ekibi Görevleri; 1) Enfeksiyon Kontrol Komitesi nin aldığı prensip kararları ve politikaları doğrultusunda akılcı antibiyotik kullanımının esaslarını belirlemek ve güncelleştirmek, 2) Doğru antibiyotik kullanımını gerçekleştirmeye yönelik olmak üzere; bilimsel gelişmeler içeren, rehberler, el kitapları hazırlamak, eğitim toplantıları düzenlemek, 3) Kısıtlı antibiyotik duyarlılık testi raporlama sistemini' uygulayarak antibiyotiklerin doğru kullanımını sağlamaya katkıda bulunmak, gereksiz ve pahalı antibiyotik kullanımını önlemek, 4) Mikroorganizmaların antibiyotiklere direnç durumunu izlemek, belirli aralıklarla kliniklere duyurmak üzere EKK' ya sunmak, 5) Edilen direnç dağılımları ve antibiyotik tüketim oranlarını göz önünde bulundurarak hastane eczanesine alınması gereken antibiyotiklerin çeşit ve miktarları konusunda gerekli hesaplamaları yapmak ve hastane yönetimine iletilmek üzere EKK' ya sunmak, 6) Cerrahide proflaktik antibiyotik kullanımına yönelik EKK' nın politika ve protokollerini gerektiğinde cerrahi klinik temsilcileri ile birlikte güncelleştirmek. 5.TANIMLAR: Hastane Enfeksiyonları: Hastanın hastaneye başvurduğu anda enkübasyon döneminde olmayan, yatışından en az saat sonra veya taburcu olduktan sonraki 10 gün içinde gelişen enfeksiyonlardır. Sürveyans: Belirli bir amaca yönelik olarak veri toplanması, toplanan verilerin bir araya getirilerek yorumlanması ve sonuçların ilgililere bildirilmesinden oluşan dinamik bir süreçtir. 6.UYGULAMA 6.1. Sürveyans Faaliyeti ve Verilerinin Kaydı Sürveyans çalışması, sürekli hastaya dayalı, aktif-prospektif olarak belirlenmiş kliniklerde yapılır. Yoğun bakım servisinde invaziv araç ilişkili prospektif sürveyans da yapılır Bilgiler internet ortamında Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Kontrol Birimi ne kaydedilir Günlük olarak gerçekleştirilen sürveyans çalışmaları ile hastane enfeksiyonları sıklığı yakından takip edilir.

5 KOD:TL.14 YAY.TAR: REV.TAR: REV.NO:01 SAYFA :5/ Oluşabilecek salgın durumlarında yapılacak inceleme ve izlenecek yol ilgili talimata göre belirlenir Hastane enfeksiyon oranları aylık, üç aylık ve yıllık olarak belirlenmeli ve kaydı tutulur VRE, MRSA gibi etkenlerle ortaya çıkabilecek hastane enfeksiyonu salgınlarının kontrolü ve önlenmesi için ilgili talimatlardan yararlanılır Antibiyotik Kullanım Kontrolü Sürveyans verileri ve eczane antibiyotik tüketim verilerini dikkate alınarak, antibiyotik kullanım politikaları belirlenmeli ve denetlenmelidir Hastaneye antibiyotik alımında ilgili komisyonlara görüş bildirilmelidir. 6.3.Atıkların Kontrolü Tıbbi atıklarda Çevre Bakanlığı nın belirlediği kriterler uygulanmalıdır Atıkların imhası konusunda talimatlar yerine getiril ve eksikler yönetime bildirilerek giderilmesi sağlanmalıdır Enfeksiyon riski taşıyan diğer konularda gerekli danışmanlık hizmeti yapılmalıdır. 6.4.Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kontrolü Hastanemizde mevcut olan sterilizasyon ünitesi, sorumluları tarafından devamlı kontrol edilmelidir Ayrıca EKK enfeksiyon riskini azaltmaya yönelik olarak sterilizasyon ünitesi sorumluları ile sıkı işbirliği içerisinde olmalı, uygulamaların talimatlara uygun olarak yapılmasını sağlamalı ve denetlenmelidir. (Bkz. Sterilizasyon Talimatı) Hastanede kullanılacak olan dezenfektan maddelerin alımında EKK tarafından bilimsel veriler doğrultusunda uygun dezenfektan alımı yapılması sağlanmalıdır Hastane genelinin ve riskli bölgelerin temizliğinin prosedüre uygun olarak yapılması ve denetlenmesi hastane idaresi işbirliğiyle sağlanmalıdır Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Sağlık çalışanlarının görev sırasında enfekte materyallerle olan yaralanmalarına ilişkin kayıtları tutulmalı, tedavi ve takipleri yapılmalıdır Hastaneye yeni başlayan personelin Hepatit B serolojisi değerlendirilerek Hepatit B bağışıklığı olmayanlarda %100 bağışıklama oranına ulaşılması için gerekli aşılama çalışmaları gerçekleştirilmelidir. 6.6.Eğitim Faaliyeti Hastane personeli (doktor, hemşire, temizlik çalışanı vb) için sürekli hizmet içi eğitim programı uygulanması ve programın devamlılığı sağlanmalıdır Hastane Enfeksiyonları ile ilgili bilgi ve talimatların dokümante edilerek gerekli yerlere dağıtımı ve görünür yerlere asılması sağlanmalıdır Hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitim planlanmalıdır Hastanenin diğer çalışanları için eğitim programı hazırlanmalıdır.

6 KOD:TL.14 YAY.TAR: REV.TAR: REV.NO:01 SAYFA :6/6 7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR (ENFEKSİYON KONTROL STANDARTLARI): 7.1. El Hijyeni Programı 7.2. El Yıkama ve Eldiven Kullanma Talimatı 7.3. HastaneTemizlik Talimatı 7.4. Sterilizasyon/Dezenfeksiyon Talimatı 7.5. İzolasyon Önlemleri Talimatı 7.6.Cerrahide Antibiyotik Profilaksisi Talimatı 7.7.Antibiyotik Kullanım Kontrolü Prosedürü 7.8.Cerrahi Alan Enfeksiyonlarını Önleme Talimatı 7.9.Salgın İnceleme Talimatı 7.10.VRE Kontrolü Talimatı MRSA Enfeksiyonlarından Korunma Talimatı 7.12.Riskli Yaralanmalardan Korunma ve İzlem Talimatı 7.13.Eğitim Faaliyetleri Planı 7.14.Hastane Enfeksiyonu Sürveyansı Talimatı 7.15.Mutfak Temizliği, Yiyecek Hazırlanması, Saklanması ve Düzenlenmesi Talimatı 7.16.Çamaşırların Toplanması, Transferi ve Yıkanması Talimatı 7.17.Ameliyathane Temizlik Talimatı 7.18.Cerrahi El Yıkama Talimatı 7.19.Atık Yönetimi Planı Atıkların Toplanması, Taşınması Talimatı Buhar Makinesi Bakım Ve Temizlik Talimatı 7.21.Yoğun Bakım Ünitesi Temizlik Talimatı 7.22.Küvöz Bakım ve Temizlik Talimatı 7.23.Kültür Alma Talimatı Morg Temizlik Talimatı Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı Hemodiyaliz Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6 1.AMAÇ: Hastanede sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere Enfeksiyon Kontrol Komitesi nin çalışma şekli, görev, yetki ve sorumluluklarını

Detaylı

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; yataklı tedavi kurumlarında sağlık

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 22 1.0 AMAÇ: Güncel, ulusal ve uluslar arası kılavuzlar rehberliğinde; hastanemize özel enfeksiyon kontrol standartları Kalite Yönetim

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15 1-GENEL BİLGİLER 1.1-Amaç Merkezimizde sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik

Detaylı

ENFEKSĠYON KONTROL VE ÖNLEME PROSEDÜRÜ Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi:09.10.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 14

ENFEKSĠYON KONTROL VE ÖNLEME PROSEDÜRÜ Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi:09.10.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 14 Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi:09.10.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 14 1. AMAÇ DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi nde enfeksiyon kontrol ve önleme kurallarını

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYON... 4 3. MİSYON... 4 4. KALİTE POLİTİKAMIZ... 4 5. HASTANENİN TARİHÇESİ...

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konularda öneriler

Detaylı

Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı YÖN.RH.01 04.04.2013 13.01.2014 01 1 / 39 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı YÖN.RH.01 04.04.2013 13.01.2014 01 1 / 39 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GENEL UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ AMAÇ: Çağdaş sağlık hizmeti ve hastane yönetim ilkeleri doğrultusunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. 31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler Tablosu 1. GENEL ORYANTASYON

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 3. MİSYONUMUZ 4. VİZYONUMUZ

Detaylı

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ 2009 Kapak Tasarım: Begül KARADERE Türk Kızılayı tarafından 2600 adet bastırılmıştır. Ücretsizdir. Basım Yeri Matsa Basımevi İvedik Org San. Matbaacılar Sitesi 558. Sokak

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE SÜREKLİ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RİSK ANALİZİ VE SÜREKLİ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RİSK ANALİZİ VE SÜREKLİ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun icra ettiği bütün faaliyetlerine yönelik risk

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. a) Bu Yönergenin amacı, gerekli

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Ödemiş Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Ödemiş Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Ödemiş Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. VİZYON... 3 3. MİSYON... 3 4. KALİTE POLİTİKAMIZ... 3 5. HASTANENİN TARİHÇESİ... 4

Detaylı

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Elazığ İl

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Bu yönergede çağdaş hastane yönetim ilkeleri ve kurumun amaçları doğrultusunda hemşirelik

Detaylı

Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE GÖREVLĠ MÜHENDĠS VEYA TEKNĠK ELEMANLARIN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE GÖREVLĠ MÜHENDĠS VEYA TEKNĠK ELEMANLARIN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE GÖREVLĠ MÜHENDĠS VEYA TEKNĠK ELEMANLARIN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi : 20.01.2004 Salı Resmi gazete Sayısı : 25352

Detaylı

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: Tarih: 16 Aralık 2003 Sayı: 25318 BİRİNCİ

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Primum Non Nocere Öncelikle, Zarar Verme Hipokrat Hazırlayan Prof. Dr. Emine ALP KAYSERİ 2012 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Yazarlar

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1. Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI HASTANE ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ: TÜRKİYE DENEYİMİ Eylül 2004 Aralık 2010 Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK Prof. Dr.

Detaylı