BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU"

Transkript

1 1 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kılavuzun amacı, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bağlı anabilim dalları tarafından yaptırılacak olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin yazımında standartlaşmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemektir. Kılavuzun kapsamına, ilgili tezlerin yazımı, çoğaltılması ve Enstitü ye teslimine ilişkin hususlar girer. Kılavuz metninde tezler için geçerli sayılan biçimsel özelliklerin tümü, Enstitü bünyesinde yürütülecek olan seminer çalışmaları, araştırma raporları ve tezsiz yüksek lisansa ilişkin dönem projeleri için de geçerlidir. 2. TEZLERDE KULLANILAN KAĞIT CİNSİ VE TEZİN SAYFA DÜZENİ 2.1. Kağıt Cinsi Tez yazımlarında 1.hamur, en az 75 gr. beyaz kağıt kullanılır. Kullanılacak kağıdın boyutları, tez ciltlenip kesildikten sonra 20x28 cm. olacak şekilde seçilmelidir. Ciltlenen tezin bu boyutta olabilmesi için, çoğaltmada kullanılacak olan kağıdın en az A4 (21x29,7 cm.) boyutunda olması gerekir. Çalışma alanının gerektirdiği durumlarda, söz konusu boyutlar danışmanın onayı ile değişebilir Sayfa Düzeni Satır Aralıkları, Paragraf ve Sayfa Düzeni (a) (b) (c) (d) (e) Tezin ciltlenmesinde kolaylık sağlamak amacıyla, her sayfanın sol kenarında 4 cm.; üst, alt ve sağ kenarında ise 2,5 cm. boşluk bırakılır. Tez metninde paragraf satırları arasında 1,5 satır (normal satır) aralık verilir. Ancak, çizelge, şekil, grafik vb. nin listeleri, başlıkları ile metindeki uzun aktarmalar, dipnotlar, içindekiler ve kaynakçada satırlar tek aralıklı yazılır. Metin içinde sözcükler arasında sadece bir boşluk bırakılır ve noktalama işaretleri önceki sözcüğe bitişik yazılır. Noktalama işaretlerinden sonra ve sözcükler arasında bir boşluk bırakılır. Tez metninde paragraf satırları iki yana yaslı biçiminde yazılır. Kaynakça metinleri tek satır aralıklı yazılır ve kaynakçada paragraflar öncesi ve sonrası 12 nk paragraf aralığı boşluk verilir. Kaynak bilgileri sayfa başından başlatılır ve bir satıra sığmayan kaynak gösterimlerinde ikinci satır 1 cm. (4-7 karakter) içeriden yazılır Sayfaların Numaralandırılması (a) Tezin giriş bölümünden önceki sayfa numaraları, Romen rakamları (i, ii, iii, iv,v ) kullanılarak verilir. Dış ve İç Kapak ile Tez Onay Sayfasında sayfa numarası gösterilmez. Numaralandırma iç kapaktan itibaren başlar; ancak numaraların gösterildiği ilk sayfa, Önsöz sayfasıdır. Bu sayfanın numarası, Romen rakamı ile iii tür.

2 2 (b) (c) Tezin metin kısmı ise, Giriş ten başlayarak Ekler kısmının sonuna kadar 1,2,3,4 rakamları ile numaralandırılır. Bölümlerin ilk sayfasında sayfa numarası belirtilmez; ardından gelen sayfaya bir sonraki numara verilerek numaralama işlemi sürdürülür. Sayfa numaraları, birbirini izleyecek biçimde, tezin ön kısmında Romen rakamları ile sayfaların alt orta kısmına; tezin metin kısmında ise, sayfaların sağ üst kenarına 12 punto olarak yazılır. Sayfa numaraları parantez, çizgi vb. kullanılmadan, tezin ön kısmında metin çerçevesinin alt orta kısmına alttan 2 cm; tezin metin kısmında ise, metin çerçevesinin sağ üst köşesine üstten 2 cm, sağdan 2,5 cm. boşluk bırakılarak yazılır Bölüm ve Alt Bölüm Başlıkları (a) (b) Tezde bölüm başlıkları (numarası ve adı), yazı alanının üstünden üç normal satır aralığı aşağıdan, ortada, büyük harflerle ve koyu puntolarla verilir. Bölüm numarası ile bölüm adı arasında bir normal aralık bulunur. Bölüm başlığı ile bölümün ilk paragrafı arasında ise, iki normal satır aralığı boşluk bırakılır. Bölümlerde yer alan alt başlıklar (büyük harfle yazılan bölüm başlıkları dışında), aşağıda belirtildiği gibi üç düzeyde düzenlenebilir: Yan Başlık Paragraf başlığı Orta Başlık Düzey I II III Bir tezde, yukarıda verilen düzeylerden üçü de kullanılabilir. Orta başlık yazı alanının ortasında yer alırken; yan başlık yazı alanının sol kenarından, paragraf başlığı ise satırbaşından itibaren yazılır. Orta ve yan başlıklarda bulunan sözcüklerin tümü büyük harflerle başlarken, paragraf başlığında sadece ilk sözcük büyük harfle başlar. Orta ve yan başlıktan sonra metne satır başından devam edilirken, paragraf başlığında ise başlığın hemen bitiminde konulan noktadan sonra devam edilir. Metinde alt başlıklar ile bunların ilk paragrafları arasında iki satır aralığı (geniş), bu alt başlıklarla bir önceki paragraflar arasında ise üç satır aralığı (iki normal satır) boşluk bırakılır Çizelge ve Şekiller Tez metninde yer alan çizelge ve şekiller, (a)numara, (b) Başlık (ismi), (c) Çerçeve, (d) İçerik ve (e) Dipnot (varsa) ögelerinden oluşur. Çizelgenin numarası ve başlığı aynı satıra ve yalnızca sözcüklerin baş harfleri büyük olarak yazılır.bu durumda çizelge numarasının bitimine nokta konur ve bir karakter boşluk bırakılarak çizelgenin ismi yazılır.(örnek: Çizelge 43. Öğretmenlerin Katılmayı Arzuladıkları Programın Türü) Bir sayfada bitmeyen çizelgeler, Çizelge 43-devam şeklinde yazılarak diğer sayfalarda da devam edebilir. Tez metnindeki şekillerin numarası ve ismi ise çizelgelerden farklı olarak şeklin altında ve yalnızca sözcüklerin baş harfleri büyük olacak şekilde

3 yazılır.tezde kullanılan fotoğraf, grafik ve resimler de şekil olarak adlandırılıp numaralandırılır. Çizelge ve şekillerde başka kaynaklarda alınan bilgiler varsa, bu bilgilerin kaynağı, ayrıca açıklayıcı bilgiler gerekiyorsa bunlar çizelge ve şekillerin altında gösterilmelidir. EK 10 da çizelge ve şekil örneklerine yer verilmiştir Yazı Tipi ve Boyutu (a) Tezin ana metni, Ariel yazı tipinde ve 12 punto normal karakterde yazılır. Dipnotlar için 10 punto normal, tezin ana bölüm başlıkları için 14 punto kalın ve diğer alt bölüm, çizelge, şekil, grafik vb. başlıklar için 12 punto kalın karakter kullanılır. Bu punto tipi ve boyutu, tezin bütününde standart bir biçimde uygulanır. (b) Metin içinde özel olarak vurgu yapılmak istenen ifadeler italik (eğik) karakter ile yazılır. Bunun dışında italik karakterler, Kaynakça yazımının bazı unsurlarında da kullanılır (Bkz. Kaynakça Listesinde Kaynak Gösterme). (c) Tezlerin başlıkları ve özet (abstract) sayfaları, Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına yüklenecektir. Bu nedenle bu gibi metin alanları; italik yazı tipi, çizelge, şekil, grafik, matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge ve karakterler içermemelidir. 3. ÇOĞALTMA, CİLTLEME VE DAĞITIM (a) Tamamlanan ve Enstitü tarafından sınav tarihleri onaylanan tezlerin bir nüshası, ciltlenmemiş olarak Enstitü ye ön kontrol amacıyla teslim edilir. Öğrenci, tezini teslim etmeden önce, ekte görülen Tez Yazımı Kontrol Listesini doldurup imzalamalıdır. Enstitü tarafından ilk kontrolleri yapılan ve yürürlükteki Tez Yazım Kılavuzunun gereklerine uygunluğu belirlenen tezler, yüksek lisansta altı, doktorada sekiz nüsha halinde, ciltlenmemiş olarak (her biri ayrı bir klasör ya da dosya içinde olmak kaydıyla), süresi içinde Enstitü ye teslim edilir. Teslim edilen tezlerin hiçbir kopyasında silinti, kazıntı vb. olmamalı; el yazısıyla veya başka biçimde düzeltme, ekleme ve çıkarma yapılmamalıdır. (b) Her tez için Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı için İzin Belgesi doldurulur. Bu belge, telif hakkı tez yazarına ait olan tezler için adresinden; telif hakkı yükseköğretim kurumuna ait olan tezler için ise adresinden elde edilebilir. (c) Her tez için, tez yazarı tarafından Tez Veri Giriş Formu, adresinden doldurulmalıdır. (d) Savunmaya alınacak olan tezler, ilgili Jüri üyelerine imza karşılığı dağıtılır. Jüri tarafından kabul edilen tezler, 1 ay içinde ciltlenerek son şekliyle Jürinin imzasına sunulur. Ciltlenip imzalanan tezler, yüksek lisansta altı ve doktorada sekiz kopya ve iki adet CD ile birlikte Enstitü ye teslim edilir. (e) CD ler, üzerinde, yazarın adı ve soyadı, tez başlığı ile tezin yılı ve türü (yüksek lisans ve doktora) bilgisayarla yazılmış olan etiketlerin bulunduğu CD kabı ile birlikte teslim edilir. 3

4 (f) Jüri tarafından onaylanan tezlerin dış kapakları beyaz parlak kartonla ciltlenir. Kapakta yer alacak olan bilgilerle ilgili açıklama, Tezin Kısımları bölümünde yer almakta ve Ekler kısmında da örneklendirilmektedir. (g) Tezin tam metni, Enstitü tarafından onaylanan kopyası ile aynı olmak üzere, tek bir pdf dosyası olarak hazırlanır. Word dosyalarının pdf dosyalarına dönüştürülmesi ile ilgili bilgiler, adresinden sağlanabilir. (h) Tezin Türkçe ve yabancı dillerdeki özet (abstract) sayfalarının her biri ayrı birer pdf dosyası olarak CD de ayrıca yer almalıdır. (i) Enstitü ye teslim edilen onaylı nüsha üzerinde hiçbir değişiklik yapılmayacağından dolayı; tez, bilgisayar ekranında görüntülendiğinde veya yazıcı çıktısı alındığında, asıl nüshası ile birebir aynı olması gerekir. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazara aittir. (j) Enstitü ye teslim edilen tezle ilgili dosyada sıkıştırılmamış ve şifresiz olmalı; farklı bilgisayarlarda sorun yaratılmaması için dosyalar isimlendirilirken Türkçe karakter kullanılmamalıdır. (k) Veri tabanı için hazırlanan dosyalara isim verirken, yazar adı ve soyadının sonuna hangi bilgiyi içerdiği eklenir: Örnek: ad_soyad_tez.pdf ad_soyad_ozet.pdf ad_soyad_ozet_en.pdf (l) Metin formatındaki tez ekleri, tam metnin bulunduğu pdf dosyası içinde yer almalı ve bunlar tez metninde olduğu gibi, pdf formatına dönüştürülmelidir. Ayrıca jüri üyeleri tarafından imzalanan tez onay sayfası bir tarayıcı yardımıyla taranarak pdf formatı içinde gösterilir. (m) Karma tezler: Tez yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu durum Tez Veri Giriş Formunda ve özette dosya adları da verilerek belirtilmelidir. Resim, görüntü ve ses kayıtları için tercih edilen formatlar aşağıdaki gibi olmalıdır: Resim Formatları: GIF (.gif) PDF (.pdf) TIFF (.tiff) JPEG (.jpeg) Görüntü Formatları: MPEG (.mpg) Quick Time-Apple (.mov) Audio Video Interleaved-Microsoft (.avi) Ses Formatları: Wav (.wav) MIDI (.midi) MP3 (.mp3) 4 4. TEZİN KISIMLARI

5 5 Tezin kısımları, aşağıdaki sıraya uygun olarak düzenlenir: Dış Kapak İç Kapak Sayfası Tez Onay Sayfası Önsöz Sayfası Özet Sayfası (Türkçe) Abstract Sayfası (İngilizce) Adama/İthaf Sayfası (zorunlu olmayıp yazarın isteğine bağlıdır) İçindekiler Sayfası Çizelgeler ve Şekiller Listesi (varsa) Metin Kısmı Kaynakça Ekler Tez kısımlarının hazırlanmasında, aşağıdaki ilke ve kurallara uygunluk esas alınmalıdır: 4.1. Dış Kapak Dış kapak; (a) Kurum (sırasıyla üniversite,enstitü, anabilim dalı), (b)tezin adı, (c) Tezin türü (yüksek lisans/doktora), (d) Tezi hazırlayanın adı ve soyadı, (e) Şehir adı ve Tarih, olmak üzere beş unsurdan oluşur. Dış Kapaktaki yazılar, (a), (b) ve (c) için 14 punto büyük harflerle; (d) ve (e) için ise 12 punto küçük harflerle koyu olarak yazılır. Tezin dış kapağının sırtına, yazarın soyadı, üniversitenin kısaltılmış adı, tezin tamamlandığı yıl ve tezin türü (yüksek lisans veya doktora) bilgileri 12 punto küçük harflerle koyu olarak yazılır. EK 1 de bir dış kapak örneği; EK 2 de ise bir sırt yazısı örneği verilmiştir İç Kapak İç kapak sayfasının içeriği ve düzeni, tümüyle dış kapağın aynısıdır. Ancak iç kapaktaki bilgiler, karton yerine tez yazımında kullanılan normal kağıt üzerine yazılır. İç kapakta dış kapaktan farklı olarak, tezi hazırlayanın adı ve soyadından sonra, danışmanın adı ve soyadı yazılır. Dış kapak ile iç kapak sayfası arasında ve dış kapağın arkası ile tezin son sayfası arasında birer boş kağıt bulunur. EK 3 de bir iç kapak sayfası örneği verilmiştir Tez Onay Sayfası (a) Tezin tez savunma sınavı jürisi tarafından kabul edildiğini gösteren imzaları ve Enstitü Müdürü nün onayını gösteren imzasını içeren Tez Onay Sayfası, EK 4 te görüldüğü şekliyle düzenlenir. Jüri üyeleri arasında danışman olarak görev yapan üyenin adı ve soyadının yanına parantez içinde (danışman) yazılır. (b) Tez Onay Sayfasında yer alan tüm imzaların mürekkepli kalemle atılmış olması gerekir; fotokopi kabul edilmez Önsöz

6 6 (a) Önsöz, tezin amacı, önemi, bilime katkısı, ele alınış nedenleri, kısaca kapsamı ile tezin hazırlanmasında maddi ve manevi desteği olan kişi ve/veya kurum ve kuruluşlara teşekkür vb. açıklamaları içerir. Önsöz metni iki sayfayı geçmemelidir. (b) Önsözün en son satırından itibaren iki satır boşluk bırakılarak, metin blokunun sağ tarafında bitecek şekilde tez yazarının adı ve soyadı yazılır Türkçe Özet (a) Özette, tezin kapsamı en özlü ve yalın biçimde açıklanır. Özet sayfasında öncelikle tezin amacına, yöntemine, tartışma alanına, elde edilen bulgulara ve sonuçlara ilişkin kısa bilgiler verilir. Yazar özeti hazırlarken kendi ifadelerini kullanmalı ve hiçbir şekilde alıntı ya da kaynak aktarımı yapmamalıdır. (b) Özette, ayrıca tezin ve yazarının adı, tezin türü ve hangi anabilim dalına ait olduğu, danışmanın veya eş danışman var ise danışmanların unvan ve isimleri, tezin yapıldığı tarih ve kaç sayfa olduğu, EK 5 te verilen örnekteki gibi gösterilir. (c) Özet, en az 200 en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır. Özetin altında teze ilişkin en az üç en fazla altı anahtar sözcük bulunmalıdır İngilizce Özet İngilizce Özet (Abstract), Türkçe Özetin çevirisi niteliğinde olup 4.5.te Türkçe Özetin yazılmasına ilişkin tüm kurallar İngilizce Özet için de geçerlidir. EK 6 da bir İngilizce Özet örneği verilmiştir İthaf (Adama) Bu kısım tamamıyla yazarın isteğine bağlı olarak düzenlenir. Yazar tezini birisine/birilerine/bir kuruma vb. ithaf etmek istediği taktirde, Özetten hemen sonraki sayfada sağ üst köşede belirtebilir İçindekiler Sayfası İçindekiler sayfasında, Önsöz den başlayarak tezde yer alan tüm bölüm ve alt bölüm başlıkları, sayfa numaraları ile birlikte sırasıyla verilir. Burada yer verilen tüm bölüm başlıkları 11 punto normal ve büyük harfle; alt bölüm başlıkları ise baş harfleri büyük 11 punto normal karakterle yazılır. Tezin Metin kısmındaki bölüm başlıkları, bölüm numarası verilerek yazılır. Bölüm adı tek satıra sığmazsa, aynı hizadan bir satır aralığı (sıkışık) verilerek devam edilir. Alt bölüm başlıkları, bölüm başlıklarından 1,5 satır aralığı (normal) aşağıdan başlar ve kendi aralarında bir satır aralığı boşluk bırakılarak yazılır. Her başlık kendinden bir üst derecedeki başlığa göre iki harf boşluğu içeriden yazılır. Başlıklar yazılırken hiçbir kısaltma yapılmaz ve bilgiler tek sayfaya sığmadığı taktirde, diğer sayfada yazı alanı üst kenarından başlanarak devam edilir. EK 7 ve EK 8 de görgül ve kuramsal araştırmalar olmak üzere 2 içindekiler sayfası örneği verilmiştir Çizelgeler ve Şekiller Listesi (Varsa)

7 Tez metninde çizelge, şekil, grafik, resim, fotoğraf vb. açıklayıcı veya belgeleyici unsurlar kullanılmışsa, bunlara ait listeler Çizelgeler Listesi, Şekiller Listesi vb. başlıkları, numaraları ve tezde bulundukları sayfaların numarası ile birlikte, her biri ayrı bir başlık altında ve ayrı bir sayfada belirtilir. Eğer her bir başlık altındaki unsurların sayısı 3 ten az ise, bunlar Çizelgeler ve Şekiller Listesi ana başlığı altında tek bir sayfada toplanabilir. EK 9 da bir Çizelgeler ve Şekiller Listesi örneği verilmiştir Metin Kısmı Metin kısmı, tezin İçindekiler kısmında belirtilen bölüm ve alt bölüm başlıkları altında verilen bilgilerden oluşur ve yazarın kuramsal veya görgül olarak yaptığı araştırmayı, elde ettiği sonuçları ve değerlendirmelerini kapsar. Metin kısmı yapılandırılırken, tezin görgül (ampirik/uygulamalı/deneysel) veya kuramsal (teorik/kavramsal) olmasına bağlı olarak, iki ayrı yoldan birinin tercih edilmesi uygundur. Bu nedenle, aşağıda gösterilmekte olan metin hazırlama çerçevesi, her iki tür araştırma için hem ortak hem de farklı başlıklar ve örnekler içerecek şekilde düzenlenmiştir: GÖRGÜL ARAŞTIRMALARDA METİN KISMININ BÖLÜMLERİ 1. Giriş Problem Amaç Önem Varsayımlar Sınırlılıklar Tanımlar 2. İlgili Alanyazın Kuramsal Çerçeve İlgili Araştırmalar 3. Yöntem Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Araçları ve Teknikleri Verilerin Analizi 4. Bulgular ve Yorumlar 5. Sonuç ve Öneriler Sonuçlar Öneriler

8 8 KURAMSAL ARAŞTIRMALARDA METİN KISMININ BÖLÜMLERİ 1. Giriş Problem Amaç Önem Varsayımlar Sınırlılıklar Tanımlar 2. İlgili Alanyazın Kuramsal Çerçeve İlgili Araştırmalar 3. Yöntem Araştırmanın Modeli Bilgi Toplama Kaynakları Bilgilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi 4. Bulgular ve Yorum (Ana Tartışma) 5. Sonuç ve Öneriler Sonuçlar Öneriler 1. Giriş Giriş bölümünde, araştırmanın problemi tartışılarak tanımlanır; amaçları, önemi, sayıltıları ve sınırlılıkları ortaya konur ve önemli kavramlar ve terimler işlevsel olarak açıklanır. Aşağıda bu alt bölümler ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır: Problem Bu başlık altında, araştırmanın problemi, genelden özele doğru ve aşağıdaki aşamalar dikkate alınarak tartışılır ve alt başlıklar kullanılmadan bu aşamaları içine alan bir bütün şeklinde yazılır: o Araştırmanın Kuramsal Temeli: Araştırmanın kuramsal temelinde, araştırmanın dayandığı kuramsal çerçeve, varsa konuya ilişkin kuramlar ve modeller ile ilgili alanyazın kısaca açıklanır. Kuramsal çerçevenin ayrıntılı araştırmalarına ise Kuramsal Çerçeve ve İlgili Araştırmalar bölümünün Kuramsal Çerçeve alt bölümünde yer verilir. o Araştırma Konusunun Özgeçmişi: Burada, konuya ilişkin olarak geçmişten bugüne yapılan, araştırmaya dayalı ya da kuramsal nitelikte olan çalışmalar özet olarak yer alır. Bu açıklamaların ayrıntılarına da Kuramsal Çerçeve ve İlgili Araştırmalar bölümünün İlgili Araştırmalar alt bölümünde yer verilir. o Problem İfadesi: Araştırmanın kuramsal temeli ve araştırma konusunun özgeçmişi tanıtıldıktan sonra, araştırmacının problemin çözümüne ilişkin yaklaşımları açıklanmaya geçilebilir. Geçiş aşamasında, araştırmanın ele aldığı ve açıklamaya yöneleceği temel problemin belirtildiği problem ifadesi yer alır. Problem ifadesi, ilke olarak soru cümlesi ile değil düz cümle ile kurgulanmalıdır.

9 9 Örnek Problem İfadesi (Görgül Araştırmalar İçin) Araştırmanın problemini, ekolojik bakliyat ürünleri tüketicilerinin üründen sağladıkları tatmin düzeyinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Örnek Problem İfadesi (Kuramsal Araştırmalar İçin) Araştırmanın problemini, Cumhuriyet dönemi Türk Romanında kadının toplum yaşamındaki rolünün belirlenmesi, oluşturmaktadır. Amaç Tezin amacı, konunun neden araştırıldığını ve araştırma sonunda elde edilecek sonuçlarla neyin hedeflendiğini ortaya koyar. Araştırmada amaç, genel amaç ve alt amaçlar şeklinde ifade edilmelidir. Alt amaçlar, araştırmacının yanıtını aradığı soru cümleleri veya sınamayı amaçladığı denenceler (hipotezler) biçiminde oluşturulabilir. Aşağıda temel ve alt amaçlara ilişkin iki ayrı örnek yer almaktadır. Örnek Amaç İfadeleri (Görgül Araştırmalar İçin) Örnek 1: Araştırmanın temel amacı, örgüt çalışanlarının algıladıkları ve karşılaştıkları örgüt içi şiddet düzeyi ile çalıştıkları örgüte olan bağlılık dereceleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu temel amaç doğrultusunda, aşağıdaki sorulara yanıt bulunmaya çalışılacaktır: 1. Örgüt çalışanlarının algıladıkları ve karşılaştıkları örgüt içi şiddet düzeyi ile örgütlerine olan duygusal bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 2. Örgüt çalışanlarının algıladıkları ve karşılaştıkları örgüt içi şiddet düzeyi, onların demografik özelliklerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? Örnek 2: Araştırmanın temel amacı, bilgisayar destekli yabancı dil öğretiminin, geleneksel yabancı dil öğretimine göre, merkezi yabancı dil sınavındaki başarıya etkisini belirlemektir. Bu temel amaç doğrultusunda; aşağıdaki hipotez (denence) öne sürülmektedir: Bilgisayar destekli yabancı dil öğretiminin merkezi yabancı dil sınavındaki başarıya etkisi, geleneksel yabancı dil öğretiminin etkisinden daha fazladır. Örnek Amaç İfadesi( Kuramsal Araştırmalar İçin) Araştırmanın temel amacı, örgütlerde kültürel çeşitliliğin yönetimine ilişkin farklı bakış açılarının sınıflandırılması ve sistematik bir biçimde özetlenmesidir. Bu temel amaç doğrultusunda, aşağıdaki sorulara yanıt bulunmaya çalışılacaktır:

10 1. Örgütlerde kültürel çeşitlilik olgusu ne anlama gelir? 2. Örgütlerde kültürel çeşitlilik kaç boyutta incelenebilir? 3. Örgütlerde kültürel çeşitliliğin etkin yönetimi konusundaki farklı bakış açıları nasıl sınıflandırılabilir? 10 Önem Önem kısmında, toplanan bilgilerin hangi sorunların çözümünde ve nasıl kullanılacağı; neden bu konunun seçildiği; yapılacak olan araştırmanın, kurama ya da uygulama alanına katkılarının ne olacağı, gerekçeleri ile açıklanır. Varsayımlar (Sayıltılar) Varsayımlar; kanıtlanmasına gerek duyulmadan doğru olarak kabul edilen önermeler ya da denenmeyen yargılardır. Varsayımlar; araştırmanın yöntemine ya da problemine ilişkin olabilir; düz cümle ve geniş zaman kipi ile ifade edilir. Araştırmada varsayımların mutlaka bulunması gerekmediği gibi, bunların gereksiz yere çoğaltılması da uygun değildir. Örnek Varsayım İfadesi (Görgül Araştırmalar Deney ve kontrol gruplarının bulunduğu bir deneysel çalışmada, denetim altına alınamayan değişkenler, deney ve kontrol gruplarını aynı ölçüde etkiler. şeklinde bir varsayım öne sürülebilir. Örnek Varsayım İfadeleri (Kuramsal Araştırmalar İçin) İlgili alan yazınından sağlanan bilgiler, birbirleri ile doğrulamaya dönük karşılaştırıldığında, güvenilir ve geçerli (sağlam ve dayanıklı) bilgiler sunar. Yazılı kaynaklar, konusunu betimlemeye yeterlidir. Sınırlılıklar Araştırmada ele alınan problemin değişkenlerine ve yöntemine ilişkin bazı sınırlılıklar ortaya çıkabilir. Bu sınırlılıklar; zaman, maliyet, kuramsal çerçeve, veri kaynağı, veri toplama aracı ve değişkenlerin kontrolüne ilişkin olabilir. Sınırlılıklar, aynı zamanda araştırmacının yapmak isteyip de çeşitli nedenlerle yapamadığı durumların gösterimidir. Örnek Sınırlılık İfadeleri (Görgül Araştırmalar İçin) Bu araştırma; kuramsal çerçeve açısından ulaşılabilen alanyazınla sınırlıdır.

11 Bu araştırma veri kaynağı olarak, öğretim yılı Balıkesir ili merkez ilçesine bağlı tüm resmi İlköğretim okullarında görevli 85 Türkçe öğretmeni ve toplam 712 kişiden oluşan 6, 7. ve 8. sınıf öğrencisiyle sınırlı tutulmuştur. 11 Örnek Sınırlılık İfadeleri (Kuramsal Araştırmalar İçin) Bu araştırma, veri kaynağı olarak, araştırma raporları, süreli yayınlar, makaleler, kitaplar, dergiler, lisansüstü tezler, bildiriler, konuşma metinleri, Internet veri tabanları ve sözlükler gibi yazılı bilgi kaynakları ile sınırlıdır. Bu araştırma, yılları arasında ulaşılabilen yazılı bilgi kaynakları ile sınırlıdır. Tanımlar Tanımlar kısmında, araştırmanın temelini oluşturan; anahtar sözcüklerin, metin içinde sık tekrarlanan terimlerin ve aynı alandaki araştırmacı ve uygulamacılarda yanlış anlamalara ve yorumlamalara neden olabilecek kavramların tanımları verilir. 2. İlgili Alanyazın 2.1. Kuramsal Çerçeve Bu bölümde, araştırmanın dayandığı kuramsal temeller; araştırma konusu ile ilgili alanyazında yer alan bilgiler, tartışmalar ve değerlendirmeler, araştırmacının belirlediği çerçevede ve alt başlıklar halinde bütünleştirilip düzenlenir İlgili Araştırmalar Bu bölümde, araştırma konusuna ilişkin olarak daha önce yapılmış olan kuramsal ve görgül diğer araştırmalar hakkında bilgi verilir. Bu amaçla, araştırılmakta olan konunun, o ana kadar hangi yönleri ile ve nasıl incelendiği; bu incelemelerin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı; hangi yöntemlerin kullanıldığı; bu çalışmalardan elde edilen en önemli sonuçların neler olduğu; yeterli düzeyde olup olmadıkları vb. bilgiler, araştırmacının belirlediği çerçevede ve sistematik içinde verilir. Böylece önceki araştırmalar ve bulgular üzerinde kuramsal ve yöntemsel bir tartışma sunulur; yapılan araştırmanın önemi vurgulanır ve bu tezin yapılma gerekçesi güçlendirilir. 3. Yöntem Metin çerçevelerinde de görüldüğü gibi, araştırmanın Yöntem Bölümü, görgül ve kuramsal araştırmalar için farklı şekilde düzenlenmiştir. Aşağıda her iki tür araştırma için Yöntem Bölümü ayrı başlıklar halinde kısaca açıklanmaktadır: Yöntem (GÖRGÜL ARAŞTIRMALAR İÇİN) Görgül Araştırmalar; araştırmacının araştırma sorusuna uygun yanıt verebilmek için, veri toplamada, sayısallığa dayanan araçlardan (anketler, testler vb.), gözlem ve görüşme tekniklerinden, deneylerden vb. yararlandığı araştırmalardır. Bu tür

12 araştırmalarda; sözü geçen veri toplama araçları, geçmişte ya da hala var olan bir durumu gözlemleyerek varolduğu şekliyle betimlemek amacıyla kullanılabilir. Diğer yandan araştırmacı, neden-sonuç ilişkilerini belirlemek amacıyla, doğrudan kontrolü altında olan ve gözlenmek istenen verileri deney uygulaması yaparak kendisi üretebilir. 12 Araştırmanın Modeli Araştırmanın modeli (deseni), araştırma sorularına cevap vermeyi güvence altına alan, verilerin araştırmanın amacına uygun ve ekonomik olarak toplanmasını ve çözümlenebilmesini sağlayan koşulların düzenlenmesidir.bu başlık altında tezde kullanılan araştırma modeli ayrıntılı ve gerekçeli olarak açıklanır.tezin konusuna bağlı olarak kullanılan araştırma modeli değişebilmektedir.bu konuda ayrıntılı bilgi için alanda yazılan kitap ve makalelere başvurulmalıdır. Evren ve Örneklem / Araştırma Grubu Evren,araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar bütünüdür.örneklem ise, belli bir evrenden belli kurallara göre seçilmiş, evreni temsil yeterliği olan bir kümedir. Araştırmacı, ekonomik, zaman ve kontrol güçlükleri gibi nedenlerle evrenin tümü yerine evrenden yansız olarak seçilen örneklem üzerinde çalışmak isteyebilir. Bu başlık altında; evrenin tüm özelliklerini yansıtan bir örneklemin oluşturulması için kullanılan örnekleme yönteminin (basit yansız örnekleme, tabakalı örnekleme, küme örnekleme vb.) ve öngörülen ya da hesaplanan örneklem büyüklüğünün ayrıntılı olarak açıklanır. Tanımlanan bir evrenden belli bir örnekleme yöntemi kullanılarak örneklem seçmenin mümkün olmadığı çalışmalar da söz konusu olabilir. Bu durumda araştırmanın katılımcılarının ya da deneklerinin Araştırma Grubu olarak tanımlanması daha doğru olur. Veri Toplama Araç ve Teknikleri Araştırmada ihtiyaç duyulan veriler çeşitli kaynaklardan, çeşitli araç ve tekniklerle elde edilebilir.bunlardan hangisinin seçileceği, araştırmanın amacına, verilerin özelliğine, veri kaynağının durumuna ve araştırmacının imkanlarına bağlıdır. Veriler; anket, çeşitli performans ve psikolojik testler uygulanarak toplanacağı gibi, görüşme ve gözlem yapılarak ya da çeşitli ortamlarda korunan dosya kayıtları veya bilgisayar ortamında saklanan bilgilerin incelenmesiyle de elde edilebilir.tezde kullanılan verilerin hangi kaynaklardan, hangi araç ve tekniklerle elde edildiği bu alt başlık altında ayrıntılı olarak açıklanır.ayrıca bu bölümde, veriler daha önce kullanılmış, hazır bir veri toplama aracıyla elde edilmişse, bu aracın geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına ve sonuçlarına,puanlamasına, aracın uygulanma biçimine ilişkin bilgilere; tezde araştırmacı tarafından geliştirilen veya uyarlanan bir veri toplama aracı kullanılmışsa, bu araç ile ilgili olarak yapılan geliştirme/uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına ilişkin açıklamalara ayrıntılı olarak yer verilir. Verilerin Toplama Süreci Araştırma probleminin çözümü için seçilen araştırma modeli çerçevesinde verilerin toplanması, araç ve tekniklerin uygulanmasıyla ilgili tüm adımlar ayrıntılı olarak bu alt bölümde açıklanır.bu kısımda bilgiler aktarılırken, Verilerin toplanması sürecinde

13 izlenen her adım bir başka araştırmacının bu veya benzeri bir araştırmayı aynen tekrarlamasını sağlayacak açıklıkta olmalıdır. ilkesi göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca veri toplama sürecinde, işlemlerin araştırma etik kurallarına uygun olarak yürümesi için ne tür önlemlerin alındığı da açıklanmalıdır. Verilerin Analizi Bu başlık altında; araştırmada toplanan verilerin nasıl analiz edildiği, hangi analiz tekniklerinin neden kullanıldığı, bu analizlerin mekanik mi yoksa bilgisayar ortamında mı yapıldığı, bilgisayar ortamında yapıldıysa hangi programların kullanıldığı ve sürüm numarası vb. bilgilerine yer verilir.ayrıca verilerin analizinde kullanılan istatistiksel tekniklerin neden tercih edildiklerine ilişkin gerekçeler kaynaklara dayalı olarak açıklanır. Yöntem (KURAMSAL ARAŞTIRMALAR İÇİN) Kuramsal Araştırmalar; en genel tanımıyla, kuramsal bilgi alanına yeni bilgiler eklemek amacıyla yapılan ve bir araştırma konusunu veya sorununu istatistiksel testler kullanmadan inceleyen araştırmalardır. Bu tür araştırmalarda; anlama-tanımlama, neden belirleme, sınıflandırma ve ilke-kuram üretme vb. amaçlar gözetilir. Bu çerçevede; ilgili alanyazın ayrıntılı olarak incelenerek, olgular, nesneler, kişiler vb. belirli değişkenler açısından tanımlanmaya çalışılır; bu yolla elde edilen kuramsal nitelikli çıkarımlar, araştırmanın alt problemleri ile ilişkilendirilerek bütünleştirilir, yorumlanır ve sonuçlara ulaşılır. Araştırmanın Modeli Araştırmanın modeli (deseni), araştırma sorularına yanıt vermeyi güvence altına alan, verilerin araştırmanın amacına uygun ve ekonomik olarak toplanmasını ve çözümlenebilmesini sağlayan koşulların düzenlenmesidir. Bu başlık altında, tezde kullanılan araştırma modeli ayrıntılı ve gerekçeli olarak açıklanır.tezin konusuna bağlı olarak kullanılan araştırma modeli değişebilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için alanda yazılan kitap ve makalelere başvurulmalıdır. Bilgi Toplama Kaynakları Bu bölümde; araştırmanın temel amacına ulaşmayı ve alt problemleri yanıtlamayı sağlayacak bilgilere ulaşmak için, hangi bilgi toplama kaynaklarından (yazılı, görsel, işitsel, elektronik vb.) ne şekilde yararlanıldığı açıklanır. Bilgilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Bu bölümde; bir önceki aşamada belirtilen kaynaklardan toplanan bilgilerin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında nasıl bir yol izlendiği sırasıyla ayrıntılı bir şekilde açıklanır. Başka bir deyişle, elde edilen bilgi kaynaklarının araştırmacı tarafından hangi yollar izlenerek değerlendirildiği, ayrıştırıldığı, karşılaştırıldığı ve/veya sınıflandırıldığına ilişkin olarak ayrıntılı bilgi verilir. 4. Bulgular ve Yorum (Ana Tartışma) Bulgular, yöntem bölümündeki aşamalar çerçevesinde elde edilmiş olan verilerin ve bilgilerin yorum yapılmadan sunulan ham sonuçlarıdır; başka bir deyişle bir araştırmanın sonucunda elde edilen gerçeklerin ortaya konulduğu bölümdür. 13

14 Görgül araştırmalarda bulgular; araştırmanın problem ve alt problemleri ile ilgili verilerin olabildiğince sayısallaştırılıp, çizelge ve şekillerle desteklenerek istatistiksel olarak sunulduğu sonuçlardır. Kuramsal araştırmalarda da bulgular, aynı mantık çerçevesinde sunulmakla birlikte; görgül araştırmalardan farklı olarak istatistiksel olarak değil sözel ifadelerle verilir. Bulgular, okuyucunun olduğu gibi görebilmesi için öncelikle yorumsuz olarak sunulmalı; bunlara ilişkin yorumlar ise, bulguların hemen ardından verilmelidir. Her iki araştırma türü için de yorumlar, bulguların irdelenmiş halidir; bu irdelemede öncelikle araştırmacı elde ettiği bulgulara dayanarak kendi yorumunu yazmalıdır. Daha sonra ise, aynı konuya ilişkin olarak diğer araştırmacıların yorumlarını usulüne uygun olarak kaynak göstermek suretiyle belirtmelidir. 5. Sonuçlar ve Öneriler Sonuçlar Bu bölümde; araştırmanın bulgularına dayalı olarak elde edilen sonuçlara yer verilir.sonuçlar, araştırmada izlenen yöntemle ortaya çıkan ve araştırmanın problem cümlesiyle alt problemlerini açıklayan bulguların irdelenmesiyle ulaşılan genellemeleri içerir.ayrıca sonuçlar,bir araştırmada izlenen tüm yollar ve elde edilenlerin ışığında problem çözümüne getirilen katkıların ifadesidir. Öneriler Bu bölümde, araştırmada varılan yargılara dayalı olarak, problem çözümünü sağlamak ya da onu kolaylaştırmak üzere öneriler geliştirilir.öneriler;araştırma sonuçlarının ışığında problemin kuramsal ya da uygulama düzeyinde çözümü için öngörülen değişiklikleri ve izlenmesi gereken yaklaşımları içeren uygulama önerileri olabileceği gibi elde edilen yeni bilgiler ve ortaya çıkan yeni durum ışığında problemin çözümüne katkı getirebilecek yeni araştırma projelerini içeren yeni araştırma önerileri de olabilir Kaynakça Tezin raporlaştırılmasında alıntı yapılan tüm eserler, kaynakça başlığı altında, yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya dizilir.tezde yararlanılan ve metin içinde atıfta bulunulan tüm kaynaklar,kaynakça bölümünde yer almalıdır. Ayrıca kaynakçada yer alan tüm kaynaklara, metin içinde atıfta bulunulmuş olmalıdır. Kaynakça listesinin oluşturulmasında Kaynak Gösterme ana başlığının Kaynakça Listesinde Kaynak Gösterme alt başlığında yer alan kurallara uyulur Ekler Tezin bu kısmında; metin içinde yer verilmeyen çizelgelere, araştırmada kullanılan anketlere, ölçeklere, uygulama için alınan izinlere, kolay bulunamayacak belgelerin kopyalarına, fotoğraf, harita vb. gibi malzemelere yer verilir.eklerin her biri yeni bir

15 sayfada başlatılır ve birbirlerini izleyecek biçimde numaralandırılır(ek 1, Ek 2, vb.).ayrıca her numaranın karşısına, Ek in içeriğini belirten bir başlık yazılır. 5.KAYNAK GÖSTERME Bu kısımda, tezlerde gerek metin içinde kaynak göstermede, gerekse kaynaklar listesinde kaynakların yazımında esas alınan kurallar ve ilgili örnekler verilmiştir: 15 Metin İçinde Kaynak Gösterme Tek Yazar, Tek Çalışma Yazarın soyadı ve eserin yayımlandığı tarih verilir. Aşağıda buna ilişkin olarak üç değişik örnek yer almaktadır: Öztek (2005) performans ölçümünde esas alınan ölçütleri incelediği çalışmasında,...dır. Performans ölçümünde esas alınan ölçütlerin incelendiği bir çalışmada,..dır (Öztek, 2005). Öztek in 2005 te yayınlanan çalışmasında, performans ölçümünde esas alınan ölçütler konusunda..dır. Son örnekte görüldüğü gibi, metin içinde, cümlede yazar ve yayın yılı belirtiliyor ise, ayrıca parantez içinde yazar ve tarih verilmez. İki Yazarlı Çalışma İki yazar varsa, her ikisinin de soyadı verilir. Sistem en genel anlamda.tanımlanır (Donnelly ve Gibson, 1996, 12). Donnely ve Gibson a (1996, 12) göre sistem,..dır. Üç, Dört ve Beş Yazarlı Çalışma Kaynağın ilk geçtiği yerde hepsi verilir. İzleyen yerlerde ise, birinci yazarın soyadı verilerek ve diğerleri bağlacı konur.

16 O Mara, Hyland ve Chapman (1998)..ileri sürmüşlerdir. (İlk geçtiği yerde). O Mara ve diğerleri (1998) tarafından yapılan bir araştırmada Altı Yada Daha Fazla Yazarlı Çalışma Metin içinde ilk belirtildiği yerde, ilk yazarın soyadı verilir, ve diğerleri diye devam edilir. Kaynakça listesinde, her yazarın soyadı ve ilk adlarının baş harfleri verilir. Akmut ve diğerleri (2003)... Gruplar (Yazar Olarak) Grup isimleri yazar gibi ele alınır (kurum, dernek, hükümet kuruluşları ve çalışma grupları). Genellikle metin içinde her geçtikleri yerde yazılırlar. Bazı grup yazarlarının ismi, ilk geçtiği yerde açıkça yazılır ve sonra kısaltılarak kullanılır. Bir grup yazarın isminin kısaltılmasına karar verirken, şu genel kurallar kullanılır: Kısaltmalar okuyucu için yeterince bilgi verecek şekilde olmalıdır ve kaynakçaya da hiçbir güçlük olmadan yerleştirilebilmelidir. İsim uzunsa ve eğer kısaltması kolaylıkla okunabilir ve biliniyor ise, ikinci ya da daha sonra geçtiği bir yerde kısaltma kullanılır. Eğer isim kısa ise veya kısaltma anlaşılmıyorsa, her geçtiği yerde açık adını yazmak daha yararlıdır. Metin içinde ilk gösterme: (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 1991) Daha sonraki göstermeler: 16 (MEB, 1991). Aynı Soyadlı Yazarlar

17 Eğer kaynakça/kaynaklar listesinde iki veya daha fazla aynı soyadı olan yazar varsa, metin içinde ilk adları da verilerek kullanılır. Hatta yayın yılları farklı olsa bile böyle kullanılması gerekir. N. Özdemir (1985) ve M. Özdemir (1990) tarafından yapılan çalışmalarda Aynı Parantez İçinde İki veya Daha Çok Çalışma Yayın yılına göre sıralanarak, aynı yazarların iki ya da daha çok çalışması düzenlenir. Basımda olan çalışma varsa, bu en sona konulur. Önce yazarların soyadları verilir, ardından her bir çalışma için sadece çalışma yılları verilir. (Köklü ve Büyüköztürk, 1991, 1993). (Balcı, 1984, 1990, 1993, basımda). Aynı Yazarın Aynı Yıl Yaptığı Çalışmaları Yazarın birden fazla çalışmalarını ayırt edebilmek için yılların ardından a, b, c harfleri kullanılır. (Demir, 1990a, 1990b, 1990c; Yılmaz, 1992 basımda-a, 1992 basımda-b) (Amaratunga ve Baldry, 2002a, 2002b) Yazarları Farklı İki veya Daha Fazla Çalışma Bu tür çalışmalar aynı parantez içinde, soyadlarına göre alfabetik sıraya dizilerek ve birbirlerinden noktalı virgül ile ayırarak verilir. Örneğin; Çeşitli çalışmalar... (Başaran, 1984; Bursalıoğlu, 1987; Taymaz, 1984). (Wöber, 2002; Laws, 2004; Tse ve diğerleri, 2005; Evans, 2005; De Roos ve Corgel, 1996). Kaynakça Listesinde Kaynak Gösterme

18 18 Bir çalışmanın sonunda yer alan kaynakça listesi, çalışmayı belgeler ve her bir kaynağın yeniden bulunması ve tanımlanması için gerekli bilgiyi sağlar. Yazarlar, anlaşılır bir biçimde referansları seçmeli ve bu liste sadece çalışmanın araştırılması ve hazırlanmasında kullanılan kaynakları kapsamalıdır. Kaynaklar, kaynakça listesinde yazar soyadına göre alfabetik olarak dizilir. Kitap ve dergi isimleri italik ya da koyu olarak yazılmalıdır. Kaynak bilgileri sayfa başından başlatılır. Bir satıra sığmayan kaynak gösterimlerinde, ikinci satır bir cm (4-7 karakter) içerden başlatılır. Süreli Yayına İlişkin Genel Form Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi ya da Adı. (Tarih). Makalenin Adı. Derginin Adı, Cilt (sayı), sayfa no. Dergi adı dışında derginin cilt numarası da italik ya da koyu yazılır. Yılda bir sayıdan fazla yayınlanan dergilerde cilt sayısı dışında bir de sıra sayısı veriliyorsa, cilt yanına parantez içinde derginin sayısı italik ya da koyu olmaksızın, yazılır. Kitaba İlişkin Genel Form Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi ya da Adı. (Yıl). Kitabın adı. (Baskı sayısı). Yayın Yeri: Yayınevi. Süreli Yayın Örnekleri Bir Dergide Tek Yazarlı Makale Acuner, Taner. (2001). Toplam Hizmet Kalitesi Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti Sağlamadaki Rolü. Pazarlama Dünyası Dergisi. Yıl: 15, Sayı: 88, Haveman, H.A. (1993). Follow the Leader: Mimetic Isomorphism and Entry into New Markets. Administrative Science Quarterly, 38,

19 19 Bir Dergide Üç Ya Da Dört Yazarlı Makale Borman, W.C., Hanson, M.A., Oppler, S.H., Pulakos, E.D., and White, L.A. (1993, May). The People in Organization. Organizational Management, 41, French, J.R.P., Israel, J., and As, D. (1960). An Experiment on Participitation in a Norweigan Factory. Human Relations, 13 (1), Bir Dergide Altı Ya Da Daha Çok Yazarlı Makale Kahraman R.C., Borman, C., Hanımgil, M., Özler, H., Perçin, D., ve Sergen, L. (1993). Kroner Kalp Rahatsızlığının Belirlenmesinde Rol Oynayan Faktörler. Sağlık Psikolojisi,12 (2), Baskıda Olan Makale Zekeriya, M., ve Kermenek, S.C. (Baskıda). Suçlu Davranışların Kalıtsal Kökenleri Var mıdır? Çocuk Psikolojisi, 17, Günlük Gazetede Yazarsız Makale Yazarsız çalışmalar, çalışmanın adının ilk kelimesine göre kaynakça listesine girer. Metin içinde kaynak göstermede ise, kısa bir başlık parantez içinde verilir ( New Drug, 1993). Sayfa numaralarından önce İngilizce ise, p., Türkçe ise s. kullanılabilir ya da bu semboller kullanılmadan sadece sayfa numarası verilebilir. New Drug Appears to Sharply Cut Risk of Death From Heart Failure. (1993, July 15). The Washington Post, p. A12. Sağlıklı yağ reçetesi. (4 Nisan 1993). Hürriyet, s.15. Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik. (17 Nisan 2003). Resmi Gazete, Abstract

20 20 Woolf, N., J., Young, S.L., Fanselow, M.S., and Butcher, L.L. (1991). Alteration in Cortex by Pavlovian Conditioning. Society for Neuroscience Abstracts, 17, Eğer süreli yayının adı abstracts kelimesini içermezse, abstract adı ile nokta arasına, köşeli parantez içinde, [abstract] yerleştirilir. Yıllık Olarak Yayımlanan Süreli Yayın Fiske, S.T. (1993). Social Cognition and Social Perception. Annual Review of Psychology, 44, Bir Dergide Çeviri Makale Makale hangi dile çevrildi ise, makale adı o dilde verilir. Çevirenin adı, örnekte gösterildiği gibi makalenin isminin ardından parantez içinde verilir. Bruce, T. (1994). Çocukların Yaşamında Oyunun Rolü (Çev. A.F. Altınoğlu). Eğitim ve Bilim, 18 (92), (Orijinal makalenin yayım tarihi, 1970) Çevirilerden yapılan alıntılar, metin içinde gösterilirken yazarın soyadından sonra, sırasıyla orijinal tarih ve çeviri tarihi verilir. Örnek: Bruce e (1970/1994) göre dır. Kitap Örnekleri Doğaner, Suna. (2001). Türkiye nin Turizm Coğrafyası. İstanbul : Çantay Kitabevi. Koçel, Tamer. (2001). İşletme Yöneticiliği. (8. Basım). İstanbul : Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Alp, Ali. (2000). Finansın Uluslararasılaşması; Finansal Krizler, Çözüm Önerileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Mengi, Mine. (2000). Divan Şiiri Yazıları. Ankara : Akçağ Yayınları. Pfeffer, J. (1997). New Directions for Organization Theory Problems and Prospects. New York : Oxford University Press. Yazarı ve Yayımcısı Bir Kurum Olan Kitap

21 KKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü İzleme ve Koordinasyon Dairesi. (2001). Ekonomik ve Sosyal Göstergeler. KKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü. Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated Resident Population by Age and Sex in Statistical Local Areas, New South Wales, June 1990 (No ). Conberra, Australian Capital Territory: Author. Devlet Planlama Teşkilatı. (2005). Ekonomik ve Sosyal Göstergeler ( ). Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı. 21 Bir Editör (Veya Editörler) Tarafından Hazırlanmış Kitap Nee, V. (2001). Sources of the New Institutionalism. In M.C. Brinton and V. Nee (Eds.), USA. Stanford University Press, pp Sayılan F. ve A. Yıldız. (Editörler). (2006). Yaşam Boyu Öğrenme. Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Pegema Yayıncılık. Çeviri Kitap Bachelard, Gostan. (1999). Ateşin Tin Çözümlemesi (Çev. N. Bezel). Ankara, Öteki Kitabevi. Prokopenko, Joseph. (1998). Verimlilik Yönetimi: Uygulamalı El Kitabı (Çev. Olcay Baykal ve diğerleri). Ankara, MPM Yayınları. Freire, Paulo. (1991). Ezilenlerin Pedagojisi. (Çev. D. Hattatoğlu ve Erol Özbek) İstanbul, Ayrıntı Yayınevi. (Eserin orijinali 1982 de yayımlandı). Çeviri kitaplardan yapılan alıntılar metin içinde gösterilirken yazarın soyadından sonra, sırasıyla orijinal tarih ve çeviri tarihi verilir. Örnek: Hollingsworth ve Hoover e (1991/1999) göre... dır. Freire (1982/1991) okuma yazma öğretiminde,... dır.

22 22 Ansiklopedi Veya Sözlük Türk Dili Kurumu (1988), Türkçe Sözlük (Yeni Baskı). Ankara : TDK. Sadie, S. (Ed). (1980). The New Grove Dictionary of Music and Musicians. (6 th ed. Vols. 1-20). London: Macmillan. Editörler Tarafından Yayına Hazırlanmış Bir Kitapta Bir Makale ya da Bölüm Clark, N. (1998). Evolutionary Theories in Economic Thought. Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R.R., Silverberg, G. And Soete, L. (Eds.), Technical Change and Economic Theory (p ). London: Pinter. Bjork, R.A. (1989). An Adaptive Mechanism in Human Memory. In H.L. Roediger and F.I.M. Craik (Eds.), Varieties of Memory and Consciousness (p ). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Gülmez, Mesut. (2006). Kesintisiz İnsan Hakları Öğretimi ve Eğitimi. Sayılan, F. ve A. Yıldız. (Editörler).Yaşam Boyu Öğrenme. İkinci Baskı. Ankara. Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Pegema Yayıncılık, ss Önce makalenin ya da bölümün yazarı verilir. Henüz baskıda olan eserler için, yayın yılı yerine baskıda (in press) yazılır. Editör varsa editörden önce, yoksa kitabın adından önce In kelimesi yazılır (İngilizce bir eser için). Bir Sempozyumda Sunulan Yayımlanmamış Bir Çalışma

23 23 Okumuş, F. (23-25 Kasım 2001) Yılı Başında Ortaya Çıkan Ekonomik Krizin Bodrum daki Konaklama İşletmeleri Üzerine Etkileri. II. Ulusal Türkiye Sempozyumunda Sunuldu, İzmir. Tuncel, M. (2004, July). Observation on the Islands of Turkey in the Aegean Sea. Paper presented at the Second National Aegean Islands Symposium, Gökçeada, Çanakkale, TURKEY. Johnson, R.S. (1991, January). Early Data on Trauma Symptom. Paper presented at the First International Congress of Medicine, San Diego, CA. Köklü, N. (25-27 Kasım 1996). Üniversite Öğrencilerinin İstatistik Kaygı Puanlarına Etki Eden Faktörler. Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumunda sunuldu, Ankara. Doktora ya da Yüksek Lisans Tezleri Üniversiteden Elde Edilen ve Dissertation Abstracts International (DAI) da Özetlenen Doktora tezi Ross, D.F. (1990). Unconscious Transference (Doctoral dissertation, Cornell University, 1990). Dissertation Abstracts International, 54, Tezin bir kopyası kaynak olarak kullanıldıysa, DAI nın cilt ve sayfa numaralarının yanı sıra tezin yılı ve üniversite adı verilir. Yılları farklı ise, metin içinde her iki yıl da kronolojik olarak verilir. Yayımlanmamış Doktora Tezi

24 24 Temurçin, Kadir. (2004). Isparta İli Ekonomik Coğrafyası. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Bakoğlu, Refika. (1999). Orta Kademe Yönetimin Stratejik Rolleri İle Örgütsel Performans İlişkisi ve Stratejik Rollere İlişkin Uygulama Örnekleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Başdin, Refai. (2002). Hizmet İşletmelerinde Hizmet Etkinliği ve Verimliliği Sağlamada Veri Tabanı ve Örnek Uygulamalar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Almedia, D.M. (1990). Fathers Participation in Family Work. Unpublished master s thesis, University of Victoria, Canada. İnternet Ortamından (Web Sayfalarından) Elde Edilen Bilgiler İçin Kaynakça Listesi Hazırlama Yazarı ve Yayımlandığı Dergisi Belli Olan Bir Makale Beach, Dennis. (December 2003). A Problem of Validity in Education Research. Qualitative Inquiry, Vol. 9; Web: reprint/9/6/859 adresinden 8 Ocak 2007 de alınmıştır. Brown, J. R.. ve Dev, C. (1999). Looking Beyond Revpar. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol. 40, Issue. 2; 23-

25 Web:http://www.sciencedirect.com adresinden 12 Şubat 2007 de alınmıştır. Yazarı Belli Olmayan Ancak Yayımlandığı Dergisi Belli Olan Bir Makale From character to personality. (1999, Dec). APA Monitor, 30 (11). Web: 22 Ağustos 2000 de alınmıştır. Özet (Abstract) Rosenthal, R. (1995). State of New Jersey v. Margaret Kelly Michaels: An 6.Dil ve Anlatım overview [Abstract]. Psychology, Public Policy and Law, 1, Web: 25 Ocak 1996 da alınmıştır. Hazırlanacak tezlerde yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmalı ve anlatımın akıcı olmasına dikkat edilmelidir.özellikle düşüncelerin herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmasına imkan verecek cümleler kullanılmalı; paragraflarda fikir bütünlüğü bulunmasına ve bölümler arası bağlantıların kurulmasına özen gösterilmelidir. Bir araştırma raporu, her şeyden önce bilimsel bir çalışmanın okuyucuya duyurulması aracıdır.bu nedenle tezlerde bilimsel bir anlatım benimsenmelidir.anlatımda özne olarak birinci tekil ve çoğul kişi hiçbir zaman yer almamalı;bunun yerine daima üçüncü tekil kişi kullanılmalıdır.ayrıca genelde geniş zamanlı ve edilgen yapılı cümleler tercih edilmelidir.örneğin; yaptığım çalışmada, memleketimizde, günümüzde yerine yapılan çalışmada, Türkiye de, 2007 yılında şeklinde ifadelere yer verilmelidir. Tezlerin yazımında, yazım ve noktalama kurallarına titizlikle uyulmalıdır.yazım ve noktalama kuralları için Türk Dil Kurumu tarafından son yayımlanan yazım kılavuzu esas alınır. Tezde kullanılan terimlerde birlik sağlanmalıdır.örneğin; tez metninde kanun/yasa tabiat/doğa, teori/kuram gibi aynı anlama gelen terimlerin hangisi benimsenecekse, o terim kullanılmalıdır.başka kaynaklardan aynen yapılan aktarmalar, bu kuralın dışındadır. Tezde alt alta başlık vermekten kaçınılmalı; bir başlık yazıldığında o başlığın altına anlatılacak konular birkaç cümleyle açıklandıktan sonra alt başlıklara geçilmelidir. EK 1: DIŞ KAPAK T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

26 26 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ANABİLİM DALI İŞLETMELERDE ETKİN BİR PERFORMANS YÖNETİMİ ARACI OLARAK KIYASLAMA TEKNİĞİNDEN YARARLANMA: KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA DOKTORA TEZİ Barış ERDEM Balıkesir, 2007

27 B. ERDEM BAÜ 2007 DOKTORA TEZİ 27 EK 2: SIRT YAZISI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ANABİLİM DALI İŞLETMELERDE ETKİN BİR PERFORMANS YÖNETİMİ ARACI OLARAK KIYASLAMA TEKNİĞİNDEN YARARLANMA: KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA DOKTORA TEZİ Barış ERDEM Balıkesir, 2007

28 28 EK 3: İÇ KAPAK T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ANABİLİM DALI İŞLETMELERDE ETKİN BİR PERFORMANS YÖNETİMİ ARACI OLARAK KIYASLAMA TEKNİĞİNDEN YARARLANMA: KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA DOKTORA TEZİ Barış ERDEM Tez Danışmanı Doç. Dr. Oya Aytemiz SEYMEN Balıkesir, 2007

29 29 EK 4: TEZ ONAY SAYFASI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ONAYI Enstitümüzün.Anabilim Dalı nda.numaralı. in hazırladığı... konulu DOKTORA/YÜKSEK LİSANS tezi ile ilgili TEZ SAVUNMA SINAVI, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca. tarihinde yapılmış, sorulan sorulara alınan cevaplar sonunda tezin onayına OY BİRLİĞİ/OY ÇOKLUĞU ile karar verilmiştir. Başkan İmza.. Unvanı, Adı-Soyadı Üye.İmza.. Unvanı, Adı-Soyadı (Danışman) Üye.İmza.. Unvanı, Adı-Soyadı Üye.İmza.. Unvanı, Adı-Soyadı Üye.İmza.. Unvanı, Adı-Soyadı Üye.İmza.. Unvanı, Adı-Soyadı Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduklarını onaylarım. / /2007 Enstitü Müdürü (Unvanı, Adı, Soyadı)

30 30 EK 5: TÜRKÇE ÖZET ÖZET İŞLETMELERDE ETKİN BİR PERFORMANS YÖNETİMİ ARACI OLARAK KIYASLAMA TEKNİĞİNDEN YARARLANMA: KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA ERDEM, Barış Doktora, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Oya Aytemiz SEYMEN 2007, 359 Sayfa

31 Anahtar Kelimeler: , , , ,---,

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU BURDUR- 2012 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2.GENEL YAZIM PLANI... 1 2.1. Kâğıt Özellikleri ve Sayfa Düzeni... 1 2.2. Bölüm Başlıkları...

Detaylı

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER İ ENSTİTÜİ ÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI Giresun 2014 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI GİRİŞ Bilimsel

Detaylı

MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GĐRĐŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 33. ve 50. maddeleri gereğince, Lisansüstü

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİYLE İLGİLİ AŞAMALAR VE YAZIM KURALLARI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİYLE İLGİLİ AŞAMALAR VE YAZIM KURALLARI 1 T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİYLE İLGİLİ AŞAMALAR VE YAZIM KURALLARI Amaç: Tez yazım kuralları çalışması; İstanbul Sabahattin Zaim

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SİVAS 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.. ii 1. GİRİŞ... 1 2. GENEL BİÇİM ve YAZIM PLANI... 2 2.1 Tez Yazımında Kullanılacak

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU DİYARBAKIR- 2013 ÖNSÖZ Tez Yazım Kılavuzu nun amacı; Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Dicle Üniversitesi

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ ZONGULDAK 2006 İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER... i 1. AMAÇ VE KAPSAM... 1 2. TEZLERDE

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik Eser Raporu Yazım ve Basım Yönergesi

Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik Eser Raporu Yazım ve Basım Yönergesi T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA VE YAZMA KILAVUZU (Kılavuzu Bilgisayarınıza Kaydetmek İçin Tıklayınız) Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ. AMAÇ VE YAKLAŞIM Madde : Yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı tüm anabilim ve bilim dallarıyla diğer

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU ISPARTA 2011 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTITÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU HAZIRLAYANLAR: Doç.Dr.Ali

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK I. Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez/Rapor Yazım Esaslarının amacı; Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Istanbul 2007 1 /49 Bu kılavuz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu'nun

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Bu dokuman; Tezsiz Yüksek Lisans Programları nda 3. Dönem sonunda hazırlanan Bitirme Projesi ilgili konulara açıklık getirmeyi, uygulamada görülen farklılık

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. LİSANSÜSTÜ TEZ ve PROJE YAZIM KILAVUZU

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. LİSANSÜSTÜ TEZ ve PROJE YAZIM KILAVUZU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ ve PROJE YAZIM KILAVUZU İstanbul, 2013 İÇİNDEKİLER Sayfa No. GİRİŞ... 1 1. TEMEL İLKELER ve KAVRAMLAR... 1 1.1. Temel İlkeler... 1 1.2.

Detaylı

LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KASIM 2014 ISPARTA ÖNSÖZ Bu yazım kılavuzunun amacı Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında tamamlanan lisansüstü tezlerin hazırlanmasında

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Çanakkale Şubat, 2014 Önsöz Tez Yazım Kılavuzu nun amacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu yönergenin amacı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nde görev yapan AB Uzman Yardımcısı ve/veya Yardımcılarının

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler - Tezlerde kullanılan terimlerde birlik sağlanmalıdır. (Örneğin, tez metninde kanun / yasa, tabiat / doğa, teori / kuram gibi aynı anlama gelen terimlerin hangisi tercih

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ESKİŞEHİR 2010 İçindekiler Sayfa Önsöz iv 1. Giriş 1 2. Tezin Biçimsel Özellikleri 1 2.1. Kâğıt Ölçüsü ve Özellikleri 2 2.2. Yazı Biçimi 2 2.3. Başlıklar 2

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bursa 2011 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GİRİŞ... 1 Sayfa II. YAZIM DİLİ... 1 A. ANLATIM VE ÜSLUP... 1 B. İMLÂ VE NOKTALAMA...

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE YAZIM KILAVUZU

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE YAZIM KILAVUZU T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE YAZIM KILAVUZU İSTANBUL, 2012 GİRİŞ 1. BÖLÜM TEZİN HAZIRLANMASI 1.1. Giriş 1.2. Konu Seçimi ---------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL Ek-36 T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1- Amaç ve Kapsam... 4 2- Görünüm Standartları... 4 2.1. Tez Dış,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TEZ YAZIM KILAVUZU Yüksek Lisans ve Doktora programlarında Tez yazımı için hazırlanan bu kılavuz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2010 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ 2 1.1.Kılavuzun Amacı 2 1.2. Tezin Bölümleri 2 Ön Sayfalar 4 Tez Metni 4 2. TEZİN BİÇİM VE

Detaylı

BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU

BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU Ardahan 2013 1. TEZ DÜZENİ Bitirme tezleri aşağıdaki düzene göre hazırlanmalıdır. Dış Kapak İç Kapak Sayfası Ön

Detaylı