HARUN KAYNAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ESKİ BAŞ HESAP UZMANI ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HARUN KAYNAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ESKİ BAŞ HESAP UZMANI 22.04.2014-ANKARA"

Transkript

1 HARUN KAYNAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ESKİ BAŞ HESAP UZMANI ANKARA

2 ÖĞRENİRKEN NELER GÖRECEĞİZ?... Enerji Sektörüne İlişkin Kanunlar, Elektrik Sektörüne Yönelik Vergi ve Fonlar, Enerji Sektörünün Teşvik Mevzuatı İçindeki Yeri, Enerji Sektörüne Yönelik Diğer Kanunlarda Yer Alan Vergi Muafiyetleri, Sorunlar&Çözüm Önerileri.

3 DÜZENLEMEYE NEREDEN BAŞLADIK? yılında enerji sektöründeki liberalleşme hareketi üzerine düzenleyici kuruluş olarak EPDK kurulmuştur. Yasal süreç; 4628 sayılı Kanun ile elektrik piyasası (2001), 4646 sayılı Kanun ile doğalgaz piyasası (2001), 5015 sayılı Kanun ile petrol piyasası (2003), 5307 sayılı Kanun ile LPG piyasası (2005), düzenlemeleriyle başlamıştır.

4 ELEKTRİK PİYASASI LİBERALLEŞMEYE NEREDEN BAŞLADI? sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun (1984), 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (2001), 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (2005), 6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2010), 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (2013).

5 ELEKTRİK SEKTÖRÜNÜN MUHATAP OLMADIĞI VERGİ VE FON VAR MI? Tüketiminden Alınan Vergi ve Fonlar Elektrik Tüketim Vergisi (BTV) TRT Payı Enerji Fonu KDV Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler Kurumlar Vergisi (ve Geçici Vergi) İşlem Üzerinden Alınan Vergiler Damga Vergisi Harç

6 SEKTÖRE VERGİLER NEREDEN GELİYOR? Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 34 inci maddesi, (BTV) 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu nun 4/c maddesi, (TRT Payı) 3096 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi, (Enerji Fonu) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu.

7 ELEKTRİK TÜKETİMİNDEN VERGİ Mİ OLUR? Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun (1981) 35 inci maddesiyle Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi (Belediye Tüketim Vergisi) geldi. Elektrik Piyasası Kanununa göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve vergi dairesine yatırılmasından sorumludurlar. Gelir İdaresi Başkanlığı nın tarihli yazısında, doğalgaz tüketiminde bu verginin olamayacağı söylendi. Vergi, tahsil edilen elektrik bedelleri üzerinden genel oran olarak % 5 (istisnaen % 1 uygulandığı sektörler de var.) her izleyen ayın 20 sine kadar vergi dairesine beyan edilir ve ödenir.

8 HERKES TÜKETİM VERGİSİNİ ÖDEYECEK Mİ?... Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen aşağıdaki sosyal kuruluşlar BTV den muaftır: Hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri, Rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları, Doğum ve çocuk bakımevleri, kreşler, Sanatoryum, prevantoryum gibi sağlık kuruluşları, Düşkünler evi, yetimhaneler ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı işyerleri gibi sosyal yardım kuruluşları.

9 HER İŞLEMDE TÜKETİM VERGİSİ ÖDENECEK Mİ?... A- Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık ibadethaneler olarak; Camilerde, Mescitlerde, Kiliselerde, Havralarda, B- Milletlerarası; Panayırda, Sergi ve Fuarlarda, Bunların giriş yerlerinde ve mal teşhir edilen ve satılan pavyonlarda, C- Doğrudan doğruya elektrik ve havagazı üreten, dağıtım ve istihsal müesseselerinde, tüketilen elektrik BTV den müstesnadır.

10 TRT PAYI NEREDEN ÇIKTI? Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu nun (1984) 4/c maddesinde şu hükümler yer alıyor: Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler.

11 PAY MI VERGİ Mİ? DEVE Mİ KUŞ MU?... TRT payı kaynağını kanundan almaktadır ancak bir vergi değildir. Bütçe ilkeleri gereği belli bir vergi veya harcın belli bir kamu harcamasına ya da kamu kuruluşuna tahsis edilmesi mümkün değildir. TRT payının tarh, tahakkuk ve tahsilinde Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanmıyor. Kamu alacakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun a göre takip ve tahsil edilirler. TRT payları ise 2004 sayılı İcra İflas kanunu hükümlerine göre takip ediliyor. Ancak 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı hesaplanıyor. (Aylık gecikme zammı oranı % 1,40)

12 BU PAYI ÖDEMEKTEN KAÇABİLEN VAR MI?... Organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, serbest tüketici olarak tedarikçilerden katılımcıları için temin ettikleri enerjiye ilişkin olarak Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna ayrıca pay yatırmaz. Neden sadece OSB ler?... Sanayi ve ticaretle uğraşanlar neden değil?...

13 VERGİ VE PAYLAR YETMEDİ BİR DE FON MU VAR? sayılı Kanunun Geçici 4.maddesinde Enerji Fonu hayatımıza ortak olmuştur. Bu fon, elektrik enerjisi sektöründe yapılacak araştırma, geliştirme, etüt, proje, denetim faaliyetleri ile kurulacak tesislere finansman yönünden destek ve elektrik enerjisi fiyatlarında istikrar sağlamak üzere Enerji Bakanlığı nezdinde kurulmuş ve tüzel kişiliği haiz Elektrik Enerjisi Fonu'nun giderlerini karşılamak amacıyla ihdas edilmiştir. Bu fon, elektrik enerjisi perakende satış bedeli ve kayıp kaçak bedeli üzerinden % 1 (yüzde bir) oranında alınır. Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, fon bedelini faturada ayrıca gösterir ve bu payı Enerji Bakanlığı Merkez Saymanlığı na öderler.

14 YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Yatırım konusunun teşvik edilmeyecek yatırım konuları arasında ve bölgesel veya büyük ölçekli yatırımlar arasında olmaması, Belirlenen asgari yatırım tutarı şartının sağlanıyor olması, durumunda yatırımlar bu kapsamda desteklenir Yatırım konusunun yatırım yapılacağı il için belirlenen yatırım konularından olması, Belirlenen asgari yatırım tutarı ya da kapasite şartının sağlanıyor olması, durumunda yatırımlar bu kapsamda desteklenir Yatırım konusunun seçilmiş yatırım konularından biri olması, Belirlenen asgari yatırım tutarı şartının sağlanıyor olması, durumunda yatırımlar bu kapsamda desteklenir

15 GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Destek Unsurları KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi SSK Pr. İşveren His. Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği

16 Teşvik Belge Türleri Yatırımın Cinslerine Göre 3 grupta incelenir 1 1)Komple Yeni Yatırım 2 3 2)Tevsi 3)Diğer (Tamamlama, modernizasyon, yenileme vb.)

17 ENERJİ KAPSAMA ALANI DIŞINDA MI? Doğalgaza dayalı elektrik üretimi, 2012/3305 sayılı BKK Ek:4 te desteklenmeyecek sektörler arasında sayılmakta ve elektrik üretimi sektörü kural olarak sadece Genel Teşvik Sisteminden yararlanabilmektedir. Ancak Enerji Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2/4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları öncelikli yatırım kapsamına alınmıştır.

18 KDV TEŞVİĞİNDE UMUT OLMALI MI? 3065 sayılı KDV Kanunu nun İstisnaların Sınırı başlıklı 19 ncu maddesi: 1. Diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir. Katma değer vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. 2. Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

19 BAŞKA KANUNLARDA DA UMUT YOK MU? 6446 sayılı Kanun un geçici 4/1-b maddesi ile, tarihinden önce ilk defa işletmeye girecek üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler harçtan düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna tutulmuştur. Tesise ait lisans üzerinde yazılı olan işletmeye geçiş tarihi ten sonrası olması durumunda veya yatırım döneminden sonraki işlemlere hiçbir şekilde damga vergisi istisnası uygulanamayacak.

20 BAŞKA KANUNLARDA DA UMUT YOK MU? Yine 6446 sayılı Kanunun 11. md ile, organize toptan elektrik piyasalarında yapılan işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlara damga vergisi istisnası getirilmiştir. Aynı Kanunun 25. md ile, 26/6/2003 tarihinden itibaren DSİ tarafından yapılan ve ortak tesis yatırım bedeli geri ödemesi ihtiva etmeyen su kullanım hakkı ve işletme esaslarına ilişkin anlaşmalar ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden ve yapılan işlemler harçtan müstesnadır.

21 BAŞKA KANUNLARDA DA UMUT YOK MU? 6446 sayılı Kanunun Geçici Md. 3 ile, 31/12/2023 tarihine kadar özelleştirme kapsamında yapılan devir, birleşme, bölünme, kısmi bölünme işlemlerine hem kurumlar hem de KDV istisnası getirilmiştir. Maddenin ilk halinde süre sınırı 31/12/2012 iken, bu süre 2023 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

22 BAŞKA KANUNLARDA DA UMUT YOK MU? Buna göre; Elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik üretim tesis ve/veya şirketlerinin özelleştirilmesi çalışmaları kapsamında; 31/12/2023 tarihine kadar yapılacak devir, birleşme, bölünme, kısmi bölünme işlemleriyle ilgili olarak ortaya çıkan kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu madde kapsamında yapılacak işlemler nedeniyle zarar oluşması hâlinde, bu zarar kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaz. Yapılan bu bölünme işlemleri 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yapılan bölünme işlemi olarak kabul edilir. Bu madde kapsamında yapılacak teslim ve hizmetler katma değer vergisinden müstesnadır. ( Kısmi İstisna )

23 HİÇ DEĞİLSE ÖTV DE DE Mİ TEŞVİK YOK? 4760 sayılı ÖTV Kanunu nun geçici 5 nci maddesinde, akaryakıt ve motorinden yalnızca elektrik üretimine ilişkin birincil yakıt teslimlerinde 31/12/2019 tarihine kadar ÖTV istisnası uygulanacaktır. Aynı maddede, doğalgazla çalışan elektrik santrallerinde kesinti veya kısıntıya gidilmesi halinde bu santrallerin Enerji Bakanlığı talimatı ile ikincil yakıtla (akaryakıt ve motorinden) elektrik üretmeleri halinde kullandıkları ikincil yakıt alımlarının özel tüketim vergisinden istisna edilecektir.

24 PETROL SEKTÖRÜNE TEŞVİK YOK MU? KDV Kanunu Md. 13 nde, Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler ile aynı Kanun hükümlerine göre boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler KDV den istisna tutulmuştur. ( Tam İstisna ) İstisna sadece petrol kanununa istinaden yapılan teslim ve hizmetler ile inşaatlar için geçerlidir.

25 PETROL VE DOĞALGAZDA TEŞVİK YOK MU? Ayrıca, KDV Kanunu nun 17/4-j maddesine göre, boru hattı ile yapılan yabancı ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınması hizmetleri KDV den istisnadır. ( Kısmi İstisna ) Buna göre; hem petrolün hem de doğalgazın boru hattı ile taşınması KDV den istisna ( kısmi istisna ) olmasına karşılık, sadece petrol boru hattı inşası ve modernizasyonu KDV den istisna ( tam istisna ). Doğalgaz boru hattı yapımına (inşasına ve modernizasyonuna) KDV istisnası getirilmesi ise gündemdeki konulardan bir tanesi.

26 PETROL SEKTÖRÜNE TEŞVİK YOK MU? 6491 sayılı Yeni Petrol Kanunu nun 25 nci maddesi kapsamında petrol hakkı sahiplerinin petrol arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler damga vergisinden muaf tutulmuştur. Aynı Kanun un 13 ncü maddesine göre; petrol hakkı sahibinin bizzat veya bir temsilci veya Genel Müdürlükçe kabul edilmiş bir müteahhidi vasıtasıyla kendi adına, doğrudan petrol işlemlerinde kullanılacak ve Genel Müdürlükçe onaylanan malzemeyi, ekipmanı, akaryakıtı, kara, deniz ve hava nakil vasıtalarını ithal etmesi ya da yurt içinden teslim alması gümrük vergisinden, yapılan işlemler harçlardan, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

27 DOĞALGAZA TEŞVİK YOK MU?... Genel olarak bakıldığında, var olan vergi teşviklerin elektrik ve petrol sektörüne yönelik olduğu söylenebilecektir. Peki doğalgaz sektörü unutuldu mu? 4646 sayılı doğalgaz piyasası kanununda değişiklik öngören taslak 2012 yılında görüşe sunuldu. Buna göre; doğalgaz piyasasında faaliyet gösterecek şirketlerin (lisanslı şirketlerin) kendi aralarında yapacakları sözleşmeler damga vergisinden muaf olacak. BOTAŞ ve İGDAŞ Özelleştirme İdaresine devredilecek ve yeniden yapılandırılacak. Yeniden yapılanma kapsamında Kurumlar vergisi alınmayacak, KDV den istisna olacak, damga vergisi ve harç ödenmeyecek.

28 GÜNDEMDEKİ KONULAR Cari açığı azaltmak için büyük çaplı enerji projelerine KDV istisnası getirilmesi gündemde. Bakanlar Kurulu nda imzaya açılan düzenlemeye göre, (KDV) Kanunu nda değişiklik yapılarak ham petrol ve doğalgazın boru hatları ile taşımacılığını yapan belge sahiplerine yönelik istisna uygulaması yapılacak. Boru hattı yapımı için alınan malzeme için KDV ödenmeyecek. Böylelikle, aralarında 7 milyar dolarlık Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) gibi büyük projelerin de bulunduğu yatırımlara KDV desteği sağlanacak.

29 ELEKTRİK FATURASI NEDEN CEP YAKIYOR? Enerji Fonu, BTV, KDV, TRT Payı da dikkate alındığında, her birinin matrahı ve oranı farklı olduğu düşünüldüğünde, mesken için elektrik faturasında ödenen her 100 TL nin TL si devlete vergi ve vergi benzeri mali yük olarak ödendiği görülecektir. Tüketicinin ve sektörün sırtındaki bu ağır yükün hafifletilmesi için, öncelikle KDV hariç alınan vergi ve fonların kaldırılmasını öneriyoruz. Temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde düşük oran uygulanabildiğine göre, enerji sektöründeki KDV oranının da en azından %8 e düşürülmesini öneriyoruz.

30 SORUNLAR& ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KDV Kanunu nun geçici 29.maddesinin kapsamı genişletilerek elektrik dağıtım ve üretim şirketlerinin yapacakları yatırımlar da bu kapsama alınmalıdır. Bu şekilde enerji yatırımlarına KDV istisnası getirilerek sektöre canlılık getirilebilecektir.

31 SORUNLAR&ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Sektör üzerinde ciddi bir damga vergisi yükü var. Piyasaların liberalleşmesi adına özellikle kontrat değişimlerinde damga vergisinin tamamen kalkmalı. (Sözleşmelerin sadece tarafları değişirse ¼ oranında damga vergisi alınır. (DVK Md.: 14) (Önemli bir bilgi: 2014 yılı damga vergisi tavanı ,40 TL)

32 SORUNLAR& ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Tahsil Edilemeyen Faturaların KDV si, TRT Payı ve Enerji Fonu ödenmesi dağıtım ve perakende sektörünü finansal olarak sıkıntıya sokuyor. Bunun yerine; Vergi Usul Kanunu nda düzenleme yapılarak eskiden olduğu gibi öncelikle ihbarname düzenlenmesi, tahsilat halinde fatura düzenlenmesi yoluna gidilmelidir.

33 TEŞEKKÜRLER

Elektrik piyasasına özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Şubat 2015

Elektrik piyasasına özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Şubat 2015 Elektrik piyasasına özgü vergisel konular Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Şubat 2015 İçindekiler 1. Elektrik piyasasında faaliyet gösterecek tüzel kişiler 2. Lisans yükümlülükleri 3. Elektrik

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı

BÜLTEN. KONU: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet Đşhanı K:5 35210 Alsancak - Đzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 19.06.2012 SAYI :2012-048

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ

KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ I. GİRİŞ Türkiye de kayıt dışı ekonominin vergiye yansıyan yönünü göz önüne aldığımızda özellikle dolaysız vergi olarak nitelendirdiğimiz gelir ve kurumlar vergisinin toplam vergi

Detaylı

a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri,

a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri, KANUN NO: 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kabul Tarihi: 25 Ekim 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Kasım 1984 - Sayı: 18563 5.t. Düstur, c.24 - s. BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI (Kütahya) 500.000 (10 kişi istihdam) 31.12.2013'e kadar

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI (Kütahya) 500.000 (10 kişi istihdam) 31.12.2013'e kadar Teşvikler 4. Bölgede yer alan Sektörler için Kütahya da bölgesel teşvik kapsamında yatırımcılara sunulan avantajlar hakkında aşağıdaki tablodan örnek uygulamalarını görebilirsiniz. Destek Unsuru BÖLGESEL

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Resmi Gazete Tarihi 29/05/1981 Resmi Gazete No 17354 Kanun No 2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Madde 1 (3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle

Detaylı

A. MURAT YILDIZ YMM & YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN VERGİSEL BOYUTU

A. MURAT YILDIZ YMM & YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN VERGİSEL BOYUTU 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN TANITIMI Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com KIBRIS 09.11.2012 2 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN TANITIMI SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin Genel Tanıtımı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.03.2009 Sayı: 2009/39 Ref: 4/39

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.03.2009 Sayı: 2009/39 Ref: 4/39 SĐRKÜLER Đstanbul, 03.03.2009 Sayı: 2009/39 Ref: 4/39 Konu: 5838 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YAYINLANMIŞTIR 28.02.2009 tarihli ve Mükerrer 27155 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

I N V E S T M E N T G U I D E 1

I N V E S T M E N T G U I D E 1 INVESTMENT GUIDE 1 2 YATIRIM KILAVUZU INVESTMENT GUIDE YATIRIM KILAVUZU 3 YATIRIM KILAVUZU 1. Türkiye ye Giriş 1.1 Çalışma İzni Nasıl Alınır? 1.2 Oturma İzni Nasıl Alınır? 2. Türkiye de İş Kurmak? 3. Varlık

Detaylı

MADDE 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:

MADDE 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: KANUN NO: 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kabul Tarihi: 25 Ekim 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Kasım 1984 - Sayı: 18563 5.t. Düstur, c.24 - s. BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN

Detaylı

ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA)

ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA) ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ KILAVUZ Haziran / 2014 www.asmmmo.org.tr

Detaylı

7 Nisan 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29319 KANUN

7 Nisan 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29319 KANUN 7 Nisan 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29319 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/3/2015 MADDE 1 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı

Detaylı

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Batman Teşvik Sistemi kaspamında 6.Bölge de yer almaktadır. Teşvik Sistemi ve Destek Unsurları Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet. BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu

BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet. BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu Kanun Adı: KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun No: 3065 Kabul Tarihi: 25/10/1984 Resmi Gazete Sayısı: 18563 Resmi Gazete Tarihi: 2/11/1984 Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler Madde 1- Türkiye'de yapılan

Detaylı

Yatırım Teşvikleri (II)

Yatırım Teşvikleri (II) Yatırım Teşvikleri (II) Geçen haftaki yazımızda 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet. BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu

BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet. BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu Kanun Adı: KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun No: 3065 Kabul Tarihi: 25/10/1984 Resmi Gazete Sayısı: 18563 Resmi Gazete Tarihi: 2/11/1984 Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler Madde 1- Türkiye'de yapılan

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ KANUNU

KATMA DEĞER VERGĠSĠ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGĠSĠ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ ADIM ADIM UYGULAMA REHBERİ TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2013 i ii İÇİNDEKİLER KATMA

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ

KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ NİSAN 2013 Sayı:295 ÖZEL EKİ KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ İrfan VURAL E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ İrfan VURAL

Detaylı

b) (5602 sayılı Kanunun 10/5-a maddesiyle değişen bent Yürürlük; 01.04.2007)Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması, (1)

b) (5602 sayılı Kanunun 10/5-a maddesiyle değişen bent Yürürlük; 01.04.2007)Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması, (1) Kanun: 3065 - KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler Madde 1 Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: 1. Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest

Detaylı

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ 1 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir ANKARA 02.08.2012 2 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ SUNUM PLANI 1.

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yatırım Teşvik Belgesi 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 Kanunlar Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 BİRİNCİ BÖLÜM Kamu Bankalarına İlişkin Hükümler MADDE 1. A) 15.11.2000 tarihli

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı