ANKARA 16.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NE BİLİRKİŞİ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA 16.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NE BİLİRKİŞİ RAPORU"

Transkript

1 ANKARA 16.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NE BİLİRKİŞİ RAPORU DAVACI VEKİLİ DAVALI VEKİLİ : D Turizm ve Ticaret A.Ş. : Av. GM : ( ) Federasyonu Başkanlığı : Av. HMD I. DAVA 1. Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı ile davalı arasında, 6 Temmuz 2009 tarihinde Yılları Arasında Türkiye ( ) Federasyonu Adına Yönetilecek Sponsorluk ve Turizm Hizmetleri Sözleşmesi imzalandığını; davacının sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirdiğini ancak davalının yükümlülüklerini yerine getirmediğini; 2.16 Şubat 2010 Tarihinde davalıya başvurarak; sözleşmenin 9. Ve 10. Maddeleri, uyarınca toplam ,00 TL ödeme yaptıklarını, davalının 12 Kasım 2009 tarihli yazısı üzerine talep edilen değişikliklere ilişkin yasal haklar saklı kalmak üzere anlaşma sağlanıncaya kadar mevcut sözleşmenin yürürlüğünü durdurduklarını, ancak sözleşmenin bundan sonra nasıl bir seyir ile devam edeceği ve sözleşmenin devam edip etmeyeceğinin bildirilmediğini, yürürlüğü durdurulan sözleşmeden dolayı zararlarının artmakta olduğunu, bu nedenle 27 Ağustos 2009 tarih ve nolu fatura bedeli olan 2.053,20 TL nin iadesini ve karşılıklı ibralaşmak suretiyle sözleşmenin sonlandırılmasını istediklerini; bu taleplerinin karşılanmaması üzerine davalı aleyhine icra takibi yapıldığını; 3. Davalının takibe itiraz ettiğini; itirazların hukuki dayanağı olmadığını, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nün tespit ve talebi ile sözleşmenin hükümsüz kalmasının, davalının haksız bir biçimde kazanç elde etme gerekçesi olamayacağını; haksız şekilde tahsil edilen bedelin iade edilmesi gerektiğini; 4.Turizm faaliyetinin devre dışı bırakılmasıyla sözleşmenin temelinin çöktüğünü, turizm faaliyeti ile diğer faaliyetlerin bütünsellik arz ettiğini, mevcut durumda sözleşmenin devamının imkansız olduğunu; Sözleşmenin 14.5 maddesine göre bir hizmetin ayrılması durumunda tarafların mutabakatı ile durum değişikliği yapılacağı ve sözleşmeden ayrılacağı ancak davalının mutabakattan kaçındığını; mutabakat olmadan hizmetlerin ayrılmasının mümkün olmadığını; itirazın kötü niyetli olduğunu beyanla; davalının Ankara 30. İcra Müdürlüğü nün ( ) nolu dos-

2 yasına yaptığı itirazın iptali ile takibin devamına, davalının inkar tazminatına mahkum edilmesini talep ve dava etmiştir. II. SAVUNMA 5. Davalı vekili 3 Ekim 2011 havale tarihli dilekçesinde özetle; taraflar arasındaki sözleşmenin turizm ile ilgili maddelerinin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nün 23 Ekim 2009 tarih ve TK.02.F/2060 sayılı yazıları ve Genel Müdürlüğün tespit ve talebi ile hükümsüz kaldığını; bu hususun davacıya bildirilmesi üzerine davacının 7 Aralık 2009 tarihli yazısı ile sözleşmeyi askıya aldığını, 16 Şubat 2010 tarihli yazısı ile de sözleşmeyi sonlandırmak istediğini; 6. Sözleşmenin maddesine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye ( ) Federasyonu mevzuatlarının tarafları bağlayıcı nitelikte olduğunu; sözleşmenin 14.5 maddesine göre sözleşme hükümlerinden herhangi biri geçerli hukuk bakımından hükümsüz kalırsa veya olma ihtimali doğarsa bahsedilen hüküm tarafların mutabakatı ile gerekli şekilde değiştirilebilir veya sözleşmeden ayrılabilir. Ancak bu değişiklik sözleşmenin bütünlüğüne ve diğer hükümlerin geçerliliğine etki etmez hükmü bulunduğunu; Davacının, turizm dışında kalan hükümleri askıya alarak ve uygulamamada ısrar ederek çekişme yarattığını; sözleşmenin sona erdirilmesini istediğini ancak fesih ihbarında bulunmadığını; 7. Sözleşmenin, turizm ile ilgili maddeleri olmadan da uygulanmasının mümkün olduğunu Buna rağmen davacının edimlerini gereği gibi yerine getirmeyerek sözleşmeye aykırı davrandığını; taraflar arasındaki sözleşmenin süresinin 31 Aralık 2010 tarihinde sona erdiğini; bu durumda sözleşmenin 3. Maddesi gereğince tasfiye yapılması gerekirken haksız olarak icra takibi yapıldığını; davalı Federasyonun sözleşmeye aykırı bir davranışı ya da borcunun bulunmadığını; aksine davacının borçlu olduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur. III. CEVABA CEVAP VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇELERİ 7. Davacı vekili 1 Kasım 2011 havale tarihli cevaba cevap dilekçesinde; davalı tarafın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) ile ilişkisinde iyiniyetli 3. Kişi olduğunu; davalının basiretli davranmayarak sözleşme imzaladığını; sonradan GSGM nün turizm ile ilgili maddeleri geçersiz kıldığını savunduğunu; bunun davanın haklılığını kanıtladığını; olayın mevzuattan kaynaklanmadığını; davalının hükümsüz kalan durumun değiştirilmesi veya sözleşmeden ayrılması için yazılan yazıya cevap vermediğini; sözleşmenin davalı tarafında istemi ile dondurulduğunu; turizm faaliyetinin çıkarılması ile sözleşmenin temelinin çöktüğünü, sözleşmenin devamının imkansız hale geldiğini; mali yükümlülüklerin tüm hizmetler esas alınarak belirlendiğini; turizm hizmetlerinin bundan ayrılmasının hakkaniyete aykırı sonuç doğurduğunu; davalının durum Sayfa: 2/11

3 değişikliği için de mutabakata yanaşmadığını; hesabın tasfiyesine de yanaşmadığını beyan etmiştir. 8. Davalı vekili ikinci cevap dilekçesi vermemiştir. IV. İNCELEME 9. Dosyanın incelenmesinden, taraflar arasında, 6 Temmuz 2009 tarihinde Yılları Arasında Türkiye ( ) Federasyonu Adına Yönetilecek Sponsorluk ve Turizm Hizmetleri Sözleşmesi imzalandığı; bu sözleşmede, uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak şu hükümler yer almaktadır.: 2. KONUSU A) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Briç Federasyonu Başkanlığının 01 Nisan Aralık 2010 tarihleri arasında Federasyon tarafından düzenlenecek olan organizasyonlarda, milli takımı desteklemek, Briç Sporunu Türkiye'de geliştirmek amacıyla naklen yayın, reklam ve pazarlama karşılığında hizmet ayni ve/veya nakdi yardım sağlanması işinin planlanması, uygulanması ve raporlanması isidir. B) Yine aynı tarihlerde Türkiye Briç Federasyonunun organize edeceği turnuvalara yönelik turizm hizmetlerini düzenleme, organizasyon, konaklama ve ulaşım konularında destek olup, hizmet verme işidir. Anlaşma süresince Federasyon Tarafından yapılacak ve programı yönetim kurulunca belirlenen Turnuva, Basın Toplantısı, Kamp vb. Etkinliklerin Bütçe ve Taslak Programı ŞiRKETe bildirilecek ve konu ile ilgili ek sözleşmeler yapılarak işlerin gerçekleşmesi sağlanacaktır. 3. SÜRESİ İşbu sözleşme, imza tarihinden itibaren yürürlüğe gırer, 31 Aralık 2010 tarihinde herhangi bir ihtara ve beyana gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. FEDERASYON ve ŞİRKET taraflar arasındaki hesapların tasfiyesinin, sözleşmenin bitiminden itibaren en geç 30 gün içinde tamamlanacağını kabul ve taahhüt ederler 5. SÖZLEŞMENİN DEGİŞTİRİLMESİ Bu Sözleşme'nin, verilecek hizmetlerin içeriği de dahil olmak üzere, hüküm ve koşullarında herhangi bir değişiklik ancak taraflar arasında yapılacak yazılı bir mutabakat ile gerçekleştirilebilir. 7. ŞİRKETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve HAKLARI ŞİRKET, işbu sözleşme konusu organizasyonu her türlü ayıptan ari olarak bu sözleşme konusuna ilişkin hizmetleri, bu sözleşmede belirlenen koşullarda FEDERASYON tarafından onaylanmış hizmet bütçesine uygun olarak gerçekleştirmeyi üstlenmiştir. ( ) ŞİRKET, sözleşme kapsamında, katılımcılara yönelik hizmetler ve sponsorluk faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki şartları sağlayacaktır; 1. Sponsorluk konseptinin hazırlanması, 2. Sponsorluk stratejik planının oluşturulması, Sayfa: 3/11

4 3. Sponsorluk basın planının oluşturulması, 4. Sponsorluk dosyasının hazırlanması, 5. Sponsorluk sunumunun yapılması, 6. Sponsorluk görüşmesi yapacak firmaların belirlenmesi. Randevuların alınması, 7. Randevulara gidilmesi, 8. Randevu raporlamasının yapılması, 9. Firmaları takibinin yapılması, kabul takibinin yapılması, 10.Turnuva bölgelerindeki çeşitli kategorili otellerden en uygun şartlarda teklif alınması, 11. Turnuva için gerekli altyapıya uygun turnuva alanı, salon için gerekli ön anlaşmaların yapılması, 12. Hava yolu ulaşımı gerektiren şehirler için uçak ve diğer ulaşımlar için ön rezervasyonun yapılması, 13. Katılımcılara ulaşım ve konaklama rezervasyonları yapılması, 14. Turnuva organizasyonlarında, faaliyetin yapıldığı tesiste karşılama, kayıt, ödül töreni hizmetlerinde bulunulması, ( ) ŞİRKET ulusal ve uluslararası spor federasyonların ilgili yönetmeliklerindeki genel kurallara ve organizasyona ait kurallara uymak zorundadır. ( ) ŞİRKET, turizm geliri olan paylardan (konaklamadan ve seyahatlardan alacakları komisyonlardan) FEDERASYONA'a %50 oranında payı organizasyonun bitmini mütakip FEDERASYON'un Türkiye Vakıflar Bankası Anafartalar 065 Şub hesabına yatırır.bu gelir taahhüt edilmiş bulunan TL tutarındaki sponsorluk gelirinden ayrı olarak FEDERASYON'a ödenecektir. ( ) ŞİRKET program.ve bütçede yer alan hizmetlerin bedellerini FE- DERASYON'dan sözleşme koşullarında tahsil edecektir FEDERASYON tarafından bütçe dışı ve yazılı olarak talep edilen hizmet ve/veya ürün bedellerini ŞiRKET, FEDERASYON'dan sözleşmede yer alan ödemeler dışında fatura karşılığı tahsil edecektir Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Briç Federasyonu mevzuatları bağlayıcıdır. FEDERASYON'in YÜKÜMLÜLÜKLERi ve HAKLARI 8.1 FEDERASYON, Organizasyonun bu sözleşme ve eklerine uygun olarak gerçekleşmesini talep etmek hak ve yetkisine sahiptir. FEDERASYON, ŞİRKET tarafından işbu sözleşmenin yürütülmesine ilişkin yaptığı işleri denetleme, uygun bulmaması halinde değiştirmesini talep etme hakkına sahiptir. ŞİRKET, FEDERASYON tarafından talep edilen değişiklikleri en kısa süre içerisinde yerine getirecektir. 8.2 Gerek Organizasyonun daha sağlıklı yürümesi, gerekse ortaya çıkabilecek çeşitli karışıklıkların önlenebilmesi amacı ile FEDERASYON ŞiRKET'e vereceği destek ile organizasyonun daha verimli olarak yürütülmesi sağlar. Sayfa: 4/11

5 ( ) 8.9 ŞİRKET'in organizasyon için tüm harcamaları ile reklam ve sponsorluk gelirleri Federasyon tarafından oluşturulacak bir komisyon marifetiyle takip ve kontrol edilecektir. Sözleşmenin bitiş tarihinden önce imzalanmış Sponsorluk sözleşmelerinin hakedişleri, işbu sözleşmenin geçerlilik tarihinden ileri bir tarihte ödenir ise FEDERASYON, ŞİRKET'e ait hakkedişi taraflar arasında belirlenecek ek bir sözleşme uyarınca ödeyecektir ŞİRKET'in işbu sözlşme ile taahhüt ettiği TL (Kırkbinın) sponsorluk gelirinin üstüne çıkılması halinde FEDERASYON tarafından sponsor firmalarda tahsil edilen reklam ve sponsorluk gelirinden elde edilen gelirin nakit %50 tutarındaki payı ŞİRKET in Yapı Kredi Bankası Harbiye Şubesi (Şube Kodu 931) YTL nolu hesabına tahsilatı müteakip 10 gün içerisinde yatırılacaktır. 9. MALİ DÜZENLEMELER 9.1 ÖDEMELER. ŞiRKET Sponsor bulamaması durumunda garanti ettiği miktar olan TL'lik tutarı sponsorluk çalışmalarına başlaması ile birlikte FEDERASYON'a aşağıdaki ödeme takvimi doğrultusunda yapacaktır. Sponsor bulunması durumunda ise aşağıda belirlenen plan dışında 8.10 madde uyarınca yapılan ödemeler ilgili hesaplara mahsup edilecektir. 1.Ödeme İmza tarihinden itibaren üç gün içerisinde TL(OnbinTL) 2.Ödeme TL(OnbinTL) 3.Ödeme TL(OnbinTL) 4.Ödeme TL(OnbinTL) 10. TEMiNAT ŞİRKET, ise başlamadan önce TL tutarında teminatı idareye vermek zorundadır. ŞİRKET ise başlamaz yada yarım bırakırsa teminatı irad kaydolur. ( ) Bu sözleşmenin hükümlerinden herhangi biri geçerli hukuk bakımından hükümsüz olursa veya olma ihtimali doğarsa bahsedilen hüküm tarafların mutabakatı ile gerekli şekilde değiştirilebilir veya sözleşmeden ayrılabilir. Ancak bu değişiklik sözleşmenin bütünlüğüne ve diğer hükümlerin geçerliliğine etki etmez /08/2012 Tarihli ön raporumuz üzerine ibraz edilen ve Mahkemece celbedilen belgelerden; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı nın 23 Ekim 2009 tarih ve 2060 sayılı yazısında Sayfa: 5/11

6 Hususu yer almıştır. 11. Davalı federasyon tarafından davacıya gönderilen 12/11/2009 tarih ve 746 sayılı yazıda; şirketinizle federasyonumuz arasında 06 Temmuz 2009 tarihinde imzalanan Sponsorluk ve Turizm Hizmetleri Sözleşmesinin turizm ile ilgili maddelerinin, Bakanlıkça yapılan inceleme sonucu değiştirilmesi gereği doğmuştur. Söz konusu hususla ilgili görüşmeler yapılarak sözleşmenin ivedilikle yeniden hazırlanarak ilgili maddelerinin mutabakatla değiştirilmesi için gereğinin yapılması istenmektedir. 12. Bu yazı üzerine Davacı tarafından, davalı federasyona gönderilen 07/12/2009 tarihli yazıda ise; 12/11/2009 tarih ve 746 sayılı yazınızda bahsettiğiniz değişikliklere ilişkin yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla talep edilen değişikliklere ilişkin anlaşma sağlanıncaya kadar 06 Temmuz 2009 tarihli sözleşmemizin yürürlüğünü durdurduğumuzu bilgileriniz sunarız denilmektedir. 13. Davalı, yukarıda anılan yazısından yaklaşık iki ay sonra davalı federasyona gönderdiği 16/02/2010 tarihli yazısı ile; dondurulmuş bulunan sözleşmenin bundan sonra nasıl bir seyir ile devam edeceği konusunda kendilerine bilgi verilmediğini, yürürlüğü durdurulan sözleşmeden dolayı zararlarının artmakta olduğu gerekçesi ile yapılan ödemelerin ve teminatın iadesi ile sözleşmenin iyi niyet dahilinde sona erdirilmesi istenmiştir. 14. Sözleşmenin karşılıklı olarak sona erdirilmesi konusunda bir anlaşma sağlanamadığından, davacı, ödediği ,20 TL nin tahsili amacıyla, Ankara 30. İcra Müdürlüğü nün ( ) sayılı dosyası ile takip başlatmış ise da davalının itirazı nedeniyle takibin durdurulmasına karar verilmiştir. Sayfa: 6/11

7 V. UYUŞMAZLIĞIN HUKUKİ NİTELİĞİ 15. Davacı, davalının 12 Kasım 2009 tarihli yazısı üzerine sözleşmeyi durdurduklarını ancak sözleşmenin nasıl devam edeceğine ilişkin olarak bir bildirimde bulunulmadığını; ayrıca, turizme ilişkin hükümlerin geçersiz kalmasıyla sözleşmenin temelinden çöktüğünü, davalının tahsil ettiklerini iade etmesi gerektiğini savunmuş; davalı ise taraflar arasındaki sözleşmenin turizm ile ilgili maddelerinin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nün 23 Ekim 2009 tarih ve TK.02.F/2060 sayılı yazıları ve Genel Müdürlüğün tespit ve talebi ile hükümsüz kaldığını; bu hususun davacıya bildirilmesi üzerine davacının 7 Aralık 2009 tarihli yazısı ile sözleşmeyi askıya aldığını, 16 Şubat 2010 tarihli yazısı ile de sözleşmeyi sonlandırmak istediğini, sözleşmenin süresinin sona erdiğini savunmuştur. 16. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı nın yukarıda yer verilen 23 Ekim 2009 tarih ve 2060 sayılı yazısında; taraflar arasındaki sözleşmenin turizm hizmetlerine ilişkin kısmının, usulüne uygun olarak yapılmış bir ihaleye dayanmadığı tespiti yer almış ve Delano A.Ş. ile görüşülerek turizm ile ilgili hükümlerin sözleşmeden çıkartılması önerilmiştir. Sözleşmenin bu nedenle uygulanamadığı anlaşılmaktadır. 17. Borçlar Kanunu (BK)'nun 20/I.maddesine göre: "Bir akdin mevzuu gayrı mümkün veya gayri muhik yahut ahlaka mugayir olursa o akit batıldır." Aynı şekilde, BK'nun 96.maddesi, "Alacaklı hakkını kısmen veya tamamen istifa edemediği takdirde borçlu kendisine hiçbir kusurun isnat edilemeyeceğini ispat edemedikçe bundan mütevellit zararı tazmine mecburdur." hükmünü taşımaktadır. Keza, BK'nun 117.maddesi "Borçluya isnat olunamayan haller münasebetiyle borcun ifası mümkün olmazsa, borç sakıt olur.", demek suretiyle, imkânsızlık kavramını düzenlemiştir. 18.İmkânsızlık, ifa engeli sebeplerinden birini oluşturur. Gerçekten de, imkânsızlık, sürekli, kalıcı, temelli bir ifa engelidir. Bu niteliği ile imkânsızlık, temerrüdün karşıtıdır. İmkânsızlığın pratik önemi borçluya karşı aynen ifanın zorla sağlanamamasında ortaya çıkar (Serozan, Rona, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, 3.Cilt, 4.Bası, İstanbul 2006, s. 163.). 19. İmkânsızlık, bir veya birden çok edimi kapsayabilir. Ayrıca, edimin ifasının imkânsızlığı, asli edimler yanında yan edimler için de söz konusu olabilir. İmkânsızlık genellikle edim sonucuna ilişkin olmalıdır. Ancak, bazı durumlarda imkânsızlık, edim fiiline ilişkin de olabilir. İmkânsızlık bir insan fiilinden veya tabiat olayından doğması yanında, mantıki, hukuki veya fiili sebeplerden de kaynaklanabilir (Eren Fikret, age., s. 295., s. 186.; Bucher, Eugen: Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Delicktrecht, Zürich 1988, s. 417). 20. BK'nun 20.maddesine göre, bir akdin konusu mümkün değilse, o akit imkânsızdır. Burada söz konusu olan imkânsızlık, başlangıçtaki, yani sözleşme yapıldığı sırada mevcut olan imkânsızlıktır. Bu halde, konusu hukuki veya fiili sebeplerden dolayı imkânsız olan sözleşme butlan yaptırımına tabidir ve başlangıçtan itibaren geçersizdir. Burada geçerli olan Sayfa: 7/11

8 butlan yaptırımından bahsedebilmek için, imkânsızlık sözleşmenin konusu ile ilgili olmalı ve yalnız borçlu bakımından değil, objektif mahiyette ve herkes için söz konusu olmalıdır. Batıl bir sözleşme baştan itibaren hiçbir hüküm ve sonuç doğurmaz. Fakat, sözleşme yapılırken taraflardan biri imkânsızlığı biliyor veya bilmesi gerekiyorsa ve buna rağmen diğer tarafı bundan haberdar etmemişse, bu durumda karşı tarafın uğradığı menfi zararı karşılamakla yükümlüdür (Eren Fikret, age., s. 299.; Reisoğlu, Safa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18. Bası, İstanbul 2006, s.116; Serozan Rona, age, s. 162.; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, age., s. 1208). 21. İmkânsızlık; objektif-subjektif imkânsızlık, başlangıçtaki-sonraki imkânsızlık, tam-kısmi imkânsızlık, sürekli-geçici imkânsızlık, borçlunun sorumlu olduğu imkânsızlık ve borçlunun sorumlu olmadığı imkânsızlık seklinde çeşitli türlere ayrılabilir (Borç İlişkisi Doğuran Sözleşmelerde Başlangıçtaki İmkânsızlık, Hüküm Ve Sonuçları Zeynep İpek Yücer, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi s. 22 vd.). Objektif imkânsızlık, BK'nun 20, 96. ve 117.maddelerinde hüküm altına alınmıştır. Objektif imkânsızlık-subjektif imkânsızlık ayrımı baştaki imkânsızlık halinde önem kazanmaktadır. Sonraki imkânsızlığın doğurduğu hukuki sonuçlar açısından, objektif imkânsızlık ile sübjektif imkânsızlık arasında bir fark bulunmamaktadır. BK'nun 20. maddesine göre başlangıçtaki objektif imkânsızlık bir butlan sebebidir. 22. Yukarıda açıklandığı üzere, BK'nun 117.maddesinde yer alan şekilde, borçluya yükletilemeyen sonraki imkânsızlık hallerinde borçlunun borcu sona ereceğinden, borçlunun karşı taraftan aldığı şeyleri sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iade etmesi gerekir. Henüz almadığı şeyleri ise isteme hakkından mahrum olur. Ancak, bu durumda da istisnai olarak BK'nun 117/II. maddesine göre; taraflar aralarında yaptıkları sözleşme ile borçluya yüklenemeyen imkânsızlık halinde borçlunun karşı taraftan aldığı şeyleri muhafaza edeceğini kararlaştırabilirler. 23. İmkansızlık, borçlunun kusuruna dayanıp dayanmamasına değil, genel olarak borçlunun bu imkânsızlıktan sorumlu tutulup tutulmayacağına göre tasnif edilmelidir. Nitekim, BK'nun 117.maddesinde kullanılan tabirler de bu görüşü desteklemektedir. Yani, kanun kusursuz olmayı değil, sorumlu olmamayı aramaktadır. (Eren Fikret, age., s ; Altunkaya, age., s. 139; Dural, Sonraki İmkansızlık, s. 110) 24. Geçersiz sözleşmelerde ise, taraflardan her biri diğer tarafın ifa ettiği edimi (zenginleşmeyi) iade etmekle yükümlüdür. Bu aşamada, iade yükümlülüğünün zenginleşenin mal varlığının azalmasına yol açmaması önemli bir unsurdur. Dolayısıyla, zenginleşen; iadeden sonra, zenginleşme vuku bulmasaydı, içinde bulunacağı ekonomik durumdan daha kötü veya zararlandırılmış, fakir bir duruma düşmemesine dikkat ve özen gösterilmelidir. Bu tür işlemlerde amaç; davalının edindiği çoğalma sonucu, tüm malvarlığında meydana gelen artışın iadesinden ibarettir. O nedenle, zenginleşmenin kapsamını tayinde, müktesibin malvarlığında oluşan çoğalma ile azalmanın karşılaştırılması yapılmalı, böylece, kazanç ve farkın Sayfa: 8/11

9 oluşturacağı sonuç, zenginleşmeyi ortaya koymalıdır (Ulusan İlhan, İyiniyetli Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcunun Sınırlanması Sorunu; BK. m. 63/1 İstanbul 1984 s.34,35). 25. Borçlar Kanununun 63/1.maddesine göre; zenginleşenin elinde kalanı iade ile yükümlü olacaktır. Belirtilen ilkeler altında zenginleşme saptanırken; malvarlığının, sebepsiz yere artmasına neden olan tüm ihtimal ve olgular (en önemlisi enflasyon) ile nedensellik bağı kurulabilen ve zenginleşenin malvarlığında değişmelere yansıyan bütün olaylar iadenin miktarını tayinde gözden kaçırılmamalıdır. Şu da var ki, bu işlemlerde, hakimin geniş takdir hak ve yetkisinin varlığı tartışılamaz. Borçlar Yasasının 98. maddesi yollamasıyla uygulanması gereken BK.'nun 43 ve 44.maddelerindeki, haksız fiil tazminatında hakime büyük takdir yetkisi tanıyan kurallar, geri verme borcunun kapsamının belirlenmesinde, kıyas yoluyla uygulanmalıdır. Görülüyor ki; geri verme borcunun kapsamı, borçlunun (zenginleşenin) durumunu ağırlaştırıyorsa hakim bunu hakkaniyete uygun bir ölçüye indirebilecektir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 29/09/2010 Esas: 2010/14-386, Karar: 2010/427) 26. Borçlanılan edimin tamamı ifa edilemiyorsa, tam imkânsızlık (vollständige Unmöglichkeit); bir kısmı ifa edilemiyorsa, kısmi imkânsızlık (teilweise Unmöglichkeit) söz konusu olur Kısmi imkânsızlıktan söz edebilmek için borcun konusunu oluşturan edimin bölünebilir olması gerekir. Bölünebilir edim, edimin konusunu teşkil eden şeyin, niteliğinde bir değişiklik veya ekonomik değerinde esaslı bir azalma olmaksızın parçalara bölünebilen edimdir. Bir edimin bölünebilirliği, tarafların iradelerine, sözleşmenin yorumuna, borçlanılan edimin niteliğine veya ticari hayatın kurallarına göre belirlenir. (Dr. Seçkin TOPUZ- Dr. Ferhat CANBOLAT. Türk-İsviçre Ve Alman Borçlar Hukukunda İmkânsızlığın Düzenlenişi AÜHFD 674 Yıl 2008 ) 27. Yukarıda yer alan ilkeler çerçevesinde somut olay incelendiğinde şu huşular tespit edilmektedir: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu incelemesine göre taraflar arasındaki sözleşmenin turizme ilişkin hükümleri usulüne uygun olarak yapılmış bir ihaleye dayanmamaktadır. Bir diğer deyişle; davalı federasyonun, sözleşme imzalamadan önce, turizm hükümlerine ilişkin olarak usulüne uygun bir ihale yapması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu ihale gerçekleştirilmeden yapılan sözleşmenin uygulanmasında hukuki imkansızlık bulunmaktadır. Bu durum hukuki ifa engeli niteliğindedir. 28. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nün yazısı, özleşme imzalandıktan sonraki bir tarihte ise de; sözleşmenin kurulması aşamasına ilişkin bir hukuka aykırılık söz konusu olduğundan başlangıçtaki bir imkansızlık söz konusudur. 29. İmkansızlığın tam mı yoksa kısmi mi olduğu hususunun değerlendirilmesi için, taraflar arasındaki sözleşmenin incelenmesi gereklidir. Sözleşmenin başlığı, Sponsorluk ve Turizm Hizmetleri Sözleşmesi dir. Sponsorluk kavramı esas olarak işletme ekonomisinin pazarlama alanına yerleştirdiği bir müessesedir. Bir işletmenin pazarlama faaliyeti, pa- Sayfa: 9/11

10 zarlama karması olarak nitelendirilen ürün, dağıtım, fiyat ve iletişim politikaları aracılığıyla gerçekleştirilebilir. İşte sponsorluk bu noktada, pazarlamanın iletişim politikası bağlamında yeni ve çok yönlü bir iletişim tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. 30. Yeni bir destekleme biçimi olarak sponsorluk, her şeyden önce karşılıklılık ilkesine dayanan bir işlemdir. Diğer bir ifadeyle sponsorluk, ayırıcı niteliğini edim-karşı edim ilişkisinde bulan, sözleşmesel bir temel üzerinde gerçekleşir. Sponsor, belli bir alanda belirli bir kişi, grup, kurum veya bir faaliyeti desteklerken, teşvik saiki bulunsa da esas itibariyle kendi yararına hareket eder; kendi tespit ettiği amaçlarına ulaşmak ister. Sponsorun ulaşmak istediği amaçlar iletişimle ilgilidir. Sponsorun iletişimle ilgili amaçları çeşitlilik gösterir. Mesela sponsor, kendisinin veya belirli bir marka ya da ürünün hedef kitlede tanınmasını; zaten belirli tanınmışlığa sahipse burnun artırılmasını veya güçlendirilmesini amaçlayabilir. Keza, sponsor, kendisine veya belirli bir markaya ilişkin olarak hedef kitlede belirli bir imaj yaratmak ya da mevcut imajını değiştirmek veya sağlamlaştırmak isteyebilir ( ) sporun belirli bir kişi, kurum ya da faaliyete verdiği desteğin asli saikini, iletişimle ilgili hedefleri teşkil ederken teşvik düşüncesi arka planda yer alır. Burada destekleme faaliyeti, sadece amaca ulaşmayı mümkün kılacak bir vasıtadır. (Dr. Selma Hülya İMAMOĞLU, Sponsorluk Sözleşmesi, Yetkin Yayınları Ankara 2003) 31. Sporda, sponsorluk sözleşmesinin destekleyen ve desteklenen olmak üzere iki tarafı vardır. Birincisi sponsor olan, ikincisi ise sponsorluk alandır. GSGM Sponsorluk Yönetmenliğinin 4.maddesinde her ikisinin de tanımı yapılmıştır. Buna göre; Sponsor; Gençlik ve spor tesisleri ile organizasyonlarına, federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine, sporculara; aynı ve/veya nakdi desteklerle sponsorluk yapan gerçek ve tüzel kişileri tanımlamaktadır. 32. Ülkemizde; Spor liglerinin belirli markalarla anılması (Spor Toto Süper Lig; Geçtiğimiz sezon Bank Asya 1. Lig, bu sezon PTT 1. Lig, Beko Basketbol Ligi vb); yine özellikle basketbol liginde yer alan önemli takımların isimlerinin belirli markaları taşıması (Fenerbahçe Ülker, Galatasaray Medikal Park vb.); Türk Hava Yolları nın Euro Lig e (basketbol- Turkish Airlans Eurolig) adını vermesi tipik örneklerdir. Yine Koç Grubunun, Koç-Fest markasıyla Üniversite Sporları Federasyonu ile yaptığı ve uzun süredir devam eden sözleşme başarılı örneklerden biridir. Aynı şekilde Tenis Federasyonunun Turkcell, Spor Toto, PTT, Adidas, Ramsey gibi firmalarla yaptığı sponsorluk anlaşmaları da bunlara örnektir. 33. Taraflar arasındaki sözleşme incelendiğinde; davacının esasen bir turizm firması olduğu; sözleşmenin 7. Maddesinin düzenlenişi ve kapsamından önemli ölçüde turizm faaliyeti kapsamındaki hususların düzenlendiği; bu itibarla davacının kendisi için reklam, pazarlama ve hedef kitle ile iletişim amaçlı hareket etmediği; nitekim sözleşmenin 9/1. Maddesinde, davacının öncelikli olarak federasyona sponsor bulmak için çalışacağı, sponsor bulunamazsa maddede yazılı bedellerin federas- Sayfa: 10/11

11 yona ödeneceği; ödeme yapıldıktan sonra sponsor bulunması halinde yapılan ödemelerin mahsup edileceğinin yazılı olduğu görülmektedir. Bu nedenle ortada gerçek anlamda bir sponsorluk sözleşmesi olduğundan söz etmek mümkün görünmemektedir. Davacı şirketin; federasyona belli bir bedeli peşin ödeyerek; federasyon tarafından yapılacak organizasyonlardaki turizm hizmetlerinden gelir elde etmeyi amaçladığı; bu bakımdan esasen bir turizm/organizasyon işletmesi olarak hareket ettiği görülmektedir. Tüm bu nedenlerle; sözleşmenin turizme ilişkin hükümlerinin esaslı unsur olduğu; bu hükümlerin sözleşmeden çıkarılması halinde sözleşmenin temelinden çökeceği ve dolayı somut olayda tam ifa imkansızlığı bulunduğu sonucuna varılmıştır. 34. Açıklanan bu durum karşısında ve BK'nun 20.maddesine göre; taraflar arasındaki sözleşme, konusunun hukuki sebeplerden dolayı imkânsız olması nedeniyle butlan yaptırımına tabidir ve başlangıçtan itibaren geçersizdir. Geçersiz sözleşmelerde ise, taraflardan her biri diğer tarafın ifa ettiği edimi (zenginleşmeyi) iade etmekle yükümlüdür. 35. Somut olaydaki geçersizliğin ortaya çıkmasında davacıya bir kusur yüklenmesinin de mümkün olmadığı kanısındayız. Zira; davalı Federasyondan; kendi tâbi olduğu mevzuatı bilmesi ve buna uygun olarak işlem tesis etmesi beklenirdi. VI. SONUÇ 28. Yukarıdaki açıklanan nedenlerle; a) Ortaya çıkan durumun hukuki ifa engeli niteliğinde olduğunu; b) Bu ifa engelinin başlangıçta mevcut olduğunu; c) Olayda tam ifa imkansızlığı bulunduğunu; (Paragraf 29-33) d) Başlangıçtaki tam imkansızlık nedeniyle sözleşmenin baştan itibaren geçersiz olduğunu; e) İfa engelinin oluşmasında davacının bir kusurunun bulunmadığını; f) Sözleşmenin geçersiz olması nedeniyle tarafların, diğer tarafın ifa ettiği edimi (zenginleşmeyi) iade etmekle yükümlü olduğunu; g) Bu kapsamda; davalının, sözleşme kapsamında davacıdan aldığı ,20 TL yi iade etmesi gerektiğini; h) Takip öncesi temerrüt gerçekleşmediğinden alacağa 30/12/2010 takip tarihinden itibaren yasal faiz uygulanabileceğini Mahkemenin takdirlerine saygı ile sunarım. 07/02/2013 Bilirkişi Av. Ali Hikmet AKILLI Sayfa: 11/11

2009-2010 Yılları Arasında Türkiye Briç Federasyonu Adına Yönetilecek Sponsorluk ve Turizm Hizmetleri Şartnamesi

2009-2010 Yılları Arasında Türkiye Briç Federasyonu Adına Yönetilecek Sponsorluk ve Turizm Hizmetleri Şartnamesi 2009-2010 Yılları Arasında Türkiye Briç Federasyonu Adına Yönetilecek Sponsorluk ve Turizm Hizmetleri Şartnamesi I. ĐŞĐN KONUSU : A) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Briç Federasyonu Başkanlığının 01 Nisan

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

KONU: AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN BAYİ YATIRIMLARI NEDENİYLE UĞRADIKLARI ZARARLARA İLİŞKİN SEBEBSİZ ZENGİNLEŞME DAVALARI

KONU: AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN BAYİ YATIRIMLARI NEDENİYLE UĞRADIKLARI ZARARLARA İLİŞKİN SEBEBSİZ ZENGİNLEŞME DAVALARI 20.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/3 KONU: AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN BAYİ YATIRIMLARI NEDENİYLE UĞRADIKLARI ZARARLARA İLİŞKİN SEBEBSİZ ZENGİNLEŞME DAVALARI

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI

İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI ÖZET: İşçinin il sınırları içinde veya dışında başka bir işyerinde çalıştırılacağını öngören sözleşme hükmü geçerlidir. Ancak, bu yetkinin işveren

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/96

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/96 T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No. 2011/21-402 Karar No. 2011/472 Tarihi: 06.07.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/96 YAŞLILIK AYLIĞI TALEP TARİHİNDE TAM AYLIĞI HAK ETMEMİŞ OLMAK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31285 Karar No. 2012/3117 Tarihi: 13.02.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI ÖZETİ:

Detaylı

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI ÖZET: Likit bir alacaktan söz edilebilmesi için alacağın gerçek miktarının bedeli ve sabit olması veya borçlu tarafından alacağın tüm

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/16369 Karar No. 2014/17666 Tarihi: 02.06.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18 MUVAZAA İŞÇİLİK TEMİNİNİN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ OLRAK KABUL

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

BİLİRKİŞİ RAPORU T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ NE

BİLİRKİŞİ RAPORU T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ NE T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ NE ESAS NO. : 2014/ DAVACI : C.Y. 1 VEKİLİ : Av. DAVALI : Bank A.Ş. VEKİLİ : Av. DAVA : Alacak DAVA DEĞERİ : 8.360,00 TL DAVA TARİHİ : 20.01.2014 1 DAVA A) Davacı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/51524 Karar No. 2014/50 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 İBRANAMENİN GEÇERLİK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32292 Karar No. 2010/1149 Tarihi: 25.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 ASIL İŞVEREN SORUMLU OLABİLMESİ İÇİN ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/14697 E:2010/14697 Danıştay Onuncu Dairesinin; sabit oranlı Türk Lirası tüketici kredilerinde faiz tahakkukunun ve buna bağlı kaynak kullanımını destekleme

Detaylı

SÖZLEŞME HUKUKU. Müş. Av. Ferhan SÖZEN ferhan@bahum.gov.tr

SÖZLEŞME HUKUKU. Müş. Av. Ferhan SÖZEN ferhan@bahum.gov.tr SÖZLEŞME HUKUKU Müş. Av. Ferhan SÖZEN ferhan@bahum.gov.tr Akit Mukavele Kontrat Bağıt Sözleşme ULUSAL HUKUK ALANLARINA GÖRE SÖZLEŞME Anayasa Hukuku ve Sözleşme Kavramı Toplum Sözleşmesi (Contrat Social)

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,6

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,6 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 10401 Karar No. 2014/20271 Tarihi: 05.11.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,6 İŞYERİ DEVRİNDE FESHE BAĞLI ALACAKLARDAN

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME

Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME Madde 1. Taraflar 1.1 Türk Nöroşirürji Derneği 1.2 Türk Nöroşirürji Derneği İktisadi İşletmesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/13846 Karar No. 2011/13653 Tarihi: 09.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAAYA DAYANIP DAYANMADIĞININ

Detaylı

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir.

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir. 24 MAYIS 2011. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA 200/. ESAS DAVALILAR VEKİLİ : 1-2-.. : Av. AHMET AYDIN Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL DAVACI :. SİGORTA A.Ş. VEKİLİ :

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA

ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA ŞİKAYETİN KONUSU : Telefon Şirketi abonesi olduktan 4 gün

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK 1- Bildirim (ihbar) yükümlülüğü Uygulamada sigorta ettirenin (poliçe sahibinin), kendi sigortacısına karşı dava açması az

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN YAPIM SÖZLEŞMELERİ-2 (DERS-04 EKİDİR)

BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN YAPIM SÖZLEŞMELERİ-2 (DERS-04 EKİDİR) İNŞAAT PROJELERİNDE SÖZLEŞME VE TALEP YÖNETİMİ INS5807 BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN YAPIM SÖZLEŞMELERİ-2 (DERS-04 EKİDİR) Doç. Dr. Deniz Güney Y. Mimar Vedat Akan 23 Ekim 2015 1 YÜKLENİCİNİN BORÇLARINI YERİNE

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI (2013-2014) PROF.DR İBRAHİM KAPLAN Sayfa 1 Kira sözleşmeleri ile ilgili bölümün üç ayrımında ilk

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/19359 Karar No. 2014/21478 Tarihi: 25.11.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 SEÇİMLERDE ADAY

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32276 Karar No. 2010/216 Tarihi: 18.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI İŞÇİNİN EMELİLİK

Detaylı

Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/3

Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/2572 Karar No. 2013/2349 Tarihi: 07.03.2013 ASIL İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLE- BİLMESİ İÇİN İŞ YASASINDA BELİRLENEN ÜÇ KOŞULUN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı, 2015. (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin)

Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı, 2015. (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı, 2015 (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) Olay I 1. Taraflar arasında sözleşme 03.05.2015 tarihinde yapılmış, bundan bir gün önce ise kurulun

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? Erol GÜNER * I. GİRİŞ; 4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesine göre, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş ilişkisinin

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ:

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ); (1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( AVEA ) Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye -ile- (2) ( İŞLETMECİ ) arasında akdedilmiştir.

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 19.03.2013 Sayısı : 1 C 12.12 Türk işçileri, diğer işçilere oranla ikamet belgeleri için belirgin oranda daha yüksek bir harç ödemek zorunda

Detaylı

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası ANKARA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI : VERGİ KİMLİK NO. : DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) DAVA KONUSU VERGİ VE CEZANIN Nev i : Damga Vergisi Dönemi : Tutarı

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU İş bu sözleşme 06.03.2011 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği internet-telefon ve

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - Uzun süreli kiralama, ariyet ve rehin gibi hallerde aracı elinde bulunduran işleten sayılır. Aracı işleten ise, kusursuz sorumluluk kurallarına göre zarardan sorumludur. Finansal

Detaylı

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ?

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? 15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? Dr. Resul KURT* Gözde UYGUR** I. GİRİŞ Çalışma hayatında en çok sorun yaşanan konuların başında kıdem tazminatı gelmektedir. 1475

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/8,10,11

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/8,10,11 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/5999 Karar No. 2012/12208 Tarihi: 10.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/8,10,11 BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/6 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/6 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/34703 Karar No. 2012/150 Tarihi: 16.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/6 1475 S.İşK/14 İŞYERİ DEVRİ İŞYERİ

Detaylı

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Özet : Yolcunun ölümü halinde, bir can ve meblâğ sigortası türü olan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/9842 Karar No. 2013/13792 Tarihi: 08.05.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14 DEVAMSIZLIK NEDENİYLE

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve.. İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI 1.1. İşletmeciden Alınacak Teminata

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582 DAVACI: IŞIL TELEVİZYON YAYINCILIK AŞ VEKİLİ: AV. HANDAN COŞGUN, 4 Cad. 694 Sok. No. 3 Kat 3 Yıldız-Çankaya/ DAVALI : RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU/ VEKİLİ : AV. SİBEL SÖYLER (aynı adreste) DAVANIN ÖZETİ:

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

ÜSKÜDAR... İŞ MAHKEMESİ NE. : Av. Aytekin TETİK Av. Ahmet AYDIN Adres Antette

ÜSKÜDAR... İŞ MAHKEMESİ NE. : Av. Aytekin TETİK Av. Ahmet AYDIN Adres Antette 2009/ Esas ÜSKÜDAR... İŞ MAHKEMESİ NE Davalı Vekili Davacı :.. : Av. Aytekin TETİK Av. Ahmet AYDIN Adres Antette : Şişli İstanbul Konu : Duruşmadan evvel sunacağımız tanık listesinin kabulü talebiyle 13.10.2010

Detaylı

TL(Karşılığı) ALACAK TEMMUZ 2011 (TL) BORÇ

TL(Karşılığı) ALACAK TEMMUZ 2011 (TL) BORÇ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: TEMMUZ 211 AĞUSTOS 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

ANKARA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NE BİLİRKİŞİ RAPORU

ANKARA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NE BİLİRKİŞİ RAPORU ANKARA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NE I. DAVA BİLİRKİŞİ RAPORU DAVACI/K.DAVALI :AA DAVALI/K.DAVACI :LÖ BÖ 1. Davacı vekili 07/05/2012 havale tarihli dava dilekçesinde özetle; davacı/k.davalı ile davalı/k.davacı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /18-21 6356 S. STSK/25 SENDİKAL FESİH İDDİASI SIK RAPOR ALMA GEÇERLİ FESİH

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /18-21 6356 S. STSK/25 SENDİKAL FESİH İDDİASI SIK RAPOR ALMA GEÇERLİ FESİH T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/3531 Karar No. 2015/8561 Tarihi: 02.03.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /18-21 6356 S. STSK/25 SENDİKAL FESİH

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Hizmet Alım İhalesinde İş Artışı Nasıl Yapılır? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/033 Gündem No : 63 Karar Tarihi : 11.05.2010 Karar No : 2010/UH.I-1312 Şikayetçi: Tuğra Temizlik Gıda İnş. Taah.

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı