ANKARA 16.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NE BİLİRKİŞİ RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA 16.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NE BİLİRKİŞİ RAPORU"

Transkript

1 ANKARA 16.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NE BİLİRKİŞİ RAPORU DAVACI VEKİLİ DAVALI VEKİLİ : D Turizm ve Ticaret A.Ş. : Av. GM : ( ) Federasyonu Başkanlığı : Av. HMD I. DAVA 1. Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı ile davalı arasında, 6 Temmuz 2009 tarihinde Yılları Arasında Türkiye ( ) Federasyonu Adına Yönetilecek Sponsorluk ve Turizm Hizmetleri Sözleşmesi imzalandığını; davacının sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirdiğini ancak davalının yükümlülüklerini yerine getirmediğini; 2.16 Şubat 2010 Tarihinde davalıya başvurarak; sözleşmenin 9. Ve 10. Maddeleri, uyarınca toplam ,00 TL ödeme yaptıklarını, davalının 12 Kasım 2009 tarihli yazısı üzerine talep edilen değişikliklere ilişkin yasal haklar saklı kalmak üzere anlaşma sağlanıncaya kadar mevcut sözleşmenin yürürlüğünü durdurduklarını, ancak sözleşmenin bundan sonra nasıl bir seyir ile devam edeceği ve sözleşmenin devam edip etmeyeceğinin bildirilmediğini, yürürlüğü durdurulan sözleşmeden dolayı zararlarının artmakta olduğunu, bu nedenle 27 Ağustos 2009 tarih ve nolu fatura bedeli olan 2.053,20 TL nin iadesini ve karşılıklı ibralaşmak suretiyle sözleşmenin sonlandırılmasını istediklerini; bu taleplerinin karşılanmaması üzerine davalı aleyhine icra takibi yapıldığını; 3. Davalının takibe itiraz ettiğini; itirazların hukuki dayanağı olmadığını, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nün tespit ve talebi ile sözleşmenin hükümsüz kalmasının, davalının haksız bir biçimde kazanç elde etme gerekçesi olamayacağını; haksız şekilde tahsil edilen bedelin iade edilmesi gerektiğini; 4.Turizm faaliyetinin devre dışı bırakılmasıyla sözleşmenin temelinin çöktüğünü, turizm faaliyeti ile diğer faaliyetlerin bütünsellik arz ettiğini, mevcut durumda sözleşmenin devamının imkansız olduğunu; Sözleşmenin 14.5 maddesine göre bir hizmetin ayrılması durumunda tarafların mutabakatı ile durum değişikliği yapılacağı ve sözleşmeden ayrılacağı ancak davalının mutabakattan kaçındığını; mutabakat olmadan hizmetlerin ayrılmasının mümkün olmadığını; itirazın kötü niyetli olduğunu beyanla; davalının Ankara 30. İcra Müdürlüğü nün ( ) nolu dos-

2 yasına yaptığı itirazın iptali ile takibin devamına, davalının inkar tazminatına mahkum edilmesini talep ve dava etmiştir. II. SAVUNMA 5. Davalı vekili 3 Ekim 2011 havale tarihli dilekçesinde özetle; taraflar arasındaki sözleşmenin turizm ile ilgili maddelerinin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nün 23 Ekim 2009 tarih ve TK.02.F/2060 sayılı yazıları ve Genel Müdürlüğün tespit ve talebi ile hükümsüz kaldığını; bu hususun davacıya bildirilmesi üzerine davacının 7 Aralık 2009 tarihli yazısı ile sözleşmeyi askıya aldığını, 16 Şubat 2010 tarihli yazısı ile de sözleşmeyi sonlandırmak istediğini; 6. Sözleşmenin maddesine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye ( ) Federasyonu mevzuatlarının tarafları bağlayıcı nitelikte olduğunu; sözleşmenin 14.5 maddesine göre sözleşme hükümlerinden herhangi biri geçerli hukuk bakımından hükümsüz kalırsa veya olma ihtimali doğarsa bahsedilen hüküm tarafların mutabakatı ile gerekli şekilde değiştirilebilir veya sözleşmeden ayrılabilir. Ancak bu değişiklik sözleşmenin bütünlüğüne ve diğer hükümlerin geçerliliğine etki etmez hükmü bulunduğunu; Davacının, turizm dışında kalan hükümleri askıya alarak ve uygulamamada ısrar ederek çekişme yarattığını; sözleşmenin sona erdirilmesini istediğini ancak fesih ihbarında bulunmadığını; 7. Sözleşmenin, turizm ile ilgili maddeleri olmadan da uygulanmasının mümkün olduğunu Buna rağmen davacının edimlerini gereği gibi yerine getirmeyerek sözleşmeye aykırı davrandığını; taraflar arasındaki sözleşmenin süresinin 31 Aralık 2010 tarihinde sona erdiğini; bu durumda sözleşmenin 3. Maddesi gereğince tasfiye yapılması gerekirken haksız olarak icra takibi yapıldığını; davalı Federasyonun sözleşmeye aykırı bir davranışı ya da borcunun bulunmadığını; aksine davacının borçlu olduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur. III. CEVABA CEVAP VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇELERİ 7. Davacı vekili 1 Kasım 2011 havale tarihli cevaba cevap dilekçesinde; davalı tarafın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) ile ilişkisinde iyiniyetli 3. Kişi olduğunu; davalının basiretli davranmayarak sözleşme imzaladığını; sonradan GSGM nün turizm ile ilgili maddeleri geçersiz kıldığını savunduğunu; bunun davanın haklılığını kanıtladığını; olayın mevzuattan kaynaklanmadığını; davalının hükümsüz kalan durumun değiştirilmesi veya sözleşmeden ayrılması için yazılan yazıya cevap vermediğini; sözleşmenin davalı tarafında istemi ile dondurulduğunu; turizm faaliyetinin çıkarılması ile sözleşmenin temelinin çöktüğünü, sözleşmenin devamının imkansız hale geldiğini; mali yükümlülüklerin tüm hizmetler esas alınarak belirlendiğini; turizm hizmetlerinin bundan ayrılmasının hakkaniyete aykırı sonuç doğurduğunu; davalının durum Sayfa: 2/11

3 değişikliği için de mutabakata yanaşmadığını; hesabın tasfiyesine de yanaşmadığını beyan etmiştir. 8. Davalı vekili ikinci cevap dilekçesi vermemiştir. IV. İNCELEME 9. Dosyanın incelenmesinden, taraflar arasında, 6 Temmuz 2009 tarihinde Yılları Arasında Türkiye ( ) Federasyonu Adına Yönetilecek Sponsorluk ve Turizm Hizmetleri Sözleşmesi imzalandığı; bu sözleşmede, uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak şu hükümler yer almaktadır.: 2. KONUSU A) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Briç Federasyonu Başkanlığının 01 Nisan Aralık 2010 tarihleri arasında Federasyon tarafından düzenlenecek olan organizasyonlarda, milli takımı desteklemek, Briç Sporunu Türkiye'de geliştirmek amacıyla naklen yayın, reklam ve pazarlama karşılığında hizmet ayni ve/veya nakdi yardım sağlanması işinin planlanması, uygulanması ve raporlanması isidir. B) Yine aynı tarihlerde Türkiye Briç Federasyonunun organize edeceği turnuvalara yönelik turizm hizmetlerini düzenleme, organizasyon, konaklama ve ulaşım konularında destek olup, hizmet verme işidir. Anlaşma süresince Federasyon Tarafından yapılacak ve programı yönetim kurulunca belirlenen Turnuva, Basın Toplantısı, Kamp vb. Etkinliklerin Bütçe ve Taslak Programı ŞiRKETe bildirilecek ve konu ile ilgili ek sözleşmeler yapılarak işlerin gerçekleşmesi sağlanacaktır. 3. SÜRESİ İşbu sözleşme, imza tarihinden itibaren yürürlüğe gırer, 31 Aralık 2010 tarihinde herhangi bir ihtara ve beyana gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. FEDERASYON ve ŞİRKET taraflar arasındaki hesapların tasfiyesinin, sözleşmenin bitiminden itibaren en geç 30 gün içinde tamamlanacağını kabul ve taahhüt ederler 5. SÖZLEŞMENİN DEGİŞTİRİLMESİ Bu Sözleşme'nin, verilecek hizmetlerin içeriği de dahil olmak üzere, hüküm ve koşullarında herhangi bir değişiklik ancak taraflar arasında yapılacak yazılı bir mutabakat ile gerçekleştirilebilir. 7. ŞİRKETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve HAKLARI ŞİRKET, işbu sözleşme konusu organizasyonu her türlü ayıptan ari olarak bu sözleşme konusuna ilişkin hizmetleri, bu sözleşmede belirlenen koşullarda FEDERASYON tarafından onaylanmış hizmet bütçesine uygun olarak gerçekleştirmeyi üstlenmiştir. ( ) ŞİRKET, sözleşme kapsamında, katılımcılara yönelik hizmetler ve sponsorluk faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki şartları sağlayacaktır; 1. Sponsorluk konseptinin hazırlanması, 2. Sponsorluk stratejik planının oluşturulması, Sayfa: 3/11

4 3. Sponsorluk basın planının oluşturulması, 4. Sponsorluk dosyasının hazırlanması, 5. Sponsorluk sunumunun yapılması, 6. Sponsorluk görüşmesi yapacak firmaların belirlenmesi. Randevuların alınması, 7. Randevulara gidilmesi, 8. Randevu raporlamasının yapılması, 9. Firmaları takibinin yapılması, kabul takibinin yapılması, 10.Turnuva bölgelerindeki çeşitli kategorili otellerden en uygun şartlarda teklif alınması, 11. Turnuva için gerekli altyapıya uygun turnuva alanı, salon için gerekli ön anlaşmaların yapılması, 12. Hava yolu ulaşımı gerektiren şehirler için uçak ve diğer ulaşımlar için ön rezervasyonun yapılması, 13. Katılımcılara ulaşım ve konaklama rezervasyonları yapılması, 14. Turnuva organizasyonlarında, faaliyetin yapıldığı tesiste karşılama, kayıt, ödül töreni hizmetlerinde bulunulması, ( ) ŞİRKET ulusal ve uluslararası spor federasyonların ilgili yönetmeliklerindeki genel kurallara ve organizasyona ait kurallara uymak zorundadır. ( ) ŞİRKET, turizm geliri olan paylardan (konaklamadan ve seyahatlardan alacakları komisyonlardan) FEDERASYONA'a %50 oranında payı organizasyonun bitmini mütakip FEDERASYON'un Türkiye Vakıflar Bankası Anafartalar 065 Şub hesabına yatırır.bu gelir taahhüt edilmiş bulunan TL tutarındaki sponsorluk gelirinden ayrı olarak FEDERASYON'a ödenecektir. ( ) ŞİRKET program.ve bütçede yer alan hizmetlerin bedellerini FE- DERASYON'dan sözleşme koşullarında tahsil edecektir FEDERASYON tarafından bütçe dışı ve yazılı olarak talep edilen hizmet ve/veya ürün bedellerini ŞiRKET, FEDERASYON'dan sözleşmede yer alan ödemeler dışında fatura karşılığı tahsil edecektir Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Briç Federasyonu mevzuatları bağlayıcıdır. FEDERASYON'in YÜKÜMLÜLÜKLERi ve HAKLARI 8.1 FEDERASYON, Organizasyonun bu sözleşme ve eklerine uygun olarak gerçekleşmesini talep etmek hak ve yetkisine sahiptir. FEDERASYON, ŞİRKET tarafından işbu sözleşmenin yürütülmesine ilişkin yaptığı işleri denetleme, uygun bulmaması halinde değiştirmesini talep etme hakkına sahiptir. ŞİRKET, FEDERASYON tarafından talep edilen değişiklikleri en kısa süre içerisinde yerine getirecektir. 8.2 Gerek Organizasyonun daha sağlıklı yürümesi, gerekse ortaya çıkabilecek çeşitli karışıklıkların önlenebilmesi amacı ile FEDERASYON ŞiRKET'e vereceği destek ile organizasyonun daha verimli olarak yürütülmesi sağlar. Sayfa: 4/11

5 ( ) 8.9 ŞİRKET'in organizasyon için tüm harcamaları ile reklam ve sponsorluk gelirleri Federasyon tarafından oluşturulacak bir komisyon marifetiyle takip ve kontrol edilecektir. Sözleşmenin bitiş tarihinden önce imzalanmış Sponsorluk sözleşmelerinin hakedişleri, işbu sözleşmenin geçerlilik tarihinden ileri bir tarihte ödenir ise FEDERASYON, ŞİRKET'e ait hakkedişi taraflar arasında belirlenecek ek bir sözleşme uyarınca ödeyecektir ŞİRKET'in işbu sözlşme ile taahhüt ettiği TL (Kırkbinın) sponsorluk gelirinin üstüne çıkılması halinde FEDERASYON tarafından sponsor firmalarda tahsil edilen reklam ve sponsorluk gelirinden elde edilen gelirin nakit %50 tutarındaki payı ŞİRKET in Yapı Kredi Bankası Harbiye Şubesi (Şube Kodu 931) YTL nolu hesabına tahsilatı müteakip 10 gün içerisinde yatırılacaktır. 9. MALİ DÜZENLEMELER 9.1 ÖDEMELER. ŞiRKET Sponsor bulamaması durumunda garanti ettiği miktar olan TL'lik tutarı sponsorluk çalışmalarına başlaması ile birlikte FEDERASYON'a aşağıdaki ödeme takvimi doğrultusunda yapacaktır. Sponsor bulunması durumunda ise aşağıda belirlenen plan dışında 8.10 madde uyarınca yapılan ödemeler ilgili hesaplara mahsup edilecektir. 1.Ödeme İmza tarihinden itibaren üç gün içerisinde TL(OnbinTL) 2.Ödeme TL(OnbinTL) 3.Ödeme TL(OnbinTL) 4.Ödeme TL(OnbinTL) 10. TEMiNAT ŞİRKET, ise başlamadan önce TL tutarında teminatı idareye vermek zorundadır. ŞİRKET ise başlamaz yada yarım bırakırsa teminatı irad kaydolur. ( ) Bu sözleşmenin hükümlerinden herhangi biri geçerli hukuk bakımından hükümsüz olursa veya olma ihtimali doğarsa bahsedilen hüküm tarafların mutabakatı ile gerekli şekilde değiştirilebilir veya sözleşmeden ayrılabilir. Ancak bu değişiklik sözleşmenin bütünlüğüne ve diğer hükümlerin geçerliliğine etki etmez /08/2012 Tarihli ön raporumuz üzerine ibraz edilen ve Mahkemece celbedilen belgelerden; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı nın 23 Ekim 2009 tarih ve 2060 sayılı yazısında Sayfa: 5/11

6 Hususu yer almıştır. 11. Davalı federasyon tarafından davacıya gönderilen 12/11/2009 tarih ve 746 sayılı yazıda; şirketinizle federasyonumuz arasında 06 Temmuz 2009 tarihinde imzalanan Sponsorluk ve Turizm Hizmetleri Sözleşmesinin turizm ile ilgili maddelerinin, Bakanlıkça yapılan inceleme sonucu değiştirilmesi gereği doğmuştur. Söz konusu hususla ilgili görüşmeler yapılarak sözleşmenin ivedilikle yeniden hazırlanarak ilgili maddelerinin mutabakatla değiştirilmesi için gereğinin yapılması istenmektedir. 12. Bu yazı üzerine Davacı tarafından, davalı federasyona gönderilen 07/12/2009 tarihli yazıda ise; 12/11/2009 tarih ve 746 sayılı yazınızda bahsettiğiniz değişikliklere ilişkin yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla talep edilen değişikliklere ilişkin anlaşma sağlanıncaya kadar 06 Temmuz 2009 tarihli sözleşmemizin yürürlüğünü durdurduğumuzu bilgileriniz sunarız denilmektedir. 13. Davalı, yukarıda anılan yazısından yaklaşık iki ay sonra davalı federasyona gönderdiği 16/02/2010 tarihli yazısı ile; dondurulmuş bulunan sözleşmenin bundan sonra nasıl bir seyir ile devam edeceği konusunda kendilerine bilgi verilmediğini, yürürlüğü durdurulan sözleşmeden dolayı zararlarının artmakta olduğu gerekçesi ile yapılan ödemelerin ve teminatın iadesi ile sözleşmenin iyi niyet dahilinde sona erdirilmesi istenmiştir. 14. Sözleşmenin karşılıklı olarak sona erdirilmesi konusunda bir anlaşma sağlanamadığından, davacı, ödediği ,20 TL nin tahsili amacıyla, Ankara 30. İcra Müdürlüğü nün ( ) sayılı dosyası ile takip başlatmış ise da davalının itirazı nedeniyle takibin durdurulmasına karar verilmiştir. Sayfa: 6/11

7 V. UYUŞMAZLIĞIN HUKUKİ NİTELİĞİ 15. Davacı, davalının 12 Kasım 2009 tarihli yazısı üzerine sözleşmeyi durdurduklarını ancak sözleşmenin nasıl devam edeceğine ilişkin olarak bir bildirimde bulunulmadığını; ayrıca, turizme ilişkin hükümlerin geçersiz kalmasıyla sözleşmenin temelinden çöktüğünü, davalının tahsil ettiklerini iade etmesi gerektiğini savunmuş; davalı ise taraflar arasındaki sözleşmenin turizm ile ilgili maddelerinin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nün 23 Ekim 2009 tarih ve TK.02.F/2060 sayılı yazıları ve Genel Müdürlüğün tespit ve talebi ile hükümsüz kaldığını; bu hususun davacıya bildirilmesi üzerine davacının 7 Aralık 2009 tarihli yazısı ile sözleşmeyi askıya aldığını, 16 Şubat 2010 tarihli yazısı ile de sözleşmeyi sonlandırmak istediğini, sözleşmenin süresinin sona erdiğini savunmuştur. 16. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı nın yukarıda yer verilen 23 Ekim 2009 tarih ve 2060 sayılı yazısında; taraflar arasındaki sözleşmenin turizm hizmetlerine ilişkin kısmının, usulüne uygun olarak yapılmış bir ihaleye dayanmadığı tespiti yer almış ve Delano A.Ş. ile görüşülerek turizm ile ilgili hükümlerin sözleşmeden çıkartılması önerilmiştir. Sözleşmenin bu nedenle uygulanamadığı anlaşılmaktadır. 17. Borçlar Kanunu (BK)'nun 20/I.maddesine göre: "Bir akdin mevzuu gayrı mümkün veya gayri muhik yahut ahlaka mugayir olursa o akit batıldır." Aynı şekilde, BK'nun 96.maddesi, "Alacaklı hakkını kısmen veya tamamen istifa edemediği takdirde borçlu kendisine hiçbir kusurun isnat edilemeyeceğini ispat edemedikçe bundan mütevellit zararı tazmine mecburdur." hükmünü taşımaktadır. Keza, BK'nun 117.maddesi "Borçluya isnat olunamayan haller münasebetiyle borcun ifası mümkün olmazsa, borç sakıt olur.", demek suretiyle, imkânsızlık kavramını düzenlemiştir. 18.İmkânsızlık, ifa engeli sebeplerinden birini oluşturur. Gerçekten de, imkânsızlık, sürekli, kalıcı, temelli bir ifa engelidir. Bu niteliği ile imkânsızlık, temerrüdün karşıtıdır. İmkânsızlığın pratik önemi borçluya karşı aynen ifanın zorla sağlanamamasında ortaya çıkar (Serozan, Rona, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, 3.Cilt, 4.Bası, İstanbul 2006, s. 163.). 19. İmkânsızlık, bir veya birden çok edimi kapsayabilir. Ayrıca, edimin ifasının imkânsızlığı, asli edimler yanında yan edimler için de söz konusu olabilir. İmkânsızlık genellikle edim sonucuna ilişkin olmalıdır. Ancak, bazı durumlarda imkânsızlık, edim fiiline ilişkin de olabilir. İmkânsızlık bir insan fiilinden veya tabiat olayından doğması yanında, mantıki, hukuki veya fiili sebeplerden de kaynaklanabilir (Eren Fikret, age., s. 295., s. 186.; Bucher, Eugen: Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Delicktrecht, Zürich 1988, s. 417). 20. BK'nun 20.maddesine göre, bir akdin konusu mümkün değilse, o akit imkânsızdır. Burada söz konusu olan imkânsızlık, başlangıçtaki, yani sözleşme yapıldığı sırada mevcut olan imkânsızlıktır. Bu halde, konusu hukuki veya fiili sebeplerden dolayı imkânsız olan sözleşme butlan yaptırımına tabidir ve başlangıçtan itibaren geçersizdir. Burada geçerli olan Sayfa: 7/11

8 butlan yaptırımından bahsedebilmek için, imkânsızlık sözleşmenin konusu ile ilgili olmalı ve yalnız borçlu bakımından değil, objektif mahiyette ve herkes için söz konusu olmalıdır. Batıl bir sözleşme baştan itibaren hiçbir hüküm ve sonuç doğurmaz. Fakat, sözleşme yapılırken taraflardan biri imkânsızlığı biliyor veya bilmesi gerekiyorsa ve buna rağmen diğer tarafı bundan haberdar etmemişse, bu durumda karşı tarafın uğradığı menfi zararı karşılamakla yükümlüdür (Eren Fikret, age., s. 299.; Reisoğlu, Safa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18. Bası, İstanbul 2006, s.116; Serozan Rona, age, s. 162.; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, age., s. 1208). 21. İmkânsızlık; objektif-subjektif imkânsızlık, başlangıçtaki-sonraki imkânsızlık, tam-kısmi imkânsızlık, sürekli-geçici imkânsızlık, borçlunun sorumlu olduğu imkânsızlık ve borçlunun sorumlu olmadığı imkânsızlık seklinde çeşitli türlere ayrılabilir (Borç İlişkisi Doğuran Sözleşmelerde Başlangıçtaki İmkânsızlık, Hüküm Ve Sonuçları Zeynep İpek Yücer, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi s. 22 vd.). Objektif imkânsızlık, BK'nun 20, 96. ve 117.maddelerinde hüküm altına alınmıştır. Objektif imkânsızlık-subjektif imkânsızlık ayrımı baştaki imkânsızlık halinde önem kazanmaktadır. Sonraki imkânsızlığın doğurduğu hukuki sonuçlar açısından, objektif imkânsızlık ile sübjektif imkânsızlık arasında bir fark bulunmamaktadır. BK'nun 20. maddesine göre başlangıçtaki objektif imkânsızlık bir butlan sebebidir. 22. Yukarıda açıklandığı üzere, BK'nun 117.maddesinde yer alan şekilde, borçluya yükletilemeyen sonraki imkânsızlık hallerinde borçlunun borcu sona ereceğinden, borçlunun karşı taraftan aldığı şeyleri sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iade etmesi gerekir. Henüz almadığı şeyleri ise isteme hakkından mahrum olur. Ancak, bu durumda da istisnai olarak BK'nun 117/II. maddesine göre; taraflar aralarında yaptıkları sözleşme ile borçluya yüklenemeyen imkânsızlık halinde borçlunun karşı taraftan aldığı şeyleri muhafaza edeceğini kararlaştırabilirler. 23. İmkansızlık, borçlunun kusuruna dayanıp dayanmamasına değil, genel olarak borçlunun bu imkânsızlıktan sorumlu tutulup tutulmayacağına göre tasnif edilmelidir. Nitekim, BK'nun 117.maddesinde kullanılan tabirler de bu görüşü desteklemektedir. Yani, kanun kusursuz olmayı değil, sorumlu olmamayı aramaktadır. (Eren Fikret, age., s ; Altunkaya, age., s. 139; Dural, Sonraki İmkansızlık, s. 110) 24. Geçersiz sözleşmelerde ise, taraflardan her biri diğer tarafın ifa ettiği edimi (zenginleşmeyi) iade etmekle yükümlüdür. Bu aşamada, iade yükümlülüğünün zenginleşenin mal varlığının azalmasına yol açmaması önemli bir unsurdur. Dolayısıyla, zenginleşen; iadeden sonra, zenginleşme vuku bulmasaydı, içinde bulunacağı ekonomik durumdan daha kötü veya zararlandırılmış, fakir bir duruma düşmemesine dikkat ve özen gösterilmelidir. Bu tür işlemlerde amaç; davalının edindiği çoğalma sonucu, tüm malvarlığında meydana gelen artışın iadesinden ibarettir. O nedenle, zenginleşmenin kapsamını tayinde, müktesibin malvarlığında oluşan çoğalma ile azalmanın karşılaştırılması yapılmalı, böylece, kazanç ve farkın Sayfa: 8/11

9 oluşturacağı sonuç, zenginleşmeyi ortaya koymalıdır (Ulusan İlhan, İyiniyetli Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcunun Sınırlanması Sorunu; BK. m. 63/1 İstanbul 1984 s.34,35). 25. Borçlar Kanununun 63/1.maddesine göre; zenginleşenin elinde kalanı iade ile yükümlü olacaktır. Belirtilen ilkeler altında zenginleşme saptanırken; malvarlığının, sebepsiz yere artmasına neden olan tüm ihtimal ve olgular (en önemlisi enflasyon) ile nedensellik bağı kurulabilen ve zenginleşenin malvarlığında değişmelere yansıyan bütün olaylar iadenin miktarını tayinde gözden kaçırılmamalıdır. Şu da var ki, bu işlemlerde, hakimin geniş takdir hak ve yetkisinin varlığı tartışılamaz. Borçlar Yasasının 98. maddesi yollamasıyla uygulanması gereken BK.'nun 43 ve 44.maddelerindeki, haksız fiil tazminatında hakime büyük takdir yetkisi tanıyan kurallar, geri verme borcunun kapsamının belirlenmesinde, kıyas yoluyla uygulanmalıdır. Görülüyor ki; geri verme borcunun kapsamı, borçlunun (zenginleşenin) durumunu ağırlaştırıyorsa hakim bunu hakkaniyete uygun bir ölçüye indirebilecektir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 29/09/2010 Esas: 2010/14-386, Karar: 2010/427) 26. Borçlanılan edimin tamamı ifa edilemiyorsa, tam imkânsızlık (vollständige Unmöglichkeit); bir kısmı ifa edilemiyorsa, kısmi imkânsızlık (teilweise Unmöglichkeit) söz konusu olur Kısmi imkânsızlıktan söz edebilmek için borcun konusunu oluşturan edimin bölünebilir olması gerekir. Bölünebilir edim, edimin konusunu teşkil eden şeyin, niteliğinde bir değişiklik veya ekonomik değerinde esaslı bir azalma olmaksızın parçalara bölünebilen edimdir. Bir edimin bölünebilirliği, tarafların iradelerine, sözleşmenin yorumuna, borçlanılan edimin niteliğine veya ticari hayatın kurallarına göre belirlenir. (Dr. Seçkin TOPUZ- Dr. Ferhat CANBOLAT. Türk-İsviçre Ve Alman Borçlar Hukukunda İmkânsızlığın Düzenlenişi AÜHFD 674 Yıl 2008 ) 27. Yukarıda yer alan ilkeler çerçevesinde somut olay incelendiğinde şu huşular tespit edilmektedir: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu incelemesine göre taraflar arasındaki sözleşmenin turizme ilişkin hükümleri usulüne uygun olarak yapılmış bir ihaleye dayanmamaktadır. Bir diğer deyişle; davalı federasyonun, sözleşme imzalamadan önce, turizm hükümlerine ilişkin olarak usulüne uygun bir ihale yapması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu ihale gerçekleştirilmeden yapılan sözleşmenin uygulanmasında hukuki imkansızlık bulunmaktadır. Bu durum hukuki ifa engeli niteliğindedir. 28. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nün yazısı, özleşme imzalandıktan sonraki bir tarihte ise de; sözleşmenin kurulması aşamasına ilişkin bir hukuka aykırılık söz konusu olduğundan başlangıçtaki bir imkansızlık söz konusudur. 29. İmkansızlığın tam mı yoksa kısmi mi olduğu hususunun değerlendirilmesi için, taraflar arasındaki sözleşmenin incelenmesi gereklidir. Sözleşmenin başlığı, Sponsorluk ve Turizm Hizmetleri Sözleşmesi dir. Sponsorluk kavramı esas olarak işletme ekonomisinin pazarlama alanına yerleştirdiği bir müessesedir. Bir işletmenin pazarlama faaliyeti, pa- Sayfa: 9/11

10 zarlama karması olarak nitelendirilen ürün, dağıtım, fiyat ve iletişim politikaları aracılığıyla gerçekleştirilebilir. İşte sponsorluk bu noktada, pazarlamanın iletişim politikası bağlamında yeni ve çok yönlü bir iletişim tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. 30. Yeni bir destekleme biçimi olarak sponsorluk, her şeyden önce karşılıklılık ilkesine dayanan bir işlemdir. Diğer bir ifadeyle sponsorluk, ayırıcı niteliğini edim-karşı edim ilişkisinde bulan, sözleşmesel bir temel üzerinde gerçekleşir. Sponsor, belli bir alanda belirli bir kişi, grup, kurum veya bir faaliyeti desteklerken, teşvik saiki bulunsa da esas itibariyle kendi yararına hareket eder; kendi tespit ettiği amaçlarına ulaşmak ister. Sponsorun ulaşmak istediği amaçlar iletişimle ilgilidir. Sponsorun iletişimle ilgili amaçları çeşitlilik gösterir. Mesela sponsor, kendisinin veya belirli bir marka ya da ürünün hedef kitlede tanınmasını; zaten belirli tanınmışlığa sahipse burnun artırılmasını veya güçlendirilmesini amaçlayabilir. Keza, sponsor, kendisine veya belirli bir markaya ilişkin olarak hedef kitlede belirli bir imaj yaratmak ya da mevcut imajını değiştirmek veya sağlamlaştırmak isteyebilir ( ) sporun belirli bir kişi, kurum ya da faaliyete verdiği desteğin asli saikini, iletişimle ilgili hedefleri teşkil ederken teşvik düşüncesi arka planda yer alır. Burada destekleme faaliyeti, sadece amaca ulaşmayı mümkün kılacak bir vasıtadır. (Dr. Selma Hülya İMAMOĞLU, Sponsorluk Sözleşmesi, Yetkin Yayınları Ankara 2003) 31. Sporda, sponsorluk sözleşmesinin destekleyen ve desteklenen olmak üzere iki tarafı vardır. Birincisi sponsor olan, ikincisi ise sponsorluk alandır. GSGM Sponsorluk Yönetmenliğinin 4.maddesinde her ikisinin de tanımı yapılmıştır. Buna göre; Sponsor; Gençlik ve spor tesisleri ile organizasyonlarına, federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine, sporculara; aynı ve/veya nakdi desteklerle sponsorluk yapan gerçek ve tüzel kişileri tanımlamaktadır. 32. Ülkemizde; Spor liglerinin belirli markalarla anılması (Spor Toto Süper Lig; Geçtiğimiz sezon Bank Asya 1. Lig, bu sezon PTT 1. Lig, Beko Basketbol Ligi vb); yine özellikle basketbol liginde yer alan önemli takımların isimlerinin belirli markaları taşıması (Fenerbahçe Ülker, Galatasaray Medikal Park vb.); Türk Hava Yolları nın Euro Lig e (basketbol- Turkish Airlans Eurolig) adını vermesi tipik örneklerdir. Yine Koç Grubunun, Koç-Fest markasıyla Üniversite Sporları Federasyonu ile yaptığı ve uzun süredir devam eden sözleşme başarılı örneklerden biridir. Aynı şekilde Tenis Federasyonunun Turkcell, Spor Toto, PTT, Adidas, Ramsey gibi firmalarla yaptığı sponsorluk anlaşmaları da bunlara örnektir. 33. Taraflar arasındaki sözleşme incelendiğinde; davacının esasen bir turizm firması olduğu; sözleşmenin 7. Maddesinin düzenlenişi ve kapsamından önemli ölçüde turizm faaliyeti kapsamındaki hususların düzenlendiği; bu itibarla davacının kendisi için reklam, pazarlama ve hedef kitle ile iletişim amaçlı hareket etmediği; nitekim sözleşmenin 9/1. Maddesinde, davacının öncelikli olarak federasyona sponsor bulmak için çalışacağı, sponsor bulunamazsa maddede yazılı bedellerin federas- Sayfa: 10/11

11 yona ödeneceği; ödeme yapıldıktan sonra sponsor bulunması halinde yapılan ödemelerin mahsup edileceğinin yazılı olduğu görülmektedir. Bu nedenle ortada gerçek anlamda bir sponsorluk sözleşmesi olduğundan söz etmek mümkün görünmemektedir. Davacı şirketin; federasyona belli bir bedeli peşin ödeyerek; federasyon tarafından yapılacak organizasyonlardaki turizm hizmetlerinden gelir elde etmeyi amaçladığı; bu bakımdan esasen bir turizm/organizasyon işletmesi olarak hareket ettiği görülmektedir. Tüm bu nedenlerle; sözleşmenin turizme ilişkin hükümlerinin esaslı unsur olduğu; bu hükümlerin sözleşmeden çıkarılması halinde sözleşmenin temelinden çökeceği ve dolayı somut olayda tam ifa imkansızlığı bulunduğu sonucuna varılmıştır. 34. Açıklanan bu durum karşısında ve BK'nun 20.maddesine göre; taraflar arasındaki sözleşme, konusunun hukuki sebeplerden dolayı imkânsız olması nedeniyle butlan yaptırımına tabidir ve başlangıçtan itibaren geçersizdir. Geçersiz sözleşmelerde ise, taraflardan her biri diğer tarafın ifa ettiği edimi (zenginleşmeyi) iade etmekle yükümlüdür. 35. Somut olaydaki geçersizliğin ortaya çıkmasında davacıya bir kusur yüklenmesinin de mümkün olmadığı kanısındayız. Zira; davalı Federasyondan; kendi tâbi olduğu mevzuatı bilmesi ve buna uygun olarak işlem tesis etmesi beklenirdi. VI. SONUÇ 28. Yukarıdaki açıklanan nedenlerle; a) Ortaya çıkan durumun hukuki ifa engeli niteliğinde olduğunu; b) Bu ifa engelinin başlangıçta mevcut olduğunu; c) Olayda tam ifa imkansızlığı bulunduğunu; (Paragraf 29-33) d) Başlangıçtaki tam imkansızlık nedeniyle sözleşmenin baştan itibaren geçersiz olduğunu; e) İfa engelinin oluşmasında davacının bir kusurunun bulunmadığını; f) Sözleşmenin geçersiz olması nedeniyle tarafların, diğer tarafın ifa ettiği edimi (zenginleşmeyi) iade etmekle yükümlü olduğunu; g) Bu kapsamda; davalının, sözleşme kapsamında davacıdan aldığı ,20 TL yi iade etmesi gerektiğini; h) Takip öncesi temerrüt gerçekleşmediğinden alacağa 30/12/2010 takip tarihinden itibaren yasal faiz uygulanabileceğini Mahkemenin takdirlerine saygı ile sunarım. 07/02/2013 Bilirkişi Av. Ali Hikmet AKILLI Sayfa: 11/11

2009-2010 Yılları Arasında Türkiye Briç Federasyonu Adına Yönetilecek Sponsorluk ve Turizm Hizmetleri Şartnamesi

2009-2010 Yılları Arasında Türkiye Briç Federasyonu Adına Yönetilecek Sponsorluk ve Turizm Hizmetleri Şartnamesi 2009-2010 Yılları Arasında Türkiye Briç Federasyonu Adına Yönetilecek Sponsorluk ve Turizm Hizmetleri Şartnamesi I. ĐŞĐN KONUSU : A) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Briç Federasyonu Başkanlığının 01 Nisan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

KONU: AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN BAYİ YATIRIMLARI NEDENİYLE UĞRADIKLARI ZARARLARA İLİŞKİN SEBEBSİZ ZENGİNLEŞME DAVALARI

KONU: AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN BAYİ YATIRIMLARI NEDENİYLE UĞRADIKLARI ZARARLARA İLİŞKİN SEBEBSİZ ZENGİNLEŞME DAVALARI 20.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/3 KONU: AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN BAYİ YATIRIMLARI NEDENİYLE UĞRADIKLARI ZARARLARA İLİŞKİN SEBEBSİZ ZENGİNLEŞME DAVALARI

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/821 Karar No. 2010/30728 Tarihi: 26.10.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/32 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 MUACCELİYET TEMERRÜD İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA ALACAĞININ

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI

İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI ÖZET: İşçinin il sınırları içinde veya dışında başka bir işyerinde çalıştırılacağını öngören sözleşme hükmü geçerlidir. Ancak, bu yetkinin işveren

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi: 572 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/4 İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi: 17.09.2013 HİZMET ALIMININ ÖZEL

Detaylı

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI ÖZET: Likit bir alacaktan söz edilebilmesi için alacağın gerçek miktarının bedeli ve sabit olması veya borçlu tarafından alacağın tüm

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

HİZMET SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye

HİZMET SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye MADDE 1 - KONU: HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye www.zinyaturizm.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/96

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/96 T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No. 2011/21-402 Karar No. 2011/472 Tarihi: 06.07.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/96 YAŞLILIK AYLIĞI TALEP TARİHİNDE TAM AYLIĞI HAK ETMEMİŞ OLMAK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

BİLİRKİŞİ RAPORU T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ NE

BİLİRKİŞİ RAPORU T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ NE T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ NE ESAS NO. : 2014/ DAVACI : C.Y. 1 VEKİLİ : Av. DAVALI : Bank A.Ş. VEKİLİ : Av. DAVA : Alacak DAVA DEĞERİ : 8.360,00 TL DAVA TARİHİ : 20.01.2014 1 DAVA A) Davacı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/16369 Karar No. 2014/17666 Tarihi: 02.06.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18 MUVAZAA İŞÇİLİK TEMİNİNİN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ OLRAK KABUL

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/26985 Karar No. 2015/24025 Tarihi: 03.07.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 İŞE İADE SONRASI İŞÇİNİN İŞE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31285 Karar No. 2012/3117 Tarihi: 13.02.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI ÖZETİ:

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

KEFALET SÖZLEŞMESİNDE GEÇERLİLİK ŞARTLARI. Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

KEFALET SÖZLEŞMESİNDE GEÇERLİLİK ŞARTLARI. Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA KEFALET SÖZLEŞMESİNDE GEÇERLİLİK ŞARTLARI Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 Kefalet sözleşmesi; kefilin, borçlunun borcunu ödememesi, yani borcun ifa edilmemesi halinde

Detaylı

Davalılar : 1) Ad ( Araç sürücüsü )

Davalılar : 1) Ad ( Araç sürücüsü ) B i l i r k i ş i R a p o r u Ç o r l u H u k u k M a h k e m e s i H a k i m l i ğ i n e Dosya No : esas Davacılar : 1) E ( Kazalı ) 2) Y ( Kazalının babası ) 3) Ay ( Kazalının Annesi ) Davalılar : 1)

Detaylı

Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME

Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME Madde 1. Taraflar 1.1 Türk Nöroşirürji Derneği 1.2 Türk Nöroşirürji Derneği İktisadi İşletmesi

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32292 Karar No. 2010/1149 Tarihi: 25.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 ASIL İŞVEREN SORUMLU OLABİLMESİ İÇİN ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/51524 Karar No. 2014/50 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 İBRANAMENİN GEÇERLİK

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2, 6

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/10744 Karar No.2011/10590 Tarihi: 08.04.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2, 6 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA DEVAM

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T. 20.1.2016 TEDBİR NAFAKASI İSTEMİ (Tarafların Gerçekleşen Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Günün Ekonomik Koşullarına Göre Takdir Edilen Nafaka

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/8261 Karar No. 2009/30509 Tarihi: 05.11.2009 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 KIDEM TAZMİNATI KISMİ ÖDEME İŞÇİLİK ALACAKLARININ KISMİ ÖDEN-

Detaylı

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF Aşağıdaki Satırları 5 defa klavye ile 5 defa da sanal klavye ile yazalım. 5 defa üst üste doğru olacak şekilde yazamıyorsak 3 defa klavye ile 3 defa

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/19359 Karar No. 2014/21478 Tarihi: 25.11.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 SEÇİMLERDE ADAY

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2,17-28

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2,17-28 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/30244 Karar No. 2010/24328 Tarihi: 20.09.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2,17-28 ASIL İŞLERİ BELEDİYENİN EN BÜYÜK HİSSEDARI OLDUĞU ALT İŞVERENE VERMESİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,6

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,6 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 10401 Karar No. 2014/20271 Tarihi: 05.11.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,6 İŞYERİ DEVRİNDE FESHE BAĞLI ALACAKLARDAN

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/14697 E:2010/14697 Danıştay Onuncu Dairesinin; sabit oranlı Türk Lirası tüketici kredilerinde faiz tahakkukunun ve buna bağlı kaynak kullanımını destekleme

Detaylı

SÖZLEŞME HUKUKU. Müş. Av. Ferhan SÖZEN ferhan@bahum.gov.tr

SÖZLEŞME HUKUKU. Müş. Av. Ferhan SÖZEN ferhan@bahum.gov.tr SÖZLEŞME HUKUKU Müş. Av. Ferhan SÖZEN ferhan@bahum.gov.tr Akit Mukavele Kontrat Bağıt Sözleşme ULUSAL HUKUK ALANLARINA GÖRE SÖZLEŞME Anayasa Hukuku ve Sözleşme Kavramı Toplum Sözleşmesi (Contrat Social)

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. KONU Davalı idarenin yanıt dilekçesine yanıtlarımızın sunulmasıdır.

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. KONU Davalı idarenin yanıt dilekçesine yanıtlarımızın sunulmasıdır. İSTANBUL 9.İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 14.06.2010 İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI DOSYA NO: 2010/448 E. : TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi VEKİLİ : Av. Ş. Can ATALAY DAVALI İDARE :

Detaylı

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir.

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir. 24 MAYIS 2011. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA 200/. ESAS DAVALILAR VEKİLİ : 1-2-.. : Av. AHMET AYDIN Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL DAVACI :. SİGORTA A.Ş. VEKİLİ :

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI (2013-2014) PROF.DR İBRAHİM KAPLAN Sayfa 1 Kira sözleşmeleri ile ilgili bölümün üç ayrımında ilk

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5

İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/22109 Karar No. 2010/21092 Tarihi: 29.06.2010 İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5 TASARRUF TEŞVİK KESİNTİSİ BELEDİYELERİN BORÇLU OLMASI HAZİNE İLE TAKAS MAHSUP

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7983 Karar No. 2012/27098 Tarihi: 03.12.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde, işçinin tatil gününden

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/13846 Karar No. 2011/13653 Tarihi: 09.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAAYA DAYANIP DAYANMADIĞININ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. / S. İşK. /14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. / S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/23898 Karar No. 2014/5725 Tarihi: 11.03.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6 1475 S. İşK. /14 İŞYERİ DEVRİ

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/5583 Karar No. 2015/15936 Tarihi: 30.04.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 FESHİN YAZILI YAPILMASININ FESİH

Detaylı

Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi. Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi. Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 02.05.2017 muge@eryigithukuk.com Savunmanın Genişletilmesi

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ?

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? 15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? Dr. Resul KURT* Gözde UYGUR** I. GİRİŞ Çalışma hayatında en çok sorun yaşanan konuların başında kıdem tazminatı gelmektedir. 1475

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN YAPIM SÖZLEŞMELERİ-2 (DERS-04 EKİDİR)

BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN YAPIM SÖZLEŞMELERİ-2 (DERS-04 EKİDİR) İNŞAAT PROJELERİNDE SÖZLEŞME VE TALEP YÖNETİMİ INS5807 BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN YAPIM SÖZLEŞMELERİ-2 (DERS-04 EKİDİR) Doç. Dr. Deniz Güney Y. Mimar Vedat Akan 23 Ekim 2015 1 YÜKLENİCİNİN BORÇLARINI YERİNE

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR VII IX GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM 1. BORÇ KAVRAMı VE ALACAKLıNıN TEMERRÜDÜNE KONU OLABILECEK BORÇLAR 5 I. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ 5 n. BORCUN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. / S.STSK/25

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. / S.STSK/25 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/9209 Karar No. 2015/5525 Tarihi: 25.03.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /18-21 6356 S.STSK/25 SENDİKA HAKKI

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Sayfa1. Mevzuat Yazıları: 2017/09 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ ASIM GEZER

SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Sayfa1. Mevzuat Yazıları: 2017/09 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ ASIM GEZER SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR A. Sponsorluk Sözleşmesi Kapsamında Amatör Spor Kulübüne Yapılacak Harcamalar ile Bağış ve Yardımlar Kurumlar tarafından yapılan sponsorluk harcamaları ile

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/41,63 İTİRAZ DEFİİ TAKAS MAHSUP DEFİ

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/41,63 İTİRAZ DEFİİ TAKAS MAHSUP DEFİ T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/14670 Karar No. 2010/14 Tarihi: 18.01.2010 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/41,63 İTİRAZ DEFİİ TAKAS MAHSUP DEFİ ÖZETİ: Dava dayanağı hukuki olay inkar edilmemekle

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/27000 Karar No. 2010/19572 Tarihi: 21.06.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 YILLIK İZİN HAKKI İŞ SÖZLEŞMESİNİN YILLIK İZİN ÜCRETLERİ ÖDENEREK SONA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı