Vali Çakýr dan tarihi teklif Ýsmet Eker in konaðý sanat merkezi olacak. Saðlýk merkezine engelliler polikliniði. Protokol esnaf sofrasýnda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vali Çakýr dan tarihi teklif Ýsmet Eker in konaðý sanat merkezi olacak. Saðlýk merkezine engelliler polikliniði. Protokol esnaf sofrasýnda"

Transkript

1 Vali Çakýr dan tarihi teklif Ýsmet Eker in konaðý sanat merkezi olacak Cumhuriyeti ilan eden TBMM Baþkanvekili ve Çorum eski Milletvekili Ýsmet Eker in konaðý, sanat merkezi ve kültür evi olacak. Vali Nurullah Çakýr, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte dün Çorum merkeze baðlý Bayat Köyü nde bulunan Ýsmet Eker Konaðý ný ziyaret ederek incelemelerde bulundu. * HABERÝ 10 DA Tarihi konaðýn Güzel Sanatlar Atölyesi ve Ýsmet Eker Hatýra Evi adýyla 29 Ekim 2011 tarihinde, yani Cumhuriyet in kuruluþ yýl dönümünde açýlmasý plan- Çorum a KUDEB 24 MART 2011 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Çorum Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) kuruldu. Ankara Koruma Bölge Kurulu na baðlý olarak faaliyet gösteren KUDEB, Çorum Ýl Özel Ýdaresi bünyesinde hizmete girdi. * HABERÝ 10 DA Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar Hitit Üniversitesi Rektör adaylýðýný açýkladý Üniversitemiz ortak akýlla yönetilecek Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu açýklayan Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar, farklýlýklarýn çatýþmaya deðil, zenginliðe dönüþmesi gerektiðini belirterek, Ýyi bir yönetim her türlü Ýrfan Çaðlar farklýlýðý zenginlik kaynaðýna çevirebilir. Biz üniversitemizi ortak aklýn gereði olan yönetiþim sistemiyle geleceðe taþýyacaðýz. dedi. Vali Çakýr, polikliniðin açýlýþýný muayene olmaya gelen bir bayan hasta ile birlikte Saðlýk merkezine engelliler polikliniði Çorum'da bir toplum saðlýðý merkezinde görevli doktorlar tarafýndan oluþturulan engelliler polikliniði hizmete açýldý. * HABERÝ 4 DE * HABERÝ 5 DE Mimar Sinan Halk Eðitimi Merkezi THM Korosu Türkiye Þampiyonluðu ünvanýyla yeni þampiyonluklara Þampiyon koromuz yeni þampiyonluklarýn peþinde Mehmet Zurnacý ile eþi Latife Zurnacý nýn el ve ayaklarý Yuvalarý yandý Laçin in Narlý Beldesi nde çýkan yangýnda bir ev tamamen kullanýlamaz hale geldi. * HABERÝ 4 DE MEYDAN Tevbe Tevbe, iþlediði günah ve fenalýða piþmanlýk duymak ve Allah dan af dilemektir. Yine tevbe; günahlardan geriye dönmek ve geçmiþ günahlara piþmanlýk duymaktýr. Arap lugatýnda tevbenin hakiki manasý dönüþtür. Tabe fiili döndü anlamýndadýr. Aslýna uygun bir tevbe olmasý için 19 da Mürsel Þahinbaþ Mimar Sinan Halk Eðitimi Merkezi THM Korosu Türkiye Þampiyonluðu ünvanýyla Çorum a kazandýrdýðý gururu devam ettirmekte kararlý. * HABERÝ 7 DE Hizmet için yola çýktýk AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Haþim Ahlatçý, Çorum'a hizmet amacýyla yola çýktýðýný söyledi. * HABERÝ 14 DE Çorum a hizmet borcumuz var AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Bekir Horuz, Çorum a hizmet borcu olduðunu bildirdi. Haþim Ahlatçý * HABERÝ 14 DE Zafer Çarþýsý Yönetim Kurulu üyeleri, Çorum protokolünü öðle yemeðinde aðýr- Protokol esnaf sofrasýnda Zafer Çarþýsý Yönetim Kurulu üyeleri, Çorum protokolünü öðle yemeðinde aðýrladý. * HABERÝ 4 DE Çorum da yýlýn doktoru Alaaddin Büyükkakaç Aile Hekimi Dr. Alaaddin Büyükkakaç, Çorum da Yýlýn Doktoru seçildi. Aþdaðul Aile Saðlýðý Merkezi (ASM) nde görev yapan Dr. Alaaddin Büyükkakaç, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Ýstanbul da düzenlenen Yýlýn Doktoru Ödül Töreni de Çorum u temsil etti. * HABERÝ 11 DE Dr. Alaaddin Büyükkakaç 3.2 lik deprem Çorum u salladý Bekir Horuz Çorum, 3,2 lik depremle sallandý. Dün akþam saat 20,13 de meydana gelen depremin merkez üssünün Çorum olduðu ve 5,0 derinliðinde, 3,2 þiddetinde olduðu tespit edildi.

2 2 PERÞEMBE 24 MART 2011 Bisikletim olmadan asla... Ýl Trafik Komisyonu, Emniyet Müdürlüðü'nün önerisi üzerine Gazi ve Ýnönü Caddesi'nde bisikletlere yasak getirdi. Yasaðý savunanlar olduðu gibi yoðun eleþtiriler de geldi. Dikkatimi çeken Denizli Bisikletliler Derneði'nden gelen tepki oldu. Denizli'de kurulan Bisikletliler Derneðinin Baþkaný Hakan Atmaca, corumhakimiyet.net'e bir yorum göndermiþ. Atmaca, 'Denizli Bisikletliler Derneði olarak tarihli gazetede yayýnlanan 'EMNÝYET'TEN BÝSÝKLET YASAÐI' baþlýklý haberi okuduðumuzda çok üzüldük. Bizler güzel Türkiye'mizde daha saðlýklý bir ortam ve birey oluþturmak için, ekonomik ulaþýmý yaygýnlaþtýrmak için, gençlerin kötü alýþkanlýklardan uzaklaþmasý için bisikleti yaygýnlaþtýrmak için çalýþmalar yapýyoruz. Bu þekilde yasaklamalar yerine bisikletlilere bisiklet yolu yapýlmasý kötü Temayülden çýkan Çorumlu AK Parti'de Çorum dýþýndan temayüle giren Çorumlu milletvekili aday adaylarýnýn aldýklarý oylarý ve sýralamalarýný yazmýþtým. Eski bir siyasetçi arkadaþýmýz aradý. Kulis Notlarý'nda Ýstanbul'da avukatlýk yapan Abdurrahman Çaðlar'ýn temayül sonucunu göremediðini belirti. Abdurrahman Çaðlar Çorumlu aday adaylarýndan Abdurrahman Çaðlar'ýn aday adayý olduðunu duyurmuþtuk. Ancak temayülde çýkan sonucu yazmayý unutmuþum. Milli Eðitim Müdürlerinden ÝHL emekli meslek dersleri öðretmeni Abdullah Çaðlar'ýn oðlu olan Abdurrahman Çaðlar Ýstanbul'dan girdiði temayülde 24. çýkmýþ. Temayüle 176 aday adayý katýlmýþ. tepki yerine daha olumlu hareketler ve düþünceler getirecektir. Haberin doðruluk seviyesini bilmiyoruz. Eðer ki haber doðru ise, baþta bu kararýn alýnmasýný teklif edeni (leri), Ýl Trafik Komisyonunu ve onaylayan tüm yetkilileri kýnýyoruz." Diyor yýlýnda kurulan Denizli Bisikletliler Derneði'nin Baþkaný 22 yaþýnda bir genç. Kendisini arayýp görüþtüm. Hem Çorum'da uygulanan yasaða dair görüþlerini hem de Bisikletliler Derneði'nin Türkiye genelinde neler yaptýðýný sordum. Bakýn ne diyor genç baþkan: "Denizli'de kýsmen bazý bölgelere bisiklet yollarý yapýlýyor. Yasaklarla bir yere varýlamaz. Çaðdaþ bir zamanda yaþýyoruz. Avrupa'nýn bisikletin yaygýnlaþtýrýlmasý hususunda yaptýklarýný bakmak lâzým. Türkiye genelinde 5-6 ilde bisikletliler derneði kuruldu. Ýstanbul'da kurulan bir dernek yaklaþýk 42 ile temsilcilik verdi. Her ilde bisiklet topluluðu var. Türkiye genelinde bisiklete yönelik ilgi var. Bisiklet hem ekonomik hem de hava kirliliðine neden olmuyor. Caddelerde bisikletlere taþýtlar yol vermiyor, tepki gösteriyor, bu kez kaldýrýmlara geçince yayalar eleþtiriyor. Toplumu, yöneticilerimizi bu konuda bilinçlendirmemiz gerekiyor. Ýstanbul'da kurulan Bisikletliler Derneði Avrupa Birliði ile iþbiliði yaparak faydalý organizasyonlar yapýyor. Çorum'da bisiklet yasaðý getirilen cadde dar. Bisiklet yolu yapýlamaz, ancak yasak getirilerek bir yere varýlamaz." Mekke de karþýlaþtýlar AK Parti eski Ýl Baþkaný Milletvekili Aday Adayý Faruk Özkader ile Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer'in þu anda kutsal topraklarda olduklarýný öðrendim. AK Parti Genel Merkezi'nin aldýðý karar doðrultusunda il baþkanlarý temayüle girmedi. Zamaný iyi deðerlendirmeyi düþünen Faruk Faruk Özkader Recep Tayyip Erdoðan Numan Sezer Özkader de, Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer ile birlikte Umre yolculuðuna çýkmýþ. Tevafuk ya, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan da önceki gün Suudi Arabistan'daydý. Erdoðan'a, Mekke Ümmü'l-Kurra Üniversitesi'nce fahri doktora unvaný verildi. Söylenenlere göre, Faruk Özkader ile Numan Sezer, Baþbakan'la Mekke'de karþýlaþmýþlar. Gazive Ýnönü Caddesi ne giren bisiklet sürücüleri görevli trafik polisleri tarafýndan uyarýlýyor... Mülâkatý Aksu yapacak AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý'nýn teþkilât temayülü sona erdi. Genel merkez anketi sona erme aþamasýna geldi. Þimdi sýrada mülâkat var. Öðrendiðime göre, Çorum AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý'nýn aday tespit mülâkat komisyonunda görev alacak isimler belli olmuþ. Çorum'un aday adaylarýnýn mülâkat tespit komisyonu baþkaný ise, Ýçiþleri eski Bakaný AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Adülkadir Aksu. Abdulkadir Aksu KUTLAMA Çorum Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (ÇORUMSÝAD) Baþkanlýðý na seçilen Eþbaþkanýmýz Onur Sayýn ÞAMLI yý kutlar, çalýþmalarýnda baþarýlar dileriz. Þamlýoðlu Kuyumculuk A.Þ - Þamlýoðlu Otomotiv A.Þ - Mone Medikal A.Þ - Þato Sigorta A.Þ - Þato Lojistik Ltd.Þti. - Þato Plastik Ltd.Þti. (Ç.HAK:884)

3 PERÞEMBE 24 MART (Ç.HAK:890)

4 4 Saðlýk merkezine engelliler polikliniði PERÞEMBE 24 MART 2011 Çorum'da bir toplum saðlýðý merkezinde görevli doktorlar tarafýndan oluþturulan engelliler polikliniði hizmete açýldý. Kunduzhan Aile Saðlýðý ve Toplum Merkezi'ndeki engelliler polikliniðin açýlýþýna Vali Nurullah Çakýr, Ýl Saðlýk Müdürü Ýlker Çitil ve engelliler katýldý. Poliklinik hakkýnda bilgi veren Aile Hekimi Hicran Taþkýn, merkeze muayene olmak amacýyla gelen engellilerin çeþitli problemler yaþamalarý üzerine, merkezin giriþ katýna engelli polikliniði kurduklarýný açýkladý. Poliklinikten engelli hastalarýn yaný sýra yaþlýlara da hizmet verildiðini dile getiren Taþkýn, yaklaþýk 15 gün önce hizmet vermeye baþlayan poliklinikte bugüne kadar 70 hastaya Vali Çakýr, polikliniðin açýlýþýný muayene olmaya gelen bir bayan hasta ile birlikte yaptý. Kunduzhan Aile Saðlýðý ve Toplum Merkezi'nde engelliler polikiliniði açýldý. hizmet verdiklerini belirtti. Vali Nurullah Çakýr ise, ilde görev yapan aile hekimlerinin büyük bir özveri örneði göstererek görevlerini yerine getirdiklerini söyledi. Engelliler polikliniðini önemsediðinin altýný çizen Vali Çakýr, "Toplum saðlýðý merkezlerimiz ailelerimizle her yönden ilgilenen merkezler olarak görmeyi arzu ediyoruz. Çünkü, aile hekimlerimiz buraya saðlýk hizmeti almaya gelen insanlarýn nasýl yaþadýklarý, nelere ihtiyacýnýn olduðunu daha iyi biliyor" dedi. Hekim-hasta iliþkisinde diyalogun önemine dikkat çeken Vali Çakýr, aile hekimlerinden hastalarýyla yakýndan ilgilenerek onlarla iletiþim içinde olmalarýný istedi. Polikliniðin açýlýþýný muayene olmaya gelen bir bayan hasta ile birlikte yapan Vali Çakýr, daha sonra merkezde bulunan katlarý gezerek vatandaþlarla sohbet etti. Zafer Çarþýsý esnafý protokolü aðýrladý Zafer Çarþýsý Yönetim Kurulu üyeleri, Çorum protokolünü öðle yemeðinde aðýrladý. Zafer Çarþýsý Yönetim Kurulu üyeleri, Çorum protokolünü öðle yemeðinde aðýrladý. Protokle güveç ikram edilen yemeðe Vali Nurullah Çakýr, Garnizon Komutaný Jandarma Albay Hakan Saraç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Emniyet Müdürü Necmettin Emre, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Zafer Çarþýsý Yönetim Kurulu Baþkaný Zafer Özyað ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Yemeðe katýlan protokol üyeleri, kendi yemeklerini güveç kazanýndan kendileri aldýlar. Vali Nurullah Çakýr, Zafer Çarþýsý yöneticilerinin kendilerini ziyaret ettiðini ve kendisinin de Zafer Çarþýsý na iade-i ziyarette bulunduðunu söyledi. Yemeðe katýlan protokol üyeleri, kendi yemeklerini güveç kazanýndan kendileri aldýlar. Vali Nurullah Çakýr, ilde görev yapan aile hekimlerinin büyük bir özveri örneði gösterdiklerini belirtti. BYEGM den Türkiye tanýtým kitabý Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü (BYEGM) tarafýndan, Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve kültürel tanýtýmý için hazýrlanan ''Türkiye'' tanýtým kitabý, bu yýl 11 dilde yayýmlandý. BYEGM'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, kitapla, Türkiye'nin anayasal ve hukuki düzeni, siyasi ve demokratik yapýsý, bu alanlarda yapýlan reformlar, ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihsel özellikleri, dýþ politikadaki temel ilkeleri ile çeþitli kurumlarý ve doðal güzelliklerinin tanýtýlmasý amaçlanýyor. Türkçe'nin yaný sýra Ýngilizce, Fransýzca, Almanca, Arapça, Rusça, Japonca, Ýspanyolca, Portekizce, Çince ve Farsça olmak üzere 11 farklý dilde hazýrlanan ve zengin bir görsel malzemeyle desteklenen kitabýn ayrýca bu dillerde CD'si de bulunuyor. ''Türkiye'' kitabýnýn, bu yýl Türkiye'nin dünya ülkelerinin büyük bir bölümüne tanýtýlmasý çerçevesinde, yaklaþýk 80 milyon kiþinin ''Türkiye'' tanýtým kitabý, bu yýl 11 dilde yayýmlandý. konuþtuðu Farsça baskýsý da yapýldý. Türkiye'nin tanýtýlmasý için ''baþvuru niteliðinde olan ve neredeyse alanýnda tek olmayý sürdüren'' kitabýn, 2006 yýlýnda Türkiye'nin Hanoi Büyükelçiliði tarafýndan Vietnam'da Vietnam diline de çevirisi gerçekleþmiþti. Baþbakanlýk Tanýtma Fonunun desteði ile Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðünün gözetiminde hazýrlanan ''Türkiye'' kitabý, özellikle yurt dýþýnda bilim, kültür, siyaset, diplomasi, medya ve sanat çevrelerine ulaþtýrýlýyor. Türkiye'de ve yurtdýþýnda yapýlan, konferans, sempozyum, seminer, toplantý ve kültürel etkinliklerde tanýtým kitabý olarak daðýtýlýyor. Kitaba ayrýca, Genel Müdürlüðün internet sitesinden de ulaþýlabiliyor. Açýklamaya göre, tanýtým kitabýnda, 2010 yýlýnda yapýlan referandumla kabul edilen kapsamlý anayasa deðiþiklikleri ve demokratik açýlým sürecindeki konularýn tamamýna yer verildi. Kitapta ayrýca, Avrupa Birliði, Irak, ABD, Rusya ve Ortadoðu ülkeleri ile iliþkiler gibi dýþ politika konularýna özel önem verilirken, geçen yýl olduðu gibi bu yýl da geniþ yer ayrýlan ''1915 Olaylarý ile ilgili Asýlsýz Ermeni Ýddialarý'' bölümü, tarihsel perspektifle, bilimsel olarak ele alýndý ve bütünlük içerisinde iþlendi. ''Ülke Bütünlüðüne Karþý Terörist Faaliyetler'' konusunun da yer aldýðý kitapta, demokrasi ve hukuk kurallarý çerçevesinde sürdürülen terörle mücadele sonucunda toplumsal ve ekonomik projelerin uygulamaya konulduðuna, sosyal ve ekonomik hayatta belirgin geliþmeler saðlandýðýna, halkýn huzur ve güvenliðine olduðu kadar, bölge ülkeleri ve dünya barýþýna da ciddi katkýlar saðlandýðýna dikkat çekildi. Baþbakanlýk BasýnYayýn ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, konuyla ilgili açýklamasýnda, þu ifadelere yer verdi: ''Geçtiðimiz yýllarda Avrupa'da en baþarýlý tanýtým yayýný olarak kabul edilen 'Türkiye' kitabýna, Türkiye'de ve dünyada yoðun bir ilgi bulunuyor. Biz de ülkemizi dünyanýn her yerinde layýkýyla tanýtabilmeye yönelik önemli bir misyona sahip olduðumuzun bilinciyle, tanýtým kitabýný her yýl daha fazla dilde çýkarmaya gayret gösteriyoruz. Bu yýl da kitabýn, baþta Ýran, Afganistan ve Birleþik Arap Emirlikleri olmak üzere dünyada yaklaþýk 80 milyon kiþinin konuþtuðu Farsça baskýsýný yaparak, daha geniþ bir coðrafyaya Vali Nurullah Çakýr, Zafer Çarþýsý na iade-i ziyarette bulunduðunu söyledi. Yuvalarý yandý Laçin in Narlý Beldesi nde çýkan yangýnda bir ev tamamen kullanýlamaz hale geldi. Önceki gece saat sýralarýnda Mehmet Zurnacý ya (70) ait evde yangýn çýktý. Narlý, Osmancýk ve Çorum dan gönderilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangýnda ev sahibi Mehmet Zurnacý ile eþi Latife Zurnacý (65) el ve ayaklarýndan hafif þekilde yaralandý. Özürlüçocuklarýyla birlikte yaþayan yaþlý çifte kasaba sakinlerinin yardýmlarýyla geçici bir yer bulundu. Zurnacý çiftinin devletin yardýmýna ihtiyacý olduðu belirtildi. Mehmet Zurnacý ile eþi Latife Zurnacý nýn el ve ayaklarý yandý. Narlý Beldesi nde çýkan yangýnda bir ev tamamen kullanýlamaz hale geldi.

5 PERÞEMBE 24 MART (Ç.HAK:885) Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar Hitit Üniversitesi Röktür adaylýðýný açýkladý Üniversitemiz ortak akýlla yönetilecek Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu açýklayan Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar, farklýlýklarýn çatýþmaya deðil, zenginliðe dönüþmesi gerektiðini belirterek, Ýyi bir yönetim her türlü farklýlýðý zenginlik kaynaðýna çevirebilir. Biz üniversitemizi ortak aklýn gereði olan yönetiþim sistemiyle geleceðe taþýyacaðýz. dedi. Hitit Üniversitesi ÝÝBF deki odasýnda düzenlediði basýn toplantýsý ile adaylýðýný resmen duyuran Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar, bu ülkede yaþama ve var olma hakkýna sahip olan herkesin, Hitit Üniversitesi nde de yaþama ve var olma hakkýna sahip olduðunu, bu hakka saygý duyulmasý gerektiðini söyledi. Kendisinin hiç bir gurubun ya da hizibin adamý olmadýðýnýn altýný çizen Çaðlar, 30 yýlý aþkýndýr edindiði tecrübesini, Hitit Üniversitesi nin geliþmesi için kullanacaðýný bildirdi. Akademisyenlerin iradelerinin vesayet altýna alýnma çabalarýnýn etik bir davranýþ olmayacaðýnýn da altýný çizen Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar, açýklamasýnda þunlarý söyledi, Etnik, sosyal, kültürel ve mezhebi anlamdaki farklýlýklar ve çeþitlilikler iyi yönetilebilirse, bu durum kurumsal yapýyý zenginliðe ve etkinliðe taþýr. Yani farklýlýklardan ve çeþitliliklerden korkmamak gerekir. Hatta yönetilebilir çatýþma ve rekabet kurumsal yapýnýn dinamizmi ve canlýlýðý olarak algýlanmalýdýr. Çatýþma ya da rekabetin olmadýðý ortam ölüdür ve geliþmeye uygun bir zemini ifade etmez. Yönetim anlayýþýmýn temelinde yönetiþim vardýr. Yönetiþim karþýlýklý ve birlikte yönetmek demektir. Kararlarýn alýnmasýnda, icraatlarýn yönlendirilmesinde ve denetim faaliyetlerinin gerçekleþtirilmesinde sýk sýk konsensüslere müracaat edilecek ve ortak akýl ön plana çýkarýlacaktýr. Yönetimde katýlýmcýlýk, ekip ve takým anlayýþý ve þeffaflýk esas alýnacaktýr. Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar Bugün kar var, hafta sonu güneþ Çorum'da önceki gece geç saatlerde kar yaðýþý baþladý. Dün sabah saatlerinden itibaren aralýklarla devam eden kar yaðýþýnýn bugün de etkili olacaðý bildirildi. Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü verilerine göre bugün de devam edecek olan kar yaðýþý, yarýn yerini parçalý bulutlu havaya býrakacak. Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki cumartesi günü Çorum'da güneþli bir hava yaþanacak. Pazar gününden itibaren saðanak Ben bir grubun, hizbin ya da kliðin adamý veya adayý deðilim. Kendimi merkezde ve herkese eþit mesafede görüyorum. Ben herkesi temsil ettiðime ve edeceðime inanýyorum. Zira bütün akademisyenlerin ve Çorumlular ýn Rektörlüðü ne talibim. Duygusal davranma lüksüne sahip olmadýðýmýn farkýndayým. Üniversite olarak kurumsallaþma ve kampus inþasý noktasýnda çok zaman kaybettiðimizi, bizimle birlikte kurulan pek çok üniversitenin gerisinde olduðumuzu düþünüyorum. Bu durum bir Çorumlu akademisyen olarak benim içimi acýttý ve bende ciddi bir sosyal sorumluluk duygusu oluþturdu. Adaylýðýmýn önemli sebeplerinden birisi bu eksikliktir. Otuz küsur yýldýr idarecilikte edindiðim bilgi birikimini ve tecrübemi üniversitemizin geliþtirilmesi doðrultusunda kullanarak bu sorunu en kýsa zamanda çözeceðimi taahhüt ediyorum. Seçim süreci baþladý ve yarýþ adaylar arasýnda centilmenlik kurallarýna uygun þekilde devam ediyor. Sonuna kadar da böyle devam etmesini diliyorum. Bu süreç demokratik bir yarýþý ifade ediyor. Bu yarýþta profesör düzeyindeki bütün akademisyenlerin adaylýk hakký vardýr. Buna saygý duyulmasý gerekir. Oy verecek bütün akademisyenlerin de kendi özgür iradelerine dayanarak tercih kullanma haklarý vardýr. Buna da saygý duyulmalýdýr. Ýnsanlarýn iradelerine vesayet koyma arayýþlarýný etik bulmuyorum. Bu tür çýkýþlar ve yönlendirmeler akademisyenlerin iradesine saygýsýzlýktýr. Üniversite kendi seçimini kendisi yapmalýdýr. Sürecin sonunda oluþacak irade kimin lehine þekillenirse þekillensin kabulümüzdür. Hayýrlý bir sonuç çýkacaðýna caný gönülden inanýyorum ve bütün adaylara bu demokratik yarýþta baþarýlar diliyorum. yaðýþlar görülecek. Kar yaðýþýnýn son ermesinin ardýndan hava sýcaklýklarýnda hissedilir derecede artýþ yaþanacak. Bugün en düþük -2, en yüksek 8 derece olarak tahmin edilen hava sýcaklýklarýnýn, güneþli bir havanýn hakim olacaðý cumartesi günü 15 dereceye kadar çýkmasý bekleniyor. Pazar gününden itibaren etkili olacak saðanak yaðýþlarýn da hava sýcaklýðýný düþürmeyeceði Meteoroloji'nin hava tahminleri arasýnda. Gelir vergisi için son iki gün Gelir Vergisi Kanununa göre, ticari, zirai ve serbest meslek kazançlarý ile menkul kýymet kazançlarý ve kira gelirleri için yarýn akþama kadar gelir vergisi beyannamesi düzenlenmesi gerekiyor. Ýþadamlarý, serbest meslek erbabý ve rant geliri elde eden 1,7 milyon beyannameli gelir vergisi mükellefi ile yaklaþýk 1 milyon gayrimenkul sermaye iradý sahibinin 2010 yýlýnda elde ettikleri gelirlere iliþkin beyanname verme dönemi, yarýn mesai saati bitiminde sona eriyor. Bu yýl konut kira gelirlerinde liralýk, iþyeri kira gelirlerinde de 22 bin liralýk istisna uygulanýyor. Gerçek kiþilerce geçen yýl elde edilen menkul sermaye iratlarýnda da, vergi kesintisine tabi olmayanlarda liralýk, diðerlerinde ise 22 bin liralýk istisna sýnýrýnýn aþýlmasý halinde beyan zorunluluðu bulunuyor. Gelir vergisinde ilk taksit de 31 Mart Perþembe akþamýna kadar ilgili vergi dairesi ya da vergi tahsiline yetkili bankalara yatýrýlacak. (AA) Alaca ilçesine kurulmasý planlanan Meslek Yüksekokulu'na YÖK ten onay çýktýðý bildirildi. Alaca MYO ya YÖK onayý Çorum Hitit Üniversitesi tarafýndan Alaca ilçesine kurulmasý planlanan Meslek Yüksekokulu'na (MYO) Yüksek Öðretim Kurulu'ndan (YÖK) onay çýktý eðitimöðretim yýlýnda hizmete girecek olan Alaca MYO'ya ek yerleþtirme ile öðrenci alýnacak. Alaca Belediyesi'nin mevcut binasý okul için tahsis edilirken, belediye hizmet birimleri de þuanda tadilatta bulunan eski hizmet binasýna taþýnacak. Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz, Hitit Üniversitesi bünyesinde ilçeye kurulmasý planlanan yüksek o k u l a YÖK'ten onay çýktýðýný söyledi. Ýlçe halkýnýn uzun bir süredir heyecanla beklediði müjdeli haberin YÖK'ten gelmesiyle okul açýlmasýnýn resmiyet kazandýðýný dile getiren Eyv a z, MYO'nun açýlmasýnda katkýda bulunanlara teþekkür etti. Alaca'nýn hak ettiði hizmetleri almaya baþladýðýný kaydeden Eyvaz, "Bundan sonraki süreç daha hýzlý bir þekilde iþleyecektir eðitimöðretim sezonunda eðitim camiasýnýn hizmetine sunulacak olan okulumuza ek yerleþtirme ile öðrenci alýnacak" dedi. Baþkan Eyvaz, Yüksekokulun ilçe için büyük bir kazaným olduðunu ifade ederek, "Ýlçemizdeki sosyal ve kültürel hayata önemli katkýlar yapacak olan okulumuz ekonomik anlamda da bir canlanma saðlayacak. Halkýmýzdan okulumuza ve burada eðitim görece olan öðrencilerine sahip çýkmalarýný istiyoruz" þeklinde konuþtu.(ýha) Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz

6 6 PERÞEMBE 24 MART 2011 Mevlüt Uyanýk tan önemli bir eser Hitit Üniversitesi Felsefe ve Din bilimleri Anabilim dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk'ýn editörlüðünü yaptýðý ve Temel Ýslam Bilimleri Anabilim dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Kaþif Hamdi Okur'un iki çeviri makale ile katkýda bulunduðu Kur'an'ýn Tarihsel ve Evrensel Okunuþu isimli eserin 2. baskýsý ilave metinlerle birlikte yayýnlandý. Ulusal ve uluslararasý birçok çalýþma ve ulusal basýnda güncel konulara dair yorumlarý ilgi gören, halen tarafýndan görevli olarak gittiði Yemen San'a Üniversitesinde bulunan Prof. Dr. Uyanýk tarafýndan editörlüðü Kur'an'ýn Tarihsel ve Evrensel Okunuþu isimli eserin 2. baskýsý ilave metinlerle birlikte yayýnlandý. yapýlan "Kur'an'ýn Yorumu" isimli eser Muhammed Ýkbal, Tarihsel ve Evrensel Fazlurrahman, Seyyid Hüseyin Nasr gibi dünyaca tanýnan âlimlerin bilimsel yazýlarýndan oluþuyor. Telif, çevirisi ve editörlüðü de Prof. Mevlüt Uyanýk tarafýndan yapýlan eserde ayrýca Temel Ýslam Bilimleri ve Ýslam Hukuku alanýnda tanýnmýþ bilim adamlarýndan Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Temel Ýslam Bilimleri Öðretim Üyesi Doç. Dr. Kaþif Hamdi Okur'unda Subhi Mahmasani tarafýndan yazýlan "Hükümlerin Deðiþmesi Ýlkesi" konulu bir çevirisi bulunuyor. Fecr Yayýnlarý tarafýndan basýlan eser, tüm kitapçýlarda satýþa sunuldu. Baþaranhýncal TEMA gönüllüsü Çorum da yeniden teþkilatlanarak çalýþmalarýna baþlayan TEMA Vakfý'nýn Ýl Temsilcisi Erkan Çirkin ve Temsilci Yardýmcýsý Kasým Aksoy, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret ederek, Fahri Tema Gönüllüsü yaptýlar. Ziyarette TEMA Vakfý'nýn çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Ýl Temsilcisi Erkan Çirkin, doðal varlýklarýn ve çevre saðlýðýn korunmasý, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve topraðýn korunmasý ve aðaçlandýrmanýn önemi hakkýnda kamuoyunu eðiten ve bilinçlendiren en önemli sivil toplum kuruluþlarý arasýnda yer alan TEMA Vakfý nýn, Çorum da yeniden teþkilatlanarak, faaliyetlerine baþladýðýný ifade etti. TEMA'nýn hedefinin siyasal partilere ve hükümetlere, resmi ve özel kuruluþlara, eðitim kurumlarýna, basýn yayýn organlarýna, toprak erozyonunun nedenlerini, sonuçlarýný ve ülkemizin çöl olma tehlikesini anlatmak olduðunu dile getiren Erkan Çirkin, ''Bu baðlamda Çorum'da teþkilatlanma sürecini tamamlayan TEMA Vakfý yapýlacak olan eðitim ve çalýþmalarýn anlatýlmasý tanýtýlmasý ve nezaket ziyaretlerine baþlamýþtýr. Bu amaç ve hedef doðrultusunda Ticaret ve Sanayi Odamýzýn Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a da ziyarette bulunduk'' diye konuþtu. Çorum TSO Yönetim Kurulu Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret ederek, Fahri Tema Gönüllüsü oldu. Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, TEMA'nýn yeniden teþkilatlanmasýnýn Çorum iline artý deðer katacaðýna inandýðýný belirterek, ''Aðaçlandýrma baþta olmak üzere Çorum ilimizde yapýlacak çok þey olduðuna inanýyorum. Bu dünya bizim olduðu kadar herkesin. Geleceði düþünerek, bugünden önlemlerimizi almalýyýz. TEMA'nýn Çorum'da faaliyete geçmesi ilimize artý deðer saðlayacaktýr. Oda olarak toplumsal projelere her zaman destek vermekteyiz. TEMA'nýn yapacaðý çalýþmalarda da desteðe ve iþbirliðine hazýrýz" dedi. Çorum da yapýlmasý planlanan çalýþmalar kapsamýnda bilgi paylaþýmýnda bulunan Ýl Temsilcisi Erkan Çirkin, TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a TEMA rozeti takarak, Fahri TEMA Gönüllüsü yaptý. Ýlke-Der de seminer Ýlke-Der'in haftalýk olarak düzenlemiþ olduðu Cuma seminerlerinde geçtiðimiz hafta konuk olan Diyanet görevlisi Yusuf Demirel, 'Kur-an'da Ulûhiyet ve Rububiyet' konulu bir sunum gerçekleþtirdi. Sunumuna, "Ýnsan kelimelerle konuþur, kavramlarla düþünür; ne var ki saðlýklý iletiþim kurabilmek için doðru anlamak ve anlaþýlmak gerekir." diyerek baþlayan Yusuf Demirel, sözlerini Kur-an'dan örnek ayetler sunarak sürdürdü. Yaratan, yaþatan, rýzýk veren, yol gösteren, terbiye eden, olgunlaþtýran ve hayatýn her alanýna müdahil olan anlamlarýna gelen Rabb kavramýnýn, Kur-an'da 970 kez geçtiðini belirten Demirel, 'ilah' kavramýnýn ise, sevilen, sayýlan, beðenilen, baðlanýlan, yardýmý umulan, rýzasý/cezasý dikkate alýnan, olaðan üstü güç-kuvvet sahibi anlamlarýna geldiðini söyledi. Demirel, rab ve ilah kavramlarýyla ilgili Kur'an ayetlerinden örnekler verdi. "Ýnsanlýk olaylarý ibret nazarýyla yeniden, ama doðru olarak okumalýdýr" diyen Demirel; "Ademoðlu inanç, fikir ve davranýþlarýna çeki düzen vermelidir. Deðilse ayný, bekli de daha kötü akýbet kapýmýzý çalmak üzeredir. Allah muhafaza buyursun. Allah'ýn azabýndan ve gazabýndan rahmetine/maðfiretine sýðýnmaktan baþka çözüm, çare yoktur." þeklinde konuþtu. Rabbim Allah'týr 'Kur-an'da Ulûhiyet ve Rububiyet' konulu bir sunum gerçekleþtirildi. Ziraat Odasý, üst birlik delegeliði için seçim yaptý. Ziraat Odasý üst birlik delegelerini belirledi Ziraat Odasý, üst birlik delegeliði için seçim yaptý. Turgut Özal Ýþ Merkezi nde düzenlenen programda, Mehmet Aygüneþ, Kamil Akdoðan, Zerat Zeytinli ve Ýlhan Yýlmaz, Türkiye Ziraat Odalarý Birliði delegesi olarak seçildi. Seçimlerin divan baþkanlýðýný Mustafa Kahraman, katip üyelik görevlerini ise Satýlmýþ Köse ve Ahmet Ýpci üstlendi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Tarým Ýl Müdürü Cemil Usanmaz, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, birlik baþkanlarý, il ve ilçe oda yöneticilerinin katýldýðý toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan yaptý. Genel deðerlendirmeler ve sorunlara iliþkin olarak da Damýzlýk Koyun Keçi Birliði Baþkaný Þevket Avcý, Meyve Üreticileri Birlik Baþkaný Rýdvan Samsunlu ve Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek birer konuþma yaptý. Tek liste halinde yapýlan seçimlerde Mehmet Aygüneþ, Kamil Akdoðan, Zerat Zeytinli ve Ýlhan Yýlmaz asil üye seçilirken, yedek üyeliklere ise Mustafa Yýldýrým, Satýlmýþ Köse, Dursun Karslý ve Bahattin Büyükyaka seçildi. Mehmet Aygüneþ, Kamil Akdoðan, Zerat Zeytinli ve Ýlhan Yýlmaz delege seçildi. Mehmet Sayan, seçimlerin açýþ konuþmasýný yaptý. Tek liste halinde yapýlan seçimlerde üyeler oy kullandý. YGS pazar günü Yusuf Demirel demenin ispat isteyen bir iddia olduðunu söyleyen Yusuf Demirel, "Bir bedeli vardýr ve de olmalýdýr. Bunun da; ilmi, itikadi, ahlaki ve ameli edep ve erkaný vardýr." dedi. Ýnsanýn, niyetinin ve eylemlerinin kaynaðýný kendisine sormasý gerektiðini belirten Demirel, "Tüm bu sorularýn cevabý, Ýlah-Rab idrakimizi belirleyecektir. Allah'ýn indiðine tabi olun, baþka dostlara (evliyaya)deðil. (Araf- 3). Atalar dinine deðil, Allah'ýn nizamýna itibar ve itikat etmeliyiz. (Bakara170,Maide-104). Birilerinin hevaheveslerine tabi olmak; onlarý ilah/rab edinmektir. Sonuç itibarý ile onlara kulluktur. Kulluðun inanç boyutunu; ulûhiyet, amel-tatbikat kanadýný rububiyet ifade eder. Rabbimize karþý tevhidi, mahlûka karþý adaleti yerine getirmekle yükümlüyüz." diyerek sözlerini tamamladý. Üniversiteye giriþte uygulanan birinci aþama olan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) 27 Mart Pazar günü yapýlacak. YGS, Türkiye'de tüm il ve bazý ilçe merkezleri ile KKTC'nin baþkenti Lefkoþa'da, 160 sýnav merkezindeki 5 bin 727 sýnav binasýnda, 89 bin 283 sýnav salonunda gerçekleþtirilecek. Sýnav, 1 milyon 692 bin 345 aday katýlacak. Sýnav, saat 10.00'da baþlayacak ve tek oturumda 160 dakika sürecek. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriþ iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için, adaylarýn sýnava girecekleri binanýn kapýsýnda en geç saat 09.00'da hazýr bulunmalarý gerekiyor. Adaylarýn sýnava gelirken yanlarýnda mutlaka 2011-YGS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ile nüfus cüzdaný veya pasaport bulundurmalarý zorunlu tutuluyor. Üzerinde fotoðraf ve T.C Kimlik Numarasý bulunmayan nüfus cüzdanlarý kabul edilmeyecek. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanýnda bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, 2011YGS'ye alýnmayacak. Bir aday bu belgeleri yanýnda olmadýðý halde sýnav merkezi yöneticilerinin, bina ve salon sorumlularýnýn veya ÖSYM temsilcilerinin kararýyla herhangi bir salonda sýnava alýn- mýþ olsa bile, bu adayýn sýnavý ÖSYM Baþkanlýðýnca geçersiz sayýlacak. Adaylar, sýnava gireceði yer bilgisini gösteren ''Sýnava Giriþ Belgesini'', T.C. Kimlik Numarasý ve þifresi ile ÖSYM'nin internet adresinden kendisi temin edecek. YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrý ayrý deðerlendirmeye alýnacak. YGS'nin deðerlendirilmesi sonucunda her bir aday için YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 olmak üzere altý ayrý puan türü oluþturulacak. Sýnavda arasý puan alan adaylar sadece meslek yüksekokulu ön lisans programlarý ile açýköðretim programlarýný tercih edebilecek. YGS puanlarýnýn en az biri 180 olan adaylar LYS'ye girmeye hak kazanabilecekler. Sýnavda 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programlarý ile açýk öðretim programlarýný hem de YGS puaný ile öðrenci alan lisans programlarýný tercih edebilecek. Özel yetenek sýnavýyla öðrenci alan yükseköðretim programlarýna baþvurabilmek için ise YGS puanlarýndan en az birinin 140 ve üzeri olmasý gerekecek.

7 PERÞEMBE 24 MART 2011 Þampiyon koromuz yeni þampiyonluklarýn peþinde Mimar Sinan Halk Eðitimi Merkezi THM Korosu Türkiye Þampiyonluðu ünvanýyla Çorum a kazandýrdýðý gururu devam ettirmekte kararlý. Ýstanbul baþta olmak üzere tüm büyükþehirlerin korolarýnýn korkulu rüyasý haline gelen HEM THM Korosu, þeflik dalýnda Türkiye Türkiye Þampiyonu olan Arif Sadeçolak yönetiminde çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Arif Sadeçolak halkýn müzik kültürünü insanlarýn yaþamýnda gizli olduðunu belirterek yýllardýr kaynaðýný halkýn yaþamýndan, duygularýndan, yardým severliðinden, kahramanlýðýndan ve hoþ görüsünden alan türkülerin süzüle süzüle her birinin günümüze kadar ulaþarak dillerde türkü, aðýt, oyun ve halay olduðunu söyledi. Koro Arif Sadeçolak yönetiminde çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Bu kültürü yaþatmak amacýyla bir araya geldiklerini dile getiren Sadeçolak, her geçen gün zenginliðine zenginlik katan halk müziði kültürünü gerek verilen konserlerle gerekse Türkiye çapýnda yapýlan THM yarýþmalarýnda kendi öz kültürümüzü insanlara yaþatmak ve tanýtmak olduðunu ifade etti. Hatýrlanacaðý üzere, Halk Eðitim Merkezi THM Korosu 2005 yýlýnda Türkiye 4 üncülüðü, 2006'da Türkiye 3 üncülüðü, 2007 yýlýnda Türkiye 1 inciliði, solo çalgý dalýnda Þef Arif Sadeçolak Türkiye 1 inciliði, yine Þef Arif Sadeçolak en iyi Þef ödülü, 2008 yýlýnda koro Türkiye 3 üncülüðü, 2009 yýlýnda koro Türkiye 2 nciliði, solist Nazlý Kalender Türkiye 2 nciliði alarak Türkiye çapýnda yapýlan bu yarýþmalarda ödüllerin %60'ýný sahiplenmiþti. Bu yýl yapýlacak olan THM yarýþmalarýnda ise koro Þefi Arif Sadeçolak ve koro ekibi her dalda birincilikler alarak Çorum u gururlandýrmaya devam edecekler. Halk Eðitim Merkezinin yetiþkinlere gençlere sanatsal ve kültürel zenginlikleri yaþatarak öðreterek, saðlýklý, nitelikli bir toplum yetiþtirmek için kurslar açarak insanlýða hizmet ettiðine dikkat çeken Sadeçolak koro çalýþmalarýna destek veren Vali Nurullah Çakýr'a, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'e, HEM Oðuz Ýyibil'e ve koroya kapýlarýný sonuna kadar açan Bahçelievler ilköðretim Okulu Müdürü Adnan Güngör'e teþekkürlerini ifade etti. Koronun TMH yarýþmalarýnda sýrasýyla seslendireceði eserler de þu þekilde belirlendi; Garip bir kuþtu gönlümurfa, Bugün ayýn ýþýðýkýrþehir, Sular durulur derler-samsun, Uzun kavak ne gidersin engine-trakya. Solo ses dalýnda ise Çorum un baþarýlý solisti Nazlý Kalender Silifke yöresine ait Açýl Ey Ömrümün Varý isimli eserle temsil edecek. 7 Aile içi iletiþim semineri Sunguralp Ýlköðretim Okulu birinci kademe velilerine Aile Ýçi Ýletiþim Semineri verildi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde Özel Sunguralp Ýlköðretim Okulu birinci kademe velilerine Aile Ýçi Ýletiþim Semineri verildi. Özel Sunguralp Ýlköðretim Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere Okul Müdürü Murat Yaþar, Çorum Samanyolu Eðitim Kurumlarý Pdr. Uzmaný Ýlker Acan ve öðrenci velileri katýldý. Çorum Samanyolu Eðitim Kurumlarý Pdr. Uzmaný Ýlker Acan tarafýndan verilen seminer hakkýnda bilgi veren Okul Müdürü Murat Yaþar, Ailelerin yoðun hayat þartlarý içinde çocuklara yeteri kadar vakit ayýramadýklarýný Seminer Özel Sunguralp Ýlköðretim Okulu Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. bunun neticesinde çocuklarýmýzda deðiþik problemlerin baþ gösterdiðini söyledi. Yaþar, okul olarak bu problemlere çözüm üretmek, aileleri bilinçlendirerek daha sýhhatli ve mutlu aile ortamlarý oluþturarak saðlýklý ve kaliteli bireyler yetiþtirmeyi amaçladýklarýný belirtti. Bu kapsamda bu seminerlerin devam edeceðini belirtti. Okul velilerinden olan Abdullah Sarýtepeci ise, "Seminer bizlere güzel ufuklar açtý. Bunlarýn bir kýsmý duyduðumuz fakat uygulamadýðýmýz için unuttuðumuz þeylerdi. Bizlere unuttuðumuz deðerleri hatýrlattýðý ve çocuklarýmýzý yetiþtirmede yeni ufuklar açtýðý için öncelikle buna vesile olan okul idaresine ve semineri sunan Ýlker Acan'a teþekkür ederim" dedi. (ÝHA) Akaydýn, Antalya için ABD ye gitti Minyatür Karadeniz Parký oluþturulacak Trabzon Belediyesi tarafýndan hazýrlanan proje kapsamýnda 18 ilin tarihi ve turistik mekanlarýnýn da içinde bulunacaðý Minyatür Karadeniz Parký (Minia Kara- deniz) oluþturulmasý amacýyla çalýþmalara baþlandý. Çalýþmalar kapsamýnda Çorum un da aralarýnda bulunduðu illerle ilgili anket yapýlýyor. Trabzon Belediye Baþkaný Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu, yaptýðý açýklamada, seçim öncesinde ilan ettikleri 61 proje içinde yer alan Minia Karadeniz'in þehre kazandýrýlmasý amacýyla baþlatýlan çalýþmalara hýz verdiklerini söyledi. Minia Karadeniz'in Trabzon için önemli bir kültürel alan olacaðýný ifade eden Baþkan Gümrükçüoðlu, ''Proje ile insanlarýmýzýn bölgedeki tarihi mekanlarla ilgili hem bilgi sahibi olmalarýný hem de sosyal bir alana kavuþmalarýný amaçlýyoruz. Minia Karadeniz'de sadece Trabzon'daki tarihi ve turistik mekanlar yer almayacak'' dedi. Gümrükçüoðlu, Minia Karadeniz'in kurulmasýnýn planlandýðý alanla ilgili farklý alternatifleri bulunduðunu vurgulayarak, þöyle devam etti: ''Sadece Trabzon'un deðil, bölgenin önemli mekanlarýnýn da temsil edileceði yaklaþýk 20 bin metrekarelik alan oluþturmayý planlýyoruz. Minia Karadeniz'i halkýmýzýn, üniversitemizin, odalarýmýzýn görüþleri doðrultusunda projelendiriyoruz. Karadeniz'in kültürel deðerlerinin minyatür bir müzesi olan Minia Karadeniz'i kentimize kazandýracaðýz.'' (Ç.HAK:768) En kýsa sürede açýlacak Vatandaþlarýn Minia Karadeniz'de olmasýný istedikleri kültürel deðerleri tespit etmek amacýyla da belediyenin resmi internet sitesi üzerinden anket baþlattýklarýný anlatan Gümrükçüoðlu, þunlarý kaydetti: ''Anket kapsamýnda vatandaþlarýmýza Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartýn, Kastamonu, Sinop, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüþhane, Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin, Tokat ve Amasya'da bulunan kültürel deðerlerden hangilerini Minia Karadeniz'de görmek istedikleri yönünde soru yöneltiyoruz. Vatandaþlarýmýzýn bize bildirdikleri görüþleri doðrultusunda çalýþmayý yürüteceðiz. Bu anket bizim için önemli, bu nedenle de halkýmýzdan ankete katýlarak bize Minia Karadeniz'de görmek istedikleri tarihi ya da kültürel deðeri bildirmelerini istiyoruz.'' Gümrükçüoðlu, belediye bünyesinde oluþturulan Kent Tasarým Ofisi tarafýndan yürütülen çalýþmalara Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden konunun uzmaný öðretim üyelerinin ve Trabzon'daki odalarýn temsilcilerinin de katýlarak destek verdiðini belirtti. Karadeniz yöresine yönelik hazýrladýðý projenin bölgeye hitap edebilmesi için 18 þehre birer yazý yazarak Minia Karadeniz içinde yer alabilecek olan kültür deðerlerin bildirilmesini istediklerini de ifade eden Gümrükçüoðlu, ''18 þehrimizin Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüklerine yazýlan yazýlardan elde edilen bilgiler, hazýrlanacak olan projenin içerisinde yer alacak. Minia Karadeniz'i en kýsa sürede tamamlayarak hizmete açmayý hedefliyoruz'' dedi. (AA) URGANCI ÝNÞAAT Gazi Cad. Kule Ýþhaný Kat: 1 No: 5 * % 25 ini peþin ödeyin, kalan kýsmýn taksitlerini siz belirleyin * 120 m2 full yapýlý daireler sabit fiyatla!!! * Bu fýrsatlarla evi olmayan kalmayacak!!! (Ç.HAK:258) Mimar Sinan Halk Eðitimi Merkezi THM Korosu Türkiye Þampiyonluðu ünvanýyla yeni þampiyonluklara hazýrlanýyor. Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný li yeri olan bir kent olduðunu vurgulayan Mustafa Akaydýn, Antalya'ya daha fazla Akaydýn, ''Çünkü Türkiye'nin turizm girdileriamerikalý turist çekebilmek için kentteki nin aþaðý yukarý yüzde 40'ý Antalya'dan saðlaturizm olanaklarýný çeþitlendirmek istediknýyor, bu yüzden övünüyoruz'' dedi. Antallerini söyledi. ya'nýn özellikle Avrupalý turistler için çok önemli bir turizm merkezi olduðunu söyleyen Mustafa Akaydýn, Türk Amerikan Akaydýn, geçen yýl ekonomik krize raðmen Dernekleri Federasyonu'nun (TADF) konuantalya'nýn 10 milyon turist aðýrladýðýný vurðu olarak geldiði New York'ta ''A La Turka'' guladý. lokantasýnda basýn toplantýsý düzenledi. Ancak özellikle Amerikalý turistler için TADF Baþkaný Kaya Boztepe toplanantalya'da turizm olanaklarýný çeþitlendirmek týnýn baþýnda yaptýðý konuþmada, Antalya istediklerini ifade eden Akaydýn, kültür turizbüyükþehir Belediye Baþkaný Akaydýn ve mine daha çok öncelik vermek ve daha çok taeþi Günseli Akaydýn'ý New York'ta aðýrlanýtým yapmayý amaçladýklarýný belirtti. maktan büyük onur duyduklarýný belirtti. Mustafa Akaydýn Likyalýlar'ýn baþkenti olan Patara'daki tatadf'nin Antalya Büyükþehir Belerihi meclisin ''dünyada kabul edilen ilk dediyesiyle beraber geçen yýl gençlik programokratik meclis olarak Amerikan anayasasýna ilham kaymýna baþladýklarýný hatýrlatan Boztepe, Akaydýn'a, ABD'de naðý olduðunu'' da anlatan Akaydýn, ABD'den Türkiye'ye yetiþen Türk gençlerini Antalya'da 2 hafta süreyle konuk gelen turist sayýsýnýn 679 bine ulaþmasýndan memnun olederek Türk kültür ve tarihiyle buluþmalarýný saðladýðý duklarýný, ancak Antalya'ya daha çok Amerikalý turist çekiçin teþekkür etti. Boztepe, bu kapsamda Antalya'dan New mek için çekicilik faktörlerini daha da artýrmalarý gerektiyork'a gelecek gençlerle bu programýn devam edeceðini ðini bildirdi. söyledi. ABD'de 500 bine yakýn Anadolu kökenli vatandaþýn Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa bulunmasýnýn son derece önemli olduðuna dikkati çeken Akaydýn da konuþmasýnda, TADF Baþkaný Boztepe'ye ve Akaydýn, bunun Türkiye açýsýndan iyi deðerlendirilmesi Baþkan Yardýmcýsý Can Kaplan'a teþekkür etti. gereken bir potansiyel olduðunu kaydetti. Akaydýn, bir politikacý olarak geldiðini New York'ta ''Türkiye'de Bugünkü Demokrasi'' konulu bir konuþma yapacaðýný söyledi. Konuþmasýnda, özellikle Türkiye coðrafyasýnda ve Ortadoðu'da yaþanan politik geliþmeler hakkýndaki görüþlerini ABD'de yaþayan Türk vatandaþlarý ve Amerikalýlarla paylaþacaðýný anlatan Akaydýn, Türkiye'nin Ortadoðu gibi çok kritik bir coðrafyada yeralan demokratik bir ülke olduðunu, bunu Atatürk ilkelerine borçlu olduðunu belirtti. Akaydýn, New York'ta Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuðrul Apakan, New York Baþkonsolosu Mehmet Samsar ve New York Kültür ve Tanýtma Ataþesi Ebru Ejder ile görüþtüðünü de söyleid. Teksas eyaletinde bulunan Austin'in Antalya'nýn kardeþ kenti olduðunu söyleyen Akaydýn, New York'tan Austin'e geçeceðini, orada belediye baþkaný ve üniversite çevreleriyle görüþmeler yapacaðýný, daha sonra da Dallas'ta bir konferans vereceðini bildirdi. Akaydýn, ''Amacýmýz Türkiye'nin, Antalya'nýn ABD'de tanýlýrlýðýný saðlamak, paylaþýmlarda bulunýnþaat ALANI ÝBRAHÝM ÇAYIRI MEVKÝÝ mak, onun için buradayýz'' deýnþaatýmýz baþlamýþ olup 1. kat seviyesindedir. di. Antalya'nýn Türkiye'nin NOT: Daireler 24 ay içerisinde teslim edilecektir. ihracat gelirlerinde çok önem-

8 8 PERÞEMBE 24 MART 2011 Eleþtirileri bekliyoruz Eþitlik ve Demokrasi Partisi Ýl Baþkaný Þeref Karataþ, dün Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü makamýnda ziyaret etti. Þeref Karataþ, ziyarette yaptýðý açýklamada SHP nin son genel kurulda adýnýn Eþitlik ve Demokrasi Partisi olarak deðiþtiðini, kendilerinin de yeni göreve geldiðini belirterek nezaket ziyaretleri düzenlediklerini söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de siyasi partilerin yerelde en güç- Eþitlik ve Demokrasi Partisi Ýl Baþkaný Þeref Karataþ, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü ziyaret etti. lü sivil toplum kuruluþlarý olduðunu belirterek bu nedenle siyasi partileri önemsediðini söyledi. Külcü, dargýnlýða neden olmayacak olumsuz eleþtirilerin yaný sýra olumlu eleþtiri ve destek beklediklerini vurguladý. Þeref Karataþ da eleþtiri konusunda kendilerinin aracý olduðunu belirterek Çorum merkezdeki mahalle muhtarlarýný ziyaret ettikleri, onlardan edindikleri sýkýntýlarý ilerleyen günlerde yazýlý bir þekilde belediyeye sunacaklarýný aktardý. Hizmet-Ýþ e ziyaret Eþitlik ve Demokrasi Partisi Ýl Baþkaný Þeref Karataþ, dün Hizmet Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Ýbrahim Eceviþ i ziyaret etti. Dün saat te gerçekleþtirilen ziyarette Ýl Baþkaný Þeref Karataþ ýn yaný sýra Ýl Sekreteri Ekin Gün, Basýn Sözcüsü Saaddet Aydoðdu ve Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Aygün hazýr bulundu. Ziyarette kamu çalýþanlarýnýn özlük haklarý ve torba yasa konularýnda fikir alýþveriþi yapýldý. Her zaman yanýnýzdayýz EDP yöneticileri Hizmet Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Ýbrahim Eceviþ i ziyaret etti. Eþitlik ve Demokrasi Partisi Ýl Baþkaný Þeref Karataþ, dün Eðitim Sen Çorum Þubesi ne nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Karataþ ýn yaný sýra Ýl Sekreteri Ekin Gün, Basýn Sözcüsü Saaddet Aydoðdu ve Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Aygün hazýr bulundu. Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, ziyarette yaptýðý açýklamada, ziyaretlerinden dolayý EDP yöneticilerine teþekkür etti. Sendika olarak Türkiye nin farklý alanlarýndaki sorunlarýnýn çözümü için emek platformu olarak mücadele verdiklerini söyledi. EDP Ýl Baþkaný Þeref Karataþ da Eþitlik ve Demokrasi Partisi Ýl Baþkaný Þeref Karataþ, Eðitim-Sen i ziyaret etti. sorunlarýn çözümü noktasýnda her zaman Eðitim Sen in yanýnda olduklarýný bildirdi. Bolu Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yamantürk, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya'yý ziyaret etti. Çorum'un çok geliþmiþ bir kant olduðunu ifade eden Bolu Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yamantürk, "Çorum'u yakýndan takip ediyoruz. Her geçen gün geliþmiþliðini görüyoruz. Sanayisi ekonomisi ve þehirciliði ile adýndan söz ettiren bir kent. Tarihi ile görülmesi gereken bir il" diye konuþtu. Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya ise Çorum'un son dönemlerde her alanda atýlýmlar yaptýðýný belirterek, "Belediye olarak da yaptýðýmýz çalýþmalarýmýz halkýmýz tarafýndan takdir topluyor. Amacýmýz halkýmýza daha iyi hizmet vermek" þeklinde konuþtu. Bolu Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yamantürk, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya'ya Bolu'nun meþhur ürünlerinin bulunduðu bir sepet hediye ederken, Karakaya ise Ýsmail Yamantürk'e Çorum leblebisi hediye etti. Bolu Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yamantürk, Çorum Belediyesi ni ziyaret etti. (Ç.HAK:873) Bolu dan Çorum ziyareti Acil Saðlýk Hizmetleri Koordinasyon Kurulu toplantýsý Çorum'da yapýldý. Acil saðlýk hizmetleri masaya yatýrýldý Acil Saðlýk Hizmetleri Koordinasyon Kurulu toplantýsý Çorum'da yapýldý. Toplantýya Ýl Saðlýk Müdürü Ýlker Çitil'in yaný sýra Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Sinop Ýl Saðlýk Müdürleri ile Acil Saðlýk hizmetlerinden sorumlu müdür yardýmcýlarý, þube müdürleri, il ambulans servisi baþhekimleri katýldý. Ýl Saðlýk Müdürü Çitil, acil saðlýk hizmetlerinin insan hayatý açýsýndan büyük bir öneme sahip olduðunu belirterek, bu Toplantýya bölge illerin saðlýk müdürlüðü yetkilileri katýldý. hizmetlerin bölgesel anlamda masaya yatýrýlacaðýný söyledi. Toplantý, yapýlan kýsa açýklamanýn ardýndan basýn mensuplarýna kapalý olarak devam etti. (ÝHA) Merdivenden düþtü Þofben zehirledi Gazi Caddesi ndeki bir yurt çalýþaný merdivenlerden düþüp yaralandý. S.D. çalýþtýðý kýz yurdunun merdivenlerinden çýkarken ayaðý kayýp düþtü. Yaralý kadýn hastanede tedavi altýna alýndý. Kale de þofben gazý iki kiþiyi zehirledi. Meram 8. Sokak ta oturan G.E. ve M.E.çiftçi banyo yaparken þofbenden sýzan gazdan zehirlendiler. Çift hastaneye kaldýrýldý.

9 PERÞEMBE 24 MART OSB üyelerine özel fýrsatlar Va k ý f b a n k nan protokolle ile organize sanaçorum Organize yi bölgelerinin Sanayi Bölgesintek yasal üst kude faaliyet gösteruluþu olan orgaren firmalarýmýza nize sanayi bölkýsa ve uzun vageleri üst kuruludeli olmakla birþu (OSBÜK) aralikte avantajlý fasýnda kuruluþa iz oranlarý ile taküye 1 milyon kisitli krediler kulþiye istihdam landýrýlabileceksaðlayan toplam tir." denildi. 263 organize sava k ý f b a n k nayi bölgesini ve Çorum Þubesi OSB'lerde faaliyetkilileri ayrýca, yet gösteren yak"söz konusu kreçorum OSB Müdürü Yaþar Þahin ve Vakýfbank laþýk 56 bin adet di imkânlarý saiþyerini kapsayan dece taksitli kreözel bir anlaþma paketi imzalandý. dilerle sýnýrlý olmayýp, iþyeri edindirme-filo kredisi-roçorum OSB Müdürü Yaþar Þahin ve Vakýfbank tatif kredi-ihracatçýya destek kredileri (Türk eximbank Çorum Þubesi Yetkililerince yapýlan açýklamada, "Bu kaynaklý krediler)- yatýrým kredileri-gayri nakdi krediprotokol ile OSBÜK ün resmi üyesi OSB'lerin ve ler toplu ödeme sistemleri-çek entegrasyonu-dýþ ticaosb'lere üye iþyerlerinin bankacýlýk iþlemlerinin özel ret iþlemleri-doðrudan borçlandýrma sistemleri çevre bir segmentte gerçekleþtirebilmeleri ve Vakýfbank ile bankacýlýðý yatýrým kredileri-kosgeb destekli kredileri iletiþimlerinin arttýrýlmasý, üretimin her aþamasýnda sade kapsamaktadýr. Ýmzalanan protokolün herkes için nayicimizin yanýnda olmak hedeflenmiþtir. Bu imzalahayýrlý olmasýný dileriz" dediler. CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Av. Atilla Kaðan Duraklýoðlu, partililerle birlikte fotoðraf çektirdi. 'AKP faþizmine direneceðiz' CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Av. Atilla Kaðan Duraklýoðlu, bugün Türkiye'de bir 'AKP faþizmi' yaþandýðýný belirterek, "böyle bir ortamda bizlere düþen görev insanlýk için, vatan için, dostluk için, gelecek için, çocuklarýmýz için, karanlýða karþý bir ýþýk yakmaktýr. Yani direnmektir. Bizler direnmeyi çok iyi biliriz" dedi. CHP Ýl Binasýnda dün düzenlediði basýn toplantýsýyla CHP Çorum Milletvekili Aday Adaylýðýný açýklayan Sungurlu eski Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kaðan Duraklýoðlu, AKP'nin ülkeyi karanlýða götüren eylem ve uygulamalarýna 'dur' demek için milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. AKP faþizminin sinsice, yavaþça ve bir örümcek aðý gibi ülkenin her yanýný sardýðýný ileri süren Duraklýoðlu, "bu durum hepimizi korkutuyor. Geleceðimizden çocuklarýmýzýn geleceðinden korkuyoruz. AKP Hükümeti eliyle bu karanlýk ve korku yayýlýyor. Faþizmin en temel ilkesi korkudur. Korku sayesinde bedenler ve ruhlar iþgal edilir ve korku sayesinde karanlýk Kaya mezarlarýnda çevre düzenlemesi Çorum'un Ýskilip ilçesindeki kültür varlýklarýndan Kaya Mezarlarý etrafýnda belediye tarafýndan çevre düzenleme çalýþmasý baþlatýldý. Çevre düzenlemesiyle yerli ve yabancý turistlerin ilk uðrak yerlerinden biri olan Kaya Mezarlarý etrafýndaki görüntü kirliliði ortadan kaldýrýldý. Belediye Baþkan Vekili Osman Evlüce, Kaya mezarlarý etrafýndaki çalýþmalarý inceleyerek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Evlüce, ilçedeki tarih ve kültür varlýklarý arasýnda yer alan kaya mezarlarýnýn ilçenin tanýtýmý noktasýnda büyük öneme sahip olduðunu söyledi.(ýha) Kaya Mezarlarý etrafýnda belediye tarafýndan çevre düzenleme çalýþmasý baþlatýldý. Bayat tan 3 yeni proje Fidan dikim iþlemleri yapýldý. Çilek, Elma ve Ceviz Yetiþtiriciliði Projeleri uygulamaya baþlandý. (Ç.HAK:873) Bayat Kaymakamlýðý tarafýndan ilçe tarýmý için örnek olacak bir proje hayata geçirildi. Bayat Kaymakamlýðý tarafýndan ilçe tarýmý için örnek olacak bir proje hayata geçirildi. Ýl Özel Ýdare kaynaklý olarak 2011 yýlý ilkbahar dönemi için Bayat Kaymakamlýðý öncülüðünde Ýlçe Tarým Müdürlüðü ve tarým danýþmanlarý tarafýndan hazýrlanan Çilek, Elma ve Ceviz Yetiþtiriciliði Projeleri uygulamaya baþlandý. Tel, direk ve kapýlardan oluþan ihata sistemlerinin ardýndan fidan teslimatlarý yapýlarak fidan dikim iþlemleri yapýldý. Konuyla ilgili yapýlan açýklamada, Projeler kapsamýnda Ýlçemiz Merkez ve Köylerinden Ýlçe Tarým Müdürlüðümüze müracaat eden çiftçilerimizin müracaatlarý deðerlendirilmiþ ve faydalanacak çiftçilerimiz belirlenerek, bahçe tesisi çalýþmalarýna baþlanmýþtýr. Bu kapsamda; Projeler için yaklaþýk adet çilek fidesi, 1600 adet elma ve adet ceviz fidaný temin edilmiþtir. Bu Projeler ile Ýlçemizde uygulanan klasik tarla tarýmý yerine, birim alanda daha fazla ekonomik getirisi olan meyveciliði özendirmek, geliþtirmek, teþvik etmek ve kýt kaynaklarýn etkin kullanýmý ile yeni istihdam alanlarý oluþturarak çiftçilerimizin gelir düzeyini, refah seviyelerini yükseltmek amaçlanmýþtýr. denildi. Duraklýoðlu, dün aday adaylýðýný açýkladý. hüküm sürer. 12 Eylül faþizmi ile sola karþý acýmasýzca yapýlan yok etme harekatý, þimdi AKP eliyle tamamlanmaya çalýþýlýyor. Ancak korkunun ecele faydasý olmayacaðý açýktýr. Çünkü bizler var oldukça, direndikçe karanlýk asla hakim olamayacaktýr" ifadesini kullandý. Tam baðýmsýz ve gerçekten demokratik bir Türkiye özleminin gerçekleþtirilmesine katkýda bulunmak için CHP'den milletvekili aday adayý olduðunu özellikle vurgulayan Atilla Kaðan Duraklýoðlu, "köylünün ve çiftçinin emeðinin karþýlýðýný alabileceði, iþsizliðin kabus olmaktan çýktýðý ve kimsenin aç yakmadýðý, saðlýk ve eðitimin parasýz olduðu, terörün son, yaþamýn huzur bulduðu, esnafýn vergi, memurun ise kredi borcu için çalýþmadýðý, emeklinin aylýðýyla rahat geçinebildiði ve adaletin herkes için eþit olduðu bir Türkiye özlemiyle CHP'den Çorum Milletvekili Aday Adayýyým" þeklinde açýklamada bulundu.

10 10 PERÞEMBE 24 MART 2011 Tarihi konaðýn Güzel Sanatlar Atölyesi ve Ýsmet Eker Hatýra Evi adýyla 29 Ekim 2011 tarihinde, yani Cumhuriyet in kuruluþ yýl dönümünde açýlmasý planlanýyor. Vali Çakýr dan tarihi teklif Eker in konaðý sanat merkezi olacak Cumhuriyeti ilan eden TBMM Baþkanvekili ve Çorum eski Milletvekili Ýsmet Eker in konaðý, sanat merkezi ve kültür evi olacak. Vali Nurullah Çakýr, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte dün Çorum merkeze baðlý Bayat Köyü nde bulunan Ýsmet Eker Konaðý ný ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Eker ailesinin damadý iþadamý Sefa Yalçýn ýn evsahipliðindeki ziyarete Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter Yardýmcýsý Ömer Arslan ve uluslarlarasý metal sanatçýsý Hasan Tuluk da katýldý. Türkiye Cumhuriyeti tarihi için önemli bir yere sahip olan Ýsmet Eker in hayatýný geçirdiði tarihi konaðý gezen Vali Çakýr ve Baþkan Külcü, Sefa Yalçýn dan bilgi aldýlar. VALÝ DEN TARÝHÝ TEKLÝF 1926 yýlýnda yapýlan konaðýn varislerine önemli bir teklifte bulunan Vali Nurullah Çakýr, Mülkiyetini verin, bu konaðý restore edip sanat ve kültür merkezi yapalým. dedi. Çorum Valiliði olarak konaða talip olduklarýný belirten Çakýr, iþadamý Sefa Yalçýn dan en kýsa sürede cevap beklediðini dile getirdi. Konaðýn restorasyonunun ardýndan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öðrencileri için yaz okulu ve atölye olarak kullanýlabileceðini de belirten Çakýr, Baþ oda ise Ýsmet Eker in adýnýn yaþatýlacaðý bir þekilde yeniden düzenlenerek ziyarete açýlabilir. diye konuþtu. Metal sanatçýsý Hasan Tuluk tan da projelendirme konusunda destek isteyen Vali Çakýr, restorasyonu planlanan konaðýn Güzel Sanatlar Atölyesi ve Ýsmet Eker Hatýra Evi adýyla 29 Ekim 2011 tarihinde yani Cumhuriyet in kuruluþ yýl dönümünde açýlabile- ceðini kaydetti. Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) ndan Arkeolog Alparslan Yaþlak, Mimar Özgür Akbaþ, Ýnþaat Mühendisi Oðuzhan Ateþ, Sanat Tarihçisi Ahmet Mercan ve Þehir Plancýsý Muzaffer Arda Bal ýn da hazýr bulunduðu ziyaret, yapýlan incelemelerin ardýndan sona erdi. ERKOÇ UN DÝLÝNDEN ÝSMET EKER KONAÐI Eðitimci-Yazar Ethem Erkoç Ýsmet Eker konaðýný þöyle anlatýyor: Türkiye Cumhuriyeti tarihi için önemli bir yere sahip olan Ýsmet Eker e ait olan konak 1926 yýlýnda yapýlmýþ. Çok geniþ arazi (yaklaþýk 17 dönüm)üzerine kurulu bir çiftlik evi. Kuzeybatý köþesinde Ýsmet Eker in konaðý yer almakta. Yanýnda hizmetçilerin kaldýðý bölüm ve tandýrlýk bulunmaktadýr. Kanatlý kapýnýn saðýnda binek ve koþum hayvanlarýnýn ahýrlarý, hemen yanýnda saðýlýr malarýn ahýrý ve büyükçe bir samanlýk yer almaktadýr. Ortadaki iki silo, sonradan yapýlmýþ. Ama bir kaç tane modern ambar dikkati çekmektedir. Onlarýn yanýnda tavuk ve hindi kümesleri vardýr. Bunlar da Çorum da daha önce örneði görülmemiþ türdendir. Dýþ avluya gelince orada da ambar ve tandýr bulunmaktadýr. Dýþ avlunun güney kapýsýnýn yanýnda hizmetkârlarýn odasý vardýr. Bu bölümün tam karþýsýnda üzeri kapalý geniþ bir kuruluk yer almaktadýr.. Buraya tarým aletleri konulmuþtur. Atlarýn koþulup arabalarýn dönebileceði, bir kaç traktörün birden girip çý- kabileceði kadar geniþ bir mekan. Burada Ýsmet Eker in ellili yýllarda kullandýðý demir tekerlekli traktörü aradým ama modasý geçti diye satýlmýþ olmalý ki göremedim. Bu tarihi kompleksin yanýnda büyük bir bahçe var. Aslýnda buranýn bir kýsmý bað imiþ. Ama bu özelliðini kaybetmiþ. Bað ve bahçeden geçtikten sonra o dönemde depo olarak kullanýldýðý tahmin edilen çok büyük hangarlar yer almaktadýr. Türkiye de sadece iki yerde bulunan bir plana göre yapýlan konaðýn bir eþi de Ankara Kalesi nde yer alýyor. Vali Çakýr ve Belediye Baþkaný Külcü, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ni ziyaret etti. Güzel Sanatlar a müjde ÝSMET EKER KÝMDÝR? Vali Çakýr, Sefa Yalçýn dan konaðýn mülkiyetini istedi. Tarihi konaðý gezen protokol üyeleri, bilgi aldýlar. Cami-i Kebir Ýmamý Dersiam ve Müftü Embiyazade Mehmet Nazif Efendi'nin oðlu olan Ýsmet Eker, 1877'de Çorum'da doðdu. Eker, Çorum Ýbtidai Mektebi ve babasýnýn müderris olduðu medresede eðitimini tamamladý yýlýnda Liva Evkaf Memuru olarak görevlendirildi. Gençlik yýllarýnda Ýttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi ve 1919 yýllarýnda Osmanlý meclislerinde Çorum milletvekilliði yaptý yýlýnda Ýstanbul iþgal edilince Malta'ya sürülen mebus kafilesinden kaçarak Samsun'a oradan Çorum'a geçti. Atatürk'ün 19 Mayýs 1919'da Samsun'a çýkmasý ile baþlattýðý Milli Mücadele'ye katýldý. Misak-ý Milli'nin kabulünde etkili olan isimlerden oldu. Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde Çorum'u temsil etti. TBMM'ye 1922 yýlýnda Çorum milletvekili seçildi. I ve II. TBMM'de milletvekili olarak bulundu. Meclis baþkanvekili olarak Cumhuriyet'in ilan metnini okudu ve duyurdu. Ayrýca Atatürk'ün Cumhurbaþkaný seçildiði oturumlara baþkanlýk yaptý. Daha sonra III, IV, V, VI, VIIve VIII TBMM'lerde Çorum milletvekilliði devam etti. Devlet ve siyaset adamý olan Ýsmet Eker, 1962 yýlýnda geçirdiði bir ameliyatýn ardýndan hayatýný kaybetti. Çorum a KUDEB Ýsmet Eker Konaðý ný gezen heyet, incelemelerde bulundu. Çorum Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) kuruldu. Ankara Koruma Bölge Kurulu na baðlý olarak faaliyet gösteren KUDEB, Çorum Ýl Özel Ýdaresi bünyesinde hizmete girdi. Çorum un kültürel deðerleri ile ilgili tespit, tescil ve koruma uygulamalarý amacýyla kurulan KUDEB de Valilik tarafýndan görevlendirilen Arkeolog, Sanat Tarihçisi, Mimar, Ýnþaat Mühendisi ve Þehir Plancýsý ndan oluþan 5 kiþilik bir ekip görev yapýyor. Çorum Valisi Nurullah Çakýr ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ne ziyarette bulundu. Okul Müdürü Ömer Kýrdak ýn ev sahipliðindeki ziyarette resim ve müzik atölyelerini gezen Vali Nurullah Çakýr, öðrencilere otantik bir atölyeye kavuþacaklarý müjdesini verdi. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi nin de bulunduðu Bayat Köyü ndeki Ýsmet Eker Konaðý nýn restore edilerek sanat atölyesi ve kültür evine dönüþtürüleceðini belirten Vali Çakýr, Eker ailesinin damadý iþadamý Sefa Yalçýn a teþekkür etti. Tarihi konaðýn yapýlacak çalýþmalarýn ardýndan 29 Ekim de düzenlenen törenle açýlacaðýný dile getiren Çakýr, hayata geçirelecek proje ile Çorum un bir ilke imza atacaðýný vurguladý. Ziyarette konuþan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müdürü Kýrdak ise okullarýnýn pansiyon ile spor ve konser salonuna da ihtiyacý olduðunu dile getirerek Vali Çakýr dan destek istedi. Talepleri dinleyen Çakýr, konuyla ilgili olarak gerekli çalýþmalarýn yapýlacaðýný söyledi. Protokol mensuplarý Okul Müdürü Ömer Kýrdak tan eðitim faaliyetleri hakkýnda bilgi aldýlar. Öðrencilerle sohbet eden Vali Çakýr, tarihi konakla ilgili müjdeyi verdi. Çakýr, Ýsmet Eker Konaðý nýn Güzel Sanatlar öðrencilerinin atölyesi olacaðýný anlattý.

11 Çorum da yýlýn doktoru Alaaddin Büyükkakaç Aile Hekimi Dr. Alaaddin Büyükkakaç, Çorum da Yýlýn Doktoru seçildi. Aþdaðul Aile Saðlýðý Merkezi (ASM) nde görev yapan Dr. Alaaddin Büyükkakaç, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Ýstanbul da düzenlenen Yýlýn Doktoru Ödül Töreni de Çorum u temsil etti. ÖDÜLÜNÜ BA- KAN DAN ALDI 14 Mart Týp Bayramý nedeniyle düzenlenen törende konuþan Düzenlenen törende yýlýn doktorlarýna ödülleri verildi. 19 Mayýs tan kardeþ ziyareti Þenözler Ticaret, kardeþ 19 Mayýs Ýlköðretim Okulu idareci, öðretmen ve öðrencilerini aðýrladý. 19 Mayýs Ýlköðretim Okulu Müdürü Yunus Gayretli, Müdür Yardýmcýlarý Tayfun Kovancý ve Mustafa Özcanbaz ile bazý öðrenciler önceki gün Þenözler Ticareti ziyaret etti. Þenözler Ticaret sahiplerinden Celal ve Fatih Þenöz ün evsahipliðindeki ziyarette konuþan Okul Müdürü Yunus Gayretli, kardeþ kurum yetkililerine eðitime desteklerinden dolayý teþekkür etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Celal Þenöz ise kardeþ 19 Mayýs Ýlköðretim Okulu na imkanlarý dahilinde her türlü desteði vermeye devam edeceklerini dile getirdi. Nizaket ziyareti, yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi. Saðlýk Bakaný Recep Akdað, Türkiye'de saðlýk çalýþaný ve doktor sayýsýnýn yetersiz olduðunu belirterek, Yýllarca bize büyük bir haksýzlýk yapýldý. Yýllarca bu ülkede saðlýk çalýþaný sayýsýnýn, hekim sayýsýnýn artýrýlmasýnýn önüne geçildi. Ama þimdi bu eðilimi, bu gidiþatý tersine çevirmek için çalýþýyoruz þeklinde konuþtu. Pendik Green Park Otel'de düzenlenen Yýlýn Doktoru Ödül Töreni ne katýlan Recep Akdað burada yaptýðý konuþmada, meslektaþlarýnýn týp bayramýný kutladý. Saðlýk çalýþaný olmanýn, hekimliðin, büyük ölçüde gönül insaný olmayý gerektirdiðini vurgulayan Akdað, ''Çok emek sarfediyoruz, saðlýk çalýþaný olmak için, doktor olmak için ömrümüzü veriyoruz. Bir sanat sahibi oluyoruz. Doktorluk sadece bir bilim deðil sanat. Hem bilgi tarafý var, hem maharet tarafý var, hem yüksek bir analiz kabiliyeti istiyor. Bana göre bunlarýn hepsinden önemlisi Dr. Alaaddin Büyükkakaç gönül insaný olmayý gerektiriyor'' diye söyledi. Ýstanbul Ýl Saðlýk Müdürü Prof. Dr. Ali Ýhsan Dokucu da, ''Bütün iþi hem çalýþmak hem büyük bir özveriyle hizmet vermek, seçilmiþler içerisinde tekrar seçilebilmenin gayreti içinde olmak, sürekli çalýþmak, belli bir noktaya geldikten sonra kendini yenileme imkanlarýna tabi tutmak, eðitimden hiç kopmamak hep çalýþmak gayret etmek, iþte böyle bir þey hekim olmak'' dedi. Dokucu, bu zorluðu ve güçlüðü baþaran Ýstanbul Pendik Green Park Otel'de düzenlenen Yýlýn Doktoru Ödül Töreni ne 81 ilden 81 doktor katýldý. tüm hekimlerin ve tüm saðlýk çalýþanlarýnýn Týp Bayramý'ný kutladý. Kutlamalar kapsamýnda düzenlenen törende uzun yýllar saðlýða hizmet vermiþ Prof. Dr. Münci Kalayoðlu, Prof. Dr. Kemal Önen, Prof. Dr. Saffet Solak, Prof. Dr. Süleyman Oðuz Kayaalp, Prof. Dr. Edip Zeki Korkusuz ve Prof. Dr. Ahmet Sonel'e Saðlýk Bakaný Recep Akdað tarafýndan Üstün Hizmet Ödülleri verildi. Törende ayrýca her ili temsil etmek üzere görev yapmakta olduðu bölgede üstün gayret ile çalýþan 81 ilden seçilmiþ olan 81 yýlýn doktoruna ''Yýlýn Doktoru'' ödülleri verildi. Törende Çorum u temsilen Dr. Alaaddin Büyükkakaç ödül aldý. Törende ayrýca Sudan, Suriye, Almanya Frankfurt, ABD Þikago, Pakistan ve Afganistan'daki Türk doktorlar ile uydu aracýðýlýðý ile canlý baðlantý kurularak doktorlarýn Týp Bayramlarý kutlandý. Meydan Camii Derneði nden ziyaretler Meydan Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) ne nezaket ziyaretinde bulundu. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ýn evsahipliðindeki ziyarete Meydan Camii Derneði Baþkaný Celal Alegöz, Baþkan Yardýmcýsý Ömer Kazancý ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Temsilcisi Mustafa Ersoy katýldý. Geçtiðimiz günlerde gerçekleþen ziyarette camii inþaasýnda gelinen aþama hakkýnda Yalçýn Kýlýç a bilgi veren Meydan Camii Derneði yöneticileri, karþýlýklý istiþarede bulundular. Meydan Camii inþaasý hakkýnda açýklamalarda bulunan Dernek Baþkaný Celal Alegöz, Bugüne kadar en büyük destekçimiz olan hayýrsever Çorum halkýna teþekkür ediyor, desteklerinin devamýný bekliyoruz. diye konuþtu. Meydan Camii Derneði yöneticileri, ÇESOB Baþkaný Kýlýç ý makamýnda ziyaret etti. 19 Mayýs Ýlköðretim Okulu, kardeþ kurumu Þenözler Ticaret i ziyaret etti. ÇESOB Baþkaný Kýlýç da Meydan Camii nin Çorum için önemli bir eser olduðuna dikkat çekerek, emeði geçenleri ve katkýda bulunanlarý kutladý. AKAYDIN A GEÇMÝÞ OLSUN ZÝYARETÝ Meydan Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði yöneticileri ÇE- SOB ziyaretinin ardýndan Çorumlu hayýrsever Mahmut Akaydýn ý evinde ziyaret ettiler. Geçirdiði kaza sonucu ayaðý kýrýlan Mahmut Akaydýn a geçmiþ olsun dileklerini ileten dernek yöneticileri, Meydan Camii ne katkýlarýndan dolayý hayýrsevere teþekkür ettiler. Meydan Camii Derneði nin çeþitli kamu kurum ve kuruluþlar ile sivil toplum kuruluþlarýna yönelik nezaket ziyaretlerinin süreceði bildirildi. Dernek yöneticileri Mahmut Akaydýn a geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. PERÞEMBE 24 MART Yunus Market talihlisi otomobilini teslim aldý Yunus Marketler Zinciri tarafýndan düzenlenen otomobil çekiliþinin talihlisi Nevzat Çakýrtekin, hediyesini dün aldý. Yunus Market Çorum Maðazasý nda düzenlenen teslim törenine Maðaza Müdürü Þahin Aðýr ve otomobil tahlisi Nevzat Çakýrtekin ile bazý maðaza çalýþanlarý katýldý. Hatýrlanacaðý üzere 10 Mart 2011 tarihinde Noter huzurunda yapýlan Þahin Aðýr, Çakýrtekin in otomobilini teslim etti. çekiliþ sonucunda Çakýrtekin son model numaralý Fiat Palio Sole kuponun sahibi otomobil kazanmýþtý. 45 bin 680 adet çekiliþ kuponun daðýtýldýðý çekiliþte Abdulbaki Altunay ise yedek talihli olmuþtu. Teslimat töreninde yaptýðý konuþmada çekiliþ kampanyasýna gösterdikleri ilgi nedeniyle tüm Çorum halkýna teþekkür eden Yunus Market Maðaza Müdürü Þahin Aðýr, otomobil talihlisi Çakýrtekin e ise hayýrlý olsun dileðinde bulundu. Çakmak, Rusya da Kutlu Doðum programýna katýldý Ezan okuma yarýþmasý Türkiye birincisi Hasan Çakmak, Rusya da düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý açýlýþ programýna katýldý. 5-6 Mart 2011 tarihlerinde Moskova da gerçekleþen programa Çorum Huzur Camii Müezzini Hasan Çakmak ýn yaný sýra Sakarya dan Hasan Turalý katýldý. Kuran-ý Kerim ziyafetinin sunulduðu programda Hasan Turalý ile çifte ezan okuyan Çakmak, dinleyenleri mest etti. Rusya da yaþayan müslümanlarýn ve Türkî cumhuriyetlerden gelen davetlilerin büyük ilgi gösterdiði programda Ezan-ý Muhammedi nin okunmasý sýrasýnda duygusal anlar yaþandý. MOSKOVA DA KUTLU DOÐUM COÞKUSU Peygamberimiz Hz. Muhammed in doðumunun yýl dönümü dolayýsýyla Moskova da düzenlenen etkinliklere lazer gösterisi damgasýný vurdu. Rusya Müftüler Konseyi nin Nadejda Kültür Vakfý ile ortaklaþa olarak düzenlediði programa aralarýnda Müslüman ülke büyükelçileri ve Rus resmi yetkililerin de bulunduðu farklý inanç ve milletleri temsil eden binden fazla kiþi katýldý. Mevlid En-Nebi programý, lazer gösterisinin ardýndan Kur an-ý Kerim okunuþu, Rusya Müftüsü Ravil Yunus Market in otomobil çekiliþi talihlisi Nevzat Çakýrtekin hediyesini aldý. Hasan Çakmak, Moskova da düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý programýna katýldý. Düzenlenen programa Rusya da yaþayan müslümanlar büyük ilgi gösterdi. Programda çifte ezan okuyan Hasan Çakmak ve Hasan Turalý, büyük ilgi gördü. Gaynutdin in konuþmasý ve konser programýyla devam etti. Programýn ardýndan konuþan Rusya Müftüler Konseyi Baþkaný Ravil Gaynutdin, Peygamberimizin doðum gününü kutlu doðum haftasý olarak her sene coþkuyla kutluyoruz. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizi tanýmak ve tanýtmak hepimizin kutsal borcudur þeklinde konuþtu.

12 12 PERÞEMBE 24 MART 2011 Eðitim-Sen Çorum Þubesi Hukuk ve TÝS Sekreteri Mustafa Gül: YGS görevlendirmelerinde öðretmenler yine maðdur oldu Eðitim-Sen Çorum Þubesi Hukuk ve TÝS Sekreteri Mustafa Gül, "2011 YGS'de görev almak isteyen öðretmenler için bu yýl uygulamaya konulan yeni sistem sorunlarý çözmekten çok, içinden çýkýlmaz bir hale getirmiþtir. Çünkü bu uygulamada daha baþtan okullarda öðretmenlerin bir kýsmý sisteme baþvuru yapamayarak maðdur oldular." 27 Mart Pazar günü yapýlacak Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS)'de görev alacak öðretmenlerin durumuyla ilgili bir açýklama yapan Eðitim-Sen Çorum Þubesi Hukuk ve TÝS Sekreteri Mustafa Gül, "Görev isteðiyle sisteme baþvurusunu yapan öðretmenlere, okul tercihi yapmalarý için kýsa bir süre açýk tutulan sisteme bu kez de öðretmenlerin bir kýsmý bilgilendirilmemelerinden dolayý, bir kýsmý ise sistemin yeterince çalýþmamasýndan dolayý okul tercihi yapamayarak maðdur oldular." diye konuþtu. Görevlendirme kriterlerinin neler olduðunun belli olmadýðýný söyleyen Gül, "Listeleme olmadýðý için görevlendirme kriterlerinin denetlenmesi de mümkün olmamýþtýr. Bu durum uygulamaya iliþkin ciddi kuþku ve soru iþaretlerine de neden olmuþtur. Yine çeþitli mazeretler nedeniyle iade edilen görevlerin ÖSYM bürosunca yapýlan görevlendirmelerin de eþit daðýtýlmadýðý, subjektif davranýldýðý görülmüþtür. Yetkililerin bu duruma açýklýk getirmesini ve öðretmenlerin maðduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. Eðitim Sen Çorum Þubesi olarak bu durumun takipçisi olacaðýz." ifadelerini kullandý. Müftü göreve baþladý Çorum Ýl Müftülüðüne atanan Mehmet Aþýk, Çorum'a gelerek görevine baþladý. Müftü Aþýk, göreve baþlamasýnýn ardýndan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Ankara'da düzenlediði seminere katýlmak üzere Çorum'dan ayrýldý. 23 Mart 2011 Çarþamba günü Çorum'a atanan Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Ýl Müftü Vekili Tahir Kýlýç ve Müftülük personeli tarafýndan karþýlanarak görevine baþladý. Ancak Müftü Mehmet Aþýk, Mart 2011 tarihleri arasýnda Ankara'da Ýl Müftüleri Seminerine katýlacaðýndan dolayý ayný gün þehirden ayrýldý. Müftü Mehmet Aþýk'ýn, seminerin bitiminden, yýllýk izninin bitimi olan 04 Nisan 2011 tarihinde yeniden Çorum'daki görevine baþlayacaðý bildirildi. Bu tarihe kadar Ýl Müftülüðüne Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç vekâlet edecek. Çorum Ýl Müftülüðüne atanan Mehmet Aþýk, Çorum'a gelerek görevine baþladý. Müftü Mehmet Aþýk, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Ankara'da düzenlediði seminere katýlmak üzere Çorum'dan ayrýldý. Huzurevi ziyareti Çorum Ticaret Meslek Lisesi idareci, öðretmen ve öðrencileri, Yaþlýlar Haftasý dolayýsýyla Huzurevi'ni ziyaret ederek, burada kalan yaþlýlarýn gönüllerini aldý Mart Yaþlýlar Haftasý nedeni ile Çorum Ticaret Meslek Lisesi yöneticileri, öðretmenleri ve öðrencileri Atýl Üzelgün Huzurevi Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðümüzü ziyaret etti. Çorum Ticaret Meslek Lisesi öðrencileri, sunduklarý müzik programý ile, yaþlý ve özürlülerin gönüllerince eðlenmelerini saðladýlar. Huzurevi'nde sohbet programý Mart Yaþlýlar Haftasý nedeni ile Çorum Müftülüðü tarafýndan sohbet programý yapýldý. Vali Atýl Üzelgün Huzurevi Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaþlýlara yönelik olarak düzenlenen sohbet programýný, Çorum Müftülüðü Vaizi Ali Çebi verdi. Çorum Ticaret Meslek Lisesi öðrencileri huzurevini ziyaret etti. Sakarya Ýlköðretim Okulu nda Nevruz kutlamasý yapýldý. Þiirler, þarkýlar ve folklör gösterileriyle coþku içinde kutlanan Nevruz programý, döner ve pilav ikramý ile tatlandýrýldý. Okul Müdürü Muhsin Þeremi nin günün anlam ve önemini belirten konuþmasýyla baþlayan etkinlikte, öðrencilerden oluþan koro birbirinden güzel þarkýlar seslendirdi. Okul bahçesindeki kutlama programýna Okul Aile Birliði yönetimi, öðrenciler ve veliler katýldý. Öðrencilerin seslendirdikleri þiirlerin ardýndan sahneye çýkan folklörcüler, izleyicilerin de alkýþlarýyla katýldýðý hareketli parçalar eþliðinde oyunlar oynadý. Öðrenci velilerince hazýrlanan nohutlu pilav ve döner, eðlence sonunda tüm konuklara ve öðrencilere ikram edildi. Halkoyunlarý gösterisi programa renk kattý. Okul bahçesindeki kutlama programýna Okul Aile Birliði yönetimi, öðrenciler ve veliler katýldý. Öðrenciler programý ilgiyle izledi. Barikattaki Çocuk çýktý Þiir ve öyküleri bulunan Ayhan Bozkurt un ilk romaný Barikattaki Çocuk isimli ilk romaný Everest Yayýnlarý ndan çýktý. Bozkurt ilk romanýnda bir çocuðun gözlerinden 12 Eylül öncesinde Çorum da yaþananlarý anlatýyor. Türkiye nin barikatlara bölündüðü bir dönemde Çorum da Alevilerin çoðunlukta olduðu bir mahallede geçen çocukluk günlerinden yaþananlara iz düþülüyor. Gençler büyüklerinin ellerini öptü. Sakarya dan coþkulu Nevruz kutlamasý Sakarya Ýlköðretim Okulu nda Nevruz kutlamasý yapýldý. Nevruz programý, döner ve pilav ikramý ile tatlandýrýldý.

13 PERÞEMBE 24 MART C Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 19 - REBÝ UL-ÂHIR: 1432 Hicrî Þemsi: Rûmi: 11 Mart Kasým: 137 MART PERÞEMBE HATIRLATMA: VERGÝ KDV beyannamesi verilecek. HATIRLATMA: KIBLE SAATÝ VAKTÝ Takvimimizde her þehir için gösterilen Kýble Saati vaktinde güneþe doðru dönen kimse,kâbe yönüne dönmüþ ve o yerin kýblesini bulmuþ olur. SOHBET ALLAHIN ADÂLETÝ Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Mûsâ aleyhisselâm bir fakiri gördü. Giyeceði olmadýðý için kumun içine girmiþti. Mûsâ aleyhisselâma, "Bana duâ et, Cenâb-ý Hak bana yetiþecek dünyalýk versin, çünkü zaruretten bittim." dedi. Mûsâ aleyhisselâm duâ edince, Allahü teâlâ ona dünyalýk verdi. Mûsâ aleyhisselâm birkaç gün sonra o fakiri, yakalanmýþ ve kalabalýk halk, onun baþýna toplanmýþ olarak gördü. Sebebini sorduðunda dediler ki: "Bu adam þarap içmiþ, kavga etmiþ, birisini öldürmüþ. Þimdi onu kýsas yerine götürüyorlar." Mûsâ aleyhisselâm Allahü teâlânýn adaletine bir kere daha îmân ve bu cüretinden dolayý istiðfar etti ve meâlen þu âyet-i kerimeyi okudu: "Eðer Cenâb-ý Hak kullarýna rýzký lüzumundan fazla verseydi, yeryüzünde ne azgýnlýklar yaparlardý." Herþeyin yaratýcýsý olan Allahü teâlâ, herkese lâyýk olduðu þeyi vermiþtir. Seni zengin etmeyen, sana münasip olaný senden daha iyi bilir. Miskin kedinin eðer kanadý olsaydý, dünyadan serçenin neslini kaldýrýrdý. Öküzdeki iki boynuz eðer merkepte olsaydý, kimseyi yanýna sokmazdý. Gülistan'dan GÜNÜN TARÝHÝ - HÂRUN REÞÎD Hârun Reþîd, Abbâsî halîfelerinin beþincisidir. Muhammed Mehdî nin oðlu, Câfer Mensûr un torunudur. Kabri Tûs þehrindedir. Kardeþi Musa Hâdî vefât edince halîfe oldu. Babasý zamanýnda iki defa Rumlarla harp etmiþ, kahramanlýk göstermiþtir. Halîfe iken Ereðli ye kadar aldý. 9 defa hac edip, Mekke ve Medine halkýna çok ihsanlarda bulundu. Ýlim ve sanat sahiplerine deðer verir, yardým ederdi. Çok âdil idi. Hârun Reþîd, 809 tarihinde Baðdat ta vefât etti. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü VEFAT EDENLER 1- Dursun DEMÝR'in oðlu Cemil Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ayancý nýn objektifinden Çorum da yaþayan kuþ türleri MAVÝ BAÞTANKARA Tanýmý Kuyruk, kanat ve baþýn üstü mavi, alýn ve yanaklar beyaz, sýrtý yeþil, karný ise tümüyle sarýdýr. Gencinde yanaklar beyaz deðil sarýdýr. Gerdaný ile gagasý arasýnda gözü kapatan siyahýmsý mavi ince bir bant bulunur. Ayrýcý gaga ile göðüs arasýnda siyah bir bant vardýr. Heyecanlandýðý zaman, ensesindeki kýsa tacý kalkar. Habitatý Yaprak döken ormanlarda bol olarak, ibreli ormanlarda daha az sayýda bulunur. Bunlarýn dýþýnda aðaçlýklar, korular, çitler, meyve ve zeytin bahçeleri, palmiyeler, parklar ve bahçelerde bulunur. Kýþýn sazlýklarda görülebilir. Beslenme Küçük böcek, örümcek, meyve ve tohumlarla beslenir. Mavi baþtankaralar, aðaçlarda yiyecek arar, kýþýn besin kýtlýðýnda yerde beslendiði de olur. Biyolojisi Erkekler iki diþiyle yuva kurduðu kaydedilmesine raðmen genellikle tek eþlidir. Yumurtlama zamaný týrtýllarýn bolluðuna göre deðiþir. Kendi iradesini ispatlamasýna izin verilen, inatlaþma iliþkisine girilmeyen ve aþýrý baskýcý tutumlar uygulanmayan çocukta ''özerklik'' duygusu ve sonucunda da kendinden ''emin olma ve Bu haftadan itibaren hafta da bir gün siz kýymetli Çorum Hâkimiyet okurlarýyla Teknoloji Bülteni'nde buluþacaðýz. Ýlk yazýmý tanýþmaya ayýrdýðým için kýsaca size kendimden bahsetmek istedim. Gazi Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcýlýðý Bölümü mezunuyum. Ayný zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi'nde, CISCO Firmasý'ndan ( Çok Uluslu Bir Að - Network Çözüm Firmasý ) eðitim aldým. Daha sonra Çorum' da Tütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezi'nde Merhabalar Teknoloji Bülteni Faruk GÖNENDÝK Teknoloji Uzmaný farukgonendik.com Ýletiþim Danýþmaný olarak iþe baþladým ve son olarak da Turkcell ' de Teknoloji Uzmaný olarak halen çalýþmaktayým. Ýþim gereði teknoloji alanýna çok meraklýyým ve son teknolojiyi elimden geldiðince takip edip kullanmaktayým. Bundan böyle her hafta teknolojiyle ilgili bir konu üzerine kaleme aldýðým yazýlarla sizlerle birlikte olacaðým. Merak ettiðiniz konularla ilgili olarak da bana ulaþabilirsiniz. Haftaya üzere hoþçakalýn. Ercan AYANCI com irade'' geliþiyor. Çocuk karar verme ve iþbirliði yapma yetisi kazanýyor. Gazi Üniversitesi (GÜ) Týp Fakültesi Baþhekim Yardýmcýsý ve Çocuk Psikiyatri Bilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Yasemen Iþýk Taner, AAmuhabirine yaptýðý açýklamada, çocuk geliþiminde ''anne'' çok önemli bir rol üstlendiðini söyledi. görüþmek Yuva, fincan þeklindedir, yosun ve ottan yapýlýr, saç, tüy ve yünle ile etrafý iyice sarýlýr. Bir aðaç veya duvardaki bir delikte yuva kurar. Diþi yuvaya Nisan'da 7-13 adet yumurta býrakýr gün boyunca kulaçkaya yatar ve bu süre boyunca erkek onu yuvada besler. Yumurtadan çýkan yavrular her iki ebeveyn tarafýndan beslenir. Bazen bir yýlda iki defa yuva kurduklarý görülür. Popülasyonu Avrupa ve civarýnda milyon çift popülasyonu bulunduðu tahmin edilmektedir. Yerel Adlar Mavi baþtankara-çinçin karabaþ / Denizli ( uozgur ) Mavi baþtankaraya Eskiþehir'de 90(doksan)kuþu diyorlarmýþ, eski takvim hesaplamalarýnda kasýmdan sonra 90. günde geldiði içinmiþ... ( miabjk ) Ses-Ötüþü Sesleri çok çeþitlidir. Çoðu büyük baþtankaraya benzer. Biraz daha tiz ve hýzlýdýr. Tipik sesi azarlarcasýna söylenen bir \\\"tsii tsii tsii tsit\\\". Ötüþü neþelidir: \\\"tsi tsi tsiyuhyuhyu hyu\\\". Fotoðraf: Hasan Zahir Cizvarýnda çekildi Kaynak: Ýnatlaþýlmayan bebekte özgüven artýyor Bebeklikten itibaren annenin varlýðýnýn bebeðin temel gereksinimi olduðunu, anne yanýnda olmadýðýnda bebeðin kaygý yaþadýðýný, zaman içinde annenin geri geleceðine güven duymayý öðrendiðini belirten Taner, güven duygusunun bebeðe umut etmeyi öðrettiðini anlattý. Taner, bu dönemde kendine bakým verenle güvenli bir bað oluþturulmasýnýn ''temel güven'' duygusunun geliþimini saðladýðýný söyledi. Annenin bebeðine bakým vermek, ihtiyaçlarýný karþýlamak yanýnda onu tanýmak zorunda da olduðunu vurgulayan Taner, ''Bebeðini tanýyan anne, yalnýz kendi kafasýndaki kurallara göre deðil, bebeðin sinyallerine göre davranýþlarýný ayarlar. Bebeðin aðlamasýnýn ardýnda yataný bilir, doyurur, doyum alýr, rahatlatýr, kucaklar, kuþatýr. Bebeðin kendinin bir parçasý, ama kendinden ayrý bir birey olduðuna saygý gösterir. Besleme, uyutma, dokunma, sakinleþtirme, konuþma, ninni söyleme ve göz iliþkisi kurma bebeði besler, büyütür ve sosyal bir varlýk olma imkaný verir'' diye konuþtu. Kadir Yüktaþýr com Ayrýlýk mý Vuslat mý? 1 Ondan ayrýlalý elli ki yýl oldu. Tefekkür Bütün ömrü deðiþik mekan Dünyamýz ve beldelerde geçti. Kah doðuda, kah batýda, kah güneyde kah kuzeyde. Çekmediði eza ve cefa kalmamýþtý. Divaný harplerde bir cani gibi muamele gördü. Memleket memleket sürgüne gönderildi. Raþit Yücel Aylarca ihtilattan men edildi. corumhakimiyet. net Memleket hapishanelerinde yýllarca hapis hayatý yaþadý. Ana ocaðýndan elinde bir bohça ile çocuk yaþlarýnda ayrýlan bu kahraman insan, bu ülke insanlarýnýn ve alemi insaniyetin saadeti için yaþadý. Ne kimseden korktu, Nede kimsenin minneti altýna girdi. Çok kýsa zamanda ülke çapýnda tanýndý ve bilindi. Genç yaþýnda,yaþça kendisinden çok yaþlýlara hedef ve hayat formülleri seslendiriyordu. Kuru bir benlik hesabý ile hizmet etmedi. "Necip ben kendimi beðenmiyorum,beni beðenenleri de beðenmiyorum" demiþti Necip Fazýl beye. Günübirlik insan deðildi Hadiselere göre hayatýný yönlendiren insanda deðildi. Hiçbir kimseden emir almadan yaþadý. Çünkü o bir dellaldý. Kur'an dan ve Peygamberinden iktibas ettiði hakikatleri haykýrýyordu. (Sürecek) NÖBETÇÝ ECZANELER METEOROLOJÝ , Yýl:21 Sayý: MART 2011 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi SEDEF ÇORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI Yerel Süreli Yayýn Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN ABONE ÞARTLARI : 100 TL. : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) LOKMAN ÝNÖNÜ CAD. NO 77 - EMNÝYET SARAYI ALTI , 50 TL. 50, 00 TL. 15, 00 TL. 50, 00 TL. 250, 00 TL. 125, 00 TL. Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Ücretsiz Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu ) com www. corumhakimiyet. net

14 14 PERÞEMBE 24 MART 2011 Çorum a hizmet borcumuz var AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Bekir Horuz, Çorum a hizmet borcu olduðunu bildirdi. Horuz, yaptýðý yazýlý açýklamada, Çorum da doðup büyüdüðünü, ilk iþ hayatýna yine Çorum da atýldýðýný, 1996 yýlýnda Ankara ya yerlemesine raðmen Çorum la baðýný hiçbir zaman kesmediðini, memleketinin sorunlarýný yakýndan takip ettiðini bildirdi. Horuz, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: Ekonomik, Eðitim, Saðlýk, Kültürel ve Sosyal, Turizm, Tarým ve hayvancýlýk, Ulaþým, alt yapý ve benzeri sorunlarýna vakýfým. Bunlar ilimizin temel sorunlarýdýr. Çözüm noktasý olarak hükümetimizin genel bütçeden ilimize ayrýlan yatýrým proðramlarýnýn ve projelerinin artýrýlmasý þarttýr. Ayný zamanda ilimizde reel sektöre yönelik katký saðlayýcý dýþ yatýrýmlarýn getirilmesi üretilen ürünlerin dýþ pazarda yerini bulmasý bunun içinde en yakýn limanýmýz olan Samsun Limanýna ulaþtýrýlmasý, Hava yolu ulaþýmý, hýzlý tren hatlarýnýn oluþturulmasýna kadar tüm sorunlarýn giderilmesine çalýþacaðým. Ankara'dan Samsun'a hýzlý tren hattýnýn kurulmasý Çorum'un sanayi açýsýndan geliþimini hýzlandýracak ve istihdamý artýracaktýr. Bu anlattýklarým çok zor iþler deðildir. Ayrýca ben Osmancýk ýn vekili deðil, Alaca, Bayat, Boðazkale, Dodurga, Ýskilip, Kargý, Laçin, Mecitözü, Oðuzlar, Ortaköy, Sungurlu, Uðurludað Ýlçelerimizin de vekili olacaðým. Çoruma hizmet borçumuz olduðunu düþünüyorum. Ýlimizin sorunlarýna çözüm üreteceðime, baþarý ile temsil edeceðime inanmaktayým. Bekir Horuz * 1971 yýlýnda Çorum ili Osmancýk ilçesinde doðdum. Evli 3 çoçuk babasýyým. * Eðitimimi Çorum tamamladým. * 1980 yýlýnda mobilya sektöründe kurulan aile þirketimizde iþ hayatýna atýldým. Bekir Horuz * 1996 yýlýnda Ankara ' ya yerleþtim. * Halen Ankara'da mobilya toptan daðýtým ve perakende sektöründe faaliyet göstermekteyim. * Ayný zamanda Kilim Mobilya' nýn ortaklarýndaným. * Þirketimiz doðrudan dolaylý yoldan civarýnda kiþiyi istihdam etmektedir. * Ankara'daki þirketlerimizde çalýþanlarýmýzýn %80 'i Çorum'lu hemþerilerimizdir. * Bunlarýn yaný sýra çeþitli sivil toplum örgütlerinde kurucu üye ve yönetici olarak görev aldým. * 19 bürokrat ve iþ adamý ile birlikte Ankara Çolum'lular Birliðini kurduk. * Daha sonra ilçe ve köy derneklerini, Federasyon çatýsý altýnda topladýk. * Çorumlu Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði üyeliði yaptým * Eðitime katký saðlayan sivil toplum öðütlerinde yer almaktayým. * Ayrýca Çankaya Eðitim ve Kültür Vakfý üyesiyim. *3 dönem Ak Parti Ankara Ýl Yönetim Kurulu üyeliði yaptým, 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Çorum 'dan milletvekili aday adayý olmak için görevinden istifa ettim. * Son dönemde Alacalý Hemþerilerimiz Ak Parti Ankara Ýl Baþkaný Murat Alparslan, Hayri Çaðýl, Avukat Mesut Bayat, Usame Derindere, Cevdet Bayrak ve birçok hemþerilerimizle görev yaptýk. * Ankara' nýn Çankaya, Y.mahalle, Etimesgut, Gölbaþý, Þereflikoçhisar,Beypazarý, Güdül, Evren, Nallýhan ilçelerinde il kordinatörülüðü görevlerinde bulundum. * genel ve yerel seçimlerde aktif olarak görev aldým. * Ayrýca kardeþim Ethem Horuz Ak Parti Çankaya Ýlçe Baþkanlýðýnýn kurucularýndandýr. Halen Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý olarak görev yapmaktadýr. Þeref Kaya dan sanayi turu AK Parti Milletvekili Aday Adayý Þeref Kaya, Aþaðý Sanayi de seçim turu yaptý. Þeref Kaya vatandaþlardan sýcak ilgi gördüðünü belirtti. AK Parti'den Milletvekili Aday Adayý olan iþadamý Þeref Kaya'ya sanayi esnafý nýn sýcak ilgi gösterdiði bildirildi. Yapýlan yazýlý açýklamada þu görüþlere yer verildi: "AK Parti'nin Bahabey'e açýlan kapýsý sloganýyla yola çýkan Kaya, gittiði her yerde ilgiyle karþýlanýyor. Dün de Küçük Sanayi Sitesi'ne çýkarma yapan Þeref Kaya, burada sanayi esnafý ile buluþarak, sorunlarýný dinledi. Sanayi esnafýnýn büyük ilgi gösterdiði ziyaretlerde Kaya, kendisinin de esnaflýktan geldiðini, milletvekili olmasý halinde vatandaþlar ile sýcak temas halinde olacaðýný ve bundan sonrada olmaya devam edeceðini belirtti. Halkýn içinden birisi olarak, esnafýn sorunlarýný yakýnen bildiðini, çözümü hususunda da elinden gelenin en iyisini yapmak için çaba göstereceðini dile getiren Þeref Kaya, "Birlik ve beraberlik içinde olunarak, Tarih olan deðil, tarih yazan bir Çorum için milletvekilliðine adayým. Sizlerin de teveccühü ile inþallah Allah nasip ederse mecliste yer almak ve sizleri layýkýyla orada temsil etmek istiyorum" dedi. Sanayi esnafý ise kendilerine gösterdiði sýcak ilgiden dolayý Þeref Kaya'ya teþekkür ederek, milletvekilliði yolunda baþarý dileklerini ilettiler Gazipaþa da ayýn sýnýfýna ödül Gazipaþa Ýlköðretim Okulu'nda ayýn sýnýfý seçilen minik öðrenciler, kendileri için düzenlenen sihirbaz gösterisini büyük ilgiyle izlediler. Gazipaþa Ýlköðretim Okulun' da her ay 17 kriter üzerinden deðerlendirme ile ayýn sýnýfý seçiliyor ve bu öðrenciler sanatsal bir etkinlik izletilerek ödüllendiriliyor. Gazipaþa Ýlköðretim Okulu nda dün de bu kapsamda seçilmiþ olan 3 sýnýfa, sihirbaz gösterisi izletildi. Öðrencilerin de sihirbazlýk yaptýðý gösteri, herkesi kahkahaya boðdu. Gazipaþa Ýlköðretim Okulu'nda ayýn sýnýfý seçilen minik öðrenciler, kendileri için düzenlenen sihirbaz gösterisini büyük ilgiyle izlediler. Hizmet için yola çýktýk 20 Mart 2011 tarihinde yapýlan AK Parti Çorum Milletvekilliði Aday Adaylýðý teþkilat temayülünden birinci olarak çýkan Av. Haþim Ahlatcý, Çorum'daki sivil toplum kuruluþlarý ziyaretlerine Çorum Ziraat Odasý ile start verdi. Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ve Yönetim Kurulu ile Meclis Üyelerinin hazýr bulunduðu ziyaret sýrasýnda konuþan Av Haþim Ahlatcý, Çorum'un tarýma yönelik sorunlarý ile bu sorunlarýn çözüm yollarý ve tarým ürünlerinin çeþitliliðine dikkat çekti. Tarým ürünleri üretiminde Çorum'un Türkiye'de 5. sýrada olduðunu, Çorum'daki bu üretimin hem çeþitliliðinin hem de verimin arttýrýlmasý gerektiðini belirten Ahlatcý, ayrýca finans sorununa yönelik olarak Hükümetin, çiftçinin kullanýma sunduðu çeþitli kalemlerde kredilerin bulunduðunu bu kredilerin hem hayvancýlýk alanýnda hem de tarýmsal desteklemeler alanýnda artarak devam ettiðini söyledi. Ahlatcý, "Aziz milletimiz þahsýmýza teveccüh gösterir bizi mecliste görmek isterse toplumdaki her kesimin çiftçimizin, esnafýmýzýn, iþçi ve memurumuzun sorunlarýna çözüm bulmak için gayretlerimiz devam edecektir." dedi. Av. Haþim Ahlatcý, meslek kuruluþlarýn, odalarýn, çiftçilerin ve Çorum'un geneline yönelik sorunlarýn ve çözüm önerilerini Haþim Ahlatçý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Ankara'ya ulaþtýracaðýný belirtti. Samimi ortamda yapýlan ziyaretten memnun kalan Ziraat Odasý Baþkaný ve Yönetim Kurumu üyeleri de, Av. Haþim Ahlatcý'ya Milletvekilliði Aday Adaylýðý sürecinde baþarýlar dilediler. Daha sonra Muhtarlar Derneðini ziyaret eden Av. Haþim Ahlatcý, burada dernek baþkaný Celal Taþdelen ve bir grup muhtarlarca karþýlandý. Ziyarette konuþan Av. Haþim Ahlatcý kendisinin de merkeze baðlý Eski Karadona Köyünden olduðunu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý sýrasýnda da Merkezin bütün köylerini gezme ve tanýma fýrsatý elde ettiðini, dolayýsýyla Adalet ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili aday adayý Haþim Ahlatçý, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Geçtiðimiz haftasonu düzenlenen temayül yoklamasýnda birinci sýrayý alan Haþim Ahlatçý, Baþkan Muzaffer Külcü'yü ziyaret ederek bir süre görüþtüler. Ziyarette konuþan Haþim Ahlatcý Çorum'a hizmet amacýyla yola çýktýðýný belirterek, "Çorum'a hizmet etmek ve memleketimizi kalkýndýrmak için yola çýktýk. Milletvekilliði kiþiye özel bir makam deðil hizmet makamýdýr. Bizde Çorum'a hizmet için aday olduk" diye konuþtu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise Haþim Ahlatçý'ya baþarýlar dileyerek, temayül yoklamasýnda en yüksek oyu alarak 37 aday arasýnda birinci çýkmasýndan dolayý Haþim Ahlatçý'yý tebrik etti. Av. Haþim Ahlatcý, Çorum'daki sivil toplum kuruluþlarý ziyaretlerine Çorum Ziraat Odasý ile baþladý. Haþim Ahlatcý seçim turunda Haþim Ahlatcý, Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. Haþim Ahlatcý, Muhtarlar Derneði ni ziyaret etti. köylerin altyapý sorunlarýný su ve yol problemlerini iyi bildiðini ifade ederek, bu sorunlarýn gerek kendi baþkanlýðý döneminde gerekse devamýndaki süreçte AK Parti Hükümetimizin büyük destekleri ile çözüldüðünü kaydetti. Dernek Baþkaný Celal Taþdelen ise, "Köylere yönelik sizi ve baþkan olduðunuz dönemdeki hizmetlerinizi biliyoruz. Ýçimizden biri olarak sizi mecliste de görmek istiyoruz ve Milletvekilliði A. Adaylýðý sürecinde de baþarýlar diliyoruz." diye konuþtu. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Av. Haþim Ahlatcý, Çorum Ticaret Borsasý ile STK ziyaretlerine devam etti. Ahlatcý burada Baþkan Ömer Güney ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile samimi bir görüþme yaptý. Çorum'un sorunlarý ve çözüm yollarýnýn konuþulduðu sohbet sonunda Baþkan Ömer Güney, Av. Haþim Ahlatcý'yý mesleðinde baþarýlý, dürüst ve siyasetteki dik duruþuyla yakinen tanýdýðýný belirterek, aday adaylýðý sürecinin gerek kendisine gerekse Çorum'a hayýrlý uðurlu olmasý temennisinde bulundu. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Av Haþim Ahlatcý'nýn, sivil toplu kuruluþlarýna ziyaretlerine yarýn da devam edeceði bildirildi.

15 PERÞEMBE 24 MART Bugün 1 Mart, dýþarýda gösteri daha hýz kazandý, dünden Kampus dýþýna çýkmayýn, muhalifler, Tahrir meydanýna yürüyecek, olay çýkabilir demiþlerdi. Bir yoldaþ, hocam niye hem milletin tersine gidiyoruz/sunuz, geçen sene Kýrgizistan a tekrar gidecektiniz, olaylar çýktý, burasý da öyle demiþti. Bilmem, ama bir kez nehirde balýk tutmaya katýldým, o zaman anladým ki, balýk tutmak istiyorsanýz, nehrin tersine gitmeniz gerekiyor. Üstelik balýkla pek alakasý olmayan biri olarak, tatlýsu balýðýnýn kýlçýklý ve yemesi zor olduðunu bilerek, maksat o balýðý yakalamak, o aný yaþamak. Önemli olan bu bana göre. Nehrin akýþýna gidenin bir þey yakaladýðý görülmüþ mü, ya da kuyruðunu yakalayan bir kedi! Bir þikayetim yok halimden, þükür bir çok yer görüyorum. Her þeye raðmen, bütün zorluklara karþýlýk hayatý kendince yaþamaya çalýþan güzel insanlarla karþýlaþýyorum. Öðleye doðru gölgelik bir yerde oturup dinliyordum, kendisinin Mehdi olduðunu iddia eden bir öðretim üyesi var, o geldi, bana tebliðde bulunmak için. Ama fusha konuþmada zorlanýyor, bugün devlet baþkaný beni çaðýrdý, konuþmak için, o ve buradaki göstericilerin hepsi benim adamým, deyince, hadi bana eyvallah diyerek kalktým. O sýrada oldukça iyi donanýmlý silahlý askerler eþliðinde bir konvoy geçti önümüzden, bizlere el sallayarak, sonradan öðrendim Ali Abdullah Salih miþ, gerçekten. Bilgisayar fakültesi yanýna oturup fasih konuþan hatibi dinliyorum. Biraz ileride bir genç var, onun yanýna gittim ve sordum, kim bu diye. Muhtar isimli genç, Zindani konuþuyor, kendisi çok etkili, Camiu tu l-iman rektörü, aslýnda Eczacýlýk eðitimi almýþ, ama düþünce açýsýndan sadece Yemen de deðil, bütün Arap dünyasýnda çok etkili, Aids virusünü gidermeye çalýþanlardan. Dün devlet baþkaný ile görüþmüþler ve ona nasýl istiyorsanýz öyle davranalým demiþ, diye cevap verdi. Ama konuþmasý hiç öyle minvalde deðil, gayet sert konuþuyor. Eve geldim bir þeyler atýþtýrdým, Abdürrahim et-turki aradý, düðün var, katýlmak istermisin diye, bende bize söylenileni anlattým, yok öyle bir þey, ben geliyorum oraya dedi. Bugun Aden de þehit edilenler anýsýna Azap Gün, düzenlendi. Alimler fetva yayýmladý, kesinlikle çatýþma olmayacak, fitneye neden olunmayacak diye. Hakikaten bir levha dikkatimi çekti, düðün için göstericiler arasýndan çýkarken. Bu Barýþçý Gösteri, Þeriat Ýlkelerine Uyacaktýr diye. Ýrhal, Ýmþi, Berra, Azzil diye baðýrýyor gençlik. Yevmu l-gazap: Kanlý Cuma Yemen Gezinotu VI Mevlüt Uyanýk Prof. Dr. Hitit Üniversitesi Yolda Zindaniyi sordum, dinlendin mi, gençlik onu çok sever, nitelikli bir alimdir ve çok etkilidir, deyip diðer gencin dediklerinin benzerini söyledi. Hakikaten görüþme yapýlmýþ, bir kýsým bakanlýk teklif etmiþ muhaliflere, ama onlar kabul etmemiþ ve Zindani dahil birkaç önemli alim daha muhalifler safýna geçmiþ. Dügün Hayat devam ediyor, bir tarafta sistemi deðiþtirme çabalarý, bir tarafta Perþembe Cuma boþ salon bulamadýðý için Salý günü evlenen iki kardeþ! Uzun bir salon, iki yanda sedir ve yaslanmak için yastýklardan oluþuyor, sahne de büyük bir kanape gibi koltuk ve iki damat; beyaz gömlek ve mev az denilen uzun etek ve turkuaz renkli kefiye, baþörtüsü ve kuþak, iki tane de dürbünlü mavzer. Evet yanlýþ duymadýnýz mavzer, iki damatýn da yanýnda duruyor. Giriþte hemen bir poþet verdiler, içinde su ve gat var; aha tamam hoca en sonunda deneyecek mi, yok, hemen arkadaþýma verdim. Düðün sahibi haleltum ehlen ve nezeltum sehlen diye karþýladý. Ýnsanlar oturmuþ, gat çiðniyor ve muzik dinliyor. Önce ilahi türü neþideler, ardýnda özellikle Belçika da meþhur Ali Inaba diye ud sanatcýsý çýktý, gençler çok sevindi. Sonra biz de damatlarý tebriðe gittik, tek yabancý benim galiba, ama beni de hiç yabancý olarak görmediler, az biraz da anlýyorum ya, Sidi Mevlut, ictimai, geleli yirmi gün oldu, hem bizimle diye tanýþtýrdý babasýyla, elini öptüm, ammice konuþuyor, oðlu tercüme ediyor, çok sevindi geldiðime düðüne. Periyodik aralýklar düðün sahibi ve onun vekilleri, gelip bir ihtiyac olup olmadýðýný soruyor. Öðle yemeðini ve cenbiyelerle oynanan oyunu kaçýrmýþýz, maalesef. Türkiye de þimdi bu ud ve hareketli parçalara ne oynarlardý gençler diyorum, burada da ama akþam oynanýr dedi. Dolmuþa binip Üniversite kapýsýna yanaþtýðýmda caddenin boylu boyunca namaza durduðunu gördüm. 3 rekatta imam, ellerini açarak uzun bir dua etti, zalim yönetimlerin þerrinden korunmak için. Bitince sloganlar baþladý, ben de aralarýndan geçip kapýya ulaþtým ve eve geldim. Yani ne bir taþkýnlýk ne bir ima, olumsuz herhangi bir þeyle karþýlaþmadým þükür. (1.3.11:23). Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Davud Abdülmelik el-hattabi Sana a Üniversitesi Eðitim Fakültesi Araþtýrma Teknikleri y.lisans dersine giriyor. Saðolsun beni de dinleyici olarak kabul etti, konulara da aþinayým kýsmen ya, faydalý oluyor. Yöntemini sevdim, neþeli, keyifli ve dikkatli bir sunumu var. Yurtdýþýnda epey kalmýþ, sevilen birisi, Türk okulunun idarecisinin ve Taavun adlý þirketin temsicisi Fethullah beyin telefonlarýný verdi, tanýþýn diye. Bir ders önce Türk lokumu ikram etmiþtim sýnýf arkadaþlarýma, seyf, hem fizik öðretmeni hem de ziraatla uðraþýyormuþ, ders sonrasýnda kendilerinin gat meclisine katýlmamý istedi. Sana ayý kuþ bakýþý gören bir nokta var, oraya gideceðiz katýlýnýz deyince, tamam bir de tepeden bakalým diye cevap verdim. Yahya, Ali, Abdurrahim ve ben arabasýna binip çýktýk. Oktay abiii, senin bað evine giderken arabalar içinde millet Çorum a nazýr keyf yapýyor ya, burada ayný, yol kenarý arabalarla dolu, gat ile meþguller. Gençler (dediysem yaþlarý aralýðýnda hepsi öðretmen) özel olarak gat için yapýlmýþ ve.döþenmiþ geniþ bir salona çýktýk, nargileleri söyledik. Ben su ve elma suyuna, onlar gata devam ederken, telefon çaldý, ben Fethullah, hocam yeni gelmissiniz, deyince tanýyorum sizi dedim, þaþýrdý. Biraz önce Dr. Davud un dersindeydim o verdi deyince, onu da tanýyorsunuz, biz geldiðinizi bile bilmiyorduk, gazetede yazýnýzý görünce, Anadolu ajansý muhabiri sizinle tanýþmak istiyor dedi, iyi ama ben þimdi çok meþgulum dedimj ertesi gün buluþalým, dedim ve Cuma namazýndan sonra beni üniversiteden aldý. Türk okullarýnýn misafirhanesi gittik. Türk Okullarý Memedin okuma imkanýný sormak için gelecektim zaten, demekki her þeyin bir vakti var, iyi ki acele etmemiþim dedim. Kýrgizistan da uzun yýllar kalmýþ Ahmet hocamla tanýþtýk ve epey atayurt hakkýnda hasret giderdik, Memedin 8.sýnýfý da Türkiye de devam etmesi uygun dedi. 40 yakýn hoca varmýþ, ilk öðretim ve lise kýsmýnda, Yemendeki bütün okullarda görev yapanlarýn sayýsý. Öðrenciler olaylar baþlayalý devam etmiyormuþ. Öðretmenlerin aileleri ve çeþitli üniversitelerde okuyan gençlerle birlikte toplam sayý 10 civarýndaymýþ. Okullar kapalý olduðu için misafirhaneye geçtik. Erkan bey, Anadolu ajansý Ýslamabad temsilcisi, Gazi iletiþim mezunuymuþ ve altý yýldýr Pakistan daymýþ. Ýþini, bulunduðu yeri seven insanlardan, belki de baþarýnýn altýnda bu yatýyor, Aden den dönmüþ ve yazýnýzý okuyunca, tesbitlerimizin çakýþtýðýný gördüm, uzun yýllarýn birikimi diye düþünerek hocamla görüþebilirmiyim diye arkadaþlara sordum. Biz tanýmýyoruz deyince þaþýrdým, yahu üniversite de kaç Türk hoca var da tanýmýyorsunuz, diye sorunca, üç tane ama bu hoca yeni gelmiþ olmalý dediler, o zaman muhakkak tanýþmam lazým diye sizi arattýrdým dedi. Gerçekten 3 haftadýr mý buradasýnýz deyince, evet, ama dersime iyi çalýþtým, bir de pratiðimi geliþtirmem lazým, kampus içinde dolanýyorum, gösteriler zaten kapýda, hemen yanýbaþýmda, dolayýsýyla sadece helva yapmak kalýyor geriye diye cevap verdim. Biraz görüþtükten sonra Fethullah beyle birlikte çýktýk, tabiî ki önce Türk þehitliðine uðradýk. Hemen karþýsýnda Osmanlý tuðrasý sökülmüþ karargahýmýz nazlý ama hüzünlü bir gelin gibi salýnýyor. Yanýndan Yemen kapýsýna geçtik. Fethullah beyin nezaretinde dolaþmaya baþladýk, Ebrehe kuyusu ifadesine bayýldýlar, ne deyim en iyi bu ifade ediyor, mel un niyeti, baksanýza içi de çöp dolu dedim. Bilgiç bilgiç, burasý bizim belediye binamýz diye gösterdim, resimlerini aldý misafirimiz. Ev sahibi gibiyim hah, çabuk mu alýþtým bana mý öyle geliyor. Bekiriyye camiine geçtik ikindileri kýldýk, Mihraptaki terahum rukkadan succada ibaresinden hareketle yaklaþýk 460 yýllýkmýþ, 1298 yýlýnda restore edilmiþ ya, Abdülhamit in tahta çýkýþýndan hemen sonraymýþ, ayrýca buraya cam faprikasý, hastane, kýz okulu açtýrmýþ. Hicaz demiryolu zaten büyük projesiydi. Akþam ýþýðý gitmeden Burç selama gidelim de fotograf çekeyim dedi Erkan bey. Birkaç resim sergisine katýlmýþ. Arabayý park etmede sorun çýkýnca, siz yer bulun bundan sonrasýný ben hallederim, orada buluþuruz deyince, oraya da mý geldniz dedi ve ben cevapladým: eveeet. Ýkinci kez o muhteþem manzarayý kýþr eþliðinde seyrettim doya doya. Akþam yemek sýkýntý, öðle en geç 14 bitiyor servis, ama buranýn en mustesna yerlerinden biri olan Matham Fahir var, oraya gidelim diye çýkýyoruz. Sefaretten Suphi bey de geliyor, o zaman Erkan beyin benimle görüþmek için onunla randevunu ertelediðini anlýyorum ve içimden vefalý olmak baþka bir þey diyorum. Erkan bey, aslýnda bir gurme adayýyým ve yemek yapmak benim için bir zevk dediðinden dolayý yerel yemekler söylüyor. Önce çoban salatýsýyla yenen þefut; bizim katmerin aynýsý diyebileceðim raþuþ adlý ekmek, fahsa diye bir et yemeði, akta denilen ve et ile patates, kýtz, ciðer geliyor taþ kaplarda. Bintu sahn, nam-ý diðer tepsi kýzý geliyor sonrasýnda, bu bildiðimiz susamlý,pide, ama bal dökülmüþ üstene. Çay ile uzun bir sohbet baþlýyor, netice de Þimdiki devlet baþkanýnýn önceki sözlerinden hiçbirini yerine getirmediði kanaatinde olan muhalefetin o gidene kadar devam edeceðini, ama sonrasýnda plan ve projesi olan, mevcut sorunlara çözüm üretip üretmeyecekleri hususunda net bir þey söylemenin imkaný olmadýðý kanaati oluþtu. Her iki tarafýn da temkinli olmasýnýn nedeni, amok koþusucu durumuna düþmemek miþ. Bu deyimi tuttum, cinnet getirmiþ bir kiþinin sokaða çýkýp, önüne kim gelirse onu býcaklamasýymýþ. Allah korusun, peygamberimizin bir çok kez övdüðü bu beldeyi bu olasýlýktan. On sularýnda ayrlýyoruz, Erkan beyle vedalaþýyoruz, Fethullah bey, beni lojmana kadar getiriyor saðolsun.( :46) Ac ki þam ab ki am Bugun senin günün olsun, bugunu sana armaðan ediyorum demekmiþ. Bugun on mart, bilgisayarýma yeniden kavuþtum, aradaki kopukluk oradan yani, zaten olaylar yoðunlatý ve pek dýþarý da çýkmýyoruz. Gerçi ihtiyaç da hissetmiyorum, güvenli yer, alýþveriþ kolay ve kampüs geniþ, güzel. Hindli iki hocayla tanýþtým, birisi müslüman Refik bey, diðeri Triymelish, trumaleþ diye okunuyormuþ. Ýki gündür akþam üzeri onlarla geziyorum.ýngilz dili bölümü hindli hocalarla dolu, telafuuzlarý çok da iyi deðil, kendimi rahat hissediyorum. Refik bey beþ dil biliyor, urduca, hintce ve ingilzce doðal, farsçayý üniv. Okumuþ, arapçayý ise burada. Týkandýðým zaman arapça devreye giriyor, zaten hoca, anlýyorj. Diðer hindlilerle karþýlaþýnca Adap diye selam verdi, tek müslüman oymuþ, diðerlerine adap, namaste ya da per name denirmiþ. Çay içip sohbet ederken, arkadaþlar geldi, yürüyüþ gidemeyeceksin galiba, dediler. Yahu hiç boþ durmazmýsýn, dakkada satýþa geldik, diye takýldýlar. Valla böyle giderse döneceðiz, baksana olaylar artýyor, ne kadar istifade edersek o kadar iyi iye cevap verdim. 8 Mart gece yarýsýna doðru ateþ sesleri geldi, o vakit netteydim, dolaylý olarak her an gelebiliriz dedim. Ertesi gün, müzeye gidelim diye eçýktýðýmýzda öðrendik, direniþçilere ateþ açýlmýþ, 3 ölü, 65 yaralý varmýþ. Gitmeyelim die nöbetçiye sordum, yok, oralarda bir sorun yok gidin, siz emanetsiniz dedi, bindik taksie gittik. Gerçekten bir þey yok, üniversite dýþýnda Abdülhamit Han ýn Hastanesi: Müze El-Methafu l-vatani diye müze yapmýþlar. Kapýda karþýlaþtýðýmýz bir yemenli iþtiyakla anlattý,buranýn hastane olduðunu. Ýç avluda sadece kemeri kalmýþ ve üzernde tuðrasý bulunan kapýdan giriyoruz. Dört kat sol taraftan, ortada cumba þeklindçýkmýþ biraz daha yüksek, sað taraf ondan da yüksek, yaklaþýk beþ katlýk bina. Giriþ katý resepsiyon gibi, ilk katta islam öncesi müze, üst kata çýkmak için merdivenlere yöneldim, karþýmda Hermann Durchart ( ) nam arkeologun Yemen gezi ve yaptýðý kazýlarý anlatan levha çýktý. Çorum da Almanlar, burada Almanlar; ne deyim, insanlýða hizmet ediyorlar, kendileri için bir þey istiyorlarsa namerdler! Geniþ koridor ve her iki tarafta koðuþlar, geniþ pencerelerki türk usülü bizim Sungurlu daki evinkiler gibi, geniþ bir duvar içinde, ama iki kat, ilkinde cam, ikincisi kalýn ve ahþap. Koðuþlarýn herbirine Yemen de kazýlarda çýkan örnekler, silahlar, tüfekler, barut dolducularý ve iki tarafý burmalý hancer, ortasýnda ucak bir býçak, uçanýn da kaçanýnda kurtulma þansý yok yani. Çýkýyoruz, müzeden, gelmiþken Tahrir meydanýný bir gezelim diyoruz. Yönetim taraftalarý geniþ ve büyük çadýrlarda, öðle vakti, yemek kapma telaþý var. Ali Abdullah Salihe vefa isteyen yazýlar var, fazla dolaþmadan çýkýyoruz. Taksiciye soruyorum dün ne oldu diye, genç biri, çatýþmayi çýktý, diyor. Kim ateþ etmiþ deyince belli deðil deyince durum ortaya çýktý, nasýl görüyorsun diye bir teyit edeyim dedim. Tabii bunlarýn hepsi fitne ve ülkeyi ykmak istiyorlar dedi. Söylecek bir þey yok, evin yanýna gelince, burada yemek telaþý var, ama öbür taraftaki gibi kapýþ kapýþ yok. 10 Mart Perþembe günü y.lisans dersinden çýktým, Ýhsan hocam çarþýya çýkacaðýný söyledi, bende geleyim dedim. Seyf hemen beni arabayla dýþ kapýya götürdü, dolmuþa binip gittik. Burada hiç bir telaþ yok, hayat akýp gidiyor ve caddeleri iþportacýlar doldurmuþ, tanesi yüz riyalcýlar kaplamýþ. Hanýmlar çoðunluðu alýþveriþ yapanlarýn. Ufak bir terzi, konuþuyoruz, dýþarda bir haným bekliyor, abi biz varýz diye girmiyor galiba, diyorum ve hemen yan taraftaki çaycýya geçiyoruz. Baktým gözleme yapýyor, soðan, domates, yumurta katýyor, çok ince açýlmýþ, hemen deniyorum. Mutabbað diyor, yanýmýzda iki gençle konuþurken bir amca geliyor ve kim olduðumuzu soruyor, hemen karþýmýzda Kulliyetul-ulya lil-kur anil-kerim yazýyor, buraya gelin, Kuran, hadis temel dersler var diyor ve soruyor,nerelisiniz diye. Türküz deyince hiç mubalaða etmiyorum, eðiliyor ve öpüyor beni. Resim çektiriyoruz,iyice eðiliyor, çünkü ben kaba adamým oturuyorum taburede, tekrar öpüyor, cumaya beklediðini söylüyor. KUR AN KURSU Yaðmur indiriyor, hazýrlýksýz yakalanýyorum, muson yaðmurlarý baþlamýþ, aman rahmet bu, kaçacak halim yok ya diyerek, debbaba yöneliyoruz. Süleyman efendinin talebelerinin açtýðý vakýf ve yurda geçeceðiz. Ben, Türk bayraðý ve Türkçe öðreten bütün birimleri ziyaret etmeyi bir vazife görüyorum ya, geldiðimde söylemiþtim Ýhsan beye, o da tamam gidelim diyor. Hayyi Siyasi denilen güzel bir semtte, korumalý bir bina bulmuþlar. Daha önce Birleþmiþ milletlerin Himayetu l-etfal, çocuklarý koruma merkeziymiþ. Yakup hocam, Adýyamanlý, Suriyeden gelmiþburaya. Hasan Ali ve Fatih hocamlar daha genç, tekamül sonrasý doðrudan buraya gelmiþler, üç tane de yemenli hoca varmýþ. Tekamülü bitirmiþler ve burada hizmet ediyorlar. Yakup ve Fatih hocam hafýz, güler yüzlü, bildiðiniz simalarýndan secde izleri belli olan kardeþler, hah bunlar iþte diyebileceðiniz kiþiler yani. Ýyi de Yakup hocam ne alaka, Arap diyarýnda Kuran öðretmek diyorum, aa olur mu hocam, lehçeyle büyümüþler ve Kuran öðretimi hakikaten zor, deyince, çarþýdaki Kuran kursunu anlatan bey geldi aklýma. 35 talebe varmýþ, ama onlarý evlerine göndermiþler, olaylardan dolayý. Hiç bir olumsuz tepki yokmuþ, sýyadeten ve kýyateden bize, daha doðrusu Osmanlýya hürmet ediyorlar, son yýllarda geliþmeler, iyi iliþkiler, Hükümet ve Cumhurbaþkanýmýzýn ilgileri bu hürmeti pekiþtirdiðini söylüyor. Taiz deki kursu da kapatýp Fatih hocayý Sanaaya getirmiþler. Daru s-saade diye bir yardýmlaþma vakfý kurulmuþ yenice. Allah izin verirse Taizde bir kýz kursu açacaðýz, iki yemenli kardeþ, Ýstanbulda eðitim görüp geldi diyor. Haa bu arada Türkçe kurslarýna baþlamýþlar. Þimdi ne deyip ben, Ahmet Yesevi nin çaðdaþ talebeleri, Türk okullarý ve buralar. Geliyorlar, nezafet, nezaket ile Anadolu kültürünü, Ýslami duyarlýlýðý herkes kendi açýsýndan anlatýyor ve hizmet ediyor. Bunu söyleyince Hasan Ali nin gözleri ýþýltýyor, abi benim mezun olduðum tekamül kursunun adý da Ahmet Yesevi diyor. 2.5 yýldýr buradaymýþ, ön lisans ilahiyatý bitirmiþ. Aman dikey geçiþ sýnavýna gir ve Çorum a yaz diyorum. Çok hoþ geçen bir sohbetten sonra Yunus hocam bizi Kampüse býrakýyor ve en yakýn zamanda yakýnlardaki Türk þehitliðine gitmek üzere sözleþiyoruz. Tabii olaylar müsade ederse. Kurstayken Abdürrahim arýyor, geçen Cuma iptal etmek zorunda kaldýðým davetlerini hatýrlatýyor ve diðer hocalara söylememi istiyor. Ýhsan beye orada söylüyorum, diðerlerine lojmanda iletiyorum. 11 Mart Cuma 2001: Büyük Cuma Cuma öðle üzere babasý Ali emmi ile geliyor lojmana. Ali Emmi, dünkü Devlet baþkaný geniþ katýlýmlý toplantýsý için gelmiþ. tv göstermiþ, her türlü hazýrlýðý yapacaðýný, anayasa deðiþrikliðini gerçekleþtireceðini söylemiþ, ama kimse inanmýyor anladýðým kadarýyla. Çünkü 11 Mart, yani bugun Cuma namazý çok geniþ olacak ve þehitler için cenaze namazý kýlanacakmýþ. Biz yan camiye gidiyoruz, hatip enfes bir hutbe veriyor, birazýný ben anlýyorum, birazýný Ýhsan beyden, kalaný da Abdürrahimden alýyorum. Tunus, Libya, Mýsýr gibi olmayacaklarýný, 4. iyi örnek olarak kan dökmeden bir ýslahý gerçekleþirmenin gerekliliðini vurguluyor hatib. Ýkiye doðru Türk kökenli yemenli kardeþin evine geliyoruz, ali emminin kardeþi. Subay, öðretim görevlisi ve emlakçý gibi inþaat iþleriyle uðraþýyor dediðim amcasý, 9 çocuðu var ve en küçük ikisi yanýmýzda, melek adý, kendisi gibi, arapdemeye þahit ister, hemen resimleri çekiyorum. Muhammed diðeri mýrýl mýrýl yardým ediyor abisine, sofrayý kurmak için. Þefut, etli pilav, selte ve sahn-ý bint ana yemek. Mevye ve çay ile devam ediyor, tabii ardýndan gatj Ali emmi diþleri yok ya, özel gat aðacýndan yapýlmýþ dibek gibi melket dediklerinde gatý eziyor. Türk köyünden ve olaylardan söz açýlýyor, yani biz kansýz bir devrim istiyoruz, diyor. Ýki görevli var, onlara Üniversite taraflarýna gitmeyeceksiniz demiþler. Genel kanaat Daafu l-keyl, patlama noktasýna gelinmiþ. Ama herþeye raðmen þiddet yok, hatipin dediði gibi diyor. Tam o sýrada telefon geliyor Türkiye den, Cuma gösterilerini görmüþler, Suudi Arabistanda varmýþ, akþam görüþebilir miyiz dediler. Ýhsan beyin de telefonunu verdim. Geç kalmamak için çýktýk, kampüs önüne geldiðimizde ortalýk ana baba günüydü, omuz omuzu sökmüyor, ama herhangi bir þiddet tezahürü yok. Kadýn ve çocuklar çoðalmýþ,yolun bir tarafý kadýnlara tahsis edilmiþ. Bir kaç çocuk resmi çekiyorum. Akþamda söylüyorum, gördüklerimi, her þeye raðmen þiddetsiz bir devrim istediklerini, Salih gitmediði sürece de devam edeceðini, çünkü verdiði sözlere güvenmediklerini belirtiyorlar dedim. 3 kiþinin öldüðü olaylada 4 sivil görevliyi ele geçiyorlar, darp ediyorlar ama geri teslim ediyorlar, bunun en iyi göstergesi bu. 12 Mart Cumartesi Durum öyle olmayacak gibi, sabah namazý sonrasýnda baþlayan silahsesleri þu satýrlarý yazdýðm 9 kadar devam ediyor. Gaz bombasý kullanmýþlar, balkona çýktýðýmda saatler geçmesine raðmen gözleri ve genizi yakýyor. Hoparlarden sürekli olarak Ittekillah, La Havle vela Kuvvete Ýlla billah, Hasnallahi ve ni me l-vekil sözleri duyulor. Kardeþ kardeþi vurmaz, bir kiþiyi haksýz yere öldüren ebediyyen cehennemdedir sözleri geliyor, ama silah sesleri de kesilmiyor. Mevla hepimizin yardýmcýsý olsun. Öðle üzeri çýkýp bir dolaþayým kampüsü dedim. bugun kapalý hava ve her açýdan öyle, ilk defa sýkýldým, çünkü guzel insanlar ve sabah namazandan bu yana silah sesleri geliyor, biz çok iyiyiz, kampüs güvenli, bugun kimseyi, memurlarý da almadýlar içeri, öðle vakti kampüsün öbür ucunda bakkal var, akþamlarý yürüme yolunda, oraya gittim, in cin top oynuyor, bir kaç yurtta kalan talebe, benim gibi kampüsteki bakkala giden bir iki hintli hoca, haa bir de meczup bir kadýn var. duvarýn dibine oturmuþ bir þeyler söylüyor, daha önce hiç görmemiþtim. ekmek ve kýyma aldým geldim, güzel bir melemen yapayým diye. her zaman enes, senin yüklediðin türkü türkü türkiyem var ya, onu dinlerdim, bu sefer dinleyemedim. çünkü dün onlarla beraberdim ve yahu yeter artýk, kansýz bir þekilde git diyen muhaliflerden burada 1, Taiz de üç kiþi ölmüþ. Sana adaki hamdan kabilesindesinmiþ, kabile buradaki en meþhurlarýndan, aðýr silahlý olanlardan, þehre yürümeye baþlamýþlar. Alimler devreye girmiþ engel olmuþlar. türk okulundan ve süleyman efendinin talebelerinden aradýlar, hocam nasýlsýnýz, bir sorun varmý, yapacaðýmýz bir þey var mý diye, yanarýn olsun yeter derler ya, iþte öyle. yok burasý güvenli, kimseyi almýyorlar, memurlarý bile, kale gibi koruyorlar hem, muhaliflerin de burayla ilgili bir derdi yok ki, dedim. Ýþte böyle, neti açtým ama evde net yok, dün söylemiþti anne, onun icin bende söyle uzunca yazayým dedim. ama fena olmadý galiba, en iyisi bunu gezi notlarýna almak:). 15 sularýnda tekrar silah sesleri geldi. Hergün bir ünite arapça bir de pratik kitabýndan çalýþýrdým gene silah sesleri gelmeye baþladý. Hiç bir þey yapasým gelmiyor, korku mu, inanýn deðil, tuhaf bir þey ama korku yok, fakat ateþ düþtüðü yeri yakar derler ya, efendimizin þefkatlerini ve himmetlerini esirgemedi bölge insanýn herþeye raðmen silahtan uzak durma isteklerinin sýnýrý zorlanýyor, buna yanýyorum galiba. Aslýnda askerler de öyle kýyým yapacak gibi durmuyorlar derken, Ýhsan bey, Balataca yani baltacýlar diye bir deyim varmýþ, burada, hapishane kaçkýnlarý, eþkiya gibi, onlar mýþ ateþ edenler diye söyledi. Abi ben onunla ilgili haber okudum, Yemen in her bölgesinde görülüyorlarmýþ deyince, evet, yediyüze yakýn idam m ahkumunu yönetim serbest býrakmýþ, doðrusya beþ milyon riyaleyakýn para vermiþ, þimdi onlar ülkenin her tarafýnda muhaliflre saldýrýyorlarmýþ. Evet, Balataca larýn yaptýklarý yönetimin düþmesini hýzlandýrýyor diye baþlýklý yazýda bunlarý anlatýyor, ama tam da anlamamýþtým ne demek, bu diye düþünmüþtüm. (es-sahve,6 Rebiulevvel :8 ) Geldim geleli ilk defa bu kadar yemek düþkünü oldum ha, kalkayým üç dakikada hazýrlanan sütlü tatlýlardan yapayým bari. Akþam 18 sularýnda Dr. Refik i ziyaret ettim, o gene çýkmýþ, dýþarýda yemeðini yemiþ, bir sorun yok yani derken memleketinden bir arkadaþý aradý. Haberleri seyretmiþ ne oldu, bir þey var mý, diye soruyormuþ. Beni de Gürbüz kardeþim aramýþtý, yahu tamam Ýstanbul da git orasý güzel yer demiþtim ya, bu zamanda deðil, haberleri dinledim bir arayým deyince, çok sevinmiþtim. Gönül bir tuhaf, aslýnda kazanýlmasý kolay, kaybedilmesi de. Muhalifler Halkýn Tepkisini Çekmeye Baþlýyor Sabah 9 da Mahat Bedr de Allame Murtaza ile görüþme için randevu aldým, çünkü sürekli dersleri varmýþ, diye arayýnca Ýhsan bey, tamam, önemli deðil, ben erkenden sizin orada olurum dedim. Pazar 8.30 taksiye bindik, genç bir arkadaþ, düzgün giyimli, ayný zamanda üniversitede çalýþýyorum, kapalý ya, bende ek iþ olarak yapýyorum dedi. Fazla konuþmadý, ama Balatýclarýn önemli sorun olduðunu, ýslah içinde sorunun halledilmesi gerektiðini, fakat zor gibi gözüktüðünü söyledi. Haþim, bize rehberlik eden gencin ismidir; onu çalýþtýðý yerden almak için beklerken talebemiz Muhammed debbab içinde geldi, buyurun istediðiniz yere götürelim dedi, onlarýnmýþ. Yolda konuþurken, olaylar olduktan sonra meydana geldiðini, bizim alýþveriþ yaptýðýmýz merkezin önlerinin ve yanlarýnda çadýrlarla kapatýlmasýný engellemek isterken çatýþma çýktýðýný, esnafýn o bölgede iyice zora düþtüðünü söyledi. Kendisi muhalif, ama böyle giderse, yavaþ yavaþ uluslararasý desteði kaybedebiliriz, çünkü ABD, A.A.Salih in yeni anasaya, kuvvetler ayrýlýðý ve demokrasi çözüm önerilerini reddetilmesinden rahatsýz oldu, desteðini yönetime kaydýrdý galiba dedi. Her kritik noktada askeri araçlar ve üzerlerinde makinalý tüfekler bulunuyor. Tam 9 da Bedr Araþtýrma Merkezinde oluyoruz, Allame Murtaza bizi karþýlýyor, teyb getirtiyor, sütlü kahve eþliðinde sohbet ediyoruz. Bunlarý tabiiki ayrý bir bölüme yazacaðým. 11 sularýnda çýkýyoruz. Ama sadece þunu söyleyeceðim, zalime karþý huruç, yani isyan, zeydi geleneðinde ve dolasýyla bölgede yaygýn kanaat. Ama Üniversite dýþýnda hiç bir olay yok, üstelik bu bölgeler yönetim taraftarý galiba, her yerde devlet baþkanýnýn resimleri var, haa bir de Polat, yani Murat Alemdar ýn. Bu kadar meþhur olduðunu bilse, gelir herhalde buraya. Hatta gelse, Tahrir veya Üniversite meydanýna, göstericilerin ilgisi bile daðýlýr diyorlar, þaka ile karýþýk. Ali Abdullah Salih gerçekten akýllý bir adam, Tahrir meydanýnda toplananlar iyice sýkýlmýþ, ne yani, bunlar bir önceki seçimde önemli oranda seni desteklediler, þimdi böyle yapýyorlar, 2013 beklemiyorlar, müsadee et, daðýtalým havasýndalarmýþ. Askeriyenin önemli üst rütbeleri yakýn ailesinden, önemli oranda da aþiret desteði var, mevcut gerilimi düþürmek, alimlere kalýyor. Ama zor düþücek gibi, eve gelip, biraz dinlenip þu satýrlarý yazdýðým sýra, gene dýþardan silah sesleri geldi (16:11) Ardýndan göstericiler milli marþý çalmaya baþladýlar. Beni kaygýlandýran, öðle namazý için gittiðimiz ve çok hoþ bilgiler nakledeceðim mescitten çýktýktan sonra yaþlarý 17/18 olan üç gencin kalaþinkofla sokakta dolaþmalarý. Çocuklarýn elinde Salih in resimleri. Nedir, deyince, burada normal, ama galiba olasý tehlikelere karþý diyor, gençlerden biri selam alýyor, ama diðeri gayet soðuk, ne iþiniz var gibi duruyor. Neyse, mescitteki güzelliklerden bahsedeyim sizlere. Beyt-i Mi yad Mescidi Burasý Bedr Merkezi ile Cami Reis arasýnda bir bölgede. Mahalle arasýnda tarihi bir mescit, içeriye girince taþ sutunlar ve geniþ hat ile kaplanmýþ duvarlar karþýlyor bizi. Ýki tane mihrap var, ne iþ diye sorunca, hemen iki kiþi geliyor yanýma, burasý eski 1316 yýlýnda yapýldý, þuradan itibaran geniþletildi, onun icin ayný mihrabýn 2. yapýldý diyorlar. Türk olduðumuzu öðrenince hemen buradaki tarihi eserlerden, türk evlerinden bahsetmeye baþlýyorlar. Ýyi kötü arapça da konuþtuðumu duyunca seviniyorlar, bir mushaf getiriyor ve arka sayfasýný okutturuyor bana. Lemma ussite fi Hayravan Fahru s-selatn Ali Osman es-sultan b.sultan Abdulhamit Gazi, Halledehullah Mulkeheu ve eyyede saltanatehu ila yevmi l-kiyama diye okuyunca iyice ikna oluyorlar. Ula sýnav oldum galiba diyorum. 80 yaþýnda ve adýnýn Muhammed Ali olduðunu söyleyen amca, buradaki Türk kökenli ailerin isimlerini saymaya baþlýyor. Kendisinin Ýmam Yahya ýn askeri olduðunu hatýrlatayým,yani Osmanlýya karþý direniþin ve ilk Yemen Ýmamýnýn askeri, ama nasýl muhabbetli. O zaman anlýyorum, biz bölgeden çekilmeye karar verince, Ýmam Yahya nýn buna itiraz etmesini, ingilizlerin oyunlarýna gelmemesini ve önemli oranda Türkün bölgede kalmasýný ve yönetimde görev almasýný istemesinin nedeni. Namaz bitine kadar her aklýna geldikçe yaz, þu da türk ailesi dedikleri þunlar: Beyt iacemi Beyt-i Rýf at Beyt-i Behçet Beyt-i Hamdi Beyt-i Refik Beyt-i Durmuþ Beyt-i Turki, bunu biliyorumj Beyt-i Ali el-yetim Namaz sýrasýnda secdeden kalkýnca beni hemen çekerek, hizaya sokuyor. Namaz sonrasýnda o, imam ve iki kiþi daha yemeðe davet ediyor, biz öncesinde yediðimizi ve teþekkür ettiðimizi belirtiyoruz. O sýrada resim çektirdiðim dede, ki bu imamýn tam arkasýnda durdu ve bizdeki gibi farzdan sonra sesli olarak selavet getirdi, tevbe istiðfarda bulundu,ayetu lkursi ve ihlas süresini sesli okudu, tesbihatý sessiz yaptý. Onunla resim çektireyim dedim, burada adet ama gene de bir tuhaf oldum, habersiz yakalandým, birden elimin üstünü öptü, bir tuhaf oldum, bende elini öpüp baþýma koydum. Ýþte böyle güzelliklerden sonra üç keleþli gençle karþýlaþtýk. Yol Kapalý: Duvarlar Örülmüþ Debbab, yani kapýsý açýk küçük araçlara binip Üniversiteye geliyoruz, çok geride durdu. Niye, yol kapalýymýþ, indik, ileride kocaman duvar ile kapatýlmýþ ana cadde. Bizi yan sokaða yönlendirdiler, kusura bakmayýn sadece mahalle sakini gidebilir, zaten yol yok, geri döneceksiniz diye. Yan yan gidiyoruz, bütün hat iki insan boyu duvarla kapatýlmýþ. O zaman çadýrlardan artýk rahatsýz olduklarýný ve kendilerince önlem aldýklarýný. Ýngilizce bilen bir genç, britiyanli saçlarý ile bize yardýmcý olayým mý diyor, arapça konuþ diyor Ýhsan bey. Yurtdýþýnda okuduðunu ve buranýn da artýk eter dediðini, burada oturan insanlarýn bunu anlamadýðýný, ayýp ettiðini anlatýyor. Elindeki gat a bakýnca, evet bende tahzini gat yapýyorum, ama bu bir adet, biz Batýlý ülkeler gibi hesap veren ir yönetim istiyoruz diyor. Yan yollardan marketin önüne geliyoruz, ikinci aramaya itiraz ediyoruz, bir adým ötede aradýnýz, niye bu, deyince delikanlý bozuluyor, önlem diyor. Ýhsan beyde, kardeþ bak kalabalýk yok, arkadaþý aradý, bir daha arýyor, böyle insanlarý taciz etmeyin, deyince bozuluyor. Ayrýlýyoruz, her zaman kývýl kývýl insan kaynayan koca market boþ, çünkü önündeki cadde çok ileriden duvara kapatýlmýþ, önü ve yanlarý cadýrlarla dolu. Zaten arastadaki diðer dükkanlar demir kepenkleri ile duruyor. 8 Martta olay olan yer burasý iþte. Anladýðým kadarýyla Ali Abdullah Salih, soðukkanlý bir strateji ile halký kendisinin önlem almasýný istiyor ve bir taraftan da taraftarlarýný diri tutuyor. Üniversite önünde ise konuþmalar, sloðanlar devam ediyor. Zaten ekonomik olarak zayýf olan insanlar bu gerilime ne kadar dayanacaklar, merak ediyorum.16.32) diye yazdým ve dolaþmaya çýktým. Kampüste gene kimse yok, bir kaç yabancý hoca dýþýnda, ana kapý tamamen kilitli, sordum Muhrip nam-ý diðer Savaþ a, daha önce gat muhabbetinden tanýdýðým sivil güvenlik görevlisi, þimdi resmi kýyafetiyle; ne oluyor diye. Bugun öðle vakti gene çatýþma çýktý, yaklaþý altmýþ kiþi yaralandý, duymadýn mi, deyinc, yok dýþardaydým dedim. Dr. Refik geldi, çay içtik, sohbet ettik, o da Cezire kanalýnda duymuþ, yahu 200 metre ötemizde ana kapý, sesleri de duyuyorsun, fakat haberini uluslararasý kanaldan aýyorsun. Sanal alem ile gerçekler içiçe geciyor, hangisi doðru karýþýyor. Durum kötüleþiyor. iyi olacak", "sonunda iyi olacak" derdi, Nuri Pakdil ama öyle gözükmüyor Ortadoðu, uç noktasýndan. Maalesef. ( :20) Zeyl: 18 Mart Kanlý Cuma Sabah 11 Þehitler günü için bir zamanlar 7.kolordu karargahýmýz olan Urzi denilen yerin karþýsýndaki þehitliðe gittik. Sayýn sefirimiz riyasetinde Ýstiklal marþýný okuduk, þehitler günü ve Yemen üzerine kýsa bir konuþma yaptý. Orada konuþmalardan önümüzdeki hafta iktidar ile muhalefet arasýnda uzlaþma olabilir kanaati uyanmýþtý. Diðer taraftan uzlaþmanýn olmayacaðý, daha da kötü olacaðý ve merkez bankasýnýn iflas ettiðini söyleyenler de oldu. Oradan çýkýþta meþhur Babu l-yemen e doðru yürürken yönetim taraftarlarýnýn gösterisine þahit olduk. Osmanlý mescidi Bekiriyye de Cumayý kýlýp hemen Üniversiteye dönelim dedik ama olaylar baþlamýþtý. Ýlk anda duyduðumuz 30 ölü, kýsa sürede 41 çýktý ve bu satýrlarý yazarken haporlerden sürekli çaðrý da bulunuyor ve Gençlik yönetimin gitmesini istiyor sloganlarý duyuluyor, ambulans sesleri eþliðinde. La Havle vela Kuvvete illa Billah ( :18.36:; Yemen, Sana a)

16 16 PERÞEMBE 24 MART 2011 Erkeklerde sünnet birçok hastalýktan koruyor SINAV ÖNCESÝ YAPILACAKLAR BÝR KAÇ GÜN KALA Süleyman Söngüt Çözüm dersanesi 1. Yeni konu çalýþmayýn öðrendiklerinizi tekrar edin. 2. Çýkmýþ sorularý kesinlikle çözün. 3. Akþamlarý bir saat kadar yürüyüþ yapýn. 4. Yorucu, korkutucu oyunlardan etkinliklerden ve filmlerden uzak durun. 5. Beyninizi tembelleþtireceði için çok fazla TV izlemeyin. 6. Beslenmede yaðlý, tuzlu, þekerli gýdalardan uzak durun. Kahve ve çayý minimuma indirin 7. Saat 23:00 olduðunda yatýn. Uykunuzun düzene girme zamaný geldi artýk 8. Sýnava gireceðiniz yeri mutlaka görün hatta orda bir deneme çözün Sýnava bir gün kala 1. Ders çalýþmayý kesinlikle býrakýn 2. Gece uykusuz kalma ihtimaline karþýlýk öðleyin bir saat uyku uyuyun 3. Akþam kýsa bir yürüyüþ yapýn 4. Akþam sevdiðiniz kiþilerle bir araya gelip sohbet edin 5. Mümkünse komedi filmi izleyin, mutluluk hormonlarýnýz sizi rahatlatsýn 6. Yatmadan önce sýnav belgelerini hazýrlayýn(sýnav giriþ belgesi, fotoðraflý kimlik belgesi)sýnav için gerekli olan þeylerin ÖSYM tarafýndan verileceðini unutmayýn. Sýnav sabahý 1. Saat 7:30-8:00 gibi kalkýn 2. Reçel, bal, zeytin, peynir, meyve suyu ya da 2 bardak açýk çaydan oluþan bir kavatlý yapýn 3. Evraklarýnýzý kontrol edin 4. ÖSYM 'nin uyarýlarýna kulak verin(sýnav giriþ belgesindeki açýklamalar) 5. Üzerinize rahat kýyafet giyin 6. Sýnava tek gidin. Dýþarýda sizi birinin bekliyor olmasý üzerinizde baský oluþturabilir 7. Sýnav giriþ okulunuzda sýnava bir saat kala hazýr olun Serhat DAMAR Uzm. Klinik Psikolog Sýnav öncesi yapýlacaklar ÇÖZÜM DERSHANESÝ REHBERLÝK SERVÝSÝ Erkek cinsel organýna yapýlan bir müdahale ile gerçekleþtirilen ''sünnet'' ile birçok hastalýktan korunmak ya da yakalanma riskini azaltmak mümkün olabiliyor. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Týp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Bedreddin Seçkin, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, erkek cinsel organý penisin baþ kýsmýný kapatan ve prepisyum olarak bilinen derinin cerrahi yöntemlerle kesilerek çýkarýlmasý iþleminin ''sünnet'' olarak tanýmlandýðýný söyledi. Bunun ABD'de en sýk uygulanan pediatrik cerrahi iþlemi olduðunu belirten Seçkin, dünyada bulunan erkek nüfusunun yaklaþýk altýda birin sünnetli olduðunu ifade etti. Sünnet yaptýrmadan önce, bir ürolog tarafýndan muayenenin yapýlmasý gerektiðini anlatan Seçkin, çocuðun muayene sýrasýnda ürologla kuracaðý diyaloðun çok önemli olduðunu vurguladý. Seçkin, sevgi ve hoþgörü ile çocuðun bir yandan bilgilendirilirken, bir yandan da muayene edilebileceðini dile getirerek, ürolojik muayene ile çocuðun o ana kadar fark edilmemiþ sorunlarýnýn da belirlenebileceðini söyledi. Sünnet öncesinde, ailenin çocuðu bu sürece hazýrlamasýnýn da önemine deðinen Seçkin, ailenin bu hazýrlýðý tamamlayarak hekime baþvurduðunda ürolog ile çocuk arasýndaki diyalog ve sonrasýnda uygulanacak sünnet iþleminin çok daha kolay olduðunu ifade etti. Seçkin, sünnetin hangi yaþta uygun olduðuna iliþkin çeþitli rakamlarýn söz konusu olduðunu anlatarak, son yýllarda yeni doðan döneminde yapýlmasý gerektiðini görüþünün daha yaygýn olduðunu belirtti. Bununla birlikte genel kabul ya da görüþün, çocuðun 2 yaþ altýnda veya 6 yaþ üzerindeyken yapýlmasý gerektiði yönünde olduðunu dile getiren Seçkin, ''Ýki yaþ altý çocuklarýn gerek aðrý kontrolü ve gerekse sünnet sonrasý bakýmý nispeten daha kolay olmaktadýr. 3-6 yaþ arasý çocuklarda özellikle psikolojik travma oluþturacaðý endiþesi ile sünnet önerilmemektedir'' diye konuþtu. Seçkin, týbbi zorunluluk olmasý halinde her yaþ grubunda gecikmeksizin sünnet uygulamasýnýn yapýlmasý gerektiðini vurgulayarak, ''Altý yaþ sonrasý çocukla iyi diyalog kurulabileceðinden ve çocuk iyi ile kötüyü ayýrt edebilir kabul edildiðinden yapýlmasý daha uygun olacaktýr. Çocuðun,sünnetin niçin yapýldýðýný algýlamasý; kendisi, hekim ve aile açýsýndan sürecin daha sýkýntýsýz geçirilmesini saðlar'' dedi. ''SÜNNET, ÜROLOG TARAFINDAN YAPILMALI'' Türkiye'de sertifika sahibi saðlýk memurlarý da dahil olmak üzere pek çok saðlýk çalýþanýnýn sünnet yapabildiðini anlatan Seçkin, sünnet öncesi ve sonrasý oluþabilecek risk faktörleri göz önüne alýndýðýnda bir ''ürolog'' tarafýndan yapýlmasýnýn uygun olduðunu söyledi. Seçkin, sünnetin sadece küçük bir cerrahi iþlem olarak algýlanmamasý, bir ''penis ameliyatý'' olarak düþünülmesi gerektiðini ifade etti. Penis hastalýklarýnýn, çocuklarda ve eriþkinlerde cerrahi yöntemle tedavi deneyimine en çok sahip olanlarýn ürologlar olduðuna dikkati çeken Seçkin, ''Bu nedenle, sünnet sonrasý oluþan bir problem halinde, üroloða sevk edilmesinden önce, sünneti baþýndan itibaren bir ürolog yardýmý ile gerçekleþtirmek en uygun olanýdýr. Çünkü, bir problem çýktýðýnda tedaviyi yapacak kiþi yine bir ürologdur'' dedi. ''GENEL YA DA LOKAL ANESTEZÝ ÝLE YAPILIYOR'' Anestezi uygulamasýnýn ailelerde çekince yaratabildiðini aktaran Seçkin, günümüzde geliþmiþ anestezi teknikleri ile yeni doðanýn, hatta anne karnýndaki bebeðin dahi ameliyat edilebildiðini söyledi. Sýnav Kaygýsý Nedir ve Sýnav Kaygýsýyla Nasýl Baþaçýkýlýr? Bir sýnava hazýrlanýrken ve sýnav sýrasýnda bir miktar kaygý hissetmek normaldir. Çoðu insan sýnav durumunda normal düzeyde kaygý hisseder. Bu insanlarýn bazýlarý, kaygýyý hissettiklerinde baþarýyla baþaçýkabilecekleri yöntemler geliþtirerek atlatmayý öðrenmiþlerdir. Bazýlarý hiç kaygý duymaksýzýn sýnavý atlatmayý bilir. Bazý öðrencilerse, sýnavda normalin ve bir insanýn baþaçýkabileceðinden çok daha yüksek düzeyde kaygý hisseder, bu ise sýnavda ruhsal bir felç etkisi yaratýr. Ne kadar hazýrlansa, ne kadar çok soru çözmüþ olsa da, sýnav anýnda oluþan ruhsal felç nedeniyle, bildiklerini hatýrlayamaz. Bildiklerini hatýrlayamama, yani kiþinin zihninin bomboþ olduðu hissi ise, tümden donup kalmaya neden olur. Sýnav kaygýsýnýn iki temel bileþeni vardýr: Fiziksel belirtiler ve kaygýlý düþünceler. Sýnav kaygýsýnýn fiziksel belirtileri: Kalp atýþlarýnýn hýzlanmasý, Ellerde terleme, bazen de soðukluk hissi, Hýzlý soluk alýp verme, Panik hissi, Mide bulantýsý, Baþ aðrýsýdýr. Fiziksel belirtiler kontrol altýna alýnabilirse, sýnav anýnda önemli bir sýkýntýya neden olmaz. Kaygýlý düþünceler, yani öðrencinin baþarýlý olmaya hazýrlanmasý yerine sýnavda baþarýsýz olacaðýna odaklanmasý ise, daha zararlý olmaktadýr. Sýnavý sakin ve rahat geçirmek için yararlý olabilecek bazý ipuçlarý... Sýnavdaki baþarý, sýnavdan hemen önceki gece baþlar. Zamanýnda yataða gidip sýnavdan önceki gece rahat bir uyku uyumak, sýnav anýnda ruhsal açýdan dengeli ve sakin olmanýn ilk adýmýdýr. 1. Sýnav sabahý salona giderken de, sýnav sýrasýnda da bedeninizde kaygýnýn belirtilerini hissettiðinizde kendinize "Az önce aklýmdan ne geçti?" diye sorun. Aklýnýzdan geçen düþünce, o sýrada hissettiðiniz kaygýnýn nedenidir. (Duygularýmýz düþüncelerimize baðlý olarak oluþurlar). Aklýnýza gelerek sizin kaygýlanýp paniklemenize neden olan düþüncelere cevap verin, meydan okuyun. Bunlarý cevapsýz býrakýp zihninizde yankýlanmasýna izin verdikçe kaygýnýzýn hiç azalmadýðýný, hatta arttýðýný fark edersiniz. 2. Derin nefes egzersizi yapýn. Birinci bölümde kaygý / endiþe yaratan düþünceleri cevaplamýþtýnýz. Bu bölümde ise, sýnav kaygýsýnýn fiziksel belirtilerini azaltýp yok etmeyi saðlayan derin nefes egzersizi yapýn. Gerginleþtiðimizde, göðsümüzden kesik ve sýk nefes alýp veririz. Derin nefes egzersizinde amaç, sakinken yaptýðýmýz gibi aðýrlýklý olarak karnýmýzdan nefes alýp vermektir. Bu egzersizi kýsaca þöyle tarif edebiliriz: Derin nefes alýn, ciðerlerinizi havayla tamamen doldururken karnýnýzýn yükselmesine izin verin... 1' den 3' e kadar sayýn... Yavaþça nefesinizi verirken karnýnýzýn alçalmasýna izin verin... Bu egzersizi, kaygýnýn fiziksel belirtilerini hissettiðinizde 3 dakika süreyle yapýn. Biliyorsunuz ki, yaþam sýnavlarla dolu... Yaþamlarýnýzdaki birçok sýnavý geçtiniz. Belki hiç böyle düþünmediniz ama siz yaþamlarýnýz boyunca birçok sýnava girdiniz, ve hepsini baþarýyla geçtiniz... Bir zamanlar ayakkabýlarýnýzý baðlayamýyordunuz... Ve bu bir sýnavdý... Ve siz geçtiniz. Bir zamanlar okuyamýyordunuz, ve yazamýyordunuz... Ve bu da bir sýnavdý. Ve siz yine geçtiniz... Bir zamanlar, insanlarla arkadaþ olmak en zor sýnavdý. Ve sizler onu da geçtiniz. Peþpeþe gelen, birbirini izleyen sýnavlarý geçtiniz. Bu sýnavý da geçeceksiniz. Deðerli öðrencilerimize üniversite sýnavýnda baþarýlar diliyorum. Sýnavdan az önce 1. Salona girmeden ihtiyacýnýz olmasa da tuvalete uðrayýn(sýnav esnasýnda tuvalete çýkmak yok) 2. Oturacaðýnýz sýrayý rahat olacaðýnýz þekilde ayarlayýn 3. Bilgileri unutmuþ bir þey hatýrlamýyor gibi hissede bilirsiniz rahat olun hepsi yerinde 4. Ellerinizi gözlerinizin üzerine kapatarak loþ ýþýða bakýn gözleriniz dinlenecektir 5. En yüksek deneme sonuçlarýnýzý düþünün 6. Birkaç kez derin nefes alýp verin, nefesi burnunuzdan alýn biraz bekleyin aðzýnýzdan verin rahatlayacaksýnýz. 7. Sýnav görevlilerinin söylediklerini dinleyin 8. Önünüze býrakýlan optik formun size ait olup olmadýðýný kontrol edin Kitapçýk daðýtýldýktan sonra 1. Kitapçýðý kontrol edin 2. Kitapçýk türünü unutmayýn 3. Sýnava en sevdiðiniz bölümden, her zaman yaptýðýnýz gibi baþlayýn 4. Ýki seçenek arasýnda kaldýðýnýzda aklýnýza ilk gelen seçeneði iþaretleyin 5. Turlama, iþaretleme ve kodlama tekniklerini kullanýn *turlama: zor soruyu sonraya býrakma *kotlama: yaptýðýnýz sorularý optik forma sayfa sayfa iþaretlemek 6. Bölümler arasý geçiþ yaparken sn. bekleyin. Þu bölüme geçiyorum bu bölümü de çok iyi yaparým diye içinizden söylenin 7. Bölümleri bitirdiðinizde saate bakýn 8. Tüm sorulara bakýn ummadýðýnýz sorudan puan çýkarabilirsiniz 10. Bir soruda tüm þýklarý okumadan cevaplama yapmayýn 11. Sýnavýn bitimine az bir süre kala kodlamalarýnýzý kontrol edin 12. Sýnav bitiminde optik form ve kitapçýnýzý görevliye teslim edin Sýnav sonrasý 1. Artýk sýnavý bitirdiniz rahat olun 2. Sýnavýn nasýl geçtiðini soracak olanlara kýsa bir cevap verin Adaletle yönetilmek Alparslan ONBAÞI Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðrencisi 2.Sýnýf Ýnsanýn hayattan beklentisi, huzurlu ve mutlu bir hayat sürmektir. Ýnsan ancak birinci erdem olarak adaleti kabul eden bir toplumsal yapýda mutluluðu elde eder. Bu sebeple toplumun devletten gerçekleþtirmesini beklediði en iyi erdem adalettir. Ana hatlarýyla adaleti tanýmlayacak olursak ; ADALET : Adalet, davranýþ ve hükümlerde doðru olmak gerçeðe hukuka göre hüküm vermek, düzen, denklik, dürüstlük, tarafsýzlýk gibi anlamlara gelir. Ýnsanýn düþünme gücü, þefaat gibi erdemlerin gerçekleþmesiyle kazanýlan adalet Sokrates ve platondan itibaren yüce erdem olarak görülür. Platona göre adalet, dürüstçe, hakça, kurallara uygunluk yani hakkaniyet demektir. Belirttiðimiz gibi bir yerde adaletin olmayýþý mutlu, huzurlu ve güzel bir yaþam sürülmesini engelleyecektir.bu sebeple, adaleti toplumda tesis edip haklýya hakkýný haksýza hak ettiði cezayý vermesi gereken bir yapý olmasý gerekir.bu yapýya verilen isim devlettir.devleti tanýmlayacak olursak ; DEVLET : Toplumun kendisinin oluþturduðu, toplumda adaleti, düzeni saðlamayý amaçlayan yapýnýn adý devlettir. Bu yapý bütün bu görevi üstlenir, bunlar hakkýnda söz sahibidir ve baðýmsýzdýr. Devlet kendini oluþturan milleti için vardýr. Aksi durumda bireyleri iktisadi, kültürel ve dini bakýmdan devlete, dolayýsýyla devlete egemen olanlarýn ideolojisine ve keyfine tabi olmak durumu ortaya çýkar. Hâlbuki aslolan millet yani bireylerden oluþan birimdir. Adalet temin edildiðinde bireyler kendi beklentilerini, kaygýlarýný toplumun diðer bireylerinden farklý görmeyecektir. Bu nedenle iþ birliði ve dayanýþma içinde bir takým sorumluluklar alacaktýr. Bu hassasiyetler perspektifinde geliþtirilen en uygun yönetim þeklinin de demokrasi olduðunu söyleyebiliriz.demokrasiyi ve ona getirilen eleþtirileri ele alacak olursak ; DEMOKRASÝ : Milattan önceki yýllardan bu zamana kadar demokrasinin biricik yönetim þekli olmadýðý hep tartýþýlmýþtýr. Eðer böyle açýklarý olmasaydý, gerçekten olmasý gereken biricik yönetim þekli olsaydý, bu kadar tartýþýlýr olmayacaktý. "Herkesin yeteneklerinin eþit sayýldýðý bu düzlemde, sayý çokluðunun esas alýndýðý belirtilmiþtir, bu durum tabiplikle ilgili yeteneði olmayan birisinden de hastayý iyi etmesini beklemek gibidir" tarzýnda eleþtirilere maruz kalmýþtýr. Sokrates'in bu konudaki eleþtirileri ise þöyle ifade edilir : "Ben Atinalýlarýn akýllý olduklarýna inanýrým. Fakat eklesia (halk meclisi) toplantýlarýnda söz konusu inþaatsa mimarlara, gemi yapýmýysa gemi yapýmcýlarýna baþvurduklarýný gördüm. Öðretilen ve öðrenilen her konuda ayný þekilde davranýrlar. Bu konulara iliþkin eðitimi olmayan biri bu konularla ilgili öðüt vermeye kalktýðýnda ne kadar zengin ne kadar soylu olursa olsun iyi karþýlanmak bir yana alaya alýnýr. Buna raðmen toplumun yönetilmesine iliþkin bir konu açýldýðýnda ister zengin olsun ister yoksul ister tüccar ister ayakkabýcý herkesin düþüncesini söylemek için ayaða kalktýðý görülür. Böyle durumda hiçbir eðitim görmemiþ, meslekten olmayan birinin gemicilik hakkýndaki öðütlerine verilen tepki verilmez. Halk herkesin politika yapmasýna izin vermekte sanki devlet gemisine kýlavuzluk yapmak için özel bilgiye gerek yokmuþ gibi davranýlmaktadýr. Hâlbuki kiþisel menfaatlerinden baþka bir þey düþünmeyen biri iktidarý ele geçirme içinde olabilir. Bu durumda halký kendi çýkarlarý doðrultusunda yönlendirebilir." Platon ise eleþtirilerini þöyle ifade eder : "Demokrasi halký pohpohlayarak kandýran çýðýrtkanlar doðurur. Bu tip önderler topluma kötülük eder. Onlar toplumu yedirir, içirir onlarýn ihtiyaçlarýný karþýlar, ülkenin her yerini limanlarla köprülerle öyle doldururlar ki doðruluk ve ölçülülük için yer kalmaz. Böyle ortamda yargýç olmasan da yargýçlýk, komutan olmasan da komutanlýk yaparsýn. Bu da iþ biriliði, dayanýþma, iþ bölümü ilkelerini tehlikeye atar ki bu durum kargaþaya neden olur. Hal böyle olunca her þeyden önce adaletten söz etmek imkânsýzdýr. Gerçek adalet oranlý eþitlikle saðlanýr." Oranlý eþitlik konusunu birazdan deðerlendireceðiz.bu eleþtirilere raðmen demokrasinin mevcut yönetimler arasýndan en iyisi olduðunu ifade etmek gerek. Demokrasi halkýn ya doðrudan ya da seçtiði temsilciler vasýtasýyla kendi kendini yönetmesidir. Bu sistemde her birey sayýsal hayata eþit olarak katkýda bulunur. Bu herkesin siyaseti algýlayýþýna ve uygulamasýna eþit deðer vermek anlamýna gelir. Örneðin; akademik, kültürel birikimiyle siyaseti belli baþlý problemleri çözmek olarak gören birinin bu algýsý siyasetle hiç ilgilenmeyen dolayýsýyla bilgisi de olmayan veya siyaseti kiþisel menfaat olarak gören algýlarla eþit þekilde deðerlendirilir. Baþka biri için siyaset mensubu olduðu görüþün maddi olanaklarýndan azami derecede faydalanmaktýr. Demokraside bunlarýn hepsinin algýsý eþit olarak deðerlendirilir. Hangilerinin sayýsý fazlaysa o bütün bu sistemi idare eder. Halbuki adaletin gerekliliklerinden biride oranlý eþitliði saðlamaktýr. Oranlý eþitlikte her kiþi erdemiyle, yeteneðiyle orantýlý bir pay alýr, eþit deðerde olmayanlar arasýnda ona göre paylaþtýrma yapýlýr. Sayýsal eþitlikte ise hiçbir ayrýcalýk gözetmeksizin herkese ayný þeylerin dayatýlmasýný öngörür. Eðitim, yetenek, tecrübe farklýlýklarýna bakmaksýzýn bütün yurttaþlara eþit þartlar saðladýðý görülür. Bu hak daðýtýmýnýn ise eþitsizliðe yol açtýðýný ifade etmek durumundayýz. Eþit durumda olmayanlarla oluþturulan oluþturulan eþitlik adil olmayacaktýr. Kiþilerin kabiliyetlerinin ve çabalarýnýn öne çýkacaðý, birini diðerine karþý keyfi þekilde avantajlý kýlacak bütün faktörler kaldýrýlmalýdýr. Bundan murat edilen, bir bireyin geleceðine etki edecek hiçbir unsurun býrakýlmamasý gerekliliðidir. Bireyin mutlu olmasý, içsel düzenini saðlamasýna ve ruhunda birliði dinginliði oluþturmasýna baðlýdýr. Fakat bunun için ilk önce devletin akýlsal ilkelere göre düzenlenmesi ve adaletin, birliðin uyumun genel düzeyde kurulmasý gerekmektedir. Bozulmuþ bir devlet en iyi soylu ruhlarýn bile bozulmasýna neden olur. Buna karþýlýk yozlaþmýþ ruhlar da siyasal bozulmayý belirlemede önemli rol oynar. Bu iki dengeyi birbirinden ayýrarak çözüme gidilemez. Ýnsan, yaþantýsýnda huzuru ve mutluluðu arar. En uygunu bulmak için sürekli bir yol halindedir, bu süreçte saðlýklý deðerler üretebilmesi için saðlýklý siyasi düzlemin olmasý þarttýr. KONAKLI BELEDÝYE BAÞKANLIÐI NDAN ÝHALE ÝLANI Belediyemize ait olup aþaðýda özellikleri belirtilen Hizmet aracý 2886 Sayýlý Devlet ihale Kanununun 35/c maddesi gereðince açýk teklif usulüile satýlacaktýr. MARKASI MODELÝ PLAKASI MOTOR GÜCÜ HASAR DURUMU MUHAMMEN %3 GEÇÝCÝ BEDELÝ TEMÝNATI ÝVECO 50NM-24.7OTOBÜS AP BG AKTÝF ,00TL 300,00TL TOFAÞ(KARTAL) AV cc AKTÝF 7.000,00TL 210,00TL NÝSSAN MÜNÝBÜS KU BG MASRAFLI 3.000,00TL 90,00TL ÝHALE ÝLE ÝLGÝLÝ ÞARTNAME VE HUSUSLAR AÞAÐIDADIR 1. Ýhale 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 35/c Maddesi gereðince açýk teklif usulü ile açýk artýrma þeklinde yapýlacaktýr. 2. ihale 04,04,2011 Tarihinde Saat:14,00 de Belediye Encümeni huzurunda Belediye Baþkanlýk odasýnda yapýlacaktýr. 3. Ýhaleye katýlacaklarýn Bir dilekçe ile birlikte Ýhalenin yapýlacaðý saate kadar belediyemize müracaat etmeleri þarttýr. 4. Ýhaleye Katýlacaklarýn % 3 Geçici Teminatlarý ihale saatinden önce belediyemiz tahsilat servisine yatýrmalarý zorunludur. 5. Ýhaleyi alan þahýs ihalenin yapýldýðý gün yatýrmýþ olduðu %3 lük geçici teminatý % 6 ya çýkartarak kati Teminata çevirmek mecburiyetindedir, ihale Bedelinin tamamý ödendikten sonra kati teminat þahsa iade edilecektir. 6. Araçlarla ilgili tüm alým satým vergi,resim,harç giderleri alýcýya aittir. 7. ihaleyi alan þahýs ihaleyi aldýktan sonra ihaleden vazgeçerse kati teminatý iade edilmeyecektir. 8. Ýhaleyi alan þahýs ihale bedelini en geç ihale tarihinden itibaren 10 gün içerisinde ödemek zorundadýr. Araç devir iþlemleri ödeme iþleminden sonra yapýlacaktýr. Bu süre zarfýnda ödeme yapýlmazsa ihale iptal edilmiþ sayýlacaktýr. Yine bu durumda þahýsýn kati teminatý iade edilmeyecektir. 9. Ýhtilaflarýn çözümünde ÇORUM mahkemeleri yetkilidir. 10.Ýhale kararýnýn karar tarihinden itibaren en geç 15 iþgünü içinde ita amirince onaylanacaðý veya iptal edilebilecektir. 11. Belediye Encümenimiz ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir. (Basýn: 253)

17 Kulüplü Küçük Bayanlar Basketbol da Bölge Birinciliði dün üç maçla baþladý Gençlikspor, Kastamonu ya iki periyotta teslim: Kulüplü Küçük Bayanlar Basketbol Bölge birinciliðinde mücadele dün Hitit Üniversitesi BESYO Spor Salonu nda oynanan üç maçla baþladý. Altý takýmýn tek grupta mücadele ettiði müsabakalarýn ilk gününde ilimiz temsilcisi Çorum Gençlikspor, Kastamonu Polisgücüspor a bir sayý farklý yenilerek grubu maðlubiyetle baþladý. Rakibi önünde maça fýrtýna gibi baþlayan Çorum Gençlikspor ilk periyotta rakibine 14-1 lik üstünlük saðladý. Bu üstünlüðünü ikinci periyotta sürdüremeyen Gençlikspor bu periyotu 17-7 SALON : BESYO Spor Salonu. HAKEMLER: Mahir Akyýldýz, Serkan Kara. SAMSUN ÝLK ADIM BELEDÝ- YESPOR : Aleyna, Ülka, Fatma, Nuran, Burçak, Hümeysa, Burcu, Selin, Derya, Melike, Süheyla, Nagihan. ESKÝÞEHÝR ATAÞEHÝRSPOR: kaybetti ve devreyi önde tamamladý. Üçüncü periyotta da rakibi önünde varlýk gösteremeyen Gençlikspor bu periyotu 15-9 geride tamamladý. Son periyotta toparlanan temsilcimiz bu periyotu 11-9 önde tamamladý ancak maçtan tek sayý farkla maðlup tamamlayarak gruba kötü baþlanýç yaptý. Grup birinciliðinde bugün oynanacak maçlarýn programý þöyle: Saat Samsun - Amasya. Saat Eskiþehir - Kastamonu. Saat Zonguldak - Çorum. Samsum Ýlk Adým: 55 - Eskiþehir Ataþehir: 72 Cansu, Aslý, Betül, Gonca, Seda, Beste, Ýrem, Raha, Zehra, Elif, Nilay, Þahinde, Nur. PERÝYOTLAR: 1. Periyot: 12-9 (Samsun Ýlk Adým) 2. Periyot: 22-9 (Eskiþehir Ataþehir) 3. Periyot: (Eskiþehir Ataþehir) 4. Periyot :18-17 (Samsum Ýlk Adým) Çorum: 41 - Kastamonu: 42 SALON : BESYO Spor Salonu. HAKEMLER: Serkan Kara, Mahir Akyýldýz. ÇORUM GENÇLÝKSPOR : Zahide, Þevval, Semiha, Gamze, Rana, Rabia, Cansu, Perihan, Eda, Fatmanur, Fatma, Merve. KASTAMONU POLÝSGÜCÜS- POR: Sibel, Gözde, Ayþegül, Gizem, Yasemin, Zehra, Pýnar, Ayþe, Melike, Arzu, Gamze. PERÝYOTLAR: 1. Periyot: 14-1 (Çorum Gençlik) 2. Periyot: 17-7 (Kastamonu ) 3. Periyot: 15-9 (Kastamonu) 4. Periyot :11-9 (Çorum Gençlik) SAHA: 1 Nolu Sentetik HAKEM: Ömür Soytemiz. 23 NÝSAN ÝLKÖÐRETÝM : Abdullah, Atakan, Emre, Eren, Þuayip, Talha, Ebuzer, Alperen, Feyzullah, Kaan, Burak, Eray. FATÝH SULTAN MEHMET ÝL- PERÞEMBE 24 MART Ýlköðretimli Yýldýzlar Futbol da iki grupta ikinci maçlar oynandý Ýlköðretimli Yýldýzlar Futbol gruplarda A ve B gruplarýnda ikinci maçlar dün oynandý. Dün oynanan maçlarda A grubunda Albayrak Ýlköðretim, Dr. Sadýk Ahmet i 3-0 yenerken, Cumhuriyet Ýlköðretim ile Hürriyet Ýlköðretim arasýndaki maç 2-2 beraberlikle bitti. B grubundaki maçlarda ise 23 Nisan Fatih Sultan Mehmet i 5-0, Türkiyem de Yýldýrým Beyazýt ý 1-0 yenmeyi baþardýlar. Bugün C ve D gruplarýnda ikinci maçlar oynanacak. Günün programý þöyle: Saat Atatürk Ýlköðretim- Karþýyaka Ýlköðretim. Saat Oðuzlar Ýlköðretim - Gazipaþa Ýlköðretim. Saat Mustafa Kemal YÝBO - Yavuz Sultan Selim. KÖÐRETÝM : Abdurrahman, Mehmet Ali, Feyzullah, Hasan Hüseyin, Fatih, Ali, Burak. Onur, Elvan, Muhammet, Furkan, Alperen, Onur, Yusuf Can, Oðuzhan, Dursun. GOLLER: 13. ve 20. dakikalarda Emre, 14. ve 24. dakikalarda Þuayip; 40. dak. Alperen (23 Nisan Ýlköðretim). Zonguldak Özel Ýdare : 45 - Amasya DSÝ: 34 SALON : BESYO Spor Salonu. HAKEMLER: Abdurrahman Alan, Haluk Yakýn. ZONGULDAK ÝL ÖZEL ÝDA- RESPOR : Yaðmur, Esra, Dilara, Ecem, Açelya, Ayþe, Melisa, Tuðçe, Betül, Neslihan, Tuðba, Mina. AMASYA DSÝSPOR: Ayþenur, Aybegüm, Þevval, Sinem, Sevda, Elif, Tuðba, Nur, Öykü. PERÝYOTLAR: 1. Periyot: 17-0 (Zonguldak Ý. Özel) 2. Periyot: 10-9 (Amasya DSÝ) 3. Periyot: 14-4 (Amasya DSÝ) 4. Periyot :15-10 (Zonguldak Ý. Özel) ÝÞSÝZLÝK KADER MÝ? 1 Orhan Özçatalbaþ Ýki genç kapýya vurup, içeri girdi. Çekingen ve ürkek tavýrlarla bir dergi için röportaj yapmak istediklerini belirttiler ve randevu talep ettiler. Amatör muhabir olduklarý her hallerinden belliydi ve yaptýklarý iþten heyecan duyduklarý açýktý. Bu görüntü beni bir an için Çukurova Üniversitesindeki öðrencilik yýllarýma götürdü ve lisans dönemine kýsa bir yolculuk yaptým. Biz de lisans döneminde gönüllü olarak Üniversitenin Basýn ve Yayýn Öðrenci Topluluðunda görev almýþ, "Öðrencinin Sesi" baþlýðýyla dergi çýkarmak üzere Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdiresi Sayýn Nuran Gonca yöneticiliðinde, farklý fakültelerden 20 kadar arkadaþla dergi çýkarmak üzere bir araya gelmiþtik. Düzenli toplantýlar yapýp, iþ bölümleri yapýyorduk. Hatta muhabirlik "antrenmanlarý" yapýyorduk. Bu antrenmanlardan birini iyi hatýrlýyorum. Devlet Bakaný Sayýn Týnaz TÝ- TÝZ Üniversitemize gelecek ve "istihdam ve Ýþssizlik" konusunda bir konferans sunacaktý. Çukurova Üniversitesi'nin kurucu kadrosunun baþýnda olan ve otaya koyduklarý vizyonla Çukurova'yý dünyanýn en iyi ilk 500 üniversitesinden biri yapan Rektör Prof.Dr.Mithat ÖZHAN'ýn adýnýn verildiði Konferans Salonunda konferans gerçekleþtirilecekti. Ve görev olarak bu faaliyeti haberleþtirme konusunu ben üstlenmiþtim. Konferansa erken gittim, uygun bir yere oturdum, dikkatle dinledim, notlar aldým ve Sayýn Týnaz TÝTÝZ'in bir fotoðrafýyla birlikte haberi teslim ettim, Mizanpaj ve sair iþlemlerden sonra benim koyduðum baþlýkla ve ifadelerimle yazý basýldý. Gerçekten "Çukurova Üniversitesi Öðrencisinin Sesi Dergisi" benim için çok deðerliydi. Ancak benim yazýmla birlikte dergimiz artýk göreli olarak benim için "çok daha deðerli" hale gelmiþti. Bir an için o günleri düþündüm. Kendimi, benden hem de ayný konuda, yani istihdam konusunda röportaj isteyen iki genç ziraat mühendisi adayýnýn yerine koydum, amatör heyecanlarýný anlayarak, tabiî ki memnuniyetle yaparýz, dedim. Ýki genç belirlediðimiz saatte geldiler. Konuyu dergi editörüyle birlikte Ziraat Mühendisliði mesleðinin geleceði olarak belirlemiþlerdi. Aslýnda kaygýlýydýlar, çünkü iþsizlik konusu konuþulduðunda en çok gündeme gelen bir meslek alanýna yönelik olarak öðrenim görüyorlardý. Ve iþsizliðin ziraat mühendisliðinin kaderi olup olmadýðý konusunun açýklýða kavuþturulmasýný istiyorlardý. Anlaþýlýyordu ki, meslek edinmek üzere Ziraat Fakültesini bir þekilde bilinçli veya bilinçsiz seçmiþlerdi... Konuþtuk ve sonra röportajý "TarýmAktüel Dergisi"(1) ve "Borsanomi Dergisi'nde (2) "Ýþsizliðe Karþý Tarým Danýþmanlýðý" baþlýðýyla yayýnladýlar. Anlattýklarýmýz sevgili öðrencilerimiz Musa Kýrýþýk ve Tansu Uskutoðlu'nu ne kadar tatmin etti doðrusu bilemiyorum. Ancak yazýlarýnýn dergide basýldýðýný gördüklerinde; bizim öðrencilki yýllarýmýzda hissettiðimiz amatör duygularý hissettiklerine eminim. Bu röportajda belirttiðim görüþlerimi siz deðerli okurlarla da paylaþmak istiyorum. Röportaj: "Ýþsizliðe Karþý Tarým Danýþmanlýðý" Soru: Fakülteyi tercih ederken de biliyorduk ki iþsizlik ZM için önemli sorun, Acaba iþsizlik Ziraat Mühendisliðinin kaderi midir? Cevap: Ýþsizliðin Ziraat Mühendisliðinin(ZM) kaderi olduðu söylenemez. Ancak üniversite kapýlarýndaki aþýrý yýðýlmalar, konjonktür ve uygun olmayan uygulamalar bu konuda sorunun kaynaðý olmuþtur. Her þeyden önce Mesleðimizin çok köklü ve 164 yýllýk bir geçmiþe sahip olduðunu bilmek, bunun anlamýný kavramak gerekiyor. Özellikle insan ve çevre saðlýðý, gýda güvenliði, GDO, Globalgap, Bioterörizm gibi konularýn tartýþýldýðý günümüzde ZM'nin önemi pek çok kesim tarafýndan yeni fark edilmiþtir. Gelecekte de tarýmýn stratejik önemini koruyacaðý öngörüsünden hareketle, tarým çok daha önemli alanlardan biri olmaya devam edecektir. Bunu kavrayan ülkeler tarýmda ileri araþtýrmalara ve yayýma olaðanüstü önem ve uygun destekler vermektedirler. Ülkemizde ZM'nin son yýldaki en önemli sorunu istihdam ve iþ bulma güçlüðü olduðu yönünde ortak bir görüþ vardýr. Oysaki esas sorun kendi çalýþma alanýnda iþ bulmadaki güçlüktür.1980'lerin baþýna kadar Ziraat mühendisliði yüksek prestije sahip, kamuda iþ garantisi olan bir meslek durumundaydý, bu nedenle üniversite kayýtlarýnda tercih edilen ilk sýralardaki mesleklerden biriydi.. Ancak 1990'lardan itibaren kamunun yani Tarým Bakanlýðýnýn ve diðer kurumlarýn istihdam etmemeye baþlamasý ve ülke genelinde Ziraat Fakültesi sayýsýnýn ve öðrenci kontenjanlarýnýn olaðanüstü derecede artmasý mesleði iþsizlik sorunuyla karþý karþýya getirmiþtir. Günümüzde yani bugün, geleceðin ziraat mühendisleri olarak sizlerin karþý karþýya olduðu koþullar, geçmiþten bugüne olagelen uygulamalarýn sonucudur. Bu durumda 1980'lere kadar ki dönemde 'kampüsten iþe' gibi projelerin, iþsizlik gibi sorunlarýn konuþulmasý mümkün deðildi 'kampüsten iþe' projesinin öðrencilerimizin katkýlarýyla yürütülmesi takdir edilecek bir durumdur. Ben de sizlerin yaþýnda iken Çukurova Üniversitesindeki lisans öðrenimim sýrasýnda 'Öðrencinin Sesi' gazetesinin çýkarýlmasýnda çalýþtým. Bunlar haz veren, insaný geliþtiren uðraþlar, gelecekte sizlere de çok faydalý olacak, kuþkusuz. Bu nedenle yaptýðýnýz iþe deðer ve önem vermenizi öneriyorum. Soru: Ýþ bakýmýndan seçeneklerimiz nelerdir?. Cevap: Sizler mezun olduðunuzda da akademik kariyer düþünmüyorsanýz, kamunun çok sýnýrlý istihdam olanaklarýný beklemek düþünceniz de yoksa, özel sektöre yönelmek durumundasýnýz. Özel sektör bakýmýndan Antalya önemli bir merkez ve diðer illere göre iþ olanaklarý açýsýndan avantajlarý var. Bugün kýsaca öðrencilerimizin iþ yaþamýnda üç alternatif var. Ýlki tarým ve tarýmla ilgili özel sektör iþletmelerinde çalýþmak, ikincisi kendi iþini kurmak, üçüncüsü ise tarým dýþý alanlarda yine özel sektörde çalýþmak. Soru: Tarým Danýþmanlýðý iþsizlik ilgili çözüm olabilir mi? Cevap: Özellikle 2006 yýlýnda Tarým Bakanlýðý'nýn çýkarttýðý Tarýmsal Yayým ve Danýþmanlýk Hizmetlerinin Düzenlemesine Dair Yönetmelik ile Ziraat Mühendisleri, Veteriner Hekimler, Su Ürünleri, Gýda Mühendisleri ve tarýmla ilgili diðer meslek alanlarýnda özel sektörde görev almak ve iþ kurma yetkisi vermeye dönük 'Tarým Danýþmanlýðý' sistemi gündeme gelmiþtir. Tarým Danýþmanlýðý tarýmla ilgili meslekleri içerisine alan bir yapýlanmayý ifade ediyor. Tarým Danýþmanlýðý iyi planlandýðýnda ve kamu desteklerinin geliþmeyi ve sürdürülebilirliði teþvik etmesi saðlandýðý taktirde orta ve uzun dönemde Ziraat Mühendislerine yönelik iþsizliðin çözümü için önemli bir seçenek Aslýnda yönetmelik öncesinde ve halen entansif tarým yapýlan bölgelerde ve özellikle Antalya'da tarým üreticilerine, tarým danýþmanlýðý hizmeti veren meslektaþlarýmýz bulunmaktadýr. Yönetmeliðin zorunlu kýldýðý 120 saatlik 'Tarým Danýþmanlýðý Sertifika Programýný' tamamlayýp, baþarýlý olanlar, resmi olarak yönetmenliðin saðladýðý yetkileri ve olanaklarý kullanabiliyorlar. Soru: Tarým Danýþmalýðýnýn geliþmesi nasýl olmuþtur. Sizin katkýlarýnýnýz olduðu biliniyor, bu konuda ne söylemek istersiniz? Cevap: Tarým Danýþmanlýðý, ziraat mühendisi mesleðinin prestijini arttýrma potansiyeli yüksek bir giriþim olarak algýlanmalýdýr. Þanlýyým ki bu giriþimin 2004 yýlýnda yapýlan 2. Tarým Þurasýndan itibaren, yani Akdeniz Üniversitesi'nin bir öðretim üyesi olarak sürecin baþýndan itibaren içerisinde oldum. Þura'da Eðitim-öðretim, yayým, ar-ge ve biliþim komisyonu baþkaný olarak dönemin Tarým Bakaný Prof.Dr.Sami Güçlü'ye bizzat bilginin verimlilik artýrýcý bir girdi olduðunu belirterek, bunun için tarým danýþmanlýðý sistemine ihtiyaç olduðunu komisyon adýna belirttim. Hatta mütevazi olmamak gerekirse danýþmanlýðýn baþlamasýna ve geliþmesine katkýda bulunduðumuzu da söylememiz gerekir. Bu sürecin mesleðimize getireceði avantajlarý dýþ dünyadaki örnekleri de dikkate alarak tahmin edebiliyorum, görebiliyorum, bu nedenle sürecin yönetmeliðin hazýrlanmasý yanýnda hem teorik ve hem de pratiðinde yer aldým, gönülden katký verdim. Bunlarýn sonucu olarak 2007 yýlýndan beri Türkiye genelinde yaklaþýk 4 bin Bakanlýk onaylý sertifikaya sahip danýþman yetiþtirilmiþtir. Bakanlýðýn bu çabalarýna Üniversiteler ve Ziraat Mühendisleri ve diðer ilgili meslek odalarý da çok önemli destek düzeyde vermiþtir. Bu arada ülke genelinde, Tarým Bakanlýðýnýn yetkilendirdiði Ziraat mühendisleri odasý þubeleri içinde Antalya Þube Baþkanlýðý en fazla sertifika programý açarak, tarýmla ilgili diðer alanlarda da olduðu gibi, Antalya'nýn lider olma özelliðine katkýda bulunmuþtur. Bu kurslarda Tarým Bakanlýðý tarafýndan 15 kadar öðretim elemanýnýn eðitim verebileceðini deðerlendirmiþtir. Yetki vermiþtir. Dolayýsýyla az sayýdaki öðretim elemanýndan birisi olmak bize önemli sorumluluklar yüklemiþtir. Son 3 yýlda büyük bir özveriyle Diyarbakýr'dan Tekirdað'a Ýzmir'den Hatay'a, Adana'ya kadar çok sayýda sertifika programýna eðitimci olarak katýldým. Türkiye genelinde 4 bin sertifikalý danýþman yetiþtirildiði dikkate alýndýðýnda, bin kadar meslektaþýmýzýn sertifika aldýðý kurslara eðitimci olarak katkýda bulundum. Bu çaba ve emek mesleðimize ve tarým danýþmanlýðýna verdiðimiz önemle yakýndan iliþkili. (Sürecek) Soru: Ýstihdam ile giriþimci üni- SAHA: 1 Nolu Sentetik HAKEM: Zafer Yýldýz. ALBAYRAK ÝLKÖÐRETÝM : H. Ekrem, Emrecan, M. Enes, Tugay, Ali Bektaþ, A. Enes, Burak, F. Mehmet, E. Þerafettin, Burak, R. Enes, Buðrahan, Ogün, Mert, Cihat, Ö. Faruk. SAHA: 1 Nolu Sentetik HAKEM: Zafer Yýldýz. TÜRKÝYEM ÝLKÖÐRETÝM : Ertuðrul, Burhan, Emre, Ýbrahim, Burak, Emirhan, Ýbrahim, Erdem, A. Mustafa, Abdullah, Furkan, Nimetullah, Selami, Sergen, Sefa, Furkan Kývanç. DR. SADIK AHMET ÝLKÖÐRE- TÝM: Anýl, Adem, Caner, Emre, Rýza, Utkun, Özkan, H. Ýbrahim, Mehmet, Abidin, Akýn, Çaðlar, Mert, Olcay. GOLLER: 16. dak. Tugay, dak. Emrecan, 31. dak. F. Mehmet (Albayrak Ýlköðretim). YILDIRIM BEYAZIT ÝLKÖÐRE- TÝM : Hasan, Abdulsamet, Mehmet, Emre, Ahmet, Osman, Ömer Faruk, Mücahit, Özcan, Tuncay, Oðuzhan, Yusuf, Burak, Bilal, Mustafa. Necat. GOLLER : 27. dak. Erdem (Türkiyem Ýlköðretim). SAHA: 1 Nolu Sentetik HAKEM: Ömür Soytemiz. CUMHURÝYET ÝLKÖÐRETÝM : Yusuf, Bahattin, Cihat, Eray, Serkan, Mücahit, Burak, Haktan, Onur, Salih, Hüseyin, Fahri, Ahmet, Yasin, Emre, Muratcan. HÜRRÝYET ÝLKÖÐRETÝM : Muzaffer, M. Murat, A. Tayyip, Berk, Samet, Sefa, Enes, Arif, Ýrfan, Çaðrý, Murat, M. Yasir, Fevzi, Rýfat, Ýbrahim, Yasin. GOLLER : 3. dak. Arif, 33. dak. Berk (Hürriyet), 7. dak. Eray, 28. dak. Serkan (Cumhuriyet). NOT: Normal süresi 2-2 biten maçta penaltý atýþlarýnda rakibine 8-7 üstünlük saðlayan Hürriyet puan eþitliði halinde avantaj saðladý.

18 18 Mehmet Akif ve Akþemsettin set vermeden yarý finalde PERÞEMBE 24 MART 2011 Ýlkðretimli Yýldýzlar Voleybol Grup birinciliðinde Mehmet Akif Ersoy erkek ve Osmancýk Akþemsettin kýz takýmlarý dün gruplarýndaki üçüncü maçlarýnýda kazanarak gruptan birinci olarak çýktýlar. Bugün Mehmet Akif Kýrþehir, Akþemsettin ise Amasya ile yarý final grubuna yükselmek için karþýlaþacaklar. Sivas ta devam eden Ýlköðretimli Yýldýzlar Voleybol Grup birinciliðinde Mehmet Akif Ersoy erkek ve Osmancýk Akþemsettin kýz takýmlarý gruplarýndaki üçüncü maçlarýda set vermeden kazanarak yarý finale yükseldiler. Gruplarýndaki ilk Ýl Özel Ýdarespor a en iyi 10 piyangosu Erkekler Bölgesel Voleybol Liginde mücadele eden Ýl Özel Ýdarespor yapýlan puanlama sonucunda en iyi averaja sahip 10 takým arasýnda yer alarak 8-10 Nisan tarihleri arasýnda yapýlacak olan final grubunda mücadele etmeye hak kazandý. Kurumlar Voleybol da ikinci tur gruplarda ikinci maçlar sürüyor 4. Grupta ilk iki maçlarýndanda galibiyetlerini alan Gençlikspor ve Devlet Hastanesi takýmlarý çeyrek final gruplarýna yükselmeyi garantilediler. Gençlikspor: 3 - Türkler: 1 SALON : Tevfik Kýþ Spor Salonu HAKEMLER : Caner Yýldýrým, Ünal Yurt. GENÇLÝKSPOR: Haþim, Ýsmail, Mustafa Sarý, Mustafa Çýplak, Murat, Mesut, Ejder, Ayhan, Fuat, Þaban, Selim, Ömer, Dilaver. TÜRKLER ÝLKÖÐRETÝM : Oðuzhan, Salih, Muttalip, Eray, Önder, Mete, Ali, Arif, Murat, Tufan, Mehmet, Rýdvan. SETLER: 1. Set: (Türkler Ýlköðretim), 2. Set: 26-24, 3. Set: 25-13, 4. Set: 25-9 (Gençlikspor). Bu yýl ilk kez ilimizi Erkekler Bölgesel voleybol liginde temsil eden Ýl Özel Ýdarespor a en iyi 10 piyangosu. Voleybol Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Bölgesel Voleybol Lig da gruplarýnda ilk iki sýrayý alan 38 takýmla birlikte en iyi averaja sahip 10 takým daha final grubunda mücadele etmeye hak kazandý. Yapýlan sýralama sonunda Çorum Ýl Özel Ýdarespor bu en iyi 10 takým arasýnda yer aldý ve 3. lige yükselme umutlarýný final grubu müsabakalarýna taþýmayý baþardý. Buna göre Ýl Özel Ýdarespor ile birlikte Zonguldak DSÝspor, Konya Çatalhöyük Çumra Belediyespor, Denizli Acýpayam Esnaf, Sinop Ticaret Meslek Lisesi, Bayburt Polisgücü, Bitlis Ahlatspor, Malatya Girmana, Hatay Ýsk.Mursaloðlu ve Mersin Anamur Belediyespor takýmlarý final grubuna yükselen son 10 takým oldular. Erkeklerde 19 grupta ilk iki sýrayý alan toplam 38 takým ile en iyi üçüncülerden gelecek 10 takýmla toplam 48 takým sekizerli altý grup merkezinde mücadele edecek ve bu maçlar sonunda gruplarýnda birinci olan altý takým önümüzdeki sezonda 3. ligde mücadele edecek. Bayanlar ve erkeklerde bölgesel lig final grubu müsabakalarý 8-10 Nisan tarihleri arasýnda oynanacak. Adýyaman, ÝDÇ ye hazýr Devlet Hastanesi: 3 - Alaca Belediye: 0 SALON: Tevfik Kýþ Spor Salonu HAKEMLER: Ünal Yurt, Trgut Yýldýrým. DEVLET HASTANESÝ : Hakan, Ahmet, Aytaç, Alaattin, Ali Ýhsan, Mücahit, Bülent, Rýza, Sefa, Serhat, Os- man, Emre. ALACA BELEDÝYESPOR : Bey- tullah, Kadir, Mehmet, Refik, Ayhan Durdu, Ayhan Koç, Gökhan, Osman, Mücahit, Burak, Uður. SETLER: 1. Set: 25-23, 2. Set : 25- Deplasmanda Beypazarý Þekerspor maçýndan yenik ayrýlan sarý-yeþilli ekip, Ýskenderun Demirçelikspor maçýný kazanarak, bu kaybý telafi etmek istiyor. Adýyamanspor Kulübü Baþkaný Növfel Bozdoðan, Ýskenderun Demirçelikspor maçýný kazanarak, düþme potasýndan uzaklaþmak istediklerini söyledi. "Rakibin durumu bizi ilgilendirmiyor. Biz, hedeflerimiz doðrultusunda bu maçtan kayýpsýz çýkmak istiyoruz. Akçaabat Sebatspor, Mardinspor, Adýyamanspor, Çankýrý Belediyespor gibi takýmlar büyük mücadele veriyor. Ýnþallah bu yarýþtan galip gelen takým biz oluruz. iki maçlarýný kazanan temsilcilerimiz dün gruplarýndaki son maçlara çýktýlar. Mehmet Akif Ersoy erkek takýmý grubundaki son maçýnda dün Kýrýkkale Hüseyin Kahya Ýlköðretim okulu karþýsýnda 25-11, ve lik setlerle 3-0 galip ayrýlarak gruptan birinci olarak yarý finale yükselmeyi baþardý. Mehmet Akif Ersoy bugün yarý final maçýnda diðer grubun ikincisi Kýrþehir Cumhuriyet ile saat de karþýlaþýrken diðer yarý final maçýnda ise Kýrýkkale ile Malatya þampiyonlarý karþýlaþacak. Bu maçlarý kazanan okullar yarý final grubuna yükselecekler. Kýzlardaki temsilcimiz Osmancýk Akþemsettin Ýlköðretim ise grubundaki son maçýnda dün Rize TOBB Ýlköðretim ile mücadele etti. Rakibi önünde fazla zorlanmadan 25-14, ve lik setlerle 3-0 yenerek gruptan birinci olarak yarý finale yükseldi. Osmancýk Akþemsettin bugün saat da diðer grubun ikincisi Amasya Göynücek Ýlköðretim ile yarý final grubuna yükselme mücadelesi verecek. Akþemsettin küçük kýzlarda kaçýrdýðý yarý final gru- bu heyecanýný bukez býrakmak niyetinde deðil. Ýhtisas, Kastamonu da farklý baþladý: Kastamonu da baþlayan Küçükler Basketbol Bölge birinciliðinde Çorum Basketbol Ýhtisas ilk maçýnda Kýrýkkalegücüspor u gibi farklý bir skorla yenerek gruba galibiyetle baþladý. SALON : Tandoðan. HAKEMLER: Çaðlar Faruk Keloðlu. Ertürk, Ö. ÇORUM BASKETBOL ÝHTÝSAS: Utku, Sami, Alperen, Muhammet. Gökhan, Alper, Tahaberk, Emrehan, Alper, Yýlmaz, Doðan, Burak. KIRIKKALEGÜCÜSPOR: Batu- Kulüplü Küçükler Basketbol Bölge biriniciliðinde Çorum Basketbol Ýhtisas ilk maçýnda Kýrýkkalegücü nü rahat bir oyunun sonunda lük skorla yenerek iyi bir baþlangýç yaptý. Kastamonu Tandoðan Spor Salonu nda oynanan grup maçlarýnda Çorum Basketbol Ýhtisas ilk maçýnda Kýrýkkalegücüspor ile karþýlaþtý. Rakibi önünde maça iyi baþlayan ve özellikle hücumda etkili olan Basketbol Ýhtisas ilk periyotu 2411 önde tamamladý. Ýkinci periyotta hücumdaki üretkenliðine han, Barýþ, Mustafa, Alper, Atakan, Sefa, Emre, Kerim, Haydar, Enes, Onur, Taha, Mert, Emre. PERÝYOTLAR: 1. Periyot: (Basketbol Ýhtisas) 2. Periyot: 20-2 (Basketbol Ýhtisas) 3. Periyot: (Basketbol Ýhtisas) 4. Periyot : 16-7 (Basketbol Ýhtisas) birde savunma baþarýsý ekleyen Basketbol Ýhtisas bu periyotu 20-2 ilk yarýyýda lük skorla önde tamamladý. Maçýn ikinci yarýsýnda daha kontrollü bir oyun oynayan ve kontrolü elinde bulunduran Basketbol Ýhtisas takýmý maçtan 7633 lük skorla galip ayrýlarak gruba galibiyet- le baþladý. Diðer grupta oynanan maçlarda ise Zonguldak TED, Çankýrý Demirspor7u 5328, Samsun Yolspor ise Kastamonu Yolspor u yenmeyi baþardý. Gruplarda ikinci maçlar bugün oynanacak. Çorum Basketbol Ýhtisas bugün saat de Bartýn TOKÝ Ýlköðretim ile karþýlaþacak. Minder den indiler çim sahaya çýktýlar... Ýlimiz Uluslararasý Güreþ Hakemi Ýsmail Eker ile Ulusal hakem Erdem Aðbal dün Türkiye Þampiyonasý ndaki görevlerinden izin alarak minderden inip yeþil zeminde okul takýmlarýnýn baþýnda görev aldýlar. Türkiye Güreþ Þampiyonasý nda düdük çalan ilimiz hakemlerinden Ýsmail Eker ve Erdem Aðbal dün 1 nolu sentetik çim sahada Beden Eðitimi Öðretmeni olarak görev yaptýklarý Cumhuriyet Ýlköðretim ile Hürriyet Ýlköðretim okullarý futbol takýmlarýnýn maçýnda görev aldýlar, Ýki dost sahada rakip oldular ve birbirlerini yenmek için büyük bir mücadele verdiler. Üzerlerinde güreþ hakem kýyafetleri ile çim zeminde ilginç bir görüntü oluþturan Eker ve Aðbal ýn okullarýnýn maçýnda kazanan olmadý. Karþýlýklý atýlan gollerle 2-2 lik beraberlikle sona eren maçta penaltýlarda rakibine üstünlük saðlayan Hürriyet Ýlköðretim beraberlik halinde rakibine üstünlük saðladý. Maçýn bitimiyle birlikte iki Beden Eðitimi öðretmeni ve ayný zamanda güreþ hakemi yeþil zeminden çýktýlar ve yeniden Atatürk Spor Salonu na geçerek güreþ müsabakalarýnda düdük çalmaya devam ettiler Mecitözü nde ÞÝDDET semineri Mecitözü'nde ilçe emniyet amirliði tarafýndan spor müsabakalarýnda þiddetin önlenmesi amacýyla seminer verildi. Mecitözü Kapalý Spor Salonu'nda düzenlenen seminerde konuþan Ýlçe Emniyet Amirliðinde görevli polis memuru Rýza Taylan, Mecitözüspor Kulübü sporcu ve yöneticilerine, spor müsabakalarýnda uyulmasý gereken kurallarý ve ev PFDK dan dört kulübe ceza Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Çorumspor un mücadele ettiði 2. Lig Beyaz Gruptaki dört takýma ceza verdi. Geçtiðimiz hafta içi oynanan maçlarda kýrmýzý kart gören futbolculardan Gebzespor dan Yýlmaz Mert Tükel, Yeni Malatyaspor dan Hüseyin Kartal ve Hacettepe Kulübünden Abdulkerim Öcal a gördükleri kýrmýzý kartlardan dolayý ikiþer maç ceza verdi. Kurul ayrýca Mardinspor kulübü ne Alanyaspor maçýnda stadyumda özel güvenlik bulundurmamaktan dolayý 1500 TL para cezasý verdi. sahibi takýmýn sorumluluklarýný anlattý. Sporda þiddete yer olmadýðýný vurgulayan Taylan, spor müsabakalarýna katýlan ilçede oynanan maçlarda emniyet görevlileri olarak gereken önlemleri aldýklarýný ifade etti. Spor karþýlaþmalarýnýn yapýldýðý alanlara her türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombasý, ses bombasý veya maytap gibi patlayýcý, parlayýcý, yanýcý, yakýcý maddeler ile taþ, metal gibi yaralayýcý nitelikte sert cisimlerin sokulmasýnýn yasak olduðunu hatýrlatan Taylan, ''Tehlike arz edebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek diðer maddeler ile alkollü içeceklerin ve çevreyi kirletecek nitelikte cisimlerin de spor alanýna getirilmesi yasak. Müsabakalarýn yapýlacaðý yerde veya yakýn çevresindeki yollarda, meydanlarda, caddelerde ferdi veya toplu olarak rakip takým ile taraftarlarýný, kulüp baþkan ve yö- neticilerini, antrenörünü ve sporcularýný, hakemleri ve federasyon yöneticilerini, müsabakada görev yapan diðer kiþileri, söz veya hakaretlerle aþaðýlayýcý, tahrik ve taciz edici kötü söz niteli- ðinde slogan atýlmasý ve çirkin tezahüratta bulunulmasý kanunlarla yasaklanmýþtýr. Yasalara uymayanlarda idari para cezasý ile cezalandýrýlacaktýr'' diye konuþtu. (AA)

19 PERÞEMBE 24 MART ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE 24 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Kamyon ve iþ makinesi rikalanmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat: 5 Ýhale Odasý Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Baþtabipliði 2011 yýlý 38 kalem ilaç ve serum alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu 25 MART Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði 2011 yýlý 4 kalem sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu ** 28 MART Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Operatör ve sürücüleri ile birlikte iþ makinesi ve yardýmcý personel çalýþtýrýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi, No: 179 Çorum Çorum Bayýndýrlýk ve Ýskan Ýl Müdürlüðü Çorum Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdürlüðü hizmet binasý onarým iþi. Yer: Valilik ek binasý Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdürlüðü 7. Kat Vali Atýl Üzelgün toplantý salonu Çorum Ýl Tarým Müdürlüðü Akaryakýt alýmý iþi. Yer: Ýl Tarým Müdürlüðü toplantý salonu 29 MART Amasya Þeker Fabrikasý A.Þ. Genel Müdürlüðü Mülkiyeti Amasya Þeker Fabrikasý A.Þ. ye ait, 1 adet ambar ve 1 adet kantar binasý ile 1 adet ambar, 1 adet büro ve 3 adet lojmanýn satýþý iþi. Yer: Amasya Þeker Fabrikasý A.Þ. Genel Müdürlüðü Saat: Karayollarý Samsun 7. Bölge Müdürlüðü Çorum þehir geçiþi devlet yolu Binevler farklý seviyeli kavþaðýtoprak tesfiye, sanat yapýlarý, üstyapý ve köprü iþleri yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði 2011 yýlý m3 oksijen gazý ( Lt lik tüplerde) alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu * 30 MART Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Ford Transit 120 marka, beyaz renkli, kaportasýnda yeryer çizik ve paslanmalarý olan 1196 model minibüsün satýþý iþi. Müzayada Salonu YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyiz. Kullanmakta olduðumuz 1 cilt arasý, 5 cilt arasý, 6 cilt arasý, 7 cilt arasý sevk irsaliyesini kaybettik. Hükümsüzdür. Çelikel Beton Nak. Ýnþ. Petrol Ýmalat San. ve Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:889) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet KILOÐLU Kadir oðlu 1962 Çorum Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:888) YÝTÝK Çorum Hitit Üniversitesi MYO Makina Bölümünden almýþ olduðum çýkýþ belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa YÝÐÝTER Ýbrahim oðlu 08/08/1979 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:886) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Yakup KABASAKAL Hüseyin oðlu 1/11/1948 Çorum Beydili Köyü Doðumlu (Ç.HAK:887) 1 NÝSAN Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü Ulukavak Mahallesinde bulunan 4 katlý binadaki dubleks dairenin satýþý iþi. Müzadeye Salonu Saat: Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Baþkanlýðý Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü binasý inaatý ilealtyapý ve çevre düzenlemesi yapým iþi. Yer: Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Baþkanlýðý Bilkent PlazaB1 Blok Bilkent Çankaya/Ankara Saat: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý 27 kalem yiyecek maddesi (kuru gýda) alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý 4 NÝSAN Çorum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 1. Sulh Hukku Memurluðu Çorum Merkez Gülabibey Mahallesi nde, üzerinde 32,00 m2 lik baraka ile 1 söðüt, 2 ayva, 1 dut ve 1 elma aðacý bulunan 591,81 m2 yüzölçümlü arsanýn satýþý iþi. Çorum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 1. Sulh Hukku Memurluðu Çorum Merkez Ýlice mahallesi nde bulunan 877,02 m2 alanlý arsanýn satýþý iþi. Saat: Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü Yavruturna Mahallesi nde inþaat halinde bulunan binanýn 1. katýndaki halihazýrda tuðla duvarlarý örülmüþ, takriben 112 m2 alanlý (%35 inþaat sevilesinde) dairenin satýþý iþi. Mezat Salonu Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü Yavruturna Mahallesi nde inþaat halinde bulunan binanýn 1. katýndaki halihazýrda tuðla duvarlarý örülmüþ, takriben 112 m2 alanlý (%35 inþaat sevilesinde) dairenin satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü Yavruturna Mahallesi nde inþaat halinde bulunan binanýn 1. katýndaki halihazýrda tuðla duvarlarý örülmüþ, takriben 112 m2 alanlý (%35 inþaat sevilesinde) dairenin satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Arazi ve arsa düzenlemesi hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý ELEMANLAR ARANIYOR 1) ÝYÝ DERECEDE ÝNGÝLÝZCE BÝLEN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ 2) CNC ÝÞLEME MERKEZÝ VE CNC TORNA OPERATÖRLERÝ 3) AZDIRMA TEZGAHINDA ÇALIÞABÝLECEK ELEMANLAR 4) SÝLÝNDÝRÝK TAÞLAMA TEZGAHINDA ÇALIÞABÝLECEK ELEMANLAR 5) KAYNAK KONUSUNDA TECRÜBELÝ TERCÝHEN SERTÝFÝKALI ELEMANLAR ALINACAKTIR. (Ç.HAK:880) ERKEK ADAYLARIN ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ OLMASI ÞARTTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES : ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 12. CADDE NO : 6 TEL : NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý GNSS alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý * 6 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Yaðmur suyu ve ýzgara inþaatý yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý * 7 NÝSAN Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü Hyundai marka, Accent ERA 1.5 CRDI tip, 2008 model, siyah renkli (ön tampon ve farlarý, arka tampon ve farlarý, koltuklarý, radyatörleri, motor kontrol ünitesi hava filtresi, aküsü, stepnesi, anahtaný bulunmayan) çalýþmaz durumdaki aracýn satýþý iþi. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü Ford marka, Sierra 2.0 GSL tip mavi renkli aracýn satýþý iþi. Saat: Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü Hyundai marka, Accent Era tipi, 2006 model, siyah renkli otomobilin satýþý iþi. Saat: Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü Ford marka, 2006 model kamyonetin satýþý iþi. Saat: Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü Hyundai marka, 2006 model kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Saat: Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Hew Holland marka, TT 55 Dt tipinde, 2007 model, mavi renkli traktörün satýþý iþi. 15 NÝSAN Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýskilip ve çevre yolarý için gerekli malzemenin Bayat dere ocaðýndan temini ve nakli iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No. 380 Atakum -Samsun ** 11 NÝSAN Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý 23 kalem yazlýk sebze ve meyve alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu ** 12 NÝSAN Çorum 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 2. Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Gülabibey Mahallesi nde bulunan 176,72 m2 alanlý bahçeli ahþap ev vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adiyesi Saat: Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Yemek piþirme, bulaþýk yýkama ve garsonluk hizmeti alýmý iþi. Yer: Ankara Yolu 9. Km. Çorum 13 NÝSAN Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü Volkswagen marka, LT353.5TDI109HP tipli, 2007 model kirli beyaz renkli kapalý kasa aracýn satýþý iþi. Yer: Çepni Mah. Ýstilip Cad. No: 75 Kültür Otoparký- Çorum ** 14 NÝSAN Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü Tümosan marka, 2006 model, kýrmýzý renkli traktörün satýþý iþi. 15 NÝSAN Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü (Ç.HAK:877) Sungurlu ve çevre yolarý için gerekli agreganýn taþ ocaðýndan temini, nakli ve serme sýkýþtýrma yapýlmasý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No. 380 Atakum -Samsun * 17 NÝSAN Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkeze baðlý Palabýyýk Köyünde bulunan deðiþik büyüklük ve vasýflardaki 9 parça taþýnmazýn satýþý iþi. Saat: * 18 NÝSAN Bayat Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Memurluðu Çorum Ýli, Bayat Ýlçesi, Yeni Mahalle de bulunan m2 alanlý arsanýn satýþý iþi. Yer: Bayat Hükümet Konaðý önü Saat: Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi nde bulunan 7 katlý binanýn 5. katýndaki 144 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Trafik ve sinyalizasyon malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý ** 19 NÝSAN Çorum 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Çorum Merkez Çoraklýk Mahallesi nde 712,35 m2 alanýnda arsa niteliðinde gayrimenkulün satýþý iþi. Müzayede salonu Saat: Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkez Ýbrahimçayýrý nda bulunan 7 katlý binanýn 3. katýnda yer alan 130 m2 alanýndaki dairenin satýþý iþi. Saat: Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi nde bulunan 9 katlý binanýn 1. katýnda yer alan 85 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Saat: Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkez Gülabibey Mahallesi nde bulunan binanýn 4. katýndaki yaklaþýk 117 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. ** 26 NÝSAN Çorum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi nde bulunan 135,53 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Müdürlüðü Uðurludað a baðlý Yeniyapan Köyü nde bulunan deðiþim büyüklük ve vasýflardaki 17 parça taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Müdürlüðü * 2 MAYIS Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü Buharaevler Mahallesinde bulunan 6 katlý binanýn 4. katýndaki 135 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Saat: MAYIS Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkez Gülabibey Mahallesinde bulunan bodrum kat dairenin satýþý iþi. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkeze baðlý Uðrak Köyü nde, deðiþik büyüklük ve vasýflardaki 5 parça taþýnmazýn satýþý iþi. Saat: Eleman Aranýyor Saray Otoparkta çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eskisaray 1. Sk. No: 16 Tel: (Ç.HAK:862) (Ç.HAK:883) (Ç.HAK:863) (Ç.HAK:809) (Ç.HAK:791) Vakýfbank Çorum Þubesi: Telefonlar: Eleman Aranýyor Mobilya montajýndan anlayan ehliyeti olan tecrübeli bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Taþhan Cad. No: 56 Tel: (Ç.HAK:872) KÝRALIK DAÝRE Bahçelievler 1. Cadde de 2+1, 3. kat daire kiralýktýr Eleman Aranýyor Avukatlýk Bürosunda görevlendirilmek üzere yaþlarýnda en az lise mezunu bilgisayar ofis programý kullanabilen bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Yeni Adliye arkasý Çatalhavuz 4. Sok. Galipbey Ýþ Merkezi 2/8 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:881) SATILIK TOPLU BAÐ PARSELLERÝ Yukarý Ilýca Baðlarý, Mühendislik Fakültesi yanýnda þehir manzaralý 6 Adet bað parseli toplu olarak satýlýktýr. Müracat Tel: Kaynakçýlar Alýnacaktýr Kalorifer kazaný ve çelik çatý imalat ve montajý için kaynakçýlar alýnacaktýr. (Usta, kalfa ve çýrak) SSK+Maaþ+Servis+Yemek Baþvurularýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Piramit Makina Adres: K.S.Sitesi 21. Cad. No: 50 Tel: Not: Görüþme öðle arasýnda yapýlacaktýr. SATILIK VÝLLA Silmkentte Trýbleks 750 metrekare arsasý olan, müstakil, ful tamamlanmýþ, doðalgazý baðlý villa acele satýlýktýr. Binanýn oturumu 75 metre kare 50 metrekare teraslý. Çim ve meyve ekimli. Müracaat Meydan Mürsel ÞAHÝNBAÞ Birinci sayfadan devam tevbenin þartlarý üçtür. a) Ýþlediði muhalefetten ötürü piþmanlýk. b) Derhal kayýþý terk etmek c) Ýþlediði günahýn benzerine dönmemiye azmetmektir. Tevbesi doðru olsun diye bu rükunlarý gerektirler. Cüneydi Baðdadi den tevbe soruldu: Senin günahýn unutmamandýr, dedi. Geçmiþte iþlenen hatalara bir daha düþmemek için dikkat ve gayret göstermek gerekir. Cüneydi Badadi buyurdu: Allah ýn yasakladýðýna dönmemeye azmetmelidir. Tevbe-i nasuh, sadýk tevbe, dönüþ yaptýðý günaha bir daha dönmemek veya iþlediði günahý bir daha yapmamak kast ve niyet etmektir. Yahya bin Muazdan rivayet edilmiþtir: Tevbeden sonra bir tek kayýþ, tevbeden önce yetmiþ kayýþtan daha çirkindir. (Kayýþ tevbe ettiði günahý tekrar iþlemektir) Doðru bir tevbe olmasý için tevbenin þartlarý üçtür: a) Ýþlediði günahtan ötürü piþmanlýk. Tevbenin özü piþmanlýktýr. b) Derhal kayýþý terk etmek. c) Ýþlediði günahýn benzerine bile dönmemeye azmetmek. Piþmanlýk bir tevbedir hadisi þerifi tevbenin en büyük rüknüne parmak basmaktadýr. Avvam bin Huþeb (r.a) diyor ki: Günahý, takip eden dört þey vardýr ki, iþlenilen günahtan daha þerlidir. 1- Kulun nefsindeki günah arzusunu söküp atmadýðý halde dil ile istiðfar etmesidir. 2- Kulun cezasýnýn Allah tarafýndan hemen verilmemiþ olmasýna aldanmasýdýr. 3- Günahýnda ýsrar etmesidir. 4- Günahýný müteakip bir taat iþlediði zaman bu taat sebebiyle günahý baðýþlanmamýþ olduðu halde günahtan sonra bir taatta bulundum. O halde günahým baðýþlanmýþtýr diye sevinmesidir. Hoþçakalýn. Eleman Alýnacaktýr Makina iþinden anlayan Tornacýlar ve Kaynakçý alýnacaktýr. Satýlýk Dükkan (Ç.HAK:639) Elemanlar Alýnacak Firmamýzda görevlendirilmek üzere Tornacý, Kaynakçý, Borvekci, Makina Teknik Ressam, Metalurji Mühendisi ve Makina Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Çorum Teknik Çelik Döküm Makina Ltd. Þti. Yeniyol Mah. Gazi 14. Sok. 3/C (Ç.HAK:788) (Çözüm Dersanesi Altý) ÇORUM (Ç.HAK:840) (Ç.HAK:857) (Ç.HAK:847) Ýþ deðiþikliði nedeniyle Devren Satýlýk Cafe Kirasý uygundur Tel: Eleman Aranýyor Makina imalatýnda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakçý Usta, Kalfa, Çýraklar alýnacaktýr. ÞAHÝNLER MAKÝNA Un ve Ýrmik Makinalarý Ýmalat San. K.S.S. 10. Cad. No: 18 Tel: Elemanlar Alýnacak Yumurta pazarlama iþinde çalýþacak aðýr vasýta ehliyeti olan bay eleman alýnacaktýr. Tavuk çiftliðinde çalýþtýrýlmak üzere Bakýcý Aile Aranýyor Kýlýçarslan Yumurta Tahýl Pazarý C Blok No: 20 Tel: (Ç.HAK:850) ELEMAN ARANIYOR Bilgisayar kullanabilen Bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Erenler Sigorta Yavruturna Mah Yýl Çarþýsý No: 14/C ÇORUM K.S.Sitesi 71. Sok. No: 4 de bulunan 461 m2 dükkan sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel:

20 Tarih için Özkaya Külcü ile görüþüyor Çorumspor da Olaðanüstü Genel Kurul tarihi için Kulüp Baþkaný Necmi Özkaya, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile görüþüyor. Meclis Baþkaný Erol Karataþ, kendilerinin genel kurul kararý aldýðýný ancak tarihi yönetim kurulunun tarihini karar defterinde belirleyeceðini söyledi. Bu aþamada Belediye Baþkaný Muzaffer Kül- PERÞEMBE 24 MART 2011 cü nün yeni bir liste hazýrlayabilmesi için onun belirleyeceði tarihte Genel Kurul yapmanýn doðru olacaðýný bu nedenle Kulüp Baþkaný Necmi Özkaya nýn kendisi ile görüþerek belirleyeceði tarihi karar defterine yazarak kamuoyuna açýklayacaðýný belirtti. Karataþ, hazýrlýðýn iyi yapýlmasý için fazla acele etmemek gerektiðinide sözlerine ekledi. Ümit Kýrçiçek ve Oðuzhan Yalçýn Türkiye Þampiyonu Yaþ Ýlköðretimler Türkiye Güreþ Þampiyonasý nda 42 Kg da Ümit Kýrçiçek ve 53 Kg da Oðuzhan Yalçýn sýkletlerinde birinci olarak altýn madalyanýn sahibi oldular. 32 Kg da final maçýna çýkan Musa Þahin ise final maçýnda rakibine yenilerek gümüþ madalyada kaldý. Takým sýralamasýnda ise Çorum 33 puanla üçüncü sýrada yer aldý. Dün yapýlan final müsabakalarý ile sona eren Yaþ Grekoromen Güreþ Türkiye Þampiyonasý nda Çorumlu güreþçiler iki altýn bir gümüþ madalya kazanarak takým sýralamasýnda da üçüncülüðü getirdiler. Ýki gün süren müsabakalarda dün sabah seansýnda final müsabakalarý yapýldý. Üç Çorumlu güreþçinin final mücadelesi verdiði Tür- kiye Þampiyonasýnda Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi nde kalan ve Dumlupýnar Ýlköðretim de öðrenimlerini sürdüren 42 Kg da Ümit Kýrçiçek ile Cumhuriyet Lisesi nde okuyan 53 Kg da Oðuzhan Yalçýn sýkletlerinde birinci olarak altýn madalyanýn sahibi oldular. 32 Kg da Musa Þahin ise final maçýný kaybetti ve ikinci oldu. 42 Kg da final ma- çýnda Ümit Kýrçiçek Gaziantep li rakibi Mustafa Þahin ile karþýlaþtý ve rakibini yenen Ümit Kýrçiçek sýkletinde birinci olarak altýn madalyanýn sahibi oldu. 53 Kg da final maçýna çýkan diðer güreþçimiz Oðuzhan Yalçýn ise Ýstanbul dan Kerim Yýlmaz ý yenerek bu sýklette en büyük olmayý baþardý ve altýn madalyayý kazandý. 32 Kg da final ma- çýna çýkan Musa Þahin ise final maçýnda Erzurum lu rakibi Halit Fýrýncý ya yenilerek sýkletinde ikinci oldu ve gümüþ madalyada kaldý. Þampiyonada diðer mücadele eden güreþçimiz 38 Kg da Yunus Emre Þemin ise yedinci sýra- da yer aldý. Yapýlan müsabakalar sonunda takým sýralamasýnda 67 puanla Ýstanbul birinciliði kazanýrken 48 puanla Bursa ikinci Çorum ve Aksaray ise 33 er puanla üçüncülüðü kazandýlar. 42 Kg da altýn madalya kazanan Ümit Kýrçiçek in madalyasýný Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi Yedekler, As takýmý devirdi Çorumspor cumartesi günü sahasýnda oynayacaðý Mardinspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý çift kale ile sürdürdü. Teknik Direktör Gürses Kýlýç yönetiminde yapýlan çalýþmaya sakatlýklarý süren Cemal, Oðuz ve Erol katýlmazken sakat olan Orhan çalýþmayý kenardan izledi. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra Teknik Direktör Gürses Kýlýç Mardinspor maçýnda ilk onbirde sahaya sürmeyi düþündüðü takýmda Ozan, Hasan Ali, Volkan, Ömür, Sefa, Ceyhun, Muhammet Bayýr, Vedat, Eren, Özkan ve Emrah a forma verirken diðer takýmda ise Emrah, Osman (Ali), Mustafa, Abdullah, Fatih, Veysi, Erkan, Muhammet Topuz, Ali Köse, Ferdi ve Þaban forma giydiler. Çift kalenin ilk bölümünü kenardan izleyen Teknik Direktör Gürses Kýlýç, saha içinde futbolcularýn birbirlerine eleþtiri yapmasý üzerine saha içine girerek düdüðü aldý ve maçý kendi yönetti. Bu sýrada da futbolculardan konuþmayý býrakarak kendi iþlerini yapmalarýný istedi. As takýmýn gol bulmakta zorlandýðý çift kalede yedek takým 3-1 galip ayrýlýrken Teknik patran Gürses Kýlýç, Mardin maçýnda oynamasý muhtemel kadroyu sýk sýk basit oynamalarý ve topa sahip olmalarý konularýnda sert uyarýlarda bulunmasý dikkat çekti. Çorumspor da Mardinspor maçýnýn hazýrlýklarý bugün yapýlacak ça- Cumartesi günü Mardinspor u konuk edecek olan Çorumspor dün maçýn provasýný yaptýðý çalýþmada yedekler as takýmý 3-1 yenmeyi baþardý. Teknik Direktör Gürses Kýlýç As takýmdaki futbolculardan saha içinde konuþmak yerine iþlerini yapmalarýný istedi ve uyarýlarda bulundu. Muhammet nihayet antrenmana çýktý Çorumspor da haftalardýn cevabý bulunamayan sorun dün çözüme kavuþtu. Ligin ikinci yarýsýnda kýrmýzý siyahlý Takým sýralamasýnda ilk üç sýrayý alan illerin kupalarýný Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin ünlü verdi Bugünde üç final var takýmla sözleþme imzalanan genç Muhemmet Burak Topuz dün yeniden Çorumspor la antrenmanlara çýkmaya Yaþ Okullar Türkiye Serbest Güreþ Þampiyonasý nda bugün yapýlacak finallerde üç Çorumlu güreþçi altýn madalya mücadelesi verecek. Dün sona eren grekoromen stilde üç final yapan Çorumlu güreþçiler bugünde serbest stilde üç maçta final mücadelesi verecekler. 37 ilden 163 sporcunun mücadele ettiði Türkiye Serbest Güreþ Þampiyonasý nda Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi sporcularýndan 32 Kg da Deniz Akkaya, 35 Kg da Emrah Sarýtaþ, 42 Kg da Özgür Yiðit bugün altýn madalya için mücadele edecekler. Bugün ayrýca 35 Kg da Bayram Doðan ve +73 Kg da ise Mikail Birer bronz madalya almak için mindere çýkacaklar. baþladý. Geçtiðimiz sezon kýrmýzý siyahlý takýmýn kadrosunda yer alan Muhammet Burak Topuz bu sezon baþýnda býrakýlmýþtý. Ligin devre arasýnda yeniden kýrmýzý siyahlý kulüple sözleþme imzalayan ve lisans çýkartýlan Muhammet bugüne kadar çalýþmalara katýlmamýþ ve konu hakkýnda Teknik Heyet ten farklý açýklamalar gelmiþti. Dün yapýlan çalýþmaya çýkan Muhammet Burak Topuz un bundan sonra takýmla birlikte çalýþacaðýný belirten Teknik Direktör Gürses Kýlýç, göstereceði performansa görede kendisine forma verebileceklerini söyledi. Oðuzhan a aile desteði Yalçýn ailesi ödül töreni sonrasýnda toplu halde görülüyor Yaþ Grekoromen Güreþ te Türkiye Þampiyonluðunu kazanan Oðuzhan Yalçýn a ailesinden büyük destek. Final maçýnda çocuklarýna tribünden destek veren annesi Gülay ve babasý Vahdettin ile kardeþi samet Yalçýn büyük bir heyecan yaþadýlar. Çocuklarýnýn Türkiye Þampiyonluðu nu kazanmasýyla büyük bir mutluluk yaþayan Yalçýn ailesi ödül töreninde birincilik kürsüsüne çýkan çocuklarýna kendi yaptýrdýklarý çiçeði verdiler ve baþarýsýndan dolayý büyük mutluluk yaþadýlar. Oðuzhan Yalçýn da ailesinin verdiði bu desteðin kendisinin baþarýsýnda büyük etken olduðunu söyledi ve onlara teþekkür etti. Gülay-Vahdettin çifti çocuklarý Oðuzhan Yalçýn a kürsüye çiçek vererek kutladýlar Tuncay ve Ali bugünden itibaren A takýmla çalýþacaklar Alt yapýdan iki genç daha üste çýkarýldý Teknik Direktör Gürses Kýlýç gelecek sezonun hazýrlýklarý doðrultusunda alt yapýdan iki genci daha A takým antrenmanlarýna almaya baþladý. Dün yapýlan çift kaleye katýlan Tuncay ve Ali, bundan sonra kalan haftalarda A takýmla birlikte çalýþmalara katýlacaklar. Konu hakkýnda çalýþma sonrasýnda açýklama yapan Teknik Direktör Gürses Kýlýç, gelecek sezonda alt yapýdan almayý planladýklarý futbolcularý þimdiden hazýrlamak için bugünden itibaren kendileri ile birlikte çalýþacaðýný söyledi. Bu gençleri gelecek sezona hazýrlamalarý için böyle bir uyguma yaptýk- larýný belirten Kýlýç Bugünden sonra Çorumspor formasýný giymek bu gençlerin kendi elinde. Gösterecekleri performansla geleceklerini belirleyecekler dedi.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

YÝBO lar mercek altýnda Ýl Genel Meclisi'nin dünki toplantýsýnda, toplumun gizli yarasý halini alan YÝBO sorunu masaya yatýrýldý.

YÝBO lar mercek altýnda Ýl Genel Meclisi'nin dünki toplantýsýnda, toplumun gizli yarasý halini alan YÝBO sorunu masaya yatýrýldý. HASParti GenelBaþkanYardýmcýsý Prof.Dr. Zeki Kýlýçarslan, partilileriyle buluþtu Korku siyasetinden nemalanýyorlar HAS Parti Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen konferansa konuþmacý olarak katýlan HAS

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı