Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar"

Transkript

1 Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda kullanlan asansörlerin ve güvenlik aksamlarnn projelendirilmesi, tasarm, imali, montaj ve bakm gerekti"i gibi yapld"nda ve i'letilmesinde kullanclarn sa"l"n ve güvenli"ini tehlikeye atmayacak 'ekilde piyasaya arz edilmelerini teminen; tasarm ve imalat a'amalarnda uyulmas gereken temel sa"lk ve güvenlik kurallar ile takip edilmesi gereken uygunluk de"erlendirme i'lemlerini ve uygunluk de"erlendirmesi yapacak onaylanm' kurulu'larn görevlendirilmesinde dikkate alnacak asgari kriterleri belirlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik kapsamna ili'kin hususlar a'a"da belirtilmi'tir. a) Bu Yönetmelik, binalarda ve in'aatlarda, sürekli olarak kullanlan asansörleri ve Ek-IV de listelenen asansörlerde kullanlacak güvenlik aksamlarn kapsar. Esnek olmayan raylar boyunca hareket etmese bile, sabit bir hat üzerinde hareket eden asansörler bu Yönetmeli"in kapsamndadr (örne"in; makas asansörleri). Asansörler için bu Yönetmelikte belirtilen risklerin tamam veya bir bölümü belirli yönetmeliklerin kapsamna giriyorsa, bu Yönetmelik söz konusu belirli yönetmeliklerin yürürlü"e giri' tarihinden önceki bu tür asansörlere uygulanmaz veya uygulamas durdurulur. b) Bu Yönetmelik, a'a"da belirtilen asansörleri kapsamaz. 1) Kamu veya özel, insan ta'macl"na yönelik asma kablolu demiryollarn da kapsayan kablolu havai hatlar, 2) Askeri veya güvenlik amaçl özel tasarmlanm' ve yaplm' asansörleri, 3) Maden oca" vinçleri, 4) Sahne asansörleri, 5) Nakil vastalarna monte edilmi' asansörleri, 6) Makinelere ba"l ve sadece çal'ma yerine giri' amaçl asansörleri, 7) Di'li Rayda çal'an trenleri, 8) nsan veya insan ve yüklerin ta'nmas amaçl asansörlere yönelik in'aat alannda kullanlan 'antiye asansörleri. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 4703 sayl Ürünlere li'kin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun ve 4077 sayl Tüketicinin Korunmas Hakknda Kanuna dayanlarak hazrlanm'tr. Tan"mlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlk : Sanayi ve Ticaret Bakanl"n, b) Müste'arlk : D' Ticaret Müste'arl"n, c) Komisyon : Avrupa Birli"i Komisyonunu, d) Asansör : Binalarda ve in'aatlarda, belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzlemle 15 den fazla bir aç olu'turan sabit raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olan ve ; - nsanlarn, - nsanlarn ve yüklerin ve - Kabine girilebiliyorsa, yani bir ki'i zorlanmadan kabine girebiliyorsa ve kabin içine ya da kabin içindeki bir ki'inin kolayca ula'abilece"i 'ekilde yerle'tirilmi' kontrollerle teçhiz edilmi' ise, sadece yüklerin ta'nmasna yönelik bir tertibat, e) Model asansör : Teknik dosyasnda, objektif de"erler ile tanmlanan ve benzer güvenlik aksamn kullanan model asansöre uygun olarak imal edilen asansörlerin temel güvenlik kurallarn nasl kar'lanaca"nn gösterildi"i numune asansörü; (Model asansör ile model asansörün tipleri olan asansörlerin parçalarn olu'turan asansörler arasnda izin verilen tüm varyasyonlar azami ve asgari de"erleriyle birlikte teknik dosyada açkça belirtilmelidir. Temel güvenlik kurallarn sa"lamak bakmndan muhtelif ekipmann benzerli"i hesaplama ve/veya tasarm planlar gösterilebilir.)

2 f) Asansör Firmas: Bu Yönetmelik kapsamndaki asansörlerin tasarmndan, imalatndan, montajndan, projesinden, bakmndan, i'letme ruhsatndan ve piyasaya sürülmesinden sorumlu olan ve ürüne adn, ticari markasn veya ayrt edici i'aretini koyarak CE i'aretini ili'tiren ve AT uygunluk beyann düzenleyen gerçek veya tüzel ki'ileri; asansör firmasnn Türkiye d'nda olmas halinde, asansör firmas tarafndan yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçy; ayrca asansörün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri asansör güvenli"ine ili'kin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel ki'i veya kurulu'u, g) Güvenlik aksam : Ek- IV de listelenen asansör aksam ve parçalarn, h) Güvenlik aksam imalatçs: Bu Yönetmelik kapsamndaki asansörlerin güvenlik aksamnn tasarmndan, imalatndan, piyasaya sürülmesinden sorumlu olan ve ürüne CE i'aretini ili'tiren ve AT uygunluk beyann düzenleyen gerçek veya tüzel ki'i veya kurulu'u; güvenlik aksam imalatç firmasnn Türkiye d'nda olmas halinde, güvenlik aksam imalatç firmas tarafndan yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçy; ayrca güvenlik aksamnn tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri asansör güvenli"ine ili'kin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel ki'iyi, i) Modül: Bu Yönetmelik gere"ince, asansörün veya güvenlik aksamnn ta'd" risklere göre hangi uygunluk de"erlendirmesi i'lemlerine tabi tutulaca"n gösteren yollardan her birini, j) CE Uygunluk i'areti: Bu Yönetmelik kapsamndaki asansörlerin veya güvenlik aksamlarnn veya asansörlerin imalinde kullanlan asansörle ilgili di"er ekipman, aksam ve parçalarn çal'rken veya kullanrken çevrenin ve insanlarn sa"lk ve güvenli"ini veya söz konusu ise mallarn güvenli"ini tehdit etmeyecek nitelikte oldu"unu belirten, bu Yönetmelikte yer alan temel sa"lk ve güvenlik kurallarna, teknik düzenlemede yer alan kurallara uygun oldu"unu ve tüm uygunluk de"erlendirmesi i'lemlerine tabi tutuldu"unu ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunlu"unu gösteren i'areti, k) Temel Güvenlik Kurallar : Asansörün / güvenlik aksamnn insan sa"l" ve güvenli"i veya söz konusu ise mallarn güvenli"inin korunmas açsndan sahip olmas gereken asgari sa"lk ve tüketicinin korunmas açsndan sahip olmas gereken asgari güvenlik ko'ullarn, l) Uygunluk De"erlendirmesi: Asansör veya güvenlik aksamnn bu Yönetmeli"e uygunlu"unun denenmesi ve muayene edilmesi ve / veya belgelendirilmesine ili'kin her türlü faaliyeti, m) Uygunluk De"erlendirmesi Kurulu'u: Asansör veya güvenlik aksamnn bu Yönetmeli"e uygunlu"unun denenmesi ve muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ili'kin faaliyette bulunan özel veya kamu kurulu'unu, n) Onaylanm' Kurulu': 4703 sayl Kanun ve bu Kanunun uygulama yönetmeliklerinden Uygunluk De"erlendirme Kurulu'lar ile Onaylanm' Kurulu'lara Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümlerine göre bu Yönetmelik çerçevesinde uygunluk de"erlendirme faaliyetinde bulunmak üzere test, muayene ve/veya belgelendirme kurulu'lar arasndan Bakanlk tarafndan belirlenerek yetkilendirilen özel veya kamu kurulu'unu, o) Standart : Üzerinde mutabakat sa"lanm' olan, kabul edilmi' bir kurulu' tarafndan onaylanan, mevcut 'artlar altnda en uygun seviyede bir düzen kurulmasn amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanmlar için bu Yönetmelik kapsamndaki asansörün veya güvenlik aksam veya di"er aksamn özellikleri, i'leme ve imalat yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, i'aretleme, etiketleme ve uygunluk de"erlendirmesi i'lemleri hususlarndan biri veya birkaçn belirten ve uyulmas ihtiyari olan düzenlemeyi, ö) Ulusal Standart : Bu Yönetmelik kapsamndaki asansör veya güvenlik aksam veya di"er aksamlara yönelik Türk Standartlar Enstitüsü tarafndan hazrlanan standartlar, p) Uyumla'trlm' Ulusal Standart : Bu Yönetmelik kapsamndaki asansör veya güvenlik aksam veya di"er aksamlara yönelik uyumla'trlm' Avrupa standardn uyumla'tran ve Türk Standartlar Enstitüsü tarafndan Türk Standard olarak kabul edilip yaymlanan standard, r) Uyumla'trlm' Avrupa Standard : Bu Yönetmelik kapsamndaki asansör veya güvenlik aksam veya di"er aksamlara yönelik Avrupa Birli"i Komisyonunun talimat üzerine bir Avrupa Standardizasyon Kurulu'u tarafndan hazrlanan ve Avrupa Topluluklar Resmi Gazete sinde ismi yaymlanan standard, s) AT Uygunluk Beyan : Asansör firmasnn veya güvenlik aksam imalatçsnn piyasaya arz etti"i asansörün veya güvenlik aksamnn bu Yönetmelik hükümlerine uygunlu"unu beyan etti"i belgeyi, ') AT Tip nceleme Belgesi : Onaylanm' kurulu' tarafndan düzenlenerek asansör firmasna verilen asansör veya güvenlik aksamnn bu Yönetmelik hükümlerine uygunlu"unu gösteren belgeyi, t) Piyasaya arz : Asansör firmasnn asansörü kullancya hazr hale getirdi"i ilk durumu veya güvenlik aksam imalatçs veya di"er aksam imalatçlarnn imal ettikleri aksamlar, asansör firmasna tedarik ve kullanm amacyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer almas için hazr hale getirdi"i ilk durumu, u) Piyasa Gözetimi ve Denetimi : Bu Yönetmelik kapsamndaki asansörün veya güvenlik aksamnn veya di"er aksamlarn piyasaya arz veya da"tm a'amasnda veya bunlar piyasada veya kullanmda iken bu

3 Yönetmeli"e uygun olarak imal edilip edilmedi"inin ve güvenli olup olmad"nn Bakanlk tarafndan denetlenmesi veya denetlettirilmesini, ü) Bina sorumlusu: Asansörün, bu Yönetmelik kurallarna uygun olarak güvenli bir 'ekilde çal'masn sa"lamak amacyla düzenli olarak bakmn ve onarmn ve kontrolünü yaptrmaktan sorumlu olan, binann maliki, kat maliki veya bunlarn yetki verdi"i ki'i veya kurulu'u, v) Yetkili Servis : Bu Yönetmelik kapsamnda yer alan asansörlerin bakm ve onarm için asansör firmas tarafndan yetkilendirilen özel veya tüzel ki'iyi, y) Ürün : Asansörü ve/veya asansör aksam ve parçalarn, z) 'letme Ruhsat: Bu Yönetmelik kapsamnda piyasaya arz edilen asansörün; avan ve tatbikat projelerine, standartlara ve bu Yönetmeli"in temel kurallarna ve teknik düzenlemelere uygunlu"unun belgelenmesini müteakip, binann ba"l bulundu"u Belediye veya belediye hudutlar d'nda Valilik tarafndan verilen, asansörün kullanlmasnda can ve mal güvenli"i açsndan bir sorun olmad"n belirten belgeyi, za) Asansör yaptrcs : Asansörün tesisi için asansör firmas ile sözle'me yapan özel veya tüzel ki'ileri, zb) Elektrik Projesi: Tesis edilecek asansörün tipine göre elektrikli kumanda, kontrol, emniyet sistemleri, sinyal sistemleri ve genel tahrik güç vb. sistemlerini ihtiva eden elektrik akm yollarn gösteren projeleri, bunlarn birbirinden ayrlmaz bir bütün olu'turdu"unu, zc) Proje: Yaplacak tesisin hesaplarn, elektrik projelerini, ölçülerini ve binaya yerle'ik 'eklini kapsayan komple tasarm, zd) n'aat Mahalli: Yaplarda asansör kabininin çal'aca" kuyu ile tahrik ve kumanda elemanlarnn bulundu"u mahallini, ze) Trafik Hesab: Bina 'ekil ve ihtiyaçlarna göre asansörün adet, hz, kapasite, kumanda ve kullanma 'ekillerini en ekonomik biçimde tespit eden hesap tarzn, zf) Yllk Kontrol: Asansörün emniyet ve i'letme yönünden standartlara uygun 'ekilde çal't"nn ylda en az bir defa yetkili bir mühendis tarafndan kontrol edilmesini, ifade eder. KNC BÖLÜM Temel Güvenlik Kurallar ve Standartlar Temel Güvenlik Kurallar" Madde 5 Bu Yönetmelik kapsamna giren asansörler, Ek-I de belirtilen temel sa"lk ve güvenlik kurallarn yerine getirmek zorundadr. Bu Yönetmelik kapsamndaki güvenlik aksamlar, Ek-I de getirilen temel sa"lk ve güvenlik 'artlarn kar'lamal veya monte edildikleri asansörde söz konusu temel kurallar sa"lamaldr. Standartlar Madde 6 Standartlara ili'kin hususlar a'a"da belirtilmi'tir. a) Bir uyumla'trlm' stantart bir veya daha fazla temel sa"lk ve güvenlik gere"ini kapsamas durumunda, 1) Bu standarda uygun imal edilen asansörlerin 5 inci maddedeki ilgili temel kurallara uygun oldu"u kabul edilir veya, 2) Bu standarda uygun imal edilen, güvenlik aksamnn do"ru olarak monte edildikleri asansörlerin ilgili temel kurallara uymasn sa"lamak için uygun oldu"u kabul edilir. b) Bakanlk, uyumla'trlm' ulusal standartlarn isim ve numaralarn Resmi Gazete de yaymlar. Bakanlk bu bilgileri Müste'arlk aracl" ile Komisyona bildirir. c) Bakanlk, uyumla'trlm' Avrupa standardnn bulunmad" durumda, Ek-I de yer alan asgari temel sa"lk ve güvenlik kurallarnn do"ru uygulanmas için önemli ya da ilgili mevcut ulusal standartlar ve teknik özellikler hakknda ilgili taraflara bilgi vermek için gerekli önlemleri alr. d) Bakanlk, (a) bendinde belirtilen uyumla'trlm' ulusal standartlarn veya bu standartlarn esas ald" Avrupa standartlarnn 5 inci maddede belirtilen güvenlik 'artlarn tamamen sa"lamad"n tespit etmesi durumunda, konuyu Müste'arlk aracl" ile Komisyona bildirir. Komisyon konu üzerinde yapaca" de"erlendirmeyi müteakiben, söz konusu uyumla'trlm' Avrupa standardn ve bunu uyumla'tran uyumla'trlm' ulusal standardn yaymdan çekilmesi gerekti"ini bildirmesi halinde, Bakanlk söz konusu uyumla'trlm' ulusal standard Resmi Gazete deki yaymlanan listeden çkarr. e) Ek-XV de Türk Standartlar Enstitüsü tarafndan uyumla'trlan mevcut uyumla'trlm' standartlar verilmi'tir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uygunluk De"erlendirmesi 'lemleri, "CE " 'aretlemesi, CE Uygunluk 'aretinin Usulsüz Kullanm Uygunluk Deerlendirmesi +,lemleri

4 Madde 7 Güvenlik aksamlar ve asansörler için uygunluk de"erlendirme i'lemleri a'a"da belirtilmi'tir. A-Güvenlik aksamlar için uygunluk de"erlendirmesi i'lemleri: Ek-IV de belirtilen güvenlik aksamlarnn piyasaya sürülmesinden önce, güvenlik aksam imalatçs tarafndan a'a"daki i'lemler yaplmaldr. a) Güvenlik aksamna a'a"da belirtilen uygunluk de"erlendirmesinden birisi uygulanr. 1) Güvenlik aksam modeli, Ek -V e göre AT tip incelemesine ve Ek-XI e göre onaylanm' bir kurulu' tarafndan yaplacak imalat denetimine sunulur veya, 2) Güvenlik aksam modeli Ek-V e göre AT tip incelemesine sunulur ve Ek-VIII e göre imalat denetimine yönelik bir kalite güvence sistemi i'letilir veya, 3) Güvenlik aksam modeli için Ek-IX a göre tam kalite güvence sistemi i'letilir. b) Kullanlan Ekte (duruma göre Ek-VIII, Ek-IX veya Ek-XI) verilen 'artlar dikkate alarak, her güvenlik aksamna CE i'areti ili'tirilir ve Ek-II de listelenen bilgiyi içeren AT uygunluk beyan düzenlenir. c) Güvenlik aksam imalatçs AT uygunluk beyannn bir kopyasn güvenlik aksamnn son imalat tarihinden itibaren 10 yl süreyle muhafaza eder. B- Asansör için uygunluk de"erlendirmesi i'lemleri: Piyasaya sürülmeden önce bir asansörün a'a"daki i'lemlerden birinden geçmesi gerekmektedir. a) Asansör,e"er Ek-V de bahsedilen AT tip incelemesi yaplan bir asansöre göre tasarmlanm'sa; 1) Ek-VI da belirtilen son muayene veya, 2) Ek-XII de belirtilen asansör kalite güvence sistemi veya, 3) Ek-XIV de belirtilen imalat kalite güvence sistemi uygulanarak imal edilip, monte edilir ve deneyleri yaplr. Tasarm, montaj ve deney safhalarna yönelik i'lemler ayn asansör üzerinde yaplabilir. Veya; b) Asansör, Ek-V de bahsedilen AT tip incelemesi yaplan bir model asansöre göre tasarmlanm'sa; 1) Ek-VI da sözü edilen son muayene veya, 2) Ek-XII de sözü edilen asansör kalite güvence sistemi veya, 3) Ek-XIV de sözü edilen imalat kalite güvence sistemi, uygulanarak imal edilir, monte ve deneyleri yaplr. Veya; c) Asansör, uyumla'trlm' standartlara tam olarak uygun de"il ise, tasarm incelemesinin e'lik etti"i Ek- XIII e uygun bir kalite güvence sistemi uygulanan bir asansöre göre tasarmlanm'sa; 1) Ek-VI da belirtilen son muayene veya, 2) Ek-XII ye uygun olarak asansör kalite güvence sistemi veya, 3) Ek-XIV e uygun olarak imalat kalite güvence sistemi uygulanarak imal edilip monte edilir ve deneyleri yaplr. Veya; d) Asansöre bir onaylanm' kurulu' tarafndan Ek-X da belirtilen birim do"rulama i'lemi yaplr. Veya; e) Asansör Ek- XIII e göre tam kalite güvence sistemine tabi tutulur, e"er bu kalite güvence sistemi ilgili uyumla'trlm' standartlara tamamen uygun de"ilse, tasarm incelenir. Yukarda bahsedilen (a), (b) ve (c) bentlerindeki durumlarda tasarmdan sorumlu ki'i imalat i'leminden, montajdan ve deneyden sorumlu ki'iye mutlak güvenlikle çal'abilmesi için gereken tüm belge ve bilgiyi sa"lamaldr. C) Asansör firmas, bu maddenin (B) fkrasnda sözü edilen bütün durumlarda a'a"da belirtilen hususlar yerine getirir. a) Kullanlan Ekte (duruma göre Ek-VI, Ek-X, Ek-XII, Ek-XIII veya Ek-XIV) verilen 'artlar dikkate alarak asansöre CE i'aretini ili'tirir ve Ek-II de listelenen bilgiyi içeren bir AT uygunluk beyan düzenler, b) Asansörün piyasaya sürülme tarihinden itibaren 10 yl süreyle AT uygunluk beyannn bir kopyasn muhafaza eder. c) Bakanlk; Komisyonun, Avrupa Birli"i üyesi ülkelerin ve di"er onaylanm' kurulu'larn istemeleri halinde, uygunluk beyannn ve son muayeneye ili'kin deney raporlarnn bir kopyasn asansör firmasndan temin edebilir. CE Uygunluk +,areti Madde 8 CE uygunluk i'aretine ili'kin hususlar a'a"da belirtilmi'tir. a) CE uygunluk i'areti "CE" harflerinden ibarettir. Kullanlacak i'aretin 'ekli Ek-III de verilmi'tir. CE uygunluk i'aretinin ili'tirilmesinde ve kullanlmasnda 17/1/2002 tarihli ve sayl Resmi Gazete'de yaymlanan CE Uygunluk 'aretinin Ürüne li'tirilmesine ve Kullanlmasna Dair Yönetmeli"in 5 inci maddesinin hükümleri geçerlidir.

5 b) CE uygunluk i'areti, Ek-I in Genel ba'lkl bölümünün madde 5 ine uygun olarak her asansör kabinine açkça ve görülebilir 'ekilde, Ek-IV de listelenen güvenlik aksamnn her birine, e"er mümkün de"ilse güvenlik aksamna ayrlmayacak biçimde taklan bir etiketin üzerine ili'tirilir. c) Üçüncü taraflar CE uygunluk i'aretinin anlam ve 'ekli açsndan yanltacak i'aretlerin asansörlere veya güvenlik aksamlarna taklmas yasaktr. CE uygunluk i'aretinin görünebilirli"ini ve okunabilirli"ini azaltmamas 'artyla, di"er herhangi bir i'aret asansörlere veya güvenlik aksamlarna ili'tirilebilir. CE Uygunluk +,aretinin Usulsüz Kullan"m" Madde 9 Bu Yönetmeli"in 13 üncü maddesinin hükümleri sakl kalmak kaydyla; a) Bakanlk, CE uygunluk i'aretinin uygun olmayan bir 'ekilde ili'tirildi"ini tespit etmesi durumunda, asansörü monte eden asansör firmas veya güvenlik aksamnn imalatçs asansörün veya güvenlik aksamnn CE uygunluk i'aretiyle ilgili hükümlere uygun olmasn sa"lamakla ve yaplan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür. b) Uygun olmama durumu devam ediyorsa, Bakanlk, söz konusu güvenlik aksamnn piyasaya arznn kstlanmasna veya yasaklanmasna veya asansörün piyasadan çekilmesini ve kullanmnn yasaklanmasna ili'kin tüm önlemleri alr. Bakanlk bu durumu ve yaplan i'lemleri Müste'arlk aracl" ile Komisyona ve Avrupa Birli"i üyesi ülkelere bildirir. c) Asansör firmasnn veya güvenlik aksam imalatçsnn bu Yönetmeli"in yükümlülüklerine uymamas durumunda, asansörü veya güvenlik aksamn piyasaya arz eden ki'i, bu yükümlülüklerden sorumludur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Piyasaya Arz Madde 10 Bu Yönetmeli"e uygun olarak imal edilmi' asansörlerin veya güvenlik aksamlarnn piyasaya arz ve serbest dola'mna ili'kin esaslar a'a"da belirtilmi'tir. a) Do"ru bir biçimde projelendirilen, imalat, montaj ve her ay bakm yaplan ve amacna uygun olarak kullanlan bu Yönetmelik kapsamnda yer alan ve sadece insan sa"l"n ve güvenli"ini, yerine göre mallarn güvenli"ini tehlikeye atmayan asansörlerin piyasaya arz edilmesine ve hizmete konulmasna izin verilir. Bu Yönetmelik kapsamna giren güvenlik aksamnn piyasaya arzna veya hizmete sokulmasna, monte edildikleri asansörlerin do"ru bir biçimde montaj ve bakm yapld"nda ve amacna uygun olarak kullanld"nda, sadece insan sa"l" ve güvenli"ini veya söz konusu ise mallarn güvenli"ini tehlikeye atmamalar halinde izin verilir. b) Bu Yönetmeli"e uygun asansörlerin ve/veya güvenlik aksamnn piyasaya arz edilmeleri veya hizmete konulmalar yasaklanamaz, snrlanamaz veya engellenemez. c) Güvenlik aksam imalatçsnn beyan etti"i, bu Yönetmelik kapsamndaki asansörlere taklmas dü'ünülen bu Yönetmeli"e uygun aksam ve parçalarn piyasaya sürülmesi yasaklanmaz, snrlanmaz veya engellenmez. d) CE uygunluk i'aretini ta'yan ve beraberinde Ek-II de belirtilen AT Uygunluk Beyan bulunan asansörlerin ve güvenlik aksamlarnn bu Yönetmeli"in Üçüncü Bölümünde (7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeler) belirtilen uygunluk de"erlendirme i'lemleri de dahil olmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerinin tümüne uydu"u kabul edilir. e) Ticaret fuarlarnda, sergilerde, gösterilerde ve benzeri durumlarda; bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan asansörlerin veya güvenlik aksamlarnn asansörü monte eden firma veya güvenlik aksamlarnn imalatçs veya yetkili temsilcileri tarafndan uygun hale getirilene kadar sat'a çkarlamayaca"nn görünür bir i'aretle açkça belirtilmesi kaydyla, yürürlükteki Yönetmelik hükümlerine uymayan asansörlerin veya güvenlik aksamlarnn sergilenmesi engellenmez. Gösteriler srasnda, ki'ilerin korunmas için yeterli güvenlik tedbirleri alnmaldr. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Madde 11 Bakanlk, asansörlerin veya güvenlik parçalarnn piyasa gözetimi ve denetimini 17/1/2002 tarihli ve sayl Resmi Gazete'de yaymlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik te belirtilen hükümler çerçevesinde yapar veya yaptrr. BEQNC BÖLÜM Onaylanm' Kurulu' Onaylanm", Kurulu, Madde 12 Bakanlk, Yönetmeli"in 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk de"erlendirme i'lemlerinde faaliyet gösterecek Onaylanm' Kurulu'larn tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldrlmasn

6 17/1/2002 tarihli ve sayl Resmi Gazete'de yaymlanan Uygunluk De"erlendirme Kurulu'lar ile Onaylanm' Kurulu'lara Dair Yönetmelik te belirtilen hükümler ve bu Yönetmeli"in Ek-VII'de belirtilen asgari kriterler çerçevesinde gerçekle'tirir. ALTINCI BÖLÜM Tedbirler Tedbirler Madde 13 Asansörler veya güvenlik aksamlarnn temel sa"lk ve güvenlik kurallarnn yerine getirmeleri ile ilgili ve usulsüz i'aret kullanmna kar' alnan tedbirler a'a"da belirtilmi'tir. a) Bakanlk, bu Yönetmeli"e uygun olarak imal edilen CE uygunluk i'areti ta'yan ve amacna uygun olarak kullanlan bir asansörün veya güvenlik aksamnn ki'ilerin ve yerine göre mallarn güvenli"ini tehlikeye atabilece"ini tespit ederse, asansörün veya güvenlik aksamnn piyasadan toplanmas veya toplatlmas, piyasaya arzn engelleyecek veya serbest dola'mn kstlayacak bütün tedbirleri alr. Bakanlk, özellikle bu durumun bu tip bir tedbir kararnn gerekçesiyle birlikte; 1) Bu Yönetmeli"in 5 inci maddesinde belirtilen temel güvenlik kurallarn kar'layamamas, 2) Bu Yönetmeli"in 6 nc maddesinde bahsedilen standartlarn yanl' uygulanmas, 3) Bu Yönetmeli"in 6 nc maddesinde bahsedilen standartlardaki eksiklik yüzünden olup olmad"n, Müste'arlk aracl" ile Komisyona bildirir. b) Uygun olmayan bir asansör veya güvenlik aksam "CE" uygunluk i'areti ta'yorsa, Bakanlk i'areti kullanana kar' gerekli tedbirleri alr ve Müste'arlk aracl" ile Komisyonu bilgilendirir. c) Asansörü monte eden asansör firmas, binann veya in'aatn sorumlusu ile irtibata geçerek, gerekli bilgi al' veri'ini sa"lamal ve asansörün iyi çal'masn ve güvenlikli kullanmn sa"lamak için gerekli tedbirleri almaldr. d) Asansör firmas, asansör kuyusunun asansörün çal'mas ve güvenli"i için gerekenin d'nda bir boru tertibat, tel sistemi ya da ba'ka bir donatmn olmamasn sa"layacak gerekli tedbirleri almaldr. e) Bu Yönetmeli"in 10 uncu maddesinin (a) bendi ve 13 üncü maddenin (c) ve (d ) bentleri hükümleri sakl kalmak kaydyla bu Yönetmelik hükümleri, asansörlerin bu Yönetmelikte belirlenmemi' bir 'ekilde de"i'tirilmesi anlamna gelmesi 'artyla, Bakanl"n söz konusu asansörler hizmete girdi"inde veya kullanld"nda ki'ilerin korunmasn sa"lamak için gerekli gördü"ü uygun 'artlar bu Yönetmeli"e uygun olarak koyma haklarn etkilemez. YEDNC BÖLÜM Asansör Tesis ve 'letme Uygulamalar Proje Madde 14 Asansörün avan ve tatbikat projeleri, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisleri tarafndan tespit edilen esaslara uygun olarak mü'tereken hazrlanr. Projelerin hazrlanmasnda Türk standartlar esas alnacaktr, Türk standartlar kapsam d'ndaki i'ler için men'ei ülke standartlar esas alnr. Asansör avan projeleri mimari proje ile birlikte yaplacak ve mimari projeye esas te'kil eder. Asansörün tesisi ile ilgili tatbikat projeleri ise asansör montaj yaplmadan önce ilgili makama onaylattrlr. 'letme Ruhsat alnmas a'amasnda ilgili kuruma ve asansör yaptrcsna projeler ruhsatla birlikte verilir. Trafik Hesab" Madde 15 Mimari tatbikat projelerinin yapmndan evvel, yapnn özellik ve kullanm 'artlarna uygun trafik hesab yaplmaldr. a) Trafik hesab, standart kapsamndaki i'ler için ilgili standardna, standart kapsam d'ndaki i'ler ve komple ithal i'ler için ise men'ei ülkenin hesap usullerine göre asansör projelerini hazrlayan mühendis tarafndan yaplr. b) Trafik hesabnda kabul edilen ana kriterlerin sorumlulu"undan bu kriterleri veren mimar, hesap sonucu bulunan asansör says ve karakteristi"inin sorumlulu"undan projeyi hazrlayan mühendis sorumludur. Mukavemet Hesab" ve Mekanik Proje Madde 16 Mukavemet hesab ve mekanik proje ile ilgili hususlar a'a"da belirtilmi'tir. a) Asansörün yapsn ilgilendiren mukavemet hesaplar: n'aatn statik hesabna uygun olmak üzere asansörün makine dairesine, kuyu dibine ve ray tespit yerlerine gelecek yüklerin miktar ve cinsini gösteren hesaplardr ve bu hesaplar makine mühendisleri tarafndan tanzim edilerek imzalanr. b) Asansörün imalatn ilgilendiren mukavemet hesaplar :

7 Asansörün projesine uygun, ilgili standartlara göre makine mühendisleri tarafndan yaplacak mukavemet hesaplardr. c) Asansöre ait mekanik projeler makine mühendisi tarafndan tanzim edilerek imzalanr. Asansörün mekanik ksmlarndan makine mühendisi, teknik uygulama sorumlusunun nezaretinde projeye uygun olarak yaplmasndan asansör firmas sorumludur. Elektrik Projeleri Madde 17 Asansöre ait elektrik-elektronik projeleri elektrik-elektronik mühendisi tarafndan tanzim ve imza edilir. Asansörün elektrik-elektronik ile ilgili ksmlarndan elektrik-elektronik mühendisi, teknik uygulama sorumlusunun nezaretinde projeye uygun olarak yaplmasndan asansör firmas sorumludur. Elektrik projeleri i'letme ruhsat müracaat esnasnda verilir. Asansörün Kurulaca" +n,aat Mahalli Madde 18 Yaplarda asansör tesisinin kurulaca" in'aat mahalleri, mutlaka bu Yönetmeli"in 15 inci maddesindeki trafik hesab sonucunda bulunan say ve karakteristi"e uygun asansörler için standartlarn öngördü"ü boyutlarda olmaldr. +n,aat Mahallinin Özellikleri Madde 19 Asansör tesisinin kurulaca" in'aat mahallinin özellikleri 'unlardr: a) Kat kaplar önündeki sahanlk, varsa Türk standartlarna, yoksa uluslar aras geçerli standartlara uygun büyüklükte olmaldr. b) Asansör makine dairesine çk' merdiveni, binann ana merdiveni özelli"inde olmaldr. c) Asansör kuyusunun iç yüzü beton perde de"ilse, toz tutmayacak 'ekilde perdahl sva yaplmaldr. +, Kazalar" ve Dier Sorunlar Madde 20 a) Asansör montajna ba'ladktan sonra, asansör kuyusunda olabilecek i' kazalar ve di"er sorunlardan, asansör firmasnn elemanlarnn çal't" anlarda asansör firmas; di"er zamanlarda ise in'aat firmas sorumludur. Bu durum montaja ba'land" anda asansör firmas ve in'aat firmas arasnda hazrlanacak bir tutanakla belirlenir. b) Asansör kuyularnn bakm esnasnda yeterli derecede aydnlk olabilmesi için, asansör kuyusuna makine dairesinden kumandal sabit aydnlatma tesisat yaplmaldr. +,letme Ruhsat" Madde 21 'letme Ruhsat, asansör firmas tarafndan Belediyeden veya Belediye hudutlar d'ndaki yaplar için Valilikten alnan belgedir. Bu belge verilirken; asansör firmasnca bu Yönetmelik gere"i asansörün tasarm, projelendirilmesi (avan, uygulama, mukavemet, trafik hesaplar), imalat ve montaj yaplarak ve bakm sözle'mesiyle bakm üstlenilerek, can ve mal güvenli"i açsndan uygun olmas ve CE uygunluk i'areti ile Onaylanm' Kurulu'tan alnan AT tip inceleme belgesinin ve AT uygunluk beyannn varl" aranr. Belgesi bulunan ve CE uygunluk i'areti ta'yan asansörler için ilgili kurumlarca ruhsat a'amasnda ayrca inceleme ve denetim yaplmaz. Bina Sorumlusu Madde 22 Bina sorumlusu, asansörün, bu Yönetmelik kurallarna uygun olarak güvenli bir 'ekilde çal'masn sa"lamak amac ile ayda bir defa düzenli bakmn ve onarmn bu Yönetmelikte tarif edilen asansör firmasna veya yetkili servisine yaptrmaktan ve kullanclarn can ve mal güvenli"inin tam olarak sa"lanmas amac ile gerek kullanm hatalarndan, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek olan tehlikelerin önlenmesi için yapnn ba"l bulundu"u belediye veya valilik tarafndan ilk kontrolünü asansörün i'letmeye açlmasndan iki yl sonra, daha sonraki kontrollerini de her yl yaptrmaktan sorumludur. Bak"m Madde 23 Bu Yönetmelik kapsamndaki asansörün kullanlmas esnasnda, temel sa"lk ve emniyet gereklerinin devamll"n teminen sürekli kontrol altnda tutulabilmesi için; a) Bina sorumlusu ile bir asansör firmas veya onun yetkili servisi arasnda garanti müddetince geçerli aylk bakm ve servis hizmetleri anla'mas yaplmas zorunludur. Ayrca, asansör firmas arzaya müdahale zamann söz konusu anla'ma metninde belirtmelidir. b) Anla'ma yaplan firma, asansörü imal eden asansör firmas veya onun yetkili servisi olabilece"i gibi, bir ba'ka asansör firmas veya onun yetkili servisi olabilir. Ancak, garanti süresince aylk bakm ve servis hizmetleri için anla'maya ba"lanan firma muhakkak asansörü imal eden asansör firmas veya onun yetkili servisi olmaldr. c) Aylk bakm ve servis hizmeti verilen asansörde, orijinal yedek parça kullanlr. d) Asansörü imal eden firma, yapt" her tip ve özellikteki asansörün orijinal yedek parçalarn 10 yl süreyle stokta bulundurmak ve kendisince imal edilen asansöre aylk bakm ve servis hizmeti veren bir ba'ka

8 asansör firmas veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini, acilen ve normal piyasa ko'ullarnda mutlaka kar'lamak zorundadr. Y"ll"k Kontrol Madde 24 Yapnn ba"l bulundu"u belediyelerce veya belediye hudutlar d'ndaki yaplar için valiliklerce en az ylda bir kere her asansörün kontrolü yaplr. Ancak kadrosunda yeterli teknik eleman bulunmayan belediyeler veya valilikler yllk kontrol i'ini d'ardan elektrik ve/veya makine mühendisine yaptrabilir. Bu mühendis emniyet ve i'letme yönünden tesisin i'letilmesine engel bulunmad"n belirten ve sorumlulu"unu ta'yan bir rapor verir. Bu rapor 3 nüsha olarak düzenlenir; birer nüshas belediyede veya valilikte, asansör firmasnda veya yetkili servisinde ve bina sorumlusunda muhafaza edilir. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibinden asansörün bulundu"u bina sorumlusu ve bakmn yapan firma mü'tereken sorumludur. Kullan"c"lar ile +lgili Hususlar Madde 25 Asansör kullanan ki'ilerin a'a"daki hususlara dikkat etmeleri gerekir. Asansörün özelli"ine göre farkllk arz edecek hususlar asansör firmas veya bakmc firma yazl olarak ilgililere verir, ilgililer bu bilgileri kullanclara aktarr ve görebilecekleri yere asarlar. Bu bilgiler 'unlardr: a) Asansör içinde kat arasnda kalan ki'ilerin kurtarlmasnda asansör firmas veya bakmc firmann yazl talimatna aynen uyulmas, b) Asansöre 12 ya'ndan küçüklerin yalnz binmelerinin önlenmesi, c) Asansöre girerken kabinin o katta olup olmad"na dikkat edilmesi, d) Asansöre girip çkarken oyalayc hareketlerde bulunmayp bu i'in süratle yaplmas, e) Asansör kullancsnn kat kapsn içeriden veya d'ardan mutat 'eklin d'nda açmaya u"ra'mamas, f) Asansör kullancsnn kat arasnda kald"nda kap camn krarak çkmaya çal'mamas, g) Kapsz kabinlerde asansör kullancsnn kabin içinde seyir halinde hareketli olan kap tarafndaki duvara kendisinin veya beraberindekilerin veya e'yalarnn temasna meydan vermemesi, h) Asansör kullancsnn kabin üstündeki çk' kapa"ndan kendi ba'na çkmaya çal'mamas (bu kapak sadece d'ardan kurtarmak isteyenler için kullanlr), i) Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat edilmesi, kabin hareket halinde iken bu yüklerin kaymamas için tedbir alnmas, j) Anla'mal bakm yapan firma d'nda ba'ka bir firma ve ki'ilerin asansöre müdahale ettirilmemesi. +stisnalar Madde 26 Makine dairesiz yaplan asansörler için makine dairesi ile ilgili hükümler uygulanmaz. Ancak asansör firmas tarafndan muhtemel riskleri önleyici tedbirler alnmaldr. Ayrca güvenlik 'artlar ile standartlarn ön gördü"ü di"er 'artlar da uygulanr. SEKZNC BÖLÜM Çe'itli Hükümler Bildirimler Madde 27 Bildirimlere ili'kin hususlar a'a"da belirtilmi'tir. a) Bakanlkça, 95/16/EC sayl Avrupa Birli"i direktifi dikkate alnarak hazrlanan bu Yönetmeli"in uygulamaya konuldu"u Müste'arlk aracl" ile Komisyona ve Avrupa Birli"i üyesi ülkelere bildirilir. b) Bu Yönetmelik hükümleri gere"ince, herhangi bir asansöre veya güvenlik aksamna 9 uncu ve 13 üncü maddelerle getirilen her türlü snrlama, yasaklama ve tedbirlerin alnmasn gerektiren sebepler belirtilerek, Bakanlkça en ksa süre içinde ilgili taraflara ve Müste'arlk aracl" ile Komisyona ve Avrupa Birli"i üyesi ülkelere bildirilir. Gizlilik Madde 28 Bakanlk, Onaylanm' Kurulu' ve bu Yönetmeli"in uygulanmasna katlan bütün taraflar, görevlerini yerine getirmeleri srasnda temin ettikleri bütün bilgilerin gizlili"ini sa"lar. Ayk"r" Davran",larda Uygulanacak Hükümler Madde 29 Bu Yönetmeli"in Yedinci Bölümünde yer alan hizmete ili'kin hususlara aykr hareket edenler hakknda 4077 sayl Kanun ve bu Yönetmeli"in ürünlere ili'kin hükümlerine aykr davran'ta bulunanlara ise 4703 sayl Kanun hükümleri uygulanr. Yürürlükten Kald"r"lan Mevzuat Madde 30 20/12/1995 tarihli ve sayl Resmi Gazete de yaymlanan Asansör Yönetmeli"i, bu Yönetmeli"in zorunlu olarak uygulamaya girdi"i tarihten itibaren yürürlükten kaldrlm'tr. Düzenlemeler

9 Madde 31 Bakanlk, bu Yönetmeli"in uygulanmas ile ilgili olarak gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmaya yetkilidir. Ulusal Daimi Komite Madde 32 Bu Yönetmeli"in uygulanmas ve i'lerli"inin sa"lanmas amacyla, gerekti"inde, Bakanlk koordinasyonunda ilgili kamu ve özel kurum ve kurulu'larnn temsilcilerinden olu'an Ulusal Daimi Komite kurulabilir. Bu komiteye i'tirak edecek kurum ve kurulu'lar ve komitenin çal'ma usul ve esaslar yaymlanacak tebli" ile belirlenir. Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik, yürürlü"e girdi"i tarihten 18 ay sonra zorunlu olarak uygulanr. Bu süre zarfnda gerek bu Yönetmeli"in hükümlerine uygun üretilen, gerekse 30 uncu maddede belirtilen Asansör Yönetmeli"i ve ilgili standardna uygun imal edilen ürünler piyasaya arz edilebilir. Yürürlük Madde 33 Bu Yönetmelik yaym tarihinde yürürlü"e girer. Yürütme Madde 34 Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakan yürütür

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: Yönetmelik Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların güvenliği ile ilgili olarak yerine getirilecek

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar GENEL AÇIKLAMALAR Belediyeler, Kanunlarn kendisine verdii yetki ve görevleri yerine getirmek için yapt faaliyetler sonucunda belge üretmektedir. Bu belgeler, Belediyelerin varlk sebebini ortaya koyan temel

Detaylı

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir.

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. TEMEL GEREKLER Ek-1 Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. A. Tekne tasarımı ve imalatı için temel güvenlik kuralları 1. Tekne tasarım

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26457 OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03.

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03. Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects @tr Uyesi Tarlh: '11.03.2013 Sayr: 13 / 084 T.C. ENERJIVE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI ANKARA Konu;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

DÖKME YÜK GEMİLERİNİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YÜKLENMESİ VE BOŞALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Dökme yük gemileri ile bunların

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin istenen etkinlik ve güvenilirliğe, gereken kaliteye

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ A-A2 0707200700. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

Basınçlı Kaplar ve Kaldırma Makinelerinde Periyodik Kontrol Ali ÖZGENÇ Mak. Müh.

Basınçlı Kaplar ve Kaldırma Makinelerinde Periyodik Kontrol Ali ÖZGENÇ Mak. Müh. Basınçlı Kaplar ve Kaldırma Makinelerinde Periyodik Kontrol Ali ÖZGENÇ Mak. Müh. İçerik 1. Periyodik Kontrol Nedir? 2. Ürün Güvenliği ve Yasal Mevzuat 3. Periyodik Kontrol ve Akreditasyon 4. Tarafların

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat

Detaylı