Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar"

Transkript

1 Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda kullanlan asansörlerin ve güvenlik aksamlarnn projelendirilmesi, tasarm, imali, montaj ve bakm gerekti"i gibi yapld"nda ve i'letilmesinde kullanclarn sa"l"n ve güvenli"ini tehlikeye atmayacak 'ekilde piyasaya arz edilmelerini teminen; tasarm ve imalat a'amalarnda uyulmas gereken temel sa"lk ve güvenlik kurallar ile takip edilmesi gereken uygunluk de"erlendirme i'lemlerini ve uygunluk de"erlendirmesi yapacak onaylanm' kurulu'larn görevlendirilmesinde dikkate alnacak asgari kriterleri belirlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik kapsamna ili'kin hususlar a'a"da belirtilmi'tir. a) Bu Yönetmelik, binalarda ve in'aatlarda, sürekli olarak kullanlan asansörleri ve Ek-IV de listelenen asansörlerde kullanlacak güvenlik aksamlarn kapsar. Esnek olmayan raylar boyunca hareket etmese bile, sabit bir hat üzerinde hareket eden asansörler bu Yönetmeli"in kapsamndadr (örne"in; makas asansörleri). Asansörler için bu Yönetmelikte belirtilen risklerin tamam veya bir bölümü belirli yönetmeliklerin kapsamna giriyorsa, bu Yönetmelik söz konusu belirli yönetmeliklerin yürürlü"e giri' tarihinden önceki bu tür asansörlere uygulanmaz veya uygulamas durdurulur. b) Bu Yönetmelik, a'a"da belirtilen asansörleri kapsamaz. 1) Kamu veya özel, insan ta'macl"na yönelik asma kablolu demiryollarn da kapsayan kablolu havai hatlar, 2) Askeri veya güvenlik amaçl özel tasarmlanm' ve yaplm' asansörleri, 3) Maden oca" vinçleri, 4) Sahne asansörleri, 5) Nakil vastalarna monte edilmi' asansörleri, 6) Makinelere ba"l ve sadece çal'ma yerine giri' amaçl asansörleri, 7) Di'li Rayda çal'an trenleri, 8) nsan veya insan ve yüklerin ta'nmas amaçl asansörlere yönelik in'aat alannda kullanlan 'antiye asansörleri. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 4703 sayl Ürünlere li'kin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun ve 4077 sayl Tüketicinin Korunmas Hakknda Kanuna dayanlarak hazrlanm'tr. Tan"mlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlk : Sanayi ve Ticaret Bakanl"n, b) Müste'arlk : D' Ticaret Müste'arl"n, c) Komisyon : Avrupa Birli"i Komisyonunu, d) Asansör : Binalarda ve in'aatlarda, belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzlemle 15 den fazla bir aç olu'turan sabit raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olan ve ; - nsanlarn, - nsanlarn ve yüklerin ve - Kabine girilebiliyorsa, yani bir ki'i zorlanmadan kabine girebiliyorsa ve kabin içine ya da kabin içindeki bir ki'inin kolayca ula'abilece"i 'ekilde yerle'tirilmi' kontrollerle teçhiz edilmi' ise, sadece yüklerin ta'nmasna yönelik bir tertibat, e) Model asansör : Teknik dosyasnda, objektif de"erler ile tanmlanan ve benzer güvenlik aksamn kullanan model asansöre uygun olarak imal edilen asansörlerin temel güvenlik kurallarn nasl kar'lanaca"nn gösterildi"i numune asansörü; (Model asansör ile model asansörün tipleri olan asansörlerin parçalarn olu'turan asansörler arasnda izin verilen tüm varyasyonlar azami ve asgari de"erleriyle birlikte teknik dosyada açkça belirtilmelidir. Temel güvenlik kurallarn sa"lamak bakmndan muhtelif ekipmann benzerli"i hesaplama ve/veya tasarm planlar gösterilebilir.)

2 f) Asansör Firmas: Bu Yönetmelik kapsamndaki asansörlerin tasarmndan, imalatndan, montajndan, projesinden, bakmndan, i'letme ruhsatndan ve piyasaya sürülmesinden sorumlu olan ve ürüne adn, ticari markasn veya ayrt edici i'aretini koyarak CE i'aretini ili'tiren ve AT uygunluk beyann düzenleyen gerçek veya tüzel ki'ileri; asansör firmasnn Türkiye d'nda olmas halinde, asansör firmas tarafndan yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçy; ayrca asansörün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri asansör güvenli"ine ili'kin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel ki'i veya kurulu'u, g) Güvenlik aksam : Ek- IV de listelenen asansör aksam ve parçalarn, h) Güvenlik aksam imalatçs: Bu Yönetmelik kapsamndaki asansörlerin güvenlik aksamnn tasarmndan, imalatndan, piyasaya sürülmesinden sorumlu olan ve ürüne CE i'aretini ili'tiren ve AT uygunluk beyann düzenleyen gerçek veya tüzel ki'i veya kurulu'u; güvenlik aksam imalatç firmasnn Türkiye d'nda olmas halinde, güvenlik aksam imalatç firmas tarafndan yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçy; ayrca güvenlik aksamnn tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri asansör güvenli"ine ili'kin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel ki'iyi, i) Modül: Bu Yönetmelik gere"ince, asansörün veya güvenlik aksamnn ta'd" risklere göre hangi uygunluk de"erlendirmesi i'lemlerine tabi tutulaca"n gösteren yollardan her birini, j) CE Uygunluk i'areti: Bu Yönetmelik kapsamndaki asansörlerin veya güvenlik aksamlarnn veya asansörlerin imalinde kullanlan asansörle ilgili di"er ekipman, aksam ve parçalarn çal'rken veya kullanrken çevrenin ve insanlarn sa"lk ve güvenli"ini veya söz konusu ise mallarn güvenli"ini tehdit etmeyecek nitelikte oldu"unu belirten, bu Yönetmelikte yer alan temel sa"lk ve güvenlik kurallarna, teknik düzenlemede yer alan kurallara uygun oldu"unu ve tüm uygunluk de"erlendirmesi i'lemlerine tabi tutuldu"unu ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunlu"unu gösteren i'areti, k) Temel Güvenlik Kurallar : Asansörün / güvenlik aksamnn insan sa"l" ve güvenli"i veya söz konusu ise mallarn güvenli"inin korunmas açsndan sahip olmas gereken asgari sa"lk ve tüketicinin korunmas açsndan sahip olmas gereken asgari güvenlik ko'ullarn, l) Uygunluk De"erlendirmesi: Asansör veya güvenlik aksamnn bu Yönetmeli"e uygunlu"unun denenmesi ve muayene edilmesi ve / veya belgelendirilmesine ili'kin her türlü faaliyeti, m) Uygunluk De"erlendirmesi Kurulu'u: Asansör veya güvenlik aksamnn bu Yönetmeli"e uygunlu"unun denenmesi ve muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ili'kin faaliyette bulunan özel veya kamu kurulu'unu, n) Onaylanm' Kurulu': 4703 sayl Kanun ve bu Kanunun uygulama yönetmeliklerinden Uygunluk De"erlendirme Kurulu'lar ile Onaylanm' Kurulu'lara Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümlerine göre bu Yönetmelik çerçevesinde uygunluk de"erlendirme faaliyetinde bulunmak üzere test, muayene ve/veya belgelendirme kurulu'lar arasndan Bakanlk tarafndan belirlenerek yetkilendirilen özel veya kamu kurulu'unu, o) Standart : Üzerinde mutabakat sa"lanm' olan, kabul edilmi' bir kurulu' tarafndan onaylanan, mevcut 'artlar altnda en uygun seviyede bir düzen kurulmasn amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanmlar için bu Yönetmelik kapsamndaki asansörün veya güvenlik aksam veya di"er aksamn özellikleri, i'leme ve imalat yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, i'aretleme, etiketleme ve uygunluk de"erlendirmesi i'lemleri hususlarndan biri veya birkaçn belirten ve uyulmas ihtiyari olan düzenlemeyi, ö) Ulusal Standart : Bu Yönetmelik kapsamndaki asansör veya güvenlik aksam veya di"er aksamlara yönelik Türk Standartlar Enstitüsü tarafndan hazrlanan standartlar, p) Uyumla'trlm' Ulusal Standart : Bu Yönetmelik kapsamndaki asansör veya güvenlik aksam veya di"er aksamlara yönelik uyumla'trlm' Avrupa standardn uyumla'tran ve Türk Standartlar Enstitüsü tarafndan Türk Standard olarak kabul edilip yaymlanan standard, r) Uyumla'trlm' Avrupa Standard : Bu Yönetmelik kapsamndaki asansör veya güvenlik aksam veya di"er aksamlara yönelik Avrupa Birli"i Komisyonunun talimat üzerine bir Avrupa Standardizasyon Kurulu'u tarafndan hazrlanan ve Avrupa Topluluklar Resmi Gazete sinde ismi yaymlanan standard, s) AT Uygunluk Beyan : Asansör firmasnn veya güvenlik aksam imalatçsnn piyasaya arz etti"i asansörün veya güvenlik aksamnn bu Yönetmelik hükümlerine uygunlu"unu beyan etti"i belgeyi, ') AT Tip nceleme Belgesi : Onaylanm' kurulu' tarafndan düzenlenerek asansör firmasna verilen asansör veya güvenlik aksamnn bu Yönetmelik hükümlerine uygunlu"unu gösteren belgeyi, t) Piyasaya arz : Asansör firmasnn asansörü kullancya hazr hale getirdi"i ilk durumu veya güvenlik aksam imalatçs veya di"er aksam imalatçlarnn imal ettikleri aksamlar, asansör firmasna tedarik ve kullanm amacyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer almas için hazr hale getirdi"i ilk durumu, u) Piyasa Gözetimi ve Denetimi : Bu Yönetmelik kapsamndaki asansörün veya güvenlik aksamnn veya di"er aksamlarn piyasaya arz veya da"tm a'amasnda veya bunlar piyasada veya kullanmda iken bu

3 Yönetmeli"e uygun olarak imal edilip edilmedi"inin ve güvenli olup olmad"nn Bakanlk tarafndan denetlenmesi veya denetlettirilmesini, ü) Bina sorumlusu: Asansörün, bu Yönetmelik kurallarna uygun olarak güvenli bir 'ekilde çal'masn sa"lamak amacyla düzenli olarak bakmn ve onarmn ve kontrolünü yaptrmaktan sorumlu olan, binann maliki, kat maliki veya bunlarn yetki verdi"i ki'i veya kurulu'u, v) Yetkili Servis : Bu Yönetmelik kapsamnda yer alan asansörlerin bakm ve onarm için asansör firmas tarafndan yetkilendirilen özel veya tüzel ki'iyi, y) Ürün : Asansörü ve/veya asansör aksam ve parçalarn, z) 'letme Ruhsat: Bu Yönetmelik kapsamnda piyasaya arz edilen asansörün; avan ve tatbikat projelerine, standartlara ve bu Yönetmeli"in temel kurallarna ve teknik düzenlemelere uygunlu"unun belgelenmesini müteakip, binann ba"l bulundu"u Belediye veya belediye hudutlar d'nda Valilik tarafndan verilen, asansörün kullanlmasnda can ve mal güvenli"i açsndan bir sorun olmad"n belirten belgeyi, za) Asansör yaptrcs : Asansörün tesisi için asansör firmas ile sözle'me yapan özel veya tüzel ki'ileri, zb) Elektrik Projesi: Tesis edilecek asansörün tipine göre elektrikli kumanda, kontrol, emniyet sistemleri, sinyal sistemleri ve genel tahrik güç vb. sistemlerini ihtiva eden elektrik akm yollarn gösteren projeleri, bunlarn birbirinden ayrlmaz bir bütün olu'turdu"unu, zc) Proje: Yaplacak tesisin hesaplarn, elektrik projelerini, ölçülerini ve binaya yerle'ik 'eklini kapsayan komple tasarm, zd) n'aat Mahalli: Yaplarda asansör kabininin çal'aca" kuyu ile tahrik ve kumanda elemanlarnn bulundu"u mahallini, ze) Trafik Hesab: Bina 'ekil ve ihtiyaçlarna göre asansörün adet, hz, kapasite, kumanda ve kullanma 'ekillerini en ekonomik biçimde tespit eden hesap tarzn, zf) Yllk Kontrol: Asansörün emniyet ve i'letme yönünden standartlara uygun 'ekilde çal't"nn ylda en az bir defa yetkili bir mühendis tarafndan kontrol edilmesini, ifade eder. KNC BÖLÜM Temel Güvenlik Kurallar ve Standartlar Temel Güvenlik Kurallar" Madde 5 Bu Yönetmelik kapsamna giren asansörler, Ek-I de belirtilen temel sa"lk ve güvenlik kurallarn yerine getirmek zorundadr. Bu Yönetmelik kapsamndaki güvenlik aksamlar, Ek-I de getirilen temel sa"lk ve güvenlik 'artlarn kar'lamal veya monte edildikleri asansörde söz konusu temel kurallar sa"lamaldr. Standartlar Madde 6 Standartlara ili'kin hususlar a'a"da belirtilmi'tir. a) Bir uyumla'trlm' stantart bir veya daha fazla temel sa"lk ve güvenlik gere"ini kapsamas durumunda, 1) Bu standarda uygun imal edilen asansörlerin 5 inci maddedeki ilgili temel kurallara uygun oldu"u kabul edilir veya, 2) Bu standarda uygun imal edilen, güvenlik aksamnn do"ru olarak monte edildikleri asansörlerin ilgili temel kurallara uymasn sa"lamak için uygun oldu"u kabul edilir. b) Bakanlk, uyumla'trlm' ulusal standartlarn isim ve numaralarn Resmi Gazete de yaymlar. Bakanlk bu bilgileri Müste'arlk aracl" ile Komisyona bildirir. c) Bakanlk, uyumla'trlm' Avrupa standardnn bulunmad" durumda, Ek-I de yer alan asgari temel sa"lk ve güvenlik kurallarnn do"ru uygulanmas için önemli ya da ilgili mevcut ulusal standartlar ve teknik özellikler hakknda ilgili taraflara bilgi vermek için gerekli önlemleri alr. d) Bakanlk, (a) bendinde belirtilen uyumla'trlm' ulusal standartlarn veya bu standartlarn esas ald" Avrupa standartlarnn 5 inci maddede belirtilen güvenlik 'artlarn tamamen sa"lamad"n tespit etmesi durumunda, konuyu Müste'arlk aracl" ile Komisyona bildirir. Komisyon konu üzerinde yapaca" de"erlendirmeyi müteakiben, söz konusu uyumla'trlm' Avrupa standardn ve bunu uyumla'tran uyumla'trlm' ulusal standardn yaymdan çekilmesi gerekti"ini bildirmesi halinde, Bakanlk söz konusu uyumla'trlm' ulusal standard Resmi Gazete deki yaymlanan listeden çkarr. e) Ek-XV de Türk Standartlar Enstitüsü tarafndan uyumla'trlan mevcut uyumla'trlm' standartlar verilmi'tir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uygunluk De"erlendirmesi 'lemleri, "CE " 'aretlemesi, CE Uygunluk 'aretinin Usulsüz Kullanm Uygunluk Deerlendirmesi +,lemleri

4 Madde 7 Güvenlik aksamlar ve asansörler için uygunluk de"erlendirme i'lemleri a'a"da belirtilmi'tir. A-Güvenlik aksamlar için uygunluk de"erlendirmesi i'lemleri: Ek-IV de belirtilen güvenlik aksamlarnn piyasaya sürülmesinden önce, güvenlik aksam imalatçs tarafndan a'a"daki i'lemler yaplmaldr. a) Güvenlik aksamna a'a"da belirtilen uygunluk de"erlendirmesinden birisi uygulanr. 1) Güvenlik aksam modeli, Ek -V e göre AT tip incelemesine ve Ek-XI e göre onaylanm' bir kurulu' tarafndan yaplacak imalat denetimine sunulur veya, 2) Güvenlik aksam modeli Ek-V e göre AT tip incelemesine sunulur ve Ek-VIII e göre imalat denetimine yönelik bir kalite güvence sistemi i'letilir veya, 3) Güvenlik aksam modeli için Ek-IX a göre tam kalite güvence sistemi i'letilir. b) Kullanlan Ekte (duruma göre Ek-VIII, Ek-IX veya Ek-XI) verilen 'artlar dikkate alarak, her güvenlik aksamna CE i'areti ili'tirilir ve Ek-II de listelenen bilgiyi içeren AT uygunluk beyan düzenlenir. c) Güvenlik aksam imalatçs AT uygunluk beyannn bir kopyasn güvenlik aksamnn son imalat tarihinden itibaren 10 yl süreyle muhafaza eder. B- Asansör için uygunluk de"erlendirmesi i'lemleri: Piyasaya sürülmeden önce bir asansörün a'a"daki i'lemlerden birinden geçmesi gerekmektedir. a) Asansör,e"er Ek-V de bahsedilen AT tip incelemesi yaplan bir asansöre göre tasarmlanm'sa; 1) Ek-VI da belirtilen son muayene veya, 2) Ek-XII de belirtilen asansör kalite güvence sistemi veya, 3) Ek-XIV de belirtilen imalat kalite güvence sistemi uygulanarak imal edilip, monte edilir ve deneyleri yaplr. Tasarm, montaj ve deney safhalarna yönelik i'lemler ayn asansör üzerinde yaplabilir. Veya; b) Asansör, Ek-V de bahsedilen AT tip incelemesi yaplan bir model asansöre göre tasarmlanm'sa; 1) Ek-VI da sözü edilen son muayene veya, 2) Ek-XII de sözü edilen asansör kalite güvence sistemi veya, 3) Ek-XIV de sözü edilen imalat kalite güvence sistemi, uygulanarak imal edilir, monte ve deneyleri yaplr. Veya; c) Asansör, uyumla'trlm' standartlara tam olarak uygun de"il ise, tasarm incelemesinin e'lik etti"i Ek- XIII e uygun bir kalite güvence sistemi uygulanan bir asansöre göre tasarmlanm'sa; 1) Ek-VI da belirtilen son muayene veya, 2) Ek-XII ye uygun olarak asansör kalite güvence sistemi veya, 3) Ek-XIV e uygun olarak imalat kalite güvence sistemi uygulanarak imal edilip monte edilir ve deneyleri yaplr. Veya; d) Asansöre bir onaylanm' kurulu' tarafndan Ek-X da belirtilen birim do"rulama i'lemi yaplr. Veya; e) Asansör Ek- XIII e göre tam kalite güvence sistemine tabi tutulur, e"er bu kalite güvence sistemi ilgili uyumla'trlm' standartlara tamamen uygun de"ilse, tasarm incelenir. Yukarda bahsedilen (a), (b) ve (c) bentlerindeki durumlarda tasarmdan sorumlu ki'i imalat i'leminden, montajdan ve deneyden sorumlu ki'iye mutlak güvenlikle çal'abilmesi için gereken tüm belge ve bilgiyi sa"lamaldr. C) Asansör firmas, bu maddenin (B) fkrasnda sözü edilen bütün durumlarda a'a"da belirtilen hususlar yerine getirir. a) Kullanlan Ekte (duruma göre Ek-VI, Ek-X, Ek-XII, Ek-XIII veya Ek-XIV) verilen 'artlar dikkate alarak asansöre CE i'aretini ili'tirir ve Ek-II de listelenen bilgiyi içeren bir AT uygunluk beyan düzenler, b) Asansörün piyasaya sürülme tarihinden itibaren 10 yl süreyle AT uygunluk beyannn bir kopyasn muhafaza eder. c) Bakanlk; Komisyonun, Avrupa Birli"i üyesi ülkelerin ve di"er onaylanm' kurulu'larn istemeleri halinde, uygunluk beyannn ve son muayeneye ili'kin deney raporlarnn bir kopyasn asansör firmasndan temin edebilir. CE Uygunluk +,areti Madde 8 CE uygunluk i'aretine ili'kin hususlar a'a"da belirtilmi'tir. a) CE uygunluk i'areti "CE" harflerinden ibarettir. Kullanlacak i'aretin 'ekli Ek-III de verilmi'tir. CE uygunluk i'aretinin ili'tirilmesinde ve kullanlmasnda 17/1/2002 tarihli ve sayl Resmi Gazete'de yaymlanan CE Uygunluk 'aretinin Ürüne li'tirilmesine ve Kullanlmasna Dair Yönetmeli"in 5 inci maddesinin hükümleri geçerlidir.

5 b) CE uygunluk i'areti, Ek-I in Genel ba'lkl bölümünün madde 5 ine uygun olarak her asansör kabinine açkça ve görülebilir 'ekilde, Ek-IV de listelenen güvenlik aksamnn her birine, e"er mümkün de"ilse güvenlik aksamna ayrlmayacak biçimde taklan bir etiketin üzerine ili'tirilir. c) Üçüncü taraflar CE uygunluk i'aretinin anlam ve 'ekli açsndan yanltacak i'aretlerin asansörlere veya güvenlik aksamlarna taklmas yasaktr. CE uygunluk i'aretinin görünebilirli"ini ve okunabilirli"ini azaltmamas 'artyla, di"er herhangi bir i'aret asansörlere veya güvenlik aksamlarna ili'tirilebilir. CE Uygunluk +,aretinin Usulsüz Kullan"m" Madde 9 Bu Yönetmeli"in 13 üncü maddesinin hükümleri sakl kalmak kaydyla; a) Bakanlk, CE uygunluk i'aretinin uygun olmayan bir 'ekilde ili'tirildi"ini tespit etmesi durumunda, asansörü monte eden asansör firmas veya güvenlik aksamnn imalatçs asansörün veya güvenlik aksamnn CE uygunluk i'aretiyle ilgili hükümlere uygun olmasn sa"lamakla ve yaplan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür. b) Uygun olmama durumu devam ediyorsa, Bakanlk, söz konusu güvenlik aksamnn piyasaya arznn kstlanmasna veya yasaklanmasna veya asansörün piyasadan çekilmesini ve kullanmnn yasaklanmasna ili'kin tüm önlemleri alr. Bakanlk bu durumu ve yaplan i'lemleri Müste'arlk aracl" ile Komisyona ve Avrupa Birli"i üyesi ülkelere bildirir. c) Asansör firmasnn veya güvenlik aksam imalatçsnn bu Yönetmeli"in yükümlülüklerine uymamas durumunda, asansörü veya güvenlik aksamn piyasaya arz eden ki'i, bu yükümlülüklerden sorumludur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Piyasaya Arz Madde 10 Bu Yönetmeli"e uygun olarak imal edilmi' asansörlerin veya güvenlik aksamlarnn piyasaya arz ve serbest dola'mna ili'kin esaslar a'a"da belirtilmi'tir. a) Do"ru bir biçimde projelendirilen, imalat, montaj ve her ay bakm yaplan ve amacna uygun olarak kullanlan bu Yönetmelik kapsamnda yer alan ve sadece insan sa"l"n ve güvenli"ini, yerine göre mallarn güvenli"ini tehlikeye atmayan asansörlerin piyasaya arz edilmesine ve hizmete konulmasna izin verilir. Bu Yönetmelik kapsamna giren güvenlik aksamnn piyasaya arzna veya hizmete sokulmasna, monte edildikleri asansörlerin do"ru bir biçimde montaj ve bakm yapld"nda ve amacna uygun olarak kullanld"nda, sadece insan sa"l" ve güvenli"ini veya söz konusu ise mallarn güvenli"ini tehlikeye atmamalar halinde izin verilir. b) Bu Yönetmeli"e uygun asansörlerin ve/veya güvenlik aksamnn piyasaya arz edilmeleri veya hizmete konulmalar yasaklanamaz, snrlanamaz veya engellenemez. c) Güvenlik aksam imalatçsnn beyan etti"i, bu Yönetmelik kapsamndaki asansörlere taklmas dü'ünülen bu Yönetmeli"e uygun aksam ve parçalarn piyasaya sürülmesi yasaklanmaz, snrlanmaz veya engellenmez. d) CE uygunluk i'aretini ta'yan ve beraberinde Ek-II de belirtilen AT Uygunluk Beyan bulunan asansörlerin ve güvenlik aksamlarnn bu Yönetmeli"in Üçüncü Bölümünde (7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeler) belirtilen uygunluk de"erlendirme i'lemleri de dahil olmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerinin tümüne uydu"u kabul edilir. e) Ticaret fuarlarnda, sergilerde, gösterilerde ve benzeri durumlarda; bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan asansörlerin veya güvenlik aksamlarnn asansörü monte eden firma veya güvenlik aksamlarnn imalatçs veya yetkili temsilcileri tarafndan uygun hale getirilene kadar sat'a çkarlamayaca"nn görünür bir i'aretle açkça belirtilmesi kaydyla, yürürlükteki Yönetmelik hükümlerine uymayan asansörlerin veya güvenlik aksamlarnn sergilenmesi engellenmez. Gösteriler srasnda, ki'ilerin korunmas için yeterli güvenlik tedbirleri alnmaldr. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Madde 11 Bakanlk, asansörlerin veya güvenlik parçalarnn piyasa gözetimi ve denetimini 17/1/2002 tarihli ve sayl Resmi Gazete'de yaymlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik te belirtilen hükümler çerçevesinde yapar veya yaptrr. BEQNC BÖLÜM Onaylanm' Kurulu' Onaylanm", Kurulu, Madde 12 Bakanlk, Yönetmeli"in 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk de"erlendirme i'lemlerinde faaliyet gösterecek Onaylanm' Kurulu'larn tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldrlmasn

6 17/1/2002 tarihli ve sayl Resmi Gazete'de yaymlanan Uygunluk De"erlendirme Kurulu'lar ile Onaylanm' Kurulu'lara Dair Yönetmelik te belirtilen hükümler ve bu Yönetmeli"in Ek-VII'de belirtilen asgari kriterler çerçevesinde gerçekle'tirir. ALTINCI BÖLÜM Tedbirler Tedbirler Madde 13 Asansörler veya güvenlik aksamlarnn temel sa"lk ve güvenlik kurallarnn yerine getirmeleri ile ilgili ve usulsüz i'aret kullanmna kar' alnan tedbirler a'a"da belirtilmi'tir. a) Bakanlk, bu Yönetmeli"e uygun olarak imal edilen CE uygunluk i'areti ta'yan ve amacna uygun olarak kullanlan bir asansörün veya güvenlik aksamnn ki'ilerin ve yerine göre mallarn güvenli"ini tehlikeye atabilece"ini tespit ederse, asansörün veya güvenlik aksamnn piyasadan toplanmas veya toplatlmas, piyasaya arzn engelleyecek veya serbest dola'mn kstlayacak bütün tedbirleri alr. Bakanlk, özellikle bu durumun bu tip bir tedbir kararnn gerekçesiyle birlikte; 1) Bu Yönetmeli"in 5 inci maddesinde belirtilen temel güvenlik kurallarn kar'layamamas, 2) Bu Yönetmeli"in 6 nc maddesinde bahsedilen standartlarn yanl' uygulanmas, 3) Bu Yönetmeli"in 6 nc maddesinde bahsedilen standartlardaki eksiklik yüzünden olup olmad"n, Müste'arlk aracl" ile Komisyona bildirir. b) Uygun olmayan bir asansör veya güvenlik aksam "CE" uygunluk i'areti ta'yorsa, Bakanlk i'areti kullanana kar' gerekli tedbirleri alr ve Müste'arlk aracl" ile Komisyonu bilgilendirir. c) Asansörü monte eden asansör firmas, binann veya in'aatn sorumlusu ile irtibata geçerek, gerekli bilgi al' veri'ini sa"lamal ve asansörün iyi çal'masn ve güvenlikli kullanmn sa"lamak için gerekli tedbirleri almaldr. d) Asansör firmas, asansör kuyusunun asansörün çal'mas ve güvenli"i için gerekenin d'nda bir boru tertibat, tel sistemi ya da ba'ka bir donatmn olmamasn sa"layacak gerekli tedbirleri almaldr. e) Bu Yönetmeli"in 10 uncu maddesinin (a) bendi ve 13 üncü maddenin (c) ve (d ) bentleri hükümleri sakl kalmak kaydyla bu Yönetmelik hükümleri, asansörlerin bu Yönetmelikte belirlenmemi' bir 'ekilde de"i'tirilmesi anlamna gelmesi 'artyla, Bakanl"n söz konusu asansörler hizmete girdi"inde veya kullanld"nda ki'ilerin korunmasn sa"lamak için gerekli gördü"ü uygun 'artlar bu Yönetmeli"e uygun olarak koyma haklarn etkilemez. YEDNC BÖLÜM Asansör Tesis ve 'letme Uygulamalar Proje Madde 14 Asansörün avan ve tatbikat projeleri, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisleri tarafndan tespit edilen esaslara uygun olarak mü'tereken hazrlanr. Projelerin hazrlanmasnda Türk standartlar esas alnacaktr, Türk standartlar kapsam d'ndaki i'ler için men'ei ülke standartlar esas alnr. Asansör avan projeleri mimari proje ile birlikte yaplacak ve mimari projeye esas te'kil eder. Asansörün tesisi ile ilgili tatbikat projeleri ise asansör montaj yaplmadan önce ilgili makama onaylattrlr. 'letme Ruhsat alnmas a'amasnda ilgili kuruma ve asansör yaptrcsna projeler ruhsatla birlikte verilir. Trafik Hesab" Madde 15 Mimari tatbikat projelerinin yapmndan evvel, yapnn özellik ve kullanm 'artlarna uygun trafik hesab yaplmaldr. a) Trafik hesab, standart kapsamndaki i'ler için ilgili standardna, standart kapsam d'ndaki i'ler ve komple ithal i'ler için ise men'ei ülkenin hesap usullerine göre asansör projelerini hazrlayan mühendis tarafndan yaplr. b) Trafik hesabnda kabul edilen ana kriterlerin sorumlulu"undan bu kriterleri veren mimar, hesap sonucu bulunan asansör says ve karakteristi"inin sorumlulu"undan projeyi hazrlayan mühendis sorumludur. Mukavemet Hesab" ve Mekanik Proje Madde 16 Mukavemet hesab ve mekanik proje ile ilgili hususlar a'a"da belirtilmi'tir. a) Asansörün yapsn ilgilendiren mukavemet hesaplar: n'aatn statik hesabna uygun olmak üzere asansörün makine dairesine, kuyu dibine ve ray tespit yerlerine gelecek yüklerin miktar ve cinsini gösteren hesaplardr ve bu hesaplar makine mühendisleri tarafndan tanzim edilerek imzalanr. b) Asansörün imalatn ilgilendiren mukavemet hesaplar :

7 Asansörün projesine uygun, ilgili standartlara göre makine mühendisleri tarafndan yaplacak mukavemet hesaplardr. c) Asansöre ait mekanik projeler makine mühendisi tarafndan tanzim edilerek imzalanr. Asansörün mekanik ksmlarndan makine mühendisi, teknik uygulama sorumlusunun nezaretinde projeye uygun olarak yaplmasndan asansör firmas sorumludur. Elektrik Projeleri Madde 17 Asansöre ait elektrik-elektronik projeleri elektrik-elektronik mühendisi tarafndan tanzim ve imza edilir. Asansörün elektrik-elektronik ile ilgili ksmlarndan elektrik-elektronik mühendisi, teknik uygulama sorumlusunun nezaretinde projeye uygun olarak yaplmasndan asansör firmas sorumludur. Elektrik projeleri i'letme ruhsat müracaat esnasnda verilir. Asansörün Kurulaca" +n,aat Mahalli Madde 18 Yaplarda asansör tesisinin kurulaca" in'aat mahalleri, mutlaka bu Yönetmeli"in 15 inci maddesindeki trafik hesab sonucunda bulunan say ve karakteristi"e uygun asansörler için standartlarn öngördü"ü boyutlarda olmaldr. +n,aat Mahallinin Özellikleri Madde 19 Asansör tesisinin kurulaca" in'aat mahallinin özellikleri 'unlardr: a) Kat kaplar önündeki sahanlk, varsa Türk standartlarna, yoksa uluslar aras geçerli standartlara uygun büyüklükte olmaldr. b) Asansör makine dairesine çk' merdiveni, binann ana merdiveni özelli"inde olmaldr. c) Asansör kuyusunun iç yüzü beton perde de"ilse, toz tutmayacak 'ekilde perdahl sva yaplmaldr. +, Kazalar" ve Dier Sorunlar Madde 20 a) Asansör montajna ba'ladktan sonra, asansör kuyusunda olabilecek i' kazalar ve di"er sorunlardan, asansör firmasnn elemanlarnn çal't" anlarda asansör firmas; di"er zamanlarda ise in'aat firmas sorumludur. Bu durum montaja ba'land" anda asansör firmas ve in'aat firmas arasnda hazrlanacak bir tutanakla belirlenir. b) Asansör kuyularnn bakm esnasnda yeterli derecede aydnlk olabilmesi için, asansör kuyusuna makine dairesinden kumandal sabit aydnlatma tesisat yaplmaldr. +,letme Ruhsat" Madde 21 'letme Ruhsat, asansör firmas tarafndan Belediyeden veya Belediye hudutlar d'ndaki yaplar için Valilikten alnan belgedir. Bu belge verilirken; asansör firmasnca bu Yönetmelik gere"i asansörün tasarm, projelendirilmesi (avan, uygulama, mukavemet, trafik hesaplar), imalat ve montaj yaplarak ve bakm sözle'mesiyle bakm üstlenilerek, can ve mal güvenli"i açsndan uygun olmas ve CE uygunluk i'areti ile Onaylanm' Kurulu'tan alnan AT tip inceleme belgesinin ve AT uygunluk beyannn varl" aranr. Belgesi bulunan ve CE uygunluk i'areti ta'yan asansörler için ilgili kurumlarca ruhsat a'amasnda ayrca inceleme ve denetim yaplmaz. Bina Sorumlusu Madde 22 Bina sorumlusu, asansörün, bu Yönetmelik kurallarna uygun olarak güvenli bir 'ekilde çal'masn sa"lamak amac ile ayda bir defa düzenli bakmn ve onarmn bu Yönetmelikte tarif edilen asansör firmasna veya yetkili servisine yaptrmaktan ve kullanclarn can ve mal güvenli"inin tam olarak sa"lanmas amac ile gerek kullanm hatalarndan, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek olan tehlikelerin önlenmesi için yapnn ba"l bulundu"u belediye veya valilik tarafndan ilk kontrolünü asansörün i'letmeye açlmasndan iki yl sonra, daha sonraki kontrollerini de her yl yaptrmaktan sorumludur. Bak"m Madde 23 Bu Yönetmelik kapsamndaki asansörün kullanlmas esnasnda, temel sa"lk ve emniyet gereklerinin devamll"n teminen sürekli kontrol altnda tutulabilmesi için; a) Bina sorumlusu ile bir asansör firmas veya onun yetkili servisi arasnda garanti müddetince geçerli aylk bakm ve servis hizmetleri anla'mas yaplmas zorunludur. Ayrca, asansör firmas arzaya müdahale zamann söz konusu anla'ma metninde belirtmelidir. b) Anla'ma yaplan firma, asansörü imal eden asansör firmas veya onun yetkili servisi olabilece"i gibi, bir ba'ka asansör firmas veya onun yetkili servisi olabilir. Ancak, garanti süresince aylk bakm ve servis hizmetleri için anla'maya ba"lanan firma muhakkak asansörü imal eden asansör firmas veya onun yetkili servisi olmaldr. c) Aylk bakm ve servis hizmeti verilen asansörde, orijinal yedek parça kullanlr. d) Asansörü imal eden firma, yapt" her tip ve özellikteki asansörün orijinal yedek parçalarn 10 yl süreyle stokta bulundurmak ve kendisince imal edilen asansöre aylk bakm ve servis hizmeti veren bir ba'ka

8 asansör firmas veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini, acilen ve normal piyasa ko'ullarnda mutlaka kar'lamak zorundadr. Y"ll"k Kontrol Madde 24 Yapnn ba"l bulundu"u belediyelerce veya belediye hudutlar d'ndaki yaplar için valiliklerce en az ylda bir kere her asansörün kontrolü yaplr. Ancak kadrosunda yeterli teknik eleman bulunmayan belediyeler veya valilikler yllk kontrol i'ini d'ardan elektrik ve/veya makine mühendisine yaptrabilir. Bu mühendis emniyet ve i'letme yönünden tesisin i'letilmesine engel bulunmad"n belirten ve sorumlulu"unu ta'yan bir rapor verir. Bu rapor 3 nüsha olarak düzenlenir; birer nüshas belediyede veya valilikte, asansör firmasnda veya yetkili servisinde ve bina sorumlusunda muhafaza edilir. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibinden asansörün bulundu"u bina sorumlusu ve bakmn yapan firma mü'tereken sorumludur. Kullan"c"lar ile +lgili Hususlar Madde 25 Asansör kullanan ki'ilerin a'a"daki hususlara dikkat etmeleri gerekir. Asansörün özelli"ine göre farkllk arz edecek hususlar asansör firmas veya bakmc firma yazl olarak ilgililere verir, ilgililer bu bilgileri kullanclara aktarr ve görebilecekleri yere asarlar. Bu bilgiler 'unlardr: a) Asansör içinde kat arasnda kalan ki'ilerin kurtarlmasnda asansör firmas veya bakmc firmann yazl talimatna aynen uyulmas, b) Asansöre 12 ya'ndan küçüklerin yalnz binmelerinin önlenmesi, c) Asansöre girerken kabinin o katta olup olmad"na dikkat edilmesi, d) Asansöre girip çkarken oyalayc hareketlerde bulunmayp bu i'in süratle yaplmas, e) Asansör kullancsnn kat kapsn içeriden veya d'ardan mutat 'eklin d'nda açmaya u"ra'mamas, f) Asansör kullancsnn kat arasnda kald"nda kap camn krarak çkmaya çal'mamas, g) Kapsz kabinlerde asansör kullancsnn kabin içinde seyir halinde hareketli olan kap tarafndaki duvara kendisinin veya beraberindekilerin veya e'yalarnn temasna meydan vermemesi, h) Asansör kullancsnn kabin üstündeki çk' kapa"ndan kendi ba'na çkmaya çal'mamas (bu kapak sadece d'ardan kurtarmak isteyenler için kullanlr), i) Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat edilmesi, kabin hareket halinde iken bu yüklerin kaymamas için tedbir alnmas, j) Anla'mal bakm yapan firma d'nda ba'ka bir firma ve ki'ilerin asansöre müdahale ettirilmemesi. +stisnalar Madde 26 Makine dairesiz yaplan asansörler için makine dairesi ile ilgili hükümler uygulanmaz. Ancak asansör firmas tarafndan muhtemel riskleri önleyici tedbirler alnmaldr. Ayrca güvenlik 'artlar ile standartlarn ön gördü"ü di"er 'artlar da uygulanr. SEKZNC BÖLÜM Çe'itli Hükümler Bildirimler Madde 27 Bildirimlere ili'kin hususlar a'a"da belirtilmi'tir. a) Bakanlkça, 95/16/EC sayl Avrupa Birli"i direktifi dikkate alnarak hazrlanan bu Yönetmeli"in uygulamaya konuldu"u Müste'arlk aracl" ile Komisyona ve Avrupa Birli"i üyesi ülkelere bildirilir. b) Bu Yönetmelik hükümleri gere"ince, herhangi bir asansöre veya güvenlik aksamna 9 uncu ve 13 üncü maddelerle getirilen her türlü snrlama, yasaklama ve tedbirlerin alnmasn gerektiren sebepler belirtilerek, Bakanlkça en ksa süre içinde ilgili taraflara ve Müste'arlk aracl" ile Komisyona ve Avrupa Birli"i üyesi ülkelere bildirilir. Gizlilik Madde 28 Bakanlk, Onaylanm' Kurulu' ve bu Yönetmeli"in uygulanmasna katlan bütün taraflar, görevlerini yerine getirmeleri srasnda temin ettikleri bütün bilgilerin gizlili"ini sa"lar. Ayk"r" Davran",larda Uygulanacak Hükümler Madde 29 Bu Yönetmeli"in Yedinci Bölümünde yer alan hizmete ili'kin hususlara aykr hareket edenler hakknda 4077 sayl Kanun ve bu Yönetmeli"in ürünlere ili'kin hükümlerine aykr davran'ta bulunanlara ise 4703 sayl Kanun hükümleri uygulanr. Yürürlükten Kald"r"lan Mevzuat Madde 30 20/12/1995 tarihli ve sayl Resmi Gazete de yaymlanan Asansör Yönetmeli"i, bu Yönetmeli"in zorunlu olarak uygulamaya girdi"i tarihten itibaren yürürlükten kaldrlm'tr. Düzenlemeler

9 Madde 31 Bakanlk, bu Yönetmeli"in uygulanmas ile ilgili olarak gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmaya yetkilidir. Ulusal Daimi Komite Madde 32 Bu Yönetmeli"in uygulanmas ve i'lerli"inin sa"lanmas amacyla, gerekti"inde, Bakanlk koordinasyonunda ilgili kamu ve özel kurum ve kurulu'larnn temsilcilerinden olu'an Ulusal Daimi Komite kurulabilir. Bu komiteye i'tirak edecek kurum ve kurulu'lar ve komitenin çal'ma usul ve esaslar yaymlanacak tebli" ile belirlenir. Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik, yürürlü"e girdi"i tarihten 18 ay sonra zorunlu olarak uygulanr. Bu süre zarfnda gerek bu Yönetmeli"in hükümlerine uygun üretilen, gerekse 30 uncu maddede belirtilen Asansör Yönetmeli"i ve ilgili standardna uygun imal edilen ürünler piyasaya arz edilebilir. Yürürlük Madde 33 Bu Yönetmelik yaym tarihinde yürürlü"e girer. Yürütme Madde 34 Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakan yürütür

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Asansör Yönetmeliği ( 95/16/AT ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine göre

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Asansör Yönetmeliği ( 95/16/AT ) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Asansör Yönetmeliği ( 95/16/AT ) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Asansör Yönetmeliği ( 95/16/AT ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine göre

Detaylı

Madde 2 Bu Yönetmelik kapsamına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Madde 2 Bu Yönetmelik kapsamına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Asansör Yönetmeliği ( 95/16/AT ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine göre

Detaylı

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine göre inşa edilen binalarda, insan ve yük taşımasında

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Asansör Yönetmeliği ( 95/16/AT ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Asansör Yönetmeliği ( 95/16/AT ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Asansör Yönetmeliği ( 95/16/AT ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Đmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine göre

Detaylı

DÖKERLİFT ASANSÖR Kuşadası

DÖKERLİFT ASANSÖR Kuşadası 18 Kasım 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 27058 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Asansör Tesisatı Yönetmeliği. Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

Asansör Tesisatı Yönetmeliği. Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Asansör Tesisatı Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı

Detaylı

b) (Değişik bent: 14/08/2009-27319 S.R.G. Yön./1.mad.) Sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri,

b) (Değişik bent: 14/08/2009-27319 S.R.G. Yön./1.mad.) Sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, ASANSÖR YÖNETMELİĞİ 29 Ocak 2013Kategori: Bilgi Bankası, Yönetmelikler Asansör Yönetmeliği(95/16/At) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 31/01/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26420 BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 5 Kasım 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28106 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 18/11/2008 tarihli

Detaylı

Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)

Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) 15.02.2003 Cumartesi Sayı: 25021 (Asıl) Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (95/16/AT) Asansör Yönetmeliğinin yürü

tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (95/16/AT) Asansör Yönetmeliğinin yürü ASANSÖR KONTROLLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Çankaya Belediyesi TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi arasında 11.01.2002 tarihinde imzalanan protokol gereği

Detaylı

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ASANSÖR YÖNETMELİĞİ R.G. Sayısı : 22499 R.G. Tarihi : 20.12.1995 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, asansörlerin standartlarına uygun olarak yapılması ve işletilmesinin düzenlenmesini

Detaylı

Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT) ( R.G 01.07.

Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT) ( R.G 01.07. Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT) ( R.G 01.07.2003/25155 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003

Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003 Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)

Detaylı

Basnçl ekipmanlar Yönetmelii ( 97/23/AT ) B"R"NC" BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanmlar

Basnçl ekipmanlar Yönetmelii ( 97/23/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanmlar Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Amaç ve Kapsam Basnçl ekipmanlar Yönetmelii ( 97/23/AT ) B"R"NC" BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanmlar Madde 1 Bu Yönetmelik; maksimum izin verilebilen PS basnc 0,5

Detaylı

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 4703-29.6.2001 / 4077-23.2.1995

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 4703-29.6.2001 / 4077-23.2.1995 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 4703-29.6.2001 / 4077-23.2.1995 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 15 Şubat 2003 - Sayı: 25021 BİRİNCİ

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 4703-29.6.2001 / 4077-23.2.1995 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 15 Şubat 2003 - Sayı: 25021 BİRİNCİ

Detaylı

4703 SAYILI, ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

4703 SAYILI, ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 4703 SAYILI, ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN (11.7.2001 Tarih ve 24459 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup; 11.1. 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir) Amaç

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik bugün 29667 say?l? Resmi Gazete'de yay?mland? Say? : 29667 28 Mart 2016 PAZARTES? Resmî Gazete YÖNETMEL?K Türkiye?laç

Detaylı

Salk Bakanlndan: 13 mart 2002 tarihli sayl resmi gazetede yaynlanmtr. Tbbi Cihaz Yönetmelii

Salk Bakanlndan: 13 mart 2002 tarihli sayl resmi gazetede yaynlanmtr. Tbbi Cihaz Yönetmelii Salk Bakanlndan: 13 mart 2002 tarihli 24694 sayl resmi gazetede yaynlanmtr. Tbbi Cihaz Yönetmelii BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; insan salnda dorudan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

c) Asansörün piyasaya arzı: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesini,

c) Asansörün piyasaya arzı: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesini, ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-5/11/2011-28106) Bu Yönetmeliğin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan

Detaylı

Madde 1 -(Değişik madde: 05/11/2011-28106 S.R.G. Yön./1. md.)

Madde 1 -(Değişik madde: 05/11/2011-28106 S.R.G. Yön./1. md.) ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ Asansör Bakım Ve İşletme Yönetmeliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 18/11/2008 Resmi Gazete Sayısı : 27058 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ASANSÖR KONTROL MERKEZİ

ASANSÖR KONTROL MERKEZİ TANIM Belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzlemle 15 den fazla bir açı oluşturan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcıya sahip olan ve 1) İnsanların, 2) İnsanların ve yüklerin,

Detaylı

Tel : / 7

Tel : / 7 Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği Yönetmeliği (2000/55/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yönetmelik kapsamına giren florasan

Detaylı

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 8027 ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4703 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/2001 Sayı : 24459 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ. Amaç Madde 1- Bu yönetmelik,asansörlerin standartlarına uygun olarak yapılması ve işletilmesinin düzenlenmesini amaçlar.

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ. Amaç Madde 1- Bu yönetmelik,asansörlerin standartlarına uygun olarak yapılması ve işletilmesinin düzenlenmesini amaçlar. ASANSÖR YÖNETMELİĞİ ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik,asansörlerin standartlarına uygun olarak yapılması ve işletilmesinin düzenlenmesini amaçlar. Kapsam

Detaylı

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT)

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) İSTANBUL 25 Mayıs 2012 1 TÜRKİYE DE ASANSÖRLE İLGİLİ MEVZUAT DURUMU Asansör ve Tesisatı Talimatname ve Umumi Fenni Şartnamesi (1946) (BİB) 12/05/1989 tarihli ve 20163 sayılı

Detaylı

Yönetmelikler Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Yönetmelikler Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete 15.02.2003 tarih Sayı: 25021 Yönetmelikler Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT)

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) RESMİ GAZETE tarih 03 / 06 / 2002 sayı 24774 Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Madde 1- Bu Yönetmelik, asansörlerin standardlarına uygun olarak yapılması ve işletilmesinin düzenlenmesini amaçlar.

Madde 1- Bu Yönetmelik, asansörlerin standardlarına uygun olarak yapılması ve işletilmesinin düzenlenmesini amaçlar. ASANSÖR YÖNETMELĐĞĐ 20 Aralık 1995 Tarihli 22499 Sayılı Resmi Gazete BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, asansörlerin standardlarına uygun olarak yapılması ve işletilmesinin

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27058 ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-5/11/2011-28106) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2006/95/AT) (1) Amaç Amaç, Kapsam,

Detaylı

4703 sayılı ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN. (11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete)

4703 sayılı ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN. (11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete) 4703 sayılı ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN (11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Kanunun

Detaylı

Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT)

Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satı sonrası montaj,

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-5/11/2011-28106) Bu Yönetmeliğin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ İlyas Menderes BÜYÜKLÜ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şubesi 0.312.219 65 00 / 2526 menderes.buyuklu@sanayi.gov.tr ÖZET Türkiye

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I * NE A T SÖZLE*ME TASARISI

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I * NE A T SÖZLE*ME TASARISI T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! Emek Ek Hizmet Binas! Data ve Enerji Kablolamas! *NE AT SÖZLE*ME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Al!m! Sözlemesi KN (hale Kayt Numaras): 2010/45966

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Say s : 26392

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Say s : 26392 Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Say s : 26392 BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2006/95/AT) (1) Ama Ama, Kapsam,

Detaylı

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir;

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; bir teknik düzenleme kapsamında

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Türkiye de özel sa l k kurulu lar nda bir tutundurma faaliyeti olarak reklam n hukuki boyutu üzerine bir ara t rma

Türkiye de özel sa l k kurulu lar nda bir tutundurma faaliyeti olarak reklam n hukuki boyutu üzerine bir ara t rma ABMYO Dergisi. 23, (2011) (99-108) Türkiye de özel salk kurulularnda bir tutundurma faaliyeti olarak reklamn hukuki boyutu üzerine bir aratrma Özet 1 stanbul Aydn Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Detaylı

YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ 16 Mays 2008 CUM Resmî Gazete Say : 26878 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlğndan: SNYİ VE TİCRET BKNLIĞI PİYS GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM maç Kapsam Dayanak ve Tanmlar maç MDDE 1 (1)

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine

Detaylı

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELBELEDYEBAKANLII ÇKONTROLSSTEM (2014-2016) 14 1 1 Korkuteli Belediye Başkanlığı İç Kontrol Sistemi KorkuteliBelediyeBakanl çkontrolstandartlareylemplan

Detaylı

ELEKTRİK MOTORLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/2)

ELEKTRİK MOTORLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/2) 7 Şubat 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28197 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ELEKTRİK MOTORLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/2) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

"GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!.

GDO Yönetmeliði tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. "GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. GDO Yönetmeliði Resmi Gazete de yayýnlandý. Üreticileri ve tüketicileri büyük tehdit altýna sokacak yönetmenliði yayýnlýyoruz. Tarým ve Köyiþleri

Detaylı

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda.

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda. 29.09.2009 RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortallarn Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yaymlanan Tebli Hakknda. 28.09.2008 tarihli 27011 say resmi Gazete de Sosyal

Detaylı

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları Elif DOĞAN Gümrük ve Ticaret Denetmeni SUNUM İÇERİĞİ TANIMLAR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE T CARET A..

REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE T CARET A.. REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE TCARET A.. HELSEL DLL REDÜKTÖRLER ÇN KULLANMA KILAVUZU ÇNDEKLER ÖNEML NOTLAR... GÜVENLK NOTLARI... TAIMA VE DEPOLAMA... MONTAJ VE DEMONTAJ... ÇALITIRMA... KONTROL VE BAKIM...

Detaylı

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN)

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun No. : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yay&m Tarihi : 2/5/2001 tarih ve 24390 Sayl Resmi Gazete

Detaylı

REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE T CARET A..

REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE T CARET A.. REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE TCARET A.. HELSEL DLL REDÜKTÖRLER ÇN KULLANMA KILAVUZU ÇNDEKLER ÖNEML NOTLAR... GÜVENLK NOTLARI... TAIMA VE DEPOLAMA... MONTAJ VE DEMONTAJ... ÇALITIRMA... KONTROL VE BAKIM...

Detaylı

Sayfa 1 / 7 YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 08/09/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24870 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir?

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir? SORU 1: Aadaki sigorta türlerinden hangisi sigorta snflandrmas bakmndan dierlerine göre farkllk arz etmektedir? A) Kasko Sigortas B) Yangn Sigortas C) Nakliyat Sigortas D) Makine Montaj Sigortas E) Trafik

Detaylı

SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26759 SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, ticari amaçla üretilen,

Detaylı

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 21.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28504 (mükerrer) TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT)

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU Kanun Numaras : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yaymland R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Say : 26173 Yaymland Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BRNC BÖLÜM Amaç, Tanmlar, Kurulu

Detaylı

KAMU GÖREVLLER SENDKALARI KANUNU. BRNC KISIM Amaç, Kapsam ve Tan%mlar

KAMU GÖREVLLER SENDKALARI KANUNU. BRNC KISIM Amaç, Kapsam ve Tan%mlar Kanun No: 4688 Kabul Tarihi : 25.6.2001 KAMU GÖREVLLER SENDKALARI KANUNU BRNC KISIM Amaç, Kapsam ve Tan%mlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amac, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve

Detaylı

ASANSÖR YÖNETMELĠĞĠ (TAM METĠN)

ASANSÖR YÖNETMELĠĞĠ (TAM METĠN) ASANSÖR YÖNETMELĠĞĠ (TAM METĠN) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : RESMİ GAZETE : 20 Aralık 1995 -Sayı: 22499 Asansör Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik, asansörlerin standartlarına uygun

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"!

T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi 0NE AT SÖZLE0ME TASARISI Götürü Bedel Hizmet

Detaylı

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK

NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK 10 Ekim 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29498 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK BİLDİRİMİNİN KONTROLÜNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ

Detaylı

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor 1/50 2/50 Tarife engelleri (Gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları vb.) Tarife dışı engeller (Standartların, mevzuatın farklılığı, uygunluk değerlendirme prosedürlerindeki farklılıklar) Miktar kısıtlamaları

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

rmalar Yerel Etik Kurulu Prof. Dr. Yeim Tunçok

rmalar Yerel Etik Kurulu Prof. Dr. Yeim Tunçok Dokuz Eylül Üniversitesi TpT Fakültesi laç Aratrmalar rmalar Yerel Etik Kurulu Prof. Dr. Yeim Tunçok Etik, bakalar bakmad zaman ne yaptnzdr. Bilimle paralel gitmelidir. Vural Özdemir, 19. Ulusal Farmakoloji

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

T.C. BALIKESR VALL MAHALL ÇEVRE KURULU

T.C. BALIKESR VALL MAHALL ÇEVRE KURULU Balkesir Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yrd. Ahmet SOLEY bakanlnda, 01.06.2004 tarihinde saat 14.00 de Vilayet Brifing salonunda toplanarak aada belirtilen kararlar almtr. Madde 1 : Telekomünikasyon Kurumu

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

Detaylı

BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (73/23/AT)

BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (73/23/AT) 30.12.2006 tarih ve 265392 sayılı R.G. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (73/23/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ELEKTRK Ç TESSLER YÖNETMEL

ELEKTRK Ç TESSLER YÖNETMEL ELEKTRK Ç TESSLER YÖNETMEL I.YÖNETMELN KAPSAMI KAPSAM Madde 1 Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasna ve iletilmesine dair hükümleri kapsar; elektrik enerjisinin üretilmesine ve datlmasna dair

Detaylı

Kiisel Koruyucu Donanm Yönetmelii BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli#in amac; insan sa#l# ve güvenli#inin

Kiisel Koruyucu Donanm Yönetmelii BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli#in amac; insan sa#l# ve güvenli#inin Kiisel Koruyucu Donanm Yönetmelii BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli#in amac; insan sa#l# ve güvenli#inin korunmas amacyla kullanlan ki)isel koruyucu donanmlarn

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/64

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/64 Hi zmetal ml ar ndaçal şt r l acakişçi Say s n n Tespi t iveöngör ül ecek Ücr et l er 2 (2009/64) T ar i h :09. 10. 2009 Say :10194 S r ano:2009/ 64 Ekl er : Per sonelçal şt r l mas nadayal Hi zmetal ml

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. Kapsam

Detaylı

İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç

İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç Ğİ İ İ Ğ İ İ Ğ İ Ö İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç «İ Ğ Ç Ç İ İ Ö İ Ü Ü Ü Ü İ İ İ İ Ö İ İ İ İ İİ İ Ğ İ İ Ç Ü Ü Ç Ç Ç İ Ö İ İ İ İ İ İ Ü İ Ç İ Ü İ Ü İ .,*,* Ege Bamsz Denetim A.. hususlarda bilgilendirerek bamsz denetim

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar DeutscheBankA.SermayePiyasas Hizmetlerineilikinaçklamalar dayeralanbilgilersermayepiyasaskurulu nun,iii-39.1say YatKurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkknda Tebli"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ASANSÖRLERİN PERİYODİK BAKIMI Asansör bakımı, asansörün hizmete alınmasından sonra tasarlandığı biçimde, kullanım ömrü boyunca kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarını

Detaylı