Taraftarların Takımlarla Özdeşleşme Düzeylerinin, Takımların Lisanslı Ürünlerine Yönelik Kalite Algısı ve Satın Alma Niyetine Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Taraftarların Takımlarla Özdeşleşme Düzeylerinin, Takımların Lisanslı Ürünlerine Yönelik Kalite Algısı ve Satın Alma Niyetine Etkisi"

Transkript

1 EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 14 Sayı: 1 Ocak 2014 ss Taraftarların Takımlarla Özdeşleşme Düzeylerinin, Takımların Lisanslı Ürünlerine Yönelik Kalite Algısı ve Satın Alma Niyetine Etkisi The Effect of Spectators Level of Identification with Their Favorite Sports Teams on Their Perceived Quality and Purchase Intentions of Team-Licensed Products Ömer TORLAK 1, Behçet Yalın ÖZKARA 2, Volkan DOĞAN 3 ÖZET Bu çalışmanın amacı, taraftarların takımlarla özdeşleşme düzeylerinin, tuttukları takımların lisanslı ürünlerine yönelik kalite algısına ve satın alma niyetine olan etkisini incelemektir. Çalışmada kolayda örnekleme yöntemi uygulanmış olup, araştırmanın verileri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden elde edilmiştir. Çalışmada elde edilen 314 veri, AMOS 16.0 paket programı aracılığıyla yapısal eşitlik modellemesi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları taraftarların takımlarla özdeşleşme düzeylerinin, hem tuttukları takımların lisanslı ürünlerini satın alma niyetleri üzerinde hem de tuttukları takımların lisanslı ürünlerine yönelik kalite algıları üzerinde pozitif yönde anlamlı etkileri olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca elde edilen bulgular, taraftarların tuttukları takımların lisanslı ürünlerini satın almalarına yönelik niyetleri üzerinde, takımları ile özdeşleşme düzeylerinin, lisanslı ürünlere yönelik kalite algılarından daha fazla etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Taraftar özdeşlik düzeyi, kalite algısı, satın alma niyeti. ABSTRACT The aim of this study is to determine the effect of fans level of identification with their favorite sports teams on their perceived quality and purchase intentions of team-licensed products. The research data were obtained from Eskisehir Osmangazi University students and Anadolu University students by using convenience sampling method. A total of 314 data obtained in this study, were analyzed by means of AMOS 16.0 with structural equation modeling. The results showed that fans level of identification with their favorite sports teams had a significant positive impact on both their purchase intentions and perceived quality of their favorite sports teams licensed products. On the other hand, the results revealed that fans level of identification with their favorite sports teams had more effect on their purchase intentions of their favorite sports teams products than their perceived quality of team-licensed products. Keywords: Spectator identification level, perceived quality, purchase intention. 1. GİRİŞ Uydu alıcılar, internet, dijital yayınlar ve bilişim teknolojilerindeki diğer gelişmeler spor endüstrisinin hızla globalleşmesini sağlamıştır (Daniel, 1999). Günümüzde spor endüstrisinin globalleşmesinin bir sonucu olarak (Eucher, 1993), uluslararası başarılara imza atabilen spor kulüpleri dünyanın dört bir tarafındaki pazarlara rahatlıkla erişim sağlayabilmektedir. Tüm bu olanakların katkısı ile birlikte, futbola ilişkin aktivitelere doğrudan katılım gösteren birey sayısı yaklaşık 250 milyon civarındayken, futbola ilgi duyan ve futbol aktivitelerini takip eden kişi sayısının ise yaklaşık 1.4 milyar olduğu düşünülmektedir. Sadece dünya kupası finalini canlı olarak televizyonlardan izleyen kişi sayısı ise 33 milyonu bulmaktadır (Giulianotti ve Robertson, 2004). Aşçı (2009) nın da belirttiği üzere 120 binden fazla lisanslı oyuncusu ile futbol, dünyanın en popüler sporu olarak karşımıza çıkmaktadır yılındaki futbolcu transferlerinin toplam parasal değeri 250 milyar poundu bulmaktadır ki bu rakam; Hollanda nın gayri safi yurt içi hasılasından daha yüksektir (Walvin, 2001). Tüm bu çarpıcı rakamların da gösterdiği üzere spor endüstrisi önemli ticari iş kollarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Antik olimpiyatlardan beri satılan spor ürünleri de(aytaç, 2009), günümüzde hızla globalleşen, büyüyen ve ekonomik önemi de bu büyüme ile birlikte her geçen gün artan bir pazarda yer almaktadır. Nitekim Manchester United spor kulübü artık sadece İngiltere de değil, Asya dan 1 Prof. Dr., KTO Karatay Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2 Araş. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 3 Araş. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 73

2 Ömer TORLAK, Behçet Yalın ÖZKARA, Volkan DOĞAN Avrupa ya dünyanın bir çok yerinde satış mağazaları olan bir futbol kulübüdür. Günümüz koşullarında spor kulüpleri ayakta kalabilmek adına sportif başarılarını ticarileştirmek zorundadırlar. Bu noktada sportif başarının ticarileştirilmesinde en çok başvurulan yol, lisanslı ürünlerin satışıdır. Ülkemize baktığımızda Türkiye Süper Ligi ndeki 18 takımın lisanslı ürünlerden elde ettiği gelir ölçütüne göre yapılan sıralamada Avrupa da altıncı sırada yer aldığı görülmektedir (European Football Merchandising Report, 2010). Türkiye de 3 büyüklerin lisanslı ürün satışlarının cirosu yıllık yaklaşık 54 milyon Euro yu bulmakla beraber (European Merchandising Report, 2010) sadece Real Madrid in 2004 sezonunda bir futbolcusu olan Beckham ın formalarının satışından elde ettiği ciro yaklaşık 41 milyon Euro dur (Aytaç, 2009). Real Madrid in lisanslı ürün satışlarından elde ettiği gelir diğer tüm gelir kaynaklarından elde ettiği gelirden daha fazladır (The National Post, 2004). Rakamların da gösterdiği üzere, sportif başarıların ticarileştirilmesinde spor kulüplerinin en önemli gelir kaynağını lisanslı ürünler oluşturmaktadır (Hinckley, 2004; Kolah, 2005). Dolayısıyla, spor kulüpleri de potansiyel müşterileri olarak gördükleri taraftarlarının isteklerine cevap verecek ürünler üretme yarışına girmektedirler. Bu ürünlerin bir kısmını kendileri üretirken, bir kısmını da lisans bedeli karşılığı başka firmalara ürettirmektedirler. Örneğin dünyanın en değerli takımı olan Manchester United ın lisanslı ürünleri ev kredisine kadar uzanan bir çeşitliliğine sahipken, Türk takımlarının ürün çeşitliliği kozmetik, tekstil ve hediyelik eşya gibi ürünler ile sınırlı kalmaktadır (Yavaş, 2005). Benzer şekilde Galatasaray ın 2000 yılında UEFA ve Süper Kupayı kazanarak imza attığı sportif başarılara rağmen bu başarıların ticarileştirilmesi noktasında başarısız kaldığı düşünülmektedir. Dolayısıyla sadece sportif başarıların değil bu başarıların ticari olarak kazanca çevrilmesinin de önem arz ettiği söylenebilir. Hızla büyüyen spor pazarında kulüpler, rakiplerinin önüne geçebilmek için sahip oldukları gelir kaynaklarını arttırmak zorundadırlar. Bunun için, spor şirketlerinin ekonomik varlığının garantisi olan taraftarlara (Erdoğan, 2008) değer yaratmaları gerekmektedir (Gencer ve Aycan, 2008). Hem taraftar hem de kulüpler için değer yaratmanın en etkin yollarından birisi de lisanslı ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır. Lisanslı ürünler sayesinde kulüpler gelir elde ederken, taraftarlar da takımlarıyla olan duygusal bağlarını geliştirebilmektedirler. Nitekim konuya ilişkin araştırmalarda göstermektedir ki, takımla özdeşleşme düzeyinin kulübün ekonomik varlığını sürdürmede ve güçlendirmede önemli etkisi bulunmaktadır (Aycan vd., 2009). Bu bağlamda spor kulüplerinin ve lisanslı ürün üreten işletmelerin, taraftarların satın alma davranışlarını anlayabilmeleri ve pazarlama stratejilerini bu doğrultuda belirlemeleri önem arz etmektedir. Bu çerçevede çalışmanın amacı, lisanslı ürünlere yönelik kalite algısı ve satın alma niyeti üzerinde, taraftarların özdeşleşme düzeylerinin anlamlı bir etkisinin olup olmadığını ortaya koymaktır. Yapılan literatür incelemesi sonucunda, taraftar özdeşlik düzeyi ile lisanslı ürünlerin kalite algısı arasındaki ilişkiye yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bu bağlamda çalışmanın, hem bu ilişkinin ortaya konması hem de lisanslı ürünlere yönelik olarak algılanan kalite ve taraftar özdeşlik düzeyinin satın alma niyeti üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması bağlamında literatüre anlamlı bir katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE Günümüzde spor endüstrisinin ekonomik niceliği dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. Ancak her ne kadar pazarlama açısından lisanslı ürünlerin önemi hızla artıyor olsa da, bu konuya ilişkin akademik çalışmaların yeterli düzeye ulaştığını söylemek oldukça zordur (Ferrand ve Pages, 1999). Lisans, bir organizasyonun bir başka organizasyona marka ismini, patentini, ticari sırrını ve diğer imkanlarını bir ücret veya imtiyaz karşılığı kullanma yetkisi vermesi olan bir anlaşma biçimidir (Argan, 2008). Günümüzde spor kulüpleri de lisans bedeli karşılığında isim haklarını satabilmektedirler. Kulüpler lisans anlaşması çerçevesinde işletmelere patent, telif, tasarım, pazarlama teknikleri, marka gibi sahip olduğu haklarının kullanım hakkını verebilmektedirler (Aytaç, 2009). Dolayısıyla lisanslı spor ürünleri, bu hakların kullanımı sayesinde işletmeler tarafından üretilen, ilgili takımın ismini, logosunu taşıyan ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyin bilinçli bir şekilde satın alma çabası olan satın alma niyetinin (Spears ve Singh, 2004) önemli belirleyicilerinden biri kalite algısıdır (Tsiotsou, 2006). Crosby nin (1979) bir ürünün gerekliliklere uygunluk derecesi olarak tanımlamış olduğu kalite kavramına ilişkin literatür incelendiğinde objektif kalite ile algılanan kalite arasında bir ayrımın ortaya konduğu görülmektedir (Garvin, 1983; Jacoby ve Olson, 1985; Mitra ve Golder, 2006). Objektif kalite mekanik ve teknik olarak bir ürünün mükemmelliğine (Monroe ve Krishnan, 1985) dair iken, kalite algısı ise tüketicinin ürünü subjektif 74

3 Taraftarların Takımlarla Özdeşleşme Düzeylerinin, Takımların Lisanslı Ürünlerine Yönelik Kalite Algısı ve Satın Alma Niyetine Etkisi değerlendirmesine ilişkin bir kavramdır. Her ne kadar algılanan kalite tüketicinin zihnindeki subjektif bir değerlendirme olsa da, literatürde tüketicinin satın alma kararında algılanan kalitenin daha etkili olduğuna işaret eden sonuçlar ortaya konmuştur. (Aaker ve Jacobson, 1994; Zeithaml, 1998). Bu nedenle çalışmada objektif kalite yerine kalite algısının ele alınmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. Spor taraftarları ile ilgili araştırmalarda, Wann (1997) tarafından psiko-sosyal Model içerisinde yer alan takımla özdeşleşme kavramı dikkat çekmektedir. Günay ve Tiryaki (2003), taraftar özdeşlik düzeyini bir taraftarın psikolojik olarak tuttuğu takımla ilgilenme düzeyi olarak tanımlamışlardır. Takımla özdeşleşme düzeyi yüksek olan bireyler, tuttukları takımların başarılarıyla sevinmekte, takımlarının kaybetmesi durumunda ise üzülmektedirler (Güllü ve Güçlü, 2006). Özdeşleşmenin bir başka önemli göstergesi de taraftarların takımlarını temsil eden renkleri ya da ürünleri; giydikleri, taşıdıkları, kullandıkları malzemeler üzerinde taşımalarıdır (Demirel vd., 2007). Taraftarlar takımlarına ait olan lisanslı spor ürünlerini bu şekilde kullanarak takımlarına olan bağlılıklarını gösterebilmektedirler (Kwak ve Kang, 2009). Tüm bunların yanı sıra Wann ve arkadaşlarının (2005) yaptıkları çalışmada taraftarların takımları ile özdeşleşmeleri sonucu kendilerine güven duygularının arttığı ve sosyalleşme düzeylerinde de artış olduğu tespit edilmiştir. Takımlar da satılan lisanlı ürünler vasıtası ile finansal gelir sağlayabilmektedirler. Dolayısıyla lisanslı spor ürünlerinin hem taraftar hem de spor kulübü için karşılıklı anlam ifade ettiği söylenebilir. Shank (1999), spor ürününü spor seyircisine, taraftarına ya da sponsoruna fayda sağlamak üzere tasarlanmış ürün, hizmet ya da ürün ve hizmetin birleşimi şeklinde tanımlamıştır. Shank (1999) a göre spor ürünleri öz ürün ve genişletilmiş ürün olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Öz ürün yapılan müsabaka ya da yarışmanın kendisi iken genişletilmiş ürün ise öz ürüne ilişkin olarak ortaya konan ürün, ikram, konaklama hizmetleri olmaktadır. Bu çalışmada, bir spor takımının logosunu, adını ya da bir başka markaya dair işaretini taşıyan ürünler olan lisanslı ürünler (Kwon, 2002) genişletilmiş ürünler olarak ele alınmıştır. Taraftarlar takımlarına yönelik olarak güçlü duygusal bağlar oluşturmaktadırlar (Underwood vd., 2001). Lisanslı ürünler de taraftarlar için takımları ile bağ kurmanın bir yolu olup (Fisher ve Wakefield, 1998), kulüpler için de önemli bir gelir kaynağı sağlamaktadır. Demirel ve arkadaşlarının (2007) yapmış oldukları çalışmada, takımla özdeşleşme düzeyinin kulübün varlığını sürdürmede ve güçlendirmede önemli etkisi olduğuna işaret eden sonuçlara ulaşmıştır. 3. ARAŞTIRMANIN AMACI, ÖNEMİ VE HİPOTEZLERİ Lisanslı spor ürünleri pazarının kendine özgü bir doğası bulunmaktadır (Daniel, 1999). Dolayısıyla spor kulüplerinin ve lisanslı ürün üreten işletmelerin, taraftarların satın alma davranışlarını bu bağlam içerisinde anlayabilmeleri ve stratejilerini bu doğrultuda belirlemeleri önem arz etmektedir. Underwood ve arkadaşlarının (2001) yaptıkları çalışmada, taraftarların takımları ile aralarında çok güçlü duygusal bağlar oluşturduklarını tespit etmişlerdir. Dolayısıyla spor kulüpleri güçlü markalar ile taraftarların bağlılıklarının gelişmesini ve güçlenmesini sağlarken, aynı zamanda gelirlerini de arttırabileceklerdir (Burton ve Howard, 1999; Gustafson, 2001). Doğru pazarlama stratejilerini izleyen spor kulüplerinin taraftarlarını memnun ederken aynı zamanda kendi gelirlerini arttırabilecekleri yani kazan-kazan (win-win) şartlarını sağlayabilecekleri en etkili yollardan birisi lisanslı ürünlerin satışıdır. Ülkemizde, genelde spor pazarlamasının ve özelde lisanslı ürün alanında yapılan araştırmaların kısıtlı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yapılacak olan bilimsel araştırmaların önemi katlanarak artmaktadır (Argan ve Katırcı, 2008). Tüketicilerin ürünlere yönelik kalite algısı, ürünü satın alma kararı üzerinde önemli etkiye sahip olan faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüketici kaliteli olduğunu düşündüğü ürüne yönelik pozitif bir tutum içerisine girmektedir. Yapılan çalışmaların da işaret ettiği üzere (Boulding vd., 1993; Parasuraman vd., 1996; Tsiotsou, 2006) kalite algısının satın alma niyeti üzerinde pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Literatürde yer alan çalışmaların işaret ettiği bu durumun benzer şekilde, taraftarların, lisanslı spor ürünlerini satın alma niyeti içinde geçerli olacağı düşünülmektedir. H 1 : Lisanslı ürünlere yönelik kalite algısı, lisanslı ürün satın alma niyeti üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkiye sahiptir. Taraftarların takımlarıyla özdeşleşme düzeylerinin, takımlarının lisanlı ürünlerine yönelik algıları ve tutumları üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir. Örneğin yapılan çalışmalar, taraftarların özdeşleşme düzeylerinin, markaya yönelik tutum (Dees vd., 2010) ve marka imajı algısı (Bauer vd., 2008) üzerinde pozitif yönde anlamlı etkileri olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde Harolle ve arkadaşları (2009) 75

4 Ömer TORLAK, Behçet Yalın ÖZKARA, Volkan DOĞAN tarafından yapılan çalışmada taraftarların özdeşlik düzeylerinin satın alma niyeti üzerinde anlamlı etkileri olduğuna işaret eden sonuçlara ulaşılmıştır. Literatürde yer alan ve daha önce bahsedildiği üzere kalite algısının, satın alma niyeti üzerinde anlamlı etkileri olduğu bilinmektedir. Bu bilgilerden yola çıkarak, taraftar özdeşlik düzeyi ve kalite algısının, satın alma niyetinin öncülleri olduğu söylenebilir. Yapılan literatür incelemesi kapsamında taraftarların tuttukları takımların lisanlı ürünlerini satın alma niyetinin öncülleri olan, taraftar özdeşlik düzeyi ve lisanlı ürünlere yönelik kalite algısı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Taraftarların özdeşlik düzeyinin, lisanslı ürünlere yönelik kalite algısı üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkiye sahip olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın ikinci hipotezi şu şekilde belirlenmiştir: H 2: Taraftar özdeşlik düzeyi, lisanslı ürünlere yönelik kalite algısı üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkiye sahiptir. Taraftarların takımlarıyla olan özdeşleşme düzeylerinin önemli göstergelerinden birisi de, taraftarların takımlarını temsil eden ürünleri giydikleri, taşıdıkları, kullandıkları malzemeler üzerinde taşımaları olarak karşımıza çıkmaktadır (Demirel vd., 2007). Dolayısıyla takımıyla özdeşleşme düzeyi yüksek olan bir taraftarın takımının lisanslı ürünlerini satın almaya daha yatkın olacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda taraftar özdeşlik düzeyi yüksek olan bireyler takımlarının lisanslı ürünlerine hayatlarının birçok alanında kullanarak takımlarına olan bağlılıklarını gösterebilmektedirler (Kwak ve Kang, 2009). Bununla beraber, Harolle ve arkadaşları (2009) yaptıkları çalışmada, taraftarların özdeşleşme düzeylerinin, bireylerin takımlarının ürünlerini satın alma, takımlarının etkinliklerine katılma gibi davranışsal niyetler üzerinde anlamlı etkilere sahip olduğuna işaret eden sonuçlara ulaşmışlardır. Tüm bu bilgiler ışığında, taraftar özdeşlik düzeyinin, bireylerin taraftarı oldukları takımın lisanslı ürünlerini satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olacağı düşünülmektedir. H 3 : Taraftar özdeşlik düzeyi, lisanslı ürün satın alma niyeti üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkiye sahiptir. Belirlenmiş olan hipotezler ışığında çalışmanın amacı, lisanslı ürünlere yönelik kalite algısı ve satın alma niyeti üzerinde, taraftarların özdeşleşme düzeylerinin anlamlı bir etkisinin olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırma modeli ve hipotezleri şekil 1 de yer almaktadır. Şekil 1: Araştırma Modeli 4. ANA KÜTLE VE ÖRNEKLEM Futbol maçlarını seyredenlerin önemli bir kısmının gençlerden oluştuğu ve gençlerde bir spor takımının taraftan olmak, bir sporcuya bağlanmak ve tuttuğu takım uğruna kendi kişiliklerini bir kenara bırakmak gibi eğilimler son derece belirgin olduğu (Hoffer, 1988, s.22) bilgisinden yola çıkılarak araştırmanın evreni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi nde öğrenim gören öğrenciler olarak belirlenmiştir. Bu araştırmada olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örneklem yöntemi uygulanmıştır. Araştırma kapsamında 332 kişiye anket uygulanmış olup, 18 anket formunun eksik ve hatalı veriler içermesi nedeniyle analizler 314 anket formu üzerinden gerçekleştirilmiştir. Anket formunda 15 ifade yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda araştırmanın örneklem büyüklüğünün Stevens (1996, s.72) ın bağımsız değişken başına on beş (15) denek ile Tabachnik ve Fidell (2007, s.123) in N>50+8M 76

5 Taraftarların Takımlarla Özdeşleşme Düzeylerinin, Takımların Lisanslı Ürünlerine Yönelik Kalite Algısı ve Satın Alma Niyetine Etkisi (M=bağımsız değişken sayısı) minimum örneklem büyüklüğü kriterlerini (sosyal bilimlerde parametrik analiz için) sağladığı görülmektedir. 5. VERİ TOPLAMA YÖNTEM VE ARACI Araştırmanın verileri bırak-al yöntemi ile anket aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin toplanmasında iki ana bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Anket formunda toplam 15 ifade yer almaktadır. Birinci bölümde; taraftar özdeşlik düzeyini ölçmek için Wann ve Branscombe (1993) tarafından geliştirilen, Günay ve Tiryaki tarafından Türkçeleştirilmiş ve geçerlilik ve güvenirliliği test edilmiş olan Taraftar Özdeşlik Düzeyi ölçeğinden, kalite algısını ölçmek için Dodds vd. (1991) ile Zeithaml ın (1998) çalışmalarından derlenmiş ifadeler yer almaktadır. Günay ve Tiryaki nin (2003) yaptıkları çalışma sonucunda ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0.87 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Türkiye örnekleminde ve Türkçe olarak geçerlilik ve güvenirliliğinin yeterli olması nedeni ile bu çalışmada Günay ve Tiryaki tarafından Türkçeleştirilmiş olan Taraftar Özdeşlik Düzeyi kullanılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Ayrıca katılımcıların taraftarı oldukları takımların lisanslı ürünlerini satın alma niyeti tek bir ifade aracılığıyla ile ölçülmüştür. Ölçeklerin orijinalinde yer alan İngilizce ifadeler tercümeyeniden tercüme yöntemiyle Türkçeleştirilmiş olup, aynı zamanda pazarlama alanında doktora derecesine sahip üç uzman sonrası, pilot uygulama yapılmış ve ölçeğe son şekli verilmiştir. Pilot çalışma 30 katılımcı üzerinde gerçekleştirilmiş olup anlaşılmayan herhangi bir ifadenin olmadığı tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenilirliği Cronbach Alpha katsayısı ile ölçülmüştür. Anketin ikinci bölümünde ise demografik özellikleri belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Ölçekler aracılığıyla görüş ve değerlendirmeler için toplanan veriler Kesinlikle katılmıyorum Kesinlikle katılıyorum şeklindeki 7 li Likert derecelendirme ölçeği ile sayısallaştırılmıştır. Elde edilen veriler AMOS 16.0 paket programı aracılığıyla yapısal eşitlik modellemesiyle analiz edilmiştir. 6. ARAŞTIRMANIN KISITLARI Araştırmanın verileri, zaman kısıtı ve örnekleme ulaşım zorluğundan dolayı kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi nde yaşayan üniversite öğrencilerinden elde edilmiştir. Bu bağlamda araştırma sonuçlarının genellenebilirliği ve dışsal geçerliliği kısıtlıdır. Araştırmanın bir diğer kısıt ise araştırmanın sadece futbol kulüpleri üzerinde gerçekleştirilmiş olması, diğer spor dallarına ilişkin takımların araştırma kapsamına alınmamış olmasıdır. Ayrıca araştırma sonuçları, araştırma verilerinin toplanmış olduğu süreç olan Ocak/Şubat-2013 ile kısıtlıdır. 7. BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER Tablo 1 de katılımcıların cinsiyet, aylık gelir ve tuttukları takıma göre dağılımları yer almaktadır. Cinsiyet Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri Frekans Yüzde Erkek Kadın Belirtilmemiş Aylık Gelir 750 TL ve altı TL TL TL ve üstü Belirtilmemiş Taraftarı Olunan Takım Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Eskişehirspor Trabzonspor Diğer Tablo 1 e bakıldığında, katılımcıların %58.1 nin erkek %41.9 unun ise kadın olduğu görülmektedir. Öte yandan katılımcılar aylık gelirleri bağlamında incelendiğinde, katılımcıların %59.7 sinin 750 tl ve altı aylık gelire sahip olduğu görülmektedir. Son olarak tuttukları takımlar bağlamında katılımcılar incelendiğinde; katılımcılar arasında en fazla taraftara sahip spor kulübünün Galatasaray olduğu (%40.1) anlaşılmaktadır. Taraftar Özdeşlik Düzeyi Ölçeği Algılanan Kalite Ölçeği Tablo-2: Ölçeklerin İçsel Tutarlılığı İfade Sayısı Cronbach s Alpha 7,954 3,950 Yukarıda yer alan Tablo-2 de araştırmada kullanılan Taraftar Özdeşlik Düzeyi ve Algılanan Kalite ölçeklerinin içsel tutarlılıklarına ilişkin Cronbach s Alpha değerleri yer almaktadır. Elde edilen değerlerin kabul sınırları içerisinde yer aldığı görülmektedir (α=0.954; α=0.950). 77

6 Ömer TORLAK, Behçet Yalın ÖZKARA, Volkan DOĞAN Yapılmış olan doğrulayıcı faktör analizinin sonuçlarında tüm ifadelerin yeterli düzeyde ilgili faktöre yüklendiği görülmüştür. Ölçüm modeline ilişkin elde edilen uyum iyiliği değerlerinin de yeterli düzeyde olduğu (χ²/df=1.952, CFI=0.991, RMSEA=0.055) gözlemlenmiştir. Amos 16.0 programı aracılığıyla analize tabi tutulan araştırma modelinin path diyagramı aşağıda yer almaktadır. Hipotez H 1: Lisanslı ürünlere yönelik kalite algısı, lisanslı ürün satın alma niyeti üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkiye sahiptir.. Tablo 3: Hipotez Analizi Sonuçları Standartlaştırılmış Regresyon Katsayıları Sonuç 0.661** Desteklendi H 2 : Taraftar Özdeşlik düzeyi, lisanslı ürünlere yönelik kalite algısı üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkiye sahiptir 0.643** Desteklendi Şekil 2: Araştırma Modeli Path Diyagramı Yukarıda yer alan araştırma modelinin, uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu (χ²/ df=2.154, CFI=0.988, RMSEA=0,061) gözlemlenmiştir. Yapısal eşitlik modeli analizinin sonuçları taraftar özdeşlik düzeyinin algılanan kalite ve satın alma niyeti üzerinde anlamlı etkileri olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda algılanan kalitenin de satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu analizler sonucunda ortaya konmuştur. Sonuçlar incelendiğinde Taraftar özdeşlik düzeyinin, algılanan kaliteye oranla, satın alma niyetini açıklamada daha fazla etkiye sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca modeldeki bağımsız değişkenlerin Satın Alma niyetindeki değişimin %71 ini (R 2 =0,71) açıklayabildiği görülmektedir. Model kapsamında elde edilmiş olan regresyon katsayıları doğrultusunda oluşturulmuş olan hipotez sonuçları Tablo-3 de yer almaktadır. 8. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER Çalışmanın sonucunda, taraftar özdeşlik düzeyinin hem lisanslı ürünlerin kalite algısı hem de lisanslı ürünleri satın alma niyeti üzerinde anlamlı etkileri olduğuna işaret eden sonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlardan taraftarların tuttukları takımla özdeşlik düzeyinin, taraftarı oldukları takımın lisanslı ürünlerini satın alma niyeti üzerinde anlamlı etkisi olduğuna işaret eden bulgular, Harolle vd. (2010) tarafından yapılmış olan çalışmanın sonuçları H 3 : Taraftar Özdeşlik düzeyi, lisanslı ürün satın alma niyeti üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkiye sahiptir ** Desteklendi (Not: **p<,01) ile paralellik sergilemektedir. Bir diğer taraftan, taraftarı olunan takımın lisanslı ürünlerine ilişkin kalite algısının, taraftarı olunan takımın lisanslı ürünlerini satın alma niyeti üzerinde anlamlı etkisi olduğuna ilişkin elde edilen bulgular literatürde yer alan ilgili çalışmaların sonuçlarını (Boulding vd., 1993; Parasuraman vd., 1996; Tsiotsou, 2006) desteklemektedir. Öte yandan taraftarı olunan takımın lisanslı ürünlerine ilişkin kalite algısı üzerinde, taraftarın özdeşlik düzeyinin etkili olduğuna işaret eden sonuçların literatüre anlamlı katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın literatüre anlamlı katkı sağlayabileceği düşünülen bir diğer sonuç ise, satın alma niyeti üzerinde taraftarın özdeşlik düzeyinin, algılanan kaliteye oranla daha etkili olmasıdır. Bu sonuç literatürde yer alan spor taraftarının satın alma davranışlarının irrasyonel olabildiğine ilişkin çalışmaları (Pierpoint, 2000; Banks, 2002) destekler niteliktedir. Kwon ve Armstrong (2006) yaptıkları çalışmada benzer çıkarımlara işaret eden bulgulara ulaşmışlardır. Çalışma sonuçları taraftarların lisanlı ürünleri fonksiyonel özelliklerinden çok sembolik değerleri için aldıklarını göstermektedir. Sonuç olarak çalışmamızın, taraftarların lisanslı ürün satın alma davranışın irrassyonel olduğuna ilişkin sonuçları da literatürde yer alan ilgili çalışmaların sonuçları ile paralellik göstermektedir. 78

7 Taraftarların Takımlarla Özdeşleşme Düzeylerinin, Takımların Lisanslı Ürünlerine Yönelik Kalite Algısı ve Satın Alma Niyetine Etkisi Yapılmış olan bu çalışmanın ışığında, spor kulüplerinin önemli bir gelir kaynağı olan lisanslı ürünlerinin satın alım kararlarının, taraftarların ilgili ürünlerin kalitelerinden ziyade, spor kulübü ile aralarında geliştirmiş oldukları duygusal bağlar neticesinde verildiği çıkarımında bulunulabilir. Nitekim spor kulüplerinin daha fazla gelir elde edebilmek adına lisanslı ürünlerini daha kaliteli ürettirmekten ziyade, taraftarı ile arasında duygusal bağları geliştirmeye yönelik pazarlama stratejileri uygulamalarının daha faydalı olacağı düşünülmektedir. Çalışmada ortaya konmuş olan model çerçevesinde, lisanslı ürünleri satın alma niyetindeki değişimin %74 lük bir kısmı açıklanabilmektedir. Bu sonuçtan hareketle, taraftarların takımlarıyla olan özdeşleşme düzeyleri ve lisanslı ürünlere yönelik kalite algılarının satın alma niyetini anlamlı bir şekilde açıkladığı söylenebilir. İleride yapılacak olan çalışmalarda, farklı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüplerinin benzer bir çalışma kapsamında ele alınmasının literatüre anlamlı katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, taraftarların taraftarı oldukları takımların ürünlerine yönelik kalite algısı dışında, ilgili ürünlere ilişkin değer algılarının da anlaşılmasının literatüre ve uygulamacılar önemli katkıları olacağı düşünülmektedir. Öte yandan, taraftarların satın alma niyetlerinin bir sonraki aşaması olan satın alma davranışlarının ilgili spor kulüplerinin lisanslı ürünlerinin satılmakta olduğu spor mağazalarında gözlemleneceği nitel bir çalışmanın taraftarların tuttukları takımların lisanslı ürünlerini satın alma davranışlarının daha derinlemesine incelenebilmesi imkanı sağlayabilir. 79

8 Ömer TORLAK, Behçet Yalın ÖZKARA, Volkan DOĞAN SON NOTLAR 1 Bu çalışma 12. Ulusal İşletmecilik Kongresinde sunulmuş olan bildirinin genişletilmiş halidir. KAYNAKLAR Aaker, D.A. ve Jacobson, R. (1994) The Financial Information About Content of Perceived Quality Journal of Marketing Research, 31: Argan, M. ve Katırcı, H. (2008) Spor Pazarlaması, 2. Basım, Ankara, Nobel Yayınları. Aşçı, A. (2009) Futbolcularda Kuvvet Performansının Değerlendirilmesi 3.Ulusal Futbol ve Bilim Kongresi Bildiri Kitabı. Aycan, A., Polat, E. ve Uçan, Y. (2009) Takım Özdeşleşme Düzeyi ile Profesyonel Futbol Müsabakalarına Seyirci Olarak Katılım Kararını Etkileyen Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7 (4): Aytaç, K.Y.(2009) Taraftarların Spor Kulüplerindeki Lisanslı Ürün Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Satın Alma Tutumlarının İncelenmesi Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Banks, S. (2002) Going Down Football in Crisis, Edinburgh, Mainstream Publishing Ltd. Crosby, P. (1979) Quality is Free: The Art of Making Quality Certain, New York, McGraw Hill Custom Publishing. Bauer, H., Nicola, E,. Stokburger, S. ve Exler, S. (2008) Brand Image and Fan Loyalty in Professional Team Sport: A Refined Model and Empirical Assessment Journal of Sport Management, 22: Boulding, W., Karla, A., Staelin, R. ve Zeithaml, V.A. (1993) A Dynamic Process Model of Service Quality: From Expectations to Behavioral İntentions Journal of Marketing Research, 30(1):7-27. Burton, R. ve Howard. D. (1999) Professional Sports Leagues: Marketing Mix Mayhem Marketing Management, 8(1): Daniel, S.M. (1999) What is The Sports Product and Who Buys It? The Marketing of Professional Sports Leagues European Journal of Marketing, 33(3): Dees, W., Hall, T., Tsuji, Y. ve Bennett, G. (2010) Examining The Effects of Fan Loyalty and Goodwill on Consumer Perceptions of Brands at an Action Sports Event Journal of Sponsorship 4(1): Demirel, M., Karahan, G.B. ve Ünlü, H. (2007) Farklı Üniversitelerdeki Spor Taraftarlarının Takımları İle Özdeşleşme Düzeyleri Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2: Dodds, W.B., Monroe, K.B. ve Grewal, D. (1991) Effects of Price, Brand, and Store Information on Buyers Product Evaluations Journal of Marketing Research, 28: Erdoğan, İ. (2008) Futbol ve Futbolu İnceleme Üzerine İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26: Euchner, C.C. (1993) Playing the Field: Why Sport Teams Move and Cities Fight to Keep Them, Baltimore, Johns Hopkins University Press. European Football Merchandising Report (2010) ( ). Ferrand, A. ve Pages, M. (1999) Image Management in Sport Organisations: The Creation of Value European Journal of Marketing, 33(3/4): Fisher, R.J. ve Wakefield, K. (1998) Factors Leading to Group Identification: A field Study of Winners And Losers Psychology and Marketing, 15: Garvin, D. (1983) Quality on The Line Harvard Business Review, 61: Gencer, T. ve Aycan, A. (2008) Seyircilerin Profesyonel Futbol Müsabakalarına Katılım Kararını Etkileyen Değişkenler Üzerine Bir İnceleme Ege Akademik Bakış, 8(2): Gustafson, R. (2001) Product Brands Look Set to Gain New Advantage Marketing, 5:1-20. Giulianotti, R ve Robertson, R. (2004) The Globalization of Football: A Study in The Glocalization of The Serious Life The British Journal of Sociology, 55(4): Güllü, M. ve Güçlü, M.(2006) Ortaöğretim Öğrencilerinin Taraftarı Oldukları Spor Takımları İle Özdeşleşmelerinin İncelenmesi 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı, Günay, N. ve Tiryaki, Ş. (2003) Spor Taraftarı Özdeşleşme Ölçeğinin (STÖÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1: Harolle, M., Trail, G., Rodriguez, A. ve Jordan, J. (2010) Conative Loyalty of Latino and Non-Latino Professional Baseball Fans Journal of Sport Management, 24:

9 Taraftarların Takımlarla Özdeşleşme Düzeylerinin, Takımların Lisanslı Ürünlerine Yönelik Kalite Algısı ve Satın Alma Niyetine Etkisi Hinckley, S. (2004) Team Apparel Contracts: Licensing Can Help Maximize Benefits Athletic Administration, 39,57. Hoffer, E. (1988) Kesin İnançlılar Kitle Hareketlerinin Anatomisi 4.Baskı, İstanbul, Akran Yayınları. Jacoby, J. ve Olson, J. (1985) Perceived Quality, Lexington Books, Lexington, MA. Kolah, A. (2005) Maximizing Revenue from Licensing and Merchandising, Sport Business Group, London. Kwak, D.K. ve Kang, J. (2009) Symbolic Purchase in Sport: The Roles of Self-Image Congruence and Perceived Quality Management Decision, 47(1): Kwon, H. (2002) An Investigation of The Pschosocial and Financial Factors Influencing The Impulse Buying of Sport Team Licensed Merchandise Basılmamış Doktora Tezi, The Ohio State University. Kwon, H. ve Armstrong, K.L. (2006) Impulse Purchases of Sport Team Licensed Merchandise: What Matters? Journal of Sport Management, 20: Mitra, D. ve Golder, P.N. (2006) How Does Objective Quality Affect Perceived Quality? Short-Term Effects, Long-Term Effects and Asymmetries Marketing Science, 25: Monroe, K. ve Krishnan, R. (1985) The Effect of Price on Subjective Product Evaluations Olson et al (eds.) Perceived Quality, Lexington, Lexington Books. Parasuraman, A., Zeithaml, V. ve Berry, L. (1996) The Behavioral Consequences of Service Quality Journal of Marketing, 60: Pierpoint, B. (2000) Heads above Water: Business Strategies for a New Football Economy Garland et al. (eds.) The Future of Football Challenges for the Twenty- First Cen-tury, London, Frank Cass Publishers. Shank, M.D. (1999) Sport Marketing, Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall. Spears, N. ve Singh, S.N.(2004) Measuring Attitude Toward The Brand and Purchase Intentions Journal of Current Issues and Research in Advertising, 26(2): Stevens, J. (1996) Applied Multivariate Statistics for The Social Sciences, 3rd Edition, New Jersey, Mahwah, Lawrence Erlbaum. Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (2007) Using Multivariate Statistics, 5th Edition, Boston, Pearson Education. The National Post(2004) Real Madrid Claims Top Spot With Euros 138M in Sports Marketing The National Post, FP3, 2004/7/20. Tsiotsou, R. (2006) The Role of Perceived Product Quality and Overall Satisfaction on Purchase Intentions International Journal of Consumer Studies, 30: Underwood, R., Bond, E. ve Baer, R.(2001) Building Service Brands Via Social Identity: Lessons From The Sports Marketplace, Journal of Marketing Theory & Practice, 9(1):1-13. Yavaş, Ö. (2005) Sporun Ekonomi İçerisindeki Yeri Ve Spor Pazarlama: Üç Büyük Spor Kulübünde Uygulamalı Bir Araştırma Yüksek Lisans Tezi, Edirne Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Walvin, J. (2001) The Only Game: Football in Our Times, London, Pearson. Wann, D.L. (1997) Sport Psychology, New Jersey, Prentice Hall, Inc. Wann, D.L ve Branscombe, N.R. (1993) Sports Fans: Measuring Degree of Identification With Their Team International Journal of Sport Psychology, 24(1):17. Wann, D., Walker, R., Cygan, J., Kawase, I. ve Ryan, J. (2005) North American Journal of Pyschology, 7(3): Zeithaml, V. (1998) Consumer Perception of Price Quality and Value: A Means End Analysis and Synthesis of Evidence Journal of Marketing, 52:

10

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir Küreselleşme ve Küresel Marka Algısının Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi 1 Effects of Globalozation and Global Brand Perception to Purchase

Detaylı

LİSANSLI SPOR ÜRÜNLERİNİN ALGILANAN DEĞER BİLEŞENLERİNİN SATIN ALMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ: TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK ÜÇ FUTBOL KULÜBÜNÜN İNCELENMESİ

LİSANSLI SPOR ÜRÜNLERİNİN ALGILANAN DEĞER BİLEŞENLERİNİN SATIN ALMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ: TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK ÜÇ FUTBOL KULÜBÜNÜN İNCELENMESİ Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17 (1) 2016, 51-66 LİSANSLI SPOR ÜRÜNLERİNİN ALGILANAN DEĞER BİLEŞENLERİNİN SATIN ALMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ: TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK ÜÇ FUTBOL KULÜBÜNÜN İNCELENMESİ LICENSED SPORTS

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

Doç. Dr. Eyyup Yaraş

Doç. Dr. Eyyup Yaraş Doç. Dr. Eyyup Yaraş ÖZGEÇMİŞ 1. Genel Yazışma Adresi: Tel: +90 242 310 6401 E-Posta: 2. Eğitim: Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Kampus Antalya / TÜRKİYE eyaras@akdeniz.edu.tr

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

TAKIM ÖZDEŞLEŞME DÜZEYİ İLE PROFESYONEL FUTBOL MÜSABAKALARINA SEYİRCİ OLARAK KATILIM KARARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

TAKIM ÖZDEŞLEŞME DÜZEYİ İLE PROFESYONEL FUTBOL MÜSABAKALARINA SEYİRCİ OLARAK KATILIM KARARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ AYCAN, A., POLAT, E., UÇAN, Y., Takım Özdeşleşme Düzeyi İle Profesyonel Futbol Müsabakalarına Seyirci Olarak Katılım Kararını Etkileyen Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi SPORMETRE Beden Eğitimi

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ. Uygulama (Saat) G

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ. Uygulama (Saat) G KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ Dersin Adı İSTATİSTİK I Dersin Kodu Teori Uygulama Laboratuvar AKTS Kredisi G 201

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki The Relationship Between Brand Personality and Brand Equity on Football Shoes Yavuz Yıldız 1,, Özge Güngörür 2,

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

SPOR TOTO SÜPER LİG DE REKABET DENGESİ Taslak Metin-1

SPOR TOTO SÜPER LİG DE REKABET DENGESİ Taslak Metin-1 1 SPOR TOTO SÜPER LİG DE REKABET DENGESİ Taslak Metin-1 Yrd.Doç.Dr. Şenay AÇIKGÖZ Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü asenay@gazi.edu.tr 20.01.2012 1. Giriş Günümüzde

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

FARKLI ÜNİVERSİTELERDEKİ SPOR TARAFTARLARININ TAKIMLARI İLE ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİ

FARKLI ÜNİVERSİTELERDEKİ SPOR TARAFTARLARININ TAKIMLARI İLE ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİ 76 FARKLI ÜNİVERSİTELERDEKİ SPOR TARAFTARLARININ TAKIMLARI İLE ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİ Mehmet DEMİREL 1 Bengü GÜVEN KARAHAN 2 Hüseyin ÜNLÜ 3 Özet Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencisi olan spor taraftarlarının

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Sema BEHDİOĞLU E-posta : sema.behdioglu@dpu.edu.tr Telefon : 0 (274) 265 20 31-2116 Öğrenim Bilgisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Yüksek Anadolu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK. 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982. 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK. 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982. 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ulaştırma ve Lojistik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles

Detaylı

Takıma psikolojik bağlılık ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması

Takıma psikolojik bağlılık ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması Cilt:8 Sayı:1 Yıl:2011 Takıma psikolojik bağlılık ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması Ersin Eskiler 1 İhsan Sarı 2 Fikret Soyer 3 Özet Bu çalışmanın amacı, Mahony ve diğ. (2000)

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA MARKAYA GÜVENİN ONLİNE MARKALARIN İMAJI ÜZERİNDEKİ ROLÜ

İNTERNET ORTAMINDA MARKAYA GÜVENİN ONLİNE MARKALARIN İMAJI ÜZERİNDEKİ ROLÜ İNTERNET ORTAMINDA MARKAYA GÜVENİN ONLİNE MARKALARIN İMAJI ÜZERİNDEKİ ROLÜ Volkan DOĞAN *, vodogan@ogu.edu.tr Behçet Yalın ÖZKARA *, bozkara@ogu.edu.tr Bu araştırmanın amacı; markanın İnternet sitesine

Detaylı

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zekeriya GÖKTAŞ Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doçent ( 2013 ) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Gazi

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi. Diğer tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Tedarik Zinciri: Hizmet Örneği. Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş

Tedarik Zinciri Yönetimi. Diğer tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Tedarik Zinciri: Hizmet Örneği. Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Doç. Dr. Kazım Sarı Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Beykent Üniversitesi İşletmeler daima müşteri gereksinimlerini rakiplerinden

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU Çalışanların Beklenti ve Yükümlülüklerinin İşgücü Verimliliğine Etkilerinin Psikolojik Sözleşme Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara Sanayi Odası Üyeleri Örnekleminde Bir Araştırma Doç.Dr. Yavuz

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Bahar-2015 Cilt:14 Sayı:53 (232-241) www.esosder.org ISSN:1304-0278 Spring-2015 Volume:14 Issue:53 TAKIMLARIN LĐSANSLI ÜRÜNLERĐ

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Doç. Dr. Kazım Sarı Endüstri Müh. (İngilizce) Bölümü Beykent Üniversitesi Bu bölümün hazırlanmasında faydalanılan temel kaynaklar, 1. Simchi-Levi, D., Kaminsky,

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

SPOR TURİZMİNDE HİZMET KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DAKİ FUTBOL KAMPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

SPOR TURİZMİNDE HİZMET KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DAKİ FUTBOL KAMPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Ekim 2011, XVI(4), 31-39 SPOR TURİZMİNDE HİZMET KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DAKİ FUTBOL KAMPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA H. Pınar SALAHOĞLU*, Bülent

Detaylı

Geleneksel mağazalar ile internetten alışverişte değer algısı ve satın alma niyeti: Bir karşılaştırma

Geleneksel mağazalar ile internetten alışverişte değer algısı ve satın alma niyeti: Bir karşılaştırma İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt/Vol:41, Sayı/No:1, 2012, 13-30 ISSN: 1303-1732 www.ifdergisi.org 2012 Geleneksel

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD)

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Yazım Kuralları: Çalışmanın metni 12 punto, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslı şekilde, MS Word programında yazılmalıdır.

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Murat Yalçın Beşiktaş 2. Doğum Tarihi : 08.08.1978 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Spor Yöneticiliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü 5.Ders Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü överek kapı kapı dolaşarak satış yapanları akla

Detaylı

Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği

Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği 6.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Bölümlendirme

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öğr. Gör. Can KARAOSMANOĞLU Yaşar Üniversitesi - MYO Marina ve Yat İşletmeciliği Programı Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU

Detaylı

Finansal Başarı Karşılaştırması 2013/6-2015/6

Finansal Başarı Karşılaştırması 2013/6-2015/6 Finansal Başarı Karşılaştırması 2013/6-2015/6 Çalışmanın Amacı ve Kapsamı Futbol, Türkiye'de ve dünyada her geçen gün giderek büyürken beraberinde yeni sektörler yaratan devasa bir ekonomik yapı haline

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

FUTBOL TARAFTARLARININ MARKA DEĞERİ YARATMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

FUTBOL TARAFTARLARININ MARKA DEĞERİ YARATMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA FUTBOL TARAFTARLARININ MARKA DEĞERİ YARATMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özden TAŞĞIN ** Murat TEKİN *** ÖZET Bu araştırmanın amacı; profesyonel spor kulüplerinin marka değerine tüketicilerin verdikleri katkı

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

FUTBOL TARAFTARLARININ SPONSOR MARKALARA İLİŞKİN TUTUM, SATIN ALMA NİYETİ VE TAKIMLA ÖZDEŞLEŞMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

FUTBOL TARAFTARLARININ SPONSOR MARKALARA İLİŞKİN TUTUM, SATIN ALMA NİYETİ VE TAKIMLA ÖZDEŞLEŞMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2014, CİLT XXXVI, SAYI II, S. 145-158 Doi No: 10.14780/iibd.75351 FUTBOL TARAFTARLARININ SPONSOR MARKALARA İLİŞKİN TUTUM, SATIN ALMA NİYETİ VE TAKIMLA ÖZDEŞLEŞMELERİ

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SERVQUAL YÖNTEMİ VE BİR HİZMET İŞLETMESİNDE UYGULAMASI Doç. Dr. Zeynep FİLİZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi zfiliz@ogu.edu.tr Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

Dr. Erden Or. : İnönü Cad. Mercan Sok. STFA B-8 D.16 : +90 530 694 89 86. UEFA Futbol Yönetimi Diploma Programı

Dr. Erden Or. : İnönü Cad. Mercan Sok. STFA B-8 D.16 : +90 530 694 89 86. UEFA Futbol Yönetimi Diploma Programı Dr. Erden Or : İnönü Cad. Mercan Sok. STFA B-8 D.16 : +90 530 694 89 86 Kozyatağı/İstanbul/ Türkiye : erden_or@hotmail.com Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi 25/07/1975 Doğum Yeri İstanbul Medeni Durumu Evli

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

SEYİRCİ KATILIM KARARI ÖLÇEĞİ NİN (SKKÖ) DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ

SEYİRCİ KATILIM KARARI ÖLÇEĞİ NİN (SKKÖ) DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 2B0033 SPORTS SCIENCES Received: February 2009 Accepted: September 2009 Series : 2A ISSN : 1308-7266 2009

Detaylı

TÜRKİYE SÜPER LİGİ NİN MARKA DEĞERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEMİNİN VE PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE SÜPER LİGİ NİN MARKA DEĞERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEMİNİN VE PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Araştırma) TÜRKİYE SÜPER LİGİ NİN MARKA DEĞERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEMİNİN VE PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Musa PINAR 1 Sinan NARDALI 2 3 Sanem ALKİBAY 4 Tülay GİRARD 5 ÖZ Günümüzün küresel rekabet

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Sponsorluğunuzu Ölçmeye Hazır mısınız?

Sponsorluğunuzu Ölçmeye Hazır mısınız? Sponsorluğunuzu Ölçmeye Hazır mısınız? Burçin Bakkaloğlu KMG YK Üyesi Koordinatör Türk Sporu Sponsoruyla Buluşuyor 5 Aralık 2006, Hilton Convention Center, İstanbul Tüketiciye Sponsorluk Nedir Sorusu Anlamlı

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.)

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Dilek Sağlık Özçam 2. Doğum Tarihi: 06.04.1966 3. Ünvanı: Yrd.Doçent.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Gıda Müh. ODTÜ 1989 Y. Lisans (MBA) İşletme

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Kurma Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Nedir? Araştırmacının ilgilendiği bir konuda ispatlanmamış bir önerme

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir İnteraktif Pazarlama Alanındaki Çalışmalara İlişkin Sistematik Bir Literatür Taraması - Özet Bildiri - Sefa Emre Yılmazel 1 Anahtar Kelimeler:

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY

Detaylı

Effect of Quality Perception for Psychological Commitment, Identification Levels Licensed Products on Purchase Intention of the Supporter*

Effect of Quality Perception for Psychological Commitment, Identification Levels Licensed Products on Purchase Intention of the Supporter* Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS) www.stracademy.org/jocress ISSN: 2547-9644 Year: 2016 Volume: 6 Issue: 1 Effect of Quality Perception for Psychological Commitment, Identification

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 1989 Y. Lisans (MBA)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 1989 Y. Lisans (MBA) . Adı Soyadı: Ayşe Gönül Demirel ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi: 7.5.966. Ünvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 989 Y. Lisans (MBA) İşletme(Yönetim

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

TARAFTARLARIN SPOR KULÜPLERİNDEKİ LİSANSLI ÜRÜN PAZARLAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TUTULAN TAKIM DEĞİŞKENİNE GÖRE SATIN ALMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ *

TARAFTARLARIN SPOR KULÜPLERİNDEKİ LİSANSLI ÜRÜN PAZARLAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TUTULAN TAKIM DEĞİŞKENİNE GÖRE SATIN ALMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ * ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN: 1308 9196 Yıl : 5 Sayı : 9 Haziran 2012 TARAFTARLARIN SPOR KULÜPLERİNDEKİ LİSANSLI ÜRÜN PAZARLAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TUTULAN TAKIM DEĞİŞKENİNE

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi TR-06590 Cebeci, Ankara Tel.: (0312) 319 77 20 den 340 Faks: (0312) 319 77 36 E-posta: kibritci@dialup.ankara.edu.tr URL: http://dialup.ankara.edu.tr/~kibritci/

Detaylı

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Mesut ÇAKIR Adnan Menderes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yrd.Doç.Dr. E-posta: mcakir@adu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

Kamu Ve Özel Banka Müşterilerinin. Değerlendirilmesi: Bir Alan Araştırması

Kamu Ve Özel Banka Müşterilerinin. Değerlendirilmesi: Bir Alan Araştırması Kamu Ve Özel : Bir Alan Araştırması Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi oguz@kku.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi makbolat@sakarya.edu.tr

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı