2007 S Projelerden, Haberlerden Seçki. Mutlu Evi, Bitez, Bodrum. Barajas Havaliman, Madrid, spanya. K sa... K sa... K sa...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2007 S.301-313. Projelerden, Haberlerden Seçki. Mutlu Evi, Bitez, Bodrum. Barajas Havaliman, Madrid, spanya. K sa... K sa... K sa..."

Transkript

1 2007 S Esenbo a Havaliman, Ankara Essa Proje Dan flmanl k ve Teknik Hizmetler fl Ortakl Sonsuzluk: akan zaman içinde küçük bir çizgi olmak... Havaliman n n tasar m sürecinde en etkili temalardan biri buydu. Mevlana Kültür Merkezi, Konya Hasan fiener, Hasan Dörter Mevlana Kültür Merkezi; Konya da gerçeklefltirilmekte olan Mevlana ile ilgili bütün etkinliklerin, anlam ve ifllevine uygun mekânlarda ve bir arada yap lmas n sa lamay amaçlar. santralistanbul, Silahtara a, stanbul Konsept Tasar m: Emre Arolat (EAA), hsan Bilgin ( stanbul Bilgi Üniversitesi) Nevzat Say n (NSMH) Ça dafl Sanatlar Müzesi, E itim Yap lar Emre Arolat (EAA), Nevzat Say n (NSMH) Eylül ay nda aç lan Bilgi Üniversitesi santralistanbul kampus projesine, mimarlar n n projeyi bir bütün olarak ele ald yaz ve kampustaki önemli yap lar n ayr nt lar yla yer veriyoruz. stanbul Çevre Düzeni Plan n n iptali için dava Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i ne (TMMOB) ba l odalar, 1/ ölçekli stanbul Çevre Düzeni Plan n n iptali için stanbul dare Mahkemesi ne baflvurdu. TOK, 2007 için 250 bin konutluk program yapt Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl (TOK ), y llar aras ndaki üç y ll k dönemi kapsayan etkinlik raporunu aç klad. Konut seferberli iyle y llar aras nda, 81 il ve 241 ilçede olmak üzere toplam 572 flantiyede konuta ulafl ld belirtilen aç klamada, bu rakam n 100 bini aflk n nüfuslu 10 adet flehir anlam na geldi i ifade edildi. Kad köy de yeni bir cami giriflimi Büyükflehir Belediye Meclisi CHP li üyelerin itiraz na karfl n Selamiçeflme de vak flara ait arazide cami yap lmas n kararlaflt rd. Kad köy Belediye Baflkan Selami Öztürk, karar mahkemeye tafl d.. YEM den yeni bir baflvuru adresi: santiyeciler.com Türkiye de önemli yap projelerinin uygulama sorumlulu unu üstlenmifl flantiyecileri ve projelerini genifl kesimlere tan tmay amaçlayan fiantiyeciler Sanal Arflivi santiyeciler.com, Yap -Endüstri Merkezi ve KONE iflbirli iyle yay n yaflam na bafll yor. Deprem Konseyi kald r ld Türkiye nin 1999 da yaflad deprem felaketinin ard ndan Baflbakanl k genelgesiyle 2000 de oluflturulan Ulusal Deprem Konseyi (UDK), yine Baflbakanl k genelgesiyle la vedildi. Konut finasman sistemi Mortgage yasalaflt Kamuoyunda Mortgage olarak bilinen konut finansman sistemine iliflkin tasar 21 fiubat gecesi TBMM Genel Kurulu nda kabul edilerek yasalaflt. Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer, dar gelirliyi kira öder gibi ev sahibi yapmay amaçlayan ipotekli konut finansman (Mortgage) yasas n onaylad. TOK ye büyük yetki Gecekondu Kanunu nda Bay nd rl k Bakanl na verilmifl olan hak, yetki ve görevler TOK ye devredilecek. Eric Owen Moss, 2-6 May s 2007 tarihleri aras nda yap lan 30. Uluslararas Yap 2007 stanbul Fuar nda bir konferans verdi. YAPI Dergisi dostlar yla nice 300 lere yay nda Türkiye de mimarl k yay nc l, Eylül ay ndan itibaren sanal ortamda yepyeni bir kayna a kavufltu. Kamu hale Kanunu de iflikli ine siyaset tepkisi AKP hükümeti zaman nda 7 kez de ifltirilen ve yeniden de ifltirilmesi planlanan Kamu hale Kanunu nda yap lmas tasarlanan de iflikli e Say fltay Denetçileri Derne i nden (SAYDER) tepki geldi. Karadeniz sahil yolu aç ld Bay nd rl k ve skân Bakan Faruk Özak n namus belas ve ak ls z proje olarak nitelendirdi i, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m n sellerde etken itiraf yla hatal buldu u, Çevre ve Orman Bakan Osman Pepe nin ise Yapan n elleri k r ls n dedi i Karadeniz Sahil Yolu, inflaata karfl kamuoyu direniflinin baflar ya ulaflt yer olan Ordu da aç ld. Mimar Kemaleddin Bey in an t mezar aç ld Mimar Kemaleddin in Bayezid Camisi Haziresi nde bulunan ve tasar m Can Çinici ve Zeynep Mennan taraf ndan yap larak yeniden düzenlenen an t mezar n n aç l fl, mimar n ölüm y ldönümü olan 13 Temmuz Cuma günü törenle yap ld. AKM 1. Derece Kültür Varl olarak tescil edildi stanbul 2 No lu Koruma Kurulu, Atatürk Kültür Merkezi ni 1.derece kültür varl olarak tescil etti. Daha önce kültür varl olarak tescil edilen AKM nin, yenilenme projeleri için grubunun belirlenmesi gerekiyordu. Bu amaçla konuyu ele alan koruma kurulu, kültür merkezini simge de eri dolay s yla birinci dereceden kültür varl olarak tescilledi. lk KUDEB kuruldu stanbul daki tarihi yap tlar n restorasyonuna a rl k veren Büyükflehir Belediyesi, bu amaçla 2007 y l nda Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlü ü nü (KUDEB) kurdu. Tatilya binas y k l yor Beylikdüzü nün bir simgesi olarak E5 yolunun kenar n süsleyen Tatilya Binas n n y k m na bafllan yor. Y k m n amac bir Alman flirketine Tatilya arsas n n bir al flverifl merkezi infla edilmek üzere kiralanmas. Tarlabafl ve Balat kentsel dönüflüm projeleri Beyo lu ndaki Tarlabafl semti için en iyi teklifi veren Çal k Holding e ba l GAP nflaat, toplam 3 bin binay kapsayan ve 1 milyar dolara mal olmas öngörülen rehabilitasyon projesinin 278 binal k ilk evresi için 100 milyon dolarl k bir proje haz rlad. Öte yandan Fatih Belediye Baflkanl, Fener ile Ayvansaray aras ve sahil kesimi yenileme alanlar için ihale açt. Mutlu Evi, Bitez, Bodrum Ersen Gürsel, Haluk Erar-EPA Mimarl k Yap, zeytin a açlar aras nda farkl tafl örgüsü ve ahflap yap malzemeleriyle, do al çevrenin içinde onun bir eleman olarak yerini alm flt r. Berlin Merkez Gar, Almanya Meinhard von Gerkan, Jürgen Hillmer Tasar m GMP Architects e ait olan Berlin Merkez Gar Avrupa n n en büyük tren istasyonu olma özelli ini tafl yor. Barajas Havaliman, Madrid, spanya Richard Rogers Partnership, Estudio Lamelia Ortakl Barajas Havaliman yeni terminal binas tasar m dört temel ilkeye dayan yor: çevreyle bütünleflme, enerji, mekânsal alg lanabilirlik ve esneklik. Mercedes-Benz Müzesi, Stuttgart, Almanya UN Studio Mercedes-Benz Müzesi nin strüktürü bir yonca yapra gibi kurgulanm fl: çizgi, yüzey ve hacim aras ndaki s n rlar kayboluyor. Marqués de Riscal fiarap Evi, Elciego, spanya Gehry Partners, LLP Marqués de Riscal fiarap Evi, Gehry nin ortaya koydu u yenilikçi çizgiler ve yüzeylerin ulaflt son noktay ifade ediyor. 14 YAPI 350 OCAK 2011 YAPI 350 OCAK

2 2008 S Büyük Efes Oteli, zmir Has Mimarl k / NBBJ Yeni mimari projeler haz rlan rken en çok Büyük Efes Oteli nin zmir için tafl d anlam ve önem üzerinde duruldu. Otelin mimari karakteriyle bütünleflen, olabildi ince yal n mimarl k çözümleri arand. ODTÜ KKTC Kampusu Yurt Binalar, Güzelyurt, KKTC Hükümet stanbul u finans merkezi yapacak Hazineden Sorumlu Devlet Bakan Mehmet fiimflek, stanbul u finans merkezi yapmay istediklerini, bunun için Merkez Bankas n n da stanbul a tafl naca n, bu konuda gerekirse yasa de iflikli i de yap labilece ini aç klad. Türkiye nin ilk antik gemi koruma laboratuvar aç ld 2-B geri geliyor Baflbakan Tayyip Erdo an baflkanl nda 18 Ocak ta toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu nda (MYK) 10. Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer in veto etti i ve 2-B olarak adland r lan, orman vasf n kaybetmifl Hazine arazilerinin sat fl için yeniden çal fl lmas ilke olarak benimsendi Merkez Bankas n stanbul a tafl yacak plan onayland Sultanahmet te Bizans kal nt lar üzerine otel inflaat Sultanahmet teki Four Seasons Oteli nin, bitifli indeki Osmanl ve Roma döneminden kalma tarihi kal nt lar n bulundu u arazi üzerinde genifllemesine izin veren dönemin stanbul 1 No lu Kültür ve Tabiat Varl klar Koruma Kurulu ile ilgili soru iflaretleri art yor. Otelin genifllemesine onay veren 5 kifliden dördünün belediye çal flan olmas n n yasa ihlali oldu u ortaya ç kt. stanbul un UNESCO s nav Dünya Kültür Miras listesinden ç kar lma tehlikesiyle karfl karfl ya kalan stanbul da inceleme yapacak olan UNESCO Dünya Miras Komitesi heyeti, birçok önemli projeyi gözden geçirecek. stanbul daki sit alanlar n n yönetimi, Süleymaniye ve Sultanahmet teki uygulamalar araflt racak heyetin gündeminde, Marmaray, Haliç Köprüsü, Galataport, Haydarpafla, Dubai Tower ve 3. köprü projeleri de bulunuyor. Yenikap eserleri için müze yap lacak Türkiye Kyoto Protokolü nü imzalayacak TBMM Çevre Komisyonu Baflkan, AK Partisi Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, Türkiye nin k sa bir süre içinde Kyoto Protokolü nü imzalayaca n söyledi. Ekolojik Mimarl kta Somut Ad mlar Yap -Endüstri Merkezi taraf ndan düzenlenen Ekolojik Mimarl kta Somut Ad mlar Sempozyumu, 4 Nisan 2008 Cuma günü YEM Etkinlik Merkezi nde gerçeklefltirildi. Mimarl kta sürdürülebilirli in önemi ve ekolojik tasar m n gereklili inin vurguland sempozyumda Türk ve yabanc mimarlar n araflt rmalar, çal flmalar, projeleri ve öngörüleri üzerine sunumlar gerçeklefltirildi. YEM in 40. Y l kutland Büyükflehirlerde iki binadan biri kaçak Say fltay Baflkanl, Büyükflehir Belediyelerinde Altyap Faaliyetleri Koordinasyonu konulu bir rapor haz rlad. Rapor kapsam nda, büyükflehir belediyeleri, büyükflehir s n rlar ndaki öteki belediyelerle su-kanalizasyon, gaz, elektrik ve telekomünikasyon hizmetlerini yürüten kurum ve kurulufllar n y llar ndaki faaliyetlerini incelendi. Büyükflehirlerde yüzde 50 dolay nda kaçak yap bulundu unun vurguland raporda, Kaçak yap oranlar, stanbul da yüzde 70, Ankara da yüzde 30-40, zmir de yüzde 60 olarak ifade edilmektedir. Üstelik bu oranlar, kesin veriler olmay p yetkililerin tahminlerini yans tmaktad r denildi. Haydarpafla yok olur Tarihi Haydarpafla Gar n da içine alan 110 hektarl k alanda 70 katl çok say da gökdelenin yap lmas n n önünü açan Haydarpafla Manhattan projesi için ilk ihale 19 Temmuz günü yap ld. fievki Vanl y yitirdik Türk mimarl na düflün ve uygulama alan nda önemli katk larda bulunan fievki Vanl y 28 Temmuz Pazartesi akflam yitirdik. Türkiye de mimarl k örgütlenmesinin 100. y l nda Emin Onat ve Sedad Hakk Eldem an lacak Barcelona da Dünya Mimarl k Festivali yap ld Aylard r beklenen ve bu y l ilki düzenlenen WAF Dünya Mimarl k Festivali Ekim aras nda Barselona da gerçekleflti. Memet Fuat Elefltiri/ nceleme, Deneme ve Yay nc l k Ödülü YEM Yay nlar n n Ekolojik Gökdelen in mucidi Ken Yeang Yap -Endüstri Merkezi ndeydi ODE Yal t m ana sponsorlu unda 23 May s 2008 Cuma günü Yap -Endüstri Merkezi nde düzenlenen konferans kapsam nda mimarl kta ekoloji ve sürdürülebilirli i bu kez de dünyaca ünlü mimar Dr. Ken Yeang Yeflil Tasar m ve Planlama konusunu gündeme getirdi. Koç Üniv. Anadolu Medeniyetleri Araflt rma Merkezi, stanbul Fahrettin Ayanlar (müellif mimar) Var olan binalar n yenilenmesinden oluflan bu proje, önceden yap lm fl olan çarp k yap laflman n nas l düzeltilece ine, de ifltirilmeye ve düzeltilmeye çal fl lan Beyo lu na bu konuda nas l katk da bulunulaca na küçük bir örnek. Afrodisyas Ek Müzesi, Geyre, Ayd n BMW Dünyas, Münih, Almanya Coop Himmelb(l)au- Wolf D. Prix/W. Dreibholz & Partner ZT GmbH Tek bir çat alt nda birbirine ba l birçok yap y bar nd ran BMW Welt (BMW Dünyas ), aç k ve saydam mekânlar yla, otomobil tutkusuna yeni bir tan m getiriyor. Bektafl Mimarl k flli i, Cengiz Bektafl, Y. Müh. (Mimar) Antik ça n en önemli heykel okulu olan Afrodisyas ta bundan 18 y l önce bir müze yap lm flt, ama çok küçüktü. Daha sonra yap lacak büyük müzenin yerine, eskisine ek bir müze yap lmas ; burada Sebastion yontular n n sergilenmesi kararlaflt r ld. Meydan Al flverifl Merkezi, Ümraniye, stanbul TEKTON KA Mimarl k Semra Teber Yener ODTÜ Kuzey K br s Kampusu Yurt Binalar n n mimari tasar m nda belirleyici temel ö eler, s cak iklim koflullar ve yaflamsal bir ölçekte sosyalleflme gereksinimi olarak s ralanabilir. UICB 50. y ldönümünü stanbul da kutlad Yap -Endüstri Merkezi nin 1970 y l ndan bu yana üyesi oldu u Uluslararas Yap Merkezleri Birli i International Union of Building Centres (UICB) 50. kurulufl y ldönümünü, Türk yap sektörünün önde gelen adlar yla birlikte stanbul da kutlad. Coop Himmelb(l)au- Wolf D. Prix/W. Dreibholz & Partner ZT GmbH Tek bir çat alt nda birbirine ba l birçok yap y bar nd ran BMW Welt (BMW Dünyas ), aç k ve saydam mekânlar yla, otomobil tutkusuna yeni bir tan m getiriyor. 16 YAPI 350 OCAK 2011 YAPI 350 OCAK

3 2009 S Yal n Kaya Evi Assos, Ayvac k, Çanakkale Coflkun Karadeniz 250 m 2 lik konut, aç k ve yar -aç k mekânlar belirlemek ve rüzgâr-günefl etkilerinden korumak amac ile yaklafl k 5x50 metre uzunlu unda bir duvar gibi kullan lm flt r. AR-GE Binas, Gebze Ergino lu&çal fllar Bir biliflim ve teknoloji üretim merkezi olarak tasarlanan yap, arazi konumu, manzara ve yönler do rultusunda giriflte tek, büro cephesinde dört katl bir kurgu içerisinde planlanm flt r. 2-B arazileri için sat fl ve TOK ye devir yolu aç ld Kamuoyunda 2-B olarak adland r lan orman vasf n yitirmifl Hazine arazilerinden üzerinde yap laflma bulunanlardan 400 m 2 ye kadar olanlar n tümünün rayiç bedel üzerinden hak sahiplerine sat lmas na ya da Maliye Bakanl eliyle TOK ye devrine olanak getiren düzenleme TBMM Genel Kurulu nda 26 fiubat 2009 günü kabul edilerek yasalaflt. Bedava kömür kirlili i Frans z bas n nda Fransa n n önde gelen gazetelerinden Le Monde, Türkiye deki bedava da t lan kömürün, kirlili i kayg verici düzeylere ç kard n belirterek, Türkiye kara bir tabakayla kapl ifadesini belirtti. stanbul Çevre Düzeni Plan stanbul un anayasas say lan, stanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasar m Merkezi ( MP) taraf ndan haz rlanan Çevre Düzeni Plan belediye meclisinde oyçoklu u ile kabul edildi. Plana göre Tuzla, Silivri ve Kartal kentin yeni çekim merkezleri olacak. Daha önce Çorlu da infla edilmesi düflünülen stanbul un 3. havaliman topografik uygunlu u ve düz bir mekân olmas nedeniyle Silivri ye yap lacak. Haydarpafla Liman kruvaziyer liman olarak planlan rken Haydarpafla Gar n n arkas ndaki alan turizm ve kültür alan olarak kullan lacak. Turgut Cansever i yitirdik A a Han Mimarl k Ödülü nü üç kez alm fl tek mimar olan Turgut Cansever, 22 fiubat 2009 günü stanbul da yaflama veda etti. Sel Karadeniz i vurdu: Kader de il ihmal Do u Karadeniz de y llard r bir türlü önlenemeyen sel bask nlar Temmuz ay içinde 8 kiflinin ölümüne yol açt. Ordu nflaat Mühendisleri Odas Baflkan Bahri Özüdo ru, Karadeniz Otoyolu nun yanl fl planlanmas n n ve deniz dolgusu ile yap lmas n n da felaketlerin nedenlerinden biri oldu unu belirtti. Demiryolu uzunlu unda sonuncu, demiryolu kazalar nda birinciyiz Ulafl mda Demiryolu Gerçe i adl bir rapor haz rlayan TMMOB Makina Mühendisleri Odas Genel Sekreteri Ali Ekber Çakar, demiryolu uzunlu u aç s ndan Avrupa s ralamas nda en sonda yer alan Türkiye nin, demiryolu kazalar nda ise birinci oldu unu belirtti. Yaflas n Mimari nin yay n tamamland Toplumda mimarl k bilincini yayg nlaflt rmak amac yla stanbul Serbest Mimarlar Derne i nin AB deste iyle FOLIA (Fragments of Living in Architecutre) projesi kapsam nda haz rlad 13 filmlik Yaflas n Mimari belgeseli A ustos ay ndan itibaren her Cumartesi saat da NTV de yay mland. Filmlerin sonuncusu 21 Kas m Cumartesi günü izlendi. Urban Age stanbul Konferans Türkiye Noterler Birli i Merkez Binas, Ankara Selim Velio lu, Umut yigün, Orkun Özüer, Murat Aksu TNB Merkez Binas günümüz mimarisinin temel sorunsal olan do al de erler ile yapma çevre ve yap ile d fl mekân bütünlü üne iliflkin olarak kullan c ya anlamlar duyumsatacak biçimde tümüyle bir letiflim Ortam olarak tasarlanm flt r. slam Sanatlar Müzesi, Doha, Katar Emirlikleri CaixaForum, Madrid, spanya Herzog&de Meuron Herzog&de Meuron un tasar m olan Madrid teki CaixaForum yap s na mimarl k elefltirmeni François Chaslin in dergimiz için kaleme ald yaz s yla yer veriyoruz. pekyol Tekstil Fabrikas, Edirne Kaliforniya Bilim Akademisi, San Francisco, ABD Renzo Piano Building Workshop Kaliforniya Bilim Akademisi nin engebeli çat yüzeyi boyunca da t lm fl pencerelerden sergi alan na do al fl k giriyor ve mekân do al yollardan havaland r l yor. Da Evleri, Kopenhag, Danimarka BIG Aps. Barselona da yap lan Dünya Mimarl k Festivali nde Konut/Bar nma kategorisinde birinci seçilen The Mountain Dwellings projesinde terasl konutlardan bir yamaç oluflturuluyor. Sulukule ve Tarlabafl projelerinde soru(n)lar 2005 y l nda yürürlü e giren 5366 say l Y pranan Tarihi ve Kültürel Tafl nmaz Varl klar n Korunmas ve Yaflat larak Kullan lmas yasas n n stanbul daki ilk uygulamalar Sulukule ile Tarlabafl bölgeleri. stanbul da 22 okul sat fla ç kar ld Valiliklere ve Milli E itim Müdürlüklerine bir genelge gönderen Milli E itim Bakanl, sat fl planlanan okullar n 10 Temmuz 2009 tarihine kadar bildirilmesini istedi. Bu 22 okul aras nda Çaml ca K z Lisesi, Kandilli K z Lisesi, Etiler Otelcilik Turizm Meslek Lisesi, Fenerbahçe Lisesi, Etiler Lisesi gibi köklü e itim kurumlar da bulunuyor. Bu plan Trakya n n sonu olacak Edirne, K rklareli ve Tekirda Kent Konseyi yöneticileri ve çevre örgütleri, stanbul Büyükflehir Belediyesi ne ba l stanbul Metropoliten Planlama Merkezi nce ( MP) haz rlanan Ergene Havzas Çevre Düzeni Plan na tepki gösterdi y l nda Urban Age, küresel kentlerin sosyal karakterleri ile fiziksel biçimleri aras ndaki iliflkiyi ele al yor ve stanbul üzerine yo unlafl yor. YEM Konferanslar : Kengo Kuma Shigeru Ban Stefan Behnish Julien de Smedt Hanif Kara Charles Jencks Sou Fujimoto Köprüye tepkiler sürüyor Tarabya-Beykoz aras na infla edilece i ortaya ç kan ve Eylül ay nda stanbul Büyükflehir Belediye ( BB) Meclisi nde görüflülmesi beklenen 3. köprü projesine tepkiler sürüyor. Ciddi(!) bir konu de il: H zl tren raydan ç kt Ankara-Eskiflehir seferini yapan Yüksek H zl Tren (YHT), Eskiflehir e yaklafl k 10 kilometre kala Hasanbey köyü yak nlar nda makas de ifltirip eski demiryolu hatt na geçerken raydan ç kt. I. M. Pei Ieoh Ming Pei nin son eseri Katar slam Sanatlar Müzesi yap s na mimarl k elefltirmeni François Chaslin in dergimiz için kaleme ald yaz s yla yer veriyoruz. Yeni Akropol Müzesi, Atina, Yunanistan EAA-Emre Arolat Architects Yüzey dilinin farkl laflmas ile görsel olarak üretim yap s ndan kopart lan idari bölümün, bu projede üretim ile daha do rudan iliflkilendirilmesiyle, farkl parçalar yerine bir büyük kitle olufltu. Bernard Tschumi, Bernard Tschumi Architects, New York&Paris Atina daki Yeni Akropol Müzesi, arkeolojik kaz alan n yukar dan izleyen bir kafe, müze ma azas, müze restoran ve Akropol manzaras na egemen bir teras sunuyor. 18 YAPI 350 OCAK 2011 YAPI 350 OCAK

4 2010 S Sabiha Gökçen Havaliman, stanbul Do an Tekeli (Dr. Y. Müh.Mimar), Dilgün Saklar (Y. Mimar), Mehmet Emin Çak rkaya (Y. Mimar), Nedim Sisa (Y. Mimar) Yap da kal c l gözeten, d fl mimaride zamana dayan kl buna karfl n ça n mimari dilini kullanan ve iç planlamada bir miktar sürprizlerden yararlanan bir mimari tasar m tercih edilmifl. Uflakl gil Evi, stanbul Mimari Tasar m ve Uygulama: Ahmet Alatafl Camdan yaflam kutusu ya da yaflam makinesi olarak tasarlanan konutun katmanl cepheleri, içerisinde yaflayan insanlar ve onlar n eflyalar n d fl etkenlerden koruyan bir deri vazifesi görürken enerji tasarrufu, yap fizi i ve konforu ile ilgili ak lc çözümler getiriyor. Trablus Kongre Merkezi, Trablus, Libya Melkân Gürsel&Murat Tabanl o lu Gücün, etkileyici sunumunun ve ayn zamanda sadeli in bir eleman olarak gerçekleflen, birçok dilin bulufltu u, dünya kültürlerine aç k bu Kongre Salonu, farkl ülkelerden gelen baflkanlar do al çevre dokusu içinde karfl layan ve temsil etti i millet için gurur kayna olan bir yap. Yap Kredi Bankas Bankac l k Akademisi, Kocaeli, Gebze Te et Mimarl k Bina, üssün üzerine kuruldu u yapay topografyaya uyum sa lay p, onun gizli kurallar n gözetirken, öte yandan aç s ve 10 metrelik radikal konsoluyla dikkat çekiyor. 60 y ld r ilk kez demiryolu yat r mlar na ayr lan pay karayollar n geçecek Bakan Y ld r m n yapt aç klamaya göre Ulaflt rma Bakanl n n yat r m bütçesinin yüzde 38 i karayolu, yüzde 39 u ise demiryolu yap m na ayr ld. Baflbakan Selçuklu mimarisi istiyormufl! Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Kuzey Ankara Projesi ni ele ald bir görüflme sonras nda Say n Baflbakan m z n bundan sonra yap lacak yap larda Selçuklu Mimarisi nin a rl kl olarak yer almas talebi var. Zaten mimarlar m z da o istikamette çal fl yor dedi. Tart flmal Haydarpafla projesi onayland stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi, 1/5000 Ölçekli Haydarpafla Gar, Liman ve Geri Sahas ile Kad köy Meydan ve Çevresi Koruma Amaçl Nâz m mar Plan n oyçoklu uyla kabul etti. 2B ler yine gündemde AKP iktidar n n sat fl na izin verdi i ve yaklafl k 25 milyar dolarl k gelir beklenen 2B arazilerinin tapuya ba lanmas için parselasyon çal flmalar bafllad. 2B çal flmalar sonucu stanbul un yüzde 3 ü el de ifltirecek. Harbiye Kültür Merkezi Muhsin Ertu rul sahnesi 16 Ocak günü aç ld Tercüman Binas na Koruma Kurulu ndan tescil Tercüman Binas n n 2. grup korunmas gerekli kültür varl olarak tescili için KUDEB taraf ndan, 4 No lu Koruma Kurulu (Tarihi Yar mada-suriçi) na yap lan baflvuru sonuçland ve 1974 y l nda mimar Günay Çilingiro lu ve Muhlis Tunca taraf ndan tasarlanm fl olan Tercüman Binas, korunmas gerekli kültür varl olarak tescil edildi. Günay Çilingiro lu nu 18 A ustos günü kaybettik. Baks Müzesi aç ld Marmaray da kara ve deniz tünelleri bulufltu Kartal Kentsel Dönüflüm Projesi ne itiraz edildi aç ld Yap Katalo u sanal ortamda 1973 y l ndan bu yana düzenli olarak yay mlanan Yap Katalo u yeni bir formatta, dijital ortamda süreklilik kazan yor. kullan c dostu, dijital bir katalog olarak düzenlendi. Dan fltay Four Seasons inflaat na dur dedi Tarihi kal nt lar üzerine yap lan Sultanahmet teki Four Seasons Oteli yle ilgili dava karara ba land. Dan fltay 6. Dairesi, CHP nin baflvurusuyla ruhsat ve imar plan n n iptaline karar veren dare Mahkemesi nin karar n onad. Belediye Kanunu nda de ifliklik önerisi TBMM de kabul edildi Anakent belediyelerinin kentsel dönüflüm ve geliflim projeleri uygulayaca alanlar geniflletmeyi amaçlayan yasa önerisi, TBMM Genel Kurulu nda kabul edildi. Kabul edilen Kentsel Dönüflüm Yasas na göre belediyeler, kentlerin her köflesini kentsel dönüflüm ve geliflim alan ilan edebilecek. Lastik Tekerlekli Tüp Geçifl Projesi onayland Lastik Tekerlekli Tüp Geçifl Projesi stanbul 4 nolu Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu taraf ndan onayland. Karayolu Bo az Tüp Tünel Geçifli Projesi, Avrupa yakas nda, Florya-Sirkeci Sahil Yolu nun (Kennedy Caddesi) Kazl çeflme mevkisinden bafllayarak, Anadolu taraf nda Ankara Devlet Yolu nun Göztepe Kavfla mevkisinde bitiyor. Konut Konferans 2010 TOK ile yurtiçinden ve yurtd fl ndan uzmanlar n kat l m yla 21 Ekim günü gerçekleflti YEM Konferanslar : Jürgen Mayer H Michel Rojkind Werner Sobek Takaharu Tezuka Paul Andreu mimar ve mühendis iflsiz Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i ne (TMMOB) ba l odalar n yaklafl k üyesi bulunuyor. Bu üyelerin yüzde 25 i, yani yaklafl k i iflsiz ya da meslek d fl alanlarda çal flmakta.. 3. Köprü nün güzergâh aç kland 3. Köprü nün güzergâh Nisan ay sonunda Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m taraf ndan aç kland. Buna göre Üçüncü Köprü Garipçe-Poyrazköy aras ndan geçecek. Üçüncü köprü BB Meclisi nde onayland, tepkiler sürüyor Sulukuleliler haklar n A HM de ar yor Europa Nostra-Türkiye Derne i kuruldu Prof. Maruf Önal yitirdik Mimarl k toplulu u çok sayg n bir üyesini, Prof. Maruf Önal 18 Ekim günü yitirdi. Bursa Sebze-Meyve ve Bal k Hali, Nilüfer, Bursa Mimari Tasar m ve Proje Müellifi: Tuncer Çakmakl Architects- Tuncer Çakmakl, (Y. Müh. Mimar) Tuncer Çakmakl Architects taraf ndan tasarlanan Bursa Sebze-Meyve ve Bal k Hali, Avrupa Yap sal Çelik Derne i- ECCS taraf ndan iki y lda bir verilen Avrupa Yap sal Çelik ödülünü ald. Centre Pompidou-Metz, Metz, Fransa Shigeru Ban Architects Europe& Jean de Gastines Architectes, Paris m 2 si bütünüyle sergilere ayr lm fl m 2 lik alan ile Centre Pompidou- Metz, 77 metrelik bir kulenin çevresinde yay lan modüler bir biçime sahip. The Yas Hotel, Abu Dabi, B.A.E. Asymptote Architecture; Hani Rashid, Lise Anne Couture Mimarl k ve mühendislik aç s ndan projenin en çok öne ç kan ö esi, 217 metre aç kl k geçen ve kristal biçimli adet döner cam panel ve çelikten üretilen e rilerden oluflan kabuk. Yeni Hollmenkollen Feneri : Kayakla Atlama Pisti, Oslo, Norveç Julien De Smedt Yeni Hollmenkollen Feneri, gelene i sürdürürken, Norveç toplumunun gelece inde ça dafl bir simgesel yap olarak Oslo peyzaj nda yerini al yor. Görkem ve sadelik aras nda bir denge kurmaya çabalarken, korudu u an tsal özelli e, ça dafl tasar m ve malzeme ile katk da bulunuyor. Avrupa Adalet Divan Binas, Lüksemburg Dominique Perrault Architecte, Paris Projede öne ç kan üç konu bulunuyor: ifllevsellik, kentsellik ve kurumsall k. Perrault nun projesi ayn zamanda kurumun simgesel önemini güçlendirmeyi de amaçl yor. 20 YAPI 350 OCAK 2011 YAPI 350 OCAK

5

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı İstanbul un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA

Detaylı

Yatay, Beyaz ve E risel

Yatay, Beyaz ve E risel 40 Yatay, Beyaz ve E risel YATAY ETK L, TEK KATLI, E R SEL B R YAPI OLAN TOB YÖNET M B NASI, BULUNDU U ARAZ N N EN YÜKSEK NOKTASINDA, MANZARAYA HAK M OLACAK fiek LDE KONUMLANMAKTADIR Prodek Mimarl k -

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas EGEM MARLIK 2007/2-61 Yap Tan t m Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas Mimari avan proje :Emre Arolat-Bünyamin Derman Mimari uygulama ve detay projeleri : Emre Arolat Architects Mesleki kontrolük

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

Adnan Menderes Havaliman D fl Hatlar Terminali ve Çok Katl Otopark

Adnan Menderes Havaliman D fl Hatlar Terminali ve Çok Katl Otopark EGEM MARLIK 2007/2-61 Yap Tan t m Adnan Menderes Havaliman D fl Hatlar Terminali ve Çok Katl Otopark Proje Müeelifi dare Yüklenici Firma flletme Ana Tafleron Statik Proje Tesisat Projesi Elektrik Projesi

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç OSMANLI DEM RYOLLARI ' takvimi, Albaraka Türk ün kültürümüze kazand rd Hicaz Demiryolu Foto raf Albümü nden derlenen foto raflardan oluflturulmufltur. Osmanl Devleti 19. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren,

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu TaşımaUlaşım

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM 2013 Temmuz (7) 1-1 08 Temmuz 2013 Pazartesi 10.00 İl Gen. Mec. Sal. 2- Saygı duruşu ve akabinde istiklal marşının okunması. * İDARİ TEKLİFLER 3- Ardeşen ilçesi Yukarıdurak köyü Köy İhtiyar Kurulu kararı

Detaylı

Bir dönem stanbul un Enerji Kayna yd

Bir dönem stanbul un Enerji Kayna yd Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Bir dönem stanbul un Enerji Kayna yd ilahtara a Elektrik Santrali, stanbul'da bulunan eski bir elektrik üretim tesisidir. 1914 y l nda, Osmanl mparatorlu u döneminde kurulan

Detaylı

TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ

TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ Proje Yeri zmir Restorasyon Projesi Es Yap fiehircilik Mimarl k Restorasyon San. Tic. Ltd. fiti. Çevre Düzenleme Projesi zmir Büyükflehir Belediyesi Etüt Proje Müdürlü

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI Y. Mimar Dekoratör Fikret Tekiner in özgün tasarımlarının teşhir edildiği ve satışa sunulduğu New Antik Sanat Galerisi Meral Beylem yönetiminde Bodrumda açıldı. Galeride

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

: Ontur Otel zmir. Yap Tan t m. Yap Ad. Ontur Otel zmir

: Ontur Otel zmir. Yap Tan t m. Yap Ad. Ontur Otel zmir EGEM MARLIK 2007/4-63 Yap Tan t m Ontur Otel zmir Yap Ad : Ontur Otel zmir Toplam nflaat alan : 6 400 m 2 Mimari+Dekorasyon : Umut nan, Efe nan (SUTE Ltd. fiti.) Statik Müh. : Can Binzet (Ayd n Pelin-Can

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA 487 YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA Kentsel mekanlarda yaşayan toplumlar yitirdikleri doğal çevrelerin özlemini çevrelerindeki

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No :28/09/2015-2591 ÇANAKKALE 8927/1-1

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Sade, Saydam, Fonksiyonel

Sade, Saydam, Fonksiyonel 36 Sade, Saydam, Fonksiyonel İZMİR BORNOVA DA YER ALAN ÖZYAVRU ELEKTRİK İDARE BİNASI, ÇEVRESİNDEKİ SAĞIR YÜZEYLERE SIRTINI DÖNMÜŞ, TEK DÜZELİK VE MONOTONLUK KAVRAMLARINI KIRMAYA ÇALIŞAN BİR YAPI NİTELİĞİNDE

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Demirtaş Organize Sanayi Müdürlüğü İmar Grubu nu 04.04.2014 tarihinde ziyaret etti. HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Hasanağa Organize

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 17. Hafta (26 Nisan 2 Mayıs 2010) 26 NİSAN 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

TA INMAZIN 5225 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TUR ZM

TA INMAZIN 5225 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TUR ZM 4 PAFTA 138 PARSEL (KALE) 2 PAFTA 43 PARSEL (KULE) L: stanbul LÇE: Sar yer YER ve ADI: Garipçe Köyü MÜLK YET: Hazine TASARRUF YETK VEREN KURUM / SAYI-TAR H Maliye Bakanl, Milli Emlak Genel Müdürlü ünün

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ MAR VE EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü 3194 Say l mar Kanunu, yerle me yerleri ile bu yerlerdeki yap la malar n; plan, fen, sa l k ve çevre artlar na uygun te ekkülünü sa lamak amac yla düzenlenmi tir. Belediye ve

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Yurtd fl Bilgi Servisi http://www.korea.net Mart 2005 Ziyaret Tasla 14~17 Nisan tarihleri aras nda Türkiye yi resmi ziyaret. Cumhurbaflkan

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Karşıyaka Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş, görev,

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ KARESİ İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 6278 ADA, 1 PARSELE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Plan Açıklama

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı