2007 S Projelerden, Haberlerden Seçki. Mutlu Evi, Bitez, Bodrum. Barajas Havaliman, Madrid, spanya. K sa... K sa... K sa...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2007 S.301-313. Projelerden, Haberlerden Seçki. Mutlu Evi, Bitez, Bodrum. Barajas Havaliman, Madrid, spanya. K sa... K sa... K sa..."

Transkript

1 2007 S Esenbo a Havaliman, Ankara Essa Proje Dan flmanl k ve Teknik Hizmetler fl Ortakl Sonsuzluk: akan zaman içinde küçük bir çizgi olmak... Havaliman n n tasar m sürecinde en etkili temalardan biri buydu. Mevlana Kültür Merkezi, Konya Hasan fiener, Hasan Dörter Mevlana Kültür Merkezi; Konya da gerçeklefltirilmekte olan Mevlana ile ilgili bütün etkinliklerin, anlam ve ifllevine uygun mekânlarda ve bir arada yap lmas n sa lamay amaçlar. santralistanbul, Silahtara a, stanbul Konsept Tasar m: Emre Arolat (EAA), hsan Bilgin ( stanbul Bilgi Üniversitesi) Nevzat Say n (NSMH) Ça dafl Sanatlar Müzesi, E itim Yap lar Emre Arolat (EAA), Nevzat Say n (NSMH) Eylül ay nda aç lan Bilgi Üniversitesi santralistanbul kampus projesine, mimarlar n n projeyi bir bütün olarak ele ald yaz ve kampustaki önemli yap lar n ayr nt lar yla yer veriyoruz. stanbul Çevre Düzeni Plan n n iptali için dava Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i ne (TMMOB) ba l odalar, 1/ ölçekli stanbul Çevre Düzeni Plan n n iptali için stanbul dare Mahkemesi ne baflvurdu. TOK, 2007 için 250 bin konutluk program yapt Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl (TOK ), y llar aras ndaki üç y ll k dönemi kapsayan etkinlik raporunu aç klad. Konut seferberli iyle y llar aras nda, 81 il ve 241 ilçede olmak üzere toplam 572 flantiyede konuta ulafl ld belirtilen aç klamada, bu rakam n 100 bini aflk n nüfuslu 10 adet flehir anlam na geldi i ifade edildi. Kad köy de yeni bir cami giriflimi Büyükflehir Belediye Meclisi CHP li üyelerin itiraz na karfl n Selamiçeflme de vak flara ait arazide cami yap lmas n kararlaflt rd. Kad köy Belediye Baflkan Selami Öztürk, karar mahkemeye tafl d.. YEM den yeni bir baflvuru adresi: santiyeciler.com Türkiye de önemli yap projelerinin uygulama sorumlulu unu üstlenmifl flantiyecileri ve projelerini genifl kesimlere tan tmay amaçlayan fiantiyeciler Sanal Arflivi santiyeciler.com, Yap -Endüstri Merkezi ve KONE iflbirli iyle yay n yaflam na bafll yor. Deprem Konseyi kald r ld Türkiye nin 1999 da yaflad deprem felaketinin ard ndan Baflbakanl k genelgesiyle 2000 de oluflturulan Ulusal Deprem Konseyi (UDK), yine Baflbakanl k genelgesiyle la vedildi. Konut finasman sistemi Mortgage yasalaflt Kamuoyunda Mortgage olarak bilinen konut finansman sistemine iliflkin tasar 21 fiubat gecesi TBMM Genel Kurulu nda kabul edilerek yasalaflt. Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer, dar gelirliyi kira öder gibi ev sahibi yapmay amaçlayan ipotekli konut finansman (Mortgage) yasas n onaylad. TOK ye büyük yetki Gecekondu Kanunu nda Bay nd rl k Bakanl na verilmifl olan hak, yetki ve görevler TOK ye devredilecek. Eric Owen Moss, 2-6 May s 2007 tarihleri aras nda yap lan 30. Uluslararas Yap 2007 stanbul Fuar nda bir konferans verdi. YAPI Dergisi dostlar yla nice 300 lere yay nda Türkiye de mimarl k yay nc l, Eylül ay ndan itibaren sanal ortamda yepyeni bir kayna a kavufltu. Kamu hale Kanunu de iflikli ine siyaset tepkisi AKP hükümeti zaman nda 7 kez de ifltirilen ve yeniden de ifltirilmesi planlanan Kamu hale Kanunu nda yap lmas tasarlanan de iflikli e Say fltay Denetçileri Derne i nden (SAYDER) tepki geldi. Karadeniz sahil yolu aç ld Bay nd rl k ve skân Bakan Faruk Özak n namus belas ve ak ls z proje olarak nitelendirdi i, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m n sellerde etken itiraf yla hatal buldu u, Çevre ve Orman Bakan Osman Pepe nin ise Yapan n elleri k r ls n dedi i Karadeniz Sahil Yolu, inflaata karfl kamuoyu direniflinin baflar ya ulaflt yer olan Ordu da aç ld. Mimar Kemaleddin Bey in an t mezar aç ld Mimar Kemaleddin in Bayezid Camisi Haziresi nde bulunan ve tasar m Can Çinici ve Zeynep Mennan taraf ndan yap larak yeniden düzenlenen an t mezar n n aç l fl, mimar n ölüm y ldönümü olan 13 Temmuz Cuma günü törenle yap ld. AKM 1. Derece Kültür Varl olarak tescil edildi stanbul 2 No lu Koruma Kurulu, Atatürk Kültür Merkezi ni 1.derece kültür varl olarak tescil etti. Daha önce kültür varl olarak tescil edilen AKM nin, yenilenme projeleri için grubunun belirlenmesi gerekiyordu. Bu amaçla konuyu ele alan koruma kurulu, kültür merkezini simge de eri dolay s yla birinci dereceden kültür varl olarak tescilledi. lk KUDEB kuruldu stanbul daki tarihi yap tlar n restorasyonuna a rl k veren Büyükflehir Belediyesi, bu amaçla 2007 y l nda Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlü ü nü (KUDEB) kurdu. Tatilya binas y k l yor Beylikdüzü nün bir simgesi olarak E5 yolunun kenar n süsleyen Tatilya Binas n n y k m na bafllan yor. Y k m n amac bir Alman flirketine Tatilya arsas n n bir al flverifl merkezi infla edilmek üzere kiralanmas. Tarlabafl ve Balat kentsel dönüflüm projeleri Beyo lu ndaki Tarlabafl semti için en iyi teklifi veren Çal k Holding e ba l GAP nflaat, toplam 3 bin binay kapsayan ve 1 milyar dolara mal olmas öngörülen rehabilitasyon projesinin 278 binal k ilk evresi için 100 milyon dolarl k bir proje haz rlad. Öte yandan Fatih Belediye Baflkanl, Fener ile Ayvansaray aras ve sahil kesimi yenileme alanlar için ihale açt. Mutlu Evi, Bitez, Bodrum Ersen Gürsel, Haluk Erar-EPA Mimarl k Yap, zeytin a açlar aras nda farkl tafl örgüsü ve ahflap yap malzemeleriyle, do al çevrenin içinde onun bir eleman olarak yerini alm flt r. Berlin Merkez Gar, Almanya Meinhard von Gerkan, Jürgen Hillmer Tasar m GMP Architects e ait olan Berlin Merkez Gar Avrupa n n en büyük tren istasyonu olma özelli ini tafl yor. Barajas Havaliman, Madrid, spanya Richard Rogers Partnership, Estudio Lamelia Ortakl Barajas Havaliman yeni terminal binas tasar m dört temel ilkeye dayan yor: çevreyle bütünleflme, enerji, mekânsal alg lanabilirlik ve esneklik. Mercedes-Benz Müzesi, Stuttgart, Almanya UN Studio Mercedes-Benz Müzesi nin strüktürü bir yonca yapra gibi kurgulanm fl: çizgi, yüzey ve hacim aras ndaki s n rlar kayboluyor. Marqués de Riscal fiarap Evi, Elciego, spanya Gehry Partners, LLP Marqués de Riscal fiarap Evi, Gehry nin ortaya koydu u yenilikçi çizgiler ve yüzeylerin ulaflt son noktay ifade ediyor. 14 YAPI 350 OCAK 2011 YAPI 350 OCAK

2 2008 S Büyük Efes Oteli, zmir Has Mimarl k / NBBJ Yeni mimari projeler haz rlan rken en çok Büyük Efes Oteli nin zmir için tafl d anlam ve önem üzerinde duruldu. Otelin mimari karakteriyle bütünleflen, olabildi ince yal n mimarl k çözümleri arand. ODTÜ KKTC Kampusu Yurt Binalar, Güzelyurt, KKTC Hükümet stanbul u finans merkezi yapacak Hazineden Sorumlu Devlet Bakan Mehmet fiimflek, stanbul u finans merkezi yapmay istediklerini, bunun için Merkez Bankas n n da stanbul a tafl naca n, bu konuda gerekirse yasa de iflikli i de yap labilece ini aç klad. Türkiye nin ilk antik gemi koruma laboratuvar aç ld 2-B geri geliyor Baflbakan Tayyip Erdo an baflkanl nda 18 Ocak ta toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu nda (MYK) 10. Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer in veto etti i ve 2-B olarak adland r lan, orman vasf n kaybetmifl Hazine arazilerinin sat fl için yeniden çal fl lmas ilke olarak benimsendi Merkez Bankas n stanbul a tafl yacak plan onayland Sultanahmet te Bizans kal nt lar üzerine otel inflaat Sultanahmet teki Four Seasons Oteli nin, bitifli indeki Osmanl ve Roma döneminden kalma tarihi kal nt lar n bulundu u arazi üzerinde genifllemesine izin veren dönemin stanbul 1 No lu Kültür ve Tabiat Varl klar Koruma Kurulu ile ilgili soru iflaretleri art yor. Otelin genifllemesine onay veren 5 kifliden dördünün belediye çal flan olmas n n yasa ihlali oldu u ortaya ç kt. stanbul un UNESCO s nav Dünya Kültür Miras listesinden ç kar lma tehlikesiyle karfl karfl ya kalan stanbul da inceleme yapacak olan UNESCO Dünya Miras Komitesi heyeti, birçok önemli projeyi gözden geçirecek. stanbul daki sit alanlar n n yönetimi, Süleymaniye ve Sultanahmet teki uygulamalar araflt racak heyetin gündeminde, Marmaray, Haliç Köprüsü, Galataport, Haydarpafla, Dubai Tower ve 3. köprü projeleri de bulunuyor. Yenikap eserleri için müze yap lacak Türkiye Kyoto Protokolü nü imzalayacak TBMM Çevre Komisyonu Baflkan, AK Partisi Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, Türkiye nin k sa bir süre içinde Kyoto Protokolü nü imzalayaca n söyledi. Ekolojik Mimarl kta Somut Ad mlar Yap -Endüstri Merkezi taraf ndan düzenlenen Ekolojik Mimarl kta Somut Ad mlar Sempozyumu, 4 Nisan 2008 Cuma günü YEM Etkinlik Merkezi nde gerçeklefltirildi. Mimarl kta sürdürülebilirli in önemi ve ekolojik tasar m n gereklili inin vurguland sempozyumda Türk ve yabanc mimarlar n araflt rmalar, çal flmalar, projeleri ve öngörüleri üzerine sunumlar gerçeklefltirildi. YEM in 40. Y l kutland Büyükflehirlerde iki binadan biri kaçak Say fltay Baflkanl, Büyükflehir Belediyelerinde Altyap Faaliyetleri Koordinasyonu konulu bir rapor haz rlad. Rapor kapsam nda, büyükflehir belediyeleri, büyükflehir s n rlar ndaki öteki belediyelerle su-kanalizasyon, gaz, elektrik ve telekomünikasyon hizmetlerini yürüten kurum ve kurulufllar n y llar ndaki faaliyetlerini incelendi. Büyükflehirlerde yüzde 50 dolay nda kaçak yap bulundu unun vurguland raporda, Kaçak yap oranlar, stanbul da yüzde 70, Ankara da yüzde 30-40, zmir de yüzde 60 olarak ifade edilmektedir. Üstelik bu oranlar, kesin veriler olmay p yetkililerin tahminlerini yans tmaktad r denildi. Haydarpafla yok olur Tarihi Haydarpafla Gar n da içine alan 110 hektarl k alanda 70 katl çok say da gökdelenin yap lmas n n önünü açan Haydarpafla Manhattan projesi için ilk ihale 19 Temmuz günü yap ld. fievki Vanl y yitirdik Türk mimarl na düflün ve uygulama alan nda önemli katk larda bulunan fievki Vanl y 28 Temmuz Pazartesi akflam yitirdik. Türkiye de mimarl k örgütlenmesinin 100. y l nda Emin Onat ve Sedad Hakk Eldem an lacak Barcelona da Dünya Mimarl k Festivali yap ld Aylard r beklenen ve bu y l ilki düzenlenen WAF Dünya Mimarl k Festivali Ekim aras nda Barselona da gerçekleflti. Memet Fuat Elefltiri/ nceleme, Deneme ve Yay nc l k Ödülü YEM Yay nlar n n Ekolojik Gökdelen in mucidi Ken Yeang Yap -Endüstri Merkezi ndeydi ODE Yal t m ana sponsorlu unda 23 May s 2008 Cuma günü Yap -Endüstri Merkezi nde düzenlenen konferans kapsam nda mimarl kta ekoloji ve sürdürülebilirli i bu kez de dünyaca ünlü mimar Dr. Ken Yeang Yeflil Tasar m ve Planlama konusunu gündeme getirdi. Koç Üniv. Anadolu Medeniyetleri Araflt rma Merkezi, stanbul Fahrettin Ayanlar (müellif mimar) Var olan binalar n yenilenmesinden oluflan bu proje, önceden yap lm fl olan çarp k yap laflman n nas l düzeltilece ine, de ifltirilmeye ve düzeltilmeye çal fl lan Beyo lu na bu konuda nas l katk da bulunulaca na küçük bir örnek. Afrodisyas Ek Müzesi, Geyre, Ayd n BMW Dünyas, Münih, Almanya Coop Himmelb(l)au- Wolf D. Prix/W. Dreibholz & Partner ZT GmbH Tek bir çat alt nda birbirine ba l birçok yap y bar nd ran BMW Welt (BMW Dünyas ), aç k ve saydam mekânlar yla, otomobil tutkusuna yeni bir tan m getiriyor. Bektafl Mimarl k flli i, Cengiz Bektafl, Y. Müh. (Mimar) Antik ça n en önemli heykel okulu olan Afrodisyas ta bundan 18 y l önce bir müze yap lm flt, ama çok küçüktü. Daha sonra yap lacak büyük müzenin yerine, eskisine ek bir müze yap lmas ; burada Sebastion yontular n n sergilenmesi kararlaflt r ld. Meydan Al flverifl Merkezi, Ümraniye, stanbul TEKTON KA Mimarl k Semra Teber Yener ODTÜ Kuzey K br s Kampusu Yurt Binalar n n mimari tasar m nda belirleyici temel ö eler, s cak iklim koflullar ve yaflamsal bir ölçekte sosyalleflme gereksinimi olarak s ralanabilir. UICB 50. y ldönümünü stanbul da kutlad Yap -Endüstri Merkezi nin 1970 y l ndan bu yana üyesi oldu u Uluslararas Yap Merkezleri Birli i International Union of Building Centres (UICB) 50. kurulufl y ldönümünü, Türk yap sektörünün önde gelen adlar yla birlikte stanbul da kutlad. Coop Himmelb(l)au- Wolf D. Prix/W. Dreibholz & Partner ZT GmbH Tek bir çat alt nda birbirine ba l birçok yap y bar nd ran BMW Welt (BMW Dünyas ), aç k ve saydam mekânlar yla, otomobil tutkusuna yeni bir tan m getiriyor. 16 YAPI 350 OCAK 2011 YAPI 350 OCAK

3 2009 S Yal n Kaya Evi Assos, Ayvac k, Çanakkale Coflkun Karadeniz 250 m 2 lik konut, aç k ve yar -aç k mekânlar belirlemek ve rüzgâr-günefl etkilerinden korumak amac ile yaklafl k 5x50 metre uzunlu unda bir duvar gibi kullan lm flt r. AR-GE Binas, Gebze Ergino lu&çal fllar Bir biliflim ve teknoloji üretim merkezi olarak tasarlanan yap, arazi konumu, manzara ve yönler do rultusunda giriflte tek, büro cephesinde dört katl bir kurgu içerisinde planlanm flt r. 2-B arazileri için sat fl ve TOK ye devir yolu aç ld Kamuoyunda 2-B olarak adland r lan orman vasf n yitirmifl Hazine arazilerinden üzerinde yap laflma bulunanlardan 400 m 2 ye kadar olanlar n tümünün rayiç bedel üzerinden hak sahiplerine sat lmas na ya da Maliye Bakanl eliyle TOK ye devrine olanak getiren düzenleme TBMM Genel Kurulu nda 26 fiubat 2009 günü kabul edilerek yasalaflt. Bedava kömür kirlili i Frans z bas n nda Fransa n n önde gelen gazetelerinden Le Monde, Türkiye deki bedava da t lan kömürün, kirlili i kayg verici düzeylere ç kard n belirterek, Türkiye kara bir tabakayla kapl ifadesini belirtti. stanbul Çevre Düzeni Plan stanbul un anayasas say lan, stanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasar m Merkezi ( MP) taraf ndan haz rlanan Çevre Düzeni Plan belediye meclisinde oyçoklu u ile kabul edildi. Plana göre Tuzla, Silivri ve Kartal kentin yeni çekim merkezleri olacak. Daha önce Çorlu da infla edilmesi düflünülen stanbul un 3. havaliman topografik uygunlu u ve düz bir mekân olmas nedeniyle Silivri ye yap lacak. Haydarpafla Liman kruvaziyer liman olarak planlan rken Haydarpafla Gar n n arkas ndaki alan turizm ve kültür alan olarak kullan lacak. Turgut Cansever i yitirdik A a Han Mimarl k Ödülü nü üç kez alm fl tek mimar olan Turgut Cansever, 22 fiubat 2009 günü stanbul da yaflama veda etti. Sel Karadeniz i vurdu: Kader de il ihmal Do u Karadeniz de y llard r bir türlü önlenemeyen sel bask nlar Temmuz ay içinde 8 kiflinin ölümüne yol açt. Ordu nflaat Mühendisleri Odas Baflkan Bahri Özüdo ru, Karadeniz Otoyolu nun yanl fl planlanmas n n ve deniz dolgusu ile yap lmas n n da felaketlerin nedenlerinden biri oldu unu belirtti. Demiryolu uzunlu unda sonuncu, demiryolu kazalar nda birinciyiz Ulafl mda Demiryolu Gerçe i adl bir rapor haz rlayan TMMOB Makina Mühendisleri Odas Genel Sekreteri Ali Ekber Çakar, demiryolu uzunlu u aç s ndan Avrupa s ralamas nda en sonda yer alan Türkiye nin, demiryolu kazalar nda ise birinci oldu unu belirtti. Yaflas n Mimari nin yay n tamamland Toplumda mimarl k bilincini yayg nlaflt rmak amac yla stanbul Serbest Mimarlar Derne i nin AB deste iyle FOLIA (Fragments of Living in Architecutre) projesi kapsam nda haz rlad 13 filmlik Yaflas n Mimari belgeseli A ustos ay ndan itibaren her Cumartesi saat da NTV de yay mland. Filmlerin sonuncusu 21 Kas m Cumartesi günü izlendi. Urban Age stanbul Konferans Türkiye Noterler Birli i Merkez Binas, Ankara Selim Velio lu, Umut yigün, Orkun Özüer, Murat Aksu TNB Merkez Binas günümüz mimarisinin temel sorunsal olan do al de erler ile yapma çevre ve yap ile d fl mekân bütünlü üne iliflkin olarak kullan c ya anlamlar duyumsatacak biçimde tümüyle bir letiflim Ortam olarak tasarlanm flt r. slam Sanatlar Müzesi, Doha, Katar Emirlikleri CaixaForum, Madrid, spanya Herzog&de Meuron Herzog&de Meuron un tasar m olan Madrid teki CaixaForum yap s na mimarl k elefltirmeni François Chaslin in dergimiz için kaleme ald yaz s yla yer veriyoruz. pekyol Tekstil Fabrikas, Edirne Kaliforniya Bilim Akademisi, San Francisco, ABD Renzo Piano Building Workshop Kaliforniya Bilim Akademisi nin engebeli çat yüzeyi boyunca da t lm fl pencerelerden sergi alan na do al fl k giriyor ve mekân do al yollardan havaland r l yor. Da Evleri, Kopenhag, Danimarka BIG Aps. Barselona da yap lan Dünya Mimarl k Festivali nde Konut/Bar nma kategorisinde birinci seçilen The Mountain Dwellings projesinde terasl konutlardan bir yamaç oluflturuluyor. Sulukule ve Tarlabafl projelerinde soru(n)lar 2005 y l nda yürürlü e giren 5366 say l Y pranan Tarihi ve Kültürel Tafl nmaz Varl klar n Korunmas ve Yaflat larak Kullan lmas yasas n n stanbul daki ilk uygulamalar Sulukule ile Tarlabafl bölgeleri. stanbul da 22 okul sat fla ç kar ld Valiliklere ve Milli E itim Müdürlüklerine bir genelge gönderen Milli E itim Bakanl, sat fl planlanan okullar n 10 Temmuz 2009 tarihine kadar bildirilmesini istedi. Bu 22 okul aras nda Çaml ca K z Lisesi, Kandilli K z Lisesi, Etiler Otelcilik Turizm Meslek Lisesi, Fenerbahçe Lisesi, Etiler Lisesi gibi köklü e itim kurumlar da bulunuyor. Bu plan Trakya n n sonu olacak Edirne, K rklareli ve Tekirda Kent Konseyi yöneticileri ve çevre örgütleri, stanbul Büyükflehir Belediyesi ne ba l stanbul Metropoliten Planlama Merkezi nce ( MP) haz rlanan Ergene Havzas Çevre Düzeni Plan na tepki gösterdi y l nda Urban Age, küresel kentlerin sosyal karakterleri ile fiziksel biçimleri aras ndaki iliflkiyi ele al yor ve stanbul üzerine yo unlafl yor. YEM Konferanslar : Kengo Kuma Shigeru Ban Stefan Behnish Julien de Smedt Hanif Kara Charles Jencks Sou Fujimoto Köprüye tepkiler sürüyor Tarabya-Beykoz aras na infla edilece i ortaya ç kan ve Eylül ay nda stanbul Büyükflehir Belediye ( BB) Meclisi nde görüflülmesi beklenen 3. köprü projesine tepkiler sürüyor. Ciddi(!) bir konu de il: H zl tren raydan ç kt Ankara-Eskiflehir seferini yapan Yüksek H zl Tren (YHT), Eskiflehir e yaklafl k 10 kilometre kala Hasanbey köyü yak nlar nda makas de ifltirip eski demiryolu hatt na geçerken raydan ç kt. I. M. Pei Ieoh Ming Pei nin son eseri Katar slam Sanatlar Müzesi yap s na mimarl k elefltirmeni François Chaslin in dergimiz için kaleme ald yaz s yla yer veriyoruz. Yeni Akropol Müzesi, Atina, Yunanistan EAA-Emre Arolat Architects Yüzey dilinin farkl laflmas ile görsel olarak üretim yap s ndan kopart lan idari bölümün, bu projede üretim ile daha do rudan iliflkilendirilmesiyle, farkl parçalar yerine bir büyük kitle olufltu. Bernard Tschumi, Bernard Tschumi Architects, New York&Paris Atina daki Yeni Akropol Müzesi, arkeolojik kaz alan n yukar dan izleyen bir kafe, müze ma azas, müze restoran ve Akropol manzaras na egemen bir teras sunuyor. 18 YAPI 350 OCAK 2011 YAPI 350 OCAK

4 2010 S Sabiha Gökçen Havaliman, stanbul Do an Tekeli (Dr. Y. Müh.Mimar), Dilgün Saklar (Y. Mimar), Mehmet Emin Çak rkaya (Y. Mimar), Nedim Sisa (Y. Mimar) Yap da kal c l gözeten, d fl mimaride zamana dayan kl buna karfl n ça n mimari dilini kullanan ve iç planlamada bir miktar sürprizlerden yararlanan bir mimari tasar m tercih edilmifl. Uflakl gil Evi, stanbul Mimari Tasar m ve Uygulama: Ahmet Alatafl Camdan yaflam kutusu ya da yaflam makinesi olarak tasarlanan konutun katmanl cepheleri, içerisinde yaflayan insanlar ve onlar n eflyalar n d fl etkenlerden koruyan bir deri vazifesi görürken enerji tasarrufu, yap fizi i ve konforu ile ilgili ak lc çözümler getiriyor. Trablus Kongre Merkezi, Trablus, Libya Melkân Gürsel&Murat Tabanl o lu Gücün, etkileyici sunumunun ve ayn zamanda sadeli in bir eleman olarak gerçekleflen, birçok dilin bulufltu u, dünya kültürlerine aç k bu Kongre Salonu, farkl ülkelerden gelen baflkanlar do al çevre dokusu içinde karfl layan ve temsil etti i millet için gurur kayna olan bir yap. Yap Kredi Bankas Bankac l k Akademisi, Kocaeli, Gebze Te et Mimarl k Bina, üssün üzerine kuruldu u yapay topografyaya uyum sa lay p, onun gizli kurallar n gözetirken, öte yandan aç s ve 10 metrelik radikal konsoluyla dikkat çekiyor. 60 y ld r ilk kez demiryolu yat r mlar na ayr lan pay karayollar n geçecek Bakan Y ld r m n yapt aç klamaya göre Ulaflt rma Bakanl n n yat r m bütçesinin yüzde 38 i karayolu, yüzde 39 u ise demiryolu yap m na ayr ld. Baflbakan Selçuklu mimarisi istiyormufl! Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Kuzey Ankara Projesi ni ele ald bir görüflme sonras nda Say n Baflbakan m z n bundan sonra yap lacak yap larda Selçuklu Mimarisi nin a rl kl olarak yer almas talebi var. Zaten mimarlar m z da o istikamette çal fl yor dedi. Tart flmal Haydarpafla projesi onayland stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi, 1/5000 Ölçekli Haydarpafla Gar, Liman ve Geri Sahas ile Kad köy Meydan ve Çevresi Koruma Amaçl Nâz m mar Plan n oyçoklu uyla kabul etti. 2B ler yine gündemde AKP iktidar n n sat fl na izin verdi i ve yaklafl k 25 milyar dolarl k gelir beklenen 2B arazilerinin tapuya ba lanmas için parselasyon çal flmalar bafllad. 2B çal flmalar sonucu stanbul un yüzde 3 ü el de ifltirecek. Harbiye Kültür Merkezi Muhsin Ertu rul sahnesi 16 Ocak günü aç ld Tercüman Binas na Koruma Kurulu ndan tescil Tercüman Binas n n 2. grup korunmas gerekli kültür varl olarak tescili için KUDEB taraf ndan, 4 No lu Koruma Kurulu (Tarihi Yar mada-suriçi) na yap lan baflvuru sonuçland ve 1974 y l nda mimar Günay Çilingiro lu ve Muhlis Tunca taraf ndan tasarlanm fl olan Tercüman Binas, korunmas gerekli kültür varl olarak tescil edildi. Günay Çilingiro lu nu 18 A ustos günü kaybettik. Baks Müzesi aç ld Marmaray da kara ve deniz tünelleri bulufltu Kartal Kentsel Dönüflüm Projesi ne itiraz edildi aç ld Yap Katalo u sanal ortamda 1973 y l ndan bu yana düzenli olarak yay mlanan Yap Katalo u yeni bir formatta, dijital ortamda süreklilik kazan yor. kullan c dostu, dijital bir katalog olarak düzenlendi. Dan fltay Four Seasons inflaat na dur dedi Tarihi kal nt lar üzerine yap lan Sultanahmet teki Four Seasons Oteli yle ilgili dava karara ba land. Dan fltay 6. Dairesi, CHP nin baflvurusuyla ruhsat ve imar plan n n iptaline karar veren dare Mahkemesi nin karar n onad. Belediye Kanunu nda de ifliklik önerisi TBMM de kabul edildi Anakent belediyelerinin kentsel dönüflüm ve geliflim projeleri uygulayaca alanlar geniflletmeyi amaçlayan yasa önerisi, TBMM Genel Kurulu nda kabul edildi. Kabul edilen Kentsel Dönüflüm Yasas na göre belediyeler, kentlerin her köflesini kentsel dönüflüm ve geliflim alan ilan edebilecek. Lastik Tekerlekli Tüp Geçifl Projesi onayland Lastik Tekerlekli Tüp Geçifl Projesi stanbul 4 nolu Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu taraf ndan onayland. Karayolu Bo az Tüp Tünel Geçifli Projesi, Avrupa yakas nda, Florya-Sirkeci Sahil Yolu nun (Kennedy Caddesi) Kazl çeflme mevkisinden bafllayarak, Anadolu taraf nda Ankara Devlet Yolu nun Göztepe Kavfla mevkisinde bitiyor. Konut Konferans 2010 TOK ile yurtiçinden ve yurtd fl ndan uzmanlar n kat l m yla 21 Ekim günü gerçekleflti YEM Konferanslar : Jürgen Mayer H Michel Rojkind Werner Sobek Takaharu Tezuka Paul Andreu mimar ve mühendis iflsiz Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i ne (TMMOB) ba l odalar n yaklafl k üyesi bulunuyor. Bu üyelerin yüzde 25 i, yani yaklafl k i iflsiz ya da meslek d fl alanlarda çal flmakta.. 3. Köprü nün güzergâh aç kland 3. Köprü nün güzergâh Nisan ay sonunda Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m taraf ndan aç kland. Buna göre Üçüncü Köprü Garipçe-Poyrazköy aras ndan geçecek. Üçüncü köprü BB Meclisi nde onayland, tepkiler sürüyor Sulukuleliler haklar n A HM de ar yor Europa Nostra-Türkiye Derne i kuruldu Prof. Maruf Önal yitirdik Mimarl k toplulu u çok sayg n bir üyesini, Prof. Maruf Önal 18 Ekim günü yitirdi. Bursa Sebze-Meyve ve Bal k Hali, Nilüfer, Bursa Mimari Tasar m ve Proje Müellifi: Tuncer Çakmakl Architects- Tuncer Çakmakl, (Y. Müh. Mimar) Tuncer Çakmakl Architects taraf ndan tasarlanan Bursa Sebze-Meyve ve Bal k Hali, Avrupa Yap sal Çelik Derne i- ECCS taraf ndan iki y lda bir verilen Avrupa Yap sal Çelik ödülünü ald. Centre Pompidou-Metz, Metz, Fransa Shigeru Ban Architects Europe& Jean de Gastines Architectes, Paris m 2 si bütünüyle sergilere ayr lm fl m 2 lik alan ile Centre Pompidou- Metz, 77 metrelik bir kulenin çevresinde yay lan modüler bir biçime sahip. The Yas Hotel, Abu Dabi, B.A.E. Asymptote Architecture; Hani Rashid, Lise Anne Couture Mimarl k ve mühendislik aç s ndan projenin en çok öne ç kan ö esi, 217 metre aç kl k geçen ve kristal biçimli adet döner cam panel ve çelikten üretilen e rilerden oluflan kabuk. Yeni Hollmenkollen Feneri : Kayakla Atlama Pisti, Oslo, Norveç Julien De Smedt Yeni Hollmenkollen Feneri, gelene i sürdürürken, Norveç toplumunun gelece inde ça dafl bir simgesel yap olarak Oslo peyzaj nda yerini al yor. Görkem ve sadelik aras nda bir denge kurmaya çabalarken, korudu u an tsal özelli e, ça dafl tasar m ve malzeme ile katk da bulunuyor. Avrupa Adalet Divan Binas, Lüksemburg Dominique Perrault Architecte, Paris Projede öne ç kan üç konu bulunuyor: ifllevsellik, kentsellik ve kurumsall k. Perrault nun projesi ayn zamanda kurumun simgesel önemini güçlendirmeyi de amaçl yor. 20 YAPI 350 OCAK 2011 YAPI 350 OCAK

5

Ali Topuz: 15 y ld r sürdürülen stanbul nâz m plan çal flmalar n n tamamlanmamas düzensiz ve sa l ks z bir flehirleflmeye neden oldu.

Ali Topuz: 15 y ld r sürdürülen stanbul nâz m plan çal flmalar n n tamamlanmamas düzensiz ve sa l ks z bir flehirleflmeye neden oldu. 1973 s.1-3 Her yeni giriflim gibi, YAPI dergisinin temelinde de umut ve güven bulunmaktad r. YAPI dergisi, en genifl anlam yla bütün yap sal sorunlar incelemek amac ndad r. Tarabya Yafll lar Sitesi, stanbul

Detaylı

İMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ ...

İMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ ... İMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ... fiubemiz, 40. Dönem Yönetim Kurulu olarak, iki y ll k dönem içinde inflaat mühendisli i mesle inin geliflimine katk

Detaylı

39. Ola an Genel Kurulu. Seçimler Gerçekleflti. Mimarlar Odas zmir fiubesi. Genel Kurul

39. Ola an Genel Kurulu. Seçimler Gerçekleflti. Mimarlar Odas zmir fiubesi. Genel Kurul Genel Kurul 39. Ola an Genel Kurulu 39. Ola an Genel Kurul Toplant s 26 Ocak 2008 tarihinde DEÜ Desem Bordo Salonu nda gerçekleflti. Divan Baflkanl görevini Ali Ekinci nin, yard mc l n ise Enver Ayd n

Detaylı

C M Y CM MY CY CMY K

C M Y CM MY CY CMY K ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu 2010 çindekiler Do a ve Kültürle Var z 3 Baflkan'dan 4 Genel Sekreter'den 6 Do al Miras 8 7 A aç Ormanlar 9 Kültür Miras 16 Kendini Koruyan Kentler 18 Planlama 28 Kent Müzeleri

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 02 04 06 08 09 10 Baflkan'dan Genel Sekreter'den ÇEKÜL Vakf Kurucular Kurulu Yönetim Kurulu Do al Çevre 7 A aç Ormanlar 36 39 42 45 E itim Kentler

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s

TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s Genel Kurul TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s Odam z n 4 Dönem Ola anüstü Genel Kurulu 3-4-5 Nisan 2009 Cuma-Cumartesi-Pazar günleri Ankara da Oda Genel Merkezinde (Konur Sokak No.4

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular fiubemizden haber ve duyurular 17 A USTOS 1999 KOCAEL DEPREM NDEN BUGÜNE - 15 A ustos 2007 (TMMOB STANBUL KENT SEMPOZYUMUNA DO RU) fiubemizin 17 A ustos 1999 depreminin 8. y l nda düzenlemifl oldu- u etkinlik

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

ADANA. Kent Bilgi Sistemleri Paneli 27.04.2007 tarihinde Adana fiubemiz ve Gaziantep l Temsilcili imizce Kent Bilgi Sistemi paneli düzenlenmifltir.

ADANA. Kent Bilgi Sistemleri Paneli 27.04.2007 tarihinde Adana fiubemiz ve Gaziantep l Temsilcili imizce Kent Bilgi Sistemi paneli düzenlenmifltir. ADANA Kent Bilgi Sistemleri Paneli 27.04.2007 tarihinde Adana fiubemiz ve Gaziantep l Temsilcili imizce Kent Bilgi Sistemi paneli düzenlenmifltir. Yürütücülü ünü, Genel Baflkan m z Ali Fahri ÖZTEN in yapm

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular fiubemizden haber ve duyurular 29 MART 2009 YEREL YÖNET M SEÇ MLER NE DO RU 21 fiubat 2009 fiubemizin TÜ Sosyal Tesisleri nde gerçeklefltirdi i 29 MART 2009 YEREL YÖNET M SEÇ MLER NE DO RU konulu panele

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

HÜRS AD dan, ticaretin se menlerine ödül

HÜRS AD dan, ticaretin se menlerine ödül GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HÜRS AD dan, ticaretin se menlerine ödül K sa ad HÜRS AD olan Hür Sanayici ve fladamlar

Detaylı