T.C. Resmî Gazete. 18 Temmuz 1982 PAZAR. Atama Kararları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. 18 Temmuz 1982 PAZAR. Atama Kararları"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Temmuz 1982 PAZAR Sayı: YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ Atama Kararları Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : Karar Sayısı: Açık bulunan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1 nci derece 'kadrolu ve ek göstergeli Jeolojik Etüd Arama Dairesi Başkanlığına, halen anılan Kurumda Etüd Plân - Proje ve Tesis İşleri Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan İbrahim Pişkin'in, 657 sayılı Kanunun değişik 68/A, 76 ncı ve 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri uyarınca terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür. 9/7/1982 Kenan EVREN Orgeneral Derlet Başkanı B. ULUSU Başbakan F. İLKEL Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı Karar Sayısı: Açık bulunan 1 nci derece kadrolu ve ek göstergeli Etibank Genel Müdürlüğü Yatırımlar Dairesi Başkanlığına, hailen anılan Kurumda Genel Müdür Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : Resmî Gazete Fihristi 3 8. s 17/7/1982 gün ve mükerrer sayılı Resmî Gazete'de; 8/5052, 8/5053, 8/5054 saydı Bakanlar Kurulu Kararları ile Milli Savanama Bakanlığına alt İki Yönetmelik yayımlanmıştır.

2 Sayfa: 2 RESMİ GAZETTE 18 Temmuz 1982 Sayı: Başmüsaviri olarak görev yapan Adnan Seker'in 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı ve 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 >Bu kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam yürütür. 9/7/1882 Kenan EVREN Orgeneral Devlet Başkanı B. ULUSU F. İLKEL Başbakan Enerji ve Tabii Kay. Bakam Yönetmelikler Milli Eğitim Bakanlığından: Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bükümler Amaç: Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; öğretmenler arasında sevgi ve saygı bağlarım kuvvetlendirmek, ATATÜRK ilkelerine ve inkılâplarına bağlı, kaderde, kıvançta ve tasada ortak olup, mesleğe ömür vererek emekli olmuş öğretmenlerin hizmetlerinin unutulmayacağı duygusunu vermek, ölümsüz Başöğretmen Büyük Atatürk'ü ve ebediyete göçmüş bulunan öğretmenleri anmak, mesleğe yeni giren genç öğretmenlerde mesleklerinin yüceliği bilincini uyandırmak, böylece meslek dayanışmasını ve öğretmenliğin saygınlığım güçlendirmektir. Kapsam: Madde 2, Bu Yönetmelik, Öğretmenler Gününün amaçlarım, kutlama kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları ile Kutlama Gününe ilişkin esasları kapsar. Dayanak : Madde 3 Bu Yönetmelik, 2287, ve 657 sayılı Yasalara dayanılarak hazırlanan mistir. İKİNCİ BÖLÜM Kutlama Kutlama Günü : Madde 4 En büyük öğretmen ATATÜRK'ün. Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul buyurdukları tarih olan 24 Kasım günü, her yıl öğretmenler günü olarak kutlanır. Kutlama Kurulları ve Görevleri : Madde 5 öğretmenler Günü dolayısıyla, Milli Eğitim Bakanlığı içinde, Merkez Kutlama Kurulu ile Yürütme Kurulu, 11 ve İlçe merkezlerinde ve yurt dışı kuruluşlarımızda da kutlama kurulları oluşturulur. Bu kurullar her yıl Ocak ayının ilk yarısında yeniden oluşturulur, önceki yıllarda görev almış olanların yeniden seçilmesine engel yoktur. Merkez Kutlama Kurulu : a) Merkez Kutlama Kurulu : Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı veya yardımcılarından birinin başkanlığında, öğretmen Yetiştirme ile ilgili Genel Müdürlerden biri, bir Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlendireceği yardımcılarından biri, Ortaeğitim Genel Müdürü, Temeleğitim Genel Müdürü ile Kurul Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 2

3 18 Temmuz 1982 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayla: 3 Başkanınca seçilecek en az şube müdürü düzeyinde İki personelden ve Yürütme Kurulu başkanından oluşur. Bu kurula gerektiği takdirde Ankara Millî Eğitim Müdürü ile Üniversite, Silâhlı Kuvvetler ve diğer Bakanlıklardan birer temsilci de davet edilir. Merkez Yürütme Kurulu: b) Yürütme Kurulu; öğretmen yetiştirme ile ilgili genel müdürlükler, Yayımlar Genel Müdürlüğü, Dış llişkiler ve Yurt Dışı Eğitimi Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Eğitim Genel Müdürlüğü, Erkek Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaeğitim Genel Müdürlüğü, Temeleğitim Genel Müdürlüğü, Eğitim Araçları Daire Başkanlığı, Komptrolörlük Daire Başkanlığı, dairelerinden en az şube müdürü düzeyinde katılacak temsilcilerden oluşur. Bu kurulun başkam, sekreterya işlerini yürüten birimin genel müdür yardımcısı ya da daire başkanıdır. îl Kutlama Kurulu : c) İllerde Valinin veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, Milli Eğitim Müdürü, İl merkezindeki yüksek okullarda görevli en kıdemli müdür ve en kıdemli öğretmen, orta öğretim kurumlarında görevli en kıdemli müdür ve en kıdemli öğretmen, temeleğitim birinci kademe ve ikinci kademe okullarında görevli en kıdemli birer müdür ve en kıdemli birer öğretmen, merkez ilçe ilköğretim müdürü ile il merkezinde görevli en genç öğretmenden oluşur. îlçe Kutlama Kurulu : d) İlçe merkezlerinde kaymakamın başkanlığında, ilçe millî eğitim müdürü, ilköğretim müdürü, ilçe merkezinde bulunan yüksek okullarda görevli en kıdemli müdür ve en kıdemli öğretmen, ortaöğretim kurumlarında görevli en kıdemli müdür ve en kıdemli Öğretmen, temeleğitim birinci kademe okullarında görevli en kıdemli birer müdür ve en kıdemli birer öğretmen ile ilçe merkezinde görevli en genç öğretmenden oluşur. Yurt Dışı Kutlama Kurulu : e) Yurt dışı temsilciliklerimizde görevli bulunan Eğitim Müşavirliklerinde öğretmenler Günü Kutlama Kurulları oluşturulur. Kutlama Kurulları, Büyükelçi ve (Başkonsolosun yahut görevlendirecekleri bir yetkilinin başkanlığında; Eğitim Müşaviri ve Eğitim Ataşesi ile bölgelerinde bulunan en kıdemli iki öğretmenden, Eğitim Müşaviri ile Eğitim (Ataşesi bulunmayan yerlerde en kıdemli üç öğretmenden, bölgelerinde görevli öğretmen bulunmayan Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerinde ise Ataşelik mensubu öğretmen çıkışlı iki görevliden oluşur. Madde 6 Kutlama ve Yürütme Kurullarının görevleri aşağıda belirtilmiştir : a) Merkez Kutlama Kurulunun Görevleri : (1) O yılın öğretmenler Günü nedeniyle Bakanlıkça düzenlenecek Kutlama faaliyetlerinin plân ve programlarım Mart ayı içinde hazırlamak ve bir genelge ile ilgililere duyurmak. (2) Türkiye genelinde çeşitli konularda yarışmalar düzenlemek, değerlendirmek, verilecek ödülleri belirlemek. (3) Yürütme Kurulu tarafından yapılan çalışmaları değerlendirmek ve gerekli kararları almak. (4) Yönetmelik esaslarına göre yılın öğretmenlerini seçmek. (5) Yılın öğretmenine verilecek ödülleri belirlemek ve hazırlanmasını sağlamak. (6) Gerekli görüldüğünde, il temsilcisi öğretmenleri Ankara'ya çağırmak ve ağırlamak. (7) 11, ilçe ve yurt dışı kutlama kurullarının yönetmelik esaslarına göre çalışmalarını izlemek. Yürütme VE İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 18 Temmuz 1982 Sayı: (8) yurt İçinde ve yurt dışında, kutlama faaliyetlerinin yaygın olarak yönetmelik esaslarına göre sürdürülmesini sağlamak. b) Merkez Yürütme Kurulunun Görevleri: (1) Merkez Kutlama Kurulu tarafından alınan kararların, kurul üyeleri arasında İş bölümü yapmak suretiyle gereğini yerine getirmek. (2) Bakanlık kutlama plan ve programlarında yer alan her (türlü faaliyeti yürütmek. (3) 11, ilçe ve yurt dışı kutlama kurullarından gelen kutlama plân ve programlarım incelemek ve değerlendirmek. (4) Millî Eğitim Bakanlığı birimleri ve diğer kurumlarla olan ilişkileri düzenlemek. (5) öğretmenler Günü adına alınan tüketim malzemelerinin depolanmasını ve en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak. (6) öğretmenler Günü nedeniyle yapılacak yarışmaların şartnamelerini düzenlemek ve merkez kutlama kuruluna sunmak. c) 11 Kutlama Kurulunun Görevleri : (1) Her yıl çevre özellikleri İmkanları gözönünde bulundurularak Mart ayı içinde il kutlama faaliyetlerinin plân ve programlarım hazırlamak. (2) Hazırlanan kutlama faaliyetlerinin plân ve programlarım Nisan ayı, yapılan çalışmalarla ilgili çalışma raporunu ise en geç Ekim ayı sonuna kadar bilgi için Merkez Kutlama Kurulunun bilgisine sunmak. (3) Merkez Kutlama Kurulu tarafından yayınlanan genelge ve emirlerin gereğini yapmak, ilçe kutlama kuruluna duyurmak. (4) İlçe kutlama kurullarından gelen kutlama faaliyetleri plân ve programlarım İnceleyip değerlendirmek. İlin genel kutlama faaliyetlerini yapılan plan ve programlar doğrultusunda yönlendirmek ve koordinasyonu sağlamak. (5) 11 düzeyinde yılın öğretmenlerini yönetmelik esaslarına göre seçmek, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte engeç 20 Ekim tarihinde Merkez Kutlama Kurulunda bulunacak şekilde göndermek. (6) 11 düzeyinde seçilen yılın öğretmeninin kutlama törenleri sırasında taltif ve ödüllendirilmesini sağlamak. (7) Yıl İçinde emekli olan öğretmenlere verilecek hizmet şeref belgelerini düzenleyerek Vali'ye onaylatmak ve törenler sırasında ilgililere vermek, törenlerde bulunamayan öğretmenlerin belgelerini ise adreslerine göndermek. (8) Kutlama törenlerinde mesleğe yeni giren öğretmenlerin «AND» içmelerini sağlayıcı düzenlemeleri yapmak. (9) 24 Kasım öğretmenler Günü törenlerini izleyen bir ay içinde yapılan çalışmaları gösteren değerlendirme raporlarını Merkez Kutlama Kuruluna göndermek. (10) Yönetmelikle verilen görevleri zamanında yerine getirmek. d) İlçe Kutlama Kurulunun Görevleri : (1) Her yıl çevre özellikleri ve imkânları gözönünde bulundurularak Mart ayı içinde kutlama faaliyetlerinin plan ve programlarım hazırlamak. (2) Merkez ve 11 kutlama kurulları tarafından yayınlanan genelge ve emirlerin gereğini yapmak. (3) Hazırlanan kutlama faaliyetlerinin plan ve programlarını, Nisan ayı; yapılan çalışmalarla ilgili çalışma raporunu da en geç Ekim ayı başına kadar 11 kutlama kuruluna göndermek. (4) 24 Kasım öğretmenler Günü törenlerini izleyen 15 gün içinde değerlendirme raporlarını il kutlama kuruluna göndermek. (5) İlçenin yılın öğretmenlerini yönetmelik esaslarına göre seçmek, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte en geç 20 Eylül tarihinde il kutlama kurulunda bulunacak şekilde göndermek. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 4

5 18 Temmuz 1982 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 (6) Kutlama törenlerinde mesleğe yeni giren öğretmenlerin «AND» içmelerini sağlayıcı düzenlemeleri yapmak. (7) Yıl içinde emekli olan öğretmenlere verilecek hizmet belgelerini düzenleyerek Vali'ye onaylatmak üzere il kutlama kuruluna göndermek, onanıp gelen bu belgeleri törenler sırasında ilgililere vermek, törenlerde bulunamayan öğretmenlerin belgelerini ise adreslerine göndermek. (8) İlçe düzeyinde seçilen yılın öğretmenlerinin kutlama törenleri sırasında taltif ve ödüllendirilmesini sağlamak. (9) Yönetmelikle verilen görevleri zamanında yapmak, e) Yurt Dışı Kutlama Kurullarının Görevleri : (1) Her yıl çevre özellikleri ve imkânları gözönünde bulundurularak Mart ayı içinde bölge kutlama faaliyetlerinin plan ve programlarım hazırlamak. (2) Hazırlanan kutlama faaliyetlerinin plan ve programlarım Nisan ayı; yapılan çalışmalarla ilgili çalışma raporunu da en geç Eylül ayı sonuna kadar Merkez Kutlama Kuruluna göndermek. (3) Merkez Kutlama Kurulu tarafından yayımlanan genelge ve emirlerin gereğini yapmak. (4) Bölgelerinde yıl içinde emsallerinden farklı olarak üstün başarılı olmuş bir öğretmeni tesbit etmek ve kendisini imkânlar ölçüsünde ödüllendirmek ve taltif etmek. (5) 24 Kasım günü bölgelerinde düzenlenen törenlere öğretmenlerin, velilerin, çevrede bulunan Türk vatandaşlarının ve mahalli eğitimcilerin katılmalarım sağlamak ve törenlerin istenen amaca ulaşması için gerekli tedbirleri almak. (6) 24 Kasım öğretmenler Günü törenlerini izleyen bir ay içinde değerlendirme raporlarını Merkez Kutlama Kuruluna göndermek. (7) Yönetmelikle verilen görevleri zamanında yerine getirmek. Sekretarya İşleri : Madde 7 öğretmenler Günü kutlama faaliyetleri ile ilgili sekreterya işleri Yüksek Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı bir birimce yürütülür. Kutlama Faaliyetleri: Madde 8 öğretmenler Günü nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı Merkezinde, İllerde, ilçelerde ve yurt dışında kutlama kurullarınca düzenlenen programlara göre törenler yapılır. Ayrıca, öğretmen Yetiştiren Kurumlarda da özel törenler düzenlenir. Madde 9 öğretmenler Günü kutlama programlarının düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara yer verilir. a) Ankara'da Anıtkabir'e, Milli Eğitim Bakanlığı önündeki Başöğretmen Atatürk Anıtına, il ve ilçelerde Atatürk anıtlarına ve büstlerine çelenk konulması. b) Atatürk ve ebediyete göçmüş Türk öğretmenlerine saygı duruşunda bulunulması. c) İstiklâl Marşı'nm söylenmesi, ç) Günün anlamını belirleyen konuşmaların yapılması, d) Emekli bir öğretmen, yoksa en kıdemli öğretmenin bir konuşma yapması, e) öğrencilerin, öğretmenleri için yazmış oldukları şiirleri okumaları, f) öğretmenlikle ilgili temsillerin verilmesi, g) Koro halinde öğretmenlerle ilgili marşlar ile birlikte çeşitli marşlar ve türküler söylenmesi ve folklor gösterileri yapılması. h) Emekli veya kıdemli öğretmenlerden, arzu edenlerin ve Kutlama Kurullarınca uygun görülenlerin çevre okullarında, okulun bütün öğretmen ve öğrencilerine hitap eden konuşmalar yapmaları. ı) Emekli veya kıdemli öğretmenlerden arzu edenlerin mesleki anılarını anlatmalarının sağlanması. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 5

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 18 Temmuz 1982 Sayı: ) öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarını yansıtan sergiler açılması, ]) Edebiyat, sanat ve bilim alanlarında, öğretmeni ve öğretmenlik mesleğini konu alan yarışmalar düzenlenmesi, k) Okullarda, öğrenciler arasında sınıf ve okul düzeylerinde öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili şiir, kompozisyon, resim vb. yarışmalar düzenlenmesi ve derece alanlara uygun armağanlar verilmesi. Madde 10 Kutlama törenleri, kutlama kurullarınca kararlaştırılacak okul veya uygun bir salonda yapılır. Törenlere, emekli ve çalışmakta olan öğretmenler ile vevelilerve çevredeki görevliler arasından davet edilenler katılırlar. Ayrıca, uygun olan faaliyetlerde, okullardan seçilecek öğrenci temsilcileri de katılabilirler. Madde Kasım günü, eğitim kurumlarında, öğretmenlikle ilgili ders içi ve ders dışı faaliyetler yapılır. Yapılacak kutlama faaliyetleri gündüz ve gece sürdürülebileceği gibi, kutlama gününün resmi tatil gününe veya resmi tatil günü arifesine rastlaması halinde bu süre genişletilebllir. Kutlama gününde, okul binaları Türk Bayrağı, okul flaması ve Atatürk'ün eğitimle veya öğretmenlik mesleği ile İlgili sözlerinden oluşan dövizlerle donatılır. Madde* 12 Her yıl öğretmenler Günü dolayısiyle; a) Milli Eğitim Bakanlığınca günün anlam ve önemini belirten bir bildiri yayımlanır; b) Kutlama kurullarınca; 11, ilçe ve yurt dışında TRT ve basın yoluyla günün anlamını vurgulayan yayınların yapılması sağlanır. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Film - Radyo Televizyon Eğitim Merkezince günün anlam ve önemini belirten yayınlar yapılması için gerekli önlemler alınır. Hizmet Şeref Belgesi : Madde 13 Yıl içinde, hizmet süresi, yaş haddi ve sağlık nedenleriyle emekli olan öğretmenlere bir «Hizmet Şeref Belgesi» verilir. Hizmet Şeref Belgesi, Bakanlıkça düzenlenerek bastırılır ve illere gönderilir. Bu belge, ilgili emekli öğretmenler için il ve ilçe kutlama kurullarınca hazırlanıp ilin valisinin imzasına sunulur. Valinin imzalamasiyle tamamlanan Hizmet Şeref Belgesi kutlama törenleri sırasında emekli öğretmelere verilir. Törene katılamıyan emekli öğretmenlerin belgeleri ise, kutlama kurullarınca ilğiliye ulaştırılır. Yılın öğretmeni ve Seçimi ; Madde 14 öğretmenler Günü nedeniyle; Okulöncesi, Temeleğitim birinci ve ikinci kademe okulları ile ortaöğretim kurumlarında fiilen çalışmakta olan öğretmenler (Okul Müdürü ve Müdür Yardımcıları dahil) arasından 15'lnci maddede belirtilen biçimde ve 16'ncı maddedeki kriterlere göre Merkez Kutlama Kurulunun önerisi ve Milli Eğitim Bakanı'nın onayı ile yılın öğretmeni seçilir. Yılın öğretmenine Millî Eğitim Bakam tarafından maddi ve manevi değeri olan ödüller verilir. Madde 15 Yılın öğretmeninin seçiminde aşağıdaki yol izlenir : a) İlçe kutlama kurulunca, ilçe sınırları içinde bulunan okullarda çalışan öğretmen ve yöneticiler arasından birisi, ilçe düzeyinde yılın öğretmeni olarak seçilir. Bu öğretmenle ilğili değerlendirme formu il kutlama kuruluna gönderilir. b) 11 kutlama kurulunca, ilçe kutlama kurullarınca yapılan değerlendirmenin dışında kalan il merkezine bağlı okullardaki öğretmen ve yöneticiler arasından birisi, il merkezinde yılın öğretmeni secilir. c) 11 kutlama kurulunca; ilçelerden ve il merkezinden seçilen öğretmen ve yöneticiler arasından birisi, il düzeyinde yılın öğretmeni olarak seçilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 18 Temmuz 1982 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 d) 11 kutlama kurullarınca il düzeyinde seçilen yılın öğretmenine ait değerlendirme formu, mahallinde sağlanan bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlık Merkez Kutlama Kuruluna gönderilir. e) Merkez Kutlama Kurulunca, illerden gösterilen adaylar gönderilen bilgi ve belgeler gözönünde tutularak yeniden değerlendirilir, bunlar arasından bir öğretmen yılın öğretmeni olarak seçilir ve Milli Eğitim Bakanının onayına sunulur. 11 düzeyinde seçilen yılın öğretmenleri, aynı zamanda illerini temsil etmek üzere 11 temsilcisi olarak Ankara'ya da davet edilebilir. Madde 16 Yılın öğretmeninin seçiminde aşağıdaki hususlar ön şart olarak aranır; a) Meslekteki kıdemi en az 20 yıl olmak. b) Fiilen çalışıyor olmak. c) Öğretmenlik hizmeti süresince siciline İşlenmiş bir ceza almamış olmak, ç) Atatürk ilkelerine ve inkılaplarına bağlı olmak. d) Daha önce yılın öğretmeni olarak ödüllendirilmemiş olmak. Yılın öğretmeni seçilirken ekli DEĞERLENDİRME FORMU kullanılacaktır. Sicilleri Bakanlıkta tutulan adayların durumları hakkında bilgi gerektiği taktirde, neler isteniyorsa, il kutlama kurulu başkanlığı tarafından Merkez Kutlama Kurulu Başkanlığına duyurulacaktır. Merkez Kutlama Kurulunca istenen bilgilerin verilmesi sağlanacaktır. 11 düzeyinde yılın öğretmeni ve il temsilcisi olarak seçilen öğretmene ait değerlendirme işlemlerinin sonuçları, ii Kutlama Kurullarınca, en geç 15 Ekim tarihine kadar tatile raslarsa izleyen iş günü çalışma saati bitimine kadar) Bakanlık Merkez Kutlama Kuruluna ulaştırılmış olacaktır. Bu tarihten sonra gelen değerlendirme sonuçları İşleme konulmayacaktır. öğretmenlik Mesleğine Giriş Günü.: Madde 17 Her yıl 24 Kasım günü, öğretmenler Günü olmanın yanında öğretmenlik Mesleğine Giriş Günüdür. Bu nedenle, 24 Kasım gününde, öğretmenlik mesleğine yeni girmiş olanlar, kutlama kurullarının yapacakları düzenlemeye göre aşağıdaki andı İçerler. AND METNİ : TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINA, ATATÜRK İNKILAP VE İLKELERİNE - ANAYASADA İFADESİNİ BULAN TÜRK MİL LİYETÇİLİĞİNE SADAKATLA BAĞLI KALACAĞIMA; TÜRKİYE CUMHURİYETİ KANUNLARINI TARAFSIZLIK VE EŞİTLİK İL KELERİNE BAĞLI OLARAK UYGULAYACAĞIMA, TÜRK MİLLE TİNİN MİLLÎ, AHLAKI, İNSANİ, MANEVİ VE KÜLTÜREL DE ĞERLERİNİ BENİMSEYİP, KORUYUP BUNLARI GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIMA; İNSAN HAKLARINA VE ANAYASANIN TEMEL İLKELERİNE DAYANAN MİLLÎ, DEMOKRATİK, LAİK SOSYAL BİR HUKUK DEVLETİ OLAN TÜRKİYE CUMHURİYE TİNE KARŞI GÖREV VE SORUMLULUKLARINI BİLEREK, BUN LARI DAVRANIŞ HALİNDE GÖSTERECEĞİME; BÜTÜN GÖREV LERİMİ TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN AMAÇ VE TEMEL İLKELE RİNE UYGUN OLARAK YAPACAĞIMA, ÖĞRENCİLERİMİ BU DOĞRULTUDA YETİŞTİRECEĞİME NAMUSUM VE ŞEREFİM ÜZERİNE AND İÇERİM. Madde 18 Bu yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 26 Şubat 1981 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunan öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği yürürlükten kalkar. Madde 19 Bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 20 Bu yönetmeliği Millî Eğitim Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 7

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 18 Temmuz 1982 Sayı: SIRA NO ÖĞRETMENİN ADI VE SOYADI DEĞERLENDİRMEDE ALINAN PUANLAR DEĞERLENDİRME KONULARI Tutum ve davranışlarından (1) Mesleği ile İlgili eserlerinden (2) Mesleği dışındaki eserlerinden (3) Aldığı Takdirnamelerden (4) Aldığı Teşekkürlerden (5) Mesleki Kıdeminden (8) üst öğretimden (7) Yabancı dilden (8) İdarecilik görevinden (9) TOPLAM PUAN Kutlama Kurulu BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE DEĞERLENDİRME FORMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1 öğretmenin tutum ve davranışı İçin yapılacak değerlendirmede; Atatürk İnkılaplarına ve Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Türk Milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin; Milli, Ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan yurttaşlar yetiştirmeye yönelik tutum davranış ve çalışmalar içinde bulunup bulunmadığı; Meslek onur ve saygınlığına uygun hareket edip etmediği, İyiye güzele ve doğruya yönelik toplumun değer ölçülerini öğrencilerine tanıtmak ve benimsetmek çabasını gösterip göstermediği, İyi davranış ve tutum örnekleri verip vermediği, öğrencilerine karşı tutum ve davranışlarının, kılık ve kıyafetinin bir öğretmene yakışır biçimde olup olmadığı, Ders içi ve ders dışı çalışmalarda öğrencilerin İyi davranışlar kazanmaları konusunda gerekli rehberlikte bulunup bulunmadığı, Sabırlı, müşfik, hoşgörülü olup olmadığı, öğrencileri üzerinde sevgi ve saygıya dayak bir otorite, kurup kurmadığı, hususları göz önünde bulundurulacaktır. Bu bölüm İçin tam puan (30) dur. Komisyon değerlendirmede alt ve üst sınırlar bir puan takdir eder ve yaptığı değerlendirmeyi gerekçeli olarak açıklar 2 öğretmenin mesleği ile İlgili eserleri ve buluşları değerlendirilirken; Bakanlığımızca veya İlgili kuruluşlarca kabul ve tescil edilmiş olmak veya yurtiçi veya yurtdışı yarışmalarda 1'ncl, 2'nci, 3"ncü, derecelere girmiş olması koşulu aranır. Burslardan Bakanlığımızca veya ilgili kuruluşlarca kabul ve tescil edilmiş olanların her biriçin, (3) puan, Yurtiçi yarışmalarda l'nci, 2'ncl, 3'ncü derecelere girenlerin herbiri için (4) puan. Yurt dışındaki yarışmalarda l'ncl, 2'nci, 3'ncü derecelere girenlerin herbiri için (5) puan verilir. Eserlerden birkaç yarışma kazanmış olanlara, en yüksek dereceli yarışması sonundaki derecesine göre puan verilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 8

9 18 Temmuz 1982 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 3 öğretmenin mesleği dışındaki eserleri ve buluşları değerlendirilirken; 2"nci maddedeki gibi kabul ve tescil edilmiş olmak koşulu aranır, ve aynı Derecelendirmelerin yurt - içindekiler İçin (2) puan yurt dışındakiler için (3) puan verilir. 4 öğretmenin aldığı takdirnamelerden müfettişlerce değerlendirilip makamca verilenler için (2) puan, doğrudan yetkili makamlarca verilenler için (1) puan verilerek değerlendirme yapılır. 5 öğretmenin aldığı teşekkürlerden müfettişlerce değerlendirilip Makamca verilenler için (1) puan doğrudan yetkili makamlarca verilenler İçin (0,5) puan verilerek değerlendirme yapılır. 6 Öğretmenin meslekteki kıdemi için 20 nci yılından sonraki her yıl İçin (0,5) puan verilir. 7 Öğretmenin herhangi bir düzeyde (Temel Eğitim 1. Kademe, Temel Eğitim II. Kademe veya Ortaöğretim okullarında) öğretmenlik görevi aldıktan ve öğretmenlikte adaylığı kalktıktan sonra yaptığı her üst öğrenim yılı için mesleği ile ilgili olana (1) puan, mesleği dışındaki öğrenimin her yılı için (0,5) puan verilir. (Bu değerlendirmelerde diploma almış olmak ve belgelendirmek koşulu aranır.) 8 öğretmenin bildiği her yabancı dil belgelendirilmesi şartıyle değerlendirilir ve her yabancı dil için (3) puan verilir. Branşı yabancı dil olan öğretmenler, branşı olan yabancı dilden dolayı değerlendirilmezler, ancak branşı dışındaki yabancı dillerden puan alırlar. 9 öğretmene, okul müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı görevinin her yıl için (0,2) puan verilir. NOT : Yukarıdaki 9. madde ile belirtilen hususlardan belgelendirilmesi istenilenler için belgeler eksiksiz olarak gönderilecektir. Belgelendirilmeyen maddeler için puan verilmeyecektir. Ankara üniversitesinden: Ankara üniversitesi Eğitim Fakültesi Lisans öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Madde I Ankara üniversitesi Eğitim Fakültesi Lisans öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5, 15, 19, 27 ve 28. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 5 Lisans öğretimi, eğitim bilimlerinde 144, yabancı dil 18 olmak üzere toplam 162 kredidir, öğrencinin bir dönem içinde alabileceği kredi toplamı, yabancı dil hariç, 18'dir. özel durumlarda danışmanın önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bir dönemde alınabilecek bu azami kredi toplamı artırılabilir. MADDE 15 Yabancı dil dersleri ilk üç yıl zorunlu ve haftada 5 saat olarak yapılır. İlk iki yıl temel dil bilgisi kazandırmak, üçüncü yıl çeviri yeteneğini geliştirmek esastır. Temel dilbilgisi öğretiminde eğitimle ilgili terminoloji kazandırmaya özen gösterilir. Çeviriler, öğrencilerin seçtikleri bölümler de dikkate alınarak eğitimle ilgili parçalar üzerinde yapılır. Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciye bir 'defaya mahsus olmak üzere yeterlik sınavı verilir. MADDE 19 Sınavlar yazılı olarak ve sınavı yapılan dersin amaçlarına uygun ölçme teknikleriyle yapılır. Sınavlar dersi veren Öğretim üyesinin ya da öğretim yardımcısının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile sözlü olarak da yapılabilir. Yalnız uygulamadan oluşan derslerin sınavları kendi özelliklerine uygun biçimde yapılabilir. MADDE 27 Bir Lisans öğrencisi 8 dönemlik öğrenimini 6 yıl içinde bitirmekle yükümlüdür. Bu süre içinde öğrenimlerini bu yönetmelikde belirtilen meşru ve Yürütme ve idare Bölümü Sayfa ; 9

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 18 Temmuz 1982 Sayı: makul bir sebep olmaksızın tamamlayamayan ya da tamam layamayacağı anlaşılan öğrencilerin Fakülte ile ilişkileri kesilir. Bütünleme sınavları sonunda Öğrenci, o öğretim yılına ve daha önceki yıllara ait 12 krediden fazla dersten başarılı olmazsa bir üst sınıfa devam edemez. Tek dersten başarısız olan son sınıf öğrencileri ertesi öğretim yılında kaldıkları dersten Şubat ve Haziran aylarında açılacak sınava girebilirler. MADDE 28 Lisans öğretimini tamamlayan öğrencilere verilecek diplomalarda derece belirtilir. Bu derecenin hesaplanmasında derslerin ders geçme notlarının aritmetik ortalaması alınır. Ortalama 5.00;den 6.49'a kadar ORTA, 6.50'den 8.49"a kadar İYİ, 8.50'den 10.00"a kadar PEKİYİ sayılır. Ayrıca istek üzerine Öğrenciye: dört yılda okuduğu dersler ve aldığı notları gösteren bir belge verilir. Madde II Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Lisans öğretim ve Sınav Yönetmeliğine aşağıdaki geçici 2. madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 2 Bu Yönetmeliğin yalnız dil öğrenimi ile ilgili hükümleri öğretim yılından itibaren Fakülteye kayıtları yapılan öğrencilere uygulanır. Madde III Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Lisans öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki ders çizelgesine aşağıdaki ekler yapılmıştır. YÖNETMELİK DERS ÇİZELGESİNE YAPILACAK EKLER tik üç yılda dönemlerin sonuna aşağıdaki ekler yapılacaktır. yapılacaktır. 1. YIL I. YIL Uygu- Top. Ders lama kredi I. DÖNEM : Yabancı Dil (ingilizce 101, Fransızca 101, Almanca 101) YD-Ing. 101, YD-Fr. 101, YD-Alm II. DÖNEM : Yabancı Dil (ingilizce 102, Fransızca 102, Almanca 102) YD-Ing. 102, YD-Fr. 102, YD-Alm YIL m. DÖNEM : Yabancı Dil (ingilizce 201, Fransızca 201, Almanca 201) YD-Ing. 201, YD-Fr. 201, YD-Alm TV. DÖNEM : Yabancı ÎDil (ingilizce 202, Fransızca 202, Almanca 202) YD-Ing. 202, YD-Fr. 202, YD-Alm YIL V. DÖNEM : (Her Uzmanlık alanı için tüm Öğrencilere) Yabancı Dil (ingilizce 301, Fransızca 301, Almanca 301) YD-Ing. 301, YD-Fr. 301, YD-Alm VI. DÖNEM : (Her Uzmanlık alam için tüm öğrencilere) Yabancı Dil (İngilizce 302, Fransızca 302, Almanca 302) YD-Ing. 302, YD-Fr. 302, YD-Alm Madde IV Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer S YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayfa : 10

11 c 18 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Temmuz 1982 PAZAR Sayı: ÎLÂN BÖLÜMÜ Yargı ilânları Adana 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1981/371 Davacı Neriman öztürk tarafından davalı Şerafet öztürk aleyhine açılan boşanma davasının yapılan duruşması sonuna : Davalı adresinde bulunamamış, davetiye ve gıyap kararı ilânen yapılmış olduğu. Mahkememizce verilen 21/4/1982 tarih ve 1982/295 sayılı kararı ile davanın kabulüne karar verilmiş, tarafların boşanmalarına, 500 lira harç ile yapılan TL. ve yine TL. ücreti vekaletin davalı Şerafet öztürk'ten alınmasına karar verildiğinden iş bu hüküm özeti yerine kaim olmak üzere tebliğ tarihinden bir ay içinde temyiz hakkı bulunduğu cihetle işbu hüküm özeti davalı Şerafet öztürk'e ilânen tebliğ olunur Karaman Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Karaman As. Huk. Hak. : Davacı ilçemiz Abbas mahallesinden Ali Kodaş tarafından davalılar Lütfiye Unver, İsa Ünver, Seyyide Güneş, Mehmet Gökbelen, Arife Gökbelen aleyhlerine açılan tapu iptali tescil davasında davalılar adına günü saat 8.35 de duruşma günü resmî gazete ile tebliğ edilmiş, duruşmaya gelmemiş bu kerre duruşmanın bırakıldığı günü sat 9.55 mahkememiz salonunda hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille tebliğ etirmeleri aksi halde yokluklarında duruşma yapılacağı Gıyab davetiyesi ve duruşma günü yerine sayılmak üzere duyrulur. Bornova 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : Bıçakla etkili eylem suçundan Mahkememizin 19/3/1982 tarih ve 1981/373 esas, 1982/108 sayılı karan ile T.C.K. nun 456/2. 457/1, 55/3. maddeleri gereğince bir sene dokuz ay on gün müddetle hapis cezasına mahkûm edilen Hamur İlçesi Merkez Yukarıyenigün Köyü nüfusunda kayıtlı Fehim oğlu 4/5/1964 D. lu Cuma Oğuz'a Mahkememizin gerekçeli kararı uzun aramalara rağmen tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarınca hüküm fıkrasının ilânen tebliğine, ilânın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı İlân olunur

12 Sayla: 12 RESMÎ GAZETE 18 Temmuz 1982 Sayı: Ankara 5. Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 1982/442 Davacı: M.E.B. Vekili: Av. Canan Yazar Davalı: Yusuf İzzettin Cankurtaran, Hürriyet Gazetesi sahibi yanında aşçı, İstanbul. Davacı tarafından davalı Yusuf İzzettin Cankurtaran aleyhine açılan alacak davasının yapılan açık duruşmsında: Davacı tarafından gösterilen adresinize gönderilen davetiye ve daha arzuhali mezkür adresinde olmadığına ve C. Savcılığına yazılan tezkerede o adreste olmadığı* nız bahisle tebligatın blla tebliği iade edilmiş olduğu görülmüş olmakla, başkaca tebligata sar.h adresinizde bulunmadığından dava arzuhali ve davetiye tebliğine mahkemece karar verilmiş olup duruşma 20/9/1982 günü saat ye bırakılmıştır. İşbu ilân yayınlandığı tarihten itibaren duruşma gününe kadar İbraz etmek istediğiniz vesikaları ibraz etmeniz ve delililerinizi göstermeniş duruşmaya gelmediğiniz takdirde veya vekil göndermediğiniz takdirde H.U.M.K. nun maddelerine göre gıyabınızda karar verileceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur /601 Davacı : Hazine Davalı : Emine Yılmaz, Pilot Sokak No. 19/5 - Çankaya/Ankara Davacı Hazine vekili Av. E. Canan Yazar tarafından davalı aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşmasında: Davacı tarafından gösterilen adresinize gönderilen davetiye ve dava arzuhali meskür adresinde olmadığını ve C. Savcılığına yazılan teskeredede o adreste olmadığınız bahisle tebligatın bile tebliği iade edildiği görülmüş olmakla başkaca tebligata salih adresinizde bulunmadığından dava arzuhali ve dava arzuhali ve davetiye tebliğine mahkemece karar verilmiş olup, duruşma 20/9/1982 günü saat e bırakılmıştır. İşbu ilânının yayınlandığı tarihten İtibaren duruşma gününe kadar İbraz etmek istediğiniz vesikaları ibraz etmeniz ve delillerinizi göstermeniz duruşmaya gelmediğiniz takdirde veya bir vekil göndermediğiniz takdirde H.U.M.K. nunun ncu maddelerine göre gıyabınızda karar verileceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilanı olunur Davacı : Hazine Davalı : Ömer Uzel, İnşaat Mühendisleri Odası No. 19/1 - K121Iay/Ankara Davacı Hazine vekili Av. Aynur Pışkm tarafından davalı aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşmasında : Davacı tarafından gösterilen adresinize gönderilen davetiye ve dava arzuhali meskür adresinde olmadığını ve C. Savcılığına yazılan teskeredede o adreste olmadığınız bahiste tebligatın bile tebliği İade edildiği görülmüş olmakla başkaca tebligata salih adresinizde bulunmadığından dava arzuhali ve dava arzuhali ve davetiye tebliğine mahkemece karar verilmiş olup, duruşma 20/9/1982 günü saat e bırakılmıştır. İşbu ilânının yayınlandığı tarihten itibaren duruşma gününe kadar ibraz etmek İstediğiniz vesikaları İbraz etmeniz ve delillerinizi göstermeniz duruşmaya gelmediğiniz takdirde veya bir vekil göndermediğiniz takdirde H.U.M.K. nunun ncu maddelerine göre gıyapınızda karar verileceği tebliği makamına kaim olmak üzere ilâm olunur

13 18 Temmuz 1982 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Kartal 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : Esas No : 1981/122 Karar No : 1982/167 Geceleyin bina içinden hırsızlıktan sanık Şaban oğlu Fatma'dan doğma 1/1/1934 Zara, Gümüşçevre Köyü hane 54 de nüfusa kayıtlı İstanbul, Kasımpaşa Zincirlikuyu Cad. No. 45'de ikamet eden eskicilik yapan Osman Çeker hakkında. 10/2/1982 gün ve sayılı hüküm ile T. C. K. nunun 492/1. 522, 525 nci maddeleri gereğince 8 ay hapis, 8 ay genel güvenlik gözetimi altında bulundurulmasına dair hüküm bütün aramalara rağmen sanığın bulunup tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28,» 29 ve müteakip maddelerine göre ilânen tebliğine, ilân tarihinden 15 gün sonra hüküm kesinleşeceği, mahkemece yapılan posta masrafı ve gazete ilânının sanıktan tahsil edileceği ilân olunur Esas No : 1979/386 Karar No : 1982/566 Zinadan sanık Hüseyin kızı Lâtife'den doğma 13/5/1956 D. lu Malatya, îzzetiye Köyünde hane 70 de nüfusa kayıtlı, İstanbul, Levent Çeliktepe Renk Sokak No. 4 de ikamet eden Sultan Çoruh hakkında 4/5/1982 gün ve sayılı hüküm ile T. C. K. nunun 440/2, 80, 59. maddesi gereğince 5 ay 25 gün hapis cezasına ve cezanın 647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince lira para cezasına çevrilmesine, ig bu cezanın 6 ncı maddesi uyarınca teciline dair gıyabi hükmün bütün aramalara rağmen sanık Sultan Çoruh'a tebliği edilmediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri uyarınca Resmî Gazete'de ilân ettirilerek, ilân tarihinden 15 gün sonra hükmün kesinleşeceği ilân parasının sanıktan tahsil edileceği ilân olunur Ankara İcra İflas Memurluğundan : Dosya No: 1981/4 Evvelce iflasına karar verilen Akartaş Koll. Şrt. hakkında bu defa Ankara Asliye 1. Ticaret Mahkemesinin 28/6/1982 gün ve 1982/ sayılı kararı İ. İ. K ve 254. maddeleri uyarınca iflasın kapanmasına karar verilmiş olduğu tebliğ ve ilân olunur Dosya No: 1979/35 Evvelce iflasına karar verilen Ankara Gar Gazinosu müsteciri Necip Karayusuf hakkında bu defa Ankara Asliye 4. Ticaret Mahkemesinin 22/6/1982 gün 19820/ sayılı kararı ile 1.1. K maddesi uyarınca iflasın kapatılmasına karar verilmiş olduğu tebliğ ve ilân olunur Dosya No : 1981/8 Evvelce iflasına karar verilen Çankaya Abdullah Cevdet Sok. 11/3 de İbrahim Boran hakkında bu defa Ankara Asliye 2. Ticaret Mahkemesinin 23/6/1982 gün 1982/ sayılı karan ile 1. t. K maddesi uyarınca iflasın kapatılmasına karar verilmiş olduğu tebliğ ve ilân olunur Eskişehir 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1982/85 Mahkememizin 29/6/1982 tarih 1982/ sayılı ilâmı ile Hükümlü Seyitgazi Aslanbeyli Köyü, cilt 006/02. sayfa 53. kütük 82 de nüfusa kayıtlı Yılmaz Kazık'a aynı hanede nüfusa kayıtlı kardeşi Muharrem Kazık Vasi Tayin edildiği ilün olunur

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 18 Temmuz 1982 Sayı: Diyarbakır 7 nci Kolordu Komutanlığı t Askeri Mahkemesi Kıdemli Hâkimliğinden : E. No : 1980/816 K. No : 1980/1031 Suç : Yoklama kaçağı Sanık kimliği: A. Kadir Mert - Mehmet Oğ Doğ. Kırşehir/Kaman llç. îkiz- İre nüf, kay. 70. P. Tuğ. 2. Top. Tb./ 2. Bt. Yukarıda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında 29/12/1980 tarih ve 1980/ esas ve karar sayı ile 63/1 - A Md. si uyarınca üç ay hapis cezasına mahkumiyetine işbu cezanın 647 sayılı Kanunun 4. Md. si uyarınca bin sekiz yüz lira ağır para cezasına çevrilmesine dair gıyabi hükmün sanığa tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 30. maddeleri uyarınca tebligatın Resmî Gazetede ilân suretiyle yapılmasına aynı kanunun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 5/7/1982 tarihinde karar verildiği ilân olunur / 1-1 E. No : 1980/213 K. No : 1980/932 Suç : Memuriyet görevini ihmal Sanık kimliği : Sadrettin Aslan - Hasan oğ ıdoğ. Erzurum/Horasan ilç. Yazılıtaş Köyü nüf. kay. ve Pasinler, Kaplıcalar Mah. Hınıs yolu No. 54'de oturur Diyarbakır îl. J. Alay. K. lığı Trhs. er. Yukarıda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında 26/11/1980 tarih ve 1980/ esas ve karar sayı ile As. C.K. nun 144. Md., T.C.K, nun 230/2. Md. si gereğince üç ay müddetle hapis cezasıyla cezalandırılmasına, cezası müddeti kadar da muvakaten memuriyetinden mahrumiyetine, 647 sayılı Yasanın 6. Md. si cezalarının teciline dair gıyabi hükmün sanığa tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28,29 ve 30. maddeleri uyarınca tebligatın Resmî Gazetede ilân suretiyle yapılmasına aynı kanunun 31. maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 8/7/1982 tarihinde karar verildiği ilân olunur /1-1 5 nci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığından : Yoklama kaçağı ve geç iltihak suretiyle bakaya suçlarından sanık Enver oğlu 1960 D, lu, İzmir Gültepe İlçesi Nüf, Kay, Ömer özer uzun zamandan beri yapılan aramalara ragmen bulunamadığından 5 nci Tugay Askeri Mahkemesince gıyabında yapılan yargılaması sonunda 1982/203 evrak 1982/203 esas 1982/66 karar sayılı hükmüyle neticeden 700 TL. {Yediyüz Türk lirası) ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup bu mahkumiyet hükmü kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Yasası hükümlerine göre ilânen tebliğ olunur, tlân tarihinden 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılır / 1-1 e Ankara Çankırı Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No. lu Askeri Mahkemesi Hâkimliğinden : 1980/392 'Sanık : Erol Karadağ Rasim oğlu 1057 D. lu Kars Sarıkamış İlçesi nüfusunda kayıtlı, Ankara'da Sanatoryum Atapark Mahallesi Dinar Sokak 463 numarada oturur, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü l/e sınıfında 5075 nolu öğrenci. Suç : 1402 sayılı (Kanuna muhalefet. Yukarıda suçu ve açık hüviyeti yazılı Erol Karadağ'ın 353 sayılı Kanunun 181. maddesi gereğince gaip sayılmasına karar verilmiştir.

15 18 Temmuz 1982 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Adı geçen sanık duruşmanın bırakıldığı 6/8/1982 günü saat da hazır bulunması, bulunmazsa 1402 sayılı Kanunun 18/L. maddesi gereğince duruşmaya devam edilerek gıyabında karar verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 1114,7 / 1-1 Sanık : Kenan Yeşil Ali Rıza oğlu Fatime'den olma 1998 D. lu Tunceli Hozat İlçesi Balkaynar Köyü hane 6 da nüfusa kayıtlı, Ankara'da Keçiören Ahmet Çavuş Durağı Eliçi Sokak No. 8 de oturur, iki yıllık Eğitim Enstitüsü 1. sınıf öğrencisi. 'Suç : Kanunsuz gösteri yürüyüşü yapmak ve 1402 sayılı Kanuna muhalefet. Yukarıda suçu ve açık hüviyeti yazılı sanık Kenan Yeşil'in 353 sayılı Kanunun 191. maddesi gereğince gaip sayılmasına karar verilmiştir. Adı geçen sanık duruşmanın bırakıldığı 4/8'/1983 günü saat de hazır bulunması, bulunmazsa 1402 sayılı (Kanunun 18/L. maddesi gereğince duruşmaya devam edilerek gıyabında karar verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /1-1 Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2.Numaralı Askeri «Mahkemesi Hâkimliğinden ; 6/5/1982 GÜN VE 1981/ /163 ESAS VE KARAR SAYILI GEREKÇELİ HÜKMÜ TEBLİĞ OLUNAMAYAN SANIKLAR İLE İLGİLİ HUKÜM ÖZETİ 20/11/1977 tarihinde yıkıcı propoğanda yapmak, 171 sayılı Yasaya aykırılık suçundan /sanık Mustafa Kemal Çelebi; İsmail ve Afiser'den olma 1S55 D. lu aslen Ankara îli Altındağ İlçesi ('Doğum yeri) Erzurum, Aşkale merkez Tacer Köyü nüfusuna kayıtlı olup, halen Ankara Altındağ da saptanmayan adreste oturur. Ankara Sıkıyönetim 2 Numaralı Askeri Mhkemesince sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Sanık hakkında verilen karar gıyabında verilmiş olup, bütün aramalara rağmen bulunamadığından tebliği mümkün olmamış, adı geçen sanığa kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30. maddelerine tevfikan karar özetinin Resmi Gazetede ilânen tebliğine, aynı kanunun 31. maddesi gereğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur /1-1 Adana - K. Maraş - G. Antep - Adıyaman - Hatay - İçel İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No. lu Askerî Mahkemesinden : ADANA 1981/ Sıkıyönetim Komutanlığı yasaklarına aykırı olarak kimliksiz dolaşmak suçundan sanıklar Saimbeyli İlçesi Yerdibi Köyü nüfusuna kayıtlı olup, halen Adana Yurt Mah. 602 Sok. bila noda oturur. Çay ocağı çalıştırır. Ali oğlu 1962 D. lu Hikmet Ayhan ve Gürün İlçesi Dağiçi Köyünüfusuna kayıtlı olup, halen Adana Yurt Mah. 601/8 Sok. bila noda oturur. Mehmet oğlu 1962 D. tu Dursun Topal haklarında mahkememizce verilen mahkûmiyet kararı 19/3/1982 gün ve 1981/698 esas ve 1982/32 karar sayılı ilâmı ile Hikmet Ayhan ve Dursun Topal 1402 sayılı Kanunun 2301 sayılı Kanunla değişik 16/1 fıkrası gereğince üç er ay hapis cezası ile mahkûmiyetlerine, karar verilmiş almakla; Sanıklar Hikmet Ayhan ve Dursun Topal'ın bütün aramalara rağmen tebligatta sarih adresinin tesbit edilemediği gibi, bulunamadığından ve bu nedenle bu sanıkların adresi meçhul kaldığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine; İlânın Resmî Gazete yapıldıktan 15 gün sonra sanıklar hakkında verilen kararın kesinleşeceği sanıklar Hikmet Ayhan ve Dursun Topal'a ilânen tebliğ olunur /1-1

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 18 Temmuz Sayı : Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesinden : ELAZIĞ E. No: 1980/296 K. No: 1980/142 Davacı: K. H. Suç : Sıkıyönetim yasaklarına aykırı hareket etmek. Sanık : Vahap Cağlar, Muhlis oğ doğ. lu, Malatya Yeşilyurt Kazası Merkez nüf. kay. Yukarıda suçu ve açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce 1/9/1980 tarih ve 1989/7733 evrak, 1980/296 esas, 1980/142 karar sayı ile verilen beraet kararı sanığın bilinen tüm adreslerinden aranmasına rağmen tebliği mümkün olmamıştır sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 30. maddeleri gereğince tebligatın Resmî Gazetede ilan suretiyle yapılmasına ve aynı kanunun 31. maddesi uyarınca Resmî Gazetenin ilân tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur / 1-1 Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları Millî Savunma Bakanlığından : M. S. B. lığı tarafından, Akdeniz Bölgesindeki bir havaalanında yaptırılacak olan pist ve yol onarımı İşleri İçin öneri kabul edilecektir. İşlerin yaklaşık tutarı , TL. dır. İstekli firmaların geçerli NATO güvenlik belgeleri ve en az İş tutan kadar A Grubu karneye sahip bulunması ön koşuldur. Yeterlik belgesi seçimine girmek İsteyen firmaların, ön duyuru formlarını bir başvuru yazısı ile M.S.B. NATO Enf. D. Bşk. lığı Bakanlıklar/Ankara adresinden alarak, İstenen belgeleri en geç 16 Ağustos 1982 Pazartesi günü saat e kadar İdareye vermeleri gereklidir. Bu günden sonra yapılacak başvurular ve postada olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Duyurulur /1-1 Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğünden : Depo Cins ve nev'l P. Ad. Miktarı Muh. Bed. Teminatı Lira Lira Nalınlar (Asfalt) 3. S.N.B.Çk. Tom. Nalınlar (Asfalt) 3. S.N.B.Çz. Tom. Gökçedağ (S. Lize) 3. S.Ks.B.Çz. Tom. Nalınlar (Asfalt) 6.5 Mt. Çk. Tel. Dlr. B. Orhan (S. Lize) 2. S.Çk. Maden Dir. Muh. Depolar 2. S.Çz. Maden Dir. Gökçedağ (S. Lize) 2. S.Çz. Maden Dir. Gökçedağ (S. Lize) Çam Sanayi Odunu Harmancık (S. Lize) 1. S.N.B.Çk. Sırık Harmancık (S. Lize) 1. S.Ks. B.Çk. Sırık Ster 6 Ster TOPLAM Yukarıda müfredatı yazılı orman emvali 27/7/1982 Salı günü saat te İşletmemiz satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda açık arttırma sure-

17 18 Temmuz 1982 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 tiyle satılacaktır. Satışa çıkarılan orman emvalinin % 50 si (Masrafları ile) peşin bakiyesi 6 ay vadeli limitli müddetsiz banka mektubu karşılığında satılacaktır. 2 Alıcıların % 7,5 teminatlarım satış saatinden evvel yatırmış olmaları teminat olarak banka mektubu vereceklerin mektuplarında işletme adım belirtmeleri şarttır. 3 Satışa iştirak edeceklerin 15/C Model şartnamenin 3 net) maddesinde ya- «ah belgeleri İbraz etmeleri gerekir. İbraz etmeyenler satışa iştirak edemeyeceklerdir. 4 Satışa ait ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğünde Bursa Orman Bölge Başmüdürlüğünde ve civar İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 5 Alıcıların belirli gün ve saatte makbuzları ile birlikte Komisyonumuza müracaatları ilân olunur / 2-2 t> Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : tli. Balıkesir, İlçesi: İvrindi, Köyü veya mevkii: Küçük Yenice, Madenin cinsi : Alüminyum madeni Minerali, Ruhsatnamenin tarihi ve numarası : 17/2/ /5542. HUDUTLARI : Kuzeyi: 1/ ölçekli Balıkesir 1 19 d4 paftadaki 516 rakımlı Karakoyunlu tepeden grad semt ve 1525 metre mesafedeki 1 nolu beton sütundan başlayarak 1. nolu beton sütundan grad semt ve 100 metre mesafedeki) 2 nolu betonsütuna düz hat. Doğusu : 2 nolu beton sütundan (2 nolu beton sütundan grad semt ve 123 metre mesafedeki) 3 nolu beton sütundan grad semt ve metre mesafedeki) 4 nolu beton sütuna kırık hat. Güneyi: 4 nolu beton sütundan (4 nolu beton sütundan grad semt ve metre mesafedeki) 5 nolu beton sütuna düz hat. Batısı: 3 nolu beton sütundan ( grad semt ve 65 metre mesafedeki) 6 nolu beton sütuna ve oradan (6 nolu beton sütundan gram semt ve metre mesafedeki) hudut başlangıcı 1 nolu beton sütuna kırık hat. Yukarıda, mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Alüminyum Madeni Minerali madeni için Mortaş Madencilik Ltd. Şti. uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatı verilecektir. İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten İtibaren onbeş gün içinde bh dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubutacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 nci maddesi gereğince ilân olunur / 8-2 Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünden : Derneğimizee Uluslararası İhale Usulü ile; testtik Roversed Passlve Hemaglütinasyon yöntemi ile Hepatitis B Surface antijeni mevcudiyetini tesbit ve teyid eden ve üçüncü jenerasyon hassasiyeti! test serumu sahnalmacaktır. İhaleye ait tekliflerin 6/9/1982 Pazartesi günü saat 15.30'a kadar Genel Merkemlzin Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü'ne tevdi edilmiş olması lâzımdır. Teklifler aynı gün saat 16.00'da Genel Merkezimizde açılacaktır. ı Şartnameler Ankara'da Genel Merkezimizden, İstanbul'da Bölge Başmüdürlüğümüzden ve lzmir*'de Ege İrtibat Amirliğimizden 1.000, TL. mukabilinde temin edilebilir. Postada vaki gecikmeler nazarı itlbare alınmaz. Derneğimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir / 3-3

18 Bilecik Devlet Orman isletmesi Müdürlüğünden : Parti Miktarı M. BedeU % 7,5 Tem. Bölgesi Deposu Cins, Nev'ı, Kalitesi adedi Adet M3. Dm3. Lira Kr. Ura Kr. Dodurga Dodurga ve Erikli 2, S. N. B. Çam Tomruk , , , >» 3. S. N. B. Çam Tomruk , / , 3. S. K. B Çam Tomruk / , Erikli N. B. Kök. Tomruk , / , > 3. S. N. B. Kok. Tomruk ,13? 7.200/ , > > 3. S. N. B. Kavak Tomruk X 1« / 1.000, Dodurga ve Erikli 2. S. çam Mad. Direk / ,» Dodurga Çam Sanayi Od onu 1 * , 700, İHALE GENEL. YEKÛNU : , / İ Yukarıda müfredatı ; pazılı orman emvali 4/8/1982 taı rihine rastls tyan Çarear aba günü saat ; L4.00*de BozttyOl ı İlcesine bağlı Dodurga Nı ahryest Dodurga Omu m Bölge Şefliği binasında toplan acak Komii ryon kusun unda 15/C mod el şartnameye t jöre emval beğında agık ar- delinin % I 50'si ile vergileri peai n bakiyesi 6 ay vadeli kat'i, mü ddetsis ve 1 taık. d&itill banka teminat mektubu kargılı tırma suret yle satılacaktır. 2 Taliplilerin "belirtilen gün ve saatten yarım saat evvel üne kadar rerekli betg elerim Ibraa «d erek almak iste dikierl partilerln geçici t eminatlarını yatırvp rı laltlbusları ile birlikte Klomiayona müracaaui m ilan olun ur. 111/3-1 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 13 Temmuz 1982 Sayı: 17750

19 Milas Orman İşletme Müdürlüğünden: Parti MİKTARI Muh. Bedeli % 1,5 Teminatı Bölgesi Deposu Cins ve Nev'l Adedi Adet M 5. Dm 3. Ura Kr, Ura Kr. Kayadere Beçln 3. Sı. Çz. Ks. Tomruk , ,» 8. Sı. Çz. Nr. Tomruk 12 ıeos , , Milas B. Puan H. Sı. Çz. Mad. Direk , , >» Çz. Sanayi Odua , , ören Pinar 3. Sı Çz. Ks. Tomruk , , > > 3. 8L ÇZ. Nr. Tomruk » , , Sançay Kırcağız 3. Sı. Çz. Ks. Tomruk , ,»» 3. SL ÇZ. Nr. Tom. as , , > > Çz, Sanayi Odun , , BEYANI : Kısa Tomruk : 40 Parti 4530 Adet M 3. Nr. Tomruk : 45 Parti 6105 Adet M». M. Direk : 10 Parti 6728 Adet M 5. S. Odun : 13 Parti 2804 Adet M 5. 1 Yukarıda müfredatı yazılı 108 parti orman envali hizalarında yazılı muhammen bedel üzerinden satış, bedelinin % 50'sl ve vergileri peşin, bakiyesi 6 ay vadeli müddetsiz limitli banka mektubu ve her zaman paraya çevrilebilen devletçe kabul ecllmis devlet iç istikraz tahvilleri kargılığında olmak üzere açık arttırma suretiyle satılacaktır. 2 Satış 26/7/1882 Pazartesi günü saat de İşletme satış salonunda yapılacaktır. 3 Satışa alt ilan, tevhit listesi ve satış şartnamesi Orman Genel Müdürlüğünde, Muğla, İzmir, Denizli Orman Bölge Başmüdürlüklerinde Muğla Orman Bölge Başmüdürlüğümüze bagu İsletme Müdürlüklerinde görülebilir. 4 Satışa iştirak edeceklerin 15/C model satış şartnamesi esasları gereğince istenilen belgeleri ibraz ederek satın alacakları partilerin teminatlarım yatırdıklarına dair makbuzla birlikte satış, saatinde Satış Komisyonu önünde hazır bulunmaları ilân olunur / Temmuz 1983 Sayı; RESMÎ GAZETE Sayfa: 19

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1991 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1991 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Nisan 1991 PAZARTESİ Sayı : 20832 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakana Vekillik Etme İşlemi T.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE Sayı : 16154! t

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Kasım 2012 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık NeşriyatveMudevvenat Genel Müdürlüğünü başvurulur. 4 Ekim 1977 SALI Sayı : 16074) \ YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2015 PERŞEMBE Sayı : 29478 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİKLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Haziran 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29046 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6487

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak 2015 69471265-305-625

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Mart 2015 PAZARTESİ Sayı : 29283 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Nisan 2014 69471265-305-2705

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 Yönetim ve Yazı işleri ıçtn [Jaşbakan'ık /Ve,- v^f ve Mudevvenat Genel Mud.rluğune ba$' uruhır. 22 MAYIS 1977 PAZAR Sayı : 15944 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Mart 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29312 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7470 5510 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29238 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7180 Birleşmiş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2013 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ Sayı : 28850 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7438 Bazı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 1998 CUMA Sayı: 23488 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Ağustos 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 29086 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı