T.C. Resmî Gazete. 18 Temmuz 1982 PAZAR. Atama Kararları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. 18 Temmuz 1982 PAZAR. Atama Kararları"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Temmuz 1982 PAZAR Sayı: YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ Atama Kararları Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : Karar Sayısı: Açık bulunan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1 nci derece 'kadrolu ve ek göstergeli Jeolojik Etüd Arama Dairesi Başkanlığına, halen anılan Kurumda Etüd Plân - Proje ve Tesis İşleri Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan İbrahim Pişkin'in, 657 sayılı Kanunun değişik 68/A, 76 ncı ve 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri uyarınca terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür. 9/7/1982 Kenan EVREN Orgeneral Derlet Başkanı B. ULUSU Başbakan F. İLKEL Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı Karar Sayısı: Açık bulunan 1 nci derece kadrolu ve ek göstergeli Etibank Genel Müdürlüğü Yatırımlar Dairesi Başkanlığına, hailen anılan Kurumda Genel Müdür Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : Resmî Gazete Fihristi 3 8. s 17/7/1982 gün ve mükerrer sayılı Resmî Gazete'de; 8/5052, 8/5053, 8/5054 saydı Bakanlar Kurulu Kararları ile Milli Savanama Bakanlığına alt İki Yönetmelik yayımlanmıştır.

2 Sayfa: 2 RESMİ GAZETTE 18 Temmuz 1982 Sayı: Başmüsaviri olarak görev yapan Adnan Seker'in 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı ve 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 >Bu kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam yürütür. 9/7/1882 Kenan EVREN Orgeneral Devlet Başkanı B. ULUSU F. İLKEL Başbakan Enerji ve Tabii Kay. Bakam Yönetmelikler Milli Eğitim Bakanlığından: Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bükümler Amaç: Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; öğretmenler arasında sevgi ve saygı bağlarım kuvvetlendirmek, ATATÜRK ilkelerine ve inkılâplarına bağlı, kaderde, kıvançta ve tasada ortak olup, mesleğe ömür vererek emekli olmuş öğretmenlerin hizmetlerinin unutulmayacağı duygusunu vermek, ölümsüz Başöğretmen Büyük Atatürk'ü ve ebediyete göçmüş bulunan öğretmenleri anmak, mesleğe yeni giren genç öğretmenlerde mesleklerinin yüceliği bilincini uyandırmak, böylece meslek dayanışmasını ve öğretmenliğin saygınlığım güçlendirmektir. Kapsam: Madde 2, Bu Yönetmelik, Öğretmenler Gününün amaçlarım, kutlama kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları ile Kutlama Gününe ilişkin esasları kapsar. Dayanak : Madde 3 Bu Yönetmelik, 2287, ve 657 sayılı Yasalara dayanılarak hazırlanan mistir. İKİNCİ BÖLÜM Kutlama Kutlama Günü : Madde 4 En büyük öğretmen ATATÜRK'ün. Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul buyurdukları tarih olan 24 Kasım günü, her yıl öğretmenler günü olarak kutlanır. Kutlama Kurulları ve Görevleri : Madde 5 öğretmenler Günü dolayısıyla, Milli Eğitim Bakanlığı içinde, Merkez Kutlama Kurulu ile Yürütme Kurulu, 11 ve İlçe merkezlerinde ve yurt dışı kuruluşlarımızda da kutlama kurulları oluşturulur. Bu kurullar her yıl Ocak ayının ilk yarısında yeniden oluşturulur, önceki yıllarda görev almış olanların yeniden seçilmesine engel yoktur. Merkez Kutlama Kurulu : a) Merkez Kutlama Kurulu : Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı veya yardımcılarından birinin başkanlığında, öğretmen Yetiştirme ile ilgili Genel Müdürlerden biri, bir Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlendireceği yardımcılarından biri, Ortaeğitim Genel Müdürü, Temeleğitim Genel Müdürü ile Kurul Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 2

3 18 Temmuz 1982 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayla: 3 Başkanınca seçilecek en az şube müdürü düzeyinde İki personelden ve Yürütme Kurulu başkanından oluşur. Bu kurula gerektiği takdirde Ankara Millî Eğitim Müdürü ile Üniversite, Silâhlı Kuvvetler ve diğer Bakanlıklardan birer temsilci de davet edilir. Merkez Yürütme Kurulu: b) Yürütme Kurulu; öğretmen yetiştirme ile ilgili genel müdürlükler, Yayımlar Genel Müdürlüğü, Dış llişkiler ve Yurt Dışı Eğitimi Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Eğitim Genel Müdürlüğü, Erkek Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaeğitim Genel Müdürlüğü, Temeleğitim Genel Müdürlüğü, Eğitim Araçları Daire Başkanlığı, Komptrolörlük Daire Başkanlığı, dairelerinden en az şube müdürü düzeyinde katılacak temsilcilerden oluşur. Bu kurulun başkam, sekreterya işlerini yürüten birimin genel müdür yardımcısı ya da daire başkanıdır. îl Kutlama Kurulu : c) İllerde Valinin veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, Milli Eğitim Müdürü, İl merkezindeki yüksek okullarda görevli en kıdemli müdür ve en kıdemli öğretmen, orta öğretim kurumlarında görevli en kıdemli müdür ve en kıdemli öğretmen, temeleğitim birinci kademe ve ikinci kademe okullarında görevli en kıdemli birer müdür ve en kıdemli birer öğretmen, merkez ilçe ilköğretim müdürü ile il merkezinde görevli en genç öğretmenden oluşur. îlçe Kutlama Kurulu : d) İlçe merkezlerinde kaymakamın başkanlığında, ilçe millî eğitim müdürü, ilköğretim müdürü, ilçe merkezinde bulunan yüksek okullarda görevli en kıdemli müdür ve en kıdemli öğretmen, ortaöğretim kurumlarında görevli en kıdemli müdür ve en kıdemli Öğretmen, temeleğitim birinci kademe okullarında görevli en kıdemli birer müdür ve en kıdemli birer öğretmen ile ilçe merkezinde görevli en genç öğretmenden oluşur. Yurt Dışı Kutlama Kurulu : e) Yurt dışı temsilciliklerimizde görevli bulunan Eğitim Müşavirliklerinde öğretmenler Günü Kutlama Kurulları oluşturulur. Kutlama Kurulları, Büyükelçi ve (Başkonsolosun yahut görevlendirecekleri bir yetkilinin başkanlığında; Eğitim Müşaviri ve Eğitim Ataşesi ile bölgelerinde bulunan en kıdemli iki öğretmenden, Eğitim Müşaviri ile Eğitim (Ataşesi bulunmayan yerlerde en kıdemli üç öğretmenden, bölgelerinde görevli öğretmen bulunmayan Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerinde ise Ataşelik mensubu öğretmen çıkışlı iki görevliden oluşur. Madde 6 Kutlama ve Yürütme Kurullarının görevleri aşağıda belirtilmiştir : a) Merkez Kutlama Kurulunun Görevleri : (1) O yılın öğretmenler Günü nedeniyle Bakanlıkça düzenlenecek Kutlama faaliyetlerinin plân ve programlarım Mart ayı içinde hazırlamak ve bir genelge ile ilgililere duyurmak. (2) Türkiye genelinde çeşitli konularda yarışmalar düzenlemek, değerlendirmek, verilecek ödülleri belirlemek. (3) Yürütme Kurulu tarafından yapılan çalışmaları değerlendirmek ve gerekli kararları almak. (4) Yönetmelik esaslarına göre yılın öğretmenlerini seçmek. (5) Yılın öğretmenine verilecek ödülleri belirlemek ve hazırlanmasını sağlamak. (6) Gerekli görüldüğünde, il temsilcisi öğretmenleri Ankara'ya çağırmak ve ağırlamak. (7) 11, ilçe ve yurt dışı kutlama kurullarının yönetmelik esaslarına göre çalışmalarını izlemek. Yürütme VE İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 18 Temmuz 1982 Sayı: (8) yurt İçinde ve yurt dışında, kutlama faaliyetlerinin yaygın olarak yönetmelik esaslarına göre sürdürülmesini sağlamak. b) Merkez Yürütme Kurulunun Görevleri: (1) Merkez Kutlama Kurulu tarafından alınan kararların, kurul üyeleri arasında İş bölümü yapmak suretiyle gereğini yerine getirmek. (2) Bakanlık kutlama plan ve programlarında yer alan her (türlü faaliyeti yürütmek. (3) 11, ilçe ve yurt dışı kutlama kurullarından gelen kutlama plân ve programlarım incelemek ve değerlendirmek. (4) Millî Eğitim Bakanlığı birimleri ve diğer kurumlarla olan ilişkileri düzenlemek. (5) öğretmenler Günü adına alınan tüketim malzemelerinin depolanmasını ve en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak. (6) öğretmenler Günü nedeniyle yapılacak yarışmaların şartnamelerini düzenlemek ve merkez kutlama kuruluna sunmak. c) 11 Kutlama Kurulunun Görevleri : (1) Her yıl çevre özellikleri İmkanları gözönünde bulundurularak Mart ayı içinde il kutlama faaliyetlerinin plân ve programlarım hazırlamak. (2) Hazırlanan kutlama faaliyetlerinin plân ve programlarım Nisan ayı, yapılan çalışmalarla ilgili çalışma raporunu ise en geç Ekim ayı sonuna kadar bilgi için Merkez Kutlama Kurulunun bilgisine sunmak. (3) Merkez Kutlama Kurulu tarafından yayınlanan genelge ve emirlerin gereğini yapmak, ilçe kutlama kuruluna duyurmak. (4) İlçe kutlama kurullarından gelen kutlama faaliyetleri plân ve programlarım İnceleyip değerlendirmek. İlin genel kutlama faaliyetlerini yapılan plan ve programlar doğrultusunda yönlendirmek ve koordinasyonu sağlamak. (5) 11 düzeyinde yılın öğretmenlerini yönetmelik esaslarına göre seçmek, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte engeç 20 Ekim tarihinde Merkez Kutlama Kurulunda bulunacak şekilde göndermek. (6) 11 düzeyinde seçilen yılın öğretmeninin kutlama törenleri sırasında taltif ve ödüllendirilmesini sağlamak. (7) Yıl İçinde emekli olan öğretmenlere verilecek hizmet şeref belgelerini düzenleyerek Vali'ye onaylatmak ve törenler sırasında ilgililere vermek, törenlerde bulunamayan öğretmenlerin belgelerini ise adreslerine göndermek. (8) Kutlama törenlerinde mesleğe yeni giren öğretmenlerin «AND» içmelerini sağlayıcı düzenlemeleri yapmak. (9) 24 Kasım öğretmenler Günü törenlerini izleyen bir ay içinde yapılan çalışmaları gösteren değerlendirme raporlarını Merkez Kutlama Kuruluna göndermek. (10) Yönetmelikle verilen görevleri zamanında yerine getirmek. d) İlçe Kutlama Kurulunun Görevleri : (1) Her yıl çevre özellikleri ve imkânları gözönünde bulundurularak Mart ayı içinde kutlama faaliyetlerinin plan ve programlarım hazırlamak. (2) Merkez ve 11 kutlama kurulları tarafından yayınlanan genelge ve emirlerin gereğini yapmak. (3) Hazırlanan kutlama faaliyetlerinin plan ve programlarını, Nisan ayı; yapılan çalışmalarla ilgili çalışma raporunu da en geç Ekim ayı başına kadar 11 kutlama kuruluna göndermek. (4) 24 Kasım öğretmenler Günü törenlerini izleyen 15 gün içinde değerlendirme raporlarını il kutlama kuruluna göndermek. (5) İlçenin yılın öğretmenlerini yönetmelik esaslarına göre seçmek, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte en geç 20 Eylül tarihinde il kutlama kurulunda bulunacak şekilde göndermek. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 4

5 18 Temmuz 1982 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 (6) Kutlama törenlerinde mesleğe yeni giren öğretmenlerin «AND» içmelerini sağlayıcı düzenlemeleri yapmak. (7) Yıl içinde emekli olan öğretmenlere verilecek hizmet belgelerini düzenleyerek Vali'ye onaylatmak üzere il kutlama kuruluna göndermek, onanıp gelen bu belgeleri törenler sırasında ilgililere vermek, törenlerde bulunamayan öğretmenlerin belgelerini ise adreslerine göndermek. (8) İlçe düzeyinde seçilen yılın öğretmenlerinin kutlama törenleri sırasında taltif ve ödüllendirilmesini sağlamak. (9) Yönetmelikle verilen görevleri zamanında yapmak, e) Yurt Dışı Kutlama Kurullarının Görevleri : (1) Her yıl çevre özellikleri ve imkânları gözönünde bulundurularak Mart ayı içinde bölge kutlama faaliyetlerinin plan ve programlarım hazırlamak. (2) Hazırlanan kutlama faaliyetlerinin plan ve programlarım Nisan ayı; yapılan çalışmalarla ilgili çalışma raporunu da en geç Eylül ayı sonuna kadar Merkez Kutlama Kuruluna göndermek. (3) Merkez Kutlama Kurulu tarafından yayımlanan genelge ve emirlerin gereğini yapmak. (4) Bölgelerinde yıl içinde emsallerinden farklı olarak üstün başarılı olmuş bir öğretmeni tesbit etmek ve kendisini imkânlar ölçüsünde ödüllendirmek ve taltif etmek. (5) 24 Kasım günü bölgelerinde düzenlenen törenlere öğretmenlerin, velilerin, çevrede bulunan Türk vatandaşlarının ve mahalli eğitimcilerin katılmalarım sağlamak ve törenlerin istenen amaca ulaşması için gerekli tedbirleri almak. (6) 24 Kasım öğretmenler Günü törenlerini izleyen bir ay içinde değerlendirme raporlarını Merkez Kutlama Kuruluna göndermek. (7) Yönetmelikle verilen görevleri zamanında yerine getirmek. Sekretarya İşleri : Madde 7 öğretmenler Günü kutlama faaliyetleri ile ilgili sekreterya işleri Yüksek Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı bir birimce yürütülür. Kutlama Faaliyetleri: Madde 8 öğretmenler Günü nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı Merkezinde, İllerde, ilçelerde ve yurt dışında kutlama kurullarınca düzenlenen programlara göre törenler yapılır. Ayrıca, öğretmen Yetiştiren Kurumlarda da özel törenler düzenlenir. Madde 9 öğretmenler Günü kutlama programlarının düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara yer verilir. a) Ankara'da Anıtkabir'e, Milli Eğitim Bakanlığı önündeki Başöğretmen Atatürk Anıtına, il ve ilçelerde Atatürk anıtlarına ve büstlerine çelenk konulması. b) Atatürk ve ebediyete göçmüş Türk öğretmenlerine saygı duruşunda bulunulması. c) İstiklâl Marşı'nm söylenmesi, ç) Günün anlamını belirleyen konuşmaların yapılması, d) Emekli bir öğretmen, yoksa en kıdemli öğretmenin bir konuşma yapması, e) öğrencilerin, öğretmenleri için yazmış oldukları şiirleri okumaları, f) öğretmenlikle ilgili temsillerin verilmesi, g) Koro halinde öğretmenlerle ilgili marşlar ile birlikte çeşitli marşlar ve türküler söylenmesi ve folklor gösterileri yapılması. h) Emekli veya kıdemli öğretmenlerden, arzu edenlerin ve Kutlama Kurullarınca uygun görülenlerin çevre okullarında, okulun bütün öğretmen ve öğrencilerine hitap eden konuşmalar yapmaları. ı) Emekli veya kıdemli öğretmenlerden arzu edenlerin mesleki anılarını anlatmalarının sağlanması. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 5

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 18 Temmuz 1982 Sayı: ) öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarını yansıtan sergiler açılması, ]) Edebiyat, sanat ve bilim alanlarında, öğretmeni ve öğretmenlik mesleğini konu alan yarışmalar düzenlenmesi, k) Okullarda, öğrenciler arasında sınıf ve okul düzeylerinde öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili şiir, kompozisyon, resim vb. yarışmalar düzenlenmesi ve derece alanlara uygun armağanlar verilmesi. Madde 10 Kutlama törenleri, kutlama kurullarınca kararlaştırılacak okul veya uygun bir salonda yapılır. Törenlere, emekli ve çalışmakta olan öğretmenler ile vevelilerve çevredeki görevliler arasından davet edilenler katılırlar. Ayrıca, uygun olan faaliyetlerde, okullardan seçilecek öğrenci temsilcileri de katılabilirler. Madde Kasım günü, eğitim kurumlarında, öğretmenlikle ilgili ders içi ve ders dışı faaliyetler yapılır. Yapılacak kutlama faaliyetleri gündüz ve gece sürdürülebileceği gibi, kutlama gününün resmi tatil gününe veya resmi tatil günü arifesine rastlaması halinde bu süre genişletilebllir. Kutlama gününde, okul binaları Türk Bayrağı, okul flaması ve Atatürk'ün eğitimle veya öğretmenlik mesleği ile İlgili sözlerinden oluşan dövizlerle donatılır. Madde* 12 Her yıl öğretmenler Günü dolayısiyle; a) Milli Eğitim Bakanlığınca günün anlam ve önemini belirten bir bildiri yayımlanır; b) Kutlama kurullarınca; 11, ilçe ve yurt dışında TRT ve basın yoluyla günün anlamını vurgulayan yayınların yapılması sağlanır. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Film - Radyo Televizyon Eğitim Merkezince günün anlam ve önemini belirten yayınlar yapılması için gerekli önlemler alınır. Hizmet Şeref Belgesi : Madde 13 Yıl içinde, hizmet süresi, yaş haddi ve sağlık nedenleriyle emekli olan öğretmenlere bir «Hizmet Şeref Belgesi» verilir. Hizmet Şeref Belgesi, Bakanlıkça düzenlenerek bastırılır ve illere gönderilir. Bu belge, ilgili emekli öğretmenler için il ve ilçe kutlama kurullarınca hazırlanıp ilin valisinin imzasına sunulur. Valinin imzalamasiyle tamamlanan Hizmet Şeref Belgesi kutlama törenleri sırasında emekli öğretmelere verilir. Törene katılamıyan emekli öğretmenlerin belgeleri ise, kutlama kurullarınca ilğiliye ulaştırılır. Yılın öğretmeni ve Seçimi ; Madde 14 öğretmenler Günü nedeniyle; Okulöncesi, Temeleğitim birinci ve ikinci kademe okulları ile ortaöğretim kurumlarında fiilen çalışmakta olan öğretmenler (Okul Müdürü ve Müdür Yardımcıları dahil) arasından 15'lnci maddede belirtilen biçimde ve 16'ncı maddedeki kriterlere göre Merkez Kutlama Kurulunun önerisi ve Milli Eğitim Bakanı'nın onayı ile yılın öğretmeni seçilir. Yılın öğretmenine Millî Eğitim Bakam tarafından maddi ve manevi değeri olan ödüller verilir. Madde 15 Yılın öğretmeninin seçiminde aşağıdaki yol izlenir : a) İlçe kutlama kurulunca, ilçe sınırları içinde bulunan okullarda çalışan öğretmen ve yöneticiler arasından birisi, ilçe düzeyinde yılın öğretmeni olarak seçilir. Bu öğretmenle ilğili değerlendirme formu il kutlama kuruluna gönderilir. b) 11 kutlama kurulunca, ilçe kutlama kurullarınca yapılan değerlendirmenin dışında kalan il merkezine bağlı okullardaki öğretmen ve yöneticiler arasından birisi, il merkezinde yılın öğretmeni secilir. c) 11 kutlama kurulunca; ilçelerden ve il merkezinden seçilen öğretmen ve yöneticiler arasından birisi, il düzeyinde yılın öğretmeni olarak seçilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 18 Temmuz 1982 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 d) 11 kutlama kurullarınca il düzeyinde seçilen yılın öğretmenine ait değerlendirme formu, mahallinde sağlanan bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlık Merkez Kutlama Kuruluna gönderilir. e) Merkez Kutlama Kurulunca, illerden gösterilen adaylar gönderilen bilgi ve belgeler gözönünde tutularak yeniden değerlendirilir, bunlar arasından bir öğretmen yılın öğretmeni olarak seçilir ve Milli Eğitim Bakanının onayına sunulur. 11 düzeyinde seçilen yılın öğretmenleri, aynı zamanda illerini temsil etmek üzere 11 temsilcisi olarak Ankara'ya da davet edilebilir. Madde 16 Yılın öğretmeninin seçiminde aşağıdaki hususlar ön şart olarak aranır; a) Meslekteki kıdemi en az 20 yıl olmak. b) Fiilen çalışıyor olmak. c) Öğretmenlik hizmeti süresince siciline İşlenmiş bir ceza almamış olmak, ç) Atatürk ilkelerine ve inkılaplarına bağlı olmak. d) Daha önce yılın öğretmeni olarak ödüllendirilmemiş olmak. Yılın öğretmeni seçilirken ekli DEĞERLENDİRME FORMU kullanılacaktır. Sicilleri Bakanlıkta tutulan adayların durumları hakkında bilgi gerektiği taktirde, neler isteniyorsa, il kutlama kurulu başkanlığı tarafından Merkez Kutlama Kurulu Başkanlığına duyurulacaktır. Merkez Kutlama Kurulunca istenen bilgilerin verilmesi sağlanacaktır. 11 düzeyinde yılın öğretmeni ve il temsilcisi olarak seçilen öğretmene ait değerlendirme işlemlerinin sonuçları, ii Kutlama Kurullarınca, en geç 15 Ekim tarihine kadar tatile raslarsa izleyen iş günü çalışma saati bitimine kadar) Bakanlık Merkez Kutlama Kuruluna ulaştırılmış olacaktır. Bu tarihten sonra gelen değerlendirme sonuçları İşleme konulmayacaktır. öğretmenlik Mesleğine Giriş Günü.: Madde 17 Her yıl 24 Kasım günü, öğretmenler Günü olmanın yanında öğretmenlik Mesleğine Giriş Günüdür. Bu nedenle, 24 Kasım gününde, öğretmenlik mesleğine yeni girmiş olanlar, kutlama kurullarının yapacakları düzenlemeye göre aşağıdaki andı İçerler. AND METNİ : TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINA, ATATÜRK İNKILAP VE İLKELERİNE - ANAYASADA İFADESİNİ BULAN TÜRK MİL LİYETÇİLİĞİNE SADAKATLA BAĞLI KALACAĞIMA; TÜRKİYE CUMHURİYETİ KANUNLARINI TARAFSIZLIK VE EŞİTLİK İL KELERİNE BAĞLI OLARAK UYGULAYACAĞIMA, TÜRK MİLLE TİNİN MİLLÎ, AHLAKI, İNSANİ, MANEVİ VE KÜLTÜREL DE ĞERLERİNİ BENİMSEYİP, KORUYUP BUNLARI GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIMA; İNSAN HAKLARINA VE ANAYASANIN TEMEL İLKELERİNE DAYANAN MİLLÎ, DEMOKRATİK, LAİK SOSYAL BİR HUKUK DEVLETİ OLAN TÜRKİYE CUMHURİYE TİNE KARŞI GÖREV VE SORUMLULUKLARINI BİLEREK, BUN LARI DAVRANIŞ HALİNDE GÖSTERECEĞİME; BÜTÜN GÖREV LERİMİ TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN AMAÇ VE TEMEL İLKELE RİNE UYGUN OLARAK YAPACAĞIMA, ÖĞRENCİLERİMİ BU DOĞRULTUDA YETİŞTİRECEĞİME NAMUSUM VE ŞEREFİM ÜZERİNE AND İÇERİM. Madde 18 Bu yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 26 Şubat 1981 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunan öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği yürürlükten kalkar. Madde 19 Bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 20 Bu yönetmeliği Millî Eğitim Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 7

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 18 Temmuz 1982 Sayı: SIRA NO ÖĞRETMENİN ADI VE SOYADI DEĞERLENDİRMEDE ALINAN PUANLAR DEĞERLENDİRME KONULARI Tutum ve davranışlarından (1) Mesleği ile İlgili eserlerinden (2) Mesleği dışındaki eserlerinden (3) Aldığı Takdirnamelerden (4) Aldığı Teşekkürlerden (5) Mesleki Kıdeminden (8) üst öğretimden (7) Yabancı dilden (8) İdarecilik görevinden (9) TOPLAM PUAN Kutlama Kurulu BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE DEĞERLENDİRME FORMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1 öğretmenin tutum ve davranışı İçin yapılacak değerlendirmede; Atatürk İnkılaplarına ve Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Türk Milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin; Milli, Ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan yurttaşlar yetiştirmeye yönelik tutum davranış ve çalışmalar içinde bulunup bulunmadığı; Meslek onur ve saygınlığına uygun hareket edip etmediği, İyiye güzele ve doğruya yönelik toplumun değer ölçülerini öğrencilerine tanıtmak ve benimsetmek çabasını gösterip göstermediği, İyi davranış ve tutum örnekleri verip vermediği, öğrencilerine karşı tutum ve davranışlarının, kılık ve kıyafetinin bir öğretmene yakışır biçimde olup olmadığı, Ders içi ve ders dışı çalışmalarda öğrencilerin İyi davranışlar kazanmaları konusunda gerekli rehberlikte bulunup bulunmadığı, Sabırlı, müşfik, hoşgörülü olup olmadığı, öğrencileri üzerinde sevgi ve saygıya dayak bir otorite, kurup kurmadığı, hususları göz önünde bulundurulacaktır. Bu bölüm İçin tam puan (30) dur. Komisyon değerlendirmede alt ve üst sınırlar bir puan takdir eder ve yaptığı değerlendirmeyi gerekçeli olarak açıklar 2 öğretmenin mesleği ile İlgili eserleri ve buluşları değerlendirilirken; Bakanlığımızca veya İlgili kuruluşlarca kabul ve tescil edilmiş olmak veya yurtiçi veya yurtdışı yarışmalarda 1'ncl, 2'nci, 3"ncü, derecelere girmiş olması koşulu aranır. Burslardan Bakanlığımızca veya ilgili kuruluşlarca kabul ve tescil edilmiş olanların her biriçin, (3) puan, Yurtiçi yarışmalarda l'nci, 2'ncl, 3'ncü derecelere girenlerin herbiri için (4) puan. Yurt dışındaki yarışmalarda l'ncl, 2'nci, 3'ncü derecelere girenlerin herbiri için (5) puan verilir. Eserlerden birkaç yarışma kazanmış olanlara, en yüksek dereceli yarışması sonundaki derecesine göre puan verilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 8

9 18 Temmuz 1982 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 3 öğretmenin mesleği dışındaki eserleri ve buluşları değerlendirilirken; 2"nci maddedeki gibi kabul ve tescil edilmiş olmak koşulu aranır, ve aynı Derecelendirmelerin yurt - içindekiler İçin (2) puan yurt dışındakiler için (3) puan verilir. 4 öğretmenin aldığı takdirnamelerden müfettişlerce değerlendirilip makamca verilenler için (2) puan, doğrudan yetkili makamlarca verilenler için (1) puan verilerek değerlendirme yapılır. 5 öğretmenin aldığı teşekkürlerden müfettişlerce değerlendirilip Makamca verilenler için (1) puan doğrudan yetkili makamlarca verilenler İçin (0,5) puan verilerek değerlendirme yapılır. 6 Öğretmenin meslekteki kıdemi için 20 nci yılından sonraki her yıl İçin (0,5) puan verilir. 7 Öğretmenin herhangi bir düzeyde (Temel Eğitim 1. Kademe, Temel Eğitim II. Kademe veya Ortaöğretim okullarında) öğretmenlik görevi aldıktan ve öğretmenlikte adaylığı kalktıktan sonra yaptığı her üst öğrenim yılı için mesleği ile ilgili olana (1) puan, mesleği dışındaki öğrenimin her yılı için (0,5) puan verilir. (Bu değerlendirmelerde diploma almış olmak ve belgelendirmek koşulu aranır.) 8 öğretmenin bildiği her yabancı dil belgelendirilmesi şartıyle değerlendirilir ve her yabancı dil için (3) puan verilir. Branşı yabancı dil olan öğretmenler, branşı olan yabancı dilden dolayı değerlendirilmezler, ancak branşı dışındaki yabancı dillerden puan alırlar. 9 öğretmene, okul müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı görevinin her yıl için (0,2) puan verilir. NOT : Yukarıdaki 9. madde ile belirtilen hususlardan belgelendirilmesi istenilenler için belgeler eksiksiz olarak gönderilecektir. Belgelendirilmeyen maddeler için puan verilmeyecektir. Ankara üniversitesinden: Ankara üniversitesi Eğitim Fakültesi Lisans öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Madde I Ankara üniversitesi Eğitim Fakültesi Lisans öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5, 15, 19, 27 ve 28. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 5 Lisans öğretimi, eğitim bilimlerinde 144, yabancı dil 18 olmak üzere toplam 162 kredidir, öğrencinin bir dönem içinde alabileceği kredi toplamı, yabancı dil hariç, 18'dir. özel durumlarda danışmanın önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bir dönemde alınabilecek bu azami kredi toplamı artırılabilir. MADDE 15 Yabancı dil dersleri ilk üç yıl zorunlu ve haftada 5 saat olarak yapılır. İlk iki yıl temel dil bilgisi kazandırmak, üçüncü yıl çeviri yeteneğini geliştirmek esastır. Temel dilbilgisi öğretiminde eğitimle ilgili terminoloji kazandırmaya özen gösterilir. Çeviriler, öğrencilerin seçtikleri bölümler de dikkate alınarak eğitimle ilgili parçalar üzerinde yapılır. Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciye bir 'defaya mahsus olmak üzere yeterlik sınavı verilir. MADDE 19 Sınavlar yazılı olarak ve sınavı yapılan dersin amaçlarına uygun ölçme teknikleriyle yapılır. Sınavlar dersi veren Öğretim üyesinin ya da öğretim yardımcısının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile sözlü olarak da yapılabilir. Yalnız uygulamadan oluşan derslerin sınavları kendi özelliklerine uygun biçimde yapılabilir. MADDE 27 Bir Lisans öğrencisi 8 dönemlik öğrenimini 6 yıl içinde bitirmekle yükümlüdür. Bu süre içinde öğrenimlerini bu yönetmelikde belirtilen meşru ve Yürütme ve idare Bölümü Sayfa ; 9

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 18 Temmuz 1982 Sayı: makul bir sebep olmaksızın tamamlayamayan ya da tamam layamayacağı anlaşılan öğrencilerin Fakülte ile ilişkileri kesilir. Bütünleme sınavları sonunda Öğrenci, o öğretim yılına ve daha önceki yıllara ait 12 krediden fazla dersten başarılı olmazsa bir üst sınıfa devam edemez. Tek dersten başarısız olan son sınıf öğrencileri ertesi öğretim yılında kaldıkları dersten Şubat ve Haziran aylarında açılacak sınava girebilirler. MADDE 28 Lisans öğretimini tamamlayan öğrencilere verilecek diplomalarda derece belirtilir. Bu derecenin hesaplanmasında derslerin ders geçme notlarının aritmetik ortalaması alınır. Ortalama 5.00;den 6.49'a kadar ORTA, 6.50'den 8.49"a kadar İYİ, 8.50'den 10.00"a kadar PEKİYİ sayılır. Ayrıca istek üzerine Öğrenciye: dört yılda okuduğu dersler ve aldığı notları gösteren bir belge verilir. Madde II Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Lisans öğretim ve Sınav Yönetmeliğine aşağıdaki geçici 2. madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 2 Bu Yönetmeliğin yalnız dil öğrenimi ile ilgili hükümleri öğretim yılından itibaren Fakülteye kayıtları yapılan öğrencilere uygulanır. Madde III Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Lisans öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki ders çizelgesine aşağıdaki ekler yapılmıştır. YÖNETMELİK DERS ÇİZELGESİNE YAPILACAK EKLER tik üç yılda dönemlerin sonuna aşağıdaki ekler yapılacaktır. yapılacaktır. 1. YIL I. YIL Uygu- Top. Ders lama kredi I. DÖNEM : Yabancı Dil (ingilizce 101, Fransızca 101, Almanca 101) YD-Ing. 101, YD-Fr. 101, YD-Alm II. DÖNEM : Yabancı Dil (ingilizce 102, Fransızca 102, Almanca 102) YD-Ing. 102, YD-Fr. 102, YD-Alm YIL m. DÖNEM : Yabancı Dil (ingilizce 201, Fransızca 201, Almanca 201) YD-Ing. 201, YD-Fr. 201, YD-Alm TV. DÖNEM : Yabancı ÎDil (ingilizce 202, Fransızca 202, Almanca 202) YD-Ing. 202, YD-Fr. 202, YD-Alm YIL V. DÖNEM : (Her Uzmanlık alanı için tüm Öğrencilere) Yabancı Dil (ingilizce 301, Fransızca 301, Almanca 301) YD-Ing. 301, YD-Fr. 301, YD-Alm VI. DÖNEM : (Her Uzmanlık alam için tüm öğrencilere) Yabancı Dil (İngilizce 302, Fransızca 302, Almanca 302) YD-Ing. 302, YD-Fr. 302, YD-Alm Madde IV Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer S YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayfa : 10

11 c 18 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Temmuz 1982 PAZAR Sayı: ÎLÂN BÖLÜMÜ Yargı ilânları Adana 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1981/371 Davacı Neriman öztürk tarafından davalı Şerafet öztürk aleyhine açılan boşanma davasının yapılan duruşması sonuna : Davalı adresinde bulunamamış, davetiye ve gıyap kararı ilânen yapılmış olduğu. Mahkememizce verilen 21/4/1982 tarih ve 1982/295 sayılı kararı ile davanın kabulüne karar verilmiş, tarafların boşanmalarına, 500 lira harç ile yapılan TL. ve yine TL. ücreti vekaletin davalı Şerafet öztürk'ten alınmasına karar verildiğinden iş bu hüküm özeti yerine kaim olmak üzere tebliğ tarihinden bir ay içinde temyiz hakkı bulunduğu cihetle işbu hüküm özeti davalı Şerafet öztürk'e ilânen tebliğ olunur Karaman Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Karaman As. Huk. Hak. : Davacı ilçemiz Abbas mahallesinden Ali Kodaş tarafından davalılar Lütfiye Unver, İsa Ünver, Seyyide Güneş, Mehmet Gökbelen, Arife Gökbelen aleyhlerine açılan tapu iptali tescil davasında davalılar adına günü saat 8.35 de duruşma günü resmî gazete ile tebliğ edilmiş, duruşmaya gelmemiş bu kerre duruşmanın bırakıldığı günü sat 9.55 mahkememiz salonunda hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille tebliğ etirmeleri aksi halde yokluklarında duruşma yapılacağı Gıyab davetiyesi ve duruşma günü yerine sayılmak üzere duyrulur. Bornova 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : Bıçakla etkili eylem suçundan Mahkememizin 19/3/1982 tarih ve 1981/373 esas, 1982/108 sayılı karan ile T.C.K. nun 456/2. 457/1, 55/3. maddeleri gereğince bir sene dokuz ay on gün müddetle hapis cezasına mahkûm edilen Hamur İlçesi Merkez Yukarıyenigün Köyü nüfusunda kayıtlı Fehim oğlu 4/5/1964 D. lu Cuma Oğuz'a Mahkememizin gerekçeli kararı uzun aramalara rağmen tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarınca hüküm fıkrasının ilânen tebliğine, ilânın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı İlân olunur

12 Sayla: 12 RESMÎ GAZETE 18 Temmuz 1982 Sayı: Ankara 5. Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 1982/442 Davacı: M.E.B. Vekili: Av. Canan Yazar Davalı: Yusuf İzzettin Cankurtaran, Hürriyet Gazetesi sahibi yanında aşçı, İstanbul. Davacı tarafından davalı Yusuf İzzettin Cankurtaran aleyhine açılan alacak davasının yapılan açık duruşmsında: Davacı tarafından gösterilen adresinize gönderilen davetiye ve daha arzuhali mezkür adresinde olmadığına ve C. Savcılığına yazılan tezkerede o adreste olmadığı* nız bahisle tebligatın blla tebliği iade edilmiş olduğu görülmüş olmakla, başkaca tebligata sar.h adresinizde bulunmadığından dava arzuhali ve davetiye tebliğine mahkemece karar verilmiş olup duruşma 20/9/1982 günü saat ye bırakılmıştır. İşbu ilân yayınlandığı tarihten itibaren duruşma gününe kadar İbraz etmek istediğiniz vesikaları ibraz etmeniz ve delililerinizi göstermeniş duruşmaya gelmediğiniz takdirde veya vekil göndermediğiniz takdirde H.U.M.K. nun maddelerine göre gıyabınızda karar verileceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur /601 Davacı : Hazine Davalı : Emine Yılmaz, Pilot Sokak No. 19/5 - Çankaya/Ankara Davacı Hazine vekili Av. E. Canan Yazar tarafından davalı aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşmasında: Davacı tarafından gösterilen adresinize gönderilen davetiye ve dava arzuhali meskür adresinde olmadığını ve C. Savcılığına yazılan teskeredede o adreste olmadığınız bahisle tebligatın bile tebliği iade edildiği görülmüş olmakla başkaca tebligata salih adresinizde bulunmadığından dava arzuhali ve dava arzuhali ve davetiye tebliğine mahkemece karar verilmiş olup, duruşma 20/9/1982 günü saat e bırakılmıştır. İşbu ilânının yayınlandığı tarihten İtibaren duruşma gününe kadar İbraz etmek istediğiniz vesikaları ibraz etmeniz ve delillerinizi göstermeniz duruşmaya gelmediğiniz takdirde veya bir vekil göndermediğiniz takdirde H.U.M.K. nunun ncu maddelerine göre gıyabınızda karar verileceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilanı olunur Davacı : Hazine Davalı : Ömer Uzel, İnşaat Mühendisleri Odası No. 19/1 - K121Iay/Ankara Davacı Hazine vekili Av. Aynur Pışkm tarafından davalı aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşmasında : Davacı tarafından gösterilen adresinize gönderilen davetiye ve dava arzuhali meskür adresinde olmadığını ve C. Savcılığına yazılan teskeredede o adreste olmadığınız bahiste tebligatın bile tebliği İade edildiği görülmüş olmakla başkaca tebligata salih adresinizde bulunmadığından dava arzuhali ve dava arzuhali ve davetiye tebliğine mahkemece karar verilmiş olup, duruşma 20/9/1982 günü saat e bırakılmıştır. İşbu ilânının yayınlandığı tarihten itibaren duruşma gününe kadar ibraz etmek İstediğiniz vesikaları İbraz etmeniz ve delillerinizi göstermeniz duruşmaya gelmediğiniz takdirde veya bir vekil göndermediğiniz takdirde H.U.M.K. nunun ncu maddelerine göre gıyapınızda karar verileceği tebliği makamına kaim olmak üzere ilâm olunur

13 18 Temmuz 1982 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Kartal 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : Esas No : 1981/122 Karar No : 1982/167 Geceleyin bina içinden hırsızlıktan sanık Şaban oğlu Fatma'dan doğma 1/1/1934 Zara, Gümüşçevre Köyü hane 54 de nüfusa kayıtlı İstanbul, Kasımpaşa Zincirlikuyu Cad. No. 45'de ikamet eden eskicilik yapan Osman Çeker hakkında. 10/2/1982 gün ve sayılı hüküm ile T. C. K. nunun 492/1. 522, 525 nci maddeleri gereğince 8 ay hapis, 8 ay genel güvenlik gözetimi altında bulundurulmasına dair hüküm bütün aramalara rağmen sanığın bulunup tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28,» 29 ve müteakip maddelerine göre ilânen tebliğine, ilân tarihinden 15 gün sonra hüküm kesinleşeceği, mahkemece yapılan posta masrafı ve gazete ilânının sanıktan tahsil edileceği ilân olunur Esas No : 1979/386 Karar No : 1982/566 Zinadan sanık Hüseyin kızı Lâtife'den doğma 13/5/1956 D. lu Malatya, îzzetiye Köyünde hane 70 de nüfusa kayıtlı, İstanbul, Levent Çeliktepe Renk Sokak No. 4 de ikamet eden Sultan Çoruh hakkında 4/5/1982 gün ve sayılı hüküm ile T. C. K. nunun 440/2, 80, 59. maddesi gereğince 5 ay 25 gün hapis cezasına ve cezanın 647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince lira para cezasına çevrilmesine, ig bu cezanın 6 ncı maddesi uyarınca teciline dair gıyabi hükmün bütün aramalara rağmen sanık Sultan Çoruh'a tebliği edilmediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri uyarınca Resmî Gazete'de ilân ettirilerek, ilân tarihinden 15 gün sonra hükmün kesinleşeceği ilân parasının sanıktan tahsil edileceği ilân olunur Ankara İcra İflas Memurluğundan : Dosya No: 1981/4 Evvelce iflasına karar verilen Akartaş Koll. Şrt. hakkında bu defa Ankara Asliye 1. Ticaret Mahkemesinin 28/6/1982 gün ve 1982/ sayılı kararı İ. İ. K ve 254. maddeleri uyarınca iflasın kapanmasına karar verilmiş olduğu tebliğ ve ilân olunur Dosya No: 1979/35 Evvelce iflasına karar verilen Ankara Gar Gazinosu müsteciri Necip Karayusuf hakkında bu defa Ankara Asliye 4. Ticaret Mahkemesinin 22/6/1982 gün 19820/ sayılı kararı ile 1.1. K maddesi uyarınca iflasın kapatılmasına karar verilmiş olduğu tebliğ ve ilân olunur Dosya No : 1981/8 Evvelce iflasına karar verilen Çankaya Abdullah Cevdet Sok. 11/3 de İbrahim Boran hakkında bu defa Ankara Asliye 2. Ticaret Mahkemesinin 23/6/1982 gün 1982/ sayılı karan ile 1. t. K maddesi uyarınca iflasın kapatılmasına karar verilmiş olduğu tebliğ ve ilân olunur Eskişehir 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1982/85 Mahkememizin 29/6/1982 tarih 1982/ sayılı ilâmı ile Hükümlü Seyitgazi Aslanbeyli Köyü, cilt 006/02. sayfa 53. kütük 82 de nüfusa kayıtlı Yılmaz Kazık'a aynı hanede nüfusa kayıtlı kardeşi Muharrem Kazık Vasi Tayin edildiği ilün olunur

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 18 Temmuz 1982 Sayı: Diyarbakır 7 nci Kolordu Komutanlığı t Askeri Mahkemesi Kıdemli Hâkimliğinden : E. No : 1980/816 K. No : 1980/1031 Suç : Yoklama kaçağı Sanık kimliği: A. Kadir Mert - Mehmet Oğ Doğ. Kırşehir/Kaman llç. îkiz- İre nüf, kay. 70. P. Tuğ. 2. Top. Tb./ 2. Bt. Yukarıda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında 29/12/1980 tarih ve 1980/ esas ve karar sayı ile 63/1 - A Md. si uyarınca üç ay hapis cezasına mahkumiyetine işbu cezanın 647 sayılı Kanunun 4. Md. si uyarınca bin sekiz yüz lira ağır para cezasına çevrilmesine dair gıyabi hükmün sanığa tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 30. maddeleri uyarınca tebligatın Resmî Gazetede ilân suretiyle yapılmasına aynı kanunun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 5/7/1982 tarihinde karar verildiği ilân olunur / 1-1 E. No : 1980/213 K. No : 1980/932 Suç : Memuriyet görevini ihmal Sanık kimliği : Sadrettin Aslan - Hasan oğ ıdoğ. Erzurum/Horasan ilç. Yazılıtaş Köyü nüf. kay. ve Pasinler, Kaplıcalar Mah. Hınıs yolu No. 54'de oturur Diyarbakır îl. J. Alay. K. lığı Trhs. er. Yukarıda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında 26/11/1980 tarih ve 1980/ esas ve karar sayı ile As. C.K. nun 144. Md., T.C.K, nun 230/2. Md. si gereğince üç ay müddetle hapis cezasıyla cezalandırılmasına, cezası müddeti kadar da muvakaten memuriyetinden mahrumiyetine, 647 sayılı Yasanın 6. Md. si cezalarının teciline dair gıyabi hükmün sanığa tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28,29 ve 30. maddeleri uyarınca tebligatın Resmî Gazetede ilân suretiyle yapılmasına aynı kanunun 31. maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 8/7/1982 tarihinde karar verildiği ilân olunur /1-1 5 nci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığından : Yoklama kaçağı ve geç iltihak suretiyle bakaya suçlarından sanık Enver oğlu 1960 D, lu, İzmir Gültepe İlçesi Nüf, Kay, Ömer özer uzun zamandan beri yapılan aramalara ragmen bulunamadığından 5 nci Tugay Askeri Mahkemesince gıyabında yapılan yargılaması sonunda 1982/203 evrak 1982/203 esas 1982/66 karar sayılı hükmüyle neticeden 700 TL. {Yediyüz Türk lirası) ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup bu mahkumiyet hükmü kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Yasası hükümlerine göre ilânen tebliğ olunur, tlân tarihinden 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılır / 1-1 e Ankara Çankırı Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No. lu Askeri Mahkemesi Hâkimliğinden : 1980/392 'Sanık : Erol Karadağ Rasim oğlu 1057 D. lu Kars Sarıkamış İlçesi nüfusunda kayıtlı, Ankara'da Sanatoryum Atapark Mahallesi Dinar Sokak 463 numarada oturur, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü l/e sınıfında 5075 nolu öğrenci. Suç : 1402 sayılı (Kanuna muhalefet. Yukarıda suçu ve açık hüviyeti yazılı Erol Karadağ'ın 353 sayılı Kanunun 181. maddesi gereğince gaip sayılmasına karar verilmiştir.

15 18 Temmuz 1982 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Adı geçen sanık duruşmanın bırakıldığı 6/8/1982 günü saat da hazır bulunması, bulunmazsa 1402 sayılı Kanunun 18/L. maddesi gereğince duruşmaya devam edilerek gıyabında karar verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 1114,7 / 1-1 Sanık : Kenan Yeşil Ali Rıza oğlu Fatime'den olma 1998 D. lu Tunceli Hozat İlçesi Balkaynar Köyü hane 6 da nüfusa kayıtlı, Ankara'da Keçiören Ahmet Çavuş Durağı Eliçi Sokak No. 8 de oturur, iki yıllık Eğitim Enstitüsü 1. sınıf öğrencisi. 'Suç : Kanunsuz gösteri yürüyüşü yapmak ve 1402 sayılı Kanuna muhalefet. Yukarıda suçu ve açık hüviyeti yazılı sanık Kenan Yeşil'in 353 sayılı Kanunun 191. maddesi gereğince gaip sayılmasına karar verilmiştir. Adı geçen sanık duruşmanın bırakıldığı 4/8'/1983 günü saat de hazır bulunması, bulunmazsa 1402 sayılı (Kanunun 18/L. maddesi gereğince duruşmaya devam edilerek gıyabında karar verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /1-1 Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2.Numaralı Askeri «Mahkemesi Hâkimliğinden ; 6/5/1982 GÜN VE 1981/ /163 ESAS VE KARAR SAYILI GEREKÇELİ HÜKMÜ TEBLİĞ OLUNAMAYAN SANIKLAR İLE İLGİLİ HUKÜM ÖZETİ 20/11/1977 tarihinde yıkıcı propoğanda yapmak, 171 sayılı Yasaya aykırılık suçundan /sanık Mustafa Kemal Çelebi; İsmail ve Afiser'den olma 1S55 D. lu aslen Ankara îli Altındağ İlçesi ('Doğum yeri) Erzurum, Aşkale merkez Tacer Köyü nüfusuna kayıtlı olup, halen Ankara Altındağ da saptanmayan adreste oturur. Ankara Sıkıyönetim 2 Numaralı Askeri Mhkemesince sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Sanık hakkında verilen karar gıyabında verilmiş olup, bütün aramalara rağmen bulunamadığından tebliği mümkün olmamış, adı geçen sanığa kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30. maddelerine tevfikan karar özetinin Resmi Gazetede ilânen tebliğine, aynı kanunun 31. maddesi gereğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur /1-1 Adana - K. Maraş - G. Antep - Adıyaman - Hatay - İçel İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No. lu Askerî Mahkemesinden : ADANA 1981/ Sıkıyönetim Komutanlığı yasaklarına aykırı olarak kimliksiz dolaşmak suçundan sanıklar Saimbeyli İlçesi Yerdibi Köyü nüfusuna kayıtlı olup, halen Adana Yurt Mah. 602 Sok. bila noda oturur. Çay ocağı çalıştırır. Ali oğlu 1962 D. lu Hikmet Ayhan ve Gürün İlçesi Dağiçi Köyünüfusuna kayıtlı olup, halen Adana Yurt Mah. 601/8 Sok. bila noda oturur. Mehmet oğlu 1962 D. tu Dursun Topal haklarında mahkememizce verilen mahkûmiyet kararı 19/3/1982 gün ve 1981/698 esas ve 1982/32 karar sayılı ilâmı ile Hikmet Ayhan ve Dursun Topal 1402 sayılı Kanunun 2301 sayılı Kanunla değişik 16/1 fıkrası gereğince üç er ay hapis cezası ile mahkûmiyetlerine, karar verilmiş almakla; Sanıklar Hikmet Ayhan ve Dursun Topal'ın bütün aramalara rağmen tebligatta sarih adresinin tesbit edilemediği gibi, bulunamadığından ve bu nedenle bu sanıkların adresi meçhul kaldığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine; İlânın Resmî Gazete yapıldıktan 15 gün sonra sanıklar hakkında verilen kararın kesinleşeceği sanıklar Hikmet Ayhan ve Dursun Topal'a ilânen tebliğ olunur /1-1

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 18 Temmuz Sayı : Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesinden : ELAZIĞ E. No: 1980/296 K. No: 1980/142 Davacı: K. H. Suç : Sıkıyönetim yasaklarına aykırı hareket etmek. Sanık : Vahap Cağlar, Muhlis oğ doğ. lu, Malatya Yeşilyurt Kazası Merkez nüf. kay. Yukarıda suçu ve açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce 1/9/1980 tarih ve 1989/7733 evrak, 1980/296 esas, 1980/142 karar sayı ile verilen beraet kararı sanığın bilinen tüm adreslerinden aranmasına rağmen tebliği mümkün olmamıştır sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 30. maddeleri gereğince tebligatın Resmî Gazetede ilan suretiyle yapılmasına ve aynı kanunun 31. maddesi uyarınca Resmî Gazetenin ilân tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur / 1-1 Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları Millî Savunma Bakanlığından : M. S. B. lığı tarafından, Akdeniz Bölgesindeki bir havaalanında yaptırılacak olan pist ve yol onarımı İşleri İçin öneri kabul edilecektir. İşlerin yaklaşık tutarı , TL. dır. İstekli firmaların geçerli NATO güvenlik belgeleri ve en az İş tutan kadar A Grubu karneye sahip bulunması ön koşuldur. Yeterlik belgesi seçimine girmek İsteyen firmaların, ön duyuru formlarını bir başvuru yazısı ile M.S.B. NATO Enf. D. Bşk. lığı Bakanlıklar/Ankara adresinden alarak, İstenen belgeleri en geç 16 Ağustos 1982 Pazartesi günü saat e kadar İdareye vermeleri gereklidir. Bu günden sonra yapılacak başvurular ve postada olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Duyurulur /1-1 Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğünden : Depo Cins ve nev'l P. Ad. Miktarı Muh. Bed. Teminatı Lira Lira Nalınlar (Asfalt) 3. S.N.B.Çk. Tom. Nalınlar (Asfalt) 3. S.N.B.Çz. Tom. Gökçedağ (S. Lize) 3. S.Ks.B.Çz. Tom. Nalınlar (Asfalt) 6.5 Mt. Çk. Tel. Dlr. B. Orhan (S. Lize) 2. S.Çk. Maden Dir. Muh. Depolar 2. S.Çz. Maden Dir. Gökçedağ (S. Lize) 2. S.Çz. Maden Dir. Gökçedağ (S. Lize) Çam Sanayi Odunu Harmancık (S. Lize) 1. S.N.B.Çk. Sırık Harmancık (S. Lize) 1. S.Ks. B.Çk. Sırık Ster 6 Ster TOPLAM Yukarıda müfredatı yazılı orman emvali 27/7/1982 Salı günü saat te İşletmemiz satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda açık arttırma sure-

17 18 Temmuz 1982 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 tiyle satılacaktır. Satışa çıkarılan orman emvalinin % 50 si (Masrafları ile) peşin bakiyesi 6 ay vadeli limitli müddetsiz banka mektubu karşılığında satılacaktır. 2 Alıcıların % 7,5 teminatlarım satış saatinden evvel yatırmış olmaları teminat olarak banka mektubu vereceklerin mektuplarında işletme adım belirtmeleri şarttır. 3 Satışa iştirak edeceklerin 15/C Model şartnamenin 3 net) maddesinde ya- «ah belgeleri İbraz etmeleri gerekir. İbraz etmeyenler satışa iştirak edemeyeceklerdir. 4 Satışa ait ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğünde Bursa Orman Bölge Başmüdürlüğünde ve civar İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 5 Alıcıların belirli gün ve saatte makbuzları ile birlikte Komisyonumuza müracaatları ilân olunur / 2-2 t> Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : tli. Balıkesir, İlçesi: İvrindi, Köyü veya mevkii: Küçük Yenice, Madenin cinsi : Alüminyum madeni Minerali, Ruhsatnamenin tarihi ve numarası : 17/2/ /5542. HUDUTLARI : Kuzeyi: 1/ ölçekli Balıkesir 1 19 d4 paftadaki 516 rakımlı Karakoyunlu tepeden grad semt ve 1525 metre mesafedeki 1 nolu beton sütundan başlayarak 1. nolu beton sütundan grad semt ve 100 metre mesafedeki) 2 nolu betonsütuna düz hat. Doğusu : 2 nolu beton sütundan (2 nolu beton sütundan grad semt ve 123 metre mesafedeki) 3 nolu beton sütundan grad semt ve metre mesafedeki) 4 nolu beton sütuna kırık hat. Güneyi: 4 nolu beton sütundan (4 nolu beton sütundan grad semt ve metre mesafedeki) 5 nolu beton sütuna düz hat. Batısı: 3 nolu beton sütundan ( grad semt ve 65 metre mesafedeki) 6 nolu beton sütuna ve oradan (6 nolu beton sütundan gram semt ve metre mesafedeki) hudut başlangıcı 1 nolu beton sütuna kırık hat. Yukarıda, mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Alüminyum Madeni Minerali madeni için Mortaş Madencilik Ltd. Şti. uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatı verilecektir. İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten İtibaren onbeş gün içinde bh dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubutacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 nci maddesi gereğince ilân olunur / 8-2 Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünden : Derneğimizee Uluslararası İhale Usulü ile; testtik Roversed Passlve Hemaglütinasyon yöntemi ile Hepatitis B Surface antijeni mevcudiyetini tesbit ve teyid eden ve üçüncü jenerasyon hassasiyeti! test serumu sahnalmacaktır. İhaleye ait tekliflerin 6/9/1982 Pazartesi günü saat 15.30'a kadar Genel Merkemlzin Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü'ne tevdi edilmiş olması lâzımdır. Teklifler aynı gün saat 16.00'da Genel Merkezimizde açılacaktır. ı Şartnameler Ankara'da Genel Merkezimizden, İstanbul'da Bölge Başmüdürlüğümüzden ve lzmir*'de Ege İrtibat Amirliğimizden 1.000, TL. mukabilinde temin edilebilir. Postada vaki gecikmeler nazarı itlbare alınmaz. Derneğimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir / 3-3

18 Bilecik Devlet Orman isletmesi Müdürlüğünden : Parti Miktarı M. BedeU % 7,5 Tem. Bölgesi Deposu Cins, Nev'ı, Kalitesi adedi Adet M3. Dm3. Lira Kr. Ura Kr. Dodurga Dodurga ve Erikli 2, S. N. B. Çam Tomruk , , , >» 3. S. N. B. Çam Tomruk , / , 3. S. K. B Çam Tomruk / , Erikli N. B. Kök. Tomruk , / , > 3. S. N. B. Kok. Tomruk ,13? 7.200/ , > > 3. S. N. B. Kavak Tomruk X 1« / 1.000, Dodurga ve Erikli 2. S. çam Mad. Direk / ,» Dodurga Çam Sanayi Od onu 1 * , 700, İHALE GENEL. YEKÛNU : , / İ Yukarıda müfredatı ; pazılı orman emvali 4/8/1982 taı rihine rastls tyan Çarear aba günü saat ; L4.00*de BozttyOl ı İlcesine bağlı Dodurga Nı ahryest Dodurga Omu m Bölge Şefliği binasında toplan acak Komii ryon kusun unda 15/C mod el şartnameye t jöre emval beğında agık ar- delinin % I 50'si ile vergileri peai n bakiyesi 6 ay vadeli kat'i, mü ddetsis ve 1 taık. d&itill banka teminat mektubu kargılı tırma suret yle satılacaktır. 2 Taliplilerin "belirtilen gün ve saatten yarım saat evvel üne kadar rerekli betg elerim Ibraa «d erek almak iste dikierl partilerln geçici t eminatlarını yatırvp rı laltlbusları ile birlikte Klomiayona müracaaui m ilan olun ur. 111/3-1 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 13 Temmuz 1982 Sayı: 17750

19 Milas Orman İşletme Müdürlüğünden: Parti MİKTARI Muh. Bedeli % 1,5 Teminatı Bölgesi Deposu Cins ve Nev'l Adedi Adet M 5. Dm 3. Ura Kr, Ura Kr. Kayadere Beçln 3. Sı. Çz. Ks. Tomruk , ,» 8. Sı. Çz. Nr. Tomruk 12 ıeos , , Milas B. Puan H. Sı. Çz. Mad. Direk , , >» Çz. Sanayi Odua , , ören Pinar 3. Sı Çz. Ks. Tomruk , , > > 3. 8L ÇZ. Nr. Tomruk » , , Sançay Kırcağız 3. Sı. Çz. Ks. Tomruk , ,»» 3. SL ÇZ. Nr. Tom. as , , > > Çz, Sanayi Odun , , BEYANI : Kısa Tomruk : 40 Parti 4530 Adet M 3. Nr. Tomruk : 45 Parti 6105 Adet M». M. Direk : 10 Parti 6728 Adet M 5. S. Odun : 13 Parti 2804 Adet M 5. 1 Yukarıda müfredatı yazılı 108 parti orman envali hizalarında yazılı muhammen bedel üzerinden satış, bedelinin % 50'sl ve vergileri peşin, bakiyesi 6 ay vadeli müddetsiz limitli banka mektubu ve her zaman paraya çevrilebilen devletçe kabul ecllmis devlet iç istikraz tahvilleri kargılığında olmak üzere açık arttırma suretiyle satılacaktır. 2 Satış 26/7/1882 Pazartesi günü saat de İşletme satış salonunda yapılacaktır. 3 Satışa alt ilan, tevhit listesi ve satış şartnamesi Orman Genel Müdürlüğünde, Muğla, İzmir, Denizli Orman Bölge Başmüdürlüklerinde Muğla Orman Bölge Başmüdürlüğümüze bagu İsletme Müdürlüklerinde görülebilir. 4 Satışa iştirak edeceklerin 15/C model satış şartnamesi esasları gereğince istenilen belgeleri ibraz ederek satın alacakları partilerin teminatlarım yatırdıklarına dair makbuzla birlikte satış, saatinde Satış Komisyonu önünde hazır bulunmaları ilân olunur / Temmuz 1983 Sayı; RESMÎ GAZETE Sayfa: 19

20 Sayfa: 20 RESMİ GAZETE 18 Temmuz 1982 Sayı: Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden : 1 Fabrikamızın kampanya donemi ihtiyacı -j- % 25 toleranslı ton (Ondörtblnüçyüz ton) Fuel-OU No. 6 Haramidere'den Fabrikamıza nakliyesi yaptırılacaktır. 2 İhale 27/7/1982 Sah günü saat de Fabrikamız Ofis binasında kapalı zarf usuül İle veya lüzumu halinde açık eksiltme veya pazarlık suretiyle yapılacaktır. 3 'teklif mektupları en geç 27/7/1982 Saü günü saat e kadar Fabrikamız Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. Postadaki gecikmelerden dolayı Şirketimiz sorumlu olmaz. 4 Bu işe ait geçici teminat teklif tutarının % 5 i nispetinde olup, kat'i teminat geçici teminatın iki katıdır. 5 İhale ile ilgili şartname Fabrikamız Ticaret Servisinden temin edilebilir. 6 Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir /1-1 o Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden : Gemlik Montaj ve İşletme Müdürlüğümüzün İhtiyacı 10 kalem termostat ve aksesuarları kapalı teklif usulüyle temin edilecektir. İstekliler, bu ihaleye att şartnameleri Ankara'da Konya Devlet Yolu Hlpodrum No. 70 deki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Dairesi Başkanlığından veya İstanbul'da Karaköy Rıhtım Cad. Denizciler Sokak R. Han No. 8 Kat. 2 adresindeki Satınalma Müdürlüğünden beldelsiz olarak temin edebilirler. Şartnamelerine uygun olarak hazırlanacak olan teklifler en geç 11/8/1982 tarihi saat ya kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Müdürlüğünde bulunacak şekilde postalanmış veya elden verilmiş olacaktır. Zamanından sonra verilen teklifler ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz. Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, bölmekte veya dilediği firmaya sipariş vermekte tamamen serbesttir / 1-1 Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden : 1 Fabrikamız su durultma bavuzlarındaki çamurun temizlenmesi işi kapalı zarfta teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 2 İhale 27/7/1982 Salı günü saat da Fabrikamızda yapılacaktır. 3 Bu işle ilgili şartname Fabrikamız Ticaret Servisinden temin edilebilir. 4 Teklif mektupları İhale saatinden önce Fabrikamız Muhaberat Servisine, verilmiş olacak, postadaki vaki gecikmeler nazarı itibare alınmıyacaktır. 5 Fabrikamız 2490 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir / 1-1..» Ankara Levazım Amirliği 5 No. lu Satın Alma Komisyon Başkanlığından : Aşağıdaki cins, miktar, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Oniki) kalem (Tıbbi Malzeme) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatleri içinde Komisyonumuzda ve İstanbul, İzmir Levazım Amirliklerinde görülebilir. İsteklilerin yasal şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük ÖĞRETMENLER YASASI (2/198, 33/198, 11/1986, 32/1987, 14/1988 ve 34/1988 Sayılı Yasalar) 89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük R.G.20 A.E.81 23.2.1990 Kısa İsim Tefsir Kapsam Amaç Ödüllendirme Teşekkür belgesi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi, - Hukuk,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 60 kişi, - Hukuk,

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2004 Sayısı: 25383 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden :

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden : YMM - Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 22 Ağustos 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26621 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden : YEMİNLİ

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, gemi acentelerinin ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında staj yapacak yükseköğretim kurumu

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ YÖNETMELİĞİ GİRİŞ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ YÖNETMELİĞİ GİRİŞ LÜĞÜ HİZMET TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam GİRİŞ Madde 1-Bu Yönetmelik, Toprak Mahsulleri Ofisini ziyaret eden Devlet Başkanı ve Devlet Büyüklerine; Ofise katkıda bulunan yerli ve

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tebliğler Dergisi : Mart 2013/2666 Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 16 Haziran 2009 27260 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Turizm Bakanlığınca verilecek ödüllerle ilgili uygulamanın esas ve usullerini belirlemektir.

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Turizm Bakanlığınca verilecek ödüllerle ilgili uygulamanın esas ve usullerini belirlemektir. TURİZM BAKANLIĞI ÖDÜLLER YÖNETMELİĞİ Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 21/11/1992 Resmi Gazete Sayısı: 21412 BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Temmuz 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 28711 Mükerrer ANKARA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU POSTABAŞI (AYAK NEZARETÇİSİ) YETİŞTİRME KURSU YÖNERGESİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU POSTABAŞI (AYAK NEZARETÇİSİ) YETİŞTİRME KURSU YÖNERGESİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU POSTABAŞI (AYAK NEZARETÇİSİ) YETİŞTİRME KURSU YÖNERGESİ Yönetim kararı: 30/10/2008 283 sayılı kararı. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1) Bu yönergenin amacı, Türkiye Taşkömürü

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BÖLÜMÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI I. GENEL BİLGİLER Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında Merkez

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ İLÂN Kanununa Göre İl Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, Batman ili

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.01.01.203.1/ 3180 18/4/2008 Konu: Yurt Dışı Teşkilatı Kadrolarına Atanacak Personelin Mesleki Yeterlilik Sınavı GENELGE

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. Sayısı : 25702 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

DĠġ PROTEZCĠLĠĞĠ DALINDA KALFALIK BELGESĠ SAHĠPLERĠNE DĠġ PROTEZ TEKNĠSYENLĠĞĠ MESLEK BELGESĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

DĠġ PROTEZCĠLĠĞĠ DALINDA KALFALIK BELGESĠ SAHĠPLERĠNE DĠġ PROTEZ TEKNĠSYENLĠĞĠ MESLEK BELGESĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK DĠġ PROTEZCĠLĠĞĠ DALINDA KALFALIK BELGESĠ SAHĠPLERĠNE DĠġ PROTEZ TEKNĠSYENLĠĞĠ MESLEK BELGESĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK DiĢ Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine DiĢ Protez Teknisyenliği

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECE ALAN ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECE ALAN ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECE ALAN ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNERGE

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNERGE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında staj

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.OGM.0.09.01.01.379 / 4435 09../ 05 / 2008 GENELGE 2008 / 27

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.OGM.0.09.01.01.379 / 4435 09../ 05 / 2008 GENELGE 2008 / 27 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.OGM.0.09.01.01.379 / 4435 09../ 05 / 2008 Konu :Spor Liselerine Öğrenci Alımı GENELGE 2008 / 27 İlgi : Millî Eğitim Bakanlığı Spor

Detaylı

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.01.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:09.04.2011 tarih, 27900 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:03.06.2012 tarih,29312

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak 1 DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kendi nam ve hesabına en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ait kadrolara aday olarak atanan

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi nde görev yapmakta olan akademik ve idari personelin, öğrencilerin, kurum

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ (16.01.2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMANLIĞI SINAV KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMANLIĞI SINAV KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMANLIĞI SINAV KILAVUZU 2015 İLGİLİ MEVZUAT 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.11.2013/191-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde yer alan V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 Bu Arabuluculuk Kuralları nın amacı, 26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi nin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, araştırma,

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın

Detaylı

ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ

ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ (Özel Öğretim Kurumlan Yön. Göre) Özel Öğretim Kurumlarında personel atama işlemleri Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine

Detaylı

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54 T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim öğrencilerinin

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

İ L A N. Adalet Bakanlığından

İ L A N. Adalet Bakanlığından İ L A N Adalet Bakanlığından Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 5-12 dereceli kadrolara, uygulama sınavını yapmak üzere Sınav Birimi olarak yetki verilen

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

T. HALK BANKASI A.Ş.

T. HALK BANKASI A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI, UZMAN YARDIMCISI (MÜHENDİS), SERVİS GÖREVLİSİ VE BANKO GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam

Detaylı

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, odalarda mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak usul ve

Detaylı

27 Eylül 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kamu İhale Kurumundan:

27 Eylül 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kamu İhale Kurumundan: 27 Eylül 2006 tarih ve 26302 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILARI YARIŞMA VE YETERLİK SINAVLAR İLE KAMU İHALE UZMAN VE YARDIMCILARININ ÇALIŞMA ESAS

Detaylı