DÖVİZLE ASKERLİK: 1. Dövizle askerlik hizmeti ile ilgili esaslar, 1111 sayılı Askerlik Kanununun Ek-1 nci maddesinde düzenlenmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖVİZLE ASKERLİK: 1. Dövizle askerlik hizmeti ile ilgili esaslar, 1111 sayılı Askerlik Kanununun Ek-1 nci maddesinde düzenlenmiştir."

Transkript

1 DÖVİZLE ASKERLİK: 1 Dövizle askerlik hizmeti ile ilgili esaslar, 1111 sayılı Askerlik Kanununun Ek-1 nci maddesinde düzenlenmiştir S.K. Ek MADDE 1 (Ek: /1 md.; Değişik: /2 md.) Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan bu Kanun ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tâbi yükümlüler, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları, Euro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını, başvuru tarihinden itibaren 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ödemeleri ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tâbi tutulmaları hâlinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar; öngörülen dövizi başvuru sırasında def aten ödeyebilecekleri gibi, dörtte birini başvuru sırasında, kalanını 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar olan süre içinde en çok üç eşit taksitte ödeyebilirler. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere yaptıkları başvuruları kabul edilen yükümlülerden, gereken şartları taşımadıkları anlaşılanlar, ödemeleri gereken yabancı ülke parasını yönetmelikte belirtilen sürelere uygun ödemeyenler, belirtilen yaş sınırı sonuna kadar temel askerlik eğitimini yapmayanlar, ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler, yabancı ülkelerde resmî görevle bulunanlar, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yükümlülüklerinin devamı süresince toplam olarak her takvim yılının yarısından fazlasını yurt içinde geçirenler, yurda kesin dönüş yapanlar veya dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartlarını kaybedenler, istekleriyle vazgeçenler, askerliğe elverişsiz olduğu tespit edilenler Millî Savunma Bakanlığı tarafından dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılarak durumlarına uygun askerlik işlemine tâbi tutulurlar. Her ne sebeple olursa olsun 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları hâlde döviz ödemelerini veya yönetmelikte belirtilen süre içinde temel askerlik eğitimlerini yapmadıkları için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, Euro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını, başvuru sırasında defaten ödemeleri ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tâbi tutulmaları kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Yukarıda belirtilen döviz miktarlarını yarısına kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Euro dışındaki diğer paralarla yapılacak ödemelerin miktarı, her yıl başındaki çapraz kurlar esas alınarak Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit ve ilân edilir. Yükümlülerin ödemiş oldukları dövizler, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmaları hâlinde tâbi oldukları statüde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra temel 1 Burada yer alan açıklamalardan alıntı yapmak için, alıntı yapılan yazıya şu ibare eklenmelidir : En son değişikliklere göre, açıklamalı, notlu, içtihatlı, ek ve örnekli ASKERLİK KANUNU - YEDEKSUBAY KANUNU ve ilgili mevzuat" isimli Kitaptan alıntı yapılan ve askerihukuk.net isimli web sitesine konulan bu dosya ve açıklamaların tüm hakları anılan kitabın yazarı (E.) Hak.Alb. Orhan ÇELEN'e aittir." Bu ibare eklenmek şartıyla, buradaki dosyalardan Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın açıklama ve dosyanın tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.

2 askerlik eğitimi sırasında veya daha önce; ölmeleri, askerliğe elverişsiz hâle gelmeleri, Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilmesi veya Türk vatandaşlığını kaybetmeleri durumunda ise, talepleri hâlinde kendilerine, vekillerine veya kanunî mirasçılarına iade tarihindeki kurdan Yeni Türk Lirası olarak yurt içinde gösterecekleri banka hesabına ödenir. Temel askerlik eğitimini tamamladıktan sonra; ölenlere, askerliğe elverişsiz hâle gelenlere, Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilenlere, Türk vatandaşlığı kaybettirilenlere, yükümlülüklerini tamamladıktan sonra dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmalarını talep edenlere geri ödeme yapılmaz. Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi hâlinde, bu Kanuna tâbi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silâh altına alınmalarının esasları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. AÇIKLAMA: 2 1. Yurtdışı erteleme ve Dövizle askerlik arasındaki ilişki: Yurt dışında bulunan yükümlülerin bulundukları ülkedeki çeşitli haklarını kaybetmeden askerlik yükümlülüklerini yerine getirmelerine imkan vermek amacıyla bu yükümlülere erteleme ve dövizle askerlik hizmeti yapabilme imkanı tanınmıştır. Erteleme ile ilgili olarak As.K.nun 35 inci maddesinde gerekli açıklama yapılmıştır. Burada Dövizle Askerlik hizmetinin yerine getirilmesi esasları üzerinde durulacaktır. Bununla birlikte, yurtdışı erteleme işlemleri hakkında kısa bir bilgi tazelemesi yapmak istiyoruz: Yurtdışı erteleme işlemleri 1111 Sayılı Kanunun 35/G maddesi hükmüne göre yürütülmektedir. Maddeye göre; Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunan yükümlüler, durumlarını ispata yarayan belgeler ile bağlı bulundukları Türk Konsolosluklarına başvurmaları halinde, bunların son yoklama, celp ve sevk gibi her türlü askerlik işlemleri; iki yılda bir yenilenmek kaydı ile 38 yaşlarını tamamladıkları yılın sonuna kadar M.S.B.lınca ertelenebilir.erteleme şartlarına haiz olmadıkları anlaşılanlar veya erteleme sebebi ortadan kalkanlarla, kendi istekleri ile erteleme hakkından vazgeçenlerin ertelemeleri iptal edilerek askere sevkleri sağlanır. Dövizle askerlikte ise; yabancı bir ülkede; oturma ve çalışma iznine sahip olarak en az üç yıl süre ile işçi, işveren sıfatı veya herhangi bir meslek veya sanatı icra ederek veya bir hizmet akdine dayanarak bulunan, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 Sayılı Yedeksubaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tabi yükümlüler, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı oldukları konsolosluklar aracılığı ile Askerlik Şubelerine başvurmaları halinde Alman Markı veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilen cinsten yabancı ülke parasını başvuru tarihinden başlayarak en geç 38 yaşını doldurdukları yılın Aralık ayı sonuna kadar ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini engeç 38 yaşını doldurdukları yılı takip eden yıl içinde başlamak ve bitirmek suretiyle vatan hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Dövizle askerlik statüsünden yararlanacak yükümlülerin askerlik işlemlerini As.K.nun 35/G maddesinde belirtilen şekilde erteletmiş olmaları gerekir. 2 Bu bölümde yer alan açıklamalar hazırlanırken, DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ UYGU- LAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Bakanlar Kurulu Kararı Tarihi: 28/1/2008 No: 2008/13171; R.G: , sayı:26796) hükümleri ile MSB. ASAL D.Bşk.lığının internet sitesinden yararlanılmış ve alıntı yapılmıştır.

3 2. Dövizle askerlik hizmetinin esasları : a. Yabancı bir ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olarak bulunan vatandaşlarımızın askerlik hizmetlerini yerine getirmelerine kolaylık sağlamak ve muvazzaflık hizmeti süresi boyunca Türkiye ye gelerek bulundukları ülkedeki oturma ve çalışma haklarını kaybetmelerini önlemek amacıyla 1980 yılından itibaren dövizle askerlik uygulaması yürürlüğe konulmuştur. b. Dövizli askerlik hizmeti; oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az üç yıl süre ile fiilen (365X3=1095 gün) yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk Konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları ve 38 yaş sınırı içinde bulunanların Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını, başvuru tarihinden itibaren 38 yaşlarını doldurdukları yılın sonuna kadar peşin veya en çok dört eşit taksitte ödemeleri, 38 yaş sınırını aşanların ise (38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları halde, ödemelerini ya da temel askerlik eğitimini yapmadıkları için kapsamdan çıkartılanların), Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru esnasında peşin olarak ödemeleri ayrıca 21 gün süreli temel askerlik eğitimini yapmaları kaydıyla yerine getirdikleri bir askerlik hizmet şeklidir. c. Yükümlülerce yapılan döviz ödemeleri M.S.B.lığının Merkez Bankasındaki özel döviz hesabına gelir kaydedilir ve T.S.K. nin ihtiyacı olan silah ve malzeme alımları ile yurt savunmasına destek sağlayan yatırımlarda kullanılır. 3. Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanma Şartları: a. Her ne sebeple olursa olsun yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere; 1) Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek ya da sanatı icra ederek en az toplam 1095 gün süre ile yabancı ülkede fiilen meslek ve sanatını icra etmek, 2) Bir hizmet akdine dayanarak, yabancı ülkede kurulu şirketlere bağlı yabancı bandıralı gemilerde ve yabancı ülkelerde, en az toplam 1095 gün süre ile fiilen gemi adamı olarak çalışmak, 3) Bu durumlarını başvuru esnasında ve yükümlülüklerini tamamlayıncaya kadar kaybetmemiş olmak, b. Dövizle askerlik hizmeti dışında (er veya yedek subay adayı olarak veya başka bir statüde diğer askerlik hizmet statülerinden biri ile yurt içinde fiilen silâh altına alınanlar, yurt içinde fiilen askerlik hizmetine başlamış iken firar edenler, hava değişimi veya izin tecavüzü durumunda bulunanlar) diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile yurt içinde silâh altına alınmamış olmak, c. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için Kanunda gösterilen döviz miktarını, 1) 38 yaş sınırı içinde bulunanlar için Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını 38 yaşını doldurdukları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemek ve başvuru işlemlerini tamamlamak,

4 2) 38 yaş sınırını aşanlar için 7,668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında peşin olarak ödemek ve başvuru işlemlerini tamamlamak, d. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödemelerini ve temel eğitimini tamamlayıncaya kadar; 1) Yurda kesin dönüş yapmamak, 2) Bir takvim yılında (01 Ocak-31 Aralık tarihleri arası) temel askerlik eğitiminde geçen 21 günlük süre hariç olmak üzere toplam olarak altı aydan fazla süre ile yurt içinde bulunmamak, 3) Yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olsalar dahi, meslek ve sanatını fiilen yurt içinde icra etmemek, e. Yükümlülüklerin devamı süresince yabancı ülkedeki statüsünü muhafaza etmek, f. Temel askerlik eğitimine; 1) 38 yaş sınırı içinde başvuranlar için en geç 39 yaşını doldurdukları yılın en son celp döneminde, 2). 38 yaş sınırını aşanlar için en geç başvuru işlemini tamamladıkları tarihi takip eden ilk iki celp döneminde başlamak şartları aranır. 4. Oturma veya Çalışma İznine Sahip Olarak Birden Fazla Ülkede İkâmet Edenler: Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına esas teşkil eden fiilen yabancı ülkede bulunma ve çalışma sürelerini, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra etmek kaydıyla birden fazla yabancı ülkede geçirebilirler. Bunlardan, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmaya hak kazananlar, en son oturma veya çalışma iznine sahip oldukları ülkede, bağlı bulundukları konsolosluklara başvurarak daha önceki geçerli hizmet sürelerini de birleştirmek suretiyle dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler. 5. Oturma veya Çalışma İznine Sahip Olarak Yabancı Ülkede İkâmet Etmekte İken Tutuklananlar ve Hükümlü Bulunanlar Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek yabancı ülkede ikâmet etmekte iken tutuklu veya hükümlü olarak bulundukları ülkelerde cezaevine girenlerden, cezaevinde de gelir vergisine tâbi olarak ücret veya maaş alanlar, oturma veya çalışma izinlerinin devam etmesi, tahliyelerini müteakip bulundukları ülkedeki statülerin muhafaza etmeye devam etmeleri ve sınır dışı edilmemeleri kaydıyla dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler. Bu durumda bulunan vatandaşlarımızın, bu şekilde cezaevinde geçirdikleri süreler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmek için fiilen yurtdışında geçirilmesi gereken süreden sayılır. Bunlar, yaş durumlarına göre Kanunda belirtilmiş olan döviz miktarını öderler. 6. Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanamayacak Olanlar a. Dövizle askerlik hizmeti için gereken yükümlülüklerini tamamlamadan taleplerinden vazgeçenler,

5 b. Yabancı ülkelerde resmî görevle bulunanlar, c. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için yurt dışında geçirilmesi gereken süre boyunca ve başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra, bu kapsamda yükümlülüklerinin devamı süresince ücret, maaş veya yolluklarının karşılığı dövizleri yurtiçinden transfer edilenler, d. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra bu kapsamda yükümlülüklerini tamamlamadan; Yurda kesin dönüş yapanlar, sınır dışı edilenler, her takvim yılı (1 ocak-31 aralık tarihleri arası) içerisinde, temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere, toplam olarak altı aydan fazla süre ile yurt içinde bulunanlar, yabancı ülkedeki oturma veya çalışma izinleri devam etse dahi meslek ve sanatlarını yurt içinde icra edenler, dövizle askerlik hizmeti dışında, er veya yedek subay adayı olarak veya başka bir statüde diğer askerlik hizmet statülerinden biri ile yurt içinde fiilen silâh altına alınanlar, yurt içinde fiilen askerlik hizmetine başlamış iken firar edenler, hava değişimi veya izin tecavüzü durumunda bulunanlar, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra, bu kapsamda yükümlülüklerini tamamlamadan yararlanmaktan vazgeçenler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar. 7. Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak İsteyen Yükümlüler Tarafından Yapılacak İşlemler Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlüler, bulundukları yabancı ülkedeki statülerine göre aşağıdaki belgeleri ekleyerek bir dilekçe ile temel askerlik eğitimine başlamak istedikleri tarihten en az 3 ay önce bölgesinde ikâmet ettikleri T.C. Konsolosluklarına başvururlar. a. İşçiler İçin Gerekli Belgeler 1) Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi, 2) Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam 1095 gün süre ile çalışmayı kanıtlayan belge, 3) Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası alanların, bunu ödeyen makamlardan işsizlik sigortası aldıkları tarih ve süreyi gösterir belge, 4) Malûliyet yardımı alanların bunu ödeyen makamlardan malûliyet yardımı aldıkları tarih ve süreyi gösterir belge, 5) En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport. b. İşverenler İçin Gerekli Belgeler 1) Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl sür9eli oturma veya çalışma izin belgesi, 2) Bulunduğu yabancı ülkede, sorumluluğunda bulunan bir işyerini fiilen en az toplam 1095 gün süreyle işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belge, 3) Bulunduğu yabancı ülke kanunlarına göre tanınan işyerinin niteliğini belirten belge, 4) En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

6 c. Bir Meslek veya Sanatı İcra Edenler İçin Gerekli Belgeler 1) Yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi, 2) Bulundukları ülkede en az toplam 1095 gün süre ile fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belge, 3) En az toplam 1095 gün süreyle fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport. d. Gemi Adamları İçin Gerekli Belgeler 1) Geminin donatanı veya vekili ya da gemiyi işleten yabancı ülkede kurulu şirket tarafından tanzim edilerek onaylanmış iş sözleşmesi. 2) Yerli veya yabancı ülke makamlarınca düzenlenip onaylanmış, geçerlilik süresi bulunan gemi adamı cüzdanı ve gemi adamı yeterlilik belgesi. 3) Gemi adamı yeterlilik belgesinde yazılı meslek veya meslekleri çalıştığı gemide icra etmelerine müsaade edildiğini gösteren ve geminin bandırasını taşıdığı ülkenin yetkili makamlarınca onaylanmış çalışma onayı (endorsement). 4) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ve nüfus cüzdanı. 5) Varsa yabancı ülke pasaportu. Gemi adamı statüsünde olduğu halde, bayrak devleti tarafından kendisine çalışma onayı (endorsement) düzenlenmeyen vatandaşlarımız, aşağıdaki belgeyi bayrak devleti yetkili makamlarına onaylatmak suretiyle de başvuruda bulunabilirler. ÇALIŞMA ONAYI YERİNE GEÇECEK BELGE (GEMİ ADAMI CÜZDAN BİLGİLERİ ) Belge Nu. : STWC Kuralı : Adı, Soyadı : Yeterlilik : T.C. Kimlik Nu. : Doğum Yeri ve Tarihi: Veriliş Tarihi ve Yeri : Bitiş Tarihi : ŞİRKET VE GEMİ BİLGİLERİ Şirket Adı : İş Sözleşmesi Başlangıç/Bitiş Tarihleri : Çalıştığı Geminin Adı : Yukarıda gemi adamı cüzdanı ve kimlik bilgileri yazılı gemi adamına. devletinin iç hukuk hükümleri gereğince çalışma onayı (endorsement) düzenlenememektedir. Ancak; ismi belirtilen gemi adamı, yeterlilik sahibi olduğu mesleğini iş sözleşmesinin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında halen çalışmakta olduğu. bayrağı taşıyan gemide icra etmeye izinlidir.

7 Bayrak Devleti Yetkilisinin Onayı Not: Bu belge, bayrak devletinin iç hukuku gereğince kendisine çalışma onayı (endorsement) verilemeyen hak sahibi gemi adamları tarafından bayrak devleti yetkili biriminden alınarak başvuruyu kabul etmeye yetkili konsolosluğa teslim edilecektir. Gemi adamı statüsündeki vatandaşlarımızın yukarıdaki belgeyi ilgili bayrak devletine onaylatmalarının mümkün olmadığı hallerde ise, başvuruyu kabul eden konsolosluğun inisiyatifinde olmak üzere, aşağıdaki belge ilgili konsolosluk tarafından düzenlenebilir. KONSOLOSLUK GÖRÜŞ BELGESİ (GEMİ ADAMI CÜZDAN BİLGİLERİ ) Belge Nu. : STWC Kuralı : Adı, Soyadı : Yeterlilik : T.C. Kimlik Nu. : Doğum Yeri ve Tarihi : Veriliş Tarihi ve Yeri : Bitiş Tarihi : ŞİRKET VE GEMİ BİLGİLERİ Şirket Adı : İş Sözleşmesi Başlangıç/Bitiş Tarihleri : Çalıştığı Geminin Adı : Yukarıda gemi adamı cüzdanı ve kimlik bilgileri yazılı gemi adamına. devletinin iç hukuk hükümleri gereğince çalışma onayı (endorsement) düzenlenememektedir. Söz konusu gemi adamı için daha önce hazırlanan Çalışma Onayı Yerine Geçecek Belge nin bayrak devleti yetkililerine onaylatılması da mümkün olmamıştır. Bununla birlikte; adı geçen gemi adamının yeterlilik sahibi olduğu mesleğini, iş sözleşmesinin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında halen çalışmakta olduğu bayrağı taşıyan gemide icra etmeye izinli olduğu değerlendirilmektedir. Konsolosluk Yetkilisinin Onayı Not : Bu belge; bayrak devletinin iç hukuku gereğince kendisine çalışma onayı (endorsement) verilemeyen ve hakkında düzenlenen Çalışma Onayı Yerine Geçecek Belge bayrak devleti yetkili birimlerine onaylatılamayan gemi adamları için konsoloslukların sorumluluğu dâhilinde hazırlanacaktır. Konsolosluklar; yapacakları inceleme neticesinde hak sahibi olduğuna kanaat getirdikleri gemi adamları için bu belgeyi düzenleyebilirler. Ancak konsolosluklar, yeterli görüş sahibi olamadıkları gemi adamları için bu belgeyi düzenlemek zorunda değillerdir. Belgenin tanzim edilemediği durumlarda ilgili gemi adamının başvurusu da red edilecektir. Çalışma onayı (endorsement) ibraz edemeyen vatandaşlarımızın, bayrak devletinde aynı zamanda oturma veya çalışma izni sahibi olmaları halinde, kendilerinden çalışma onayı (endorsement) talep edilmeyecek, bunun yerine oturma veya çalışma izin belgesinin sureti alınacaktır. Vatandaşlarımızın belirtilen belgeler ile müracaat edecekleri konsolosluklara hava yolu veya kara yolu ile seyahat ederek gelmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Daha çok turistik gemilerde çalıştıkları gözlemlenen ancak gemi adamı cüzdanı ve gemi adamı yeterlilik belgesine sahip olmadıklarından gemi adamı

8 statüsünü kazanamayan vatandaşlarımızın müracaat makamı ise, oturma veya çalışma izinlerinin bulunduğu ülkelerdeki yurt dışı temsilciliklerimizdir. Türk bandıralı gemilerde çalışan veya yurt içinde kurulu bir şirkete bağlı yabancı bandıralı gemilerde çalışanlar, dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, durumlarını açıklığa kavuşturacak ve ispata yarayacak konsolosluklar tarafından talep edilen diğer belgeleri de ibraz etmek zorundadırlar. Yabancı bandıralı gemilerde bir iş sözleşmesine bağlı olarak Gemi Adamı statüsünde çalışan vatandaşlarımız, dövizle askerlik ve askerlik erteleme başvurularını; geminin bandırasında bulunduğu, bağlama limanının bulunduğu, donatan veya vekilinin bulunduğu ya da gemiyi işleten şirketin kurulu olduğu yabancı ülkedeki konsolosluklara, bunun mümkün olmadığı hallerde ise aşağıdaki listede belirtilen konsolosluklara bizzat müracaat etmek suretiyle yapabilirler. GEMİ ADAMLARININ BAŞVURULARININ KABULÜNE YETKİLİ TEM- SİLCİLİKLERİN LİSTESİ S.NU. ÜLKE TEMSİLCİLİK ADI S.NU. ÜLKE TEMSİLCİLİK ADI 1 ALMANYA 2 AMERİKA Berlin, Hamburg, Hannover Los Angeles, New York 22 İSRAİL Tel Aviv 23 JAPONYA Tokyo 3 ARJANTİN Buenos Aires 24 LETONYA Riga 4 ARNAVUTLUK Tiran 25 MALTA Valetta 5 AVUSTRALYA Sidney, Melburn 26 MEKSİKA Meksika 6 BELÇİKA Anvers 27 MISIR İskenderiye 7 BİRLEŞİK EM. ARAP Dubai 28 PAKİSTAN Karaçi 8 BREZİLYA Sao Paulo 29 PORTEKİZ Lizbon 9 BULGARİSTAN Burgaz 30 ROMANYA Köstence 10 CEZAYİR Cezayir 31 RUSYA 11 ÇİN HALK CUM. Şanghay, Kong Hong 32 SENEGAL Dakar St. Petersburg, Novorossisk 12 DANİMARKA Kopenhag 33 SİNGAPUR Singapur 13 FİLİPİNLER Manila 34 SURİYE Halep 14 FRANSA Marsilya 35 SUUDİ BİSTAN ARA- Cidde 15 GÜRCİSTAN Batum 36 TAYLAND Bangkok 16 HIRVATİSTAN Zagreb 37 TUNUS Tunus 17 HİNDİSTAN Mumbai 38 UKRAYNA Odesa

9 18 HOLLANDA Rotterdam 39 VENEZUELA Karakas 19 IRAK Basra 40 YEMEN Sana 20 İNGİLTERE Londra İSPANYA Barcelona 42 YENİ LANDA ZE- YUNANİS- TAN Wellington Atina Pire, Selanik 8. Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak Üzere Başvuran Yükümlülerin Ödeme Yaparken Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar a. Yükümlüler, muhabir bankalara, konsolosluklardan alacakları iki nüsha Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi ile giderek, peşin veya taksitlerini döviz olarak yatırırlar. b. Ödemelerini yapmalarını müteakip bankadan alacakları iki nüsha dekonttan birini konsolosluğa teslim ederler ve Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak İsteyen Yükümlülerin Başvuru Belgesi ni düzenletip ilgili bölümünü imzalarlar. c. Yatırılan dövizin T.C. Merkez Bankasında açılı bulunan dövizle askerlik özel döviz hesabı na aktarılmasının sağlanmasından ve kimlik bilgilerindeki eksiklik ve yanlışlıkların düzelttirilmesinden bizzat yükümlüler sorumlu olduğu için ödeme yaparken muhabir bankanın uyarılması ve yapılan ödemeye ait dekonttaki bilgilerin doğruluğunun kontrol ederler. d. Dekontlardaki provizyon, havale vb. giderler dikkate alınmadığından, yükümlülerin yaş durumlarına göre Kanunda belirtilen döviz miktarının tamamını ödemek zorundadırlar. Bu nedenle, ödeme yaptıktan sonra, dekont üzerinde ödenen tutarın ne kadar olduğu kontrol edilir, varsa havale masrafları yükümlüler tarafından ayrıca ödenir. e. Vatandaşlarımız, kimlik bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak dekontlara yazılması konusunda, ödemeyi yaparken muhabir bankaları uyarırlar ve dekont üzerinde de bu bilgilerin doğruluğunu kontrol ederler. f. Ödemelerini tamamlamalarını müteakip bankadan alacakları iki nüsha dekonttan birini konsolosluğa teslim ederler. Ödemelere ait dekontların birer suretinin kesin terhis işlemi yapılıncaya kadar saklanması uygun bir hal tarzıdır. g. Taksitle ödeme yapanlardan, diğer taksitlerini yurtiçinde ödemek isteyenler, askerlik şubelerine müracaat etmek suretiyle, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gerekli şartları taşımaya devam ettiklerini pasaportları, oturma ve çalışma izinleri ile birlikte belgelerler. Askerlik şubesinden Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi ni alır ve ödemelerini T.C. Merkez Bankası şubelerinden birinde yatırarak, alacakları dekontu askerlik şubesine teslim ederler. 9. Son Yoklama İşlemleri a. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran yükümlülerden henüz son yoklamasını yaptırmamış bulunanlar, Son Yoklama Formu ile bulundukları ülkelerde sağlık muayenelerini yaptırırlar ve bu formu konsolosluğa teslim ederler.

10 b. Görünüşlerinden veya yapılan muayene sonucunda rahatsız olduğu anlaşılanlar, hastalıklarına ait klinik ve laboratuvar bilgilerini, röntgen filmlerini, Türkçe tercümelerini son yoklama formu ile birlikte konsolosluğa teslim ederler. c. İsteyenler sonraki bir tarihte, temel askerlik eğitimine sevklerini yaptırmadan önce yurt içinde de yoklamalarını yaptırabilirler. d. Son yoklama sağlık muayenelerini bulundukları ülkelerde yaptıramayanlar veya yurt içinde yaptırmak isteyenler, kayıtlı oldukları askerlik şubesine sevkten en az 7 gün önce, yurt içinde ikâmet ettikleri yerdeki askerlik şubelerine ise, sevkten en az 15 gün önce başvururlar. 10. Başvuru Belgesi Ödeme ve son yoklama sağlık muayene işlemlerini tamamlayanlar, konsolosluklar tarafından haklarında düzenlenen dövizle askerlik hizmetine tâbi yükümlülerin başvuru belgesi nin ilgili bölümünü imzalarlar. 11. Sevke Tâbi Yükümlü Listeleri Dövizle askerlik hizmeti kapsamında sevke tâbi olanların konsolosluklara gönderilen isim listeleri, başvuruların yapıldığı konsolosluk esasına göre düzenlenmektedir. Bu nedenle, sevke tâbi vatandaşlarımızın, başvuruyu yaptıkları konsolosluktaki listelere bakmaları gerekmektedir. Zamanında başvurduğu halde, sevke tâbi yükümlülerin isim listesi nde ismini bulamayanlardan, sevkini talep eden veya daha sonraki celp dönemlerine plânlı olduğu halde erken sevk edilmek isteyenler, MSB Askeralma Dairesi Başkanlığından telefon ve faksla sorabilir ve buradan alacakları cevaba göre hareket ederler. 12. Celp ve sevk işlemleri : a. Yükümlüler dövizle askerlik başvuruları sırasında, 38 yaşını takip eden yılın sonuna kadar bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak istedikleri celp grubunu başvuru belgesine yazarlar. M.S.B.lığınca yayınlanan dövizle askerlik hizmetine tabi yükümlülerin celp emri ile istekli oldukları dönemde sevkleri sağlanır. b. Dövizle askerlik celbi yılda dört kez, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim tarihleri arasında yapılır. c. As.Ş.Bşk.lıkları, sevki gereken yükümlülerin durumlarını inceleyerek çağrı pusulalarını hazırlar ve Türkiye de kanuni yakını bulunmayanlar için sevkin başlangıcından bir ay önce yükümlüye tebliğ edilmek üzere ilgili konsolosluklara gönderirler. d. O yıl içinde 38 yaşını doldurduğu için silah altına alınması gerekenlerin celp çağrı pusulası ve tebligat evrakları konsolosluklarca askerlik şubesine iade edilir. e. Son yoklama amacıyla sağlık muayenesine tabi tutulmamış, sağlık durumları kesinleşmemiş, önceki celp dönemlerinde sağlık nedeniyle sevkleri geciktirilmiş olanların sevk tarihlerinden bir hafta önce yerli askerlik şubelerinde bulunmaları celp çağrı pusulasına yazılır. f. Sevke tabi yükümlülerden ölen, askerliğe elverişli değildir kararlı rapor alan, sağlık durumları nedeniyle erteli olan, temel eğitimini daha önceden yapmış olanlar ve dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmış olanların durumları yazı ve bu durumları gösterir belgelerin onaylı fotokopileri ile birlikte ASAL.D.Bşk.lığına gön-

11 derilir. Aynı yazı ile Burdur As.Ş.Bşk.lığı ve Konsolosluğa bilgi verilir, bu yükümlülere celp çağrı pusulası tanzim edilmez. g. Yükümlüler bir aylık temel askerlik eğitimlerini topçu sınıfı ile 58 nci Topçu Er Eğitim Tugay K.lığı (Burdur) da yapacaklardır. Kaynağa alınma işlemleri tamamlanmış olup da, başvuru evrağı ASAL D.Bşk.lığına gönderilmemiş olanlardan hemen sevkini talep edenlerden sevke mani hali olmayanların (Sağlık vb.) başvuru formlarının onaylı bir nüshası kendine kapalı ve mühürlü bir zarf içinde teslim edilir ve sevk evrağını almak üzere, sevkin başlangıç tarihine kadar ASAL D.Bşk.lığına başvurması gerektiği bildirilir. h. Sevk sırasında yükümlülerin pasaportları incelenir ve kanunda tanımlanan yabancı ülkede bulunma şartını yerine getirmemiş oldukları, oturma ve çalışma müsadelerinin geçerlilik süresinin sona erdiği, bir yıl içerisinde toplam 6 aydan fazla süreyle yurt içinde ikamet ettiği veya yurda kesin dönüş yaptıkları belirlenen yükümlülerin; temel eğitime sevkleri yapılmaz ve bunların pasaportlarının işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi, durumlarını belirten bir yazı ekinde ASAL D.Bşk.lığına gönderilir. 13. Temel askerlik eğitimi : a. Yükümlüler eğitim birliğine katılış tarihinden itibaren bir ay temel askerlik eğitimine tabi tutulurlar. (Bu yükümlülere, temel eğitime sevklerinde ve terhislerinde yol ve iaşe bedeli ödenmez.) b. Temel askerlik eğitimi yapmış, bilahare yasa kapsamından çıkmış yükümlülerin bir aylık hizmet süreleri 1111 ve 1076 Sayılı Yasalara göre yapacakları hizmetten sayılır. c. Yükümlülere (yol dahil) iki gün izin verilir. Yükümlülerin iki günlük izinleri terhislerine iki gün kala verilir. Tugay K. tarafından 4 güne kadar mazeret (Ana, baba, büyükanne, büyükbaba eş ve çocukların ağır hastalıklarında) izni verilebilir.her iki izinde kullanılmış ise 4 günü askerlikten sayılır. Zelzele, su baskını, yangın gibi afetlerde kuvvet komutanının emriyle afetin gerektirdiği kadar izin verilir ve bu izin askerlik hizmetinden sayılır. d. Eğitim birliğince temel askerlik eğitimini tamamlayanlara üç nüsha geçici terhis belgesi düzenlenir. Bir nüshası yükümlüye verilir, bir nüshası birlikte kalır, bir nüshası da kıt a dosyası ile birlikte yerli askerlik şubesine gönderilir. e. Eğitim birliğinde tanzim edilen geçici terhis belgesi yurt dışına çıkışta askerlik müsaade belgesi gibi işlem görür. f. Temel eğitim süresince sağlık kurumlarında geçen tedavi, hava değişimi, istirahat ve izin süreleri toplamının 10 güne (dahil) kadarı hizmetten sayılır. g. Temel askerlik eğitimi yaparken hava değişimi alan yükümlülerin kalan hizmetleri bir yıl içinde tamamlattırılır. h. İzin süresini aşan meşru mazeret halinde, yükümlünün talebi üzerine M.S.B.lığının onayı ile temel askerlik eğitimi bir sonraki döneme bırakılabilir. 14. Temel Askerlik Eğitimini Yapmak Üzere Yurda Gelenlerin Yanlarında Mutlaka Bulundurmaları Gereken Belgeler Temel askerlik eğitimine sevki yapılacak yükümlüler, kendilerine duyurulan veya celp emrinde belirtilen tarihlerde yurda dönerek askere sevk işlemini yaptırmak

12 üzere doğrudan Burdur Askerlik Şubesi Başkanlığına başvururlar ve yanlarında; Pasaportlarını, Nüfus cüzdanlarını, Oturma veya çalışma izinleri pasaportlarında mevcut değilse, oturma veya çalışma izin belgelerini, Gemi adamı statüsünde bulunanlar gemi adamı cüzdanlarını, Dövizle askerlik başvuru belgesinin bir suretini, Başka bir ülke vatandaşlığını da taşıyanlar ise, bu ülkeye ait pasaportlarını veya kimlik kartlarını da yanlarında getirirler. 15. Terhis İşlemleri a. Geçici Terhis İşlemleri Dövizle askerlik hizmeti kapsamında 21 gün süreli temel askerlik eğitimlerini tamamlayanlar için eğitim birliği tarafından geçici terhis belgesi tanzim edilir ve kendilerine verilir. b. Kesin Terhis İşlemleri Dövizle askerlik hizmeti kapsamında öngörülen dövizin tamamını ödeyen ve temel askerlik eğitimlerini tamamlayanlar için askerlik şubeleri tarafından "kesin terhis belgesi tanzim edilir ve onay için askerlik şubelerinin bağlı olduğu askeralma bölgelerine gönderilir. Yükümlüler tarafından ödenen dövizin askeralma bölgeleri tarafından onaylanarak askerlik şubelerine gönderilen "kesin terhis belgesi nin birer sureti vatandaşlarımızın adreslerine gönderilir, konsolosluklara da bilgi verilir. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında kesin terhis edilenler, kesin terhislerinin yapıldığı yılı takip eden yıldan itibaren yedeklik yoklamalarını yaptırırlar. Yasada yazılı yaş sınırı dışına çıkanlar, yedeklik yoklamalarını yaptırmazlar. 16. Ödenecek dövizlerle ilgili malî esaslar Ödemelere Esas Olacak Döviz Miktarı; ödemelere esas olacak döviz cins ve miktarı; 38 yaş sınırı içinde bulunanlar için Euro, 38 yaş sınırını aşanlar için Euro dur. Euro para birimini kullanmayan, ancak paraları konvertibl (T.C. Merkez Bankasında alınıp satılabilen) olan ülkelerde çalışan ve ücretlerini bu paralarla alan yükümlüler için bu para cinslerinin tespiti ile ödenecek peşin veya taksit miktarı Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilir ve yayımlanır. Bunların ödeyecekleri toplam döviz miktarı ve taksit miktarı, Euro tutarının her malî yıl başındaki çapraz kur a göre hesap edilecek karşılığı kadardır. Paraları konvertibl (T.C. Merkez Bankasında alınıp satılabilen) olmayan ülkelerde çalışan yükümlüler için 1 inci veya 2 nci bendinde belirtilen esaslara göre belirlenen yabancı ülke parasıdır. Yükümlüler hangi para birimi ile ödemeye başlamışlarsa ödemelerini aynı para birimi ile tamamlarlar. Ödemelerde kullanılan para biriminin konvertibl niteliğini kaybetmesi halinde, 2 nci bende göre tespit edilen paralar, Millî Savunma Bakanlığı tarafından yeniden düzenlenebilir. Konvertibl (T.C. Merkez Bankasında alınıp satılabilen) niteliğini kaybetmiş para birimleri ile ödemeye başlamış olanlar, kalan borçlarını ve taksitlerini yeniden belirlenen para birimlerinden biri ile yapabilirler. 17. Ödeme Süreleri 38 yaş sınırı içinde bulunanlar, Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru esnasında peşin ya da dörtte birini peşin, kalanını 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar olmak üzere en çok üç eşit taksitte ödeyebilirler. 38 yaş sınırını aşanlar, Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında peşin olarak öderler. Bunlardan; dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere daha önce başvurmalarına rağmen, ödemelerini ya da temel askerlik eğitimini tamamlamadığı

13 için kapsamdan çıkartılanların, daha önceden ödemiş oldukları döviz miktarı ödeyecekleri tutara mahsup edilir ve bunlar ödemelerini Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlarlar. 18. Yükümlülerin Ödeme İşlemlerinde Uyacakları Esaslar a. Ödemeler; Yurt dışında T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen ve konsolosluklar tarafından bildirilecek muhabir bankalara, yurt içinde ise T.C. Merkez Bankası Şubelerine, konsolosluk veya askerlik şubelerinden alınacak Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi ile bizzat, kanunî yakını veya vekili aracılığıyla, T.C. Merkez Bankasındaki Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabındaki dövizlerden ödeme yapmak suretiyle yapılır. b. Ödeme sırasında banka tarafından düzenlenen dekonta Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi ndeki bilgilerin tam, doğru ve eksiksiz olarak yükümlü veya ödemeyi yapan tarafından yazdırılması sağlanır. c. İlk ödemeyi müteakip dekontun bir nüshası konsolosluğa, diğer ödemelerde ise askerlik şubesine iletilmek üzere konsolosluğa veya doğrudan askerlik şubelerine gönderilir. d. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenen dövizin, T.C. Merkez Bankasındaki Hazine adına açılacak özel döviz hesabına aktarılma işleminin sağlanmasından ve kimlik bilgilerindeki eksiklik veya yanlışlıkların düzelttirilmesinden yükümlüler sorumludur. 19. Özlük Hakları Dövizle askerlik hizmetinden yararlanan yükümlüler; temel askerlik eğitimi süresince 1111 Sayılı Askerlik Kanununa tâbi olarak askerlik hizmetini yapan yükümlülerin sahip oldukları özlük haklarından aynen yararlandırılırlar. Yükümlülerin temel eğitimi görecekleri eğitim merkezine katılıncaya kadar ve temel eğitiminden sonraki yol ve diğer masrafları kendileri tarafından karşılanır. Hava değişimi alanların hava değişim süresinin askerlik hizmetinden sayılan kısmına hava değişimi bedeli ödenir. 20. İzin ve İstirahat Dövizle askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitiminin süresinin 21 gün olması nedeniyle, yükümlülerin yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. Yükümlüler, fiilen 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tâbi tutulurlar. Yükümlere; ana, baba, büyükanne, büyükbaba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü veya ana, baba, eş ve çocuklarının ağır hastalıkları halinde tugay komutanı veya daha üst komutanlık tarafından dört güne kadar izin verilir. Zelzele, su baskını yangın gibi tabii afetlerde kuvvet komutanlığının emriyle afetin gerektirdiği süre kadar izin verilir. Ana, baba, büyükanne, büyükbaba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü veya ana, baba, eş ve çocuklarının ağır hastalıkları halinde verilen izinlerle, zelzele, su baskını yangın gibi tabii afetlerde kuvvet komutanlığının emriyle afetin gerektirdiği süre verilen izinler askerlik hizmetinden sayılır. 21. Sağlık İşlemleri Temel askerlik eğitimini yapan yükümlülerin sağlık işlemleri Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Muayeneleri

14 Yönergesi gereğince yürütülür. Temel eğitimi sırasında, sağlık kurumlarında geçen tedavi, hava değişimi, istirahat ve izin süreleri toplamının 8 günü kadarı hizmetten ve askerlikten sayılır, 8 günden fazlası sayılmaz, sayılmayan süre kadarı tamamlattırılır. Hava değişim bedelinin hizmetten sayılan bölümü için askerlik şubeleri tarafından yükümlülere hava değişim bedeli ödenir. Hava değişimi alanların istekleri halinde; takip eden celplerde kalan hizmetlerini tamamlamak üzere yurt dışına çıkmalarına eğitim merkezi komutanlığınca veya Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığınca izin verilebilir. 22. Dövizle Askerlik Hizmeti Kapsamından Çıkarma Aşağıda durumları belirtilen yükümlüler dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırlar ve bunların askerlik hizmetleri, tâbi olacakları diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile tamamlattırılır. a. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerini tamamlamış olsalar dahi; Kanunda ve Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmadıkları halde, dövizle askerlik hizmetinden yararlandıkları daha sonra anlaşılanlar. b. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere; 38 yaş sınırı içinde başvuranlardan her ne sebeple olursa olsun 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödemelerini tamamlamayanlar ile 38 yaş sınırı içinde öngörülen dövizin tamamını ödemiş olsalar dahi, 39 yaşını doldurdukları yıl içindeki en son celp döneminde de temel askerlik eğitimini yapmayanlar. c. 38 yaş sınırını aşanlardan başvuru işlemlerini tamamlamalarını müteakip Millî Savunma Bakanlığınca belirlenen celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamayanlar. d. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmek için fiilen yurt dışında geçirilmesi gereken süre ve dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra bu kapsamda ödemelerini ve temel askerlik eğitimini tamamlayıncaya kadar geçen süre içinde; ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler, yabancı ülkelerde resmî görevle bulunanlar, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra bu kapsamda ödemelerini ve temel askerlik eğitimini tamamlayıncaya kadar geçen süre içinde; temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere, her takvim yılının (01 Ocak-31 Aralık tarihleri arası) toplam olarak yarısından fazlasını yurt içinde geçirenler, yurda kesin dönüş yapanlar, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için oluşturulması gereken şartları (yurt dışındaki statülerini) kaybedenler, yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olsalar dahi meslek ve sanatlarını yurt içinde icra edenler. Dövizle askerlik hizmeti kapsamından b nci fıkrada yazılı sebeplerden dolayı çıkartılanlar hariç olmak üzere, diğer sebeplerle kapsamdan çıkartılanlar, gereken şartları tekrar oluştursalar dahi, bir daha dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar, bunlar yurt içinde durumlarına uygun askerlik işlemine tâbi tutulurlar. 23. Geri Ödeme ile İlgili Esaslar a. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında geri ödeme yapılacak durumlar 1) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra, kapsamdan çıkartılanlara, askerlik görevlerini, yurt içinde tâbi oldukları statülerden biri ile yerine getirmelerinden veya getirmiş sayılmalarından sonra,

15 2) Temel askerlik eğitimi sırasında veya daha önce izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkan veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenlere, bu durumlarının belirlenmesi halinde, 3)Temel askerlik eğitimi sırasında veya daha önce ölen veya askerliğe elverişsiz hale gelenlere, bu durumlarının belirlenmesi halinde geri ödeme yapılır. b. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında geri ödeme yapılmayacak durumlar 1) Temel askerlik eğitimini tamamladıktan sonra; ölenlere, askerliğe elverişsiz hale gelenlere, izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkanlara veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenlere, 2) Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerini tamamladıktan sonra kapsamdan çıkartılmalarını talep edenlere geri ödeme yapılmaz. 24. Geri ödeme için başvuru makamları Geri ödeme ile ilgili başvurular; yurt içinde yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesine, yurt dışında ise, askerlik şubesine iletilmek üzere bölgesinde ikâmet edilen Türk konsolosluğuna yapılır. 25. Geri ödeme yapılması konusunda yükümlüler veya kanunî mirasçıları tarafından yapılacak işlemler a. Geri ödeme talebi; paranın gönderileceği Yeni Türk Lirası olarak açılı bulunan Türkiye deki banka hesap numarasını, T.C. kimlik numarasını ve vergi numarasını gösteren bir dilekçe ile askerlik şubelerine veya konsolosluklara yapılır. b.temel askerlik eğitimini tamamlamadan; ölenler için ölenlerin vukuatlı nüfus kayıt örneği ve veraset ilâmı, izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkan veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenler için Türk vatandaşlığından çıkma belgesi de dilekçeye eklenir. c.ödemenin başkasına yapılmasının istenmesi durumunda, yurt içinde noter, yurt dışında ise konsolosluklar tarafından onaylanmış vekâletname dilekçeye eklenir. 26. Geri ödeme işlemlerinde askerlik şubeleri tarafından yapılan işlemler a. Askerlik şubeleri geri ödeme evraklarını inceler, talepte bulunanların geri ödemeye hak sahibi olup olmadıklarını tespit eder ve varsa eksik belgeleri tamamlattırır. b. Geri ödemeye hak sahibi olduğu tespit edilenler için askerlik şubesi tarafından Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne geri ödeme teklifinde bulunulur. c. Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından da dövizin iade tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak Yeni Türk Lirası karşılığı yükümlülerin kendilerinin, vekillerinin veya kanunî mirasçılarının dilekçelerinde belirtilen yurt içindeki banka hesabına ödeme yapılır. 27. Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak Üzere Başvuran Yükümlülerin Dikkat Etmesi Gereken Diğer Hususlar a.dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar; öngörülen dövizin tamamını ödemeden ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimini yapmadan; yurda kesin dönüş yapamazlar, her takvim yılı içinde temel askerlik eğitiminde geçen süre

16 hariç olmak üzere toplam 6 aydan fazla süre ile yurtiçinde bulunamazlar. Yabancı ülkede oturma veya çalışma izinleri devam etse dahi, meslek ve sanatlarını yurt içinde icra edemezler. Yabancı ülkelerde resmî görev alamazlar, ücret, maaş veya yolluklarının karşılığı dövizleri yurtiçinden transfer edilemez. b. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülükleri devam edenler, durumlarında ve adreslerinde meydana gelen değişiklikleri bir ay içinde askerlik şubelerine ve konsolosluklarına bildirirler. c. 38 yaşındaki yükümlülerden, sağlık durumunun askerlik yapmasına engel teşkil ettiğini düşündüğü için sağlık durumunu açıklığa kavuşturuncaya kadar öngörülen dövizi ödemek istemeyenler, 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar sağlık işlemlerini sonuçlandırmak zorundadırlar. Bunlar, 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar sağlık işlemlerini sonuçlandırmadıkları takdirde, daha sonra Askerliğe Elverişlidir kararlı rapor almaları halinde, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemeleri durumunda Euro veya karşılığı yabancı ülke parası ödemek zorundadırlar. Bu nedenle, bu durumda bulunan ve 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar sağlık işlemlerinin sonuçlanmayacağı anlaşılanların, Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödeyerek başvuru işlemlerini tamamlamaları uygun bir hal tarzıdır. Bu şekilde Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödeyerek başvuru işlemlerini tamamlayanlar, temel askerlik eğitimine başlamadan veya başlamış olsa dahi, tamamlamadan Askerliğe Elverişli Değildir kararlı rapor almaları durumunda, ödemiş olduğu dövizi geri alabilmektedirler. d. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar, ödemelerini ve temel askerlik eğitimini tamamlayıncaya kadar yurda giriş-çıkışlarında pasaportlarına mutlak surette giriş-çıkış damgası bastırırlar. e.dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar, yükümlülüklerini tamamlamak kaydıyla, yaş sınırını beklemeden yurda kesin dönüş yapabilirler. 28. Geçici hükümler: 1111 sayılı As.K.nunun geçici 30 ncu maddesi; henüz asker edilmediğinden vatandaşlığı kaybettirilenler, bu tarihten itibaren 2 yıl içinde vatandaşlığa alınmak üzere yetkili mercilere başvurdukları takdirde; vatandaşlığa kabul tarihi müteakip bir yıl içinde başvurarak, peşin ödeme yapmaları kaydıyla dövizle askerlikten yararlanırlar. Ancak; tarihi itibariyle 38 yaşını doldurmamış olupta 403 sayılı vatandaşlık kanununun 25 nci maddesi gereğince bu tarihten itibaren 2 yıl içinde vatandaşlığa alınmak üzere başvuruda bulunanların vatandaşlığa kabul tarihini müteakip bir yıl içinde dövizle askerlik yapma mecburiyeti yoktur. Bu yükümlüler 1111 sayılı As.Kanununun 35/G md.si çerçevesinde askerliklerini erteletip 38 yaş sonuna kadar dövizle askerlik için başvuruda bulunabilirler.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNİN UYGULANMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNİN UYGULANMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 2963 DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNİN UYGULANMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 17/11/1992 No : 92/3769 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/6/1927 No : 1111 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince askerlik yapmağa mecburdur.

Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince askerlik yapmağa mecburdur. ASKERLİK KANUNU Kanun Numarası: 1111 Kabul Tarihi: 21/06/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12-17/07/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 631-635 Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek,

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU 11449 SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU Kanun Numarası : 6191 Kabul Tarihi : 10/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/3/2011 Sayı : 27882 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

GİRİŞ KONSOLOSLUK İŞLERİNİN TARİHÇESİ

GİRİŞ KONSOLOSLUK İŞLERİNİN TARİHÇESİ GİRİŞ Günümüzde, yurtdışında sürekli yaşayan, geçimini oralarda sağlayan vatandaşlarımızın sayısı 5 milyona yaklaşmıştır. Bu bağlamda, özellikle 1960 lı yıllardan itibaren vatandaşlarımızın yoğun olarak

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15 Haziran 2012 Yayımlandığı Tarih 15 Haziran 2012 Sayı 2012-11 İÇİNDEKİLER - - Dernekler Yönetmeliğinde

Detaylı

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; askerlik hizmetini yerine getirecek yükümlülerden, sevk

Detaylı

YURTDIŞI BORÇLANMA VE TAHSİS MEVZUATI (Eğitim Notu)

YURTDIŞI BORÇLANMA VE TAHSİS MEVZUATI (Eğitim Notu) T. C. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SOSYAL SİGORTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı YURTDIŞI BORÇLANMA VE TAHSİS MEVZUATI (Eğitim Notu) Temmuz 2010/ANKARA İ Ç İ N D E

Detaylı

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA A- TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 1- Doğumla kazanılan vatandaşlık... 1 1.1- Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık... 1 1.1.1- Türk

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ İçindekiler 1. Temel İlkeler... 3 2. Hedefler... 3 3. TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS)... 4 4. Aday Meslek Mensubu Olma Koşulları...

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/14 TARİH: 09.02.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/14 TARİH: 09.02.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/14 TARİH: 09.02.2009 KONU Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesi T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire

Detaylı

Kanun Numarası : 4447 Kabul Tarihi : 25/8/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1999 Sayı : 23810 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39

Kanun Numarası : 4447 Kabul Tarihi : 25/8/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1999 Sayı : 23810 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39 7645 İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU (SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR

Detaylı

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü DİKKAT: Bu Belgeyi arka sayfadaki açıklamaları okumadan doldurmayınız. Evrak Kaydı (Tarih / Sayı)

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26361. YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

Resmî Gazete Sayı : 26361. YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ 29 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26361 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU KULÜP VE SPORCU TESCİL, LİSANS, VİZE VE TRANSFER TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU KULÜP VE SPORCU TESCİL, LİSANS, VİZE VE TRANSFER TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU KULÜP VE SPORCU TESCİL, LİSANS, VİZE VE TRANSFER TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, bilardo yapacak ve bilardo yarışmalarına

Detaylı

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA İÇİNDEKİLER 1- Amaç ve Kapsam... 1 2- Hedefler... 1 3- TESMER Otomasyon Sistemi ( TEOS )... 2 4- Aday

Detaylı

KANUN ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6318 Kabul Tarihi: 22/5/2012

KANUN ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6318 Kabul Tarihi: 22/5/2012 3 Haziran 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28312 KANUN ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6318 Kabul Tarihi: 22/5/2012 MADDE 1 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan Aday olarak atanmış Devlet memurunun

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 06.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27046

Resmi Gazete Tarihi: 06.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27046 Resmi Gazete Tarihi: 06.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27046 YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANDIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ÜLKELERE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR

ÜLKELERE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu ÜLKELERE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR Bu bölümde yer alan bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumunun Web sitesinden alınmış

Detaylı

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 2013

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 2013 İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 2013 ÖNSÖZ Değerli Üyelerimiz, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile yapılan bu düzenlemelerden ve son yayınlanan sosyal sigortalar işlemleri yönetmeliği ve genel sağlık sigortası işlemleri yönetmeliği

Detaylı

ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ

ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ A- 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ SEVK TEHİRİ: 1111-36 ncı madde kapsamında; lisans (Üniversite) mezunlarının mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl,

Detaylı

KANUN YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Kanun No. 6458 Kabul Tarihi: 4/4/2013. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Geri Gönderme Yasağı

KANUN YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Kanun No. 6458 Kabul Tarihi: 4/4/2013. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Geri Gönderme Yasağı 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Kanun No. 6458 Kabul Tarihi: 4/4/2013 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Geri Gönderme Yasağı BİRİNCİ

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

ENGELLİ HAKLARI KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ENGELLİ HAKLARI KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ENGELLİ HAKLARI KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI KAMUSAL HAKLAR 1-SORU:Engelliler su indiriminden nasıl yararlanır? CEVAP:Öncelikle bulunduğunuz il/ilçe/belde belediyesinin engellilere su indirimi

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 16/07/2008 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

2015-II BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015-II BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-II YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2015 Bakanlar Kurulu

Detaylı