Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler"

Transkript

1 Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý, 6 Genel Bakýþ Kontrol Paneli Baþlangýç ve Kullaným, 7 Ýlk kullaným Su Dolaþýmýnýn Kullanýma Hazýrlanmasý Suyun Sertliðinin Ayarlanmasý Aqua Prima Filtresi Aqua Prima Filtresinin Kurulmasý Aqua prima filtresinin doðru kullanýmý için ek bilgiler (kurulduðu zaman ) Öðütmenin Düzenlenmesi Demleme, 10 SBS Sistemi Fincan için kahve miktarýnýn ayarlanmasý Kahvenin Demlenmesi (1 Fincan) Kahvenin Demlenmesi (2 Fincan ) Sýcak Suyun Hazýrlanmasý Buhar/Cappuccino Demleme Temizlik ve Bakým, 12 Genel Temizleme Kireç Temizleme Kireç Temizlemenin Durdurulmasý Programlama, 15 Menü Komutlarý Özel Fonksiyonlarýn Deðiþimi Programlanabilir Fonksiyonlar Fabrika Ayarlarý Gösterge Mesajlarý, 23 Problemler / Sebepler/ çözümler, 24 Uyarýlar ve tavsiyeler, 25

2 ÖNEMLÝ TEDBÝRLER Elektrikli cihazlar kullanýlýrken, yangýn riskini elektrik çarpmasýný ve/veya yaralanmalarý azaltmak için aþaðýdaki gibi önlemler alýnmalýdýr: 1) Cihazý çalýþtýrmadan ve kullanmadan evvel, bu kýlavuzda yazýlý olan tüm talimatlarý ve bilgileri dikkatlice okuyun 2) Sýcak yüzeylere dokunmayýn. Her zaman kulplarý kullanýn. 3) Yangýndan, elektrik çarpmasýndan veya yaralanmalardan korunmak için, kordonu, fiþi veya cihazý suya veya baþka bir sývýyla temas ettirmeyin. 4) Cihazlar kullanýlýrken çok dikkatli gözetim gereklidir. 5) Kullanýlmadýðý durumlarda veya temizleme esnasýnda prizden çýkarýn. Parçalarý geri takýp/çýkarmadan ve temizliðe baþlamadan evvel cihazýn soðumasýný bekleyin. 6) Hasarlý kordonu veya prizi olan, cihazlarý kullanmayýn. Bu cihazlarý, bakým veya onarým için en yakýn yetkili servise gönderin. 7) Üretici tarafýndan önerilmeyen aksesuarlarýn kullanýmý yangýn, elektrik çarpmasý veya farklý yaralanmalara neden olabilir. 8) Açýk havada kullanmayýn. 9) Kordonun, masa veya tezgahýn köþesinden sarkmamasýna sýcak yüzeylere dokunmamasýna dikkat edin. 10) Sýcak gazlý veya elektrikli bekin üzerine veya ýsýnmýþ fýrýnýn üzerine koymayýn. 11) Her zaman cihazý OFF/KAPALI durumuna getirdikten sonra fiþi takýn. Baðlantýyý kesmek için düðmeyi OFF/KAPALI konumuna getirin, sonra fiþi çýkarýn. 12) Evde kullanýmý dýþýnda baþka birþey için kullanmayýn. 13) Sýcak buhar kullanýrken çok dikkatli olun. BU BÝLGÝLERÝ SAKLAYIN

3 DÝKKAT Bu cihaz evde kullanmak içindir. Temizlik ve bakým dýþýndaki servislerin hepsi yetkili bir teknisyen tarafýndan uygulanmalýdýr. Makinenin alt kýsmýný suya daldýrmayýn. 1 Ýsim plakasýndaki voltajla, sizin voltajýnýzýn uygun olup olmadýðýný kontrol edin. 2 Su tankýný doldurmak için ýlýk veya sýcak su kullanmayýn. Sadece soðuk su kullanýn. 3 Çalýþma esnasýnda ellerinizi ve kordonu cihazýn sýcak kýsýmlarýndan uzak tutun. 4 Asla aþýndýrýcý toz veya aletlerle temizlemeyin. Suyla nemlendirilmiþ yumuþak bir bez kullanýn. 5 Kireçlenmesini engellemek için arýtýlmýþ veya þiþelenmiþ su kullanýn. GÜÇ KAYNAÐI KABLOSUYLA ÝLGÝLÝ TALÝMATLAR A Uzun bir kordona takýlma veya kordonun dolanma risklerini önlemek için kýsa bir güç kaynaðý kablosu verilir. B Uzun uzatma kordonlarý bulunmaktadýr. Bunlarýn kullanýmlarýnda dikkatli olunmalýdýr. C Eðer uzatma kordonu kullanýlýyorsa : 1 Kordonun üzerindeki elektrik deðeri, cihazýn elektrik deðeri kadar büyük olmalýdýr. 2 Eðer cihaz topraklanmýþsa, uzatma kordonuda buna uygun olmalýdýr. 3 Kablo masadan sarkmamalýdýr.

4 Kurulum! Bu kitapçýðý daha sonra baþvurmak için saklayýn. Satýþ, makinanýn taþýnmasý veya kullanýcýnýn deðiþmesi durumlarýnda bu kitapçýðý yeni sahibine vermeyi unutmayýn. Böylelikle yeni kullanýcý hem kullaným talimatlarýndan hemde uyarýlardan haberdar olur.! Bütün talimatlarý dikkatlice okuyun. Kurulum, çalýþma ve güvenlikle ilgili çok önemli bilgiler içermektedir. Yerleþtirme! Ambalaj malzemelerini çocuklarýn ulaþamayacaðý yerde saklayýnýz. Bu malzemeler tanzim edilirken atýk kurallarýna uyulmalýdýr.! Cihaz, verilen bilgilere uygun þekilde, yetkili bir teknisyen tarafýndan kurulmalýdýr. Yanlýþ kurulum, kiþilere, hayvanlara veya objelere zarar verebilir. Ankastre Kurulum Cihazýn doðru çalýþtýðýndan emin olmak için, dolap aþaðýdaki özelliklere sahip olmalýdýr : Kahve makinasýnýn yanýndaki paneller ýsýya-dirençli maddeden yapýlmýþ olmalýdýr.! Cihaz yerleþtirildikten sonra elektrikli parçalarla temas olmamalýdýr. Deðer plakasýnda belirtilen tüketim deðerleri bu tip kurulum baz alýnarak ölçülmüþtür. Havalandýrma Ýyi havalandýrmayý saðlamak için, dolabýn arka kapaðýný çýkarýn. Kahve makinasýný kurmak istediðiniz yüzeyin 45x540mmlik bir açýklýðý olmalýdýr. Ortalama ve Sabitleme Kahve makinasýný ortalamak için, kýskýlarý makinanýn dýþýnda altta bulunan deliklere yerleþtirin.! Bütün kýskýlar makinanýn sabitlenebileceði þekilde takýlmalýdýr. Kýskýlarý dolaba takmak için aþaðýdakileri uygulayýn: Damlama tepsisini makinadan çýkarýn. Vernikli tahta dolaplar 100 C'ye dayanýklý yapýþtýrýcýlarla birleþtirilmeli ve buhara dayanýklý olmalýdýr. Ankastre kahve makinalarýnýn kurulumlarý için dolaplar aþaðýdaki ebatlara sahip olmalýdýr. Aþaðý plastik korumayý çýkarýn. 2 tahta vidayý makinanýn alt kýsmýnýn arkasýnda bulunan 2 deliðe sabitleyin.

5 ! Bütün koruyucu parçalar bir alet yardýmý olmadan çýkarýlmayacak þekilde baðlanmalýdýr. Daha sonra koruma ve damlama tepsisini yerine takýn. Elektrik Baðlantýsý! Üç kutuplu güç kaynaðý kablosu olan kahve makinalarý deðer plakasý(cihaza takýlý olan) üzerinde ve kýlavuz içerisindeki talimatlarda belirtilen voltaj ve frekans deðerleriyle, alternatif akýmla çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr.! Kurulumu yapan kiþi, doðru baðlantýlarýn yapýlmasýndan ve güvenlik kurallarýna uyulmasýndan sorumludur. Baðlantýyý yapmadan evvel : Prizin topraklanmýþ olduðuna ve kurallara uygun olmasýna Prizin, cihazýn deðer plakasý üzerinde yazýlý olan maksimum güce dayanýklý olmasýna Voltajýn, deðer plakasýnda belirtilen aralýklar arasýnda olmasýna Prizin, cihazýn fiþiyle uyumlu olmasýna. Aksi takdirde prizi deðiþtirin. Uzatma kablolarý veya çoklu priz kullanmayýn.! Cihaz kurulduktan sonra elektrik kablosu ve fiþi kolay ulaþýlabilir bir yerde olmalýdýr.! Kablo bükülmemeli ve ezilmemelidir.! Kablo düzenli olarak kontrol edilmeli ve sadece yetkili servis tarafýndan deðiþtirilmelidir.! Üretici bu uyarýlar dikkate alýnmadýðý taktirde hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Güç kablosunun Takýlmasý Fiþi, cihazýn arkasýnda bulunan yerine takýn. Güç kablosunu ana kaynaða baðlayýn. Deðer plakasý Nominal Voltaj Cihazýn üzerindeki plakaya bakýnýz Güç Deðeri Cihazýn üzerindeki plakaya bakýnýz Güç kaynaðý Cihazýn üzerindeki plakaya bakýnýz Dýþ materyal Metal Ölçüler (g x y x d) (mm) 595 x 460 x 320 Aðýrlýk (kg) 23 Kablo Uzunluðu (mm) 1200 Kontrol paneli Su tanký Su tanký (l) Piezoelektrik Yerinden çýkarýlabilir Kahve çekirdek Haznesi kapasitesi (g) 300 g kahve çekirdeði Pompa Basýncý (bar) 2 15 Su ýsýtýcýsý 2 Paslanmaz Çelik Aluminyum Güvenlik Cihazlarý Su ýsýtýcý basýnç vanasý Güvenlik termostatý Teknolojik geliþmelere dayanarak, mühendislik ve üreticinin deðiþikliklerine açýktýr. Makine, elektromanyetik uygunlukla ilgili olan 89/336/EEC (04/12/92 tarihli Ýtalyan Yasa Kararnamesi 476) EC direktifiyle uyum içindedir. Fiþi prize takýn Kablonun, oda sýcaklýðýnýn üzerindeki (ya da sýcaklýðý 50 C'nin üzerinde olan) herhangi bir cisimle temas etmeyecek þekilde yerleþtirildiðinden emin olun.

6 Cihazýn tanýmý Genel bakýþ Su Tanký Ana düðme Kahve çekirdek haznesi Ön Kontrol Paneli Sýcak su / Buhar musluðu Kontrol Paneli Demleme Ünitesi Öðütmeyi düzenleyici Izgara Tepsi Boþaltma Deliði Yüksekliði ayarlanabilir kahve demleyici Damlama Tepsisi KÝREÇ TEMÝZLEME düðmesi PROGRAMLAMA/ KAPATMA Seçme Düðmesi BÝLGÝ YÜRÜTME düðmesi SEÇME/ONAYLAMA düðmesi BUHAR seçme düðmesi SICAK SU Seçme Düðmesi ESPRESSO Seçme düðmesi NORMAL KAHVE Seçme Düðmesi BÜYÜK BOY KAHVE seçme Düðmesi 2 FÝNCAN KAHVE seçme düðmesi

7 Baþlangýç ve kullaným! Makineyi baþlatmadan evvel haznenin kýlavuzdaki miktara uygun olarak doldurulduðundan emin olun.! Makineye gelebilecek zararlarý engellemek amacýyla elektrik devresini kontrol edin.! Makineyi baþlattýktan sonra, suyun sertliðini düzenleyin. Böylelikle makinenizi en mükemmel þekilde korumuþ olursunuz. (bknz. Programlama) Ýlk Kullaným Tanký içme suyuyla durulayýn ve doldurun. Kapaðý kapatýn ve tanký yerine yerleþtirin. 1. Orta kýsma sýkýca basarak ön paneli açýn. 2. Çekirdeklerin konduðu hazneyi çýkarýn.! Tanký her zaman içme suyuyla doldurun. Sýcak su veya baþka bir sývý, tanka ve/veya makineye zarar verebilir. Makineyi içinde su olmadan çalýþtýrmayýn: tankta yeterli miktarda su olduðundan emin olun. Ana düðme 0 pozisyonunda durmaktadýr. Çalýþtýrmak için düðmeyi 1 pozisyonuna getirin. Ön paneli, ortaya sýkýca bastýrarak kapatýn. Makine ýsýnmaya baþlar ve göstergede þu görülür: 3. Kahve çekirdeklerini, taþýrmamaya dikkat ederek hazneye yerleþtirin. RINSING - Durulama WARMING UP - Isýnýyor Doðru sýcaklýða ulaþýlýnca makine durulama evresine geçer. RINSING - Durulama Durulama iþleminden sonra makine normal çalýþma þartlarýna döner ve göstergede þu yazý görülür: 4. Su tankýný makineden çýkarýn. SELECT PRODUCT - Ürünü seçin READY FOR USE - Kullanýma Hazýr! Durulama evresini devre dýþý býrakmak için, makinenin programlanmasý kýsmýndaki paragrafý inceleyin.

8 Su Dolaþýmýnýn Kullanýma Hazýrlanmasý! Makine uzun süre kullanýlmadýðý zaman su tanký boþ olarak beklediyse, su dolaþýmýnýn kullanýma hazýrlanmasý gerekir. Yukarýdaki iþlemler tamamlandýktan sonra makine kullanýma hazýrdýr. Kahve, sýcak su veya buharý hazýrlamak ve makinenin düzgün kullanýlmasý için yukarýdaki talimatlarý dikkatli þekilde uygulayýn. Suyun Sertliðinin Ayarlanmasý VENTILATE - Havalandýrma 1. Buhar musluðunu damlama tepsisine doðru çevirin. Musluðunun altýna uygun bir kap yerleþtirin ve tuþuna basýn. 2. Suyun buhar musluðundan akmasýný bekleyin. Durdurmak için tuþuna basýn Kullanacaðýnýz suyun sertliðine göre makinenizi ayarlayýn. Bu ayara göre, makine kireç temizleme devresini çalýþtýrmak gerekli olduðu zaman uyarýr. Sertliði düzenlemek için Programlama Suyun Sertliði bölümünü okuyun. Aqua Prima Filtresi (kurulduðu zaman) Bu filtre kahvenin yapýmýnda kullanýlan suyu temizler. (Purify) Suyun sertliðini azaltýp, klorun hoþ olmayan tadýný giderme özelliðine sahiptir. Ýstenildiði zaman kurulabilir. Aqua Prima Filtresinin Kurulmasý 1. Ön paneli açýn ve su tankýný çýkarýn. Ýçinde su varsa boþaltýn. 2. Filtrenin ambalajýný çýkarýn ve tarihi ayarlayýn.! Aþaðýda bulunan filtrenin kullanýmý ile ilgili notlardan faydalanýn. 3. Filtreyi tankýn içine takýn. Çizgi ile referans noktasý çakýþmalýdýr. Aþaðý doðru iyice bastýrýn. Tanký içme suyuyla doldurun ve makineye yerleþtirin. Ön paneli kapayýn. Tankýn içindeki bütün suyu bir kaba boþaltýn. Sonra tekrar tanký su ile doldurun.! Makineyi filtreyle kullanýlacak þekilde programlayýn. (bknz. Programlama). Makine, kullanýcýyý filtreyi deðiþtirme zamaný geldiðinde uyarýr.! Her zaman, kireç temizleme devresi çalýþtýrýlmadan evvel Aqua Prima filtresi çýkarýlmalýdýr.

9 Aqua prima filtresinin doðru kullanýmý için ek bilgiler (kurulduðu zaman) Aqua prima filtresinin doðru olarak kullanýlmasý için þu tavsiyeler göz önünde bulundurulmalýdýr : 1. Aqua prima filtresini güneþten uzak, serin bir yerde sýcaklýðý +5 C C arasýnda olan saklayýnýz. 2. Sýcaklýðý 60 C' den fazla olmayacak durumlarda kullanýn. 3. Makine 3 gün boyunca çalýþtýrýlmadýðý durumlarda Aqua prima filtresinin yýkanmasý tavsiye edilir. 4. Makine 20 günden fazla çalýþtýrýlmadýðý zaman filtreyi deðiþtirin. 5. Açýlmýþ olan bir filtreyi saklamak için, hava almayan plastik bir torbaya yerleþtirin ve buzdolabýnda saklayýn; dondurucuda saklamayýn bu filtrenin özelliklerini deðiþtirebilir. 6. Filtreyi kullanmadan evvel; tanka su koyun ve 30 dk. bekleyin. 7. Paketinden çýkarýldýktan sonra filtreyi açýk havada saklamayýn. 8. Filtre, 60 litre su filtre ettikten sonra veya paketinden çýkarýlmasýnýn üstünden 90 gün geçtikten sonra deðiþtirilmelidir. Öðütmenin Düzenlenmesi! Kahve haznesinin içinde bulunan öðütmeyi düzenleyici kulbu çevirirken dikkatli olun. Çekirdek haznesine toz ve / veya dondurularak kurutulmuþ kahve koymayýn.! Hazneye kahve taneciði dýþýndan baþka madde koymayýn. Çekirdek haznesiyle ilgili herhangi bir iþlem yapmadan evvel elektrik baðlantýlarýný kapatýn. Kahvenin kalitesi ve aromasý, öðütme seviyesine ve kullanýlan karýþýma baðlýdýr. Makinenin kahvenin öðütülmesini düzenlemek için bir kolu bulunmaktadýr. Öðütmeyi düzenlemek için kulbu her seferinde bir kademe çevirin. Þekiller öðütmenin inceliðini belirtir. Üretici firma her cihazý orta-öðütme ayarýnda yapar. Eðer kahve fazla iþlenmiþ ise kulbu daha yüksek bir ayara; fazla iþlenmemiþ ise daha düþük bir ayara getirin. Öðütmedeki farklýlýklar bir-iki kahve yapýldýktan sonra anlaþýlacaktýr. Espresso makineleri için kahve çekirdeklerinin karýþýmýný kullanýn. Yüksek öðütücü ayarlarýný (ör.1/10) kullanmayýn. Bu ayarlar için farklý kahve karýþýmlarý kullanýn. Kahveyi hava almayacak þekilde kapaðý kapalý olarak saklayýnýz. Kahve düzgün olarak demlenmediyse öðütme iþlemi ayarlanmalýdýr. Eðer çok hýzlý demlendiyse bu öðütmenin çok kaba olduðunu gösterir bu yüzden kulbu düþük ayara getirin. Eðer damlalar halinde ve/veya aralýklý demleniyorsa; bu öðütmenin çok ince olduðunu gösterir bu yüzden kulbu yüksek ayara getirin.

10 Demleme SBS Sistemi Makine kahvenin yapýsýný ayarlayan bir cihaza sahiptir: SBS Bu sistem farklý kahve çeþitleri için optimum demlenme olanaðýný saðlar.! Düzenleme kahvenin demlenmesi esnasýnda da yapýlabilir. Ayarý yapmak için kulbu'u çevirin. Kulbu Kremalý Cafe için sola Espresso için ortaya Sert kahve için saða çevirin. Fincan için kahve miktarýnýn ayarlanmasý Makine 3 tür kahveyi demleyecek þekilde programlanmýþtýr. Düðmesiyle espresso Düðmesiyle normal kahve Düðmesiyle büyük boy kahve Proglamlanan deðerleri fincanýn boyutuna ayarlamak için, fincaný demleme ünitesinin altýna yerleþtirin. düðmesine basýn ve düðmelerini kullanarak fonksiyonuna gelene kadar scroll edin. Kahvenin istenilen miktarla fincana dolmasýný bekleyin. Sonra tekrar tuþa basýn. Bu þekilde makine istediðiniz miktarda kahveyi demler. Kahvenin demlenmesi (1 fincan)! Kahveyi demlemeden evvel, su tankýnýn ve kahve tankýnýn dolu olduðundan ve göstergenin þöyle gösterdiðinden emin olun: SELECT PRODUCT - Ürün seçin READY FOR USE - Kullanýma Hazýr 1 fincaný demleme haznesine yerleþtirin. Hazneyi yukarý aþaðý oynatarak yüksekliðini manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Kahveyi demlemek için,, düðmelerine basýn. Gösterge þöyle gösterir (ör:) 1 SMALL COFFEE - Bir küçük boy kahve PREBREWING - Ön demleme Bu modda makine otomatik olarak öðütür ve doðru miktarda kahveyi ölçer. Sonra demleme evresi (cycle) baþlar. Ön demleme iþleminden sonra kahve demlenme musluðundan boþalmaya baþlar. Göstergede þu görünür: PROGR.COFFEE LENGT. - Kahvenin boyutunu programlama PROGR.WATER AMOUNT - Suyun miktarýný programlama düðmesine basýn; gösterge þöyle gösterir: SELECT PRODUCT - Ürün seç PROGRAMM. COFFEE - Prog. Kahve Ýstenilen kahveyi demlemek için gerekli düðmeye (,, ); basýn; bu göstergede þöyle görünür: 1 SMALL COFFEE - Bir küçük boy kahve DISPENSING - Hazýrlanýyor Ýstenilen miktar tamamlandýktan sonra hazýrlanma otomatik olarak durur.! Bunun yaný sýra,,, düðmelerine basarak kahvenin hazýrlanmasýný durdurmak mümkündür. 1 SMALL COFFEE - 1 küçük kahve PROGRAMM. COFFEE - Prog. Kahve

11 Kahvenin Demlenmesi (2 Fincan)! Kahveyi demlemeden evvel, su ve kahve haznelerinin dolu olduðundan, ve göstergenin þöyle gösterdiðinden emin olun SELECT PRODUCT - Ürün Seçin READY FOR USE - Kullanýma Hazýr 2 fincan kahveyi demleme musluðunun altýna yerleþtirin. Haznelerin yüksekliðini fincanlarýnýza göre, yukarý ve aþaðý oynatarak ayarlayabilirsiniz. Kahveyi demlemek için düðmesine ve daha sonra kahve demleme düðmelerine (,, ) basýn; bu göstergede þöyle gösterilir. Sýcak Suyun Hazýrlanmasý! Baþta, küçük sýzýntýlar þeklinde sýcak su hazýrlanýr. Haþlanma tehlikesi vardýr. Sýcak su musluðu yüksek sýcaklýklara ulaþýr. Çýplak elle buraya dokunmayýnýz. Suyu hazýrlamadan önce; göstergede þunu gördüðünüzden emin olun. SELECT PRODUCT - Ürün Seçin READY FOR USE - Kullanýma Hazýr Makine demlemeye hazýr olunca þu þekilde hareket edin : 1. Sýcak su musluðunun altýna fincan ve/veya bir kap yerleþtirin. 2. düðmesine basýn; göstergede þöyle yazar 2 SMALL COFFEES - 2 küçük boy kahve PREBREWING - Ön demleme HOT WATER - Sýcak su Bu modda, makine otomatik olarak öðütme ve kahve miktarýný ölçme iþlemlerini yapar.! 2 kahvenin hazýrlanmasý 2 öðütme devri ve 2 ayrý demleme devri gerektirir. Bunlar makine tarafýndan otomatik olarak yapýlýr. Sonra demleme devri baþlar. Ön demleme devrinden'ýndan sonra, kahve demlenme musluðundan çýkar. Göstergede þöyle görünür : 2 SMALL COFFEES - 2 küçük boy kahve DISPENSING - Hazýrlanýyor Gerekli seviye dolduktan sonra hazýrlanma otomatik olarak durur.! Ayarlanmýþ miktarda su hazýrlanýr. Bu miktar Su miktarýnýn Programlanmasý baþlýðýyla Programlama bölümünde anlatýlan kýsýmdaki talimatlara göre deðiþtirilebilir.! Sýcak suyu hazýrlamayý durdurmak için, düðmesine tekrar basýn. Makine normal çalýþma moduna geri döner. Buhar / Cappuccino Demleme Buhar Cappucinoya köpüklü süt yapmak veya içecekleri ýsýtmak için kullanýlabilir.! Haþlanma tehlikesi vardýr! Baþlangýçta küçük sýzýntýlar halinde sýcak su hazýrlanýr. Demlenme musluðu yüksek sýcaklýklara ulaþabilir. Çýplak elle buraya dokunmayýn.

12 Temizlik ve bakým 1. Makine kahve demlemeye hazýr olunca, fincan ve / veya kabý, sýcak su ve/veya buhar musluðunun altýna yerleþtirin. Genel Temizlik! Bakým ve temizlik iþlemleri makine soðuk ve elektrik baðlantýsý kesildikten sonra yapýlmalýdýr. Makineyi suyun içine immerse etmeyin veya herhangi bir parçasýný bulaþýk makinesine yerleþtirmeyin. Göstergede 2. düðmesine basarak buhar püskütücüsünde kalan suyu temizleyin; kýsa bir süre sonra buhar çýkmaya baþlar. Makineyi temizlemek için keskin objeler veya kimyasal ürünler kullanmayýn. Makineyi ve/veya parçalarýný mikrodalga veya geleneksel fýrýnda kurutmayýn. STEAM - buhar görülür. 3. düðmesine basarak buhar dispensini durdurun. 4. Cappuccinoyu hazýrlamak istediðiniz kabýn 1/3'ünü soðuk sütle doldurun.! Cappuccino hazýrlarken soðuk süt ve soðuk kap kullanarak daha iyi sonuçlar elde edilir. 5. Buhar musluðunu ýsýtýlacak sütün içine daldýrýp düðmesine basýn. Kabý yavaþça yukarý aþaðý oynatarak düzgün köpük oluþmasýný saðlayýn.! Buhar belli bir zaman boyunca dispense edilir. Program Buhar Zamaný Menüsünden deðiþtirilebilir. (Programlama Bölümünde) 6. ( ) tekrar basarak buharý dispense etmeyi durdurun.! Diðer içecekleri ýsýtmak içinde ayný sistem kullanýlabilir.! Bu iþlemlerden sonra buhar musluðu ýslak bir bezle temizleyin. Her gün su tankýný temizleyin ve içindeki suyu deðiþtirin. Tanktaki filtreyi çýkarýp temizleyin. Cihazý temizlemek için suyla ýslatýlmýþ yumuþak bir bez kullanýn. Kahve çýkýþýný ve demleme ünitesini temizleyin. Damlama tepsisinin ve telve çekmecesinin günlük olarak boþaltýlmasýný ve temizlenmesini önermekteyiz. Bunun için damlama tepsisini çýkarýn ve boþaltýp bütün parçalarý temizleyin. Demleme ünitesi temizlik iþlemi için yerinden çýkarýlabilir: 1. Demleme musluðu alçaltýlýr. 2. Demleme ünitesini þekilde gösterildiði gibi tutun ve yerinden çekin. 3. Bütün üniteyi sýcak suda yýkayýn.

13 Demleme ünitesi kahve taneciklerinin konduðu haznenin her kullanýmýndan sonra ve en az haftada bir kere temizlenmelidir. 0 düðmesine basarak makineyi kapatýnýz. Damlama tepsisini ve telve çekmecesini çýkarýn. Servis kapaðýný açýn. Demleme ünitesini kulbundan tutarak çýkarýn ve PUSH/itiniz yazýlý düðmeye basýnýz. Kahve kalýntýlarýnýn bulunduðu 2 çelik filtreyi yýkayýnýz. Demleme ünitesi ýlýk suyla ve deterjansýz temizlenmelidir. Bütün parçalarý yýkayýn ve iyice kurulayýn. Makinenin iç bölümü iyice temizlenmelidir. Demleme ünitesini kulbundan tutarak yerine takýn. Kapaðýný kapayýn. Telve çekmecesini ve ýzgarayý damlama tepsisine yerleþtirin. Daha sonra damlama tepsisini makineye takýn.! Demleme ünitesinden mükemmel verim saðlamak için, Ariston satýcýlarýndan bir bakým kiti temin edebilirsiniz. Kireç Temizleme Kireç, cihazýn kullanýlmasýyla oluþur. Her 3-4 ayda bir kireç temizleme özellikle suyun akýþýnýn azaldýðý veya makinede þu yazý görüldüðü zamanlarda gereklidir. READY FOR USE - Kullanýma hazýr DECALCIFY - Kireç temizleyin! Eðer kendi baþýnýza kireç temizlemek istiyorsanýz, toksik ve/veya zararlý olmayan kahve makinelerine uygun bir ürün kullanabilirsiniz. Ariston kireç-çözücü ürünü tavsiye edilmektedir.! Kireç-çözücü olarak asla sirke kullanmayýnýz.! Kireç Temizleme öncesinde Aqua Prima Filtresini çýkarýnýz. Kireç Temizleme için aþaðýdaki talimatlarý uygulayýnýz. 1. Kireç Temizleme ürününü, ürünün paketinde yazan bilgilere uyarak suyla karýþtýrýnýz ve suyu tanka dökünüz. 2. Makineyi ana düðmeye basarak çalýþtýrýnýz. 3. düðmesini 5 saniye basýlý tutarak foksiyonu seçiniz. Gösterge þöyle okunur : DECALFIY - Kireç temizle NO - Hayýr 4. düðmeleri kullanarak þunu seçiniz. RINSING - Durulama 5. Buhar musluðunu damlama tepsisine doðru çeviriniz. 6. Uygun boyutta bir kabý musluðun altýna yerleþtirin ve tuþuna basýn.

14 Makine, üretici tarafýndan programlanmýþ olan duraklamalara sahip bir otomatik bir kireç temizlemeye sahiptir. Göstergede þu yazý çýkar : MACHINE IS DESCALING - Makine kireç temizliyor 6. Devrin sonunda kireç-çözücü çözeltisinin hazýrlanmasý durur ve göstergede þu görünür; Kireç Temizlemenin Durdurulmasý Makineyi kireç temizleme esnasýnda kapatýrsanýz, tekrar çalýþtýrýldýðýnda program kaldýðý yerden devam eder. Kireç temizleme tuþuna basarak durdurulabilir ve göstergede þu okunur : RINSE MACHINE - Makinayý durulayýn FILL WATER TANK - Su tankýný doldurun 7. Su tankýný iyice duruladýktan sonra içme suyuyla doldurunuz. MACHINE IS DESCALING - Makine kireç temizliyor INTERRUPTED - Durduruldu/Ara verildi tuþuna tekrar basýnca program devam eder. Eðer tuþu ve tuþuna basýlýrsa göstergede þu yazar: Tanký yerine yerleþtirin ve ön paneli kapayýn. Gösterge : Uyarý! Ýþlem tamamlandýktan sonra, descaling çözeltisi boþaltýlýr ve içme suyuyla su tanký yýkanýr. Makine durulama devri ile yýkanýr. Normal bir durulama için bir önceki bölümdeki 7 numaralý uyarýyý uygulayýnýz. 8. Buhar musluðunün altýna uygun bir kap yerleþtirin ve tuþuna basýn. Durulama baþladýktan sonra gösterge þöyle gösterir. MACHINE IS RINSING - Makine durulanýyor 9. Durulama tamamlandýktan sonra göstergede þu okunur : RINSING FINISHED - Durulama bitti PRESS WATER KEY - Su tuþuna basýn 12. Su tankýný doldurun, tuþuna basýn, devirleri tekrar kullanýma hazýrlayýn ve makineyi ýsýtýn.! Eðer tavsiye edilenin dýþýnda bir ürün kullanýyorsanýz, ürünün ambalajý üzerindeki talimatlarý uygulayýn.

15 Programlama Makine Fonksiyonlarýnýn Ayarlanmasý Kullanýcý makinanýn çalýþma özelliklerini kendi tercihlerine göre deðiþtirebilir. MENU komutlarý Çalýþma özelliklerini deðiþtirmek için, makine çalýþmazken, düðmesiyle programlama moduna geçin. Programlamada, gerekli fonksiyonlarý seçerek düðmesine basýn. Bu düðmeler sayesinde makinanýn içindeki fonksiyonlarý tarayabilirsiniz. Programlamadan çýkmak için tuþuna basýn. Programlanabilir fonksiyonlar STANDBY Cihaz çok az kullanýldýðý zaman, standby modunu seçmek mümkündür. Bu fonksiyon enerji kullanýmýný azaltýr. Yine de, makinanýzý uzun süre kullanmayacaksýnýz ana düðmesinden kapatmanýz tavsiye edilmektedir. Makine tekrar çalýþtýrýldýðý zaman birkaç dakika içinde ýsýnacaktýr. Fonksiyonu tuþuna basarak seçiniz : STANDBY RINSING - Durulama ve tuþuyla çalýþtýrýnýz. Göstergede þöyle okunur : Makine açýk durumdadýr fakat hiçbir bileþeni çalýþmamaktadýr. Makinayý çalýþtýrmak için düðmesine basýnýz. Özel fonksiyonlarýn deðiþimi Fonksiyonu, düðmesine basarak seçiniz. düðmesine basarak fonksiyonu çalýþtýrýnýz. düðmesini kullanarak özellikleri tarayýnýz. Ýstenilen özelliði kaydetmek için düðmesine basýnýz. Not: düðmesi, deðiþiklikleri kaydetmeden programlamayý yarýda keser. Bu iþlem sadece tuþuna basmadan evvel yapýlabilir. DURULAMA Cihaz, ýsýtma iþleminden sonra, otomatik olarak iç kýsmýndaki borularda kalan suyu dýþarý atar. Böylelikle kahvenin yapýmý esnasýnda içme suyunun kullanýldýðý kontrol edilmiþ olur. Bu fonksiyon, üretici tarafýndan kullanýlýr hale getirilmiþtir. Bu fonksiyonu devredýþý býrakmak için, tuþuna basýn ve þu fonksiyonu seçin : RINSING - Durulama LANGUAGE - Lisan ve tuþuna basarak kullanýlýr hale getirin. Göstergede þu yazý okunur RINSING - Durulama ON - Açýk

16 Þimdi, tuþuyla þu seçeneði seçin : ve seçeneði DÝL SEÇENEÐÝ RINSING - Durulama OFF - Kapalý tuþuna basarak kaydedin. Bu fonksiyon göstergenin dil seçeneðini ayarlamanýzý saðlar. Ýtalyanca, Almanca, Portekizce, Ýspanyolca, Ýngilizce, Fransýzca ve Flemenkçe seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Makine genel olarak satýlacaðý ülkenin diline göre programlanýr. Dil seçeneðini deðiþtirmek için, kullanarak þu fonksiyonu seçin : tuþlarýný SUYUN SERTLÝÐÝ Suyun sertliði coðrafi bölgeye göre farklýlýk göstermektedir. Bu yüzden, makine kullanýlan suyun sertliðine göre ayarlanmalýdýr. Sertlik, 1 ile 4 arasý bir skalayla ifade edilir. Cihaz ortalama sertlik olan (3)'e ayarlanmýþ durumdadýr. Sertliði ayarlamak için, verilmiþ olan þeridi suya daldýrýn. Sonra, fazla suyu þeridin üzerinden atmak için þeridi yavaþça sallayýn. Bir dakika sonra test sonuçlarýný görebilirsiniz. Renk deðiþtirmiþ olan karelerin miktarýný kontrol edin. tuþunu kullanarak bu fonksiyonu seçebilirsiniz : ve LANGUAGE - Dil Seçeneði CONAST - Karþýlaþtýr tuþuna basarak kullanýlýr hale getirin. Gösterge þöyle gösterir : tuþuyla kullanabilirsiniz. Gösterge þöyle gösterir : (WATER HARDNESS - Suyun Sertliði WATER FILTER - Su filtresi) (WATER HARDNESS - Suyun sertliði HARDNESS 3 - Sertlik 3) Ýstenilen dili tuþuna basarak seçin ve de tuþuna basarak seçeneðinizi kaydedin. KONAST LANGUAGE - Dil Seçeneði ENGLISH - Ýngilizce Göstergenin daha iyi görülebilmesini saðlar. tuþunu kullanarak bu fonksiyonu seçin : Doðru sertliði tuþunu kullanarak seçebilirsiniz (ör: 2 kare = Sertlik 2) ve tuþuna basarak kaydedebilirsiniz.! Uyarý : bu ayar makinanýn kirecinin temizlenme zamanýnýn gelip gelmediðini de bildirir. Göstergede þu okunur : (READY FOR USE - Kullanýma hazýr DECALCIFY - Kireç Temizleme) SU FÝLESÝ (kurulduðu yerlerde) tuþuna basarak kullanýlýr hale getirin. Göstergede : CONAST - Kontrast WATER HARDNESS - Suyun Sertliði CONASTO - Kontrast görünür. Ýstenilen kontrastý tuþlarýna basarak seçtikten sonra tuþuna basýp seçeneðinizi kaydedin. Bu fonksiyon Aqua Prima filtresinin (kurulduðu yerlerde) daha düzgün kullanýlmasýný saðlar. Filtrenin deðiþmesi gerektiði zaman kullanýcýyý bilgilendirir.! Aqua Prima Filtresinin kurulmasýnýn ilk seferinde bu fonksiyon kullanýlýr hale getirilmelidir. tuþunu kullanarak þu fonksiyonu seçiniz : (WATERFILTER - Su filtresi TEMPERATURE - Sýcaklýk)

17 tuþuyla kullanýlýr hale getiriniz. Göstergede þu okunur : tuþunu kullanarak þunu seçiniz Kahve boyutunun programlanmasý Bu fonksiyonla, (, veya ) tuþlarýna basarak demlenen kahve miktarýnýn ayarlanmasý saðlanýr. Hazýrlanacak olan miktarý her seferinde tuþa bir kere basarak programlarsýnýz. Birkaç tuþu programlamak için aþaðýdaki prosedürü tekrarlayýn. (WATER FILTER - Su filtresi ON - Açýk) ve tuþuna basarak onaylayýnýz.! Yeni bir filtre takýldýðý zaman RESET atýlmalýdýr. tuþunu kullanarak fonksiyonu seçin tuþuyla onaylayýn. Gösterge þöyle gösterir : (PROG. COFFEE LENG - Kahve boyutunun program. PROG. WATER AMOUNT - Su miktarýnýn program.) Bu komut için, fonksiyonu seçiniz : tuþunu kullanarak aþaðýdaki (SELECT PRODUCT Ürün Seçin PROGRAMM. COFFEE Kahvenin Program.)! Bu aþamada, gösterge bir süre boyunca boþ görünürse makine fonksiyonu gerçekleþtirmez. (WATER FILTER - Su filtresi RESET - Resetlendi) ve tuþuyla onaylayýnýz. Doldurmak istediðiniz kupayý yerleþtirin. Ýstenilen tip kahveyi demleyeceðiniz düðmeye basýn (, veya ); bu göstergede þöyle görünür (ör): SICAKLIK Bu fonksiyon kahve yapýmýnda kullanýlacak suyun sýcaklýðýný ayarlar. (Yüksek, orta ve düþük) ve sonra : (1 SMALL COFFEE - 1 küçük boy kahve DISPENSING - Hazýrlanýyor) (1 SMALL COFFEE - 1 küçük boy kahve PROGRAMM. COFFEE - Kahve prog.) tuþunu kullanarak þu fonksiyonu seçiniz: Kupanýn istenilen miktarda dolmasýný bekleyin. Tekrar düðmeye basýn. (TEMPERATURE - Sýcaklýk PROG. COFFEE LENG. - Kahve boyutu) tuþuyla onaylayýnýz. Göstergede þu okunur (ör) : (TEMPERATURE - Sýcaklýk MEDIUM - Orta) Gerekli sýcaklýðý tuþuna basarak seçiniz ve tuþunu kullanarak seçeneðinizi kaydediniz. SUYUN MÝKTARININ PROGRAMLANMASI Bu fonksiyon, düðmesine basýldýðý zaman boþaltýlacak su miktarýný ayarlar. tuþuna basarak kabýnýzýn istenilen miktarda suyla dolmasýný saðlayýn. (PROGR. WATER AMOUNT - Su miktarýnýn programlanmasý PROG. STEAM TIME - Buhar zamanýnýn programlanmasý)

18 Programlama Göstergede þöyle görünür: SELECT PRODUCT: Ürün Seçin PROGRAMM. WATER: Suyun program. Doldurmak istediðiniz kabý yerleþtirin ve tuþuna basýn. Su, buhar musluðudan boþalmaya baþlar ve göstergede þu görünür : HOT WATER: Sýcak su PROGRAMM. WATER: Suyun program. Ýstenilen miktara ulaþýldýðý zaman, tekrar düðmesine basýn. Böylelikle makine programlanmýþ olur. BUHAR SÜRESÝNÝN PROGRAMLANMASI Bu fonksiyon, düðmesine basýldýðý zaman, fazla buhar çýkmasýný nasýl saðlayabileceðinizi gösterir. PROGRAM STEAM TIME: Buhar süresinin programlanmasý AROMA SMALL COFFEE: Küçük boy kahvenin aromasý Göstergede þöyle görünür : SELECT PRODUCT: Ürün seçin PROGRAMM. STEAM: Buhar programlanýyor Isýtmak istediðiniz içeceði içeren kabý yerleþtirin ve tuþuna basýn. Musluðundan buhar çýkar ve de göstergede þu okunur : STEAM: Buhar PROGRAMM. STEAM: Buhar programlanýyor ESPRESSO LEZZETÝ Bu fonksiyon, espresso için toz haline getirilecek olan kahve çekirdeklerinin dozajýnýn ayarlanmasýný saðlar. (Sert, orta, tatlý) Göstergede þöyle görünür (ör): Gerekli olan dozu seçmek için tuþuna basýn ve tuþunu kullanarak seçeneðinizi kaydedin. KAHVE LEZZETÝ AROMA SMALL COFFEE: Küçük boy kahve lezzeti* AROMA COFFEE: Kahve lezzeti AROMA SMALL COFFEE: Küçük boy kahve lezzeti SONG: Güçlü Bu fonksiyon, kahve için toz haline getirilecek olan kahve çekirdeklerinin dozajýnýn ayarlanmasýný saðlar. (Sert, orta, tatlý) AROMA COFFEE: Kahve Lezzeti AROMA LARGE COFFEE: Büyük boy kahve lezzeti Göstergede þöyle görünür (ör): AROMA COFFEE: Kahve Lezzeti MEDIUM: Orta Gerekli olan dozu seçmek için tuþuna basýn ve tuþunu kullanarak seçeneðinizi kaydedin. Gerekli miktara ulaþýldýðýnda tekrar basýnýz. düðmesine Bu iþlemlerden sonra makine programlanmýþ oldu.

19 BÜYÜK BOY KAHVE LEZZETÝ Bu fonksiyon, fazla miktarda hazýrlanacak kahve için toz haline getirilecek olan kahve çekirdeklerinin dozajýnýn ayarlanmasýný saðlar. (Sert, orta, tatlý) TOPLAM KAHVE Makine tarafýndan hazýrlanmýþ olan kahve miktarýný gösterir. TOTAL COFFEE: Toplam Kahve TIMER: Zamanlayýcý AROMA LARGE COFFEE: Büyük boy kahve lezzeti PREBREWING: Öndemleme Göstergede þöyle görünür (ör): Göstergede þöyle görünür (ör): TOTAL COFFEE : Toplam Kahve AROMA LARGE COFFEE: Büyük boy kahve lezzeti SONG: Güçlü Gerekli olan dozu seçmek için tuþuna basýn ve tuþunu kullanarak seçeneðinizi kaydedin. ÖN-DEMLEME Ön-demlenme aþamasýyla hazýrlanan kahvenin lezzeti geliþtirilerek tadýnýn mükemmel olmasý saðlanýr. Bu fonksiyon, kahvenin demlenmeden evvel, ýslanmasýný(nemlenmesini) saðlar. Göstergede þöyle görünür (ör): Fonksiyonu devre dýþý býrakmak PREBREWING: Ön demlenme TOTAL COFFEE: Toplam Kahve PREBREWING: Ön demlenme ON: Açýk PREBREWING: Ön demlenme OFF: Kapalý tuþuna basarak bu programdan çýkabilirsiniz. ZAMANLAYICI Makinanýn uzun süre kullanýlmadýðý durumlarda enerji tasarrufu yapmanýzý saðlar. Bu fonksiyon üretici tarafýndan önceden ayarlanmýþtýr ve makinanýn kullanýmýndan 3 saat sonra devreye girer.! Kapatma zamaný minimum 15 dakikalýk aralýklar þeklinde ayarlanabilir. Bu özellik devredýþý býrakýlamaz. Göstergede þöyle görünür (ör): TIMER: Zamanlayýcý CLOCK: Saat Veya kahvenin lezzetini arttýrmak amacýyla süreyi uzatmak isterseniz tuþunu kullanýn. PREBREWING: Ön demlenme LONG: Uzun tuþunu kullanarak seçeneðinizi kaydedin. STANDBY AFTER 3:00 : 3:00 sonra Otomatik kapatma aralýðý seçeneðini düðmesine basarak seçin ve tuþunu kullanarak kaydedin.! Not : Eðer otomatik aç / kapa (ON/OFF) özelliði SAAT modunda ayarlanmýþsa bu fonksiyon yok sayýlacaktýr.

20 Programlama SAAT Bu fonksiyon kullanýcý tarafýndan açýlýp kapatýlýr ve: - makinanýn STANDBY veya FONKSÝYON SEÇÝN modunda olduðu zamaný gösterir. - açýlýp/kapanma süresini seçer. tuþuna basarak kaydedin. Show Clock Time Bu fonksiyonu doðru programlamak için, doðru zamanýn ayarlanmasý gerekir.! Not: Süre belli zamanlarda gösterilir. Bu fonksiyon kullanýcý tarafýndan devredýþý býrakýlabilir. CLOCK: Saat RINSING CYCLE: Durulama Devri Bu fonksiyonu devre dýþý býrakmak için, kullanarak þunu seçin : tuþuna basarak kaydedin. tuþunu Show Clock T Clock Time * - Saatin Zamaný On/Off time Açma/Kapama Zamaný Açma / Kapanma (ON/OFF) zamanýnýn ayarlanmasý Makine otomatik olarak açýlýp kapanacak þekilde ayarlanabilir. Sadece tek bir AÇ ve tek bir KAPA zamaný ayarlanabilir.! NOT: Bu fonksiyon sadece makinanýn ana düðmesi l pozisyonundayken (açýkken) çalýþýr. ve CLOCK TIME: Saat Zaman tuþuna basarak geçerli zamaný ayarlayýn tuþuna basarak kaydedin. On/Off time * Daha sonra, tuþuna basarak dakikalarý ayarlayýn ve. tuþuna basarak kaydedin. Zaman ayarlandýktan sonra makine menüye geri döner.! Not: Numaralarý hýzlý bir þekilde geçebilmek için tuþlarý basýlý tutunuz.! Not: Makine kapatýldýðý zaman, süre hafýzaya alýnýr. On/Off time * AÇ zamanýný tuþlarýna basarak ayarlayýn ve de tuþuna basarak kaydedin. Sonra, tuþuna basarak dakikayý ayarlayýn ve basarak kaydedin. On/Off time Zamaný Göstermek için KAPA zamanýný tuþlarýna basarak ayarlayýn ve de tuþuna basarak kaydedin. SHOW CLOCK TIME : Zamanýn gösterilmesi AUTOMATIC ON/OFF: Otomatik Açma/Kapama

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-6 Makinenin Yerleþtirilmesi Elektrik Baðlantýsý Gaz Baðlantýsý Bilgi Plakasý Bek ve Boru Aðzý Özellikleri Cihazýn Tanýtýmý, 7 Genel Bakýþ

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Solo-Kahve Makinesi CM 5100 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

AT A -1 T 4-1 6 Ha H lý YýYkama m Ma M kine n sis 18 1 00W 0 www.sunny.com.tr

AT A -1 T 4-1 6 Ha H lý YýYkama m Ma M kine n sis 18 1 00W 0 www.sunny.com.tr AT-146 Halý Yýkama Makinesi 1800W www.sunny.com.tr HALI YIKAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ Hava Debisi : 45 L/sn Ağırlığı : 8 kg Motor Gücü : 1900 Watt Max Gerilim / Frekans : 220 V 50 Hz Emiş Gücü : 1900 mm H

Detaylı

7214 1500 01/2005 TR(TR)

7214 1500 01/2005 TR(TR) 7214 1500 01/2005 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB022-24/24K Lütfen cihazý kullanmaya baþlamadan önce dikkatle okuyunuz Kullanmada dikkate alýnmasý gereken önemli

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007 Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Deðerli Müþterimiz, CE Uygunluk Beyaný;

Deðerli Müþterimiz, CE Uygunluk Beyaný; FIRIN AFX-502D Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

FIRIN AFW-501 AFB-501 AFX-501

FIRIN AFW-501 AFB-501 AFX-501 FIRIN AFW-501 AFB-501 AFX-501 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Montaj ve kullanýmla ilgili Talimatlar

Montaj ve kullanýmla ilgili Talimatlar Montaj ve kullanýmla ilgili Talimatlar 60cm Çift Bölmeli Fýrýn CD64V7WTK Kullanýcýya: Kurulum ve kullanýmdan önce cihazla ilgili kýlavuzu okuyun ve saklayýn. Ýçindekiler Sayfa Giriþ 3 Güvenliðiniz için

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

~akinýz). "",c",oý,'(ý;i;"'{11\!ý:ii\i :;,.,,", ",""'",l'~ý'~;';';,,!it

~akinýz). ,c,oý,'(ý;i;'{11\!ý:ii\i :;,.,,, ,',l'~ý'~;';';,,!it Moulinex ürün yelpazesi içerisinden özelolarak besinlerin hazýrlanmasý için öngörülmüþ bir ürünü seçmiþ olmanýzdan ötürü size teþekkür ederiz. A Motor bloðu A 1 yüksek çýkýþ kapaðý Az yüksek çýkýþ A3 alçak

Detaylı

MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01

MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01 MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01 MADE in USA VE MÝKRODALGA 1967 yýlýnda mikrodalga fýrýný icad eden ve ilk üreten firmadýr 1969 yýlýnda ilk ticari mikrodalga fýrýný üreten

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK ÜRÜNÜN TANITIMI 1 2 270 280 3 4 5 6 Min 510 Max 970 475 20 80 475 50 450 650 56 500 650 900 1) Ýç Baca 2) Dýþ Baca 3) Ocak Aydýnlatma 4) Alüminyum

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65TK/HBM95TK/HVM65TK HVM95TK/HVM65BTK/HGM65TK HGM95TK/HGM65BTK/HGM95BTK 500 1 2 3 4 5 6 400 80 25 20 20 262 250 400 80 20 ÜRÜNÜN TANTIMI Min 635 Max 1015

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 190109 Kitap Baský Tarihi: 190109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

/2005 TR(TR)

/2005 TR(TR) 7214 1700-01/2005 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB022-24/24K Lütfen cihazý kullanmaya baþlamadan önce dikkatle okuyunuz Kullanmada dikkate alýnmasý gereken önemli

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Aksesuarlar 3 Kurulum ve Programlama HeartSine samaritan PAD Trainer PAK'ýn

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT

FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı