Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler"

Transkript

1 Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý, 6 Genel Bakýþ Kontrol Paneli Baþlangýç ve Kullaným, 7 Ýlk kullaným Su Dolaþýmýnýn Kullanýma Hazýrlanmasý Suyun Sertliðinin Ayarlanmasý Aqua Prima Filtresi Aqua Prima Filtresinin Kurulmasý Aqua prima filtresinin doðru kullanýmý için ek bilgiler (kurulduðu zaman ) Öðütmenin Düzenlenmesi Demleme, 10 SBS Sistemi Fincan için kahve miktarýnýn ayarlanmasý Kahvenin Demlenmesi (1 Fincan) Kahvenin Demlenmesi (2 Fincan ) Sýcak Suyun Hazýrlanmasý Buhar/Cappuccino Demleme Temizlik ve Bakým, 12 Genel Temizleme Kireç Temizleme Kireç Temizlemenin Durdurulmasý Programlama, 15 Menü Komutlarý Özel Fonksiyonlarýn Deðiþimi Programlanabilir Fonksiyonlar Fabrika Ayarlarý Gösterge Mesajlarý, 23 Problemler / Sebepler/ çözümler, 24 Uyarýlar ve tavsiyeler, 25

2 ÖNEMLÝ TEDBÝRLER Elektrikli cihazlar kullanýlýrken, yangýn riskini elektrik çarpmasýný ve/veya yaralanmalarý azaltmak için aþaðýdaki gibi önlemler alýnmalýdýr: 1) Cihazý çalýþtýrmadan ve kullanmadan evvel, bu kýlavuzda yazýlý olan tüm talimatlarý ve bilgileri dikkatlice okuyun 2) Sýcak yüzeylere dokunmayýn. Her zaman kulplarý kullanýn. 3) Yangýndan, elektrik çarpmasýndan veya yaralanmalardan korunmak için, kordonu, fiþi veya cihazý suya veya baþka bir sývýyla temas ettirmeyin. 4) Cihazlar kullanýlýrken çok dikkatli gözetim gereklidir. 5) Kullanýlmadýðý durumlarda veya temizleme esnasýnda prizden çýkarýn. Parçalarý geri takýp/çýkarmadan ve temizliðe baþlamadan evvel cihazýn soðumasýný bekleyin. 6) Hasarlý kordonu veya prizi olan, cihazlarý kullanmayýn. Bu cihazlarý, bakým veya onarým için en yakýn yetkili servise gönderin. 7) Üretici tarafýndan önerilmeyen aksesuarlarýn kullanýmý yangýn, elektrik çarpmasý veya farklý yaralanmalara neden olabilir. 8) Açýk havada kullanmayýn. 9) Kordonun, masa veya tezgahýn köþesinden sarkmamasýna sýcak yüzeylere dokunmamasýna dikkat edin. 10) Sýcak gazlý veya elektrikli bekin üzerine veya ýsýnmýþ fýrýnýn üzerine koymayýn. 11) Her zaman cihazý OFF/KAPALI durumuna getirdikten sonra fiþi takýn. Baðlantýyý kesmek için düðmeyi OFF/KAPALI konumuna getirin, sonra fiþi çýkarýn. 12) Evde kullanýmý dýþýnda baþka birþey için kullanmayýn. 13) Sýcak buhar kullanýrken çok dikkatli olun. BU BÝLGÝLERÝ SAKLAYIN

3 DÝKKAT Bu cihaz evde kullanmak içindir. Temizlik ve bakým dýþýndaki servislerin hepsi yetkili bir teknisyen tarafýndan uygulanmalýdýr. Makinenin alt kýsmýný suya daldýrmayýn. 1 Ýsim plakasýndaki voltajla, sizin voltajýnýzýn uygun olup olmadýðýný kontrol edin. 2 Su tankýný doldurmak için ýlýk veya sýcak su kullanmayýn. Sadece soðuk su kullanýn. 3 Çalýþma esnasýnda ellerinizi ve kordonu cihazýn sýcak kýsýmlarýndan uzak tutun. 4 Asla aþýndýrýcý toz veya aletlerle temizlemeyin. Suyla nemlendirilmiþ yumuþak bir bez kullanýn. 5 Kireçlenmesini engellemek için arýtýlmýþ veya þiþelenmiþ su kullanýn. GÜÇ KAYNAÐI KABLOSUYLA ÝLGÝLÝ TALÝMATLAR A Uzun bir kordona takýlma veya kordonun dolanma risklerini önlemek için kýsa bir güç kaynaðý kablosu verilir. B Uzun uzatma kordonlarý bulunmaktadýr. Bunlarýn kullanýmlarýnda dikkatli olunmalýdýr. C Eðer uzatma kordonu kullanýlýyorsa : 1 Kordonun üzerindeki elektrik deðeri, cihazýn elektrik deðeri kadar büyük olmalýdýr. 2 Eðer cihaz topraklanmýþsa, uzatma kordonuda buna uygun olmalýdýr. 3 Kablo masadan sarkmamalýdýr.

4 Kurulum! Bu kitapçýðý daha sonra baþvurmak için saklayýn. Satýþ, makinanýn taþýnmasý veya kullanýcýnýn deðiþmesi durumlarýnda bu kitapçýðý yeni sahibine vermeyi unutmayýn. Böylelikle yeni kullanýcý hem kullaným talimatlarýndan hemde uyarýlardan haberdar olur.! Bütün talimatlarý dikkatlice okuyun. Kurulum, çalýþma ve güvenlikle ilgili çok önemli bilgiler içermektedir. Yerleþtirme! Ambalaj malzemelerini çocuklarýn ulaþamayacaðý yerde saklayýnýz. Bu malzemeler tanzim edilirken atýk kurallarýna uyulmalýdýr.! Cihaz, verilen bilgilere uygun þekilde, yetkili bir teknisyen tarafýndan kurulmalýdýr. Yanlýþ kurulum, kiþilere, hayvanlara veya objelere zarar verebilir. Ankastre Kurulum Cihazýn doðru çalýþtýðýndan emin olmak için, dolap aþaðýdaki özelliklere sahip olmalýdýr : Kahve makinasýnýn yanýndaki paneller ýsýya-dirençli maddeden yapýlmýþ olmalýdýr.! Cihaz yerleþtirildikten sonra elektrikli parçalarla temas olmamalýdýr. Deðer plakasýnda belirtilen tüketim deðerleri bu tip kurulum baz alýnarak ölçülmüþtür. Havalandýrma Ýyi havalandýrmayý saðlamak için, dolabýn arka kapaðýný çýkarýn. Kahve makinasýný kurmak istediðiniz yüzeyin 45x540mmlik bir açýklýðý olmalýdýr. Ortalama ve Sabitleme Kahve makinasýný ortalamak için, kýskýlarý makinanýn dýþýnda altta bulunan deliklere yerleþtirin.! Bütün kýskýlar makinanýn sabitlenebileceði þekilde takýlmalýdýr. Kýskýlarý dolaba takmak için aþaðýdakileri uygulayýn: Damlama tepsisini makinadan çýkarýn. Vernikli tahta dolaplar 100 C'ye dayanýklý yapýþtýrýcýlarla birleþtirilmeli ve buhara dayanýklý olmalýdýr. Ankastre kahve makinalarýnýn kurulumlarý için dolaplar aþaðýdaki ebatlara sahip olmalýdýr. Aþaðý plastik korumayý çýkarýn. 2 tahta vidayý makinanýn alt kýsmýnýn arkasýnda bulunan 2 deliðe sabitleyin.

5 ! Bütün koruyucu parçalar bir alet yardýmý olmadan çýkarýlmayacak þekilde baðlanmalýdýr. Daha sonra koruma ve damlama tepsisini yerine takýn. Elektrik Baðlantýsý! Üç kutuplu güç kaynaðý kablosu olan kahve makinalarý deðer plakasý(cihaza takýlý olan) üzerinde ve kýlavuz içerisindeki talimatlarda belirtilen voltaj ve frekans deðerleriyle, alternatif akýmla çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr.! Kurulumu yapan kiþi, doðru baðlantýlarýn yapýlmasýndan ve güvenlik kurallarýna uyulmasýndan sorumludur. Baðlantýyý yapmadan evvel : Prizin topraklanmýþ olduðuna ve kurallara uygun olmasýna Prizin, cihazýn deðer plakasý üzerinde yazýlý olan maksimum güce dayanýklý olmasýna Voltajýn, deðer plakasýnda belirtilen aralýklar arasýnda olmasýna Prizin, cihazýn fiþiyle uyumlu olmasýna. Aksi takdirde prizi deðiþtirin. Uzatma kablolarý veya çoklu priz kullanmayýn.! Cihaz kurulduktan sonra elektrik kablosu ve fiþi kolay ulaþýlabilir bir yerde olmalýdýr.! Kablo bükülmemeli ve ezilmemelidir.! Kablo düzenli olarak kontrol edilmeli ve sadece yetkili servis tarafýndan deðiþtirilmelidir.! Üretici bu uyarýlar dikkate alýnmadýðý taktirde hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Güç kablosunun Takýlmasý Fiþi, cihazýn arkasýnda bulunan yerine takýn. Güç kablosunu ana kaynaða baðlayýn. Deðer plakasý Nominal Voltaj Cihazýn üzerindeki plakaya bakýnýz Güç Deðeri Cihazýn üzerindeki plakaya bakýnýz Güç kaynaðý Cihazýn üzerindeki plakaya bakýnýz Dýþ materyal Metal Ölçüler (g x y x d) (mm) 595 x 460 x 320 Aðýrlýk (kg) 23 Kablo Uzunluðu (mm) 1200 Kontrol paneli Su tanký Su tanký (l) Piezoelektrik Yerinden çýkarýlabilir Kahve çekirdek Haznesi kapasitesi (g) 300 g kahve çekirdeði Pompa Basýncý (bar) 2 15 Su ýsýtýcýsý 2 Paslanmaz Çelik Aluminyum Güvenlik Cihazlarý Su ýsýtýcý basýnç vanasý Güvenlik termostatý Teknolojik geliþmelere dayanarak, mühendislik ve üreticinin deðiþikliklerine açýktýr. Makine, elektromanyetik uygunlukla ilgili olan 89/336/EEC (04/12/92 tarihli Ýtalyan Yasa Kararnamesi 476) EC direktifiyle uyum içindedir. Fiþi prize takýn Kablonun, oda sýcaklýðýnýn üzerindeki (ya da sýcaklýðý 50 C'nin üzerinde olan) herhangi bir cisimle temas etmeyecek þekilde yerleþtirildiðinden emin olun.

6 Cihazýn tanýmý Genel bakýþ Su Tanký Ana düðme Kahve çekirdek haznesi Ön Kontrol Paneli Sýcak su / Buhar musluðu Kontrol Paneli Demleme Ünitesi Öðütmeyi düzenleyici Izgara Tepsi Boþaltma Deliði Yüksekliði ayarlanabilir kahve demleyici Damlama Tepsisi KÝREÇ TEMÝZLEME düðmesi PROGRAMLAMA/ KAPATMA Seçme Düðmesi BÝLGÝ YÜRÜTME düðmesi SEÇME/ONAYLAMA düðmesi BUHAR seçme düðmesi SICAK SU Seçme Düðmesi ESPRESSO Seçme düðmesi NORMAL KAHVE Seçme Düðmesi BÜYÜK BOY KAHVE seçme Düðmesi 2 FÝNCAN KAHVE seçme düðmesi

7 Baþlangýç ve kullaným! Makineyi baþlatmadan evvel haznenin kýlavuzdaki miktara uygun olarak doldurulduðundan emin olun.! Makineye gelebilecek zararlarý engellemek amacýyla elektrik devresini kontrol edin.! Makineyi baþlattýktan sonra, suyun sertliðini düzenleyin. Böylelikle makinenizi en mükemmel þekilde korumuþ olursunuz. (bknz. Programlama) Ýlk Kullaným Tanký içme suyuyla durulayýn ve doldurun. Kapaðý kapatýn ve tanký yerine yerleþtirin. 1. Orta kýsma sýkýca basarak ön paneli açýn. 2. Çekirdeklerin konduðu hazneyi çýkarýn.! Tanký her zaman içme suyuyla doldurun. Sýcak su veya baþka bir sývý, tanka ve/veya makineye zarar verebilir. Makineyi içinde su olmadan çalýþtýrmayýn: tankta yeterli miktarda su olduðundan emin olun. Ana düðme 0 pozisyonunda durmaktadýr. Çalýþtýrmak için düðmeyi 1 pozisyonuna getirin. Ön paneli, ortaya sýkýca bastýrarak kapatýn. Makine ýsýnmaya baþlar ve göstergede þu görülür: 3. Kahve çekirdeklerini, taþýrmamaya dikkat ederek hazneye yerleþtirin. RINSING - Durulama WARMING UP - Isýnýyor Doðru sýcaklýða ulaþýlýnca makine durulama evresine geçer. RINSING - Durulama Durulama iþleminden sonra makine normal çalýþma þartlarýna döner ve göstergede þu yazý görülür: 4. Su tankýný makineden çýkarýn. SELECT PRODUCT - Ürünü seçin READY FOR USE - Kullanýma Hazýr! Durulama evresini devre dýþý býrakmak için, makinenin programlanmasý kýsmýndaki paragrafý inceleyin.

8 Su Dolaþýmýnýn Kullanýma Hazýrlanmasý! Makine uzun süre kullanýlmadýðý zaman su tanký boþ olarak beklediyse, su dolaþýmýnýn kullanýma hazýrlanmasý gerekir. Yukarýdaki iþlemler tamamlandýktan sonra makine kullanýma hazýrdýr. Kahve, sýcak su veya buharý hazýrlamak ve makinenin düzgün kullanýlmasý için yukarýdaki talimatlarý dikkatli þekilde uygulayýn. Suyun Sertliðinin Ayarlanmasý VENTILATE - Havalandýrma 1. Buhar musluðunu damlama tepsisine doðru çevirin. Musluðunun altýna uygun bir kap yerleþtirin ve tuþuna basýn. 2. Suyun buhar musluðundan akmasýný bekleyin. Durdurmak için tuþuna basýn Kullanacaðýnýz suyun sertliðine göre makinenizi ayarlayýn. Bu ayara göre, makine kireç temizleme devresini çalýþtýrmak gerekli olduðu zaman uyarýr. Sertliði düzenlemek için Programlama Suyun Sertliði bölümünü okuyun. Aqua Prima Filtresi (kurulduðu zaman) Bu filtre kahvenin yapýmýnda kullanýlan suyu temizler. (Purify) Suyun sertliðini azaltýp, klorun hoþ olmayan tadýný giderme özelliðine sahiptir. Ýstenildiði zaman kurulabilir. Aqua Prima Filtresinin Kurulmasý 1. Ön paneli açýn ve su tankýný çýkarýn. Ýçinde su varsa boþaltýn. 2. Filtrenin ambalajýný çýkarýn ve tarihi ayarlayýn.! Aþaðýda bulunan filtrenin kullanýmý ile ilgili notlardan faydalanýn. 3. Filtreyi tankýn içine takýn. Çizgi ile referans noktasý çakýþmalýdýr. Aþaðý doðru iyice bastýrýn. Tanký içme suyuyla doldurun ve makineye yerleþtirin. Ön paneli kapayýn. Tankýn içindeki bütün suyu bir kaba boþaltýn. Sonra tekrar tanký su ile doldurun.! Makineyi filtreyle kullanýlacak þekilde programlayýn. (bknz. Programlama). Makine, kullanýcýyý filtreyi deðiþtirme zamaný geldiðinde uyarýr.! Her zaman, kireç temizleme devresi çalýþtýrýlmadan evvel Aqua Prima filtresi çýkarýlmalýdýr.

9 Aqua prima filtresinin doðru kullanýmý için ek bilgiler (kurulduðu zaman) Aqua prima filtresinin doðru olarak kullanýlmasý için þu tavsiyeler göz önünde bulundurulmalýdýr : 1. Aqua prima filtresini güneþten uzak, serin bir yerde sýcaklýðý +5 C C arasýnda olan saklayýnýz. 2. Sýcaklýðý 60 C' den fazla olmayacak durumlarda kullanýn. 3. Makine 3 gün boyunca çalýþtýrýlmadýðý durumlarda Aqua prima filtresinin yýkanmasý tavsiye edilir. 4. Makine 20 günden fazla çalýþtýrýlmadýðý zaman filtreyi deðiþtirin. 5. Açýlmýþ olan bir filtreyi saklamak için, hava almayan plastik bir torbaya yerleþtirin ve buzdolabýnda saklayýn; dondurucuda saklamayýn bu filtrenin özelliklerini deðiþtirebilir. 6. Filtreyi kullanmadan evvel; tanka su koyun ve 30 dk. bekleyin. 7. Paketinden çýkarýldýktan sonra filtreyi açýk havada saklamayýn. 8. Filtre, 60 litre su filtre ettikten sonra veya paketinden çýkarýlmasýnýn üstünden 90 gün geçtikten sonra deðiþtirilmelidir. Öðütmenin Düzenlenmesi! Kahve haznesinin içinde bulunan öðütmeyi düzenleyici kulbu çevirirken dikkatli olun. Çekirdek haznesine toz ve / veya dondurularak kurutulmuþ kahve koymayýn.! Hazneye kahve taneciði dýþýndan baþka madde koymayýn. Çekirdek haznesiyle ilgili herhangi bir iþlem yapmadan evvel elektrik baðlantýlarýný kapatýn. Kahvenin kalitesi ve aromasý, öðütme seviyesine ve kullanýlan karýþýma baðlýdýr. Makinenin kahvenin öðütülmesini düzenlemek için bir kolu bulunmaktadýr. Öðütmeyi düzenlemek için kulbu her seferinde bir kademe çevirin. Þekiller öðütmenin inceliðini belirtir. Üretici firma her cihazý orta-öðütme ayarýnda yapar. Eðer kahve fazla iþlenmiþ ise kulbu daha yüksek bir ayara; fazla iþlenmemiþ ise daha düþük bir ayara getirin. Öðütmedeki farklýlýklar bir-iki kahve yapýldýktan sonra anlaþýlacaktýr. Espresso makineleri için kahve çekirdeklerinin karýþýmýný kullanýn. Yüksek öðütücü ayarlarýný (ör.1/10) kullanmayýn. Bu ayarlar için farklý kahve karýþýmlarý kullanýn. Kahveyi hava almayacak þekilde kapaðý kapalý olarak saklayýnýz. Kahve düzgün olarak demlenmediyse öðütme iþlemi ayarlanmalýdýr. Eðer çok hýzlý demlendiyse bu öðütmenin çok kaba olduðunu gösterir bu yüzden kulbu düþük ayara getirin. Eðer damlalar halinde ve/veya aralýklý demleniyorsa; bu öðütmenin çok ince olduðunu gösterir bu yüzden kulbu yüksek ayara getirin.

10 Demleme SBS Sistemi Makine kahvenin yapýsýný ayarlayan bir cihaza sahiptir: SBS Bu sistem farklý kahve çeþitleri için optimum demlenme olanaðýný saðlar.! Düzenleme kahvenin demlenmesi esnasýnda da yapýlabilir. Ayarý yapmak için kulbu'u çevirin. Kulbu Kremalý Cafe için sola Espresso için ortaya Sert kahve için saða çevirin. Fincan için kahve miktarýnýn ayarlanmasý Makine 3 tür kahveyi demleyecek þekilde programlanmýþtýr. Düðmesiyle espresso Düðmesiyle normal kahve Düðmesiyle büyük boy kahve Proglamlanan deðerleri fincanýn boyutuna ayarlamak için, fincaný demleme ünitesinin altýna yerleþtirin. düðmesine basýn ve düðmelerini kullanarak fonksiyonuna gelene kadar scroll edin. Kahvenin istenilen miktarla fincana dolmasýný bekleyin. Sonra tekrar tuþa basýn. Bu þekilde makine istediðiniz miktarda kahveyi demler. Kahvenin demlenmesi (1 fincan)! Kahveyi demlemeden evvel, su tankýnýn ve kahve tankýnýn dolu olduðundan ve göstergenin þöyle gösterdiðinden emin olun: SELECT PRODUCT - Ürün seçin READY FOR USE - Kullanýma Hazýr 1 fincaný demleme haznesine yerleþtirin. Hazneyi yukarý aþaðý oynatarak yüksekliðini manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Kahveyi demlemek için,, düðmelerine basýn. Gösterge þöyle gösterir (ör:) 1 SMALL COFFEE - Bir küçük boy kahve PREBREWING - Ön demleme Bu modda makine otomatik olarak öðütür ve doðru miktarda kahveyi ölçer. Sonra demleme evresi (cycle) baþlar. Ön demleme iþleminden sonra kahve demlenme musluðundan boþalmaya baþlar. Göstergede þu görünür: PROGR.COFFEE LENGT. - Kahvenin boyutunu programlama PROGR.WATER AMOUNT - Suyun miktarýný programlama düðmesine basýn; gösterge þöyle gösterir: SELECT PRODUCT - Ürün seç PROGRAMM. COFFEE - Prog. Kahve Ýstenilen kahveyi demlemek için gerekli düðmeye (,, ); basýn; bu göstergede þöyle görünür: 1 SMALL COFFEE - Bir küçük boy kahve DISPENSING - Hazýrlanýyor Ýstenilen miktar tamamlandýktan sonra hazýrlanma otomatik olarak durur.! Bunun yaný sýra,,, düðmelerine basarak kahvenin hazýrlanmasýný durdurmak mümkündür. 1 SMALL COFFEE - 1 küçük kahve PROGRAMM. COFFEE - Prog. Kahve

11 Kahvenin Demlenmesi (2 Fincan)! Kahveyi demlemeden evvel, su ve kahve haznelerinin dolu olduðundan, ve göstergenin þöyle gösterdiðinden emin olun SELECT PRODUCT - Ürün Seçin READY FOR USE - Kullanýma Hazýr 2 fincan kahveyi demleme musluðunun altýna yerleþtirin. Haznelerin yüksekliðini fincanlarýnýza göre, yukarý ve aþaðý oynatarak ayarlayabilirsiniz. Kahveyi demlemek için düðmesine ve daha sonra kahve demleme düðmelerine (,, ) basýn; bu göstergede þöyle gösterilir. Sýcak Suyun Hazýrlanmasý! Baþta, küçük sýzýntýlar þeklinde sýcak su hazýrlanýr. Haþlanma tehlikesi vardýr. Sýcak su musluðu yüksek sýcaklýklara ulaþýr. Çýplak elle buraya dokunmayýnýz. Suyu hazýrlamadan önce; göstergede þunu gördüðünüzden emin olun. SELECT PRODUCT - Ürün Seçin READY FOR USE - Kullanýma Hazýr Makine demlemeye hazýr olunca þu þekilde hareket edin : 1. Sýcak su musluðunun altýna fincan ve/veya bir kap yerleþtirin. 2. düðmesine basýn; göstergede þöyle yazar 2 SMALL COFFEES - 2 küçük boy kahve PREBREWING - Ön demleme HOT WATER - Sýcak su Bu modda, makine otomatik olarak öðütme ve kahve miktarýný ölçme iþlemlerini yapar.! 2 kahvenin hazýrlanmasý 2 öðütme devri ve 2 ayrý demleme devri gerektirir. Bunlar makine tarafýndan otomatik olarak yapýlýr. Sonra demleme devri baþlar. Ön demleme devrinden'ýndan sonra, kahve demlenme musluðundan çýkar. Göstergede þöyle görünür : 2 SMALL COFFEES - 2 küçük boy kahve DISPENSING - Hazýrlanýyor Gerekli seviye dolduktan sonra hazýrlanma otomatik olarak durur.! Ayarlanmýþ miktarda su hazýrlanýr. Bu miktar Su miktarýnýn Programlanmasý baþlýðýyla Programlama bölümünde anlatýlan kýsýmdaki talimatlara göre deðiþtirilebilir.! Sýcak suyu hazýrlamayý durdurmak için, düðmesine tekrar basýn. Makine normal çalýþma moduna geri döner. Buhar / Cappuccino Demleme Buhar Cappucinoya köpüklü süt yapmak veya içecekleri ýsýtmak için kullanýlabilir.! Haþlanma tehlikesi vardýr! Baþlangýçta küçük sýzýntýlar halinde sýcak su hazýrlanýr. Demlenme musluðu yüksek sýcaklýklara ulaþabilir. Çýplak elle buraya dokunmayýn.

12 Temizlik ve bakým 1. Makine kahve demlemeye hazýr olunca, fincan ve / veya kabý, sýcak su ve/veya buhar musluðunun altýna yerleþtirin. Genel Temizlik! Bakým ve temizlik iþlemleri makine soðuk ve elektrik baðlantýsý kesildikten sonra yapýlmalýdýr. Makineyi suyun içine immerse etmeyin veya herhangi bir parçasýný bulaþýk makinesine yerleþtirmeyin. Göstergede 2. düðmesine basarak buhar püskütücüsünde kalan suyu temizleyin; kýsa bir süre sonra buhar çýkmaya baþlar. Makineyi temizlemek için keskin objeler veya kimyasal ürünler kullanmayýn. Makineyi ve/veya parçalarýný mikrodalga veya geleneksel fýrýnda kurutmayýn. STEAM - buhar görülür. 3. düðmesine basarak buhar dispensini durdurun. 4. Cappuccinoyu hazýrlamak istediðiniz kabýn 1/3'ünü soðuk sütle doldurun.! Cappuccino hazýrlarken soðuk süt ve soðuk kap kullanarak daha iyi sonuçlar elde edilir. 5. Buhar musluðunu ýsýtýlacak sütün içine daldýrýp düðmesine basýn. Kabý yavaþça yukarý aþaðý oynatarak düzgün köpük oluþmasýný saðlayýn.! Buhar belli bir zaman boyunca dispense edilir. Program Buhar Zamaný Menüsünden deðiþtirilebilir. (Programlama Bölümünde) 6. ( ) tekrar basarak buharý dispense etmeyi durdurun.! Diðer içecekleri ýsýtmak içinde ayný sistem kullanýlabilir.! Bu iþlemlerden sonra buhar musluðu ýslak bir bezle temizleyin. Her gün su tankýný temizleyin ve içindeki suyu deðiþtirin. Tanktaki filtreyi çýkarýp temizleyin. Cihazý temizlemek için suyla ýslatýlmýþ yumuþak bir bez kullanýn. Kahve çýkýþýný ve demleme ünitesini temizleyin. Damlama tepsisinin ve telve çekmecesinin günlük olarak boþaltýlmasýný ve temizlenmesini önermekteyiz. Bunun için damlama tepsisini çýkarýn ve boþaltýp bütün parçalarý temizleyin. Demleme ünitesi temizlik iþlemi için yerinden çýkarýlabilir: 1. Demleme musluðu alçaltýlýr. 2. Demleme ünitesini þekilde gösterildiði gibi tutun ve yerinden çekin. 3. Bütün üniteyi sýcak suda yýkayýn.

13 Demleme ünitesi kahve taneciklerinin konduðu haznenin her kullanýmýndan sonra ve en az haftada bir kere temizlenmelidir. 0 düðmesine basarak makineyi kapatýnýz. Damlama tepsisini ve telve çekmecesini çýkarýn. Servis kapaðýný açýn. Demleme ünitesini kulbundan tutarak çýkarýn ve PUSH/itiniz yazýlý düðmeye basýnýz. Kahve kalýntýlarýnýn bulunduðu 2 çelik filtreyi yýkayýnýz. Demleme ünitesi ýlýk suyla ve deterjansýz temizlenmelidir. Bütün parçalarý yýkayýn ve iyice kurulayýn. Makinenin iç bölümü iyice temizlenmelidir. Demleme ünitesini kulbundan tutarak yerine takýn. Kapaðýný kapayýn. Telve çekmecesini ve ýzgarayý damlama tepsisine yerleþtirin. Daha sonra damlama tepsisini makineye takýn.! Demleme ünitesinden mükemmel verim saðlamak için, Ariston satýcýlarýndan bir bakým kiti temin edebilirsiniz. Kireç Temizleme Kireç, cihazýn kullanýlmasýyla oluþur. Her 3-4 ayda bir kireç temizleme özellikle suyun akýþýnýn azaldýðý veya makinede þu yazý görüldüðü zamanlarda gereklidir. READY FOR USE - Kullanýma hazýr DECALCIFY - Kireç temizleyin! Eðer kendi baþýnýza kireç temizlemek istiyorsanýz, toksik ve/veya zararlý olmayan kahve makinelerine uygun bir ürün kullanabilirsiniz. Ariston kireç-çözücü ürünü tavsiye edilmektedir.! Kireç-çözücü olarak asla sirke kullanmayýnýz.! Kireç Temizleme öncesinde Aqua Prima Filtresini çýkarýnýz. Kireç Temizleme için aþaðýdaki talimatlarý uygulayýnýz. 1. Kireç Temizleme ürününü, ürünün paketinde yazan bilgilere uyarak suyla karýþtýrýnýz ve suyu tanka dökünüz. 2. Makineyi ana düðmeye basarak çalýþtýrýnýz. 3. düðmesini 5 saniye basýlý tutarak foksiyonu seçiniz. Gösterge þöyle okunur : DECALFIY - Kireç temizle NO - Hayýr 4. düðmeleri kullanarak þunu seçiniz. RINSING - Durulama 5. Buhar musluðunu damlama tepsisine doðru çeviriniz. 6. Uygun boyutta bir kabý musluðun altýna yerleþtirin ve tuþuna basýn.

14 Makine, üretici tarafýndan programlanmýþ olan duraklamalara sahip bir otomatik bir kireç temizlemeye sahiptir. Göstergede þu yazý çýkar : MACHINE IS DESCALING - Makine kireç temizliyor 6. Devrin sonunda kireç-çözücü çözeltisinin hazýrlanmasý durur ve göstergede þu görünür; Kireç Temizlemenin Durdurulmasý Makineyi kireç temizleme esnasýnda kapatýrsanýz, tekrar çalýþtýrýldýðýnda program kaldýðý yerden devam eder. Kireç temizleme tuþuna basarak durdurulabilir ve göstergede þu okunur : RINSE MACHINE - Makinayý durulayýn FILL WATER TANK - Su tankýný doldurun 7. Su tankýný iyice duruladýktan sonra içme suyuyla doldurunuz. MACHINE IS DESCALING - Makine kireç temizliyor INTERRUPTED - Durduruldu/Ara verildi tuþuna tekrar basýnca program devam eder. Eðer tuþu ve tuþuna basýlýrsa göstergede þu yazar: Tanký yerine yerleþtirin ve ön paneli kapayýn. Gösterge : Uyarý! Ýþlem tamamlandýktan sonra, descaling çözeltisi boþaltýlýr ve içme suyuyla su tanký yýkanýr. Makine durulama devri ile yýkanýr. Normal bir durulama için bir önceki bölümdeki 7 numaralý uyarýyý uygulayýnýz. 8. Buhar musluðunün altýna uygun bir kap yerleþtirin ve tuþuna basýn. Durulama baþladýktan sonra gösterge þöyle gösterir. MACHINE IS RINSING - Makine durulanýyor 9. Durulama tamamlandýktan sonra göstergede þu okunur : RINSING FINISHED - Durulama bitti PRESS WATER KEY - Su tuþuna basýn 12. Su tankýný doldurun, tuþuna basýn, devirleri tekrar kullanýma hazýrlayýn ve makineyi ýsýtýn.! Eðer tavsiye edilenin dýþýnda bir ürün kullanýyorsanýz, ürünün ambalajý üzerindeki talimatlarý uygulayýn.

15 Programlama Makine Fonksiyonlarýnýn Ayarlanmasý Kullanýcý makinanýn çalýþma özelliklerini kendi tercihlerine göre deðiþtirebilir. MENU komutlarý Çalýþma özelliklerini deðiþtirmek için, makine çalýþmazken, düðmesiyle programlama moduna geçin. Programlamada, gerekli fonksiyonlarý seçerek düðmesine basýn. Bu düðmeler sayesinde makinanýn içindeki fonksiyonlarý tarayabilirsiniz. Programlamadan çýkmak için tuþuna basýn. Programlanabilir fonksiyonlar STANDBY Cihaz çok az kullanýldýðý zaman, standby modunu seçmek mümkündür. Bu fonksiyon enerji kullanýmýný azaltýr. Yine de, makinanýzý uzun süre kullanmayacaksýnýz ana düðmesinden kapatmanýz tavsiye edilmektedir. Makine tekrar çalýþtýrýldýðý zaman birkaç dakika içinde ýsýnacaktýr. Fonksiyonu tuþuna basarak seçiniz : STANDBY RINSING - Durulama ve tuþuyla çalýþtýrýnýz. Göstergede þöyle okunur : Makine açýk durumdadýr fakat hiçbir bileþeni çalýþmamaktadýr. Makinayý çalýþtýrmak için düðmesine basýnýz. Özel fonksiyonlarýn deðiþimi Fonksiyonu, düðmesine basarak seçiniz. düðmesine basarak fonksiyonu çalýþtýrýnýz. düðmesini kullanarak özellikleri tarayýnýz. Ýstenilen özelliði kaydetmek için düðmesine basýnýz. Not: düðmesi, deðiþiklikleri kaydetmeden programlamayý yarýda keser. Bu iþlem sadece tuþuna basmadan evvel yapýlabilir. DURULAMA Cihaz, ýsýtma iþleminden sonra, otomatik olarak iç kýsmýndaki borularda kalan suyu dýþarý atar. Böylelikle kahvenin yapýmý esnasýnda içme suyunun kullanýldýðý kontrol edilmiþ olur. Bu fonksiyon, üretici tarafýndan kullanýlýr hale getirilmiþtir. Bu fonksiyonu devredýþý býrakmak için, tuþuna basýn ve þu fonksiyonu seçin : RINSING - Durulama LANGUAGE - Lisan ve tuþuna basarak kullanýlýr hale getirin. Göstergede þu yazý okunur RINSING - Durulama ON - Açýk

16 Þimdi, tuþuyla þu seçeneði seçin : ve seçeneði DÝL SEÇENEÐÝ RINSING - Durulama OFF - Kapalý tuþuna basarak kaydedin. Bu fonksiyon göstergenin dil seçeneðini ayarlamanýzý saðlar. Ýtalyanca, Almanca, Portekizce, Ýspanyolca, Ýngilizce, Fransýzca ve Flemenkçe seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Makine genel olarak satýlacaðý ülkenin diline göre programlanýr. Dil seçeneðini deðiþtirmek için, kullanarak þu fonksiyonu seçin : tuþlarýný SUYUN SERTLÝÐÝ Suyun sertliði coðrafi bölgeye göre farklýlýk göstermektedir. Bu yüzden, makine kullanýlan suyun sertliðine göre ayarlanmalýdýr. Sertlik, 1 ile 4 arasý bir skalayla ifade edilir. Cihaz ortalama sertlik olan (3)'e ayarlanmýþ durumdadýr. Sertliði ayarlamak için, verilmiþ olan þeridi suya daldýrýn. Sonra, fazla suyu þeridin üzerinden atmak için þeridi yavaþça sallayýn. Bir dakika sonra test sonuçlarýný görebilirsiniz. Renk deðiþtirmiþ olan karelerin miktarýný kontrol edin. tuþunu kullanarak bu fonksiyonu seçebilirsiniz : ve LANGUAGE - Dil Seçeneði CONAST - Karþýlaþtýr tuþuna basarak kullanýlýr hale getirin. Gösterge þöyle gösterir : tuþuyla kullanabilirsiniz. Gösterge þöyle gösterir : (WATER HARDNESS - Suyun Sertliði WATER FILTER - Su filtresi) (WATER HARDNESS - Suyun sertliði HARDNESS 3 - Sertlik 3) Ýstenilen dili tuþuna basarak seçin ve de tuþuna basarak seçeneðinizi kaydedin. KONAST LANGUAGE - Dil Seçeneði ENGLISH - Ýngilizce Göstergenin daha iyi görülebilmesini saðlar. tuþunu kullanarak bu fonksiyonu seçin : Doðru sertliði tuþunu kullanarak seçebilirsiniz (ör: 2 kare = Sertlik 2) ve tuþuna basarak kaydedebilirsiniz.! Uyarý : bu ayar makinanýn kirecinin temizlenme zamanýnýn gelip gelmediðini de bildirir. Göstergede þu okunur : (READY FOR USE - Kullanýma hazýr DECALCIFY - Kireç Temizleme) SU FÝLESÝ (kurulduðu yerlerde) tuþuna basarak kullanýlýr hale getirin. Göstergede : CONAST - Kontrast WATER HARDNESS - Suyun Sertliði CONASTO - Kontrast görünür. Ýstenilen kontrastý tuþlarýna basarak seçtikten sonra tuþuna basýp seçeneðinizi kaydedin. Bu fonksiyon Aqua Prima filtresinin (kurulduðu yerlerde) daha düzgün kullanýlmasýný saðlar. Filtrenin deðiþmesi gerektiði zaman kullanýcýyý bilgilendirir.! Aqua Prima Filtresinin kurulmasýnýn ilk seferinde bu fonksiyon kullanýlýr hale getirilmelidir. tuþunu kullanarak þu fonksiyonu seçiniz : (WATERFILTER - Su filtresi TEMPERATURE - Sýcaklýk)

17 tuþuyla kullanýlýr hale getiriniz. Göstergede þu okunur : tuþunu kullanarak þunu seçiniz Kahve boyutunun programlanmasý Bu fonksiyonla, (, veya ) tuþlarýna basarak demlenen kahve miktarýnýn ayarlanmasý saðlanýr. Hazýrlanacak olan miktarý her seferinde tuþa bir kere basarak programlarsýnýz. Birkaç tuþu programlamak için aþaðýdaki prosedürü tekrarlayýn. (WATER FILTER - Su filtresi ON - Açýk) ve tuþuna basarak onaylayýnýz.! Yeni bir filtre takýldýðý zaman RESET atýlmalýdýr. tuþunu kullanarak fonksiyonu seçin tuþuyla onaylayýn. Gösterge þöyle gösterir : (PROG. COFFEE LENG - Kahve boyutunun program. PROG. WATER AMOUNT - Su miktarýnýn program.) Bu komut için, fonksiyonu seçiniz : tuþunu kullanarak aþaðýdaki (SELECT PRODUCT Ürün Seçin PROGRAMM. COFFEE Kahvenin Program.)! Bu aþamada, gösterge bir süre boyunca boþ görünürse makine fonksiyonu gerçekleþtirmez. (WATER FILTER - Su filtresi RESET - Resetlendi) ve tuþuyla onaylayýnýz. Doldurmak istediðiniz kupayý yerleþtirin. Ýstenilen tip kahveyi demleyeceðiniz düðmeye basýn (, veya ); bu göstergede þöyle görünür (ör): SICAKLIK Bu fonksiyon kahve yapýmýnda kullanýlacak suyun sýcaklýðýný ayarlar. (Yüksek, orta ve düþük) ve sonra : (1 SMALL COFFEE - 1 küçük boy kahve DISPENSING - Hazýrlanýyor) (1 SMALL COFFEE - 1 küçük boy kahve PROGRAMM. COFFEE - Kahve prog.) tuþunu kullanarak þu fonksiyonu seçiniz: Kupanýn istenilen miktarda dolmasýný bekleyin. Tekrar düðmeye basýn. (TEMPERATURE - Sýcaklýk PROG. COFFEE LENG. - Kahve boyutu) tuþuyla onaylayýnýz. Göstergede þu okunur (ör) : (TEMPERATURE - Sýcaklýk MEDIUM - Orta) Gerekli sýcaklýðý tuþuna basarak seçiniz ve tuþunu kullanarak seçeneðinizi kaydediniz. SUYUN MÝKTARININ PROGRAMLANMASI Bu fonksiyon, düðmesine basýldýðý zaman boþaltýlacak su miktarýný ayarlar. tuþuna basarak kabýnýzýn istenilen miktarda suyla dolmasýný saðlayýn. (PROGR. WATER AMOUNT - Su miktarýnýn programlanmasý PROG. STEAM TIME - Buhar zamanýnýn programlanmasý)

18 Programlama Göstergede þöyle görünür: SELECT PRODUCT: Ürün Seçin PROGRAMM. WATER: Suyun program. Doldurmak istediðiniz kabý yerleþtirin ve tuþuna basýn. Su, buhar musluðudan boþalmaya baþlar ve göstergede þu görünür : HOT WATER: Sýcak su PROGRAMM. WATER: Suyun program. Ýstenilen miktara ulaþýldýðý zaman, tekrar düðmesine basýn. Böylelikle makine programlanmýþ olur. BUHAR SÜRESÝNÝN PROGRAMLANMASI Bu fonksiyon, düðmesine basýldýðý zaman, fazla buhar çýkmasýný nasýl saðlayabileceðinizi gösterir. PROGRAM STEAM TIME: Buhar süresinin programlanmasý AROMA SMALL COFFEE: Küçük boy kahvenin aromasý Göstergede þöyle görünür : SELECT PRODUCT: Ürün seçin PROGRAMM. STEAM: Buhar programlanýyor Isýtmak istediðiniz içeceði içeren kabý yerleþtirin ve tuþuna basýn. Musluðundan buhar çýkar ve de göstergede þu okunur : STEAM: Buhar PROGRAMM. STEAM: Buhar programlanýyor ESPRESSO LEZZETÝ Bu fonksiyon, espresso için toz haline getirilecek olan kahve çekirdeklerinin dozajýnýn ayarlanmasýný saðlar. (Sert, orta, tatlý) Göstergede þöyle görünür (ör): Gerekli olan dozu seçmek için tuþuna basýn ve tuþunu kullanarak seçeneðinizi kaydedin. KAHVE LEZZETÝ AROMA SMALL COFFEE: Küçük boy kahve lezzeti* AROMA COFFEE: Kahve lezzeti AROMA SMALL COFFEE: Küçük boy kahve lezzeti SONG: Güçlü Bu fonksiyon, kahve için toz haline getirilecek olan kahve çekirdeklerinin dozajýnýn ayarlanmasýný saðlar. (Sert, orta, tatlý) AROMA COFFEE: Kahve Lezzeti AROMA LARGE COFFEE: Büyük boy kahve lezzeti Göstergede þöyle görünür (ör): AROMA COFFEE: Kahve Lezzeti MEDIUM: Orta Gerekli olan dozu seçmek için tuþuna basýn ve tuþunu kullanarak seçeneðinizi kaydedin. Gerekli miktara ulaþýldýðýnda tekrar basýnýz. düðmesine Bu iþlemlerden sonra makine programlanmýþ oldu.

19 BÜYÜK BOY KAHVE LEZZETÝ Bu fonksiyon, fazla miktarda hazýrlanacak kahve için toz haline getirilecek olan kahve çekirdeklerinin dozajýnýn ayarlanmasýný saðlar. (Sert, orta, tatlý) TOPLAM KAHVE Makine tarafýndan hazýrlanmýþ olan kahve miktarýný gösterir. TOTAL COFFEE: Toplam Kahve TIMER: Zamanlayýcý AROMA LARGE COFFEE: Büyük boy kahve lezzeti PREBREWING: Öndemleme Göstergede þöyle görünür (ör): Göstergede þöyle görünür (ör): TOTAL COFFEE : Toplam Kahve AROMA LARGE COFFEE: Büyük boy kahve lezzeti SONG: Güçlü Gerekli olan dozu seçmek için tuþuna basýn ve tuþunu kullanarak seçeneðinizi kaydedin. ÖN-DEMLEME Ön-demlenme aþamasýyla hazýrlanan kahvenin lezzeti geliþtirilerek tadýnýn mükemmel olmasý saðlanýr. Bu fonksiyon, kahvenin demlenmeden evvel, ýslanmasýný(nemlenmesini) saðlar. Göstergede þöyle görünür (ör): Fonksiyonu devre dýþý býrakmak PREBREWING: Ön demlenme TOTAL COFFEE: Toplam Kahve PREBREWING: Ön demlenme ON: Açýk PREBREWING: Ön demlenme OFF: Kapalý tuþuna basarak bu programdan çýkabilirsiniz. ZAMANLAYICI Makinanýn uzun süre kullanýlmadýðý durumlarda enerji tasarrufu yapmanýzý saðlar. Bu fonksiyon üretici tarafýndan önceden ayarlanmýþtýr ve makinanýn kullanýmýndan 3 saat sonra devreye girer.! Kapatma zamaný minimum 15 dakikalýk aralýklar þeklinde ayarlanabilir. Bu özellik devredýþý býrakýlamaz. Göstergede þöyle görünür (ör): TIMER: Zamanlayýcý CLOCK: Saat Veya kahvenin lezzetini arttýrmak amacýyla süreyi uzatmak isterseniz tuþunu kullanýn. PREBREWING: Ön demlenme LONG: Uzun tuþunu kullanarak seçeneðinizi kaydedin. STANDBY AFTER 3:00 : 3:00 sonra Otomatik kapatma aralýðý seçeneðini düðmesine basarak seçin ve tuþunu kullanarak kaydedin.! Not : Eðer otomatik aç / kapa (ON/OFF) özelliði SAAT modunda ayarlanmýþsa bu fonksiyon yok sayýlacaktýr.

20 Programlama SAAT Bu fonksiyon kullanýcý tarafýndan açýlýp kapatýlýr ve: - makinanýn STANDBY veya FONKSÝYON SEÇÝN modunda olduðu zamaný gösterir. - açýlýp/kapanma süresini seçer. tuþuna basarak kaydedin. Show Clock Time Bu fonksiyonu doðru programlamak için, doðru zamanýn ayarlanmasý gerekir.! Not: Süre belli zamanlarda gösterilir. Bu fonksiyon kullanýcý tarafýndan devredýþý býrakýlabilir. CLOCK: Saat RINSING CYCLE: Durulama Devri Bu fonksiyonu devre dýþý býrakmak için, kullanarak þunu seçin : tuþuna basarak kaydedin. tuþunu Show Clock T Clock Time * - Saatin Zamaný On/Off time Açma/Kapama Zamaný Açma / Kapanma (ON/OFF) zamanýnýn ayarlanmasý Makine otomatik olarak açýlýp kapanacak þekilde ayarlanabilir. Sadece tek bir AÇ ve tek bir KAPA zamaný ayarlanabilir.! NOT: Bu fonksiyon sadece makinanýn ana düðmesi l pozisyonundayken (açýkken) çalýþýr. ve CLOCK TIME: Saat Zaman tuþuna basarak geçerli zamaný ayarlayýn tuþuna basarak kaydedin. On/Off time * Daha sonra, tuþuna basarak dakikalarý ayarlayýn ve. tuþuna basarak kaydedin. Zaman ayarlandýktan sonra makine menüye geri döner.! Not: Numaralarý hýzlý bir þekilde geçebilmek için tuþlarý basýlý tutunuz.! Not: Makine kapatýldýðý zaman, süre hafýzaya alýnýr. On/Off time * AÇ zamanýný tuþlarýna basarak ayarlayýn ve de tuþuna basarak kaydedin. Sonra, tuþuna basarak dakikayý ayarlayýn ve basarak kaydedin. On/Off time Zamaný Göstermek için KAPA zamanýný tuþlarýna basarak ayarlayýn ve de tuþuna basarak kaydedin. SHOW CLOCK TIME : Zamanýn gösterilmesi AUTOMATIC ON/OFF: Otomatik Açma/Kapama

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu 9355896 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17011 WWL LPG / NG 4 Gözü Gazlı (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17021 WWL LPG / NG 3 Gözü Gazlı 1 Gözü Elektrikli (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17031 XXL LPG / NG 4 Gözü

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5298 / Rev.2 www.entes.com.tr DTR-10 güneþin doðma ve batma zamanlarýný otomatik olarak gerçek zaman saatine sahip dijital zaman rölesidir. Kullanýcý tarafýndan

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17062 LPG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 L LPG 4 Gözü Gazlı Camlı (Lüx) Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 NG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD -

Detaylı

Türkçe G40 Hava Destekli Boya Püskürtme Tabancasý

Türkçe G40 Hava Destekli Boya Püskürtme Tabancasý Talimatlar/Parçalar Türkçe G40 Hava Destekli Boya Püskürtme Tabancasý 311942G TR - Mimari boya ve kaplamalarda taþýnabilir boya püskürtme uygulamasý için. Yalnızca profesyonel kullanım için.- Model: 288513,

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...6 Kullaným...7

Detaylı

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz.

Detaylı

DTR-20 / 20M Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-20 / 20M Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-20 / 20M Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A4993 / Rev.10 www.entes.com.tr DTR-20 / DTR-20M güneþin doðma ve batma zamanlarýný otomatik olarak hesaplayan, gerçek zaman saatine sahip dijital zaman

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum:

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Baþlamadan Önce: Yüklemeye hazýrlanýn. NOT: Baþlamadan önce, sisteminizde varsa kurulu olan diðer modemleri kaldýrmanýzý ve bu modemlere baðlý tüm telefon kablolarýný

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU norm Kullanma Kýlavuzu ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Alttan Su Giriþli Ýç Takým Yandan Su Giriþli Ýç Takým Basmalý Ýç Takýmlar Çekmeli Ýç Takýmlar 312296 norm Kullanma Kýlavuzu Tercih etmiþ olduðunuz

Detaylı

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz.

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz. KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler KRL DS serisi santralların - DS200M DS200S ve DS200 - üyelerinin siz kullanıcılara sundukları özelliklerini içermektedir.

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Dr. Fatih Yaðmur*, Dr. Mustafa Körükçü**, Dr. Ý. Hamit Hancý*** Ýnsanoðlu varolduðu tarihten bugüne kadar ölmüþ insanlarýn farklý yöntemlerle, dengesini bozmayacak biçimde

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı