Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan"

Transkript

1 I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan Pratik Çal flma Kitab KANUNLAR HT LÂFI KURALLARINA M LLETLERARASI USUL HUKUKUNA VATANDAfiLIK ve YABANCILAR HUKUKUNA liflkin Seçilmifl Mahkeme Kararlar

2 II Yay n No : 1851 Hukuk Dizisi : Bas Kas m STANBUL 2. Bas Kas m STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask -Cilt Kapak Tasar m : Prof. Dr. Nuray Ekfli : Kahraman Ofset Ba c lar/ stanbul (0-212) : Prof. Dr. Nuray Ekfli - Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III K N C B A S I Y A Ö N S Ö Z Oldukça k sa bir sürede bas s tükenen eserimizin bu bas s nda, kanunlar ihtilâf kurallar na; Türk mahkemelerinin milletleraras yetkisine; yabanc lar taraf ndan aç lan davalarda teminat gösterilmesine; yabanc devlete ve yabanc temsilciliklere karfl aç lan davalarda yarg muafiyetine; yabanc mahkeme ve hakem kararlar n n tan nmas tenfizine; milletleraras ticarî tahkime; milletleraras tebligata; milletleraras istinabeye; vatandafll k ve yabanc lar hukukuna iliflkin yeni kararlardan bir k sm seçilerek kitaba eklenmifltir. Kararlar seçilirken milletleraras özel hukuk, vatandafll k hukuku ve yabanc lar hukuku derslerinde yap lan pratik çal flmalarda kullan labilecek içerikte kararlar olmalar na özen gösterilmifltir. Kitab n ikinci bas s n n k sa bir sürede gerçekleflmesini sa layan Say n Seyhan Satar a ve kitab n dizgisini özenle yerine getiren Say n Veysel Coflkun a teflekkür ederim. Prof. Dr. Nuray EKfi Kas m 2007, Bostanc

4 V Ö N S Ö Z Kanunlar ihtilâf, milletleraras usul hukuku, vatandafll k ve yabanc lar hukuku alanlar nda yer alan hükümlerin yorumu ve uygulanmas ile ilgili mahkeme kararlar gerek ö reti gerekse uygulamac lar aç s ndan tart flmas z bir de ere sahiptir. Ayr ca yasalarda aç kça düzenlenmemifl konularda mahkemelerin yol gösterici kararlar sayesinde müphem veya tereddütlü meseleler berrakl k kazanmaktad r. Bazen de verilen yanl fl kararlar doktrine ilham kayna olmakta ve yeni fikirlerin ortaya ç kmas na veya farkl yorumlar n yap lmas na sebebiyet vermektedir. K sacas do ru da olsa yanl fl da olsa milletleraras özel hukukun genifl içeri ine dahil konular n incelenmesinde mahkemeler taraf ndan verilen kararlar tart flmas z bir öneme sahiptir. Bu öneminden dolay mahkeme kararlar ndan, özellikle Yarg tay ve Dan fltay taraf ndan verilen kararlardan bir k sm seçilerek, konular na göre tasnif edilmifl, oldukça k sa birer özetini içeren bafll klarla dört bölüm alt nda toplanm flt r. Bu çal flma, ö rencilerin, milletleraras özel hukuk dersleri esnas nda yap lan pratik çal flmalarda, kaynak ihtiyac n karfl lamak anlay fl içinde haz rlanm flt r. Kanunlar ihtilâf, milletleraras usul hukuku, vatandafll k hukuku ve yabanc lar hukuku alanlar na iliflkin seçilmifl mahkeme kararlar ndan oluflan kitab n, faydal bir eser olmas n temenni ederim. Kitab n çok k sa bir sürede bas lmas hususunda gösterdi i çabalar için Beta Yay nevinin de erli yöneticisi Say n Seyhan Satar a teflekkür ederim. Ayr ca, kitab n dizgisini titizlikle yerine getiren Say n Gülgonca Çarp k a teflekkür ederim. Bostanc, 30 Ekim 2006 Prof. Dr. Nuray EKfi

5 VII Ç N D E K L E R K NC BASIYA ÖNSÖZ...III ÖNSÖZ...V KISALTMALAR...XXIX B i r i n c i B ö l ü m KANUNLAR HT LÂFI KURALLARINA L fik N KARARLAR I. KANUNLAR HT LÂFI KURALLARI UYARINCA YETK L HUKUKUN TESP T NE L fik N KARARLAR MÖHUK md. 2 Çekin kaybolmas n n sonuçlar na muhatap bankan n bulundu u New York Eyalet kanunlar n n uygulanmas ; New York Eyaleti kanunlar n n mahkeme taraf ndan re sen bulunmas ve uygulanmas MÖHUK md. 4 (b) Türk ve Frans z vatandafl olan, di er bir ifadeyle çifte vatandafll a sahip bir kiflinin millî hukukunun tayin edilmesi MÖHUK md. 5 Libya daki iflyerinde çal flan iflçiye ödenen k dem tazminat n n Türk hukukuna m yoksa Libya hukukuna göre mi hesaplanaca meselesi; k dem tazminat n n Türk kamu düzeni ile iliflkisi...5 II. HUKUKÎ filemler N fiekl NE VE ZAMANAfiIMINA L fik N KANUNLAR HT LÂFI KURALLARI LE LG L KARARLAR MÖHUK md. 6 Almanya da Frankfurt Noterli ince düzenlenen senede istinaden Türkiye de ilâml icra takibi yap lmas MÖHUK md. 6 Almanya da Hanau Noterli inde düzenlenen vekaletnamede Türk konsoloslu unun onay veya apostille flerhinin araflt r lmas...7

6 VIII 3. MÖHUK md. 6; HUMK md. 296 Arnavutluk ta Tiran Noterli ince tanzim ve Tiran Halk Mahkemesi ile Türk konsoloslu unca onaylanan hibe senedinin resmi senet hükmünde olmas MÖHUK md. 7 Türkiye de bulunan Alman vatandafl na Alman Nassausche Sparkasse Bankas arac l yla Almanya dan ödünç olarak gönderilen paran n iade edilmemesi; iki Alman vatandafl aras nda yap lan ödünç sözleflmesinden do an alaca n zamanafl m na u rad iddias na uygulanacak hukukun tespit edilmesi; Alman hukukundaki zamanafl m süresinin Türk hukukundaki zamanafl m süresinden daha uzun olmas...11 III. fiahsin HUKUKUNA L fik N KANUNLAR HT LÂFI KURALLARI LE LG L KARARLAR MÖHUK md. 8 Filles De La Charité nin kira sözleflmesi yapma ehliyeti MÖHUK md. 8 Frans z Filles De La Charite nin tüzel kiflili e sahip olup olmad n n ve kira sözleflmesi yapma ehliyetinin bulunup bulunmad n n belirlenmesi; yabanc tüzel kiflilerin davada taraf ehliyetine sahip olmas MÖHUK md. 9 Ailesi Alman vatandafll na geçen ve Almanya da yaflayan Türk vatandafl n n vesayet alt na al nmas ; vesayet sebeplerinin ilgilinin mîllî hukukuna tabi olmas MÖHUK md. 10 Türkiye de kaybolan ngiliz vatandafl n n gaiplik karar na uygulanacak hukukun tespiti; gaiplik karar n n ilgilinin mîllî hukuku olan ngiliz hukukuna göre verilmesi...17 IV. A LE HUKUKUNA L fik N KANUNLAR HT LÂFI KURALLARI LE LG L KARARLAR MÖHUK md. 12 sviçre vatandafl kad nla evlenen Türk vatandafl erke in kar s n n soyad n almas sebebiyle yeni soyad n n nüfusa ifllenmesi için aç lan davada yabanc l k unsurunun ve uygulanacak hukukun tespit edilmesi...18

7 IX 2. MÖHUK md. 13 Türk soylu taraflar aras ndaki boflanma davas nda uygulanacak hukukun tespit edilmesi MÖHUK md. 13 Nafaka Yükümlülü üne Uygulanacak Hukuka Dair Sözleflme Amerikan vatandafl efller aras ndaki boflanma davas nda geçici tedbir niteli indeki nafakaya lex fori nin uygulanmas MÖHUK md. 17 Alman annenin evlilik d fl iliflkisinden olan çocu una nafaka vermesi için Türk vatandafl babaya Alman Vesayet Enstitüsü taraf ndan aç lan davada uygulanacak hukuk MÖHUK md. 17 Nafaka Alacaklar n n Yabanc Ülkelerde Tahsiline liflkin Sözleflme Çocuklara Karfl Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna Dair Sözleflme Nafaka davas nda, Çekoslovak Lounu mahkemesi karar na dayan larak daval n n baba oldu unun iddia edilmesi; Lounu mahkemesinin Türk uyruklu smet Milor un baba oldu una karar vermesi ve bu kararla küçük Helena içinde nafakaya hükmetmesi; Lounu mahkemesi karar Türkiye de tan n p tenfiz edilmedi i için bu karar n babal tespit eden hüküm olarak dikkate al namamas MÖHUK md. 17 Uluslararas Çocuk Kaç rman n Hukukî Veçhelerine Dair Sözleflme md Amerikal annenin izni olmadan Amerika dan Türkiye ye Türk vatandafl baba taraf ndan kaç r lan ve Amerikan vatandafl olan evlilik d fl çocu un Amerika ya iadesi talebinin de erlendirilmesinde özellikle çocu un menfaatlerinin dikkate al nmas MÖHUK md. 18 Kanada da ikamet eden kiflinin iki Türk vatandafl çocu u evlat edinmesi ve lex fori nin müdahaleci normlar ; evlat edinilen çocuklar n bir y l süreyle bak l p e itilmemesi; mahkemece evlat edinen ile evlat edinilenler dinlenmeden ve kapsaml bir araflt rma yap lmadan evlat edinmeye izin verilmesi...27

8 X 8. MÖHUK md. 19 Uluslararas Çocuk Kaç rman n Hukukî Veçhelerine Dair Sözleflme Evlilikleri süresince srail de oturan, srail ve Frans z vatandafl baba ile Türk ve Frans z vatandafl olan anne aras ndaki uluslararas çocuk kaç rma davas ; Hamursuz Bayram nedeniyle çocu unu Türkiye ye getirirken baban n izninin al nmamas ; muhtelif defalar Türkiye ye getirilen çocu un mutad meskeninin tayini; srail de savafl ortam olmas nedeniyle iade flartlar n n oluflup oluflmad n n belirlenmesi...28 V. M RAS HUKUKUNA L fik N KANUNLAR HT LÂFI KURALLARI LE LG L KARARLAR MÖHUK md. 22/IV Vasiyet Tasarruflar n n fiekline Uygulanacak Kanuna Dair Sözleflme vasiyetnamenin flekli geçerlili i; yabanc mahkeme taraf ndan verilen veraset ilam n n tan nmas MÖHUK md. 22 Bulgaristan vatandafl n n mirasç olup olmad n n tespitine uygulanacak hukukun belirlenmesi...36 VI. EfiYA HUKUKUNA L fik N KANUNLAR HT LÂFI KURALLARI LE LG L KARARLAR MÖHUK md. 23 Türkiye de bulunan tafl nmaz malla ilgili olarak yurt d fl nda yap lan devir sözleflmesinin Türk mevzuat nda aran lan flartlara uygun olmamas MÖHUK md. 23 Avusturya daki DEÖSSC Bank ile Avusturya vatandafl aras ndaki mülkiyeti muhafaza kayd sözleflmesi uyar nca borç ödeninceye kadar teknenin mülkiyetinin bankada kalmas ; teknenin bankaya borçlu olan kifliden noter onayl sözleflme ile sat n al nmas ve borçluya kiralanmas ; teknenin Marmaris liman nda haczedilmesi; Avusturyal banka ve Avusturyal al c n n tekne üzerindeki mülkiyet iddias na uygulanacak hukukun tayin edilmesi...37 VII. BORÇLAR HUKUKUNA L fik N KANUNLAR HT LÂFI KURALLARI LE LG L KARARLAR MÖHUK md. 24 TEKEL ile Alman vatandafl aras nda yap lan pazarlama ve lisans sözleflmesinden do an uyuflmazl a uygulanacak hukukun tayin edilmesi...40

9 XI 2. MÖHUK md. 24 flverenin Suudi vatandafl olmas ; iflyerinin Suudi Arabistan da bulunmas sebebiyle kifli ve toprak bak m ndan yabanc unsurunun gerçekleflmesi; iflçinin Suudi Arabistan da okul inflaat nda çal fl rken u rad trafik kazas sonucu beden gücü kayb na u ramas ; sosyal güvenli e iliflkin hükümlerin uygulanmas nda ülkesellik prensibinin hakim olmas ; sosyal güvenli e iliflkin meselelerde kanunlar ihtilâf kurallar n n dikkate al nmamas MÖHUK md. 24 Manchester United TV nin gösterim hakk na iliflkin lisans sözleflmesinin taraflarca ngiliz hukukuna tabi k l nmas ; mahkemece ngiliz hukuku tespit edilerek uyuflmazl n bu hukuka göre karara ba lanmas MÖHUK md. 25 Alman vatandafl n n Türkiye de geçirdi i trafik kazas ndan dolay açt haks z fiilden do an tazminat davas nda uygulanacak hukukun tespit edilmesi MÖHUK md. 26 Hollanda Belediyesi taraf ndan Türk vatandafl na karfl aç lan, haks z olarak al nan geçim yard m n n iadesi davas nda uygulanacak hukukun tayini; sebepsiz iktisab n gerçekleflti i yer hukuku olarak Hollanda Genel Geçim Yasas n n uygulanmas...50 k i n c i B ö l ü m M LLETLERARASI USUL HUKUKUNA L fik N KARARLAR I. TÜRK MAHKEMELER N N M LLETLERARASI YETK S NE L fik N KARARLAR MÖHUK md. 27 Kiel Kanal nda iki gemi aras nda meydana gelen çatmadan do an tazminat davas nda Türk mahkemelerinin milletleraras yetkisinin tayin edilmesi MÖHUK md. 28 Türkiye de ikametgâh bulunmayan Türk vatandafllar aras ndaki boflanma davas nda Türk mahkemelerinin milletleraras yetkisinin tayini; Türk vatandafl n n nüfusa kay tl oldu u yerin, ikametgah say lmas ; yetki itiraz nda yetkili mahkemenin do ru olarak bildirilmemesi sebebiyle yetki itiraz n n geçersiz olmas...57

10 XII 3. MÖHUK md. 30 Türk vatandafl taraf ndan düzenlenen ve Almanya da noter arac l yla tebli edilen vasiyetname ile mal b rak lan Romina n n açt miras n reddi davas nda mahkemenin milletleraras yetkisinin tayin edilmesi MÖHUK md. 31 Deutsch Turkische Bank AG taraf ndan kredi borcundan dolay Türk flirketine karfl aç lan davada Alman mahkemelerine verilen yetkinin Türk mahkemelerinin milletleraras yetkisini kald r p kald rmayaca sorunu; borca itiraz üzerine, itiraz n iptali davas nda yabanc mahkemeye yetki veren flart n geçerli kabul edilmesi ve yetki itiraz nedeniyle davan n reddedilmesi...59 II. YABANCILAR TARAFINDAN AÇILAN DAVALARDA TEM NAT GÖSTER LMES NE L fik N KARARLAR MÖHUK md. 32 Yunan vatandafllar n n teminat yat rmas ; teminat yat rma hususunun mahkemece re sen dikkate al nmas ; teminat n döviz olarak mahkeme veznesine bloke ettirilmesinden sonra davaya devam edilmesi MÖHUK md. 32 Suudi Arabistan vatandafl n n teminat göstermesi zorunlulu u; iki tarafl adlî yard mlaflma antlaflmas nda yer alan hükme istinaden Suudi Arabistan vatandafl n n teminat yat rmaktan muaf tutulmas MÖHUK md. 32 Tenfiz davas nda ABD flirketinin teminat yat rmas ; Türkiye ile ABD aras nda teminattan muafiyete iliflkin antlaflman n olmamas ; teminat yat rmas için ABD flirketine kesin süre verilmesine ra men bu süre içinde teminat yat rmamas MÖHUK md. 32 ngiliz flirketinin verilen kesin mehil içinde teminat yat rmamas ; ngiltere ile Türkiye aras ndaki adlî yard mlaflma antlaflmas nda yer alan hüküm uyar nca ngiliz flirketinin teminat muafiyetinden yararlanmas MÖHUK md. 32 cra takibinde bulunan yabanc n n teminat göstermesinde karfl l kl l k flart n n etkisi; icra takibi yapan yabanc ya teminat yat rmas için uygun mehil verilmesi...71

11 XIII III. IV. YABANCI DEVLETE VE YABANCI DEVLET TEMS LC L KLER NE KARfiI AÇILAN DAVALARDA YARGI MUHAF YET NE L fik N KARARLAR MÖHUK md. 33 Diplomatik liflkiler Hakk nda Viyana Konvansiyonu Danimarka Kraliyeti Büyükelçili i nde sigortas z olarak çal flan kiflinin sigortas z geçen hizmetlerinin tespiti için açt davada yarg dokunulmazl MÖHUK md. 33 Türkiye de tedavi gören Kuzey K br s vatandafllar n n ilaçlar n karfl layan eczane taraf ndan KKTC Büyükelçili i aleyhine aç lan alaca n tahsili davas nda yarg muafiyetinin bulunmamas ; KKTC Büyükelçili ine yap lan tebligat n geçerli olmas MÖHUK md. 33 Diplomatik iliflkiler Hakk nda Viyana Konvansiyonu md Türkmenistan Devleti aleyhine yap lan ilaml takip; devlet mallar n n haczedilmeyece ine dair hükmün Türk devlet mallar için düzenlenmifl olmas ve bu hükmün yabanc devlet mallar n kapsamamas MÖHUK md. 33 ABD Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçili i taraf ndan 10 y ll k vize verilmesine ra men New York Havaalan ndan geri çevrilen Türk vatandafl taraf ndan aç lan maddî ve manevî tazminat davas nda ABD Büyükelçili inin yarg muafiyetinin bulunup bulunmad meselesi...76 YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENF Z NE L fik N KARARLAR MÖHUK md. 34 Köln Sulh Mahkemesi nin vasiyetnamenin aç lmas ve saklanmas na iliflkin karar n n çekiflmesiz yarg y dahi ilgilendirmeyen bir karar niteli inde olmas sebebiyle tenfiz talebinin reddedilmesi MÖHUK md. 34 Tenfiz veya tan ma isteme hakk flahsa ba l haklardan olmad ndan, boflanan efllerden birinin mirasç lar n n tenfiz veya tan ma istemede hukukî yarar n n kabul edilmesi MÖHUK md. 34 Kopenhag Belediyesi taraf ndan verilen boflanma karar, yabanc mahkeme hükmü niteli inde olmad ndan tan ma talebinin reddedilmesi; sadece yabanc kararlar n tan ma veya tenfize konu olmas...80

12 XIV 4. MÖHUK md. 36, md. 39 Tan ma davas n n has ml olarak aç lmas ve karfl tarafa duruflma günü ile birlikte dava dilekçesinin tebli edilmesi MÖHUK md. 36, md. 39 ki Türk vatandafl n n boflanmas na dair Köln hukuk mahkemesince verilen karar n tan nmas davas n n, has ml olarak aç lmas ve di er efle husumet yöneltilmesi, dava dilekçesinin duruflma günü ile birlikte karfl tarafa tebli edilmesi MÖHUK md. 36, md. 39 Avusturya, Wiener Neustadt mahallî mahkemesince verilen boflanma karar n n tan nmas davas n n has ml olarak aç lmas ve tan ma talebini içeren dilekçenin duruflma günü ile birlikte di er efle tebli edilmesi MÖHUK md. 37 Dilekçeye eklenmemifl olan yabanc mahkeme karar n n tercümesinin sonradan verilmesi MÖHUK md. 37 Yabanc mahkeme karar n n usulen onanm fl suretinin dilekçeye eklenmemesi halinde mahkemece takip edilecek usul konusunda MÖHUK da hüküm olmad ndan k yasen HUMK hükümlerinin uygulanmas ; HUMK 180. maddesinde dilekçeye eklenmesi gereken belgelerin eklenmemifl olmas halinde bunlar n mahkeme taraf ndan istenece inin öngörülmüfl olmas MÖHUK md. 37 Brevtford mahkemesinin boflanmaya iliflkin gerekçeli karar n n tamam n n istenilmesi; dilekçeye ekli yabanc mahkemenin hüküm özeti ile yetinilmemesi MÖHUK md. 37 Yabanc mahkeme karar n n onays z fotokopisinin dilekçeye eklenmesinin usulî bir eksiklik teflkil etmesi; usulî eksikli in giderilmesi için yabanc mahkeme karar n n usulen onanm fl asl n n veya usulen onanm fl suretinin istenilmesi MÖHUK md. 38 Hukuk Usulüne Dair Sözleflme md. 19 Alman Lüneburg Mahkemesi taraf ndan verilen mahkeme masraflar na iliflkin karar n icras...86

13 XV 12. MÖHUK md. 38 Hukuk Usulüne Dair Sözleflme md. 19 Alman Lüneburg Mahkemesi taraf ndan verilen mahkeme masraflar na iliflkin karar n icras ; Hukuk Usulüne Dair Sözleflmeye göre, icra talebi üzerine mahkemenin evrak üzerinden karar verebilmesi MÖHUK md. 38 sveç mahkemesinde aç lan tespit davas nda verilen hükmün tenfizi talebinin reddedilmesi; tenfize iliflkin talebin reddinin davan n esas yönünden Türkiye de yeniden aç lmas na engel olmamas MÖHUK md. 38 Evlilik Ba na liflkin Kararlar n Tan nmas na Dair Sözleflme md. 3 Gent Asliye Hukuk Mahkemesinin boflanma davas süresince al nan geçici tedbir niteli indeki velayet, kiflisel iliflki ve nafakaya iliflkin kararlar n tenfizi MÖHUK md. 42 Suudi Arabistan Krall Cidde Kad s huzurunda gerçekleflen talâk yoluyla boflanma karar n n tan nmas ; kocan n talâk yoluyla boflanma beyan n n kad n taraf ndan fler i mahkeme huzurunda kabul edilmesi; kad n taraf ndan da kabul edilerek mahkemece hüküm alt na al nan talâk yoluyla boflanmaya iliflkin hükmün tan nmas n n kamu düzenine ayk r olmamas MÖHUK md. 42 Türk tabiiyetinde olduklar n dikkate al nmadan almadan Hollanda Kraliyet kanunlar uygulanarak taraflar n boflanmalar na karar verilmesi sebebiyle tan ma isteminin reddedilmesi MÖHUK md. 42 ngiltere Berintil Mahkemesi taraf ndan verilen hükme iliflkin tan ma karar kesinleflmedikçe bu karar n Türkiye de kesin hüküm ve kesin delil niteli ini tafl mamas MÖHUK md. 42 Yabanc mahkeme taraf ndan verilen boflanma hükmünün tan nmas davas ; Türklerin kifli hallerine iliflkin davalarda yabanc mahkemenin Türk kanunlar n uygulamad itiraz n n yap lmamas...95

14 XVI 19. MÖHUK md. 42 Suudi Arabistan Krall Divani Mazallim Mahkemesince verilen alaca n tahsiline iliflkin karar n kesin hüküm teflkil etmesi için tan nmas MÖHUK md. 42 Avustralya Sidney Aile Mahkemesinin gerekçesiz ve geçici nitelikteki boflanma karar n n Türk kamu düzenine ayk r l MÖHUK md. 42 Tan nmam fl yabanc mahkeme karar n n kesin delil say lmas koflullar ; Alman mahkemesinden ihtiyati haciz karar talep edilmesi; milletleraras derdestlik MÖHUK md. 42 talyan Nuano Mahkemesinin iflas karar yla müflis olan flirket için atanan kayy m n Türkiye de yetkilerini kullanmas MÖHUK md. 42 Rotterdam mahkemesinin, boflanma davas nda savunma hakk n ihlâl etmesi; tan ma davas nda daval n n hükmü veren mahkemeye usulüne uygun biçimde ça r l p ça r lmad ve g yapta hüküm verilmesinin o yer kanunlar na uygun olup olmad n n araflt r lmas V. M LLETLERARASI T CARÎ TAHK ME L fik N KARARLAR HUMK md. 519 Bremen de bulunan Alman deniz tahkim merkezinde bafllat lan tahkim prosedüründe tahkim flart n n geçerlili i; Bremen mahkemesinin tahkim flart n n Alman hukukuna göre geçerli oldu unun tespitine karar vermesi Rusya dan stanbul a yap lacak tafl maya iliflkin koniflmentoda yer alan tahkim flart n n kanunî halefiyet ilkesi gere ince sigorta flirketi aç s ndan ba lay c l HUMK md. 533 Amerikal flirket ile Türk flirketi aras ndaki distribütörlük sözleflmesinden do an uyuflmazl n TO Tahkimi ile çözümü; daval n n uyuflmazl n ABD Pennsylvania Tahkim Merkezi nde ve ABD Hakemleri Birli i Kurallar na göre çözümünü kararlaflt rd klar na iliflkin itiraz...107

15 XVII say l Milletleraras Tahkim Kanunu md. 1-2 Milletleraras Tahkim Kanununun uygulama alan ; daval anonim flirketin %99 hissesinin ngiltere-virgin Adalar nda mukim O O Ltd. flirketine ait olmas ve bu flirketin daval flirkete ifltirak pay olarak USD göndermesi sebebiyle 4686 say l Kanunun 2. maddesinde aran lan yabanc l k unsurunun gerçekleflmifl bulunmas VI. YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE TENF Z 1. MÖHUK md New York Konvansiyonu md. V Soma Termik Santral yap m ndan do an uyuflmazl kla ilgili olarak MTO hakem heyeti taraf ndan verilen karar n Zürih Kanton Yüksek Mahkemesince tenfiz kabiliyetini haiz oldu unun tasdik edilmesi; taraflarca Türk kanunlar n n uygulanaca kararlaflt r ld halde hakem heyetinin sviçre Usul Kanununu uygulamas ; taraflarca sözleflmede kullan lan yürürlükteki Türk kanunlar ibaresinin usul kanunlar n da kapsayacak flekilde genifl yorumlanmas MÖHUK md New York Konvansiyonu md. V Taraflar aras ndaki sözleflmede uyuflmazl k halinde uygulanacak maddî hukuka iliflkin aç kl k olmamas sebebiyle hakem heyetinin ngiliz ve sviçre hukuklar ndan hangisinin uygulanaca konusunda uzmanlardan görüfl alarak ngiliz hukukunu uygulamas ; hakem karar n n tenfizinde revizyon yasa MÖHUK md Yabanc hakem karar n n ngiliz hukukuna göre kesinleflip kesinleflmedi i, kamu düzenine ayk r l ve savunma haklar n ihlal edilip edilmedi inin de erlendirilmesi VII. M LLETLERARASI USUL HUKUKUNDA LEX FOR PRENS B NE L fik N KARARLAR Almanya da yap lan ödünç sözleflmesinin tan kla ispat edilip edilmeyece i sorununa uygulanacak hukuk; usule lexf fori nin uygulanmas...122

16 XVIII VIII. M LLETLERARASI TEBL GATA L fik N KARARLAR Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî ve Gayriadlî Belgelerin Yabanc Ülkelerde Tebli ine Dair Sözleflme; Hukuk Usulüne Dair Sözleflme Almanya ya iadeli taahhütlü mektupla yap lan tebligat; 1965 Lahey Tebligat Sözleflmesinde öngörülen do rudan posta yoluyla tebligat kabul etmemesi sebebiyle Almanya ya yap lacak tebligatlar n merkezi makamlar vas tas yla yap lmas Tebligat Kanunu md. 25 Hannover de bulunan Türk vatandafl na konsolosluk taraf ndan tebligat yap lmas ; tebli e iliflkin evrak n konsoloslukta bulundu una iliflkin ihtar n yap lmam fl olmas ; otuz gün içinde konsoloslu a baflvurulmad takdirde tebligat n yap lm fl say laca ihtar n içeren bildirimin muhataba o ülkenin izin verdi i yöntemle gönderilmemifl olmas Tebligat Kanunu md. 25 Türkiye den Hollanda ya yap lan tebligat; Türk vatandafll n yitirip Hollanda vatandafl olan kifliye Türk konsoloslu u taraf ndan tebligat yap lamamas IX. M LLETLERARASI ST NABEYE L fik N KARARLAR HUMK md. 343 Türkiye de aç lan tapu kayd n n iptali davas nda Almanya da bulunan kiflinin yemin ettirilmesi; Almanya ile Türkiye aras ndaki adlî yard mlaflma antlaflmas hükümlerinin uygulanmas Hukuk Usulüne Dair Sözleflme md. 8, md. 14 Türkiye de aç lan boflanma ve nafaka davas nda Fransa da bulunan tan klar n ifadesinin Strazburg daki Türk konsolosluk memuru taraf ndan al nmas Hukuk Usulüne Dair Sözleflme Almanya ile Türkiye Aras ndaki Adlî Yard mlaflma Antlaflmas Usule lex fori nin uygulanmas ; tan n, Türkiye ile aras nda milletleraras istinabe antlaflmas bulunmayan ülkede oturmas halinde HUMK un 256. maddesinin uygulanmas ; Almanya ile Türkiye aras nda adlî yard mlaflma antlaflmas bulundu undan ve Almanya ile Türkiye Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleflmesine taraf oldu undan istinabe iflleminin antlaflma hükümlerine göre yerine getirilmesi...128

17 XIX 4. Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleflmesi Türkiye de aç lan boflanma davas nda HUMK un 256. maddesine istinaden spanya da bulunan tan n cevaplar n tahriren bildirebilmesi için tan n bulundu u ülke ile Türkiye aras nda milletleraras istinabeye iliflkin bir antlaflman n olmamas spanya ile Türkiye aras nda adlî yard mlaflma antlaflmas n n olmas ve her iki ülkenin de Hukuk Usulüne Dair Sözleflmeye taraf bulunmas sebebiyle spanya da bulunan tan n milletleraras istinabe yoluyla dinlenmesi Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleflmesi Türkiye de aç lan davada HUMK un 256. maddesine istinaden yurt d fl nda bulunan tan n cevaplar n tahriren bildirebilmesi için tan n bulundu u ülke ile Türkiye aras nda milletleraras istinabeye iliflkin bir antlaflman n olmamas ; tan klar n bulundu u Almanya ile Türkiye aras nda iki tarafl adlî yard mlaflma antlaflmas n n bulunmas ve her iki ülkenin Hukuk Usulüne Dair Sözleflmeye taraf olmas sebebiyle istinabe iflleminin antlaflmalara göre yerine getirilmesi Ü ç ü n c ü B ö l ü m TÜRK VATANDAfiLI I KANUNUNA L fik N KARARLAR I. TÜRK VATANDAfiLI ININ KAZANILMASINA L fik N KARARLAR say l TVK md. 13 Vatandafll k kanunlar n n zaman itibariyle uygulanmas ; evlenme yoluyla Yunan vatandafll n kazanan Marya Deliyani nin Türk vatandafll n n kaybettirilmesi TVK md. 6-7 Türk vatandafl kad nla evli bulunan ve ODTÜ den mezun olan Ürdün vatandafl n n durumunun güvenlik bak m ndan sak ncal görülmesi sebebiyle Türk vatandafll na al nma talebinin reddedilmesi TVK md. 6-7 Türk vatandafl ile evli olan Frans z vatandafl n n Türk vatandafll na geçme talebinin Bakanlar Kurulunun gizli yönergesinde Türkiye de ikamet etme flart aranmas sebebiyle reddedilmesi...142

18 XX 4. TVK md. 7 Türk vatandafl ile 1964 y l ndan beri evli olan Alman vatandafl n n istisnai yoldan vatandafll a al nma talebinin Bakanlar Kurulunun yönergesinde aran lan Türkiye de ikamet flart n n yerine getirilmemesi sebebiyle reddedilmesi TVK md. 7(b) Türk vatandafl kad nla evlenme suretiyle Türk vatandafll n da kazanan Alman erke in ad ve soyad n n Türkçe olmas zorunlulu unun bulunmamas TVK md Türk vatandafll na al nma baflvurusuna altm fl gün içinde cevap verilmemesi; Türk vatandafll na al nma talebine iliflkin olan haz rl k vearaflt rma aflamas nda bulunan ifllemlerin idarî yarg denetimine tabi tutulmamas ; vatandafll kla ilgili kesin ve yürütülmesi zorunlu ifllemlerin dava konusu olmas TVK md. 11 Sa l k Bakanl nezdinde sözleflmeli t p doktoru olarak çal flan ve güvenlik bak m ndan sak ncal olan yabanc n n vatandafll k baflvurusunun reddedilmesi II. TÜRK VATANDAfiLI ININ KAYBINA L fik N KARARLAR TVK md. 22 Çifte vatandafll k izni; Norveç vatandafll na geçen kiflinin Türk vatandafll n muhafaza etmek için yetkili makamlara baflvuruda bulunmas TVK md. 24 Suriye uyruklu olan ve mallar na el konulan kiflinin Türk vatandafll na al nma karar n n iptali; Bakanlar Kurulunun çok gizli iflaretli vatandafll k kanunlar n n uygulanmas na iliflkin yönergesinde tafl nmazlar na el konulan Suriye vatandafllar n n el koyma karar kald r l ncaya kadar Türk vatandafll n kazanma taleplerinin kesinlikle reddedilmesine iliflkin hükmün bulunmas TVK md. 25 Behice Boran Hatko nun Türk vatandafll n kayb ; Türk vatandafll n n kaybettirilmesine iliflkin Bakanlar Kurulu karar na karfl Anayasa Düzeni Hakk nda Kanun uyar nca dava aç lmas n n yasaklanmas...150

19 XXI 4. TVK md. 25 (a) Evlenme yoluyla Suriye vatandafll n kazanan kiflinin Türk vatandafll n n kaybettirilmesi; Suriye vatandafll na geçme iste ine delâlet edecek herhangi bir delilin yoklu u; kad n n, Suriye vatandafll n kendi iste iyle mi yoksa Suriye vatandafll k kanunu uyar nca iradesi d fl nda m kazand n n tespit edilmesi zarureti TVK md. 25 (a) 1952 y l nda Frans z baba ve Türk anneden Türkiye de do an kiflinin izin almadan Frans z vatandafll na geçti i gerekçesiyle Türk vatandafll n n kaybettirilmesi TVK md. 25 (a) Türk vatandafl n n izin almadan 1980 y l nda sveç vatandafll na geçmesi; çifte vatandafll a izin veren hükümlerden yararlanmak amac yla yapt baflvurunun reddedilmesi TVK md. 25 (a) Yetkili makamdan izin almadan 1999 y l nda yemin ederek ABD vatandafll n kazanan Safa Merve Kavakç n n durumunun idare taraf ndan re sen tespit edilmesi üzerine Bakanlar Kurulu karar yla Türk vatandafll n n kaybettirilmesi TVK md. 25 (ç) Suriye de bulunan ve askerlik yapmayan kifliye Resmî Gazete ile yurda dönüp askerlik hizmetini yerine getirme ça r s n n yap lmas ; bu ça r ya uymamas üzerine Bakanlar Kurulunca Türk vatandafll n n kaybettirilmesi TVK md. 25(ç) Yurt d fl na hiç ç kmam fl ve pasaport almam fl kiflinin Türk vatandafll n n kaybettirilmesi; askerlik ça r s n n, Resmî Gazete ye verilen ilanla yap lmas TVK md. 25 (ç) Askerlik ça r s n n Resmi Gazeteye verilen ilan ile yap lmas ; mazeretin, kaybettirme karar n n verilmesinde sonra Zürih konsoloslu una bildirilmesi TVK md. 25 (ç) Yurt d fl nda bulunan kifliye Resmi Gazete de yay nlanan ilanla yap lan askerlik ça r s na uymad gerekçesiyle Türk vatandafll n n kaybettirilmesi...172

20 XXII 12. TVK md. 25 (ç) Yurt d fl nda bulundu u kesin olmad halde askerlik ça r s na mazeretsiz olarak uymad gerekçesiyle Türk vatandafll n n kaybettirilmesi TVK md. 25 (ç) Yurt d fl na hiç ç kmam fl kiflinin Resmî Gazete de yap lan ilanla askere ça r lmas ve ça r ya uymamas sebebiyle Türk vatandafll n n kaybettirilmesi TVK md. 25 (ç) Yurt d fl nda bulunan Türk vatandafl na askerlik ça r s n n Resmî Gazete ye verilen ilan ile yap lamamas ; askerlik ça r lar n n Türk konsoloslu u taraf ndan kiflinin bilinen adresine yap lmas TVK md. 25 (ç) Almanya da oturan kifliye askerlik ça r s n n Resmî Gazete ile de il Almanya daki Türk konsoloslu u vas tas yla yap lmas zarureti TVK md. 25 (d) Sevk s ras nda yabanc ülkeye kaçan kiflinin Türk vatandafll n n kaybettirilmesi; vatandafll k hakk n n flahsa ba l haklardan olmas sebebiyle eflin dava açamamas TVK md. 25 mülga (g) Devlet aleyhine yurt d fl nda suç iflleyen kiflinin Türk vatandafll n n TRT ve Resmî Gazete ile ilan yoluyla, yurt d fl adresine D fliflleri Bakanl ; bilinen yurt içi adresine valilik kanal yla duyurular yap ld ktan sonra kaybettirilmesi TVK md. 25 mülga (g) Yurt d fl nda devlet aleyhine suç iflleyen ve hakk nda s k yönetim mahkemesinde kamu davas aç lan, s k yönetimin kalkmas üzerine dava dosyas a r ceza mahkemesine gönderilen, yurt d fl nda bulunmas sebebiyle ceza davas n n sonuçland r lmas na olanak bulunmayan kiflinin vatandafll n n kaybettirilmesi TVK md. 29 Ç kma izni alarak Türk vatandafll ndan ayr lan kiflinin isim tashihi davas nda Türk vatandafllar ile ayn muameleye tabi tutulmas TVK md. 29 zin alarak Türk vatandafll ndan ç kan pembe kart sahibi kiflilerin mirasç lar n n veraset ilam taleplerinde Türk vatandafllar ile ayn muameleye tabi tutulmas...187

21 XXIII 21. TVK md. 35 Türk vatandafll ndan ç kar lanlar n mallar n n tasfiye edilmesi; tasfiyeye tabi mallar n mirasç lara intikal etmemesi TVK md. 35/IV Türk vatandafll ndan ç kar lan kiflinin bir daha Türk vatandafll n kazanamamas ; nüfus kayd nda Bakanlar Kurulu karar ile vatandafll ktan ç kar lm flt r kayd n n bulunmas ; Türk vatandafll ndan ç kar lan kiflinin evlenmekle yeniden Türk vatandafll n kazanamamas III. TÜRK VATANDAfiLI ININ SPATI VE YARGI YOLUNA L fik N KARARLAR TVK md. 38 Cenevre Baflkonsoloslu u taraf ndan onayl etabl belgesinin sahteli inin herhangi bir flekilde kan tlanamamas sebebiyle geçerli say lmas ; bu belge do rultusunda ilgilinin Lozan Antlaflmas ve Ankara Mukavelenamesi hükümleri uyar nca Türk vatandafl oldu unun kabul edilmesi TVK md y l nda Bakanlar Kurulu karar ile Türk vatandafll ndan ç kar lan Naz m Hikmet in nüfus sicil kay tlar na Türk vatandafll ndan ç kar ld na iliflkin kayd n düflülmemifl olmas ; 2002 y l nda MERN S projesi kapsam nda farkedilen bu durumun idarece düzeltilmesi ve Naz m Hikmet in nüfus kayd n n silinmesi TVK md , md Hatay Antlaflmas na göre Türk vatandafl olma koflullar n tafl mayan ve Bakanlar Kurulu taraf ndan Türk vatandafll na al nd na dair bir karar bulunmayan kiflinin, 1942 y l nda nüfusa kaydolunmas n n ve kendisine nüfus cüzdan verilmesinin Türk olma sonucunu do urmamas ; bu flekilde nüfusa düflürülen kay tlar n gerçe i yans tmamas ; gerçe e ayk r nüfus kayd n n düzeltilmesi TVK md Mernis do um tutana ; adlî ve idarî mahkemelerin Türk vatandafll n n mevcudiyetine iliflkin kararlar aras ndaki çeliflkinin giderilmesi...199

22 XXIV 5. TVK md. 39 Mirasç n n miras b rakan baban n ölüm tarihinde vatandafll ktan ihraç edildi i iddias ; mirasç n n Türk vatandafl olup olmad n n çiflleri Bakanl taraf ndan tespit edilmesi TVK md. 40 Türk vatandafll n n tespitinin mümkün olmamas na iliflkin çiflleri Bakanl karar ; Türk vatandafll na al n lan tarihin tespitine yönelik davan n idarî yarg da de il adlî yarg da çözümlenmesi TVK md. 41 Asliye hukuk mahkemesi taraf ndan kiflinin Türk vatandafll hakk nda tereddüde düflülmesi; Dan fltay d fl ndaki yarg organlar taraf ndan kiflinin Türk vatandafl olup olmad hususunda tereddüde düflülmesi halinde bu hususun çiflleri Bakanl ndan sorulmas TVK md Evlenme yoluyla Türk vatandafll n n kazan lmas nda beyan n flekli; evlenme s ras nda evlenme beyannamesinin sol alt köflesine Türk vatandafll na geçiyorum fleklinde flerh konulup imzalanmas ; Bakanlar Kurulu karar ndaki maddî hatan n düzeltilmesi TVK md. 45 Adresi bilinmeyenler için, Türk vatandafll n n kaybettirilmesine iliflkin karara karfl dava açma süresinin, karar n Resmi Gazete de ilan ndan itibaren bir y l n sonunda ifllemeye bafllamas TVK Ek md. 2 Türk anadan do an ve do umla Türk vatandafll n kazanamayan küçüklerin nüfusa yaz lmas, anne veya baban n aile siciline yaz lma iflleminin idarî nitelikte bir ifllem olmas D ö r d ü n c ü B ö l ü m YABANCILAR HUKUKUNA L fik N KARARLAR I. YABANCILARIN TÜRK YE YE G R fi, KAMET VE SEYAHETLER NE L fik N KARARLAR Pasaport Kanunu md. 5-7, Y SHK md. 24 Vize süresi bitti i halde Türkiye de kalmaya ve izinsiz olarak çal flmaya devam eden yabanc lar için cezal ikamet harc al nmas...225

23 XXV 2. Pasaport Kanunu md. 14/A Disiplinsizlik sebebiyle subayl k görevinden al nan kifliye hususî damgal pasaport verilmemesi Pasaport Kanunu md. 22 Genel güvenli e ayk r faaliyette bulunan kifliye pasaport verilmemesi; tahliye olduktan sonra genel güvenli i bozucu faaliyetlere kat ld na iliflkin somut delillerin olmamas, soyut ifadelere dayan larak pasaport talebinin reddedilememesi Y SHK md. 3 ngiliz vatandafl na verilen ikamet tezkeresine Türkiye de daimî oturan yabanc lardan olmad yolunda flerh konulmas iflleminin hukuka ayk r olmas Y SHK md. 7 Pasaport Kanunu md. 8/5 stanbul daki ran slam Cumhuriyeti Baflkonsoloslu unun iflgali olay na kat lan ve güvenlik kuvvetlerinin ikazlar na ra men eylemlerine devam eden ran vatandafl n n ikamet tezkeresi talebinin reddedilmesi Y SHK md. 7 Irak istihbarat ile irtibat bulunan Irak vatandafl n n ikamet izni talebinin reddedilmesi Y SHK md. 7 Kaçakç l k suçundan cezaland r lan ran vatandafl n n daha önce s n rd fl edilerek yurda girmesi yasaklanan kifliler aras na al nmas sebebiyle Türkiye ye giriflinin yasaklanmas Y SHK md. 7 H ristiyanl k propagandas yapan Amerikan vatandafl n n Türk kanun veya örf adetleriyle telif edilemeyecek durumda olmas sebebiyle ikamet izninin yenilenmemesi Y SHK md. 7, md. 19 Pasaport Kanunu md. 8 H ristiyanl k propagandas yapan Avustralya vatandafl n n ikamet tezkeresinin iptali ve s n rd fl edilmesi Y SHK md. 7 Van da otel açma izni almak için baflvuran Victor Bedoian n çal flma meflruhatl ikamet izninin bulunmamas ve çal flma izni talebinin reddedilmesi; çal flma ve ikamet izni olmayan yabanc n n otel açma izni talebinin reddedilmesi...237

24 XXVI II. YABANCILARIN SINIRDIfiI ED LMES NE L fik N KARARLAR 1. Y SHK md. 19 zin almadan Türkiye de çekim yapan sveç televizyon ekibinin s n r d fl edilmesi Y SHK md. 19 Döviz kaçakç l suçundan mahkûmiyeti bulunan yabanc n n s n r d fl edilmesi Y SHK md. 19 Güvenlik kuvvetleri aleyhine gerçek d fl propaganda yapan Alman ARD muhabiri ve serbest gazetecinin s n r d fl edilmesi Y SHK md. 19 Gaziantep te H ristiyanl k propagandas yapan ABD vatandafl n n Türk kanun, örf ve adetleriyle, siyasî icabatla telif edilemeyecek durumda bulunmas sebebiyle s n r d fl edilmesi III. YABANCILARIN TÜRK YE DE ÇALIfiMA HAKLARINA L fik N KARARLAR Y SHK md. 15 Mülga 2007 say l Kanun Yunan vatandafl n n o luna Türkiye de dükkan açaca gerekçesiyle tahliye davas açmas ; vilayet ve kaza merkezlerinde yabanc lar n dükkan açabilmesi Y SHK md. 16 Yabanc iflçi çal flt rd n n bildirilmemesinin Y SHK göre herhangi bir cezaî yapt r ma ba lanmamas ; cezaî yapt r m n izinsiz çal flan yabanc lara iliflkin olmas Anayasa md. 16, md. 46 Avrupa kamet Sözleflmesi Yabanc lar n çal flma hakk n n s n rlanmas ; yabanc lar n çal flma hakk n n yönetmelik hükmü ile s n rlanmas ; yabanc uyruklu personelin özel krefl ve çocuk slahevlerinde çal flamayaca na iliflkin yönetmelik hükmünün iptal talebi Kübana Gazinosunda artist olarak çal flmas için, çal flma ve ikamet izni verilen Polonya vatandafl n n bu izinlerin uzat lmas na iliflkin talebinin reddine karar verirken, idareni, nesnel ve inand r c nedenlere dayanmamas...255

25 XXVII 5. Yüksekö retim Kurumu Kanunu md. 34 Fahri araflt rma görevlisi yabanc hekime döner sermayeden ödeme yap lamamas Yüksek Ö retim Kurumu Kanunu md. 34 Yabanc uyruklu sözleflmeli ö retim eleman na Maliye Bakanl vizesi olmadan görev yapt döneme iliflkin olarak ücret ödenememesi Devlet Memurlar Kanunu md. 48 Almanya ya iflçi olarak giden, vizesini yenilettiremeyince biraz daha kalabilmek için iltica iste inde bulunan kiflinin memuriyete baflvurmas ; çifte tabiyetin devlet memurlu una engel teflkil etmemesi Yüksek Ö retim Kurumu Kanunu; Türkiye deki Yüksekö retim Kurumlar na Yabanc Uyruklu Ö rencilerin Baflvurma S nav ve Yerlefltirilmelerine liflkin K lavuz Türk vatandafl olan çift uyruklular n yabanc uyruklu ö renci s nav na al nmamas ; bunlar n Türkiye deki ifllemleri aç s ndan Türk vatandafll klar n n esas al nmas Devlet Memurlar Kanunu md. 48 Polis memurunun yabanc yla evlenmesinin memuriyetine engel teflkil etmemesi; emniyet teflkilat na iliflkin mevzuatta yabanc larla evlili i yasaklayan bir kural n bulunmamas Türk Soylu Yabanc lar n Türkiye de Meslek ve Sanatlar n Serbestçe Yapabilmelerine Kamu Özel Kurulufl veya flyerlerinde Çal flt r labilmelerine liflkin 2527 Say l Kanun 2527 say l Kanun dan önceki dönem; Türk soylu yabanc lar n Türkiye de çal flma haklar Türk Soylu Yabanc lar n Türkiye de Meslek ve Sanatlar n Serbestçe Yapabilmelerine liflkin Kamu Özel Kurulufl veya flyerlerinde Çal flt r labilmelerine liflkin 2527 say l Kanun KKTC uyruklu ve Türk soylu kiflinin fi. Etfal Hastanesinde fahri asistan olarak çal flmas sebebiyle sosyal güvenlik haklar ndan yararland r lmas ; fahri asistan olarak çal fl p ücret almaman n iflveren ile olan iliflkinin hizmet akti niteli ini ortadan kald rmamas Yabanc lar n Çal flma zinleri Hakk nda Kanun md. 5-6 Çal flma izni süresinin, yabanc ile yap lan hizmet sözleflmesinin süreli veya süresiz nitelikte oldu unun tespitinde esas al n p al namayaca meselesi...274

26 XXVIII IV. YABANCILARIN TÜRK YE DE TAfiINMAZ MAL ED NMELER NE L fik N KARARLAR Tapu Kanunu md. 35 Mültecilerin Türkiye de tafl nmaz mal iktisab ; Türkiye de üç y ldan fazla kalan mültecinin mütekabiliyet ilkesinden muaf tutulmas Vak flar Kanunu; Yabanc Cemaat Vak flar n n Tafl nmaz Mal Edinmeleri, Bunlar Üzerinde Tasarrufta Bulunmalar ve Tasarruflar Alt nda Bulunan Tafl nmaz Mallar n Bu Vak flar Ad na Tescil Edilmesi Hakk nda Yönetmelik. Surp Haç Ermeni Kilisesi Vakf ad n kullanan davac özel ö retim kurumunun Türkiye de faaliyette bulunan cemaat vak flar listesine al nmamas sebebiyle ad na tafl nmaz mal tescil edilip edilmeyece i...280

27 XXIX K I S A L T M A L A R AG : Aktiengesellschaft BAT DER : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi CD : Yarg tay Ceza Dairesi D DDK : Dan fltay darî Dava Daireleri Kurulu E. : Esas f. : F kra GmbH : Gesellschaft mit beschränkter Haftung HD : Yarg tay Hukuk Dairesi http : hyper text transfer protocol HUMK : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu K : cra ve flas Kanunu TO : stanbul Ticaret Odas K. : Karar md. : Madde MK : Medenî Kanun MÖHUK : Milletleraras Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakk ndaki Kanun MTO : Milletleraras Ticaret Odas ODTÜ : Orta Do u Teknik Üniversitesi RG : Resmî Gazete s. : Sayfa T. : Tarih TCK : Türk Ceza Kanunu TTK : Türk Ticaret Kanunu TVK : Türk Vatandafll Kanunu VGF : Vatandafll a Girifl Formu www : World Wide Web YASA : Yasa Hukuk Dergisi Y SHK : Yabanc lar n kamet ve Seyahatleri Hakk ndaki Kanun YKD : Yarg tay Kararlar Dergisi

stanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan

stanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan I Prof. Dr. Nuray EKfi stanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan Pratik Çal flma Kitab KANUNLAR HT LÂFI KURALLARINA M LLETLERARASI USUL HUKUKUNA VATANDAfiLIK

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR III V XV GİRİŞ I. Yabancılar Hukukunun Konusu 1 II. Yabancı Kavramı 1 III. Yabancılara İlişkin Mevzuat 5 A. Türk Yabancılar Yasasının Yokluğu 5 B. İltica

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Derleyen Prof. Dr. NURAY EKŞİ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Uluslararası Çocuk Kaçırma

Detaylı

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANLAfiMALARI C LT II K TARAFLI ANLAfiMALAR Konsolosluk Anlaflmalar Adlî Yard m, Tan ma-tenfiz ve Teminat Anlaflmalar Prof. Dr. Aysel ÇEL KEL Doç. Dr. Günseli ÖZTEK N Arafl. Gör.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v ÖNSÖZ...vi Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun... 3 İkinci Bölüm VASİYETNAMENİN

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA BOfiANMA DAVALARI VE YABANCI UNSURLU DAVALAR II Harun BULUT Yay n No : 1764 Hukuk Dizisi : 796 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-660 - 5 Copyright

Detaylı

Yay n No : 1571 Hukuk Dizisi : 700. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL

Yay n No : 1571 Hukuk Dizisi : 700. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANLAfiMALARI C LT I ÇOK TARAFLI ANLAfiMALAR Aile ve fiahs n Hukukuna liflkin Anlaflmalar Miras Hukukuna liflkin Anlaflmalar Yarg Ba fl kl, Diplomatik liflkiler ve Konsolosluklara

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

TÜRK M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

TÜRK M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Prof. Dr. Aysel ÇEL KEL stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku E. Ö retim Üyesi Prof. Dr. Cemal fianli stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Ö retim Üyesi TÜRK

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA Av. Osman OY II Yay n No : 2011 Hukuk Dizisi : 937 1. Bas A ustos 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-905 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat

Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası

Detaylı

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan VATANDAfiLIK HUKUKUMUZDA TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES II III Yay n No : 1989 Hukuk Dizisi :

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA VELAYET (ÇOCUKLA K fi SEL L fik KURULMASI) VE NAFAKA DAVALARI II Harun BULUT Yay n No : 1765 Hukuk Dizisi : 797 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 -

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ

Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ VE PROBLEMİN ORTAYA KONULMASI...1

Detaylı

KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 ONSEKİZ YAŞINI TAMAMLADIKTAN SONRA DOĞUMA İLİŞKİN YURT DIŞINDAN

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU I Herkes İçin Hukuk: 4 BOŞANMANIN HUKUKİ NETİCELERİ NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU Av. Osman OY II Yay n No : 2013 Hukuk Dizisi : 939 1. Bas Ocak 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-906

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

MÜLTEC LERE VE SI INMACILARA L fik N MEVZUAT

MÜLTEC LERE VE SI INMACILARA L fik N MEVZUAT MÜLTEC LERE VE SI INMACILARA L fik N MEVZUAT Prof. Dr. Nuray EKfi stanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Baflkan Yay n No : 2272 Hukuk Dizisi : 1078 1. Bas -

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Arafl. Gör. C. Salih fiah N Z Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi TÜRK MEDEN HUKUKUNDA ZARUR MECRA RT FAKI Ya r g t a y n ç t i h a t l a r i l e B i

Detaylı

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA I Herkes İçin Hukuk: 11 İCRA HUKUKU KAPSAMINDA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA Avukat Osman OY II Yay n No : 2113 Hukuk Dizisi : 991 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-031 - 2 Copyright

Detaylı

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI i Prof. Dr. Süheyl DONAY Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI Anayasa Mahkemesi, Yarg tay ve Dan fltay Kararlar le Karfl laflt rmal Olarak ii Yay n No : 1999 Hukuk Dizisi : 933 1. Bas Haziran 2008

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM DOĞAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.06.2009 Sayı: 2009/82 Ref: 4/82

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.06.2009 Sayı: 2009/82 Ref: 4/82 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.06.2009 Sayı: 2009/82 Ref: 4/82 Konu: TÜRKĐYE DE SANAYĐ TESĐSĐ YATIRIMI YAPAN YABANCILARA DA TÜRK VATANDAŞI OLABĐLME ĐMKANI SAĞLAYAN 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Yay n No : 1369 Hukuk Dizisi : 579. 1. Bas - Temmuz 2003 - STANBUL

Yay n No : 1369 Hukuk Dizisi : 579. 1. Bas - Temmuz 2003 - STANBUL I Aykut AYDO AN M LLETLERARASI TAHK M KANUNU KAPSAMINDA CEREYAN EDEN TAHK M USULÜ II Yay n No : 1369 Hukuk Dizisi : 579 1. Bas - Temmuz 2003 - STANBUL ISBN 975-295 - 250 - X 5846 say l ve 2936 say l Fikir

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR HA Aracılık HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR Sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin olarak, sermaye piyasası aracını ihraç eden (kısaca ihraçcı) ile aracı

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Haziran 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27272 Türkiye ĠĢ Kurumundan: ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģverenin ödeme

Detaylı

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR V VII XIX 1. GİRİŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1 I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI 1 A. Senet 1 B. Hak 2 C. Hak İle Senedin Kaynaşması 3 II. KIYMETLİ EVRAKIN

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ DAYANAK Madde 1- Yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.02.2013

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı