A vansın sözlük anlamı, Alaca ına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A vansın sözlük anlamı, Alaca ına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme,"

Transkript

1 mali ÇÖZÜM 141 AVANSLARIN fiüphel L K VE DE ERS ZL K BOYUTU Altar Ömer ARPACI Maliye Bakanlı ı Gelirler Kontrolörü Manisa Vergi Dairesi Baflkanlı ı Grup Müdürü V. I G R fi A vansın sözlük anlamı, Alaca ına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme, öndelik olarak açıklanmıfltır. Uygulamada bir kısım ödemeler örne in ön ödeme, kaparo, pey akçesi avans kavramı içine dahil edilebilmektedir. Ticari ve zirai kazançların elde edilmesi tahakkuk esasına ba lanmıfl oldu undan belli flartlar altında ifllemin karflılı ını teflkil eden bedelin tahsil edilemeyece inin kesinleflmesi(de ersiz alacak) veya böyle bir ihtimalin ortaya çıkması(flüpheli alacak) durumunda daha önce hasılat olarak kayıtlara intikal ettirilen fakat nihai anlamda gelir olarak do mayan bu tutarın, do rudan ya da karflılık ayırarak zarara intikal ettirilmesi suretiyle de vergi adaleti sa lamıfltır. Bu makalemizde avansların flüphelilik ve de ersiz alacaklar karflısındaki durumu irdelenmeye çalıflılacaktır. II AVANSLAR Tek Düzen Hesap Planı içinde verilifl ya da alınıfl amaçlarına göre flu hesaplar kurgulanarak yer almıfl bulunmaktadır. Verilen Avanslar : 159 Verilen Siparifl Avansları Hesabı (stok kalemlerine yönelik verilen) 179. Tafleronlara Verilen Avanslar Hesabı 195. fl Avansları Hesabı (iflletme adına mal ya da hizmet alımı yapacaklara verilen)

2 142 mali ÇÖZÜM 196. Personel Avansları da Hesabı tahsili flüpheli (yönetici memur ya da iflçilere verilen) daha önce hasılat yazılması gerekip hale gelen alaca ın gerekmedi i hususunu gündeme getirmifltir Verilen Avanslar Hesabı (maddi duran varlıklara yönelik verilen) 269. Verilen Avanslar Hesabı (maddi olmayan duran varlıklara yönelik verilen) 279. Verilen Avanslar Hesabı (özel tükenmeye tabi varlıklara yönelik verilen) Alınan Avanslar : 340. Alınan Siparifl Avansları Hesabı (mal veya hizmet satıflına yönelik alınan) 349. Alınan Di er Avansları Hesabı 440. Alınan Siparifl Avansları Hesabı (uzun vadeli mal ya da hizmet satıflına yönelik alınan) 449. Alınan Di er Avanslar Hesabı III AVANSLARIN fiüphel ALACAK MÜESSESES KARfiISINDAK DURUMU Siparifl avansı fleklinde yapılan ödemeler mal teslimi veya hizmet ifası gerçekleflti inde mal veya hizmet bedeline karflılık yapılacak ödemelerden mahsup edilmektedir. Avansa konu mal veya hizmetin alınmasında zorluk çeken mükelleflerin söz konusu avansları için flüpheli ticari alacak karflılı ı ayırıp ayıramayacakları hususu tartıflma konusu olmufltur. Söz konusu tartıflma kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi tandanslıdır. Bu- Vergi Usul Kanununun amortismanlar bafllıklı üçüncü kısmının alacaklarda amortismanlar bafllıklı bölümünde düzenlenen flüpheli alacaklar, do rudan gider kaydedilebilen de- ersiz alacaklardan farklı olarak, karflılık ayrılmak suretiyle giderlefltirilebilmektedir. fiüpheli alacak müessesesi ile ilgili yasal düzenleme 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 323. maddesinde yer almakta olup. söz konusu maddede; "Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak flartıyla; 1. Dava veya ica safhasında bulunan alacaklar; 2. Yapılan protestoya veya yazılı ile bir defadan fazla stenilmesine ra men borçlu Tarafından ödenmemifl bulunan dava ve icra takibine de meyecek derecede küçük alacaklar; fiüpheli alacak sayılır. Yukarıda yazılı flüpheli alacaklar için de erleme gününün tasarruf de erine göre pasifte karflılık ayrılabilir. Bu karflılı ın hangi alacaklara ait oldu u karflılık hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karflılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder.

3 mali ÇÖZÜM 143 fiüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kâr-zarar hesabına intikal ettirilir. hükmüne yer verilmifltir. Kanun hükmünde de görülece i üzere bazı safhalarda bulunan alacaklar, karflılık ayırmak suretiyle gider yazılabilmekte ve böylece tahakkuk esasına göre elde edilmifl olmakla birlikte fiiliyatta elde edilmemifl olan gelirin vergilendirilmesinin önüne geçilmektedir. Karflılık ayrılabilmesinin birinci flartı olan "alaca ın ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olması" gerekti i 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 323. maddesinde 2365 sayılı kanunun ile yapılan de ifliklik sonucunda netlik kazanmıfltır. Bahsi geçen kanun de iflikli inin gerekçesi afla ıdaki gibidir. "Karflılık ayrılmak suretiyle, zarara intikal ettirilecek alaca ın ticari ve zirai faaliyetin elde edilmesi veya idamesi ile ilgili olması, di er bir flekilde ifade ile alaca ın daha önce hasılat hesaplana intikal ettirilmifl bulunması gerekmektedir. Buna ra men özel alacaklarını tahsil edemeyen bazı tacirlerin bunları ticari defterlerine ithal edip sonradan karflılık ayırmak suretiyle matrahlarını düflürdükleri görülmektedir. Bu konudaki vergi kaybını ve ihtilafları önlemek için, karflılık ayrılacak alaca ın ticari ve zirai kazancın elde edilmesi veya idamesi ile ilgili olma flartının madde metninde sarih bir flekilde belirtilmesi uygun görülmüfltür" Kanun gerekçesinden anlaflılaca ı üzere; iflletmeye ait ticari yada zirai kazancın elde edilmesi ve devamlılı ıyla ilgili olmayan flahsi alacaklar için flüpheli alacak karflılı ı ayrılamamakta ayrıca, iflletme bilançosuna kayıtlı olsa da flahsi kefalet ve teminatlardan do an alacaklar esas itibariyle flüpheli alacak kapsamı dıflında tutulmaktadır sayılı Kanunla yapılan de ifliklik gerekçesinden hareketle uygulamada Vergi daresi gerek vergi incelemelerinde gerekse muktezalarda, karflılı ında hasılat yazılmayan alacakların (örne in katma de er vergisi, avanslar) flüpheli alacak müessesesinden faydalanamayaca ı fleklinde ifllem yapmıfltır. Fakat bu uygulamanın tam zıttı yönünde yargı kararları ve görüfller önemli ölçüde mevcut olup bunlardan bir tanesi afla ıya alınmıfltır. Alaca ın ticari veya zirai kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili olması, alaca ın mutlaka daha önce gelir veya hasılat yazılan bir

4 144 mali ÇÖZÜM alacak olmasını gerektirmez. Ancak, alacak ile ticari veya zirai kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında do rudan bir illiyet ba ının olması gerekir. Örne in; hatır senedi niteli inde olan alacaklar gerçek ticari ifllemlerden do madı ı için flüpheli alacak uygulamasına konu edilemeyeceklerdir. Bu tür alacaklar için karflılık ayrılamamasının nedeni, alaca ın daha önce hasılat olarak kaydedilmemifl olması de il, gerçek ticari ifllemlerden do mamıfl olmasıdır. lke olarak kazancın oluflumunu etkilememifl yani daha önce tahakkuk esasına göre hasılat hesaplarına intikal ettirilmemifl bir alaca ın de ersiz veya flüpheli alacak yoluyla zarar yazılması genel kural olarak mümkün olmamakla beraber, alaca ın mutlaka hasılat hesaplarına geçirilmifl olması da flart de ildir. fiüpheli alacak uygulamasına konu alaca ın mutlaka mal ve hizmet satıflından kaynaklanmıfl olması gerekmez. Kaldı ki, ilgili madde de böyle bir flart da öngörülmüfl de ildir. Alaca ın ileride hasılat hesaplarına geçirilecek olması veya kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olması halinde de de ersiz ve flüpheli alacak uygulaması yapılabilecektir. Vergi daresi bu görüfle yapmıfl oldu- u son düzenleme ile oldukça yaklaflmıfltır. Tahsil edilemeyen katma de er vergisine karflılık ayrılıp ayrılamayaca ı konusundaki tartıflma ise Maliye Bakanlı ınca yayımlanan 334 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i ile sona erdirilmifl ve tahsil edilemeyen katma de er vergisi için flüpheli ticari alacaklar karflılı ı ayrılabilece i yönünde açıklama yapılmıfltır. Tebli in V inci bölümünde konuyla ilgili yapılan açıklama aynen flöyledir. Bakanlı ımıza yansıyan olaylardan, kredili mal veya hizmet satıflları üzerinden hesaplanan katına de er vergisinin tahsilinin flüpheli hale geldi i durumda karflılık ayrılıp ayrılamayaca ı hususunda tereddüde düflüldü- ü görülmüfltür. Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesinde bir alaca ın flüpheli alacak olarak de erlendirilmesinde aranılan flartlar gösterilmifltir. Katma de er vergisi, ekonomik faaliyetlerin do al bir sonucu olarak ortaya çıkan ve iflletmenin alıflları sırasında ödedi i, iflletme alacaklarının bir unsurunu teflkil eden ve do rudan do ruya mal (veya hizmet) tesliminden (veya ifasından) kaynaklanan bir alacaktır. Bu itibarla, katma de er vergisinden kaynaklanan alacak için flüpheli alacak karflılı ı ayrılabilmesi; yukarıdaki madde hükmünde yer alan flartların mevcut olması, alaca ın ilgili döne-

5 mali ÇÖZÜM 145 min kayıtlarına girmesi ve katma de- er vergisi beyannamelerinde beyan edilmesi halinde mümkün olacaktır. Sonuç olarak, tahsil edilemeyen katma de er vergisinden kaynaklanan alacak için flüpheli alacak karflılı ı ayrılabilmesi; Vergi Usul Kanununun 323. madde hükmünde belirtilen flartların mevcut olması durumunda mümkün olacaktır. Maliye Bakanlı ınca yapılan bu açıklama verilen siparifl avansları ile ilgili olarak satıcının mal teslimi veya hizmet ifasını yerine getirmedi i ve verilen avansın tahsil edilemedi i durumlar için de geçerlidir. Çünkü firma avans vermifl, fakat avansa konu malı veya hizmeti alamadı ı gibi verdi i avansı da geri almakta zorlanarak dava açmak veya icra takibine bafllamak durumunda kalmıfltır. Böylelikle ödenen tutar avans niteli ini kaybederek alelade alacak haline dönüflmüfltür. Faaliyet kapsamında ödenen ve tahsilinde flüphelilik bulunan sözkonusu tutarın flüpheli alacak kabul edilmesinde bir beis yoktur. IV AVANSLARIN DE ERS Z ALACAK BOYUTU De ersiz alacak müessesesi ile ilgili yasal düzenleme 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesinde yer almakta olup, söz konusu maddede; "Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar de ersiz alacaktır. De ersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf de erlerini kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler. flletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne giren de ersiz alacakları, gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler" hükmüne yer verilmifltir. Sözkonusu maddeden anlaflılaca ı üzere, kazai bir hükme(yargı kararı) veya kanaat verici bir belgeye göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar de ersiz alacak olarak kabul edilmektedir. De ersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf de erlerini kaybederler ve mukayyet (muhasebede kayıtlı) de erleriyle zarara geçirilerek(giderlefltirilerek) yok edilirler. fiüpheli alacaklar tahsil edilme ihtimali olan alacaklar oldu u halde, de- ersiz alacaklar tahsil edilme imkanı kalmayan alacaklardır. Bu nedenle bu alacaklar için karflılık ayırmaya gerek olmaksızın do rudan giderlefltirilirler. fiüpheli alacak karflılıklarında oldu u gibi de ersiz alacakların da ticari veya zirai kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili bulunması

6 146 mali ÇÖZÜM gerekir. flletme ile ilgisi olmayan alacakların di er flartları haiz olması durumunda dahi de ersiz alacak olarak de erlendirilerek dönem kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün de ildir. fiüpheli alaca ın aksine de ersiz alacak olarak de erlendirilen alaca ın, bilanço veya iflletme hesabı esasına göre defter tutan iflletmelere ait olmasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Avansların de ersiz alacak kabulü öncelikle avansın bir alacak oldu u kabulünden geçer. Avansın sözlük anlamı da Alaca ına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme, öndelik oldu undan avansın alaca ın bir kısmı oldu u ortaya çıkmaktadır. Alınan avanslar tek düzen muhasebe sisteminde kısa vadeli yabancı kaynak ve uzun vadeli yabancı kaynaklar arasında izlenmektedir yani bir borç kalemidir. Bunun zıttında verilen avanslarında bir alacak kalemi oldu u ortaya çıkmaktadır. Bilanço esasında defter tutan iflletmeler, Vergi Usul Kanunu nun 322 nci maddesinde yer alan flartları haiz olmaları nedeniyle de ersiz hale gelen avanslarını 689 Di er Ola andıflı Gider ve Zararlar Hesabı na aktararak dönem kazancının tespitinde dikkate alacaklardır. flletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler de ersiz hale gelen avansları, gider yazmak yoluyla yok ederler.

FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN ŞÜPHELİ ALACAK SORUNU HALEN DEVAM EDİYOR. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Eylül 2014 sayısında yayınlanmıştır.

FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN ŞÜPHELİ ALACAK SORUNU HALEN DEVAM EDİYOR. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Eylül 2014 sayısında yayınlanmıştır. FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN ŞÜPHELİ ALACAK SORUNU HALEN DEVAM EDİYOR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Eylül 2014 sayısında

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Tarih : 21/02/2013 Sayı : 11395140-019.01-257 Konu : Kısa mesaj ile gelen kodu üye işyerlerinde kullanarak

Detaylı

Döviz Cinsinden Avanslarda Değerleme

Döviz Cinsinden Avanslarda Değerleme Fethi Aygün Eskişehir Vergi Dairesi BAŞKANI I. Giriş Döviz Cinsinden Avanslarda Değerleme Ticari hayatta yapılan işin veya ticari hayatın bir gereği olarak sıkça avans ödemesi yapılmaktadır. Tek düzen

Detaylı

ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ

ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere katma değer vergisi (KDV), üretimin ilk aşamasından başlayıp mal ve hizmetlerin nihai tüketiciye

Detaylı

DENET DUYURU. Teminatlı alacaklarda bu uygulama teminattan geri kalan yani teminata bağlı olmayan alacak kısmı için mümkündür.

DENET DUYURU. Teminatlı alacaklarda bu uygulama teminattan geri kalan yani teminata bağlı olmayan alacak kısmı için mümkündür. Duyuru Tarihi : 07.09.2010 Duyuru No : 2010/058 Yayımlandığı Yer : LEBİB YALKIN DERGİSİ / EYLÜL 2010 / SAYI : 81 / Sayfa : 14-23 Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir AVANS veya BORÇ PARA VERİLMESİNDEN KAYNAKLANAN

Detaylı

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com Murat ATAMER Serbest Muhasebeci Mali Müşavir murat.atamer@atamerac.com MUĞLA

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri 16 Ocak 2012 Ankara HiltonSa Ajanda 13:30-13:45 Kayıt ve Kahve 13:45-13:50 Açılış Konuşması Niyazi Çömez, Vergi Hizmetleri Sorumlu Ortağı, Deloitte 13:50-14:40 Dönem Sonu

Detaylı

DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR?

DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR? DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR? Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2010. Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2010. Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar Vergide Gündem Tax Agenda Ekim/October 2010 Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar Levent Atakan fiüpheli ticari alacak karfl l klar ve de ersiz alacaklarda gelinen son nokta Melike K l nç English translation

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 11/04/2014 Sayı : 62030549-125[6-2012/56]-864 Konu : Tahsil edilemeyen hasılata

Detaylı

TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU İbrahim ERCAN* 1. GİRİŞ İşletmelerin sınırsız olarak kabul edilen ömrü, muhasebenin temel kavramlarından dönemsellik

Detaylı

MUHASEBE. Tanım = Mali nitelikteki olayları. Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir.

MUHASEBE. Tanım = Mali nitelikteki olayları. Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir. 1 MUHASEBE Tanım = Mali nitelikteki olayları Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir. 2 Kaydetme = Muhasebe, para ile ifade edilebilir olayları düzenleyip, belirlenen kurallar içinde

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU ÖNERİLERİ TÜSİAD GÖRÜŞ DOKÜMANI

VERGİ USUL KANUNU ÖNERİLERİ TÜSİAD GÖRÜŞ DOKÜMANI VERGİ USUL KANUNU ÖNERİLERİ TÜSİAD GÖRÜŞ DOKÜMANI 12 EKİM 2011 VERGİ USUL KANUNU İLGİLİ MADDE DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ VUK 3 A) Vergi kanunlarının uygulanması: Bu Kanunda kullanılan "Vergi Kanunu" tabiri işbu

Detaylı

BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI 1. KONU: Mükellefler, değişik amaçlarla, belli bir dönem veya dönemlere

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR 1. KONU: Bilindiği üzere, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında

Detaylı

KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ?

KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? 1. KONU: Kurumların aktiflerinde bulunan taşınmaz ve iştirak hisselerinden sağladığı

Detaylı

İCRA VE İFLAS KARŞISINDA TİCARİ ALACAKLAR; NİTELİĞİ, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI

İCRA VE İFLAS KARŞISINDA TİCARİ ALACAKLAR; NİTELİĞİ, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI İCRA VE İFLAS KARŞISINDA TİCARİ ALACAKLAR; NİTELİĞİ, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOĞLU ÖZET Artan rekabet koşullarında işletmeler, ticari faaliyetlerini sürdürmek, sektördeki işletmelerle

Detaylı

- Döviz cinsinden bedel kısmen veya tamamen sonraki tarihlerde tahsil ediliyorsa tahsilin yapıldığı dönemdeki kur farkı üzerinden katma değer vergisi

- Döviz cinsinden bedel kısmen veya tamamen sonraki tarihlerde tahsil ediliyorsa tahsilin yapıldığı dönemdeki kur farkı üzerinden katma değer vergisi Kur Farkları Bilindiği üzere, kur farkları konusu yıllardır maliye ile mükellefler arasında sorun olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Konuyla ilgili genel uygulama, genellikle kur farkları ile ilgili

Detaylı

KUR FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU R A P O R 07/34-35-36-37-38 15 AĞUSTOS 2007 5

KUR FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU R A P O R 07/34-35-36-37-38 15 AĞUSTOS 2007 5 KUR FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 5 KUR FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU GENEL AÇIKLAMA : Kur farklarının KDV ne tabi olup olmadığı konusu yıllardır üzerinde tartışılmakta olan fakat idari uygulamalarla

Detaylı

Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu

Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu 1. GİRİŞ Vergi Usul Kanunu, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e

Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e ORDU SMMMO Bülte Dergisi ARALIK/ 4 4.Sayılı Dergide Yayı la ıştır. Sabri ARPAÇ Yeminli Mali Müşavir

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 25/06/2013 Sayı : 62030549-125[30-2012/367]-918 Konu : Yurt dışından alınan

Detaylı

SİRKÜLER SAYI : 2013/35 İstanbul,02.05.2013 KONU : Vadeli çekler reeskonta tabi tutulabilecektir.

SİRKÜLER SAYI : 2013/35 İstanbul,02.05.2013 KONU : Vadeli çekler reeskonta tabi tutulabilecektir. SİRKÜLER SAYI : 2013/35 İstanbul,02.05.2013 KONU : Vadeli çekler reeskonta tabi tutulabilecektir. Vergi Usul Kanunu nun 281. ve 285. Maddeleri uyarınca mükellefler dönem sonlarında alacak ve borç senetlerini

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 1 ile finansal kuruluş

Detaylı

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 1 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL MUHASEBE KASA Kasa mevcutları İTİBARİ kıymetleri ile değerlenir.

Detaylı