MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net"

Transkript

1 MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman

2 I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki kurum alacaklar hesaplar nda kay tl alacaklara ili kin olarak, y lsonlar nda geçici mizandan önce hesaplanan i lemi faiz gelirleri alacaklar tahsil edilme zaman na göre 181/281-Gelir Tahakkuklar Hesab na kaydedilir. Uzun veya k sa vadeli yabanc kaynaklar ana hesap grubu içinde yer alan, iç ve d malî borçlara ili kin olarak y lsonlar nda geçici mizandan önce tahakkuk ettirilen i lemi faiz tutar ile kuponlu tahvillerin takip eden y lda kupon ödemesi yap lacak i lemi faiz tutar 381-Gider Tahakkuklar Hesab na kaydedilir.

3 Örnek: 232-Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab nda kay tl YTL için y ll k %12 üzerinden faiz tahakkuk ettirilmi tir. Tahakkuk ettirilen faiz izleyen faaliyet döneminde tahsil edilecektir. Örnek: 410-D Mali borçlar Hesab nda kay tl YTL için y ll k %12 üzerinden faiz gideri tahakkuk ettirilmi tir. Tahakkuk ettirilen faiz gideri izleyen faaliyet döneminde ödenecektir.

4 b) Mahsup Dönemine Aktar lacak Avanslar Mali y l içerisinde Avans ve Kredileri Hesab na ya da Personel Avanslar Hesab na borç kaydedilerek ödenen tutarlara ili kin mahsup belgeleri mali l sonuna kadar muhasebe birimine verilemedi i veya belgeleri muhasebe birimine verilmesine ra men mali y lsonuna kadar incelenemedi i takdirde, avans/kredi tutar sakl tutulan ayn miktardaki ödenekleri ile birlikte ertesi y l içerisinde kapat lmak üzere mahsup dönemine aktar r.

5 Örnek: Avans ve Krediler Hesab ile 161- Personel Avanslar Hesab n tarihi itibari ile durumu a daki gibidir. Avans hesaplar yukar daki ekilde olan bir muhasebe biriminin tarihinde yapmas gereken kay t a daki ekilde olacakt r.

6 c) Tenkis Kay tlar Kamu idarelerinin merkez ve merkez d birimlerinde malî y n son ay na ait bütün ödeme ve mahsup i lemleri yap ld ktan sonra y içinde al nan ödeneklerden kullan lmay p muhasebe birimlerince do rudan tenkis edilen tutarlar geçici mizandan önce 903- Kullan lacak Ödenekler Hesab na alacak, 904-Ödenekler Hesab na borç kaydedilir.

7 daki ekildeki (1) nolu i lemde YTL ödenek kayd yap lm, (2) nolu i lemle dönem içinde YTL ödenekli gider gerçekle mi, (3) nolu i lemde ise avans olarak verilen tutarlardan harcanmayanlar n mahsup dönemine aktar lmas gösterilmi tir. Bu hesaplar n bakiyelerine göre geçici mizandan önce yap lacak muhasebe kayd daki ekilde olacakt r.

8 Yukar daki Muhasebe kayd yap ld nda 903-Kullan lacak Ödenekler Hesab n bakiyesi s rlanacakt r. 904-Ödenekler Hesab ile 905-Ödenekli Giderler Hesab n bakiyeleri ise dönem sonu i lemlerinden sonra s rlanacakt r.

9 II. Dönem Sonu lemleri A) Yap lacak ilk i lem a da say lan bütçe hesaplar ndan -borç bakiyesi verenlerin bakiyelerinin ayn hesaplara alacak, 895-Bütçe Uygulama Sonuçlar Hesab na borç; -alacak bakiyesi verenlerin bu hesaplara borç 895-Bütçe Uygulama Sonuçlar Hesab na alacak kaydedilmesi olacakt r. 800-Bütçe Gelirleri Hesab, 805-Gelir Yans tma Hesab, 810-Bütçe Giderlerinden Ret ve adeler Hesab, 830-Bütçe Giderleri Hesab, 835-Gider Yans tma Hesab

10 Örnek: Artvin Muhasebe Müdürlü ünün tarihindeki bütçe hesaplar n görünümü a daki ekildedir. Yukar daki defter görünümlerine göre yap lacak muhasebe kay tlar daki ekilde olacakt r.

11 Yukar daki muhasebe kay tlar ndan sonra Bütçe Hesaplar ile birlikte Bütçe Uygulama Sonuçlar Hesab n bakiyesi de a da görülece i üzere s rlanacak ve bütçe hesaplar kapanm olacakt r.

12

13 B) 905-Ödenekli Giderler Hesab n borç bakiyesi 904-Ödenekler Hesab na borç, 905-Ödenekli Giderler Hesab na alacak kaydedilir. Örnek: Kastamonu Muhasebe Müdürlü ünün tarihindeki ödenek hesaplar n bakiyeleri a daki ekildedir.

14 Yukar daki duruma göre dönem sonunda a daki muhasebe kayd yap lacakt r. Yukar daki i lemlerden sonra bütçe hesaplar ana hesap grubu ile ödenek hesaplar hesap grubunda yer alan tüm hesaplar (906 ve 907 hariç) kapanmaktad r.

15 C) Duran varl klar ana hesap grubu içerisinde yer alan hesaplarda kay tl tutarlardan dönen varl klar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara aktar lmas gereken tutarlar, bu hesaplara alacak, dönen varl klar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara borç kaydedilerek aktarma i lemleri tamamlan r.

16 D) Uzun vadeli yabanc kaynaklar ana hesap grubu içerisinde yer alan, hesaplarda kay tl tutarlardan vadeleri bir y n alt na inmesi nedeniyle, k sa vadeli yabanc kaynaklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara aktar lmas gereken tutarlar bu hesaplara borç, k sa vadeli yabanc kaynaklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara alacak kaydedilerek aktarma i lemleri tamamlan r.

17 E) Bütçe emanetleri hesab nda kay tl tutarlar, bu hesaplar n ilgili alt bölümüne aktar lmas için bu hesaba borç ve alacak kayd yap r. Ayr ca 5018 say Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununa göre ilgili oldu u mali y n sonundan ba layarak be l içinde alacakl lar taraf ndan geçerli bir mazerete dayanmaks n, yaz talep edilmedi inden veya belgeleri verilmedi inden dolay ödenemeyen borçlar zamana nda u rayarak kamu idaresi lehine dü er yani bütçelerine gelir kaydedilir.

18 F) Öz kaynaklar ana hesap grubu içerisinde yer alan De er Hareketleri hesap grubundaki hesaplar, de er hareketleri sonuç hesab n ilgili yard mc hesaplar na kaydedilerek kapat r. (Hesaplar n bakiyeleri ve muhasebe biriminin türüne göre (merkez-ta ra) yukar da bulunan kay tlar n tam tersi de yap labilir. Yani hesaplar borç kalan veriyorlarsa yukar daki kayd n tam tersi yap lacakt r.) Bu i lemler sonucunda, 510-nakit Hareketleri Hesab, 511-Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab, 512-Proje Özel Hesab ndan Kullan mlar Hesab Ve 513-Do rudan D Proje Kredi Kullan mlar Bildirim Hesab kesin mizanda bakiye vermez.

19 G) De er hareketleri sonuç hesab nda kay tl tutarlar, bu hesaplar n ilgili alt bölümüne aktar lmas için bu hesaba borç ve alacak kayd yap r.

20 ) Dönem sonunda ilgili varl k ve yabanc kaynak hesaplar nda kay tl olup, yabanc para cinsinden izlenen tutarlar de erlemeye tabi tutulur ve raporlama tarihindeki gerçek de erleri ile malî raporlarda gösterilir.

21 H) Maddi ve maddi olmayan duran varl klar hesap gruplar nda yer alan hesaplarda kay tl de erlerden yeniden de erleme i lemine tabi tutulmas gerekenler, Yönetmeli in ilgili hükümleri uyar nca yeniden de erlemeye tabi tutulur.

22 I) Elden ç kar lacak stoklar ve maddi duran varl klar hesab nda kay tl amortismana tabi duran varl klar için aktarma i leminin yap ld dönem sonunda, kay tl de erinden birikmi amortisman tutar dü üldükten sonra kalan k sm kadar amortisman ayr r. Yukar daki defter görünümlerine göre yap lacak muhasebe kay tlar u ekilde olacakt r.

23 ) Maddi ve maddi olmayan duran varl klar hesap gruplar nda yer alan hesaplarda kay tl amortismana tabi tutulmas gereken varl klara ili kin amortisman i lemleri yap r

24 J) A da say lan faaliyet hesaplar ndan borç bakiyesi verenlerin bakiyelerinin ayn hesaplara alacak, 690-Faaliyet Sonuçlar Hesab na borç; alacak bakiyesi verenlerin bu hesaplara borç 690-Faaliyet Sonuçlar Hesab na alacak kaydedilmesi gerekmektedir. 600-Gelirler Hesab 610- ndirim ade ve skontolar Hesab 630-Giderler Hesab Örnek: Özel bütçeli X kamu idaresinin tarihindeki faaliyet hesaplar n görünümü a daki ekildedir.

25 Yukar daki defter görünümüne göre yap lacak muhasebe kay tlar daki ekilde olacakt r. Yukar daki muhasebe kay tlar ndan sonra 690-Faaliyet Sonuçlar Hesab YTL borç bakiyesi verecektir. Hesab n borç bakiyesi vermesi faaliyet giderlerinin faaliyet gelirlerinden fazla oldu u anlam na gelmektedir.

26 K) 690-Faaliyet Sonuçlar Hesab n alacak veya borç bakiyesi, öz kaynaklar ana hesap grubu içerisinde yer alan 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu hesab veya 591-Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu hesab na aktar r. Faaliyet sonuçlar hesab yukar daki (A) seçene indeki gibi ise; kamu idaresi, ait oldu u faaliyet dönemini YTL olumsuz olarak sonuçland rm r. Faaliyet sonuçlar hesab yukar daki (B) seçene indeki gibi ise; kamu idaresi, ait oldu u faaliyet dönemini YTL olumlu olarak sonuçland rm r.

27 L) 570-Geçmi llar Olumlu Faaliyet Sonuçlar Hesab nda kay tl tutarlar, bu hesaplar n ilgili alt bölümüne aktar lmas için bu hesaba borç ve alacak kayd yap r.

28 M) 580-Geçmi llar Olumsuz Faaliyet Sonuçlar Hesab nda kay tl tutarlar, bu hesaplar n ilgili alt bölümüne aktar lmas için bu hesaba alacak ve borç kayd yap r. Bu i lemlerden sonra faaliyet hesaplar ana hesap grubunda yer alan tüm hesaplar kapan r.

29 N) Yukar da s ralanan i lemler yap ld ktan sonra N-5 Y na Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçlar Hesab ile N-5 Y na Ait Olumlu Faaliyet Sonuçlar Hesab 500-Net De er Hesab na aktar r.

30 Her faaliyet döneminin sonunda, muhasebe yetkilileri dönem sonu lemlerini yaparak yeni faaliyet döneminin aç kayd na esas al nacak kesin mizan kar rlar. Haz rlanan kesin mizanda borç ve alacak kalan veren hesaplar yeni faaliyet döneminin aç kayd na esas te kil eder. Kesin mizan n düzenlenmesini takiben, dönem sonunda son yevmiye olarak borç ve alacak bakiyesi veren hesaplar n kapat lmas sa lamak için kesin mizanda borç bakiyesi veren hesaplar alacak; alacak bakiyesi veren hesaplar ise borç kayd yap larak muhasebe dönemi kapat r

31

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 ÇER K I) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI DÜZENL K DENET RAPORU 1 II) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI PERFORMANS DENET RAPORU

Detaylı

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER)

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) 1 4. B Ö L Ü M TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) Prof. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi BF Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 233 14. Bölüm, TMS-12 Gelir

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali i lemlerin süreç ak m emas n n amac, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU stanbul, 2010 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU NDEK

Detaylı

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

G loballeflme olgusunun ekonomik alanda neden oldu u en önemli geliflmelerden

G loballeflme olgusunun ekonomik alanda neden oldu u en önemli geliflmelerden F NANSAL TABLOLARIN RAPORLAMA PARA B R M NE DÖNÜfiTÜRÜLMES NDE UYGULANAN YÖNTEMLER Dr. Orhan Ak fl k University of Massachusetts-Amherst/ABD 1. Girifl G loballeflme olgusunun ekonomik alanda neden oldu

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590. DÖNEMSONU filemler

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590. DÖNEMSONU filemler T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590 DÖNEMSONU filemler Yazarlar Ö r.gör.dr. fiükrü DOKUR (Ünite 1,2) Prof.Dr. Kerim BANAR (Ünite 3) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite

Detaylı

Ü lkemiz ekonomik hayat 2004 y l n n bafllang c ile yeni bir uygulama ile

Ü lkemiz ekonomik hayat 2004 y l n n bafllang c ile yeni bir uygulama ile YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER IfiI INDA TEKDÜZEN HESAP PLANI ÜZER NE UYGULAMALI DE ERLEND RMELER Yrd.Doç.Dr. Cemal EL TAfi Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Muhasebe-Finansman Bilim Dal

Detaylı

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 1 SAYI

Detaylı

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar (10/01/2013 tarih ve 28524 say Resmi Gazete de yay mlanm r.) Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan: GÜMRÜK LEMLER N KOLAYLA TIRILMASI YÖNETMEL Amaç ve kapsam NC K TAP Genel Hükümler NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012 KONU 89 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. Maliye Bakanl taraf ndan 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan

Detaylı

ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SAN VE DIŞ TİC A.Ş ANA SÖZLEŞME

ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SAN VE DIŞ TİC A.Ş ANA SÖZLEŞME YEN EK L KURULU MADDE 1 ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SAN VE DIŞ TİC A.Ş A a daki Adlar, Soyadlar, ikametgahlar ve Uyruklar yaz l kurucular aras nda Türk Ticaret Kanunu nun Anonim irketlerin ani surette kurulmalar

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal tablolara %li&kin Açklayc Dipnotlar 31 MART 2013 TAR%H% %T%BAR%YLE DÜZENLENEN F%NANSAL TABLOLARIMIZA %L%K%N BEYANIMIZ liikte sunulan

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

UYARILAR BA VURU SÜREC

UYARILAR BA VURU SÜREC STANBUL, SARIYER LÇES, GAR PÇE KÖYÜ, 4 PAFTA 138 PARSEL LE 2 PAFTA 43 PARSELDE YER ALAN TA INMAZLAR stanbul li, Sar yer lçesi, Garipçe Köyü, 4 pafta, 138 parselde yer alan Kale vas fl ta nmaz ile 2 pafta

Detaylı

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Bakanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

VI-10 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2006 1)

VI-10 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2006 1) VI-10 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2006 1) Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı