T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5913 sayılı kanunla kurulan Turgut Özal Üniversitesinde görevli akademik personel ile belirli veya belirsiz süreli çalışan idari personelin izin haklarının kullanılmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Dayanak Madde 2-(1) Bu İlke ve Kurallar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun devlet üniversiteleri için öngörülen hükümleri, 4857 sayılı İş Kanunu Hükümleri ve tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen; a) Üniversite: Turgut Özal Üniversitesini, b) Rektör: Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü, c) Dekan: Turgut Özal Üniversitesi bünyesindeki fakültelerin dekanlarını, ç) Müdür: Turgut Özal Üniversitesi bünyesindeki yüksekokulların müdürlerini d) Genel Sekreter: Turgut Özal Üniversitesi Genel Sekreterini, e) Birim Amiri: Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı/Yardımcıları, Fakülte Dekanlarını, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlerini, idari birimlerin amirlerini, f) İzin: Personelin bu Yönergede belirtilen süre ve koşullarda birim amirlerinin uygun bulunmasıyla görevlerinden geçici olarak ayrılmalarını, g) Personel: Turgut Özal Üniversitesinde belirli ve belirsiz süreli hizmet sözleşmesi ile çalışan akademik ve idari personelini, ğ) Personelin yeri: Personelin görevli olduğu birimi, h) Hastalık raporu: Hastalık raporlarını verecek hekim ve resmî sağlık kurulları yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yapılan muayene ve tedavi sonucunda yetkili hekim ve sağlık kurulları tarafından hastanın sağlık durumunu belirtmek amacıyla düzenlenen belgeyi, ı) Yıl: Bir takvim yılını ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Yıllık Ücretli İzin Yıllık Ücretli İzin Süresi Madde 4- (1) Akademik ve idari personelin yıllık ücretli izin süreleri: a) Akademik ve idari personele verilecek yıllık ücretli izin süresinin hesabında, hangi statüde olursa olsun Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumlarına tabi olarak geçirilmiş hizmet süreleri dikkate alınır. b) Hizmet süresi; Bir yıldan beş yıla kadar ( beş yıl dâhil) olanlara yılda 14 (on dört) gün, Beş yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) olanlara yılda 20 (yirmi) gün, On yıldan fazla olanlara 26 (yirmi altı) gün 1

2 izin verilir. c) Daha önce herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olarak çalışmamış olup Üniversitemizde çalışmaya başlayanların yıllık ücretli izin hakkı, personelin üniversitemize bağlı birimlerde deneme süresi dâhil 1 (bir) yıllık çalışma süresini tamamlaması ile doğar. (2) Hizmet süresi 1 (bir) yıldan az olan personel, ilk hak edeceği yıllık iznine mahsuben avans izin kullanabilir. (3) Avans izni kullanan personel, yıllık ücretli izin hakkı doğmadan işten ayrılırsa kullanılan iznin ücreti alacaklarından mahsup edilir. (4) Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin sürelerine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Yıllık Ücretli İzinde Yol Süresi Madde 5-(1) Yıllık ücretli izinlerini işyerinin bulunduğu yer dışında geçirecek olanların izin sürelerine, istemeleri halinde 4 (dört) güne kadar ücretsiz yol izni verilir. Yıllık izin bölünerek kullanılıyorsa, ücretsiz izin gün sayısı arttırılmaz. Yıllık Ücretli İznin Kullanılışı Madde 6- (1) İdari personelin yıllık ücretli iznini kullanışı: a) Yıllık ücretli izinler, Birim Amirinin uygun görüşü, Genel Sekreterin onayı ve Rektörlük makamının bilgilendirilmesi ile toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. b) Yıllık ücretli izinler takvim günü olarak saptandığından ayrıca hafta tatili, ulusal bayramlar, genel tatil ve dini bayramlar izin süresinden sayılmaz. c) Yıllık ücretli izinler kural olarak ait olduğu yıl içinde ve bir seferde kullanılır. Ancak yıllık ücretli izinler bir bölümü 10 (on) günden aşağı olmamak üzere, Birim Amirinin izni ile en çok üçe bölünerek kullanılabilir. ç) İdari personelin yıllık ücretli izin talepleri 1 (bir) ay önceden, bildirilmiş olmalı ve izin formunda kesin tarihler belirtilmelidir. (2) Akademik personelin yıllık ücretli iznini kullanışı: a) Akademik personel yıllık ücretli izinlerini Bölüm Başkanının uygun görüşü, Dekan/Müdür onayı ve Rektörlük makamının bilgilendirilmesi ile toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. (3) Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan personel, bu süre içinde çalışmaya zorlanamaz. (4) Yıllık ücretli iznini kullandığı sırada sağlık sorunları yaşayan personelin rapor getirmesi halinde hasta olduğu günler izin süresinden sayılmaz. ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM Mazeret İzinleri Madde 7- (1) Doğum izni: a) Bayan personele, doğum öncesi sekiz hafta ve doğumdan sonra 8 (sekiz) hafta olmak üzere toplam 16 (onaltı) hafta ücretli izin verilir. Çoğul gebelik olması halinde doğum öncesi ve doğum sonrası izinlerine iki hafta süre daha eklenir. Hamile çalışan sağlık durumunun uygun olduğuna dair doktor raporu ile isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda çalışılan süre doğum sonrasındaki süreye eklenerek kullandırılır. b) Doğum izni kullanan personel, izinli olduğu sürelerin ücretini, İş Kanunu hükümlerine göre Sosyal Güvenlik Kurumu ndan alır. (2) Babalık izni: a) Eşi doğum yapan personele, 3 (üç) gün izin verilir. 2

3 b) Bu izni kullanan personel izin bitiş tarihini takiben 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Müdürlüğüne gerekli belgeleri (çocuğun doğum belgesi fotokopisi) iletmekle yükümlüdür. (3) Evlilik İzni: a) Evlenecek olan personele 5 (beş) gün izin verilir. b) Bu izini kullanan personel izin bitiş tarihini takiben 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Müdürlüğüne gerekli belgeleri (evlilik cüzdanının ilk üç sayfasının fotokopisi) iletmekle yükümlüdür. Zamanında iletilemeyen durumlarda Evlilik İzni ücretsiz izin olarak kabul edilir. (4) Personelin isteği üzerine çocuğunun evlenmesi, anne, baba, eş, çocuk veya kardeşinin ölümü halinde 3 (üç) gün izin verilir. (5) Mazeret izinleri: a) İdari personel için Birim Amirinin uygun görüşü, Genel Sekreterin onayı ve Rektörlük Makamının bilgilendirilmesi ile verilir b) Akademik personel için Bölüm Başkanının uygun görüşü, Dekan/Müdür onayı Rektörlük Makamının bilgilendirilmesi ile verilir. (6) Birim Amirinin izni ile personele, saatlik veya en fazla 1 (bir) günlük izin verilebilir. Bu şekilde verilen izinlerin toplamı bir yıl içinde 5 (beş) iş gününü geçemez. Bu süreler yıllık ücretli izinden sayılmaz. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hastalık İzni Hastalık İzni Madde 8-(1) Personelin kişisel sağlık sorunu nedeniyle görevi başında bulunamaması durumunda Kurum Hekimliği veya sağlık kuruluşlarından verilecek rapor süresince izinli sayılır. (2) Personel raporlu olduğu günlerin ücretini, bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu Merkezi aracılığı ile alır. BEŞİNCİ BÖLÜM Ücretsiz İzinler Madde 9-(1) Personelin aşağıda belirtildiği durumlardan ötürü izinli olduğu ve İş Kanunu na göre çalışmamış sayıldığı hallerdir. (2) İzin süresine göre onay makamı aşağıdaki gibidir: a) Akademik personel için; aa) Akademik kadrodaki personel için 1 (bir) aya kadar olan ücretsiz izinler Dekanın/ Müdürün uygun görüşü ve Rektörün onayı ile verilir. ab) Akademik kadrodaki personel için 1 (bir) aydan 6 (altı) aya kadar olan ücretsiz izinler, ilgili Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile verilir. ac) Akademik kadrodaki personel için 6 (altı) aydan 1 (bir) yıla kadar olan ücretsiz izinler, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile verilir. aç) Akademik kadrodaki personel için 1 (bir) yıldan fazla olan ücretsiz izinler Üniversite Yönetim Kurulu kararı, Rektörün uygun görüşü ve Mütevelli Heyetin onayı ile verilir. b) İdari kadrodaki personel için 6 (altı) aya kadar olan ücretsiz izinler Genel Sekreterin uygun görüşü üzerine Rektörün onayı ile verilir. (3) Muvazzaf askerliğe ayrılacak personele görev yerleri saklı kalmak suretiyle askerlik süresince ücretiz izin verilir. Bu personel, terhis tarihini izleyen 1 (bir) ay içinde 3

4 görevine başlamak zorundadır. Belirtilen süre sonunda görevine başlamayan personelin iş akdi sona ermiş sayılır. (4) Doğum yapan personel doğum iznine müteakip 1 (bir) yıla kadar ücretsiz izin alabilir (5) Babalık izini alan personel doğum belgesini süresinde iletmezse Babalık İzni ücretsiz izin olarak kabul edilir. (6) Ücretsiz izne ayrılan personelin, ücretsiz izni süresince özlük hakları askıya alınır ALTINCI BÖLÜM Diğer İzinler Madde 10- (1) a) Kanunda belirlenen Ulusal Bayram, genel tatil, hafta tatili ve resmi tatil günleri personel için tatil günüdür. b) Bu günlerde çalışan personel Birim Amirinin belirleyeceği bir günde izinli sayılır. YEDİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar İzin Süresini Sınırlandırılması Madde 11- (1) İzinler, Üniversitedeki eğitimi ve öğretimi aksatmayacak şekilde toptan veya kısım kısım kullandırılabilir. Belge Kullanımı Madde 12- (1) Her türlü izinlerde izne ayrılan idari personel için görevli bulunduğu birimin Birim Amiri, akademik personel için Dekan/Müdür tarafından İzin Formu (EK-1) düzenlenir. Bu belge Personel Birimine teslim edilir ve izne konu olan diğer belgelerle birlikte personelin özlük dosyasına konulur. Bir sureti izne ayrılan personele verilir. Ayrıca, personelin izinlerine ilişkin bilgiler düzenli olarak İzin Takip Kartına (EK-2) işlenir. (2) Personelin yıllık ücretli izne çıkmadan en az bir hafta önce İzin Formunda bulunan ilgili onayları tamamlaması gerekir. (3) Yıllık ücretli iznin dışındaki izin gerektiren durumlarda personelin İzin Formuna ek olarak gerekli resmi belgeyi de vermesi şarttır. (Evlilik cüzdanı, doğum kâğıdı, adres değişikliğini gösteren muhtardan alınan resmi belge vb) İzne Ayrılan Personele Vekâlet Madde 13- (1) İzin vermeye yetkili amirler, izne ayrılacak personele kimin vekâlet edeceğini, personelin izne ayrılmasından önce belirler. Vekâlet görevinin, özel bir hüküm yoksa hiyerarşik kademeler dikkate alınarak, izne ayrılan personele makam ve ünvan bakımından en yakın olana verilmesi esastır. Sorumluluk Madde 14- (1) Personel, kullandığı iznin bitimini izleyen ilk çalışma gününde görevine başlamak zorundadır. Kurumunca kabul edilebilir özrü olmaksızın izin bitiminde görevine başlamayan, izin belgelerinde yanlış beyanda bulunan ve onaylı belgelere aykırı davranan personel hakkında disiplin işlemi başlatılır. SEKİZİNCİ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 15- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 4

5 EKLER Yürütme Madde 16-(1) Bu Yönerge hükümlerini Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür. Ek 1- FORM 11 İzin Formu Ek 2- FORM 12 İzin Takip Kartı 5

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 ŞUBAT 2013 SAYI: 2665 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar.

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar. Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin yıllık, mazeret, hastalık ve aylıksız izinlerinin

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde ön lisans, lisans,

Detaylı

DOĞUM VE SÜT İZNİ PROSEDÜRÜ P17-IK-003

DOĞUM VE SÜT İZNİ PROSEDÜRÜ P17-IK-003 Sayfa :1 / 5 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Koç Üniversitesi nde görev yapmakta olan çalışanların hamilelik, doğum ve süt izni boyunca takip etmesi gereken süreç, kurallar ve iş akışını 4857 sayılı İş Kanunu

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan Aday olarak atanmış Devlet memurunun

Detaylı

DOĞUM YAPAN KADIN İŞÇİNİN TALEBİ HALİNDE VERİLEN ÜCRETSİZ İZİN HANGİ TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAYACAKTIR?

DOĞUM YAPAN KADIN İŞÇİNİN TALEBİ HALİNDE VERİLEN ÜCRETSİZ İZİN HANGİ TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAYACAKTIR? DOĞUM YAPAN KADIN İŞÇİNİN TALEBİ HALİNDE VERİLEN ÜCRETSİZ İZİN HANGİ TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAYACAKTIR? Erol GÜNER* I. GİRİŞ: Çalışma hayatının içinde bulunan kadın işçilerimizin doğum yapmaları halinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ 4243 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/12/2003, No :2003/6667 Dayandığı Mevzuatın Tarihi : 19/6/1994, No:540

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı; kazanç amacına yönelik olmayan mali

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesinde lisans ve ön lisans

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE-1: (Değişik S.T:03.05.2012/55) Bu Yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde görevli personelin

Detaylı

T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi. Yayın Tarihi Revizyon Numarası Revizyon Tarihi Sayfa Sayısı

T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi. Yayın Tarihi Revizyon Numarası Revizyon Tarihi Sayfa Sayısı T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Personel Đşleri Prosedürü Doküman Numarası IDR/201/PR-001 ISO 9001:2000 KYS Kriter No 6.2./6.2.2. Yayın Tarihi Revizyon Numarası

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28650 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04.02.2014 Tarih ve 1/5-8 Sayılı Kararı ile Kabul Edilmiştir STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci

Detaylı

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden:

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmî Gazete Sayı : 28058 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 4 Ağustos 2014 PAZARTESİ Bitlis Eren Üniversitesinden: Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında kurumiçi, kurumlararası

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28404 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin İpek Üniversitesi nde yer alan lisans

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin Uluslararası Antalya Üniversitesi

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Acıbadem Üniversitesi ne bağlı Sağlık Hizmetleri

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Acıbadem Üniversitesinden: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Ocak 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28188 İstanbul Teknik Üniversitesinden: Amaç YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED Üniversitesinden : TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TED Üniversitesi Fakültelerinde lisans

Detaylı

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TEMEL GELİŞTİRME YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TEMEL GELİŞTİRME YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete No : 29456 Tarih: 25 Ağustos 2015 SABANCI ÜNİVERSİTESİ TEMEL GELİŞTİRME YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde öğrenci kayıt kabulüne ilişkin

Detaylı