Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi"

Transkript

1 ÖDÜLLÜ ÞÝÝR YARIÞMASI AYLIK KÜLTÜR-SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 2 SAYI: 10 1 ÞUBAT 02 0,25 EURO Türkiye geri git, yerinde say, devam et... KÝM NE DÝYOR! MGK nin resmen sivilleþtirilmeli, mahkeme öncesi gözaltý koþullarý düzenlenmeli, dernekler ile toplantý ve gösteri yasasýnýn deðiþtirilmeli, Adil yargýlama ilkesi çerçevesinde AÝHM kararlarý dikkate alýnarak yeniden yargýlamanýn yolu ilk pakette açýlamazsa bile yýl içinde gerekli deðiþiklikleri yapýlmalý. Yeni RTÜK Yasasý nýn çýkarýlarak, yeni düzenlemede baþka dillerde yayýn yapmalý ve idam cezasý tamamen kaldýrýlmalý. Ýnsan haklarý ve özgürlük savaþçýsý, Belge Yayýncýlýk Yönetmeni AYÞE ZARAKOLU NU KAYBETTÝK T ürkiye, insan Haklarý, düþünce özgürlüðü ve sosyal adalet mücadelesinin seçkin simalarýndan birini, Uluslararasý Belge Yayýncýlýk ýn yöneticisi Ayþe Nur Zarakolu yu yitirdi. Türkiye de çok az kiþinin üzerine gidebildiði konularda, Kürt sorunu üzerine, genelde halklar ve milliyetler sorunu üzerine yüzlerce kitap yayýnladý. Ülkemizin tüm halklarýnýn, Türk, Kürt, Ermeni, Asuri, Grek, Laz farký gözetmeksizin, kültürel deðerlerini tanýttý ve yaþattý. Militarist rejim, kendi þoven dayatmalarýna boyun eðmeyen tüm dürüst insanlar gibi, Ayþe yi de yýllarca mahkeme kapýlarýnda süründürdü, demir parmaklýklar arasýna gönderdi, yurtdýþýna çýkýþýný engelledi. Tüm baskýlara ve aðýr hastalýðýna raðmen Ayþe boyun eðmedi, son nefesini verinceye kadar daima güçlü ve baþý dik yaþadý. Kavgasý ve adý unutulmayacaktýr. Türkiye halklarýnýn tüm özgürlük ve insan haklarý savaþçýlarý, baþýnýz sað olsun! Bahçeli þöyle diyor: Ülkemizi tam üyeliðe aday olarak gören bir Avrupa Birliði yöneti- minin, terörizmle mücadele konusunda çok daha tutarlý, kararlý ve açýk olmasý gerekmektedir. Türk Milleti ve devleti, böyle bir yaklaþýmý Birlik yönetiminden haklý olarak talep etmekte ve beklemektedir..sonuç ne olursa olsun, Türkiye varlýðýný tehdit eden her türlü yýkýcý ve bölücü unsura karþý mücadelesini bütün zeminlerde sürecek. ANAP Avrupa Birliði nedeniyle milli çýkarlarýmýzdan taviz verilmesi düþünülemez, bu durum bilhassa Yunanistan la aramýzdaki sorunlar ve Kýbrýs için geçerlidir. Ancak, insan haklarýnýn eksiksiz yerleþtirilmesi, demokrasi standardýnýn yükseltilmesi, sivil siyasetin güçlendirilmesi alanlarýnda atýlmasý gerekli hiçbir adým, yani Türkiye nin kendi vatandaþlarý için yapacaðý hiçbir þey taviz deðildir. Ýslam ahlakýnýn getirdiði hoþgörü, barýþ ve adalet ortamýdýr Kuran ahlakýna göre bir Müslüman, Müslüman olsun veya olmasýn tüm diðer insanlara karþý iyi ve adaletli davranmakla, zayýflarý ve masumlarý korumakla ve yeryüzünde bozgunculuðu önlemekle sorumludur. Ýbrahim Ýlyas ýn yazýsý sayfa 8 de ÖN ALEVÝLÝK YADA KIZILBAÞLIK Anadolu Alevi Aydýnlanma hareketinin kendi sorununu üstlenme süreciyle birlikte tarihte farklý isimlerle anýlan günümüz Aleviliðinin, her süreci büyük bir titizlilikle yeniden sorgulanmýþtýr. Bu sorgulama da en çok konuþulan da ve tartýþýlan konu Kýzýlbaþlýk olmuþtur. Kýzýlbaþ kavramý; esas olarak ilk kez Mezopotamya nýn doðusunda Medya olarak bilinen ve Med lerin ilk yerleþim yerinde ortaya çýkmýþtýr. ser sor olarak Kürtçede telafuz edilmiþ, Anadolu ve Anadolu ya gelen Türkmenler tarafýndan Türkçe olarak Kýzýlbaþ olarak Türkçe ye çevrilmiþtir. Kendal Doðan ýn yazýsý sayfa 19 da HADEP anayasal haklar konusunda yapmýþ olduðu açýklamalarda, Anayasal Vatandaþlýk sistemi esas alýnmalýdýr diyor. Türkiye Cumhuriyeti, bir ýrk ve kan baðý cumhuriyeti, etnik köken cumhuriyeti olarak kurulmadýðýný iddia ediyor. Kürt kökenli yurttaþlarýn, tüm diðer farklý kökenli yurttaþlar gibi, ülke mozaiðinin ulus yapan deðerlerin ayrýlmaz bir parçasýdýr görüþünü savunuyor. sayfa 4 de Müslüman mezbahalarýna özel izin Entegrasyonda önemli adým Almanya da Müslüman mezbahalarýnda, hayvanlarý bayýltmadan kesilmesi üzere gelen yasak kararý, yeniden yürürlüðe geçen mahkeme kararýnca iptal edildi. Alman Anayasa Mahkemesi nin yeni aldýðý karara göre, Müslüman mezbahalarýna hayvanlarý bayýltmadan kesme izni verilecek. Mahkeme kararýnda belirli dini cemaatlerinin yalnýz bayýltýlmadan kesilmiþ hayvanlarýn yendiðine dikkat çekildi. sayfa 3 de Kampf gegen die Kräfte des Bösen oder Kampf der Kulturen? Im Krieg schützen die Lügen die Wahrheit!!! (W. Churcil) Der 11. September, hat er den Beginn des Kampfes der Kulturen eingeläutet? Ist die westliche Demokratie im Kriegszustand mit der islamisch geprägten Welt? Zumindest macht die These Samuel P. Huntingtons, über den Clash of civilizations,die er 1993 erstmals aufgestellt und 1996 verfeinert hat, seither wieder Furore. sayfa 10 da Hatice Eldeniz Mülteci/ Asylant (sayfa 2) Þükrü Yýldýz Sýradan insanlar (sayfa 3) Ali Köylüce Demokrasinin özü özgür insandýr (sayfa 4) Olgun Þensoy Beyaz cinayet!.. (sayfa 5) Dr. Hüseyin Nazlýkul Televizyonunuzu kapatýn! (sayfa 6) Hasan Aydýn Xýzýr ýn yaþamýmýzdaki yeri (sayfa 6) Dr. Halis Özkan Döne nine (sayfa 8) Mete Alp Sevgili DEM Okuyucularý, (sayfa 11) Ýbram Erdem Bir mevsim-2 (sayfa 12) Zülfikar Yalçýnkaya Demokrasi denen þey (sayfa 13) Dr. Med Fahretin Adsay Depresyon hastalýðý (sayfa 15) Gazetemiz DEM in Yayýn Hayatýna Baþlamasýnýn 1. Yýl dönümü nedeniyle ödüllü þiir yarýþmasý düzenlenmiþtir. Yarýþma herkese açýktýr. YARIÞMAYA KATILMA KOÞULLARI: 1- Yarýþmaya katýlacak þiirler daha önce ödül almamýþ olmasý gerekmektedir. 2- Yarýþmaya gönderilecek þiirlerde konu serbest olacaktýr. 3- Yarýþmaya katýlým en fazla üç þiirle olacaktýr. 4- Yarýþmaya gönderilecek þiirler A4 boyutunda bilgisayar yada daktilo ile yazýlmýþ olacaktýr. 5- Her þiirden beþ nüsha gönderilecektir. 6- Katýlýmcýlar þiirler sað üst köþesine adýný, soyadýný ve telefonlarýný yazacaktýr. 7- Yarýþmaya jüride bulunanlarýn birinci derece yakýnlarý katýlamaz. DEÐERLENDÝRME ÖDÜLLERÝ 1-) Daha sonra açýklanmak üzere ilk üç dereceye girenlere Avrupa dan idam cezasý uyarýsý Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), bugün Strasbourg da düzenlediði Terörle Mücadele ve Ýnsan Haklarý oturumunda, terörizmle mücadelenin, temel hak ve özgürlüklerden ödün verilerek yürütülmemesi gerektiðini vurgulayan bir karar aldý. sayfa 5 de Yeni bir star doðuyor! MEFRAT JARKIN 9 y a þ ý n d a n beri müziðe olan tutkusu onu buraya kadar getirdi. Bir çok Konserlerde çýkýþýný yaparak,,þu an bile piyasada olmadýðý halde Medya tarafýnda merak edilen isim oldu. MEFRAT JARKIN I bir defa dinleyenler Müzik marketlerinde kasetini, CD sini ve Fotoðraflarýný arar oldular. sayfa 18 de DAVKAVUKLARIN TARÝFESÝ Ýþte tarihi belge!.. Dalkavuklarýn günümüzdeki tarifesini ele geçiremedik ama yýllar önce uygulanan dalkavukluk biçimlerini ve ücret tarifesini resimleri ile açýklýyoruz!.. sayfa 6 da ödül verilecektir. 2ü-) Þiirler yarýþma sonrasýnda kitap haline getirilip, yayýnlanacaktýr! SEÇÝCÝ KURUL: Þükrü YILDIZ (Gazeteci) Olgun ÞENSOY (Þair) Mete ALPSAR (Þair) Hasan Hüseyin YALVAÇ (Þair) Zeynep AKSOY (Þair) KOORDÝNATÖR: Þükrü YLDIZ EN SON KATILIM TARÝHÝ: 1 MART 2002 YARIÞMA ADRESÝ DEM Gazetesi Hack Str STUTTGART FAX: E - M a i l : r e d a k t i o d e m - ajans.de Yarýþmaya katýlacak kiþiler yukarda belirtilen koþullar çerçevesinde hazýrlayacaklarý þiirleri , fax, posta veya elden 1 Mart 2002 tarihine kadar ileteceklerdir. Elin içinde beþ on kýl kalmak ve diþlerini leylek gibi çatýrdatmak þartý ile sakal zelzelesi 60 paraydý. DERÝN NEHÝRLER GÝBÝ AKIYORUZ; ME SÝMLÝK ÇIKAN GÜLLER GÝBÝ DEÐÝLÝZ Stuttgart Efsane düðün salonunda bir dinleti veren, Onur Akýn, Yusuf Hayaloðlu ve Yasemin Göksu, dinleyicileriyle güzel saatler geçirdiler. Alýþýk olduðumuz konserlerin dýþýnda bir resim çizen sanatçýlar halkla ne kadar iç içe olduklarýný bir kez daha gösterdiler. sayfa 9 da

2 Almanya da yaþayan Türkiyelerin sýk sýk rastladýklarý sorun kira sözleþmelerinde çýkan sorunlardýr. Bir çoðumuz altýna imza attýðýmýz evraký okuyarak incelemeye özen göstermiyoruz. Okusak bile tam anlamýyla yazýlanýn ne anlamda olduðunu, dil yetersizliði nedeni ile anlayamayabiliyoruz. Bunu vesile bilerek sizlere Kira Sözleþmesi nde dikkat edilmesi gereken hususlarý aþaðýda bilginize sunuyoruz. Kira Sözleþmesi Kira sözleþmesi, Medeni Kanundaki (BGB) yasal hükümlerin ve Kira Miktarlarý Yasasý nýn (MHG) yani sýra, ev sahibi ve kiracý için en önemli unsurdur. Burada Ev sahibinin kim olduðu, Kiracýnýn kim olduðu, Hangi evin kiralandýðý, Hangi kira miktarýnýn ödenmesi gerektiði, Kira sözleþmesinin ne zaman baþladýðý, Evin sýnýrlý (sýnýrlý kira sözleþmesi) ya da sýnýrsýz bir zaman için kiralanýp kiralanmadýðý saptanýr. Birçok kira sözleþmesi bunlarýn yanýnda ayrýca ev sahibi ve kiracýnýn haklarý ve sorumluluklarý hakkýnda kurallar da içermektedir. Bu kurallara güzelleþtirme tamiratlarý, kira depoziti, evde yapýlacak deðiþiklikler, evcil hayvan bulundurulmasý vb. dahildir. BÝZÝM SAYFA 2 Kira sözleþmesine atýlan imza baðlayýcýdýr; Almanca yetersizliðinden dolayý kira sözleþmesinin içeriðini anlayamadým yorumu geçersizdir Sözlü veya yazýlý Kira sözleþmelerinin çoðu yazýlý yapýlmaktadýr. Bu durum ev sahibi ve kiracýnýn güvenliðini arttýrýr ve tartýþmalarý önler; her iki taraf da imzalarýyla sözleþmede hangi noktalar üzerine anlaþtýklarýný belirleyebilirler. Kira sözleþmesine atýlan imza baðlayýcýdýr; Almanca yetersizliðinden dolayý kira sözleþmesinin içeriðini anlayamadým yorumu geçersizdir Kira sözleþmesini yazýlý olarak yapma zorunluluðu yoktur. Bunun yerine sözlü bir anlaþma da geçerlidir. Ancak bir kira sözleþmesi belirli bir zaman için (örneðin 3 ya da 5 yýl) yapýlacaksa, o zaman yazýlý olmasý öngörülmektedir. Yani sözleþmenin ev sahibi ve kiracý tarafýndan imzalanmasý gereklidir. Yazýlý biçimin uygulanmamasý durumunda da kira sözleþmesi sýnýrsýz olarak, en az bir yýl olmak koþuluyla fese edilene kadar devam eder. Etkisiz maddeler Kira sözleþmeleri için usulen Ev ve Arazi Mülkiyet Sahipleri Dernekleri veya kýrtasiyeciler tarafýndan örnek olarak sunulan anlaþma formlarý kullanýlýr. Kira sözleþmesinin örneðini alýþýlageldiði biçimde ev sahibi seçer. Bundan dolayý ev sahibiyle kiracý arasýndaki avantajlar ve zararlar, haklar ve sorumluluklar çoðu kez eþit oranda daðýtýlmamýþtýr. Ama kiracýnýn fazlasýyla haksýzlýða uðratýlmasýný engelleyen hükümler de vardýr. Örneðin Medeni Kanuncun birçok maddesinde Kiracýnýn zararýna bir anlaþma geçersizdir. ifadesi geçmektedir. Ayrýca küçük baskýlardaki haksýzlýklardan koruyan (kira sözleþme formlarý da bunun içerisine girmektedir) Genel Ticari Anlaþmalar Yasasý (AGBG) da bulunmaktadýr. Bu durum, kira sözleþmesinde yazýlý olan herselin muhakkak geçerli olmadýðý anlamýna gelir. Ege ev sahibi kira sözleþmesine dayanarak bir talepte bulunursa, o zaman sözleþmenin sözü edile: maddesinin geçerli olup olmadýðý bilakis araþtýrýlmalýdýr. Bu madde geçersizse, kiracý kir sözleþmesini imzalamasýna raðmen ev sahibinin taleplerini reddedebilir. Önemli not: Bir veya birçok maddenin geçersiz olmasý durumunda da, kira sözleþmesinin diðer bölümleri kalýcýdýr. Bu gibi durumlarda ev sahibinin, kira sözleþmesinin varolmadýðýný iddia ederek kiracýnýn evden çýkmasý gerektiði seklinde bir talebi olamaz. Sýnýrlý süreli veya süresiz Sýnýrlý süreli kira sözleþmesinde (süreli kira sözleþmesi) sözleþmenin baþlamasýyla birlikte kira anlaþmasýnýn ne zaman sona ereceði tespit edilir. Örneðin: Kira sözleþmesi da baslar ve de sona erer ya da Kira sözleþmesi 5 yýlýk bir süreyle sýnýrlýdýr gibi. Bu tip sözleþmede kiracýnýn avantajý, sözleþmenin geçerli olduðu sürede ev sahibinin eve kendi ihtiyaç duysa bile (þahsi ihtiyaç) çýkýþ verememesidir. Sadece sözleþmeye aykýrý davranýldýðý takdirde (örneðin kiranýn zamanýnda ödenmemesi gibi.) sözleþme sona ermeden çýkýþ verilebilir. Kiracýnýn zararýna olan durum ise, kiracýnýn anlaþýlan süreye baðlý olmasýdýr. Yeni bir eve taþýnmak, sadece ev sahibinin onayýyla mümkündür. Sadece zorunlu durumlarda sözleþmede çýkmak için kiracýnýn kiracý gösterme hakki vardýr (bk. Bölüm 6) Sözleþme süresinin dolmasý durumunda dikkat edilmesi gereken, kiracýnýn sözleþmede belirlenen sürenin üzerinde evde kalmak istemesi durumunda, bunu ev sahibine yazýlý olarak bildirmesinin gerekliliðidir. Sözleþme süresinin bitiminden 2 ay önce þahsi olarak imzalanma: mektup ( Evde, sözleþmede belirlenen zamanýn üzerinde kalmak istiyorum ) ev sahibinde olmalýdýr. Eðer kira sözleþmesi örn. evli çiftler gibi kiracý 2 kiþi tarafýndan imzalanmýþsa, o zâman kir süresinin uzatýlmasýný içeren mektup da her ikisi tarafýndan imzalanmalýdýr. Mektup usul olarak belirlenen süre içerisinde ev sahibine ulaþýrsa, kira sözleþmesi, ev sahibinin yasada öngörülen bir çýkýþ gerekçesi (örn. kiþisel ihtiyaç) gösteremediði durumlarda süresiz olarak uzar. (bkz. OKUYUCU MEKTUBU GERÇEK ÖZÜRLÜLER Ne zaman Türkiye ye gitsem,dilenciler konulu geniþ kapsamlý bir araþtýrma yapmak, fotoðraflar çekmek ve yazmak istemiþimdir. Dilenciler, sayýlarý gün geçtikçe artan, Türkiye fotoðrafýnýn buruk, acý, duygu sömürüsünü yansýtan parçasýdýr. Kimisi gerçek ihtiyaçtan belki, kimisi yapacak iþ bulamadýðýndan, kimi de meslek haline getirmiþ dilenmeyi. Bazýlarý da bedensel engelli olmanýn avantajýný çok iyi kullanmakta. Elbette sorunun temelinde sosyal ve ekonomik þartlarýn payý büyük. Anadolu þehirlerinde dilenciliðin çok daha yaygýn olduðunu düþünüyorum. Anadolu nun saf ve temiz insanýna göre, kapýsýna geleni geri çevirmeme ibadetle eþ deðer bir olgudur. Eli ayaðý tutan, taþý sýksa suyunu bile çýkaracak insanlarýmýzý bile muhtaç duruma düþüren, dilendiren sebepler deðil anlatmak istediðim. Bölüm 7). B u n u n dýþýnda kira süresini uzatmanýn mümkün olmadýðý süreli kira sözleþmeleri de vardýr. Bu kir; sözleþmesi en fazla 5 yýl sýnýrlýdýr ve kiracý sözleþme içinde daha bastan ev sahibi tarafýndan sözleþme süresinin bitiminden sonra mekanýn ev sahibi tarafýndan kullanýlmasýnýn veya öneme derecede tamir çalýþmalarý yapýlmasýnýn ya da tamamen yýkýlacaðýnýn planlandýðý hakkýnda bilgilendirilir. Böylesi bir sözleþmeyi imzalayan kiþiler anlaþýlan sürede taþýnmak zorundadýr. Bu gibi durumlarda uzatma mümkün deðildir. Kira fiyatý En önemli bir sorulardan bir tanesi Ev kirasý ne kadar yüksektir? Ev kirasýnýn yüksekliðinin uygun olup olmadýðýný nasýl öðrenebilirim? sorusudur. Bu sorularýn cevabi ise evin türüne baðlýdýr. Sosyal konutlarda (resmi kaynaklarla desteklenen evler) kiranýn yüksekliði sabit olarak tespit edilmiþtir. Ev sahibi de sadece belirlenen kira miktarýný talep edebilir. Bu kira miktarýnýn nasýl hesaplandýðý önceden belirlenmiþtir. Sosyal konutlar çoðu kez diðer evlerden daha ucuzdur, ama bu konutlara herkes taþýnamaz. Böyle bir konut resmi Konut Dairesi nin verdiði; aile gelirinin belirlenen sýnýrýn altýnda olduðunu gösteren özel bir belgeyle (WBS) aracýlýðý ile edinilebilir. Bu sýnýrýn üzerinde para kazananlar baþka tür konut aramalýdýr. Özel olarak finanse edilen konutlarda ve eski yapýlarda kira miktarý özellikle arz ve talebe göre belirlenmektedir. Ev sahibi kira miktarýný kendisi belirleyebilir ve yerel kira panosunun öngördüðünden daha fazla talep edebilir. Sýnýrlar sadece kira miktarýnýn aþýrý arttýrýlmasýnýn ve kira spekülasyonunun yasaklanmasýyla konulabiliniz. Uyarý: Eðer kiranýn yüksekliði kira panosunun %20 sinden daha fazlaysa, o zaman mutlaka Kiracýlar Derneði (bkz. Bölüm 12 } devreye sokulmalýdýr. Ek Maliyetler Konut maliyetlerin büyük bir kýsmi ek maliyetlere (isletme masraflarý) aittir. Bu maliyetlerin Rotterdam ýn en büyük tiyatro salonu Zuidplein Thater da Ocak da iki gün boyunca Kayseri Özþah Özel Eðitim Okulu Özürlüler Tiyatro Klübü, Küçük Nasreddin adlý oyunu sergiledi. Yaþlarý 11 ile 20 arasýnda deðiþen 15 kardeþimizin hepsi bedensel ve zihinsel engelli... Öylesine profesyonelce oynadýlarki, onlarýn zihinsel engelli olduðunu düþünenlerin asýl özürlü insanlar olduklarýný söyleyebilirim. Çünkü 15 genç tiyatrocu kardeþimizin hiç biri iki saat süresince repliklerini unutmadýlar, kendilerine özürlü ya da engelli dedirtecek tek bir hata bile yapmadýlar. Salonun yarýsý yine Hollandalýlarla doluydu. Hiç anlamadýklarý dilde seyrettikleri oyun, tiyatro severleri öylesine etkiledi ki; oyun sonunda dakikalarca duyarlý vatandaþlarýmýzla birlikte yürekten alkýþladýlar. Kendileri ile ayný durumda olan hatta bedensel ve zihinsel hiç bir engeli olmayan onbinlerce yaþýtlarý ayni saatlerde Türkiye nin her hangi bir yerinde el açýp dilenirken, bu kardeþlerimiz Hollanda da baþarýlarýndan dolayý alkýþlanýyordu. kiracý tarafýndan önceden otomatik olarak ödenmesi zorunlu deðildir, ancak kira sözleþmesinde belirtilmiþse önceden ödenmesi zorunluluktur. Genelde kiracý bir ay öncesinden bir ödeme yapar; yýlda bir kez de tam bir hesaplanrýna yapýlýr (bkz. Bölüm 10). Eðer ön ödemeler yüksek olarak ödenmiþse, fazla ödenen para geri ödenir. Ön ödemeler yetersiz kaldýðý takdirde, kiracý eksik kalan miktarý öder. Ön ödemelerin düþük olmasý yanýlmalara neden olabilir. En iyi çözüm, bir önceki kiracýdan veya evde oturan diðer kiracýlardan ek maliyetler konusunda bilgi alýnmasýdýr. Ön ödeme ve genel hesaplama yerine belirgin bir miktar üzerine anlaþýlabilinir. Bu durumlarda kiranýn yanýnda bir de sabit ek maliyetler ödentisi yapýlýr; tam bir hesaplamaya gerek kalmaz. Ýstisna: Isýtma masraflarý için kullanýma baðlý bir hesaplama öngörülmüþtür (Bkz. Bölüm 10). Üçüncü bir olanak ise isletme maliyetlerinin (tamamen veya kýsmi) kiraya dahil olmasýdýr. Böylesi durumlarda brüt veya herselin dahil olduðu bir kiradan söz edilir. Fakat isletme maliyetleri yükselirse, ev sahibi kirayý yersel deðerlerle dengeli olarak yükseltebilir (bkz. Bölüm 8). Depozit Maddi güvence olarak ev sahibi depozit talep edebilir. Depozit en fazla 3 aylýk kira miktarý kadar olabilir. Kiracý eðer isterse bunu 3 taksitle de ödeyebilir. Depozit ayrý bir hesap numarasýna yatýrýlmalýdýr ve kiracýnýn yararýna fa izlendirilmelidir. Bu faiz yýllýk olarak depozite dahil edilir ve böylece ev sahibinin güvencesini arttýrýr. Kira sözleþmesinin sona ermesi durumunda depozit ve faizi, eðer açýk kalan talepler yoksa genelde en geç 6 ay içerisinde geri ödenmelidir. (devam edecek) HATÝCE ELDENÝZ Mülteci/ Asylant Onca zamandýr aradýðým bir haber, bir bilgi, bir olayýn aydýnlatmasý var. ne yazýk ki bulamýyorum. Bulamamýn sebebi ise, herkesin unutmak istediði, yokmuþ gibi davrandýðý insanlardýr. Bu insanlar bir veya iki veya 10 kiþi deðil. Bu insanlarýn sayýsý binleri aþýyor. Düþünen yok mu diyeceksiniz bu insanlarý? Vardýr elbet! Ama kim bunlari düþünenler? Yakýn aile, akraba veya dostlarýdýr belkide, ama hayýr onlarda yoktur, Belki irili ufaklý bir kaç özel kurum veya kuruluþtur. Bu kurum ve kuruluþlar ise kendi, sözümona insani görevlerini yerine getirme duygusunu tatmin edenlerdir. Ama hiç yoktan iyidir tabi.. bahsettiðim insanlar kimler mi? Aslýnda hepinizin bildiði, gördüðü, dönem dönem þehir dýþlarýnda, sanayi bölgelerinde etrafý tel ile örülmüþ kamplarda yaþamlarýný sürdürmek zorunda kalan insanlardýr. Tabi bu insanlara bir de sýfat takýlmýþtýr. mülteciler deðilki sadece bir Alman toplumu yüz çevirsin, horlasýn, toplumun artýklarý olarak görsün, acý olan olay bu insanlarýn kendi toplumu tarafýndan böyle deðerlendirilmesidir. Daha önce ki bir yazýmda böylesi bir insandan bahsetmiþtim. Beni etkileyen bir olaydý ve duyurmak istedim. insanlar çok deðiþmiþ diye haykýrmýþtý anlattýðým insan. Evet çok deðiþmiþ. Býrakalým insani iliþkileri ki, zaten Alman toplumunda bizim toplumun yaþadýðý insani iliþkiler yok ve ayrýca Türkiye nin AB ye girmesi için kendi iç yapýsýnda deðiþtirmesi gereken bir plan bu. Yani sosyal yapýnýn yýkýlmasý. Türkiye bu plana fazla bir yatýrým yapmasýn, Avrupa da yaþayan Türkiyeliler zaten bu planý çoktandýr uyguluyorlar. Çok aðýr þartlar atlýnda yurtdýþýna kaçan bu insanlar ve buraya kaçmayý çare bulan insanlarýn sahipsiz kalýndýðýný biliyormuydunuz? bu insanlarýn kendi ülkesinde gelen birisi yerine, dilini, kültürünü anlamayan yabancý bir insana sýðýndýðýný biliyormuydunuz? uzun yýllardýr bu insanlarýn sorunlarý ile ilgilendiðimi düþündüðüm bir insaným. Bu nedenden dolayýda yorgun akþamlarýmý zaman zaman bu insanlarý düþünmek ile geçirmekteyim. Kapýsýnda girdiðim tel örgülü kampýn boþ alanýnda çocuklar koþturuyor, benim çocuklarým ise okulda. Duvarýn dibinde çömelmiþ bir dizine erkek ve kadýn, kimisi elindeki çalý ile yerleri kazýyor, kimisi uzaklara bakýp duruyor. Hani gidecek olsalar Ama nereye? Kaldýklarý bölgede belkide hiç tanýdýklarý yoktur. Kalmýþ ki kendilerine verilen 30 Km lik bir sýnýrý aþamayacaklar. Alabildiðince dýþardaki yaþamdan uzaklaþtýrýlmaya çalýþýlan bu insanlar, sadece toplumda tecrit edildikleri için deðil, artý kendi ülkesinde yaþadýklarý olaylar da ezip geçiyor. Neden terkettikleri sebeblerine gelince kuskusuz herkes deðiþik neden ile burdadýr. Bu nedenler basýn ve farklý ortamlarda çokça tartýþýlmýþtýr. Fakat hepsinin ortak nedeni, kendi ülkelerinde yaþam ortamý bulamadýklarý içindir. Bazen yine düþündüðümde cüzam hastalýðýna yakalanan insanlar gelir aklýma. Hani ortaçaðda yaygýn olan bu hastalýktaki insanlarýn hepsi diðer saðlýklý insanlardan uzaklaþtýrýlarak, bölge dýþýnda tutulurlardý. O bölgeyi terk edecek olanýda ölümle cezalandýrýrlardý. Ne alakasý var diyeceksiniz? Ýlginç ama ben bu insanlara yapýlanlarý dönem dönem böyle deðerlendirmekten de kendimi alamýyorum. Mülteci yasasý zaten bunlarý yaþatýyor bu insanlara, birde biz yaþatmayalým. Böylesi bir hayata laik görülen insanlarýn bir çoðu belkide bulunduklarý koþullarýn tam bilincinde deðillerdir. Bilincinde olanlar ise çaresizlik içerisinde bunalýmdadýr. Ýsterseniz birlikte bir yolculuk yapalým bu insanlara doðru. Uzunca bir kuyruk, sabah saat sýrasý gelenler ellerinde bir paketle dönüyorlar. Paketi alan insan kendisine verilen odaya gidiyor. Bu bir yemek paketidir. Belki ayda bir 40 Euro da para veriliyor. Sigara içen bir insan için biraz az gibi.. Ama sizde haklýsýnýz! Sigara saðlýða zararlýdýr. Ýçmesinler! diyemeyiz.. Devam edelim. Bir kac yýldýr tek bir odada 5 kiþilik bir nüfus düþünelim. Mutfak, tuvalet, banyo onca yýldýr müþterektir. Doðal duygularýmýzý, insanýn doðal yaþama hakkýný düþünelim. Bundan sonraki yolculuðu kendiniz devam edin. Çünkü yazýlmadan anlaþýlanlar olacaktýr. Sizce duygu sömürüsümü yapýyorum? Olabilir. Ýzine gidipte evinde çayýný içtiðim komþum buraya mülteci olarak gelmiþ, ben de onun benim baþýma bela olabileceðini düþünerek hemen baðlarýmý kesiyorum. Eyvah! Mülteci kýzýma aþýk oldu, kesinlikle evlenemez o nede olsa culsuz, mültecinin tekidir. Herhalde bir çoðu gibi böyle düþünmem lazým bazý insanlar için. Haklýsýnýz! Sözlerim belki de abartýlýdýr. Fakat yazýlmasý gerekeni yazmýyorum. Sadece üzerinde düþünülmesi için bir kaç uç konumda düþünce belirtiyorum. Ben sadece, her gün her hangi bir kampýn üst katýna çýkýp da hayatýna son vermek isteyen insanlarýn, yaþadýklarý ortam nedeni ile aðýr depresyon geçiren insanlarýn yaþadýklarý olaylarýn üzerine birde burada kendi insanýnýn vurdum duymazlýðýna kapýlýp tümden ümidini yitiren insanlarýn düþünülmesini gerektiðini düþünüyorum. Neyse fazla duygu sömürüsü yapmadan son cümlemi yazayým. Biz hava atmaya devam edelim, böylesi insanlar yokmuþ gibi, nasýl olsa bütün yatýrýmýmýzý hava atmaya baðlamýþýz. Onlarda kendi baþýnýn çaresine baksýnlar! Mý acaba! Demek ki, gerekli ilgi biraz da emek verilince horlanan, toplum dýþýna itilen, hatta özel durumlarýndan dolayý ailelerinin utanadýðý bu durumdaki kardeþilerimiz, normal insanlarýn yapabileceði her iþi mükemmel bir ºekilde yapabilmekte. Aylarca gecesini gündüzüne katarak çalýþan ve bürokratik tüm zorluklarý aþarak bu özel kardeþlerimizin Hollandaya ya gelmelerini saðlayan Hollanda Yabancý Özürlüler Vakfý Genel Koordinatörü Birsen Yurdakul haným gerçekten isimsiz bir kahraman. Devler memurluðundan istifa ederek kendisini engelli kardeþlerimize adayan özel eðtim uzmaný ve oyunun yönetmeni Fevzi Özyürek ile Özþah Özel Eðitim Kurumlar Genel Müdürü Ali Akpýnar ne kadar büyük bir iþ baþardýklarýnýn farkýnda bile deðiller. Bu ikili için varsa yoksa çocuklar... Küçük Nasreddin adlý oyundan ben payýma düþeni aldým ve dilenciler hakkýnda yazmaktan vazgeçtim. Sokaklarda dilendirilen, evlerde hapsedilen, zincire vurulan ayný durumda çocuklara her rastladýðýmda çevremde dolaþan, kendini akýllý, saðlýklý zanneden kim olursa olsun zihinsel özürlü gözüyle bakacaðým. Bir þarkýda olduðu gibi Bir þey yapmalý diye baðýrmak yerine artýk bir þey yapmaya baþlamalý. Bakýn Kayseri Özþah Özel Eðitim Kurumlarý Yapmalý dememiþ çok da güzel yapmýþ. Belirli makamlarý iþgal eden, yüksek mevkilede, ekranlarda, mikrofonlarda oturan, konuþan, yüzünü gösteren ve köþelerdeki akýllý rolünü çok iyi oynayan gerçek özürlülerden yardým beklemeden baþlamak, baþlamýþ olaný desteklemek gerek. Ben bir ºey yapmamaktansa ve ortalýkta þahsi çýkar uðruna dolaþan asalaklarý gördükçe zihinsel özürlü olup Küçük Nasrettin adlý oyunda en küçük role razýyým. Hemen bu yazýyý okur okumaz aklýnýz erdiðinden itibaren yaþadýklarýnýzý gözünüzün önünden geçirin ve zihinsel özürlülerin kimler olduðunu tespit edin. Gerçek özürlüler kimlermiþ, Bulabildiniz mi? Yavuz Nufel 18 OCAK 2002 Rotterdam- HOLLANDA

3 Almanya da Müslüman mezbahalarýnda, hayvanlarý bayýltmadan kesilmesi üzere gelen yasak kararý, yeniden yürürlüðe geçen mahkeme kararýnca iptal edildi. Alman Anayasa Mahkemesi nin yeni aldýðý karara göre, Müslüman mezbahalarýna hayvanlarý bayýltmadan kesme izni verilecek. Mahkeme kararýnda belirli dini cemaatlerinin yalnýz bayýltýlmadan kesilmiþ hayvanlarýn yendiðine dikkat çekildi. Ýzinler iptal edilmiþti 1995 yýlýndan beri, Hayvanlarý Koruma Kanunu na istinaden, hayvanlarýn genel olarak bayýltýlmadan kesilmesi yasaktý. ALMANYA 3 Müslüman mezbahalarýna özel izin Entegrasyonda önemli adým Ancak Federal Ýdare Mahkemesi nin o zamanki kararýnda, Ýslam dinine göre hayvanlarýn kesilmeden önce bayýltýlmasýna, þartsýz olarak izin verilmediði yetersiz iþlenmiþti. Ayný zamanda müracaat edip özel permiyle hayvanlarý bayýltmadan kesen mezbahalarýn izinleri de iptal edilmiþti. Büyük bir sorun çözüldü Anayasa Mahkemesi nin Müslüman topluluðuna hayvanlarý dinine uygun þekilde kesebilmesi izni vermesinde Gießen li Rüstem Altýnküpe nin büyük rolü vardý. Ýtiraz dilekçesinin baþýný çeken Altýnküpe, yeni yürürlüðe geçen Berlin de 5500 Türkiyeli Þirketi 20 yýllýk meyve Türkiyeli þirketleri 20 yýldan beri Berlin kentinin vazgeçilmez bir parçasý durumuna geldi. Ticaret odasýndan alýnan bilgilere göre, Almanya da þirket sahibi Türkiyelilerin onda biri Berlin de çalýþýyor. Bu þirketlerin yýllýk cirosu yedi milyar Alman Marký sýnýrýný aþarken, baþkentte milli hasýlanýn yüzde beþini temin ediyor. Þirketlerde birçok Alman çalýþýyor Berlin de yaklaþýk 5500 Türk þirketi bulunurken, þirketlerde çalýþanlarýn sayýsý 22 bin civarýnda. Berlin- Brandenburg Türk Birliði (TBB) sözcüsü Safter Çýnar ýn verdiði bilgiye göre, sirketlerin ortaklarý ve iþçileri arasýnda çok sayýda Alman yer alýyor. Ayrýca þirket sahiplerinin çoðunluðu Alman vatandaºlýðýna geçmiþ bulunuyor den bugüne Türkiyelilerin Almanya ya göçmesi 50 li senelerde baþladý yýlýnda imzalanan ilk anlaþma üzerine gelen göçmen iþçiler arasýnda en kýsa zamanda kendi iþlerini kuranlar da vardý. Ýlk adýmlar perakende, lokantacýlýk ve el sanatlarý alanýnda yapýldý. Yavaþ yavaþ çoðalan Türkiyelilerin þirketleri, 80 li yýllarda üç misli büyümüþtü. Ýstatistiklere göre, 20 yýl önce iþleyen þirketlerin yüzde onu, on kiþiden fazla eleman çalýþtýrýyordu. 90 farklý alanda aktivite Yeni istatistikler þirket sahiplerinin yüzde 50 sinin ticaret, yüzde 25 inin lokantacýlýk ve yüzde onunun inþaat alanýnda faaliyet gösterdiðini tespit ediyor. Son yýllarda ayrýca iletiþim ve modern hizmet alanýnda giriþimlerin arttýðý dikkat çekiyor. Berlin de bulunan Türkiyelilerin þirketleri yaklaþýk 90 farklý alanda aktif. mahkeme kararýnýn Müslümanlarýn entegre olamasýnda büyük katkýsý olduðunu açýklarken, Almanya da büyük bir sorun çözüldü de iptal edilen özel izinler, birçok meslektaþýmýn iþlerini illegal olarak icra etmesine yol açmýþtý þeklinde konuþtu. Daha kolay entegre olunabilecek Almanya daki Müslümanlarýn Merkezi Meclisi Baþkaný Nadeem Elyas yeni kararla ilgili, Kararla beraber Almanya daki Ýslam alemi de güçlendi. Müslümanlar böylece güncel hayatlarýnda da engellenemeyecek ve daha kolay entegre olabilecek açýklama yaptý. Derneklerden protesto yaðmuru Ancak Anayasa Mahkemesi nin yeni kararý, hayvanlarý koruma dernekleri arasýnda büyük tepki oluþturdu. Alman Hayvanlarý Koruma Birliði Baþkaný Wolfgang Apel, Eziyeti çekenler hayvanlar oluyor. Maddiyat, hayvanlarýn yaþamýndan daha önemli olmamalý derken, hayvanlarý koruma konusunun anayasaya alýnmasýnýn önemini ifade etti. Esnaf, elinin tersiyle marký geri çevirirse Eski parayý almamakta hür Almanya daki esnaf, Þubat ýn sonuna kadar ödeme aracý olarak geçerli olan marký hukuken müþteriden almak zorunda deðil. Federal Maliye Bakaný, Euro nun Avrupa da tedavüle geçmesinden ve böylece resmi para olmasýndan itibaren, mark kabul etmeyen perakendecilerin ve lokantacýlarýn çýkabileceðinin altýný çizdi. Ýmzalanan bir anlaþma, restoran sahiplerine ve tüccarlara eski Alman parasýný kabul etme serbestliðini tanýyor, ancak buna zorlamýyor. Eller kollar baðlý Bu konuda Almanya hukuki bir düzenlemeyi gerek görmeyerek perekendecilerin sözüne itimat ederken, diðer on bir Euro ülkesi, geçim dönemi için geçerli olacak çift para sürecini yasalarýna aldý. Böylece Köln kentindeki Avukat Gerd Horr Bild am Sonntag ile yaptýðý söyleþide doðruladýðý gibi, marký reddeden esnafa karþý yapýlacak birþey yok. Politikacýdan sert uyardý Bu müþkül durumu kýnayarak yasalardaki boþluða sinirlenen Hür Demokrat Partisi nin Federal Meclis Fraksiyonu ndaki tüketicilere yönelik siyasi sözcüsü Gudrun Kopp, ateþ püskürdü. FDP li politikacý, Federal hükümet gerekise kýsa vadeli bir yönetmelikle hukuki durumu aydýnlatmasý þart. Tüketicilerin isteðine öncelik tanýnmasý gerek. Müþterilere, þubatýn sonuna kadar Alman Marký ile ödeyebileceklerine dair güven verilmesi lazým dedi. eflatunî Ayþe Zarakolu Aramýzdan bir yýldýz kaydý. Yaþamýný düþüncesine ve onun gereklerine adayan bir hayat, mirasýný ardýlarýna býrakarak aramýzdan ayrýldý. Dost ve sevenlerinin üzüntüsü, üzüntümüzdür. Topraðý bol olsun.. Unutmayacaðýz... Sýradan insanlar ÞÜKRÜ YILDIZ Sýradan insanlarýn sýradan davranýþlarý içinde geçiyor günlerimiz. Mekke de, Osmanlý dan kalma kalenin yýkýlmasýna kýzan bir grup ülkücü Suudi Konsolosluðu önünde yaptýklarý gösteride þehitler ölmez, vatan bölünmez diye sloganlar atýyor. Vataný bölmek isteyen Suudi Arabistan a karþý tepkimizi kutluyorum. Ve bende Suudi yi þiddetle protesto ediyorum. Almanya Adolf Hitler den kalma tüm yerleri özel korumaya aldý. Bir çoklarýný özel müze haline getirdi. Þimdi sýradan olmayan insanlarýn deðerli vakitlerini geçirdikleri mekanlar onlar... Suudi bunu anlayacak kadar deðil... Sýradan düþünüyor... Ayýp ediyor... Þehitler ölmez, vatan bölünmez... Bunu bilmiyor. Bunu ülküdaþlar yaptýklarý gösteriyle öðretmiþ oluyor. Vatanýn bölünmesine bu kadar hassas davranan vataný böldürmezler, Hasankeyf gibi bir tarihi mekanýn sular altýnda kalmasýna aðzýndan salyalar akýtarak alkýþ tutuyor. Alkýþlar sýradan insanlarýn kirli benliklerinin resmi oluyor... Sýradan olan gülüþüm geliyor yüzüme... Sýradan olmak istemiyorum. Hemen titreyip kendime geliyorum. Sýradan insanlarýn sýradan davranýþlarýný da kabul etmiyorum. Sýradan insanlarýn, sýradan dünyasýnda, sýradan yönetiliyoruz... Devletli Bahçemiz Avrupa ya geliyor. Rusya daki, Avusturya daki meslektaþý ve hem fikirlileri gibi kimse itibar etmiyor. Görüþmüyor. Kimsenin görüþmediði, sýranýn da altýndaki yöneticimiz oluyor... Kabul etmek, sýradanlaþmak oluyor, sýradanlýðý kabul etmek istemiyorum. Onu kabul eden sýradan dünyayý da ret etme hakkýmý kullanýyorum. Ütopyamý seviyorum Ütopyamý seviyorum. Ayaklarýnýz yere bassýn diye baþlayan hiç bir þeyin, güzel olandan -bu bir ütopyada olsa bile- yerini alamayacaðýný düþünüyorum. Ütopyamýn istediðini yapmak istiyorum. Sýnýrý zorluyorum. Kabul edilmesini deðil, ütopyama uygun olmasýný önemsiyorum. Sen kimsin diyen soruyu sevmiyorum. Sýradan dünyanýn sýradan, hesapsýz kelimesini, cümlenin meyhanesi olarak görüyorum. Sarhoþ olmayan masalarýn sarhoþ aðýrlayan mekanlarýnda, beyinlerini yitiren ve sýradan insanlarýn dünyasýnda sýradan alt baþlýklarla izahý yapýlan, önemsenmeyen yaþama vurulmuþ bir hançer olarak deðerlendiriyorum... Her þeyi önemsiyorum... Deðerlenmesini istiyorum. Gazetemize ödül Gazetemiz ilk ödülünüde aldý. BW de yaþayan vatandaþlarýmýzýn sorunlarýzla ilgili yapmýþ olduklarý yayýnlardan dolayý Des-Bir, Türk Toptancýlar Birliði, Ata-Consul tarafýndan verilen ödüle gazetemiz DEM de laik görüldü. Stuutgart Belediye Baþkanýndan ödülü gazetmiz imtiyaz sahibi Hatice Eldeniz aldý. Gazetemizin ebatlarýnda yeni düzenlemeye gittik. Bu konudaki görüþlerinizi de bekliyoruz. internetdeki sizin adresiniz Kontratlar denetlenmeden imzalanmasýn Yan iþlerin riski M ükemmel bir iþ teklifi. Aslý K. evden ek olarak yaptýðý sekreterlik iþi için iki bin mark alacaktý. Ýþverenin kendisine bu iþ için bir bilgisayar almasý gerektiðini söylemesi Aslý yý biraz þaþýrtsa da, üç bin mark harcayýp bir bilgisayar aldý. Nasýl olsa en kýsa zamanda yatýrým miktarýný, alacaðý maaþýyla karþýlayacaktý. Fakat Aslý kontratýný imzaladýktan birkaç hafta sonra þirket iflas bayraðýný çekti. Rakiplerin kapasiteleri karþýlaþtýrýldý Stoiber daha dayanýklý Yapýlan son araþtýrmalar, Alman halkýnýn ekonomi, eðitim ve iç güvenlik konusunda birlik baþbakanlýðý yeni adayý Edmund Stoiber i, Baþbakan Gerhard Schröder den daha verimli olabileceðini düþünüyor. Öte yandan yabancýlar, sosyal ve dýþ politika alanýnda SPD baþkanýnýn Stoiber den daha baþaralý olduðu tahmin ediliyor. Bavyara Eyalet Baþbakaný Stoiber in genel olarak daha efektif ve dayanýklý olduðunu düþünen Alman vatandaþý, Schröder in ise daha sempatik Zaman ve para boþa gidiyor Aslý nýn baþýna gelenler münferit bir hadise deðil. Pahalý hotline aracýlýðýyla iþleyen enformasyon bantlarý, ayný þekilde ceplerden parayý emiyor. Örneðin 0190 lý numaralarýn bir dakikasý 3, 63 Alman Marký tutuyor. Ve banttan gelen ses dinleyiciyi hiç bir þekilde konuþmaya dahil etmeden, daha baþka telefon numaralarýyla dinleyicinin hem zamanýný hem de parasýný boþa harcatýyor. El iþleri en popüler Bu sýralar Home Office den yapýlacak olan iþlerin en popüleri el iþleri. Telefon iþleriyle hiç bir alakasý olmayan bu iþte genelde kalem parçalarý birleþtiriliyor, Noel süsleri yapýlýyor, pul toplanýyor veya adres listeleri oluþturuluyor. Müdafaaya geçmek tavsiye ediliyor Kurnaz iþverenlerin tuzaðýna düþen tuzakzedeler ne yapabilir? Olanlarý içine atýp, maddi zarar katiyen kabul edilmesin. Tüketiciyi koruma dernekleri kendini müdafaa etmeyi tavsiye ediyor. Böylece tuzakzedeler dersini almýþ olur ve baþkalarýnýn da ayný tuzaða düþmelerini engeller Yeni adayýn güçlü yönleri 1005 kiþinin katýlýmýyla yapýlan bir seçmen araþtýrmasýna göre, iþ piyasasý politikasýnda Edmund Stoiber in yüzde 36 lýk bir oranla daha verimli olduðu düþünülür- ve reformsever olduðunu iddia ediyor. ken, Schröder taraftarý yalnýz yüzde 24 lük bir oran saðladý. Araþtýrmaya katýlanlar arasýnda CSU Þefi Stoiber ayný zamanda ekonomi politikasýnda yüzde 42 ye 31, devlet finans alanýnda yüzde 33 e 30, iç güvenlik konusunda yüzde 40 a 30 ve eðitim politikasýyla ilgili yüzde 33 e 28 lik bir çoðunluk saðlamýþ bulunuyor. Schröder in aðýrlýðý farklý Ancak yabancýlarla ilgili hususlarda yüzde 39 a 33 lük bir sonuçla daha uygun olduðu düþünülen Baþbakan Schröder, ayný zamanda sosyal politika ve dýþ politika alanlarýnda da yüzde 48 e 23 ve yüzde 54 e 23 lük bir çoðunluk saðlayabildi. Partiler adaylardan geride Birlik adayý Stoiber, Schröder in de olduðu gibi, genel olarak seçmenleri memnun edebilme hususunda þahýs olarak, partilerinden daha fazla taktir kazanýyor. Seçmenlerin yüzde 62 si Stoiber in yaptýðý çalýsmalarýndan memnun kalýrken, partisinin yaptýðý çalýþmalar yalnýz yüzde 52 sinin beðenisini kazanýyor. Seçmenlerin yüzde 66 sý Baþbakan Schröder in þahsi çalýþmalarýný beðenirken, Sosyal Demokratlarýn gösterdiði faaliyet ancak yüzde 51 lik taktir alýyor.

4 Tekstil Kotalarý artýþý da gerçekleþmeyecek Amerikan þirketlerine borçlarýn ödenmesi istendi ABD Ticaret Bakaný Evans ve ABD Ticaret Temsilcisi ile yapýlan görüþmelerde bir ilerleme kaydedilemedi. Bakan Tunca Toskay tarafýndan açýklanan tekstil kotalarýnýn artýrýlmasý konusundaki talebe Amerikan tekstilcilerinden büyük muhalefet geldi. Daha önceki görüþme sýrasýnda da Amerikan Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Robert Zoellick, bu konuda muhalefetle karþýlaþýlabileceði uyarýsýnda bulunmuþtu. Nitekim Amerikan tekstil Üreticileri Enstitüsü Baþkaný Charles Bremer, bu konuya karþý olduklarýný ve baþkan Bush a bu konuda baský yapacaklarýný belirtti. Daha öncede Baþkan Bush tekstil kotalarýnýn artýrýlmasýný isteyen Pakistan ve Hindistan ýn bu taleplerini kabul etmemiþti. Bu görüþme sýrasýnda Motorala ve öteki Amerikan þirketlerine olan borçlarýnda ödenmesi hatýrlatýldý. Derviþ neden dönüþte Almanya ya uðradý Ekonomiden sorumlu Devlet Bakaný Kemal Derviþ, Amerika dan her dönüþünde Almanya ya neden uðramayý bir adet haline getirdi. Tüm ajanslarda yeralan Kemal Derviþ in Frankfurd a giderek burda ne hikmetse her zaman onun dönüþüne denk gelen ve bu kezde Bartelman Vakfý tarafýndan düzenlenen bir konferansa katýlýp sonra Cenevre ye geçti. Bu Avrupa daki ülkle ziyaretleri son üç ABD ziyaretine rastlanyýnca oldukça dikkat çekmeye baþladý. Bu arada Kemal Derviþ ile Alman hükümeti arasýnda var olduðu söylenen ve ABD nin gözünden düþmesine neden olduðu ileri sürülen bu tuhaf iliþki Türkiye de yeni siyasi baðlantý ve geliþmelerinde habercisi olarak deðerlendiriliyor. Cem ile Derviþ arasýndaki rekabet kýzýþtý Derviþ gizlice Wolfovitz ile görüþtü Dýþiþleri Bakaný Ýsmail Cem ile Ekonomiden sorumlu Devlet Bakaný Kemal Derviþ arasýndaki gizli mücadele artýk gözle görünür hale geldi. Baþbakan Bülent Ecevit in Beyaz Saray görüþmeleri ile ilgili Türk basýna düzenlediði basýn toplantýsýnda söz alan Dýþiþleri Bakaný Ýsmail Cem in Derviþ in anlatmasý gereken Afganistan yardýmlarýn yararlanma konusunu anlatmasý sýrasýnda Derviþ in suratý ve yanaklarýnýn kýzardýðý belli oldu. Bu arada Kemal Derviþ ABD tarafýndan yavaþ yavaþ kaybetmeye baþladýðý desteði yeniden kazanmak amacýyla dün sabah gizlkice yakýn arkadaþý ABD Savunma Bakanlýðý Müsteþarý Wolfovitz ile giderek yerinde gizlice görüþtüðü de öðrenildi. Daha önce DSP de yakýn bir zamanda liderliði býrakacaðý söylenen Baþbakan Bülent Ecevit ten sonra parti liderliðini ele geçirme yarýþýnda kýran kýrana bir mücadele olduðu görülüyor. Ancak bu konuda Derviþ in Amerika nýn desteðini kaybetmesi ardýndan el altýndan ANAP ile ikinci alternatif olarak anlaþtýðý anlaþýlýyor. Bu durumun henüz farkýna varmayan Türkiye de Derviþ in özellikle çok sayýda gazeteci ile samimiyeti ilerletmesi de dikkat çekici. Museviler Türkiye yi öven belgesel yapýyor A merikalý Musevi guruplarý soykýrýmý zamanýnda Türkiye nin ve Türklerin nasýl musevileri ölümden kurtarýp onlara yeni bir ülke ve vatan verdiðini anlatan bir belgesel hazýrlýyor. Yapýlan bu filmi CNN televizyonunun Uluslararasý yayýnýnda anlatan filmin yapýmcýsý Michael Berenbaum, Türkiye ninde Ýkinci Dünya savaþý sýrasýnda uzun süre tarafsýz kalmasýna raðmen bu tarafsýzlýðýn insanlýk adýna Ýspanya ve Ýsviçre den daha farklý ve insancýl olduðunu vurguladý. Soykýrýmý zamanýnda Türkiye adýndaki filmde Türkiye ye kaçan bilim adamlarý ve sanatçýlarýn Türkiye de yeni Üniversitelerin kurulmasýna ve Opera ile öteki sanat kurumlarýnýn faaliyete geçmesine neden olduðunu belirtti. Türkiye nin yasal sisitemine yardýmcý olan bu musevi bilim adamlarýnýn yeni ve modern Türkiye nin doðmasýna katkýda bulunurken bir islam ülkesinde yaþadýklarý hoþgörü konusunda da mutlu olduklarýný bildirdi. 4 KÝM NE DÝYOR! AB, Türkiye iliþkileri yeni boyut kadar yapýlan 5 anayasanýn da Eðer milletimizin önüne Avrupa kazanýyor. AB deðiþim olaðanüstü dönemlerde yapýldýðýný Birliði üyeliði dýþýnda onun kabul edebileceði yönünde hýzlý adýmlarýn atýlmasýný beklerken, Türkiye her gün yeni bir iç sorunla uðraþýyor. Þimdiye kadar görülmezden gelinen konular kendilerini farklý þekillerde gündeme getiriyor. AB-Türkiye sürecinin çözülmesi gereken gündemin parçalarýndan biri oluyor. vurguluyor. Hikmet Sami Türk, yürürlükteki 1982 anayasasýnýn da bu çerçevede sürekli tartýþma konusu olduðunu bildiriyor. Milliyetçi Hareket Türk Milleti ve devleti için bildiðini ve inandýðýný söyleyecek saðlam bir alternatif konu- lamýyorsa, o zaman herkes Avrupa Birliði üyeliði için gerekli adýmlarýn atýlmasýna destek olmalýdýr. diyor. Kültür kimliklerinin var olmasý ve varlýðýný sürdürmesi, geliþtirilmesi, demokrasinin Son günlerde Kürt kökenli öðrencilerin MHP Genel Baþkaný, Devlet gereðidir baþlattýðý ve büyük yanký uyan- dýran sivil itaatsizlik eylemi Kürtçe ana dili eðitimini AB-Türkiye gündemine taþýmaya hazýrlanýyor. Daha önce aydýnlarýn kendilerini DGM lere ihbar etmeleri gibi dikkat çekmeyen bir biçimde gündeme gelen itaatsizlik eylemleri, ana dili eðitimi konusunda büyük ilgi görüyor. AB ye girmek için hazýrlýk içinde olduðunu belirten hükümet hazýr olmadýðý bir anda yakalanýyor. Ýç iþleri bakanlýðýný yayýnlamýþ olduðu talimat, hükümetin ne yapmak istediðinin anlaþýlmadýðýný bir kez daha gösteriyor. Çok farklý kesimlerden sert eleþtirilere maruz kalan bakanlýk talimatý, gündeme þiddeti taþýyor. Söyleneler ile pratikte yapýlanlar arasýnda korkunç bir ayrýlýðýn olduðu tüm dünya kamuoyunun gözleri önünde cereyan ediyor. Herkes demokrasiden ve eþitlikten dem vuruyor... Bahçeli, Birlik yönetiminin samimiyetinden ve ciddiyetinden þüphe edildiðini söylemekte. Bahçeli þöyle diyor: Ülkemizi tam üyeliðe aday olarak gören bir Avrupa Birliði yönetiminin, terörizmle mücadele konusunda çok daha tutarlý, kararlý ve açýk olmasý gerekmektedir. Türk Milleti ve devleti, böyle bir yaklaþýmý Birlik yönetiminden haklý olarak talep etmekte ve beklemektedir.. Sonuç ne olursa olsun, Türkiye varlýðýný tehdit eden her türlü yýkýcý ve bölücü unsura karþý mücadelesini bütün zeminlerde sürdürmeye devam edecektir. Son zamanlarda bölücü unsurlarýn yeni stratejileri çerçevesinde çeþitli eylemler geliþtirdiði ve amaçlarýna dolaylý yollardan ulaþmak istediði anlaþýlmaktadýr. Bölücü-yýkýcý terörist odaklarýn bu tür yollarla da hedeflerine varmasý mümkün deðildir. Türk milleti ve devleti, CHP göre ise; Laik Türkiye Cumhuriyeti, birçok Avrupa ülkesi gibi bir ulus-devlet olarak kurulmuþtur. Türkiye tek bir etnik gruba dayanmayan, etnik çoðul bir toplumdur. Ýnsanlarýn etnik ve kültürel özelliklerini, ülke ve toplum bütünlüðü içinde geliþtirilmelerine olanak tanýnmasý, demokrasinin ve çaðýn gereðidir. Türkiye nin ulusal bütünlüðünün ve coðrafya bütünlüðünün içinde farklý etnik, farklý kültür kimliklerinin var olmasý ve varlýðýný sürdürmesi, geliþtirilmesi, demokrasinin gereðidir. Anadil(ler), kültür alanýnýn olgusudur. Resmi dil ise, kamu alanýnýn ve siyasal birliðin aracýdýr. Anadil ile resmi dilin ayný olmasý (tarihsel nedenlerle) her zaman mümkün deðildir. Bunun örneklerine birçok batýlý demokrasilerde rastlamaktayýz. hem geliþme ve reform iradesini Türkiye nin resmi dili, anayasal dili, kuvvetlendirerek koruyacak, hem de ortak dilimiz Türkçe dir. Ancak, ülkemizde birlik ve dirliðine yönelik planlý giriþimleri anadili Türkçe den farklý olan bertaraf edecektir. Ama ne olursa milyonlarca yurttaþýmýzýn bulunmakta olsun, Milliyetçi Hareket Türk Milleti olup, bunlar arasýnda Kürtçe, Zazaca ve devleti için doðru bildiðini ve inandýðýný önemli bir yer tutmaktadýr. söylemeye devam edecektir. Avrupa deðiþim istiyor... AB Genel Sekreterliði nin hazýrladýðý durum çizelgesine göre, hükümetin bu süre içinde atmasý gereken adýmlar þöyle sýralanýyor: Anayasa deðiþikliðiyle ilgili uyum yasalarýnýn çýkarýlmalý. MGK nin resmen sivilleþtirilmeli, mahkeme öncesi gözaltý koþullarý düzenlenmeli, dernekler ile toplantý ve gösteri yasasýnýn deðiþtirilmeli, Adil yargýlama ilkesi çerçevesinde AÝHM kararlarý dikkate alýnarak yeniden yargýlamanýn yolu ilk pakette açýlamazsa bile yýl içinde gerekli deðiþiklikleri yapýlmalý. Yeni RTÜK Yasasý nýn çýkarýlarak, yeni düzenlemede baþka dillerde yayýn yapma önündeki engelleri kaldýrýlmalý ve idam cezasý tamamen kaldýrýlmalý. Ýnsan haklary kavramý ulusal sorun olmaktan çýktý Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer, son yýllarda her alanda çok büyük dönüþümler yaþandýðýný, bu çerçevede demokrasi, insan haklarý ve özgürlükler gibi kavramlarýn iþleyiþlerinin de büyük ölçüde deðiþtiðini beliriyor. Ahmet Necdet Sezer, temel hak ve özgürlükler olarak bilinen insan haklarý kavramýnýn ulusal sýnýrlarýný aþarak ulusal sorun olmaktan çýktýðýný ve uygar toplumlarýn olmazsa olmaz koþulu haline geldiðini söylüyor. Cumhurbaþkaný Sezer, Türkiye nin Avrupa Birliði içinde yer almasýnýn temel amacýnýn da Türk insanýnýn gönenci için olduðunu belirtiyor. 5 anayasada olaðanüstü dönemlerde yapýldý Adalet Bakaný Hikmet Sami Türk de, Türkiye nin yazýlý anayasa konusunda 124 yýla dayanan önemli bir tecrübe sahibi olduðunu belirtirken, bugüne HABER Türkiye geri git, yerinde say, devam et... Türkiye nin kendi vatandaþlarý için yapacaðý hiçbir þey taviz deðildir. ANAP Avrupa Birliði nedeniyle milli çýkarlarýmýzdan taviz verilmesi düþünülemez, bu durum bilhassa Yunanistan la aramýzdaki sorunlar ve Kýbrýs için geçerlidir. Ancak, insan haklarýnýn eksiksiz yerleþtirilmesi, demokrasi standardýnýn yükseltilmesi, sivil siyasetin güçlendirilmesi alanlarýnda atýlmasý gerekli hiçbir adým, yani Türkiye nin kendi vatandaþlarý için yapacaðý hiçbir þey taviz deðildir. Um telefonische Voranmeldung wird gebeten Tel: 0711/ Neckarstraße Stuttgart Kritik konular ele alýnacak Türkiye-Yunanistan zirvesi Yunanistan, Ege Bögesi ndeki toprak mutalebesiyle ilgili Türkiye yle biraraya gelmeyi kabul etti. Yunan Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Panagiotis Beglitis yaptýðý açýklamada, Toplantý, AB nin 1999 yýlýnda Helsinki de düzenlediði þekil olabilir dedi. Bakanlýðýn çevresinden gelen açýklamalar bundan sonra kritik konularýn da ele alýnmasýnýn zamaný geldiðini vurguluyordu. Henüz iki ülkenin temsilcilerinin ne þekil biraraya geleceði hakkýnda bilgi verilmedi yýlýna kadar mühlet 1999 yýlýnýn Aralýk ayýnda Helsinki de düzenlenen zirvede, Türkiye AB ye üye olabilecek aday muamelesi görmesinden dolayý, kendisinden 2004 yýlýna kadar Yunanistan la olan sorunlarýnýn çözülmesi istendi. Sorunlarýn çözülmediði takdirde, Ankara nýn Den Haag da bulunan Uluslararasý Mahkeme ye baþvurmasý tavsiye edildi. Ýki devletin arasýndaki en büyük sorunlardan biri kara sularý. Deprem Diplomasisi yetersiz Ezelden beri birbirine Anayasal vatandaþlýk esas alýnmalý HADEP anayasal haklar konusunda yapmýþ olduðu açýklamalarda, Anayasal Vatandaþlýk sistemi esas alýnmalýdýr diyor. Türkiye Cumhuriyeti, bir ýrk ve kan baþý cumhuriyeti, etnik köken cumhuriyeti olarak kurulmadýðýný iddia ediyor. Kürt kökenli yurttaþlarýn, tüm diðer farklý kökenli yurttaþlar gibi, ülke mozaiðinin ulus yapan deðerlerin ayrýlmaz bir parçasýdýr diyor. Ulusal birliðin temeli kültürel alan veya kan baðý deðil, yurttaþlýk bilinci ve siyasal alan olmasýný istiyor. Geshäftszeiten Dienstag-Freitag Uhr bis Uhr Samstag Uhr bis Uhr düþman olarak tanýnan Türkiye ve Yunanistan 1999 yýlýnda her iki ülkede meydana gelen deprem sonrasý, herþeye raðmen birbirine yardým etmeyi ihmal etmedi. Bunun ardýndan Dýþiþleri Bakanlarý Giorgos Papandreou ve Ýsmail Cem in irtibatýnýn artmasý sonucu Deprem Diplomasisi imzalanýp, bu çerçevenin içinde birçok anlaþma imzalanmýþtý. Fakat o zamanki anlaþmalar kara sularýndan ziyade, daha fazla ekonomik iþbirliðini ve terörle mücadeleyi kapsýyordu. ALÝ KÖYLÜCE DEMOKRASÝNÝN ÖZÜ ÖZGÜR ÝNSANDIR 2002 yýlýnýn bu ilk DEM inde merhaba. Bu yazýmýz da birey, toplum ve demokrasi konusunu irdelemek istedik. Demokrasinin özü, özgür bireydir. Özgür birey örgütlü bireydir. Örgütlü birey, örgütlü toplumdur. Örgütlü toplum her alanda örgütlenmektir. Her alanda örgütlenmiþ bir toplum, özgür bir toplumdur. Çaðýmýzda birey özgürlüðü ve birey hakký en öne çýkan ve insanlýðýn ulaþtýðý en önemli sosyal aþamadýr. Özellikle batý demokrasilerinde gittikçe daha da önem kazanan bu sosyalleþmenin temel geliþim esprisi bireyin özgürce, düþünebilme ve yaratýcýlýðýnýn geliþtirilmesidir. Ancak bu özgürleþen bireyin yaptýrým gücü oluþturmasý ise örgütlü olmasýna baðlýdýr.bu örgütlenme sivil bir örgütlenmedir.bireyin hassasiyetini ortaya çýkaran bir örgütlenmedir. Yani bireylerin tamamen özgürce, katýlýmcý ve ihtiyaç duyduðu ortak amaçlarla ortaya çýkan bir örgütlenme modelidir. Bu sivil örgütlenme her bireyin kendi düþüncesi ve kendi arzusu ile oluþumunda yer aldýðý sivil toplumu oluþturur.böyle bir toplum sivil ve demokratik olur. Sivil toplum örgütleri;bireylerin yaþam ve çalýþma alanlarýnýn ihtiyaç teþkil ettiði her sahada olmalýdýr. Bunlar meslek gurubu, çevre, bilim, basýn, sanat, siyaset, ekonomi, kültür v.s her alanda insanlarýn ilgi ve ihtiyaçlarýna göre ortaya çýkar. Günümüzde bir ülkenin,bir halkýn demokrasi ölçüsü sivil toplum örgütleri ile ölçülür. Bu ölçü ayný zamanda geliþmiþlik ölçüsüdür. Monarþinin, Teokratik rejimlerin,dar ideolojik ütopyalarýn, kaba askeri ve her þeyi toplum adýna düþünüp karar veren anlayýþlarýn panzehiri sivil örgütlenmede azami ölçüleri yakalamýþ bir toplumsal yapýdýr.böyle bir toplum kendi iradesini, azami derecede kendi kaderini belirlemede kullanmýþ olur. Geçmiþte sað teokratik-faþizmin alternatifi olarak ortaya çýkan sol-sosyalizmde kýsa zamanda sol teokratik ve dar ideolojik bir rejime dönüþmüþtür. Bunun nedeni toplumlarýn sivil örgütlenmede henüz çok güdük ve yetersiz olmalarýydý. Zaman içinde halk adýna karar vermeyi bu teokratikleþen rejimler üstlendikçe, birey ve toplum daraltýlmýþ ve yaratýcýlýk geliþimi zayýflatýlmýþtýr. Batý, bu durumu daha önce aþmaya baþladýðý için, bireyseltoplumsal üretkenlik ve yaratýcýlýk batýda daha önce baþlamýþ, ayný zamanda sosyal devlet sýnýrlarýný da zorlayarak birey lehine bir avantaj yaratmýþtýr. Bugün artýk herkes birey haklarýna dayanarak toplumlarýn haklarýný savunur bir konuma gelmiþtir. AB nin en önemli ilkesi, iþte bu Kopenhag ýn kriterlerindeki birey ve gurup haklarýdýr. Bugün bile az geliþmiþ ülkeler ve toplumlar,bu haklarý kendileri için isterken, baþkalarý için ret ederler. Bundan dolayý da gülünç duruma düþerler. Sivil düþünemeyen toplum ve kuruluþlar her þeyden önce kendini sýnýrlandýrmýþ ve kapatmýþ olur. DEM gazetesi kendi alanýnda ve içinde çýktýðý toplumsal yapý gerçeðinde bir ilktir. Gerek etnik olarak, gerek inançsal olarak günümüze kadar çýkan tüm gazete ve dergiler çeþitli parti, gurup ve siyasi çevrelerin yayýný durumunda olmuþtur. Halbuki DEM gazetesi tamamen sivil bir yayýncýlýk anlayýþý ile ortaya çýkmýþ ve sürmektedir. Onun içinde, içeriði her yazan bireyin rengini, iradesini ve arzusunu yansýtýr. Birey kendisini daha iyisini bulmaya, yazmaya zorlar. Halbuki dar kalýplarýn olduðu yerde bireyler ilgisiz, nasýl olsa kendileri adýna gerekeni düþünen birileri vardýr. Onlar her zaman en iyisini bilir anlayýþý egemendir. Çaðýmýzýn modern toplumlarýnda eðitim çok önemlidir. Modern bir eðitim; bireyi özgür düþünmeye yönlendiren eðitimdir. Bu nedenle eðitimin temel amacý, bireyin baðýmsýz düþünme yeteneðini geliþtirmeyi esas alýr. Özgürce düþüne bilen bireylerin oluþturduðu özgür toplumlar ve ülkelerde yaþamak için 2002 yýlýnda ülkemiz insanýný daha çok iþ bekliyor. Türkiye de anadil ile eðitim hakký için geliþen ve yaygýnlaþan kampanya, ayný zamanda bireysel ve toplumsal bir haktýr. Sivil toplum mücadelesinde önemli bir örnek ve fýrsattýr. Öðrencilerin ve ailelerin haklý talepleri karþýsýnda hiç bir güç duramaz ve hiç bir gerekçe haklý olamaz. Haydi Anadil de eðitim hakký için el elle. Yurt içinde istediklerimize yurt dýþýnda da sahip çýkalým. Anadil derslerine ve kurslarýna sadece çocuklarý deðil, anne ve babalarda katýlmalýdýr. Beyan esasý kalkacak Maliye Bakaný Sümer Oral, emlak vergisi oranlarýnda bir deðiþikliðin düþülmediðini bildirdi. Oral, emlak vergisine iliþkin yeni düzenlemede beyan esasýnýn kalkacaðýný, belediyelerin asgari deðerler üzerinden vergi tahakkuk ettirip mükellefe ileteceðini söyledi. Bakan Oral, Anadolu Ajansý muhabirine yaptýðý açýklamada, emlak vergisinde 4 yýlda bir beyanname verildiðini, bu çerçevede 2002 yýlýnýn yeni beyan dönemi olduðunu hatýrlattý. En son beyannamelerin 1998 yýlýnda verildiðine dikkati çeken Bakan Oral, 1999 yýlýnda hükümete geldiklerinde de, emlak vergisinde bugünküne benzer sorunlar ile karþýlaþtýklarýný ifade etti yýlýnda verilen beyannamelerin bazýlarýnda emlak deðerinin yüksek, bazýlarýnda düþük gösterildiðini, bunun da büyük bir huzursuzluk yarattýðýný anlatan Oral, o dönem 18 milyon dolayýnda mükellefi ilgilendiren bu soruna el attýklarýný vurguladý. Oral, söz konusu dönemde çýkarýlan 4444 sayýlý kanunla, daha önce yüksek ya da farklý deðer beyan edenlere yeni beyanda bulunma hakký tanýndýðýný ayrýca eimlak vergisine tabi deðerlerin yeniden deðerleme katsayýsýna göre deðil, bu rakamýn yarýsýna kadar artýrýlmasýnýn öngörüldüðünü belirtti.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU*

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* 4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* I. GÝRÝÞ 1475 sayýlý Ýþ Kanununu deðiþtiren 4857 sayýlý Ýþ Kanununun md. 53/2 de yýllýk ücretli izin

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI 2007-2013 GENÇLÝK PROGRAMI Gençlik Avrupa Komisyonu tarafýndan gençler için uygulamaya konmuþ bir programdýr.bu program Avrupalý gençlerin

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon Anadolu Isuzu, her zaman dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Isuzu yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı