Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi"

Transkript

1 ÖDÜLLÜ ÞÝÝR YARIÞMASI AYLIK KÜLTÜR-SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 2 SAYI: 10 1 ÞUBAT 02 0,25 EURO Türkiye geri git, yerinde say, devam et... KÝM NE DÝYOR! MGK nin resmen sivilleþtirilmeli, mahkeme öncesi gözaltý koþullarý düzenlenmeli, dernekler ile toplantý ve gösteri yasasýnýn deðiþtirilmeli, Adil yargýlama ilkesi çerçevesinde AÝHM kararlarý dikkate alýnarak yeniden yargýlamanýn yolu ilk pakette açýlamazsa bile yýl içinde gerekli deðiþiklikleri yapýlmalý. Yeni RTÜK Yasasý nýn çýkarýlarak, yeni düzenlemede baþka dillerde yayýn yapmalý ve idam cezasý tamamen kaldýrýlmalý. Ýnsan haklarý ve özgürlük savaþçýsý, Belge Yayýncýlýk Yönetmeni AYÞE ZARAKOLU NU KAYBETTÝK T ürkiye, insan Haklarý, düþünce özgürlüðü ve sosyal adalet mücadelesinin seçkin simalarýndan birini, Uluslararasý Belge Yayýncýlýk ýn yöneticisi Ayþe Nur Zarakolu yu yitirdi. Türkiye de çok az kiþinin üzerine gidebildiði konularda, Kürt sorunu üzerine, genelde halklar ve milliyetler sorunu üzerine yüzlerce kitap yayýnladý. Ülkemizin tüm halklarýnýn, Türk, Kürt, Ermeni, Asuri, Grek, Laz farký gözetmeksizin, kültürel deðerlerini tanýttý ve yaþattý. Militarist rejim, kendi þoven dayatmalarýna boyun eðmeyen tüm dürüst insanlar gibi, Ayþe yi de yýllarca mahkeme kapýlarýnda süründürdü, demir parmaklýklar arasýna gönderdi, yurtdýþýna çýkýþýný engelledi. Tüm baskýlara ve aðýr hastalýðýna raðmen Ayþe boyun eðmedi, son nefesini verinceye kadar daima güçlü ve baþý dik yaþadý. Kavgasý ve adý unutulmayacaktýr. Türkiye halklarýnýn tüm özgürlük ve insan haklarý savaþçýlarý, baþýnýz sað olsun! Bahçeli þöyle diyor: Ülkemizi tam üyeliðe aday olarak gören bir Avrupa Birliði yöneti- minin, terörizmle mücadele konusunda çok daha tutarlý, kararlý ve açýk olmasý gerekmektedir. Türk Milleti ve devleti, böyle bir yaklaþýmý Birlik yönetiminden haklý olarak talep etmekte ve beklemektedir..sonuç ne olursa olsun, Türkiye varlýðýný tehdit eden her türlü yýkýcý ve bölücü unsura karþý mücadelesini bütün zeminlerde sürecek. ANAP Avrupa Birliði nedeniyle milli çýkarlarýmýzdan taviz verilmesi düþünülemez, bu durum bilhassa Yunanistan la aramýzdaki sorunlar ve Kýbrýs için geçerlidir. Ancak, insan haklarýnýn eksiksiz yerleþtirilmesi, demokrasi standardýnýn yükseltilmesi, sivil siyasetin güçlendirilmesi alanlarýnda atýlmasý gerekli hiçbir adým, yani Türkiye nin kendi vatandaþlarý için yapacaðý hiçbir þey taviz deðildir. Ýslam ahlakýnýn getirdiði hoþgörü, barýþ ve adalet ortamýdýr Kuran ahlakýna göre bir Müslüman, Müslüman olsun veya olmasýn tüm diðer insanlara karþý iyi ve adaletli davranmakla, zayýflarý ve masumlarý korumakla ve yeryüzünde bozgunculuðu önlemekle sorumludur. Ýbrahim Ýlyas ýn yazýsý sayfa 8 de ÖN ALEVÝLÝK YADA KIZILBAÞLIK Anadolu Alevi Aydýnlanma hareketinin kendi sorununu üstlenme süreciyle birlikte tarihte farklý isimlerle anýlan günümüz Aleviliðinin, her süreci büyük bir titizlilikle yeniden sorgulanmýþtýr. Bu sorgulama da en çok konuþulan da ve tartýþýlan konu Kýzýlbaþlýk olmuþtur. Kýzýlbaþ kavramý; esas olarak ilk kez Mezopotamya nýn doðusunda Medya olarak bilinen ve Med lerin ilk yerleþim yerinde ortaya çýkmýþtýr. ser sor olarak Kürtçede telafuz edilmiþ, Anadolu ve Anadolu ya gelen Türkmenler tarafýndan Türkçe olarak Kýzýlbaþ olarak Türkçe ye çevrilmiþtir. Kendal Doðan ýn yazýsý sayfa 19 da HADEP anayasal haklar konusunda yapmýþ olduðu açýklamalarda, Anayasal Vatandaþlýk sistemi esas alýnmalýdýr diyor. Türkiye Cumhuriyeti, bir ýrk ve kan baðý cumhuriyeti, etnik köken cumhuriyeti olarak kurulmadýðýný iddia ediyor. Kürt kökenli yurttaþlarýn, tüm diðer farklý kökenli yurttaþlar gibi, ülke mozaiðinin ulus yapan deðerlerin ayrýlmaz bir parçasýdýr görüþünü savunuyor. sayfa 4 de Müslüman mezbahalarýna özel izin Entegrasyonda önemli adým Almanya da Müslüman mezbahalarýnda, hayvanlarý bayýltmadan kesilmesi üzere gelen yasak kararý, yeniden yürürlüðe geçen mahkeme kararýnca iptal edildi. Alman Anayasa Mahkemesi nin yeni aldýðý karara göre, Müslüman mezbahalarýna hayvanlarý bayýltmadan kesme izni verilecek. Mahkeme kararýnda belirli dini cemaatlerinin yalnýz bayýltýlmadan kesilmiþ hayvanlarýn yendiðine dikkat çekildi. sayfa 3 de Kampf gegen die Kräfte des Bösen oder Kampf der Kulturen? Im Krieg schützen die Lügen die Wahrheit!!! (W. Churcil) Der 11. September, hat er den Beginn des Kampfes der Kulturen eingeläutet? Ist die westliche Demokratie im Kriegszustand mit der islamisch geprägten Welt? Zumindest macht die These Samuel P. Huntingtons, über den Clash of civilizations,die er 1993 erstmals aufgestellt und 1996 verfeinert hat, seither wieder Furore. sayfa 10 da Hatice Eldeniz Mülteci/ Asylant (sayfa 2) Þükrü Yýldýz Sýradan insanlar (sayfa 3) Ali Köylüce Demokrasinin özü özgür insandýr (sayfa 4) Olgun Þensoy Beyaz cinayet!.. (sayfa 5) Dr. Hüseyin Nazlýkul Televizyonunuzu kapatýn! (sayfa 6) Hasan Aydýn Xýzýr ýn yaþamýmýzdaki yeri (sayfa 6) Dr. Halis Özkan Döne nine (sayfa 8) Mete Alp Sevgili DEM Okuyucularý, (sayfa 11) Ýbram Erdem Bir mevsim-2 (sayfa 12) Zülfikar Yalçýnkaya Demokrasi denen þey (sayfa 13) Dr. Med Fahretin Adsay Depresyon hastalýðý (sayfa 15) Gazetemiz DEM in Yayýn Hayatýna Baþlamasýnýn 1. Yýl dönümü nedeniyle ödüllü þiir yarýþmasý düzenlenmiþtir. Yarýþma herkese açýktýr. YARIÞMAYA KATILMA KOÞULLARI: 1- Yarýþmaya katýlacak þiirler daha önce ödül almamýþ olmasý gerekmektedir. 2- Yarýþmaya gönderilecek þiirlerde konu serbest olacaktýr. 3- Yarýþmaya katýlým en fazla üç þiirle olacaktýr. 4- Yarýþmaya gönderilecek þiirler A4 boyutunda bilgisayar yada daktilo ile yazýlmýþ olacaktýr. 5- Her þiirden beþ nüsha gönderilecektir. 6- Katýlýmcýlar þiirler sað üst köþesine adýný, soyadýný ve telefonlarýný yazacaktýr. 7- Yarýþmaya jüride bulunanlarýn birinci derece yakýnlarý katýlamaz. DEÐERLENDÝRME ÖDÜLLERÝ 1-) Daha sonra açýklanmak üzere ilk üç dereceye girenlere Avrupa dan idam cezasý uyarýsý Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), bugün Strasbourg da düzenlediði Terörle Mücadele ve Ýnsan Haklarý oturumunda, terörizmle mücadelenin, temel hak ve özgürlüklerden ödün verilerek yürütülmemesi gerektiðini vurgulayan bir karar aldý. sayfa 5 de Yeni bir star doðuyor! MEFRAT JARKIN 9 y a þ ý n d a n beri müziðe olan tutkusu onu buraya kadar getirdi. Bir çok Konserlerde çýkýþýný yaparak,,þu an bile piyasada olmadýðý halde Medya tarafýnda merak edilen isim oldu. MEFRAT JARKIN I bir defa dinleyenler Müzik marketlerinde kasetini, CD sini ve Fotoðraflarýný arar oldular. sayfa 18 de DAVKAVUKLARIN TARÝFESÝ Ýþte tarihi belge!.. Dalkavuklarýn günümüzdeki tarifesini ele geçiremedik ama yýllar önce uygulanan dalkavukluk biçimlerini ve ücret tarifesini resimleri ile açýklýyoruz!.. sayfa 6 da ödül verilecektir. 2ü-) Þiirler yarýþma sonrasýnda kitap haline getirilip, yayýnlanacaktýr! SEÇÝCÝ KURUL: Þükrü YILDIZ (Gazeteci) Olgun ÞENSOY (Þair) Mete ALPSAR (Þair) Hasan Hüseyin YALVAÇ (Þair) Zeynep AKSOY (Þair) KOORDÝNATÖR: Þükrü YLDIZ EN SON KATILIM TARÝHÝ: 1 MART 2002 YARIÞMA ADRESÝ DEM Gazetesi Hack Str STUTTGART FAX: E - M a i l : r e d a k t i o d e m - ajans.de Yarýþmaya katýlacak kiþiler yukarda belirtilen koþullar çerçevesinde hazýrlayacaklarý þiirleri , fax, posta veya elden 1 Mart 2002 tarihine kadar ileteceklerdir. Elin içinde beþ on kýl kalmak ve diþlerini leylek gibi çatýrdatmak þartý ile sakal zelzelesi 60 paraydý. DERÝN NEHÝRLER GÝBÝ AKIYORUZ; ME SÝMLÝK ÇIKAN GÜLLER GÝBÝ DEÐÝLÝZ Stuttgart Efsane düðün salonunda bir dinleti veren, Onur Akýn, Yusuf Hayaloðlu ve Yasemin Göksu, dinleyicileriyle güzel saatler geçirdiler. Alýþýk olduðumuz konserlerin dýþýnda bir resim çizen sanatçýlar halkla ne kadar iç içe olduklarýný bir kez daha gösterdiler. sayfa 9 da

2 Almanya da yaþayan Türkiyelerin sýk sýk rastladýklarý sorun kira sözleþmelerinde çýkan sorunlardýr. Bir çoðumuz altýna imza attýðýmýz evraký okuyarak incelemeye özen göstermiyoruz. Okusak bile tam anlamýyla yazýlanýn ne anlamda olduðunu, dil yetersizliði nedeni ile anlayamayabiliyoruz. Bunu vesile bilerek sizlere Kira Sözleþmesi nde dikkat edilmesi gereken hususlarý aþaðýda bilginize sunuyoruz. Kira Sözleþmesi Kira sözleþmesi, Medeni Kanundaki (BGB) yasal hükümlerin ve Kira Miktarlarý Yasasý nýn (MHG) yani sýra, ev sahibi ve kiracý için en önemli unsurdur. Burada Ev sahibinin kim olduðu, Kiracýnýn kim olduðu, Hangi evin kiralandýðý, Hangi kira miktarýnýn ödenmesi gerektiði, Kira sözleþmesinin ne zaman baþladýðý, Evin sýnýrlý (sýnýrlý kira sözleþmesi) ya da sýnýrsýz bir zaman için kiralanýp kiralanmadýðý saptanýr. Birçok kira sözleþmesi bunlarýn yanýnda ayrýca ev sahibi ve kiracýnýn haklarý ve sorumluluklarý hakkýnda kurallar da içermektedir. Bu kurallara güzelleþtirme tamiratlarý, kira depoziti, evde yapýlacak deðiþiklikler, evcil hayvan bulundurulmasý vb. dahildir. BÝZÝM SAYFA 2 Kira sözleþmesine atýlan imza baðlayýcýdýr; Almanca yetersizliðinden dolayý kira sözleþmesinin içeriðini anlayamadým yorumu geçersizdir Sözlü veya yazýlý Kira sözleþmelerinin çoðu yazýlý yapýlmaktadýr. Bu durum ev sahibi ve kiracýnýn güvenliðini arttýrýr ve tartýþmalarý önler; her iki taraf da imzalarýyla sözleþmede hangi noktalar üzerine anlaþtýklarýný belirleyebilirler. Kira sözleþmesine atýlan imza baðlayýcýdýr; Almanca yetersizliðinden dolayý kira sözleþmesinin içeriðini anlayamadým yorumu geçersizdir Kira sözleþmesini yazýlý olarak yapma zorunluluðu yoktur. Bunun yerine sözlü bir anlaþma da geçerlidir. Ancak bir kira sözleþmesi belirli bir zaman için (örneðin 3 ya da 5 yýl) yapýlacaksa, o zaman yazýlý olmasý öngörülmektedir. Yani sözleþmenin ev sahibi ve kiracý tarafýndan imzalanmasý gereklidir. Yazýlý biçimin uygulanmamasý durumunda da kira sözleþmesi sýnýrsýz olarak, en az bir yýl olmak koþuluyla fese edilene kadar devam eder. Etkisiz maddeler Kira sözleþmeleri için usulen Ev ve Arazi Mülkiyet Sahipleri Dernekleri veya kýrtasiyeciler tarafýndan örnek olarak sunulan anlaþma formlarý kullanýlýr. Kira sözleþmesinin örneðini alýþýlageldiði biçimde ev sahibi seçer. Bundan dolayý ev sahibiyle kiracý arasýndaki avantajlar ve zararlar, haklar ve sorumluluklar çoðu kez eþit oranda daðýtýlmamýþtýr. Ama kiracýnýn fazlasýyla haksýzlýða uðratýlmasýný engelleyen hükümler de vardýr. Örneðin Medeni Kanuncun birçok maddesinde Kiracýnýn zararýna bir anlaþma geçersizdir. ifadesi geçmektedir. Ayrýca küçük baskýlardaki haksýzlýklardan koruyan (kira sözleþme formlarý da bunun içerisine girmektedir) Genel Ticari Anlaþmalar Yasasý (AGBG) da bulunmaktadýr. Bu durum, kira sözleþmesinde yazýlý olan herselin muhakkak geçerli olmadýðý anlamýna gelir. Ege ev sahibi kira sözleþmesine dayanarak bir talepte bulunursa, o zaman sözleþmenin sözü edile: maddesinin geçerli olup olmadýðý bilakis araþtýrýlmalýdýr. Bu madde geçersizse, kiracý kir sözleþmesini imzalamasýna raðmen ev sahibinin taleplerini reddedebilir. Önemli not: Bir veya birçok maddenin geçersiz olmasý durumunda da, kira sözleþmesinin diðer bölümleri kalýcýdýr. Bu gibi durumlarda ev sahibinin, kira sözleþmesinin varolmadýðýný iddia ederek kiracýnýn evden çýkmasý gerektiði seklinde bir talebi olamaz. Sýnýrlý süreli veya süresiz Sýnýrlý süreli kira sözleþmesinde (süreli kira sözleþmesi) sözleþmenin baþlamasýyla birlikte kira anlaþmasýnýn ne zaman sona ereceði tespit edilir. Örneðin: Kira sözleþmesi da baslar ve de sona erer ya da Kira sözleþmesi 5 yýlýk bir süreyle sýnýrlýdýr gibi. Bu tip sözleþmede kiracýnýn avantajý, sözleþmenin geçerli olduðu sürede ev sahibinin eve kendi ihtiyaç duysa bile (þahsi ihtiyaç) çýkýþ verememesidir. Sadece sözleþmeye aykýrý davranýldýðý takdirde (örneðin kiranýn zamanýnda ödenmemesi gibi.) sözleþme sona ermeden çýkýþ verilebilir. Kiracýnýn zararýna olan durum ise, kiracýnýn anlaþýlan süreye baðlý olmasýdýr. Yeni bir eve taþýnmak, sadece ev sahibinin onayýyla mümkündür. Sadece zorunlu durumlarda sözleþmede çýkmak için kiracýnýn kiracý gösterme hakki vardýr (bk. Bölüm 6) Sözleþme süresinin dolmasý durumunda dikkat edilmesi gereken, kiracýnýn sözleþmede belirlenen sürenin üzerinde evde kalmak istemesi durumunda, bunu ev sahibine yazýlý olarak bildirmesinin gerekliliðidir. Sözleþme süresinin bitiminden 2 ay önce þahsi olarak imzalanma: mektup ( Evde, sözleþmede belirlenen zamanýn üzerinde kalmak istiyorum ) ev sahibinde olmalýdýr. Eðer kira sözleþmesi örn. evli çiftler gibi kiracý 2 kiþi tarafýndan imzalanmýþsa, o zâman kir süresinin uzatýlmasýný içeren mektup da her ikisi tarafýndan imzalanmalýdýr. Mektup usul olarak belirlenen süre içerisinde ev sahibine ulaþýrsa, kira sözleþmesi, ev sahibinin yasada öngörülen bir çýkýþ gerekçesi (örn. kiþisel ihtiyaç) gösteremediði durumlarda süresiz olarak uzar. (bkz. OKUYUCU MEKTUBU GERÇEK ÖZÜRLÜLER Ne zaman Türkiye ye gitsem,dilenciler konulu geniþ kapsamlý bir araþtýrma yapmak, fotoðraflar çekmek ve yazmak istemiþimdir. Dilenciler, sayýlarý gün geçtikçe artan, Türkiye fotoðrafýnýn buruk, acý, duygu sömürüsünü yansýtan parçasýdýr. Kimisi gerçek ihtiyaçtan belki, kimisi yapacak iþ bulamadýðýndan, kimi de meslek haline getirmiþ dilenmeyi. Bazýlarý da bedensel engelli olmanýn avantajýný çok iyi kullanmakta. Elbette sorunun temelinde sosyal ve ekonomik þartlarýn payý büyük. Anadolu þehirlerinde dilenciliðin çok daha yaygýn olduðunu düþünüyorum. Anadolu nun saf ve temiz insanýna göre, kapýsýna geleni geri çevirmeme ibadetle eþ deðer bir olgudur. Eli ayaðý tutan, taþý sýksa suyunu bile çýkaracak insanlarýmýzý bile muhtaç duruma düþüren, dilendiren sebepler deðil anlatmak istediðim. Bölüm 7). B u n u n dýþýnda kira süresini uzatmanýn mümkün olmadýðý süreli kira sözleþmeleri de vardýr. Bu kir; sözleþmesi en fazla 5 yýl sýnýrlýdýr ve kiracý sözleþme içinde daha bastan ev sahibi tarafýndan sözleþme süresinin bitiminden sonra mekanýn ev sahibi tarafýndan kullanýlmasýnýn veya öneme derecede tamir çalýþmalarý yapýlmasýnýn ya da tamamen yýkýlacaðýnýn planlandýðý hakkýnda bilgilendirilir. Böylesi bir sözleþmeyi imzalayan kiþiler anlaþýlan sürede taþýnmak zorundadýr. Bu gibi durumlarda uzatma mümkün deðildir. Kira fiyatý En önemli bir sorulardan bir tanesi Ev kirasý ne kadar yüksektir? Ev kirasýnýn yüksekliðinin uygun olup olmadýðýný nasýl öðrenebilirim? sorusudur. Bu sorularýn cevabi ise evin türüne baðlýdýr. Sosyal konutlarda (resmi kaynaklarla desteklenen evler) kiranýn yüksekliði sabit olarak tespit edilmiþtir. Ev sahibi de sadece belirlenen kira miktarýný talep edebilir. Bu kira miktarýnýn nasýl hesaplandýðý önceden belirlenmiþtir. Sosyal konutlar çoðu kez diðer evlerden daha ucuzdur, ama bu konutlara herkes taþýnamaz. Böyle bir konut resmi Konut Dairesi nin verdiði; aile gelirinin belirlenen sýnýrýn altýnda olduðunu gösteren özel bir belgeyle (WBS) aracýlýðý ile edinilebilir. Bu sýnýrýn üzerinde para kazananlar baþka tür konut aramalýdýr. Özel olarak finanse edilen konutlarda ve eski yapýlarda kira miktarý özellikle arz ve talebe göre belirlenmektedir. Ev sahibi kira miktarýný kendisi belirleyebilir ve yerel kira panosunun öngördüðünden daha fazla talep edebilir. Sýnýrlar sadece kira miktarýnýn aþýrý arttýrýlmasýnýn ve kira spekülasyonunun yasaklanmasýyla konulabiliniz. Uyarý: Eðer kiranýn yüksekliði kira panosunun %20 sinden daha fazlaysa, o zaman mutlaka Kiracýlar Derneði (bkz. Bölüm 12 } devreye sokulmalýdýr. Ek Maliyetler Konut maliyetlerin büyük bir kýsmi ek maliyetlere (isletme masraflarý) aittir. Bu maliyetlerin Rotterdam ýn en büyük tiyatro salonu Zuidplein Thater da Ocak da iki gün boyunca Kayseri Özþah Özel Eðitim Okulu Özürlüler Tiyatro Klübü, Küçük Nasreddin adlý oyunu sergiledi. Yaþlarý 11 ile 20 arasýnda deðiþen 15 kardeþimizin hepsi bedensel ve zihinsel engelli... Öylesine profesyonelce oynadýlarki, onlarýn zihinsel engelli olduðunu düþünenlerin asýl özürlü insanlar olduklarýný söyleyebilirim. Çünkü 15 genç tiyatrocu kardeþimizin hiç biri iki saat süresince repliklerini unutmadýlar, kendilerine özürlü ya da engelli dedirtecek tek bir hata bile yapmadýlar. Salonun yarýsý yine Hollandalýlarla doluydu. Hiç anlamadýklarý dilde seyrettikleri oyun, tiyatro severleri öylesine etkiledi ki; oyun sonunda dakikalarca duyarlý vatandaþlarýmýzla birlikte yürekten alkýþladýlar. Kendileri ile ayný durumda olan hatta bedensel ve zihinsel hiç bir engeli olmayan onbinlerce yaþýtlarý ayni saatlerde Türkiye nin her hangi bir yerinde el açýp dilenirken, bu kardeþlerimiz Hollanda da baþarýlarýndan dolayý alkýþlanýyordu. kiracý tarafýndan önceden otomatik olarak ödenmesi zorunlu deðildir, ancak kira sözleþmesinde belirtilmiþse önceden ödenmesi zorunluluktur. Genelde kiracý bir ay öncesinden bir ödeme yapar; yýlda bir kez de tam bir hesaplanrýna yapýlýr (bkz. Bölüm 10). Eðer ön ödemeler yüksek olarak ödenmiþse, fazla ödenen para geri ödenir. Ön ödemeler yetersiz kaldýðý takdirde, kiracý eksik kalan miktarý öder. Ön ödemelerin düþük olmasý yanýlmalara neden olabilir. En iyi çözüm, bir önceki kiracýdan veya evde oturan diðer kiracýlardan ek maliyetler konusunda bilgi alýnmasýdýr. Ön ödeme ve genel hesaplama yerine belirgin bir miktar üzerine anlaþýlabilinir. Bu durumlarda kiranýn yanýnda bir de sabit ek maliyetler ödentisi yapýlýr; tam bir hesaplamaya gerek kalmaz. Ýstisna: Isýtma masraflarý için kullanýma baðlý bir hesaplama öngörülmüþtür (Bkz. Bölüm 10). Üçüncü bir olanak ise isletme maliyetlerinin (tamamen veya kýsmi) kiraya dahil olmasýdýr. Böylesi durumlarda brüt veya herselin dahil olduðu bir kiradan söz edilir. Fakat isletme maliyetleri yükselirse, ev sahibi kirayý yersel deðerlerle dengeli olarak yükseltebilir (bkz. Bölüm 8). Depozit Maddi güvence olarak ev sahibi depozit talep edebilir. Depozit en fazla 3 aylýk kira miktarý kadar olabilir. Kiracý eðer isterse bunu 3 taksitle de ödeyebilir. Depozit ayrý bir hesap numarasýna yatýrýlmalýdýr ve kiracýnýn yararýna fa izlendirilmelidir. Bu faiz yýllýk olarak depozite dahil edilir ve böylece ev sahibinin güvencesini arttýrýr. Kira sözleþmesinin sona ermesi durumunda depozit ve faizi, eðer açýk kalan talepler yoksa genelde en geç 6 ay içerisinde geri ödenmelidir. (devam edecek) HATÝCE ELDENÝZ Mülteci/ Asylant Onca zamandýr aradýðým bir haber, bir bilgi, bir olayýn aydýnlatmasý var. ne yazýk ki bulamýyorum. Bulamamýn sebebi ise, herkesin unutmak istediði, yokmuþ gibi davrandýðý insanlardýr. Bu insanlar bir veya iki veya 10 kiþi deðil. Bu insanlarýn sayýsý binleri aþýyor. Düþünen yok mu diyeceksiniz bu insanlarý? Vardýr elbet! Ama kim bunlari düþünenler? Yakýn aile, akraba veya dostlarýdýr belkide, ama hayýr onlarda yoktur, Belki irili ufaklý bir kaç özel kurum veya kuruluþtur. Bu kurum ve kuruluþlar ise kendi, sözümona insani görevlerini yerine getirme duygusunu tatmin edenlerdir. Ama hiç yoktan iyidir tabi.. bahsettiðim insanlar kimler mi? Aslýnda hepinizin bildiði, gördüðü, dönem dönem þehir dýþlarýnda, sanayi bölgelerinde etrafý tel ile örülmüþ kamplarda yaþamlarýný sürdürmek zorunda kalan insanlardýr. Tabi bu insanlara bir de sýfat takýlmýþtýr. mülteciler deðilki sadece bir Alman toplumu yüz çevirsin, horlasýn, toplumun artýklarý olarak görsün, acý olan olay bu insanlarýn kendi toplumu tarafýndan böyle deðerlendirilmesidir. Daha önce ki bir yazýmda böylesi bir insandan bahsetmiþtim. Beni etkileyen bir olaydý ve duyurmak istedim. insanlar çok deðiþmiþ diye haykýrmýþtý anlattýðým insan. Evet çok deðiþmiþ. Býrakalým insani iliþkileri ki, zaten Alman toplumunda bizim toplumun yaþadýðý insani iliþkiler yok ve ayrýca Türkiye nin AB ye girmesi için kendi iç yapýsýnda deðiþtirmesi gereken bir plan bu. Yani sosyal yapýnýn yýkýlmasý. Türkiye bu plana fazla bir yatýrým yapmasýn, Avrupa da yaþayan Türkiyeliler zaten bu planý çoktandýr uyguluyorlar. Çok aðýr þartlar atlýnda yurtdýþýna kaçan bu insanlar ve buraya kaçmayý çare bulan insanlarýn sahipsiz kalýndýðýný biliyormuydunuz? bu insanlarýn kendi ülkesinde gelen birisi yerine, dilini, kültürünü anlamayan yabancý bir insana sýðýndýðýný biliyormuydunuz? uzun yýllardýr bu insanlarýn sorunlarý ile ilgilendiðimi düþündüðüm bir insaným. Bu nedenden dolayýda yorgun akþamlarýmý zaman zaman bu insanlarý düþünmek ile geçirmekteyim. Kapýsýnda girdiðim tel örgülü kampýn boþ alanýnda çocuklar koþturuyor, benim çocuklarým ise okulda. Duvarýn dibinde çömelmiþ bir dizine erkek ve kadýn, kimisi elindeki çalý ile yerleri kazýyor, kimisi uzaklara bakýp duruyor. Hani gidecek olsalar Ama nereye? Kaldýklarý bölgede belkide hiç tanýdýklarý yoktur. Kalmýþ ki kendilerine verilen 30 Km lik bir sýnýrý aþamayacaklar. Alabildiðince dýþardaki yaþamdan uzaklaþtýrýlmaya çalýþýlan bu insanlar, sadece toplumda tecrit edildikleri için deðil, artý kendi ülkesinde yaþadýklarý olaylar da ezip geçiyor. Neden terkettikleri sebeblerine gelince kuskusuz herkes deðiþik neden ile burdadýr. Bu nedenler basýn ve farklý ortamlarda çokça tartýþýlmýþtýr. Fakat hepsinin ortak nedeni, kendi ülkelerinde yaþam ortamý bulamadýklarý içindir. Bazen yine düþündüðümde cüzam hastalýðýna yakalanan insanlar gelir aklýma. Hani ortaçaðda yaygýn olan bu hastalýktaki insanlarýn hepsi diðer saðlýklý insanlardan uzaklaþtýrýlarak, bölge dýþýnda tutulurlardý. O bölgeyi terk edecek olanýda ölümle cezalandýrýrlardý. Ne alakasý var diyeceksiniz? Ýlginç ama ben bu insanlara yapýlanlarý dönem dönem böyle deðerlendirmekten de kendimi alamýyorum. Mülteci yasasý zaten bunlarý yaþatýyor bu insanlara, birde biz yaþatmayalým. Böylesi bir hayata laik görülen insanlarýn bir çoðu belkide bulunduklarý koþullarýn tam bilincinde deðillerdir. Bilincinde olanlar ise çaresizlik içerisinde bunalýmdadýr. Ýsterseniz birlikte bir yolculuk yapalým bu insanlara doðru. Uzunca bir kuyruk, sabah saat sýrasý gelenler ellerinde bir paketle dönüyorlar. Paketi alan insan kendisine verilen odaya gidiyor. Bu bir yemek paketidir. Belki ayda bir 40 Euro da para veriliyor. Sigara içen bir insan için biraz az gibi.. Ama sizde haklýsýnýz! Sigara saðlýða zararlýdýr. Ýçmesinler! diyemeyiz.. Devam edelim. Bir kac yýldýr tek bir odada 5 kiþilik bir nüfus düþünelim. Mutfak, tuvalet, banyo onca yýldýr müþterektir. Doðal duygularýmýzý, insanýn doðal yaþama hakkýný düþünelim. Bundan sonraki yolculuðu kendiniz devam edin. Çünkü yazýlmadan anlaþýlanlar olacaktýr. Sizce duygu sömürüsümü yapýyorum? Olabilir. Ýzine gidipte evinde çayýný içtiðim komþum buraya mülteci olarak gelmiþ, ben de onun benim baþýma bela olabileceðini düþünerek hemen baðlarýmý kesiyorum. Eyvah! Mülteci kýzýma aþýk oldu, kesinlikle evlenemez o nede olsa culsuz, mültecinin tekidir. Herhalde bir çoðu gibi böyle düþünmem lazým bazý insanlar için. Haklýsýnýz! Sözlerim belki de abartýlýdýr. Fakat yazýlmasý gerekeni yazmýyorum. Sadece üzerinde düþünülmesi için bir kaç uç konumda düþünce belirtiyorum. Ben sadece, her gün her hangi bir kampýn üst katýna çýkýp da hayatýna son vermek isteyen insanlarýn, yaþadýklarý ortam nedeni ile aðýr depresyon geçiren insanlarýn yaþadýklarý olaylarýn üzerine birde burada kendi insanýnýn vurdum duymazlýðýna kapýlýp tümden ümidini yitiren insanlarýn düþünülmesini gerektiðini düþünüyorum. Neyse fazla duygu sömürüsü yapmadan son cümlemi yazayým. Biz hava atmaya devam edelim, böylesi insanlar yokmuþ gibi, nasýl olsa bütün yatýrýmýmýzý hava atmaya baðlamýþýz. Onlarda kendi baþýnýn çaresine baksýnlar! Mý acaba! Demek ki, gerekli ilgi biraz da emek verilince horlanan, toplum dýþýna itilen, hatta özel durumlarýndan dolayý ailelerinin utanadýðý bu durumdaki kardeþilerimiz, normal insanlarýn yapabileceði her iþi mükemmel bir ºekilde yapabilmekte. Aylarca gecesini gündüzüne katarak çalýþan ve bürokratik tüm zorluklarý aþarak bu özel kardeþlerimizin Hollandaya ya gelmelerini saðlayan Hollanda Yabancý Özürlüler Vakfý Genel Koordinatörü Birsen Yurdakul haným gerçekten isimsiz bir kahraman. Devler memurluðundan istifa ederek kendisini engelli kardeþlerimize adayan özel eðtim uzmaný ve oyunun yönetmeni Fevzi Özyürek ile Özþah Özel Eðitim Kurumlar Genel Müdürü Ali Akpýnar ne kadar büyük bir iþ baþardýklarýnýn farkýnda bile deðiller. Bu ikili için varsa yoksa çocuklar... Küçük Nasreddin adlý oyundan ben payýma düþeni aldým ve dilenciler hakkýnda yazmaktan vazgeçtim. Sokaklarda dilendirilen, evlerde hapsedilen, zincire vurulan ayný durumda çocuklara her rastladýðýmda çevremde dolaþan, kendini akýllý, saðlýklý zanneden kim olursa olsun zihinsel özürlü gözüyle bakacaðým. Bir þarkýda olduðu gibi Bir þey yapmalý diye baðýrmak yerine artýk bir þey yapmaya baþlamalý. Bakýn Kayseri Özþah Özel Eðitim Kurumlarý Yapmalý dememiþ çok da güzel yapmýþ. Belirli makamlarý iþgal eden, yüksek mevkilede, ekranlarda, mikrofonlarda oturan, konuþan, yüzünü gösteren ve köþelerdeki akýllý rolünü çok iyi oynayan gerçek özürlülerden yardým beklemeden baþlamak, baþlamýþ olaný desteklemek gerek. Ben bir ºey yapmamaktansa ve ortalýkta þahsi çýkar uðruna dolaþan asalaklarý gördükçe zihinsel özürlü olup Küçük Nasrettin adlý oyunda en küçük role razýyým. Hemen bu yazýyý okur okumaz aklýnýz erdiðinden itibaren yaþadýklarýnýzý gözünüzün önünden geçirin ve zihinsel özürlülerin kimler olduðunu tespit edin. Gerçek özürlüler kimlermiþ, Bulabildiniz mi? Yavuz Nufel 18 OCAK 2002 Rotterdam- HOLLANDA

3 Almanya da Müslüman mezbahalarýnda, hayvanlarý bayýltmadan kesilmesi üzere gelen yasak kararý, yeniden yürürlüðe geçen mahkeme kararýnca iptal edildi. Alman Anayasa Mahkemesi nin yeni aldýðý karara göre, Müslüman mezbahalarýna hayvanlarý bayýltmadan kesme izni verilecek. Mahkeme kararýnda belirli dini cemaatlerinin yalnýz bayýltýlmadan kesilmiþ hayvanlarýn yendiðine dikkat çekildi. Ýzinler iptal edilmiþti 1995 yýlýndan beri, Hayvanlarý Koruma Kanunu na istinaden, hayvanlarýn genel olarak bayýltýlmadan kesilmesi yasaktý. ALMANYA 3 Müslüman mezbahalarýna özel izin Entegrasyonda önemli adým Ancak Federal Ýdare Mahkemesi nin o zamanki kararýnda, Ýslam dinine göre hayvanlarýn kesilmeden önce bayýltýlmasýna, þartsýz olarak izin verilmediði yetersiz iþlenmiþti. Ayný zamanda müracaat edip özel permiyle hayvanlarý bayýltmadan kesen mezbahalarýn izinleri de iptal edilmiþti. Büyük bir sorun çözüldü Anayasa Mahkemesi nin Müslüman topluluðuna hayvanlarý dinine uygun þekilde kesebilmesi izni vermesinde Gießen li Rüstem Altýnküpe nin büyük rolü vardý. Ýtiraz dilekçesinin baþýný çeken Altýnküpe, yeni yürürlüðe geçen Berlin de 5500 Türkiyeli Þirketi 20 yýllýk meyve Türkiyeli þirketleri 20 yýldan beri Berlin kentinin vazgeçilmez bir parçasý durumuna geldi. Ticaret odasýndan alýnan bilgilere göre, Almanya da þirket sahibi Türkiyelilerin onda biri Berlin de çalýþýyor. Bu þirketlerin yýllýk cirosu yedi milyar Alman Marký sýnýrýný aþarken, baþkentte milli hasýlanýn yüzde beþini temin ediyor. Þirketlerde birçok Alman çalýþýyor Berlin de yaklaþýk 5500 Türk þirketi bulunurken, þirketlerde çalýþanlarýn sayýsý 22 bin civarýnda. Berlin- Brandenburg Türk Birliði (TBB) sözcüsü Safter Çýnar ýn verdiði bilgiye göre, sirketlerin ortaklarý ve iþçileri arasýnda çok sayýda Alman yer alýyor. Ayrýca þirket sahiplerinin çoðunluðu Alman vatandaºlýðýna geçmiþ bulunuyor den bugüne Türkiyelilerin Almanya ya göçmesi 50 li senelerde baþladý yýlýnda imzalanan ilk anlaþma üzerine gelen göçmen iþçiler arasýnda en kýsa zamanda kendi iþlerini kuranlar da vardý. Ýlk adýmlar perakende, lokantacýlýk ve el sanatlarý alanýnda yapýldý. Yavaþ yavaþ çoðalan Türkiyelilerin þirketleri, 80 li yýllarda üç misli büyümüþtü. Ýstatistiklere göre, 20 yýl önce iþleyen þirketlerin yüzde onu, on kiþiden fazla eleman çalýþtýrýyordu. 90 farklý alanda aktivite Yeni istatistikler þirket sahiplerinin yüzde 50 sinin ticaret, yüzde 25 inin lokantacýlýk ve yüzde onunun inþaat alanýnda faaliyet gösterdiðini tespit ediyor. Son yýllarda ayrýca iletiþim ve modern hizmet alanýnda giriþimlerin arttýðý dikkat çekiyor. Berlin de bulunan Türkiyelilerin þirketleri yaklaþýk 90 farklý alanda aktif. mahkeme kararýnýn Müslümanlarýn entegre olamasýnda büyük katkýsý olduðunu açýklarken, Almanya da büyük bir sorun çözüldü de iptal edilen özel izinler, birçok meslektaþýmýn iþlerini illegal olarak icra etmesine yol açmýþtý þeklinde konuþtu. Daha kolay entegre olunabilecek Almanya daki Müslümanlarýn Merkezi Meclisi Baþkaný Nadeem Elyas yeni kararla ilgili, Kararla beraber Almanya daki Ýslam alemi de güçlendi. Müslümanlar böylece güncel hayatlarýnda da engellenemeyecek ve daha kolay entegre olabilecek açýklama yaptý. Derneklerden protesto yaðmuru Ancak Anayasa Mahkemesi nin yeni kararý, hayvanlarý koruma dernekleri arasýnda büyük tepki oluþturdu. Alman Hayvanlarý Koruma Birliði Baþkaný Wolfgang Apel, Eziyeti çekenler hayvanlar oluyor. Maddiyat, hayvanlarýn yaþamýndan daha önemli olmamalý derken, hayvanlarý koruma konusunun anayasaya alýnmasýnýn önemini ifade etti. Esnaf, elinin tersiyle marký geri çevirirse Eski parayý almamakta hür Almanya daki esnaf, Þubat ýn sonuna kadar ödeme aracý olarak geçerli olan marký hukuken müþteriden almak zorunda deðil. Federal Maliye Bakaný, Euro nun Avrupa da tedavüle geçmesinden ve böylece resmi para olmasýndan itibaren, mark kabul etmeyen perakendecilerin ve lokantacýlarýn çýkabileceðinin altýný çizdi. Ýmzalanan bir anlaþma, restoran sahiplerine ve tüccarlara eski Alman parasýný kabul etme serbestliðini tanýyor, ancak buna zorlamýyor. Eller kollar baðlý Bu konuda Almanya hukuki bir düzenlemeyi gerek görmeyerek perekendecilerin sözüne itimat ederken, diðer on bir Euro ülkesi, geçim dönemi için geçerli olacak çift para sürecini yasalarýna aldý. Böylece Köln kentindeki Avukat Gerd Horr Bild am Sonntag ile yaptýðý söyleþide doðruladýðý gibi, marký reddeden esnafa karþý yapýlacak birþey yok. Politikacýdan sert uyardý Bu müþkül durumu kýnayarak yasalardaki boþluða sinirlenen Hür Demokrat Partisi nin Federal Meclis Fraksiyonu ndaki tüketicilere yönelik siyasi sözcüsü Gudrun Kopp, ateþ püskürdü. FDP li politikacý, Federal hükümet gerekise kýsa vadeli bir yönetmelikle hukuki durumu aydýnlatmasý þart. Tüketicilerin isteðine öncelik tanýnmasý gerek. Müþterilere, þubatýn sonuna kadar Alman Marký ile ödeyebileceklerine dair güven verilmesi lazým dedi. eflatunî Ayþe Zarakolu Aramýzdan bir yýldýz kaydý. Yaþamýný düþüncesine ve onun gereklerine adayan bir hayat, mirasýný ardýlarýna býrakarak aramýzdan ayrýldý. Dost ve sevenlerinin üzüntüsü, üzüntümüzdür. Topraðý bol olsun.. Unutmayacaðýz... Sýradan insanlar ÞÜKRÜ YILDIZ Sýradan insanlarýn sýradan davranýþlarý içinde geçiyor günlerimiz. Mekke de, Osmanlý dan kalma kalenin yýkýlmasýna kýzan bir grup ülkücü Suudi Konsolosluðu önünde yaptýklarý gösteride þehitler ölmez, vatan bölünmez diye sloganlar atýyor. Vataný bölmek isteyen Suudi Arabistan a karþý tepkimizi kutluyorum. Ve bende Suudi yi þiddetle protesto ediyorum. Almanya Adolf Hitler den kalma tüm yerleri özel korumaya aldý. Bir çoklarýný özel müze haline getirdi. Þimdi sýradan olmayan insanlarýn deðerli vakitlerini geçirdikleri mekanlar onlar... Suudi bunu anlayacak kadar deðil... Sýradan düþünüyor... Ayýp ediyor... Þehitler ölmez, vatan bölünmez... Bunu bilmiyor. Bunu ülküdaþlar yaptýklarý gösteriyle öðretmiþ oluyor. Vatanýn bölünmesine bu kadar hassas davranan vataný böldürmezler, Hasankeyf gibi bir tarihi mekanýn sular altýnda kalmasýna aðzýndan salyalar akýtarak alkýþ tutuyor. Alkýþlar sýradan insanlarýn kirli benliklerinin resmi oluyor... Sýradan olan gülüþüm geliyor yüzüme... Sýradan olmak istemiyorum. Hemen titreyip kendime geliyorum. Sýradan insanlarýn sýradan davranýþlarýný da kabul etmiyorum. Sýradan insanlarýn, sýradan dünyasýnda, sýradan yönetiliyoruz... Devletli Bahçemiz Avrupa ya geliyor. Rusya daki, Avusturya daki meslektaþý ve hem fikirlileri gibi kimse itibar etmiyor. Görüþmüyor. Kimsenin görüþmediði, sýranýn da altýndaki yöneticimiz oluyor... Kabul etmek, sýradanlaþmak oluyor, sýradanlýðý kabul etmek istemiyorum. Onu kabul eden sýradan dünyayý da ret etme hakkýmý kullanýyorum. Ütopyamý seviyorum Ütopyamý seviyorum. Ayaklarýnýz yere bassýn diye baþlayan hiç bir þeyin, güzel olandan -bu bir ütopyada olsa bile- yerini alamayacaðýný düþünüyorum. Ütopyamýn istediðini yapmak istiyorum. Sýnýrý zorluyorum. Kabul edilmesini deðil, ütopyama uygun olmasýný önemsiyorum. Sen kimsin diyen soruyu sevmiyorum. Sýradan dünyanýn sýradan, hesapsýz kelimesini, cümlenin meyhanesi olarak görüyorum. Sarhoþ olmayan masalarýn sarhoþ aðýrlayan mekanlarýnda, beyinlerini yitiren ve sýradan insanlarýn dünyasýnda sýradan alt baþlýklarla izahý yapýlan, önemsenmeyen yaþama vurulmuþ bir hançer olarak deðerlendiriyorum... Her þeyi önemsiyorum... Deðerlenmesini istiyorum. Gazetemize ödül Gazetemiz ilk ödülünüde aldý. BW de yaþayan vatandaþlarýmýzýn sorunlarýzla ilgili yapmýþ olduklarý yayýnlardan dolayý Des-Bir, Türk Toptancýlar Birliði, Ata-Consul tarafýndan verilen ödüle gazetemiz DEM de laik görüldü. Stuutgart Belediye Baþkanýndan ödülü gazetmiz imtiyaz sahibi Hatice Eldeniz aldý. Gazetemizin ebatlarýnda yeni düzenlemeye gittik. Bu konudaki görüþlerinizi de bekliyoruz. internetdeki sizin adresiniz Kontratlar denetlenmeden imzalanmasýn Yan iþlerin riski M ükemmel bir iþ teklifi. Aslý K. evden ek olarak yaptýðý sekreterlik iþi için iki bin mark alacaktý. Ýþverenin kendisine bu iþ için bir bilgisayar almasý gerektiðini söylemesi Aslý yý biraz þaþýrtsa da, üç bin mark harcayýp bir bilgisayar aldý. Nasýl olsa en kýsa zamanda yatýrým miktarýný, alacaðý maaþýyla karþýlayacaktý. Fakat Aslý kontratýný imzaladýktan birkaç hafta sonra þirket iflas bayraðýný çekti. Rakiplerin kapasiteleri karþýlaþtýrýldý Stoiber daha dayanýklý Yapýlan son araþtýrmalar, Alman halkýnýn ekonomi, eðitim ve iç güvenlik konusunda birlik baþbakanlýðý yeni adayý Edmund Stoiber i, Baþbakan Gerhard Schröder den daha verimli olabileceðini düþünüyor. Öte yandan yabancýlar, sosyal ve dýþ politika alanýnda SPD baþkanýnýn Stoiber den daha baþaralý olduðu tahmin ediliyor. Bavyara Eyalet Baþbakaný Stoiber in genel olarak daha efektif ve dayanýklý olduðunu düþünen Alman vatandaþý, Schröder in ise daha sempatik Zaman ve para boþa gidiyor Aslý nýn baþýna gelenler münferit bir hadise deðil. Pahalý hotline aracýlýðýyla iþleyen enformasyon bantlarý, ayný þekilde ceplerden parayý emiyor. Örneðin 0190 lý numaralarýn bir dakikasý 3, 63 Alman Marký tutuyor. Ve banttan gelen ses dinleyiciyi hiç bir þekilde konuþmaya dahil etmeden, daha baþka telefon numaralarýyla dinleyicinin hem zamanýný hem de parasýný boþa harcatýyor. El iþleri en popüler Bu sýralar Home Office den yapýlacak olan iþlerin en popüleri el iþleri. Telefon iþleriyle hiç bir alakasý olmayan bu iþte genelde kalem parçalarý birleþtiriliyor, Noel süsleri yapýlýyor, pul toplanýyor veya adres listeleri oluþturuluyor. Müdafaaya geçmek tavsiye ediliyor Kurnaz iþverenlerin tuzaðýna düþen tuzakzedeler ne yapabilir? Olanlarý içine atýp, maddi zarar katiyen kabul edilmesin. Tüketiciyi koruma dernekleri kendini müdafaa etmeyi tavsiye ediyor. Böylece tuzakzedeler dersini almýþ olur ve baþkalarýnýn da ayný tuzaða düþmelerini engeller Yeni adayýn güçlü yönleri 1005 kiþinin katýlýmýyla yapýlan bir seçmen araþtýrmasýna göre, iþ piyasasý politikasýnda Edmund Stoiber in yüzde 36 lýk bir oranla daha verimli olduðu düþünülür- ve reformsever olduðunu iddia ediyor. ken, Schröder taraftarý yalnýz yüzde 24 lük bir oran saðladý. Araþtýrmaya katýlanlar arasýnda CSU Þefi Stoiber ayný zamanda ekonomi politikasýnda yüzde 42 ye 31, devlet finans alanýnda yüzde 33 e 30, iç güvenlik konusunda yüzde 40 a 30 ve eðitim politikasýyla ilgili yüzde 33 e 28 lik bir çoðunluk saðlamýþ bulunuyor. Schröder in aðýrlýðý farklý Ancak yabancýlarla ilgili hususlarda yüzde 39 a 33 lük bir sonuçla daha uygun olduðu düþünülen Baþbakan Schröder, ayný zamanda sosyal politika ve dýþ politika alanlarýnda da yüzde 48 e 23 ve yüzde 54 e 23 lük bir çoðunluk saðlayabildi. Partiler adaylardan geride Birlik adayý Stoiber, Schröder in de olduðu gibi, genel olarak seçmenleri memnun edebilme hususunda þahýs olarak, partilerinden daha fazla taktir kazanýyor. Seçmenlerin yüzde 62 si Stoiber in yaptýðý çalýsmalarýndan memnun kalýrken, partisinin yaptýðý çalýþmalar yalnýz yüzde 52 sinin beðenisini kazanýyor. Seçmenlerin yüzde 66 sý Baþbakan Schröder in þahsi çalýþmalarýný beðenirken, Sosyal Demokratlarýn gösterdiði faaliyet ancak yüzde 51 lik taktir alýyor.

4 Tekstil Kotalarý artýþý da gerçekleþmeyecek Amerikan þirketlerine borçlarýn ödenmesi istendi ABD Ticaret Bakaný Evans ve ABD Ticaret Temsilcisi ile yapýlan görüþmelerde bir ilerleme kaydedilemedi. Bakan Tunca Toskay tarafýndan açýklanan tekstil kotalarýnýn artýrýlmasý konusundaki talebe Amerikan tekstilcilerinden büyük muhalefet geldi. Daha önceki görüþme sýrasýnda da Amerikan Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Robert Zoellick, bu konuda muhalefetle karþýlaþýlabileceði uyarýsýnda bulunmuþtu. Nitekim Amerikan tekstil Üreticileri Enstitüsü Baþkaný Charles Bremer, bu konuya karþý olduklarýný ve baþkan Bush a bu konuda baský yapacaklarýný belirtti. Daha öncede Baþkan Bush tekstil kotalarýnýn artýrýlmasýný isteyen Pakistan ve Hindistan ýn bu taleplerini kabul etmemiþti. Bu görüþme sýrasýnda Motorala ve öteki Amerikan þirketlerine olan borçlarýnda ödenmesi hatýrlatýldý. Derviþ neden dönüþte Almanya ya uðradý Ekonomiden sorumlu Devlet Bakaný Kemal Derviþ, Amerika dan her dönüþünde Almanya ya neden uðramayý bir adet haline getirdi. Tüm ajanslarda yeralan Kemal Derviþ in Frankfurd a giderek burda ne hikmetse her zaman onun dönüþüne denk gelen ve bu kezde Bartelman Vakfý tarafýndan düzenlenen bir konferansa katýlýp sonra Cenevre ye geçti. Bu Avrupa daki ülkle ziyaretleri son üç ABD ziyaretine rastlanyýnca oldukça dikkat çekmeye baþladý. Bu arada Kemal Derviþ ile Alman hükümeti arasýnda var olduðu söylenen ve ABD nin gözünden düþmesine neden olduðu ileri sürülen bu tuhaf iliþki Türkiye de yeni siyasi baðlantý ve geliþmelerinde habercisi olarak deðerlendiriliyor. Cem ile Derviþ arasýndaki rekabet kýzýþtý Derviþ gizlice Wolfovitz ile görüþtü Dýþiþleri Bakaný Ýsmail Cem ile Ekonomiden sorumlu Devlet Bakaný Kemal Derviþ arasýndaki gizli mücadele artýk gözle görünür hale geldi. Baþbakan Bülent Ecevit in Beyaz Saray görüþmeleri ile ilgili Türk basýna düzenlediði basýn toplantýsýnda söz alan Dýþiþleri Bakaný Ýsmail Cem in Derviþ in anlatmasý gereken Afganistan yardýmlarýn yararlanma konusunu anlatmasý sýrasýnda Derviþ in suratý ve yanaklarýnýn kýzardýðý belli oldu. Bu arada Kemal Derviþ ABD tarafýndan yavaþ yavaþ kaybetmeye baþladýðý desteði yeniden kazanmak amacýyla dün sabah gizlkice yakýn arkadaþý ABD Savunma Bakanlýðý Müsteþarý Wolfovitz ile giderek yerinde gizlice görüþtüðü de öðrenildi. Daha önce DSP de yakýn bir zamanda liderliði býrakacaðý söylenen Baþbakan Bülent Ecevit ten sonra parti liderliðini ele geçirme yarýþýnda kýran kýrana bir mücadele olduðu görülüyor. Ancak bu konuda Derviþ in Amerika nýn desteðini kaybetmesi ardýndan el altýndan ANAP ile ikinci alternatif olarak anlaþtýðý anlaþýlýyor. Bu durumun henüz farkýna varmayan Türkiye de Derviþ in özellikle çok sayýda gazeteci ile samimiyeti ilerletmesi de dikkat çekici. Museviler Türkiye yi öven belgesel yapýyor A merikalý Musevi guruplarý soykýrýmý zamanýnda Türkiye nin ve Türklerin nasýl musevileri ölümden kurtarýp onlara yeni bir ülke ve vatan verdiðini anlatan bir belgesel hazýrlýyor. Yapýlan bu filmi CNN televizyonunun Uluslararasý yayýnýnda anlatan filmin yapýmcýsý Michael Berenbaum, Türkiye ninde Ýkinci Dünya savaþý sýrasýnda uzun süre tarafsýz kalmasýna raðmen bu tarafsýzlýðýn insanlýk adýna Ýspanya ve Ýsviçre den daha farklý ve insancýl olduðunu vurguladý. Soykýrýmý zamanýnda Türkiye adýndaki filmde Türkiye ye kaçan bilim adamlarý ve sanatçýlarýn Türkiye de yeni Üniversitelerin kurulmasýna ve Opera ile öteki sanat kurumlarýnýn faaliyete geçmesine neden olduðunu belirtti. Türkiye nin yasal sisitemine yardýmcý olan bu musevi bilim adamlarýnýn yeni ve modern Türkiye nin doðmasýna katkýda bulunurken bir islam ülkesinde yaþadýklarý hoþgörü konusunda da mutlu olduklarýný bildirdi. 4 KÝM NE DÝYOR! AB, Türkiye iliþkileri yeni boyut kadar yapýlan 5 anayasanýn da Eðer milletimizin önüne Avrupa kazanýyor. AB deðiþim olaðanüstü dönemlerde yapýldýðýný Birliði üyeliði dýþýnda onun kabul edebileceði yönünde hýzlý adýmlarýn atýlmasýný beklerken, Türkiye her gün yeni bir iç sorunla uðraþýyor. Þimdiye kadar görülmezden gelinen konular kendilerini farklý þekillerde gündeme getiriyor. AB-Türkiye sürecinin çözülmesi gereken gündemin parçalarýndan biri oluyor. vurguluyor. Hikmet Sami Türk, yürürlükteki 1982 anayasasýnýn da bu çerçevede sürekli tartýþma konusu olduðunu bildiriyor. Milliyetçi Hareket Türk Milleti ve devleti için bildiðini ve inandýðýný söyleyecek saðlam bir alternatif konu- lamýyorsa, o zaman herkes Avrupa Birliði üyeliði için gerekli adýmlarýn atýlmasýna destek olmalýdýr. diyor. Kültür kimliklerinin var olmasý ve varlýðýný sürdürmesi, geliþtirilmesi, demokrasinin Son günlerde Kürt kökenli öðrencilerin MHP Genel Baþkaný, Devlet gereðidir baþlattýðý ve büyük yanký uyan- dýran sivil itaatsizlik eylemi Kürtçe ana dili eðitimini AB-Türkiye gündemine taþýmaya hazýrlanýyor. Daha önce aydýnlarýn kendilerini DGM lere ihbar etmeleri gibi dikkat çekmeyen bir biçimde gündeme gelen itaatsizlik eylemleri, ana dili eðitimi konusunda büyük ilgi görüyor. AB ye girmek için hazýrlýk içinde olduðunu belirten hükümet hazýr olmadýðý bir anda yakalanýyor. Ýç iþleri bakanlýðýný yayýnlamýþ olduðu talimat, hükümetin ne yapmak istediðinin anlaþýlmadýðýný bir kez daha gösteriyor. Çok farklý kesimlerden sert eleþtirilere maruz kalan bakanlýk talimatý, gündeme þiddeti taþýyor. Söyleneler ile pratikte yapýlanlar arasýnda korkunç bir ayrýlýðýn olduðu tüm dünya kamuoyunun gözleri önünde cereyan ediyor. Herkes demokrasiden ve eþitlikten dem vuruyor... Bahçeli, Birlik yönetiminin samimiyetinden ve ciddiyetinden þüphe edildiðini söylemekte. Bahçeli þöyle diyor: Ülkemizi tam üyeliðe aday olarak gören bir Avrupa Birliði yönetiminin, terörizmle mücadele konusunda çok daha tutarlý, kararlý ve açýk olmasý gerekmektedir. Türk Milleti ve devleti, böyle bir yaklaþýmý Birlik yönetiminden haklý olarak talep etmekte ve beklemektedir.. Sonuç ne olursa olsun, Türkiye varlýðýný tehdit eden her türlü yýkýcý ve bölücü unsura karþý mücadelesini bütün zeminlerde sürdürmeye devam edecektir. Son zamanlarda bölücü unsurlarýn yeni stratejileri çerçevesinde çeþitli eylemler geliþtirdiði ve amaçlarýna dolaylý yollardan ulaþmak istediði anlaþýlmaktadýr. Bölücü-yýkýcý terörist odaklarýn bu tür yollarla da hedeflerine varmasý mümkün deðildir. Türk milleti ve devleti, CHP göre ise; Laik Türkiye Cumhuriyeti, birçok Avrupa ülkesi gibi bir ulus-devlet olarak kurulmuþtur. Türkiye tek bir etnik gruba dayanmayan, etnik çoðul bir toplumdur. Ýnsanlarýn etnik ve kültürel özelliklerini, ülke ve toplum bütünlüðü içinde geliþtirilmelerine olanak tanýnmasý, demokrasinin ve çaðýn gereðidir. Türkiye nin ulusal bütünlüðünün ve coðrafya bütünlüðünün içinde farklý etnik, farklý kültür kimliklerinin var olmasý ve varlýðýný sürdürmesi, geliþtirilmesi, demokrasinin gereðidir. Anadil(ler), kültür alanýnýn olgusudur. Resmi dil ise, kamu alanýnýn ve siyasal birliðin aracýdýr. Anadil ile resmi dilin ayný olmasý (tarihsel nedenlerle) her zaman mümkün deðildir. Bunun örneklerine birçok batýlý demokrasilerde rastlamaktayýz. hem geliþme ve reform iradesini Türkiye nin resmi dili, anayasal dili, kuvvetlendirerek koruyacak, hem de ortak dilimiz Türkçe dir. Ancak, ülkemizde birlik ve dirliðine yönelik planlý giriþimleri anadili Türkçe den farklý olan bertaraf edecektir. Ama ne olursa milyonlarca yurttaþýmýzýn bulunmakta olsun, Milliyetçi Hareket Türk Milleti olup, bunlar arasýnda Kürtçe, Zazaca ve devleti için doðru bildiðini ve inandýðýný önemli bir yer tutmaktadýr. söylemeye devam edecektir. Avrupa deðiþim istiyor... AB Genel Sekreterliði nin hazýrladýðý durum çizelgesine göre, hükümetin bu süre içinde atmasý gereken adýmlar þöyle sýralanýyor: Anayasa deðiþikliðiyle ilgili uyum yasalarýnýn çýkarýlmalý. MGK nin resmen sivilleþtirilmeli, mahkeme öncesi gözaltý koþullarý düzenlenmeli, dernekler ile toplantý ve gösteri yasasýnýn deðiþtirilmeli, Adil yargýlama ilkesi çerçevesinde AÝHM kararlarý dikkate alýnarak yeniden yargýlamanýn yolu ilk pakette açýlamazsa bile yýl içinde gerekli deðiþiklikleri yapýlmalý. Yeni RTÜK Yasasý nýn çýkarýlarak, yeni düzenlemede baþka dillerde yayýn yapma önündeki engelleri kaldýrýlmalý ve idam cezasý tamamen kaldýrýlmalý. Ýnsan haklary kavramý ulusal sorun olmaktan çýktý Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer, son yýllarda her alanda çok büyük dönüþümler yaþandýðýný, bu çerçevede demokrasi, insan haklarý ve özgürlükler gibi kavramlarýn iþleyiþlerinin de büyük ölçüde deðiþtiðini beliriyor. Ahmet Necdet Sezer, temel hak ve özgürlükler olarak bilinen insan haklarý kavramýnýn ulusal sýnýrlarýný aþarak ulusal sorun olmaktan çýktýðýný ve uygar toplumlarýn olmazsa olmaz koþulu haline geldiðini söylüyor. Cumhurbaþkaný Sezer, Türkiye nin Avrupa Birliði içinde yer almasýnýn temel amacýnýn da Türk insanýnýn gönenci için olduðunu belirtiyor. 5 anayasada olaðanüstü dönemlerde yapýldý Adalet Bakaný Hikmet Sami Türk de, Türkiye nin yazýlý anayasa konusunda 124 yýla dayanan önemli bir tecrübe sahibi olduðunu belirtirken, bugüne HABER Türkiye geri git, yerinde say, devam et... Türkiye nin kendi vatandaþlarý için yapacaðý hiçbir þey taviz deðildir. ANAP Avrupa Birliði nedeniyle milli çýkarlarýmýzdan taviz verilmesi düþünülemez, bu durum bilhassa Yunanistan la aramýzdaki sorunlar ve Kýbrýs için geçerlidir. Ancak, insan haklarýnýn eksiksiz yerleþtirilmesi, demokrasi standardýnýn yükseltilmesi, sivil siyasetin güçlendirilmesi alanlarýnda atýlmasý gerekli hiçbir adým, yani Türkiye nin kendi vatandaþlarý için yapacaðý hiçbir þey taviz deðildir. Um telefonische Voranmeldung wird gebeten Tel: 0711/ Neckarstraße Stuttgart Kritik konular ele alýnacak Türkiye-Yunanistan zirvesi Yunanistan, Ege Bögesi ndeki toprak mutalebesiyle ilgili Türkiye yle biraraya gelmeyi kabul etti. Yunan Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Panagiotis Beglitis yaptýðý açýklamada, Toplantý, AB nin 1999 yýlýnda Helsinki de düzenlediði þekil olabilir dedi. Bakanlýðýn çevresinden gelen açýklamalar bundan sonra kritik konularýn da ele alýnmasýnýn zamaný geldiðini vurguluyordu. Henüz iki ülkenin temsilcilerinin ne þekil biraraya geleceði hakkýnda bilgi verilmedi yýlýna kadar mühlet 1999 yýlýnýn Aralýk ayýnda Helsinki de düzenlenen zirvede, Türkiye AB ye üye olabilecek aday muamelesi görmesinden dolayý, kendisinden 2004 yýlýna kadar Yunanistan la olan sorunlarýnýn çözülmesi istendi. Sorunlarýn çözülmediði takdirde, Ankara nýn Den Haag da bulunan Uluslararasý Mahkeme ye baþvurmasý tavsiye edildi. Ýki devletin arasýndaki en büyük sorunlardan biri kara sularý. Deprem Diplomasisi yetersiz Ezelden beri birbirine Anayasal vatandaþlýk esas alýnmalý HADEP anayasal haklar konusunda yapmýþ olduðu açýklamalarda, Anayasal Vatandaþlýk sistemi esas alýnmalýdýr diyor. Türkiye Cumhuriyeti, bir ýrk ve kan baþý cumhuriyeti, etnik köken cumhuriyeti olarak kurulmadýðýný iddia ediyor. Kürt kökenli yurttaþlarýn, tüm diðer farklý kökenli yurttaþlar gibi, ülke mozaiðinin ulus yapan deðerlerin ayrýlmaz bir parçasýdýr diyor. Ulusal birliðin temeli kültürel alan veya kan baðý deðil, yurttaþlýk bilinci ve siyasal alan olmasýný istiyor. Geshäftszeiten Dienstag-Freitag Uhr bis Uhr Samstag Uhr bis Uhr düþman olarak tanýnan Türkiye ve Yunanistan 1999 yýlýnda her iki ülkede meydana gelen deprem sonrasý, herþeye raðmen birbirine yardým etmeyi ihmal etmedi. Bunun ardýndan Dýþiþleri Bakanlarý Giorgos Papandreou ve Ýsmail Cem in irtibatýnýn artmasý sonucu Deprem Diplomasisi imzalanýp, bu çerçevenin içinde birçok anlaþma imzalanmýþtý. Fakat o zamanki anlaþmalar kara sularýndan ziyade, daha fazla ekonomik iþbirliðini ve terörle mücadeleyi kapsýyordu. ALÝ KÖYLÜCE DEMOKRASÝNÝN ÖZÜ ÖZGÜR ÝNSANDIR 2002 yýlýnýn bu ilk DEM inde merhaba. Bu yazýmýz da birey, toplum ve demokrasi konusunu irdelemek istedik. Demokrasinin özü, özgür bireydir. Özgür birey örgütlü bireydir. Örgütlü birey, örgütlü toplumdur. Örgütlü toplum her alanda örgütlenmektir. Her alanda örgütlenmiþ bir toplum, özgür bir toplumdur. Çaðýmýzda birey özgürlüðü ve birey hakký en öne çýkan ve insanlýðýn ulaþtýðý en önemli sosyal aþamadýr. Özellikle batý demokrasilerinde gittikçe daha da önem kazanan bu sosyalleþmenin temel geliþim esprisi bireyin özgürce, düþünebilme ve yaratýcýlýðýnýn geliþtirilmesidir. Ancak bu özgürleþen bireyin yaptýrým gücü oluþturmasý ise örgütlü olmasýna baðlýdýr.bu örgütlenme sivil bir örgütlenmedir.bireyin hassasiyetini ortaya çýkaran bir örgütlenmedir. Yani bireylerin tamamen özgürce, katýlýmcý ve ihtiyaç duyduðu ortak amaçlarla ortaya çýkan bir örgütlenme modelidir. Bu sivil örgütlenme her bireyin kendi düþüncesi ve kendi arzusu ile oluþumunda yer aldýðý sivil toplumu oluþturur.böyle bir toplum sivil ve demokratik olur. Sivil toplum örgütleri;bireylerin yaþam ve çalýþma alanlarýnýn ihtiyaç teþkil ettiði her sahada olmalýdýr. Bunlar meslek gurubu, çevre, bilim, basýn, sanat, siyaset, ekonomi, kültür v.s her alanda insanlarýn ilgi ve ihtiyaçlarýna göre ortaya çýkar. Günümüzde bir ülkenin,bir halkýn demokrasi ölçüsü sivil toplum örgütleri ile ölçülür. Bu ölçü ayný zamanda geliþmiþlik ölçüsüdür. Monarþinin, Teokratik rejimlerin,dar ideolojik ütopyalarýn, kaba askeri ve her þeyi toplum adýna düþünüp karar veren anlayýþlarýn panzehiri sivil örgütlenmede azami ölçüleri yakalamýþ bir toplumsal yapýdýr.böyle bir toplum kendi iradesini, azami derecede kendi kaderini belirlemede kullanmýþ olur. Geçmiþte sað teokratik-faþizmin alternatifi olarak ortaya çýkan sol-sosyalizmde kýsa zamanda sol teokratik ve dar ideolojik bir rejime dönüþmüþtür. Bunun nedeni toplumlarýn sivil örgütlenmede henüz çok güdük ve yetersiz olmalarýydý. Zaman içinde halk adýna karar vermeyi bu teokratikleþen rejimler üstlendikçe, birey ve toplum daraltýlmýþ ve yaratýcýlýk geliþimi zayýflatýlmýþtýr. Batý, bu durumu daha önce aþmaya baþladýðý için, bireyseltoplumsal üretkenlik ve yaratýcýlýk batýda daha önce baþlamýþ, ayný zamanda sosyal devlet sýnýrlarýný da zorlayarak birey lehine bir avantaj yaratmýþtýr. Bugün artýk herkes birey haklarýna dayanarak toplumlarýn haklarýný savunur bir konuma gelmiþtir. AB nin en önemli ilkesi, iþte bu Kopenhag ýn kriterlerindeki birey ve gurup haklarýdýr. Bugün bile az geliþmiþ ülkeler ve toplumlar,bu haklarý kendileri için isterken, baþkalarý için ret ederler. Bundan dolayý da gülünç duruma düþerler. Sivil düþünemeyen toplum ve kuruluþlar her þeyden önce kendini sýnýrlandýrmýþ ve kapatmýþ olur. DEM gazetesi kendi alanýnda ve içinde çýktýðý toplumsal yapý gerçeðinde bir ilktir. Gerek etnik olarak, gerek inançsal olarak günümüze kadar çýkan tüm gazete ve dergiler çeþitli parti, gurup ve siyasi çevrelerin yayýný durumunda olmuþtur. Halbuki DEM gazetesi tamamen sivil bir yayýncýlýk anlayýþý ile ortaya çýkmýþ ve sürmektedir. Onun içinde, içeriði her yazan bireyin rengini, iradesini ve arzusunu yansýtýr. Birey kendisini daha iyisini bulmaya, yazmaya zorlar. Halbuki dar kalýplarýn olduðu yerde bireyler ilgisiz, nasýl olsa kendileri adýna gerekeni düþünen birileri vardýr. Onlar her zaman en iyisini bilir anlayýþý egemendir. Çaðýmýzýn modern toplumlarýnda eðitim çok önemlidir. Modern bir eðitim; bireyi özgür düþünmeye yönlendiren eðitimdir. Bu nedenle eðitimin temel amacý, bireyin baðýmsýz düþünme yeteneðini geliþtirmeyi esas alýr. Özgürce düþüne bilen bireylerin oluþturduðu özgür toplumlar ve ülkelerde yaþamak için 2002 yýlýnda ülkemiz insanýný daha çok iþ bekliyor. Türkiye de anadil ile eðitim hakký için geliþen ve yaygýnlaþan kampanya, ayný zamanda bireysel ve toplumsal bir haktýr. Sivil toplum mücadelesinde önemli bir örnek ve fýrsattýr. Öðrencilerin ve ailelerin haklý talepleri karþýsýnda hiç bir güç duramaz ve hiç bir gerekçe haklý olamaz. Haydi Anadil de eðitim hakký için el elle. Yurt içinde istediklerimize yurt dýþýnda da sahip çýkalým. Anadil derslerine ve kurslarýna sadece çocuklarý deðil, anne ve babalarda katýlmalýdýr. Beyan esasý kalkacak Maliye Bakaný Sümer Oral, emlak vergisi oranlarýnda bir deðiþikliðin düþülmediðini bildirdi. Oral, emlak vergisine iliþkin yeni düzenlemede beyan esasýnýn kalkacaðýný, belediyelerin asgari deðerler üzerinden vergi tahakkuk ettirip mükellefe ileteceðini söyledi. Bakan Oral, Anadolu Ajansý muhabirine yaptýðý açýklamada, emlak vergisinde 4 yýlda bir beyanname verildiðini, bu çerçevede 2002 yýlýnýn yeni beyan dönemi olduðunu hatýrlattý. En son beyannamelerin 1998 yýlýnda verildiðine dikkati çeken Bakan Oral, 1999 yýlýnda hükümete geldiklerinde de, emlak vergisinde bugünküne benzer sorunlar ile karþýlaþtýklarýný ifade etti yýlýnda verilen beyannamelerin bazýlarýnda emlak deðerinin yüksek, bazýlarýnda düþük gösterildiðini, bunun da büyük bir huzursuzluk yarattýðýný anlatan Oral, o dönem 18 milyon dolayýnda mükellefi ilgilendiren bu soruna el attýklarýný vurguladý. Oral, söz konusu dönemde çýkarýlan 4444 sayýlý kanunla, daha önce yüksek ya da farklý deðer beyan edenlere yeni beyanda bulunma hakký tanýndýðýný ayrýca eimlak vergisine tabi deðerlerin yeniden deðerleme katsayýsýna göre deðil, bu rakamýn yarýsýna kadar artýrýlmasýnýn öngörüldüðünü belirtti.

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý - TOHAV HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum Sempozyumu 28-29 Þubat 2004 Diyarbakýr Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý (5) ISBN

Detaylı

TV BEYÝNSÝZLEÞTÝRÝYOR MU? E

TV BEYÝNSÝZLEÞTÝRÝYOR MU? E SÝVAS KATLÝAMI Ali Yýldýrým ANLI SÝVAS TAN OZANLAR ÞEHRÝ NE Pir Sultan kýzýydým ben de Banaz da Kanlý yaþ akýttým baharda yazda Dedemi astýlar KANLI SÝVAS TA Daraðacý aðlar Pir Sultan deyü Pir Sultan Abdal

Detaylı

ALMANYA VE TÜRKÝYE SEÇÝME KÝLÝTLENDÝ

ALMANYA VE TÜRKÝYE SEÇÝME KÝLÝTLENDÝ Deutschland Österrich Holland Belgien Luxemburg Frankreich 1,50 E 1,60 E 1,75 E 1,50 E 1,50 E 1,50 E England 1,20 GBR Danemark 14,- DKR Norwegen 14 NKR Schweden 17 SEK Schweiz 2,8 CHF Ausgabe:17 Monatliche

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Avrupa Birliðine girme

Avrupa Birliðine girme DEM GAZETESÝYLE ÇALIÞMAK ÝSTERMÝSÝNÝZ? O halde bizimle iletiþime geçiniz! Monatliche Kultur, Kunst u. Informations-Zeitung Jahr/Yýl: 2 Ausgabe/Sayý:15 1 Juli 02 1,00 Є Tel: 0711 3000 711 E-mail redaktion@dem-jans.de

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Laik - þeriatçý diye bölünmeyeceðiz IMF ve savaþa karþý BÝRLEÞECEÐÝZ SAYI: 267 12 Ocak

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Sayý:15 Ekim 2003 Dünya da ve Türkiye de Doðrudan Yabancý Sermaye Yatýrýmlarý Türkiye-AB Ýliþkileri: 2003 Strateji Belgesi ve Ýlerleme Raporuna Göre Gelinen Son Durum Uluslararasý Mali Skandallar Yüksek

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE ARTIK YETER SAYI: 306 28 Aralýk 2007 1 YTL YENÝ ÇIKTI Silahlar sussun barýþ konuþsun Geçtiðimiz aylarýn yoðun milliyetçi histerisinin

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 374 11 Eylül 2009 2 YTL BASIN AÇIKLAMASI Darbeye karþý ses çýkar 12 Eylül Cumartesi saat: 18.30 TAKSÝM TRAMVAY DURAÐI

Detaylı

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR Sol bir alternatifin gerekliliði - Sayfa 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 238 31 Mayýs 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Emekçiler yeni-liberal politikalara karþý çýktý EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

Detaylı

Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý

Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý Belçika nýn nabzý burada atýyor www.binfikir.be Türkçe haber-yorum siteniz Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý Geldiði günden itibaren partiye yeni bir ruh veren Bettina Geysen ile Spirit

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

sosyalist isci IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI

sosyalist isci IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 275 17 Mart 2007 1 YTL IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI BÝZ BU SAVAÞI HEPÝMÝZ IRAKLIYIZ DURDURABÝLÝRÝZ ABD DEFOL Bu hafta ABD ve müttefiklerinin

Detaylı

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI Sulucakarahöyük/ANKARA Dersim Katliamý tartýþmasý sürüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda bir dizi belge açýklayarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'nu

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

DÜÞ YAKASINDAN DÜNYANIN BUSH. ASMAYIP HAPiSTE BESLEYELiM! Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta. Ýsyandan ikona CHE

DÜÞ YAKASINDAN DÜNYANIN BUSH. ASMAYIP HAPiSTE BESLEYELiM! Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta. Ýsyandan ikona CHE Barýþ için birþey yapalým - sayfa: 3 Irak ta yenilginin sonuçlarý emperyalizmi vuracak - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 223 4 Eylül 2004 1.000.000 TL. Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta DÜÞ Ýsyandan

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Irmak Can Ýnanýr sayfa: 9. sosyalist isci. Ergenekon Çetesi nin hazýrladýðý darbeyi gene ayný hiyerarþi mi yoksa baþka birileri mi gerçekleþtirecek?

Irmak Can Ýnanýr sayfa: 9. sosyalist isci. Ergenekon Çetesi nin hazýrladýðý darbeyi gene ayný hiyerarþi mi yoksa baþka birileri mi gerçekleþtirecek? Simone de Beauvoir Deðiþim için mücadele sayfa: 10 Yaktýn bizi benz Irmak Can Ýnanýr sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Ergenekon YETMEZ BÜTÜN DARBECÝLERÝ ÝSTÝYORUZ

Detaylı

KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý

KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý YIL:3 SAYI:765 35 YKR 31 EKÝM 2008 CUMA HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý Karaca Ahmet Derneði nin Yönetim Kurulu

Detaylı

KESK 14 Aralýk ta iþ býrakýyor

KESK 14 Aralýk ta iþ býrakýyor sosyalist iþçi nin ekidir Ne oldu bu sosyalist ülkelere? sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 264 2 Aralýk 2006 1.50 YTL Her 3 kiþiden biri yoksul 1 milyon kiþi açlýk sýnýrýnýn altýnda YOKSULLUÐA

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı