TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler"

Transkript

1 Amaç ve kapsam TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Toprak Mahsulleri Ofisi lüğü Merkez ve taşra teşkilatında yürütülen iş ve işlemlerle ilgili yetki devrini düzenlemektir. (2) Bu Yönerge, Toprak Mahsulleri Ofisi Merkez ve taşra teşkilatında yürütülen iş ve işlemlerle ilgili yetki limitlerini ve ilgili personelin imza yetkilerini kapsar. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin 7 numaralı bendine, TMO Ana Statüsünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına ve 21/02/2012 tarihli ve 4/29-1 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan TMO Yetki Devri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen; a) AAF: Afyon Alkaloidleri Fabrikasını, b) AAF İşletme Müdürlüğü: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünü, c) Birim: Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, daire başkanlıkları ve doğrudan Genel Müdüre veya genel müdür yardımcılarına bağlı Merkez şube müdürlüklerini, ç) Birim amiri: Teftiş Kurulu Başkanı, I.Hukuk Müşaviri, daire başkanları ve doğrudan Genel Müdüre veya genel müdür yardımcılarına bağlı Merkez şube müdürlerini, unsurları, d) Hububat: Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, mısır ve çeltik ürünlerini, e) İhale izin makamı: İhalenin yapılmasına izin veren makamı, f) İşyeri: Toprak Mahsulleri Ofisinin faaliyetlerinin yürütüldüğü taşra teşkilatı birimlerini, g) Kıymetli çıkıntı: Depolama veya imalat sürecinde ortaya çıkan ve ekonomik değeri olan ğ) Kurum: Toprak Mahsulleri Ofisi lüğünü, h) Merkez: Toprak Mahsulleri Ofisi lüğü Merkez teşkilatını, ı) Netice hesapları: Muhasebe sistemindeki kâr veya zarar hesaplarını, i) TMO: Toprak Mahsulleri Ofisini, j) Uyuşturucu madde: Tıbbi ve bilimsel amaçlı üretilen narkotik ve psikotrop maddeleri, k) Ürün: Toprak Mahsulleri Ofisinin faaliyet alanına giren hububat, bakliyat, fındık ve bunlardan elde edilen mamuller ile haşhaş kapsülü ve haşhaş tohumunu, ilave görev verilmesi durumunda bu görev kapsamındaki işlenmiş veya işlenmemiş tarım ürünlerini, l) Yan ürün: İmalat sırasında ortaya çıkan ve ekonomik bir değer ifade eden unsurları, 1

2 m) Yönetim Kurulu: Toprak Mahsulleri Ofisi lüğü Yönetim Kurulunu ifade eder. İlkeler MADDE 4 - (1) Bu Yönerge hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir: a) Bu Yönergede belirtilen yetkiler kullanılırken ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslara uyulur. b) Bu Yönergede yer almayan konulardaki işler, ilgili mevzuatı kapsamında yürütülür. c) İç ve dış yazışmalar tek imza ile yürütülür. Ancak borçlanma, borç verme, alacak, çek, makbuz senedi, ürün senedi, poliçe, taahhütname, ibraname, teminat, tahsilat, ödeme, kasa, banka, sözleşme ve benzeri işlemler ile bu konulardaki yazışmalar, biri birinci derece olmak üzere çift imza ile yürütülür. ç) Taahhüt içermeyen, bilgi alma ve vermeye yönelik dış yazılar, önem derecesine göre ilgili daire başkanı veya genel müdür yardımcısı tarafından adına imzalanır. d) den onay alınmış konulara ilişkin işlemler, işlemin değişik aşamalarında tekrar onaya sunulmadan, ilgili birimler tarafından sonuçlandırıldıktan sonra e bilgi verilir. e) Bu Yönerge ile devredilen yetkiler, yetkilendirilen kişi tarafından ün onayı ile devredilebilir. f) İmza yetkilisi belirlenmemiş yazıların hangi personel tarafından imzalanacağı, Merkezde ; taşra teşkilatında AAF İşletme Müdürü ve taşra şube müdürleri tarafından belirlenir. g) Yazışmalarda uygulanacak usullerde, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve daire başkanlıklarının eşit seviyede birimler olduğu hususu dikkate alınır. ğ) Merkezde Hukuk Müşavirliğinin, taşra teşkilatında avukatların vekâlet ilişkisi çerçevesinde yaptığı işlemler ve yazışmalar, ilgili mevzuatı kapsamında yürütülür. h) Kadrosunda avukat bulunmayan taşra teşkilatı şube müdürlüklerine ve bunlara bağlı ajans amirliklerine tebliğ edilen haciz ihbarnameleri ile haciz müzekkereleri, hukuki yönden ilişkili olunan şube müdürlüğüne bildirilmeden cevaplandırılır. Herhangi bir tereddüt ve ihtilaf halinde durum derhal hukuki yönden ilişkili olunan şube müdürlüğü hukuk birimine bildirilir. ı) Genel müdür yardımcısına bağlı birimlerin daha sonra e bağlanması durumunda, bağlanan birimle ilgili olarak bu Yönergede veya diğer mevzuatta genel müdür yardımcısının yetkisinde düzenlenmiş olan işlemler, ün imzasıyla sonuçlandırılır. Bu durumda; ün ihale yetkilisi veya onay makamı olduğu ihalelerde, genel müdür yardımcılarından biri, tarafından ihale komisyon başkanı olarak görevlendirilir. i) Bu Yönergede yer alan hükümlerle diğer mevzuatta aynı konuda yer alan hükümler arasında fark bulunması durumunda bu Yönerge hükümleri uygulanır. j) Yazışma ve imza işlemleri, "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre gerçekleştirilir. 2

3 k) Tereddüt edilen veya bir üst birimin değerlendirmesinde fayda görülen konularda, üst birimin görüşü alınarak işlem yapılır. İKİNCİ BÖLÜM İmza Yetkileri tarafından imzalanacak yazılar MADDE 5 - (1) Aşağıda belirtilen nitelikteki yazılar tarafından imzalanır: a) Kamu kurum ve kuruluşlarından genel müdür ve üzeri unvanlı imzayla gelen yazılara verilecek cevaplar. b) Mevzuat gereğince tarafından bizzat imzalanması gereken yazılar. c) Yönetim Kuruluna sunulacak yazılar. ç) Disiplin Kurulu kararlarının onayı. d) İlgili mevzuatı gereği Kurumu temsil amacıyla verilecek yetki belgelerinin imzalanması. e) Bir prensibe bağlanmamış ve niteliği gereği tarafından imzalanması uygun görülen yazılar. Genel müdür yardımcıları tarafından imzalanacak yazılar MADDE 6 - (1) Aşağıda belirtilen nitelikteki yazılar genel müdür yardımcıları tarafından imzalanır: a) Genel müdür yardımcılarına bağlı birimlerce hazırlanan ve/veya e sunulan yazı ve onaylar. b) Bağlı birim amirlerinin yetkilerini aşan yazılar. c) tarafından yapılan yetki devri kapsamındaki yazılar. ç) Belirtilenlerin dışında olan, ancak gerekli görülen onay ve yazılar. d) Bu Yönergede ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen, yetkisindeki iş ve işlemlere ilişkin yazılar. Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve daire başkanları tarafından imzalanacak yazılar MADDE 7 - (1) Aşağıda belirtilen nitelikteki yazılar, Teftiş Kurulu Başkanı, I.Hukuk Müşaviri ve daire başkanları tarafından imzalanır: a) Birim faaliyetleri ile ilgili yazılar. b) Yönetim Kurulu kararlarının ve ilgili makam onaylarının gerektirdiği iş ve işlemlere ilişkin yazılar. c) Bu Yönergede ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen, yetkisindeki iş ve işlemlere ilişkin yazılar. Merkezdeki şube müdürleri tarafından imzalanacak yazılar MADDE 8 - (1) Aşağıda belirtilen nitelikteki yazılar, e veya genel müdür yardımcılarına doğrudan bağlı Merkez şube müdürleri tarafından imzalanır: a) Bağlı bulunduğu makamın imzasına veya onayına sunulacak yazılar. b) Kurum içi birimlere veya Kurum dışına gönderilecek yazılardan, özelliği itibariyle bağlı bulunduğu makamın imzasını gerektirmeyen yazılar. 3

4 c) Bu Yönergede ve diğer ilgili mevzuatta, yetkisinde belirtilen iş ve işlemlere ilişkin yazılar. (2) Aşağıda belirtilen nitelikteki yazılar, daire başkanlıklarına bağlı şube müdürleri tarafından imzalanır: a) Bu Yönergede ve diğer ilgili mevzuatta, yetkisinde belirtilen iş ve işlemlere ilişkin yazılar. b) Birim amirinin yetkilendirmesi ile birim amiri adına taahhüt içermeyen, bilgi almaya ve vermeye yönelik yazılar. AAF İşletme Müdürü veya taşra şube müdürleri tarafından imzalanacak yazılar MADDE 9 - (1) Aşağıda belirtilen nitelikteki yazılar, AAF İşletme Müdürü ve taşra şube müdürleri tarafından imzalanır: a) lüğe ve diğer resmi kurum ve kuruluşlara gönderilecek yazılar. b) Niteliği itibariyle değerlendirilmek suretiyle, özel sektöre ve diğer üçüncü şahıslara gönderilecek yazılar. c) Teftiş raporlarına verilecek cevaplara ilişkin yazılar ile inceleme veya soruşturma nedeniyle müfettiş ve/veya muhakkik tarafından istenecek bilgi ve belgelere ilişkin yazılar. ç) İşletme, şube ve/veya ajans amirlikleri ile ekiplerde, bu Yönergede düzenlenmeyen iş bölümü ve imza yetkilerine ilişkin yazı ve onaylar. d) Görevleri gereği imzalamaları veya onaylamaları gereken belge ve yazılar. Ajans amiri veya ekip şefi tarafından imzalanacak yazılar MADDE 10 - (1) Aşağıda belirtilen nitelikteki yazılar, ajans amiri veya ekip şefi tarafından imzalanır: a) İşyerinin bağlı olduğu birime gönderilecek yazılar. b) Diğer kurum, kuruluş ve kişilere zaruri hallerde gönderilecek yazılar. c) Görevleri gereği imzalamaları veya onaylamaları gereken belge ve yazılar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vekâlet İşlemleri Vekâlet işlemleri MADDE 11 - (1) lükte vekâlet işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre yürütülür: a) e ve genel müdür yardımcılarına vekâlet ile Merkez birimlerinin bağlı olacağı makam, sirküler veya Talimatı ile belirlenir. b) devrettiği yetkiyi, gerek gördüğünde bizzat kullanabilir. Bu durumda yetki devredilen, bu yetkiyi kullanamaz. c) Devredilen yetkiler kapsamında imzalanan yazılardan ve yapılan işlerden, Kurumu bağlayıcı nitelikte olan veya taahhüt içerenler hakkında, yetkiyi devredene yetkiyi kullanan tarafından bilgi verilir. ç) Birim amirlerinin izin, geçici görev gibi nedenlerle görev başında bulunamamaları durumunda yerine vekâlet edecek personel, birim amiri ve bağlı olduğu üst amirle müştereken belirlenir. Merkez birimlerine bağlı şube müdürleri ile hukuk müşavirinin herhangi bir nedenle geçici 4

5 olarak görev başında bulunmamaları durumunda bu kadrolara vekâlet edecek personel, ilgili birim amiri tarafından görevlendirilir. Bu bentte belirtilen kadroların boşalması durumunda vekâlet edecek personel, tarafından belirlenir. d) Taşra teşkilatında vekâlet işlemleri Ek-24 tablodaki esaslara göre yürütülür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Taşımalar Hububat, bakliyat, fındık ve mamulleri taşımaları MADDE 12 - (1) Taşra şube müdürlüklerinin yetkisindeki hububat, bakliyat, kabuklu fındık, iç fındık ve diğer fındık ürünleri taşımaları ile yurt içi tüketim, depolama, iç satış; ithalatta limanlardan iç merkezlere, ihracatta iç merkezlerden limanlara stok oluşturulması amacıyla yapılacak her türlü kara yolu, demir yolu ve dahili deniz yolu münferit ürün taşımaları, Ek-5 tabloda belirtilen yetki limitlerine göre yapılır. Haşhaş kapsülü ve tohumu taşımaları MADDE 13 - (1) Taşra şube müdürlüklerinin yetkisindeki haşhaş kapsülü ve tohumu taşımaları ile Afyon Alkaloidleri Fabrikasına ve ihracata yönelik haşhaş kapsülü ve tohumu taşımaları Ek-5 tabloda belirtilen yetki limitlerine göre yapılır. Uyuşturucu madde taşımaları MADDE 14 - (1) Afyon Alkaloidleri Fabrikasında üretilen, ithal veya ihraç edilen, müsadere sonucu teslim alınan uyuşturucu madde taşımaları Ek-5 tabloda belirtilen yetki limitlerine göre yapılır. BEŞİNCİ BÖLÜM Ürün Taşımalarında Meydana Gelen Fazlalık, Noksanlık ve Kıymet Kayıpları Demir yolundan veya Kurum kamyonlarıyla kara yolundan yapılan taşımalar MADDE 15 - (1) Demir yolu veya Kuruma ait kamyonlarla kara yolundan yapılan hububat, kabuklu fındık, iç fındık ve diğer fındık ürünleri, haşhaş kapsülü, haşhaş tohumu ve çuvalı ile diğer çuvallı taşımalarda meydana gelen fazlalık ve noksanlıklarla ilgili aşağıda belirtilen esaslar uygulanır: a) Tesellüm işyerince yapılacak değerlendirme sonucuna göre, meydana gelişinde kimsenin kasıt, kusur veya ihmalinin bulunmadığı anlaşılan, vagon veya kamyon başına % 0,5 e (% 0,5 dahil) olan fazlalık ve noksanlıklar, taşıma ihtilafı sayılmayarak, inceleme yapılmaksızın, tesellüm işyerince doğrudan netice hesaplarına alınır. Vagon veya kamyon başına % 0,5 ten fazla olan fazlalık ve noksanlıklar ise herhangi bir mahsup işlemi yapılmadan fazlalık ve noksanlık hesabına alınır. Bu fazlalık ve noksanlıklar, AAF İşletme ve taşra şube müdürlüklerince sevk ve tesellüm yönünden kontrolöre incelettirilir. Yapılan inceleme sonucuna göre sevk işyerinin bağlı olduğu şube müdürlüğünce uygun görülen işyerinin netice hesaplarına alınır. Kabuklu fındık, iç fındık ve diğer fındık ürünleri taşımalarında bu bentte belirtilen oranlar % 0,2 olarak uygulanır. b) Çuvallar; kasıt, kusur ve ihmal tespiti halinde rayiç bedelleri üzerinden değerlendirilir. Aksi takdirde kayıtlı bedelleri üzerinden işlem yapılır. 5

6 Yüklenici araçlarıyla yapılan taşımalar MADDE 16 - (1) Yüklenici araçlarıyla yapılan hububat, kabuklu fındık, iç fındık ve diğer fındık ürünleri, haşhaş kapsülü, tohumu ve çuvalı ile diğer çuvallı taşımalarda; a) Meydana gelen fazlalıklar ile ihmal, kasıt, kusur bulunmayan noksanlıklardan, hesap kesiminde partisine oranı % 0,1 e (% 0,1 dahil) olanlar, taşıma ihtilafı sayılmayarak, inceleme yapılmaksızın, tesellüm işyerince netice hesaplarına alınır. b) Hesap kesiminde partisine oranı % 0,1 in üzerinde olan noksanlıklarda, noksanlık miktarının bedeli hesaplanarak yükleniciden tahsil edilir. c) Çuvallı ve ambalajlı sevkiyatlarda % 0,1 in üzerinde meydana gelen fazlalık ve noksanlıklar için AAF İşletme ve taşra şube müdürlüklerince sevk ve tesellüm yönünden kontrolöre yaptırılacak inceleme sonucuna ve sözleşme hükümlerine göre işlem yapılır. Bu kapsamda tespit edilen fazlalıklar ile kasıt, kusur veya ihmal bulunmadığı belirlenen noksanlıklar, inceleme sonucuna göre sevk işyerinin bağlı olduğu şube müdürlüğünce uygun görülen işyerinin netice hesaplarına alınır. (2) Yüklenici araçlarıyla yapılan kara yolu taşımalarında mutabakatsızlık cetveli düzenlenmez. Deniz yolu taşımaları MADDE 17 - (1) Deniz yolu taşımalarında gemi başına, konşimento miktarına göre kabuklu fındık, iç fındık ve diğer fındık ürünleri için % 0,2 ye (% 0,2 dahil), diğer emtia için dökme taşımalarda % 2 ye (% 2 dahil), çuvallı/ambalajlı taşımalarda ise % 0,5 e (% 0,5 dahil) meydana gelen noksanlıklar, gerekli incelemeyi takiben netice hesaplarına alınır. Çuvallar; kasıt, kusur ve ihmal tespiti halinde rayiç bedel üzerinden değerlendirilir. Aksi takdirde kayıtlı bedel üzerinden işlem yapılır. ALTINCI BÖLÜM Depo Tasfiyesi Sonucu Oluşan Fazlalık, Noksanlık ve Kıymet Kayıplarının Netice Hesaplarına Alınması Ürünlerle ilgili depo fazlalık, noksanlık ve kıymet kayıpları MADDE 18 - (1) Depo tasfiyesi sonucu oluşan fazlalıklar ile meydana gelişinde herhangi bir kasıt, kusur olmayan, işin doğasından kaynaklanan tozuma, kuru madde kaybı, rutubet kaybı ve benzeri sebeplerle oluşan noksanlık ve kıymet kayıpları aşağıdaki esaslara ve Ek-18, Ek-19 ve Ek-20 tablolarda belirtilen limitlere göre karara bağlanarak gider ve netice hesaplarına alınır. Bu işlem, emanet, taahhütname vb. alım yöntemleri sonucu oluşan depoların tasfiyesinde de geçerlidir. a) lük yetkisinde bulunan depo noksanlık ve kıymet kaybı belgelerine ait işlemler, ilgili daire başkanlığınca sonuçlandırılır. Hesaplara intikali Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yapılır. lüğe gönderilecek belgeler mutlaka incelettirilir. b) Taşra şube müdürlüklerince karara bağlanacak olan hububat, bakliyat ve mamulleri ile ilgili depo fazlalık, noksanlık ve kıymet kayıpları kontrolöre incelettirilir. Ancak taşra şube müdürlüklerinin yetkisindeki depo fazlalık, noksanlık ve kıymet kayıplarıyla ilgili olarak şube müdürlüğünce belgeler üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; meydana gelişinde herhangi bir kasıt ve kusur 6

7 olmadığı anlaşılan oran, miktar ve tutar yönüyle çok küçük sınırlar içerisinde bulunan ve depolar arası karışma ihtimali olmayan depo tasfiye sonuçlarının kontrolöre incelettirilip incelettirilmemesi konusunda taşra şube müdürleri yetkilidir. c) Haşhaş kapsülü ve tohumu ile fındık depolarının tasfiyeleri sonucu oluşan fazlalık, noksanlık ve kıymet kayıpları; oranı, miktarı ve tutarı ne olursa olsun, kontrolör marifetiyle incelettirilir. İncelemesi yapılmadan hiçbir belge karara bağlanmaz. ç) Depo noksanlık ve kıymet kayıpları ile ilgili olarak müfettişler tarafından yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor, Teftiş Kurulu Başkanlığınca, ün onayı ile ilgili birime havale edilir. İlgili birim tarafından; netice hesabına alınması Yönetim Kurulu yetkisi dışında olanlar yeniden onay alınmaksızın, Yönetim Kurulu yetkisinde olanlar ise Yönetim Kurulu kararı alındıktan sonra Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirilir. d) Verilen yetkiye göre netice hesaplarına aldırılan depo fazlalık, noksanlık ve kıymet kayıpları, ilgili daire başkanlığınca altı aylık dönemler halinde Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur. Uyuşturucu maddelerle ilgili depo fazlalık, noksanlık ve kıymet kayıpları MADDE 19 - (1) Uyuşturucu maddelerin; sorumlusu tespit edilemeyen depo fazlalık, noksanlık ve kıymet kayıpları Ek-21 tabloda belirtilen limitlere göre netice hesaplarına alınır. (2) Yurtiçi Pazarlama Servisi Şefliğinde oluşan depo fazlalık ve noksanlıkları, Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığının yetki limiti dahilinde karara bağlanır. (3) Uyuşturucu maddelerle ilgili depo fazlalık, noksanlık ve kıymet kayıplarının tamamı, tutarı ne olursa olsun incelettirilir. İncelemesi yapılmadan hiçbir belge karara bağlanmaz. YEDİNCİ BÖLÜM Taşıma Sonucu Oluşan Fazlalık, Noksanlık ve Kıymet Kayıplarının Netice Hesaplarına Alınması Taşıma sonuçlarıyla ilgili hükümler MADDE 20 - (1) Taşımalardaki fazlalık, noksanlık ve kıymet kayıplarıyla ilgili olarak aşağıda belirtilen işlemler yapılır: a) Demir yolu ve kara yolundan Kurum kamyonları, yüklenici araçları veya deniz araçlarıyla gerçekleştirilen taşımalar sonucu meydana gelen farklar konusunda şubeler arasında uyuşmazlık olması durumunda taşımayı yaptıran daire başkanlığı, noksanlık veya fazlalıkların hangi işyeri kayıtlarına alınacağını tespit ederek gerekli talimatı verir. Taşıma sonucu ortaya çıkan ihtilaflar, taşımayı yaptıran daire başkanlığınca gerek görülmesi halinde incelenmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirilir. b) Taşıma esnasında, ortalama taşıma limitleriyle mukayese edildiğinde araç başına normal sayılamayacak miktarda noksanlık meydana geldiğinin tespiti halinde, noksanlığın nedeni araştırılmak üzere sevk ve tesellümü gerçekleştiren AAF İşletme Müdürlüğü ve taşra şube müdürlüklerince, sevk partisinin tamamlanması beklenilmeden derhal incelettirilir. 7

8 c) Taşıma sonucu oluşan fazlalık veya noksanlıkların ait oldukları deponun tasfiye edilmiş olması halinde işlem, aynı depo kodu ile açılacak olan transit depoda ikmal edilir. ç) Taşımalar sonucu meydana gelen ve verilen yetkiye göre netice hesaplarına alınan fazlalık ve noksanlıklar, ilgili daire başkanlığınca altı aylık dönemler halinde Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur. SEKİZİNCİ BÖLÜM İmalat Pirinç, bakliyat, iç fındık ve diğer fındık ürünleri imalatı MADDE 21 - (1) Çeltik, bakliyat, kabuklu fındık, iç fındık ve diğer fındık ürünleri, Ek-5 tabloda belirtilen ihale izin yetki limitlerine göre imalata ve kalibrasyona verilir. DOKUZUNCU BÖLÜM Mali Konular Kasa işlemleri MADDE 22 - (1) Kurum dışı şirket ve gerçek kişilere kasadan nakit olarak ödenecek tutar; lükte TL, taşra teşkilatı işyerlerinde TL dir. Ancak yapılan ihalelerde nakit olarak tahsil edilen geçici teminatların aynı gün iadesinin gerektiği durumlarda, Vergi Usul Kanunu genel tebliğlerinde belirtilen, banka veya katılım bankaları aracı kılınarak ödeme veya tahsilat yapılmasına ilişkin usul, esas ve limitlere bağlı kalınmak şartıyla kasadan nakit ödeme yapılabilir. (2) İşyerlerinde 50 TL ye olan kasa fazlalık ve noksanlıkları bildirime tabi olmayıp ilgili hesaplara alınarak işlem yapılır. (3) İşyerlerinde 200 TL ye olan kasa fazlalık ve noksanlıkları AAF İşletme ve taşra şube müdürlükleri tarafından incelettirilerek sonuçlandırılır. 200 TL üzerindeki kasa fazlalık ve noksanlıkları Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirilerek alınacak talimata göre hareket edilir. Şüpheli alacaklara karşılık ayrılması MADDE 23 - (1) Kurumun üçüncü şahıslardan olan ve yazı ile iki defa istenmesine rağmen tahsil edilemeyen 100 TL ye (100 TL dahil) olan alacakları, şüpheli alacak sayılır ve işyerlerince TMO Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde karşılık ayrılır. Bu alacaklar için dava ve/veya icra takibi yapılmaz. Tahsili imkânsız hale gelen şüpheli alacakların arıtılması Mali İşler Dairesi Başkanının yetkisindedir. Diğer işlemlerden oluşan Kurum gelir ve kârları MADDE 24 - (1) Bu Yönergede belirtilen işlemler dışında oluşan her türlü Kurum gelir ve kârları işyerlerince ilgili netice hesaplarına alınır. Netice hesaplarına alınan söz konusu gelir ve kârlar, Mali İşler Dairesi Başkanlığınca üç aylık dönem bilançolarıyla birlikte Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur. 8

9 ONUNCU BÖLÜM Çeşitli Konular Birimlerle ilgili ortak konular MADDE 25 - (1) Farklı genel müdür yardımcılarına bağlı birimleri ilgilendiren, uygulamaya yönelik veya içeriği itibariyle önemli görülen çalışmalarla ilgili onaylarda diğer genel müdür yardımcısının koordinesi alınır. Birimler, yürütülecek ortak çalışmalar hakkında, bağlı bulundukları genel müdür yardımcısını bilgilendirir. ün bilgisi dahilinde yürütülmesinde yarar görülen ortak çalışmalar hakkında ün onayı alınır. (2) Bu Yönergede ve diğer mevzuatta düzenlenmeyen konular, ün onayı ile sonuçlandırılır. Bu kapsamda yapılan işle ilgili olarak yapılacak ilk toplantıda, Yönetim Kuruluna ilgili birimce bilgi verilir ve daha sonra yapılacak benzer işlemlerde uygulanacak usulle ilgili olarak gerekmesi halinde mevzuatta düzenleme yapılır. (3) Taşra teşkilatında ortak çalışmayı gerektiren konular, işyeri amirinin veya görevlendireceği personelin başkanlığında, ilgili personelin katılımıyla yapılacak toplantılarda değerlendirilir. AAF nin birinci emniyet sahasına gireceklerin belirlenmesi MADDE 26 - (1) Afyon Alkaloidleri Fabrikasında birinci emniyet sahasına; görev gereği gelen, Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları ve müfettişler ile Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanı, herhangi bir müsaadeye gerek kalmaksızın girebilirler. Belirtilenlerin dışındaki personel ve üçüncü şahısların girişleri ile ilgili esasları belirlemeye Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Yardımcısı yetkilidir. Yönerge eklerinde belirtilen iş ve işlemler MADDE 27 - (1) Bu Yönerge ekinde yer alan ve aşağıda belirtilen tablolardaki iş ve işlemler bu Yönerge hükümlerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür: a) İhale Komisyonu Kurulmadan Yapılacak İşlere Ait Yetki Dağılımı (Ek-1) b) İhale Öncesinde Yapılacak İşlere Ait Onay Yetkileri (Ek-2) c) Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yapılacak İşlerle İlgili Yetki Limitleri (Ek-3) ç) TMO İhale Yönetmeliğine Uygun Olarak Yapılan İşlerle İlgili İhale Komisyonlarının Yetki Limitleri (Ek-4) d) Taşıma, İmalat ve Kalibrasyon İşleriyle İlgili Yetki Limitleri (Ek-5) e) Merkezde Yapılan İhalelere İlişkin Sözleşmenin İmzalanmasından Sonra Yapılacak İşlemlerle İlgili Onay Yetkileri (Ek-6) f) Taşra Teşkilatında Yapılan İhalelere İlişkin Sözleşmenin İmzalanmasından Sonra Yapılacak İşlemlerle İlgili Onay Yetkileri (Ek-7) g) Varlıklarla İlgili Satış, Iskat, Kamulaştırma ve Benzeri İşlemler (Ek-8) ğ) Taşınmaz Alımı ve Kiralama İşleri (Ek-9) h) Üçüncü Şahıslara Kiraya Verme İşlemleri (Ek-10) ı) Borçlanma, Alacak, Sigorta, Zeyilname, Bono, İpotek ve Teminat İşlemleri (Ek-11) 9

10 i) İşletme Bütçesi ve Ödenek İşlemleri (Ek-12) j) Para ve Diğer Menkul Kıymet Taşımaları (Ek-13) k) Ürün Satışı Yetki Limitleri (Ek-14) l) Ürünlerde Kod Değişikliği (Ek-15) m) Dahili Sigorta Fonu (Ek-16) n) Personel Avansları (Ek-17) o) AAF İşletme ve Taşra Şube Müdürlüklerinde Depo Fazlalık, Noksanlık ve Kıymet Kayıplarının Netice Hesaplarına Alınmasıyla İlgili Yetki Limitleri (Ek-18) ö) lüğe İntikal Eden Depo Noksanlıklarının Netice Hesaplarına Alınmasıyla İlgili Yetki Limitleri (Ek-19) p) lüğe İntikal Eden Kıymet Kayıplarının Netice Hesaplarına Alınmasıyla İlgili Yetki Limitleri (Ek-20) r) Uyuşturucu Maddelerde Meydana Gelen Depo Fazlalık, Noksanlık ve Kıymet Kayıplarının Netice Hesaplarına Alınması (Ek-21) s) Netice Hesaplarına Alınacak Tutarlarla İlgili Yetki Limitleri (Ek-22) ş) Merkez Teşkilatı Personelinin Özlük İşlemleri (Ek-23) t) Taşra Teşkilatı Personelinin Özlük İşlemleri (Ek-24) u) Birim Faaliyetleri Kapsamındaki Çeşitli İş ve İşlemler (Ek-25) ON BİRİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Başlanılmış işler MADDE 28 - (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden önce başlanılmış işler, ilgili mevzuatı kapsamında sonuçlandırılır. Yürürlük MADDE 29 - (1) Toprak Mahsulleri Ofisi ünün 23/02/2012 tarihli ve 227 sayılı Olur u ile onaylanan Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 30 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi ü yürütür. 10

11 İHALE KOMİSYONU KURULMADAN YAPILACAK İŞLERE AİT YETKİ DAĞILIMI (Her tür mal, hizmet alımı ve yapım işleri) Ek- 1 KAPSAM YETKİ SINIRI İZİN VE ONAY MAKAMI Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi ve TMO İhale Yönetmeliği kapsamındaki alımlar Büyükşehir belediyesi sınırları için belirlenmiş doğrudan temin limiti Personel ve Eğitim, Teknik İşler, Bilgi İşlem Dairesi Başkanları, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü, Ürün Teknolojisi ve Laboratuar Şube Müdürü, Taşra Şube Müdürleri (Büyükşehir Kamu İhale Kanununun 3/e ve 3/h maddesi kapsamındaki alımlar Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi dışındaki doğrudan temin Büyükşehir olmayan iller için belirlenmiş doğrudan temin limiti Büyükşehir olmayan iller için belirlenmiş doğrudan temin limitinin yarısı sınırları içinde olan şube müdürlüklerinde) Teknik İşler Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürü, Destek Hizmetleri Şube Müdürü, AAF İşletme Müdürü, Taşra Şube Müdürleri (Büyükşehir olmayan yerlerdeki şube müdürlüklerinde), Liman Ajans Amirleri Ajans Amirleri, Depolama ve Dağıtım Servisi Şefi, Yurtiçi Pazarlama Servisi Şefi TL ye Ajans Amirleri TL ye AAF İşletme Müdürü,Taşra Şube Müdürleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı (Sadece 3/h TL ye kapsamında olan işler), Teknik İşler, Bilgi İşlem Dairesi Başkanları TL üzeri İlgili Yardımcısı TL ye AAF İşletme Müdürü, Taşra Şube Müdürleri I.Hukuk Müşaviri, Teknik İşler, Bilgi İşlem, TL ye Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanları TL üzeri İlgili Yardımcısı AÇIKLAMA: Bu tablodaki işlerle ilgili teminat alınması, isteklilerden belli yeterlik kriterlerinin aranması ile komisyon kurulması, şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlarda takdir yetkisi, aynı tabloda belirtilen izin ve onay makamına aittir. 11

12 İHALE ÖNCESİNDE YAPILACAK İŞLERE AİT ONAY YETKİLERİ Ek- 2 SIRA NO İŞ VE İŞLEM YETKİ SINIRI ONAY MAKAMI Proje, nakliye birim fiyat onayları Taşra Şube İhalesi Taşra Şube Müdürü 1 AAF İşl.Md. İhalesi AAF İşletme Müdürü Merkez İhalesi İlgili birim amiri 2 Özel birim fiyat onayları İlgili Taşra Şube Müdürü Yaklaşık maliyet hesap cetveli Taşra Şube İhalesi Taşra Şube Müdürü 3 AAF İşl.Md. İhalesi AAF İşletme Müdürü Merkez İhalesi İlgili birim amiri Vaziyet planı ve plankote Taşra Şube İhalesi Taşra Şube Müdürü 4 AAF İşl.Md. İhalesi AAF İşletme Müdürü Merkez İhalesi İlgili İhale ilanı onayı Taşra Şube İhalesi Taşra Şube Müdürü 5 AAF İşl.Md. İhalesi AAF İşletme Müdürü Merkez İhalesi İlgili Taşra Şube İhalesi Taşra Şube Müdür Yrd. 6 Teknik şartname onayı AAF İşl.Md. İhalesi AAF İşletme Müdür Yrd. Merkez İhalesi İlgili birim amiri İdari şartname ve sözleşme taslaklarının Taşra Şube İhalesi Taşra Şube Müdürü onayı AAF İşl.Md. İhalesi AAF İşletme Müdürü 7 Merkez İhalesi İlgili birim amiri 12

13 Ek- 3 KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLERLE İLGİLİ YETKİ LİMİTLERİ İHALE YERİ Merkez İhalesi AAF İşletme Müdürlüğü/Taşra Şube Müdürlüğü İhalesi YETKİ LİMİTİ İHALE İZİN MAKAMI İHALE YETKİLİSİ TL ye İlgili birim amiri İlgili birim amiri TL üzeri, TL ye İlgili İlgili TL üzeri, TL ye TL üzeri Yönetim Kurulu TL ye olan yurt içi ihaleler AAF İşletme Müdürü, Taşra Şube Müdürü TL üzeri TL ye İlgili birim amiri TL üzeri TL ye İlgili TL üzeri Ürün yükleme, boşaltma, akaryakıt alımı ve nakliyesi, özel güvenlik, temizlik, personel taşıma, acil bakım-onarım, tarım, park-bahçe, AAF İşletme Müdürü, AAF nin ihtiyacı için yurt içinden temin edilecek kimyasal maddelerin Taşra Şube Müdürü alımı işleriyle ilgili ihaleler limitsizdir. AAF İşletme Müdürü/Taşra Şube Müdürü AÇIKLAMA: 1- İhale komisyonları ihale yetkilisi tarafından oluşturulur. 2- Sözleşme imza merci: Yapım ve hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme imza merci ihale yetkilisidir. Mal alımı ihalelerinde ise sözleşme imza merci ihale yetkilisi veya ihale yetkilisinin yetkilendireceği iki personeldir. 13

14 TMO İHALE YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK YAPILAN İŞLERLE İLGİLİ İHALE KOMİSYONLARININ YETKİ LİMİTLERİ Ek- 4 KOMİSYON Birinci İhale Komisyonu İkinci İhale Komisyonu AAF İşletme/ Taşra Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu YETKİ LİMİTİ TL üzeri, TL ye TL üzeri TL ye TL ye yurt içi ihaleler. (Ürün taşımaları, kıymetli çıkıntı ve yan ürün satışı, MKE nin alım programında olmayan hurda satışı dahildir.) Gemi yükleme ve boşaltmaları, gemi yükleme ve boşaltmalarında gemiden liman depolarına veya liman depolarından gemiye yapılan ürün taşımaları, diğer yükleme boşaltmalar, akaryakıt alımı ve nakliyesi, acil bakım onarım, AAF nin ihtiyacı için yurt içinden temin edilecek kimyasal maddelerin alımı ve nakliyesi işleriyle ilgili ihaleler limitsizdir. İHALE İZİN MAKAMI Yönetim Kurulu İHALE ONAY MAKAMI İlgili İlgili AAF İşletme/ Taşra Şube Müdürü AAF İşletme/ Taşra Şube Müdürü SÖZLEŞME İMZA MERCİ İlgili ile ilgili birim amiri İlgili ile ilgili birim amiri İlgili birim amiri ile ilgili Şube Müdürü AAF İşletme Md.Yrd. ile ilgili Şb.Md., Taşra Şb.Md. ile ilgili Şb.Md.Yrd. AÇIKLAMA: 1- AAF İşletme Müdürlüğü ve taşra şube müdürlüğü için belirtilen limitin üzerindeki ihalelerde, yukarıdaki limitlere göre izin ve onay alınır. 2- AAF İşletme Müdürlüğü veya taşra şube müdürlüğü ihaleleri sonucu ihale bedelinin AAF İşletme Müdürlüğü/taşra şube müdürlüğü yetki limitinin üzerine çıkması halinde yukarıdaki limitlere göre onay alınır. 3- AAF İşletme Müdürlüğü veya taşra şube müdürlüğü ihaleleri, Merkezde izin ve onay alınan işler dahil, AAF İşletme Müdürlüğü/taşra şube müdürlüğü yetkilileri tarafından imzalanır. 4- Kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılan yapım ve hizmet ihalelerindeki azami indirim oranının belirlenmesi, yeterlik belgesi komisyonu kurulması, yeterlik belgesi verilmesi, indirim oranı istenilen eksiltmelerde uygun bedelin tespiti ile eksiltmelerde uygun bedelin tespiti için uyulacak kriterlerin belirlenmesine İhale Onay Makamı yetkilidir. 5- TMO İhale Yönetmeliğine göre 10 iş günü olan ihale ilan süresinin 3 iş gününe indirilmesine İhale Onay Makamı yetkilidir. 6- İhale komisyonları, ihale onay makamı tarafından ilgili mevzuata göre oluşturulur. 14

15 TAŞIMA, İMALAT VE KALİBRASYON İŞLERİYLE İLGİLİ YETKİ LİMİTLERİ SIRA NO ÜRÜN CİNSİ VE İŞLEM YETKİ LİMİTİ İHALE İZİN MAKAMI 1 Hububatın şube içi taşımaları (Genel tona Müdürlükten izin alınmaksızın) Taşra Şube Müdürü 2 Pirinç ve bakliyatın şube içi taşımaları (lükten izin alınmaksızın) 500 tona Taşra Şube Müdürü Çuvallı pirinç ve bakliyatın yurt içi taşımaları (Şubeler arasında mutabakat 3 sağlanması kaydıyla, lükten 250 tona Taşra Şube Müdürü izin alınmaksızın) Bu tablonun 1, 2 ve 3 sıra no lu tona İlgili birim amiri maddelerinde belirtilenlerin dışında; 4 hububat ve bakliyatın kara yolu, demir yolu ve dahili deniz yolu münferit ton üzeri İlgili taşımaları 5 Haşhaş kapsülü ve tohumunun şube içi tona Taşra Şube Müdürü taşımaları ton üzeri İlgili birim amiri Haşhaş kapsülü ve tohumunun yurt içi taşımaları Kabuklu fındık, iç fındık ve diğer fındık ürünlerinin şube içi taşımaları (Genel Müdürlükten izin alınmaksızın) Kabuklu fındık, iç fındık ve diğer fındık ürünlerinin yurt içi taşımaları (Şubeler arasında mutabakat sağlanması kaydıyla, lükten izin alınmaksızın) Kabuklu fındık, iç fındık ve diğer fındık ürünlerinin kara yolu, demir yolu ve dahili deniz yolu münferit taşımaları Çeltik ve bakliyatın imalata ve kalibrasyona verilmesi Kabuklu fındık, iç fındık ve diğer fındık ürünlerinin imalata ve kalibrasyona verilmesi Uyuşturucu maddelerin yurt içi ve yurt dışı her türlü taşımaları İlgili birim amiri Ek tona Taşra Şube Müdürü 500 tona Taşra Şube Müdürü tona İlgili birim amiri ton üzeri İlgili tona İlgili birim amiri ton üzeri, tona İlgili ton üzeri tona İlgili birim amiri ton üzeri, İlgili tona ton üzeri İlgili birim amiri AÇIKLAMA: 1- İmalat, kalibrasyon ve ürün taşıma işlerinde tablodaki miktar limitlerine göre belirlenen ihale izin makamından izin alınır. İhale sonucuna göre elde edilen bedel esas alınarak Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelerde Ek-3 teki İhale Yetkilisinin, TMO İhale Yönetmeliğine göre yapılan ihalelerde ise Ek- 4 teki İhale Onay Makamının onayı alınır. 2- Gemi yükleme ve boşaltma işlerinde, gemiden liman depolarına veya liman depolarından gemiye yapılan ürün taşımalarında miktar ve tutar limiti aranmaksızın taşra şube müdürü yetkilidir. 3- Hububat, pirinç ve bakliyat taşıma işlemleri Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak Ticaret Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. 4- Çeltik ve bakliyatın imalat ve kalibrasyona verilmesi işlemleri Ticaret Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. 15

16 MERKEZDE YAPILAN İHALELERE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLERLE İLGİLİ ONAY YETKİLERİ Ek- 6 SIRA NO İŞ VE İŞLEM LİMİT ONAY MAKAMI 1 Sözleşmenin feshi veya tasfiyesi (Sözleşme bedeli üzerinden) Ek-3 ve Ek-4 teki yetki limitleri dahilinde 2 a- TMO İhale Yönetmeliğine göre yapılan ihalelerde, sözleşmesi kapsamında yaptırılabilecek ilave iş oranının aşılması halinde, iş artışı onayı ve buna bağlı süre uzatımı ve/veya sözleşmesinde belirtilmeyen sebeplerle verilecek süre uzatımları b- Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelerde ilave iş onayı ve buna bağlı süre uzatımı c- TMO İhale Yönetmeliğine göre yapılan ihalelerde ilave iş onayı ve buna bağlı süre uzatımı ç- Sözleşmesinde belirtilen diğer sebeplerle verilecek süre uzatımı ve varsa keşif artışı (Sözleşme bedeli üzerinden) Ek-3 teki İhale Yetkilisi, Ek-4 teki İhale Onay Makamı İhale İzin Makamı İhale Yetkilisi İhale Onay Makamı TL ye İlgili birim amiri TL üzeri, TL ye İlgili TL üzeri, TL ye TL üzeri Yönetim Kurulu 3 Özel birim fiyat onayları (Devam eden işler için) İlgili 4 Nakliye birim fiyat onayları İlgili birim amiri Teminat iadeleri a- Kabul ve kontrol heyeti oluşturulması (Açk:1) b- Geçici kabul onayı (Açk:1) c- Kesin kabul onayı (Açk:1) a- Ara hakediş ve faturalı ödeme onayı (Hakediş bedeli üzerinden) b- Kesin hakediş onayları (İhale bedeli üzerinden) İlgili birim amiri, Şube Müdürü (Açk:3) İlgili birim amiri, Şube Müdürü (Açk:3) Ek-3 teki İhale Yetkilisi, Ek-4 teki İhale Onay Makamı TL ye İlgili Şb. Md TL üzeri, TL ye İlgili birim amiri TL üzeri İlgili TL ye İlgili birim amiri TL üzeri, TL ye İlgili TL üzeri 8 Vaziyet planlarında değişiklik yapılması (Açk:2) İlgili birim amiri 9 Yer teslim tutanağı, iş programı, proje tasdiki, teknik eleman bildirimi, taşeron onayı İlgili birim amiri 10 İş deneyim belgeleri onayı (İş Bitirme /İş Durum/İş Denetleme/İş Yönetme Belgesi) Sözleşmeyi imzalayan üst makam AÇIKLAMA: 1- Malzeme ve hizmet alımlarında heyet oluşturma ve heyet raporu onayı talep sahibi birim amirince yapılır. 2- Keşif artışı olan değişikliklerde onay makamı, bu tablonun 2/b maddesinde yer alan onay makamıdır. 3- Doğrudan e veya Yardımcılarına bağlı şube müdürlerini ifade eder. 16

17 Ek- 7 TAŞRA TEŞKİLATINDA YAPILAN İHALELERE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLERLE İLGİLİ ONAY YETKİLERİ SIRA NO Sözleşmenin feshi veya tasfiyesi (Sözleşme bedeli üzerinden) İŞ VEYA İŞLEM LİMİT ONAY MAKAMI a- TMO İhale Yönetmeliğine göre yapılan ihalelerde, sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave iş oranının aşılması halinde, iş artışı oranı onayı ve buna bağlı süre uzatımı ve/veya sözleşmesinde belirtilmeyen sebeplerle verilecek süre uzatımı b- Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelerde ilave iş onayı ve buna bağlı süre uzatımı c- TMO İhale Yönetmeliğine göre yapılan ihalelerde ilave iş onayı ve buna bağlı süre uzatımı ç- Sözleşmesinde belirtilen diğer sebeplerle verilecek süre uzatımı ve varsa keşif artışı Geçici kabul onayı (Açk:2) Kesin kabul onayı (Açk:2) a- Nakliye birim fiyat onayı b- Teminat iadeleri c- Kabul heyeti oluşturulması (Açk:2) ç-ara hakediş ve faturalı ödeme onayı (Hakediş veya fatura bedeli üzerinden) d- Kesin hakediş onayları e- Yer teslim tutanakları f- İş programı tasdiki g- Proje tasdiki a- Teknik eleman bildirim onayı b- Taşeron onayı İş deneyim belgeleri onayı (İş Bitirme /İş Durum/İş Denetleme/İş Yönetme Belgesi) Ek-3 ve Ek-4 teki yetki limitleri Ek-3 teki İhale Yetkilisi, Ek-4 teki İhale Onay Makamı İhale İzin Makamı İhale Yetkilisi İhale Onay Makamı AAF İşl.Md., (Açk:1) Taşra Şb. Md. (Açk:1) Ek-3 teki İhale Yetkilisi, Ek-4 teki İhale Onay Makamı AAF İşl.Md., Taşra Şb.Md. AAF İşl.Md.Yrd., İlgili Taşra Şb.Md.Yrd. Sözleşmeyi imzalayan üst makam AÇIKLAMA: 1- Eskalasyon fiyat farkına neden olacak süre uzatmalarında ilgili genel müdür yardımcısı yetkilidir. 2- Malzeme alımlarında heyet oluşturma ve heyet raporu onayı işyeri amirince yapılır. 17

18 Ek- 8 VARLIKLARLA İLGİLİ SATIŞ, ISKAT, KAMULAŞTIRMA VE BENZERİ İŞLEMLER SIRA NO İŞİN KONUSU YETKİ LİMİTLERİ İZİN /ONAY MAKAMI a- Her türlü taşınmazın satışı ve devri b- Takas ve trampa işlemleri c- Ayni hak tesis edilmesi 1 ç- Gayrimenkullerin atıl olarak belirlenmesi, rayiç bedellerinin onayı Yönetim Kurulu d- Kamulaştırma Kanunu gereği devir ve kamulaştırma bedeline muvafakat a- İmar Kanunu gereği yola terk b- Yönetim Kurulunca atıl olarak 2 belirlenip rayiç bedeli onaylanan taşınmazların Kamulaştırma Kanunu gereği devir ve Yönetim Kurulunca onaylanan rayiç bedelden az olmamak üzere kamulaştırma bedeline muvafakat a- Tevhit, ifraz işlemleri b- Ölçüm hatalarının tashihi c- Kuruma ait enerji nakil hatlarının 3 tahsisi ç- Kat mülkiyeti tesisi İlgili d- Binalarda plan değişikliği yapılması e- Binalara ilave yapılması f- Araç ve makinelerde teknik değişiklik yapılması Kayıtlı bedeli üzerinden her türlü yapı TL ye İlgili ıskatı, yıkımı, kayıttan düşme işlemi TL üzeri, TL ye 5 6 Kayıtlı bedeli üzerinden her türlü makine, araç, teçhizat, demirbaş ve malzemenin ıskatı, ıskat edilenlerin satışı ve kayıttan düşme işlemi Kayıtlı bedeli üzerinden atıl makine, teçhizat, ekipman, baskül, araç, malzeme, demirbaş, AAF nin yan ürünleri, Kuruma teslim edilen kontrole tabi kimyasal maddeler ile AAF de kullanılmayan ihtiyaç fazlası diğer kimyasalların satışı AÇIKLAMA: Kayıtlı bedel: Muhasebe kayıtlarında yer alan bedeldir TL üzeri Yönetim Kurulu TL ye TL üzeri, TL ye TL üzeri, TL ye AAF İşl.Md./Taşra Şb.Md. Teknik İşler D.Bşk. İlgili Gn. Md.Yrd TL üzeri Yönetim Kurulu TL ye TL üzeri, TL ye TL üzeri, TL ye AAF Şb.Md./Taşra Şb.Md. Teknik İşl.D.Bşk. İlgili TL üzeri Yönetim Kurulu 18

19 Ek- 9 TAŞINMAZ ALIMI VE KİRALAMA İŞLERİ SIRA NO İŞ VE İŞLEM İHALE İZİN MAKAMI İHALE YETKİLİSİ 1 Her türlü taşınmazın satın alınması Yönetim Kurulu İlgili 2 yıla depo, açık arazi ve baskül kiralanması Taşra Şube Müdürü Taşra Şube Müdürü 2 2 yılın üzerinde depo, açık arazi ve baskül kiralanması Taşra teşkilatında, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda idari bina, misafirhane ve lojman kiralanması 3 Merkezde, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda idari bina, misafirhane ve lojman kiralanması 5 yıla komple tesis kiralanması 5-10 yıl arası komple tesis kiralanması 4 10 yıl üzerinde komple tesis kiralanması Makine, teçhizat, cihaz ve 5 ekipman kiralanması Bir yıla olmak üzere; şube, ajans ve ekip için gerekli binaların kiralanması, üzerinde Kurum tesisi bulunan TCDD, Denizcilik İşletmeleri vb. resmi kurumlara ait arazilerin kiralanması Sınırsız süreli olarak TCDD ye ait iltisak hattı kiralanması Şube müdürlükleri, ajans amirlikleri ve ekipler için gerekli binaların bir yıldan uzun süre ile kiralanması Taşra teşkilatında 3 aya her türlü taşıtın kiralanması Merkezde 3 aya her türlü taşıtın kiralanması 3 aydan uzun süre ile her türlü taşıtın kiralanması Alım ve Muhafaza, Fındık İşleri, Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanları İlgili Yönetim Kurulu Ek-1 ve Ek-3 teki parasal limitlere göre işlem yapılır. Taşra Şube Müdürü Taşra Şube Müdürü Teknik İşler Dairesi Başkanı AAF İşletme Müdürü, Taşra Şube Müdürü Teknik İşler Dairesi Başkanı Yardımcısı Taşra Şube Müdürü AAF İşletme Müdürü, Taşra Şube Müdürü İlgili İlgili İlgili Ek-1 deki izin/onay makamı, Ek-3 teki ihale yetkilisi Taşra Şube Müdürü Taşra Şube Müdürü Taşra Şube Müdürü AAF İşletme Müdürü, Taşra Şube Müdürü Teknik İşler Dairesi Başkanı Teknik İşler Dairesi Başkanı, AAF İşletme Müdürü, Taşra Şube Müdürü 19

20 Ek- 10 ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KİRAYA VERME İŞLEMLERİ SIRA NO KİRAYA VERİLECEK VARLIK KİRA SÜRESİ ONAY MAKAMI Taşra teşkilatındaki lojmanlar AAF İşl.Md., 2 yıla 1 Taşra Şb.Md. Merkezdeki lojmanlar 2 yıla Teknik İşler D.Bşk. Merkez ve taşra teşkilatındaki lojmanlar 2 yıl üzeri, 5 yıla İlgili 5 yıl üzeri, 10 yıla 10 yıl üzeri Yönetim Kurulu AAF İşl.Md., 1 yıla 2 Taşra Şb.Md Depolar dışındaki büro binaları ve diğer yapıların kiraya verilmesi veya üzerinde bulunduğu arsa veya arazilerle birlikte kiraya verilmesi Liman depolama üniteleri Liman depolama üniteleri dışındaki depolama üniteleri Üzerinde bina veya herhangi bir tesis bulunmayan arsa veya araziler Taşra teşkilatında; makine, cihaz, taşıt, baskül, pnömatik ve benzerleri Merkezde; makine, cihaz, taşıt, baskül, pnömatik ve benzerleri Merkezde ve taşra teşkilatında; makine, cihaz, taşıt, baskül, pnömatik ve benzerleri 1 yıl üzeri, 2 yıla Teknik İşler D.Bşk. 2 yıl üzeri, 5 yıla İlgili 5 yıl üzeri, 10 yıla 10 yıl üzeri Yönetim Kurulu 1 aya Taşra Şb.Md. 1 ay üzeri, 1 yıla Teknik İşler D.Bşk. 1 yıl üzeri, 5 yıla İlgili 5 yıl üzeri, 10 yıla 10 yıl üzeri Yönetim Kurulu 3 aya AAF İşl.Md., Taşra Şb.Md. 3 ay üzeri, 1 yıla Teknik İşler D.Bşk. 1 yıl üzeri, 5 yıla İlgili 5 yıl üzeri, 10 yıla 10 yıl üzeri Yönetim Kurulu 2 yıla Teknik İşler D.Bşk. 2 yıl üzeri, 5 yıla İlgili 5 yıl üzeri, 10 yıla 10 yıl üzeri Yönetim Kurulu 1 yıla AAF İşl. Md., Taşra Şb.Md. 1 yıla Teknik İşler D.Bşk. 1 yıl üzeri, 5 yıla İlgili AÇIKLAMA: 1- Her türlü depo, silo, makine, cihaz, fabrika, atölye, bina ve tesisler ile işgücünün esas görevlerinin yerine getirilmesinden sonraki artan kapasitelerinin kiraya verilmesi işlemlerinde TMO Kapasite Değerlendirme Yönetmeliği esasları uygulanır. 2- Kiraya verme işlemlerinde işçilik, enerji ve diğer maliyetlere sebep olunması halinde buna ilişkin bedeller TMO Kapasite Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında ayrıca tahsil edilir. 3- Taşra şube müdürlükleri, liman depolama ünitelerini kiraya vermeden önce Ticaret Dairesi Başkanlığından görüş aldıktan sonra kendi yetkisinde olan kiralamaları yapar. Yetkisinde olmayanlar için Teknik İşler Dairesi Başkanlığından yetki ister. AAF İşletme/Taşra şube müdürlükleri tarafından kendi yetkileri kapsamında kiraya verdikleri liman depolama üniteleri dışındaki depolar için ilgisine göre, Teknik İşler, Alım ve Muhafaza, Ticaret, Fındık İşleri, Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlıklarına bilgi verilir. Kira süresi sonunda kira süre uzatımı verilmek istenmesi halinde Teknik İşler Dairesi Başkanlığından izin alınır. 4- Teknik İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek olan kiralama ve süre uzatımı işlemlerinde Alım ve Muhafaza, Ticaret, Fındık İşleri, Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlıklarından ilgili olanlarının görüşü alınır. 20

21 Ek- 11 BORÇLANMA, ALACAK, SİGORTA, ZEYİLNAME, BONO, İPOTEK VE TEMİNAT İŞLEMLERİ SIRA NO İŞ VE İŞLEM YETKİ SINIRI SÜRE İMZA VEYA ONAY MAKAMI Alacakların taksitlendirilmesi AAF İşletme Müdürü, TL ye 24 ay (Zimmet ve avukatlık Taşra Şube Müdürü vekâlet ücreti hariç) TL üzeri, TL ye 24 ay Mali İşler Dairesi Başkanı TL üzeri, TL ye 24 ay İlgili 2 Sigorta poliçesi ve zeyilname bedellerinin ödenmesi TL üzeri 24 ay üzeri - Mali İşler Dairesi Başkanı veya Şube Müdürü, AAF İşletme Müdürü, Taşra Şube Müdürü 3 Borçlanmalar - Yönetim Kurulu 4 5 Borçlanma ile ilgili belgeler Mali İşler Dairesi - Başkanlığının e bağlı olduğu durumlarda Mali İşler Dairesi Başkanı, Genel Müdür Yardımcısına bağlı olduğu durumlarda İpotek verme ve ipoteğin fekki - 6 Alacağın tahsili halinde ipoteğin fekki Teminat verilmesi, alacağın temliki TL ye - Mali İşler Dairesi Başkanı 7 (Nakdi teminat verilmesi gereken durumların ortaya çıkması durumunda Mali İşler Dairesi Başkanlığından alınacak görüşe göre işlem yapılır.) TL üzeri, TL ye - İlgili TL üzeri - AÇIKLAMA: 1- İlgili makam tarafından onaylanan sigorta ihalesi neticesine göre sigorta şirketlerince tanzim edilecek sigorta nakliyat abonman sözleşmeleri, poliçe ve zeyilnameler, tazminat makbuz ve ibranameleri ve diğer sigorta evrakları Merkezde Mali İşler Dairesi Başkanı ve şube müdürü veya bunlardan biri ile ikinci derece imza yetkilisi, taşra teşkilatında AAF İşletme/taşra şube müdürü ile ikinci derece imza yetkilisi tarafından imzalanır. 2- Taksitlendirme, TMO Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde yapılır. 21

22 Ek- 12 İŞLETME BÜTÇESİ VE ÖDENEK İŞLEMLERİ İŞLEM NO İŞİN TANIMI İLGİLİ BİRİM İMZA/ONAY MAKAMI 1 Yıllık Yatırım Programının onayı APK D. Bşk. Yönetim Kurulu 2 Yatırım Programında yer almayan projelerin Programa alınması ve değişiklik teklifleri hakkında karar alınması APK D. Bşk. Yönetim Kurulu 3 Yatırım Programında yer alan projelere ek ödenek aktarılması APK D. Bşk. 4 Hizmet alımı (Temizlik, personel taşıma, yükleme boşaltma, araç kiralama, güvenlik ve diğer) ödeneklerinin kategoriler APK D. Bşk. arasında dağılımı 5 Yatırım finansman programı, işletme bütçesi ve eki tabloların onayı Mali İşl.D.Bşk. Yönetim Kurulu 6 İşletme bütçesinde aynı fasılda bölüm içi ve bölümler arasında ödenek aktarılması Mali İşl.D.Bşk. Mali İşl.D.Bşk. 7 İşletme bütçesinde, fasıllar arasında ödenek aktarılması Mali İşl.D.Bşk. 8 Gider bütçesinde, personel giderleri, vergi ve harçlar ile benzeri yasal ödemelere ait hesaplara, bölüm içi veya bölüm dışı hesaplar ile diğer fasıllardan aktarma yapacak tutarda Mali İşl.D.Bşk. Mali İşl.D.Bşk. ödenek kalmaması durumunda harcama yaptırılması ve daha sonra Yönetim Kuruluna bilgi verilmesi 9 Gider bütçesi temsil ve işbaşı eğitim ödeneklerinin tahsisi Mali İşl.D.Bşk. 10 Gider bütçesi güvenlik hizmet alımı ödeneklerinin tahsisi Güvenlik Şb.Md. Güvenlik Şb.Md. Gider bütçesi temizlik, araç kiralama, personel taşıma ve 11 diğer hizmet alımı ödenekleri ile bakım-onarım ödeneklerinin Teknik İşl.D.Bşk. Teknik İşl.D.Bşk. tahsisi 12 Gider bütçesi kapsamında olan ve bu tabloda yer almayan diğer gider ödeneklerinin tahsisi Mali İşl.D.Bşk. Mali İşl.D.Bşk. 13 Malzeme iş programı ile arsa, arazi ve diğer taşınmazların satın alma ödeneklerinin tahsisi Teknik İşl.D.Bşk. Teknik İşl.D.Bşk. AÇIKLAMA: 1- İşletme bütçesi: Yatırım programı, gider, malzeme iş programı, arsa, arazi ve diğer taşınmazlar satın alma, ürün alım ve satış fasıllarından oluşur. 2- İşletme bütçesinde ödeneği olmayan yapım işleri, mal ve hizmet alımı yapılmaz. 3- Ödenek dağıtım ve aktarma işlemi, tahsise yetkili birimin talebi üzerine Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yapılır. 4- Tabloda belirtilen Yardımcısı, İlgili Birim sütununda yer alan birimin bağlı olduğu Yardımcısını ifade eder. 22

23 Ek- 13 PARA VE DİĞER MENKUL KIYMET TAŞIMALARI SIRA NO İLGİLİ BİRİM 1 lük 2 Taşra Teşkilatı TAŞINACAK TUTAR TL ye olan gruplar TL üzerindeki gruplar TL ye olan gruplar TL üzeri, TL ye olan gruplar GRUP PERSONELİ Biri mali sorumluluk taşıyan iki personel ve bir araç ile yapılır. Biri mali sorumluluk taşıyan beş personel ve bir araç ile gönderilir. Biri mali sorumluluk taşıyan personel olmak üzere en az iki personelle yapılır. Biri mali sorumluluk taşıyan en az üç personelle yapılır. Ancak işyerinde yeterli personel bulunmaması durumunda, biri mali sorumluluk taşıyan, iki personelle de grup taşıması yapılabilir. Şube ve bağlı işyerleri ile ekipler arasında yapılacak grup sevkiyatı bir defada TL yi geçemez. AÇIKLAMA: TL ye olan para taşımalarında gerek görüldüğü durumlarda, TL ve üzerindeki gruplarda ise her para taşıma işleminde, mahalli mülki idareye yirmi dört saat önceden Gizli yazıyla başvurulur. Bu başvuruda; grup miktarı, gideceği yer ve güzergâh bildirilerek, jandarma veya polis koruması talep edilir. Grubun gönderileceği yer ve güzergâh kesinlikle gizli tutulur. 2- Taşımalarda görev alacak personel Merkezde Mali İşler Dairesi Başkanınca, taşra teşkilatında işyeri amirlerince belirlenir. 3- Bu tabloda belirtilen işler TMO Sigorta Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılır. 23

24 Ek- 14 ÜRÜN SATIŞI YETKİ LİMİTLERİ SATIŞ ŞEKLİ SATIŞ YERİ YETKİ LİMİTİ tona. SÖZLEŞME İMZA MERCİ TEMİNAT İADESİ Vadeli ve/veya mamul madde ihracatları karşılığı satışlar Taşra Şube Müdürlüğü lük Kabuklu fındık, iç fındık ve diğer fındık ürünleri için tona tona. Kabuklu fındık, iç fındık ve diğer fındık ürünleri için tona ton üzeri İlgili Şube Müdürü ile Şube Md.Yrd. İlgili birim amiri ile Şube Müdürü Şube Müdürü İlgili birim amiri Kabuklu fındık, iç fındık ve diğer fındık ürünleri için ton üzeri İlgili ile ilgili birim amiri İlgili Gn. Md.Yrd. Peşin satışlar Sözleşme veya protokol kapsamında yapılan satışlar Ajans Amirliği Taşra Şube Müdürlüğü lük Ajans Amiri ile Muhasebeci Taşra Şube Müdürü ile Taşra Şb.Md.Yrd. İlgili birim amiri ile Şube Müdürü - AÇIKLAMA: 1- Yetki limitleri sözleşme bazındadır. 2- Haşhaş ve alkaloid ürünleri bu tablo kapsamında değildir. 24

25 ÜRÜNLERDE KOD DEĞİŞİKLİĞİ Ek- 15 SIRA NO YETKİ KONUSU İŞ LİMİT ONAY MAKAMI 1 Hububat, bakliyat, kabuklu fındık, iç fındık ve diğer fındık ürünlerinin lehte olan kod İlgili birim amiri değişiklikleri Gerekçeleri açıkça belirtilmek kaydıyla, tona İlgili birim amiri hububat ve bakliyatın aleyhte kod değişiklikleri ton üzeri, İlgili 2 tona ton üzeri, tona 3 Gerekçeleri açıkça belirtilmek kaydıyla, kabuklu fındık, iç fındık ve diğer fındık ürünlerinin aleyhte kod değişiklikleri ton üzeri Yönetim Kurulu tona İlgili birim amiri ton üzeri, tona ton üzeri, tona İlgili ton üzeri Yönetim Kurulu AÇIKLAMA: Lehte ve aleyhteki kod değişiklikleri altı aylık dönemler halinde ilgili daire başkanlığınca Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur. DAHİLİ SİGORTA FONU Ek- 16 YETKİ KONUSU İŞ LİMİT ONAY MAKAMI Dahili Sigorta Fonundan mahsup yapılması TL ye Mali İşler Dairesi Başkanı TL üzeri, TL ye İlgili TL üzeri, TL ye TL üzeri Yönetim Kurulu AÇIKLAMA: Dahili sigorta fonundan mahsup işlemi; birimlerden, faaliyetleri kapsamındaki hususlarda görüş alınarak Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülür. 25

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLERİ YÖNERGESİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLERİ YÖNERGESİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Toprak Mahsulleri Ofisinin AAF

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. GRUP ŞEF (TEKNİK İŞLER) TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Bakanlık Harcama Birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA - SATMA, YAPMA - YAPTIRMA, KİRALAMA VE KİRAYA VERME İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA - SATMA, YAPMA - YAPTIRMA, KİRALAMA VE KİRAYA VERME İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA - SATMA, YAPMA - YAPTIRMA, KİRALAMA VE KİRAYA VERME İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11/05/1998, No: 98/11395 Dayandığı Kanunun Tarihi

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : B.30.2.GSÜ.070.82.00/ 113 24 Temmuz 2006 Konu : Ön Mali Kontrol 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKĐLATI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri Kuruluş amacı MADDE 1- (1) Kanun, kararname, yönetmelik, yönerge ve diğer yasal düzenlemeler ile iç mevzuat

Detaylı

Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2014 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç,

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mal ve/veya hizmet satımı, devredilmesi,

Detaylı

09/05/2009 TARİH ve 27223 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN

09/05/2009 TARİH ve 27223 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 09/05/2009 TARİH ve 27223 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET SATIŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER VE MUHASEBE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER VE MUHASEBE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER VE MUHASEBE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Çukurova Üniversitesi nde imzaya yetkili görevlileri

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463 Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI SATINALMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İzahname; Ticaret Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı Giresun Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G Tarihi : 01/05/2007 R.G. Sayısı : 26509 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. CEVDETİYE Sulama Birliğinin Kasım Dönemi olağan meclis toplantısı için, günü saat 10:00 de, birlik meclis toplantı salonunda, birlik başkanı Mustafa AYDIN başkanlığında,

Detaylı

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14 Evrak Tarih ve Sayısı: 26/05/2015-8635 İÇİNDEKİLER AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ... 3 Genel Hükümler... 3 Amaç...3 Kapsam

Detaylı