Türkiye Bülteni. 22 Temmuz'a haz r z. Sevgi seli. Türkiye ye ilkleri yaflat yoruz. hracat m z 100 milyar dolara kofluyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni. 22 Temmuz'a haz r z. Sevgi seli. Türkiye ye ilkleri yaflat yoruz. hracat m z 100 milyar dolara kofluyor"

Transkript

1

2

3 Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 48 MAYIS Temmuz'a haz r z AK PARTi Teflkilattan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Hayati Yaz c, teflkilatlar n Genel Seçimlere haz rl k sürecini Türkiye Bülteni'ne anlatt Sevgi seli Karadeniz Sahil Yolu aç l fl için bölgeye giden AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Erdo an, Samsun dan Sarp S n r Kap s na kadar 542 kilometrelik mesafeyi otobüsle kat etti. Türkiye nin lideri, yol boyunca geçti i her yörede halk n sevgi gösterileriyle karfl laflt. Türkiye ye ilkleri yaflat yoruz Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, AK PARTi iktidar n n Türkiye ye birçok ilki yaflatt ulaflt rma alan ndaki icraatlar n Türkiye Bülteni ne anlatt. hracat m z 100 milyar dolara kofluyor hracatta Türkiye ye rekorlar yaflatan AK PARTi iktidar, y l sonu hedefi olan 100 milyar dolara emin ad mlarla ilerliyor. Bu y l n ilk üç ay nda 23.2 milyar dolar yakalayan ihracat, Mart ay ndaki 8.9 milyar dolarla bir ayda gerçeklefltirilen en yüksek rakam olarak da tarihe geçti. Türkiye nin borç yükünü azalt yoruz Türkiye nin toplam kamu net borç stoku, 2005 y l ndan sonra 2006 y l nda da gerileme gösterdi. AK PARTi iktidar, uzun bir aradan sonra Türkiye nin borçlar n azaltan ilk iktidar oldu. Türk sanayisinin kalk nma y llar AK PARTi iktidar n n att ad mlarla Türkiye sanayisi ve yat r mc lar m z en parlak dönemini yafl yor. AK PART iktidar dört y lda 72 organize sanayi bölgesi ve küçük sanayi sitesi kurdu, bu alanlarda 57 bin 500 kifliye ifl kap s açt.

4 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 4 Say : 48 May s 2007 AK PARTi Ad na Sahibi : Edibe Sözen (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Ayfle Böhürler Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Hakan Taflç Lokman Ayva Metin Y lmaz Mustafa Ak fl Nihat Ergün Resul Tosun fiaban Diflli Ülkü Tafl Sorumlu Yaz flleri Müdürü : Ali Kerem Eskigün Adres : AK PARTi Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Yasin Bülbül Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Bülent Avnamak Digital llüstrasyon: Sabit Ertafl Bask ve Cilt : Star Medya Yay nc l k A.fi. Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. ED TÖRDEN SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L 3 Kas m 2002 seçimleriyle iflbafl yapan AK PARTi iktidar, halka hizmetle geçen dört buçuk y l n sonunda seçim karar ald. 22 Temmuz 2007 tarihinde milletvekili seçimleri yenilenecek. Egemenli in sahibi milletimiz bir kez daha temsilcilerini seçecek. AK PARTi iktidar, seçim vaktine kadar 4 y l 8 ay 19 gün görev yapm fl olacak. Bu iktidar süresi, çok partili demokratik hayata geçti imiz tarihten bu yana en uzun kesintisiz iktidar süresi. Milletimizin emanetine sahip ç kmadaki maharetiyle AK PARTi, iktidar süresine de sahip ç kmay baflard. Herfley Türkiye için slogan yla ve Yeter karar milletindir parolas yla millete giden AK PARTi, iktidarda geçen y llar içinde verdi i sözleri bir bir yerine getirdi, taahhüt etti i icraatlar gerçeklefltirdi. Türkiye'nin 180 milyar dolar olan toplam ekonomik büyüklü ü bu süre içinde 400 milyar dolara ulaflt y l sonunda 2 bin 598 dolar kifli bafl na milli gelir rakam 2006 y l n n sonunda 5 bin 477 dolar aflt. 22 Temmuz Türkiye'nin Seçimi 2002 y l sonunda 36 milyar dolar olan ihracat m z AK PARTi iktidar boyunca sürekli artt. Y ll k ihracat m z son bir y lda 92 milyar dolar rakam n aflt. Önceki y llarda sürekli krizlerle sars lan Türkiye, AK PART iktidar nda istikrar ve güven kavramlar yla tan flt. Geçmiflte bir y l ileri iki y l geri giden Türkiye, sürekli büyüme ortam n da AK PARTi iktidar yla yakalad. AK PARTi iktidar nda Türkiye, 20 çeyrek y l aral ks z büyüme sa lad. Geçmiflte borç-faiz sarmal n n karamsarl na esir olan Türkiye, ilk kez AK PARTi iktidar nda kamu net borç stokunu 17 milyar dolar azaltt. Bu süre içinde, Türkiye'nin IMF'ye olan borçlar da 24 milyar dolardan 8.5 milyar dolara kadar azald. On binlerce kilometrelik köy yollar, 7 bin 200 kilometrelik duble yol a, Ankara-Eskiflehir aras nda deneme seferlerine bafllayan h zl tren hatt ve unutulmas imkans z daha binlerce eser fiimdi s nav zaman. Milletin karar yla iflbafl na geldik. fiimdi yine milletin karar na müracaat edece- iz. 22 Temmuz'da yap lacak seçim, Türkiye'nin seçimi olacak. Türkiye bir kez daha kalk nmadan, ça dafllaflmadan, muas r medeniyet hedefine do ru yol almadan yana tav r koyacak. Sevgili milletim, Türkiye senin, iktidar sensin. Yolumuz ve baht m z aç k olsun.

5 AYIN GÜNDEM NDEN... Seçim nedeniyle kabinede de ifliklik 22 Temmuz'da yap lacak Genel Seçim nedeniyle Anayasa gere i görevinden ayr - lan Adalet, çiflleri ve Ulaflt rma Bakanlar n n yerine atama yap ld. Cemil Çiçek'in yerine Adalet Bakanl na Müsteflar Fahri Kas rga, Abdülkadir Aksu'nun yerine çiflleri Bakanl na Kayseri Valisi Osman Günefl, Binali Y ld r m' n yerine Ulaflt rma Bakanl na Denizcilik Müsteflar smet Y lmaz atand. Dünyada bir ilk: e-konsolosluk AK PARTi iktidar dünyada bir ilke imza att. Yurt d fl nda yaflayan 5 milyon vatandafl m z n konsolosluk ifllerinin daha h zl ve kolay yap labilmesi için e-konsolosluk projesi bafllad. Önceden konsolosluk önlerinde uzun kuyruklarda ifllerini halletmeye çal flan vatandafllar m z, art k ifllemlerini internet üzerinden yapabilecek. Zaman ve ekonomi aç s ndan kazanç sa layan yeni sistemle yurt d fl nda yaflayan vatandafllar m z internetten 7 gün 24 saat ifllem yapabilecek. e-konsolosluk hizmetlerine adresinden, ça r merkezine ise " " telefon numaras ndan ulafl labiliyor. flletme ihalesinde rekor: 3.2 milyar dolar AK PARTi iktidar nda bir rekor daha k r ld. Bugüne kadar gerçeklefltirilen en yüksek kiralama bedeli Antalya Havaliman Yolcu Terminalleri ihalesinde k r ld. Devlet Hava Meydanlar flletmesi Genel Müdürlü ü nün yapt ihaleyi 3 milyar 197 milyon dolar veren IC ÇTAfi nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi-FRAPORT AG ortakl kazand. Kaçakç l kla mücadelede yeni önlemler TBMM de kabul edilen, Kaçakç l kla Mücadele Kanunu yla kaçakç l k suçunun kapsam geniflletildi. Yasaya göre kaçakç l kta kullan lan araca el konulacak. Gümrük idaresi, kaçak eflya depolar kuracak. Yasak eflya geldi i ülkeye geri gönderilecek. Tafl ma arac müsadere edilecek. Kaçak eflyay yakalayan görevlilere verilen ikramiyelerde de, kanunla birlikte yeni düzenlemeler yap ld. Y lda en fazla 2 bin 685 YTL olarak verilen ikramiye 5 bin 369 YTL'ye ç kar lacak. Otomotiv ihracat nda rekor Ekonominin lokomotifi konumundaki otomotiv sektörünün ihracat, y l n ilk çeyre inde yüzde 33.7 oran nda artarak, 4 milyar 316 milyon dolara ulaflt. hracat, bu rakamla 2001 y l n n tamam nda gerçeklefltirilen 3 milyar 865 milyon dolarl k ihracat aç k ara geride b rakt. Otomotiv ihracat geçen y l n ayn döneminde 3 milyar 228 milyon dolar olarak gerçekleflmiflti. Sektör, y l n ilk çeyre inde 14 serbest bölgenin yan s ra 152 ülke ve özerk bölgeye ihracat gerçeklefltirirken, 13 ülkeye de ilk kez ihracat yap ld.

6 TAR H 29 May s 1453 MAYIS TAR H 6 stanbul un fethi Nisan 1453 günü, Osmanlı ordusu Bizans surları önüne geldi. 11 Nisan günü kuflatma tamamlandı ve top atefli baflladı. Yirmi gün süren top ateflinden kesin bir sonuç alınamadı. fiehrin denizden de kuflatılması gerekti ini düflünen II. Mehmet, bir gece yetmifl parça gemiyi karadan yürüterek Haliç e indirdi. Bizanslılar, sabahleyin Osmanlı Donanması nı Haliç te görünce büyük bir korkuya ve pani e kapıldılar. Haliç ten ve karadan yapılan top atıfllarıyla surlarda gedikler açıldı. Bunun üzerine, 29 Mayıs günü bir genel saldırı düzenlenmesine karar verildi. Zorlu bir savafltan sonra birçok flehit verildi. Bu flehitler arasında, Bizans surlarına Türk bayra ını diken Ulubatlı Hasan da vardı. Nihayet, 29 Mayıs 1453 Salı günü, stanbul fethedildi. stanbul un fethi, hem Türk tarihi için hem de dünya tarihi için önemli bir olaydır. Fetihle birlikte Osmanlı Devleti, büyük bir imparatorluk haline gelmifl ve Orta Ça sona ermifltir. 14 May s 1950 DP nin iktidara gelifli Genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir hezimete u rarken Demokrat Parti zafer kazand. Oylar n % 53.3 ünü alan DP tek bafl na iktidar oldu. 22 May s ta toplanan TBMM de Refik Koraltan Meclis Baflkanl na, Celal Bayar Cumhurbaflkanl na seçildi. Hükümeti kurmakla Adnan Menderes görevlendirildi. Böylece 27 y ll k CHP/tek parti dönemi sona erdi. 14 May s 1955 Varflova Pakt n n kuruluflu 14 May s 1955 te Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Do u Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyetler Birli i aras nda bir NATO saldırısına karflı Do u Avrupa ülkelerini savunmak amacıyla Varflova Pakt kuruldu. Pakt 1 Nisan 1991'de feshedildi. 15 May s 1919 zmir in iflgali Mondros Mütarekesi nin imzalanmas ndan sonra, ngiltere, ABD ve Fransa n n izniyle Yunanistan zmir e asker ç kard. zmir in iflgali yurt genelinde büyük tepki toplad, mitingler düzenlendi. Yurt genelindeki mitingler ulusal bilincin uyan fl - n n simgesi oldu. Bunlar n en önemlileri 19 May s 1919 da yap lan Fatih mitingi, 20 May s 1919 daki Üsküdar Do anc lar mitingi ve 28 May s 1919 da Sultan Ahmet de gerçeklefltirilen mitinglerdir.

7 AKTÜAL TE ran' n nükleer program Ankara'da tart fl ld Türkiye, AB'ye ihracat n en h zl art ran ülkeler aras nda En büyük pazar AB'ye olan ihracat n geçen y l yüzde 15 art ran Türkiye, 2007 y l na da h zl bafllad. AB'nin resmi verilerine göre, Ocak ay nda Türkiye'nin AB'ye ihracat, bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 18 art flla 3.6 milyar avroya ç kt. Ocak ay nda Türkiye'nin AB'den yapt ithalat ise yüzde 17 artarak 3.9 milyar avro oldu. AB'ye en fazla ihracat yapan ülkeler s ralamas nda Türkiye, 3.6 milyar avroyla 7'nci s - rada yer al yor. Bar fl için Ankara'da bir araya geldiler Pakistan Devlet Baflkanı Pervez Müflerref ve Afganistan Devlet Baflkanı Hamid Karzai iki ülke aras ndaki sorunlar Ankara da masaya yat rd lar. Cumhurbaflkanı Ahmet Necdet Sezer'in ev sahipli indeki toplantıya Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve Dıfliflleri Bakanı ve Baflbakan Yardımcısı Abdullah Gül de katıldı. D fliflleri Bakanl 'n n giriflimleriyle bir araya gelen ran Yüksek Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve AB Ortak D fl Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana, ran' n uluslararas toplumda krize neden olan nükleer program n tart flt lar. D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, ran' n nükleer program na iliflkin sürecin diyalog içinde, olumlu bir neticeye ulaflaca n ümit ettiklerini belirterek, Türkiye'nin bu konuda üzerine düflenleri yapmaya haz r oldu unu söyledi. BTC'den 10 ayda 100 milyon varil ham petrol Hazar petrollerini Türkiye üzerinden dünya pazarlar na tafl - yan Bakü-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt n n, Adana'n n Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminalinden 10 ayda 100 milyon varil hampetrol sevkiyat yap ld. Bugüne kadarki sevkiyat ve vergilerden, Türkiye'nin 130 gemiye 100 milyon varil hampetrol yüklemesiyle hattan ve liman hizmetlerinden 62 milyon dolar gelir elde etti i bildirildi. TPAO nun üretimden geliri ise 392 milyon dolar buldu. Resmi aç l fl 13 Temmuz 2006'da yap lan ve 2 Haziran 2006'da sevkiyata bafllayan BTC Ham Petrol Boru Hatt ndan Türkiye nin toplam geliri 450 milyon dolar aflt. Boris Yeltsin öldü Rusya'n n ilk devlet Baflkan Boris Yeltsin, kalp yetmezli i sonucu öldü. Devlet Baflkan Vladimir Putin, Yeltsin'in Rusya'n n ilk devlet baflkan olarak yeni demokratik Rusya'n n do umuna imzas n att n belirtti. Putin, Yeltsin'in "Rusya'y koruyun" söyleminin kendilerine her zaman ahlaki ve siyasi k - lavuz oldu unu söyledi.

8 DIfi TEMASLAR BAfiBAKAN ERDO AN ALMANYA DA 6 HANNOVER SANAY FUARINI ALMANYA BAfiBAKANI MERKEL LE B RL KTE AÇAN BAfiBAKAN ERDO AN, TÜRK-ALMAN fi Z RVES NE KATILDI VE BU ÜLKEDE YAfiAYAN VATANDAfiLARIMIZ- LA B R ARAYA GELD. B aflbakan Recep Tayyip Erdo- an, Almanya'n n Hannover kentine yapt ziyaret çerçevesinde ilk olarak Hannover Kongre Merkezi'nde, Afla Saksonya ve Bremen Eyaletlerinde yaflayan Türklerle bir araya geldi. Burada yapt konuflmada Avrupa Birli i Anayasas n n kökeninde AB'nin kökeni Hristiyanl a dayan r ifadesinin bulunmad n belirten Baflbakan Erdo an, AB, medeniyetler ittifak n n adresi olmal d r. AB, medeniyetler çat flmas n n adresi olmamal d r fleklinde konufltu. DAHA KAL TEL H ZMET Baflbakan Erdo an, buradaki Türklerin günlük hayatlar nda karfl laflabilecekleri sorunlar karfl s nda yol göstermek için sözleflmeli hukuk dan flmanlar n devreye soktuklar n kaydederek, yurt d fl ndaki vatandafllara süratli ve kaliteli hizmet sunman n devletin amac oldu unu söyledi. Baflbakan Erdo an, konuyla ilgili D fliflleri Bakanl 'n n e-konsolosluk hizmetini de hat rlatt. Baflbakan Erdo an, yeni sistem arac l ile konsolosluklara flahsen baflvurularak yap lmas gereken ifllemlerin daha h zl yap labildi ini vurgulad. ENTEGRASYON SÜREC Almanya da yaflayan Türk vatandafllar m z n entegrasyon sürecine de de inen Baflbakan Erdo an, fiüphesiz ki, kimse asimilasyon talebinde bulunamaz. Biz nas l, ülkemizdeki az nl klardan asimile olmalar n istemiyor, böyle bir hakk kendimizde görmüyorsak, inan yorum ki dünyadaki ülkeler de buna göre hareket edeceklerdir'' dedi. Toplant da kendisine bir plaket verilen Baflbakan Erdo-

9 an, baz sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle de bir araya geldi. BAfiBAKAN ERDO AN- MERKEL GÖRÜfiMES Baflbakan Erdo an, Hannover de Almanya Baflbakan Angela Merkel ile de bir araya geldi. ki lider görüflmenin ard ndan ortak bas n toplant s düzenledi. ki ülke aras nda 20 milyar avronun üzerinde ticaret hacmi oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, 2006 sonu itibariyle 3 milyon 700 bin Alman turistin geldi i Türkiye ve 70 bin Alman dostumuzun Türkiye'de ikamet etmesi, aram zdaki iliflkilerin ne denli geliflmekte oldu unun en güzel ifadesidir dedi. DESTE E HAZIRIZ Almanya'da yaflayan Türklerin özellikle entegrasyonu konusundaki hassasiyetleri için her türlü deste i vermeye haz r olduklar n aktaran Baflbakan Erdo an, ''Nerede aksama varsa bunu birlikte gidermeye, Türkiye olarak haz r oldu umuzu söyledim. Bu noktada bizim en ufak bir endiflemiz yok '' diye konufltu. Baflbakan Erdo an Almanya da yaflayan vatandafllar m zla bir araya geldi. KIBRIS Görüflmelerinde, bundan sonraki sürece yönelik olarak K br s konusunu da ele ald klar n ifade eden Baflbakan Erdo an, flunlar söyledi: ''Bu konuda bizler her zaman olumlu olaca m z daha önce de söyledik. Ama her zaman söyledi im bir fley var; win-win (kazan-kazan) esas na dayal olarak, olumlu yaklafl m içerisinde olaca- m z yine tekrar ediyorum. HANNOVER SANAY FUARI Baflbakan Erdo an, daha sonra Merkel ile Hannover Sanayi Fuar n n aç l fl n gerçeklefltirdi. Türkiye den 272 kat l mc n n yer ald fuar n aç l fl töreninde konuflan Baflbakan Erdo an, Türkiye'nin AB'ye girme sürecindeki anlay fl, salt insan n n yaflam standard n yükseltmek de il, ayn zamanda bir buçuk milyarl k slam dünyas ile Bat dünyas aras nda bir köprü olma amac d r dedi. Türkiye'nin dünyan n en büyük 20 ekonomisi içerisinde yer ald - n belirten Baflbakan Erdo an, ''Dinamik Türk ekonomisinin AB'ye sunaca ek potansiyel ihmal edilemeyecek boyuttad r. Türkiye, yük olmaya de il, yük almaya geliyor asl nda'' dedi. Baflbakan Erdo an ve Merkel fuar içindeki Türk stand n n da aç l fl n gerçeklefltirdi. TÜRK-ALMAN fi Z RVES Baflbakan Erdo an, Merkel ile fuar kapsam nda düzenlenen Türk-Alman fl Zirvesi ne kat ld. Zirvede yapt konuflmada 60 binin üzerindeki Türk giriflimcinin Almanya'da milyarlarca avroluk yat r mlar yaparak, 350 binin üzerinde kifliye istihdam sa lad n söyleyen Baflbakan Erdo an, geçti imiz y l Türkiye'de faaliyet gösteren Alman sermayeli flirketlerin say s n n 2 bin 600 ü buldu unu, Türkiye'de özellikle enerji ve inflaat sektörlerinde önemli yat r m imkanlar bulundu unu kaydetti. Baflbakan Erdo an ile birlikte, daha çok Türk flirketlerinin açt standlar gezdi- ini ifade eden Merkel ise, bu flirketlerin Alman flirketleriyle de ne kadar s k bir iflbirli i içinde oldu- unu görmekten büyük mutluluk duydu unu belirtti. 7

10 DIfi TEMASLAR BAfiBAKAN ERDO AN SUR YE DE 8 BAfiBAKAN ERDO AN, OL MP YAT STADI NIN AÇILIfiI Ç N G TT SUR YE N N HALEP KENT NDE DEVLET BAfiKANI ESAD VE BAfiBAKAN OTR LE B R ARAYA GELD. BAfiBAKAN ERDO AN, EL TT HAD-FENER- BAHÇE FUTBOL KARfiILAfiMASINI DA ESAD LE B RL KTE ZLED. S uriye nin Halep kentinde ilk olarak kendisini karfl lamaya gelen Suriye Baflbakan Naci Otri ile görüflen Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Devlet Baflkan Beflflar Esad ile de bir araya geldi. ki ülke iliflkilerinin yan s ra Irak, Lübnan ve srail-filistin sorununun ele al nd görüflmede, bölge bar - fl na nas l bir katk sa lanabilece i üzerinde duruldu. Baflbakan Erdo- an, daha sonra Esad' n kulland araç ile Halep'in tarihi ve turistik mekanlar n gezdi. POZ T F YAKLAfiIM Ziyaretiyle ilgili gazetecilere bilgi veren Baflbakan Erdo an, Asi Nehri üzerinde müflterek baraj kurma konusunda flu ana kadar mesafe al nd n ve son ad mlar atmak istediklerini söyledi. Baflbakan Erdo an, bir gazetecinin Daha önce savafl n efli ine geldi imiz bir ülkeyle inan lmaz bir dostluk rüzgar esiyor. Bu rüya nas l gerçekleflti?'' sorusuna flu flekilde karfl l k verdi: ''Pozitif bir yaklafl m içinde oldu unuz zaman bu tür darg nl klar ortadan kalkar. Türkiye hiçbir zaman kin ve nefretin taraf olmayacak. Göreve geldi imiz andan itibaren iki taraf n da bar fltan yana yaklafl mlar yla bu sorunlar çözüldü ü gibi; siyasi, ekonomik, ticari, kültürel alanlarda, bugün de gördü ünüz gibi sportif alanda bu ad mlar atmaya bafllad k. Bunlar art k taraflar olarak yeterli görmüyoruz. Daha iyi bir noktaya getirece iz. STAD AÇILIfiI Halep te yap lan Olimpiyat Stad n n aç l fl n gerçeklefltiren Baflbakan Erdo an ile Esad, El ttihad-fenerbahçe futbol karfl laflmas n birlikte izledi. Baflbakan Erdo- an a temaslar boyunca, Devlet Bakan Nimet Çubukçu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler efllik etti.

11 KUVEYT BAfiBAKANI HABER EL SABAH TÜRK YE DE iflbirli inin önemine de inen Baflbakan Erdo an, Bölgede bar fl ve istikrar n sa lanmas için Türkiye ve Kuveyt in iflbirli i yapmalar n n yararl olaca konusunda mutab k kald k dedi. Baflbakan Erdo- an sözlerine flöyle devam etti: srail Filistin, Lübnan, Irak, ran gibi bölge ile ilgili bütün konular ele alma imkan m z oldu. fl adamlar m z n ve yat r mc lar m z n ülkelerimizin sundu u imkanlardan daha fazla yararlanmas konusunda görüfl birli ine var ld. Baflbakan Erdo an, imzalanan 3 anlaflman n da iliflkilere verilen önemin göstergesi oldu unu söyledi. BAfiBAKAN ERDO AN VE KUVEYT BAfiBAKANI EL SABAH, ULUSLARARASI KONULARI ELE ALDIKLARI GÖRÜfiMEDE, K ÜLKE ARASINDAK L fik LER N ÖNEM NE D KKAT ÇEKT. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an, resmi ziyaret için Ankara ya gelen Kuveyt Baflbakan Nasr El Muhammed El Ahmet El Sabah ile bir araya geldi. Baflbakan Erdo an ile konuk baflbakan n görüflmelerinden önce iki ülke aras nda çeflitli belge ve anlaflmalara imza at ld. ki lider bafl bafla görüflmenin ard ndan ortak bas n toplant s düzenledi. GÖRÜfi B RL NE VARDIK Uluslararas ve bölge bar fl n n sa lanmas için iki ülke aras ndaki fib RL NE HAZIRIZ Türkiye ile Kuveyt aras nda önemli anlaflmalara imza at ld na iflaret eden El Sabah ise, sadece Kuveyt de il, tüm Körfez flbirli i Konseyi ülkeleri olarak Türkiye ile tüm alanlarda iflbirli ine haz r olduklar n vurgulad. Konuflmas s ras nda Baflbakan Erdo an a kardeflim diye hitap eden El Sabah, Kuveyt in Türkiye deki yat r mlar n n memnuniyet verici düzeyde olaca n ifade etti. 9

12 RÖPORTAJ 22 Temmuz'a haz r z HAYAT YAZICI AK PARTi TEfiK LAT BAfiKANI Teflkilatlardaki arkadafllar m z rahat olsunlar. En büyük hakem millettir. Baz lar sine-i millete dönmekten bahsetti. Sine-i millete dönmek için o sinenin onu kabul etmesi gerekir. Milletin sinesinde yeri olan tek parti AK PARTi'dir. AK PARTi Teflkilattan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Hayati Yaz c, teflkilatlar n Genel Seçimlere haz rl k sürecini Türkiye Bülteni'ne anlatt. Genel Seçimler, 22 Temmuz 2007 tarihinde yap lacak. Teflkilat m z bu takvime haz r m? Biz yaklafl k bir y l önce seçim çal flmalar n bafllatt k. Sand k yönetim kurullar n oluflturduk ve çok disiplinli bir flekilde organize ettik. Bizim aç m zdan bir s k nt söz konusu de il. 4 Kas m'a nas l haz rsak 22 Temmuz'a da ayn flekilde haz r z. Tüm teflkilat m zla birlikte her an her flekilde. 10 Teflkilatlar m z seçim sürecinde AK PARTi'nin daha büyük bir ço unlukla yeniden tek bafl na iktidar olabilmesi için nas l bir çal flma içerisinde olacak? Teflkilatlar m z çok yo un bir flekilde seçim

13 haz rl klar n sürdürüyor. Genel Merkez ve bütün illerimizde Seçim Koordinasyon Merkezleri'ni (SKM) oluflturduk. Bunlar seçimde kullan lacak gerekli materyalleri oluflturuyorlar. Tan t m ve Medya Baflkanl seçim beyannamesi, afifl, bilbord, slogan, seçim müzikleri, icraat ve tan t m kitaplar, kitapç klar, broflürleri ve ilan gibi çal flmalar n, Mali ve dari fller Baflkanl bayrak, flama, pankart gibi lojistik destek faaliyetlerini sürdürüyor. Di er tüm birimlerimiz de bu süreçte kendi görev ve yetki alanlar yla ilgili çal flmalar n sürdürüyor. Seçim sürecinde teflkilatlar - m zdan ve AK PARTililerden beklentileriniz neler? Biz Türkiye'nin en uzun süre iktidarda kalan partisiyiz. Biz Türkiye'nin do usu, bat s, kuzeyi, güneyi demeden, hem co rafi hem de sosyolojik olarak hiçbir ayr m yapmadan çal flt k. Teflkilatlar m z bunlar iyi alg lad ve biz halka bunlar anlataca z. Yapt klar m z hat rlataca z, gelece e dönük misyonumuzu da seçim beyannamemizde ortaya koyaca z. Yapaca m z ifller bitmedi. Milletimizden bir dönem daha yetki isteyece iz. Milletimiz de yetki verdi i takdirde yapamad klar m z n büyük bir k sm n da bu sürede gerçeklefltirece iz. Bizim iktidar m zda e itim, sa l k, ekonomi, sosyal politikalar, hangi konuyu ele al rsan z al n, hepsinde dönüflüm sa layacak icraatlar gerçeklefltirdik. Bizim dönemimizde demokratikleflme konusunda çok büyük ad mlar at ld. Bütün bunlar halk - m za seçim kampanyas sürecinde anlataca z. 3 Kas m 2002 öncesi Türkiye'yi unutmay n, k yas yap n, ona göre karar verin diyece iz. Her sand kta dokuz görevli görev bafl nda olacak m? Türkiye'de 174 bin civar nda sand k var. Biz teflkilatlar m za her sand kta 9 kiflinin görev yapmas hedefini gösterdik. Bu yaklafl k 1.5 milyon sand k görevlisi demektir. Sand klarda görev yapacak arkadafllar m z aylard r çal flmalar n sürdürüyor. 22 Temmuz günü de sand k bafl nda olacaklar ve say m ifllemleri tamamlan ncaya kadar görev mahallinden ayr lmayacaklar. Materyallerimizi çok verimli kullanacak, seçmen kütüklerinin ask süresini iyi takip edece iz. Seçmen hakk n kazanan vatandafllar m z n kütü e yaz l m n teflkilatlar m z takip edecek ve gerçeklefltirecek. Tabii kampanyam - z n di er boyutunda salon toplant lar, ziyaretler, sohbetlerimiz yer alacak. Bu süreçte en önemli konulardan birisi de oluflturulacak liste. AK PARTi, milletvekili listesini olufltururken nelere dikkat edecek? Bizim 3 Kas m 2002'ye oranla bu seçimde liste yapmam z bir aç - dan zor, bir aç dan kolay. 3 Kas m'da AK PARTi'nin 50 milletvekili vard. Onca aday içinden 550 kiflilik bir liste yapmam z zor oldu. fiimdi bizim 352 kiflilik bir grubumuz var. Bu muazzam bir insan kayna d r. Genel Merkezimiz bu kiflilerin yeteneklerini, performanslar n tan yor. Bu da bizim için bir avantaj ve bu aç dan liste yapmak 2002'ye oranla daha kolay. Ancak; bu 4.5 y lda komisyon çal flmalar, yurt d fl yla iliflkiler, uluslararas kurulufllarla olan ileti- Türkiye, son Cumhurbaflkanl seçimi dolay s yla hiç hak etmedi i bir süreç yaflad. Elbette biz yarg organlar n n kararlar na sayg duyuyoruz. Ama kesinleflmifl yarg kararlar n n elefltirilemeyece i gibi bir bak fl aç s n kabul etmiyoruz. Elefltiri hakk m z mahfuz tutarak Türkiye'nin hak etmedi i bir durumla karfl karfl ya kald n belirtmek istiyoruz.

14 "Biz Türkiye'nin do usu, bat s, kuzeyi, güneyi demeden, hem co rafi hem de sosyolojik olarak hiçbir ayr m yapmadan çal flt k. Teflkilatlar m z bunlar iyi alg lad ve biz halka bunlar anlataca z. Yapt klar m z hat rlataca z, gelece e dönük misyonumuzu da seçim beyannamemizde ortaya koyaca z." 12 flim konusunda aç m z nedir, bunlar iyi gördük. Dolay s yla bu aç liste olufltururken, gidermeye çal flaca z. Dengeli bir flekilde ülke ve parti ç karlar n düflünerek bir liste oluflturaca z. Teflkilat mensuplar m za, gençlere, kad nlara yer verece iz. Bu tasar mda liste yapmak da iflin zor yan. Yerel yönetimlerin seçim sürecindeki etkisi ve etkinli i neler olacak? Öncelikle flunu belirtmeliyim ki, yasalar ve siyaset anlay fl m z gere i tüm seçim harcamalar n kendi bütçemizden karfl layaca z. Bunun d fl nda adaylar n yürütecekleri kampanya ölçüsünde yapacaklar harcamalar olacak. Belediye baflkanlar m z, belediye meclisi üyelerimiz ve l Genel Meclisi üyelerimizin ise bugüne kadar yapt klar çal flmalar halkla paylaflmalar n istiyoruz. Büyük hizmetler yap ld, halk m z bunlar bilmeli. Do algaz ve altyap yat r mlar, yollar ve çevre düzenleme çal flmalar, e itim ve kültür alanlar Bütün bu hizmetleri yerelde anlatacaklar. Di er yandan küçük belediyeler için haz rlanan BELDES projesine de sahip ç kacaklar. Bir baflka konu Türkiye'nin en büyük köy hizmetleri projesi olan KÖYDES. Bu proje kapsam nda yap lan on binlerce kilometrelik köy yollar, binlerce köprü ve menfez. Bütün bu hizmetleri halk m za anlatmak teflkilat m z n yan nda l Genel Meclisi üyelerimizin görevi. Biz çok büyük, çok güçlü ve çok sa lam bir aileyiz. Son olarak seçimlere yo un bir flekilde haz rlanan teflkilatlar m za vermek istedi iniz bir mesaj var m? Arkadafllar m z rahat olsunlar. En büyük hakem millettir. Baz lar sinei millete dönmekten bahsetti. Sine-i millete dönmek için o sinenin onu kabul etmesi gerekir. Milletin sinesinde yeri olan tek parti de AK PARTi'dir. Milletimizin teveccühünü de biz yak ndan izliyoruz. Biz güçlü ve onurlu bir iktidar olarak seçimlere gidiyoruz. nflallah baflar l bir seçimi hep birlikte icra edece iz ve daha da güçlenerek iktidar m z sürdürece iz. Ve inan yoruz ki aziz milletimiz, siyasetin postmodern kal nt lar n tasfiye edecektir.

15 Güven ve istikrar koruyaca z Türkiye 3 Kas m 2002 tarihinden bu yana büyük ve sessiz devrimler gerçeklefltirdi. Milletimiz için bir ad m ileri iki ad m geri gidilen dönemler sona erdi. Halk m z n en büyük umudu ve beklentisi olan ekonomik ve siyasi istikrar ortam tesis edildi. Halkta, siyasette ve piyasalarda güven kavram yerleflti. Türkiye'de istikrar ve güven, AK PARTi iktidar ve Genel Baflkan m z Say n Recep Tayyip Erdo an ile özdeflleflti, birlikte an l r hale geldi. AK PARTi GENEL BAfiKAN YARDIMCISI HAYAT YAZICI "Geçmiflte Türkiye'de bir y l iyi fleyler olur, ertesi y l ç kan bir krizle her fley berbat olurdu. Ama art k bir ileri, bir geri dönemi kapanm flt r. Sürekli büyüme, sürekli kalk nma, sürekli istikrar ve güven var. Çünkü Adalet ve Kalk nma Partisi var." Gece yatarken sabah kalkt mda bir ekonomik veya siyasi kriz neticesinde servetimin yar s n kaybetmifl olacak m y m korkusu yenildi. Güven ve istikrar sadece Türkiye'den de il, d flar dan bak ld nda da çok iyi ve çok net bir flekilde görülüyor, hissediliyor y l n n ilk dört ay nda Türkiye'ye gelen yabanc sermaye miktar 11.4 milyar dolar. Yabanc lar, güvenmedikleri bir piyasaya bu kadar yüklü bir paray getirir mi? Getirmez! Getiriyorsa, iki fley var demektir: Güven ve istikrar. Türkiye'nin y llard r muhtaç oldu u bu iki kavram bugün art k tesis edilmifltir. Türkiye önünü görür hale gelmifltir. Türkiye d flar dan bak ld nda da art k belirsizlikler ülkesi de il, öngörülebilir bir ülkedir. Birkaç rakamla Türkiye'nin ald mesafeyi güçlendirmek gerekirse 2002 y l sonunda 36 milyar dolar olan y ll k ihracat m z son bir y l içinde 92 milyar dolara ulaflt y l sonunda 2500 dolar olan kifli bafl na milli gelir 2006 y l sonunda 5500 dolara ulaflt y l nda 180 milyar dolar olan toplam milli gelirimiz 2006 y l sonunda 400 milyar dolara ulaflt y l nda IMF'ye 24 milyar dolar borcumuz vard Nisan ay itibariyle IMF'ye olan borçlar m z sadece 8.5 milyar dolar. Bütün bu rakamlar bir de flu gözle de erlendirmek laz m: geçmiflte Türkiye'de bir y l iyi fleyler olur, ertesi y l ç kan bir krizle her fley berbat olurdu. Ama art k bir ileri, bir geri dönemi kapanm flt r. Sürekli büyüme, sürekli kalk nma, sürekli istikrar ve güven var. Çünkü Adalet ve Kalk nma Partisi var. 13

16 KARAYOLLARI BAfiBAKAN ERDO AN YOLU AÇTI 20 YILLIK RÜYA GERÇEK OLDU KARADEN Z SAH L YOLU TÜRK YE AK PARTi KT DARIYLA RÜYALARI GERÇE E DÖNÜfiTÜRMEYE DEVAM ED YOR. AK PARTi GENEL BAfiKANI VE BAfiBAKAN ERDO AN, LK ADIMLARI 1987 YILINDA ATILAN KARADEN Z SAH L YOLU NU TAMAMLADI VE H ZMETE AÇTI. 14 A K PARTi iktidar, y llarca bitirilemeyen projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Karadenizlilerin umutla bekledi i Karadeniz Sahil Yolu, Bolaman- Perflembe güzergah ndaki Türkiye nin en uzun kara yolu tüneli olan Nefise Akçelik Tüneli'nde gerçeklefltirilen törenle hizmete girdi. HEDEF ÜÇÜNCÜ KÖPRÜYLE BULUfiTURMAK Ayn zamanda Nefise Akçelik Tüneli nin de aç l fl n n yap ld törende konuflan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Karadeniz Sahil Yolu nun Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gerçeklefltirdi i en modern kalk nma projelerinden biri oldu unu söyledi. Bu yolun Karadeniz in Akdeniz gibi eflsiz bir turizm cenneti haline gelmesine önemli etki yapaca n belirten Baflbakan Erdo an, bir sonraki hedefi flu flekilde aç klad : Karadeniz Sahil Yolu stanbul'un üçüncü köprüsü ve Avrupa ile buluflacak. Böylece Türkiye, dünyan n en uzun sahil yoluna kavuflacak. AÇILIfiA BÜYÜK LG Karadeniz Sahil Yolu nun aç l fl bölge illerden gelen binlerce vatandafl n kat l m yla gerçeklefltirildi. Aç l fl törenine Baflbakan Erdo an n yan s ra Devlet Bakan Beflir Atalay, Adalet Bakan Cemil Çiçek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler, Bay nd rl k ve skan Bakan Faruk Nafiz Özak, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, Milli E itim Bakan Hüseyin Çelik, Çevre ve Orman Bakan Osman Pepe ile çok say da milletvekili kat ld.

17 Ordu Nefise Akçelik Tüneli (3 bin 820 m.) 20 YILLIK RÜYA KARADEN Z SAH L YOLU

18 HABER BAfiBAKAN ERDO AN KARADEN Z DE SEVG SEL 16 KARADEN Z SAH L YOLU AÇILIfiI Ç N BÖLGEYE G DEN AK PARTi GENEL BAfiKANI VE BAfiBAKAN ERDO AN, SAMSUN DAN SARP SINIR KAPISINA KADAR 542 K LOMETREL K MESAFEY OTOBÜSLE KAT ETT. TÜRK YE N N L DER, YOL BOYUNCA GEÇT HER YÖREDE HALKIN SEVG GÖSTER LER YLE KARfiILAfiTI. SAMSUN, ORDU, G RESUN, TRABZON, R ZE VE ARTV N DEK GÖRÜNTÜLER, BAfiBAKAN ERDO AN IN HALKIN GÖNLÜNDEK YER N B R KEZ DAHA GÖSTERD. K aradeniz Sahil Yolu aç l fl için bölgeye giden AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, aç l fl n ard ndan Samsun dan Sarp s n r kap s na kadar olan 542 kilometrelik mesafeyi otobüsle kat etti. Yol boyunca geçti i yörelerde çeflitli aç l fllara kat lan ve halk n yo un ilgisiyle karfl laflan Baflbakan Erdo- an, tüm Türkiye yi kucaklayan lider oldu unu bir kez daha gösterdi. flte Türkiye nin Lideri Recep Tayyip Erdo an n Karadeniz ç - karmas

19 BAfiBAKAN ERDO AN SAMSUN DA ÇARfiAMBA DA MUHTEfiEM KARfiILAMA Baflbakan Erdo an a Çarflamba Havaalan nda binlerce kifliyle yap lan karfl lama Karadeniz deki sevgi selinin bafllang c n oluflturdu. Karfl lamaya gelenlerin Nice 5 y llara sloganlar na Baflbakan Erdo an, ''Biz yolumuza bu flekilde devam ediyoruz, birileri de laf üretmeye devam edecek, fark m z bu'' fleklinde seslendi. Baflbakan Erdo an ve beraberindeki konvoyun geçti i havaalan yolu havai fifleklerle ayd nland. TERME DE COfiKU Samsun da AK PARTi l Baflkanl n ziyaret eden Baflbakan Erdo an, aç l fl n yap laca Bolaman mevkiine do ru yola ç kt. Yol boyunca Çarflamba ve Terme de coflkuyla karfl lanan Baflbakan Erdo an, otobüsün üzerine ç karak halka seslendi. BAfiBAKAN ERDO AN ORDU DA ÜNYEL LERE MÜJDE Aç l fl n yap laca Bolaman a giderken yolu s k s k kesilen Baflbakan Erdo an, Ünye de halkla kucaklaflt. Baflbakan Erdo an, Ünyelilere Sahil Yolu üzerindeki Ünye geçiflinin temelinin May s ta at laca ve k sa sürede bitirilece i müjdesini verdi. FATSA Baflbakan Erdo an n bir sonraki dura Fatsa oldu. Baflbakan Erdo an, Fatsa daki vatandafllara Karadeniz Sahil Yolu nu stanbul daki üçüncü köprüyle birlefltirme hedefini aç klad. Bunun çal flmalar na baflland n, flu anda Samsun-Bafra aras n n yap ld n belirten Baflbakan Erdo an, bundan sonra çal flmalara devam edeceklerini, Sinop-Kastamonu k sm n da yaparak Karadeniz Sahil Yolu'yla üçüncü köprüyü birlefltireceklerini kaydetti. ORDU DA TOPLU AÇILIfi VE ANAHTAR TESL M TÖREN Karadeniz Sahil Yolu nun aç l fl n yapt ktan sonra Ordu ya geçen Baflbakan Erdo an, Cumhuriyet Meydan 'nda TOK taraf ndan yap lan konutlar n anahtar teslimi ile ilkö retim okulu, kütüphane, ticaret merkezi, sa l k oca ve caminin bulundu u 22 tesisin toplu aç l fl n gerçeklefltirdi. Ordu da yaklafl k 100 bin kifliye seslenen Baflbakan Erdo an Toprak Mahsülleri Ofisi nin 162 bin ton f nd k al m yapt n hat rlatt. A ustos'ta yeni mahsulünüzü ç kard n zda da TMO, ayn flekilde al m yapacak. Aldanmay n, aldat lmay n diyen Baflbakan Erdo an, TMO nun söz verildi i gibi ald f nd n paras n ödedi ini, yüksek fiyat aç klayanlar n ise para ödemedi ini söyledi. 17

20 BAfiBAKAN ERDO AN G RESUN DA P RAZ Z DE OKUL AÇILIfiI Piraziz de bir hay rsever taraf ndan yapt r lan okulun aç l fl törenine kat lan Baflbakan Erdo an, Pirazizlilere ''Biz size güveniyoruz, sizler de bize inan n. flte bunun en büyük ispat Karadeniz Sahil Yolu'' fleklinde hitap etti. Pirazizliler ise Baflbakan Erdo- an a ''Siz bizim yolumuzu açt n z. Allah da senin yolunu açs n'' pankart yla karfl l k verdi. ESP YE DE YO UN LG Karadeniz Sahil Yolu nu Sarp a kadar kat etmek için yoluna devam eden Baflbakan Erdo an, Espiye de vatandafllar n yo un ilgisiyle karfl laflt. Baflbakan Erdo an, Espiyelilere ''Gidiyoruz gündüz gece ve gidece iz. Bizim size sevdam z, aflk m z var'' sözleriyle seslendi. BAfiBAKAN ERDO AN TRABZON DA AKÇAABAT Akçaabat ta kendisini karfl layan vatandafllara seslenen Baflbakan Erdo an, Kutlu Do um Haftas 'nda bulunuldu unu hat rlatarak, flunlar kaydetti: ''Sevgililer sevgilisini tekrar yad edece iz. Bu yönde yolumuza devam etti imiz sürece inan yorum ki bizim birbirimize olan kardefllik ba lar m z daha da artacak.'' TRABZON DA OKUL AÇILIfiI Trabzon da havai fiflek, lazer gösterisi ve konfetilerle karfl lanan Baflbakan Erdo an, burada Yol fl Sendikas lkö retim Okulu nu hizmete açt. OF Baflbakan Erdo an tafl yan otobüsün önü geçti i her ilçe ve beldede vatandafllar taraf ndan kesildi. Gece yar s ulaflt Of ta kendini sevgi selinin içinde bulan Baflbakan Erdo an, burada çay üreticilerini enflasyona ezdirmediklerini ifade ederek, Çay veriyorsunuz, bir ay sonra paray al yorsunuz. Kimse bu iflin istismar n yapmas n'' fleklinde konufltu. 18

21 BAfiBAKAN ERDO AN R ZE DE BABA OCA INDA SEVG SEL Baflbakan Erdo an, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde her gitti i yerde kendisini halk n sevgi çemberi içinde buldu. Of tan Rize ye hareket eden Baflbakan Erdo an, baba oca Güneysu da sevgi gösterileriyle karfl land. çlerinden Türkiye nin Lideri ni ç karman n gururunu yaflayan Güneysulular, Baflbakan Erdo an ile hasret giderdi. Güneysu daki evinde bir gece konaklayan Baflbakan Erdo an, ertesi gün ilçe merkezinde vatandafllarla sohbet etti. Baflbakan Erdo an, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Samsun-Sarp yolculu unda Artvin e do ru harekete geçti. BAfiBAKAN ERDO AN ARTV N DE BORÇKA BARAJI VE H DROELEKTR K SANTRAL AÇILIfiI Baflbakan Erdo an Borçka da Borçka Baraj ve Hidroelektrik Santrali nin aç l fl n gerçeklefltirdi. Törende yapt konuflmada enerjinin hayat n sürdürülebilmesi ve ekonomi aç s ndan önemli oldu- una iflaret eden Baflbakan Erdo an, Hükümet olarak enerji üretimine özel önem veriyoruz. Yat r mlara da büyük bir hassasiyetle yaklafl yoruz dedi. Baflbakan Erdo an, Çoruh Nehri havzas nda kurulacak barajlarla Türkiye'nin çok ciddi bir kaynak temini gerçeklefltirece ini belirterek, bölgede üretilecek elektrik enerjisinin, Türkiye'nin her y l artan enerji aç n n kapat lmas n sa layaca n kaydetti. Baflbakan Erdo an, Yusufeli Baraj 'n n temelinin at lmas için haz rl klar n yap ld n da hat rlatt. Son dört y lda açt m z baraj ve göletlerin say s 111. Bunlardan 6's hidroelektrik santrali. Bu tesislerden y lda 2 milyar 373 milyon kilovat saat enerji üretiyoruz diyen Baflbakan Erdo an, Batum Havaalan 'n n aç lmas yla buraya geçifllerin daha kolay olaca n, hava yolu uçuflundan da çok daha kolay flartlarda faydalan labilece ini söyledi. SON DURAK SARP SINIR KAPISI Karadeniz Sahil Yolu nda son dura Sarp S n r Kap s olan Baflbakan Erdo an, burada vatandafllara flu müjdeyi verdi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) A ustos ay itibar yla buray yeniden ele al p, s f rdan yap m n üstlenecek. Böylece modern, ça dafl bir gümrük kap s na sahip olaca z.'' 19

22 ANKARA E T ME DESTEK SÜRÜYOR CUMHUR YET N 84. YILINDA 84 E T M KURUMU 20 E T ME DESTEK SÜRÜYOR, ÜLKEM Z N YARINLARI Ç N UMUTLAR YEfiER YOR. ANKARA DA AÇILIfiINI BAfiBAKAN ERDO AN IN GERÇEKLEfiT RD 84 E T M KURUMU, CUMHUR YET M Z N 84. YILINDA ÇOCUKLARIMIZIN H ZMET NE G RD. A nkara da 41 i hay rsever, 43 ü kamu kaynaklar ile yap lan 84 okul ve e itim kurumunun aç l fl Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Milli E itim Bakan Hüseyin Çelik, Devlet Bakan Beflir Atalay, Adalet Bakan Cemil Çiçek, Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehdi Eker, hay rseverler ve ö rencilerin kat l m ile gerçekleflti. Aç l fl yap - lan 1200 derslik yaklafl k 40 bin ö renciye hizmet verecek. 4 YILDA 110 B N DERSL K Milli E itim Bakanl fiura Salonu nda yap lan aç l fl töreninde konuflan Baflbakan Erdo an e itime verilen önemi ve gelecek hedeflerini flu sözlerle dile getirdi: 4.5 y lda 110 bine yak n derslik infla ettik, bu bir rekordur. Öyle derslikler vard ki içinde ö renci vard, günde çift tedrisat veriliyordu. Sabah n köründe yavrular m z servis bekliyor, anneler bunun telafl içinde gece uykular - n yar da kesiyorlard. Ama bu yavafl yavafl eksiliyor. Hedef günde tek tedrisata geçebilmek ve s n flar 30 kiflilik ö rencilerden oluflan okullarla Türkiye yi donatmak. EN BÜYÜK PAY E T M N Bütçede en büyük pay e itime ay rd klar n belirten Baflbakan Erdo an, ö rencilere yap lan yard mlara ve devlete ayr lan kadrolar n yüzde 50 sinin e itime verildi ine dikkat çekti. Baflbakan Erdo an, Bütün bu ad mlar atarken Cumhuriyetimize yak flan ne ise onu hedefledik. Zira hedef muas r medeniyetler seviyesinin üstüne ç kmakt r fleklinde konufltu.

23 TOK HERKES EV SAH B OLAB LS N D YE TOPLU KONUTTA BAHAR KAMPANYASI A K PARTi iktidar yla bafllayan konut seferberli i sürüyor. Toplu Konut daresi (TOK ) Bahar Kampanyas ad n verdi i yeni projeyle yoksullar ile alt ve orta gelir grubundakileri çok uygun koflullarda ev sahibi yap yor. Bu kapsamda 50 il ve 119 bölgede 36 bin 787 sosyal konutun sat fl na baflland. 240 AY VADE 250 YTL TAKS TLE Projede yoksullara peflinats z 240 ay vade; alt gelir grubunda bulunanlara da 4 bin YTL den bafllayan peflinatlarla, 180 ay vade ile ödeme kolayl sa lan yor. Evlerine tafl n ncaya kadar hiçbir flekilde taksit ödemeyecek olan bu gruptakiler, ayl k 250 YTL den bafllayan taksitleri, anahtar teslimini takip eden aydan itibaren ödemeye bafllayacak. Orta gelir grubu için üretilen konutlar ise yüzde peflinat ve ay vade seçenekleriyle sat lacak. 50 L VE 119 BÖLGEDE 36 B N 787 SOSYAL KONUTUN SATIfiINA BAfiLAYAN TOPLU KONUT DARES (TOK ), PEfi NATSIZ 250 YTL TAKS T VE 240 AY VADE LE KONUT SAH B OLMA MKANI SUNUYOR. 250 B N KONUT HEDEF YAKALANIYOR AK PARTi iktidar Planl Kentleflme ve Konut Üretim Program kapsam nda; 81 il, 307 ilçe ve 681 flantiyede, 248 bin 391 konutun yap m n bafllatt. Yüzde 82 si sosyal konut niteli inde olan bu evlerden 130 bini tamamland veya tamamlanma aflamas nda. Bu y l sonu için koydu u 250 bin konut hedefini bu ay içerisinde yakalayacak olan TO- K, önümüzdeki dönem için 500 bin konutluk program yapt. 21

24 RÖPORTAJ Türkiye ye ilkleri yaflat yoruz AK PARTi iktidar n n en önemli fark iflin içinden gelen, çözümün ne oldu unu bilen insanlar n ifl bafl nda olmas d r. 22 B NAL YILDIRIM ULAfiTIRMA BAKANI Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, AK PARTi iktidar n n Türkiye ye birçok ilki yaflatt ulaflt rma alan ndaki icraatlar n Türkiye Bülteni ne anlatt : Kars-Tiflis-Bakü Hatt Türkiye nin ilk h zl tren hatt Marmaray Projesi Deniz ve Hava tafl mac l Türkiye, AK PARTi iktidar yla daha modern ve kaliteli bir yaflam n tad na vard. Ulaflt rma alan nda dört y lda yapt m z çal flmalar da halk m za birçok ilki yaflatt. Biz göreve geldi- imizde flunu gördük, tüm ulafl m yollar na müsait bir co rafyam z vard. Ancak ulafl m n yüzde 90 karayolu ile, kalan ise di er yollarla sa lan yordu. Biz 2013 ve 2023 hedeflerini göreve geldi imizde belirledik te di er ulafl m yollar n n pay n yüzde 25 e, 2023 te ise yüzde 35 e ç karmay hedefliyoruz. Demiryolu hatlar n yeniliyoruz Demiryollar ülkemizin 1950 lerden 2003 e kadar geçen dönemde kan kaybetti i bir aland. AK PARTi iktidar ihmal edilen, 100 y ld r bak m yap lmayan demiryolu hatlar n yenileyerek ifle bafllad. Ayr ca yap lan ba lant hatlar yla sanayi bölgeleri ve lojistik merkezlerini ana hatta, oradan da limanlara ulaflt rarak kombine tafl ma sistemini kurduk.

25 Yük tafl mac l nda rekor Demiryolu ile tafl mac l kta parça tafl mac l k yap l yordu. Bu hem zaman kayb hem de yanl fll klara sebep oluyordu. AK PARTi iktidar ile bafllayan blok yük tafl mac l nda hem süre azald hem de yük miktar artt. Dört y lda yük tafl mac l yüzde 30 artarak 14 milyon tondan 20 milyon tona ç kt. 150 y ll k demiryolu tarihinde bu bir rekordur. 100 y ll k rüya: Marmaray Tarihi 100 y l öncesine dayanan Marmaray projesinin temelini Baflbakan m z Say n Recep Tayyip Erdo an n özel gayretleriyle att k ve ilk tüp tüneli denize indirdik. Bu proje birçok ilki içinde bar nd racak. Denizin alt ndan iki k tay birlefltiriyor, denizin 60 metre derininden yap lmas yla dünya rekorunu k r yor ve pekyolu nun iki k ta aras ndan kesintisiz ba lant s n sa l yor. Ayr ca stanbul un toplu ulafl m na saatte 150 bin kifli tafl mas yla büyük katk lar olacak bir proje. Ayr ca proje kapsam nda yap lan kaz lar ve arkeolojik çal flmalarla stanbul un tarihi ve kültürel zenginli ini de ortaya ç kar yor. Türkiye, Marmaray a 2010 y l nda kavuflacak. Egeray-Baflkentray-Raybüs ktidar m z n bafllatt büyük flehirleri yak n flehirlere ba lama projeleri de büyük bir h zla sürüyor. Ankara y K r kkale ve Yozgat a banliyö hatt yla ulaflt racak Baflkentray, zmir de Alia a dan Menderes e yine banliyo hatt yla ulafl m sa layacak Egeray ve Adana-Mersin aras nda hizmet verecek Raybüs projelerinin çal flmalar devam ediyor. H zl tren ça n biz bafllatt k Türkiye de h zl tren ça n da AK PARTi iktidar bafllatt ten beri konuflulan h zl tren sevdas AK PARTi iktidar yla gerçe e dönüfltü. H zl tren iflletmecili ini bafllatan dünyada 8, Avrupa da 6. ülkeyiz. Ankara-Eskiflehir hatt nda deneme sürüfllerini de bafllatt m z h zl trenin ikinci etab olan Eskiflehir-Köseköy ve üçüncü etab olan Köseköy-Gebze hatlar n n çal flmalar bu y l içinde bafllayacak. Halkal -Edirne hatt na da önümüzdeki süreçte bafllayaca m z projede Ankara-Konya aras n n hizmete girmesiyle 10 saatten fazla süren yolculuk 1 saat 15 dakikaya inecek. H zl tren fabrikas kuruluyor H zl tren setlerini ülkemizde yapmak için bir çal flma bafllatt k. Sakarya da kurulmakta olan fabrika bu sene içerisinde imalata bafllayacak. Böylece hem kendi ihtiyac m z olan tren setlerini kendi kaynaklar m zdan sa layaca z hem de çevremizdeki ülkelerin ihtiyac na cevap verece iz. Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi Bizim iktidar m zla bafllayan Kars- Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi hem ekonomik hem de stratejik aç dan büyük önem tafl yor. Böylece Avrupa, Türkiye üzerinden Uzak Do u ya ulafl m imkan sa layacak. Projeyle ülkemiz enerji koridoru olmas n n yan nda uluslararas ulafl m koridoru olma yolunda emin ad mlarla ilerliyor. RO-LA treni T r ve kamyon gibi büyük boyutlu karayolu yük tafl ma araçlar n tafl mas için RO-LA trenini hizmete soktuk. Çevreci bir tafl mac l k olan RO-LA ile daha k sa sürede ulafl m ve s n r geçifllerinde rahatl k sa lan yor. Demiryollar n yurt d fl na açt k Göreve geldi imizde yurt d fl na sefer k s tl yd. Biz demiryollar n n yurt d fl na aç l m n sa lad k. fiu anda yurt d fl na ayda bin tarifeli tren seferi yap l yor. Yap sal dönüflümü bafllatt k Demiryollar nda yap sal dönüflümün çal flmalar n tamamlad k. Bu kapsamda iflletmecilik ve altyap y birbirinden ay r yoruz. Böylece iflletmecilik daha verimli yap l r hale gelecek. 23

26 Havac l kta uçufla geçtik AK PARTi iktidar yla Türk insan uçman n zevkine vard. Biz uçakla seyahat kültürünü tabana yayd k ve hiç uça a binmeyen vatandafllar m z uçakla seyahat eder hale geldi. Bunun için baz ilave vergileri kald rd k ve THY d fl ndaki flirketlere tarifeli yurt içi tafl mac - l k yapabilme imkan verdik y l nda yurt içinde uçan vatandafl - m z n say s 8.6 milyon iken, 2006 sonunda bu rakam 29 milyona ç kt. Toplam yolcu say s ise 2003 bafl nda 33 milyon iken, 2006 sonunda 62 milyona ç kt. Bilet fiyatlar nda yüzde 200 düflüfl oldu. Halk m z art k dörtte bir oran nda ucuz fiyatlarla uçuyor. zand rd k. Antalya, Mu la-dalaman, zmir-adnan Menderes, Ankara-Esenbo a havaalanlar n bu flekilde yapt rarak önemli bir baflar ya imza att k. Tüm bu baflar - lar ehil insanlarla çal flarak, paray iyi yöneterek elde edildi. THY büyüyor Biz özel flirketlerin önünü açarken baz lar 75 y ll k THY yi yok edecek gibi elefltiriler yöneltti. Ancak THY, bu rekabet ortam nda filosunu büyüttü, tafl malar n art rd, mali durumunu düzeltti. Sonuçta THY de di er flirketler de kazand. Ama her fleyden önemlisi vatandafl m z kazand. Gemicilikte 2013 hedefimiz ise dünya dördüncülü ü. Ayr ca yat imalat ndaki kaliteli çal flmalarla Türkiye dünyada adeta bir marka oldu. ÖTV yi kald rd k Denizcili imizin en önemli sorunu yak t pahal l yd. Bu sorunu da AK PARTi iktidar çözdü. ÖTV yi kald rd k ve denizde kullan lan mazotun maliyetini yüzde aras nda ucuzlatt k. Denizde yük ve yolcu tafl mac l yapanlar 2 YTL olan mazotu kurufla alabiliyor. Böylece deniz tafl mac l m z n geliflmesi ve karayollar ndaki yükün hafiflemesini, trafik kazalar n n azalmas n amaçl yoruz. Bu uygulamayla karayolundan denize aktar lan araç miktar 7.5 milyona yükseldi. 24 Uçufl noktalar ço ald Uluslararas otoriteler Türkiye 2015 te 55 milyon yolcuya ulafl r diyorken, biz bu rakam flimdiden yakalad k. Biz göreve geldi imizde 26 ilimize iki noktadan uçufl yaparken, flu anda 6 noktadan 42 ilimize uçufllar yap l yor. Yap-ifllet-devret modelinden büyük kazanç At l havaalanlar n harekete geçirmek de AK PARTi iktidar na nasip oldu. Yap-ifllet-devret modeliyle k sa zamanda yapt rd m z havaalanlar ndan ülkemiz büyük bir kazanç elde etti. Buralar hem paras z yapt k, hem de kiraya vererek kamuya önemli bir gelir ka- Denizcilikte sessiz devrim yapt k Adeta bir sessiz devrim yapt - m z denizcilikte Türkiye, alt n ça- n yafl yor. Tersanelerimiz 2015 e kadar dolu, yeni gemi siparifli alam yoruz. Ülkemizde 37 tane tam ölçekli tersane varken, bu say y 120 ye ç kard k. Bunlar büyük bir istihdam alan sa l yor. Bu baflar bizi gemi inflaat nda dünyada 23. s radan 8. s raya yükseltti. Ayr ca bir seferde yap lan gemilerin ölçe i de büyüdü. 18 bin tondan büyük gemi yapamazken, flimdi 170 bin tonluk gemi yap yoruz. Önceden gemilerini d flar da yapt ran armatörlerimizin tersanelerimizde flu anda 5 milyon tonluk siparifli var. Amatör denizcilik art yor AK PARTi iktidar denizlerimizle milletimizi buluflturdu. Amatör denizcili i teflvik eden yasalar biz ç kartt k ve bu say da müthifl bir art fl oldu. Türkiye de tekne sahibi olmak imtiyazl bir fley olarak görülüyor. Bu yanl fl anlay fl da yine biz ortadan kald raca z. Önümüzdeki dönemde bu amaçla tekne ve küçük kay klar n üzerindeki vergileri kald rmay hedefliyoruz. Uluslararas tafl malarda sicili kötü olan bir Türkiye yi, iflinin ehli kiflilerle çal flarak, kara listeden ak listeye geçirdik.

27 Yeni limanlar yapt k Yap-ifllet-devret modeliyle limanlar m z n kapasitelerini ve say lar - n art rd k. Güllük, Kepez limanlar n ; Didim, Yal kavak, Turgut Reis, zmir S ac k, Kafl, Mersin, Alanya yat limanlar n bu flekilde yaparak hem yatlar n yat turizminden daha fazla para almas n sa lad k hem de ülkemize ciddi bir turizm geliri sa lam fl olduk. Ayr ca liman ücretlerini yüzde 50 düflürerek tafl mada çok önemli bir art fl sa lad k. Böylece parasal bazda yüzde 30, yük baz nda yüzde 40 n üzerinde art fl yafland. E er iflin içinden gelmez, sahay tan mazsan z çözüm üretemezsiniz. flte AK PARTi iktidar n n en önemli fark bu. flin içinden gelen, çözümün ne oldu unu bilen insanlar ifl bafl nda. Sorunu olanlar n, sorunlar n dinleyen, sosyal sorumlulu a sahip, vatandafl n derdiyle dertlenen bir iktidar var. Karayollar nda büyük ifller yapt k Karayollar n n yönetimi, idari yap lanmas, tafl mac l, altyap lar - n n iyilefltirilmesi konular nda da çok önemli icraatlar gerçeklefltirdik. Örne in, stanbul a ikinci tüp geçit, Karadeniz otoyoluyla ba lanacak üçüncü köprü, Göcek ve Bolu tünelleri, Karadeniz Sahil Yolu, bölünmüfl yollar, çevre yollar bu alandaki önemli projelerdir. Tüm bunlar n yan nda karayolu tafl ma sistemini kurallara ba lad k ve karmafl k yap ya bir düzen getirdik. H zl internet dönemini bafllatt k AK PARTi iktidar biliflimde adeta patika yollardan otoyollar dönemini bafllatt. Türkiye bu dönemde dünyada 56. s radan 48. s raya yükseldi. Bizden önce internette çevirmeli sistem vard, biz geldik ADSL genifl bant h zl internet dönemini bafllatt k te internet kullan c say s 6 milyon iken, flu anda 20 milyona ulaflt. Bu da AK PARTi iktidar n n bir ilkidir. Cep telefonu kullan c say s da 23 milyondan 54 milyona ulaflt. PTTBank lar Türkiye nin en ücra köflesine kadar ulaflan PTTBank lar vatandafl - m za ekonomik ve süratli bir hizmet sunuyor. Otomasyona aç k 3100 civar nda PTT iflyerinin kar 20 kat artarak 200 milyon YTL ye yükseldi. Ayda 2 milyon ifllemden 18 milyon ifllem yapar hale gelen ve 105 de iflik ifllem hizmeti sunan PTT nin iflbirli i yapt kurum say s da 6 dan 89 a ç kt. Uydu teknolojisi Türkiye de y llard r konuflulan, ancak yap lamayan say sal yay na AK PARTi iktidar nda geçildi. Telekominikasyon sektöründe serbestleflmeyi sa lad k ve Türk Telekom u pazar n içine soktuk y l na kadar uydu politikam - z belirledik. Bu kapsamda Türksat 3A uydusunun sipariflini verdik, yap l yor. Daha sonraki süreçte kendi ülkemizde yapaca z. Gençlerimizi destekleyece iz nternetteki zararl yay nlardan toplumumuzu korumak için düzenleme yapt k, flu anda Genel Kurul da. Ayn zamanda biliflimde yaz l m ve donan m için yeni bir teflvik kanununun haz rl klar tamamland. Böylece bu ifllerle u raflan gençlerimizi desteklemifl olaca z. Ayr ca Ar-Ge faaliyetlerine önem veren kurulufllar n çal flt rd klar araflt rmac lar n sigorta primlerinin muhtasarlar n devlet ödeyecek. Küçük genç giriflimcilerimize ilaveten sermaye yarataca z. Türkiye biliflimle kalk nacak, biliflimle geliflecek, biz buna inan yoruz. Ülkemizi bilgi toplumuna dönüfltürmek, insan m z bilgi insan haline getirmek için ne gerekiyorsa yap yoruz. 15 milyar dolarl k özellefltirme AK PARTi iktidar nda gerçekleflen 20 milyar dolarl k özellefltirme rakam n n yaklafl k 15 milyar dolar ulaflt rma alan nda oldu. Küresel sermaye Türkiye ye son dört y lda finans sektöründen sonra en çok ulafl m ve iletiflim alan nda geldi. 25

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı