Türkiye Bülteni. 22 Temmuz'a haz r z. Sevgi seli. Türkiye ye ilkleri yaflat yoruz. hracat m z 100 milyar dolara kofluyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni. 22 Temmuz'a haz r z. Sevgi seli. Türkiye ye ilkleri yaflat yoruz. hracat m z 100 milyar dolara kofluyor"

Transkript

1

2

3 Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 48 MAYIS Temmuz'a haz r z AK PARTi Teflkilattan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Hayati Yaz c, teflkilatlar n Genel Seçimlere haz rl k sürecini Türkiye Bülteni'ne anlatt Sevgi seli Karadeniz Sahil Yolu aç l fl için bölgeye giden AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Erdo an, Samsun dan Sarp S n r Kap s na kadar 542 kilometrelik mesafeyi otobüsle kat etti. Türkiye nin lideri, yol boyunca geçti i her yörede halk n sevgi gösterileriyle karfl laflt. Türkiye ye ilkleri yaflat yoruz Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, AK PARTi iktidar n n Türkiye ye birçok ilki yaflatt ulaflt rma alan ndaki icraatlar n Türkiye Bülteni ne anlatt. hracat m z 100 milyar dolara kofluyor hracatta Türkiye ye rekorlar yaflatan AK PARTi iktidar, y l sonu hedefi olan 100 milyar dolara emin ad mlarla ilerliyor. Bu y l n ilk üç ay nda 23.2 milyar dolar yakalayan ihracat, Mart ay ndaki 8.9 milyar dolarla bir ayda gerçeklefltirilen en yüksek rakam olarak da tarihe geçti. Türkiye nin borç yükünü azalt yoruz Türkiye nin toplam kamu net borç stoku, 2005 y l ndan sonra 2006 y l nda da gerileme gösterdi. AK PARTi iktidar, uzun bir aradan sonra Türkiye nin borçlar n azaltan ilk iktidar oldu. Türk sanayisinin kalk nma y llar AK PARTi iktidar n n att ad mlarla Türkiye sanayisi ve yat r mc lar m z en parlak dönemini yafl yor. AK PART iktidar dört y lda 72 organize sanayi bölgesi ve küçük sanayi sitesi kurdu, bu alanlarda 57 bin 500 kifliye ifl kap s açt.

4 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 4 Say : 48 May s 2007 AK PARTi Ad na Sahibi : Edibe Sözen (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Ayfle Böhürler Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Hakan Taflç Lokman Ayva Metin Y lmaz Mustafa Ak fl Nihat Ergün Resul Tosun fiaban Diflli Ülkü Tafl Sorumlu Yaz flleri Müdürü : Ali Kerem Eskigün Adres : AK PARTi Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Yasin Bülbül Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Bülent Avnamak Digital llüstrasyon: Sabit Ertafl Bask ve Cilt : Star Medya Yay nc l k A.fi. Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. ED TÖRDEN SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L 3 Kas m 2002 seçimleriyle iflbafl yapan AK PARTi iktidar, halka hizmetle geçen dört buçuk y l n sonunda seçim karar ald. 22 Temmuz 2007 tarihinde milletvekili seçimleri yenilenecek. Egemenli in sahibi milletimiz bir kez daha temsilcilerini seçecek. AK PARTi iktidar, seçim vaktine kadar 4 y l 8 ay 19 gün görev yapm fl olacak. Bu iktidar süresi, çok partili demokratik hayata geçti imiz tarihten bu yana en uzun kesintisiz iktidar süresi. Milletimizin emanetine sahip ç kmadaki maharetiyle AK PARTi, iktidar süresine de sahip ç kmay baflard. Herfley Türkiye için slogan yla ve Yeter karar milletindir parolas yla millete giden AK PARTi, iktidarda geçen y llar içinde verdi i sözleri bir bir yerine getirdi, taahhüt etti i icraatlar gerçeklefltirdi. Türkiye'nin 180 milyar dolar olan toplam ekonomik büyüklü ü bu süre içinde 400 milyar dolara ulaflt y l sonunda 2 bin 598 dolar kifli bafl na milli gelir rakam 2006 y l n n sonunda 5 bin 477 dolar aflt. 22 Temmuz Türkiye'nin Seçimi 2002 y l sonunda 36 milyar dolar olan ihracat m z AK PARTi iktidar boyunca sürekli artt. Y ll k ihracat m z son bir y lda 92 milyar dolar rakam n aflt. Önceki y llarda sürekli krizlerle sars lan Türkiye, AK PART iktidar nda istikrar ve güven kavramlar yla tan flt. Geçmiflte bir y l ileri iki y l geri giden Türkiye, sürekli büyüme ortam n da AK PARTi iktidar yla yakalad. AK PARTi iktidar nda Türkiye, 20 çeyrek y l aral ks z büyüme sa lad. Geçmiflte borç-faiz sarmal n n karamsarl na esir olan Türkiye, ilk kez AK PARTi iktidar nda kamu net borç stokunu 17 milyar dolar azaltt. Bu süre içinde, Türkiye'nin IMF'ye olan borçlar da 24 milyar dolardan 8.5 milyar dolara kadar azald. On binlerce kilometrelik köy yollar, 7 bin 200 kilometrelik duble yol a, Ankara-Eskiflehir aras nda deneme seferlerine bafllayan h zl tren hatt ve unutulmas imkans z daha binlerce eser fiimdi s nav zaman. Milletin karar yla iflbafl na geldik. fiimdi yine milletin karar na müracaat edece- iz. 22 Temmuz'da yap lacak seçim, Türkiye'nin seçimi olacak. Türkiye bir kez daha kalk nmadan, ça dafllaflmadan, muas r medeniyet hedefine do ru yol almadan yana tav r koyacak. Sevgili milletim, Türkiye senin, iktidar sensin. Yolumuz ve baht m z aç k olsun.

5 AYIN GÜNDEM NDEN... Seçim nedeniyle kabinede de ifliklik 22 Temmuz'da yap lacak Genel Seçim nedeniyle Anayasa gere i görevinden ayr - lan Adalet, çiflleri ve Ulaflt rma Bakanlar n n yerine atama yap ld. Cemil Çiçek'in yerine Adalet Bakanl na Müsteflar Fahri Kas rga, Abdülkadir Aksu'nun yerine çiflleri Bakanl na Kayseri Valisi Osman Günefl, Binali Y ld r m' n yerine Ulaflt rma Bakanl na Denizcilik Müsteflar smet Y lmaz atand. Dünyada bir ilk: e-konsolosluk AK PARTi iktidar dünyada bir ilke imza att. Yurt d fl nda yaflayan 5 milyon vatandafl m z n konsolosluk ifllerinin daha h zl ve kolay yap labilmesi için e-konsolosluk projesi bafllad. Önceden konsolosluk önlerinde uzun kuyruklarda ifllerini halletmeye çal flan vatandafllar m z, art k ifllemlerini internet üzerinden yapabilecek. Zaman ve ekonomi aç s ndan kazanç sa layan yeni sistemle yurt d fl nda yaflayan vatandafllar m z internetten 7 gün 24 saat ifllem yapabilecek. e-konsolosluk hizmetlerine adresinden, ça r merkezine ise " " telefon numaras ndan ulafl labiliyor. flletme ihalesinde rekor: 3.2 milyar dolar AK PARTi iktidar nda bir rekor daha k r ld. Bugüne kadar gerçeklefltirilen en yüksek kiralama bedeli Antalya Havaliman Yolcu Terminalleri ihalesinde k r ld. Devlet Hava Meydanlar flletmesi Genel Müdürlü ü nün yapt ihaleyi 3 milyar 197 milyon dolar veren IC ÇTAfi nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi-FRAPORT AG ortakl kazand. Kaçakç l kla mücadelede yeni önlemler TBMM de kabul edilen, Kaçakç l kla Mücadele Kanunu yla kaçakç l k suçunun kapsam geniflletildi. Yasaya göre kaçakç l kta kullan lan araca el konulacak. Gümrük idaresi, kaçak eflya depolar kuracak. Yasak eflya geldi i ülkeye geri gönderilecek. Tafl ma arac müsadere edilecek. Kaçak eflyay yakalayan görevlilere verilen ikramiyelerde de, kanunla birlikte yeni düzenlemeler yap ld. Y lda en fazla 2 bin 685 YTL olarak verilen ikramiye 5 bin 369 YTL'ye ç kar lacak. Otomotiv ihracat nda rekor Ekonominin lokomotifi konumundaki otomotiv sektörünün ihracat, y l n ilk çeyre inde yüzde 33.7 oran nda artarak, 4 milyar 316 milyon dolara ulaflt. hracat, bu rakamla 2001 y l n n tamam nda gerçeklefltirilen 3 milyar 865 milyon dolarl k ihracat aç k ara geride b rakt. Otomotiv ihracat geçen y l n ayn döneminde 3 milyar 228 milyon dolar olarak gerçekleflmiflti. Sektör, y l n ilk çeyre inde 14 serbest bölgenin yan s ra 152 ülke ve özerk bölgeye ihracat gerçeklefltirirken, 13 ülkeye de ilk kez ihracat yap ld.

6 TAR H 29 May s 1453 MAYIS TAR H 6 stanbul un fethi Nisan 1453 günü, Osmanlı ordusu Bizans surları önüne geldi. 11 Nisan günü kuflatma tamamlandı ve top atefli baflladı. Yirmi gün süren top ateflinden kesin bir sonuç alınamadı. fiehrin denizden de kuflatılması gerekti ini düflünen II. Mehmet, bir gece yetmifl parça gemiyi karadan yürüterek Haliç e indirdi. Bizanslılar, sabahleyin Osmanlı Donanması nı Haliç te görünce büyük bir korkuya ve pani e kapıldılar. Haliç ten ve karadan yapılan top atıfllarıyla surlarda gedikler açıldı. Bunun üzerine, 29 Mayıs günü bir genel saldırı düzenlenmesine karar verildi. Zorlu bir savafltan sonra birçok flehit verildi. Bu flehitler arasında, Bizans surlarına Türk bayra ını diken Ulubatlı Hasan da vardı. Nihayet, 29 Mayıs 1453 Salı günü, stanbul fethedildi. stanbul un fethi, hem Türk tarihi için hem de dünya tarihi için önemli bir olaydır. Fetihle birlikte Osmanlı Devleti, büyük bir imparatorluk haline gelmifl ve Orta Ça sona ermifltir. 14 May s 1950 DP nin iktidara gelifli Genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir hezimete u rarken Demokrat Parti zafer kazand. Oylar n % 53.3 ünü alan DP tek bafl na iktidar oldu. 22 May s ta toplanan TBMM de Refik Koraltan Meclis Baflkanl na, Celal Bayar Cumhurbaflkanl na seçildi. Hükümeti kurmakla Adnan Menderes görevlendirildi. Böylece 27 y ll k CHP/tek parti dönemi sona erdi. 14 May s 1955 Varflova Pakt n n kuruluflu 14 May s 1955 te Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Do u Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyetler Birli i aras nda bir NATO saldırısına karflı Do u Avrupa ülkelerini savunmak amacıyla Varflova Pakt kuruldu. Pakt 1 Nisan 1991'de feshedildi. 15 May s 1919 zmir in iflgali Mondros Mütarekesi nin imzalanmas ndan sonra, ngiltere, ABD ve Fransa n n izniyle Yunanistan zmir e asker ç kard. zmir in iflgali yurt genelinde büyük tepki toplad, mitingler düzenlendi. Yurt genelindeki mitingler ulusal bilincin uyan fl - n n simgesi oldu. Bunlar n en önemlileri 19 May s 1919 da yap lan Fatih mitingi, 20 May s 1919 daki Üsküdar Do anc lar mitingi ve 28 May s 1919 da Sultan Ahmet de gerçeklefltirilen mitinglerdir.

7 AKTÜAL TE ran' n nükleer program Ankara'da tart fl ld Türkiye, AB'ye ihracat n en h zl art ran ülkeler aras nda En büyük pazar AB'ye olan ihracat n geçen y l yüzde 15 art ran Türkiye, 2007 y l na da h zl bafllad. AB'nin resmi verilerine göre, Ocak ay nda Türkiye'nin AB'ye ihracat, bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 18 art flla 3.6 milyar avroya ç kt. Ocak ay nda Türkiye'nin AB'den yapt ithalat ise yüzde 17 artarak 3.9 milyar avro oldu. AB'ye en fazla ihracat yapan ülkeler s ralamas nda Türkiye, 3.6 milyar avroyla 7'nci s - rada yer al yor. Bar fl için Ankara'da bir araya geldiler Pakistan Devlet Baflkanı Pervez Müflerref ve Afganistan Devlet Baflkanı Hamid Karzai iki ülke aras ndaki sorunlar Ankara da masaya yat rd lar. Cumhurbaflkanı Ahmet Necdet Sezer'in ev sahipli indeki toplantıya Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve Dıfliflleri Bakanı ve Baflbakan Yardımcısı Abdullah Gül de katıldı. D fliflleri Bakanl 'n n giriflimleriyle bir araya gelen ran Yüksek Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve AB Ortak D fl Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana, ran' n uluslararas toplumda krize neden olan nükleer program n tart flt lar. D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, ran' n nükleer program na iliflkin sürecin diyalog içinde, olumlu bir neticeye ulaflaca n ümit ettiklerini belirterek, Türkiye'nin bu konuda üzerine düflenleri yapmaya haz r oldu unu söyledi. BTC'den 10 ayda 100 milyon varil ham petrol Hazar petrollerini Türkiye üzerinden dünya pazarlar na tafl - yan Bakü-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt n n, Adana'n n Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminalinden 10 ayda 100 milyon varil hampetrol sevkiyat yap ld. Bugüne kadarki sevkiyat ve vergilerden, Türkiye'nin 130 gemiye 100 milyon varil hampetrol yüklemesiyle hattan ve liman hizmetlerinden 62 milyon dolar gelir elde etti i bildirildi. TPAO nun üretimden geliri ise 392 milyon dolar buldu. Resmi aç l fl 13 Temmuz 2006'da yap lan ve 2 Haziran 2006'da sevkiyata bafllayan BTC Ham Petrol Boru Hatt ndan Türkiye nin toplam geliri 450 milyon dolar aflt. Boris Yeltsin öldü Rusya'n n ilk devlet Baflkan Boris Yeltsin, kalp yetmezli i sonucu öldü. Devlet Baflkan Vladimir Putin, Yeltsin'in Rusya'n n ilk devlet baflkan olarak yeni demokratik Rusya'n n do umuna imzas n att n belirtti. Putin, Yeltsin'in "Rusya'y koruyun" söyleminin kendilerine her zaman ahlaki ve siyasi k - lavuz oldu unu söyledi.

8 DIfi TEMASLAR BAfiBAKAN ERDO AN ALMANYA DA 6 HANNOVER SANAY FUARINI ALMANYA BAfiBAKANI MERKEL LE B RL KTE AÇAN BAfiBAKAN ERDO AN, TÜRK-ALMAN fi Z RVES NE KATILDI VE BU ÜLKEDE YAfiAYAN VATANDAfiLARIMIZ- LA B R ARAYA GELD. B aflbakan Recep Tayyip Erdo- an, Almanya'n n Hannover kentine yapt ziyaret çerçevesinde ilk olarak Hannover Kongre Merkezi'nde, Afla Saksonya ve Bremen Eyaletlerinde yaflayan Türklerle bir araya geldi. Burada yapt konuflmada Avrupa Birli i Anayasas n n kökeninde AB'nin kökeni Hristiyanl a dayan r ifadesinin bulunmad n belirten Baflbakan Erdo an, AB, medeniyetler ittifak n n adresi olmal d r. AB, medeniyetler çat flmas n n adresi olmamal d r fleklinde konufltu. DAHA KAL TEL H ZMET Baflbakan Erdo an, buradaki Türklerin günlük hayatlar nda karfl laflabilecekleri sorunlar karfl s nda yol göstermek için sözleflmeli hukuk dan flmanlar n devreye soktuklar n kaydederek, yurt d fl ndaki vatandafllara süratli ve kaliteli hizmet sunman n devletin amac oldu unu söyledi. Baflbakan Erdo an, konuyla ilgili D fliflleri Bakanl 'n n e-konsolosluk hizmetini de hat rlatt. Baflbakan Erdo an, yeni sistem arac l ile konsolosluklara flahsen baflvurularak yap lmas gereken ifllemlerin daha h zl yap labildi ini vurgulad. ENTEGRASYON SÜREC Almanya da yaflayan Türk vatandafllar m z n entegrasyon sürecine de de inen Baflbakan Erdo an, fiüphesiz ki, kimse asimilasyon talebinde bulunamaz. Biz nas l, ülkemizdeki az nl klardan asimile olmalar n istemiyor, böyle bir hakk kendimizde görmüyorsak, inan yorum ki dünyadaki ülkeler de buna göre hareket edeceklerdir'' dedi. Toplant da kendisine bir plaket verilen Baflbakan Erdo-

9 an, baz sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle de bir araya geldi. BAfiBAKAN ERDO AN- MERKEL GÖRÜfiMES Baflbakan Erdo an, Hannover de Almanya Baflbakan Angela Merkel ile de bir araya geldi. ki lider görüflmenin ard ndan ortak bas n toplant s düzenledi. ki ülke aras nda 20 milyar avronun üzerinde ticaret hacmi oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, 2006 sonu itibariyle 3 milyon 700 bin Alman turistin geldi i Türkiye ve 70 bin Alman dostumuzun Türkiye'de ikamet etmesi, aram zdaki iliflkilerin ne denli geliflmekte oldu unun en güzel ifadesidir dedi. DESTE E HAZIRIZ Almanya'da yaflayan Türklerin özellikle entegrasyonu konusundaki hassasiyetleri için her türlü deste i vermeye haz r olduklar n aktaran Baflbakan Erdo an, ''Nerede aksama varsa bunu birlikte gidermeye, Türkiye olarak haz r oldu umuzu söyledim. Bu noktada bizim en ufak bir endiflemiz yok '' diye konufltu. Baflbakan Erdo an Almanya da yaflayan vatandafllar m zla bir araya geldi. KIBRIS Görüflmelerinde, bundan sonraki sürece yönelik olarak K br s konusunu da ele ald klar n ifade eden Baflbakan Erdo an, flunlar söyledi: ''Bu konuda bizler her zaman olumlu olaca m z daha önce de söyledik. Ama her zaman söyledi im bir fley var; win-win (kazan-kazan) esas na dayal olarak, olumlu yaklafl m içerisinde olaca- m z yine tekrar ediyorum. HANNOVER SANAY FUARI Baflbakan Erdo an, daha sonra Merkel ile Hannover Sanayi Fuar n n aç l fl n gerçeklefltirdi. Türkiye den 272 kat l mc n n yer ald fuar n aç l fl töreninde konuflan Baflbakan Erdo an, Türkiye'nin AB'ye girme sürecindeki anlay fl, salt insan n n yaflam standard n yükseltmek de il, ayn zamanda bir buçuk milyarl k slam dünyas ile Bat dünyas aras nda bir köprü olma amac d r dedi. Türkiye'nin dünyan n en büyük 20 ekonomisi içerisinde yer ald - n belirten Baflbakan Erdo an, ''Dinamik Türk ekonomisinin AB'ye sunaca ek potansiyel ihmal edilemeyecek boyuttad r. Türkiye, yük olmaya de il, yük almaya geliyor asl nda'' dedi. Baflbakan Erdo an ve Merkel fuar içindeki Türk stand n n da aç l fl n gerçeklefltirdi. TÜRK-ALMAN fi Z RVES Baflbakan Erdo an, Merkel ile fuar kapsam nda düzenlenen Türk-Alman fl Zirvesi ne kat ld. Zirvede yapt konuflmada 60 binin üzerindeki Türk giriflimcinin Almanya'da milyarlarca avroluk yat r mlar yaparak, 350 binin üzerinde kifliye istihdam sa lad n söyleyen Baflbakan Erdo an, geçti imiz y l Türkiye'de faaliyet gösteren Alman sermayeli flirketlerin say s n n 2 bin 600 ü buldu unu, Türkiye'de özellikle enerji ve inflaat sektörlerinde önemli yat r m imkanlar bulundu unu kaydetti. Baflbakan Erdo an ile birlikte, daha çok Türk flirketlerinin açt standlar gezdi- ini ifade eden Merkel ise, bu flirketlerin Alman flirketleriyle de ne kadar s k bir iflbirli i içinde oldu- unu görmekten büyük mutluluk duydu unu belirtti. 7

10 DIfi TEMASLAR BAfiBAKAN ERDO AN SUR YE DE 8 BAfiBAKAN ERDO AN, OL MP YAT STADI NIN AÇILIfiI Ç N G TT SUR YE N N HALEP KENT NDE DEVLET BAfiKANI ESAD VE BAfiBAKAN OTR LE B R ARAYA GELD. BAfiBAKAN ERDO AN, EL TT HAD-FENER- BAHÇE FUTBOL KARfiILAfiMASINI DA ESAD LE B RL KTE ZLED. S uriye nin Halep kentinde ilk olarak kendisini karfl lamaya gelen Suriye Baflbakan Naci Otri ile görüflen Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Devlet Baflkan Beflflar Esad ile de bir araya geldi. ki ülke iliflkilerinin yan s ra Irak, Lübnan ve srail-filistin sorununun ele al nd görüflmede, bölge bar - fl na nas l bir katk sa lanabilece i üzerinde duruldu. Baflbakan Erdo- an, daha sonra Esad' n kulland araç ile Halep'in tarihi ve turistik mekanlar n gezdi. POZ T F YAKLAfiIM Ziyaretiyle ilgili gazetecilere bilgi veren Baflbakan Erdo an, Asi Nehri üzerinde müflterek baraj kurma konusunda flu ana kadar mesafe al nd n ve son ad mlar atmak istediklerini söyledi. Baflbakan Erdo an, bir gazetecinin Daha önce savafl n efli ine geldi imiz bir ülkeyle inan lmaz bir dostluk rüzgar esiyor. Bu rüya nas l gerçekleflti?'' sorusuna flu flekilde karfl l k verdi: ''Pozitif bir yaklafl m içinde oldu unuz zaman bu tür darg nl klar ortadan kalkar. Türkiye hiçbir zaman kin ve nefretin taraf olmayacak. Göreve geldi imiz andan itibaren iki taraf n da bar fltan yana yaklafl mlar yla bu sorunlar çözüldü ü gibi; siyasi, ekonomik, ticari, kültürel alanlarda, bugün de gördü ünüz gibi sportif alanda bu ad mlar atmaya bafllad k. Bunlar art k taraflar olarak yeterli görmüyoruz. Daha iyi bir noktaya getirece iz. STAD AÇILIfiI Halep te yap lan Olimpiyat Stad n n aç l fl n gerçeklefltiren Baflbakan Erdo an ile Esad, El ttihad-fenerbahçe futbol karfl laflmas n birlikte izledi. Baflbakan Erdo- an a temaslar boyunca, Devlet Bakan Nimet Çubukçu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler efllik etti.

11 KUVEYT BAfiBAKANI HABER EL SABAH TÜRK YE DE iflbirli inin önemine de inen Baflbakan Erdo an, Bölgede bar fl ve istikrar n sa lanmas için Türkiye ve Kuveyt in iflbirli i yapmalar n n yararl olaca konusunda mutab k kald k dedi. Baflbakan Erdo- an sözlerine flöyle devam etti: srail Filistin, Lübnan, Irak, ran gibi bölge ile ilgili bütün konular ele alma imkan m z oldu. fl adamlar m z n ve yat r mc lar m z n ülkelerimizin sundu u imkanlardan daha fazla yararlanmas konusunda görüfl birli ine var ld. Baflbakan Erdo an, imzalanan 3 anlaflman n da iliflkilere verilen önemin göstergesi oldu unu söyledi. BAfiBAKAN ERDO AN VE KUVEYT BAfiBAKANI EL SABAH, ULUSLARARASI KONULARI ELE ALDIKLARI GÖRÜfiMEDE, K ÜLKE ARASINDAK L fik LER N ÖNEM NE D KKAT ÇEKT. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an, resmi ziyaret için Ankara ya gelen Kuveyt Baflbakan Nasr El Muhammed El Ahmet El Sabah ile bir araya geldi. Baflbakan Erdo an ile konuk baflbakan n görüflmelerinden önce iki ülke aras nda çeflitli belge ve anlaflmalara imza at ld. ki lider bafl bafla görüflmenin ard ndan ortak bas n toplant s düzenledi. GÖRÜfi B RL NE VARDIK Uluslararas ve bölge bar fl n n sa lanmas için iki ülke aras ndaki fib RL NE HAZIRIZ Türkiye ile Kuveyt aras nda önemli anlaflmalara imza at ld na iflaret eden El Sabah ise, sadece Kuveyt de il, tüm Körfez flbirli i Konseyi ülkeleri olarak Türkiye ile tüm alanlarda iflbirli ine haz r olduklar n vurgulad. Konuflmas s ras nda Baflbakan Erdo an a kardeflim diye hitap eden El Sabah, Kuveyt in Türkiye deki yat r mlar n n memnuniyet verici düzeyde olaca n ifade etti. 9

12 RÖPORTAJ 22 Temmuz'a haz r z HAYAT YAZICI AK PARTi TEfiK LAT BAfiKANI Teflkilatlardaki arkadafllar m z rahat olsunlar. En büyük hakem millettir. Baz lar sine-i millete dönmekten bahsetti. Sine-i millete dönmek için o sinenin onu kabul etmesi gerekir. Milletin sinesinde yeri olan tek parti AK PARTi'dir. AK PARTi Teflkilattan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Hayati Yaz c, teflkilatlar n Genel Seçimlere haz rl k sürecini Türkiye Bülteni'ne anlatt. Genel Seçimler, 22 Temmuz 2007 tarihinde yap lacak. Teflkilat m z bu takvime haz r m? Biz yaklafl k bir y l önce seçim çal flmalar n bafllatt k. Sand k yönetim kurullar n oluflturduk ve çok disiplinli bir flekilde organize ettik. Bizim aç m zdan bir s k nt söz konusu de il. 4 Kas m'a nas l haz rsak 22 Temmuz'a da ayn flekilde haz r z. Tüm teflkilat m zla birlikte her an her flekilde. 10 Teflkilatlar m z seçim sürecinde AK PARTi'nin daha büyük bir ço unlukla yeniden tek bafl na iktidar olabilmesi için nas l bir çal flma içerisinde olacak? Teflkilatlar m z çok yo un bir flekilde seçim

13 haz rl klar n sürdürüyor. Genel Merkez ve bütün illerimizde Seçim Koordinasyon Merkezleri'ni (SKM) oluflturduk. Bunlar seçimde kullan lacak gerekli materyalleri oluflturuyorlar. Tan t m ve Medya Baflkanl seçim beyannamesi, afifl, bilbord, slogan, seçim müzikleri, icraat ve tan t m kitaplar, kitapç klar, broflürleri ve ilan gibi çal flmalar n, Mali ve dari fller Baflkanl bayrak, flama, pankart gibi lojistik destek faaliyetlerini sürdürüyor. Di er tüm birimlerimiz de bu süreçte kendi görev ve yetki alanlar yla ilgili çal flmalar n sürdürüyor. Seçim sürecinde teflkilatlar - m zdan ve AK PARTililerden beklentileriniz neler? Biz Türkiye'nin en uzun süre iktidarda kalan partisiyiz. Biz Türkiye'nin do usu, bat s, kuzeyi, güneyi demeden, hem co rafi hem de sosyolojik olarak hiçbir ayr m yapmadan çal flt k. Teflkilatlar m z bunlar iyi alg lad ve biz halka bunlar anlataca z. Yapt klar m z hat rlataca z, gelece e dönük misyonumuzu da seçim beyannamemizde ortaya koyaca z. Yapaca m z ifller bitmedi. Milletimizden bir dönem daha yetki isteyece iz. Milletimiz de yetki verdi i takdirde yapamad klar m z n büyük bir k sm n da bu sürede gerçeklefltirece iz. Bizim iktidar m zda e itim, sa l k, ekonomi, sosyal politikalar, hangi konuyu ele al rsan z al n, hepsinde dönüflüm sa layacak icraatlar gerçeklefltirdik. Bizim dönemimizde demokratikleflme konusunda çok büyük ad mlar at ld. Bütün bunlar halk - m za seçim kampanyas sürecinde anlataca z. 3 Kas m 2002 öncesi Türkiye'yi unutmay n, k yas yap n, ona göre karar verin diyece iz. Her sand kta dokuz görevli görev bafl nda olacak m? Türkiye'de 174 bin civar nda sand k var. Biz teflkilatlar m za her sand kta 9 kiflinin görev yapmas hedefini gösterdik. Bu yaklafl k 1.5 milyon sand k görevlisi demektir. Sand klarda görev yapacak arkadafllar m z aylard r çal flmalar n sürdürüyor. 22 Temmuz günü de sand k bafl nda olacaklar ve say m ifllemleri tamamlan ncaya kadar görev mahallinden ayr lmayacaklar. Materyallerimizi çok verimli kullanacak, seçmen kütüklerinin ask süresini iyi takip edece iz. Seçmen hakk n kazanan vatandafllar m z n kütü e yaz l m n teflkilatlar m z takip edecek ve gerçeklefltirecek. Tabii kampanyam - z n di er boyutunda salon toplant lar, ziyaretler, sohbetlerimiz yer alacak. Bu süreçte en önemli konulardan birisi de oluflturulacak liste. AK PARTi, milletvekili listesini olufltururken nelere dikkat edecek? Bizim 3 Kas m 2002'ye oranla bu seçimde liste yapmam z bir aç - dan zor, bir aç dan kolay. 3 Kas m'da AK PARTi'nin 50 milletvekili vard. Onca aday içinden 550 kiflilik bir liste yapmam z zor oldu. fiimdi bizim 352 kiflilik bir grubumuz var. Bu muazzam bir insan kayna d r. Genel Merkezimiz bu kiflilerin yeteneklerini, performanslar n tan yor. Bu da bizim için bir avantaj ve bu aç dan liste yapmak 2002'ye oranla daha kolay. Ancak; bu 4.5 y lda komisyon çal flmalar, yurt d fl yla iliflkiler, uluslararas kurulufllarla olan ileti- Türkiye, son Cumhurbaflkanl seçimi dolay s yla hiç hak etmedi i bir süreç yaflad. Elbette biz yarg organlar n n kararlar na sayg duyuyoruz. Ama kesinleflmifl yarg kararlar n n elefltirilemeyece i gibi bir bak fl aç s n kabul etmiyoruz. Elefltiri hakk m z mahfuz tutarak Türkiye'nin hak etmedi i bir durumla karfl karfl ya kald n belirtmek istiyoruz.

14 "Biz Türkiye'nin do usu, bat s, kuzeyi, güneyi demeden, hem co rafi hem de sosyolojik olarak hiçbir ayr m yapmadan çal flt k. Teflkilatlar m z bunlar iyi alg lad ve biz halka bunlar anlataca z. Yapt klar m z hat rlataca z, gelece e dönük misyonumuzu da seçim beyannamemizde ortaya koyaca z." 12 flim konusunda aç m z nedir, bunlar iyi gördük. Dolay s yla bu aç liste olufltururken, gidermeye çal flaca z. Dengeli bir flekilde ülke ve parti ç karlar n düflünerek bir liste oluflturaca z. Teflkilat mensuplar m za, gençlere, kad nlara yer verece iz. Bu tasar mda liste yapmak da iflin zor yan. Yerel yönetimlerin seçim sürecindeki etkisi ve etkinli i neler olacak? Öncelikle flunu belirtmeliyim ki, yasalar ve siyaset anlay fl m z gere i tüm seçim harcamalar n kendi bütçemizden karfl layaca z. Bunun d fl nda adaylar n yürütecekleri kampanya ölçüsünde yapacaklar harcamalar olacak. Belediye baflkanlar m z, belediye meclisi üyelerimiz ve l Genel Meclisi üyelerimizin ise bugüne kadar yapt klar çal flmalar halkla paylaflmalar n istiyoruz. Büyük hizmetler yap ld, halk m z bunlar bilmeli. Do algaz ve altyap yat r mlar, yollar ve çevre düzenleme çal flmalar, e itim ve kültür alanlar Bütün bu hizmetleri yerelde anlatacaklar. Di er yandan küçük belediyeler için haz rlanan BELDES projesine de sahip ç kacaklar. Bir baflka konu Türkiye'nin en büyük köy hizmetleri projesi olan KÖYDES. Bu proje kapsam nda yap lan on binlerce kilometrelik köy yollar, binlerce köprü ve menfez. Bütün bu hizmetleri halk m za anlatmak teflkilat m z n yan nda l Genel Meclisi üyelerimizin görevi. Biz çok büyük, çok güçlü ve çok sa lam bir aileyiz. Son olarak seçimlere yo un bir flekilde haz rlanan teflkilatlar m za vermek istedi iniz bir mesaj var m? Arkadafllar m z rahat olsunlar. En büyük hakem millettir. Baz lar sinei millete dönmekten bahsetti. Sine-i millete dönmek için o sinenin onu kabul etmesi gerekir. Milletin sinesinde yeri olan tek parti de AK PARTi'dir. Milletimizin teveccühünü de biz yak ndan izliyoruz. Biz güçlü ve onurlu bir iktidar olarak seçimlere gidiyoruz. nflallah baflar l bir seçimi hep birlikte icra edece iz ve daha da güçlenerek iktidar m z sürdürece iz. Ve inan yoruz ki aziz milletimiz, siyasetin postmodern kal nt lar n tasfiye edecektir.

15 Güven ve istikrar koruyaca z Türkiye 3 Kas m 2002 tarihinden bu yana büyük ve sessiz devrimler gerçeklefltirdi. Milletimiz için bir ad m ileri iki ad m geri gidilen dönemler sona erdi. Halk m z n en büyük umudu ve beklentisi olan ekonomik ve siyasi istikrar ortam tesis edildi. Halkta, siyasette ve piyasalarda güven kavram yerleflti. Türkiye'de istikrar ve güven, AK PARTi iktidar ve Genel Baflkan m z Say n Recep Tayyip Erdo an ile özdeflleflti, birlikte an l r hale geldi. AK PARTi GENEL BAfiKAN YARDIMCISI HAYAT YAZICI "Geçmiflte Türkiye'de bir y l iyi fleyler olur, ertesi y l ç kan bir krizle her fley berbat olurdu. Ama art k bir ileri, bir geri dönemi kapanm flt r. Sürekli büyüme, sürekli kalk nma, sürekli istikrar ve güven var. Çünkü Adalet ve Kalk nma Partisi var." Gece yatarken sabah kalkt mda bir ekonomik veya siyasi kriz neticesinde servetimin yar s n kaybetmifl olacak m y m korkusu yenildi. Güven ve istikrar sadece Türkiye'den de il, d flar dan bak ld nda da çok iyi ve çok net bir flekilde görülüyor, hissediliyor y l n n ilk dört ay nda Türkiye'ye gelen yabanc sermaye miktar 11.4 milyar dolar. Yabanc lar, güvenmedikleri bir piyasaya bu kadar yüklü bir paray getirir mi? Getirmez! Getiriyorsa, iki fley var demektir: Güven ve istikrar. Türkiye'nin y llard r muhtaç oldu u bu iki kavram bugün art k tesis edilmifltir. Türkiye önünü görür hale gelmifltir. Türkiye d flar dan bak ld nda da art k belirsizlikler ülkesi de il, öngörülebilir bir ülkedir. Birkaç rakamla Türkiye'nin ald mesafeyi güçlendirmek gerekirse 2002 y l sonunda 36 milyar dolar olan y ll k ihracat m z son bir y l içinde 92 milyar dolara ulaflt y l sonunda 2500 dolar olan kifli bafl na milli gelir 2006 y l sonunda 5500 dolara ulaflt y l nda 180 milyar dolar olan toplam milli gelirimiz 2006 y l sonunda 400 milyar dolara ulaflt y l nda IMF'ye 24 milyar dolar borcumuz vard Nisan ay itibariyle IMF'ye olan borçlar m z sadece 8.5 milyar dolar. Bütün bu rakamlar bir de flu gözle de erlendirmek laz m: geçmiflte Türkiye'de bir y l iyi fleyler olur, ertesi y l ç kan bir krizle her fley berbat olurdu. Ama art k bir ileri, bir geri dönemi kapanm flt r. Sürekli büyüme, sürekli kalk nma, sürekli istikrar ve güven var. Çünkü Adalet ve Kalk nma Partisi var. 13

16 KARAYOLLARI BAfiBAKAN ERDO AN YOLU AÇTI 20 YILLIK RÜYA GERÇEK OLDU KARADEN Z SAH L YOLU TÜRK YE AK PARTi KT DARIYLA RÜYALARI GERÇE E DÖNÜfiTÜRMEYE DEVAM ED YOR. AK PARTi GENEL BAfiKANI VE BAfiBAKAN ERDO AN, LK ADIMLARI 1987 YILINDA ATILAN KARADEN Z SAH L YOLU NU TAMAMLADI VE H ZMETE AÇTI. 14 A K PARTi iktidar, y llarca bitirilemeyen projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Karadenizlilerin umutla bekledi i Karadeniz Sahil Yolu, Bolaman- Perflembe güzergah ndaki Türkiye nin en uzun kara yolu tüneli olan Nefise Akçelik Tüneli'nde gerçeklefltirilen törenle hizmete girdi. HEDEF ÜÇÜNCÜ KÖPRÜYLE BULUfiTURMAK Ayn zamanda Nefise Akçelik Tüneli nin de aç l fl n n yap ld törende konuflan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Karadeniz Sahil Yolu nun Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gerçeklefltirdi i en modern kalk nma projelerinden biri oldu unu söyledi. Bu yolun Karadeniz in Akdeniz gibi eflsiz bir turizm cenneti haline gelmesine önemli etki yapaca n belirten Baflbakan Erdo an, bir sonraki hedefi flu flekilde aç klad : Karadeniz Sahil Yolu stanbul'un üçüncü köprüsü ve Avrupa ile buluflacak. Böylece Türkiye, dünyan n en uzun sahil yoluna kavuflacak. AÇILIfiA BÜYÜK LG Karadeniz Sahil Yolu nun aç l fl bölge illerden gelen binlerce vatandafl n kat l m yla gerçeklefltirildi. Aç l fl törenine Baflbakan Erdo an n yan s ra Devlet Bakan Beflir Atalay, Adalet Bakan Cemil Çiçek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler, Bay nd rl k ve skan Bakan Faruk Nafiz Özak, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, Milli E itim Bakan Hüseyin Çelik, Çevre ve Orman Bakan Osman Pepe ile çok say da milletvekili kat ld.

17 Ordu Nefise Akçelik Tüneli (3 bin 820 m.) 20 YILLIK RÜYA KARADEN Z SAH L YOLU

18 HABER BAfiBAKAN ERDO AN KARADEN Z DE SEVG SEL 16 KARADEN Z SAH L YOLU AÇILIfiI Ç N BÖLGEYE G DEN AK PARTi GENEL BAfiKANI VE BAfiBAKAN ERDO AN, SAMSUN DAN SARP SINIR KAPISINA KADAR 542 K LOMETREL K MESAFEY OTOBÜSLE KAT ETT. TÜRK YE N N L DER, YOL BOYUNCA GEÇT HER YÖREDE HALKIN SEVG GÖSTER LER YLE KARfiILAfiTI. SAMSUN, ORDU, G RESUN, TRABZON, R ZE VE ARTV N DEK GÖRÜNTÜLER, BAfiBAKAN ERDO AN IN HALKIN GÖNLÜNDEK YER N B R KEZ DAHA GÖSTERD. K aradeniz Sahil Yolu aç l fl için bölgeye giden AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, aç l fl n ard ndan Samsun dan Sarp s n r kap s na kadar olan 542 kilometrelik mesafeyi otobüsle kat etti. Yol boyunca geçti i yörelerde çeflitli aç l fllara kat lan ve halk n yo un ilgisiyle karfl laflan Baflbakan Erdo- an, tüm Türkiye yi kucaklayan lider oldu unu bir kez daha gösterdi. flte Türkiye nin Lideri Recep Tayyip Erdo an n Karadeniz ç - karmas

19 BAfiBAKAN ERDO AN SAMSUN DA ÇARfiAMBA DA MUHTEfiEM KARfiILAMA Baflbakan Erdo an a Çarflamba Havaalan nda binlerce kifliyle yap lan karfl lama Karadeniz deki sevgi selinin bafllang c n oluflturdu. Karfl lamaya gelenlerin Nice 5 y llara sloganlar na Baflbakan Erdo an, ''Biz yolumuza bu flekilde devam ediyoruz, birileri de laf üretmeye devam edecek, fark m z bu'' fleklinde seslendi. Baflbakan Erdo an ve beraberindeki konvoyun geçti i havaalan yolu havai fifleklerle ayd nland. TERME DE COfiKU Samsun da AK PARTi l Baflkanl n ziyaret eden Baflbakan Erdo an, aç l fl n yap laca Bolaman mevkiine do ru yola ç kt. Yol boyunca Çarflamba ve Terme de coflkuyla karfl lanan Baflbakan Erdo an, otobüsün üzerine ç karak halka seslendi. BAfiBAKAN ERDO AN ORDU DA ÜNYEL LERE MÜJDE Aç l fl n yap laca Bolaman a giderken yolu s k s k kesilen Baflbakan Erdo an, Ünye de halkla kucaklaflt. Baflbakan Erdo an, Ünyelilere Sahil Yolu üzerindeki Ünye geçiflinin temelinin May s ta at laca ve k sa sürede bitirilece i müjdesini verdi. FATSA Baflbakan Erdo an n bir sonraki dura Fatsa oldu. Baflbakan Erdo an, Fatsa daki vatandafllara Karadeniz Sahil Yolu nu stanbul daki üçüncü köprüyle birlefltirme hedefini aç klad. Bunun çal flmalar na baflland n, flu anda Samsun-Bafra aras n n yap ld n belirten Baflbakan Erdo an, bundan sonra çal flmalara devam edeceklerini, Sinop-Kastamonu k sm n da yaparak Karadeniz Sahil Yolu'yla üçüncü köprüyü birlefltireceklerini kaydetti. ORDU DA TOPLU AÇILIfi VE ANAHTAR TESL M TÖREN Karadeniz Sahil Yolu nun aç l fl n yapt ktan sonra Ordu ya geçen Baflbakan Erdo an, Cumhuriyet Meydan 'nda TOK taraf ndan yap lan konutlar n anahtar teslimi ile ilkö retim okulu, kütüphane, ticaret merkezi, sa l k oca ve caminin bulundu u 22 tesisin toplu aç l fl n gerçeklefltirdi. Ordu da yaklafl k 100 bin kifliye seslenen Baflbakan Erdo an Toprak Mahsülleri Ofisi nin 162 bin ton f nd k al m yapt n hat rlatt. A ustos'ta yeni mahsulünüzü ç kard n zda da TMO, ayn flekilde al m yapacak. Aldanmay n, aldat lmay n diyen Baflbakan Erdo an, TMO nun söz verildi i gibi ald f nd n paras n ödedi ini, yüksek fiyat aç klayanlar n ise para ödemedi ini söyledi. 17

20 BAfiBAKAN ERDO AN G RESUN DA P RAZ Z DE OKUL AÇILIfiI Piraziz de bir hay rsever taraf ndan yapt r lan okulun aç l fl törenine kat lan Baflbakan Erdo an, Pirazizlilere ''Biz size güveniyoruz, sizler de bize inan n. flte bunun en büyük ispat Karadeniz Sahil Yolu'' fleklinde hitap etti. Pirazizliler ise Baflbakan Erdo- an a ''Siz bizim yolumuzu açt n z. Allah da senin yolunu açs n'' pankart yla karfl l k verdi. ESP YE DE YO UN LG Karadeniz Sahil Yolu nu Sarp a kadar kat etmek için yoluna devam eden Baflbakan Erdo an, Espiye de vatandafllar n yo un ilgisiyle karfl laflt. Baflbakan Erdo an, Espiyelilere ''Gidiyoruz gündüz gece ve gidece iz. Bizim size sevdam z, aflk m z var'' sözleriyle seslendi. BAfiBAKAN ERDO AN TRABZON DA AKÇAABAT Akçaabat ta kendisini karfl layan vatandafllara seslenen Baflbakan Erdo an, Kutlu Do um Haftas 'nda bulunuldu unu hat rlatarak, flunlar kaydetti: ''Sevgililer sevgilisini tekrar yad edece iz. Bu yönde yolumuza devam etti imiz sürece inan yorum ki bizim birbirimize olan kardefllik ba lar m z daha da artacak.'' TRABZON DA OKUL AÇILIfiI Trabzon da havai fiflek, lazer gösterisi ve konfetilerle karfl lanan Baflbakan Erdo an, burada Yol fl Sendikas lkö retim Okulu nu hizmete açt. OF Baflbakan Erdo an tafl yan otobüsün önü geçti i her ilçe ve beldede vatandafllar taraf ndan kesildi. Gece yar s ulaflt Of ta kendini sevgi selinin içinde bulan Baflbakan Erdo an, burada çay üreticilerini enflasyona ezdirmediklerini ifade ederek, Çay veriyorsunuz, bir ay sonra paray al yorsunuz. Kimse bu iflin istismar n yapmas n'' fleklinde konufltu. 18

21 BAfiBAKAN ERDO AN R ZE DE BABA OCA INDA SEVG SEL Baflbakan Erdo an, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde her gitti i yerde kendisini halk n sevgi çemberi içinde buldu. Of tan Rize ye hareket eden Baflbakan Erdo an, baba oca Güneysu da sevgi gösterileriyle karfl land. çlerinden Türkiye nin Lideri ni ç karman n gururunu yaflayan Güneysulular, Baflbakan Erdo an ile hasret giderdi. Güneysu daki evinde bir gece konaklayan Baflbakan Erdo an, ertesi gün ilçe merkezinde vatandafllarla sohbet etti. Baflbakan Erdo an, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Samsun-Sarp yolculu unda Artvin e do ru harekete geçti. BAfiBAKAN ERDO AN ARTV N DE BORÇKA BARAJI VE H DROELEKTR K SANTRAL AÇILIfiI Baflbakan Erdo an Borçka da Borçka Baraj ve Hidroelektrik Santrali nin aç l fl n gerçeklefltirdi. Törende yapt konuflmada enerjinin hayat n sürdürülebilmesi ve ekonomi aç s ndan önemli oldu- una iflaret eden Baflbakan Erdo an, Hükümet olarak enerji üretimine özel önem veriyoruz. Yat r mlara da büyük bir hassasiyetle yaklafl yoruz dedi. Baflbakan Erdo an, Çoruh Nehri havzas nda kurulacak barajlarla Türkiye'nin çok ciddi bir kaynak temini gerçeklefltirece ini belirterek, bölgede üretilecek elektrik enerjisinin, Türkiye'nin her y l artan enerji aç n n kapat lmas n sa layaca n kaydetti. Baflbakan Erdo an, Yusufeli Baraj 'n n temelinin at lmas için haz rl klar n yap ld n da hat rlatt. Son dört y lda açt m z baraj ve göletlerin say s 111. Bunlardan 6's hidroelektrik santrali. Bu tesislerden y lda 2 milyar 373 milyon kilovat saat enerji üretiyoruz diyen Baflbakan Erdo an, Batum Havaalan 'n n aç lmas yla buraya geçifllerin daha kolay olaca n, hava yolu uçuflundan da çok daha kolay flartlarda faydalan labilece ini söyledi. SON DURAK SARP SINIR KAPISI Karadeniz Sahil Yolu nda son dura Sarp S n r Kap s olan Baflbakan Erdo an, burada vatandafllara flu müjdeyi verdi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) A ustos ay itibar yla buray yeniden ele al p, s f rdan yap m n üstlenecek. Böylece modern, ça dafl bir gümrük kap s na sahip olaca z.'' 19

22 ANKARA E T ME DESTEK SÜRÜYOR CUMHUR YET N 84. YILINDA 84 E T M KURUMU 20 E T ME DESTEK SÜRÜYOR, ÜLKEM Z N YARINLARI Ç N UMUTLAR YEfiER YOR. ANKARA DA AÇILIfiINI BAfiBAKAN ERDO AN IN GERÇEKLEfiT RD 84 E T M KURUMU, CUMHUR YET M Z N 84. YILINDA ÇOCUKLARIMIZIN H ZMET NE G RD. A nkara da 41 i hay rsever, 43 ü kamu kaynaklar ile yap lan 84 okul ve e itim kurumunun aç l fl Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Milli E itim Bakan Hüseyin Çelik, Devlet Bakan Beflir Atalay, Adalet Bakan Cemil Çiçek, Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehdi Eker, hay rseverler ve ö rencilerin kat l m ile gerçekleflti. Aç l fl yap - lan 1200 derslik yaklafl k 40 bin ö renciye hizmet verecek. 4 YILDA 110 B N DERSL K Milli E itim Bakanl fiura Salonu nda yap lan aç l fl töreninde konuflan Baflbakan Erdo an e itime verilen önemi ve gelecek hedeflerini flu sözlerle dile getirdi: 4.5 y lda 110 bine yak n derslik infla ettik, bu bir rekordur. Öyle derslikler vard ki içinde ö renci vard, günde çift tedrisat veriliyordu. Sabah n köründe yavrular m z servis bekliyor, anneler bunun telafl içinde gece uykular - n yar da kesiyorlard. Ama bu yavafl yavafl eksiliyor. Hedef günde tek tedrisata geçebilmek ve s n flar 30 kiflilik ö rencilerden oluflan okullarla Türkiye yi donatmak. EN BÜYÜK PAY E T M N Bütçede en büyük pay e itime ay rd klar n belirten Baflbakan Erdo an, ö rencilere yap lan yard mlara ve devlete ayr lan kadrolar n yüzde 50 sinin e itime verildi ine dikkat çekti. Baflbakan Erdo an, Bütün bu ad mlar atarken Cumhuriyetimize yak flan ne ise onu hedefledik. Zira hedef muas r medeniyetler seviyesinin üstüne ç kmakt r fleklinde konufltu.

23 TOK HERKES EV SAH B OLAB LS N D YE TOPLU KONUTTA BAHAR KAMPANYASI A K PARTi iktidar yla bafllayan konut seferberli i sürüyor. Toplu Konut daresi (TOK ) Bahar Kampanyas ad n verdi i yeni projeyle yoksullar ile alt ve orta gelir grubundakileri çok uygun koflullarda ev sahibi yap yor. Bu kapsamda 50 il ve 119 bölgede 36 bin 787 sosyal konutun sat fl na baflland. 240 AY VADE 250 YTL TAKS TLE Projede yoksullara peflinats z 240 ay vade; alt gelir grubunda bulunanlara da 4 bin YTL den bafllayan peflinatlarla, 180 ay vade ile ödeme kolayl sa lan yor. Evlerine tafl n ncaya kadar hiçbir flekilde taksit ödemeyecek olan bu gruptakiler, ayl k 250 YTL den bafllayan taksitleri, anahtar teslimini takip eden aydan itibaren ödemeye bafllayacak. Orta gelir grubu için üretilen konutlar ise yüzde peflinat ve ay vade seçenekleriyle sat lacak. 50 L VE 119 BÖLGEDE 36 B N 787 SOSYAL KONUTUN SATIfiINA BAfiLAYAN TOPLU KONUT DARES (TOK ), PEfi NATSIZ 250 YTL TAKS T VE 240 AY VADE LE KONUT SAH B OLMA MKANI SUNUYOR. 250 B N KONUT HEDEF YAKALANIYOR AK PARTi iktidar Planl Kentleflme ve Konut Üretim Program kapsam nda; 81 il, 307 ilçe ve 681 flantiyede, 248 bin 391 konutun yap m n bafllatt. Yüzde 82 si sosyal konut niteli inde olan bu evlerden 130 bini tamamland veya tamamlanma aflamas nda. Bu y l sonu için koydu u 250 bin konut hedefini bu ay içerisinde yakalayacak olan TO- K, önümüzdeki dönem için 500 bin konutluk program yapt. 21

24 RÖPORTAJ Türkiye ye ilkleri yaflat yoruz AK PARTi iktidar n n en önemli fark iflin içinden gelen, çözümün ne oldu unu bilen insanlar n ifl bafl nda olmas d r. 22 B NAL YILDIRIM ULAfiTIRMA BAKANI Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, AK PARTi iktidar n n Türkiye ye birçok ilki yaflatt ulaflt rma alan ndaki icraatlar n Türkiye Bülteni ne anlatt : Kars-Tiflis-Bakü Hatt Türkiye nin ilk h zl tren hatt Marmaray Projesi Deniz ve Hava tafl mac l Türkiye, AK PARTi iktidar yla daha modern ve kaliteli bir yaflam n tad na vard. Ulaflt rma alan nda dört y lda yapt m z çal flmalar da halk m za birçok ilki yaflatt. Biz göreve geldi- imizde flunu gördük, tüm ulafl m yollar na müsait bir co rafyam z vard. Ancak ulafl m n yüzde 90 karayolu ile, kalan ise di er yollarla sa lan yordu. Biz 2013 ve 2023 hedeflerini göreve geldi imizde belirledik te di er ulafl m yollar n n pay n yüzde 25 e, 2023 te ise yüzde 35 e ç karmay hedefliyoruz. Demiryolu hatlar n yeniliyoruz Demiryollar ülkemizin 1950 lerden 2003 e kadar geçen dönemde kan kaybetti i bir aland. AK PARTi iktidar ihmal edilen, 100 y ld r bak m yap lmayan demiryolu hatlar n yenileyerek ifle bafllad. Ayr ca yap lan ba lant hatlar yla sanayi bölgeleri ve lojistik merkezlerini ana hatta, oradan da limanlara ulaflt rarak kombine tafl ma sistemini kurduk.

25 Yük tafl mac l nda rekor Demiryolu ile tafl mac l kta parça tafl mac l k yap l yordu. Bu hem zaman kayb hem de yanl fll klara sebep oluyordu. AK PARTi iktidar ile bafllayan blok yük tafl mac l nda hem süre azald hem de yük miktar artt. Dört y lda yük tafl mac l yüzde 30 artarak 14 milyon tondan 20 milyon tona ç kt. 150 y ll k demiryolu tarihinde bu bir rekordur. 100 y ll k rüya: Marmaray Tarihi 100 y l öncesine dayanan Marmaray projesinin temelini Baflbakan m z Say n Recep Tayyip Erdo an n özel gayretleriyle att k ve ilk tüp tüneli denize indirdik. Bu proje birçok ilki içinde bar nd racak. Denizin alt ndan iki k tay birlefltiriyor, denizin 60 metre derininden yap lmas yla dünya rekorunu k r yor ve pekyolu nun iki k ta aras ndan kesintisiz ba lant s n sa l yor. Ayr ca stanbul un toplu ulafl m na saatte 150 bin kifli tafl mas yla büyük katk lar olacak bir proje. Ayr ca proje kapsam nda yap lan kaz lar ve arkeolojik çal flmalarla stanbul un tarihi ve kültürel zenginli ini de ortaya ç kar yor. Türkiye, Marmaray a 2010 y l nda kavuflacak. Egeray-Baflkentray-Raybüs ktidar m z n bafllatt büyük flehirleri yak n flehirlere ba lama projeleri de büyük bir h zla sürüyor. Ankara y K r kkale ve Yozgat a banliyö hatt yla ulaflt racak Baflkentray, zmir de Alia a dan Menderes e yine banliyo hatt yla ulafl m sa layacak Egeray ve Adana-Mersin aras nda hizmet verecek Raybüs projelerinin çal flmalar devam ediyor. H zl tren ça n biz bafllatt k Türkiye de h zl tren ça n da AK PARTi iktidar bafllatt ten beri konuflulan h zl tren sevdas AK PARTi iktidar yla gerçe e dönüfltü. H zl tren iflletmecili ini bafllatan dünyada 8, Avrupa da 6. ülkeyiz. Ankara-Eskiflehir hatt nda deneme sürüfllerini de bafllatt m z h zl trenin ikinci etab olan Eskiflehir-Köseköy ve üçüncü etab olan Köseköy-Gebze hatlar n n çal flmalar bu y l içinde bafllayacak. Halkal -Edirne hatt na da önümüzdeki süreçte bafllayaca m z projede Ankara-Konya aras n n hizmete girmesiyle 10 saatten fazla süren yolculuk 1 saat 15 dakikaya inecek. H zl tren fabrikas kuruluyor H zl tren setlerini ülkemizde yapmak için bir çal flma bafllatt k. Sakarya da kurulmakta olan fabrika bu sene içerisinde imalata bafllayacak. Böylece hem kendi ihtiyac m z olan tren setlerini kendi kaynaklar m zdan sa layaca z hem de çevremizdeki ülkelerin ihtiyac na cevap verece iz. Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi Bizim iktidar m zla bafllayan Kars- Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi hem ekonomik hem de stratejik aç dan büyük önem tafl yor. Böylece Avrupa, Türkiye üzerinden Uzak Do u ya ulafl m imkan sa layacak. Projeyle ülkemiz enerji koridoru olmas n n yan nda uluslararas ulafl m koridoru olma yolunda emin ad mlarla ilerliyor. RO-LA treni T r ve kamyon gibi büyük boyutlu karayolu yük tafl ma araçlar n tafl mas için RO-LA trenini hizmete soktuk. Çevreci bir tafl mac l k olan RO-LA ile daha k sa sürede ulafl m ve s n r geçifllerinde rahatl k sa lan yor. Demiryollar n yurt d fl na açt k Göreve geldi imizde yurt d fl na sefer k s tl yd. Biz demiryollar n n yurt d fl na aç l m n sa lad k. fiu anda yurt d fl na ayda bin tarifeli tren seferi yap l yor. Yap sal dönüflümü bafllatt k Demiryollar nda yap sal dönüflümün çal flmalar n tamamlad k. Bu kapsamda iflletmecilik ve altyap y birbirinden ay r yoruz. Böylece iflletmecilik daha verimli yap l r hale gelecek. 23

26 Havac l kta uçufla geçtik AK PARTi iktidar yla Türk insan uçman n zevkine vard. Biz uçakla seyahat kültürünü tabana yayd k ve hiç uça a binmeyen vatandafllar m z uçakla seyahat eder hale geldi. Bunun için baz ilave vergileri kald rd k ve THY d fl ndaki flirketlere tarifeli yurt içi tafl mac - l k yapabilme imkan verdik y l nda yurt içinde uçan vatandafl - m z n say s 8.6 milyon iken, 2006 sonunda bu rakam 29 milyona ç kt. Toplam yolcu say s ise 2003 bafl nda 33 milyon iken, 2006 sonunda 62 milyona ç kt. Bilet fiyatlar nda yüzde 200 düflüfl oldu. Halk m z art k dörtte bir oran nda ucuz fiyatlarla uçuyor. zand rd k. Antalya, Mu la-dalaman, zmir-adnan Menderes, Ankara-Esenbo a havaalanlar n bu flekilde yapt rarak önemli bir baflar ya imza att k. Tüm bu baflar - lar ehil insanlarla çal flarak, paray iyi yöneterek elde edildi. THY büyüyor Biz özel flirketlerin önünü açarken baz lar 75 y ll k THY yi yok edecek gibi elefltiriler yöneltti. Ancak THY, bu rekabet ortam nda filosunu büyüttü, tafl malar n art rd, mali durumunu düzeltti. Sonuçta THY de di er flirketler de kazand. Ama her fleyden önemlisi vatandafl m z kazand. Gemicilikte 2013 hedefimiz ise dünya dördüncülü ü. Ayr ca yat imalat ndaki kaliteli çal flmalarla Türkiye dünyada adeta bir marka oldu. ÖTV yi kald rd k Denizcili imizin en önemli sorunu yak t pahal l yd. Bu sorunu da AK PARTi iktidar çözdü. ÖTV yi kald rd k ve denizde kullan lan mazotun maliyetini yüzde aras nda ucuzlatt k. Denizde yük ve yolcu tafl mac l yapanlar 2 YTL olan mazotu kurufla alabiliyor. Böylece deniz tafl mac l m z n geliflmesi ve karayollar ndaki yükün hafiflemesini, trafik kazalar n n azalmas n amaçl yoruz. Bu uygulamayla karayolundan denize aktar lan araç miktar 7.5 milyona yükseldi. 24 Uçufl noktalar ço ald Uluslararas otoriteler Türkiye 2015 te 55 milyon yolcuya ulafl r diyorken, biz bu rakam flimdiden yakalad k. Biz göreve geldi imizde 26 ilimize iki noktadan uçufl yaparken, flu anda 6 noktadan 42 ilimize uçufllar yap l yor. Yap-ifllet-devret modelinden büyük kazanç At l havaalanlar n harekete geçirmek de AK PARTi iktidar na nasip oldu. Yap-ifllet-devret modeliyle k sa zamanda yapt rd m z havaalanlar ndan ülkemiz büyük bir kazanç elde etti. Buralar hem paras z yapt k, hem de kiraya vererek kamuya önemli bir gelir ka- Denizcilikte sessiz devrim yapt k Adeta bir sessiz devrim yapt - m z denizcilikte Türkiye, alt n ça- n yafl yor. Tersanelerimiz 2015 e kadar dolu, yeni gemi siparifli alam yoruz. Ülkemizde 37 tane tam ölçekli tersane varken, bu say y 120 ye ç kard k. Bunlar büyük bir istihdam alan sa l yor. Bu baflar bizi gemi inflaat nda dünyada 23. s radan 8. s raya yükseltti. Ayr ca bir seferde yap lan gemilerin ölçe i de büyüdü. 18 bin tondan büyük gemi yapamazken, flimdi 170 bin tonluk gemi yap yoruz. Önceden gemilerini d flar da yapt ran armatörlerimizin tersanelerimizde flu anda 5 milyon tonluk siparifli var. Amatör denizcilik art yor AK PARTi iktidar denizlerimizle milletimizi buluflturdu. Amatör denizcili i teflvik eden yasalar biz ç kartt k ve bu say da müthifl bir art fl oldu. Türkiye de tekne sahibi olmak imtiyazl bir fley olarak görülüyor. Bu yanl fl anlay fl da yine biz ortadan kald raca z. Önümüzdeki dönemde bu amaçla tekne ve küçük kay klar n üzerindeki vergileri kald rmay hedefliyoruz. Uluslararas tafl malarda sicili kötü olan bir Türkiye yi, iflinin ehli kiflilerle çal flarak, kara listeden ak listeye geçirdik.

27 Yeni limanlar yapt k Yap-ifllet-devret modeliyle limanlar m z n kapasitelerini ve say lar - n art rd k. Güllük, Kepez limanlar n ; Didim, Yal kavak, Turgut Reis, zmir S ac k, Kafl, Mersin, Alanya yat limanlar n bu flekilde yaparak hem yatlar n yat turizminden daha fazla para almas n sa lad k hem de ülkemize ciddi bir turizm geliri sa lam fl olduk. Ayr ca liman ücretlerini yüzde 50 düflürerek tafl mada çok önemli bir art fl sa lad k. Böylece parasal bazda yüzde 30, yük baz nda yüzde 40 n üzerinde art fl yafland. E er iflin içinden gelmez, sahay tan mazsan z çözüm üretemezsiniz. flte AK PARTi iktidar n n en önemli fark bu. flin içinden gelen, çözümün ne oldu unu bilen insanlar ifl bafl nda. Sorunu olanlar n, sorunlar n dinleyen, sosyal sorumlulu a sahip, vatandafl n derdiyle dertlenen bir iktidar var. Karayollar nda büyük ifller yapt k Karayollar n n yönetimi, idari yap lanmas, tafl mac l, altyap lar - n n iyilefltirilmesi konular nda da çok önemli icraatlar gerçeklefltirdik. Örne in, stanbul a ikinci tüp geçit, Karadeniz otoyoluyla ba lanacak üçüncü köprü, Göcek ve Bolu tünelleri, Karadeniz Sahil Yolu, bölünmüfl yollar, çevre yollar bu alandaki önemli projelerdir. Tüm bunlar n yan nda karayolu tafl ma sistemini kurallara ba lad k ve karmafl k yap ya bir düzen getirdik. H zl internet dönemini bafllatt k AK PARTi iktidar biliflimde adeta patika yollardan otoyollar dönemini bafllatt. Türkiye bu dönemde dünyada 56. s radan 48. s raya yükseldi. Bizden önce internette çevirmeli sistem vard, biz geldik ADSL genifl bant h zl internet dönemini bafllatt k te internet kullan c say s 6 milyon iken, flu anda 20 milyona ulaflt. Bu da AK PARTi iktidar n n bir ilkidir. Cep telefonu kullan c say s da 23 milyondan 54 milyona ulaflt. PTTBank lar Türkiye nin en ücra köflesine kadar ulaflan PTTBank lar vatandafl - m za ekonomik ve süratli bir hizmet sunuyor. Otomasyona aç k 3100 civar nda PTT iflyerinin kar 20 kat artarak 200 milyon YTL ye yükseldi. Ayda 2 milyon ifllemden 18 milyon ifllem yapar hale gelen ve 105 de iflik ifllem hizmeti sunan PTT nin iflbirli i yapt kurum say s da 6 dan 89 a ç kt. Uydu teknolojisi Türkiye de y llard r konuflulan, ancak yap lamayan say sal yay na AK PARTi iktidar nda geçildi. Telekominikasyon sektöründe serbestleflmeyi sa lad k ve Türk Telekom u pazar n içine soktuk y l na kadar uydu politikam - z belirledik. Bu kapsamda Türksat 3A uydusunun sipariflini verdik, yap l yor. Daha sonraki süreçte kendi ülkemizde yapaca z. Gençlerimizi destekleyece iz nternetteki zararl yay nlardan toplumumuzu korumak için düzenleme yapt k, flu anda Genel Kurul da. Ayn zamanda biliflimde yaz l m ve donan m için yeni bir teflvik kanununun haz rl klar tamamland. Böylece bu ifllerle u raflan gençlerimizi desteklemifl olaca z. Ayr ca Ar-Ge faaliyetlerine önem veren kurulufllar n çal flt rd klar araflt rmac lar n sigorta primlerinin muhtasarlar n devlet ödeyecek. Küçük genç giriflimcilerimize ilaveten sermaye yarataca z. Türkiye biliflimle kalk nacak, biliflimle geliflecek, biz buna inan yoruz. Ülkemizi bilgi toplumuna dönüfltürmek, insan m z bilgi insan haline getirmek için ne gerekiyorsa yap yoruz. 15 milyar dolarl k özellefltirme AK PARTi iktidar nda gerçekleflen 20 milyar dolarl k özellefltirme rakam n n yaklafl k 15 milyar dolar ulaflt rma alan nda oldu. Küresel sermaye Türkiye ye son dört y lda finans sektöründen sonra en çok ulafl m ve iletiflim alan nda geldi. 25

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN 2007 6 En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe...

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe... Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 44 OCAK 2007 6 Baflbakan Erdo an ABD de Baflbakan Erdo an, ABD de Medeniyetler ttifak Projesi Genifl Kat l ml Genel Kurul Toplant s na kat

Detaylı

TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR

TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR Kamu Net Borç Stoku nun Gayri Safi Milli Has la ya oran 2001 y l nda yüzde 90,5 iken bu oran 2004 y l nda yüzde 63,5 e düflürüldü. Türkiye, bu oranla Maastricht kriteri olan

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008 Ç NDEK LER AK PARTi yedi yafl nda Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz 6 10 14 A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N...

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N... 47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED BU BAfiARI TÜRK YE N N... Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008 editörden Ekonomimiz güçlü, emin ad mlarla yola

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 34 08 K br s ta çözüm için Ya enflasyon düflmeseydi? Türkiye den yeni bir ad m Türkiye, K br s ta kal c bir çözüme kavuflulabilmesi için

Detaylı

editörden Bizim bir derdimiz var

editörden Bizim bir derdimiz var Türkiye Bülteni May s-haziran 2009 editörden Bizim bir derdimiz var Muhalefet partileri gündelik k s r çekiflmelerle avunadursun, AK PARTi iktidar Türkiye yi güçlü gelece ine tafl ma mücadelesini kararl

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008 Ç NDEK LER Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj 6 Baflbakan Erdo an, üç gün süren Bosna Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan ziyaretlerinde Balkanlar

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

bag lant Noktas b1 fiubat 2011 » Emre K nay, di doktorlar ndan NT KAMINI havada ald BINALI YILDIRIM 8 YILDA NELER YAPTI HANGI YOLLARI AÇTI?

bag lant Noktas b1 fiubat 2011 » Emre K nay, di doktorlar ndan NT KAMINI havada ald BINALI YILDIRIM 8 YILDA NELER YAPTI HANGI YOLLARI AÇTI? 13:33 N bag b1 fiubat 2011 S: 25 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr Ulaflt rma ve letiflim Dergisi ULAfiTIRMA BAKANI BINALI YILDIRIM 8 YILDA NELER YAPTI HANGI YOLLARI AÇTI?» Emre K nay, di doktorlar

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor ED TÖRDEN Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili AK PARTi iktidar n n bafl ndan bu yana yap - lanlar sadece bafll klar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor ODTÜ Yolu flubat sonunda aç l yor Ankara Büyükflehir Belediyesi nce yapt r lan ODTÜ Yolu flubat ay sonunda hizmete aç l yor. Eskiflehir Yolu ile Anadolu Bulvar n Konya Yoluna ba layacak bir k sm ODTÜ arazisinden

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Baflbakan Erdo an n grup konuflmas 6 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n TBMM de yapt grup konuflmas... 14 20 38 44 K br s ta Baflbakan n yeni

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 26 Milletvekili DOLANDIRILDI HABER 18 DE 4 EYLÜL 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Bozk rda

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı