T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü.. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü.. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA"

Transkript

1 T.C... SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca kurularak Türk Medeni Kanunu ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Muhasebesinin, Tekdüzen Hesap Planına ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun kayıt nizamı ile ilgili hükümlerine uygun olarak yürütülmesi, uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması maksadı ile 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3/(c) maddesi uyarınca aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur: sayılı Vakıflar Kanununun 31 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlenen, tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliğinin 50/(1) inci maddesinde, vakıfların muhasebe kayıtlarını Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanan Vakıflar Tekdüzen Hesap Planına uygun olarak tutmaları gerektiği ifadesine yer verilmiştir. Bu çerçevede, fon bütçesinden SYD Vakıflarına sosyal yardım programı ile proje uygulamaları kapsamında aktarılan kaynak ve bu kaynaktan yapılan harcamaların, muhasebenin temel kavram ve ilkelerine uygun olarak işbu Genel Yazı ekinde gönderilen ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mutabık kalınan SYD Vakfı Tekdüzen Hesap Planı çerçevesinde kanuni defterlere kaydı yapılarak izlenmesi gerekmektedir. 2. nce Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayımlanan Vakıf Tekdüzen Hesap Planı esas alınarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yürüttüğü sosyal yardım faaliyetlerine uygun olarak geliştirilen Hesap Çerçevesi hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğünden görüş talep edilmiş; zikredilen Genel Müdürlüğün tarihli ve /61 sayılı cevabi yazısında, vakıfların muhasebe kayıtlarını kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan Hesap Planına uygun olarak tutmaları gerektiği, 7/(B) seçeneği yerine 63 Kodlu Hesapların kullanılması; geri dönüşümlü projeler kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan kaynağın 336/436 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabında izlenmesinin yerinde olacağı; ihtiyaç duyulduğunda 633 Amaca Yönelik Giderler Hesabına alt hesaplar açılmasında sakınca olmadığı yönünde görüş bildirilmiştir. 3. SYD Vakıflarınca, sosyal yardım faaliyetlerinden doğan iş ve işlemlerin tarihinden itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Tekdüzen Hesap Planı esas alınarak kanuni defterlerde izlenilmesi gerekmektedir. Akay Caddesi No:6 Bakanlıklar ANKARA Telefon Numarası : Elektronik Ağ : Bilgi için: Zeki AYTEKİN Telefon : Faks Numarası : e-posta :

2 T-C- 3.1 SYD Vakıfları, Tekdüzen Hesap Planında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce belirlenen alt detay hesap kodlarının altında vakıf harcamalarının takibini yapabilmeleri için tali hesaplar açabilmeleri mümkündür. 4. Vakıf muhasebesinin, muhasebenin gerekmektedir. dönemsellik ilkesine riayet edilerek yürütülmesi 5. Muhasebe kayıtlarının, muhasebe defterine 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 219/(a) maddesi uyarınca azami l O (on) gün içerisinde işlenmesi gerekmektedir. 6. Türk Ticaret Kanununun 70 inci maddesi hükmü gereğince yevmiye maddelerinde, madde sıra numarası, tarih, borçlu hesap, alacaklı hesap, meblağ, her kaydın dayandığı vesikaların nev'i ve varsa tarih ve numaralarının yer alması gerekmektedir. 7. Vakıflarca yevmiye defterinde yapılan yanlışlıklar, 213 sayılı Kanun'un 217 nci maddesine göre ancak, muhasebe kaidelerine göre düzeltilebilir. 7.1 Diğer defter ve kayıtlarda rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak, yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veyahut ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. 7.2 Defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz bir hale getirmek kanunen yasaktır. 8. Vakfın cari harcamalarının, Vakıf Hesap Planının 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabına; Vakıfça sosyal yardım programları kapsamında yapılan harcamalarının ise 633 Amaca Yönelik Giderler Hesabına kaydedilerek izlenilmesi gerekir. 9. Vakıflar nezdinde yürütülen dönüşümlü projeler (KASDEP ve Gelir Getirici Projeler) ile dönüşümsüz proje uygulamalarının muhasebesi, usul ve esasları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce belirlenmiş "Proje Muhasebe Kitapçığında" yer alan kayıt örnekleri esas alınarak yürütülecektir. Bahse konu Kitapçık ve hesap planına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü web sitesinden ( ) erişilebilir. 10. Vakıflarca kasada 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari brüt ücretin iki katından fazla nakit bulundurulmayacaktır. Bu tutar, asgari ücret artış oranı dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenecektir. 11. Vakıf Tek Vadesiz Mevduat Hesabı bir havuz hesabı niteliğindedir. Dolayısıyla, alt detay hesaplarına kayıt yapılmadan kaynağın vakfa aktartılması amacı ile kaynaktan harcama sonrası kalan tutarın tespiti mümkün değildir. Bu nedenle, fon bütçesinden çeşitli sosyal yardım programlarının finansmanı için bu hesaba aktarılan kaynağın muhasebeleştirilebilmesi için

3 T>c - aktarma maksadına uygun banka hesabının alt detayında amaca özgülenen program için açılmış hesaplara kaydedilmesi gerekir Mali Durum Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurulabilmesi ancak, fondan aktarılan kaynağın işbu Genel Yazının 11 inci maddesinde belirlenen usule göre alt detay hesap kayıtlarına dikkatli şekilde işlenmesi ile mümkündür Vakıflarca banka ödeme emri talimat yazılarının bankaya gönderilmesinden/kişilere tesliminden itibaren hesaptan nakit çıkışı yapılana kadarki işlemlerin 103 Verilen Çek ve Gönderme Emirleri Hesabına kaydedilmesi gerekir. Bankaca talimat yazısına istinaden ödeme işlemi gerçekleştiği zaman 103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri Hesabı kapatılacaktır. Kapatma işlemine ilişkin mahsup fişi ekine banka dekontu/hesap ekstrelerinin eklenmesi, her ay sonu itibariyle de banka hesap bakiyesi ile kanuni defterlerdeki banka hesap bakiyesindeki mutabakatın sağlanması, dönem sonlarında ise her bir hesap bakiyesinin ilgili bankalardan alınacak yazılı bilgiler ile teyit edilmesi gerekmektedir Muhasebe kayıtlarında banka hesap numaralarına yer verilmesi gerekir. 12. Muhtaç vatandaşlara ayni olarak teslim edilmek üzere satın alınan veya bağış yoluyla temin edilen malzeme ve emtianın, (giyecek, sağlık, gıda, barınma, eğitim, kömür v.b.) satın alımlarda fatura bedeli üzerinden muhasebeleştirilmesi; bağışlamalarda ise fatura vb. vesikası varsa bu bedel üzerinden, vesikası yoksa tespit edilecek rayiç bedelleri üzerinden 157 Diğer Stoklar Hesabının ilgili alt hesabına kaydı yapılarak vakıf muhasebesinde izlenilmesi gerekir Muhtaç vatandaşlara bahse konu mal ve malzemelerden yardım yapıldıkça da teslimi yapılan ayni yardım tutarlarının 157 Diğer Stoklar Hesabından tenzili yapılarak giderleştirilecektir. 13. Vakıfça vadeli mal alımları için yapılan avans ödemeleri, uzun vadeli olmayacağından 159 Verilen Sipariş Avansları Hesabına kaydedilecektir. 14. Kullanımı gelecek ay veya aylarda gerçekleşecek olan vakıf giderlerine ilişkin peşin ödemeler, gider hesaplarında değil 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabında izlenecek, kullanım süreçlerinde ilgili giderler hesabına aktarılacaktır. 15. Vakıf personeline vakıf faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin takibi için verilen avanslar 195 İş Avansları, ücretlerine mahsuben verilen avanslar ise 196 Personel Avansları Hesabında izlenecektir. 16. Vakfın aktifinde kayıtlı olup, bilanço değeri hala aktife alındığı tarihteki değer olarak görülen gayrimenkullerin değerlerinin, Vergi Usul Kanunundaki değerleme hükümlerine göre değerlenerek gerçek değerlerine yükseltilmesi sağlanacaktır.

4 16.1 Mülkiyet sorunu bulunan ve cins tashihi yapılmamış vakıf gayrimenkulleri üzerindeki problemlerin 2010 faaliyet yılının sonuna kadar çözümlenmesi gerekmektedir Muhasebe kayıtlarına alınmayan vakıf gayrimenkullerinin ise aynı süre içerisinde, 213 sayılı Kanundaki değerlemeye ilişkin hükümler dikkate alınarak, muhasebe kayıtlarına gerçek değerlerinin yansıtılması gerekmektedir. 17. Vakıf faaliyetlerinde kullanılan ve vakıf adına ilgili sicile tescil edilen her türlü aracın 254 Taşıtlar Hesabında izlenmesi gerekir. 18. Vakıf faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro malzemesi, mobilya ve tefrişat, 255 Demirbaşlar Hesabında takip edilecektir. 19. Ekonomik ömrünü tamamladığı teknik raporla tespit edilen ve satılamayacağı anlaşılan taşınır mallar Mütevelli Heyeti Kararına istinaden mukayyet değerleri üzerinden 659 Diğer Gider ve Zararlar Hesabına kaydı yapılarak itfa edilecektir. 20. Ekonomik ömrünü doldurmamış ancak, vakıf faaliyetinde kullanılması düşünülmeyen taşınmazlar, 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabında takip edilecektir Bu hesaba kaydı yapılan eşyanın satışı, Mütevelli Heyeti Kararına istinaden mümkün olup, varsa birikmiş amortismanlar dikkate alınarak kayıtlı değeri ile satış değeri arasındaki fark olumsuz ise 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına, olumlu ise 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabına kaydedilecektir sayılı Kanun hükümlerine göre muhasebe tekniğinde amortisman ayırma işlemi, taşınmaz bedelinin bir defada gider yazılması suretiyle vergi matrahının aşağıya çekilmesinin önüne geçilmesi için getirilmiş bir otokontrol sistemidir. Vakıflar, kurumlar vergisine tabi olmadığından dolayı amortismana tabi iktisadi kıymetleri için aşınma payı ayırmalarına gerek bulunmamaktadır. 22. Vakıf ihalelerine iştirak eden firmalardan alınıp da bir yıl içinde iade veya mahsup edilmesi kararlaştırılan teminatlar, 326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına kaydedilecektir. 23. Vakfın mükellef veya sorumlu sıfatıyla ödemesi gereken vergi, resim ve harçların 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabında izlenmesi gerekir Vakıflar, fatura ve fatura yerine geçen belgeleri düzenleme zorunluluğu bulunmayan kişilere yapacağı ödemelerde, 213 sayılı kanunun 234 üncü maddesine istinaden gider pusulası kullanacaklar ve ödemelerini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde belirtilen oranlarda gelir vergisi kesintisine tabi tutmak suretiyle gerçekleştirecekler ve yaptıkları bu kesintiyi, ilgili vergi dairesine süresi içerisinde beyan edip ödeyecektir.

5 T -c 24. Personel ücret tahakkuklarında 335 Personele Borçlar, 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar ve 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesapları çalıştırılacaktır Personele yapılan bilumum ödemelerde mevzuat değişikliği dikkate alınarak kesilen gelir vergisi, damga vergisi ve SGK kesintileri ilgili SGK/Vergi Dairelerine kanuni müddet zarfında beyan edilerek ödenmesi sağlanacaktır Personele ödenen geçici görev yollukları, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda belirtilen oranda damga vergisine tabi tutulmak suretiyle ödenecek ve yapılan kesinti ilgili vergi dairesine ödenecektir S.G.K. kesinti ödemeleri ile vergi ödemelerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi, banka dekontları ve muhtasar beyanname ile alındı makbuzlarının muhasebe fişlerine eklenmesi gerekmektedir Personele "Hastalık Raporu" için rapor süresince ücret ödenmemesi; personelin, raporlu olduğu günler için Sosyal Güvenlik Kurumundan geçici işgöremezlik ödeneği almalarının gerektiği yönünde bilgilendirilmeleri gerekmektedir Vakıflar, 3294 sayılı Kanunun 9/(c) maddesine göre damga vergisinden muaf olmaları nedeniyle sözleşme, fatura, muhtasar beyanname ile sigorta prim bildirgeleri vb. düzenlemeler için damga vergisi hesaplaması ve ödemesi yapmayacaklardır Vakıfta istihdam olunan personele ödenen asgari geçim indirimi tutarı, ödemeye müteakiben verilecek muhtasar beyannamede hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. 25. Gelir İdaresi Başkanlığının tarih ve sayılı Özelgesinde de belirtildiği üzere, SYD Vakıflarına yapılacak kira ödemelerinden, 193 sayılı Kanunun 94/(b) maddesi hükmü uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır SYD Vakıflarınca mülk sahibi kişilere yapılacak gayrimenkul kira ödemelerinde ise anılan Kanun maddesi hükmü uyarınca tevkifat yapılacaktır Gelir İdaresi Başkanlığının tarih ve sayılı Özelgesine göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, kamu tüzel kişiliğine haiz kurum sayılmamalarından dolayı yaptıkları ihalelerle ilgili kararlar için damga vergisi hesaplanmayacaktır. 26. Vakıf personeli için kıdem tazminatı ayrılıp ayrılmayacağı konusuna ilişkin olarak tarih ve 84/7750 sayılı Genel Yazımızın (16) ncı maddesinde yer alan açıklamalar geçerlidir. 27. Vakıfça peşin tahsil edilen bir yıllık dönemle ilgili olan gelirler, 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına kaydedilecektir.

6 28. Vakfın, iktisadi işletmelerine taahhüt ettiği sermaye, 133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar (İktisadi İşletmelerden Alacaklar) Hesabı ile 433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabında (İktisadi İşletmelere Borçlar) izlenecektir. 29. Vakıf gelirleri, 602 Diğer Gelirler Hesabı ile 603 Bağış ve Yardımlar Hesabında takip edilecektir Fon bütçesinden aktarılan kaynak, aktarma amacına uygun bir şekilde alt detay hesaplarına da kaydı yapılarak 602 Diğer Gelirler Hesabında izlenecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile THK'dan alınan paylar da bu hesapta gösterilecektir Bağış ve yardımda bulunan kişinin hukuki statüsü dikkate alınarak alt detay hesaplarda tahsil edilen bağışlar, 603 Bağış ve Yardımlar Hesabına alınacaktır. 30. Dönem sonunda Mütevelli Heyet kararına istinaden vakıf bünyesinde oluşturulacak bir komisyon vasıtasıyla vakfın kasası, stokları, menkul kıymetleri sayılarak mutabakat sağlanacaktır Sayım ve değerleme sonucu bulunan fiili tutar, ilgili hesap bakiyesinden az ise farkı 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına; çok ise farkı 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına kaydedilecektir Eğer noksanlığın sebebi komisyonca bulunamaz ise noksanlık sorumlusundan tazmin edilmelidir. Tazmin edilecek bir sorumlunun olmaması halinde ise noksanlık, 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına aktarılacaktır Fazlalığın nedeni de bu Komisyonca araştırılmalı ve bulunan nedene göre hesap kapatılmalıdır. Nedeni bulunamaz ise bekleme süresi sonunda fazlalık, 671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hesabına aktarılacaktır Stok sayım fazlaları da ilgili stok hesabına borç, 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına alacak kaydı yapılmalı, nedeni bulunamayan fazlalık 671 nolu hesaba aktarılarak kapatılmalıdır. 31. Vadelendirme işleminin sonlarında vakıf lehine tahakkuk eden faizlerin, vergi sonrası tutarları 642 Faiz Gelirleri Hesabına kaydedilmeli, bankaca ödenecek vergi kesintileri gelir-gider farkının tespitinde dikkate alınmamalıdır. 32. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebirde, dönem başında açılış kayıtları, dönem sonunda kapanış kayıtları yapılmalıdır. Bu kayıtlar için de muhasebe fişi düzenlenmelidir. 33. Vakıf muhasebesinde harcamalar doğrudan ilgili gider hesaplarına aktarıldığından dönem sonunda yansıtma işlemlerinin yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

7 T.C. B.02. l.syd.0.06, /5 nolu Genelgenin 2 inci maddesindeki Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığı ifadesi Proje Değerlendirme ve İzleme Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. 35. Dönem sonunda kesin mizana göre yapılan kapanış kayıtları esas alınarak hazırlanması gereken "Mali Tabloların" Tek Düzen Hesap Planı ilkeleri ile muhasebe tekniğine uygun olarak düzenlenmesinden, iç denetim raporları ile birlikte Mütevelli Heyetçe ibra edilip onaylanmasından sonra arşivlenerek denetime hazır hale getirilmesinden vakıf başkanları ve vakıf müdürleri bizzat sorumludur. 36. Denetime tabi muhasebe evrakını oluşturan mahsup, tahsil veya tediye üsleriyle ekleri yevmiye kayıtlarına paralel bir şekilde klasörlenerek arşivlenmelidir. Bu çerçevede, vakıfların mali işlemlerinde hesap verilebilirliğin sağlanabilmesi için işbu Genel Yazıda yer verilen usul ve esaslara azami ölçüde riayet edilecektir. Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. EKLER: 1. Proje Muhasebe Kitapçığı 2. SYD Vakıfları Tek Düzen Hesap Planı DAĞITIM: Gereği: Tüm Vakıflar [TV] Bilgi: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI(Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı) VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı)

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. CEVDETİYE Sulama Birliğinin Kasım Dönemi olağan meclis toplantısı için, günü saat 10:00 de, birlik meclis toplantı salonunda, birlik başkanı Mustafa AYDIN başkanlığında,

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ 29.04.2006 tarih ve 26153 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmılştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KANO FEDERASYONU BÜTÇE, HARCAMA VE MUHASEBE TALİMATI (1)

KANO FEDERASYONU BÜTÇE, HARCAMA VE MUHASEBE TALİMATI (1) KANO FEDERASYONU BÜTÇE, HARCAMA VE MUHASEBE TALİMATI (1) Karar Tarihi : 14/04/2007 Karar No : 3 KANO FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Bu Talimat, Kano Federasyonu

Detaylı

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Amaç T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, AKSU ORTA Sulama Birliği

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 25/06/2013 Sayı : 62030549-125[30-2012/367]-918 Konu : Yurt dışından alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 8 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 8 Amaç... 8 Kapsam... 8 Dayanak... 8 Tanımlar... 8 Yevmiye

Detaylı

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İÇINDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 11 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 11 Amaç... 11 Kapsam... 11 Tanımlar... 11 Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com Murat ATAMER Serbest Muhasebeci Mali Müşavir murat.atamer@atamerac.com MUĞLA

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007

Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007 Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER VE MUHASEBE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER VE MUHASEBE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER VE MUHASEBE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29450 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1 Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi 1 2 1) 100 Kasa Hesabının kullanılmaması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 49. madde: Bu hesap, muhasebe birimleri veznelerince

Detaylı

DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR

DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR Erkan KARAARSLAN Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörü DEVLET MUHASEBESİ UYGULANMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR Kamuda bütün uygulamaların Anayasadan

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75 31 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26743 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14 Evrak Tarih ve Sayısı: 26/05/2015-8635 İÇİNDEKİLER AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ... 3 Genel Hükümler... 3 Amaç...3 Kapsam

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 1 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Binicilik Federasyonu'nun, bütçe ve muhasebe işlemlerinin

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavramlar

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavramlar TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavramlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu uygulama yönetmeliğinin amacı, Toprak Mahsulleri

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Aralık 2014 A. MURAT YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Sayfa 1 ÖNSÖZ Meslek mensupları olarak oldukça hareketli ve mesleki anlamda

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 11/04/2014 Sayı : 62030549-125[6-2012/56]-864 Konu : Tahsil edilemeyen hasılata

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2013 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU& A. MURAT YILDIZ- YMM 1 ÖNSÖZ: Meslek mensupları olarak oldukça hareketli

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 29/09/2014 Sayı : 62030549-120[81-2013/267]-2301 Konu : Kollektif şirketin anonim

Detaylı