KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI"

Transkript

1 KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI ADI SOYADI :. :. T. C. KİMLİK NO :. İMZA :. GENEL AÇIKLAMA 1. Adınızı, Soyadınızı ve T.C.Kimlik Numaranızı yukarıdaki ilgili alanlara yazarak imzalayınız. 2. Tek oturumda yapılacak Sertifika Sınavı, 4 ayrı bölümden oluşmaktadır. 3. Sınavda toplam 100 soru sorulmaktadır. 4. Toplam süre 150 dakikadır. 5. Test kitapçığındaki her sorunun sadece bir doğru yanıtı vardır. 6. Sınavın değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır ve yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen seçeneği işaretleyip boş soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. Ankara, 22 Mart 2014

2 1

3 BİRİNCİ BÖLÜM KURUMSAL YÖNETİM, RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL 1- Aşağıdakilerden hangileri kurumsal yönetimin önemini ortaya çıkaran durumlardan olabilir? I. Finansal krizler II. Büyük şirketlerde yaşanan skandallar III. Küreselleşme IV. Şirket yönetimindeki profesyonelleşme V. Şirketlerin halka açılması a) I ve II b) I, II ve III c) I, II ve IV d) I, II, III ve IV e) I, II, III, IV ve V 2- Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimin amaçlarından değildir? a) Şirketlerin mal varlığının kötüye kullanımını önlemek b) Şirketlerin pay sahiplerinin haklarının korunmasına yardım etmek c) Şirketlerin iç denetim mekanizmalarını kurmak d) Şirketlerin sermaye piyasalarına erişimini kolaylaştırmak e) Şirketlerin riskleri daha iyi yönetebilmesine yardımcı olmak 3- Kurumsal yönetimin genel kabul görmüş olarak nitelendirilebilecek temel ilkeleri aşağıdakilerden hangileridir? a) Sorumluluk, şeffaflık, tarafsızlık, hesap verebilirlik b) Şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik, adillik c) Sorumluluk, adillik, tutarlılık, kamuyu aydınlatma d) Şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk, adillik e) Sorumluluk, adillik, önemlilik, tarafsızlık 4- Aşağıdakilerden hangisi kurumsal risk yönetimi yaklaşımında riske cevap verme yöntemlerinden biri değildir? a) Riskten kaçınma b) Riski üstlenme c) Riski kontrol etme d) Riski devretme/paylaşma e) Riski belirleme 2

4 5- Aşağıdakilerden hangisi tespit edici kontrollere örnektir? a) Kurum içindeki süreçlerdeki mevcut işleyişi ve kontrol adımlarını yansıtan güncel yazılı prosedürler mevcuttur. b) Satın alma yetki limitleri belirlenmiş ve sisteme tanımlanmıştır. c) Ay sonlarında banka kayıtları ile muhasebe kayıtları arasında düzenli olarak mutabakat yapılır. d) Süreç içinde bir işi başından sonuna kadar bir kişinin yürütmesini önleyici şekilde, görevler farklı personel arasında ayrıştırılmıştır. e) Personel bordroları ödeme yapılmadan önce yönetici tarafından incelenir ve onaylanır. 6- Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol örneklerinden biri değildir? a) Politika ve prosedürler b) Personel eğitimi c) İşlem hacmindeki artış d) Yetki limitleri e) Mutabakatlar 7- Aşağıdakilerden hangisi dış faktörlerden kaynaklanan bir risk unsurudur? a) Yeni personel b) Yeni ürün çıkarma c) Suiistimale açıklık d) Sektöre özgü mevzuat e) Yeni Satış Müdürü 8- Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımında risklerin belirlenmesi aşamasından sonra hangi aşama gelmektedir? a) Strateji belirleme b) Riskleri değerlendirme c) Risklere cevap verme d) Raporlama e) Riskleri izleme 9- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) İç denetim birimi, riskler karşısında alınan aksiyonları değerlendirir. b) Riskin üstlenilmesi durumunda risk yönetim tarafından kabul edilir, riske maruziyet düzeyini azaltmaya yönelik aksiyon alınmaz. c) İç denetim birimi, yönetimin yerine aksiyonları uygulamaya alır. d) Maddi varlıkların çalınması, kaybolması veya zarar görmesi nedeniyle uğranabilecek potansiyel kayıp riskin finansal etkisine bir örnektir. e) İç denetim birimi, risk yönetimi sürecine güvence verir. 10- Aşağıdaki gruplardan hangisinde tüm iç kontrol modellerinin temelini oluşturan başlıklar doğru eşleştirilmiştir? a) Operasyonlar Verimlilik Riskler b) Riskler Varlıklar - Yetkinlikler c) Kurum hedefleri Riskler Kontrol faaliyetleri d) Kurum hedefleri Fırsatlar Tehditler e) Kontrol Ortamı Risk Değerlendirme İzleme 3

5 11- İç kontrol sistemine ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? a) İç kontrol, sadece finans bölümünün işidir. b) İç kontrol, kurumların mali hizmetlerini yürüten birimler tarafından yapılması gereken bir iştir. c) İç kontrol, yazılı prosedürlerle başlar. d) İç kontrol, güçlü bir iç kontrol ortamıyla başlar. e) İç kontrol, iç denetçiler tarafından yapılması gereken bir iştir. 12- İç kontroller mutlak güvence değil, makul güvence sağlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün etkililiğini sınırlayan sebeplerden biri değildir? a) Bilgi teknolojilerindeki sürekli değişim b) Fayda-Maliyet analizi c) Çalışanların değer yargıları ve yaklaşımı d) Çalışanların kontrolleri etkin uygulamaması e) Yönetimin kontrolleri göz ardı etmesi 13- İç kontrollerin operasyonel etkinliğinin değerlendirilmesi sırasında kullanılabilecek test metotlarından hangisi iç denetçinin ilk seçimi olmalıdır? a) Yeniden icra b) Belge inceleme c) Gözlem d) Görüşme e) İlgili kontrole göre karar verilmelidir 14- Satın alma faaliyetlerine ilişkin olarak, satın alma sorumlusunun minimum üç tedarikçiden teklif alması koşulu: a) Bir otomatik kontrol örneğidir. b) Bir yumuşak kontrol örneğidir. c) Bir tespit edici kontrolü örneğidir. d) Bir kontrol örneği değildir. e) Bir önleyici kontrol örneğidir. 15- Aşağıdakilerden hangisi COSO modelinin bileşenlerinden biri değildir? a) Risk değerlendirme b) Bilgi iletişim c) Denetim d) İzleme e) Kontrol ortamı 16- Aşağıdakilerden hangisi misyon, organizasyon yapısı ve görevlere ilişkin Kamu İç Kontrol Standardı ile ilgili sorulabilecek sorulardan biri değildir? a) Misyonun tüm personel tarafından bilinmesi ve benimsenmesini sağlayan bir yöntem geliştirilmiş midir? b) Teşkilatlanmaya ilişkin düzenlemeler, hesap verme mekanizmalarını ve raporlama kanallarını içeriyor mu? c) Birimlerde görevli her personel için yazılı görev tanımı var mıdır? d) Hassas görevler yazılı olarak belirlenmiş midir? e) Karar alma ve iş süreçleri çerçevesinde, ilgili mevzuat da dikkate alınmak suretiyle, yetki kullanımlarının envanteri çıkarılmış mıdır? 4

6 17- Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 56 ncı maddesine göre iç kontrolün amaçlarından biri değildir? a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini sağlamak c) Merkezi uyumlaştırma faaliyetlerini yürüterek koordinasyon sağlamak d) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini sağlamak e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak 18- Aşağıdakilerden hangisi riskleri tespit etme yöntemlerinden biri değildir? a) Beyin Fırtınası b) Etki-Olasılık Analizi c) PESTLE Analizi d) Araştırma ve Anketler e) SWOT (GZFT) Analizi 19- Risk yönetimine ilişkin olarak şu değerlendirmeler yapılmaktadır: I. Düşük etki ve yüksek olasılık içeren bir risk için acil durum eylem planı hazırlanmalıdır. II. Risk Yönetimi Strateji Belgesinde idarenin risk iştahı, kilit risklerin kriterleri, kontrol stratejileri gibi hususlara da yer verilir. III. Kurumsal risk yönetimi, iç kontrol sistemi uygulamalarını da kapsayan bir süreçtir. IV. Risk iştahı seviyesi kurumsal olarak belirlenir ve idarenin bütün birimlerinde ve faaliyetlerinde bu seviyeyi aşmamak üzere farklı düzeylerde belirlenebilir. V. Risk iştahı üst yönetim tarafından idarenin amaçlarının belirlenmesi aşamasında kullanılır. Yukarıda yer alan değerlendirmelerden doğru olanlar aşağıdakilerden hangisinde tam olarak yer almaktadır? a) I, III, IV b) II, IV, V c) III, IV, V d) I, II, V e) II, III, IV 20- Kontrol Faaliyetleri Standartları açısından aşağıdaki ifadelerden hangisinde ilgili düzenleme ile standart yanlış olarak eşleştirilmiştir? a) İdarenin yapacağı bir ihaleyi üst yöneticinin ön iznine tabi tutması / Hiyerarşik Kontroller b) İhale Komisyonuna yedek üye belirlenmesi / Faaliyetlerin Sürekliliği c) İdarenin bilgi işlem sistemine giriş için yetkilendirmeler yapılması / Bilgi Sistemleri Kontrolleri d) Yönetici tarafından yapılacak bir faaliyetle ilgili olarak mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevlerinin farklı kişilere verilmesi / Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri e) İdareye alınan bilgisayarların ayniyat yetkilisine teslim edilmesi ve bunun karşılığında Taşınır İşlem Fişi doldurulması / Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi 21- Bilgi güvenliğinin sağlanması aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? a) Veri bütünlüğünün korunması b) Mahremiyet ve gizliliğin korunması c) Yetkisiz erişimin engellenmesi d) Bilgi kalitesinin artırılması e) Sistemin devamlılığının sağlanması 5

7 22- Aşağıdakilerden hangisi İç Kontrol Güvence Beyanı düzenler? a) Müsteşar b) Muhasebe yetkilisi c) Gerçekleştirme görevlisi d) İç denetçiler e) Mali hizmetler uzmanı 23- Kamu iç kontrol sistemine ilişkin sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Birim yöneticileri, birimlerinde iç kontrol sisteminin oluşturulmasından, uygulanmasından ve sürdürülmesinden sorumludurlar. b) Strateji geliştirme birimi kurulmayan idarelerde iç denetim birimleri, iç kontrol sisteminin oluşturulmasından, uygulanmasından ve sürdürülmesinden sorumludurlar. c) Strateji geliştirme birimleri, birimlerin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve güncellenmesi sürecine yönelik koordinasyonu sağlar, rehberlik ve eğitim verir. d) Üst yönetici, idaresinde iç kontrol sisteminin oluşturulmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve gerekli tedbirleri almaktan sorumludur. e) Sayıştay düzenlilik denetimi kapsamında idarenin iç kontrol sistemini değerlendirir. 24- Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay Raporu değildir? a) Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu b) Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu c) Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu d) Genel Uygunluk Bildirimi e) Yargılamaya Esas Rapor 25- Aşağıdaki idarelerden hangisi Sayıştay denetimine tabi değildir? a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü b) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı c) TÜBİTAK d) Kamu Görevlilerinin Oluşturdukları Sendikalar e) Kamu İhale Kurumu 6

8 İKİNCİ BÖLÜM DENETİM YÖNTEMİ VE UYGULAMALARI 1- İç denetimin tanımı incelendiğinde, iç denetim faaliyetinin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde en doğru ifade edilmiştir? a) Danışmanlık, Tarafsızlık, Katma Değer, Planlama b) Güvence, Bağımsızlık, Planlama, Şeffaflık c) Planlama, Sistematiklik, Adillik, Şeffaflık d) Güvenirlilik, Sistematiklik, Bağımsızlık, Tarafsızlık e) Bağımsızlık, Tarafsızlık, Güvence, Danışmanlık 2- Kamu İç Denetim Standartları, aşağıda belirtilen amaçlardan hangisine hizmet etmez? a) Denetime ilişkin temel ilkeleri belirlemek b) İç denetim faaliyetlerine ilişkin bir çerçeve oluşturmak c) Denetim mesleğinin güvenirliliğini artırmak d) Denetimin rolü hakkında ilgili tarafları bilgilendirmek e) Usulsüzlük incelemelerinin nasıl yapılacağı konusunda yöntem belirlemek 3- Aşağıdakilerden hangisi Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları kapsamında sayılan 4 temel ilke den biri değildir? a) Dürüstlük b) Gizlilik c) Çıkar Çatışması d) Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık e) Yetkinlik 4- Aşağıdakilerden hangisi iç denetim faaliyetinin yönetimi kapsamında iç denetim birimi başkanının sorumluluğunda değildir? a) İç denetim plan ve programının uygulanması için gerekli tedbirleri almak. b) İnsan kaynakları planlamasını yaparak üst yöneticiyi insan kaynağı ihtiyacı konusunda bilgilendirmek. c) Kalite güvence değerlendirme raporlarını üst yöneticiye sunmak. d) Denetim bulgularına dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgeleri kaydetmek. e) Denetim sonuçlarının takibini sağlayacak bir sistem oluşturmak. 5- İç Denetim Birimi Başkanına Bilgi Teknolojileri Yönetim Dairesinden teknik uzmanlık gerektiren bir konuda danışmanlık talebi gelmiştir. İç denetim biriminde bu teknik uzmanlığa sahip olan tek iç denetçi bulunmaktadır. Bu iç denetçi ise daha önce Bilgi Teknolojileri Yönetim Dairesinde görev yapan bir mühendistir. İç Denetim Birimi Başkanı danışmanlık talebini karşılamak konusunda nasıl bir tutum izlemelidir? a) Danışmanlık talebini reddetmelidir. Çünkü teknik uzmanlığa sahip olan denetçi daha önce aynı birimde çalıştığı için tarafsızlığını koruyamaz. b) Danışmanlık talebini reddetmelidir. Çünkü iç denetçiler bir yıl geçmeden, daha önce görev yaptıkları birimde danışmanlık yapmamalıdır. Aksi takdirde tarafsızlığın bozulacağı varsayılır. c) Danışmanlık talebini kabul etmelidir. Ancak görevi bir başka denetçiye vermelidir. d) Danışmanlık talebini kabul etmelidir. Teknik uzmanlığa sahip iç denetçi daha önce çalıştığı birimde danışmanlık yapabilir. e) Danışmanlık talebini kabul edip etmeyeceğine üst yönetici ile müzakere ederek karar vermelidir. 7

9 6- Risk esaslı denetim planlamasının temel amacı, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? a) İdarede risk yönetimi süreçlerinin oluşturulması süreçlerine katkı sağlanmasıdır. b) Risklerin tespit edilmesi, uygun aksiyonların alınması ve karar mercilerine raporlanması sürecine etkinlik kazandırılmasıdır. c) Sınırlı denetim kaynaklarının, idarenin en riskli alanlarına yönlendirilmesi ve kilit risklerin yönetilmesine katkı sağlanmasıdır. d) Denetim evreninin kapsamlı ve sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına ve buna paralel olarak denetim alanlarının oluşturulmasına imkân sağlanmasıdır. e) Hesap verme sorumluluğu mekanizmasının işlerliğine katkı sağlanmasıdır. 7- Aşağıdakilerden hangisi, risk esaslı denetim planının hazırlanması aşamalarından birisi değildir? a) Denetim evreninin belirlenmesi b) Kurum/birim tanıma c) Risk kontrol matrisinin hazırlanması d) Denetim stratejisinin belirlenmesi e) Denetim alanlarının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi 8- İç denetim saha çalışmalarında kontrol testleri uygulanırken seçilen örnekler ile ilgili örnekleme hatalarını minimize etmek için uluslararası iç denetim standartlarına göre tavsiye edilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? a) İç denetçinin doğru kontrol testlerini uygulaması b) İç denetçinin uygun iç denetim kaynağını kullanması c) İç denetçinin uygun iç denetim araçlarını kullanması d) İç denetçinin istatistiksel yöntemler kullanması e) İç denetçinin ana kütle ile aynı özelliklere sahip olan örneklem hacmini arttırması 9- Denetim görevi sırasında, bina yapım işlerini değerlendirmekte olan bir iç denetçinin, binalardaki işçilik kalitesinin kötü olduğu şeklindeki tespitini destekleyecek bir fiziki kanıt aşağıdakilerden hangisinde en doğru şekilde ifade edilmiştir? a) Bina kullanıcılarına yönelik yapılmış ve işçilikle ilgili memnuniyetsizlik oranının yüksek olduğunu gösteren anket sonucu. b) İşçilik kalitesinin iyi olmadığı binalara ilişkin iç denetçi tarafından çekilmiş fotoğraflar. c) İşçilik kalitesinin yeterli olmadığına ilişkin geçici kabul komisyonu tutanağında yer alan bilgiler. d) İdare çalışanlarıyla yapılan görüşmelerde işçilik kalitesinin yetersiz olduğunun ifade edilmesi. e) İşçilik kalitesi kötü olduğu halde yüklenici firmaya ödeme yapıldığını ihbar eden bir şikâyet dilekçesi. 8

10 10- Ambarların güvenliğine ilişkin bir denetimde, çalışma kâğıdının sonuç bölümünde; İncelediğimiz ambarların % 30 unda giriş kapılarının kilit sistemlerinin bozuk olduğu görülmüştür. Ayrıca yaptığımız gözlemlerde bu ambarların camlarında, hırsızların içeriye girmesine engel olacak demir parmaklık gibi koruyucu her hangi bir tedbir bulunmadığı da tespit edilmiştir. şeklinde bir ifade yer almaktadır. Buna göre çalışma kâğıdında yer alan bilginin nitelikleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? I. Yerinde fiziksel gözlem yapılması ambarların güvenliğini belirlemek için yeterli bilgi sağlamaktadır. II. Yerinde fiziksel gözlem yapılması ambarların güvenliğini test etmek için uygun bir yöntem olduğundan güvenilirdir. III. İç denetçinin yapmış olduğu gözleme ilişkin kayıt, ambarın güvenliğinin değerlendirmesi çalışmasını desteklediğinden ilgili bir bilgidir. a) Yalnız II b) Yalnız III c) II ve III d) I ve II e) I, II, III 11- Ödeme emri belgelerine yönelik yapılan bir denetime ilişkin bulgu formunda aşağıdaki hususlar yer almaktadır: Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliği nde, mal ve hizmet alımlarında iki yüz elli bin Türk Lirasını aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisinin hiçbir şekilde devredilemeyeceği hükmolunmuştur. Yine aynı Tebliğde harcama yetkilisinin kanuni izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma ve benzeri hallerde görevi başında bulunmaması halinde bu görevin vekâlet verdiği kişi tarafından gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Harcama yetkilisi bu pozisyona yeni atanmıştır ve 2005 yılında yayımlanmış Tebliğden haberdar değildir. Harcama birimince 1 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında iki yüz elli bin Türk Lirasını aşan 23 adet ödeme gerçekleştirildiği, bu ödemelerden 5 adedinin harcama yetkilisi adına vekâlet verdiği kişi tarafından imzalandığı, ancak belgelerin düzenlendiği tarihte harcama yetkilisinin görevinin başında bulunduğu tespit edilmiştir. Yeni harcama yetkilisi göreve başladığında, Mali Hizmetler Birimince harcama yetkililerinin görev ve sorumlulukları hakkında kendisine bilgilendirme yapılmalıdır. Kamu İç Denetim Rehberi dikkate alındığında, söz konusu bulgu formunda aşağıdaki hangi unsura yer verilmemiştir? a) Mevcut Durum b) Kriter c) Neden d) Riskler ve Etkileri e) Öneri 9

11 12- Kamu İç Denetim Rehberine göre sonuçların raporlanması sürecinin iş akışına ilişkin sıralama hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir? I. Denetim Görüşünün Oluşturulması II. Kapanış Toplantısı Yapılması III. Bulguların Resmi Olarak Paylaşılması IV. Denetim Raporunun Hazırlanması V. Denetim Raporunda Yer Alacak Bulgulara Karar Verilmesi a) I-II-III-IV-V b) II-V-I-III-IV c) I-III-II-V-IV d) III-II-V-I-IV e) III-V-IV-II-I 13- Denetim ekibi, gerçekleştirmekte olduğu bir denetimin raporlama aşamasına gelmiş ve kapanış toplantısında elde ettiği bulguları denetlenen birimle paylaşmıştır. Ancak bu toplantıda bir bulgu üzerinde uzlaşma sağlanamamış, birim yöneticilerinin toplantı sonrası gönderdikleri cevapta da bu durum resmi olarak ifade edilmiştir. Denetim ekibi bulgu konusunda kendilerinin haklı olduğunu düşünüyorsa, Kamu İç Denetim Rehberine göre bundan sonra atılması gereken öncelikli adım aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde ifade edilmiştir? a) Her ne kadar kendilerinin haklı olduğunu düşünseler de denetlenen birimle gelecekteki ilişkilerinin bozulmaması için bulguya raporda yer vermemelidirler. b) Uzlaşılamayan bulguya raporda yer verilmemeli ancak faaliyet raporunda bu durum açıklanmalıdır. c) Uzlaşılmayan bulgu hakkında üst yönetici, iç denetim birimi başkanı tarafından bilgilendirilmeli ancak bulgu hiçbir rapora konu edilmemelidir. d) Söz konusu bulgu iç denetim birimi başkanı tarafından üst yöneticiye intikal ettirilmeli, üst yönetici iç denetim ekibinin görüşüne katılıyorsa denetlenen birimden bulguya ilişkin eylem planı alınarak bulgu rapora dahil edilmelidir. e) Söz konusu bulgu iç denetim birimi başkanı tarafından üst yöneticiye intikal ettirilmeli, üst yönetici denetim ekibinin görüşüne katılmasa bile bulgu denetim raporuna dahil edilmeli ve bu süreç detaylı bir şekilde denetim raporunda açıklanmalıdır. 14- Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojileri ortamı altyapı bileşenlerinden birisi değildir? a) İş Uygulamaları b) Bilgi Teknolojileri Organizasyonu c) Veri Tabanı Sistemleri d) İşletim Sistemleri e) İletişim Hatları 15- Aşağıdakilerden hangisi performans denetimi raporunun niteliklerinden değildir? a) Çalışma kâğıtlarının özetine yer vermelidir. b) Kapsamı kolay anlaşılır olmalıdır. c) Belirsizliklere yer vermemelidir. d) Yeterli ve ilgili denetim kanıtına dayanan bilgileri içermelidir. e) Bağımsız, objektif, doğru, tam ve yapıcı olmalıdır. 10

12 16- İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı kapsamında, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı hem iç hem de dış değerlendirmeleri içerir. b) Dış değerlendirmeler en az 5 yılda bir yapılır. c) İç ve dış değerlendirme faaliyetleri, kalite güvence ve geliştirme süreci içerisinde birbirini tamamlayarak, kalitenin güvence altına alınmasına ve geliştirilmesine katkı sağlar. d) Dış değerlendirmeler, bağımsız dış değerlendirme uzmanları tarafından yapılır. e) İç değerlendirmeler, yalnızca iç denetim faaliyetinin performansının sürekli izlenmesi yöntemiyle yerine getirilir. 17- Bir kişi veya kurumun diğer kişi veya kurumların zihninde isteyerek ya da istemeyerek bırakmış olduğu fikir, anlayış ve değerlere ne denir? a) Estetik b) Jest c) Mimik d) İmaj e) Sempati 18- Diğer insanlara verilecek olan olumsuz geribildirimler için hangi yöntem daha sık önerilir? a) Sözel geribildirim b) Yazılı geribildirim c) Olumsuz geribildirim verilmez d) İnternet üzerinden geribildirim e) Telefon üzerinden geribildirim 19- Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacıda bulunması gereken vasıflardan biri değildir? a) Konusuna hâkimdir, titiz bir planlamacıdır, iyi bir gözlemcidir, dinleyicisini tanımaya çalışır, b) Sesini iyi kullanır, heyecanını denetler, kullandığı dili iyi bilir, beden dilini iyi kullanır, özeleştiri yapmaktan çekinmez. c) Gözlemci, dikkatli, araştırmacı, konusunda bilgi birikimine sahip, olgun, mantıki bir akış içinde düşünme yeteneği vardır. d) Dinleyiciyi yakından tanımayı öncelik olarak görmez, konuşma konusu ile ilgili sorumluluk almaz, yalnızca konuşmasına odaklanır. e) Ne söyleyeceğini bilir; kendine, bilgisine ve birikimine olan güvenini karşıya aktarır. 20- Müzakere için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) İki veya daha fazla taraf vardır b) Taraflar arasında çıkar çatışması vardır c) Taraflar genellikle karşılıklı olarak bağımlıdır d) Taraflar anlaşmak yerine, çatışmaya eğilimlidir e) Taraflar müzakerede almaya ve vermeye hazırdır 11

13 21- Toplantı sonrasında yapılacakların sırası aşağıdakilerden hangisidir? I. Alınan kararları mutlaka yazılı hale getir ve katılımcılara duyur. II. Ekibinle organizasyonu değerlendir, eksikliklerin bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri al. III. Alınan kararların uygulanmasını izle. IV. Sonraki toplantıda, bir öncekinin çıktılarını değerlendir. a) I-II-III-IV b) I-III-IV-II c) IV-I-II-III d) IV-II-III-I e) IV-III-I-II 22- Sunumun hafızada kalma oranlarını artırmak için tekniği kullanılmalıdır? a) Okuma b) Resme bakma c) İnteraktif d) Konuşma e) Hız 23- Aşağıdaki kanıtlardan hangileri daha güvenilir olarak kabul edilebilir? a) Denetlenen süreçte rol alan bir kişiyle mülakat yapılarak bilgi edinilmiştir. b) Denetlenen sürece ilişkin mal alım faturasının fotokopisi incelenmiştir. c) Denetlenen birimden istenen bilgileri, birim kendisi hazırlayarak denetim ekibine sunmuştur. d) İç denetçi, ilgili bankadan kendisi bir hesap ekstresi temin etmiştir. e) İç denetçi süreçte rol alan personel için daha önce strateji geliştirme başkanlığı tarafından yapılmış anket sonuçlarından yararlanmıştır. 24- Yapılan denetim testi sonucu çalışma kâğıdında; Seçilen 20 ihale dosyasından 4 tanesinde hata bulunmaktadır. şeklinde bir sonuca varılmıştır. Varılan bu sonuçta eksik bırakılan husus aşağıdakilerden hangisidir? a) Ana kütleye ve hatanın ne olduğuna değinilmemiştir. b) Örneklem sayısı yetersizdir. c) Çalışma kâğıdında test sonucu yazılmaz. Bulgu formunda yazılır. d) Yapılan testin ayrıntısına yer verilmemiştir. e) İhale dosyası örneklem olarak alınamaz yılı İç Denetim Programı kapsamında İç Denetçi (A) kendisine verilen denetim görevinin, aynı kurumda avukat olan ablasının çalıştığı (X) birimiyle doğrudan ilgili olduğunu fark etmiştir. Bu yakınlığı bilen İç Denetim Birimi Başkanı söz konusu göreve en yetkin ve uygun kişinin İç Denetçi (A) olduğunu düşünerek görevlendirmeyi yapmıştır. İç Denetçi (A), bu denetimde objektif olma konusunda tereddütler yaşamaktadır. Bu olayda İç Denetçi (A) nın öncelikle yapması gereken nedir? a) En kısa sürede Tarafsızlık ve Gizlilik Belgesini imzalayarak, belgeyi denetim dosyasında muhafaza eder. b) Başkanın bu yakınlıktan haberdar olduğunu, dolayısıyla bu görevin bilinerek kendisine verildiğini düşünerek görevine devam eder. c) Tarafsızlığını zedeleyeceğini düşündüğü bu durumu yazılı olarak en kısa süre içerisinde İç Denetim Birimi Başkanlığına sunar. d) Denetlenecek (X) birimine yazılı bildirimde bulunarak denetim süresince ablasının başka bir birimde görevlendirmesini sağlar. e) Bu yakınlığı, risklerin sağlıklı belirlenmesinde avantaja dönüştürerek görevine devam etmelidir. 12

14 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE 1- Hataların düzeltilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak anlatılmıştır? a) Fark edildiği dönemde hem de geçmiş dönemin muhasebe kayıtlarında düzeltilir. b) Hata sadece fark edildiği dönemde düzeltilir ve geçmiş dönemler için hiçbir işlem yapılmaz. c) Hata fark edildiği dönemde düzeltilir ve geçmiş dönemin muhasebe kayıtlarında düzeltme yapmadan, sadece geçmiş döneme ait karşılaştırmalı tutarları gösteren tablolardaki tutarlar düzeltilerek yeniden sunulur. d) Hatalar için düzeltme kaydı yapılmaz. e) Hatalar sadece geçmiş dönemlerin muhasebe kayıtlarında düzeltilir ve fark edildiği dönemde düzeltilmez. 2- Kamu idaresi yabancı parayla ifade edilen bir işlem yaptığında bu işlemin ilk muhasebeleştirme sırasındaki kaydı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak anlatılmıştır? a) İşlem kapanış kurundan çevrilir b) İşlem açılış kurundan çevrilir c) İşlem kapanış ve açılış kuru ortalamasından çevrilir d) İşlem, işlem tarihindeki geçerli kur (spot) üzerinden çevrilir e) İşlem ağırlıklı ortalama kur kullanılarak çevrilir 3- Gelirin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) Kamu idaresinin yaptığı iş ve işlemlerdir. b) Kamu idaresinin karşılıklı edindiği varlıklardaki artıştır. c) Kamu idaresinin net varlık/özkaynak kalemini azaltan (istisnaları hariç) işlemlerdir. d) Kamu idaresinin karşılıksız edindiği varlıklarındaki artıştır. e) Kamu idaresinin net varlık/özkaynak kalemini artıran (istisnaları hariç) işlemlerdir. 4- Maddi duran varlıkların değerlemesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) Başlangıçta maliyet bedeliyle ve ilk muhasebeleştirme sonrasında ise maliyet bedeli veya yeniden değerleme yöntemiyle (gerçeğe uygun değer) değerlenir. b) Her zaman sadece gerçeğe uygun değerinden değerlenir. c) Her zaman sadece maliyet bedelinden değerlenir. d) Başlangıçta tahmini bedelinden değerlenir ve sonrasında ise değerleme yapılmaz. e) Başlangıçta ve sonrasında tahmini bedeli üzerinden değerlenir. 5- Kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli dönemlerde raporlaması ve her dönemin sonuçlarını diğerlerinden bağımsız olarak saptaması hangi temel muhasebe kavramıyla anlatılır? a) Belgelendirme b) Önemlilik c) İhtiyatlılık d) Süreklilik e) Dönemsellik 13

15 6- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki hesap gruplarından hangisi dönen varlıklar ana hesap grubu içerisinde yer almaz? a) Ön Ödemeler b) Stoklar c) Ödenek Hesapları d) Kurum Alacakları e) Hazır Değerler 7- Muğla Defterdarlığı malzeme alımı ihalesine katılan (D) Firması, nakit TL geçici teminat tutarını muhasebe birimi veznesine yatırmıştır. Bu işleme ait muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 910-Teminat Mektupları Hesabı Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı b) 910-Teminat Mektupları Hesabı Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı c) 100- Kasa Hesabı Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı d) 100- Kasa Hesabı Teminat Mektupları Hesabı e) 911- Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

16 8- Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici bir hesap değildir? a) Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı b) Banka Hesabı c) Döviz Gönderme Emirleri Hesabı d) Birikmiş Amortismanlar Hesabı e) Takipteki Kurum Alacakları Karşılığı Hesabı 9- Veznedar tarafından veznede bulundurulan fazla para (ihtiyaç dışı nakit), düzenlenen teslimat müzekkeresi ile kurum banka hesabına yatırılmıştır. Veznedarın parayı vezneden alıp bankaya yatırma aşamasındaki (teslimat müzekkeresi düzenleme aşaması) ilk kayıt aşağıdakilerden hangisidir? a) / Kasa Hesabı 102- Banka Hesabı / b) / Banka Hesabı 100- Kasa Hesabı / c) / Diğer Hazır Değerler Hesabı 100- Kasa Hesabı / d) / Diğer Hazır Değerler Hesabı 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı / e) / Kasa Hesabı 108- Diğer Hazır Değerler Hesabı /

17 10- Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir? 105- Döviz Hesabı Gelirler Hesabı a) Döviz mevcudunun değerlemesi sonucu oluşan olumsuz kur farkının muhasebe kaydı b) Kişi malı olarak tahsil edilen dövizin muhasebe kaydı c) Emanet olarak tahsil edilen dövizin muhasebe kaydı d) Döviz cinsinden yapılan mal ve hizmet alımına ait muhasebe kaydı e) Döviz mevcudunun değerlemesi sonucu oluşan olumlu kur farkının muhasebe kaydı 11- Karayolları Genel Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Mart sonu itibariyle TL tutarında kırtasiye malzemesi tüketime sevk edilmiştir. Bu durumunda yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı Gelirler Hesabı b) 630- Giderler Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı c) 630- Giderler Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı d) 600- Gelirler Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı e) Tüketime sevk işlemi için muhasebe birimi tarafından bir işlem yapılmaz. 16

18 12- Tahakkuksuz (tahakkuku tahsiline bağlı) bir bütçe gelirinin ilgili kişi tarafından kurum adına yazılmış çekle tahsil edilmesine ilişkin olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.(-) XXX Gelirler Hesabı XXX Gelir Yansıtma Hesabı XXX Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.- b) 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.(-) XXX Gelirlerden Alacaklar Hesabı XXX Gelir Yansıtma Hesabı XXX Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.- c) 100- Kasa Hesabı XXX Gelirler Hesabı XXX Gelir Yansıtma Hesabı XXX Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.- d) 101- Alınan Çekler Hesabı XXX Gelirler Hesabı XXX Gelir Yansıtma Hesabı XXX Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.- e) 101- Alınan Çekler Hesabı XXX Gelirlerden Alacaklar Hesabı XXX Gelir Yansıtma Hesabı XXX Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.- 17

19 13- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlı değeri TL ve birikmiş amortismanı TL olan taşıtı 2014 yılı içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğüne bağışlamıştır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü muhasebe birimi tarafından yapılacak muhasebe kaydı nasıl olmalıdır? a) 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) Giderler Hesabı Taşıtlar Hesabı b) 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) Giderler Hesabı Taşıtlar Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı c) 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) Giderler Hesabı Taşıtlar Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı d) 630-Giderler Hesabı Taşıtlar Hesabı e) 630-Giderler Hesabı Taşıtlar Hesabı

20 14- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi harcama birimi ambarında yapılan sayımda 45.- TL ilk madde ve malzeme noksanı tespit edilmiştir. Durum tutanakla muhasebe birimine bildirilmiş ve noksanlığın nedeninin araştırıldığı belirtilmiştir. Bu durumunda yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 197- Sayım Noksanları Hesabı Kasa Hesabı 45.- b) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı Sayım Noksanları Hesabı 45.- c) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı 45.- d) 197- Sayım Noksanları Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı 45.- e) 630- Giderler Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı

21 15- Özel bütçeli Karayolları Genel Müdürlüğü ek hizmet binasına TL tutarında elektrik faturası gelmiştir. Muhasebe birimi 5.-TL damga vergisi kesintisi yaptıktan sonra kalan 495.-TL yi TEDAŞ ın banka hesabına göndermiştir. Bu durumunda yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir (Ödenek hesapları ihmal edilmiştir)? a) 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı Gelirler Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı b) 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı c) 630- Giderler Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı d) 630- Giderler Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

22 e) 630- Giderler Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Özel bütçeli idare tarafından kullanılmakta olan ancak muhasebe kayıtlarında olmayan TL değerindeki bilgisayar, düzenlenen taşınır işlem fişinin muhasebe birimine gönderilmesi ile varlık envanteri işlemi yapılarak kayıtlara alınmıştır. Bu işlem ile ilgili olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 255- Demirbaşlar Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı b) 255- Demirbaşlar Hesabı Net Değer Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı c) 255- Demirbaşlar Hesabı Gelirler Hesabı d) 255- Demirbaşlar Hesabı Net Değer Hesabı

23 e) 255- Demirbaşlar Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Turhal Mal Müdürlüğünce, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü harcama yetkilisi mutemedi (M) ye temizlik malzemesi alımında kullanılmak üzere kasadan 500.-TL avans verilmiştir. Avansın verilmesine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 160- İş Avans ve Kredileri Hesabı Kasa Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı b) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı İş Avans ve Kredileri Hesabı c) 161- Personel Avansı Hesabı Kasa Hesabı d) 160- İş Avans ve Kredileri Hesabı Kasa Hesabı e) Herhangi bir kayıt yapılmaz. Avansın mahsubunda işlem yapılır. 22

24 18- İlçe Emniyet Müdürlüğü harcama yetkilisi mutemedi (P) ye kırtasiye malzemesi alımında kullanılmak üzere verilen 800.-TL avansın bir aylık mahsup süresi geçtiği halde mahsup işlemini gerçekleştirmemiştir. Muhasebe birimi tarafından yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) Herhangi bir kayıt yapılmaz. b) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı İş Avans ve Kredileri Hesabı c) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı d) 630- Giderler Hesabı İş Avans ve Kredileri Hesabı e) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı Personel Avansları Hesabı

25 19- Avrupa Birliği Bakanlığı Avukatı Bayan (S) ye aile yardımı ödemesinin yanlış hesaplanması nedeniyle yapılan 40.-TL lik fazla ve yersiz maaş ödemesi ilgili kişi adına alacak takip izleme dosyası açılarak merkez muhasebe birimine bilgi verilmiştir. Muhasebe birimi kişi ile ilgili tahakkuk kaydını yapmıştır. Bayan (S) fazla ödenen tutarı aynı gün içerisinde merkez muhasebe birimi veznesine nakit olarak yatırılmıştır. Borcun kapatılmasına ait nakit yatan tutarın muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 102- Banka Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı 40.- b) 100- Kasa Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı 40.- c) 100- Kasa Hesabı Gelirler Hesabı 40.- d) 102- Banka Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı 40.- e) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı Giderler Hesabı

26 20- Dönem sonunda 6- Faaliyet Hesapları ana grubundaki tüm hesapların bakiyelerinin kapatılması için kullanılan hesap aşağıdakilerden hangisidir? a) Bu hesap devreder ve kapatılması için herhangi bir hesap kullanılmaz, b) Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı, c) Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı, d) Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı, e) Faaliyet Sonuçları Hesabı 21- Kasa sayımı sonucu tespit edilen fazlalığın nedeninin bulunamaması durumunda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 397- Sayım Fazlaları Hesabı 100- Kasa Hesabı b) 397- Sayım Fazlaları Hesabı 500- Net Değer Hesabı c) 397- Sayım Fazlaları Hesabı 100- Kasa Hesabı 805- Gelir Yansıtma Hesabı 800- Bütçe Gelirleri Hesabı d) 100- Kasa Hesabı 397- Sayım Fazlaları Hesabı e) 397- Sayım Fazlaları Hesabı 600- Gelirler Hesabı 805- Gelir Yansıtma Hesabı 800- Bütçe Gelirleri Hesabı 25

27 22- Özel bütçeli Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından bürolarda kullanılmak üzere TL tutarında masa satın alınmıştır. Muhasebe birimi 20.-TL damga vergisi kesintisi yaptıktan sonra kalan TL yi Büro A.Ş nin banka hesabına göndermiştir. Bu durumunda yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir (Ödenek hesapları ihmal edilmiştir)? a) 255- Demirbaşlar Hesabı Gelirler Hesabı Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı b) 255- Demirbaşlar Hesabı Gelirler Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı c) 255- Demirbaşlar Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı d) 255- Demirbaşlar Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

28 e) 255- Demirbaşlar Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Özel bütçeli Türkiye Bilimler Akademisi eğitim salonunda kullanmak amacıyla bir adet Projeksiyon cihazını TL tutarla satın almıştır. Bedeli nakit yetersizliği nedeniyle ödenemeyen bu işleme ait muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir (Ödenek Hesapları ve vergiler ihmal edilmiştir)? a) 255-Demirbaşlar Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı b) 255-Demirbaşlar Hesabı Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı c) 255-Demirbaşlar Hesabı Gelirler Hesabı d) 255-Demirbaşlar Hesabı Net Değer Hesabı

29 e) 255-Demirbaşlar Hesabı Verilen çek ve Gönderme Emirleri Hesabı(-) Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Yukarıdaki muhasebe kaydı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? a) 500.-TL değerinde ihale teminatının gelir kaydedilmesi b) 500.-TL değerinde kişilerden alacağın tahsil edilmesi işlemi c) 500.-TL lik kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarın terkin edilme (silme) işlemi d) 500.-TL lik ilk madde ve malzemenin gelir kaydedilmesi e) 500.-TL lik kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarın emanete alınması işlemi 25- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ne göre aşağıdaki hesaplardan hangisi nazım hesaplar ana hesap grubu içerisinde yer almaz? a) Faaliyet Sonuçları Hesabı b) Teminat Mektupları Hesabı c) Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı d) Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı e) Bütçe Ödenekleri Hesabı 28

30 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MEVZUAT 1- Performans programında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a) Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen performans hedefleri b) Performans hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetler c) Kaynak ihtiyacı d) Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri e) Performans hedefine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmeye yarayan performans göstergeleri 2- Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde, bakanların rol ve sorumluluklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) İdarelerin stratejik planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından sorumludurlar. b) İdarelerin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda her mali yılın ilk ayı içinde kamuoyunu bilgilendirirler. c) Başbakana ve TBMM ye karşı sorumludurlar. d) İdarenin faaliyet sonuçlarını gösteren faaliyet raporunu kamuoyuna açıklarlar. e) İdarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluğuna ilişkin TBMM de yapılan görüşmelere katılırlar. 3- Aşağıdakilerden hangisi çok yıllı bütçelemenin amaçları arasında yer almaz? a) Malî disipline uyma konusunda kamu idarelerini yönlendirmek. b) Hükümet öncelikleri ve kurumsal öncelikler ve hedefler arasında uyumu bütçeler aracılığıyla sağlamak. c) Kurumlara ve uygulayıcılara uzun süreli plan ve program yapma imkânı sağlamak. d) Kamu idarelerinin ilgili mevzuat çerçevesinde stratejik planlarını oluşturmalarına zemin oluşturmak. e) Kamu kaynaklarının tahsis edileceği öncelikli alanları belirlemek ve ilgili kurumlara, kamuoyuna ve piyasalara göstermek. 4- Aşağıdakilerden hangisi bir performans göstergesi türü değildir? a) Süreç göstergesi b) Sonuç göstergesi c) Durum göstergesi d) Kalite göstergesi e) Girdi göstergesi 5- Kalkınma Planları hangi yöntemle onaylanır? a) Bakanlar Kurulu Kararı b) Parlamento Kararı c) Kanun d) Tüzük e) Bakan onayı 29

31 6- Aşağıdakilerden hangisi performans programı ve faaliyet raporu hazırlamakla yükümlü idarelerden değildir? a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri b) Özel bütçeli idareler c) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar d) Sosyal güvenlik kurumları e) Mahalli idareler 7- Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet sonuçlarını gösteren genel faaliyet raporuna ilişkin aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? a) Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır ve Sayıştay a sunulur. b) Sayıştay tarafından hazırlanır ve TBMM ye sunulur. c) Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır ve TBMM ye sunulur. d) Sayıştay tarafından hazırlanır ve Bakanlar Kuruluna sunulur. e) Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır ve Bakanlar Kuruluna sunulur. 8- Harcama yetkililiği ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Harcama yetkilileri idare bütçelerinin kurumsal sınıflandırmasının üçüncü ve/veya dördüncü düzeyi ile belirlenebilir. b) Taşra teşkilatına ait ödenekler Ödenek Gönderme Belgesi ile gönderilir ve ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi gönderilen ödenek türü ve miktarı ile sınırlı olarak harcama yetkilisidir. c) Toplulaştırılmış bütçelerde harcama yetkilileri üst yönetici tarafından belirlenir. d) Teşkilat kanunlarında yer almayan birimlerin ödenekleri Maliye Bakanlığı tarafından gönderilir ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. e) Harcama birimi olarak belirlenmiş bir makama vekâlet eden kişi her hangi bir işleme gerek kalmaksızın harcama yetkilisi sayılır. 9- Bir kamu görevlisinin kamu zararından sorumlu tutulabilmesi için aşağıda sayılan hususlardan hangisine gerek yoktur? a) Mevzuata aykırı karar işlem veya eylem b) Kamu görevlisinin kasıt, kusur veya ihmali c) Kamu kaynağında artışa engel olunması d) İlliyet bağı e) Yönetim sorumluluğu 10- Aşağıda sayılan ihale dokümanlarından hangisi idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığı ihale yetkilisi tarafından onaylanmak kaydıyla, 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına ihale edilmek suretiyle hazırlattırılabilir? a) Teknik şartname b) İhale ilanı c) İdari şartname d) Sözleşme tasarısı e) Geçici Kabul Tutanağı 30

32 11- Mal alımı ihalelerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune istenebilir. b) İhaleye katılımda yeterlik belgesi olarak taahhütname istenebilir. c) Alım konusu malın piyasaya arzı için zorunlu olan izin veya benzeri belgeler, ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenebilir. d) Kısmi teklifte istenecek belgeler işin tamamının yaklaşık maliyeti dikkate alınarak belirlenir. e) Teknik şartnamede, alım konusu malın montajı ve satış sonrası servisi ile yedek parçasının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılabilir. 12- Yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerinde olan bir yemek hizmeti alımı ihalesine ilişkin olarak yeterlik değerlendirmesinde dikkate alınmak üzere aşağıda sayılan belgelerden hangisinin istenmesi zorunlu değildir? a) Adayın veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler b) Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgeler c) Adayın veya isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve hizmet işleri ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler d) Adayın veya isteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler e) Kalite ve standarda ilişkin belgeler sayılı Kamu İhale Kanununun İstisnalar başlıklı 3 üncü maddesine göre yapılan ihalelerde, anılan Kanunun aşağıda sayılan hangi hükümlerinin uygulanması zorunludur? a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ihale usullerini düzenleyen hükümleri. b) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilan usul ve sürelerine ilişkin hükümleri. c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri. d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ihaleye katılımda yeterlik kuralları hükümleri. e) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikâyet başvurusunu düzenleyen hükümleri. 14- İhale dokümanında yer verilecek teknik şartnameler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) İdarelerce veya özel hallerde ihale yoluyla da hazırlatılabilir. b) Belirli marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. c) Teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. d) İhaleye katılmak için gereken yeterlik kriterlerine ilişkin belirleme yapılabilir. e) Teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde veya dengi ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. 15- İtirazen şikâyet başvuruları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Kamu İhale Kurumuna hitaben yazılmış dilekçe olmalıdır. b) Başvuru bedelinin Kamu İhale Kurumu hesaplarına yatırıldığına dair belge olmalıdır. c) Başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgelerin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneği olmalıdır. d) Avukat aracılığıyla yapılan başvurularda vekâletnamelere baro pulu eklenmelidir. e) Ortak girişim adına yapılacak başvuru özel ortak tarafından yapılmalıdır. 31

33 16- Kira ve ecrimisil arasındaki farklara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Ecrimisil geleceğe yöneliktir. b) Kira geleceğe yöneliktir. c) Ecrimisil geçmişe yöneliktir. d) Kirada sözleşme vardır. e) Ecrimisilde sözleşme yoktur. 17- Kamu Konutları Kanunu ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi kamu konutu değildir? a) Özel tahsisli konutlar. b) Görev tahsisli konutlar c) Sıra tahsisli konutlar. d) Hizmet tahsisli konutlar. e) Yönetici Konutları 18- Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları arasında sayılamaz? a) Davranış ve işbirliği b) İsnat ve iftiralara karşı koruma c) Kişilerin uğradıkları zararlar d) Basına bilgi veya demeç verme e) Mal bildirimi sayılı Devlet Memurları Kanuna göre en yüksek Devlet memuru aylığı ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur? a) En yüksek Devlet memuruna ait gösterge ve ek gösterge rakamları toplamının taban aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutardır. b) En yüksek Devlet memuruna ait ek gösterge rakamıyla aylık katsayının çarpımı sonucu bulunan tutardır. c) En yüksek Devlet memuruna ait gösterge ve ek gösterge rakamları toplamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. d) En yüksek Devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler toplamıdır. e) En yüksek Devlet memuruna ait gösterge rakamıyla aylık katsayının çarpımı sonucu bulunan tutardır. 20- Aşağıdakilerden hangisi, bir anayasanın katı bir anayasa olarak sınıflandırılmasında etkili olan ölçütlerden biri değildir? a) Anayasanın değiştirilebilmesi için, olağan kanunların değiştirilmesi için gerekenden daha nitelikli meclis çoğunluklarının aranması. b) Anayasanın değiştirilebilmesi için, zorunlu bir halkoylaması şartının getirilmiş olması. c) Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girebilmesi için Resmi Gazetede yayınlanma şartının getirilmiş olması. d) Anayasanın, olağan yasama meclisi tarafından değil, ama ancak bu görev için özel olarak seçilmiş bir meclis tarafından değiştirilebileceğinin öngörülmesi. e) Anayasada değiştirilemez hükümlerin varlığı. 32

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ 2 İÇERİK SATIN ALMA NEDİR? GENEL ÇERÇEVE SATIN ALMA STRATEJİSİ / PLANI SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ ÖZEL DURUMLAR 3 Satın

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/5 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin idare hesaplarının Sayıştaya verilmesi

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2016 İÇERİK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - - Yürürlük i: SATIN ALMA PROSEDÜRÜ Revizyon i: - Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - - KAPSAM: Tüm Birimler Hazırlayan: Duygu SIDDIKOĞLU Kalite Yönetim Birimi Sabri YILDIZ

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01 GİDRLRİN MUASBLŞTİRİLMSİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimleri ödeneklerine göre ihtiyaçlarına esas olmak üzere harcama yapılması arcama yapılması

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) 25 Şubat 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29990 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI UNVANI : Yüksekokul Müdürü (Harcama Yetkilisi) ADI SOYADI : Prof. Dr. Serap ALSANCAK 5018 Sayılı KMY ve K Kanununun 32.maddesine göre; Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa Ekli E cetvelinin 52 inci maddesinin birinci paragrafındaki; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ ÖZET: Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde kurulur ve yürütülür. Kamu hesapları ise, yönetim ve denetim yetkilileriyle

Detaylı

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE İÇ KONTROL 08-09/09/2006-Kızılcahamam M. Sait ARCAGÖK MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ İ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ü ÜĞÜ SUNUM PLANI Mali yönetim ve kontrol yapısı İç

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü

İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STANDARTLARI Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü Neden İç Kontrol Harcama Yetkilisi Harcama Talimatı - İhale onay

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ DÖNER SERMAYE MUHASEBE YETKİLİSİ Sayfa No ~ 1 ~ İŞİN KISA TANIMI: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde(1)- (1)Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç ve kapsam... 1 Hukukî dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: kamu mali yönetim sistemi Dış denetim ve iç denetim görev alanları Performans denetimi İç denetim ve dış denetim işbirliği alanları Madde 9- Kamu

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 65.01.00-J1 Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsilatının Yapılması 1-Öğrencinin Dilekçesi 2-İlgili Birimin Yazısı 3-Dekont 2 65.01.00-J2 Gelirlerden Red ve İade nin Yapılması 1-İlgili Birimin Yazısı 2-Alacaklının

Detaylı

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 1 / 52 5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Risk esaslı iç denetim yapılması hedeflenmiş

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır. 08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler Taşınır Mal Yönetmeliği Önceki Metin Değişiklik Kapsam

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ 911.MKH.BİT/F01 1 / 10 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama 911.MKH.BİT/F01 2 / 10 Adı sında 1 2 Üniversite bütçesinden yapılacak ödemelerin muhasebeleştirilmesi Bütçe dışı proje ödemelerinin

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org HAKEDİŞ ÖDENMESİ SURETİYLE MADDİ DURAN VARLIK EDİNİLMESİ İŞLEM SÜRECİ Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Bu çalışma bir örnek üzerinden yapılacaktır. Örneğin yapıldığı kamu idaresinde tek bir muhasebe

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç

Detaylı