KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI"

Transkript

1 KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI ADI SOYADI :. :. T. C. KİMLİK NO :. İMZA :. GENEL AÇIKLAMA 1. Adınızı, Soyadınızı ve T.C.Kimlik Numaranızı yukarıdaki ilgili alanlara yazarak imzalayınız. 2. Tek oturumda yapılacak Sertifika Sınavı, 4 ayrı bölümden oluşmaktadır. 3. Sınavda toplam 100 soru sorulmaktadır. 4. Toplam süre 150 dakikadır. 5. Test kitapçığındaki her sorunun sadece bir doğru yanıtı vardır. 6. Sınavın değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır ve yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen seçeneği işaretleyip boş soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. Ankara, 22 Mart 2014

2 1

3 BİRİNCİ BÖLÜM KURUMSAL YÖNETİM, RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL 1- Aşağıdakilerden hangileri kurumsal yönetimin önemini ortaya çıkaran durumlardan olabilir? I. Finansal krizler II. Büyük şirketlerde yaşanan skandallar III. Küreselleşme IV. Şirket yönetimindeki profesyonelleşme V. Şirketlerin halka açılması a) I ve II b) I, II ve III c) I, II ve IV d) I, II, III ve IV e) I, II, III, IV ve V 2- Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimin amaçlarından değildir? a) Şirketlerin mal varlığının kötüye kullanımını önlemek b) Şirketlerin pay sahiplerinin haklarının korunmasına yardım etmek c) Şirketlerin iç denetim mekanizmalarını kurmak d) Şirketlerin sermaye piyasalarına erişimini kolaylaştırmak e) Şirketlerin riskleri daha iyi yönetebilmesine yardımcı olmak 3- Kurumsal yönetimin genel kabul görmüş olarak nitelendirilebilecek temel ilkeleri aşağıdakilerden hangileridir? a) Sorumluluk, şeffaflık, tarafsızlık, hesap verebilirlik b) Şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik, adillik c) Sorumluluk, adillik, tutarlılık, kamuyu aydınlatma d) Şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk, adillik e) Sorumluluk, adillik, önemlilik, tarafsızlık 4- Aşağıdakilerden hangisi kurumsal risk yönetimi yaklaşımında riske cevap verme yöntemlerinden biri değildir? a) Riskten kaçınma b) Riski üstlenme c) Riski kontrol etme d) Riski devretme/paylaşma e) Riski belirleme 2

4 5- Aşağıdakilerden hangisi tespit edici kontrollere örnektir? a) Kurum içindeki süreçlerdeki mevcut işleyişi ve kontrol adımlarını yansıtan güncel yazılı prosedürler mevcuttur. b) Satın alma yetki limitleri belirlenmiş ve sisteme tanımlanmıştır. c) Ay sonlarında banka kayıtları ile muhasebe kayıtları arasında düzenli olarak mutabakat yapılır. d) Süreç içinde bir işi başından sonuna kadar bir kişinin yürütmesini önleyici şekilde, görevler farklı personel arasında ayrıştırılmıştır. e) Personel bordroları ödeme yapılmadan önce yönetici tarafından incelenir ve onaylanır. 6- Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol örneklerinden biri değildir? a) Politika ve prosedürler b) Personel eğitimi c) İşlem hacmindeki artış d) Yetki limitleri e) Mutabakatlar 7- Aşağıdakilerden hangisi dış faktörlerden kaynaklanan bir risk unsurudur? a) Yeni personel b) Yeni ürün çıkarma c) Suiistimale açıklık d) Sektöre özgü mevzuat e) Yeni Satış Müdürü 8- Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımında risklerin belirlenmesi aşamasından sonra hangi aşama gelmektedir? a) Strateji belirleme b) Riskleri değerlendirme c) Risklere cevap verme d) Raporlama e) Riskleri izleme 9- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) İç denetim birimi, riskler karşısında alınan aksiyonları değerlendirir. b) Riskin üstlenilmesi durumunda risk yönetim tarafından kabul edilir, riske maruziyet düzeyini azaltmaya yönelik aksiyon alınmaz. c) İç denetim birimi, yönetimin yerine aksiyonları uygulamaya alır. d) Maddi varlıkların çalınması, kaybolması veya zarar görmesi nedeniyle uğranabilecek potansiyel kayıp riskin finansal etkisine bir örnektir. e) İç denetim birimi, risk yönetimi sürecine güvence verir. 10- Aşağıdaki gruplardan hangisinde tüm iç kontrol modellerinin temelini oluşturan başlıklar doğru eşleştirilmiştir? a) Operasyonlar Verimlilik Riskler b) Riskler Varlıklar - Yetkinlikler c) Kurum hedefleri Riskler Kontrol faaliyetleri d) Kurum hedefleri Fırsatlar Tehditler e) Kontrol Ortamı Risk Değerlendirme İzleme 3

5 11- İç kontrol sistemine ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? a) İç kontrol, sadece finans bölümünün işidir. b) İç kontrol, kurumların mali hizmetlerini yürüten birimler tarafından yapılması gereken bir iştir. c) İç kontrol, yazılı prosedürlerle başlar. d) İç kontrol, güçlü bir iç kontrol ortamıyla başlar. e) İç kontrol, iç denetçiler tarafından yapılması gereken bir iştir. 12- İç kontroller mutlak güvence değil, makul güvence sağlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün etkililiğini sınırlayan sebeplerden biri değildir? a) Bilgi teknolojilerindeki sürekli değişim b) Fayda-Maliyet analizi c) Çalışanların değer yargıları ve yaklaşımı d) Çalışanların kontrolleri etkin uygulamaması e) Yönetimin kontrolleri göz ardı etmesi 13- İç kontrollerin operasyonel etkinliğinin değerlendirilmesi sırasında kullanılabilecek test metotlarından hangisi iç denetçinin ilk seçimi olmalıdır? a) Yeniden icra b) Belge inceleme c) Gözlem d) Görüşme e) İlgili kontrole göre karar verilmelidir 14- Satın alma faaliyetlerine ilişkin olarak, satın alma sorumlusunun minimum üç tedarikçiden teklif alması koşulu: a) Bir otomatik kontrol örneğidir. b) Bir yumuşak kontrol örneğidir. c) Bir tespit edici kontrolü örneğidir. d) Bir kontrol örneği değildir. e) Bir önleyici kontrol örneğidir. 15- Aşağıdakilerden hangisi COSO modelinin bileşenlerinden biri değildir? a) Risk değerlendirme b) Bilgi iletişim c) Denetim d) İzleme e) Kontrol ortamı 16- Aşağıdakilerden hangisi misyon, organizasyon yapısı ve görevlere ilişkin Kamu İç Kontrol Standardı ile ilgili sorulabilecek sorulardan biri değildir? a) Misyonun tüm personel tarafından bilinmesi ve benimsenmesini sağlayan bir yöntem geliştirilmiş midir? b) Teşkilatlanmaya ilişkin düzenlemeler, hesap verme mekanizmalarını ve raporlama kanallarını içeriyor mu? c) Birimlerde görevli her personel için yazılı görev tanımı var mıdır? d) Hassas görevler yazılı olarak belirlenmiş midir? e) Karar alma ve iş süreçleri çerçevesinde, ilgili mevzuat da dikkate alınmak suretiyle, yetki kullanımlarının envanteri çıkarılmış mıdır? 4

6 17- Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 56 ncı maddesine göre iç kontrolün amaçlarından biri değildir? a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini sağlamak c) Merkezi uyumlaştırma faaliyetlerini yürüterek koordinasyon sağlamak d) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini sağlamak e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak 18- Aşağıdakilerden hangisi riskleri tespit etme yöntemlerinden biri değildir? a) Beyin Fırtınası b) Etki-Olasılık Analizi c) PESTLE Analizi d) Araştırma ve Anketler e) SWOT (GZFT) Analizi 19- Risk yönetimine ilişkin olarak şu değerlendirmeler yapılmaktadır: I. Düşük etki ve yüksek olasılık içeren bir risk için acil durum eylem planı hazırlanmalıdır. II. Risk Yönetimi Strateji Belgesinde idarenin risk iştahı, kilit risklerin kriterleri, kontrol stratejileri gibi hususlara da yer verilir. III. Kurumsal risk yönetimi, iç kontrol sistemi uygulamalarını da kapsayan bir süreçtir. IV. Risk iştahı seviyesi kurumsal olarak belirlenir ve idarenin bütün birimlerinde ve faaliyetlerinde bu seviyeyi aşmamak üzere farklı düzeylerde belirlenebilir. V. Risk iştahı üst yönetim tarafından idarenin amaçlarının belirlenmesi aşamasında kullanılır. Yukarıda yer alan değerlendirmelerden doğru olanlar aşağıdakilerden hangisinde tam olarak yer almaktadır? a) I, III, IV b) II, IV, V c) III, IV, V d) I, II, V e) II, III, IV 20- Kontrol Faaliyetleri Standartları açısından aşağıdaki ifadelerden hangisinde ilgili düzenleme ile standart yanlış olarak eşleştirilmiştir? a) İdarenin yapacağı bir ihaleyi üst yöneticinin ön iznine tabi tutması / Hiyerarşik Kontroller b) İhale Komisyonuna yedek üye belirlenmesi / Faaliyetlerin Sürekliliği c) İdarenin bilgi işlem sistemine giriş için yetkilendirmeler yapılması / Bilgi Sistemleri Kontrolleri d) Yönetici tarafından yapılacak bir faaliyetle ilgili olarak mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevlerinin farklı kişilere verilmesi / Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri e) İdareye alınan bilgisayarların ayniyat yetkilisine teslim edilmesi ve bunun karşılığında Taşınır İşlem Fişi doldurulması / Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi 21- Bilgi güvenliğinin sağlanması aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? a) Veri bütünlüğünün korunması b) Mahremiyet ve gizliliğin korunması c) Yetkisiz erişimin engellenmesi d) Bilgi kalitesinin artırılması e) Sistemin devamlılığının sağlanması 5

7 22- Aşağıdakilerden hangisi İç Kontrol Güvence Beyanı düzenler? a) Müsteşar b) Muhasebe yetkilisi c) Gerçekleştirme görevlisi d) İç denetçiler e) Mali hizmetler uzmanı 23- Kamu iç kontrol sistemine ilişkin sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Birim yöneticileri, birimlerinde iç kontrol sisteminin oluşturulmasından, uygulanmasından ve sürdürülmesinden sorumludurlar. b) Strateji geliştirme birimi kurulmayan idarelerde iç denetim birimleri, iç kontrol sisteminin oluşturulmasından, uygulanmasından ve sürdürülmesinden sorumludurlar. c) Strateji geliştirme birimleri, birimlerin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve güncellenmesi sürecine yönelik koordinasyonu sağlar, rehberlik ve eğitim verir. d) Üst yönetici, idaresinde iç kontrol sisteminin oluşturulmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve gerekli tedbirleri almaktan sorumludur. e) Sayıştay düzenlilik denetimi kapsamında idarenin iç kontrol sistemini değerlendirir. 24- Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay Raporu değildir? a) Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu b) Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu c) Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu d) Genel Uygunluk Bildirimi e) Yargılamaya Esas Rapor 25- Aşağıdaki idarelerden hangisi Sayıştay denetimine tabi değildir? a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü b) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı c) TÜBİTAK d) Kamu Görevlilerinin Oluşturdukları Sendikalar e) Kamu İhale Kurumu 6

8 İKİNCİ BÖLÜM DENETİM YÖNTEMİ VE UYGULAMALARI 1- İç denetimin tanımı incelendiğinde, iç denetim faaliyetinin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde en doğru ifade edilmiştir? a) Danışmanlık, Tarafsızlık, Katma Değer, Planlama b) Güvence, Bağımsızlık, Planlama, Şeffaflık c) Planlama, Sistematiklik, Adillik, Şeffaflık d) Güvenirlilik, Sistematiklik, Bağımsızlık, Tarafsızlık e) Bağımsızlık, Tarafsızlık, Güvence, Danışmanlık 2- Kamu İç Denetim Standartları, aşağıda belirtilen amaçlardan hangisine hizmet etmez? a) Denetime ilişkin temel ilkeleri belirlemek b) İç denetim faaliyetlerine ilişkin bir çerçeve oluşturmak c) Denetim mesleğinin güvenirliliğini artırmak d) Denetimin rolü hakkında ilgili tarafları bilgilendirmek e) Usulsüzlük incelemelerinin nasıl yapılacağı konusunda yöntem belirlemek 3- Aşağıdakilerden hangisi Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları kapsamında sayılan 4 temel ilke den biri değildir? a) Dürüstlük b) Gizlilik c) Çıkar Çatışması d) Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık e) Yetkinlik 4- Aşağıdakilerden hangisi iç denetim faaliyetinin yönetimi kapsamında iç denetim birimi başkanının sorumluluğunda değildir? a) İç denetim plan ve programının uygulanması için gerekli tedbirleri almak. b) İnsan kaynakları planlamasını yaparak üst yöneticiyi insan kaynağı ihtiyacı konusunda bilgilendirmek. c) Kalite güvence değerlendirme raporlarını üst yöneticiye sunmak. d) Denetim bulgularına dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgeleri kaydetmek. e) Denetim sonuçlarının takibini sağlayacak bir sistem oluşturmak. 5- İç Denetim Birimi Başkanına Bilgi Teknolojileri Yönetim Dairesinden teknik uzmanlık gerektiren bir konuda danışmanlık talebi gelmiştir. İç denetim biriminde bu teknik uzmanlığa sahip olan tek iç denetçi bulunmaktadır. Bu iç denetçi ise daha önce Bilgi Teknolojileri Yönetim Dairesinde görev yapan bir mühendistir. İç Denetim Birimi Başkanı danışmanlık talebini karşılamak konusunda nasıl bir tutum izlemelidir? a) Danışmanlık talebini reddetmelidir. Çünkü teknik uzmanlığa sahip olan denetçi daha önce aynı birimde çalıştığı için tarafsızlığını koruyamaz. b) Danışmanlık talebini reddetmelidir. Çünkü iç denetçiler bir yıl geçmeden, daha önce görev yaptıkları birimde danışmanlık yapmamalıdır. Aksi takdirde tarafsızlığın bozulacağı varsayılır. c) Danışmanlık talebini kabul etmelidir. Ancak görevi bir başka denetçiye vermelidir. d) Danışmanlık talebini kabul etmelidir. Teknik uzmanlığa sahip iç denetçi daha önce çalıştığı birimde danışmanlık yapabilir. e) Danışmanlık talebini kabul edip etmeyeceğine üst yönetici ile müzakere ederek karar vermelidir. 7

9 6- Risk esaslı denetim planlamasının temel amacı, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? a) İdarede risk yönetimi süreçlerinin oluşturulması süreçlerine katkı sağlanmasıdır. b) Risklerin tespit edilmesi, uygun aksiyonların alınması ve karar mercilerine raporlanması sürecine etkinlik kazandırılmasıdır. c) Sınırlı denetim kaynaklarının, idarenin en riskli alanlarına yönlendirilmesi ve kilit risklerin yönetilmesine katkı sağlanmasıdır. d) Denetim evreninin kapsamlı ve sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına ve buna paralel olarak denetim alanlarının oluşturulmasına imkân sağlanmasıdır. e) Hesap verme sorumluluğu mekanizmasının işlerliğine katkı sağlanmasıdır. 7- Aşağıdakilerden hangisi, risk esaslı denetim planının hazırlanması aşamalarından birisi değildir? a) Denetim evreninin belirlenmesi b) Kurum/birim tanıma c) Risk kontrol matrisinin hazırlanması d) Denetim stratejisinin belirlenmesi e) Denetim alanlarının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi 8- İç denetim saha çalışmalarında kontrol testleri uygulanırken seçilen örnekler ile ilgili örnekleme hatalarını minimize etmek için uluslararası iç denetim standartlarına göre tavsiye edilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? a) İç denetçinin doğru kontrol testlerini uygulaması b) İç denetçinin uygun iç denetim kaynağını kullanması c) İç denetçinin uygun iç denetim araçlarını kullanması d) İç denetçinin istatistiksel yöntemler kullanması e) İç denetçinin ana kütle ile aynı özelliklere sahip olan örneklem hacmini arttırması 9- Denetim görevi sırasında, bina yapım işlerini değerlendirmekte olan bir iç denetçinin, binalardaki işçilik kalitesinin kötü olduğu şeklindeki tespitini destekleyecek bir fiziki kanıt aşağıdakilerden hangisinde en doğru şekilde ifade edilmiştir? a) Bina kullanıcılarına yönelik yapılmış ve işçilikle ilgili memnuniyetsizlik oranının yüksek olduğunu gösteren anket sonucu. b) İşçilik kalitesinin iyi olmadığı binalara ilişkin iç denetçi tarafından çekilmiş fotoğraflar. c) İşçilik kalitesinin yeterli olmadığına ilişkin geçici kabul komisyonu tutanağında yer alan bilgiler. d) İdare çalışanlarıyla yapılan görüşmelerde işçilik kalitesinin yetersiz olduğunun ifade edilmesi. e) İşçilik kalitesi kötü olduğu halde yüklenici firmaya ödeme yapıldığını ihbar eden bir şikâyet dilekçesi. 8

10 10- Ambarların güvenliğine ilişkin bir denetimde, çalışma kâğıdının sonuç bölümünde; İncelediğimiz ambarların % 30 unda giriş kapılarının kilit sistemlerinin bozuk olduğu görülmüştür. Ayrıca yaptığımız gözlemlerde bu ambarların camlarında, hırsızların içeriye girmesine engel olacak demir parmaklık gibi koruyucu her hangi bir tedbir bulunmadığı da tespit edilmiştir. şeklinde bir ifade yer almaktadır. Buna göre çalışma kâğıdında yer alan bilginin nitelikleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? I. Yerinde fiziksel gözlem yapılması ambarların güvenliğini belirlemek için yeterli bilgi sağlamaktadır. II. Yerinde fiziksel gözlem yapılması ambarların güvenliğini test etmek için uygun bir yöntem olduğundan güvenilirdir. III. İç denetçinin yapmış olduğu gözleme ilişkin kayıt, ambarın güvenliğinin değerlendirmesi çalışmasını desteklediğinden ilgili bir bilgidir. a) Yalnız II b) Yalnız III c) II ve III d) I ve II e) I, II, III 11- Ödeme emri belgelerine yönelik yapılan bir denetime ilişkin bulgu formunda aşağıdaki hususlar yer almaktadır: Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliği nde, mal ve hizmet alımlarında iki yüz elli bin Türk Lirasını aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisinin hiçbir şekilde devredilemeyeceği hükmolunmuştur. Yine aynı Tebliğde harcama yetkilisinin kanuni izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma ve benzeri hallerde görevi başında bulunmaması halinde bu görevin vekâlet verdiği kişi tarafından gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Harcama yetkilisi bu pozisyona yeni atanmıştır ve 2005 yılında yayımlanmış Tebliğden haberdar değildir. Harcama birimince 1 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında iki yüz elli bin Türk Lirasını aşan 23 adet ödeme gerçekleştirildiği, bu ödemelerden 5 adedinin harcama yetkilisi adına vekâlet verdiği kişi tarafından imzalandığı, ancak belgelerin düzenlendiği tarihte harcama yetkilisinin görevinin başında bulunduğu tespit edilmiştir. Yeni harcama yetkilisi göreve başladığında, Mali Hizmetler Birimince harcama yetkililerinin görev ve sorumlulukları hakkında kendisine bilgilendirme yapılmalıdır. Kamu İç Denetim Rehberi dikkate alındığında, söz konusu bulgu formunda aşağıdaki hangi unsura yer verilmemiştir? a) Mevcut Durum b) Kriter c) Neden d) Riskler ve Etkileri e) Öneri 9

11 12- Kamu İç Denetim Rehberine göre sonuçların raporlanması sürecinin iş akışına ilişkin sıralama hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir? I. Denetim Görüşünün Oluşturulması II. Kapanış Toplantısı Yapılması III. Bulguların Resmi Olarak Paylaşılması IV. Denetim Raporunun Hazırlanması V. Denetim Raporunda Yer Alacak Bulgulara Karar Verilmesi a) I-II-III-IV-V b) II-V-I-III-IV c) I-III-II-V-IV d) III-II-V-I-IV e) III-V-IV-II-I 13- Denetim ekibi, gerçekleştirmekte olduğu bir denetimin raporlama aşamasına gelmiş ve kapanış toplantısında elde ettiği bulguları denetlenen birimle paylaşmıştır. Ancak bu toplantıda bir bulgu üzerinde uzlaşma sağlanamamış, birim yöneticilerinin toplantı sonrası gönderdikleri cevapta da bu durum resmi olarak ifade edilmiştir. Denetim ekibi bulgu konusunda kendilerinin haklı olduğunu düşünüyorsa, Kamu İç Denetim Rehberine göre bundan sonra atılması gereken öncelikli adım aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde ifade edilmiştir? a) Her ne kadar kendilerinin haklı olduğunu düşünseler de denetlenen birimle gelecekteki ilişkilerinin bozulmaması için bulguya raporda yer vermemelidirler. b) Uzlaşılamayan bulguya raporda yer verilmemeli ancak faaliyet raporunda bu durum açıklanmalıdır. c) Uzlaşılmayan bulgu hakkında üst yönetici, iç denetim birimi başkanı tarafından bilgilendirilmeli ancak bulgu hiçbir rapora konu edilmemelidir. d) Söz konusu bulgu iç denetim birimi başkanı tarafından üst yöneticiye intikal ettirilmeli, üst yönetici iç denetim ekibinin görüşüne katılıyorsa denetlenen birimden bulguya ilişkin eylem planı alınarak bulgu rapora dahil edilmelidir. e) Söz konusu bulgu iç denetim birimi başkanı tarafından üst yöneticiye intikal ettirilmeli, üst yönetici denetim ekibinin görüşüne katılmasa bile bulgu denetim raporuna dahil edilmeli ve bu süreç detaylı bir şekilde denetim raporunda açıklanmalıdır. 14- Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojileri ortamı altyapı bileşenlerinden birisi değildir? a) İş Uygulamaları b) Bilgi Teknolojileri Organizasyonu c) Veri Tabanı Sistemleri d) İşletim Sistemleri e) İletişim Hatları 15- Aşağıdakilerden hangisi performans denetimi raporunun niteliklerinden değildir? a) Çalışma kâğıtlarının özetine yer vermelidir. b) Kapsamı kolay anlaşılır olmalıdır. c) Belirsizliklere yer vermemelidir. d) Yeterli ve ilgili denetim kanıtına dayanan bilgileri içermelidir. e) Bağımsız, objektif, doğru, tam ve yapıcı olmalıdır. 10

12 16- İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı kapsamında, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı hem iç hem de dış değerlendirmeleri içerir. b) Dış değerlendirmeler en az 5 yılda bir yapılır. c) İç ve dış değerlendirme faaliyetleri, kalite güvence ve geliştirme süreci içerisinde birbirini tamamlayarak, kalitenin güvence altına alınmasına ve geliştirilmesine katkı sağlar. d) Dış değerlendirmeler, bağımsız dış değerlendirme uzmanları tarafından yapılır. e) İç değerlendirmeler, yalnızca iç denetim faaliyetinin performansının sürekli izlenmesi yöntemiyle yerine getirilir. 17- Bir kişi veya kurumun diğer kişi veya kurumların zihninde isteyerek ya da istemeyerek bırakmış olduğu fikir, anlayış ve değerlere ne denir? a) Estetik b) Jest c) Mimik d) İmaj e) Sempati 18- Diğer insanlara verilecek olan olumsuz geribildirimler için hangi yöntem daha sık önerilir? a) Sözel geribildirim b) Yazılı geribildirim c) Olumsuz geribildirim verilmez d) İnternet üzerinden geribildirim e) Telefon üzerinden geribildirim 19- Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacıda bulunması gereken vasıflardan biri değildir? a) Konusuna hâkimdir, titiz bir planlamacıdır, iyi bir gözlemcidir, dinleyicisini tanımaya çalışır, b) Sesini iyi kullanır, heyecanını denetler, kullandığı dili iyi bilir, beden dilini iyi kullanır, özeleştiri yapmaktan çekinmez. c) Gözlemci, dikkatli, araştırmacı, konusunda bilgi birikimine sahip, olgun, mantıki bir akış içinde düşünme yeteneği vardır. d) Dinleyiciyi yakından tanımayı öncelik olarak görmez, konuşma konusu ile ilgili sorumluluk almaz, yalnızca konuşmasına odaklanır. e) Ne söyleyeceğini bilir; kendine, bilgisine ve birikimine olan güvenini karşıya aktarır. 20- Müzakere için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) İki veya daha fazla taraf vardır b) Taraflar arasında çıkar çatışması vardır c) Taraflar genellikle karşılıklı olarak bağımlıdır d) Taraflar anlaşmak yerine, çatışmaya eğilimlidir e) Taraflar müzakerede almaya ve vermeye hazırdır 11

13 21- Toplantı sonrasında yapılacakların sırası aşağıdakilerden hangisidir? I. Alınan kararları mutlaka yazılı hale getir ve katılımcılara duyur. II. Ekibinle organizasyonu değerlendir, eksikliklerin bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri al. III. Alınan kararların uygulanmasını izle. IV. Sonraki toplantıda, bir öncekinin çıktılarını değerlendir. a) I-II-III-IV b) I-III-IV-II c) IV-I-II-III d) IV-II-III-I e) IV-III-I-II 22- Sunumun hafızada kalma oranlarını artırmak için tekniği kullanılmalıdır? a) Okuma b) Resme bakma c) İnteraktif d) Konuşma e) Hız 23- Aşağıdaki kanıtlardan hangileri daha güvenilir olarak kabul edilebilir? a) Denetlenen süreçte rol alan bir kişiyle mülakat yapılarak bilgi edinilmiştir. b) Denetlenen sürece ilişkin mal alım faturasının fotokopisi incelenmiştir. c) Denetlenen birimden istenen bilgileri, birim kendisi hazırlayarak denetim ekibine sunmuştur. d) İç denetçi, ilgili bankadan kendisi bir hesap ekstresi temin etmiştir. e) İç denetçi süreçte rol alan personel için daha önce strateji geliştirme başkanlığı tarafından yapılmış anket sonuçlarından yararlanmıştır. 24- Yapılan denetim testi sonucu çalışma kâğıdında; Seçilen 20 ihale dosyasından 4 tanesinde hata bulunmaktadır. şeklinde bir sonuca varılmıştır. Varılan bu sonuçta eksik bırakılan husus aşağıdakilerden hangisidir? a) Ana kütleye ve hatanın ne olduğuna değinilmemiştir. b) Örneklem sayısı yetersizdir. c) Çalışma kâğıdında test sonucu yazılmaz. Bulgu formunda yazılır. d) Yapılan testin ayrıntısına yer verilmemiştir. e) İhale dosyası örneklem olarak alınamaz yılı İç Denetim Programı kapsamında İç Denetçi (A) kendisine verilen denetim görevinin, aynı kurumda avukat olan ablasının çalıştığı (X) birimiyle doğrudan ilgili olduğunu fark etmiştir. Bu yakınlığı bilen İç Denetim Birimi Başkanı söz konusu göreve en yetkin ve uygun kişinin İç Denetçi (A) olduğunu düşünerek görevlendirmeyi yapmıştır. İç Denetçi (A), bu denetimde objektif olma konusunda tereddütler yaşamaktadır. Bu olayda İç Denetçi (A) nın öncelikle yapması gereken nedir? a) En kısa sürede Tarafsızlık ve Gizlilik Belgesini imzalayarak, belgeyi denetim dosyasında muhafaza eder. b) Başkanın bu yakınlıktan haberdar olduğunu, dolayısıyla bu görevin bilinerek kendisine verildiğini düşünerek görevine devam eder. c) Tarafsızlığını zedeleyeceğini düşündüğü bu durumu yazılı olarak en kısa süre içerisinde İç Denetim Birimi Başkanlığına sunar. d) Denetlenecek (X) birimine yazılı bildirimde bulunarak denetim süresince ablasının başka bir birimde görevlendirmesini sağlar. e) Bu yakınlığı, risklerin sağlıklı belirlenmesinde avantaja dönüştürerek görevine devam etmelidir. 12

14 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE 1- Hataların düzeltilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak anlatılmıştır? a) Fark edildiği dönemde hem de geçmiş dönemin muhasebe kayıtlarında düzeltilir. b) Hata sadece fark edildiği dönemde düzeltilir ve geçmiş dönemler için hiçbir işlem yapılmaz. c) Hata fark edildiği dönemde düzeltilir ve geçmiş dönemin muhasebe kayıtlarında düzeltme yapmadan, sadece geçmiş döneme ait karşılaştırmalı tutarları gösteren tablolardaki tutarlar düzeltilerek yeniden sunulur. d) Hatalar için düzeltme kaydı yapılmaz. e) Hatalar sadece geçmiş dönemlerin muhasebe kayıtlarında düzeltilir ve fark edildiği dönemde düzeltilmez. 2- Kamu idaresi yabancı parayla ifade edilen bir işlem yaptığında bu işlemin ilk muhasebeleştirme sırasındaki kaydı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak anlatılmıştır? a) İşlem kapanış kurundan çevrilir b) İşlem açılış kurundan çevrilir c) İşlem kapanış ve açılış kuru ortalamasından çevrilir d) İşlem, işlem tarihindeki geçerli kur (spot) üzerinden çevrilir e) İşlem ağırlıklı ortalama kur kullanılarak çevrilir 3- Gelirin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) Kamu idaresinin yaptığı iş ve işlemlerdir. b) Kamu idaresinin karşılıklı edindiği varlıklardaki artıştır. c) Kamu idaresinin net varlık/özkaynak kalemini azaltan (istisnaları hariç) işlemlerdir. d) Kamu idaresinin karşılıksız edindiği varlıklarındaki artıştır. e) Kamu idaresinin net varlık/özkaynak kalemini artıran (istisnaları hariç) işlemlerdir. 4- Maddi duran varlıkların değerlemesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) Başlangıçta maliyet bedeliyle ve ilk muhasebeleştirme sonrasında ise maliyet bedeli veya yeniden değerleme yöntemiyle (gerçeğe uygun değer) değerlenir. b) Her zaman sadece gerçeğe uygun değerinden değerlenir. c) Her zaman sadece maliyet bedelinden değerlenir. d) Başlangıçta tahmini bedelinden değerlenir ve sonrasında ise değerleme yapılmaz. e) Başlangıçta ve sonrasında tahmini bedeli üzerinden değerlenir. 5- Kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli dönemlerde raporlaması ve her dönemin sonuçlarını diğerlerinden bağımsız olarak saptaması hangi temel muhasebe kavramıyla anlatılır? a) Belgelendirme b) Önemlilik c) İhtiyatlılık d) Süreklilik e) Dönemsellik 13

15 6- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki hesap gruplarından hangisi dönen varlıklar ana hesap grubu içerisinde yer almaz? a) Ön Ödemeler b) Stoklar c) Ödenek Hesapları d) Kurum Alacakları e) Hazır Değerler 7- Muğla Defterdarlığı malzeme alımı ihalesine katılan (D) Firması, nakit TL geçici teminat tutarını muhasebe birimi veznesine yatırmıştır. Bu işleme ait muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 910-Teminat Mektupları Hesabı Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı b) 910-Teminat Mektupları Hesabı Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı c) 100- Kasa Hesabı Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı d) 100- Kasa Hesabı Teminat Mektupları Hesabı e) 911- Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

16 8- Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici bir hesap değildir? a) Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı b) Banka Hesabı c) Döviz Gönderme Emirleri Hesabı d) Birikmiş Amortismanlar Hesabı e) Takipteki Kurum Alacakları Karşılığı Hesabı 9- Veznedar tarafından veznede bulundurulan fazla para (ihtiyaç dışı nakit), düzenlenen teslimat müzekkeresi ile kurum banka hesabına yatırılmıştır. Veznedarın parayı vezneden alıp bankaya yatırma aşamasındaki (teslimat müzekkeresi düzenleme aşaması) ilk kayıt aşağıdakilerden hangisidir? a) / Kasa Hesabı 102- Banka Hesabı / b) / Banka Hesabı 100- Kasa Hesabı / c) / Diğer Hazır Değerler Hesabı 100- Kasa Hesabı / d) / Diğer Hazır Değerler Hesabı 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı / e) / Kasa Hesabı 108- Diğer Hazır Değerler Hesabı /

17 10- Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir? 105- Döviz Hesabı Gelirler Hesabı a) Döviz mevcudunun değerlemesi sonucu oluşan olumsuz kur farkının muhasebe kaydı b) Kişi malı olarak tahsil edilen dövizin muhasebe kaydı c) Emanet olarak tahsil edilen dövizin muhasebe kaydı d) Döviz cinsinden yapılan mal ve hizmet alımına ait muhasebe kaydı e) Döviz mevcudunun değerlemesi sonucu oluşan olumlu kur farkının muhasebe kaydı 11- Karayolları Genel Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Mart sonu itibariyle TL tutarında kırtasiye malzemesi tüketime sevk edilmiştir. Bu durumunda yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı Gelirler Hesabı b) 630- Giderler Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı c) 630- Giderler Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı d) 600- Gelirler Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı e) Tüketime sevk işlemi için muhasebe birimi tarafından bir işlem yapılmaz. 16

18 12- Tahakkuksuz (tahakkuku tahsiline bağlı) bir bütçe gelirinin ilgili kişi tarafından kurum adına yazılmış çekle tahsil edilmesine ilişkin olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.(-) XXX Gelirler Hesabı XXX Gelir Yansıtma Hesabı XXX Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.- b) 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.(-) XXX Gelirlerden Alacaklar Hesabı XXX Gelir Yansıtma Hesabı XXX Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.- c) 100- Kasa Hesabı XXX Gelirler Hesabı XXX Gelir Yansıtma Hesabı XXX Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.- d) 101- Alınan Çekler Hesabı XXX Gelirler Hesabı XXX Gelir Yansıtma Hesabı XXX Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.- e) 101- Alınan Çekler Hesabı XXX Gelirlerden Alacaklar Hesabı XXX Gelir Yansıtma Hesabı XXX Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.- 17

19 13- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlı değeri TL ve birikmiş amortismanı TL olan taşıtı 2014 yılı içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğüne bağışlamıştır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü muhasebe birimi tarafından yapılacak muhasebe kaydı nasıl olmalıdır? a) 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) Giderler Hesabı Taşıtlar Hesabı b) 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) Giderler Hesabı Taşıtlar Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı c) 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) Giderler Hesabı Taşıtlar Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı d) 630-Giderler Hesabı Taşıtlar Hesabı e) 630-Giderler Hesabı Taşıtlar Hesabı

20 14- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi harcama birimi ambarında yapılan sayımda 45.- TL ilk madde ve malzeme noksanı tespit edilmiştir. Durum tutanakla muhasebe birimine bildirilmiş ve noksanlığın nedeninin araştırıldığı belirtilmiştir. Bu durumunda yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 197- Sayım Noksanları Hesabı Kasa Hesabı 45.- b) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı Sayım Noksanları Hesabı 45.- c) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı 45.- d) 197- Sayım Noksanları Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı 45.- e) 630- Giderler Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı

21 15- Özel bütçeli Karayolları Genel Müdürlüğü ek hizmet binasına TL tutarında elektrik faturası gelmiştir. Muhasebe birimi 5.-TL damga vergisi kesintisi yaptıktan sonra kalan 495.-TL yi TEDAŞ ın banka hesabına göndermiştir. Bu durumunda yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir (Ödenek hesapları ihmal edilmiştir)? a) 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı Gelirler Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı b) 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı c) 630- Giderler Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı d) 630- Giderler Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

22 e) 630- Giderler Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Özel bütçeli idare tarafından kullanılmakta olan ancak muhasebe kayıtlarında olmayan TL değerindeki bilgisayar, düzenlenen taşınır işlem fişinin muhasebe birimine gönderilmesi ile varlık envanteri işlemi yapılarak kayıtlara alınmıştır. Bu işlem ile ilgili olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 255- Demirbaşlar Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı b) 255- Demirbaşlar Hesabı Net Değer Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı c) 255- Demirbaşlar Hesabı Gelirler Hesabı d) 255- Demirbaşlar Hesabı Net Değer Hesabı

23 e) 255- Demirbaşlar Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Turhal Mal Müdürlüğünce, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü harcama yetkilisi mutemedi (M) ye temizlik malzemesi alımında kullanılmak üzere kasadan 500.-TL avans verilmiştir. Avansın verilmesine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 160- İş Avans ve Kredileri Hesabı Kasa Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı b) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı İş Avans ve Kredileri Hesabı c) 161- Personel Avansı Hesabı Kasa Hesabı d) 160- İş Avans ve Kredileri Hesabı Kasa Hesabı e) Herhangi bir kayıt yapılmaz. Avansın mahsubunda işlem yapılır. 22

24 18- İlçe Emniyet Müdürlüğü harcama yetkilisi mutemedi (P) ye kırtasiye malzemesi alımında kullanılmak üzere verilen 800.-TL avansın bir aylık mahsup süresi geçtiği halde mahsup işlemini gerçekleştirmemiştir. Muhasebe birimi tarafından yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) Herhangi bir kayıt yapılmaz. b) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı İş Avans ve Kredileri Hesabı c) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı d) 630- Giderler Hesabı İş Avans ve Kredileri Hesabı e) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı Personel Avansları Hesabı

25 19- Avrupa Birliği Bakanlığı Avukatı Bayan (S) ye aile yardımı ödemesinin yanlış hesaplanması nedeniyle yapılan 40.-TL lik fazla ve yersiz maaş ödemesi ilgili kişi adına alacak takip izleme dosyası açılarak merkez muhasebe birimine bilgi verilmiştir. Muhasebe birimi kişi ile ilgili tahakkuk kaydını yapmıştır. Bayan (S) fazla ödenen tutarı aynı gün içerisinde merkez muhasebe birimi veznesine nakit olarak yatırılmıştır. Borcun kapatılmasına ait nakit yatan tutarın muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 102- Banka Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı 40.- b) 100- Kasa Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı 40.- c) 100- Kasa Hesabı Gelirler Hesabı 40.- d) 102- Banka Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı 40.- e) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı Giderler Hesabı

26 20- Dönem sonunda 6- Faaliyet Hesapları ana grubundaki tüm hesapların bakiyelerinin kapatılması için kullanılan hesap aşağıdakilerden hangisidir? a) Bu hesap devreder ve kapatılması için herhangi bir hesap kullanılmaz, b) Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı, c) Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı, d) Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı, e) Faaliyet Sonuçları Hesabı 21- Kasa sayımı sonucu tespit edilen fazlalığın nedeninin bulunamaması durumunda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 397- Sayım Fazlaları Hesabı 100- Kasa Hesabı b) 397- Sayım Fazlaları Hesabı 500- Net Değer Hesabı c) 397- Sayım Fazlaları Hesabı 100- Kasa Hesabı 805- Gelir Yansıtma Hesabı 800- Bütçe Gelirleri Hesabı d) 100- Kasa Hesabı 397- Sayım Fazlaları Hesabı e) 397- Sayım Fazlaları Hesabı 600- Gelirler Hesabı 805- Gelir Yansıtma Hesabı 800- Bütçe Gelirleri Hesabı 25

27 22- Özel bütçeli Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından bürolarda kullanılmak üzere TL tutarında masa satın alınmıştır. Muhasebe birimi 20.-TL damga vergisi kesintisi yaptıktan sonra kalan TL yi Büro A.Ş nin banka hesabına göndermiştir. Bu durumunda yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir (Ödenek hesapları ihmal edilmiştir)? a) 255- Demirbaşlar Hesabı Gelirler Hesabı Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı b) 255- Demirbaşlar Hesabı Gelirler Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı c) 255- Demirbaşlar Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı d) 255- Demirbaşlar Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

28 e) 255- Demirbaşlar Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Özel bütçeli Türkiye Bilimler Akademisi eğitim salonunda kullanmak amacıyla bir adet Projeksiyon cihazını TL tutarla satın almıştır. Bedeli nakit yetersizliği nedeniyle ödenemeyen bu işleme ait muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir (Ödenek Hesapları ve vergiler ihmal edilmiştir)? a) 255-Demirbaşlar Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı b) 255-Demirbaşlar Hesabı Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı c) 255-Demirbaşlar Hesabı Gelirler Hesabı d) 255-Demirbaşlar Hesabı Net Değer Hesabı

29 e) 255-Demirbaşlar Hesabı Verilen çek ve Gönderme Emirleri Hesabı(-) Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Yukarıdaki muhasebe kaydı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? a) 500.-TL değerinde ihale teminatının gelir kaydedilmesi b) 500.-TL değerinde kişilerden alacağın tahsil edilmesi işlemi c) 500.-TL lik kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarın terkin edilme (silme) işlemi d) 500.-TL lik ilk madde ve malzemenin gelir kaydedilmesi e) 500.-TL lik kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarın emanete alınması işlemi 25- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ne göre aşağıdaki hesaplardan hangisi nazım hesaplar ana hesap grubu içerisinde yer almaz? a) Faaliyet Sonuçları Hesabı b) Teminat Mektupları Hesabı c) Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı d) Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı e) Bütçe Ödenekleri Hesabı 28

30 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MEVZUAT 1- Performans programında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a) Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen performans hedefleri b) Performans hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetler c) Kaynak ihtiyacı d) Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri e) Performans hedefine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmeye yarayan performans göstergeleri 2- Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde, bakanların rol ve sorumluluklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) İdarelerin stratejik planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından sorumludurlar. b) İdarelerin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda her mali yılın ilk ayı içinde kamuoyunu bilgilendirirler. c) Başbakana ve TBMM ye karşı sorumludurlar. d) İdarenin faaliyet sonuçlarını gösteren faaliyet raporunu kamuoyuna açıklarlar. e) İdarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluğuna ilişkin TBMM de yapılan görüşmelere katılırlar. 3- Aşağıdakilerden hangisi çok yıllı bütçelemenin amaçları arasında yer almaz? a) Malî disipline uyma konusunda kamu idarelerini yönlendirmek. b) Hükümet öncelikleri ve kurumsal öncelikler ve hedefler arasında uyumu bütçeler aracılığıyla sağlamak. c) Kurumlara ve uygulayıcılara uzun süreli plan ve program yapma imkânı sağlamak. d) Kamu idarelerinin ilgili mevzuat çerçevesinde stratejik planlarını oluşturmalarına zemin oluşturmak. e) Kamu kaynaklarının tahsis edileceği öncelikli alanları belirlemek ve ilgili kurumlara, kamuoyuna ve piyasalara göstermek. 4- Aşağıdakilerden hangisi bir performans göstergesi türü değildir? a) Süreç göstergesi b) Sonuç göstergesi c) Durum göstergesi d) Kalite göstergesi e) Girdi göstergesi 5- Kalkınma Planları hangi yöntemle onaylanır? a) Bakanlar Kurulu Kararı b) Parlamento Kararı c) Kanun d) Tüzük e) Bakan onayı 29

31 6- Aşağıdakilerden hangisi performans programı ve faaliyet raporu hazırlamakla yükümlü idarelerden değildir? a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri b) Özel bütçeli idareler c) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar d) Sosyal güvenlik kurumları e) Mahalli idareler 7- Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet sonuçlarını gösteren genel faaliyet raporuna ilişkin aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? a) Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır ve Sayıştay a sunulur. b) Sayıştay tarafından hazırlanır ve TBMM ye sunulur. c) Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır ve TBMM ye sunulur. d) Sayıştay tarafından hazırlanır ve Bakanlar Kuruluna sunulur. e) Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır ve Bakanlar Kuruluna sunulur. 8- Harcama yetkililiği ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Harcama yetkilileri idare bütçelerinin kurumsal sınıflandırmasının üçüncü ve/veya dördüncü düzeyi ile belirlenebilir. b) Taşra teşkilatına ait ödenekler Ödenek Gönderme Belgesi ile gönderilir ve ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi gönderilen ödenek türü ve miktarı ile sınırlı olarak harcama yetkilisidir. c) Toplulaştırılmış bütçelerde harcama yetkilileri üst yönetici tarafından belirlenir. d) Teşkilat kanunlarında yer almayan birimlerin ödenekleri Maliye Bakanlığı tarafından gönderilir ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. e) Harcama birimi olarak belirlenmiş bir makama vekâlet eden kişi her hangi bir işleme gerek kalmaksızın harcama yetkilisi sayılır. 9- Bir kamu görevlisinin kamu zararından sorumlu tutulabilmesi için aşağıda sayılan hususlardan hangisine gerek yoktur? a) Mevzuata aykırı karar işlem veya eylem b) Kamu görevlisinin kasıt, kusur veya ihmali c) Kamu kaynağında artışa engel olunması d) İlliyet bağı e) Yönetim sorumluluğu 10- Aşağıda sayılan ihale dokümanlarından hangisi idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığı ihale yetkilisi tarafından onaylanmak kaydıyla, 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına ihale edilmek suretiyle hazırlattırılabilir? a) Teknik şartname b) İhale ilanı c) İdari şartname d) Sözleşme tasarısı e) Geçici Kabul Tutanağı 30

32 11- Mal alımı ihalelerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune istenebilir. b) İhaleye katılımda yeterlik belgesi olarak taahhütname istenebilir. c) Alım konusu malın piyasaya arzı için zorunlu olan izin veya benzeri belgeler, ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenebilir. d) Kısmi teklifte istenecek belgeler işin tamamının yaklaşık maliyeti dikkate alınarak belirlenir. e) Teknik şartnamede, alım konusu malın montajı ve satış sonrası servisi ile yedek parçasının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılabilir. 12- Yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerinde olan bir yemek hizmeti alımı ihalesine ilişkin olarak yeterlik değerlendirmesinde dikkate alınmak üzere aşağıda sayılan belgelerden hangisinin istenmesi zorunlu değildir? a) Adayın veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler b) Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgeler c) Adayın veya isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve hizmet işleri ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler d) Adayın veya isteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler e) Kalite ve standarda ilişkin belgeler sayılı Kamu İhale Kanununun İstisnalar başlıklı 3 üncü maddesine göre yapılan ihalelerde, anılan Kanunun aşağıda sayılan hangi hükümlerinin uygulanması zorunludur? a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ihale usullerini düzenleyen hükümleri. b) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilan usul ve sürelerine ilişkin hükümleri. c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri. d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ihaleye katılımda yeterlik kuralları hükümleri. e) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikâyet başvurusunu düzenleyen hükümleri. 14- İhale dokümanında yer verilecek teknik şartnameler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) İdarelerce veya özel hallerde ihale yoluyla da hazırlatılabilir. b) Belirli marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. c) Teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. d) İhaleye katılmak için gereken yeterlik kriterlerine ilişkin belirleme yapılabilir. e) Teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde veya dengi ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. 15- İtirazen şikâyet başvuruları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Kamu İhale Kurumuna hitaben yazılmış dilekçe olmalıdır. b) Başvuru bedelinin Kamu İhale Kurumu hesaplarına yatırıldığına dair belge olmalıdır. c) Başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgelerin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneği olmalıdır. d) Avukat aracılığıyla yapılan başvurularda vekâletnamelere baro pulu eklenmelidir. e) Ortak girişim adına yapılacak başvuru özel ortak tarafından yapılmalıdır. 31

33 16- Kira ve ecrimisil arasındaki farklara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Ecrimisil geleceğe yöneliktir. b) Kira geleceğe yöneliktir. c) Ecrimisil geçmişe yöneliktir. d) Kirada sözleşme vardır. e) Ecrimisilde sözleşme yoktur. 17- Kamu Konutları Kanunu ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi kamu konutu değildir? a) Özel tahsisli konutlar. b) Görev tahsisli konutlar c) Sıra tahsisli konutlar. d) Hizmet tahsisli konutlar. e) Yönetici Konutları 18- Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları arasında sayılamaz? a) Davranış ve işbirliği b) İsnat ve iftiralara karşı koruma c) Kişilerin uğradıkları zararlar d) Basına bilgi veya demeç verme e) Mal bildirimi sayılı Devlet Memurları Kanuna göre en yüksek Devlet memuru aylığı ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur? a) En yüksek Devlet memuruna ait gösterge ve ek gösterge rakamları toplamının taban aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutardır. b) En yüksek Devlet memuruna ait ek gösterge rakamıyla aylık katsayının çarpımı sonucu bulunan tutardır. c) En yüksek Devlet memuruna ait gösterge ve ek gösterge rakamları toplamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. d) En yüksek Devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler toplamıdır. e) En yüksek Devlet memuruna ait gösterge rakamıyla aylık katsayının çarpımı sonucu bulunan tutardır. 20- Aşağıdakilerden hangisi, bir anayasanın katı bir anayasa olarak sınıflandırılmasında etkili olan ölçütlerden biri değildir? a) Anayasanın değiştirilebilmesi için, olağan kanunların değiştirilmesi için gerekenden daha nitelikli meclis çoğunluklarının aranması. b) Anayasanın değiştirilebilmesi için, zorunlu bir halkoylaması şartının getirilmiş olması. c) Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girebilmesi için Resmi Gazetede yayınlanma şartının getirilmiş olması. d) Anayasanın, olağan yasama meclisi tarafından değil, ama ancak bu görev için özel olarak seçilmiş bir meclis tarafından değiştirilebileceğinin öngörülmesi. e) Anayasada değiştirilemez hükümlerin varlığı. 32

KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI

KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (A) ADI SOYADI :. :. T. C. KİMLİK NO :. İMZA :. GENEL AÇIKLAMA 1. Adınızı, Soyadınızı ve T.C.Kimlik Numaranızı yukarıdaki ilgili alanlara yazarak imzalayınız.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G Tarihi : 01/05/2007 R.G. Sayısı : 26509 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU. 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU. 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı 1 KANUN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003 tarihinde kabul edilerek

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 İÇİNDEKİLER MADDE...SAYFA BİRİNCİ KISIM...... 1 GENEL HÜKÜMLER...... 1 BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar...... 1 Amaç...1...

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29450 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KİTAPÇIK TÜRÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI Sınav Tarihi : 18 MAYIS 2013 Sınav Başlangıç Saati : 10:00 Sınav Süresi : 120

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

Rehber 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI REHBERİ. strateji.bozok.edu.tr. üüniversitemiz YIL :2013 SAYI : 1

Rehber 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI REHBERİ. strateji.bozok.edu.tr. üüniversitemiz YIL :2013 SAYI : 1 Bozok Üniversitesi / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı /Rehber 2013 Harcama Birim Yetkilileri El Kitapçığı Rehber 2013 Strateji YIL :2013 SAYI : 1 üüniversitemiz jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Detaylı

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14 Evrak Tarih ve Sayısı: 26/05/2015-8635 İÇİNDEKİLER AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ... 3 Genel Hükümler... 3 Amaç...3 Kapsam

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Belediye Başkanlığı

Detaylı