T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı"

Transkript

1

2 T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergedeki Görevleri a) Personel ve İç Hizmetleri 1. Başkanlık personelinin özlük işlemlerini yürütmek, 2. Başkanlığımıza gelen Bilgi Edinme Başvurularına ilişkin iç koordineyi sağlayarak ilgililere cevap vermek, 4. Başkanlığın Sivil Savunma hizmetleri ile iç hizmetleriyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak, 5. Başbakanlıkça yürürlüğe konulan tedbirlerle ilgili Bakanlığımıza verilen görevlerin koordinasyonunu sağlayarak iş ve işlemlerini yürütmek, 6. Başkanlığın Haftalık Faaliyet Raporları ile Bakanlık Birimlerinden gelen haftalık faaliyet raporlarını konsolide ederek Başbakanlığa bildirmek, 7. Başkanlığın görev alanına giren soru önergelerine cevap verilmesini koordine etmek, 8. Başkanlık personelinin hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini koordine etmek, 9. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 6. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. b) Evrak ve Arşiv Hizmetleri 1. Başkanlığın gelen ve giden evraklarının kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, evrakların ilgili Daire Başkanlıklarına havalesini yapmak ve teslimini sağlamak, 2. Giden evrakların ilgilisine göre posta işlemi için Bakanlık Kurum Evrak Şubesine teslimi ile Merkez Teşkilat birimlerine dağıtımını sağlamak, 3. Bakanlık birimlerince yayımlanan Genelgelere numara vermek ve bir örneğinin muhafazasını sağlamak, 4. Başkanlığın arşiv hizmetlerini yürütmek, 5. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. c) Satın Alma ve Tahakkuk Hizmetleri 1. Başkanlığın bütçesi ile ilgili harcamaları ve takipleri yapmak ve her türlü tahakkuk işlemlerini yürütmek, 2. Başkanlığın mutemetlik işlerini yürütmek, 3. Başkanlığın satın alma işlerini yürütmek, 4. Başkanlığın Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesindeki işlerini yürütmek, 5. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 195

3

4

5

6 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET) : PERSONEL VE İÇ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.1 SÜREÇ KODU: İMİD.001 İŞ SÜRECİ: Başkanlık Personelinin Özlük İşlemleri (1) Personelin göreve başlayış, ayrılış, izin, rapor ve disiplin gibi özlük işlemlerine ilişkin evrakın intikalinden itibaren 3 iş günü içerisinde ilgili mevzuatı çerçevesinde sistem (ÇKYS) üzerinden gerekli işlemler yapılır. (2) Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden gelen karar ve onaylar (atama, yer değişikliği, görevlendirme, terfi ve derece) personele 3 iş günü içerisinde tebliğ edilerek tebliğ tarihi Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine işlenir. Ayrıca sistem üzerinden çıktısı alınarak imza karşılığı tahakkuk birime gönderilir. - Personelin İzin İşlemlerinin Yürütülmesi (1) Personelin yıllık izin ve sağlık raporları izne ayrılacağı tarih ve gün sayısı Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine girilerek iki nüsha çıktısı alınır ve ilgili birim amirine onaylatılır. (2) Onaylanan belgeler; tarih ve sayı alınarak bir nüsha ilgili personele diğer nüshası ise personelin dosyasında muhafaza edilir. (3) Her ayın son iş günü izin ve rapor alan personelin isimleri ve aldığı izinli/raporlu gün sayıları ilgili birime yazı ile bildirilir. MEVZUAT: -657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sağlık Bakanlığı Disiplin ve Sicil Amirleri Yönetmeliği, -Kamu Kurum Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, -663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 200

7 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREV TANIMI a.1. Başkanlık Personelinin Özlük İşlemlerini Yürütmek İlgili evrakın birime gelmesi Gelen Evraka mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler yapılır Karar ve onaylar personele tebliğ edilir ve sisteme işlenir. Yıllık izin ve sağlık raporları sisteme işlenir. Sistem üzerinden belgelerin çıktısı alınır. Onaylanmış İzin belgesi Belgeler birim amirine onaylatılır. 201

8 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET) : PERSONEL VE İÇ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.2 SÜREÇ KODU: İMİD.002 İŞ SÜRECİ: Bilgi Edinme Başvurularına İlişkin Koordinasyonun Sağlanması (1) Başkanlık görüşü alınmak üzere gelen talep ilgili birimlere 1 iş günü içerisinde sistem üzerinden duyurulur ve yazıda belirtilen sürede birimin görüşü istenir. (2) Birimlerden konu ile ilgili görüşlerin gelmesini müteakip talep yazısına cevap oluşturacak şekilde görüşler 2 iş günü içerisinde konsolide edilir. (3) Konsolide edilerek oluşturulan görüş yazısı, sıralı amirlere imzaya sunulur. (4) Görüş, ilgili kurum, birim veya kuruluşa sistem üzerinden 2 iş günü içerisinde gönderilir. MEVZUAT: 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 202

9 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.2. Başkanlığımıza Gelen Bilgi Edinme Başvurularına İlişkin İç Koordineyi Sağlayarak İlgililere Cevap Vermek Talep yazısının gelmesi Yazı başkanlık görüşlerini oluşturmak amacıyla birimlere sistem üzerinden duyurulur. Birimlerden gelen görüşler konsolide edilir. Görüş yazısı Görüş yazısı sıralı amirlere sunulur. Amirlerce onaylanan görüş ilgili birim veya kuruluşa sistem üzerinden gönderilir. 203

10 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): PERSONEL VE İÇ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.4 SÜREÇ KODU: İMİD.003 İŞ SÜRECİ: Sivil Savunma Hizmetlerine İlişkin İşlemler (1) İlgili mevzuata uygun olarak hazırlanan Sivil Savunma Planları ile tahliye planları her yıl Ocak ayı içerisinde güncellenir. (2) Güncellenen planlar onaylanmak üzere sıralı amirlere sunulur. (3) Onaylanan Planlara istinaden Başkanlık hizmet binasında oluşabilecek yangın, deprem, su baskını vb. tehlikelere karşı kurumda Kurtarma, Koruma, Tedavi ve Söndürme ekiplerinde yer alacak personel her yıl ocak ayının son haftasına kadar belirlenir. (4) Personel isimlerinden oluşan ekiplerin listesi yönetici onayına 2 iş günü içerisinde sunulur. (5) Alınan onaya istinaden ilgili personele sivil savunmaya ilişkin görevlendirme yazısı 2 iş günü içerisinde tebliğ edilir. (6) Oluşturulan ekiplere tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde sivil savunma hizmetlerine ilişkin eğitimler verilir. (7) Olası tehlikelere karşı önlem alınması amacıyla Mart ayının ilk haftası içerisinde tatbikat planlanması yapılarak yönetici onayına sunulur. (8) Yönetici onayına istinaden tatbikat planına uygun sağlık ekiplerinin gözetimi altında yöneticinin belirlediği tarihlerde tatbikatlar gerçekleştirilir. (9) Tatbikatın gerçekleştirilmesini (gerek görülmesi halinde birden fazla tatbikat yapılır) müteakip 10 iş günü içerisinde Tatbikatlara İlişkin Değerlendirme ve Sonuç Raporu hazırlanarak yöneticiye sunulur. (10) Bu rapora istinaden varsa eksiklikler yöneticinin sözlü/yazılı talimatları gereğince giderilir. Ekiplerde görev alan personelden ayrılma olması durumunda 2 iş günü içinde ekip personeli yönetici onayı ile revize edilir. Afet ve tehlikelerde asılan afiş ve yazıların her yılın ocak ayı içerisinde kontrolü yapılır. Yangın ve doğal afet materyalleri hizmet binasının uygun yerlerinde bulundurulur. Bu materyallerin her ay kontrolü yapılır. Varsa tespit edilen eksiklikler 2 iş günü içerisinde raporlanarak Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur ve eksikliklerin giderilmesi sağlanır. Koruyucu güvenlik; Personelin evrak ve dokümanlarının, haberleşme sistemleri ile araç, gereç bina ve tesislerinin espiyonaja, sabotajlara ve yangınlara karşı ilgili mevzuat çerçevesinde korunması ile özel güvenlik hizmetlerini yerine getirir. MEVZUAT: -Bina Koruma Ve Yangın Yönetmeliği, -Sığınak Yönetmeliği, -Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 204

11 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.4. Başkanlığın Sivil Savunma Hizmetleri İle İç Hizmetleriyle İlgili Her Türlü İş ve İşlemleri Yapmak Ocak ayının ilk haftasının gelmesi Sivil Savunma Planı ve tahliye Planı mevzuata göre güncellenir. Güncellenen Planlar onaylanmak üzere sıralı amirlere sunulur. Sivil Savunma ve Tahliye Planları Kurtarma, Koruma, Tedavi ve Söndürme ekiplerinde yer alacak personel belirlenerek yönetici onayına sunulur. Personele görevlendirme yazısı tebliğ edilerek konulara ilişkin eğitim verilir. Tatbikat planlaması yapılarak yöneticinin belirlediği tarihlerde tatbikatlar gerçekleştirilir. Tatbikatlara İlişkin Değerlendirme ve Sonuç Raporu Yöneticinin talimatı üzerine eksiklikler giderilir. 205

12 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): PERSONEL VE İÇ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.4 SÜREÇ KODU: İMİD.004 İŞ SÜRECİ: Başkanlığın İç Hizmetlerine İlişkin İşlemler (1) Başkanlık hizmet binasının sabit tesis ve demirbaşların bakım ve onarımına ait ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi için her ayın ilk haftası içerisinde teknik ekip ve ilgili daire başkanlığınca görevlendirilecek bir personel tarafından ilgili hizmet yerlerinde gerekli kontroller yapılır. (2) Tespit edilen veya birimler tarafından yazılı olarak bildirilen bakım onarım hizmet ihtiyacı değerlendirilerek, başkanlığımızca giderilebilecek olanlar tespit edilir ve 2 iş günü içerisinde çalışmalara başlanır. Giderilemeyecek olanlar ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aynı süre içerisinde yazı ile bildirilir. (3) Makul bir süre içerisinde iş ve işlemlerin yapılıp yapılmadığı konusunda gerekli takipler Sorumluluk Matrisinde belirtilen kontrolden sorumlu kişiler tarafından yapılır. MEVZUAT: -Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 11.maddesi 206

13 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.4. Başkanlığın Sivil Savunma Hizmetleri İle İç Hizmetleriyle İlgili Her Türlü İş ve İşlemleri Yapmak Her ayın ilk haftasının gelmesi Başkanlık hizmet binasının sabit tesis ve demirbaşların bakım ve onarımına ait ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi için ilgili hizmet yerlerinde gerekli kontroller yapılır. Tespit edilen veya bildirilen bakım onarım hizmet ihtiyacı değerlendirilerek, başkanlığımızca giderilebilecek olanlar tespit edilir ve çalışmalara başlanır. Giderilemeyecek olanlar ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aynı süre içerisinde yazı ile bildirilir. Makul bir süre içerisinde iş ve işlemlerin yapılıp yapılmadığı konusunda gerekli takipler sorumluluk matrisinde belirtilen kontrolden sorumlu kişiler tarafından yapılır 207

14 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): PERSONEL VE İÇ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.5 SÜREÇ KODU: İMİD.005 İŞ SÜRECİ: Başbakanlıkça Yürürlüğe Konulan Tedbirlerle İlgili Bakanlığımıza Verilen Görevlerin Koordinasyonunun Sağlanması (1) Başbakanlıkça yürürlüğe konulan tedbirlerle ilgili Bakanlığımız görüşünün ve tedbirlere ilişkin yapılan faaliyetlerin bildirilmesine ilişkin gelen yazı 2 iş günü içerisinde Bakanlık ilgili birimleri ve bağlı kuruluşlara gönderilir. Yazıda belirtilen iş ve işlemler hakkında; periyodik süreler içerisinde görüş ve önerilerin bildirilmesi istenir. (2) Birimlerden gelen faaliyet, görüş ve öneriler 2 iş günü içerisinde konsolide edilerek sıralı amirlerin ve üst yöneticinin onayına sunulur. (3) Üst Yönetici tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yapılması gereken değişiklikler ilgili birimlere bildirilerek belirtilen sürede düzeltilmesi sağlanır. (4) Son hali verilen faaliyet, görüş ve öneriler ilgili kurumca belirlenen tarihte ilgili kuruma gönderilir. MEVZUAT: -Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 11.maddesi 208

15 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.5. Başbakanlıkça Yürürlüğe Konulan Tedbirlerle İlgili Bakanlığımıza Verilen Görevlerin Koordinasyonunu Sağlayarak İş Ve İşlemlerini Yürütmek Tedbirlere ilişkin yazının gelmesi Birimlerden, tedbirlere yönelik gerçekleştirilen faaliyetleri ve görüşlerini belli periyotlarda bildirmeleri istenir. Birimlerden gelen görüş ve öneriler konsolide edilerek yönetici onayına sunulur. Üst Yönetici tarafından yapılan değişiklikler doğrultusunda düzeltmeler yapılır. Tedbirlere yönelik faaliyetler Son hali verilen tedbirlere yönelik faaliyetler ilgili kuruma gönderilir. 209

16 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): PERSONEL VE İÇ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.6 SÜREÇ KODU: İMİD.006 İŞ SÜRECİ: Haftalık Faaliyet Raporlarının Konsolide Edilmesi (1) Başkanlık birimlerinden, hafta içinde yapmış oldukları faaliyetlere ilişkin rapor her hafta Cuma günü mesai bitimine kadar gelmesi ile birleştirilerek haftalık faaliyet raporu oluşturulur. Oluşturulan rapor daire başkanlarına elektronik ortamda gönderilir. (2) Daire Başkanları tarafından gözden geçirilen Haftalık Faaliyet Raporu Başkanlık Makamı görüş ve önerilerine sunulmak üzere elektronik ortam üzerinden gönderilir. (3) Başkanlık Makamının görüş ve önerileri doğrultusunda düzenlenen rapor Müsteşarlık Makamına sunulur. MEVZUAT: -Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 11.maddesi 210

17 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.6.başkanlığın Haftalık Faaliyet Raporları ile Bakanlık Birimlerinden Gelen Haftalık Faaliyet Raporlarını Konsolide Ederek Başbakanlığa Bildirmek Her hafta Cuma gününün gelmesi Birimlerin, hafta içinde yapmış oldukları faaliyetlere ilişkin gelmesi ile birleştirilerek haftalık faaliyet raporu oluşturulur. Haftalık Faaliyet Raporu Oluşturulan rapor daire başkanlarına elektronik ortamda gönderilir. Daire Başkanları tarafından gözden geçirilen rapor Başkanlık Makamının görüş ve önerilerine sunulmak üzere elektronik ortam üzerinden gönderilir. Hazırlanan rapor Müsteşarlık Makamına sunulur. 211

18 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): PERSONEL VE İÇ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.7 SÜREÇ KODU: İMİD.007 İŞ SÜRECİ: TBMM Bütçe Çalışmaları Kapsamında Gelen Soru Önergelerine Cevap Verilmesinin Koordinasyonu (1) Soru önergelerine ilişkin gelen görüş talep yazısı, 2 iş günü içerisinde Başkanlığın ilgili birimlerine yazı ile gönderilir. Yazıda, birimlerin konuya ilişkin görüşlerini belirtilen sürede göndermeleri istenir. (2) Birimlerden gelen görüşler konsolide edilerek yasal süre içerisinde Yönetici onayına sunulur. (3) Yönetici onayına istinaden görüşler 1 iş günü içerisinde ilgili birime gönderilir. MEVZUAT: -Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 11.maddesi 212

19 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.7. Başkanlığın Görev Alanına Giren Soru Önergelerine Cevap Verilmesini Koordine Etmek Soru önergeleri görüş Talep yazısının gelmesi Görüş oluşturmak için başkanlık ilgili birimlerine yazı yazılarak gönderilir. Birimlerden gelen veriler konsolide edilir. Görüş Oluşturulan görüş ilgili birime gönderilir. 213

20 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): PERSONEL VE İÇ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.8 SÜREÇ KODU: İMİD.008 İŞ SÜRECİ: Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Koordinasyonu (1) Her yıl Ocak ayı sonuna kadar, Başkanlık birimlerine bir sonraki yıl yapılacak olan hizmet içi eğitim planlarını bildirmeleri için yazı yazılır. Yazıda, Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ndeki süreler dikkate alınarak planların birime bildirilmesi gereken tarih belirtilir. (2) Yazıda birimlere bildirilen tarihe kadar, birimce ilgili mevzuat gereği eğitim verilmesi gereken başkanlık personeli de tespit edilir. (3) Birimlerden gelen ve birimce tespit edilen eğitim planları konsolide edilerek Başkanlık Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planı hazırlanır ve sıralı amirlerin onayına sunulur. (4) Yönetici onayına istinaden hazırlanan plan 2 iş günü içerisinde ilgili birime yazı ile gönderilir. MEVZUAT: Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 11.maddesi 214

21 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.8. Başkanlık Personelinin Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesini Koordine Etmek Her yılın Ocak ayının gelmesi Başkanlık birimlerine bir sonraki yıl yapılacak olan hizmet içi eğitim planlarını bildirmeleri için yazı yazılır. İlgili mevzuat gereği eğitim verilmesi gereken başkanlık personeli de tespit edilir. Birimlerden gelen ve birimce tespit edilen eğitim planları konsolide edilerek Başkanlık Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planı hazırlanır ve sıralı amirlerin onayına sunulur. Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planı Başkanlık Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planı ilgili birimlere gönderilir. 215

22 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): PERSONEL VE İÇ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: b.1, b.2 SÜREÇ KODU: İMİD.009 İŞ SÜRECİ: Gelen Evrak İşlemleri (1) Başkanlığımıza gelen ve havale edilen evraklar, konularına göre ayrıştırılarak ilgili daire başkanlıklarına sevki yapılmak üzere 1 iş günü içerisinde Başkan Yardımcısına gönderilir. (2) Başkan yardımcısı tarafından Daire Başkanına havale edilen fiziki evraklar ilgili personele sistem üzerinden sevk edilmesine müteakip Günlük Zimmet Raporu hazırlanır. (3) Fiziki evrak imza karşılığı ilgili personele teslim edilir. (4) Evrak Başkanlığımızı ilgilendirmiyor ise; ilgili Birim/Kuruma iade edilir. MEVZUAT: -Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, -Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 11.maddesi 216

23 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: b.1. Başkanlığın Gelen ve Giden Evraklarının Kayıt İşlemlerinin Yürütülmesini Sağlamak, Evrakların İlgili Daire Başkanlıklarına Havalesini Yapmak ve Teslimini Sağlamak b.2. Giden Evrakların İlgilisine Göre Posta İşlemi İçin Bakanlık Kurum Evrak Şubesine Teslimi İle Merkez Teşkilat Birimlerine Dağıtımını Sağlamak Gelen evrak Başkanlığımıza gelen ve havale edilen evraklar, konularına göre ayrıştırılarak ilgili daire başkanlıklarına sevki yapılmak üzere Başkan Yardımcısına gönderilir. Evraklar ilgili personele sistem üzerinden sevk edilir ve rapor hazırlanır. Evrak Başkanlığımızı ilgilendirmiyor ise; ilgili Birim/Kuruma iade edilir. Günlük Zimmet Raporu Fiziki evrak imza karşılığı ilgili personele teslim edilir. 217

24 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): PERSONEL VE İÇ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: b.1, b.2 SÜREÇ KODU: İMİD.010 İŞ SÜRECİ: Giden Evrak İşlemleri (1) İlgili birimce sistem üzerinden hazırlanarak onaylanan ve tarih sayı alarak birime gelen evrak, sistem üzerinden gereği için gideceği birimin evrak birimine, bilgi için ise evrakı oluşturan birime gönderilir. Sistem üzerinden iletilen evrak, fiziki olarak gönderilmesi için ilgili birim tarafından ekleri ile birlikte hazırlanarak evrak birimine teslim edilir. (2) Gönderilen evrakın bir nüshası ilgili birim tarafından dosyalanır. (3) Gereği için gelen evraklara evrak birimince işlem yapılır. MEVZUAT: -Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, -Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 11.maddesi 218

25 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: b.1. Başkanlığın Gelen ve Giden Evraklarının Kayıt İşlemlerinin Yürütülmesini Sağlamak, Evrakların İlgili Daire Başkanlıklarına Havalesini Yapmak ve Teslimini Sağlamak b.2. Giden Evrakların İlgilisine Göre Posta İşlemi İçin Bakanlık Kurum Evrak Şubesine Teslimi İle Merkez Teşkilat Birimlerine Dağıtımını Sağlamak Giden evrak Evrak, sistem üzerinden gereği için gideceği birimin evrak birimine, bilgi için ise evrakı oluşturan birime gönderilir. Gönderilen evrakın bir nüshası ilgili birim tarafından dosyalanır. Gereği için gelen evraklara evrak birimince işlem yapılır. 219

26 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): PERSONEL VE İÇ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: b.3 SÜREÇ KODU: İMİD.011 İŞ SÜRECİ: Bakanlıkça Yayımlanan Genelgelere Numara Verilmesi (1) Islak imza veya elektronik ortam üzerinden, tarih ve sayı almış olarak gelen genelgeler, onaylı bir nüshası Başkanlığımızda kalması kaydıyla genelge numarası verilir. (2) Başkanlığımızca numara verilen genelgeler ilgili birime gönderilir. MEVZUAT: -Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 11.maddesi 220

27 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: b.3. Bakanlık Birimlerince Yayımlanan Genelgelere Numara Vermek Ve Bir Örneğinin Muhafazasını Sağlamak Genelgenin gelmesi Islak imza veya elektronik ortam üzerinden, tarih ve sayı almış olarak gelen genelgeye numara verilir. Numaralandırılmış Genelge Numaralandırılan genelge İlgili birime gönderilir. 221

28 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): EVRAK VE ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: b.4 SÜREÇ KODU: İMİD.012 İŞ SÜRECİ: Arşiv Hizmetlerinin Yürütülmesi (1) Birimlerce her yılın Ocak ayı içerisinde, 2 nüsha olarak hazırlanan döküm tutanağı ile arşivlenmek üzere gelen evrak ve dosyalar, karşılıklı imzalanmak suretiyle teslim alınır. (2) Arşivlik malzemenin arşive kaldırılmasının uygun olup/olmadığı 3 iş günü içerisinde ilgili mevzuat yönünden incelemesi yapılır. Eksiklik ve hataların olması durumunda arşivlenecek malzeme birime iade edilir. (3) Kontrolleri tamamlanan arşivlenecek malzeme aynı gün içerisinde arşive kaldırılır. (4) Yönetmelik esaslarına göre birim arşivinde bekleme süresi dolan ve Kurum Arşivine gönderilmesi gereken malzemenin olup olmadığı tespit edilir. (5) Kurum Arşivine, devredilecek malzemenin sayısını ve hangi birimlere ait olduğunu bildiren Devir Yazısı hazırlanarak Kurum Arşivine gönderilir. MEVZUAT: -Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, -Standart Dosya Planına İlişkin 2005/7 Sayılı Genelge, Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 222

29 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: b.4. Başkanlığın Arşiv Hizmetlerini Yürütmek Her yılın Ocak ayının gelmesi Birimlerce, 2 nüsha olarak hazırlanan döküm tutanağı ile arşivlenmek üzere gelen evrak ve dosyalar, karşılıklı imzalanmak suretiyle teslim alınır. Arşivlenecek malzemenin uygun olup olmadığı mevzuat yönünden incelenir. Eksiklik ve hataların olması durumunda arşivlenecek malzeme birime iade edilir. Arşivlenecek malzeme arşive kaldırılır Birim arşivinde bekleme süresi dolan malzemeler tespit edilir. Kurum Arşivine, devredilecek malzemenin sayısını ve hangi birimlere ait olduğunu bildiren yazı hazırlanır. Devir Yazısı Devir Yazısı Kurum Arşivine gönderilir. 223

30 BİRİM: v STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON: SATIN ALMA VE TAHAKKUK HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: c.1, c.2 SÜREÇ KODU: İMİD.013 İŞ SÜRECİ: Maaş ve Ek Ödeme İşlemlerinin Yürütülmesi Kadrolu personelin Maaş ve Ek Ödeme İşlemleri (1) Maaş ve ek ödemelere ilişkin olarak; Ay içinde gelen mahkeme icra ilamlarına göre ilgili personel bazında icra kesintileri, Ay içinde gelen mahkeme nafaka ilamlarına göre ilgili personel bazında nafaka kesintileri, Ay içinde gerçekleşen lojman kira artışlarının veya lojmana giren/lojmandan çıkan personelin lojman kira kesintileri ve personele iade edilmesi gereken tutar varsa iadesinin sağlanması, Personelin mali yıl içindeki 7 günü aşan sağlık raporları ile ilgili yapılacak kesintilerin hesaplanması, Ay içinde gerçekleşen aile yardımı ödeneğinin bir sonraki ayda geçerli olmak üzere hesaplanması, Terfi kararlarına istinaden, ay içinde gerçekleşen terfilerden kaynaklanan alacaklar, Doğum ve ölüm yardımına ilişkin gelen beyannameler, Her ayın 1-10 u arası elektronik sistem üzerinden veriler girilerek, personelin maaş ve ek ödemesi hesaplanır. (2) Harcama Belgeleri Yönetmeliği doğrultusunda Ödeme Emri Belgesi ve eki belgelerin (ödenecek olan maaşa ilişkin belgeler) çıktısı alınarak Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. (3) Onaylanan Ödeme Emri Belgesi 1 iş günü içerisinde Teslim Tutanağı hazırlanarak Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü ne gönderilir. Saymanlık tarafından tespit edilen eksiklikler 1 iş günü içerisinde düzeltilir., (4) Personele ödenecek olan maaş ve ek ödemelere ilişkin tutarın, hesaplara aktarılması için anlaşmalı bankaya 1 iş günü içerisinde yazılı veya elektronik ortamda gönderilir. Sözleşmeli (4/B li) Personelin Maaş Ek Ödenek Ve Kesinti İşlemleri (1) Sözleşmeli personelin maaş ve ek ödemelerine ilişkin olarak; Ay içinde gelen mahkeme icra ilamlarına göre ilgili personel bazında icra kesintileri, Ay içinde gelen mahkeme nafaka ilamlarına göre ilgili personel bazında nafaka kesintileri, Ay içerisinde 2 günlük rapor için kesinti yapılmaz. Aşması durumunda sağlık raporları ile ilgili yapılacak kesintilerin tamamı kesilir. Ay içinde gerçekleşen aile yardımı ödeneğinin bir sonraki ayda geçerli olmak üzere hesaplanması, Doğum ve ölüm yardımına ilişkin gelen beyannameler, Maliye Bakanlığının belirlediği ücret skalası doğrultusunda belirlenen sözleşme ücreti üzerinden, sisteme giriş yapılarak yukarıdaki kriterler de dikkate alınarak her ayın 1 i ile 10 u arasında maaş hesaplaması yapılır. (2) Harcama Belgeleri Yönetmeliği doğrultusunda Ödeme Emri Belgesi ve eki belgelerin (ödenecek olan maaşa ilişkin belgeler) çıktısı alınarak Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. (3) Onaylanan Ödeme Emri Belgesi 1 iş günü içerisinde Teslim Tutanağı hazırlanarak Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü ne gönderilir. Saymanlık tarafından tespit edilen eksiklikler 1 iş günü içerisinde düzeltilir. (4) Personele ödenecek olan maaş ve ek ödemelere ilişkin tutarın, hesaplara aktarılması için anlaşmalı bankaya 1 iş günü içerisinde yazılı veya elektronik ortamda gönderilir. MEVZUAT: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 5283 Sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 2143 Sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 43 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 224

31 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: c.1. Başkanlığın Bütçesi ile İlgili Harcamaları ve Takipleri Yapmak ve Her Türlü Tahakkuk İşlemlerini Yürütmek c.2. Başkanlığın Mutemetlik İşlerini Yürütmek Her ay başının gelmesi Kadrolu personelin maaşından gerekli kesintiler yapılarak maaş hesaplanır Sözleşmeli personelin maaşından gerekli kesintiler yapılarak maaş hesaplanır Harcama Belgeleri Yönetmeliği doğrultusunda Ödeme Emri Belgesi ve eki belgelerin çıktısı alınır. Ödeme Emri Belgesi ve eki belgeler Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. Onaylanan Ödeme Emri Belgesi Teslim Tutanağı hazırlanarak Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü ne gönderilir. Saymanlık tarafından tespit edilen eksiklikler düzeltilir. Personele ödenecek olan maaş ve ek ödemelere ilişkin tutarın, hesaplara aktarılması için anlaşmalı bankaya gönderilir. 225

32 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): SATIN ALMA VE TAHAKKUK HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: c.1, c.2 SÜREÇ KODU: İMİD.014 İŞ SÜRECİ: Emekli Keseneği İşlemlerinin Yürütülmesi (1) Personelin emekli keseneğine ilişkin toplam tutar, saymanlıkla görüşmeler yapılarak teyit edilir. Varsa yanlışlıkların düzeltilmesi sağlanır. (2) Kadrolu personelin emekli keseneğine ilişkin veriler, elektronik sistem üzerinden alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Tescil Uygulaması Sistemine her ayın 16 sı ile 24 ü arası girilir. Sözleşmeli personelin Emekli kesenekleri maaşın ödendiği ayı takip eden ayın 15 inden son iş gününe kadar SGK ya sistem üzerinden gönderilir. (3) Gönderilen Emekli Keseneklerine ilişkin doküman alınarak aynı gün içerisinde Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yazı ile gönderilir. MEVZUAT: -657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu, Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sayılı Harcırah Kanunu, - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 226

33 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: c.1. Başkanlığın Bütçesi ile İlgili Harcamaları ve Takipleri Yapmak ve Her Türlü Tahakkuk İşlemlerini Yürütmek c.2. Başkanlığın Mutemetlik İşlerini Yürütmek Her ayın 16 sı ile 24 ü arası Maaşın ödendiği ayı takip eden ayın 15 i Kadrolu personelin emekli keseneğine ilişkin toplam tutar Saymanlıkla teyit edilir. Personelin emekli keseneğine ilişkin veriler sistem üzerinden alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Tescil Uygulaması Sistemine gönderilir. Sözleşmeli personelin Emekli kesenekleri maaşın ödendiği ayı takip eden ayın 15 inden son iş gününe kadar SGK ya sistem üzerinden gönderilir. Gönderilen emekli keseneğine ilişkin doküman ayrıca Merkez Saymanlık Müdürlüğü ne yazı ile gönderilir. 227

34 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): SATIN ALMA VE TAHAKKUK HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: c.1, c.2 SÜREÇ KODU: İMİD.015 İŞ SÜRECİ: Personelin İşe Başlayış ve İşten Ayrılış İşlemlerinin Yürütülmesi Kadrolu personelin İşe Başlayış ve İşten Ayrılış İşlemlerinin Yürütülmesi (1) Başkanlığa yeni başlayan veya ayrılan personele ilişkin kararın birime intikalinden itibaren mevzuatta belirlenen süre içerisinde gerekli veri girişleri Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Tescil Uygulaması Sistemine yapılır. Değişikliklere ilişkin dokümanın 2 nüsha çıktısı alınır. (2) Dokümanın 1 nüshası personele verilir 1 nüshası mutemetlik biriminde dosyalanır. Sözleşmeli (4/B li) Personelin İşe Başlayış ve İşten Ayrılış İşlemlerinin Yürütülmesi (1) Sözleşmeli çalışacak personelin isim listesinin birime intikalinden itibaren belirlenen süre içerisinde personel tarafından teslim edilen belgeler incelenerek Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda işlemler başlatılır. (2) Sözleşme ücreti, Maliye Bakanlığının belirlediği ücret skalası doğrultusunda ücreti belirlenir. Ücret belirlendikten sonra, sözleşme imzalanmak üzere ilgili birime gönderilir. Başkanlığa yeni başlayan veya ayrılan sözleşmeli personelin sözleşmesinin intikalinden itibaren mevzuatta belirlenen süre içerisinde gerekli veri girişleri e-bildirge sistemine yapılır. Değişikliklere ilişkin dokümanın 2 nüsha çıktısı alınır. Dokümanın 1 nüshası personele verilir 1 nüshası mutemetlik biriminde dosyalanır. MEVZUAT: -657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu, Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sayılı Harcırah Kanunu, - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 228

35 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: c.1. Başkanlığın Bütçesi ile İlgili Harcamaları ve Takipleri Yapmak ve Her Türlü Tahakkuk İşlemlerini Yürütmek c.2. Başkanlığın Mutemetlik İşlerini Yürütmek Kadrolu personelin işe başlayış/işten ayrılmasına ilişkin kararın gelmesi Sözleşmeli personel listesinin birime intikali Personelin işe başlama/ayrılma kararı incelenerek gerekli veri girişleri Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Tescil Uygulaması Sistemine yapılır. Personel tarafından teslim edilen belgeler incelenerek Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda işlemler başlatılır. Sözleşme ücreti, Maliye Bakanlığının belirlediği ücret skalası doğrultusunda ücreti belirlenir. Ücret belirlendikten sonra, sözleşme imzalanmak üzere ilgili birime gönderilir. Sistemden veri girişlerinin yapıldığı dokümana ilişkin çıktı alınır. Dokümanın bir nüshası personele verilir bir nüshası birimde dosyalanır. 229

36 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): SATIN ALMA VE TAHAKKUK HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: c.1, c.2 SÜREÇ KODU: İMİD.016 İŞ SÜRECİ: Yurtiçi Yolluk İşlemleri (1) Personelin görevlendirmesine ilişkin onay yazısının birime intikalinden itibaren 2 iş günü içerisinde personelin talebi halinde personele avans verilip verilmeyeceği konusunda inceleme yapılır. Personele avans verilecek ise; Muhasebe İşlem Fişi 3 nüsha olarak düzenlenir. Muhasebe İşlem Fişinin 2 nüshası görevlendirme onayı ile birlikte Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne 1 iş günü içerisinde Teslim Tutanağı ile gönderilir. Diğer nüsha ise birimde dosyalanır. Personele avans verilmeyecek ise; personelce Yolluk Bildirim Formunun birime intikalinden itibaren 1 iş günü içerisinde görevlendirme onayı Yolluk Bildirim Formu harcırah kanunu gereğince düzenlenen ekler karşılaştırılarak kontrol edilir. (2) Hata-eksiklik; varsa bildirimi yapan personele düzeltilmesi için geri gönderilir, yoksa ödeme emri belgesi 3 nüsha halinde düzenlenerek Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. (3) Onaylanan Ödeme Emri Belgesinin 2 nüshası Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü ne 1 nüshası Mutemetlik Biriminde dosyalanır. MEVZUAT: -657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu, Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sayılı Harcırah Kanunu, - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 230

37 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: c.1. Başkanlığın Bütçesi ile İlgili Harcamaları ve Takipleri Yapmak ve Her Türlü Tahakkuk İşlemlerini Yürütmek c.2. Başkanlığın Mutemetlik İşlerini Yürütmek Görevlendirme ilişkin onay yazısının birime intikali Personele avans verilip verilmeyeceği konusunda inceleme yapılır. Avans verilecek ise; Muhasebe İşlem Fişi 3 nüsha olarak düzenlenir. Muhasebe İşlem Fişinin 2 nüshası görevlendirme onayı ile birlikte Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne Teslim Tutanağı ile gönderilir. Diğer nüsha ise birimde dosyalanır. Personele avans verilmeyecek ise; personelce Yolluk Bildirim Formunun birime intikalinden itibaren 1 iş günü içerisinde görevlendirme onayı Yolluk Bildirim Formu Harcırah Kanunu gereğince düzenlenen ekler karşılaştırılarak kontrol edilir. Hata-eksiklik; varsa bildirimi yapan personele düzeltilmesi için geri gönderilir, yoksa ödeme emri belgesi 3 nüsha halinde düzenlenerek Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. Onaylanan ödeme emri belgesinin 2 nüshası Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne 1 nüshası Mutemetlik Biriminde dosyalanır. 231

38 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): SATIN ALMA VE TAHAKKUK HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: c.1, c.2 SÜREÇ KODU: İMİD.017 İŞ SÜRECİ: Yurtdışı Yolluk İşlemleri (1) Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden gelen görevlendirme onayının birime intikalinden itibaren 1 iş günü içerisinde görevlendirilen kişinin görev ve unvanına göre uygun onay alınıp alınmadığına bakılır. Avans verilecek ise; sistem üzerinden düzenlenen ekler 3 nüsha olarak hazırlanır, 2 nüshası görevlendirme onayı ile birlikte Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne 1 işgünü içerisinde Teslim Tutanağı ile gönderilir. Avans verilmeyecek ise; görevlendirme onayı ile personelin Yolluk Bildirim Formu, Harcırah Kanunu gereğince düzenlenen ekler karşılaştırılarak kontrol edilir. (2) Hata/eksiklik tespit edildiği takdirde; bildirimi yapan personele düzeltilmesi için geri gönderilir, yok ise Ödeme Emri Belgesi 3 nüsha halinde düzenlenerek Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. (3) Onaylanan Ödeme Emri Belgesi nin 2 nüshası Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir, 1 nüshası ise Mutemetlik Biriminde dosyalanır. MEVZUAT: -657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sayılı Harcırah Kanunu, - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 232

39 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: c.1. Başkanlığın Bütçesi ile İlgili Harcamaları ve Takipleri Yapmak ve Her Türlü Tahakkuk İşlemlerini Yürütmek c.2. Başkanlığın Mutemetlik İşlerini Yürütmek Görevlendirme Onayının birime intikali Görevlendirilen kişinin görev ve unvanına göre uygun onay alınıp alınmadığına bakılır. Avans verilecek ise; mevzuat gereği belgeler hazırlanarak onayla birlikte Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir. Avans verilmeyecek ise; görevlendirme onayı ile personelin Yolluk Bildirim Formu, Harcırah Kanunu gereğince düzenlenen ekler karşılaştırılarak kontrol edilir. Tespit edilen hata/eksiklik var ise bildirimi yapan personele düzeltilmesi için gönderilir. Ödeme Emri Belgesi düzenlenerek Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur 233

40 BİRİM: v STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): SATIN ALMA VE TAHAKKUK HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: c.3 SÜREÇ KODU: İMİD.018 İŞ SÜRECİ: Satın Alma İşlemlerinin Yürütülmesi (1) Birimlerden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda; talep edilen mal ve hizmet alımına ilişkin gönderilen talep formunun ekinde varsa teknik şartname ile formun içeriğinde yer alan muayene kabul komisyonu ve kontrol teşkilatında görevlendirilecek asıl ve yedek üyelerin belirlenmesi bakımından 2 iş günü içerisinde incelemesi yapılır. Talep formunda herhangi bir hata ve noksanlık varsa düzeltilmesi için ilgili birime iade edilir. (2) Birimlerden gelen taleplerin ödenek yönünden hangi kaynaktan karşılanacağına (Döner Sermaye, Genel Bütçe, Dünya Bankası) ilişkin inceleme 2 iş günü içerisinde yapılır. (3) Talebe ilişkin ihtiyacın yaklaşık maliyet (ön fiyat) tespiti 5 iş günü içerisinde belirlenerek Yaklaşık Maliyet Cetveli düzenlenir. (4) Mal ve hizmet alımına ilişkin, yaklaşık maliyetin belirlenmesinden sonra, Doğrudan Temin, İhale usulü (açık ihale, pazarlık usulü, belli istekliler arasında ihale) ve DMO alım yöntemi ile kaynağının (Genel Bütçe, Döner Sermaye ve Dünya Bankası) tespit edilmesinden sonra Gerçekleştirme Görevlisi tarafından Harcama Yetkilisine 2 iş günü içerisinde Harcama Talimatı/Onay Belgesi sunulur. (5) Harcama Talimatı/Onay Belgesi imzalandıktan sonra satın alma işlemi başlatılır. (6) Harcama yetkilisi onayında görevlendirilen Piyasa Fiyat Araştırma görevlilerince 5 iş günü içerisinde ilgili firmalardan alınan asıl teklifler, komisyon tarafından değerlendirilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif tespit edilerek Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı düzenlenir. (7) Mal ve hizmet alımlarında; Satın alma işine ilişkin, idare ile yüklenici firma arasında ilgili mevzuat doğrultusunda sözleşme imzalanabilir. Sözleşme gerektirmeyen alımlarda ise; yüklenici firma işin gereğini yerine getirerek mal teslimini yaparak satın alma süreci tamamlanır. MEVZUAT: Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu, 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, -Dünya Bankası Alım Yöntemi, -Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, -Kamu İhale Genel Tebliği 234

41 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: c.3. Başkanlığın Satın Alma İşlerini Yürütmek İhtiyaç taleplerinin gelmesi Talep formunun ekinde varsa teknik şartname ile formun içeriğinde yer alan muayene kabul komisyonu ve kontrol teşkilatında görevlendirilecek asıl ve yedek üyelerin belirlenmesi bakımından incelemesi yapılır. Talep formunda herhangi bir hata ve noksanlık varsa düzeltilmesi için ilgili birime iade edilir. Birimlerden gelen taleplerin ödenek yönünden hangi kaynaktan karşılanacağına ilişkin inceleme yapılır. Harcama Talimatı/Onay Belgesi imzalandıktan sonra satın alma işlemi başlatılır. Talebe ilişkin ihtiyacın yaklaşık maliyet (Ön fiyat) tespiti belirlenerek Yaklaşık Maliyet Cetveli düzenlenir. Piyasa Fiyat Araştırma Görevlilerince ilgili firmalardan alınan asıl teklifler, komisyon tarafından değerlendirilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif tespit edilerek tutanak düzenlenir. Yaklaşık Maliyet Cetveli Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Mal ve hizmet alımına ilişkin, yaklaşık maliyetin belirlenmesinden sonra, Doğrudan Temin, İhale usulü ve DMO alım yöntemi ile kaynağının tespit edilmesinden sonra Gerçekleştirme Görevlisi tarafından Harcama Yetkilisine Harcama Talimatı/Onay Belgesi sunulur. Satın alma yöntemine göre alım işlemi gerçekleştirilir. 235

42 BİRİM: v STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): SATIN ALMA VE TAHAKKUK HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: c.3 SÜREÇ KODU: İMİD.019 İŞ SÜRECİ: Tahakkuk İşlemlerinin Yürütülmesi (1) Tahakkuku yapılacak işlemin, mal alımı mı, hizmet alımı mı olduğu aynı gün içerisinde incelenir. Mal alımlarında; Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından teslim alınan malzemenin ve faturanın idareye teslimini müteakip, varsa sözleşme ile teknik - idari şartnamede belirtilen ödeme süresi içerisinde Mal Muayene Kabul Komisyonu tarafından kabulü yapılarak Mal Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı komisyon üyeleri ve yüklenici firma yetkilisi tarafından imzalanır. Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenerek Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. Hizmet alımlarında; hizmet İşleri Kabul Komisyonu tarafından kabulü yapılarak varsa sözleşme ile teknik - idari şartnamede belirtilen ödeme süresi içerisinde Hizmet İşleri Kabul Tutanağı ve Hakediş Raporu komisyon üyeleri ve yüklenici firma yetkilisi tarafından imzalanarak Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. (2) Mal ve hizmet alımlarında; komisyon üyeleri ve yüklenici firma tarafından imzalanan ödemeye esas belgeler Harcama Yetkilisinin onayını müteakip Ödeme Emri Belgesi 1 iş günü içerisinde hazırlanarak Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. (3) Ödeme Emri Belgesi nin imzalanmasını müteakip, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ne göre ödemeye esas hazırlanan tüm belgeler (Mal alımlarında teslim alınan malzemelere ilişkin Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenir ve ödemeye esas belgelere eklenir.) 2 iş günü içerisinde ilgili Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir. MEVZUAT: Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, - Dünya Bankası Alım Yöntemi, - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 236

43 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: c.3. Başkanlığın Satın Alma İşlerini Yürütmek Alıma ilişkin faturanın gelmesi Tahakkuku yapılacak işlemin mal alımı mı/hizmet alımı mı olduğu incelenir. Mal alımlarında, Mal Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı hazırlanarak TİF kesilerek Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. Hizmet alımlarında Hizmet İşleri Kabul Tutanağı ve Hak Ediş Raporu düzenlenerek Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. Ödeme Emri Belgesi Onaylanan Ödeme Emri Belgesi ilgili Saymanlığa gönderilir. 237

44 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): SATIN ALMA VE TAHAKKUK HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: c.3 SÜREÇ KODU: İMİD.020 İŞ SÜRECİ: Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Alımlarına İlişkin Tahakkuk İşlemlerinin Yürütülmesi (1) DMO alımına ilişkin ilgili mevzuat gereği hazırlanan evraklar ilgili Saymanlık Müdürlüğüne gönderilerek alınacak malzemeye ilişkin toplam tutarın DMO hesabına kredi olarak aktarılması sağlanır. Ürünlerin tamamı teslim alınır. (2) Teslim alınan malzemelere ilişkin Muayene ve Kabul Tutanağı düzenlenerek kabulü yapılır. (3) Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenir. Kalan bakiye varsa 2 iş günü içerisinde DMO ya yazı yazılarak hesaba geri aktarılması sağlanır ve 3 ay içerisinde açılan kredi avansının kapatılması için düzenlenen belgeler ile birlikte Ödeme Emri Belgesi hazırlanır ve tüm evraklar ilgili Saymanlık Müdürlüğü ne gönderilerek avans kapatılır. MEVZUAT: Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, - Dünya Bankası Alım Yöntemi, - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 238

45 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: c.3. Başkanlığın Satın Alma İşlerini Yürütmek Malzeme ihtiyacının belirlenmesi Evraklar ilgili Saymanlık Müdürlüğüne gönderilerek alınacak malzemeye ilişkin toplam tutarın DMO hesabına kredi olarak aktarılması sağlanır. Ürünlerin tamamı teslim alınır. Teslim alınan malzemelere ilişkin Muayene ve Kabul Tutanağı düzenlenerek kabulü yapılır Muayene ve Kabul Tutanağı Satın alınan malzemeye ilişkin Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenir Taşınır İşlem Fişi (TİF) Kalan bakiye varsa, DMO ya yazı yazılarak hesaba geri aktarılması sağlanır ve açılan kredi avansının kapatılması için düzenlenen belgeler ile birlikte Ödeme Emri Belgesi hazırlanır Ödeme Emri Belgesi Tüm evraklar ilgili Saymanlık Müdürlüğü ne gönderilerek avans kapatılır. 239

46 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): SATIN ALMA VE TAHAKKUK HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: c.4 SÜREÇ KODU: İMİD.021 İŞ SÜRECİ: Ayniyat İşlemlerinin Yürütülmesi Malzeme Taleplerin Karşılanması (1) Malzeme Talep Formunun birime intikalinden itibaren aynı gün içerisinde talebin, demirbaş ya da sarf malzemesi olup olmadığı ve stok durumu, sistem (MKYS) üzerinden kontrol edilir. Talep edilen malzeme tüketime yönelik ve stokta mevcut ise; sistem üzerinden Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenerek ilgili birime teslim edilir. Talep edilen malzeme demirbaş ve stokta mevcut ise; sistem (MKYS) üzerinden 2 nüsha zimmet fişi düzenlenerek kullanıcıya zimmet karşılığında teslim edilir. Zimmet Fişinin bir nüshası birimimizde dosyalanır. (2) Talep edilen malzeme stokta mevcut değil ise Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından Malzeme Talep Formuna Stokta Yoktur notu düşülerek, satın alınıp/alınmayacağı hususunda Harcama Yetkilisine sunulmak üzere ilgili birime gönderilir. MEVZUAT: -Taşınır Mal Yönetmeliği, -Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 11.maddesi 240

47 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: c.4. Başkanlığın Taşınır Mal Yönetmeliği Çerçevesindeki İşlerini Yürütmek Malzeme Talep Formunun gelmesi Talebin demirbaş ya da sarf malzemesi olup olmadığı incelenir Sistem üzerinden stokta olup olmadığı incelenir Talep edilen malzeme tüketime yönelik ve stokta mevcut ise; sistem üzerinden Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenerek ilgili birime teslim edilir. Talep edilen malzeme demirbaş ve stokta mevcut ise; sistem üzerinden 2 nüsha zimmet fişi düzenlenerek kullanıcıya zimmet karşılığında teslim edilir. Talep edilen malzeme stokta mevcut değil ise Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından Malzeme Talep Formuna Stokta Yoktur notu düşülerek, satın alınıp/alınmayacağı hususunda Harcama Yetkilisine sunulmak üzere ilgili birime gönderilir. 241

48 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): SATIN ALMA VE TAHAKKUK HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: c.4 SÜREÇ KODU: İMİD.022 İŞ SÜRECİ: Yeni Alınan Malzemelerin Depoya Alınması ve Kayıtlarının Yapılması (1) Muayene Kabul Komisyonunca tutanak ekinde teslim edilen malzemeler sayısı, miktarı, niteliği yönünden tutanakla karşılaştırılarak eksik veya noksanlık bulunmaması halinde 1 iş günü içerisinde teslim alınır. (2) Aynı süre içerisinde teslim alınan malzemeler sistem (MKYS) üzerinden stoklarımıza alınmasını müteakip Taşınır Mal Yönetmeliği nde belirlenen süre içerisinde Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenerek satın alma birimine 1 nüshası gönderilir. (3) Satın alınan malzemeler, Muhasebat Genel Müdürlüğü nün tarihli 6599 sayılı Alımı Bir Merkezden Yapılan Taşınırın Devir Yazısına istinaden işlemler yapılır. MEVZUAT: Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, -Taşınır Mal Yönetmeliği. 242

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar.5 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar..5 Amaç..5 Dayanak..5 Tanımlar.. 5 İKİNCİ BÖLÜM Servisler ve Görevleri

Detaylı

KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Kütahya Defterdarlığı Personel Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel

Detaylı

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4, 4.1.5, 8.1.2,

Detaylı

UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Uşak Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ 2015 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR 3-4. SAYFA İKİNCİ KISIM MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ 4-15. SAYFA ÜÇÜNCÜ KISIM MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Amaç ve kapsam T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Dicle Üniversitesi harcama

Detaylı

2014 YILI UŞAK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI. Performans Göstergesi. Tamamlanan iş %100. Tamamlanan iş %100 3 iş günü.

2014 YILI UŞAK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI. Performans Göstergesi. Tamamlanan iş %100. Tamamlanan iş %100 3 iş günü. Stratejik Hedef : Hizmetler Faaliyetler/Projeler Sabit Maliyetler Alt Faaliyetler : İDARİ İŞLEMLER 2014 YILI UŞAK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI No Yapılan İş Başlangıç Bitiş Performans Göstergesi

Detaylı

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Bakanlık Harcama Birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı Giresun Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam...2 Hukuki Dayanak...2 Tanımlar. 2 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Ödemeler Kasa Ödeme

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MALİ İŞLMLR SÜRÇ AKIŞ ŞMASI Müdür (arcama Yetkilisi) Yüksekokul Sekreteri ( ) Satınalma Birimi Personel Birimi ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MÜDÜR (ARCAMA

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İŞ AKIŞ ŞEMALARI Gelen Evrak İş Akış Şeması Harici evrak Evrakın posta veya elden Müdürlüğe gelmesi Evrakın myo içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili evrak MYO Birimlerini ilgilendiriyor

Detaylı

SİVAS DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ

SİVAS DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ SİVAS DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ II İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM... 1 Genel Esaslar... 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 1 Birimler

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Yönergesi Sayfa 1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ 1- Teknik Şartnamenin İncelenmesi: - Teknik Şartnameler; 4734 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına aykırı hususların olup olmadığı (belirli bir marka model ve menşei belirtilmemesi,

Detaylı

Kanun - Yönetmelik -Usul Esas Adı

Kanun - Yönetmelik -Usul Esas Adı İTİT ÜNİVRİSTSİ MÜNDİSLİK FAKÜLTSİ MVZUATLAR Kanun - Yönetmelik -Usul sas Adı YÜKSKÖĞRTİM KANUNU YÜKSKÖĞRTİM PRSONL KANUNU DVLT MMURLARI KANUNU. SOSYAL SİGORTALAR V GNL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TÜRKİY CUMURİYTİ

Detaylı

TOKAT DEFTERDARLIĞI. İşlem Yönergesi İKEP GRUBU TOKAT DEFTERDARLIĞI

TOKAT DEFTERDARLIĞI. İşlem Yönergesi İKEP GRUBU TOKAT DEFTERDARLIĞI TOKAT DEFTERDARLIĞI İşlem Yönergesi İKEP GRUBU TOKAT DEFTERDARLIĞI 23.01.2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar... 5 BİRİNCİ BÖLÜM 5 Amaç, Dayanak,Defterdarlık Misyonu ve Tanımlar... Amaç... 5 Dayanak...

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı