T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı"

Transkript

1

2 T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergedeki Görevleri a) Personel ve İç Hizmetleri 1. Başkanlık personelinin özlük işlemlerini yürütmek, 2. Başkanlığımıza gelen Bilgi Edinme Başvurularına ilişkin iç koordineyi sağlayarak ilgililere cevap vermek, 4. Başkanlığın Sivil Savunma hizmetleri ile iç hizmetleriyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak, 5. Başbakanlıkça yürürlüğe konulan tedbirlerle ilgili Bakanlığımıza verilen görevlerin koordinasyonunu sağlayarak iş ve işlemlerini yürütmek, 6. Başkanlığın Haftalık Faaliyet Raporları ile Bakanlık Birimlerinden gelen haftalık faaliyet raporlarını konsolide ederek Başbakanlığa bildirmek, 7. Başkanlığın görev alanına giren soru önergelerine cevap verilmesini koordine etmek, 8. Başkanlık personelinin hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini koordine etmek, 9. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 6. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. b) Evrak ve Arşiv Hizmetleri 1. Başkanlığın gelen ve giden evraklarının kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, evrakların ilgili Daire Başkanlıklarına havalesini yapmak ve teslimini sağlamak, 2. Giden evrakların ilgilisine göre posta işlemi için Bakanlık Kurum Evrak Şubesine teslimi ile Merkez Teşkilat birimlerine dağıtımını sağlamak, 3. Bakanlık birimlerince yayımlanan Genelgelere numara vermek ve bir örneğinin muhafazasını sağlamak, 4. Başkanlığın arşiv hizmetlerini yürütmek, 5. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. c) Satın Alma ve Tahakkuk Hizmetleri 1. Başkanlığın bütçesi ile ilgili harcamaları ve takipleri yapmak ve her türlü tahakkuk işlemlerini yürütmek, 2. Başkanlığın mutemetlik işlerini yürütmek, 3. Başkanlığın satın alma işlerini yürütmek, 4. Başkanlığın Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesindeki işlerini yürütmek, 5. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 195

3

4

5

6 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET) : PERSONEL VE İÇ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.1 SÜREÇ KODU: İMİD.001 İŞ SÜRECİ: Başkanlık Personelinin Özlük İşlemleri (1) Personelin göreve başlayış, ayrılış, izin, rapor ve disiplin gibi özlük işlemlerine ilişkin evrakın intikalinden itibaren 3 iş günü içerisinde ilgili mevzuatı çerçevesinde sistem (ÇKYS) üzerinden gerekli işlemler yapılır. (2) Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden gelen karar ve onaylar (atama, yer değişikliği, görevlendirme, terfi ve derece) personele 3 iş günü içerisinde tebliğ edilerek tebliğ tarihi Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine işlenir. Ayrıca sistem üzerinden çıktısı alınarak imza karşılığı tahakkuk birime gönderilir. - Personelin İzin İşlemlerinin Yürütülmesi (1) Personelin yıllık izin ve sağlık raporları izne ayrılacağı tarih ve gün sayısı Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine girilerek iki nüsha çıktısı alınır ve ilgili birim amirine onaylatılır. (2) Onaylanan belgeler; tarih ve sayı alınarak bir nüsha ilgili personele diğer nüshası ise personelin dosyasında muhafaza edilir. (3) Her ayın son iş günü izin ve rapor alan personelin isimleri ve aldığı izinli/raporlu gün sayıları ilgili birime yazı ile bildirilir. MEVZUAT: -657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sağlık Bakanlığı Disiplin ve Sicil Amirleri Yönetmeliği, -Kamu Kurum Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, -663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 200

7 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREV TANIMI a.1. Başkanlık Personelinin Özlük İşlemlerini Yürütmek İlgili evrakın birime gelmesi Gelen Evraka mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler yapılır Karar ve onaylar personele tebliğ edilir ve sisteme işlenir. Yıllık izin ve sağlık raporları sisteme işlenir. Sistem üzerinden belgelerin çıktısı alınır. Onaylanmış İzin belgesi Belgeler birim amirine onaylatılır. 201

8 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET) : PERSONEL VE İÇ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.2 SÜREÇ KODU: İMİD.002 İŞ SÜRECİ: Bilgi Edinme Başvurularına İlişkin Koordinasyonun Sağlanması (1) Başkanlık görüşü alınmak üzere gelen talep ilgili birimlere 1 iş günü içerisinde sistem üzerinden duyurulur ve yazıda belirtilen sürede birimin görüşü istenir. (2) Birimlerden konu ile ilgili görüşlerin gelmesini müteakip talep yazısına cevap oluşturacak şekilde görüşler 2 iş günü içerisinde konsolide edilir. (3) Konsolide edilerek oluşturulan görüş yazısı, sıralı amirlere imzaya sunulur. (4) Görüş, ilgili kurum, birim veya kuruluşa sistem üzerinden 2 iş günü içerisinde gönderilir. MEVZUAT: 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 202

9 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.2. Başkanlığımıza Gelen Bilgi Edinme Başvurularına İlişkin İç Koordineyi Sağlayarak İlgililere Cevap Vermek Talep yazısının gelmesi Yazı başkanlık görüşlerini oluşturmak amacıyla birimlere sistem üzerinden duyurulur. Birimlerden gelen görüşler konsolide edilir. Görüş yazısı Görüş yazısı sıralı amirlere sunulur. Amirlerce onaylanan görüş ilgili birim veya kuruluşa sistem üzerinden gönderilir. 203

10 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): PERSONEL VE İÇ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.4 SÜREÇ KODU: İMİD.003 İŞ SÜRECİ: Sivil Savunma Hizmetlerine İlişkin İşlemler (1) İlgili mevzuata uygun olarak hazırlanan Sivil Savunma Planları ile tahliye planları her yıl Ocak ayı içerisinde güncellenir. (2) Güncellenen planlar onaylanmak üzere sıralı amirlere sunulur. (3) Onaylanan Planlara istinaden Başkanlık hizmet binasında oluşabilecek yangın, deprem, su baskını vb. tehlikelere karşı kurumda Kurtarma, Koruma, Tedavi ve Söndürme ekiplerinde yer alacak personel her yıl ocak ayının son haftasına kadar belirlenir. (4) Personel isimlerinden oluşan ekiplerin listesi yönetici onayına 2 iş günü içerisinde sunulur. (5) Alınan onaya istinaden ilgili personele sivil savunmaya ilişkin görevlendirme yazısı 2 iş günü içerisinde tebliğ edilir. (6) Oluşturulan ekiplere tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde sivil savunma hizmetlerine ilişkin eğitimler verilir. (7) Olası tehlikelere karşı önlem alınması amacıyla Mart ayının ilk haftası içerisinde tatbikat planlanması yapılarak yönetici onayına sunulur. (8) Yönetici onayına istinaden tatbikat planına uygun sağlık ekiplerinin gözetimi altında yöneticinin belirlediği tarihlerde tatbikatlar gerçekleştirilir. (9) Tatbikatın gerçekleştirilmesini (gerek görülmesi halinde birden fazla tatbikat yapılır) müteakip 10 iş günü içerisinde Tatbikatlara İlişkin Değerlendirme ve Sonuç Raporu hazırlanarak yöneticiye sunulur. (10) Bu rapora istinaden varsa eksiklikler yöneticinin sözlü/yazılı talimatları gereğince giderilir. Ekiplerde görev alan personelden ayrılma olması durumunda 2 iş günü içinde ekip personeli yönetici onayı ile revize edilir. Afet ve tehlikelerde asılan afiş ve yazıların her yılın ocak ayı içerisinde kontrolü yapılır. Yangın ve doğal afet materyalleri hizmet binasının uygun yerlerinde bulundurulur. Bu materyallerin her ay kontrolü yapılır. Varsa tespit edilen eksiklikler 2 iş günü içerisinde raporlanarak Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur ve eksikliklerin giderilmesi sağlanır. Koruyucu güvenlik; Personelin evrak ve dokümanlarının, haberleşme sistemleri ile araç, gereç bina ve tesislerinin espiyonaja, sabotajlara ve yangınlara karşı ilgili mevzuat çerçevesinde korunması ile özel güvenlik hizmetlerini yerine getirir. MEVZUAT: -Bina Koruma Ve Yangın Yönetmeliği, -Sığınak Yönetmeliği, -Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 204

11 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.4. Başkanlığın Sivil Savunma Hizmetleri İle İç Hizmetleriyle İlgili Her Türlü İş ve İşlemleri Yapmak Ocak ayının ilk haftasının gelmesi Sivil Savunma Planı ve tahliye Planı mevzuata göre güncellenir. Güncellenen Planlar onaylanmak üzere sıralı amirlere sunulur. Sivil Savunma ve Tahliye Planları Kurtarma, Koruma, Tedavi ve Söndürme ekiplerinde yer alacak personel belirlenerek yönetici onayına sunulur. Personele görevlendirme yazısı tebliğ edilerek konulara ilişkin eğitim verilir. Tatbikat planlaması yapılarak yöneticinin belirlediği tarihlerde tatbikatlar gerçekleştirilir. Tatbikatlara İlişkin Değerlendirme ve Sonuç Raporu Yöneticinin talimatı üzerine eksiklikler giderilir. 205

12 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): PERSONEL VE İÇ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.4 SÜREÇ KODU: İMİD.004 İŞ SÜRECİ: Başkanlığın İç Hizmetlerine İlişkin İşlemler (1) Başkanlık hizmet binasının sabit tesis ve demirbaşların bakım ve onarımına ait ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi için her ayın ilk haftası içerisinde teknik ekip ve ilgili daire başkanlığınca görevlendirilecek bir personel tarafından ilgili hizmet yerlerinde gerekli kontroller yapılır. (2) Tespit edilen veya birimler tarafından yazılı olarak bildirilen bakım onarım hizmet ihtiyacı değerlendirilerek, başkanlığımızca giderilebilecek olanlar tespit edilir ve 2 iş günü içerisinde çalışmalara başlanır. Giderilemeyecek olanlar ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aynı süre içerisinde yazı ile bildirilir. (3) Makul bir süre içerisinde iş ve işlemlerin yapılıp yapılmadığı konusunda gerekli takipler Sorumluluk Matrisinde belirtilen kontrolden sorumlu kişiler tarafından yapılır. MEVZUAT: -Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 11.maddesi 206

13 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.4. Başkanlığın Sivil Savunma Hizmetleri İle İç Hizmetleriyle İlgili Her Türlü İş ve İşlemleri Yapmak Her ayın ilk haftasının gelmesi Başkanlık hizmet binasının sabit tesis ve demirbaşların bakım ve onarımına ait ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi için ilgili hizmet yerlerinde gerekli kontroller yapılır. Tespit edilen veya bildirilen bakım onarım hizmet ihtiyacı değerlendirilerek, başkanlığımızca giderilebilecek olanlar tespit edilir ve çalışmalara başlanır. Giderilemeyecek olanlar ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aynı süre içerisinde yazı ile bildirilir. Makul bir süre içerisinde iş ve işlemlerin yapılıp yapılmadığı konusunda gerekli takipler sorumluluk matrisinde belirtilen kontrolden sorumlu kişiler tarafından yapılır 207

14 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): PERSONEL VE İÇ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.5 SÜREÇ KODU: İMİD.005 İŞ SÜRECİ: Başbakanlıkça Yürürlüğe Konulan Tedbirlerle İlgili Bakanlığımıza Verilen Görevlerin Koordinasyonunun Sağlanması (1) Başbakanlıkça yürürlüğe konulan tedbirlerle ilgili Bakanlığımız görüşünün ve tedbirlere ilişkin yapılan faaliyetlerin bildirilmesine ilişkin gelen yazı 2 iş günü içerisinde Bakanlık ilgili birimleri ve bağlı kuruluşlara gönderilir. Yazıda belirtilen iş ve işlemler hakkında; periyodik süreler içerisinde görüş ve önerilerin bildirilmesi istenir. (2) Birimlerden gelen faaliyet, görüş ve öneriler 2 iş günü içerisinde konsolide edilerek sıralı amirlerin ve üst yöneticinin onayına sunulur. (3) Üst Yönetici tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yapılması gereken değişiklikler ilgili birimlere bildirilerek belirtilen sürede düzeltilmesi sağlanır. (4) Son hali verilen faaliyet, görüş ve öneriler ilgili kurumca belirlenen tarihte ilgili kuruma gönderilir. MEVZUAT: -Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 11.maddesi 208

15 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.5. Başbakanlıkça Yürürlüğe Konulan Tedbirlerle İlgili Bakanlığımıza Verilen Görevlerin Koordinasyonunu Sağlayarak İş Ve İşlemlerini Yürütmek Tedbirlere ilişkin yazının gelmesi Birimlerden, tedbirlere yönelik gerçekleştirilen faaliyetleri ve görüşlerini belli periyotlarda bildirmeleri istenir. Birimlerden gelen görüş ve öneriler konsolide edilerek yönetici onayına sunulur. Üst Yönetici tarafından yapılan değişiklikler doğrultusunda düzeltmeler yapılır. Tedbirlere yönelik faaliyetler Son hali verilen tedbirlere yönelik faaliyetler ilgili kuruma gönderilir. 209

16 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): PERSONEL VE İÇ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.6 SÜREÇ KODU: İMİD.006 İŞ SÜRECİ: Haftalık Faaliyet Raporlarının Konsolide Edilmesi (1) Başkanlık birimlerinden, hafta içinde yapmış oldukları faaliyetlere ilişkin rapor her hafta Cuma günü mesai bitimine kadar gelmesi ile birleştirilerek haftalık faaliyet raporu oluşturulur. Oluşturulan rapor daire başkanlarına elektronik ortamda gönderilir. (2) Daire Başkanları tarafından gözden geçirilen Haftalık Faaliyet Raporu Başkanlık Makamı görüş ve önerilerine sunulmak üzere elektronik ortam üzerinden gönderilir. (3) Başkanlık Makamının görüş ve önerileri doğrultusunda düzenlenen rapor Müsteşarlık Makamına sunulur. MEVZUAT: -Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 11.maddesi 210

17 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.6.başkanlığın Haftalık Faaliyet Raporları ile Bakanlık Birimlerinden Gelen Haftalık Faaliyet Raporlarını Konsolide Ederek Başbakanlığa Bildirmek Her hafta Cuma gününün gelmesi Birimlerin, hafta içinde yapmış oldukları faaliyetlere ilişkin gelmesi ile birleştirilerek haftalık faaliyet raporu oluşturulur. Haftalık Faaliyet Raporu Oluşturulan rapor daire başkanlarına elektronik ortamda gönderilir. Daire Başkanları tarafından gözden geçirilen rapor Başkanlık Makamının görüş ve önerilerine sunulmak üzere elektronik ortam üzerinden gönderilir. Hazırlanan rapor Müsteşarlık Makamına sunulur. 211

18 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): PERSONEL VE İÇ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.7 SÜREÇ KODU: İMİD.007 İŞ SÜRECİ: TBMM Bütçe Çalışmaları Kapsamında Gelen Soru Önergelerine Cevap Verilmesinin Koordinasyonu (1) Soru önergelerine ilişkin gelen görüş talep yazısı, 2 iş günü içerisinde Başkanlığın ilgili birimlerine yazı ile gönderilir. Yazıda, birimlerin konuya ilişkin görüşlerini belirtilen sürede göndermeleri istenir. (2) Birimlerden gelen görüşler konsolide edilerek yasal süre içerisinde Yönetici onayına sunulur. (3) Yönetici onayına istinaden görüşler 1 iş günü içerisinde ilgili birime gönderilir. MEVZUAT: -Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 11.maddesi 212

19 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.7. Başkanlığın Görev Alanına Giren Soru Önergelerine Cevap Verilmesini Koordine Etmek Soru önergeleri görüş Talep yazısının gelmesi Görüş oluşturmak için başkanlık ilgili birimlerine yazı yazılarak gönderilir. Birimlerden gelen veriler konsolide edilir. Görüş Oluşturulan görüş ilgili birime gönderilir. 213

20 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): PERSONEL VE İÇ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.8 SÜREÇ KODU: İMİD.008 İŞ SÜRECİ: Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Koordinasyonu (1) Her yıl Ocak ayı sonuna kadar, Başkanlık birimlerine bir sonraki yıl yapılacak olan hizmet içi eğitim planlarını bildirmeleri için yazı yazılır. Yazıda, Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ndeki süreler dikkate alınarak planların birime bildirilmesi gereken tarih belirtilir. (2) Yazıda birimlere bildirilen tarihe kadar, birimce ilgili mevzuat gereği eğitim verilmesi gereken başkanlık personeli de tespit edilir. (3) Birimlerden gelen ve birimce tespit edilen eğitim planları konsolide edilerek Başkanlık Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planı hazırlanır ve sıralı amirlerin onayına sunulur. (4) Yönetici onayına istinaden hazırlanan plan 2 iş günü içerisinde ilgili birime yazı ile gönderilir. MEVZUAT: Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 11.maddesi 214

21 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.8. Başkanlık Personelinin Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesini Koordine Etmek Her yılın Ocak ayının gelmesi Başkanlık birimlerine bir sonraki yıl yapılacak olan hizmet içi eğitim planlarını bildirmeleri için yazı yazılır. İlgili mevzuat gereği eğitim verilmesi gereken başkanlık personeli de tespit edilir. Birimlerden gelen ve birimce tespit edilen eğitim planları konsolide edilerek Başkanlık Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planı hazırlanır ve sıralı amirlerin onayına sunulur. Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planı Başkanlık Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planı ilgili birimlere gönderilir. 215

22 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): PERSONEL VE İÇ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: b.1, b.2 SÜREÇ KODU: İMİD.009 İŞ SÜRECİ: Gelen Evrak İşlemleri (1) Başkanlığımıza gelen ve havale edilen evraklar, konularına göre ayrıştırılarak ilgili daire başkanlıklarına sevki yapılmak üzere 1 iş günü içerisinde Başkan Yardımcısına gönderilir. (2) Başkan yardımcısı tarafından Daire Başkanına havale edilen fiziki evraklar ilgili personele sistem üzerinden sevk edilmesine müteakip Günlük Zimmet Raporu hazırlanır. (3) Fiziki evrak imza karşılığı ilgili personele teslim edilir. (4) Evrak Başkanlığımızı ilgilendirmiyor ise; ilgili Birim/Kuruma iade edilir. MEVZUAT: -Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, -Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 11.maddesi 216

23 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: b.1. Başkanlığın Gelen ve Giden Evraklarının Kayıt İşlemlerinin Yürütülmesini Sağlamak, Evrakların İlgili Daire Başkanlıklarına Havalesini Yapmak ve Teslimini Sağlamak b.2. Giden Evrakların İlgilisine Göre Posta İşlemi İçin Bakanlık Kurum Evrak Şubesine Teslimi İle Merkez Teşkilat Birimlerine Dağıtımını Sağlamak Gelen evrak Başkanlığımıza gelen ve havale edilen evraklar, konularına göre ayrıştırılarak ilgili daire başkanlıklarına sevki yapılmak üzere Başkan Yardımcısına gönderilir. Evraklar ilgili personele sistem üzerinden sevk edilir ve rapor hazırlanır. Evrak Başkanlığımızı ilgilendirmiyor ise; ilgili Birim/Kuruma iade edilir. Günlük Zimmet Raporu Fiziki evrak imza karşılığı ilgili personele teslim edilir. 217

24 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): PERSONEL VE İÇ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: b.1, b.2 SÜREÇ KODU: İMİD.010 İŞ SÜRECİ: Giden Evrak İşlemleri (1) İlgili birimce sistem üzerinden hazırlanarak onaylanan ve tarih sayı alarak birime gelen evrak, sistem üzerinden gereği için gideceği birimin evrak birimine, bilgi için ise evrakı oluşturan birime gönderilir. Sistem üzerinden iletilen evrak, fiziki olarak gönderilmesi için ilgili birim tarafından ekleri ile birlikte hazırlanarak evrak birimine teslim edilir. (2) Gönderilen evrakın bir nüshası ilgili birim tarafından dosyalanır. (3) Gereği için gelen evraklara evrak birimince işlem yapılır. MEVZUAT: -Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, -Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 11.maddesi 218

25 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: b.1. Başkanlığın Gelen ve Giden Evraklarının Kayıt İşlemlerinin Yürütülmesini Sağlamak, Evrakların İlgili Daire Başkanlıklarına Havalesini Yapmak ve Teslimini Sağlamak b.2. Giden Evrakların İlgilisine Göre Posta İşlemi İçin Bakanlık Kurum Evrak Şubesine Teslimi İle Merkez Teşkilat Birimlerine Dağıtımını Sağlamak Giden evrak Evrak, sistem üzerinden gereği için gideceği birimin evrak birimine, bilgi için ise evrakı oluşturan birime gönderilir. Gönderilen evrakın bir nüshası ilgili birim tarafından dosyalanır. Gereği için gelen evraklara evrak birimince işlem yapılır. 219

26 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): PERSONEL VE İÇ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: b.3 SÜREÇ KODU: İMİD.011 İŞ SÜRECİ: Bakanlıkça Yayımlanan Genelgelere Numara Verilmesi (1) Islak imza veya elektronik ortam üzerinden, tarih ve sayı almış olarak gelen genelgeler, onaylı bir nüshası Başkanlığımızda kalması kaydıyla genelge numarası verilir. (2) Başkanlığımızca numara verilen genelgeler ilgili birime gönderilir. MEVZUAT: -Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 11.maddesi 220

27 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: b.3. Bakanlık Birimlerince Yayımlanan Genelgelere Numara Vermek Ve Bir Örneğinin Muhafazasını Sağlamak Genelgenin gelmesi Islak imza veya elektronik ortam üzerinden, tarih ve sayı almış olarak gelen genelgeye numara verilir. Numaralandırılmış Genelge Numaralandırılan genelge İlgili birime gönderilir. 221

28 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): EVRAK VE ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: b.4 SÜREÇ KODU: İMİD.012 İŞ SÜRECİ: Arşiv Hizmetlerinin Yürütülmesi (1) Birimlerce her yılın Ocak ayı içerisinde, 2 nüsha olarak hazırlanan döküm tutanağı ile arşivlenmek üzere gelen evrak ve dosyalar, karşılıklı imzalanmak suretiyle teslim alınır. (2) Arşivlik malzemenin arşive kaldırılmasının uygun olup/olmadığı 3 iş günü içerisinde ilgili mevzuat yönünden incelemesi yapılır. Eksiklik ve hataların olması durumunda arşivlenecek malzeme birime iade edilir. (3) Kontrolleri tamamlanan arşivlenecek malzeme aynı gün içerisinde arşive kaldırılır. (4) Yönetmelik esaslarına göre birim arşivinde bekleme süresi dolan ve Kurum Arşivine gönderilmesi gereken malzemenin olup olmadığı tespit edilir. (5) Kurum Arşivine, devredilecek malzemenin sayısını ve hangi birimlere ait olduğunu bildiren Devir Yazısı hazırlanarak Kurum Arşivine gönderilir. MEVZUAT: -Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, -Standart Dosya Planına İlişkin 2005/7 Sayılı Genelge, Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 222

29 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: b.4. Başkanlığın Arşiv Hizmetlerini Yürütmek Her yılın Ocak ayının gelmesi Birimlerce, 2 nüsha olarak hazırlanan döküm tutanağı ile arşivlenmek üzere gelen evrak ve dosyalar, karşılıklı imzalanmak suretiyle teslim alınır. Arşivlenecek malzemenin uygun olup olmadığı mevzuat yönünden incelenir. Eksiklik ve hataların olması durumunda arşivlenecek malzeme birime iade edilir. Arşivlenecek malzeme arşive kaldırılır Birim arşivinde bekleme süresi dolan malzemeler tespit edilir. Kurum Arşivine, devredilecek malzemenin sayısını ve hangi birimlere ait olduğunu bildiren yazı hazırlanır. Devir Yazısı Devir Yazısı Kurum Arşivine gönderilir. 223

30 BİRİM: v STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON: SATIN ALMA VE TAHAKKUK HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: c.1, c.2 SÜREÇ KODU: İMİD.013 İŞ SÜRECİ: Maaş ve Ek Ödeme İşlemlerinin Yürütülmesi Kadrolu personelin Maaş ve Ek Ödeme İşlemleri (1) Maaş ve ek ödemelere ilişkin olarak; Ay içinde gelen mahkeme icra ilamlarına göre ilgili personel bazında icra kesintileri, Ay içinde gelen mahkeme nafaka ilamlarına göre ilgili personel bazında nafaka kesintileri, Ay içinde gerçekleşen lojman kira artışlarının veya lojmana giren/lojmandan çıkan personelin lojman kira kesintileri ve personele iade edilmesi gereken tutar varsa iadesinin sağlanması, Personelin mali yıl içindeki 7 günü aşan sağlık raporları ile ilgili yapılacak kesintilerin hesaplanması, Ay içinde gerçekleşen aile yardımı ödeneğinin bir sonraki ayda geçerli olmak üzere hesaplanması, Terfi kararlarına istinaden, ay içinde gerçekleşen terfilerden kaynaklanan alacaklar, Doğum ve ölüm yardımına ilişkin gelen beyannameler, Her ayın 1-10 u arası elektronik sistem üzerinden veriler girilerek, personelin maaş ve ek ödemesi hesaplanır. (2) Harcama Belgeleri Yönetmeliği doğrultusunda Ödeme Emri Belgesi ve eki belgelerin (ödenecek olan maaşa ilişkin belgeler) çıktısı alınarak Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. (3) Onaylanan Ödeme Emri Belgesi 1 iş günü içerisinde Teslim Tutanağı hazırlanarak Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü ne gönderilir. Saymanlık tarafından tespit edilen eksiklikler 1 iş günü içerisinde düzeltilir., (4) Personele ödenecek olan maaş ve ek ödemelere ilişkin tutarın, hesaplara aktarılması için anlaşmalı bankaya 1 iş günü içerisinde yazılı veya elektronik ortamda gönderilir. Sözleşmeli (4/B li) Personelin Maaş Ek Ödenek Ve Kesinti İşlemleri (1) Sözleşmeli personelin maaş ve ek ödemelerine ilişkin olarak; Ay içinde gelen mahkeme icra ilamlarına göre ilgili personel bazında icra kesintileri, Ay içinde gelen mahkeme nafaka ilamlarına göre ilgili personel bazında nafaka kesintileri, Ay içerisinde 2 günlük rapor için kesinti yapılmaz. Aşması durumunda sağlık raporları ile ilgili yapılacak kesintilerin tamamı kesilir. Ay içinde gerçekleşen aile yardımı ödeneğinin bir sonraki ayda geçerli olmak üzere hesaplanması, Doğum ve ölüm yardımına ilişkin gelen beyannameler, Maliye Bakanlığının belirlediği ücret skalası doğrultusunda belirlenen sözleşme ücreti üzerinden, sisteme giriş yapılarak yukarıdaki kriterler de dikkate alınarak her ayın 1 i ile 10 u arasında maaş hesaplaması yapılır. (2) Harcama Belgeleri Yönetmeliği doğrultusunda Ödeme Emri Belgesi ve eki belgelerin (ödenecek olan maaşa ilişkin belgeler) çıktısı alınarak Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. (3) Onaylanan Ödeme Emri Belgesi 1 iş günü içerisinde Teslim Tutanağı hazırlanarak Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü ne gönderilir. Saymanlık tarafından tespit edilen eksiklikler 1 iş günü içerisinde düzeltilir. (4) Personele ödenecek olan maaş ve ek ödemelere ilişkin tutarın, hesaplara aktarılması için anlaşmalı bankaya 1 iş günü içerisinde yazılı veya elektronik ortamda gönderilir. MEVZUAT: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 5283 Sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 2143 Sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 43 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 224

31 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: c.1. Başkanlığın Bütçesi ile İlgili Harcamaları ve Takipleri Yapmak ve Her Türlü Tahakkuk İşlemlerini Yürütmek c.2. Başkanlığın Mutemetlik İşlerini Yürütmek Her ay başının gelmesi Kadrolu personelin maaşından gerekli kesintiler yapılarak maaş hesaplanır Sözleşmeli personelin maaşından gerekli kesintiler yapılarak maaş hesaplanır Harcama Belgeleri Yönetmeliği doğrultusunda Ödeme Emri Belgesi ve eki belgelerin çıktısı alınır. Ödeme Emri Belgesi ve eki belgeler Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. Onaylanan Ödeme Emri Belgesi Teslim Tutanağı hazırlanarak Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü ne gönderilir. Saymanlık tarafından tespit edilen eksiklikler düzeltilir. Personele ödenecek olan maaş ve ek ödemelere ilişkin tutarın, hesaplara aktarılması için anlaşmalı bankaya gönderilir. 225

32 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): SATIN ALMA VE TAHAKKUK HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: c.1, c.2 SÜREÇ KODU: İMİD.014 İŞ SÜRECİ: Emekli Keseneği İşlemlerinin Yürütülmesi (1) Personelin emekli keseneğine ilişkin toplam tutar, saymanlıkla görüşmeler yapılarak teyit edilir. Varsa yanlışlıkların düzeltilmesi sağlanır. (2) Kadrolu personelin emekli keseneğine ilişkin veriler, elektronik sistem üzerinden alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Tescil Uygulaması Sistemine her ayın 16 sı ile 24 ü arası girilir. Sözleşmeli personelin Emekli kesenekleri maaşın ödendiği ayı takip eden ayın 15 inden son iş gününe kadar SGK ya sistem üzerinden gönderilir. (3) Gönderilen Emekli Keseneklerine ilişkin doküman alınarak aynı gün içerisinde Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yazı ile gönderilir. MEVZUAT: -657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu, Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sayılı Harcırah Kanunu, - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 226

33 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: c.1. Başkanlığın Bütçesi ile İlgili Harcamaları ve Takipleri Yapmak ve Her Türlü Tahakkuk İşlemlerini Yürütmek c.2. Başkanlığın Mutemetlik İşlerini Yürütmek Her ayın 16 sı ile 24 ü arası Maaşın ödendiği ayı takip eden ayın 15 i Kadrolu personelin emekli keseneğine ilişkin toplam tutar Saymanlıkla teyit edilir. Personelin emekli keseneğine ilişkin veriler sistem üzerinden alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Tescil Uygulaması Sistemine gönderilir. Sözleşmeli personelin Emekli kesenekleri maaşın ödendiği ayı takip eden ayın 15 inden son iş gününe kadar SGK ya sistem üzerinden gönderilir. Gönderilen emekli keseneğine ilişkin doküman ayrıca Merkez Saymanlık Müdürlüğü ne yazı ile gönderilir. 227

34 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): SATIN ALMA VE TAHAKKUK HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: c.1, c.2 SÜREÇ KODU: İMİD.015 İŞ SÜRECİ: Personelin İşe Başlayış ve İşten Ayrılış İşlemlerinin Yürütülmesi Kadrolu personelin İşe Başlayış ve İşten Ayrılış İşlemlerinin Yürütülmesi (1) Başkanlığa yeni başlayan veya ayrılan personele ilişkin kararın birime intikalinden itibaren mevzuatta belirlenen süre içerisinde gerekli veri girişleri Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Tescil Uygulaması Sistemine yapılır. Değişikliklere ilişkin dokümanın 2 nüsha çıktısı alınır. (2) Dokümanın 1 nüshası personele verilir 1 nüshası mutemetlik biriminde dosyalanır. Sözleşmeli (4/B li) Personelin İşe Başlayış ve İşten Ayrılış İşlemlerinin Yürütülmesi (1) Sözleşmeli çalışacak personelin isim listesinin birime intikalinden itibaren belirlenen süre içerisinde personel tarafından teslim edilen belgeler incelenerek Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda işlemler başlatılır. (2) Sözleşme ücreti, Maliye Bakanlığının belirlediği ücret skalası doğrultusunda ücreti belirlenir. Ücret belirlendikten sonra, sözleşme imzalanmak üzere ilgili birime gönderilir. Başkanlığa yeni başlayan veya ayrılan sözleşmeli personelin sözleşmesinin intikalinden itibaren mevzuatta belirlenen süre içerisinde gerekli veri girişleri e-bildirge sistemine yapılır. Değişikliklere ilişkin dokümanın 2 nüsha çıktısı alınır. Dokümanın 1 nüshası personele verilir 1 nüshası mutemetlik biriminde dosyalanır. MEVZUAT: -657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu, Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sayılı Harcırah Kanunu, - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 228

35 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: c.1. Başkanlığın Bütçesi ile İlgili Harcamaları ve Takipleri Yapmak ve Her Türlü Tahakkuk İşlemlerini Yürütmek c.2. Başkanlığın Mutemetlik İşlerini Yürütmek Kadrolu personelin işe başlayış/işten ayrılmasına ilişkin kararın gelmesi Sözleşmeli personel listesinin birime intikali Personelin işe başlama/ayrılma kararı incelenerek gerekli veri girişleri Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Tescil Uygulaması Sistemine yapılır. Personel tarafından teslim edilen belgeler incelenerek Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda işlemler başlatılır. Sözleşme ücreti, Maliye Bakanlığının belirlediği ücret skalası doğrultusunda ücreti belirlenir. Ücret belirlendikten sonra, sözleşme imzalanmak üzere ilgili birime gönderilir. Sistemden veri girişlerinin yapıldığı dokümana ilişkin çıktı alınır. Dokümanın bir nüshası personele verilir bir nüshası birimde dosyalanır. 229

36 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): SATIN ALMA VE TAHAKKUK HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: c.1, c.2 SÜREÇ KODU: İMİD.016 İŞ SÜRECİ: Yurtiçi Yolluk İşlemleri (1) Personelin görevlendirmesine ilişkin onay yazısının birime intikalinden itibaren 2 iş günü içerisinde personelin talebi halinde personele avans verilip verilmeyeceği konusunda inceleme yapılır. Personele avans verilecek ise; Muhasebe İşlem Fişi 3 nüsha olarak düzenlenir. Muhasebe İşlem Fişinin 2 nüshası görevlendirme onayı ile birlikte Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne 1 iş günü içerisinde Teslim Tutanağı ile gönderilir. Diğer nüsha ise birimde dosyalanır. Personele avans verilmeyecek ise; personelce Yolluk Bildirim Formunun birime intikalinden itibaren 1 iş günü içerisinde görevlendirme onayı Yolluk Bildirim Formu harcırah kanunu gereğince düzenlenen ekler karşılaştırılarak kontrol edilir. (2) Hata-eksiklik; varsa bildirimi yapan personele düzeltilmesi için geri gönderilir, yoksa ödeme emri belgesi 3 nüsha halinde düzenlenerek Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. (3) Onaylanan Ödeme Emri Belgesinin 2 nüshası Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü ne 1 nüshası Mutemetlik Biriminde dosyalanır. MEVZUAT: -657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu, Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sayılı Harcırah Kanunu, - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 230

37 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: c.1. Başkanlığın Bütçesi ile İlgili Harcamaları ve Takipleri Yapmak ve Her Türlü Tahakkuk İşlemlerini Yürütmek c.2. Başkanlığın Mutemetlik İşlerini Yürütmek Görevlendirme ilişkin onay yazısının birime intikali Personele avans verilip verilmeyeceği konusunda inceleme yapılır. Avans verilecek ise; Muhasebe İşlem Fişi 3 nüsha olarak düzenlenir. Muhasebe İşlem Fişinin 2 nüshası görevlendirme onayı ile birlikte Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne Teslim Tutanağı ile gönderilir. Diğer nüsha ise birimde dosyalanır. Personele avans verilmeyecek ise; personelce Yolluk Bildirim Formunun birime intikalinden itibaren 1 iş günü içerisinde görevlendirme onayı Yolluk Bildirim Formu Harcırah Kanunu gereğince düzenlenen ekler karşılaştırılarak kontrol edilir. Hata-eksiklik; varsa bildirimi yapan personele düzeltilmesi için geri gönderilir, yoksa ödeme emri belgesi 3 nüsha halinde düzenlenerek Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. Onaylanan ödeme emri belgesinin 2 nüshası Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne 1 nüshası Mutemetlik Biriminde dosyalanır. 231

38 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): SATIN ALMA VE TAHAKKUK HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: c.1, c.2 SÜREÇ KODU: İMİD.017 İŞ SÜRECİ: Yurtdışı Yolluk İşlemleri (1) Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden gelen görevlendirme onayının birime intikalinden itibaren 1 iş günü içerisinde görevlendirilen kişinin görev ve unvanına göre uygun onay alınıp alınmadığına bakılır. Avans verilecek ise; sistem üzerinden düzenlenen ekler 3 nüsha olarak hazırlanır, 2 nüshası görevlendirme onayı ile birlikte Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne 1 işgünü içerisinde Teslim Tutanağı ile gönderilir. Avans verilmeyecek ise; görevlendirme onayı ile personelin Yolluk Bildirim Formu, Harcırah Kanunu gereğince düzenlenen ekler karşılaştırılarak kontrol edilir. (2) Hata/eksiklik tespit edildiği takdirde; bildirimi yapan personele düzeltilmesi için geri gönderilir, yok ise Ödeme Emri Belgesi 3 nüsha halinde düzenlenerek Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. (3) Onaylanan Ödeme Emri Belgesi nin 2 nüshası Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir, 1 nüshası ise Mutemetlik Biriminde dosyalanır. MEVZUAT: -657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sayılı Harcırah Kanunu, - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 232

39 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: c.1. Başkanlığın Bütçesi ile İlgili Harcamaları ve Takipleri Yapmak ve Her Türlü Tahakkuk İşlemlerini Yürütmek c.2. Başkanlığın Mutemetlik İşlerini Yürütmek Görevlendirme Onayının birime intikali Görevlendirilen kişinin görev ve unvanına göre uygun onay alınıp alınmadığına bakılır. Avans verilecek ise; mevzuat gereği belgeler hazırlanarak onayla birlikte Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir. Avans verilmeyecek ise; görevlendirme onayı ile personelin Yolluk Bildirim Formu, Harcırah Kanunu gereğince düzenlenen ekler karşılaştırılarak kontrol edilir. Tespit edilen hata/eksiklik var ise bildirimi yapan personele düzeltilmesi için gönderilir. Ödeme Emri Belgesi düzenlenerek Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur 233

40 BİRİM: v STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): SATIN ALMA VE TAHAKKUK HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: c.3 SÜREÇ KODU: İMİD.018 İŞ SÜRECİ: Satın Alma İşlemlerinin Yürütülmesi (1) Birimlerden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda; talep edilen mal ve hizmet alımına ilişkin gönderilen talep formunun ekinde varsa teknik şartname ile formun içeriğinde yer alan muayene kabul komisyonu ve kontrol teşkilatında görevlendirilecek asıl ve yedek üyelerin belirlenmesi bakımından 2 iş günü içerisinde incelemesi yapılır. Talep formunda herhangi bir hata ve noksanlık varsa düzeltilmesi için ilgili birime iade edilir. (2) Birimlerden gelen taleplerin ödenek yönünden hangi kaynaktan karşılanacağına (Döner Sermaye, Genel Bütçe, Dünya Bankası) ilişkin inceleme 2 iş günü içerisinde yapılır. (3) Talebe ilişkin ihtiyacın yaklaşık maliyet (ön fiyat) tespiti 5 iş günü içerisinde belirlenerek Yaklaşık Maliyet Cetveli düzenlenir. (4) Mal ve hizmet alımına ilişkin, yaklaşık maliyetin belirlenmesinden sonra, Doğrudan Temin, İhale usulü (açık ihale, pazarlık usulü, belli istekliler arasında ihale) ve DMO alım yöntemi ile kaynağının (Genel Bütçe, Döner Sermaye ve Dünya Bankası) tespit edilmesinden sonra Gerçekleştirme Görevlisi tarafından Harcama Yetkilisine 2 iş günü içerisinde Harcama Talimatı/Onay Belgesi sunulur. (5) Harcama Talimatı/Onay Belgesi imzalandıktan sonra satın alma işlemi başlatılır. (6) Harcama yetkilisi onayında görevlendirilen Piyasa Fiyat Araştırma görevlilerince 5 iş günü içerisinde ilgili firmalardan alınan asıl teklifler, komisyon tarafından değerlendirilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif tespit edilerek Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı düzenlenir. (7) Mal ve hizmet alımlarında; Satın alma işine ilişkin, idare ile yüklenici firma arasında ilgili mevzuat doğrultusunda sözleşme imzalanabilir. Sözleşme gerektirmeyen alımlarda ise; yüklenici firma işin gereğini yerine getirerek mal teslimini yaparak satın alma süreci tamamlanır. MEVZUAT: Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu, 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, -Dünya Bankası Alım Yöntemi, -Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, -Kamu İhale Genel Tebliği 234

41 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: c.3. Başkanlığın Satın Alma İşlerini Yürütmek İhtiyaç taleplerinin gelmesi Talep formunun ekinde varsa teknik şartname ile formun içeriğinde yer alan muayene kabul komisyonu ve kontrol teşkilatında görevlendirilecek asıl ve yedek üyelerin belirlenmesi bakımından incelemesi yapılır. Talep formunda herhangi bir hata ve noksanlık varsa düzeltilmesi için ilgili birime iade edilir. Birimlerden gelen taleplerin ödenek yönünden hangi kaynaktan karşılanacağına ilişkin inceleme yapılır. Harcama Talimatı/Onay Belgesi imzalandıktan sonra satın alma işlemi başlatılır. Talebe ilişkin ihtiyacın yaklaşık maliyet (Ön fiyat) tespiti belirlenerek Yaklaşık Maliyet Cetveli düzenlenir. Piyasa Fiyat Araştırma Görevlilerince ilgili firmalardan alınan asıl teklifler, komisyon tarafından değerlendirilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif tespit edilerek tutanak düzenlenir. Yaklaşık Maliyet Cetveli Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Mal ve hizmet alımına ilişkin, yaklaşık maliyetin belirlenmesinden sonra, Doğrudan Temin, İhale usulü ve DMO alım yöntemi ile kaynağının tespit edilmesinden sonra Gerçekleştirme Görevlisi tarafından Harcama Yetkilisine Harcama Talimatı/Onay Belgesi sunulur. Satın alma yöntemine göre alım işlemi gerçekleştirilir. 235

42 BİRİM: v STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): SATIN ALMA VE TAHAKKUK HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: c.3 SÜREÇ KODU: İMİD.019 İŞ SÜRECİ: Tahakkuk İşlemlerinin Yürütülmesi (1) Tahakkuku yapılacak işlemin, mal alımı mı, hizmet alımı mı olduğu aynı gün içerisinde incelenir. Mal alımlarında; Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından teslim alınan malzemenin ve faturanın idareye teslimini müteakip, varsa sözleşme ile teknik - idari şartnamede belirtilen ödeme süresi içerisinde Mal Muayene Kabul Komisyonu tarafından kabulü yapılarak Mal Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı komisyon üyeleri ve yüklenici firma yetkilisi tarafından imzalanır. Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenerek Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. Hizmet alımlarında; hizmet İşleri Kabul Komisyonu tarafından kabulü yapılarak varsa sözleşme ile teknik - idari şartnamede belirtilen ödeme süresi içerisinde Hizmet İşleri Kabul Tutanağı ve Hakediş Raporu komisyon üyeleri ve yüklenici firma yetkilisi tarafından imzalanarak Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. (2) Mal ve hizmet alımlarında; komisyon üyeleri ve yüklenici firma tarafından imzalanan ödemeye esas belgeler Harcama Yetkilisinin onayını müteakip Ödeme Emri Belgesi 1 iş günü içerisinde hazırlanarak Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. (3) Ödeme Emri Belgesi nin imzalanmasını müteakip, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ne göre ödemeye esas hazırlanan tüm belgeler (Mal alımlarında teslim alınan malzemelere ilişkin Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenir ve ödemeye esas belgelere eklenir.) 2 iş günü içerisinde ilgili Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir. MEVZUAT: Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, - Dünya Bankası Alım Yöntemi, - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 236

43 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: c.3. Başkanlığın Satın Alma İşlerini Yürütmek Alıma ilişkin faturanın gelmesi Tahakkuku yapılacak işlemin mal alımı mı/hizmet alımı mı olduğu incelenir. Mal alımlarında, Mal Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı hazırlanarak TİF kesilerek Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. Hizmet alımlarında Hizmet İşleri Kabul Tutanağı ve Hak Ediş Raporu düzenlenerek Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. Ödeme Emri Belgesi Onaylanan Ödeme Emri Belgesi ilgili Saymanlığa gönderilir. 237

44 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): SATIN ALMA VE TAHAKKUK HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: c.3 SÜREÇ KODU: İMİD.020 İŞ SÜRECİ: Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Alımlarına İlişkin Tahakkuk İşlemlerinin Yürütülmesi (1) DMO alımına ilişkin ilgili mevzuat gereği hazırlanan evraklar ilgili Saymanlık Müdürlüğüne gönderilerek alınacak malzemeye ilişkin toplam tutarın DMO hesabına kredi olarak aktarılması sağlanır. Ürünlerin tamamı teslim alınır. (2) Teslim alınan malzemelere ilişkin Muayene ve Kabul Tutanağı düzenlenerek kabulü yapılır. (3) Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenir. Kalan bakiye varsa 2 iş günü içerisinde DMO ya yazı yazılarak hesaba geri aktarılması sağlanır ve 3 ay içerisinde açılan kredi avansının kapatılması için düzenlenen belgeler ile birlikte Ödeme Emri Belgesi hazırlanır ve tüm evraklar ilgili Saymanlık Müdürlüğü ne gönderilerek avans kapatılır. MEVZUAT: Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, - Dünya Bankası Alım Yöntemi, - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 238

45 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: c.3. Başkanlığın Satın Alma İşlerini Yürütmek Malzeme ihtiyacının belirlenmesi Evraklar ilgili Saymanlık Müdürlüğüne gönderilerek alınacak malzemeye ilişkin toplam tutarın DMO hesabına kredi olarak aktarılması sağlanır. Ürünlerin tamamı teslim alınır. Teslim alınan malzemelere ilişkin Muayene ve Kabul Tutanağı düzenlenerek kabulü yapılır Muayene ve Kabul Tutanağı Satın alınan malzemeye ilişkin Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenir Taşınır İşlem Fişi (TİF) Kalan bakiye varsa, DMO ya yazı yazılarak hesaba geri aktarılması sağlanır ve açılan kredi avansının kapatılması için düzenlenen belgeler ile birlikte Ödeme Emri Belgesi hazırlanır Ödeme Emri Belgesi Tüm evraklar ilgili Saymanlık Müdürlüğü ne gönderilerek avans kapatılır. 239

46 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): SATIN ALMA VE TAHAKKUK HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: c.4 SÜREÇ KODU: İMİD.021 İŞ SÜRECİ: Ayniyat İşlemlerinin Yürütülmesi Malzeme Taleplerin Karşılanması (1) Malzeme Talep Formunun birime intikalinden itibaren aynı gün içerisinde talebin, demirbaş ya da sarf malzemesi olup olmadığı ve stok durumu, sistem (MKYS) üzerinden kontrol edilir. Talep edilen malzeme tüketime yönelik ve stokta mevcut ise; sistem üzerinden Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenerek ilgili birime teslim edilir. Talep edilen malzeme demirbaş ve stokta mevcut ise; sistem (MKYS) üzerinden 2 nüsha zimmet fişi düzenlenerek kullanıcıya zimmet karşılığında teslim edilir. Zimmet Fişinin bir nüshası birimimizde dosyalanır. (2) Talep edilen malzeme stokta mevcut değil ise Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından Malzeme Talep Formuna Stokta Yoktur notu düşülerek, satın alınıp/alınmayacağı hususunda Harcama Yetkilisine sunulmak üzere ilgili birime gönderilir. MEVZUAT: -Taşınır Mal Yönetmeliği, -Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 11.maddesi 240

47 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: c.4. Başkanlığın Taşınır Mal Yönetmeliği Çerçevesindeki İşlerini Yürütmek Malzeme Talep Formunun gelmesi Talebin demirbaş ya da sarf malzemesi olup olmadığı incelenir Sistem üzerinden stokta olup olmadığı incelenir Talep edilen malzeme tüketime yönelik ve stokta mevcut ise; sistem üzerinden Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenerek ilgili birime teslim edilir. Talep edilen malzeme demirbaş ve stokta mevcut ise; sistem üzerinden 2 nüsha zimmet fişi düzenlenerek kullanıcıya zimmet karşılığında teslim edilir. Talep edilen malzeme stokta mevcut değil ise Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından Malzeme Talep Formuna Stokta Yoktur notu düşülerek, satın alınıp/alınmayacağı hususunda Harcama Yetkilisine sunulmak üzere ilgili birime gönderilir. 241

48 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): SATIN ALMA VE TAHAKKUK HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: c.4 SÜREÇ KODU: İMİD.022 İŞ SÜRECİ: Yeni Alınan Malzemelerin Depoya Alınması ve Kayıtlarının Yapılması (1) Muayene Kabul Komisyonunca tutanak ekinde teslim edilen malzemeler sayısı, miktarı, niteliği yönünden tutanakla karşılaştırılarak eksik veya noksanlık bulunmaması halinde 1 iş günü içerisinde teslim alınır. (2) Aynı süre içerisinde teslim alınan malzemeler sistem (MKYS) üzerinden stoklarımıza alınmasını müteakip Taşınır Mal Yönetmeliği nde belirlenen süre içerisinde Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenerek satın alma birimine 1 nüshası gönderilir. (3) Satın alınan malzemeler, Muhasebat Genel Müdürlüğü nün tarihli 6599 sayılı Alımı Bir Merkezden Yapılan Taşınırın Devir Yazısına istinaden işlemler yapılır. MEVZUAT: Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, -Taşınır Mal Yönetmeliği. 242

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması Bütçe Hazırlama İMİD/001 Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosyalar incelenir Daire Başkanı bütçeyle ilgili

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir. İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. MÜNDİSLİK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı, gerekli bilgiler (aile durumu

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İlgili ayın sonunda o aya ait bakım faturası alınır. 1. Hak ediş formu hazırlanıp firma, muhasebe memuru, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkisinin

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ - İlgili birim Birimin ihtiyacının ortaya çıkması ve gerekli ödeneğin olması - 5434 sayılı ihale kanunu 22 d maddesi - Müdür Harcama yetkilisi piyasa araştırılması için görevlileri

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. Ömer alisdemir Üniversitesi MİMARLIK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı,

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen debiyat Fakültesi Devir Yoluyla Taşınır Mal Çıkışı TOPLAM SÜR 28 dk İŞ SÜRCİ Gerçekleştirme Görevlendirmesi BYS den gelen Taşınır istek belgesi arcama Yetkilisinin onayı alındıktan sonra ayniyat birimine

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ İMİD Standart 8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Yapısı DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ PROSEDÜR: Doğrudan temin yönetimi,kamu İhale

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ İDARİ ve MALİ İŞLER İŞ AKIŞ ŞEMASI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ İDARİ ve MALİ İŞLER İŞ AKIŞ ŞEMASI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ŞEMA ADI: Bütçe Hazırlama İş Akış Şeması ŞEMA NO: 01 Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili süreç Maliye Bakanlığı tarafından çağrının yapılması ve Rektörlük Makamı nca

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ EVE İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Birimlere Ait Satın Alma İstek/Talep Yazılarının Gelmesi Birimleri İlgili Birime Geri Gönderilir. Gelen Satın Alma İsteği Yazıları

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 5 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Personeli Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi yetkilisi tarafından

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Kurum dışı gelen evrak, Birim Evrak Kayıt Sorumlusu tarafından Fakülte Sekreterine sevk edilir. Kurum içi/dışı gelen evrak, Birim Evrak Sorumlusu tarafından Dekana sevk edilir.

Detaylı

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE GİDERLERİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Yetkililerin İmzası tam mı? Mevzuatta

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Niğde Üniversitesi ÖMR ALİSDMİR ÜNİVRSİTSİ İŞİN İŞİN ADI ADI Atanan n Atanan Kuruma Personel Başlama İşlemleri İşlem Süreci TOPLAM SÜR 4 32 Dakika Dk. İŞ SÜRCİ Personel İşleri Personel Daire ndan ilgili

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin ilgili Proje Koordinatörlüğünden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Eksikliği görülebilecek ve ya iç kontrol

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: T.C. RZİNCAN ÜNİVRSİTSİ TURİZM V OTLCİLİK MSLK YÜKSKOKULU MALI İŞLR BİRİMİ SATIN ALMA İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.3 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç 2. Kapsam

Detaylı

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNUNA TABİ MAL VE HİZMET ALIMI İLE YAPIM İŞLERİNDE, İHALE YOLUYLA YAPILACAK ALIM İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Harcama Birimi İhtiyaca göre ihtiyaç talep formu veya yazı ile varsa

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI Başkanlığımıza evraklar gelir. Görevli personel tarafından alınır. İlgili personel tarafından evrak kayıt defterine işlenir. Yazının ekleri tama mı? Yazının ekleri tamamsa Başkana

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Malî işlemlerin süreç ve akış şemasının amacı, Strateji Geliştirme

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? 5 dk.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? 5 dk. Taşınır Mal Giriş ve Çıkış İşlemleri (a-taşınır Mal Çıkış İşlemleri) 30 dk. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? Çıkış

Detaylı

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ 2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.2.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: YAYIN SEÇİM SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, yayın seçim işlemleri için standart

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SÜREÇLERİ TANIM FORMU Adı : Gelen Evrak Süreci No / Tarih : 1 / 11.04.2017 SÜREÇ BİLGİLERİ Sorumlular : Paydaşları : Amacı : Sınırları : Yüksekokul Sekreteri, Şef, Bilg. İşletmeni, Memur Yüksekokul

Detaylı

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ DOK. NO: BİD-İ-11 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlem Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İşlem Amacı Harcama ve

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ömer alisdemir Üniversitesi ğitim Bilimleri nstitüsü Akademik ve İdari Personel meklilik İşleri TOPLAM SÜR 1 saat 2 İŞ SÜRCİ mekli olacak personelin dilekçesi ve ayrılış onayı geldikten sonra ayrılış tarihini

Detaylı

BAŞLANGIÇ. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır.

BAŞLANGIÇ. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır. Ömer alisdemir Üniversitesi Bor alil Zöhre Ataman eslek Atanan Personel İşlemleri 25 Dk. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır. 0

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Akademik ya da idari personelin ayrılış yazısı geldikten sonra maaş nakil bildirimi hazırlanarak imzaya sunulur.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Akademik ya da idari personelin ayrılış yazısı geldikten sonra maaş nakil bildirimi hazırlanarak imzaya sunulur. Ömer alidemir Üniversitesi ĞİTİM FAKÜLTSİ Akademik/İdari Personel Nakil Bildirimi İşlemleri TOPLAM SÜR 47 dakika İŞ SÜRCİ Akademik ya da idari personelin ayrılış yazısı geldikten sonra maaş nakil bildirimi

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HİZMETİN ADI 1. 2 Evrak Kaydı 8 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması. Sıhhi İzin Dönüşü 2 Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması. azırlanan üst yazıya Rektörlük Makamından gelen rapor olurunun ek yapılması. 3 2 azırlanan üst yazı ve ekinin kontrol

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: MALI İŞLR BİRİMİ TAŞINIR KAYIT KONTROL İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç 2. Kapsam Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Mali İşler Birimi)

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Mali İşler Birimi) BÜLNT CVİT ÜNİVRSİTSİ UYGULAMALI BİLİMLR YÜKSKOKULU Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması DOĞRUDAN TMİN İŞLMLRİ SÜRCİNİ BAŞLAT Birimlerden teknik şartnameleri ile birlikte gelen satınalma talepleri

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM (ENSTİTÜ) SÜRECİ. Doküman Akış Sorumlu. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4

YÜKSEK ÖĞRENİM (ENSTİTÜ) SÜRECİ. Doküman Akış Sorumlu. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4 06.10.2017 Rev 01 1/6 Sürecin Tanımı Maaş Ödeme Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Harcama Yetkilisi 08-01-03-03.01 Sürecin Amacı Enstitü personelinin maaş ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. 1 Süreç

Detaylı

Hazırlayan: Lefagat ÇIRÇIR Sevgi KILAVUZ Fakülte Sekreter V.

Hazırlayan: Lefagat ÇIRÇIR Sevgi KILAVUZ Fakülte Sekreter V. n Adı: Sürecin Adı ve Kodu Ek Ders İşlemleri İş Akışı 48-8.2 EK DERS İŞLEMLERİ Akademik takvime uygun olarak dönem başında Bölüm Başkanlıkları tarafından verilecek dersler ve bu dersleri verecek öğretim

Detaylı

BAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi?

BAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi? Ömer alisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler nstitüsü Devir Malzeme Giriş/Çıkış İşleri TOPLAM SÜR 80 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir Muayene

Detaylı

MAAŞ EKDERS VE NÖBET ÜCRETLERİ

MAAŞ EKDERS VE NÖBET ÜCRETLERİ MAAŞ EKDERS VE NÖBET İŞLEMLERİ ❶ MAAŞ EKDERS VE NÖBET ÜCRETLERİ Birime gelen maaş evrakları(nakil gelen, ayrılan, istifa, icra vb..), ek ders çizelgeleri, nöbet ücreti çizelgeleri incelenerek ilgili birime

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda SATINALMA İŞLEMLERİ (15.12.2015) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda 1 gün 3 Gün 1 gün 1 gün 1 saat 10 Dakika 10 Dakika 1 gün Satın alınacak malzemenin cinsini özelliğini (veya teknik bilgilerini)

Detaylı

1-SATINALMA İŞLEMLERİ

1-SATINALMA İŞLEMLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İş Akış Süreçleri 1-SATINALMA İŞLEMLERİ Satınalma 1.aşama Alınacak malzeme yüksek bütçe gerektiriyorsa ihale yoluyla, gerektirmiyorsa teklif

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim Ve Planlama Daire Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergedeki

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 22/d DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL VE HİZMET ALIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI SORUMLULAR İŞ AKIŞI FAALİYET DAİRE BAŞKANI, ŞUBE MÜDÜRÜ, BİRİM PERSONELİ

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ DENGE TAZMİNATI ÖDEMELERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ DENGE TAZMİNATI ÖDEMELERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI DÖNER SERMAYE BİRİMİ DENGE TAZMİNATI ÖDEMELERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İlgili ayın başında belirli tarihler arasında Denge Tazminatı işlemleri yapılır. İlgili aya ait, personelin derece, kademe, kıdem v.b. terfi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi)

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) BÜLNT CVİT ÜNİVRSİTSİ UYGULAMALI BİLİMLR YÜKSKOKULU urda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması URDA YOLUYLA MALZM ÇIKIŞ İŞLMİNİ urdaya ayrılacak malzemeleri değerlendirmek üzere arcama Yetkilisi

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü tarafından Muhasebata Gönderilen ödenek işlemlerine ilişkin Olarak say2000i sistemine kayıtların düşmesi Say2000i sistemi

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MAAŞ TAHAKKUK ve HESAP İŞLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MAAŞ TAHAKKUK ve HESAP İŞLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 8 1. AMAÇ Onkoloji Enstitüsü nde görev yapan kamu personelinin maaş ve ek gelirlerinin hesaplanması, Sosyal Güvenlik bildirimlerinin ve prim/kesenek ödeme işlemlerinin süresi içinde yapılmasını

Detaylı

(SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ) Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura İle teslim edilir.

(SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ) Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura İle teslim edilir. (SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ) Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura İle teslim edilir. Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi İle sayılarak teslim alınır. Muayene Kabul Komisyonu, Malzemelerin Teknik

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ömer alisdemir Üniversitesi Mal, hizmet ve yapım işleri kontrolü ve muhasebeleştirilmesi TOPLAM SÜR 2 iş günü İŞ SÜRCİ arcama Birimi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi mal, hizmet,yapım işleri ile doğrudan

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI Genel Sekreterlik Evrak Kayıt Bölümüne evraklar gelir. Görevli personel tarafından alınır. İlgili personel tarafından evrak kayıt sistemine

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Ömer alisdemir Üniversitesi Taşınır (Tüketim alzemeleri) Üç Aylık Dönem Raporu TOPLA SÜR, saat, 5 Dk İŞ SÜRCİ Taşınırların (tüketim malzemelerinin) üç aylık dönem raporlarının hazırlanması. Taşınır Kayıt

Detaylı

Memur Bayram KARAKURT. Memur Bayram. Paraf Fakülte Sekreteri Nur SUSOY. İmza Dekan Prof.Dr.Sefa TARHAN

Memur Bayram KARAKURT. Memur Bayram. Paraf Fakülte Sekreteri Nur SUSOY. İmza Dekan Prof.Dr.Sefa TARHAN SGK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (20.11.2015) Toplam Süre : gün 3 saat Gerektiğinde Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri 1 saat 1 saat 1 saat Personelin Fakültemize

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk. Maaş İşlemleri 17 Rektörlük ve Birimler Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) İdari ve akademik personelin maaşlarının KBS tarafından

Detaylı

ERBAA SAĞLIK YÜKSEKOKULU SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

ERBAA SAĞLIK YÜKSEKOKULU SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI GİRİŞ/BAŞLANGIÇ Yeni yılın ilk ayında Satın alma Onay ve Sayısı Alınır Satın Alma ve Muayene Kabul Komisyonu Oluşturulur İhtiyaç Duyulan Mal/Malzeme Komisyon tarafından belirlenir

Detaylı

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam : Madde 1- (1) Bu Yönerge, Osmaniye Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün İş ve

Detaylı

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) DOK. NO: BİD-İ-10 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlemin Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Atanan Personel İşlemleri 40 Dk. Rektörlük Makamı (Personel D.Başkanlığı) tarafından açıktan veya naklen atanan personelin atama kararnamesi üst yazı ile Müdürlüğe gönderilir. 5 Dk. Birime açıktan veya

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

İslami İlimler Fakültesi Taşınır ve Kayıt Kontrol Birimi

İslami İlimler Fakültesi Taşınır ve Kayıt Kontrol Birimi Ömer alisdemir Üniversitesi Devir Malzeme Girişi iş akışı TOPLAM SÜR 1 gün 4 saat İŞ SÜRCİ / dekan Malzeme Talep yazısının onaya sunulması ve ilgili birime üst yazı ile istenmesi İstek kabul edildi mi?

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01 GİDRLRİN MUASBLŞTİRİLMSİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimleri ödeneklerine göre ihtiyaçlarına esas olmak üzere harcama yapılması arcama yapılması

Detaylı

İş Akış Şeması. İlgili makam onayı ile görevlendirme yapılır. Görevlendirme ile verilen görev yerine getirilir.

İş Akış Şeması. İlgili makam onayı ile görevlendirme yapılır. Görevlendirme ile verilen görev yerine getirilir. T.C. ANKARA ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DAİR BAŞKANLIĞI YOLLUK İŞLMLRİ İŞ AKIŞ SÜRCİ 1. 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu Faaliyet İle İlgili Mevzuat: 2. 6245 sayılı harcırah kanunu

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ MUHASEBE VE YAZI İŞLERİ Maaş Bilgi sisteminde personel bilgileri kontrol edilir ve güncellenir. Kesintiler girilir, hesaplama işlemi

Detaylı

HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri

HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri IZLANIRICI TKNOLOJİLRİ NSTİTÜSÜ DVİR YOLUYLA TAŞINIR GİRİŞ ŞMASI Taşınır İstek Belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi? Devir yoluyla alım işleminden vazgeçilir.

Detaylı

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır BİRİM : ĞİTİM FAKÜLTSİ ŞMA ADI: MAAŞ İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI er ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır arcama

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU Birimin Adı Sürecin Adı Evrak İşlemleri Süreci Kod: 232 Fakülte Sekreteri tarafından Resmi Yazının havalesi Cevap yazısı gerekli EVET Havale edilen personelin cevap yazısının yazılması

Detaylı

Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış süreci

Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış süreci Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış süreci Akış No:1 Her Yılın son ayında sayım komisyonunda yer alacak personelin Dekan tarafından belirlenmesi Harcama Yetkilisi belirlenen personeli onaylaması ile

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ SÜREÇ ANALİZİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ SÜREÇ ANALİZİ 911.MKH.GYS/P01 01.07.2014 1 / 6 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.MKH.GYS/P01 01.07.2014 2 / 6 1. Amaç: Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.1.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GELEN EVRAK KAYIT SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır BİRİM : ĞİTİM BİLİMLRİ FAKÜLTSİ ŞMA ADI: MAAŞ İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI er ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri

Detaylı

İŞ AKIŞI ŞEMASI FORMU

İŞ AKIŞI ŞEMASI FORMU Birimin Adı: Taşınır Kayıt Birimi 130.14.1 Sürecin Adı ve Kodu Ambar Giriş Çıkış İşlemleri İhtiyaç Bildiren Birim Harcama Yetkilisi Taşınır Kayıt İşlemleri İhtiyaç Bildiren Birim Harcama Yetkilisi İlgili

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Galatasaray Üniversitesi

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Üniversite harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Evrak Kaydı Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı